Samutprakan Travel Magazine ฉบับ Oct-Nov 2018

Page 1

หนังสือแนะนำ�แหล่งท่องเที่ยวและของดี จังหวัดสมุทรปราการ

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒ ประจำ�เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ VOL. 5 / NO. 12 / OCTOBER - NOVEMBER 2018

The local PRIDE ล�ำ้ ค่างานศิลป์ ภูมิปญ ั ญาท้องถิ่นสมุทรปราการ

Free Copy


ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 03

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 05

สารจาก...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมุ ท รปราการเป็ น เมื อ งคลาสสิ ก มี ร ่ อ งรอยทางประวั ติ ศ าสตร์ และภูมิศาสตร์มากมายหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้ต่อยอด เรียนรู้ รวมถึง วั ฒ นธรรม ประเพณี และธรรมชาติ ที่ ไ ม่ ต ้ อ งปรุ ง แต่ ง อะไรมากมาย ก็ ส ามารถเชิ ญ ชวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ม าเยื อ นจั ง หวั ด สมุ ท รปราการได้ ทุกเมื่อเชื่อวัน แม้ ค วามศิ วิ ไ ลซ์ ข องสั ง คมปั จ จุ บั น จะปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของ คนสมุทรปราการไปพอสมควร แต่ที่น่าภูมิใจคือชาวสมุทรปราการเอง ก็ มิ ลื ม การใช้ ชี วิ ต ตามรากเหง้ า เดิ ม ในอดี ต เพื่ อ หล่ อ เลี้ ย งทุ ก ชี วิ ต ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านสาขลา ที่ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการท�ำ “กุง้ เหยียด” เป็นสินค้า OTOP ส่งขายจนติดตลาด หรือ “ปลาสลิด บางบ่อ” ของดีเมืองปากน�้ำที่โด่งดังไปทั่วโลก ไม่เพียงแค่นี้ จังหวัด สมุทรปราการยังมีของดีของเด่นประจ�ำถิ่นให้ได้ซื้อฝากติดไม้ติดมือ กันอีกเพียบ อาหารคาว-หวาน ของดีดั้งเดิม รวมถึงงานฝีมือหัตถกรรม จักสาน งานประณีตศิลป์ทช่ี ว่ ยสร้างมูลค่าและรายได้ให้ชาวชุมชนท้องถิน่ จนกลายเป็นอาชีพหลักของพวกเขา สมุทรปราการมีทรัพยากรที่ครบเครื่อง หลากรส มีประวัติศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุน เป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงที่เดินทาง สะดวก รวดเร็ว มีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่นักท่องเที่ยวอาจยังไม่รู้ แต่ต้องมาชม มาดูด้วยตนเอง เรามั่นใจว่าสมุทรปราการมีศักยภาพ เพี ย งพอที่ จ ะสร้ า งรายได้ ใ ห้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ของ จังหวัดและเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจชาติ สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น มีการกินดีอยู่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต สมุทรปราการ เที่ยวได้ตลอดปี ลองมาเรียนรู้เมืองปากน�้ำแห่งนี้ ผ่านการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ OTOP กันดู

Samutprakan is a classical city with countless historical and geographical traces for future generations to study, apply and further enhance. Enriched with charming cultures, traditions and pristine natural landscapes, the city keeps attracting travelers on a daily basis. Even if today's civilization has a great impact on the lifestyle of the locals in Samutprakan, it is refreshingly delightful to see how the people of Samutprakan have never become oblivious to their roots particularly in making their livelihood. Some examples include how the community of Ban Sakhla applies its local wisdom in "KoongYeard (straightened shrimps)" making which quickly becomes a popular OTOP product and how "Pla Salid (Snakeskin Gourami) of Bang Bo," another Pak Nam City's gem, gains its international recognition. Other local goodies of Pak Nam City vary from main courses, sweets, to traditional crafts including basketry and exquisite fine arts that have greatly multiplied their original values and generated income to the local community that they become their main occupations. Samutprakan is a splendid place for traveling all year long. Make your visit and learn more about Pak Nam City via OTOP product shopping.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒ ประจำ�เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ Vol. 5 / No. 12

November - December 2018

ที่ปรึกษา CONSULTANT นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ Mr. Poonthavee Sivaphiroonthep ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ Chief Administrator of the PAO Acting as นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Chief Executive of the Samutprakan PAO คณะท�ำงาน นายธนวัฒน์ กล�่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวทองดี กูลศิริ หัวหน้าส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสุรีวัน สุขพัตร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาววชิราภรณ์ บุญเสริฐ นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ นางสาวชนันรัตน์ สมณศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ นางสาวบัณฑิตา ลายคราม นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นางปวีณา สีค�ำ เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน จัดพิมพ์โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๓๙๕ ๔๕๖๐ ต่อ ๒๐๙

WORKING GROUP

Mr. Tanawat Klamprommarach Deputy Chief Administrator of the Samutprakan PAO Miss Tongdee Kulsiri Head of the office of the PAO Mrs. Sureewan Sugapat Chief of General Administration Subdivision Miss Wachiraporn Boonsert Public Relations Officer, Professional Level Miss Chananrat Sommanasak Public Relations Officer, Professional Level Miss Banthita Laikram Public Relations Officer, Practitioner Level Mrs. Paweena Sikham General Service Officer, Experienced Level PUBLISHED BY

Samutprakan Provincial Administrative Organization Suthipirom Road, Paknam Subdistrict, Mueang Samutprakan District, Samutprakan Province 10270 Tel. 0 2389 0600 Fax 0 2395 4560 ext. 209

ผลิตโดย CREATED BY บริษัท แจสมิน มีเดีย จำ�กัด Jazzmin Media Co., Ltd. โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๓๙ ๑๑๘๑, ๐๘ ๕๙๐๖ ๔๗๘๑ Tel. 08 6339 1181, 08 5906 4781 อีเมล jazzmin-media01@hotmail.com e-Mail jazzmin-media01@hotmail.com ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 07

EDITOR'S TALK จากการจัดอันดับอาณาเขตพื้นที่แต่ละ จังหวัดในประเทศไทย สมุทรปราการใหญ่ เป็นอันดับที่ ๗๑ จากทั้งหมด ๗๗ จังหวัด ถ้ามองในแง่ภู มิศาสตร์ ความหลากหลาย ในท้ อ งถิ่ น คงไม่ มี เ ท่ า จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ กว้างใหญ่กว่า แต่ความจิ๋วนี่แหละ ที่แฝง ความแจ๋ ว ชวนตะลึ ง เอาไว้ เมื่ อ ได้ เข้ า ไป ท�ำความรู้จักผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือที่เรียก สั้นๆ ง่ายๆ ว่า โอทอป (OTOP) หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่แต่ละต�ำบลก็ขนเอาของดี ของมี ใ นท้ อ งถิ่ น ออกมาสร้ า งสรรค์ ท� ำ ผลิตภัณฑ์ของฝาก จนนักท่องเที่ยวต้องมา ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเมื่อแวะเมืองปากน�้ำ สิ น ค้ า OTOP เหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ น ให้เห็นแค่ความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญา ท้ อ งถิ่ น เท่ า นั้ น แต่ สิ่ ง ที่ เ ห็ น คื อ ความคิ ด สร้างสรรค์ที่ชาวบ้านได้ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ แต่ ล ะชนิ ด บางครั้ ง ก็ ต ่ อ ยอดจากวั ต ถุ ดิ บ ดั้งเดิมที่มี ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่าง ต้นจาก กั บ ปลาสลิ ด ที่ ห าได้ ง ่ า ยในพื้ น ที่ ชาวบ้ า น ได้ต่อยอดท�ำเป็นสินค้าออกมาได้มากมาย ไม่น่าเชื่อ นี่ยังไม่นับรวมสินค้าที่ถูกประดิษฐ์ ขึ้นมาใหม่ โดยใส่ทั้งฝีมือและไอเดียกับการ ผลิตออกมาเพือ่ ให้ได้คณ ุ ภาพดี เห็นแล้วน่าซือ้ น่าใช้ จนท�ำให้ยอดขาย OTOP ไต่ไปอยู่ที่ อันดับ ๑๓ ของประเทศในปีที่ผ่านมา นอกจากบรรดาของช้อปปิง้ ทีม่ ใี ห้เลือกสรร ในเล่ม เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เส้นทาง ท่องเที่ยวคลองด่าน คาเฟ่ และร้านอาหาร แสนอร่อย รวมไปถึงท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ก็ยังมีครบรส พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาพบประสบการณ์ ต ่ า งถิ่ น ที่ จ ะท� ำ ให้ ประทับใจไปตลอดการเดินทาง

According to provincial territory ranking in Thailand, Samutprakan is ranked 71st out of 77 provinces. Thus, geographical vice, the diversity within the area may not seem as great as provinces with larger land area. However, this miniature land is full of wonderful surprises once we get to learn more about local products known as One Tambon One Product or OTOP. Each sub-district brings out their best local resources and creatively transforms them into one-of-a-kind souvenirs that travelers who visit Pak Nam City cannot leave without. OTOP products do not only reflect the abundance of natural resources and local wisdom but also the creativity that villagers add to each product. They explore new possibilities and transform their original raw materials that are widely available in the area like Nipa Palm trees and Snakeskin Gouramis into incredibly varied products. Additionally, there are brand new inventions that are crafted with skillfulness and ideas and produced with great quality. Such delicate charm is what drove the total sale of Samutprakan's OTOP products to the country's 13th bestseller last year. Besides all the shopping selections in this issue, local history, Khlong Dan exploration route, delicious café and restaurants as well as natural tourist destinations are cordially inviting travelers to come experience and discover a memorable journey in their warm and welcoming home.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


UPDATE

74 : SMPK HISTORY

12 : SMPK NEWS

ป้อมแผลงไฟฟ้า กับ ๒๐๓ ปี ที่คู่เมืองมา

ข่าวสารสมุทรปราการ 14 : NEW SPOT

ที่นี่มีอดีต

PHLAENG FAI FAH FORT 203 YEARS BY THE CITY

เที่ยวล่าสุด

76 : DID YOU KNOW?

S.H.I.E.L.D. NEEDS YOU

TIPS ABOUT SAMUTPRAKAN

อาณาจักรมาร์เวล ที่แรกในอาเซียน 16 : HOT IN TOWN

เที่ยวสุดฮิต

ตลาดนัดเรือบิน มีทุกอย่าง เปิดทุกวัน

เกร็ดจังหวัดสมุทรปราการ FEATURE

PLANE NIGHT MARKET

28 : COVER JOURNEY

18 : SOONER

สินค้าสร้างตัวตน จากหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ไม่นานเกินรอ

พระมหาเจดีย์พุทธคยา มงคลศาสนาใกล้กรุง PHRA MAHA CHEDI BUDDHAGAYA

เที่ยวจากปก

THE LOCAL PRIDE

78 : AROUND TOWN

A SACRED PLACE NEAR THE METROPOLITAN

ท่องทั่วเมือง

20 : READY TO GO

TRAVEL TO KHLONG DAN

เที่ยวคลองด่าน

พร้อมเที่ยว

เตรียมตัวช้อปปิ้ง OTOP ให้สนุก OTOP SHOPPING TIPS

GREEN TRIP

22 : MAP

92 : GREEN SPACE

แผนที่นักเดินทาง 24 : KNOW IT FIRST

รู้ก่อนเที่ยว

เกร็ดน่ารู้ที่ไม่เคยรู้ของจังหวัดสมุทรปราการ 72 : ART ALONG THE WAY

ศิลป์ในเส้นทาง บางปู

ย่านนี้สีเขียว

เที่ยวบางกะเจ้าสองล้อ...ไม่รอแล้วนะ !

ROAMING AROUND BANG KACHAO ON TWO WHEELS

98 : NATURE JOURNEY

รักษ์ธรรมชาติ

เขียว หอม เย็น เพลินแปลงกระเฉด

GREEN, AROMATIC AND BREEZY

BANG PU

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 09

TRAVEL

@SAMUTPRAKAN

CONTENTS

ISSUE 12

OCTOBER - NOVEMBER 2018

LIFESTYLE 104 : THE RECIPE

เมนูพื้นบ้าน

๒ แกงรุ่นเก่า ของชาวจรเข้น้อย

THE TWO CURRIES FROM AN OLD TIME

108 : EAT & DRINK

เที่ยวไปชิมไป

“มอเกน” เสน่ห์แห่งชนเผ่ามอแกน

MOKEN SEAFOOD RESTAURANT

มื้อเบาๆ กับกาแฟและร้านสวย BOUGAIN CAFÉ & CRAFTS

เปียอู๋โภชนา...มื้อเย็นสไตล์ไทย-จีน PIA-AU PHOCHANA

A THAI–CHINESE CUISINE

120 : MAKE A RESERVATION

ค�่ำนี้นอนไหน

สูดอากาศให้ฉ�่ำปอดที่... บ้านมะขาม

TAKE A GOOD DEEP BREATH AT BAAN MAKHAM

124 : SAMUTPRAKAN HOT SHOT

ภาพสวยสมุทรปราการ ชีวิตที่สวยงาม

LIFE IS BEAUTIFUL

128 : CALENDAR

ปฏิทินกิจกรรม

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


U P D AT E

get to know

SMPK NEWS | NEW SPOT HOT IN TOWN | KNOW IT FIRST SOONER

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN

11

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


SMPK NEWS

SAMUTPRAKAN CELEBRATION THE STREAM OF HISTORY WITH BRILLIANT CULTURES AND NATURAL SETTINGS

สมโภชสมุทรปราการ

สายธารประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชาติเรืองรอง

“สมุ ท รปราการ” เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามมั่ ง คั่ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย รวมถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนอัตลักษณ์ที่อยู่คู่กับสมุทรปราการมา เนิ่นนาน อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจในการค้าขายกับ นานาประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองหน้าด่านในการปกครอง รักษา อธิปไตยของชาติมาอย่างยาวนาน จึงมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ที่ส�ำคัญอย่างป้อมปราการต่างๆ อยู่หลายแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ผลักดันให้มีโครงการ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ “สมโภชสมุทรปราการ” เพือ่ เผยแพร่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชื่นชมและสัมผัส กับวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงาม “สมโภชสมุ ท รปราการ” ภายใต้ แ นวคิ ด สายธารประวั ติ ศ าสตร์ วัฒนธรรมชาติเรืองรอง ได้รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว โดยแบ่ง ออกเป็น ๔ โซน โซนที่ ๑ จ�ำลองสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ส�ำคัญของสมุทรปราการ ได้แก่ องค์พระสมุทรเจดีย์ อุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ โซนที่ ๒ การจั ด แสดงวัฒนธรรม ประเพณี ที่โดดเด่ น ของจั ง หวั ด เช่น ประเพณีรับบัว โซนที่ ๓ การจ�ำลองวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และผสมผสานกลายเป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่งดงาม

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

โซนที่ ๔ การจั ด งานมหรสพสมโภชจั ง หวั ด สมุทรปราการแบบโบราณตามประเพณีที่เป็นที่นิยมใน ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัด “สมโภชสมุทรปราการ” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เพื่อให้หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้ า ใจประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานของสมุ ท รปราการ และร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ภูมิปัญญา และสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป และจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ประจ� ำ จั ง หวั ด เพื่ อ สร้ า งรายได้ ให้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ จังหวัดสมุทรปราการ

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN

"

Samutprakan" is consisted of great historical wealth, a large cultural diversity and serene natural beauty. These are the assets that have long-sided Samutprakan city for several hundreds years. Serving as a significant trading port with other foreign countries and a propelling frontier that safeguarded the country's sovereignty over centuries, numerous outposts are naturally listed on Samutprakan's historically significant tourist attractions. Hence, Samutprak an Provincial Administrative Organization has recently driven forth a new historical tourism project named "Sompot Samutprakan ( The Celebration of Samutprakan)" to publicly reveal the way of life and the local wisdom so travelers may have a better opportunity to appreciate the meticulosity of indigenous cultures and traditions.

Under the concept of the Stream of History with Brilliant Cultures and Natural Settings, "Sompot Samutprakan" discloses a diversified compilation of precious cultures, traditions and history to travelers in four exhibition zones: Zone 1 Simulated historical and significant Tourist Attractions including Phra Samut Chedi (a brilliant white pagoda) and Samutprakan Learning Park and City Tower Zone 2 Samutprakan's distinguished cultures and traditions i.e. Rab Bua Tradition (Lotus Throwing Festival) Zone 3 A simulation of the harmonious lifestyle within local community despite the racial diversity that has gradually infused into a uniquely beautiful local wisdom

13

Zone 4 The organization of Sompot Samutprakan entertaining performances according to the famous traditions in early Rattanakosin Period. "Sompot Samutprakan" was held by Samutprakan Provincial Administrative Organization during September 25 to 28, 2018 at Megabangna. It aimed to create awareness and a better understanding among government sectors, private sectors and general public towards Samutprakan's extensive history as well as to conserve the cultures, traditions, lifestyles, local wisdom, and vital places for future generations. At the event, provincial products were also introduced and widely traded to generate income for the locals and stimulate an overall economic growth of Samutprakan.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


NEW SPOT

S.H.I.E.L.D. NEEDS YOU THE FIRST MARVEL KINGDOM IN ASEAN COUNTRIES

อาณาจักรมาร์เวล ที่แรกในอาเซียน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

ที่สหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปปี ๒๕๕๗ ฮีโร่ เวนเจอร์ส และ มาร์เวล เอนเตอร์ เ ทนเมนต์ ร่ ว มมื อ กั น ท� ำ โครงการและเปิ ด เป็ น “เดอะ มาร์เวล เอกซ์พีเรียนซ์” หรือ “ทีเอ็มเอกซ์” (The Marvel Experience - TMX) ผ่านมาจนถึงปี ๒๕๖๑ โครงการยักษ์นั้น ได้ลงมาตั้งศูนย์บัญชาการที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่เมกาบางนา ack in the United States ofAmerica in 2014, Hero B Ventures and Mar vel Enter tainment closely cooperated and successfully launched a well-loved project called "The Marvel Experience" or "TMX." In 2018, this enormous project targets to establish its first battle commanding center in Thailand and South-East Asian countries at Mega Bangna.

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN

"Themed Entertainment Attraction" or known by a Thai title which reflects on the missions inside as "Soon Banchakarn Marvel Hero (directly translated as Mar vel Heroes' Commanding Center)" The name derives from the storyline of the project in which villains are intruding ASEAN countries and we are w innin g an oppor tunit y to become a part of S.H.I.E.L.D and join the fight in Attraction Zone. Start from scratch listening to stories. The Reception Building consists of many accessible areas free of charge. It includes the ticket office, Avengers Café with a Super Hero Snack Bar that offers a convenient Grab & Go food and latest Power Refreshment menus, as well as a soon -to - open 3D Photo Zone with your mighty Marvel Superheroes. Moreover, Marvel Adventure Zone is also provided for smaller children and parents who would love to get more familiar with Marvel World. Last but not least is the Mar vel Experience Super Store with a massive collection of authentic Marvel licensed products that fully covers the area of 1,000 square meters.

เราทุกวัยต่างมีประสบการณ์ทางใดทางหนึง่ กับตัวละครของมาร์เวล ไล่มาตัง้ แต่ยุคคอมมิก หรื อ หนั ง สื อ การ์ ตู น โทรทั ศ น์ ภาพยนตร์ วิดีโอเกม ของสะสม หรือแม้แต่สติกเกอร์แชต สื่ อ ตั ว ใหม่ ข องยุ ค ล่ า สุ ด “Themed Entertainment Attraction” และมีชื่อไทย สอดคล้องกับภารกิจที่อยู่ข้างในว่า “ศูนย์ บัญชาการมาร์เวลฮีโร่” ที่เรียกอย่างนี้เพราะ เส้นเรื่องของโครงการเริ่มจากเหล่าตัวร้าย ก�ำลังจะมาบุกอาเซียน เราทุกคนจะได้มาเป็น ส่วนหนึ่งของหน่วยชิลด์และร่วมมือต่อสู้ใน Attraction Zone ในส่วนโซนต้อนรับ (Reception Building) ซึ่งเข้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็จะมีตั้งแต่ ช่องจ�ำหน่ายบัตร ห้องอาหาร Avengers Café พร้อม Super Hero Snack Bar บริการ อาหารกินง่ายในรูปแบบ Grab & Go และ เครื่องดื่ม Power Refreshment ที่ออกแบบ เมนูใหม่โดยเฉพาะ รวมถึงพื้นที่ถ่ายภาพ ๓D กับเหล่ามาร์เวลฮีโร่ที่ก�ำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้

15

นอกจากนี้ยังมี Marvel Adventure Zone ส�ำหรับเด็กเล็กพร้อมผู้ปกครองที่อยากรู้จัก โลกของมาร์ เวลมากขึ้ น และขาดไม่ ไ ด้ กั บ The Marvel Experience Super Store มุ ม สิ น ค้ า ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ท้ ห ลากหลายรู ป แบบ เต็มพื้นที่กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ความสนุ ก นี้ มี ใ ห้ เ ลื อ กทั้ ง ภาษาไทย อังกฤษ และจีน เวลาท�ำการเริ่มตั้งแต่ ๙ โมง ไปถึง ๓ ทุม่ การเข้า Attraction Zone ๑ รอบ ใช้เวลาราว ๑ ชั่วโมงครึ่ง ในเดือนตุลาคม ถึงธันวาคมนี้มีโปรโมชันลดราคาบัตรเหลือ ๓๙๙ บาท ส�ำหรับเด็ก และส�ำหรับผู้ใหญ่ เพียง ๔๔๙ บาท จองรอบและซื้อบัตรได้ทาง หน้าเคาน์เตอร์โดยตรง พร้อมมีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็น Kids Workshop ในสไตล์มาร์เวล หรือ Meet & Greet กับมาร์เวลฮีโร่มากมาย ข้อมูลเพิม่ เติม สามารถกดติ ด ตามหน้ า เพจเฟซบุ ๊ ก หรื อ อินสตาแกรม The Marvel Experience Thailand เพื่ออัปเดตข่าวสารต่างๆ ได้เลย

The Marvel Experience is available in Thai, English and Chinese and open everyday from 09:00 am to 09:00 pm. A trip in At trac tion Zone takes approximately an hour and a half. Starting from this October to December, an exclusive ticket promotion for children is down to 399 Baht and only 449 Baht for adults. For a ticket reservation or purchase, please directly contact the ticket counter. Every Saturday and Sunday, discover more fun and exciting activities including Marvelstyle Kids Workshop or have a Meet & Greet with numerous Marvel heroes. For more information or updated news, please follow The Marvel Experience Thailand's official account on Facebook or Instagram. OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


H OT I N TOW N

PLANE NIGHT MARKET WHERE EVERYTHING IS AVAILABLE AND OPENS EVERYDAY

ตลาดนัดเรือบิน มีทุกอย่าง เปิดทุกวัน

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

แม้เปิดมาได้สักพักใหญ่ แต่ตลาดนัดเรือบิน ก็ยังถือว่าใหม่อยู่ เพราะจากวันเปิดถึงวันนี้ มี ก ารต่ อ เติ ม ออกมาเรื่ อ ยๆ จนกลายเป็ น ตลาดใหญ่ ภายในตลาดยักษ์ที่มีชื่อโครงการ ว่า “บางปลาพลาซ่า” (แม้จะเป็นถนนเทพารักษ์ แต่ซ อยชื่อบางปลา ๔๓ หรื อปากซอยวั ด บางโฉลงนอก) โครงการที่ว่ากินพื้นที่ทั้งหมด ร่วม ๑๕๐ ไร่ ประกอบด้วย โซนทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง และด้านข้างของตลาดนัดเรือบิน เช่น ตลาดสด บางปลา คลองถมบางปลา และบางปลาการ์เด้น หรื อ ตลาดต้ น ไม้ ร่ า ยมาเท่ า นี้ ก็ น ่ า จะรู ้ ว ่ า จอดที่เดียวได้ครบทุกอย่างแล้วใช่ไหม

lthough it has been quite a while A since its opening, Plane Night Market is considerably new as it has

been continuously extended and gradually turned into a huge market within an even more gigantic market project named "Bangpla Plaza" (after Soi Bangpla 43 or the alley entrance of Bang Chalong Nok Temple despite of its location on Thepharak Road). With a total area of 240,000 square meters, the project is consisted of many other zones at the back and around the Plane Night Market, for example, Bangpla Fresh Market, Khlong Thom Bangpla, and Bangpla Garden or the tree market. These examples alone are enough to assure that the project has everything a person could possibly need with just one stop, aren't they?

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN

17

Plane Night Market resembles a retro market as it is mainly decorated with shipping containers, steel structure and multi-color LED light tubes. The name derives from its strategic location, a large open space where one can watch planes frequently taking off into the sky or landing at Suvarnabhumi Airport. All the bright lighting only uplifts the overall atmosphere. It is also charmingly sweet to see how the locals of Bangphli keep coming up with a creative way of utilizing their own resources. The market operation is divided into two major sections: the flea market section and the fixed stalls section. Although both sections open from 4pm to 10pm. The market offers a great variety of food choices ranging from simple and incredibly cheap pick-and-go food which you can enjoy tasting while strolling around to sit-down restaurants of Hot-Pot Shabu, boat noodles, savory Isarn food(Thai northeastern styled food), Thai-style spicy salad and etc. Other shopping collections include brand new and second-hand items. There is also a zone for collectibles which is surrounded by cafes, sweet shops, tattoo studios, hairdressing shops. Walking a bit further, there are both open-air and private night pub and bars. Before leaving the market, we drive around a little longer and find that there is also a football field and many smaller markets inside this large project. We are delighted by all the diversity this place has to offer and cannot be any happier for people in this neighborhood especially when the traffic in Bangkok is getting more terrible that it is neither worth driving out or taking a chance on public transportation. Now, the east of Bangkok has become an supporting area for markets,trade and service centers bringing about community expansion and distributing diversity to a larger area like never before.

ตลาดนั ด เรื อ บิ น มี ห น้ า ตาแบบตลาด เรโทร ใช้ไม้เก่า สังกะสี ตู้คอนเทนเนอร์ โครงเหล็ก และหลอดไฟหลากสี เป็นหลัก ที่ ไ ด้ ชื่ อ นี้ ก็ เ พราะว่ า อยู ่ ใ นลานกว้ า งที่ มองเห็ น เครื่ อ งบิ น ขึ้ น -ลง เข้ า -ออกจาก สนามบินสุวรรณภูมิอยู่เนืองๆ ประกอบกับ แสงไฟสว่ า งสดใสท� ำ ให้ ที่ นี่ บ รรยากาศดี จนอยากบอกต่อ ตัวตลาดแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลักๆ คือ ส่ ว นตลาดนั ด และส่ ว นร้ า นค้ า ประจ� ำ ทัง้ ๒ ส่วน เปิด ๔ โมงเย็น ทุกวัน มาเมือ่ ไหร่ ก็ไม่มีพลาด สิ่งที่เราจะเจอในตลาดก็ตงั้ แต่ อาหารซื้อง่ายขายคล่องราคาเบา เดินกิน สะดวก ไปจนถึงของกินในร้านตั้งแต่ ชาบู สุกี้ หม้อไฟ บุฟเฟ่ต์ ปลาเผา ก๋วยเตี๋ยวเรือ อาหารอีสาน ย�ำนานา ฯลฯ ส่วนของใช้ ก็ มี ทั้ ง มื อ ใหม่ แ ละมื อ เก่ า บางช่ ว งเป็ น Plane Night Market Soi Bang Pla 43 (Entrance to Wat Bang Chalong Nok) Thepharak Rd., Bang Phli District, Samutprakan, 10540 Tel: 09 9419 2943, 08 7316 0068 Open Hours: 16.00-22.00 Tue, Wed, Fri, Sat-Sun

ตลาดของสะสม รอบๆ มีรา้ นกาแฟ ร้านขนม ร้านสักลาย ร้านตัดผม และรอบๆ ออกไปอีก ยังจะเจอผับบาร์ ทั้งแบบเปิดโล่งนั่งง่ายๆ กับแบบปิดชนิดทีเ่ รียกว่าเป็นโซนผับไปเลย ก็ยงั ได้ ก่อนกลับเราขับวนดูบริเวณโดยรอบ และภาพรวมอีกสักพัก ในโครงการนั้นยังมี สนามฟุตบอลและตลาดยิบย่อยอีกหลายจุด ความหลากหลายท� ำ ให้ เราเพลิ ด เพลิ น และดีใจกับคนแถวนี้ ในวันที่ตลาดในตัว กรุงเทพฯ แออัดเบียดเสียด เอารถไปไม่ได้ ส่วนขนส่งสาธารณะก็ไม่สะดวก และตลาด เรโทรต้องยักย้าย ลาจากครั้งแล้วครั้งเล่า โซนตะวันออกของกรุงเทพฯ กลายเป็นพืน้ ที่ รองรับตลาดและศูนย์รวมเหล่านัน้ และชุมชน ก็ขยายให้เกิดความหลากหลายกระจายอยู่ ทุกพื้นที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตลาดนัดเรือบิน ซอยบางปลา ๔๓ (ทางเข้าวัดบางโฉลงนอก) ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ ๑๗ ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๔๑๙ ๒๙๔๓, ๐๘ ๗๓๑๖ ๐๐๖๘ ร้านค้าเปิดทุกวัน ตลาดนัดมีเฉพาะวันอังคาร, พุธ, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกา OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


SOONER

PHRA MAHA CHEDI BUDDHAGAYA A SACRED PLACE NEAR THE METROPOLITAN

พระมหาเจดีย์พุทธคยา มงคลศาสนาใกล้กรุง

Our first intention to establish an important sacred place here. Thereafter, we hoped to bring in the symbol of Buddhism prosperity from the place where the Lord Buddha attained enlightenment to the land of Siam. Any Thais who does not have a chance to travel to the Four Holy Places of Buddhism including Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath and Kusinara can pay their respect at Samutprakan province, Buddhist missionaries in India and Nepal as well as faithful Buddhist pilgrimages whohave been to the Four Holy Places of Buddhism came together to build up this place. With upto 45 rais (approximately 72,000 square meters) of property, the temple has all the spaces planned out. The magnificent Phra Maha Chedi Buddhagaya is being built in the heart of the land with stones and sand of Gaya District and engraved with the same details and sizing as its original by a crew of Thai skilled craftsmen. Here, the holy Bodhi trees are imported directly from Bodh Gaya while materials used in the moulding of sacred images or even Victoria water lilies with gigantic leaves in the large pond are all imported from India.

ถ้ า มาวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ตอนเช้ า ช่วง ๖ โมงครึ่ง ถึง ๘ โมงครึ่งของทุกวัน เราจะเห็นภาพผูค้ นแวะเวียนมาหามือ้ อาหาร ที่โรงทานหน้าวัด ถ้าเข้าไปด้านในเราจะ เห็นหลายบ้านมาไหว้พระท�ำบุญ หรือแม้แต่ ท่องเทีย่ ว เพราะทีน่ เี่ ปิดมาหลายปีแล้ว และ ส่วนส�ำคัญอย่างเจดียพ์ ทุ ธคยาเท่าขนาดจริง ก็ก�ำลังจะเสร็จเรียบร้อยในช่วงปีหน้า

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

f you happen to pass by ITempleany Suvarnabhumi Buddhachayanti time during 6am to 8.30

am, it is easy to see people stopping by the temple for a meal at the almshouse in front of the temple. Inside the temple, families gather up to pay respect to Buddha images, make merit or just look around as this place has long been opened for a public visit whereas the significant element like Phra Maha Chedi Buddhagaya (Thai for the great stupa of Bodhgaya) with the same size as its original will be completed next year.

Fur ther more, Suvar nabhumi B u d d h a c h aya nt i Te m p l e 9 8 9 i s one of Sisa Chorak he Noi Sub District's community-based creative and innovative tourism. To receive alms from villagers, monks walk along the canal estuary that flows at the back of the temple, walk down local houses with their square dip net fishing gear installed in the back, pass fishing ponds, water mimosa fields, horseradish tree fields, mango trees and an enormous 100 year-old banyan trees with far-stretching branches that cover the street. Annual Buddhist events can be expected at the temple that include the celebration of Phra Maha Chedi Buddhagaya every fourth of April. If you are interested to join, you can search for the temple's location on the internet. With a slight walk into Soi Lad Krabang 54, you will find the entrance sign on the right hand side. The temple is such a great place to relax and refresh, therefore, even if some parts are not entirely completed, there's still a lot worth exploring.

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN

ด้ ว ยความตั้ ง ใจแรกเริ่ ม ที่ อ ยากสร้ า ง ศาสนสถานส�ำคัญในบริเวณนี้ และต้องการ น� ำ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งของ พุ ท ธศาสนาจากแดนตรั ส รู ้ ธ รรมของ พระพุ ท ธเจ้ า มาสู ่ ดิ น แดนไทย ให้ ช าวไทย ซึ่งไม่มีโอกาสเดินทางไปยังสังเวชนียสถาน ทั้ง ๔ แห่ง ที่ ลุมพินี พุทธคยา สารนาถ และกุสนิ ารา ยังสามารถมาทีส่ มุทรปราการได้ พระธรรมทู ต สายอิ น เดี ย -เนปาล รวมทั้ ง พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ศ รั ท ธาและแสวงบุ ญ ที่ พุ ท ธสั ง เวชนี ย สถานด้ ว ยกั น มาจึ ง ร่ ว มกั น สร้างที่แห่งนี้ขึ้น พื้ น ที่ ๔๕ ไร่ ข องวั ด มี ก ารวางแผนผั ง

ไว้เรียบร้อยลงตัว พระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ โ ดดเด่ น อยู ่ ต รงกลางสร้ า งจากหิ น ทราย ของเมื อ งคยา แกะสลั ก ตามรายละเอี ย ด และเท่ า ขนาดจริ ง โดยช่ า งฝี มื อ คนไทย ต้นพระศรีมหาโพธิ์มงคลน�ำมาจากพุทธคยา รู ป เคารพจ� ำ นวนมากใช้ วั ส ดุ จ ากอิ น เดี ย แม้แต่บัวกระด้งใบยักษ์ในสระน�้ำผืนกว้าง ก็น�ำพันธุ์มาจากอินเดียด้วย วั ด สุ ว รรณภู มิ พุ ท ธชยั น ตี ๙๘๙ เอง ยั ง เป็ น หนึ่ ง แผนการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน ฉบั บ นวั ต วิ ถี ข องต� ำ บลศี ร ษะจรเข้ น ้ อ ย พระสงฆ์ยงั คงออกเดินบิณฑบาตตามล�ำคลอง ปากน�้ำที่พาดผ่านหลังวัด ผ่านบ้านชาวบ้าน

19

ที่ ยั ง มี ย อยกอยู ่ ใ นท้ า ยบ้ า นกั น หลายหลั ง ผ่ า นบ่ อ ปลา สวนกระเฉด แปลงมะรุ ม กลุม่ ต้นมะม่วง รวมไปถึงผ่านม่านไทร ๑๐๐ ปี ต้นใหญ่แผ่ใบคลุมถนน ส่วนงานประจ�ำปีทสี่ ำ� คัญ ได้ แ ก่ การฉลองพระมหาเจดี ย ์ พุ ท ธคยา ทุกวันที่ ๔ เมษายน ใครที่สนใจสามารถค้น ข้อมูลที่ตั้งของวัดจากอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยาก สรุปความง่ายๆ คือมาซอยลาดกระบัง ๕๔ เข้าไปสักหน่อยจะเจอป้ายทางเข้าอยูท่ างด้าน ขวามื อ เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นบ� ำ รุ ง ใจชั้ น ดี แม้ว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็มีความสุข สงบให้เรามาค้นพบได้เสมอ

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


R E A DY T O G O

เรื่องของการช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะวัยไหน ก็ชอบกันทัง้ นัน้ ยิง่ เวลาได้เยือนตลาด ท้องถิน่ ตลาดน�ำ้ หรือตลาดสด บางคน ก็ถึงกับหยุดไม่อยู่ ซื้อของจนเต็มไม้ เต็มมือ ถ้าเราเตรียมตัวหรืออุปกรณ์ การช้อปให้เหมาะสม การช้อปปิ้งจะ สะดวกสบายขึ้นและสนุกขึ้นแน่นอน

hopping has always been S everyone's favorite activity especially when traveling to a

local market, floating market or fresh market. Many cannot stop themselves from shopping and end up carrying loads of goodies back home. Thus, if we equip ourselves with the right items, our next shopping experience will definitely be even more fun and convenient.

OTOP

SHOPPING TIPS

เตรียมตัวช้อปปิ้ง OTOP ให้สนุก

ถุงผ้า

อย่าละเลยถุงผ้าเนื้อดีที่ไซส์พอเหมาะ เพราะถ้าใบเล็กไปจะใส่ของได้น้อย หรือถ้า ใบใหญ่ไปน�้ำหนักจะเกินจนอาจท�ำให้บาดเจ็บช่วงไหล่ ควรเลือกถุงผ้าที่คล้องแขน แล้วสายไม่ชิดรักแร้จนเกินไป หรือสายไม่ยาวจนสะพายไม่สะดวก เพียงเท่านี้ก็ช่วย ลดโลกร้อน ไม่ต้องขอถุงพลาสติกจากแม่ค้าได้หลายเจ้า CLOTH SHOPPING BAG

MUST HAVE! ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

Never take the size of the cloth shopping bag for granted. If the bag is too small, it can only fit less items whereas too large of a bag will only leave pain in your shoulders because of its weight. It is recommended to choose a bag whose straps are not too tight around the armpit or too long and loose that the bag keeps getting in your way while shopping. Now, not only you can help save the planet from global warming but you no longer have to beg for extra plastic bags from vendors.

รถเข็นมีล้อลาก

ไอเท็มนีส้ ำ� หรับขาช้อปตัวจริงเสียงจริง ที่พร้อมจะกวาดตั้งแต่ร้านแรกจนร้าน สุดท้ายในตลาด เพราะบางทีของเล็กๆ เบาๆ พอซื้อหลายเจ้ารวมกันก็หนัก ใช่ ย ่ อ ย บางคนต้ อ งเดิ น เอาของไป เก็บที่รถก่อนกลับมาช้อปต่อ แต่ถ้ามี รถเข็นนี้จะช่วยให้ช้อปปิ้งเพลินๆ ได้ โดยที่ไม่เมื่อยไหล่ เมื่อยมือ ซื้อของ เยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นพร้อมสู้ทุกศึก PORTABLE SHOPPING CART

The ultimate assistance for the real shoppers who are more than ready to sweep off their favorite items from the first to the very last stall in the market. When all small and lightweight items collected from many shops are combined, they become quite hefty that some have to walk all the way back to their car to store them before continuing with their shopping. With a portable shopping cart, you can bid farewell to shoulder pains and tired arms no matter how much you enjoy your shopping.

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN

กระติกน�้ำส่วนตัว

ส� ำ หรั บ สายหวานขาดน�้ ำ ตาลไม่ ไ ด้ ถ้าอยากดื่มน�้ำอร่อยๆ ในงาน ก็ลอง พกกระติกน�้ำส่วนตัว ช่วยลดปริมาณ การใช้ แ ก้ ว พลาสติ ก ลงได้ ที่ ส� ำ คั ญ น�้ ำ ไม่ ล ะลายเลอะเทอะแบบแก้ ว พลาสติ ก เดิ น เข้ า ร้ า นไปซื้ อ ของได้ โดยที่แม่ค้าไม่ต้องกลัวน�้ำหกใส่ของ

21

กล่องโฟมเก็บความเย็น

บางคนคิ ด ว่ า สิ่ ง นี้ อ าจจะดู จ ริ ง จั ง มากไป แต่ ถ ้ า คุ ณ ซื้ อ พวกของสด อาหารทะเล หรือแม้แต่เครื่องดื่ม บางชนิด กล่องเก็บความเย็นท้ายรถ จะช่วยรักษาสภาพให้ของยังสดใหม่ เดินทางไปต่อได้อีกหลายชั่วโมง พกไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่นอน FOAM COOLER BOX

Some people find it too much but if you have to purchase some fresh goods, seafood or even certain drinks, a foam cooler box in the trunk can absolutely help preserve the freshness for hours. Thus, be sure to have one with you on your next journey.

กระเป๋าใส่เศษสตางค์

มีหลายคนที่ไม่ชอบพกเศษสตางค์ติดตัว แต่ถ้ามาช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น ก็อาจจะต้อง พกมาเล็กน้อย เพราะบางทีจ่ายแบงก์ใหญ่แม่ค้าเองก็ไม่มีทอน ถ้าจ่ายเป็นเหรียญ หรือแบงก์เล็ก แม่ค้าจะแฮปปี้มากกว่าเพราะมีเก็บไว้ทอนลูกค้าต่อไปได้ ครั้งหน้า ไปเที่ยวตลาดท้องถิ่นก็พกเหรียญกันมาเยอะๆ COIN POUCH

Although carrying around coins can be troublesome, when shopping at local marketplaces, it would be nicer to have some because there are times when local vendors do not have sufficient amount of change for larger bills. Hence, they are happier if you can pay with coins or smaller bills as they can also save them as change for their next customers.

PERSONAL PORTABLE WATER BOTTLE

For those who look forward to trying sweet refreshing drinks, try bringing your own portable water bottle on your next trip to help reduce the waste of plastic cups. Even if the ice melts, it does not leave a mess the way plastic cups usually do and vendors do not have to stay anxious if you are going to spill your drinks on their goods.

ทิชชูเปียก

เวลาไปช้อปปิง้ ของสด หรือขนมนมเนย ก็อาจจะต้องใช้มือหยิบจับ เลือกสินค้า มาใส่ ถุ ง ตลาดบางที่ ห ้ อ งน�้ ำ อยู ่ ไ กล เราเองก็ ไ ม่ ส ะดวกเดิ น ไปหาก๊ อ กน�้ ำ ล้างมือ ลองพกทิชชูเปียกติดตัว จะท�ำให้ สะดวกมากขึ้น และสามารถท�ำความ สะอาดมือได้ทุกที่ ไม่หวั่นแม้วันเลือกปู เลือกปลา

WET WIPES

When shopping for fresh food or snacks, you are likely to hand-pick them or put them into a bag with your bare hands. However, the washroom in some markets can be quite far and it is too inconvenient to search the area for a place to rinse your hands. Try keeping a pack of wet wipes with you for more convenience to keep your hands sanitized even on fresh crab or fish shopping days.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


M A P / TO U R I ST M A P O F SA M U T P R A K A N

บ้านมะขาม BAAN MAKHAM

BOUGAIN CAFÉ & CRAFTS

เปียอู๋โภชนา PIA-AU PHOCHANA

TOURIST MAP OF SAMUTPRAKAN

แผนที่ท่องเที่ยวสมุทรปราการ

อ่าวไทย Gulf of Thailand ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

สถานตากอากาศ บางปู BANG PU RECREATIONAL CENTER SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 23

สิปป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ ZIPP

ตลาดนัดเรือบิน PLANE NIGHT MARKET

บ้านโขนไทย BAAN KHON TAI

วัดสร่างโศก SANG ASOKE TEMPLE วัดต�ำหรุ TAM RU TEMPLE มอเกน MOKEN

วัดมงคลโคธาวาส MONGKHON KHOTHAWAT TEMPLE

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


K N OW I T F I R ST

GET TO KNOW SAMUTPRAKAN OTOP

ท�ำความรู้จัก OTOP สมุทรปราการ ผลการจ�ำหน่ายสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ GET MORE FAMILIAR WITH SAMUTPRAKAN'S OTOP

THE TOTAL SALES OF ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) PRODUCTS for the fiscal year 2018 during October 2017 - September 2018:

๓,๘๐๘,๑๘๗,๐๒๖ บาท คือยอดรวมรายได้ทั้งหมดจากการจ�ำหน่าย สินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดสมุทรปราการ ภายในระยะเวลาเพียง ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

3,808,187,026 BAHT

is the total revenue from Samutprakan's OTOP products sales and distribution within twelve months from October 2017 to September 2018.

ที่มาข้อมูล : ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย http://logi.cdd.go.th/cddcenter/ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 25

สมุทรปราการ มีรายได้รวม จากการจ�ำหน่ายสินค้า OTOP เป็น

อันของประเทศไทย ดับที่ ๑๓ จากทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด

Samutprakan's total income from its OTOP products sales is ranked

THIRTEENTH

out of 77 provinces in Thailand.

อ�ำเภอบางพลี มียอดขายตลอด ๑๒ เดือน รวมทั้งสิ้น

๑,๐๑๕,๐๒๕,๕๒๙ บาท ซึ่งถือว่ามียอดรวมสูงเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดสมุทรปราการ Bang Phli District's net sales throughout aforementioned twelve months totals

1,015,025,529 BAHT,

making it number one sales figure in Samutprakan province.

สินค้า OTOP ประเภท

“อาหาร” ท�ำยอดขายในประเทศรวมกันแล้ว

ได้สูงที่สุดของจังหวัด มีตัวเลขรวมถึง

๑,๑๘๘,๐๑๑,๑๓๗ บาท Among all OTOP products,

FOOD

is the best-selling category across the country generating the highest revenue to the province with upto

1,188,011,137 BAHT

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเดือนที่มียอดขายสินค้า OTOP รวมกันได้สูงที่สุด รวมทั้งสิ้นได้

๔๑๑,๑๖๐,๕๐๐ บาท February 2018 is the best-selling month for all OTOP products combined with the total sales amount peaking up to

411,160,500 BAHT

๗๐๒,๕๐๖,๘๑๗ บาท เป็นยอดรวมตลอด ๑๒ เดือน ที่สินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ถูกขายไปยังต่างประเทศ 702,506,817 BAHT

is reportedly the total sales amount over the twelve-month period that Samutprakan's OTOP products were exported to foreign countries.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


F E AT U R E

The Local Pride COVER JOURNEY

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 27

สินค้าสร้างตัวตน จากหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา ประณีตศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ คือหัวใจหลัก แห่งของดีจังหวัดสมุทรปราการ งานฝีมือระดับพรีเมียมจากยอดฝีมือ ชาวสมุทรปราการได้รับการตอบรับ จากนักท่องเที่ยวและผู้คนเป็นอย่างดี เสมอมา emarkably imprinted with R local identity, local wisdom, meticulous fine arts and creativity, OTOP products are key essences of Samutprakan province's precious charms. These superior quality handicrafts by Samutprakan's sophisticated craftsmen have always received a warm welcome among travelers.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


COV E R J O U R N E Y / T H A I K H O N M AS K S

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 29

THAI KHON MASKS SMALL OR LARGE? OLD OR NEW? KEEP IT GOING

หัวโขนไทย

เล็ก-ใหญ่ เก่า-ใหม่ ไปต่อให้ได้ I was originally from Chiang Mai "Samutprakan but after the marriage, I moved to and had opportunities

to mingle with Khon Masks by constantly trading them in and out. Due to a rather high demand for Khon Masks in this neighborhood, after awhile, I grew more attached to it and figured if I made them myself, I could build a career with it. Seeing how others could sell them well, I realized I also wanted to earn more income for my family and so I learned from where I heard was teaching the how-to," replies Khun Nueng-Ruethai after we ask where she learned all these arts from.

“เราเป็นคนเชียงใหม่ พอแต่งงานมาอยู่ที่ สมุทรปราการก็ได้คลุกคลีกับหัวโขนจาก การซื้อมาขายไป ในท้องที่แถวๆ นี้เขาใช้ หัวโขนกันค่อนข้างเยอะ อยู่มาเรื่อยๆ ก็เริ่ม ผูกพันและคิดว่าการลงมือท�ำเองมันน่าจะ สร้างอาชีพให้เราได้อีก เราเห็นเขาขายได้ เราก็ อยากจะหาเงิ น ให้ ค รอบครัวเพิ่ม ขึ้น เลยไปหาเรียนเอาจากทีท่ เี่ รารูม้ าว่าเขาสอน” คุณหนึ่งฤทัย ดีลักษ์ ตอบเราหลังจากถาม ค�ำถามแรกว่าไปเรียนศาสตร์นี้มาจากไหน OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


It is true that we usually find Khon Masks out of reach and tremendously precious. However, it is also true that in many cultures, Khon masks can be surprisingly fun and creative than we thought it would be without having to sacrifice the traditional way or style and instead initiate added values to new societies from such modification. Khun Nueng's Khon Mask House is more focused and known for its craft traditions like Sien Phor-Gae or Lersi (hermit) masks often used in worshipping, in various ritual ceremonies or as decorative art pieces. Moreover, the House's Khon masks can also be used in an actual Thai traditional Khon mask performance due to their lightness which is made possible because of its mere mixture of sawdust, resin and glue. In some cases, masks that are enclosed with lacquer and gold leaf can be rinsed with water. The material is another element that Baan Khon Thai places a dear emphasis on. For examples, Fig rubber used to adhere gold leaves is brought all the way from Chiang Mai and sawdust for the mask modeling from Baan Tha Wai. Resin is of Bang Bo origin with its long reputation in boat repairing whereas white clay filler should only come from Lopburi. Other than the size and character details, these are the factors that influence the price difference of each Khon mask. ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 31

Khun Nueng's customers are Thai, Chinese and some are Thai restaurant owners in the United States of America. If you want to purchase a certain piece, you must first place an order in advance because of the lessening productive resources that Khon mask making nearly becomes a cottage industry. Still, getting to meet various customers has always inspired new and interesting ideas for future development like making a smaller size so people can use it for different purposes. To put this in a better perspective, some seek for a miniature version of Khon masks to place on their car console for worship while some search for a more unconventional tiny Khon mask amulet to wear around their neck.

เป็ น ความจริ ง ที่ ว ่ า เรามั ก มองงาน หัวโขนนีเ้ ป็นของจับต้องยากและทรงคุณค่า อย่างแรงกล้า และก็เป็นความจริงอีกเช่นกัน ที่ในหลายๆวัฒนธรรมนั้นหัวโขนสามารถ ใส่ความสนุกกับความสร้างสรรค์ได้มากกว่า ที่ เราคุ ้ น โดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งทิ้ ง กรรมวิ ธี ห รื อ รูปแบบอย่างสมัยก่อน แต่ยังเพิ่มมูลค่า ให้เกิดสังคมใหม่ๆ จากการดัดแปลงนั้น หัวโขนบ้านคุณหนึง่ จะเน้นและเด่นไปที่ ธรรมเนียมประดิษฐ์อย่างเศียรพ่อแก่หรือ ปู่ฤาษีที่มักใช้สักการบูชา ใช้ในพิธีกรรม หรือใช้เป็นของตกแต่งและหัวโขนของที่นี่ ก็สามารถใช้ใส่แสดงจริงได้ด้วย แถมน�้ำ หนักเบาเพราะตัวเนื้อหลักๆ เป็นขี้เลื่อย ชัน และกาวเท่านั้น บางแบบล้างน�้ำได้ ในกรณีที่เป็นชนิดลงรักปิดทอง เรือ่ งวัสดุกเ็ ป็นอย่างหนึง่ ทีบ่ า้ นโขนไทย ให้ความส�ำคัญ เช่น ยางมะเดื่อที่ใช้ติด ทองค�ำเปลวก็จะมาจากเชียงใหม่ ขี้เลื่อย ขึน้ หุน่ มาจากบ้านถวาย ชันเป็นชันบางบ่อ เพราะการันตีจากการใช้ยาเรือ ดินสอพอง ควรจะมาจากลพบุรี และสิ่งเหล่านี้เอง ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ราคาของหัวโขน แต่ละหัวต่างกันออกไป นอกเหนือจาก ขนาดและรายละเอียดของแต่ละตัวละคร OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 33

Hua Khon Si Rang Tor with ancient scriptures on the mask is not only beautiful in appearance but it also paves a wider path for Khon mask making. As suggested by its name, Hua Khon Si Rang Tor is a Khon mask made of an actual wasp nest that offers a different texture and color which is similar to an antique item worth adding to collection. "This wasp nest Khon masks are usually produced for export orders. When our customers resell them, they can raise a handsome profit as this type of craft is truly unique and not available elsewhere. People who adore this uniqueness are limited in number but they are the group of people who have more than enough money to buy and love taking a good care of their collectives." The ancient scriptures on the mask, on the other hand, was inspired back when Khun Nueng went on a merit-making trip in Chiang Mai. As she learned that according to the local tradition, after a holy chanting ceremony, no scriptures would be used twice and only stored away for good, she asked for permission to adopt them as one of Baan Khon Thai's sacred materials.

ลูกค้าของคุณหนึ่งมีทั้งคนไทย คนจีน และคนไทยที่ มี ร ้ า นอยู ่ ใ นอเมริ ก า หาก อยากได้ชิ้นงานนั่นหมายถึงต้องสั่ง เพราะ ทุกวันนี้แรงงานการผลิตมีน้อยลงจนแทบ จะกลายเป็ น หั ต ถกรรมในครั ว เรื อ น แต่ขณะเดียวกันการได้เจอลูกค้ามากมาย ก็ท�ำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ มาต่อยอดด้วย เช่น การท� ำ ของที่ ช้ิ น เล็ ก ลงเพื่ อ ให้ ค นเข้ า ถึ ง และน�ำไปใช้งานได้หลากหลายขึ้น เล่าให้ เห็นภาพชัดๆ คือเราจะซื้อหาหัวโขนเล็กๆ มาวางบูชาหน้ารถ หรือจะแหวกทางสักหน่อย ด้ ว ยหั ว โขนเล็ ก ๆ ที่ ใช้ เ ป็ น ของห้ อ ยคอ ก็ท�ำได้เหมือนกัน

"We create values to materials that is no longer of use and simultaneously bring a larger variety to our career. Recently, we are developing a new material with a combination of auspicious 'sedges' and 'the leather of Ta Phon (a thai traditional barrel-shaped drum with two heads).' So, we're keeping our fingers crossed for it to turn out well so our customers may enjoy our new alternatives." OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 35

หรือจะเป็นหัวโขนสีรงั ต่อกับแบบหน้าอักขระ คัมภีรโ์ บราณก็นบั ว่าสวยและเปิดพืน้ ทีใ่ หม่ให้งาน หัวโขนได้มาก หัวโขนสีรังต่อนั้นท�ำมาจากรังต่อ จริง ได้ทงั้ สัมผัสทีแ่ ปลกไปและสีกด็ คู ล้ายของเก่า ดูนา่ เก็บเป็นของสะสม “แบบใช้รงั ต่อนีห่ ลักๆ เรา ท�ำขายส่ง คนเอาไปขายต่อท�ำราคาขึน้ ได้อกี มาก เพราะไม่ใช่งานทีม่ ที วั่ ไป กลุม่ คนชอบจะค่อนข้าง จ�ำกัดแต่ก็มีทุนทรัพย์มาซื้อไปสะสม” ส่วนแบบ หน้าอักขระจากคัมภีร์นั้นมีที่มาเมื่อคุณหนึ่งไป ท�ำบุญที่เชียงใหม่แล้วเห็นว่าที่นั่นมีธรรมเนียม ไม่ใช้คัมภีร์เล่มเดิมซ�้ำ เมื่อเสร็จจากสวดในงาน มงคลแล้วคัมภีร์เหล่านั้นจะเก็บไว้ไม่ได้ท�ำอะไร คุณหนึ่งเห็นเข้าท่าจึงขอบูชามาเป็นวัสดุหนึง่ ของ บ้านโขนไทย “เราสร้างคุณค่าให้ของทีไ่ ม่ได้ใช้ และสร้าง ความหลากหลายให้อาชีพของเราด้วย อย่าง ตอนนี้เราก็ก�ำลังพัฒนาตัววัสดุ “เนื้อว่าน” กับ “หนังกลองตะโพน” อยู่ หวังว่าจะได้ผลงาน ใหม่ๆ ออกมาให้ได้เลือกหากันอีกค่ะ”

คุณหนึ่งฤทัย ดีลักษ์ บ้านโขนไทย เศียรพ่อแก่โบราณ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๔๑๖ ๓๐๘๓ และ ๐๘ ๔๗๑๓ ๒๕๔๕ Khun Nueng-Ruethai DeeLak Baan Khon Thai Sien Phor-Gae Boran Phone: 099-416-3083 and 084-713-2545

รายละเอียดแม้เพียงชิ้นส่วนเล็กน้อย ก็ถูกบรรจงท�ำอย่างประณีต Even the tiniest details are exquisitely made.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


COV E R J O U R N E Y / G L AS S B LOW I N G M AST E R P I E C E

GLASSBLOWING MASTERPIECE FROM A SMALL CLASSROOM TO EXPORT HANDICRAFTS

แก้วเป่าชิ้นสวย จากห้องเรียน จนถึงหัตถกรรมส่งออก

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 37

วัตถุดิบอย่างแก้วหรืองานฝีมืออย่างการ เป่าแก้วอาจไม่ใช่หตั ถกรรมตัง้ แต่โบร�ำ่ โบราณ ของสมุ ท รปราการ แต่ ถ้า ได้ฟังเรื่อ งราว และมาท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ กลุ ่ ม เป่ า แก้ ว บางพลีแล้ว เราคงจะได้ท�ำความเข้าใจกับ ตั ว เองอี ก ครั้ ง ว่ า จั ง หวั ด นี้ มี อ ะไรใกล้ ต า มากกว่าที่รู้จริงๆ aw material like glass or the R handicraft known as the arts of glassblowing may not be a traditional craft of Samutprakan but once we hear all the stories and get to know the Glassblowing Group of Bang Phli, it is time we realize there is so many more interesting sides to this neighboring province.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


“ผลงานเหล่านี้เริ่มมาจากบุคคล ท่ า นหนึ่ ง ซึ่ ง ได้ ท� ำ การลองเป่ า และ ดัดแก้วในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ของชั้นเรียนให้เป็นดอกไม้ ปรากฏว่า พอท�ำเสร็จแล้วกลุ่มเพื่อนๆ ดันชอบ แถมยั ง ขายได้ ตรงนั้ น ก็ เ ลยเป็ น จุดเริ่มต้นของทุกอย่าง” คุณประพจน์ แย้ ม พราย ผู ้ เ ป็ น น้ อ งเขย พู ด ถึ ง คุณฉัตรชัย ไชยเสน นักเรียนนักประดิษฐ์ ที่ เ ริ่ ม สร้ า งรายได้ ใ ห้ ตั ว เองตั้ ง แต่ เมื่อเกือบ ๔๐ ปีที่แล้ว คุณจันทิรา น้องสาวคุณฉัตรชัย ซึ่งปัจจุบันรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม เป่าแก้วบางพลี ช่วยเสริมคุณประพจน์ ถึงเรื่องราวของพี่ชาย “แต่ก่อนใช้แก้ว ที่ เ หลื อ จากอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ และ เผาด้วยตะเกียง เขาค่อยๆ ท�ำแล้วเอา ไปขายหารายได้จนส่งเสียน้อง และ พอได้ซอื้ ทีเ่ ล็กๆ ทีบ่ างพลีให้ครอบครัว มาอยู่กัน จากนั้นก็เริ่มขยายไปเรื่อย จากที่ ท� ำ ขายเองก็ ก ลายเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต อย่ า งเดี ย ว โตมาเรื่ อ ย จนวั น หนึ่ ง พี่เสียชีวิตเราจึงมารับช่วงต่อทั้งเรื่อง ดูแลลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุม ระบบการท�ำงานเป็นกลุ่ม” ปัจจุบันรวมสมาชิกท่านอื่นและ บุคลากรภายใต้หลังคาการผลิตของ คุณจันทิราได้เกือบสองร้อยคน พร้อม กันนั้นที่นี่ก็ท�ำหน้าที่เป็นที่ให้ความรู้ ไปจนกระทั่งท�ำการสอนให้ผู้ที่สนใจ บางช่ ว งที่ ย อดสั่ ง ของลู ก ค้ า ไม่ ห นั ก เกินไปก็จะกลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ อาชีพอิสระ” ด้วย

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 39

"These art pieces started back when a boy made an experiment on glassblowing and bending them into floral shapes in a science lab during classhour. It turned out that his friends actually loved them and they were all sold out. That is where it all began." says Mr. Prapot YaemPhrai, the brother in law, about Mr. Chatchai Chaisen, a student inventor who started to earn an income some forty years ago. Mrs. Janjira, the sister of Mr. Chatchai, who is also the current president of the Glassblowing Group of Bang Phli, adds more to the story of her older brother, "At the beginning, he collected left-over glass from other industries, torched them with a glassblower burner and sold them to gather enough money to pay for his siblings's tuition fee and eventually buy a small piece of property in Bang Phli so his family could move in together. His business was on a rise. From of handling with all the producing and selling details all by himself, he, later, became only a manufacturer. The business kept growing more successful until he passed away one day. I had to step in and take over customer relations management, produc t development and operational system as a group." At the present, there are over two hundred members and staffs under the production roof of Mrs. Janjira altogether. This place also acts as a knowledge provider to any interested person, particularly when total sales order is not that large, it is temporarily transformed into an "independent career learning center." Mostly, our arts pieces are exported to foreign countries including France, Australia, Japan and etc. The bestsellersareanimalshapesranging from chicken, dolphin, dragon, frog, gecko to giant octopus and kangaroo, which is obviously for Australian customers. Magnificent

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ผลงานการเป่าแก้วที่มีึความประณีต เหมาะแก่การประดับตกแต่งบ้านและมอบเป็นของขวัญ Magnificent glassblowing art pieces are perfect for home decoration and presenTS.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 41

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ชิน้ งานส่วนใหญ่จะส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น โดย ประเภทที่ขายดีก็จะเป็นบรรดาสิงสาราสัตว์ ตั้งแต่ไก่ ปลา โลมา มังกร ปลาหมึกยักษ์ หรื อ จิ ง โจ้ ซึ่ ง แน่ น อนว่ า ส�ำหรับ ลูก ค้าจาก ออสเตรเลีย ส่วนประเภทสินค้าในตูโ้ ชว์ชนิ้ ใหญ่ ก็อย่างเช่น เรือสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่ง อนั น ตนาคราช เรื อ พระที่ นั่ ง นารายณ์ ทรงสุบรรณ (แต่ละแบบจะมีหลายจ�ำนวน ฝี พ ายให้ เ ลื อ กอี ก ) หรื อ จะเป็ น ชุ ด พระศรี สุ ริ โ ยทั ย ชนช้ า งก็ มี ใ ห้ ชื่ น ชม และไม่ ใช่ จ ะ มี แ ต่ ง านประเภทตกแต่ ง หรื อ ของที่ ร ะลึ ก เท่านั้น สายของใช้ของสอยก็มีเช่นกัน ไม่ว่า จะเป็นหมากรุก ที่วางตะเกียบ ที่วางช้อน ที่ชงเครื่องดื่ม เป็นต้น “สินค้าของกลุ่มจะได้มาตรฐานทุกชิ้น เพราะออกมาจากฝีมอื ของผูท้ ถี่ นัดเป็นอย่างๆ ผลงานจากการบีบ แต้ม ดึง ดัน ตวัด และ ความคิดจินตนาการเหล่านี้ใช้เวลาอย่างน้อย เป็ น ปี ใ นการฝึ ก ฝน และเรื่ อ งของวั ต ถุ ดิ บ เราก็ คุ ม มาตรฐานด้ ว ยการให้ ใช้ แ ก้ ว ที่ ม า จากเราเท่านั้น” ไม่ ใช่ แ ค่ ก ารพั ฒ นาแบบสิ น ค้ า การ แสวงหาตลาด การพั ฒ นาฝี มื อ และการ ควบคุมมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับเท่านั้นที่ ได้ รั บ การใส่ ใจ แต่ เ มื่ อ ได้ เ ห็ น แก้ ว เป่ า รู ป ดอกบั ว ซึ่ ง เข้ า กั น กั บ ประเพณี ห นึ่ ง เดี ย ว ในโลกของบางพลี นี้ ก็ เ ห็ น ได้ ชั ด ว่ า ความ ตั้งใจที่จะผสมผสานกลมกลืนกับชุมชนก็เป็น เรื่องที่ไม่ถูกละเลย ช่างฝีมือเป่าแก้วก�ำลังท�ำงานตามความถนัดของตัวเอง

Glassblowing craftsmen are casting their artistic skills.

คุณจันทิรา ไชยเสน

ประธานกลุ่มเป่าแก้วบางพลี โทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๔๘ ๑๓๙๙ หน้าร้านที่สวนจตุจักร โครงการ ๑๙ ซอย ๗ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๙๘ ๗๗๑๗ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 43

art pieces for a window showcase like Suphannahongse Royal Barge, Anantanakkharat Royal Barge, Narai Song Suban Royal Barge (each royal barge comes with customizable amount of oarsmen) or the depict of Queen Sri Suriyothai in the elephant fight are all available. Besides for the decorating or sourvenir purposes, there are also everyday appliances like chessboard, chopstick rest and drink mixer. "Every product of our group is of high standard quality. According to their

imagination which requires years of practice, each squeezing, pulling, pushi ng or twirling is meticulously handcrafted by experienced glasssmith. Raw material vice, our customers can be sure of the precise quality standard as all the glasses we use are made by us." Not only product design development, new business opportunity discovery, craftmanship development and quality standard control are continuously enhanced with great attention to details, but when we witness the glassblowing

arts in lotus shapes which represent Bang Phli's one and the only festival in the world, it is obvious that the Glassblowing Group of Bang Phli's determination to conserve the community, cultures and traditions has never been neglected. Khun Janjira Chaisen, The president of the Glassblowing Group of Bang Phli Tel. 08 1348 1399 Display shop at Jatujak Park, Section 19, Soi 7 Tel. 08 6398 7717

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


COV E R J O U R N E Y / Z I P P

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 45

ZIPP TRANSFORMING EGGSHELLS INTO GOLD

สิปป์

เปลือกไข่ กลายเป็นทอง “สิ ป ป์ ” คื อ ค� ำ ว่ า ศิ ล ปะในภาษาบาลี สั น สกฤต คุ ณ ภู ษิ ต กาญจนศิ ริ ป าน ซึ่ ง ร�่ำเรียนและมีความถนัดทางนี้เป็นทุนเดิม ไม่ลังเลที่จะตั้งชื่อแบรนด์ให้เข้ากับผลงาน ที่ได้ และด้วยไอเดียกับแผนพัฒนาในด้าน ต่ า งๆ ที่ ม าส่ ง เสริ ม กั น จากคุ ณ ลั้ ง ผู ้ เ ป็ น ภรรยา เปลื อ กไข่ วิ จิ ต รศิ ล ป์ ใ นวั น นี้ เ ลย โดดเด่นด้วยสินค้าใหม่ทั้งใหญ่เล็ก Zipp" is a Pali-Sanskrit word "Kanchanasiripan, meaning arts. Khun Bhusit who had been

studying and specialized in the area, did not have the slightest hesitation to name his brand accordingly. Together with supportive ideas and development plan in different areas by Khun Lang, his wife, today's Eggshell Fine Arts is outstandingly full of new products available in large and small sizes.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


“เราชอบคิดอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ไม่ชอบท�ำ ของที่คนอื่นท�ำแล้ว การหาความรู้เรื่องกระแส ของแต่ละช่วงเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก ยกตัวอย่าง ‘ต่างหู’ จากไข่นกกระทาที่เพิ่งเปิดตัวช่วงต้นปีที่ผ่านมา ไอเดียคือเราเริ่มเห็นว่าของเล็กๆ อย่างพวงกุญแจ หรือสร้อยคอทีท่ ำ� อยูม่ นั น่าจะพัฒนาต่อ แล้ววันหนึง่ เราก็เห็นว่าต่างประเทศมีเทรนด์ต่างหูใหญ่ๆ หรือ เป็นชิ้นที่มีโครงสร้างชัดเจน เราก็เลยลองท�ำ” คุณลั้งพูดถึงของชิ้นเล็กซื้อขายง่ายที่ก�ำลังเป็น จุดสนใจของแบรนด์ วัสดุทกุ ชิน้ ของสิปป์ซอื้ ตรงมาจากฟาร์ม เจาะรู ให้เล็กทีส่ ดุ เพือ่ เอาเนือ้ ไข่ออก ล้างท�ำความสะอาด ด้วยเทคนิคเฉพาะ ที่ท�ำให้ไข่นกกระทากลายเป็น สีขาวนวลไร้จุดแต่งแต้ม เริ่มวาดลายด้วยดินสอ เดิ น ลายเป็ น เส้ น โค้ ง อ่ อ นช้ อ ยด้ ว ยดิ้ น ลงยาสี ซึ่งเป็นสีพิเศษจากการผสมขึ้นมาโดยเฉพาะ และ ตัวยาซึ่งลงไปแล้วจะหนาประมาณ ๑ มิลลิเมตร นี่เองที่เป็นส่วนส�ำคัญให้ชิ้นงานแข็งแรง จากนั้น ค่อยเก็บรายละเอียด เช่น ประดับดิ้นเงินดิ้นทอง ตั ด เส้ น ประดั บ อั ญ มณี หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ติ ด ขนตาปลอม และบางแบบก็ลงรักปิดทองด้วย ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 47

" We love explor ing an u n co nve nt i o n a l wo r l d o f possibilities - something new, groundbreaking and noone has ever done before. Therefore, learning ever-changing trends in each period is extremely important. Take a look at our recently promoted "earrings" made of an ostrich eggshell earlier this year, for example. The idea dated back to when we felt small items like our keychains or necklaces can evolve into something fresh. One day, we realized an upcoming trend of large earrings or earrings with an articulate structure in foreign countries and we just went for it." explains Khun Lang about the brand's tiny and easily tradable items that were gaining large attention at the time. At Zipp, every bit of materials is purchased directly from the farm. We carefully pierce a hole into the eggshell as tiny as possible to remove the egg content, rinse with our exclusive technique that even a quail egg can turn into a beautifully spotless soft-white color. Then, we draw a pattern with a pencil, emboss with thread into delicate curves and color-enamel the shell with our special color blend. This 1-millimeter thick enamel coat is the key to a more durable art piece. After that, add all the tiny details including decorating it with silver or gold thread, bold the drawing line, bejewel with precious gemstones. In some cases, fake lashes are added while some are even coated with lacquer and covered with gold leaves.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


เปลือกไข่แต่ละชนิดนั้นก็มีความหมาย คุณภูษิตบอกว่าเป็นความหมายที่ได้รู้ได้ฟัง มาจากลูกค้าต่างชาติต่างวัฒนธรรม อย่าง ไข่ น กกระทาแทนความโชคดี ไข่ เ ป็ ด แทน ความอุดมสมบูรณ์ ไข่ห่านแทนความสุขสงบ ไข่นกกระจอกเทศแทนความดีและซื่อตรง ไข่ตะพาบน�้ำและไข่เต่านาแทนความแข็งแรง อายุ ยื น และในภาพรวมนั้ น สั ต ว์ ป ี ก ก็ เ ป็ น ตั ว แทนเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สวรรค์ อย่ า งบ้ า นเราเองก็ ยั ง มี ก ารใช้ ไข่ ท� ำ ยอด เครื่องบายศรี ปัจจุบันงานเปลือกไข่วิจิตรศิลป์เริ่มเป็น ที่รู้จักมากขึ้น มีลูกค้าทุกเชื้อชาติ “ถ้าเป็น คนเอเชี ย ก็ จ ะชอบลายเลื้ อ ยๆ แกรนด์ ๆ แนวยุโรป ถ้าอาหรับก็ต้องแพตเทิร์นหนักๆ เหมือนรสนิยมแบบบ้านเขา เราต้องปรับตัว ท�ำการบ้านตลอด” ตอนนีส้ ปิ ป์เริม่ ขยับขยาย ไปทีง่ านชิน้ ใหญ่ทอี่ าจเรียกว่าเป็นประติมากรรม ก็ ไ ด้ ใช้ เ ทคนิ ค ปู น ปั ้ น และเปเปอร์ ม าเช่ ผสมผสาน ส่วนเปลือกไข่เป็นแบบบดละเอียด ไม่ใช่เปลือกไข่ทั้งฟอง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 49

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


Each eggshell carries its own meaning. Khun Bhusit has learned different meanings in different cultures from his customers. While quail eggs represent luck, duck eggs refer to prosperity, goose eggs to peace, ostrich eggs to goodness and honesty, snapping turtle eggs and snail-eating turtle eggs to longevity. Also, birds in general are representatives that links between human beings and heaven. In our country, we also place an egg on the tip of Baai-Sri tray.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 51

“เรามี ทั้ ง งานใหญ่ ง านเล็ ก คุ ณ จะเจอ ทั้งกระเป๋าถือที่พอวางลงก็เป็นของตกแต่ง ทั้ ง ของเล็ ก ๆ อย่ า งสร้ อ ยหรื อ ก� ำ ไล หรื อ ของใหญ่ ๆ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความหมายและ มุ ม มองของผู ้ สั่ ง ผลิ ต ชิ้ น งาน และสิ น ค้ า ทุกชิ้นรับประกันความแข็งแรง” เปลือกไข่ แม้จะบอบบางแต่ด้วยการเคลือบและเทคนิค ของสิ ป ป์ อี ก ทั้ ง รสนิ ย มการจั บ คู ่ สี แ ละ ลวดลายที่ มี แ ค่ ห นึ่ ง เดี ย ว เราคาดว่ า ผู ้ ที่ ได้สัมผัสคงรู้สึกภูมิใจไม่มากก็น้อยในฝีมือ จากคนตัวเล็กๆ ในบ้านเรา Nowadays, these eggshell fine arts is gaining more and more recognition as evident from the customers of different nationalities. "Asians are fond of European style sophisticate pattern but Arab customers prefer a more intense pattern similar to their cultures. It is our duty to adjust and constantly work on doing more research and homework" Zipp has recently extended its boundary to larger scales of art pieces which one may consider sculptures which is an application of both stucco and paper mache techniques combined. Eggshells, however, are finely grounded powder not the entire eggshell. "We have both large and small pieces available. At Zipp, you will find a handbag which can also turn into a decorative art once you place it down. All small products like necklaces or bracelets and larger products are all filled with elaborate meanings and perspectives of the one who made the order. The durability of every piece is guaranteed." Despite how eggshells are naturally fragile and sensitive, with Zipp's special coating and techniques along with our one-ofa-kind taste in color and pattern mix and match, we believe that the receivers must be proud at a certain level of the refined craftsmanship by tiny people in our country.

สิปป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์

โดย คุณภูษิต กาญจนศิริปาน โทรศัพท์ ๐๙ ๔๒๔๑ ๕๕๑๕, ๐๙ ๔๕๔๒ ๕๑๕๑ ZIPP EGGSHELL FINE ARTS BY Bhusit Kanchanasiripan Tel. 09 4241 5515 and 09 4542 5151 OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


C O V E R J O U R N E Y / D É C O U PA G E

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 53

DÉCOUPAGE A TOUCH OF BEAUTY WITH PAPERS

เดคูพาจ

อะไรๆ ก็สวยได้ด้วยกระดาษ écoupage is a handicraft technique D or an art of decorating an object by gluing picture cutouts onto it.

Although mainly decorated with papers, more addition of fun and uniqueness are also welcome on the art piece via unlimited choices of papers and materials. A découpage product group in Bang Chalong has a good understanding of such matter.

เดคูพาจเป็นเทคนิคสร้างงานฝีมอื หรือศิลปะ ด้วยการติดภาพตัดปะ โดยส่วนใหญ่เป็น กระดาษ แต่กส็ ร้างความหลากหลายได้ดว้ ย กระดาษชนิดต่างๆ รวมถึงวัตถุทจี่ ะน�ำไปติด ตกแต่งด้วย แปลว่าเดคูพาจนั้นเกิดขึ้นได้ ในรูปแบบไม่จ�ำกัด และกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก เดคูพาจกลุ่มหนึ่งที่บางโฉลงเข้าใจในจุดนี้ดี ไม่ว่าผิวสัมผัสของวัสดุจะเป็นแบบไหน จะแก้ว ไม้ หรืองานจักสานทีม่ ผี วิ หน้าขรุขระ กระดาษต่างชนิดก็สามารถติดสนิทเนียนเรียบ ได้ดว้ ยกาว น�ำ้ ยาเคลือบ และฝีมอื บวกสมาธิ ของคนท�ำ “งานเดคูพาจเป็นความสนุก เราท�ำ อะไรก็ได้ตามจินตนาการ อยากหยิบอยาก จับอะไรมาใส่ลายก็ได้หมด แต่งานเดคูพาจ ก็มีเทคนิค เคล็ดลับ และวิถีของตัวมันเอง เหมือนกัน ไม่ใช่แค่ซอ้ื กาวมาแปะก็จบ”

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


Together with years of experiences and concentration of the artist, all surface textures of the object including glass, wood, woven items with bumpy surfaces or any other kinds of papers can all be seamlessly glued and coated with layers of varnish. "Découpage is fun. We can be as creative as our imagination can possibly lead us. We can mix and match all kinds of materials and patterns as we wish. However, découpage is not all about gluing things together as there are certain techniques, key secrets and processes to itself." The secrets of the Community Enterprise of Water Hyacinth Product Development and Applied Arts of Découpage is using only materials of good quality and of the right kind. Ms.Thum-Punnika gives

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 55

เคล็ ด ลั บงานเดคู พ าจของกลุ ่ มวิ ส าหกิ จ ชุมชนแปรรูปผักตบชวาและศิลปะประยุกต์จาก เดคูพาจ คือใช้ของดีและใช้ให้ถกู ประเภทเท่านัน้ คุณทุม หรือ ปุณณิกา สมานกลาง เล่ายกตัวอย่าง บางคนที่ใช้กาวลาเท็กซ์กับงานสานให้ฟังว่า ผลที่ได้ คือลายหลุดแล้วหลุดอีก ในขณะที่ กลุ่มของคุณทุมใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ไม่กลัว หมด และเน้นย�้ำในเรื่องมาตรฐานการจับคู่ ให้ถกู กับงาน ท�ำให้สนิ ค้าของทีน่ ขี่ นึ้ ชือ่ ว่าลาย ไม่ลอก ไม่หลุด ไม่เผยอ ใช้งานได้นาน ไม่เป็น เชือ้ รา ถ้าเบือ่ ลายเก่าก็เอามาเปลีย่ นลายใหม่ได้งา่ ย โดยทีข่ องใช้นนั้ ไม่โดนแงะแกะเกาจนเสียหาย ชนิดของสินค้ามีหลากหลายให้เลือก จากที่ เริ่มแรกเมื่อราว ๕ ปีก่อนยังจ�ำกัดขอบเขต อยูแ่ ถวๆ ตะกร้ากับกระเป๋า ตอนนีก้ ข็ ยายออกมา

เป็นกล่องทิชชู หมวก รองเท้า พัด ตะขอติดผนัง รวมไปถึงฝาชี “กลุ่มลูกค้าจากเดิมที่หลักๆ เป็นคนไทย ตอนนีเ้ ริม่ ขยายตัวออกไปทีค่ นจีนกับคนเกาหลี มากขึ้น ของพวกนี้ถูกกับรสนิยมกับคนชาติ เหล่านีอ้ ยูแ่ ล้ว เพียงแต่ทผี่ า่ นมาเรายังเป็นทีร่ จู้ กั อยู่แค่ในละแวกแคบๆ ตอนนี้ไปออกงานบ่อย ขึน้ และมีสอื่ มาเอาไปลงบ้าง มันก็ชว่ ยเสริมเรา” ส�ำหรับไอเดียใหม่ๆ คุณทุมเรียกว่าไม่ได้ ออกไปเก็บมาจากข้างนอก แต่รบั จากคนใกล้ตวั และใช้ข้อมูลซึ่งจับต้องได้จริง นั่นก็คือการ เก็บรายละเอียดจากเวลาเจอลูกค้าและอยู่กับ งานขาย ฟังเสียงผู้ซื้อและคนรอบข้างว่ามี ความเห็นกับสินค้าอย่างไร ส่วนใหญ่ลูกค้า จะหอบเอาข้อมูลจากโลกภายนอกมาให้

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 57

“เราก็ สั ง เกตเอาว่ า คนสไตล์ ไ หนหรื อ ประเทศไหนชอบซือ้ อะไร แต่อกี อย่างทีส่ ำ� คัญ มาก คือการคุยกับกลุม่ ท�ำงานเดคูพาจด้วยกัน น้อยครั้งที่จะออกไปกินลมชมไอเดียข้างนอก แต่เราใช้ข้อมูลซึ่งจับต้องได้จริง และเรามี งานใหม่ออกมาเรือ่ ยๆ ไม่เคยหยุด” ตอนนี้ ต ลาดงานเดคู พ าจคึ ก คั ก มาก เพราะเริ่มกลับมาฮิตอีกครั้ง คุณทุมไม่รอช้า ให้งานของกลุม่ หยุดชะงัก “ตอนนี้มีการเข้าไปหาผู้ใหญ่ที่สอนเรา มาตัง้ แต่ตน้ เขาก็มเี รือ่ งใหม่ๆ มาสอนเรา ให้เรา เอามาประยุกต์ อย่างต่อไปก็จะมีงานประเภท แก้วและผ้า ช่วงปลายปีนนี้ า่ จะได้เห็นกันค่ะ” us an example how some people choose to apply Latex glue to woven products and always end up with their pattern keep falling off. Ms. Thum's group, on the other hand, uses a generous amount of high-quality materials and places an emphasis on the standard of pairing the right materials to the right works. Thus, the group's products are widely recognized for its long-lasting durability: no pattern peeling off or partially detached and even come with antifungal protection. Once tired with the current pattern, the customer can simply bring the item back for a new pattern replacement without leaving a bruise. OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


In the beginning, five years ago, the products were limited to baskets and bags but now they have expanded to tissue boxes, hats, shoes, fans, wall hooks and cone-shaped food covers. "Originally, our primary customers were Thai people but recently we are gaining more and more popularity among the Chineses and the Koreans. In fact, our products have always been their natural preferences but our presence was still limited. With recent opportunities to present ourselves more at exhibitions and occasionally receive kind media appearances, our recognition improves." Regarding new ideas, Ms. Thum generally gathers up tangible information from people around her. During her meetings with customers or during her sales processes, she listens to the voice of her customers and what people around her think of the products. Mainly, it is her overseas customers who carry information from the outer world. "We just have to pay a close attention which style of people or which country prefers which kind of products. But the most important thing is a good discussion among our découpage group. We hardly wander around outside to randomly snip ideas. Instead, through these truly tangible information, we are able to keep producing and introducing new interesting products to the market. Currently, the bustling découpage market is gaining back its popularity and Ms. Thum has no wish to waste the group's precious time. "Recently, we have approached people who have been teaching us from the beginning and they have taught us new techniques for further application. For examples, we'll be having new products made of glasses and clothes available by the end of this year."

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 59

ปุณณิกา เดคูพาจ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักตบชวาและ ศิลปะประยุกต์จากเดคูพาจ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๑๕๖ ๕๑๕๐, ๐๘ ๓๐๑๐ ๐๒๑๙ PUNNIKA DÉCOUPAGE The Community Enterprise of Water Hyacinth Product Development and Applied Arts of Découpage Tel. 09 9156 5150 and 08 3010 0219

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 61

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


C O V E R J O U R N E Y / 4 A L L -T I M E B E S T- S E L L E R S O F S A M U T P R A K A N

4

ALL-TIME

BEST-SELLERS OF SAMUTPRAKAN

๔ ของฝากตลอดกาล ของสมุทรปราการ ของฝากชื่ อ ดั ง ของสมุ ท รปราการมี โ ดดเด่ น หลายอย่าง ด้วยความที่ชุมชนร่วมแรงกันท�ำ สินค้า OTOP ออกมาขาย ของฝากจากเมืองนี้ มีมากมาย แต่ถ้าพูดถึงของดังที่นักท่องเที่ยว รู้จักมานาน ไม่ต้องแนะน�ำให้มากความ ก็คง ต้องจัดอันดับให้เป็นของดีทั้ง ๔ สิ่งนี้ ที่เพียงแค่ เอ่ยชื่อปุ๊บ ก็รู้ว่ามาจากสมุทรปราการปั๊บ ith the wisdom, creativity and W cooperation within the community combined, Samutprakan is renown for

its large variety of OTOP souvenirs. Needless of further introduction, the top four best-sellers of all time that first come to our mind when speaking of Samutprakan are as followed:

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 63

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


PLA SALID, BANGBO

With a distinctive taste that many Thais are familiar with, "Pla Salid (Thai for Snakeskin Gourami) of Bangbo" is one of the most loved and a must-have souvenir from Samutprakan. From an ordinary Snakeskin Gourami, the locals creatively transform it into many interesting OTOP products including Nam Phrik Pla Salid (Spicy Snakeskin Gourami Paste), Kang Pla Salid Thot (Crispy Fried Snakeskin Gourami Bones), Pla Salid Sen (Snakeskin Gourami Stripes), Mieng Pla Salid (Bite-sized Betel Leaves Wrap with Fried Snakeskin Gourami and Mixed Herbs Fillings). Besides a larger alternatives in terms of flavor and texture, these cooking

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

techniques make possible a longer preservation with less disturbing odor when bought as a souvenir. Pla Salid of Bangbo is widely recognized as the most delicious one in Thailand. The soil and water conditions of Bangbo benefit the Snakeskin Gourami breeding. The locals prefer natural farming by letting them grow in an extensive earthen pond and growing grasses on the side which later serve as both the food and the shelter for the fish. Refrained from all chemical usage or artificial food to accelerate the growth, two-year old Snakeskin Gouramis of Bangbo grow into the right proportion and offer tight meat without muddy

odor unlike those raised in cement ponds. Snakeskin Gouramis of Bangbo have this unique scent that with a small dip into the frying pans, the fragrant becomes irristably tempting. Wi t h a n e xc e p t i o n a l l y s u i t a b l e environment for the breeding, the quality of Snakeskin Gouramis here remains unrivaled. Interestingly, many misunderstand that these fishes can only grow in Bangbo, Samutprakan. As a matter of fact, there are farms in other provinces as well but the tantalizing flavor and smell of these Snakeskin Gouramis of Bangbo district is still undefeatable.

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 65

ปลาสลิด บางบ่อ

ไม่เอ่ยถึงไม่ได้ เพราะสิง่ แรกทีค่ นนึกถึง จั ง หวั ด นี้ ต ้ อ งเป็ น “ปลาสลิ ด บางบ่ อ ” รสชาติแสนมีเอกลักษณ์ที่คนไทยคุ้นเคย นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาสมุทรปราการ ก็มักจะซื้อหาเป็นของฝาก จากปลาสลิด แดดเดียวก็ดูธรรมดาไป จึงเริ่มแตกไลน์ ใส่ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ จ นเกิ ด เป็ น ผลิตภัณฑ์ OTOP อีกหลายชนิด มีทั้ง น�้ ำ พริ ก ปลาสลิ ด ก้ า งปลาสลิ ด ทอด ปลาสลิดเส้น และเมี่ยงปลาสลิด ท�ำออก มาหลายรสชาติ หลากรสสัมผัส เพื่อให้ เก็ บ ได้ น านขึ้ น และซื้ อ เป็ น ของฝากได้ โดยไม่ต้องกลัวกลิ่นรบกวนอีกด้วย ปลาสลิ ด บางบ่ อ ขึ้ น ชื่ อ ลื อ ชาว่ า เป็นปลาสลิดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย เพราะดิ น และน�้ ำ ของบางบ่ อ เอื้ อ แก่ การเพาะพันธุ์ปลาสลิด การเลี้ยงก็ใช้วิธี ธรรมชาติ ปล่อยลงบ่อดินขนาดใหญ่ และ ปลูกต้นหญ้าข้างบ่อเพื่อให้เป็นทั้งอาหาร และหลุมหลบภัยของปลา จากนั้นใช้เวลา เลี้ยง ๒ ปี ถึงจะได้ปลาตัวขนาดพอเหมาะ เนื้อแน่นก�ำลังดี ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือ อาหารสังเคราะห์เพื่อเร่งโต ปลาจึงไม่มี กลิ่ น สาบ ไม่ เ หม็ น โคลนเหมื อ นปลาที่ เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ปลาสลิด บางบ่อ จะมี กลิ่ น เฉพาะตั ว ที่ แ ค่ เ อาลงทอดน�้ ำ มั น กลิ่นก็จะกระจายไปทั่ว ด้ ว ยพื้ น ที่ อั น เหมาะกั บ การเลี้ ย ง ปลาสลิ ด คุ ณ ภาพของปลาจึ ง ยั ง ไม่ มี จังหวัดไหนสูไ้ ด้ และกลายเป็นว่าหลายคน เข้าใจไปด้วยซ�้ำว่าปลาสลิดเลี้ยงได้แค่ที่ บางบ่ อ สมุ ท รปราการ เท่ า นั้ น จริ ง ๆ แล้วเลี้ยงกันหลายจังหวัด แต่อานุภาพ ของความอร่อยและกลิ่นหอมยั่วยวนใจ ก็ยังไม่มีปลาสลิดที่ไหนสู้อ�ำเภอบางบ่อ ได้อยู่ดี

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 67

เจ๊รวย กุ้งเหยียด

กุ้งเหยียด บ้านสาขลา

ถ้าแค่ได้ยนิ ชือ่ ก็คงนึกไม่ออกว่า “กุง้ เหยียด” จะมีความพิเศษกว่ากุ้งที่อื่นตรงไหน แต่ถ้า บอกว่าเมนูสร้างมูลค่าเพิ่มให้กุ้งเค็ม อาหาร บ้านๆ ท�ำกินกันเองในครัวเรือนให้กลายเป็น ของดีประจ�ำถิ่น จนสร้างอาชีพและรายได้ ให้ชาวบ้านสาขลา ก็อาจจะเริ่มอยากรู้ว่า จุดก�ำเนิดมีมาอย่างไร ภูมิปัญญาที่ไม่ธรรมดานี้ ถูกค้นพบโดย แม่สามีของยายสนัน่ พุฒสุข* ทีต่ ม้ กุง้ เค็มแล้ว พบว่ากุ้งบางตัวงอ บางตัวเหยียดตรง เพราะ การใช้ของหนักทับด้านบนเพื่อกันไม่ให้กุ้ง ล้นหม้อเวลาน�้ำเดือด จึงเริ่มใช้วิธีเรียงตัวกุ้ง ให้ เ หยี ย ดตรงสวยงาม แล้ ว โรยเกลื อ เม็ ด น�้ำตาลทราย น�้ำตาลปี๊บ และใช้ของหนัก ทับด้านบน กุ้งที่ต้มออกมาจะตัวเหยียดตรง สวยงาม แม้จะฟังดูท�ำง่ายแต่ก็ต้องทดลอง อยูห่ ลายครัง้ กว่าจะกลายมาเป็นของดีประจ�ำ บ้านสาขลา รสชาติแท้ๆ ของกุ้งเค็ม ต้องมีรสกร่อย ไม่ได้หวานมากแบบกุง้ หวานในปัจจุบนั เพราะ

ความเค็มของเกลือจะช่วยรักษากุ้งให้อยู่ได้ นานกว่าความหวานของน�้ำตาล ถ้าท�ำหวาน มากกุ้งจะแฉะเกินไป จะเสียง่าย และขึ้นรา ได้เร็วกว่า ต้องขอบคุณความช่างสังเกตของ คนยุคเก่าก่อน ที่ช่วยสร้างกุ้งเหยียดให้กลาย เป็นของขึ้นหน้าขึ้นตาเมืองสมุทรปราการ *ที่มา บันทึกจากท้องถิ่น : จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉ. ๓๗ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๔๕) KOONG YEARD, BAN SAKHLA

Just by hearing the name "Koong Yeard," no one would have guessed what makes it more special than other shrimps. However, upon hearing how this valueadded menu of an average homemade food like salted shrimps became one of the leading products of excellence in the area that it has created a new career and generates income to villagers of Ban Sakhla, you might have a second thought about its origin? This amazing wisdom was first discovered by the mother in law of Grandmother Sanan Phutsuk. When she was cooking salted shrimps, she found some shrimps

curled up but some stretched due to a heavy item on top to keep the shrimps from spilling out of the pot when the water was fully boiling. From then on, she fixes shrimps neatly into the cooker to keep them beautifully straightened before sprinkling in some salt, granulated sugar, palm sugar and placing a heavy item on top of the shrimps. It may not sound very complicated but it took a lot of effort and experimentation before it has finally become the precious product of Ban Sakhla. The authentic taste of salted shrimps must be brackish and not so sweet like recently popular sweetened shrimps. The saltiness of the salt helps preserve the shrimps to last longer than the sweetness of the sugar. Moreover, if it is cooked too sweet, the dish becomes too mushy, spoils quickly and may even stimulate a faster growth of fungi. Thanks to the observant characteristics of people in the past, Koong Yeard has turned this into a famous dish of Samutprakan. *References from local records : Newsletter of Lek-Praphai Wiriyaphan Foundation. Issue 37 (July-August, 2005)

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


มะม่วงน�้ำดอกไม้ พระประแดง

นีค่ อื ของฝาก OTOP ยุคแรกทีแ่ ท้จริง เพราะ ชื่อเสียงของมะม่วงน�้ำดอกไม้มีมาตั้งแต่รุ่นปู่ รุน่ ย่า ซึง่ จริงๆ อาจจะย้อนกลับไปได้ไกลกว่านัน้ ถ้าดูจากหลักฐานตามบันทึกในจดหมายเหตุ แกมป์เฟอร์ว่ามะม่วงชนิดนี้ถูกน�ำเข้ามาจาก อิ น เดี ย โดยน� ำ มาปลู ก ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา ขนาดว่ า คนสมุ ท รปราการเองก็ ยั ง เน้ น ย�้ ำ นักหนาว่าถ้าจะกินมะม่วงน�้ำดอกไม้ ต้องของ พระประแดงเท่านั้น กินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่ ความลับของความหวานหอม ที่ใครๆ ก็ ต่างอยากลิ้มลอง คือดินและน�้ำของอ�ำเภอ พระประแดง ที่ มี ส ่ ว นผสมลงตั ว ก� ำ ลั ง ดี ดินตะกอนปากแม่น�้ำที่อุดมสมบูรณ์ การผสม ระหว่างน�้ำจืดและน�้ำกร่อย อีกทั้งภูมิปัญญา การปลูกมะม่วงที่ส่งต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ค่อยๆ พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ใช่ แค่ ป ลู ก เพื่ อ รั บ ผลผลิ ต แต่ ฝ ่ า ยเดี ย ว แต่ ใ ส่ ความภาคภู มิ ใ จและความเอาใจใส่ ล งใน มะม่วงทุกลูก จนผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงความ อร่อยที่ต้องได้ลองสักครั้ง วิธกี ารเลือกมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ พระประแดง ให้ สั ง เกตลั ก ษณะเฉพาะ นั่ น คื อ มี หั ว โต ปลายแหลม เปลือกบาง มีขนาดใหญ่กว่ามะม่วง น�้ำดอกไม้ของที่อื่น ถ้าจะพิสูจน์ให้ถูกต้อง ก็ ต ้ อ งลองชิ ม ถ้ า หวานเจี๊ ย บและหอมจน หยุ ด กิ น ไม่ ไ ด้ แสดงว่ า คุ ณ ก� ำ ลั ง กิ น ของดี อ�ำเภอพระประแดงแน่แท้ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

NAM DOK MAI MANGO, PHRA PRADAENG

Nam Dok Mai mango, or barracuda mango, is literally the first generation of OTOP products, which has long been famous since our grandparents generation. According to a historical record in Kaempfer's Archive, this mango was brought from India and planted in Phra Pradaeng since the Ayutthaya period. Even the locals repeatedly insist that if you want to experience one-of-a-kind Nam Dok Mai mango, make sure it is from Phra Pradaeng only. The secret behind the superior sweetness and aroma that everyone craves for is the perfect balance between the soil and water conditions in Phra Pradaeng. Together with fertile river sedimentary soil and a well-mixed fresh water and brackish water, the local wisdom of mango farming from ancestors have been fur ther enhanced in every generation. Instead of merely planting the seed and waiting for the fruits, the locals pour all their hearts into pampering each and every mango that anyone can feel it in just a bite. When it comes to choosing a ripe Nam Dok Mai mango, it is important to notice its key unique features: full, plump and rounded upper part with pointy end and a thin smooth skin. It is usually larger in size compared to those grown in other regions. Nonetheless, the most precise way to make sure, is to actually taste it. If it is absolutely sweet and so aromatic you cannot stop having more, you are indeed having Phra Pradaeng's long famous mango.

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 69

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ขนมจาก ปากน�้ำ

KHA-NOM JAK, PAK NAM CITY

ต้นจากกอใหญ่ทขี่ นึ้ ตามธรรมชาติรมิ คลอง และแม่น�้ำสายหลัก แผ่กอหยั่งรากเขียวครึ้ม รอบคุง้ บางกะเจ้า จนได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ใน วิถชี วี ติ คนเมืองปากน�ำ้ เป็นความอุดมสมบูรณ์ ที่เบื้องบนประทานให้ถิ่นนี้ ต้นจากจึงถูกน�ำ มาใช้สอยอย่างคุ้มค่า ใช้ได้ตั้งแต่ ใบ ผล และ กิง่ ก้านสาขาทีแ่ ผ่ออกมาเพือ่ ให้รม่ เงา ต้นจาก กับคนที่นี่จึงแยกกันไม่ขาด

Growing naturally along the canal and the main river, large clusters of Nipa Palm trees deepen their roots into the ground stretching its green and shady scenery across the bend of Bang Kachao and gradually integrated to the lifestyle of the townspeople in Pak Nam city. With such divine abundance, Nipa Palm trees are being fully optimized ranging from its leaves, fruits and branches. Thus, Nipa Palm trees and the locals here become inseparable.

“ขนมจาก” เป็นสิ่งแรกๆ ที่คนนึกถึงเมื่อ มาสมุทรปราการ ขนมเหนียวหนึบ ที่ซ่อนอยู่ ในใบจากสีเขียวถูกเผาจนไหม้เกรียม รสชาติ หวานละมุนลิ้น พร้อมมีชิ้นมะพร้าวแทรก พอให้นมุ่ นิม่ ของฝากทีอ่ ร่อยและแสนจริงใจนี้ ชาวปากน�้ ำ สื บ ทอดวิ ธี ก ารท� ำ มา ๑๐๐ ปี ถูกสืบทอดกันมาถึง ๔ รุ่นแล้ว ถ้าอยากชิม สูตรดัง้ เดิมนีต้ อ้ งไปซือ้ ขนมจากร้านลิม้ ด�ำรงค์ ซึ่งถือเป็นร้านดังประจ�ำจังหวัด เป็นของฝาก ที่ต้องซื้อกลับ ไม่ใช่แค่ขนมจากเท่านั้นที่เป็น OTOP ระดั บ ท็ อ ป แต่ ยั ง มี สิ น ค้ า จากคนรุ ่ น ใหม่ ที่มองเห็นคุณค่าของลูกจาก น�ำมาท�ำเป็น ขนมเปีย๊ ะไส้ลกู จาก หรือพวกงานฝีมอื ทีท่ ำ� จาก ใบจาก ก้านจาก ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เสมอ แม้จะมีของอื่นๆ มาทดแทน แต่ก็ยังไม่ถูก ลดความส�ำคัญลงแต่อย่างใด ต้นจากยังเป็น ส่วนหนึ่งของชาวปากน�้ำเสมอมา

"Kha-nom Jak" is one of the top local items people think of when visiting Samutprakan. It is a rather chewy yet soft and tenderly sweet grilled dessert with shredded coconut meat wrapped in green Nipa Palm leaves. This Pak Nam's delightful recipe has been passed down four for generations over the past century. For a truly traditional flavor, it is recommended to collect some for souvenirs at Lim Damrong, a famous restaurant of the province.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

Other than the top OTOP product like Kha-nom Jak, new generations also realize the value of Nipa Palm trees converting their fruits into a delicious filling of Kha-nom Pia (a baked Chinese Pastry), and their leaves and branches into many thoughtful handicrafts. Although time has brought along new substitutable materials, Nipa Palm trees are still held dear to the locals of Pak Nam City.

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 71

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


A R T A L O N G T H E WAY

AN EVENING SKY BY SUKTA BRIDGE, BANG PU RECREATIONAL CENTER

ยามสนธยา ณ สะพานสุขตา สถานตากอากาศบางปู

เทคนิค : สีน�้ำ Technique : Water Color Painting ศิลปิน : พีรดา ชีพสัตยากร Artist : Pearada Cheepsatayakorn ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 73

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


S M P K H I S T O R Y / P H L A E N G FA I FA H F O R T

PHLAENG FAI FAH FORT 203 YEARS BY THE CITY

ป้อมแผลงไฟฟ้า

กับ ๒๐๓ ปีที่คู่เมืองมา พูดถึงประวัติศาสตร์ไทย สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์น่าจะ เป็นช่วงที่เราเห็นภาพตามน้อยที่สุด หลายคนรู้ว่าจังหวัด สมุทรปราการเป็นตัวละครหลักที่มีความส�ำคัญอย่างมาก ของช่วงนั้น แต่น้อยคนนักจะรู้ว่ายังมีป้อมเล็กๆ ซ่อนอยู่ หลังตลาดสดพระประแดงหลงเหลือให้เราไปท�ำความรู้จัก ทักทาย และรู้สึก

S

peaking of Thai history, the early Rattanakosin Era is probably one of the most unimaginable periods. Although many are aware of the fact that Samutprakan province played a significant role back in the days, not many realize that there are small ancient forts hidden behind Phra Pradaeng Fresh Market waiting to be greeted and experienced.

ะแดง ท่าน�้ำพrรaะdปaeรng Pier Phra P

พระประแด Phra Pradaงen-g ท-่าน�้ำ Pier ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

ป้อมแผลงไฟฟ้า

Phlaeng Fai Fah Fort

เราคุ้นกันดีกับป้อมพระจุลจอมเกล้าและบางคน รู้จักป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมเหล่านี้สร้างขึ้นในสมัยกลาง กรุงรัตนโกสินทร์ แต่ถ้าพูดถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ป้อมของนครเขือ่ นขันธ์เหลืออยูเ่ พียงอย่างละป้อมของฟาก แม่นำ�้ เท่านัน้ ได้แก่ ป้อมปูเ่ จ้าสมิงพรายและป้อมแผลงไฟฟ้า โดยทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นป้อมไม่กี่ป้อมที่ยังหลงเหลือ ในสภาพสมบูรณ์จากจ�ำนวนป้อมกว่า ๒๔ ป้อม ในพื้นที่ ทั่วจังหวัด ป้อมแผลงไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างโรงเรียน เทศบาลป้ อ มแผลงไฟฟ้ า และตลาดสดพระประแดง ซุม้ ประตูทางเข้าเรียกว่าสวยงามและยังคงสภาพสมบูรณ์ ด้านหลังซุ้มโค้งมีตัวเลขระบุปี พ.ศ. ๒๓๕๘ เชิญชวน บวกลบเลขกันเล่นๆ กวาดตา ๑ รอบ จะเห็นว่าพื้นที่ ทั้งหมดไม่ใหญ่นักแต่รู้สึกได้ถึงความหนาแน่นทนทาน กล่าวคือมีก�ำแพงล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน ทิศใต้เป็นก�ำแพง ๒ ชั้น ในก�ำแพง ๒ ชั้นนั้นมีดินอัดแน่นทั้งชั้นนอกและ ชั้นใน จากซุ้มทางเข้าจะเห็นทางลาดขึ้นขนาดมหึมา ใช้สำ� หรับลากปืนใหญ่ขนึ้ ไปบนก�ำแพงป้อม ข้างทางลาด เป็นบันไดขนาบข้างที่ยังคงสีและวัสดุดั้งเดิม ป้อมในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ สถานโดยกรมศิลปากร มีการบูรณะและปรับเปลีย่ นการ ใช้สอยบ้างระหว่างทาง SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 75

นศรีเขื่อนขันธ์ พระประคแดือทง-่วี ถ่ากนาร อ ทางซ้าย g - Srอ�i ำKเภhuean Khan Road en . Phra Prada is the District Office ft le e th On

พระป Phra Pรrะaแdดaeงn g

We are familiar with Chulachomklao Fort and some are more acquainted with Phee Suea Samut Fort. These forts were built in mid Rattanakosin period. With one situated on each bank of the river, Pu Chao Saming Phrai Fort and Phlaeng Fai Fah Fort are the only two remaining forts built in early Rattanakosin period. Out of all 24 forts across the province, these aforementioned forts are a few samples that still stay in a complete condition. Phlaeng Fai Fah Fort (or Pom Phlaeng

พระประแด

Phra Pradaenง-g ป-ากThทางเข้าศาลหลักเมือง e entrace to the Cit y Pillar Shrine

ปี ๒๕๐๐57 -- ๒19๕67๑๐ น ้ งต ว ่ ช น งใ ลว ห ั ด งล สะพานข้ามคลอ ng Canal in early 19 Lua The bridge over Lad

Fai Fah) is located between Thetsaban Pom Phlaeng Fai Fa School and Phra Pradaeng Fresh Market. The arched entrance maintains its beauty and condition. At its back, the year B.E. 2358 (A.D. 1815) is engraved inviting visitors to calculate how long the fort has lasted until today. With a quick glimpse, it is not hard to tell that it is not one of the biggest forts but it is strongly constructed. That is to say, the fort is surrounded with four walls and double walls in the south, both layers of which, are tightly compressed with

soil. Looking inside from the entrance, an enormous slope is used as a road to drag the canons up the battlement. The stairway next to the slope appears in its original colors and materials. At the present, the fort has been officially registered as one of national historical monuments by the Fine Arts Department. It has been renovated and hence its usage readjusted from time to time.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


D I D YO U K N O W ?

TIPS ABOUT SAMUTPRAKAN

เกร็ดจังหวัดสมุทรปราการ

รู้หรือไม่

กว่าจะมาเป็นชือ่ “บางน�ำ้ ผึง้ ” ๑ ใน ๕ ต�ำบล พืน้ ทีแ่ อ่งกระทะทีเ่ ราเรียกว่า “กระเพาะหมู” ของจังหวัดสมุทรปราการได้นั้น มีเรื่องราว เล่าขานต่อกันมาหลายเรื่อง บางคนเล่าว่าที่มาของชื่อ “บางน�้ำผึ้ง” นั้น มาจากที่ เ ดิ ม ที พื้ น ที่ บ างน�้ ำ ผึ้ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ อุดมไปด้วยไม้ยืนต้น และอุดมไปด้วยผลไม้ หลากหลายชนิด ท�ำให้มีฝูงผึ้งมาท�ำรังเป็น จ�ำนวนมาก ชาวบ้านในละแวกนีจ้ งึ มักจะเข้าป่า หาน�้ำผึ้ง และได้น�้ำผึ้งติดไม้ติดมือกลับมาเป็น จ�ำนวนมาก ท�ำให้ชาวบ้านนิยมน�ำ “น�้ำผึ้ง” ใส่บาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จนกลายเป็น ประเพณีตกั บาตรน�ำ้ ผึง้ สืบต่อกันมา และเรียก พื้นที่บริเวณนี้ว่า “บางน�้ำผึ้ง”

Before the name "Bang Namphueng" was officially appointed to one of the five sub-districts in marshland area widely known as "pig's stomach" of Samutprakan, many stories have been told. Some say that the name "Bang Namphueng" comes from its abundant geographical conditions which are full of perennial plants and a large variety of fruit trees making it a nice sanctuary for bees and beehives. Local villagers who often travel into the wood in search for wild honey always come back with a handsome amount of honey. Thus, they often offer "honey (or Nam-phueng in Thai)" to the monk during their daily alm-offering. The activity gradually became Honey Offering Ceremony and the area known as "Bang Namphueng" ever since.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

Another story lies on the belief that the area belonged to an ancient community ssince the Ayuttaya Period. One day, King Sai Namphueng and Queen Suchada cruised along the Chao Phraya River and found the area pleasantly shady, abundant and home to a lot of bees. As villagers offered the honey they had previously collected, Queen Suchada made a wish that if the honey she received could cure her daughter's chronic disease, she would return to build a temple in this community. After her wish came true, King Sai Namphueng granted his order to construct a temple and bestowed the name Bang Namphueng Nok Temple while Queen Suchada demanded another temple built and named it Suchada Temple. At the present, the temple's name has been changed to Bang Namphueng Nai Temple and the community "Bang Namphueng."

อีกค�ำบอกเล่าหนึ่งกล่าวว่า ชุมชนแห่งนี้เป็น ชุมชนดัง้ เดิมตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครัง้ หนึง่ พระองค์เจ้าสายน�ำ้ ผึง้ และพระนางเจ้าสุชาดา เสด็ จ ประพาสทางชลมารคมาตามล� ำ น�้ ำ เจ้าพระยา และพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ และมีฝูงผึ้งอาศัยอยู่มาก และ มีประชาชนเก็บน�้ำผึ้งมาถวาย พระนางเจ้า สุชาดาทรงอธิษฐานจิตว่า หากน�ำ้ ผึง้ ทีไ่ ด้รบั มา สามารถรักษาโรคเรื้อรังของพระธิดา จะทรง สร้างวัดถวายให้ชุมชนนี้ เมื่อค�ำอธิษฐานของ พระองค์เป็นจริง พระองค์เจ้าสายน�้ำผึ้งจึง โปรดให้สร้างวัดบางน�ำ้ ผึง้ นอก และพระนางเจ้า สุชาดาได้โปรดให้สร้างวัดสุชาดา ปัจจุบัน เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น วั ด บางน�้ ำ ผึ้ ง ใน และเรี ย ก ชุมชนนี้ว่า “บางน�้ำผึ้ง”

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 77

Despite being a small-sized province with only six sub-districts, Samutprakan is packed with upto ten lush green public parks and natural spaces for us to breathe in fresh air and enjoy our workout activities. 1. Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden 2. Lat Pho Health Park 3. Phraek Sa Public Park by Praek Sa Tambon Administrative Office (TAO) 4. Chalerm Phrakiat Ratchakan 72nd anniversary King Rama IX Park 5. Pom Peek Ka Public Park 6. Thetsaban Dan Samrong Public Park 7. Thetsaban Tambon Pu Chao Saming Phrai Public Park 8. Tambon Bang Ya Phraek Health Park 9. Khuean Rim Mae Nam Chao Phraya Public Park (Chao Phraya Riverside Dam Public Park) 10. Thetsaban Mueang Lat Luang Chalerm Phra Kiat Public Park

รู้หรือไม่

สมุทรปราการจังหวัดเล็กๆ ทีม่ เี พียงแค่ ๖ อ�ำเภอ แต่กลับมีสวนสาธารณะและ พื้นที่สีเขียวให้เราได้สูดอากาศบริสุทธิ์ และออกก�ำลังกายถึง ๑๐ แห่งด้วยกัน ๑. สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ ๒. สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ๓. สวนสาธารณะองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลแพรกษา ๔. สวนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ๗๒ พรรษา

๕. สวนสาธารณะป้อมปีกกา ๖. สวนสาธารณะเทศบาลต�ำบล ด่านส�ำโรง ๗. สวนสาธารณะเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย ๘. สวนสุขภาพบางหญ้าแพรก ๙. สวนสาธารณะเขื่อนริมแม่น�้ำ เจ้าพระยา ๑๐. สวนสาธารณะเทศบาลเมือง ลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติฉลอง สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


A R O U N D T O W N / T R AV E L T O K H L O N G D A N

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 79

TRAVEL TO KHLONG DAN ADMIRE TEMPLES AND THE GREEN NATURAL ENVIRONMENT

เที่ยวคลองด่าน

แวะวัด ชมธรรมชาติรอบพื้นที่สีเขียว หากปลายทางของคุณคือการท่องเทีย่ วพื้นที่ ชานเมืองกรุงเทพมหานคร เราขอชี้พิกัด ต�ำบลคลองด่าน เขตอ�ำเภอบางบ่อ พืน้ ทีส่ เี ขียว ใหญ่สุดในสมุทรปราการ ที่ที่ได้ชื่อว่าเป็น แหล่งชุมนุมกุง้ หอย ปู ปลา จนมีตวั เงินตัวทอง อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บางเหี้ย” ดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของ ชาวคลองด่านตั้งแต่อดีตกาล ก่อนที่รัฐบาล สมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้เปลีย่ นจาก “บางเหีย้ ” มาเป็น “บางบ่อ” ในเวลาต่อมา คลองด่าน เป็นต�ำบลอยู่ในเขตอ�ำเภอ บางบ่อ มีของดีอันเลื่องลืออย่าง “ปลาสลิด บางบ่อ” ที่จะเริ่มเห็นพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขาย กั น สองข้ า งทาง จากเส้ น สุ ขุ ม วิ ท สายเก่ า ขั บ รถไปทางฝั ่ ง ตะวั น ออกของอ่ า วไทย เลยสถานตากอากาศบางปูก่อนถึงบางปะกง ราว ๒๐ กิโลเมตร แผงปลาสลิดจะเรียงราย สองฝั่งถนน ชาวบ้านที่นี่พากันขุดบ่อเลี้ยง ปลาสลิดมาช้านาน เนื่องจากพื้นที่บริเวณดัง กล่าวอยู่ระหว่างแม่น�้ำเจ้าพระยากับแม่น�้ำ บางปะกง คลองด่านยังเป็นแหล่งเลี้ยงหอย แมลงภู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็น แหล่ ง ที่ มี ป ลาดุ ก ทะเลอาศั ย อยู ่ ชุ ก ชุ ม นั บ เป็นทะเลชายเลนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์แห่งหนึง่ ของ สมุทรปราการ รอบๆ คลองด่ า นมี พื้ น ที่ ใ ห้ เ ที่ ย วชม หลายแห่ง เที่ยวแบบ One Day Trip ค่อยๆ เลาะไปตามทาง เริ่มกันที่แรก

are planning a visit to Iwefa you suburban area of Bangkok, would like to recommend

Khlong Dan Sub-District in Bang Bo District, Samutprakan province's largest green area. Widely known for its generous resources where shrimps, shellfish, crabs and fishes dwell, the area draws in a large amount of water monitor lizards that it was later named "Bang Hea (Thai for Water Monitor Lizard)." The animal remained a significant indicator of Khlong Dan's natural abundance since the old days until Field Marshal Plaek Phibunsongkhram government renamed it to "Bang Bo." Khlong Dan is a sub-district in Bang Bo District where the famous "Pla Salid Bang Bo (Snakeskin Gouramis of Bang Bo)" are widely available. Driving from the old route of Sukhumvit road, heading towards the east of the Gulf of Thailand, passing Bang Pu Recreational Center, about 20 kilometers before arriving at Bangpakong, Pla Salid stalls line along the road. The locals here has long dug ponds for snakeskin gourami farming. Situated between Chao Phraya River and Bangpakong River, Khlong Dan is both the largest mussel farm in Thailand and one of Samutprakan's most abundant coastal area where lots of catfishes live.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


สถานตากอากาศบางปู แหล่งกินปู ดูนก เต้นร�ำ ย�่ำป่าชายเลน เสน่ห์ของปากอ่าวไทย ทีใ่ ครๆ ก็ตอ้ งแวะ ! พอเข้าช่วงฤดูหนาวราวเดือน พฤศจิกายนไปจนถึงฤดูร้อนเดือนเมษายน ทุกปีที่บางปูจะมีนกนางนวลอพยพหนีหนาว จากไซบีเรียมาอาศัยเป็นจ�ำนวนหลายหมืน่ ตัว มีนกกาน�้ำ นกกระยาง นกเหยี่ยว บินโฉบ ปลาเล็ ก ปลาน้ อ ยที่ ว ่ า ยวนอยู ่ เ หนื อ ผิ ว น�้ ำ บางกลุม่ อยูต่ าม ราวสะพาน กิง่ ไม้ เป็นทีช่ นิ ตา จากลานจอดรถไปยังสะพานสุขตายาวไปถึง ทีต่ งั้ ของศาลาสุขใจ เป็นระยะทางราว ๕๐๐ เมตร อันเป็นอาคารของร้านอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ที่ทุกเย็นวันเสาร์จะใช้เป็นสถานที่เต้นลีลาศ มีจุดชมด้านหลังอาคารที่สามารถมองเห็น ทะเลอ่าวไทยได้ไกลสุดลูกหูลกู ตา ทัง้ ยังพัดพา อากาศบริสุทธิ์ ลมจากทะเลและป่าชายเลน ช่วยให้ผ่อนคลายได้อย่างดี

Khlong Dan is filled with many travel destinations for different lifestyles. However, for a slow One-Day trip, let's begin with... Bang Pu Recreational Center Being a great spot for crabmeat savoring, fun bird-watching, dancing and strolling down the mangrove forest, the Center is unquestionably an irresistible charm of the Gulf of Thailand everyone loves to visit. Every year from early winter in November to summer in April, thousands of seagulls migrate to Bang Pu in an escape from the harsh cold winter in Siberia. A familiar sight of little cormorants, egrets and falcons swooping tiny fishes swimming near the sea surface while some resting on tree branches and bridge railings can be found from the parking lots to Sukta Bridge and all the way to Sala Suk Jai restaurant with an approximate length of 500 meters. On every Saturday evening, the restaurant's dining room turns into a ballroom. Walking round the building, there is also a scenic spot with an infinite seaview of the Gulf of Thailand where anyone can relax with fresh cool natural breeze from the sea and nearby mangrove forest.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 81

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถสวยงาม หน้าตรงข้าม ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ในวัด หนึ่งในความตื่นตาตื่นใจของเด็กๆ A beautiful decoration above the entrance of Ubosot Opposite Page A gigantic dinosaur sculpture inside the temple is one of children's most exciting attractions.

However, nowadays, if anyone seeks for a nice place to enjoy dinner and watch the sun as it leaves the evening sky, Sala Suk Jai restaurant is famous for its romantic vibe that many quickly reserve their best spot in advance. Tam Ru Temple Amidst the serenity, Tam Ru Temple came to the public's attention via word of mouth including social media's bombarding photos of super heroes like Iron Man, Superman and other character figures two years ago. As one of the temple's strategic plans to invite today's younger children and teenagers to make merit at the temple, life-sized and rooftop-highsized figures are standing tall in front of Luang Phor Prakaimongkhon's Image Hall. As a result, visitors of all ages flow into the temple while some discover the magnificent Wiharn Kaew or the glass Buddha image hall on the second floor of Phra Maha Chedi Rattanamongkhon where a replica of Luang Phor Prakaimongkhon's image is enshrined among statues of other Buddhist Gurus and Masters. In the middle of the room, the painting-like green Emerald Buddha Image shimmers beautifully against the sunlight. Considering all the combination, Tam Ru Temple is, thus, a must visit temple when traveling to Samutprakan.

ต่อปาก รวมถึงสื่อโซเชียลที่กระหน�่ำลงภาพ เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ ไอรอนแมน ซูเปอร์แมน และรูปปั้นตัวการ์ตูนต่างๆ เมื่อ ๒ ปีก่อน ที่ ท างวั ด น� ำ มาเป็ น กุ ศ โลบายเพื่ อ ชั ก ชวน เด็กๆ และวัยรุน่ ให้หนั มาเข้าวัดท�ำบุญมากขึน้ ด้วยรูปทรงสูงใหญ่ขนาดเท่าคนจริง บางตัว วัดต�ำหรุ ท่ามกลางความสงบงาม วัดต�ำหรุ สูงเกือบถึงหลังคา ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ เริ่มเป็นที่รู้จักยิ่งยวดเมื่อมีการบอกเล่าปาก หน้าวิหารหลวงพ่อประกายมงคล ท�ำให้ผู้คน

Sang Asoke Temple Built in 1757 (or BE 2300), this traditional temple is known among the locals as "Mon Temple" as it stands by the Mon canalfront and among the settlement of the Mon refugees migrated from Phra Pradaeng. A walking tour in this temple is divided into two zones: one zone is the monk's residence and the new Ubosot (Ordination Hall) and the other is where the traditional wooden Ubosot stands. The latter has been renovated several times

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E

ใครที่อยากกินอาหารไปพร้อมๆ กับการ อ�ำลาพระอาทิตย์ยามเย็น ขอบอกว่าคุณคิด ไม่ผิดเพราะบรรยากาศร้านอาหารที่ศาลา สุขใจขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก ชนิดที่หลาย คนต้องเล็งมุมดีที่สุดเอาไว้


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 83

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ทุกเพศวัยต่างหลั่งไหลเข้าวัดมากขึ้น และ ส่วนหนึง่ ก็เข้าไปชมความงดงามของวิหารแก้ว ทีต่ งั้ อยูบ่ นชัน้ ๒ ของพระมหาเจดียร์ ตั นมงคล ที่ภายในประดิษฐานหลวงพ่อประกายมงคล จ�ำลอง และรูปปั้นเกจิอาจารย์มากมาย กลาง ห้องมีพระแก้วมรกต ยามต้องแสงก็จะส่อง ประกายวิบวับราวภาพวาด เป็นอีกหนึ่งวัดที่ ห้ามพลาดเมื่อมาสมุทรปราการเลยจริงๆ วัดสร่างโศก วัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๐๐ ชาวบ้านพากันเรียก “วัดมอญ” เนือ่ งด้วย อยู่ใกล้คลองมอญ และยังเป็นถิ่นอาศัยของ ชาวรามัญทีอ่ พยพมาจากพระประแดง การเดิน ชมวัดนีจ้ ะมีสองฝัง่ โดยฝัง่ หนึง่ จะเป็นโซนกุฏิ และโบสถ์หลังใหม่ ส่วนอีกฝั่งเป็นโบสถ์เก่า ท�ำด้วยไม้ มีการบูรณะซ่อมแซมมาหลายยุคสมัย ในอดีตเคยเป็นที่ค้างแรมของสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราชถึง ๗ วัน เมือ่ ครัง้ เสด็จฯ มายัง เมืองสมุทรปราการ ติดกันเป็นอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีส่ ร้างด้วยไม้เกือบทัง้ หลัง บานประตู หน้าต่าง ล้วนเป็นงานแกะสลักฝีมอื ประณีต พิพธิ ภัณฑ์ แห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุล�้ำค่าอายุ กว่า ๒๐๐-๔๐๐ ปี ส่วนชัน้ ๒ เป็นทีเ่ ก็บรักษา พระบรมสารีรกิ ธาตุ มีความเชือ่ ว่าถ้าได้เข้าไป สักการะและลอดใต้ฐานพระบรมสารีริกธาตุ ก็จักเป็นมงคลยิ่ง in different eras and was once where King Taksin Maharaj made his royal stay over for seven days during his visit to Samutprakan in the past. Next to the old Ubosot is a museum constructed mainly with wood whose wooden window panes and doors are hand-crafted by skilled artisans. It houses an array of 200-400 year-old ancient treasures. On its second floor, holy relics are well preserved with the belief that if one pay their humble respect and have a chance to walk underneath its base, it will bring blessings to the person.

งานแกะสลักไม้ฝีมือประณีตที่อาคารพิพิธภัณฑ์ Carved wooden door panel with attentive details at the museum. ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 85

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


งานแกะสลักไม้ฝีมือประณีตยามต้องแสงแดด ที่วัดสร่างโศก A neatly hand-carved roof decoration under the sunlight at Sang Asoke Temple.

Mongkhon Khothawat Temple Co m m o n l y k n ow n a s " Lu a n g Phor Parn Temple" or Phra Khru Phiphatnirotkit, the monk master in the reign of King Rama V who is regarded as one of the country's top ten greatest guru monks. The place is originally called Bang Hea Nok Temple since the area is known to be a gathering place of numerous water monitor lizards. Inside, the temple is crowded with people traveling to pay their respects. The mural painting on walls inside the vihara are waiting to be witnessed. Facing towards Khlong Dan Canal, the temple gives a nice relaxing atmosphere per fect for mindcalming activities. Most Buddhists including the locals of Khlong Dan have long been faithful in Luang Phor Parn whose "Suea Ar Khom (Tiger with sacred spell)", one of his sacred item, was highly praised across the nation. In his honor, people built a life-sized image of of him even before he passed away. At the present, his image is enshrined in his monk's residence. On the fifth-seventh day of the twelfth month of every year, Luang Phor Parn's image is respectfully invited to City Hall of Bang Bo District for the public to pay respect and apply gold leaves.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 87

ซุ้มประตูรูปเสือทางเข้าอุโบสถ ที่ยืนยันความศรัทธาใน “เสืออาคม” ได้เป็นอย่างดี The simulated tiger entrance to Ubosot reflects the strong faith in "the sacred tiger with powerful spell."

วัดมงคลโคธาวาส หรือที่เรียกกันติดปากว่า “วัดหลวงพ่อปาน” หรือพระครูพพิ ฒ ั นิโรธกิจ พระเกจิสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รับการนับถือให้ เป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดพระเกจิแห่งสยาม ประเทศ เดิมที่นี่ชื่อวัดบางเหี้ยนอก เนื่องจาก สมัยก่อนเป็นที่ชุมนุมของเหล่าตัวเงินตัวทอง มากมาย ภายในวัดเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทาง มากราบไหว้ขอพร ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง อันสวยงามภายในวิหาร ด้านหน้าวัดหันไป ทางคลองด่าน บรรยากาศดีเหมาะแก่การ มาพักผ่อน สงบจิตใจ พุทธศาสนิกชนส่วน

ใหญ่รวมถึงชาวคลองด่านต่างเคารพนับถือ หลวงพ่อปานมาแต่ครั้งอดีต เป็นที่กล่าวขาน ถึงวัตถุมงคล “เสืออาคม” จนเป็นที่เลื่องลือ มีประชาชนที่มีความเคารพศรัทธาจึงพากัน สร้างรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงเพือ่ เป็นตัวแทน ก่อนท่านมรณภาพ ปัจจุบนั รูปหล่อหลวงพ่อปาน ยังคงประดิษฐานภายในกุฏิของท่าน ในวัน ขึ้น ๕-๗ ค�่ำ เดือน ๑๒ ทุกปี จะมีการอัญเชิญ รู ป หล่ อ หลวงพ่ อ ปานไปร่ ว มงานนมั ส การ และปิดทองหลวงพ่อปาน ณ ที่ว่าการอ�ำเภอ บางบ่อ

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


มุ ม พระอาทิ ต ย์ ต กที่ ค ลองด่ า น สะพานไม้ ทอดยาวไปในทะเล ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการ ด�ำรงชีวิตของชาวเลให้ได้เดินขึ้น-ลงเรือ เอาไว้ ไปงมหอย หาปลา ทว่าในฐานะนักท่องเที่ยว ที่นี่คือหมุดหมายใหม่ที่สามารถมาตั้งกล้อง ชมแสงสุ ด ท้ า ยที่ ป ลายขอบฟ้ า ของทะเล คลองด่ า น ที่ ไ ม่ ว ่ า จะยื น จะนั่ ง ก็ ฟ ิ น รั บ ลมทะเลไปอย่างชิลล์ๆ ใครชอบเที่ยวแนวนี้ เรามีพิกัดแนะน�ำอยู่หลายจุด เริ่มที่จุดแรก สะพานไม้ สุ ด คลาสสิ ก แห่ ง ชายทะเลต� ำ หรุ ซอยเทศบาลบางปู ๑๐๘ ต่อมาคือสะพาน ชายทะเลวั ด สี ล ้ ง พื้ น ที่ ค าบเกี่ ย วระหว่ า ง สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา เป็นสะพานของ ร้านอาหารครัวป่าชายเลน ทีแ่ ค่เห็นบรรยากาศ ก็ น ่ า นั่ ง ไปยาวๆ อี ก แห่ ง คื อ สะพานไม้ ไ ผ่ ชายเลคลองด่าน เข้าทางซอยวัดสว่างอารมณ์ ตรงตลาดคลองด่าน มีจดุ ขายเป็นสะพานไม้ไผ่ สร้างล้อมต้นแสม ให้บรรยากาศชมวิวทะเล ยามเย็นได้อย่างสุขใจ เอาเป็นว่าชอบมุมไหน ก็ลองแวะไปเช็คอินกันดู Sunset Corners at Khlong Dan A wooden bridge stretching out into the sea was first built to assist the local fishermen when boarding on and off their fishing boats to catch some shellfishes and fishes. Nonetheless, for travelers, this place is a new perfect destination to capture the last daylight at Khlong Dan's sea horizon. If walking, sitting and chillaxing among the seabreeze is your ideal type of trip, we have a list of interesting spots to introduce. First is the classic wooden bridge of Tam Ru beach in Soi Thetsaban Bang Pu 108. Next is the Seaside Bridge by Si Long Temple, an overlapping area of Samutprakan and Chachoengsao, which belongs to Khrua Pa Chai Len Restaurant. Another good spot for a nice long hang-out is Khlong Dan's Seaside Bamboo Bridge. Just enter Soi Wat Sawang Arom at Khlong Dan Market, there is a popular bamboo bridge built around avicennia alba trees offering a beautiful evening seaview. On your next journey, do not forget to choose your favorite corners and check them all out.

สะพานไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะชมแสงสุดท้ายของวัน The wooden bridge is a popular spot among tourists to enjoy a beautiful sunset.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 89

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


GREEN TRIP

green trip

G R E E N S PAC E | N AT U R E J O U R N E Y

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN

91

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


G R E E N S PA C E / B A N G K A C H A O

ROAMING AROUND BANG KACHAO ON TWO WHEELS

เที่ยวบางกะเจ้าสองล้อ... ไม่รอแล้วนะ !

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 93

ปัน่ จักรยานทัวร์ทวั่ คุง้ กระเพาะหมู ท�ำความรูจ้ กั พื้นที่สีเขียว แหล่งโอโซนของคนกรุง เริ่มต้น จากสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ก่อนจะมุ่งหน้าข้าม คลองลัดโพธิ์ไปตามเส้นทางถนนเพชรหึงษ์ พั ก เหนื่ อ ย กิ น อาหารมื้ อ เบาๆ จิ บ กาแฟที่ คาเฟ่ดีไซน์สวย ก่อนจะปั่นจักรยานต่อไปยัง บางกะเจ้า ผ่านไปชิลล์ทสี่ วนศรีนครเขือ่ นขันธ์ แวะถ่ า ยรู ป ที่ ห อชมนก เดิ น เที่ ย วพั ก ผ่ อ น

หย่อนใจที่พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ปั่นจักรยาน ต่อไปยังต�ำบลบางน�้ำผึ้ง กินอาหารอร่อยๆ ที่ โรงแรมสไตล์ อี โ ค่ เดิ น ช้ อ ปปิ ้ ง ของฝาก กิ น ขนมที่ ต ลาดน�้ ำ บางน�้ ำ ผึ้ ง แวะไหว้ พ ระ ขอพรที่วัดบางน�้ำผึ้งใน ปิดทริปด้วยการปั่น จักรยานกลับมาชมวิวพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าที่ สวนสุขภาพลัดโพธิ์

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


join us on a bike tour along the Landet's pig-stomach shaped river bends have a closer look at the green

area or Bangkokian’s source of ozone. Start from Khlong Lat Pho Health Park, cross Lat Pho Canal, and bike along Phetchahueng Road. Take a small break to enjoy a light meal and coffee sips at a beautifully designed cafe before heading on to Bang Kachao and stop by Sri Nakhon Khuean Khan Park for a nice chill. Here, travelers can take memorable photos at the bird-watching tower and stroll around Siamese Fighting Fish Gallery. After that, hop back on the bike and head towards Bang Namphueng Sub-district to try an array of delightful food at an eco-friendly hotel, shop for souvenirs, taste different types of sweets at Bang Namphueng Floating Market and pay respect to Buddha images for good blessings at Bang Namphueng Nai Temple before finishing off the trip by biking back to enjoy a splendid sunset at Khlong Lat Pho Health Park.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

“สวนสุขภาพลัดโพธิ์” คือจุดเริ่มต้นของ เส้นทางที่นักปั่นชื่นชอบ ก่อนจะมุ่งหน้าไปยัง โซนกระเพาะหมูของจังหวัดสมุทรปราการ แวะเดินเข้าไปเปิดโลกการเรียนรู้ ท�ำความรูจ้ กั คลองลัดโพธิจ์ ากอดีตสูป่ จั จุบนั ทีอ่ าคารพิพธิ ภัณฑ์ ในสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ชมนิทรรศการโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ช่วยแก้ปัญหา น�้ำท่วม และเปลี่ยนคลองลัดโพธิ์กลายเป็น แหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากเติมความรู้ใหม่ๆ จนครบ ก็ได้เวลา ออกเดิ น ทางปั ่ น จั ก รยานตรงไปตามถนน เพชรหึงษ์ เส้นทางสู่พื้นที่กระเพาะหมูของ จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านวัดคันลัดมาเรื่อยๆ สัมผัสบรรยากาศสมุทรปราการแบบดั้งเดิม ไปตลอดสองข้างทาง แล้วปั่นจักรยานเลี้ยว

เข้ า ซอยเพชรหึ ง ษ์ ๒๕ มาแวะพั ก เหนื่ อ ย เช็กอินกันที่จุดหมายปลายทางแรก “Rose Apple” คาเฟ่ดไี ซน์เก๋บรรยากาศดีทอี่ อกแบบ และตกแต่งในสไตล์ลอฟต์ กินอาหารอร่อยๆ และเบเกอรี่ ห น้ า ตาดี เ พิ่ ม พลั ง ฟิ น ไปกั บ บรรยากาศสวนสวยที่ถ่ายรูปอัพลงโซเชียล มุมไหนก็ดีไปหมด ชาร์จแบตฯ กันจนพลังเกินร้อยก็ได้เวลาออก เดินทางปั่นจักรยานกันต่อ ใช้เวลาปั่นไม่นาน ก็ถงึ จุดหมายปลายทางที่ ๒ “สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์ หรื อ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์” แห่งบางกะเจ้า พื้นที่สี เขียวขนาดใหญ่ที่ใครๆ ก็รู้จักดี ด้วยท�ำเลที่ตั้ง เดิ น ทางสะดวก และเส้ น ทางปั ่ น จั ก รยาน ภายในสวนศรี น ครเขื่ อ นขั น ธ์ ถู ก ห้ อ มล้ อ ม ด้ ว ยต้ น ไม้ น ้ อ ยใหญ่ ทั้ ง พรรณไม้ ท ้ อ งถิ่ น SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 95

และสภาพสวนผลไม้ ที่ ยั ง คงความเป็ น ดัง้ เดิมไว้ พร้อมกับอากาศบริสทุ ธิท์ สี่ ามารถสูด ได้ เ ต็ ม ปอด ท� ำ ให้ ที่ นี่ ก ลายเป็ น สถานที่ ท่องเทีย่ วยอดฮิตของสมุทรปราการ เป็นแหล่ง โอโซนของคนกรุงเทพฯ และเป็นจุดหมาย ปลายทางของนักปั่นจักรยานทั้งหลาย ปั ่ น จั ก รยานมาเที่ ย วที่ ส วนศรี น ครเขื่ อ น ขันธ์ทั้งที ก็ต้องแวะมาเช็กอิน ขึ้นไปถ่ายรูป ชมทั ศ นี ย ภาพโดยรอบบน “หอชมนก” หอชมวิวสูง ๓ ชั้น (๗ เมตร) ที่ตั้งตระหง่าน อยูท่ า่ มกลางแมกไม้ หากมาเทีย่ วในยามเช้า จะสามารถเห็นนกตะขาบทุ่ง นกกระเต็น อกขาว นกกระเต็นใหญ่ นกกระจิบ และ นกชนิดอื่นๆ อีกมากมายได้จากหอชมนก

แห่ ง นี้ และสามารถขึ้ น ไปถ่ า ยรู ป มุ ม สู ง ครีเอทท่าถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน เลี้ ย วออกจากสวนศรี น ครเขื่ อ นขั น ธ์ ไ ป ประมาณ ๖๐๐ เมตร ก็เป็นอันถึงจุดหมาย ปลายทางที่ ๓ “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย” พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้และการพักผ่อน หย่อนใจ จัดแสดงเรื่องราวของปลากัดที่ เคยใช้ชีวิตใกล้ชิดกับคนไทยมาแต่เก่าก่อน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น ๔ ส่วนด้วยกัน คือ บ้านรักรู้ หอโลกหอธรรม ลานคนกล้า และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่รวบรวมเรื่องความรู้เกี่ยวกับปลากัดไทย ไว้ตลอดเส้นทาง

"Khlong Lat Pho Health Park" is the starting point of the popular route among cyclists. Before heading towards the pig-stomach shaped zone of Samutprakan, take a good walk to explore and learn more about Khlong Lat Pho's history at the museum inside Khlong Lat Pho Health Park. Another must-visit spot is an exhibition of the Royal Initiative Project of His Majesty King Rama IX that resolved the regular flooding problems in the area and gradually turned Lat Pho Canal into one of Samutprakan's significant tourist attractions. Having equipped new interesting knowledges, it is time to continue biking down Phetchahueng Road, the route to Samutprakan's pig-stomach shaped area. Passing Khan Lat Temple, travelers can embrace the traditional ambience of Samutprakan along the way before

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


making a left-turn into Soi Phetchahueng 25 for a quick refreshment. The first check-in destination is "Rose Apple," a cafe with chic and wonderful vibe decorated in loft design where travelers can recharge themselves with appetizing food and tempting bakeries while appreciating the surrounding green garden which beautifully complements every photo update on social media. With fully charged energy, it does not take a long pedal to reach the second stop, "Sri Nakhon Khuean Khan Park or Sri Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden" known as the famous green space of Bang Kachao. With all the convenient routes to travel to, a biking route beneath Sri Nakhon Khuean Khan Park enclosed with enormous and tiny trees including native plants, well-preserved traditional fruit gardens, and truly refreshing pure air for a nice deep breath, this travel toplister in Samutprakan is undeniably Bangkokian's green lung and a favorite destination among cyclists. Upon visiting Sri Nakhon Khuean Khan Park, never forget to climb up the

"bird-watching tower," a three-storey city observatory deck (7 meters high) standing majestically among the trees, to capture beautiful pictures and scenic views from a vantage point. For a morning visit, travelers may also be greeted by Indian Rollers, White-throated Kingfishers, Stork-Billed Kingfishers, Common Tailorbirds among many other birds. Six hundred meters further from Sri Nakhon Khuean Khan Park is the third destination, "Siamese Fighting Fish Gallery," an educational and relaxing museum that unveils of how Siamese Fighting Fishes were once closely related to the Thai lifestyle in early days. The exhibition is divided into 4 zones including Baan Rak Ru, Hor Lok Hor Dhamma, Laan Khon Kla and Nature Trail that displays knowledge about Siamese Fighting Fishes along the way. We keep biking along Bua Bueng Pattana Road and gradually arrive at the other side of the pig's stomach, Bang Namphueng Sub-district. After a fulfilling stroll among the natural surrounding, it is time for another retreat at "Bangkok Tree House,"

a restaurant and an eco-friendly yet modern hotel. The place does not only offer a delectable meal but also a nice relaxing Chao Phraya Riverside view where visitors may slowly take in the natural river breeze and listen to the whistle of boats cruising down the river. Such unwinding atmosphere is enough to relieve all the tiredness and get ourselves ready again for the next destination. "Bang Namphueng Floating Market" is the fifth destination of this trip. It is a conservation tourist destination filled with savory menus including Jaeng-Ron (Grilled Fish Cake), Ma-Hor (Fresh fruit morsel topped with minced pork and peanut sauce), Kalamae Raman (Mon Kalamae), Mee Krob Boran (Traditional Sweetand-Sour Crispy Rice Vermicelli) and many other desserts by local villagers. Moreover, OTOP products by the communities of Bang Namphueng and nearby neighborhood are densely displayed on both sides of a twokilometer long walkway ranging from fish-scale flowers, herbal joss sticks of Baan Thoop Samunphrai, dried salted prawns, shrimp paste to Nam Dok Mai mangoes. Not too far from the market, visitors are warmly invited to pay respect and receive wonder ful blessings at Bang Namphueng Nai Temple for a truly full stomach and a content heart. Taking a glance at our watch, we realize it is getting dark and, thus, time to cycle all the way back to the starting point. Despite the long distance and the time we spent pedaling back, the breathtaking sight as the sun leaves the sky at Khlong Lat Pho Health Park will remain one of the most impressive moments in our hearts.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 97

เรามุ่งหน้าปั่นจักรยานตามถนนบัวบึงพัฒนา มายังอีกฟากหนึ่งของกระเพาะหมูที่ต�ำบล บางน�้ำผึ้ง หลังจากใช้พลังกายเดินเที่ยวชม ธรรมชาติกนั จนฉ�ำ่ ใจ ได้เวลาเติมพลังอีกครัง้ ที่ “บางกอกทรีเฮาส์” ร้านอาหารและโรงแรม อีโค่สไตล์โมเดิรน์ ทีส่ ร้างจากวัสดุทเี่ ป็นมิตรกับ ธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศสงบๆ ดีต่อใจ แค่ได้นงั่ กินอาหารอร่อยๆ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา รับลมเย็นเบาๆ พร้อมเสียงหวูดเรือที่ล่องไป ตามแม่นำ �้ แค่นกี้ พ็ อให้ผอ่ นคลายหายเหนือ่ ย พร้อมออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป

“ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง” คือจุดหมายปลาย ทางที่ ๕ ในทริปนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทีเ่ ต็มไปด้วยของกินอร่อยๆ ทัง้ แจงลอน ม้าฮ่อ กะละแมรามัญ หมี่กรอบโบราณ และขนม อร่อยๆ จากฝีมอื ชาวบ้านในชุมชน สินค้า OTOP จากชุมชนบางน�้ำผึ้งและต�ำบลใกล้เคียง เช่น ดอกไม้เกล็ดปลา บ้านธูปสมุนไพร กุง้ แห้ง กะปิ และมะม่วงน�้ำดอกไม้ เป็นต้น วางจ�ำหน่าย ตลอดซุ้มทางเดิน ๒ กิโลเมตร จากนั้นแวะไป ไหว้พระขอพรที่วัดบางน�้ำผึ้งใน อิ่มท้องและ อิ่มใจไปพร้อมๆ กัน

หันมองนาฬิกาใกล้เวลาค�่ำ ถึงเวลาปั่น จักรยานกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง ถึงแม้ว่า ระยะทางและใช้ เ วลาในการปั ่ น กลั บ มา นานสักหน่อย แต่ทัศนียภาพสวยๆ ที่มอง ผ่านจากสวนสุขภาพลัดโพธิ์ในช่วงที่ตะวัน ใกล้ลับขอบฟ้าแบบนี้ คือช่วงเวลาแห่งความ ประทับใจ..

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


N AT U R E J O U R N E Y / G R E E N , A R O M AT I C A N D B R E E Z Y

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 99

GREEN, AROMATIC AND BREEZY CHILLING BY WATER MIMOSA PLANTING PONDS IN BANG SAO THONG

เขียว หอม เย็น

เพลินแปลงกระเฉดของเด่นบางเสาธง

เลี้ ย วเข้ า จากปากซอยลาดกระบั ง ๕๔ สองข้างทางยังเต็มไปด้วยบ้านจัดสรรและ ร้านค้านานามากมาย จากใจคนที่เคยมา แถวนี้ก็แค่เพราะสนามบินกับมหาวิทยาลัย ชื่อดังก็อดหวั่นไหวไม่ได้ว่าฉันจะเจออะไร หรือไม่ แต่ใช้เวลาไม่นานนักเราก็เริ่มมอง เห็นแปลงเขียวๆ และบ่อน�้ำใหญ่สะท้อน แสงแดดวิบวับให้ใจชืน้ ขึน้ บ้าง และค�ำตอบ ของเราก็ชดั เจนหลังเลีย้ วเข้าไปในจรเข้นอ้ ย ซอย ๘ ต�ำบลศีรษะจรเข้นอ้ ย เมือ่ ทัง้ บริเวณนัน้ เคลือบสีเขียวอ่อนสลับแก่ แซมด้วยชาวสวน กระเฉดนุ่งห่มหลากสีที่ก�ำลังทั้งเก็บ-ลากมัด-ล้าง ตามหน้าทีข่ องตัวเองอย่างขะมักเขม้น

rom the entrance of Soi Ladkrabang Flining 54, houses and stalls are tightly along both sides of the street.

Frankly speaking, as a person who only passes the neighborhood to get to the airport and a renown university, I cannot help but wonder if I will ever run into anything interesting. Not too long, we are relieved at a glimpse of lush green plants growing in a large pond where the sun gently kisses its surface. Entering Soi Chorakhe Noi 8 in Sri Sa Chorakhe Noi Sub-District, the entire area was covered with light and dark shades of green with dots of colorful outfits of the farmers every here and there enthusiastically harvesting, dragging, tying up and rinsing the vegetable. OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ผักกระเฉดเป็นพืชสร้างอาชีพและรายได้ ให้แก่คนแถบนี้มาหลายสิบปี ย้อนกลับไป รุ่นพ่อรุ่นแม่ของป้าเล็ก-สุรินทร์ ทั่งจันแดง (ผูใ้ หญ่ยมิ้ เก่งทีพ่ าเราเลาะเลีย้ วชุมชนในวันนี)้ บริเวณนี้ยังเป็นแปลงข้าวซะส่วนใหญ่ การที่ เป็นนาข้าวเก่านี่เองที่ส่งผลบวกต่อการปลูก กระเฉดเพราะดิ น นาเป็ น ดิ น ที่ อุ ้ ม น�้ ำ ได้ ดี ขนาดของแปลงก็มีความเหมาะสม เมื่อรวม เข้ากับน�้ำจืดและเทคนิคการเกษตรจากรุ่น สูร่ นุ่ ท�ำให้คณ ุ ภาพกระเฉดทีน่ ยี่ งั คงครองใจคน แม้ทุกวันนี้ผลผลิตจะน้อยลงบ้างตามสภาพ สิ่งแวดล้อมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก

ท� ำ ให้ พื้ น ที่ ห ลั ก อย่ า งหมู ่ ๑๐ และหมู ่ ๙ รวมกั น แล้ ว น่ า จะเหลื อ ไม่ ถึ ง ร้ อ ยแปลง แต่บางเสาธง (รวมถึงบางพลีบางส่วน) ก็ยัง ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ส�ำคัญที่ส่งผักกระเฉดไป ทั่วประเทศโดยมีจุดใหญ่คือตลาดกลางชลบุรี ก่อนจะกระจายออกไปสู่หมู่บ้านร้านตลาด รายย่อย อะไรที่ เรี ย กว่ า กระเฉดคุ ณ ภาพ? เรา ได้กลิ่นหอมเมื่อลงจากรถเลยสงสัยว่ากลิ่น หอมนี้เป็นคุณสมบัติหนึ่งหรือเปล่า “สงสัย จะหอมกลิ่นแหนกับกลิ่นน�้ำละมัง พวกป้า อยูม่ าจนชินเลยไม่รวู้ า่ หอมของหนูนะ่ มันหอม

Water mimosa is an economic crop that has created career opportunities in agriculture and generated income for the locals for decades. Back in the parents generation of Aunty Lek-Surin Thangchandaeng, a smiley elder who kindly takes us around the community today), this area was mostly a rice field whose common characteristics evidently favor water mimosa farming. When combining the soil with excellent water absorbency and the proper size of the field with fresh water and agricultural techniques learned, developed and passed down generations, the quality of water mimosa here continues to win everyone's hearts. Even though the overall production has been slightly cut back due to severe environmental changes resulting in less than a hundred planting ponds left in major areas like Moo 10 and Moo 9, Bang Sao Thong (and some areas of Bang Phli), maintains its reputation as a vital water mimosa distribution area to other regions of the country. Chonburi Central Market is one of the bigger stops before dispensing to villages, small shops and retail markets. What is a quality water mimosa? Soon as we get out of our car, we are greeted by the particular fragrant scent, which makes us wonder if this, too, counts as one of the qualifications. "Perhaps, it is the smell of the duckweed and the water. Aunties like us have been here for so long we got used to them already so we are not quite sure what you mean by a good smell. But if you ask whether it tastes nice or not, the answer is definitely a yes." We sniff around several items to find the source of such scent. Indeed! it is the mixed aroma of duckweed and the water. A green scenery with slightly cool breeze and a wonderful scent are enough to fill our urban hearts with happiness. Other aunties kindly take turn sharing information with us, "Duckweed plays an essential role in a quality water mimosa. You need just the right amount of them to cover the surface of the water. After the harvest, you can also feed these duckweed to the fish. The distinctive features of the water mimosa of this neighborhood are the young soft and long stems covered with fluffy white sponge and pink fibrous roots." Now, the sun is getting stronger as it is nearly lunchtime. As we curiously wander around checking out a bunch of Pinto (Thai for traditional thai tiffin carriers) brought by all the aunties, we stumble upon bags of boiled lotus seeds and boiled bananas (both still covered in its skin). Aunty Lek must have sensed our craves and curiosity and thus quickly unties

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 101

some for us to have small bites before leading us outside to meet the harvesters and the draggers on the other side of the planting ponds. The harvest of water mimosa differs in every season. In less rainy seasons, from New Year's time onward, this sensitive vegetable is harvested 3 days a week as new shoots spring faster without rain. In rainy season, on the contrary, it is harvested one day a week and mostly on Wednesday. At the present, no planting pond has officially been developed into a commercial or learning destination. Fortunatly,there's news that the local administrative office is planning on developing this area into a new tourist attraction in the near future. The locals gladly invite visitors to come and check out as many plants and ponds as they want as long as they do not damage their crops. Anyone interested to learn more or have a nice talk with aunties and uncles, it is best to give them a call first to avoid traveling here to meet nothing but the trees and wind. Please feel free to directly contact the village chief Somchai Thangchandaeng (including Aunty Lek) via phone number 08-9771-9328.

แบบไหน แต่ ถ ้ า อร่ อ ยมั้ ย ล่ ะ ต้ อ งตอบว่ า อร่อยแน่” เราจับโน่นจับนี่ขึ้นมาดมเพื่อหา ต้นตอว่าหอมอะไร ใช่ ! หอมกลิ่นแหนที่ผสม กับกลิ่นน�้ำจริงๆ ด้วย โถ ! คนเมืองอย่างเรา แค่ เ ห็ น สี เขี ย วพร้ อ มลมเย็ น และกลิ่ น หอม หน่อยก็สุขสันต์กันอย่างยิ่ง “แหนเป็นส่วน ส�ำคัญให้กระเฉดคุณภาพดี ต้องรู้จักลงแหน ให้คลุมผิวน�ำ้ แบบพอเหมาะ พอหมดรอบแล้ว แหนนี้ก็ยังไปเป็นอาหารปลาได้ด้วย ลักษณะ เด่นของกระเฉดทีน่ คี่ อื ปล้องต้องอ่อนและยาว นมต้องขาวฟู (ป้าๆ หมายถึงฟองน�ำ้ นุม่ ทีเ่ กาะ รอบปล้องกระเฉด) และรากฝอยเป็นสีชมพูนะ” ทุกคนช่วยกันสลับเล่าคนละนิดคนละหน่อย จนแดดเริม่ ร้อนขึน้ มือ้ เทีย่ งใกล้แล้ว เราเดินไป ด้อมๆ มองๆ ทีบ่ รรดาปิน่ โตทีท่ กุ คนใส่อาหาร กลางวันมาอย่างเปิดเผยว่าอยากรู้ แต่ก็ไป ไม่ถึงจุดนั้นเพราะตาเหลือบไปเห็นเม็ดบัวต้ม กับกล้วยต้ม (ทัง้ คูต่ ม้ ทัง้ เปลือก) ในถุงซะก่อน ป้ า เล็ ก รู ้ ใจว่ า คงอยากชิ ม เลยเดิ น มาลงมื อ เปิ ด งานให้ จากนั้ น เราถึ ง ได้ เ ดิ น ออกไปดู มือเก็บและมือลากที่อีกฝั่งของแปลง

การลงแปลงเก็บกระเฉดจะแตกต่างกันไป ตามฤดู ถ้าเป็นช่วงไม่มฝี นอันหมายถึงราวช่วง ปีใหม่เป็นต้นไปนัน้ จะเก็บสัปดาห์ละประมาณ ๓ วัน เพราะถ้าไม่เจอฝนต้นกระเฉดจะแตก ยอดเร็ว แต่ถ้าช่วงมีฝนจะเก็บแค่สัปดาห์ละ ๑ วั น และส่ ว นใหญ่ เ ป็ น วั น พุ ธ แม้ จ ะยั ง ไม่มีสวนแปลงไหนที่จัดการให้เป็นสถานที่ ในเชิงพาณิชย์หรือแหล่งเรียนรูอ้ ย่างเป็นทางการ แต่เราได้ข่าวมาว่าที่นี่ก�ำลังมีแผนจะพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวในไม่ช้า และชาวบ้าน ที่นี่เองก็เอ่ยปากเชิญชวนว่าขอให้มาเถอะ อยากเข้าสวนไหนก็เข้าได้ขอแค่ไม่ท�ำความ เสียหายให้พืชผลในสวนก็พอแล้ว ถ้าอยาก ได้ความรู้หรือพูดคุยกับป้าๆ ลุงๆ ก็ขอให้ โทรฯ มาถามก่อนเพือ่ จะได้ไม่มาเจอแต่ตน้ ไม้ กับสายลม ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ ผู้ใหญ่ สมชาย ทั่งจันแดง (รวมถึงป้าเล็กด้วย) ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๗๑ ๙๓๒๘

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


LIFESYLE

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 103

eat drink travel E AT & D R I N K | G O O D R E C I P E

O T O P S H O P P I N G | M A K E A R E S E R VAT I O N SUMUTPRAKAN HOT SHOT | CALENDAR

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


THE RECIPE / THE TWO CURRIES FROM AN OLD TIME

THE TWO CURRIES FROM AN OLD TIME OF CHORAKHE NOI PEOPLE

๒ แกงรุ่นเก่า ของชาวจรเข้น้อย

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 105 oday, we take a slow drive along T the garden by the ponds of Sisa Chorakhe Noi Sub-District, Bang Saothong District, which is famous for its water mimosa, fishes and Nam Dok Mai mango (or barracuda mango). We cannot help but wonder what interesting menus we are going to be introduced to and whether they are eccentric dishes made of unique locally produced raw ingredients. Soon after, both of our questions are solved as Aunty Lek, the local chef, asks us loud and clear, "Do you actually think you're going to eat the water mimosa today? Is that all you've heard of?"

ระหว่างขับรถเอื่อยๆ ริมสวนริมบ่อในพื้นที่ ต� ำ บลศี ร ษะจรเข้ น ้ อ ย อ� ำ เภอบางเสาธง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นเรื่องผักกระเฉด ปลา และมะม่วงน�้ำดอกไม้ เราคิดในใจว่าวันนี้ จะได้ ไ ปพบเจอกั บ เมนู ไ หนน่ า สนใจบ้ า ง และลุ้นว่าจะเป็นของแปลกแหวกต�ำราจาก วัตถุดิบที่ชาวบ้านผลิตขึ้นมากับมือหรือไม่ จนเมื่อไปเจอกับแม่ครัว ๒ เรื่องควบในวันนี้ ก็ เ ป็ น อั น เข้ า ใจ เพราะป้ า เล็ ก พู ด ง่ า ยๆ เสียงดังฟังชัดเลยว่า “คิดว่าจะได้กนิ กระเฉด เหรอ มันก็มีแค่ที่เรารู้นั่นแหละ” เป็นอันว่าไม่ได้กินกระเฉดแน่ เราเก็บ ถุ ง ผั ก ที่ ป ้ า ๆ เพิ่งให้ม าใส่รถกลับ ไปท�ำกิน กันเองที่บ้าน จากนั้นตามป้าเล็กเข้าครัวเพื่อ เจอกับ ๒ เมนูที่คนจรเข้น้อยตั้งแต่เกิดภูมิใจ น�ำเสนอ “ถามว่าประวัติเป็นมาอย่างไรนี่เรา ก็ไม่รหู้ รอก รูแ้ ต่วา่ กินกันมาตัง้ แต่รนุ่ พ่อรุน่ แม่ อย่างนัน้ จะเรียกว่าเป็นประวัตไิ ด้ไหม” ป้าเล็ก ไม่ได้มีเนื้อหาวิชาการอะไรมาบอกเรา แต่เล่า ด้วยความใสในน�ำ้ เสียงว่าแกงโบราณคูน่ ที้ ำ� กัน มาตั้งแต่บรรพบุรุษ รุ่นลูกหลานแอบจดแอบ จ�ำกันมาเป็นทอดๆ ปัจจุบนั หากินยาก พบเจอ ได้ในงานบุญ งานบวช งานศพ บางทีเจอใน ตลาดบ้างแต่รสชาติก็คนละเรื่อง

แกงสั บ ปะรดท่ า ทางจะมาก่ อ นเพราะ ผลไม้สีเหลืองฉ�่ำนั้นส่งกลิ่นหวานแหลมออก มาเสนอตั ว เริ่ ม ต้ น จากผั ด หมู ส ามชั้ น กั บ กระเทียมและพริกไทยต�ำพอแหลกให้หอม แล้วจึงเติมน�้ำเปล่ากับสับปะรด สับปะรดนั้น เลือกแบบที่ฉ�่ำหวาน ไม่เอาที่กรอบอมเปรี้ยว จากนั้นปรุงรสให้อร่อยตามต้องการ เน้นที่ เกลือกับน�ำ้ ตาลปีบ๊ เพิม่ หวานลึกเจือกลิน่ หอม ส่ ว นน�้ ำ ปลานั้ น ป้ า เล็ ก บอกว่ า ไม่ ใ ส่ เ พราะ คาวตัดกันเกินไป ปรุงจนพอใจแล้วก็เคี่ยว ไปเรื่ อ ยให้ น�้ ำ แกงกั บ สั บ ปะรดถ่ า ยรสให้ กั น และกั น จะเติ ม ซุ ป ผงซุ ป ก้ อ นกั น บ้ า งก็ ตามใจชอบ ป้าเล็กบอกว่าเคล็ดลับของแกง หม้อนี้คือการเคี่ยวอย่างใจเย็น ไม่ใช่แกงที่ พอทุกอย่างสุกแล้วก็พร้อมเสิรฟ์ ถ้าใครมีเวลา ให้ค้างไว้ ๑ คืน ก็จะอร่อยยิ่งขึ้น เมื่อเคี่ยว ได้ที่แล้วเติมตามด้วยถั่วลิสงต้ม หรือใครจะ ใส่ถั่วลิสงคั่วเพราะชอบรสและความหอมอีก แบบก็ได้ สุดท้ายคือตีไข่ให้แตกแล้วค่อยๆ โรยให้ทั่วหม้อ แต่ก่อนชาวบ้านใช้ไข่เป็ดกัน แต่เมื่อไข่เป็ดหายากขึ้นถึงได้ปรับมาใช้ไข่ไก่ เสร็จจากวัตถุดิบสีเหลืองก็มาต่อกันที่สี เขียว แกงหม้อนีเ้ รียกว่าแกงผักหวาน แต่ไม่ใช่ ผักหวานพืชยอดอ่อนอย่างทีเ่ รารูจ้ กั ผักหวาน ของคนจรเข้ น ้ อ ยคื อ พื ช คล้ า ยต้ น บอน

One thing for sure, we are not likely to eat water mimosa menu today. After storing bags of freshly-picked vegetables shared by the aunties in our car so we can cook by ourselves later at home, we follow Aunty Lek into the kitchen where the two menus are proudly presented by the local of Chorakhe Noi by birth. "We have no clue about its origin or history but we do know that we have been eating this menu since our parents generation," says Aunty Lek. Nothing academic in particular but she happily explains that these two traditional curries have been cooked for generations. Usually, it is the children or the grandchildren generation who secretly jot down or memorize the cooking techniques. Nevertheless, these dishes are getting rarer and can occasionally be found at merit-making ceremonies, ordination ceremony or at a funeral while some are available at the market but they taste completely different. First, let's have a look at Kaeng Sapparot (Pineapple Curry) and its recipe as the sweet scent of the juicy yellow fruit presents itself to us. Start by stir-frying the pork belly with roughly pounded garlic and pepper until fragrant and add some water and pineapple slices. It must be noted to choose a sweet and juicy rather than a sour and crunchy pineapple. Then, flavor the curry to your taste with salt and palm sugar to accentuate the dish with a subtle sweetness and a mild fragrance. Fish sauce, Aunty Lek insists, should be avoided as its fishy flavor will be too contrary to the rest of the dish although it is alright to add some seasoning powder or pork bouillon. Once it tastes right, let the curry continue to simmer. Aunty Lek adds that patience is the key as this is not the type of curry that should be served soon after everything is cooked. Therefore, for those who have time to spare, the curry tastes even better when left overnight. Next, add OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ต้นเผือก (หรือถ้าผิดจากต้นบอน ก็เป็นต้นไม้ เครือๆ ต้นบอนนี่แหละ) ซึ่งน้อยคนนักที่จะ แกงเป็นและจัดการปอกต้นนีอ้ ย่างปลอดภัยได้ เพราะไม่ใช่แค่ยางคันจะก่อปัญหาให้ตัวเอง เท่านั้น ถ้าแกงผิดจนอาจท�ำคนอื่นคันคอตาม ก็คงต้องเททิง้ ทัง้ หม้อ “บางคนแค่ปอกก็แพ้แล้ว แต่ป้าเล็กได้หมด” แกงนี้เริ่มจากตั้งน�้ำเปล่า กับเนื้อปลาโขลกและกระชายโขลก จากนั้น ใส่พริกแกงส้ม ตามด้วยผักหวาน ปรุงรสด้วย น�้ำมะขามเปียก น�้ำตาล และใบมะกรูดฉีก ในท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ มี ก ารเรี ย กแกงที่ มี วัตถุดิบ “สไตล์บอน” ว่าแกงผักหวานอยู่บ้าง มีข้อมูลที่น่าสนใจในอาหารพื้นบ้านล้านนา ว่ า ที่ เ รี ย กแกงบอนเป็ น แกงผั ก หวานนั้ น ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

เป็ น การถื อ เคล็ ด เพราะถ้ า เรี ย กแกงบอน อาจจะท�ำให้คันปาก หรืออย่างชาวบ้านใน จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ก็ เรี ย กชื่ อ ต้ น แบบบอนนี้ ว ่ า ต้นนางหวานเช่นกัน ส�ำหรับต้นทีป่ า้ เล็กเรียกว่า ผักหวานนี้ เมื่อเราได้ชิมดิบๆ จะพบว่าเนื้อ หวานมาก ซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลให้ชาวบ้าน เรียกว่าผักหวานก็ได้ แต่ไม่ว่าใครจะเรียก อย่างไร สิ่งที่ส�ำคัญกว่าคงเป็นความทรงจ�ำ ที่ แ ต่ ล ะคนมี กั บ มื้ อ อาหารหรื อ ช่ ว งเวลา แห่งการเข้าครัวของตัวเอง แกง ๒ หม้อนี้ เป็นอาหารที่ท�ำให้ป้าเล็กใจอุ่น เช่นกันกับเรา ที่ รู ้ สึ ก อ่ อ นโยนขึ้ น เพราะน�้ ำ ใจไมตรี แ ละ อาหารจากฝีมือชาวจรเข้น้อยบ้านนี้

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 107 some boiled peanut or roasted peanut for a different flavor and aroma. Last, beat some eggs and sprinkle them in the cooking pot. In the past, villagers preferred duck eggs but since these duck eggs are becoming rarer, they are substituted with chicken eggs. Moving on from the yellow ingredients, it is now time for the green vegetable recipe called Kaeng Phak Wan (Star Gooseberry Curry). To the people of Chorakhe Noi, however, Phak Wan does not refer to the regular star gooseberry but a plant similar to elephant ear (an ancient Thai plant) or taro plant which not many can cook or even peal safely, to begin with. Not only its itchy rubber will cause trouble to the chef when touching but an improper cooking will also leave anyone who tastes the curry an itch in his throat and thus the whole pot must go to waste. "Some are allergic to the rubber when peeling its skin but this Aunty Lek can handle them all." The simple cooking starts by boiling some water with pounded fish meat and finger roots. Then, add Kaeng Som curry paste (a Thai sour curry paste), follow with Phak Wan, and season well with tamarind paste, sugar and roughly shredded kaffir lime leaves. In other regions many curries with elephant ear-like plants as the main ingredient are also Kaeng Phak Wan. An interesting reference of traditional Lanna food reveals that Kaeng Bon (elephant ear curry) are widely known as Kaeng Phak Wan (directly translated as sweet vegetable curry) because the locals believe it as a trick not to call it by its original name as their lips could actually get itchy. Likewise, in Chaiyaphum province, this sort of plant is called Nang-wan plant. Aunty Lek lets us try a small piece of this raw vegetable and it turns out to be surprisingly sweet. This is probably why the villagers give it such name. What could be more important than the name is the memory a person has with certain meals or with his or her time spent cooking in the kitchen. While these two pots of curries are the food that warm Aunty Lek's heart, our hearts, too, are deeply touched by the kind courtesy, friendship, and the food by such a talented chef of Chorakhe Noi.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


E AT & D R I N K / C A F É D E C A N A L

MOKEN SEA FOOD RESTAURANT THE CHARISMA OF THE MOKEN TRIBE

“มอเกน”

เสน่ห์แห่งชนเผ่ามอแกน

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 109

ถึ ง เวลาหนี เ มื อ งกรุ ง ไปชิ ล ล์ ใ กล้ ก รุ ง … “บางปู ” แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ใกล้กรุงเทพฯ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อันดับต้นๆ ของสมุทรปราการ ที่นี่ไม่ได้ มีดแี ค่บรรยากาศสุดชิลล์ เดินชมป่าชายเลน แวะให้อาหารนกนางนวล และถ่ายรูป เก๋ๆ ไว้อวดโลกโซเชียลเท่านั้น แต่ยังมี ทั้งกิจกรรมสนุกๆ สถานที่ท่องเที่ยว และ ของกินอร่อยๆ อีกมากมายให้ค้นหา และ หนึง่ ในนัน้ คือ “มอเกน” ร้านอาหารทะเล ริมทะเลอ่าวไทยภายใต้คอนเซปต์ชนเผ่า มอแกน et's escape the big city for a nice La natural chillout experience at "Bangpu," attraction near Bangkok

and one of Samutprakan's most favorite recreational spaces. Fascinating activities are not limited to soaking up the chill vibe, strolling in the mangrove forest, feeding seagulls, and taking chic photos to post on social media. In fact, there are countless fun activities, traveling destinations, and a vast array of delicious food to explore, among which is "Moken," a seafood restaurant located on the coastal front of the Gulf of Thailand under the theme of Moken tribe.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ที่มาของชื่อร้านมอเกน (Moken) นั้น เป็นค�ำเพี้ยนเสียงมาจาก “มอแกน” ชนเผ่า ชาวเลที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลอันดามัน ทาง ภาคใต้ของประเทศไทย มอแกนถือเป็นชนเผ่า ที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ ความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวิถีชีวิต ที่เรียบง่ายดั้งเดิม หาเลี้ยงชีพและเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับท้องทะเลเป็นที่หนึ่ง ทางร้านจึงหยิบ เอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชนเผ่ามอแกน มาเป็นคอนเซปต์หลักในการดีไซน์รา้ น ทัง้ เรือ่ ง

การออกแบบตกแต่งที่ดูเรียบง่ายและอาหาร สีสันสดใส ส่วนภายในร้านก็ยังคงกลิ่นอาย ทะเลที่ชวนให้เข้าถึงสัมผัสแห่งทะเลได้อย่าง ของเผ่ามอแกนไว้ ด้วยการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการท�ำประมง อาชีพ แท้จริง หลักของชนเผ่ามอแกนมาตกแต่งร้านให้ดูเท่ ด้วยการจัดวางอย่างลงตัว ส�ำหรับใครที่ก�ำลัง บรรยากาศสไตล์มอเกน ตั้งแต่เลี้ยวรถเข้ามาในบริเวณร้าน เราก็ มองหาร้านอาหารวิวดี ขอบอกเลยว่ามาที่นี่ เห็นหลังคามุงฟางสีน�้ำตาลมีลักษณะคล้าย คุณจะไม่ผิดหวัง ด้วยโลเกชั่นของร้านที่ตั้งอยู่ หลังคาบ้านของชนเผ่ามอแกนได้ในทันที ก้าว ริมปากทะเลอ่าวไทย มอเกนจึงมีววิ ท้องทะเล ขามาในร้านก็จะพบกับตุ๊กตาเสาไม้หน้าตา สวยๆ แบบสุ ด ลู ก หู ลู ก ตาไว้ ต ้ อ นรั บ ลู ก ค้ า ละม้ายคล้ายกับเสาลอโบงยืนรอต้อนรับด้วย ในทุกเมื่อเชื่อวัน

The restaurant's name, Moken, evolves from the word M oken (although pronounced "Mor-gan" in Thai), a seafaring tribe living in Andaman Sea Sphere in the south of Thailand. The Moken tribe has its own unique customs, cultures, traditions and beliefs. Moreover, the Moken people have a simple and traditional way of life as they make a living with their excellent mastery in coastal fisheries. Hence, the restaurant interprets the outstanding

characteristics of the Moken tribe into the key restaurant design concept: a simple decoration and delectable seafood dishes with an authentic taste of the ocean.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

The Moken-Style Ambiance From the moment we drive into the restaurant, the brown straw roof similar to the Moken houses immediately catches our attention. Stepping inside the restaurant, wooden pole dolls similar to

Hlor-Bong (the ancestor's pole) greeted us in brilliant colors in the hallway. The interior is furnished with fishing tools and equipment, which are essential to the Moken's way of life, bringing in a raw and cool vibe. If you are looking for a restaurant with a view, you will not be disappointed here. Situated on the seaside of the gulf of Thailand, Moken Seafood Restaurant offers an infinite breathtaking oceanview to its customers at all time.

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 111

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


MOKEN SEA FOOD RESTAURANT เลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๓ เทศบาลบางปู ซอย ๑๒๖/๒ ต�ำบลบางปู อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๘ ๗๙๙๒ เปิดทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ นาฬิกา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

MOKEN SEA FOOD RESTAURANT 888 Moo 3, Soi Thetsaban-Bangpu 126/2, Bangpu Sub-District, Mueang District, Samutprakan, 10280 Tel: 0-2038-7992 Open daily from 11am-10pm

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 113

เมนูอาหารสุดคลาสสิก มอเกนเลื อ กเสิ ร ์ ฟ เมนู อ าหารทะเล พืน้ บ้านหากินยาก โดยหยิบเอาชนเผ่ามอแกน มาเป็นตัวชูโรงในด้านอาหารเช่นกัน โดยเลือก เอา “กุง้ เคย” วัตถุดบิ บ้านๆ มาใช้เป็นวัตถุดบิ หลั ก ในการรั ง สรรค์ เ มนู อ าหารขึ้ น มาใหม่ ด้วยการประยุกต์ปรับสูตรใหม่ให้เต็มไปด้วย ความอร่ อ ยและคุ ณ ค่ า ทางอาหาร ตั้ ง แต่ อาหารเรียกน�้ำย่อยอย่าง แตงโมเคยป่น และ จานหนักอย่าง ห่อหมกเคย เมี่ยงเคย เคยผัด พริกขิง เคยฟู เคยนึ่ง เคยทอด และไข่เจียว กุ้งเคย ใครที่ มี โ อกาสได้ แวะเวี ย นไปพั ก ผ่ อ น หย่อนใจกันที่บางปู เมืองโบราณ ขับรถชิลล์ๆ ผ่านถนนสุขุมวิท-สายเก่าก็อย่าลืมเลี้ยวเข้า ซอยบางปู ๑๒๖/๒ มาเติมพลังด้วยอาหาร ทะเลอร่อยๆ คุณภาพพรีเมียมจาก “มอเกน” สัมผัสบรรยากาศท้องทะเลและการพักผ่อน ที่แท้จริง

Classic menu Moken restaurant decides to present rare local seafood with the Moken-ness infused into each dish highlight. A commonly found local ingredient like "Krill (or Khoey in Thai)" is selected as one of the main ingredients and creatively transformed into many refreshingly delicious yet nutritious menus. Examples range from appetizers like Taengmo Khoey Pon (cold watermelon slices dipped in dried and crispy krill flakes) to main dishes like Hor-mok Khoey (steamed krill with Thai curry paste in banana leaves), Miang Khoey (a bite-sized betel leaves wrap with seasoned krill and mixed herbs fillings), Khoey Phad Phrik Khing (stir-fried crispy krill with red chili paste), Khoey Fu (deep-fried krill served with spicy green mango salad), Khoey Nueng (steamed krill), Khoey Thot (fried krill) and Khai-jiew Khoey (Thai-style krill omelet). If you have a chance to visit the recreational center in Bangpu, the Ancient City or drive by Sukhumvit Road (old route), do not forget to make a quick turn into Soi Bangpu 126/2 and recharge yourself with savory seafood of premium quality at "Moken Seafood Restaurant" and let yourself gravitate to the oceanic atmosphere and a genuine relaxation.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


E AT & D R I N K / C A F É D E C A N A L

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 115

BOUGAIN

CAFE & CRAFTS มื้อเบาๆ กับกาแฟ และร้านสวย เพียงเลี้ยวเข้าซอยสันติคาม ๑๓ มาไม่ไกล ก็จะพบกับบ้านน้อยสีเทา ที่มีประตูไม้บาน ใหญ่แสนอบอุ่นรอต้อนรับนักดื่มกาแฟและ คนรักของหวาน ot too far from the entrance of Soi N Santikham 13, a small grey house with a large warm wooden door stands ready to welcome all coffee and dessert enthusiasts.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ร้านนีต้ กแต่งสไตล์ลอฟต์เท่ๆ แต่ไม่แห้งแล้ง เพราะรอบร้านมีตน้ เฟิรน์ แขวนให้ความสบายตา และมีตน้ เฟือ่ งฟ้าสีบานเย็นรอให้คณ ุ มาถ่ายรูปคู่ เพราะชื่อร้าน Bougain แปลว่า ต้นเฟือ่ งฟ้า ซึง่ เป็นสัญลักษณ์สำ� คัญของร้านนี้ เมนูนา่ ลอง ชองทีน่ กี่ เ็ ป็นพวกกาแฟต่างๆ แต่ทชี่ นื่ ใจมาก คือ Orange is the new black กาแฟรสดี กับน�้ำส้มคั้นสด ที่เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อ อย่างเมนู Earth ก็ดื่มง่าย หนุบหนับ มีเยลลี่ กาแฟผสมกับเกล็ดนม อร่อยเพลินๆ รูต้ วั อีกที ยกซดหมดแก้วแล้ว ส่วนเบเกอรี่ของร้านนี้ ก็โฮมเมดท�ำเอง รสชาติดี เครือ่ งแน่น คอขนม และกาแฟไม่ควรพลาดร้านนี้

Despite a loft-style interior decoration on the inside, it does not give a dry and cold feeling as plenty of refreshing green ferns are hung all around the shop. Moreover, as a significant symbol, Bougain Cafe & Craft houses a deep pink bougainvillea cheeringly blooming inviting you to come and take a photo with. Interesting menus to try are coffee menus, among which, we find “Orange is the new black” the most refreshing. It is an unbelievably harmonious blend of good-tasting coffee and freshly squeezed orange juice. In addition, “Earth,” which comes with chewy coffee jelly and milk snow flakes, is so enjoyable that you are likely to bottom up before you even realize. With a vast selection of delicious homemade bakery with generous fillings and toppings to pair with your beverage of choice, this is one of the destinations both coffee and sweet lovers should not miss. ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 117

Orange is the New Black

Brioche Spinach Cheese Banana Waffle

Fruit Juice BOUGAIN CAFE & CRAFTS

ซอยสันติคาม ๑๓ ถนนสุขุมวิท ๑๐๙ ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๙ ๕๖๔๑ ๖๙๒๔ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันพุธ) bougaincafe

BOUGAIN CAFE & CRAFTS Soi Santikham 13, Sukhumvit 109 Road, Samrong-Nuea Sub-District, Mueang District, Samutprakan. Tel: 095-641-6924

bougaincafe

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


E AT & D R I N K / C A F É D E C A N A L

PIA-AU PHOCHANA A THAI-CHINESE CUISINE FOR DINNER

เปียอู๋โภชนา...มื้อเย็นสไตล์ไทย-จีน

ร้านอาหารบ้านๆ แต่รสชาติอาหารกลับไม่บา้ น อย่างทีค่ ดิ … “เปียอูโ๋ ภชนา” ร้านอาหารไทย-จีน เจ้าเก่าเจ้าดังที่การันตีความอร่อย เด็ดระดับ ต�ำนาน ย้อนกลับไปเมือ่ ๖๐ ปีกอ่ น เปียอูโ๋ ภชนา เป็นเพียงแค่ร้านขายเป็ดพะโล้ของอากงเปียอู๋ ตัง้ อยูร่ มิ คลองบางพลีใหญ่ เมือ่ กิจการมีแววไป ได้สวย อากงเปียอูจ๋ งึ จัดการขยับขยายร้าน ย้าย มาเปิด เปียอู๋โภชนา บนถนนเส้นบางนา-ตราด เพิม่ เมนูอาหารให้หลากหลายยิง่ ขึน้ และสืบทอด ความอร่อยกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ lashing back 60 years ago, Pia-Au F-style Pochana started out as a mere Chinese pot-stewed duck restaurant on the Bangphli Yai canal by Pia-Au's grandfather. When the business started to prosper, his grandfather felt the urge to expand and enhance his restaurant. Thus, he moved to Bangna-Trat Road, renaming the restaurant "Pia-Au Pochana" and added a wider variation to the menu. Since then, the legendary deliciousness has been passed down from generation to generation.

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 119

ภายในร้ า นเป็ น บรรยากาศแบบ บ้านสวน ตกแต่งง่ายๆ โครงสร้างของ ร้ า นเป็ น แพไม้ ล้ อ มรอบด้ ว ยคลอง เล็กๆ ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่ใน ต่ า งจั ง หวั ด ส� ำ หรั บ ใครที่ ช อบความ เป็นส่วนตัวหน่อย แนะน�ำให้ไปจับจอง นั่งกินอาหารกันที่ศาลากลางน�้ำ ส่ ว นเมนู อ าหารจานเด็ ด ของที่ นี่ ย่อมเป็น “เป็ดพะโล้” ที่ทางร้านขาย มานานตั้งแต่รุ่นอากงเปียอู๋ เป็นสูตร เฉพาะที่ ยั ง คงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ของน�้ำพะโล้ที่เข้มข้นและเนื้อเป็ดนุ่ม ละมุนลิ้นได้เป็นอย่างดี หรือจะสั่ง ไข่ตุ๋น สมศักดิ์ ผัดโชคนิวัฒน์ ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อ ที่ไม่ควรพลาด! The restaurant interior is decorated in a home garden atmosphere in a simple manner with its structure made of wooden rafts. Surrounded by a small canal, the mellow serenity here can make you feel like you have slipped into a suburb area. For those who prefer a good meal with more privacy, we recommend you to reserve the Sala area amidst the pond. The bestselling menu is undoubtedly the long-famous "Chinese-Style Po t- S te we d D u c k " w h i c h t h e restaurant manages to preserve the unique richness of the soup and an incredibly tender duck meat in every bite according to its original recipe since Pia-Au's grandfather's generation. Another must-tr y dishes are Somsak's steamed egg and Choke-Niwat's stir-fried dish.

เปียอู๋โภชนา เลขที่ ๒๙/๑๖-๘ ถนนบางนา-ตราด ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๔๐ ๒๗๘๔ เปิดทุกวัน เวลา ๑๐.๓๐-๒๒.๓๐ นาฬิกา

PIA-AU PHOCHANA 29/16-8 Bangna-Trat Road, Bang Kaew Sub-District, Bangphli District, Samutprakan 10540 Tel: 0 2740 2784 Opens dailly from 10.30am-10.30pm

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


M A K E A R E S E R VAT I O N / H O M E S TAY

TAKE A GOOD DEEP BREATH AT

BAAN MAKHAM สูดอากาศให้ฉ�่ำปอดที่...

บ้านมะขาม

ได้เวลาเติมพลังกายและพลังใจให้ร่างกาย รู ้ สึ ก สดใส กระปรี้ ก ระเปร่ า ด้ ว ยการ แหวกฝุ่นควัน และตึกสูงในเมืองกรุงแล้ว ปักหมุดมุ่งหน้าไปสมุทรปราการ ไปสัมผัส ธรรมชาติ แ ละท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ ค� ำ ว่ า “พักผ่อน” ว่าแล้วก็สูดหายใจเอาอากาศ บริสุทธิ์เข้าไปลึกๆ ให้ฉ�่ำปอดกันไปเลย... เราพาทุกคนมาที่ “บ้านมะขาม บางน�ำ้ ผึง้ ” บ้านสวนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในคุ้งบางกะเจ้า ใกล้ๆ กับกรุงเทพฯ นีเ่ อง การเดินทางมาเยือน บ้านมะขามมีให้เลือก ๒ เส้นทางด้วยกัน เส้นทางแรกให้ขับรถมุ่งหน้ามายังตลาดน�้ำ บางน�ำ้ ผึง้ ซอยเพชรหึงษ์ ๒๖ จากนัน้ เลีย้ วซ้าย เข้าสูถ่ นนบัวผึง้ พัฒนา จอดรถบริเวณลานจอด หมู่ ๒ แล้วเช่าจักรยานหรือจะเดินเท้ามาตาม เส้นทางเข้าชุมชนบางน�้ำผึ้ง หมู่ ๒ หรือถ้า มาจากฝั ่ ง บางนาจะขั บ รถมุ ่ ง หน้ า มายั ง วั ด บางนานอก หาที่จอดรถ แล้วลงเรือข้ามฟาก มายังบ้านมะขามก็ได้ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 121

he time to recharge your T life energy and rejuvenate your mind has come. Let's

break away from polluted air filled with dust and smoke and the cluster of skyscrapers in the city. Pack your bag and set forth to Samutprakan where you can embrace nature and be reintroduced to "relaxation." Now, get yourself ready to reclaim that fresh deep breath.

Today, we're taking you to "Baan Makham in Bang Namphueng," a garden house that disguises itself on the bend of Bang Krachao near Bangkok. There are two optional routes to get here. The first is to head to Bang Namphueng Floating Market at Soi Phetchahueng 26, make a left turn into Bua Phueng Pattana Road, park your car at Moo 2 parking lot where you can either rent yourself a bike or walk down the path into the community area of Bang Namphueng Moo 2. However, for the second option, if you are driving from Bangna, you can head to Bangna Nok Temple, park your car there and hop on a ferry boat to get to Baan Makham.

ส� ำ หรั บ ใครที่ พ กจั ก รยานติ ด ตั ว มาด้ ว ย สามารถน�ำจักรยานลงเรือข้ามฟากแบบเรือใหญ่ จากวั ด บางนานอกมายั ง วั ด บางน�้ ำ ผึ้ ง นอก แล้วเดินเข้ามาตามเส้นทางชุมชนประมาณ ๗๐๐ เมตร ก็จะถึงบ้านมะขาม ส่วนใครที่ อยากลองนั่ ง เรื อ หางยาวให้ ไ ด้ บ รรยากาศ สัมผัสสายลม แสงแดด และสายน�้ำ สามารถ ใช้บริการเรือหางยาวที่อยู่ด้านขวาของท่าเรือ ใหญ่ในราคาคนละ ๒๐ บาท บอกคนขับเรือ หางยาวว่าขอลงที่ หมู่ ๓ หรือท่าปัม๊ เก่า ลงเรือ

แล้วเดินเท้าต่ออีก ๓๐๐ เมตร ก็เป็นอันถึง จุดหมายปลายทางของทริปนี้ เพียงแค่เหยียบเข้ามาในบริเวณบ้านมะขาม สี เขี ย วจากใบไม้ ก็ ท� ำ ให้ ส บายตาไม่ น ้ อ ย… เดิ น ผ่ า นประตู เข้ า มาจะพบกั บ ร้ า นกาแฟ ที่มีลักษณะเหมือนชานบ้านเปิดบริการอยู่ ให้ เ ดิ น ลึ ก เข้ า มาจะพบกั บ บ้ า นไม้ จ� ำ นวน ๖ หลัง ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ แต่ก่อน ชาวบ้านบางน�ำ้ ผึง้ ท�ำสวนผลไม้เป็นหลัก ท�ำให้ พืน้ ดินเดิมของบ้านมะขามถูกท�ำเป็นร่องสวน

If you carry your own bicycle with you, you can board it onto a larger ferry boat from Bangna Nok Temple and get off at Bang Namphueng Nok Temple. Then, walk down the community walkway for about 700 meters and you can easily find Baan Makham. Alternatively, if you want to experience riding a long-tailed boat to fully enjoy the sun, the wind and the stream, you are welcome to try the long-tailed boat service located on the right side of a large pier at the price of 20 baht each. Simply ask the boat driver to get off at Moo Sarm (Moo 3) or Pump Kao (the old gas station). After getting off the boat, walk another 300 meters and you will arrive at the destination of this trip.

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


ส� ำ หรั บ เตรี ย มปลู ก ผลไม้ ด้ ว ยความตั้ ง ใจ รักษาความดั้งเดิมตามแบบฉบับบางน�้ำผึ้งไว้ สถาปนิกจึงออกแบบบ้านมะขามให้ออกมา เรียบง่าย ปรุงแต่งน้อย กลมกลืนกับธรรมชาติ มากที่สุด ดังนั้น ปริมาณบ้านพัก ๖ หลัง บนพื้นที่ ๓ ไร่ คือจ�ำนวนที่เหมาะสมแก่การ พักผ่อนและเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างแท้จริง บ้ า นพั ก แต่ ล ะหลั ง ใช้ ไ ม้ เ ป็ น วั ส ดุ ห ลั ก ตั ว บ้ า นยกระดั บ ขึ้ น ๑ สเต็ ป จากพื้ น ดิ น มีทางเดินไม้ยกระดับเป็นทางเชื่อมบ้านทั้ง ๖ หลัง และพื้นที่ส่วนกลาง ตัวบ้านได้ไอเดีย มาจากแชสซีรถบรรทุก ใช้เหล็กขึ้นโครงสร้าง แบบไม่รบกวนสภาพแวดล้อมใดๆ หลังคาบ้าน ใช้แผ่นสังกะสีพับมาเรียงซ้อนกันดูเนียนตา ไปกั บ ธรรมชาติ ส่ ว นภายในบ้ า นพั ก แบ่ง พื้นที่ใช้สอยเป็นทรงสี่เหลี่ยม ทั้งห้องนอน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

ห้องนั่งเล่น และห้องน�้ำ ตกแต่งเรียบง่าย ใช้เฟอร์นเิ จอร์ไม้เป็นหลัก และมีชานหน้าบ้าน ให้นั่งเล่นรับลมชิลล์ๆ ด้วยท�ำเลที่ตั้งของบ้านมะขามตั้งอยู่ใน หมู่ ๒ ซึง่ ล้อมรอบด้วยทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวบ้าน บางน�้ำผึ้งดั้งเดิม เราจึงสามารถเดินเล่นไป ท�ำกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ บ้านธูป บ้านจักสาน บ้านท�ำลูกประคบ และบ้านท�ำสบูไ่ ด้ในระยะทาง ใกล้ๆ หรือจะไปปั ่ น จั ก รยานเที่ ย วรอบคุ ้ ง บางกะเจ้า ชมธรรมชาติทสี่ วนศรีนครเขือ่ นขันธ์ แวะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยก็ยังได้ เพียงแค่หนีความวุ่นวาย ได้มานอนหลับ สบายท่ า มกลางธรรมชาติ ฟั ง เสี ย งแมลง ร้องเบาๆ ยามค�่ำคืน แล้วตื่นเช้ามาพร้อมกับ แดดอ่อนๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ แค่น้ีก็ เพียงพอส�ำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์แล้ว...

A few steps into the area of Baan Makham, the greenery of all the leaves here is already relaxing to the eyes. Pass the entrance, a terrace -like coffee shop is open for service. Walking a bit further inside, you will find six wooden residences surrounded by nature. In the past, the villagers of Bang Namphueng made their living entirely on fruit gardening, which is why the original furrow of Baan Makham seems as if they were preparing for a fruit plantation. Determined to preserve the traditional beauty of Bang Namphueng, the landscape architect came up with a simple design for Baan Makham with as little urban touch as possible and as harmoniously synchronized with the nature as possible. Thus, the six residences within a 3-rai (or

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 123

4,800 sq.m.) property is the most suitable amount for a true relaxation or getting back to nature. Mainly built of wood, each residence is raised one-step from the ground with an elevated wooden pathway connecting all six residents to the central area. Inspired by chassis of a truck, the residence's structure is formed with metal without disturbing the natural environment. Folded galvanized iron sheets are laid in an overlapping manner that smoothly blends in with the nature. Inside the residence, the square room is divided into bed rooms, living rooms, and restrooms simply furnished with wooden furnitures and provided with a terrace to sit back, relax and feel the cool breeze. Baan Makham is located in Moo 2 which is surrounded by traditional houses of the locals of Bang Namphueng. Therefore, you can take a stroll nearby and join a bunch of workshops at Baan Thoop (Incense stick making house), Baan Jak Sarn (basketry house), Baan Tham Look Pra-khop ( Thai herbal compress ball making house) and Baan Tham Sa-boo (soap making house) or you can choose to go cycling along the bends of Bang Krachao to slowly observe and appreciate more nature at Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden or visit Siamese Fighting Fish Gallery. A quick escape from the chaotic city life to a comfortable sleep amongst nature listening to the whisper of small insects at night and waking up to the gentle sunrise, fresh clean air is more than enough a person can ask for a weekend holiday trip.

บ้านมะขาม บางน�้ำผึ้ง ที่อยู่: เลขที่ ๓๘ หมู่ ๒ ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์: ๐๙ ๘๘๒๘ ๐๙๘๓, ๐๘ ๑๖๒๘ ๗๑๓๑ เฟซบุก๊ : บ้านมะขาม บางน�ำ้ ผึง้ - Baan Makham www.baanmakham.com Line : @Baanmakham

BAAN MAKHAM IN BANG NAMPHUENG Address: 38 Moo2, Bang Namphueng, Phra Pradaeng, Samutprakan 10130 Tel: 09 8828 0983, 08 1628 7131 FB: บ้านมะขาม บางน�้ำผึ้ง - Baan Makham Website: www.baanmakham.com Line: @Baanmakham

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


SAMUTPRAKAN HOT SHOT

LIFE IS BEAUTIFUL

ชีวิตที่สวยงาม

ทุกๆ สถานที่จะสวยสมบูรณ์เมื่อมีชีวิตด�ำเนินเรื่องราว แวะเทีย่ วชมความสวยงามทางวัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวติ ในเมืองปากน�ำ ้ แบ่งปันมุมโปรดในสมุทรปราการของคุณมาได้ที่ samutprakanmagazine@gmail.com

ของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ รอคุณอยู่ และเมืองน่ารักน่าเที่ยวอย่าง “สมุทรปราการ” ก็รอคุณอยู่เช่นกัน

หอชมเมือง / ชลธิชา SAMUTPRAKAN LEARNING PARK AND CITY TOWER / CHONTHICHA ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 125 Every beautiful places has a story behind it. Visit the cultural beauty and people's way of life in Pak Nam city

Please feel free to share us photos of your favorite corner in Samutprakan samutprakanmagazine@gmail.com A little reward awaits you. As well as this lovely province, Samutprakan!

พระอาทิตย์ตกที่บางปู / อดิศร SUNSET @ BANG PU / ADISORN OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


SAMUTPRAKAN HOT SHOT

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง / พชร MURAL PAINTING / PACHARA ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 127

สะพานภูมิพล / ชานิสา BHUMIBHOL BRIDGE / CHANISA

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018


C A L E N DA R / S A M U T P R A K A N 2 0 1 8 E V E N T

EVENT

CALENDAR

ปฏิทินท่องเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ

LOY KRATHONG FESTIVAL 2018

TO BE HELD AT THE TOWN MUNICIPALITY (THETSABAN) OF PHRA PRADAENG, MUEANG DISTRICT AND NEARBY THE DAM IN FRONT OF SAMUTPRAKAN CITY HALL

THE 15TH DATE OF THE WAXING MOON IN THE 12TH LUNAR MONTH NOVEMBER 22-23, 2018

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

งานลอยกระทง ประจ�ำปี ๒๕๖๑

บริเวณเทศบาลเมืองพระประแดง อ�ำเภอพระประแดง และบริเวณริมเขือ่ นหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๒ วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ SA MU TPR A KA N TR AVEL MAG A ZI N E


TRAVEL

@SAMUTPRAKAN 129

LUANG PHOR PARN REVERING FESTIVAL MONGKHON KHOTHAWAT TEMPLE, KHLONG DAN SUB-DISTRICT, BANG BO DISTRICT, SAMUTPRAKAN

THE 8TH DATE OF THE WAXING MOON IN THE 12TH LUNAR MONTH NOVEMBER, 2018

งานนมัสการหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส

บริเวณวัดมงคลโคธาวาส ต�ำบลคลองด่าน อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันขึ้น ๘ ค�่ำ เดือน ๑๒ ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

OCTOB ER - NOV EMB ER 2018
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

Samutprakan Provincial Administrative Organization samutprakan.pao@gmail.com

www.samutprakan-pao.go.th


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.