Page 1

Strategie en cultuur

Geel

Strategie

Blauw

•Relatief kleinschalige teams (maximaal 250 deelnemers en 15 docenten) • Onderwijsaanbod samengesteld op basis van globaal inzicht in de leerwensen (uit intake, historische gegevens en inschattingen) Daarbinnen nog keuzemogelijkh. • Het team is verantwoordelijk voor het vormgeven en organiseren van het onderwijs • Met beschikbare docenten en middelen organiseert het team het onderwijs • Kleinschalig waarbinnen flexibel en creatief kan worden georganis

•Onderwijs georganiseerd op het niveau van een opleiding of branche • Extern gerichte organisatie die vraag van het bedrijfsleven en de vraag van de deelnemer vertaalt naar hoogwaardige opleidingen • Onderwijsaanbod goede prognose en oplossen van het individuele leervragen (met beperkte individuele keuzevrijheid) • Er wordt gebruik gemaakt van generieke arrangementen, evt. aanpassing door leervraag van een grotere groep (niet individueel) • Kenmerken Product Leadership

• Centraal aangestuurd • Duidelijk en herkenbaar onderwijsaanbod • Het programma ligt grotendeels vast en wordt niet frequent aangepast • Optimaliseren inzet van docenten en middelen; er wordt efficiënt en effectief met middelen omgegaan •Maximale inspanning op intake en er daarna om ervoor te zorgen dat de student niet “van de trein valt” •Vastheid aan de aanbodzijde; maximale flexibiliteit aan de organisatiezijde • Kenmerken Operational Excellence

• Het team is autonoom •Er worden gemeenschappen/ groepen gecreëerd van docenten en studenten die een eigen plek in de organisatie hebben • Er is sprake van een naar binnen gerichte cultuur (het team is “centre of the universe”) •De loyaliteit ligt enerzijds bij het team, anderzijds bij de deelnemer •Uitgangspunt is: “decentraal, tenzij” • Het belang van het team prevaleert

• Besluiten worden in consent nagestreefd • Eenmaal genomen besluiten worden uitgedragen • Er wordt naar klanten geluisterd • Door mooi en goed onderwijs aan te bieden worden meer klanten getrokken • Er zijn interne en externe klanten • Externe ontwikkelingen worden vertaald naar kansen voor de organisatie • Er wordt genetwerkt (m.n. externe klanten)

•De besluiten worden centraal genomen en gelden voor een langere periode • Het programma is “heilig” •Er is sprake van een formele relatie tussen student & onderwijsinstelling • Het succes wordt afgemeten aan het diploma-resultaat (de benodigde tijd en hoogte van de cijfers) •Specialisten in (tijdelijke) dienst •Aan hypes en veranderingen wordt zo min mogelijk meegedaan

Gebruik

Onderwijscatalogus

Roosteren

Onderwijs

Tactische planning

Arrangeren

Planning

Geen groepen Eventuele groepen ontstaan alleen als gevolg van het roosteren

Individueel rooster Optimale match maken tussen individuele arrangementen en beschikbare middelen Onhaalbaar zonder roostermachine Acceptatie is mogelijk Individuele oplossing voor roosterprobleem is mogelijk

Strategische planning

Afhandelen niet planbare arr.

Roosteren

Deelnemer accepteert rooster

Aanpassen/ aanvullen rooster Individueel aanvullen rooster

Team

Team

Vraag Arrangeren Roosteren Catalogus

Vraag Arrangeren Roosteren Catalogus

Centraal Prognose Arrangeren (groot) Catalogus

Team

Team

Team

Keuzevrijheid Vraag Arrangeren (klein) Roosteren Catalogus

Keuzevrijheid Vraag Arrangeren (klein) Roosteren Catalogus

Catalogus bevat roosterbare eenheden Eventueel aanraders

Functionaliteit Onderwijs

Groeperen op basis van overeenkomstige keuzes in arrangementen

Groeperen op basis van overeenkomstige keuze voor referentiearrangementen

Groeperen tot groepen die langere tijd hetzelfde programma volgen Groeperen als gevolg van roosteren en regels die daarbij horen.

Individueel rooster, groeperen in roosterproces Flexibele en creatieve inzet van de middelen waarover het team beschikt Meer mensenwerk dan roostermachine Acceptatie is mogelijk Individuele oplossing voor roosterprobleem is lastig

Individueel rooster, groeperen in roosterproces Optimaliseren middeleninzet binnen branche of opleiding Roostermachine biedt kansen voor optimalisatie Acceptatie is mogelijk Individuele oplossing voor roosterprobleem is lastig

Individueel rooster, groeperen in roosterproces Roosteren van vast programma voor een langere periode Roostermachine biedt kansen voor optimalisatie Geen mogelijkheid voor acceptatie

Bepalen van door team aan te bieden onderwijsproducten Inschatting van de daarvoor benodigde middelen van het team

Bepalen van de aan te bieden referentiearrangementen Inschatting van de vraag en daarvoor benodigde middelen

Prognose van instroom en huidige deelnemers vertalen naar benodigde capaciteit

Bewust vrije ruimte laten in rooster Team is verantwoordelijk voor goede invulling Micro-arrangeren

Bewust vrije ruimte voor kleine referentiearrangementen of indivuele keuzes Monitoring op goede invulling vrije ruimte

Geen vrije ruimte

Vaststellen benodigde middelen per team op basis van tactische planning

Middelen flexibel inzetbaar binnen branche / opleiding Bijstelling middelen als gevolg van roosteren en tactische planning

Middelen vast gekoppeld aan programma Flexibiliteit nodig voor fluctuaties in instroom

Catalogus bevat producten tbv keuzeproces

Catalogus bevat roosterbare eenheden Referentiearrangementen bepalen het aanbod (keuzeruimte)

Catalogus bevat grote brokken, vast gerangschikt onderwijs

Onderwijscatalogus

Prognose Arrangeren Roosteren Catalogus

Onderwijs

Keuze voor complete opleiding Eenmalig bij de start

Middelencatalogus Middelen inzetbaar binnen hele instelling Bijstelling middelen als gevolg van roosteren en tactische planning

Centrale Sturing

Keuzevrijheid Vraag Arrangeren (klein) Roosteren Catalogus

Individuele selectie uit klaargezet aanbod in de vorm van referentiearrangementen

Aanpassen en aanvullen rooster

Catalogus (middelen)

Team

Individuele selectie uit beperkt aanbod van door team beschikbaar gestelde onderwijsproducten

Planning Prognose en roostervoorspelling van vraag naar onderwijs en daarvoor benodigde middelen

Vrije ruimte voor individuele keuzes Monitoring op goede invulling vrije ruimte

Vraag Arrangeren Roosteren Catalogus

Onderwijs

Systeemgebied Arrangeertool

Functionaliteit

Geel

Rood

Groen

Blauw

Samenstellen referentiearrangement Vastleggen leervraag per deelnemer Arrangement samenstellen Arrangementen controleren

Scenario's

Systeemgebieden

Totaalbeeld arrangementen

Roostermachine

Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels Instelbare specifieke regels Simulatie Analyse rapporten

Schaal van organiseren

Aanvullen/aanpassen rooster

Zelforganiserende teams

Kleinschalig per locatie

Per opleiding, gebouw

Inschrijven op geroosterd onderwijsproduct

Grootschalig centraal

Maken rooster Publiceren rooster Accepteren rooster

Uitgangspunt roosteren

Middelencatalogus

Metadateren middelen Wijzigen middelen

Beschikbare capaciteit

Prognose

Leervragen groeperen

Individueel roosteren

Gebruik catalogus Alleen summatief

Grote eenheden

Vrije ruimte

Kleinste eenheden

Flexibiliteit middeleninzet

Onderwijscatalogus

Identificatie alle beschikbare onderwijsproducten Koppeling van producten aan taxonomieën Gebruik van standaard metadata

Flexibele inzet van middelen

Flexibele inzet van docenten

Vrij inzetbaar

Vertaling clusters naar systeemgebieden Vraag Arrangeren Roosteren Aanpassen/aanvullen rooster

Ieder onderwijsproduct bevat voldoende metadata voor roosteren (= roosterbare eenheid)

Planning

“Omvang” van onderwijsproduct is keuze van instelling

Middelen

Catalogus bevat “ lege envelop” onderwijsproducten (vrije ruimte) Catalogus bevat (samengestelde) onderwijsproducten die direct in de “lege envelop” passen Samengestelde producten vormen arrangementen

Voorbestemd

Blauw

Roosteren

Maken rooster

Centraal (kaders)

Onderwijs Onderwijs

Individuele selectie uit losse producten onderwijscatalogus of aanraders

Groeperen leervragen

Effectueren rooster

Vraag Arrangeren Catalogus

Middelen

Back office centraal

Groen

Arrangeren

Personeel en structuur

Midoffice centraal

Rood

Vraag

Wijzigen middelen

Front office centraal

Geel

Vraag

Arrangement specificeren

Cultuur

Groen

Cluster van use cases

FUNCTIONEEL ONTWERP Formuleren leervraag

Rood

•Individu centraal •Grootschalig en centraal, individueel aanbod • Er wordt altijd een oplossing voor leervraag geboden • Samenwerking met andere partijen • Bekostiging door overheid/deelnemer zelf • Middelen, docenten en regelgeving zijn 'regelvariabelen' voor realisatie leervraag • Kenmerken Customer Intimacy

•Een klantgerichte, dienstverlenende cultuur •Besluiten in het belang van de 'klant' • Samenwerken (ook voorbij eigen organisatie) en delen • Leervraag geeft doorslag niet organisatiebelang • Het creëren van vrijheid en flexibiliteit juist door fspraken te maken & te standaardiseren •Er wordt handig ingespeeld op hypes

PROGRAMMA VAN EISEN

Registreren en beheren van (samengestelde) onderwijsproducten Zoeken en raadplegen (samengestelde) onderwijsproducten Frequentie in gebruik catalogus

Onderwijscatalogus


START: ONDERWIJSLOGISTIEKE PROCESSEN TRIPLE A

Onderwijslogistiek A3 plaat  
Onderwijslogistiek A3 plaat  

Schematische weergave van FO en PvE Onderwijslogistiek Fase 2 zoals door de zes deelnemende instellingen opgesteld, juni 2010

Advertisement