Page 1

         

Projectplan “Borging  TripleA”                                    

   


Inhoudsopgave   1. MBO  in  beweging     2. saMBO~ICT  en  TripleA     3. Hoofdlijnen  van  projecten  2010-­‐2012     4. Uitwerking  van  projecten     5. Organisatie  van  de  projecten     6. Begroting  en  planning  2010-­‐2012  

2


1. MBO in  beweging   Competentiegericht  onderwijs   In  de  afgelopen  tien  jaar  heeft  het  MBO  een  zeer  sterke  ontwikkeling  doorgemaakt.  De  ontwikkeling   van  eindtermgericht  onderwijs  naar  het  kwalificeren  op  basis  van  competenties  heeft  een  enorme   impact  gehad  op  de  inhoud,  de  vorm  en  de  organisatie  van  het  onderwijs.     Het  heeft  geleid  tot  een  andere  aanpak  van  het  onderwijsproces.  Niet  alleen  theoretische  kennis,   maar  ook  praktijkervaring  en  attitudevorming  worden  nog  directer  meegenomen  in  het   onderwijsproces.     De  vertaling  van  de  kwalificatiedossiers  in  concreet  onderwijs  heeft  de  afgelopen  jaren  veel  gevraagd   van  docenten  en  onderwijsmanagers.  Tenslotte  was  het  niet  een  simpele  vernieuwing  van  het   curriculum,  maar  vergde  competentie  gericht  onderwijs  een  andere  aanpak  en  cultuur  van  docenten.     In  dit  veranderingstraject  is  ook  de  rol  van  examinering  een  andere  geworden.  De  examinering  is   veranderd  van  een  optelling  van  afzonderlijke  deelresultaten  naar  examinering  waarbij  de  student   wordt  beoordeeld  in  de  complexiteit  van  een  werksituatie.  Proeven  van  bekwaamheid  en   assessments  zijn  nieuwe  vormen  van  examinering  die  veel  vragen  van  de  deskundigheid  van  de   instellingen.       Flexibilisering   Parallel  aan  de  ontwikkeling  naar  competentiegericht  onderwijs  is  er  een  vraag  naar  meer  flexibel   gericht  onderwijs.  Studenten  dienen  een  aanbod  te  krijgen  dat  gericht  is  op  de  talenten  en  de   wensen  van  studenten.  Trajecten  die  beter  zijn  ingericht  op  de  ontwikkelingslijn  van  studenten  of   groepen  studenten.  Doel  is  enerzijds  om  studenten  te  motiveren,  aan  de  andere  kant  om  studenten   sneller  en  efficiënter  voor  een  beroep  te  kunnen  kwalificeren.  Flexibilisering  moet  dan  ook  leiden  tot   minder  uitval  en  grotere  tevredenheid  van  studenten.     Kwaliteitsverantwoording   Gelijk  opgaand  met  deze  ontwikkelingen  is  er  een  tendens  in  de  maatschappij  en  de  politiek  om   objectieve  kwaliteitseisen  te  stellen  aan  het  onderwijs.  Het  toezicht  is  de  afgelopen  periode   versterkt,  er  is  een  roep  om  meer  transparantie  met  betrekking  tot  resultaten  en  de  behoefte  aan   landelijke  normen.  Het  feit  dat  met  taal  en  rekenen  het  landelijk  examen  terugkeert,  is  een  teken  aan   de  wand.   Wat  in  veel  van  de  discussies  opvalt,  is  de  vermenging  van  het  onderwijskwaliteit  en  de  kwaliteit  van   de  organisatie  van  het  onderwijs.  De  afgelopen  jaren  heeft  de  nadruk  gelegen  op  de  onderwijsinhoud   en  de  examinering.  De  instellingen  hebben  echter  ook  te  maken  met  de  organisatorische  gevolgen   van  de  veranderingen.  Terecht  is  er  vanuit  de  klanten,  maar  ook  vanuit  de  instellingen  zelf  veel   aandacht  voor  de  kwaliteit  van  de  bedrijfsvoering.   Bedrijfsvoering   Het  vergroten  van  de  kwaliteit  van  de  bedrijfsvoering  kan  niet  zonder  de  inzet  van  adequate  ICT-­‐ voorzieningen.  Aan  de  ene  kant  om  het  bedrijfsvoeringproces  te  ondersteunen  met  goede   informatie,  aan  de  andere  kant  door  processen  te  automatiseren.  Beide  aspecten  verdienen  de   komende  jaren  aandacht  om  het  kwaliteitsniveau  te  verhogen.  Tenslotte  vraagt  de  student  niet   alleen  om  goed  inhoudelijk  onderwijs,  maar  ook  om  uitstekende  organisatie  daarvan.  Planningen,  

3


communicatie en  infrastructuur  zijn  daarmee  essentiële  aspecten  van  de  “kwaliteitsbeleving”  van  de   student.   De  rol  van  de  ICT   In  deze  majeure  veranderingen  in  het  MBO-­‐onderwijs  is  de  rol  van  ICT  achtergebleven.  De   verwachting  en  wellicht  de  hoop  was  aanwezig  dat  de  implementatie  van  nieuwe  ICT  mogelijkheden   gelijk  op  zou  lopen  met  de  inrichting  van  competentiegericht  onderwijs.  Dat  is  niet  het  geval   geweest.  Aan  de  andere  kant  kan  ook  beweerd  worden  dat  het  risico  groter  wordt  naarmate   meerdere  grote  vernieuwingen  tegelijkertijd  plaatsvinden.        

4


2. saMBO~ICT en  TripleA  Ontwerp  &  Onderzoek   2.1  saMBO~ICT   De  missie  van  saMBO~ICT  is:     saMBO~ICT  levert  op  het  gebied  van  ICT  meerwaarde  ten  behoeve  van  het  primaire  proces,  de   organisatie  van  het  onderwijs  en  de  informatievoorziening.     saMBO~ICT  stimuleert  en  organiseert  samenwerking  door  het  bundelen  en  creëren  van  kennis,   belangenbehartiging  en  het  ontwikkelen  en  uitvoeren  van  concrete  projecten.     Dat  wil  zeggen  dat:   saMBO~ICT  levert  …  meerwaarde   saMBO~ICT  is  er  voor  de  instellingen  binnen  het  MBO.  De   organisatie  moet  van  nut  zijn  voor  de  instellingen,  doordat  ICT     op  een  betere,  meer  efficiënte  of  innovatieve  manier  wordt   ingezet.  saMBO~ICT  zal  telkens  moeten  bewijzen  dat   samenwerken  voor  een  MBO  instelling  loont.   op  het  gebied  van  ICT    

saMBO~ICT richt  zich  op  alle  activiteiten  die  direct  of  indirect  te   maken  hebben  met  ICT.  Daarmee  wil  saMBO~ICT  de   informatiemanager  zijn  van  de  MBO  sector,  de  verbinding   leggen  tussen  de  onderwijsorganisatie  en  ICT.   Het  nuttig  en  slim  inzetten  van  ICT  is  belangrijk,  daarbij  zijn   standaarden,  effectieve  systemen,  betrouwbare  infrastructuur   en  hoogwaardige  kennis  noodzakelijk.  

ten behoeve  van  het  primaire   proces,      

De inzet  van  ICT  in  het  primaire  proces  is  niet  meer  weg  te   denken  binnen  het  MBO.  ICT  wordt  ingezet  om  de  student  voor   te  bereiden  op  het  latere  beroep,  maar  ook  om  het   onderwijsproces  zelf  te  verbeteren  en  te  innoveren.  Het   primaire  proces  is  in  toenemende  mate  afhankelijk  geworden   van  ICT.  Er  liggen  uitdagingen  op  het  gebied  van  flexibilisering,   standaarden  en  betrouwbaarheid.  Maar  ook  verdient  het  zinvol   gebruiken  van  ICT  in  het  primaire  proces  nog  steeds  aandacht.    

de organisatie  van  het  onderwijs     Een  belangrijke  taak  van  een  onderwijsorganisatie  is  het   organiseren  van  het  onderwijs  ten  behoeve  van  de  student  die     onderwijs  gaat  volgen.  De  kwaliteit  van  de  organisatie  van  het   onderwijs  is  cruciaal  voor  de  studenttevredenheid.   Onderwijsconcept  en  -­‐organisatie  zijn  onlosmakelijk  met  elkaar   verbonden.  De  implementatie  van  nieuwe  concepten  leidt   daarmee  automatisch  tot  een  nieuwe  vraag  aan  de  organisatie  

5


van het  onderwijs.  Door  omvang  en  complexiteit  is  ICT  een   voorwaarde  om  modern  onderwijs  te  organiseren.   en  de  informatievoorziening.      

Onderwijsorganisaties zijn  maatschappelijke  instellingen.   Daarmee  is  een  adequate  verantwoording  een  logisch  gevolg.   Dat  geldt  zowel  richting  overheid  en  andere  opdrachtgevers  als   de  interne  verantwoording  binnen  de  muren  van  de  instelling.   Het  is  van  belang  om  het  juiste  evenwicht  te  vinden  tussen   gerechtvaardigde  informatievoorziening  en  bijbehorende   administratieve  lasten.  Informatie  efficiënt  op  kunnen  leveren  is   zonder  de  inzet  van  ICT  ondenkbaar.  

saMBO~ICT stimuleert  en   organiseert  samenwerking    

saMBO~ICT brengt  instellingen  bij  elkaar.  Het  initiatief  kan   daarbij  uitgaan  van  de  instellingen  zelf.  Die  initiatieven  zullen   ondersteund  en  ontwikkeld  worden.  Maar  wanneer  dat  nodig  is,   zal  ook  saMBO~ICT  het  initiatief  nemen  tot  het  organiseren  van   samenwerken.  

door het  bundelen  en  creëren   van  kennis,    

Er is  veel  kennis  aanwezig  binnen  de  deelnemende  instellingen.   Het  bundelen  van  deze  aanwezige  kennis  dient  ervoor  te  zorgen   dat  deze  kennis  ook  buiten  de  eigen  instelling  benut  kan   worden.  Maar  ook  zal  het  bijeenbrengen  van  deskundigheid  van   deze  verspreide  kennis  leiden  tot  nieuwe  inzichten  en   mogelijkheden.  Het  ontwikkelen  van  nieuwe  kennis,  dient  te   leiden  tot  innovaties  op  alle  terreinen  waar  ICT  binnen  een   MBO-­‐organisatie  wordt  ingezet.  

belangenbehartiging    

en het  ontwikkelen  en  uitvoeren   van  concrete  projecten.    

Het primaire  belang  van  onderwijsinstellingen  in  het  MBO  is  het   opleiden  van  studenten  tot  beginnende  beroepsbeoefenaren.   Belangenbehartiging  is  gericht  op  de  adequaat  uitvoeren  van  dit   primaire  doel.  Samen  staan  de  onderwijsorganisaties  sterker.   Daarbij  wordt  samengewerkt  met  relevantie  partijen,  zoals  de   MBO  Raad  en  Kennisnet.  Maar  ook  worden  de  belangen   behartigd  ten  opzichte  van  leveranciers  en  dienstverleners.   Kennis  en  belangenbehartiging  leidt  tot  de  vraag  naar  concrete   activiteit.  Het  initiëren,  ontwikkelen  en  uitvoeren  van  projecten   moet  leiden  tot  concrete  oplossingen  voor  de  deelnemende   instellingen.  Om  deze  projecten  te  kunnen  uitvoeren  is  actieve   deelname  en  ondersteuning  van  die  instellingen  belangrijk.    

     

6


Sambo~ICT organisatie   SaMBO~ICT  wil  gebruik  maken  van  de  kennis  en  ervaring  die  de  instellingen  in  huis  hebben,   aangevuld  met  relevante  externe  expertise.  Daartoe  zal  een  kleine  organisatie  de  activiteiten   initiëren,  organiseren  en  voor  een  deel  uitvoeren.  Dat  vraagt  van  de  SaMBO~ICT-­‐organisatie  dat  het   van  veel  markten  thuis  is  maar  dat  het  zich  vooral  zal  opstellen  als  een  netwerkorganisatie.  Partijen   bij  elkaar  brengen  is  daarbij  een  kerntaak.  Er  wordt  dan  ook  samengewerkt  met  een  groot  aantal   partners  met  als  belangrijkste  de  MBO  Raad,  Kennisnet/Surfnet  en  SLB  Diensten.   Communicatie  is  bijzonder  belangrijk  voor  saMBO~ICT  om  de  verschillende  doelgroepen  binnen  de   instellingen  te  bereiken.  De  communicatie  zal  vooral  elektronisch  verlopen  met  een  passende   website  en  gebruikmakend  van  andere  internetmogelijkheden.  Maar  ook  het  organiseren  van   conferenties  en  "life-­‐workshops"  zorgt  voor  een  actieve  community.   SaMBO~ICT  programmalijnen   Op  basis  van  de  bovenstaande  ontwikkelingen  en  de  aansluiting  bij  het  gedachtegoed  van  Triple-­‐A   worden  de  activiteiten  van  saMBO~ICT  ingekaderd  in  vier  programmalijnen:   1. 2. 3. 4.

Onderwijs Voorbereiding  onderwijs   Administratieve  processen   De  IT  functie  in  het  MBO  

Deze programmalijnen  zijn  uitgewerkt  in  het  beleidsplan  2010-­‐2012.  Activiteiten  zijn  benoemd  en   nader  uitgewerkt.  Onderdeel  van  dit  beleidsplan  is  de  borging  en  verdere  ontwikkeling  van  het   gedachtegoed  van  TripleA.    

7


Inhoudelijke basis   De  inhoudelijke  basis  van  saMBO~ICT  is  het  procesmodel  van  TripleA.  De  ontwikkelingen,  en  dus  ook   de  programmalijnen,  zijn  hierop  gebaseerd.  Uiteindelijk  doel  is  een  stevige  basis  te  leggen  voor  het   gebruik  van  ICT  binnen  de  MBO-­‐instellingen.     2.2  Triple  A  Ontwerp  &  Onderzoek   Procesmodel  en  encyclopedie   De  afgelopen  jaren  is  het  Triple  A  procesmodel  ontwikkeld.  Het  is  een  model  dat  beschrijft  welke   processen  binnen  een  MBO-­‐instelling  dienen  te  worden  ondersteund.  Het  model  is  inmiddels   geaccepteerd  door  saMBO~ICT  als  inhoudelijke  basis,  maar  ook  dient  het  voor  de  instellingen  als   leidraad  voor  het  positioneren  van  processen  en  systemen.     Onderwijscatalogus   Centraal  in  het  procesmodel  staat  de  onderwijscatalogus.  Door  middel  van  metadata  worden  op  een   eenduidige  manier  onderwijsproducten  beschreven.  In  de  beschrijving  zijn  alle  aspecten  van   onderwijs  opgenomen,  zoals  inhoudelijke  gegevens  (waar  gaat  het  over),  organisatorische  aspecten   (wat  heb  je  nodig  om  het  te  kunnen  aanbieden),  volgorde  (wat  moet  eerste  afgerond  zijn)  of  kosten   (wat  is  de  kostprijs  van  een  product).  Met  de  onderwijscatalogus  wordt  een  fundament  gelegd  om   onderwijs  te  kunnen  organiseren  (logistiek),  begeleiden  en  verantwoorden.  Een  onderwijscatalogus   dient  per  definitie  “open”  en  “standaard”  te  zijn,  zodat  systemen  gezamenlijk  gebruik  kunnen  maken   van  een  catalogus.   Werkwijze   Bij  het  tot  stand  komen  van  de  encyclopedie  is  gebruik  gemaakt  van  de  kennis  binnen  de  MBO-­‐ instellingen.  Op  een  zeer  intensieve  manier  is  gewerkt  aan  het  ontwikkelen  van  generieke  inrichting   van  processen.  Daarbij  is  gebruik  gemaakt  van  het  werken  in  groepen  deskundigen  vanuit  de   instellingen  die  samen  hun  kennis  vastlegden  in  een  wiki.  Belangrijk  bij  deze  aanpak  was  de  strakke   procesbegeleiding,  het  werken  met  harde  deadlines  en  aandacht  voor  verspreiding  naar  instellingen   die  niet  direct  bij  het  ontwikkelingsproces  betrokken  waren.  Deze  combinatie  van  proces-­‐  en   productgerichtheid  heeft  geleid  tot  een  serie  producten  die  voor  de  instellingen  waardevol  zijn   gebleken.     2.3  Overdracht  Triple  A  naar  saMBO~ICT   Aansluiting   In  een  eerdere  verwijzing  is  aangegeven  dat  de  modellen  en  de  encyclopedie  de  basis  inhoudelijke   vormen  voor  saMBO~ICT.  Dat  wil  zeggen  dat  deze  inhoud  door  de  instellingen  wordt  gezien  als  een   solide  generieke  basis  van  ontwikkeling.  In  dat  kader  is  het  een  logische  stap  om  het  gedachtegoed   onder  te  brengen  bij  saMBO~ICT.  Tenslotte  is  saMBO~ICT  gevormd  door  het  MBO  veld  en  een  middel   om  de  inzet  van  ICT  binnen  het  MBO  verder  te  realiseren.     Overdracht   Op  1  juli  2010  vindt  de  formele  overdracht  plaats  van  de  projectorganisatie  Triple  A  naar  de  staande   organisatie  saMBO~ICT.  Dat  wil  zeggen  dat  alle  producten,  ontwikkelmethoden  en  ondersteunende   systemen  worden  overgedragen.        

8


Borging en  ambitie   Met  de  overdracht  is  het  niet  ‘klaar’.  In  feite  zal  datgene  wat  in  de  projectfase  is  ontwikkeld  tot   verdere  realisatie  gebracht  moeten  worden.  saMBO~ICT  zal  zorg  gaan  dragen  voor  het  bewaken,   verdere  ontwikkeling  en  actualisering  van  het  gedachtegoed.  Daarnaast  zal  er  aandacht  moeten  zijn   voor  de  concretisering  van  het  gedachtegoed.  Tenslotte  willen  instellingen  oplossingen  voor  de   ondersteuning  van  de  belangrijkste  processen.       2.4  Andere  ontwikkelingen   Netwerkschool   Bij  de  netwerkschool  zullen    verschillende  onderwijsinnovaties  (ict-­‐inzet,  flexibele  organisatie,   functiedifferentiatie,  hechte  samenwerking  met  het  bedrijfsleven)  worden  samengebracht  in  een   integraal  model.  Vijf  ROC’s  zullen  één  opleiding  inrichten  en  uitvoeren  volgens  het  model  van  De   Netwerkschool.  Het  gaat  hierbij  inhoudelijk  om  bestaande  curricula  die  in  een  nieuwe  opzet  worden   geplaatst,  bij  voorkeur  naast  de  bestaande  traditionele  opleiding.  De  looptijd  van  het  experiment,   inclusief  voorbereiding,  is  vijf  jaar  (2010-­‐2015).   Het  procesmodel  van  Triple  A  kan  een  mooi  ontwikkelingskader  zijn  voor  de  experimenten.  Tenslotte   ligt  in  het  procesmodel  de  integraliteit  besloten  die  de  Netwerkschool  nastreeft.  In  dat  kader  zijn  er   eerste  afspraken  gemaakt  met  de  netwerkschool.  Die  beogen  aan  de  ene  kant  het  benutten  van  het   procesmodel,  aan  de  andere  kant  de  aanpassing  van  het  procesmodel  naar  aanleiding  van  de   ervaringen  met  de  experimenten  van  de  vijf  deelnemende  ROC’s.   Standaarden   Een  van  de  uitgangpunten  van  Triple  A  is  het  kunnen  uitwisselen  van  gegevens  tussen  verschillende   systemen  en  processen.  Uitwisseling  is  gebaad  bij  standaarden,  die  immers  beschrijven  wat  de   brenger  en  de  ontvanger  van  gegevens  mag  verwachten.  Binnen  de  MBO  sector  wordt  door   saMBO~ICT,  samen  met  Kennisnet,  gewerkt  aan  het  ontwikkelen  van  MBO-­‐standaarden.  Die  hebben   betrekking  op  uitwisseling  van  gegevens  tussen  systemen,  maar  ook  tussen  instellingen  onderling.  Er   zullen  verdere  stappen  moeten  worden  ondernomen  om  een  goede  set  af  te  spreken,  ook  met  derde   partijen  die  gebruik  maken  van  informatie  uit  de  instellingen.  Vanzelfsprekend  heeft  deze   ontwikkeling  gevolgen  voor  Triple  A,  aan  de  andere  kant  zal  bij  het  ontwikkelen  van  standaarden   gebruik  worden  gemaakt  van  het  procesmodel  en  de  invulling  daarvan.     Contentontwikkeling   In  het  kader  van  Wikiwijs  wordt  een  platform  ontwikkeld  voor  de  creatie,  het  delen  en  benutten  van   digitaal  leermateriaal  binnen  de  verschillende  onderwijssectoren.  De  bedoeling  is  dat  docenten  en   onderwijsteams  eenvoudiger  toegang  kunnen  krijgen  tot  beschikbaar  materiaal.   Veel  docenten  en  teams  blijken  bij  het  zoeken  van  materiaal  vooral  geintersseerd  te  zijn  in   doorlopende  leerlijnen  en  materiaal  dat  bij  hun  specifieke  opleiding  nuttig  is.  Gericht  zoeken  naar   aansluiting  tussen  het  onderwijs  en  leermiddelen  is  een  logische  methode.  Binnen  Triple  A  is  het   concept  van  de  onderwijscatalogus  ontwikkeld,  waarin  het  onderwijs  is  beschreven.  Aan  de  andere   kant  zijn  er  de  standaarden  rond  educatieve  content,  waarmee  doormiddel  van  matadata  wordt   beschreven  waarvoor  een  bepaald  digitaal  leermiddel  gebruikt  kan  worden.  De  dichten  van  de   ‘missing  link’  tussen  onderwijscatalogus  en  de  metadata  van  digitaal  materiaal  kan  sterk  stimulerend   werken  bij  het  gebruik  van  digitaal  materiaal  binnen  het  MBO.  

9


10


3. Hoofdlijnen van  projecten  2010-­‐2012     3.1  Drie  hoofdlijnen   De  komende  jaren  heeft  saMBO~ICT  de  taak  op  zich  genomen  om  het  gedachtegoed  van  Triple  A  te   borgen,  te  ontwikkelen  en  te  concretiseren  voor  de  instellingen.  Daartoe  zijn  activiteiten  aangegeven   die  te  verdelen  zijn  in  de  volgende  drie  lijnen:   • • •

Borging en  onderhoud   Onderwijscatalogus   Invulling  en  ontwikkeling  

De concrete  activiteiten  worden  verder  beschreven  in  het  volgende  hoofdstuk.   3.2  Borging  en  onderhoud   Het  doel  van  deze  activiteiten  is  het  borgen  van  datgene  dat  is  ontwikkeld.  Dat  wil  zeggen  dat   instellingen  gebruik  (kunnen)  maken  van  de  ontwikkelde  producten  en  dat  men  in  staat  wordt   gesteld  om  het  verder  te  ontwikkelen.     In  de  praktijk  betekent  dit  dat  binnen  saMBO~ICT  2  fte  wordt  ingezet  voor  deze  activiteiten  die   bestaan  uit  het  ondersteunen  van  een  community  van  mensen  uit  instellingen,  voorlichting  en   ondersteuning  van  instellingen  en  het  beschikbaar  maken  van  materiaal  en  producten.  In  deze   hoofdlijn  is  onder  andere  aandacht  voor  de  realisatie  van  een  platform  voor  de  community.   Een  belangrijk  aspect  in  deze  hoofdlijn  is  de  ontwikkeling  van  een  “Trple  A  toets”.  Met  dit  middel   kunnen  ICT-­‐systemen  langs  de  Triple  A-­‐meetlat  worden  gelegd.  Op  die  manier  kunnen  instellingen   bepalen  of  een  bepaald  systeem  geheel,  gedeeltelijk  of  in  het  geheel  niet  voldoet  aan  de  eisen.     Daarnaast  is  in  deze  hoofdlijn  een  heruitgave  van  de  encyclopedie  voorzien.  De  heruitgave  is   noodzakelijk  na  de  concretisering  van  bepaalde  processen.  Het  doorontwikkelen  van  het  onderwerp   logistiek  zal  leiden  tot  nieuwe  inzichten  van  de  processen  die  op  dat  vlak  in  de  encyclopedie  zijn   opgenomen.   3.3  Onderwijscatalogus   De  onderwijscatalogus  speelt  een  centrale  rol  in  de  processen  die  binnen  Triple  A  zijn  beschreven.  In   de  praktijk  blijken  veel  instellingen  moeite  te  hebben  met  de  inrichting  van  de  catalogus  en  het   beschrijven  van  onderwijs  met  behulp  van  metadata.  Een  eenvoudig  onderzoek  kan  instellingen   handvatten  geven  voor  de  eigen  implementatie.   De  onderwijscatalogus  bevat  geen  verwijzingen  naar  het  gebruik  van  leermiddelen.  Aan  de  andere   kant  bevatten  beschrijvingen  van  onderwijscontent  geen  verwijzing  naar  onderwijsproducten.  Vaak   is  het  alleen  mogelijk  om  verwijzingen  op  te  nemen  naar  opleidingen  of  kwalificatiedossiers.  Bij  het   centraal  stellen  van  de  catalogus  is  er  de  behoefte  om  deze  ‘missing  link’  in  te  gaan  vullen.  Dat  kan   niet  alleen  door  instellingen  te  betrekken  bij  deze  ontwikkeling,  ook  aanbieders  van  content  zullen   meedoen,  zoals  uitgevers,  brancheuitgevers  en  samenwerkingsverbanden  van  instellingen.  

11


3.4 Invulling  en  ontwikkeling   De  encyclopedie  is  een  belangrijke  basis,  een  fundament.  Maar  een  fundament  is  niet  genoeg.  Er   zullen  stappen  gezet  moeten  worden  in  de  concretisering  van  de  processen  en  een  uitwerking  naar   de  prakrijk  van  alle  dag.  Op  die  manier  kan  “gedachtegoed”  omgezet  worden  in  “oplossingen”   Bij  deze  invulling  en  ontwikkeling  wil  saMBO~ICT  de  instellingen  helpen  bij  het  concretiseren  en   expliciteren  van  hun  vraag.  Het  is  dus  uitdrukkelijk  niet  de  bedoeling  dat  saMBO~ICT  een   aanbesteding  voor  de  gehele  gaat  organiseren.   Praktisch  gezien  komt  de  werkwijze  erop  neer  dat  saMBO~ICT  met  een  beperkt  aantal  instellingen   een  intensief  traject  doorloopt  om  onderdelen  van  het  procesmodel  verder  uit  te  werken.  Dat  zal   leiden  tot  een  concretisering  in  de  vorm  van  een  functioneel  ontwerp,  programma  van  eisen  of  een   advies  aan  instellingen.  Die  concrete  producten  worden  vervolgens  gedeeld  met  het  gehele  veld.    Het   delen  met  het  veld  gebeurt  zowel  tijdens  de  ontwikkeling,  als  na  afloop  van  het  traject.   Belangrijk  daarbij  is  het  betrekken  van  leveranciers  en  ontwikkelaars.  Voor  iedereen  is  de  informatie   beschikbaar,  zodat  ook  de  markt  zich  kan  richten  op  de  verder  ontwikkelde  procesinrichting.  Vanuit   deze  stimulans  komen  producten  beschikbaar  voor  de  instellingen.  Instellingen  kunnen  vervolgens   zelf  beslissen  of  men  alleen  of  gezamenlijk  een  aanbesteding  wil  uitvoeren.   Voor  de  periode  tot  en  met  2012  zijn  de  volgende  ontwikkelingen  voorzien:   • • • • •

Logistiek Managementinformatie   Begeleiding   Resources  (HRM  en  Finance)   Standaarden  en  informatievoorziening  

Deze trajecten  zijn  in  het  volgende  hoofdstuk  nader  uitgewerkt.  

12


4 Uitwerking  van  projecten  2010-­‐2012   In  het  onderstaande  overzicht  zijn  de  afzonderlijke  activiteiten  nader  uitgewerkt.         1   a  

b

c

d

e

2 a  

Hoofdlijn 1:  Borging  en  onderhoud     Structureel  onderhoud  en  borging   Inzet  2  fte  personeel  structureel   Voor  de  totale  projectduur  worden  twee  fte’s  ingezet  om  het  gedachtegoed  van  Triple  A  te   onderhouden  en  te  borgen.  De  activiteiten  van  deze  mensen  zijn  onder  andere:   • Advisering  instellingen   • Aanpassen  encyclopedie   • Ondersteunen  van  de  community   • Advisering  leveranciers   • Beheer  van  open  source  kode   • Communicatie  en  bijdragen  aan  conferenties   • Organiseren  van  bijeenkomsten   • Uitvoeren  van  de  Triple  A  toets   • Bewaken  van  de  architectuur  ten  behoeve  van  gebruikersgroepen     Opzetten  en  onderhouden  community   Een  belangrijk  onderdeel  van  de  borging  en  het  onderhoud  is  de  vorming  van  de   saMBO~ICT  community  “Triple  A”.  In  deze  community  nemen  instellingen  deel  aan  het   verder  ontwikkelen,  onderhouden  en  beheren  van  de  inhoud  van  Triple  A.  Met  behulp  van   de  community  wordt  de  link  gelegd  tussen  de  realiteit  van  de  instelling  en  het  generieke   model.   Belangrijk  voor  deze  community  is  een  goede  tool  om  de  community  te  faciliteren.  Bij  dit   projectonderdeel  zijn  de  kosten  gelegen  in  het  ontwikkelen  van  een  dergelijke  toolbox.   Overigens  zal  deze  toolbox  onderdeel  uitmaken  van  het  saMBO~ICT-­‐portal.         Ontwikkelen  "Triple  A  toets"   Voor  instellingen  is  het  van  belang  dat  nagegaan  kan  worden  of  systemen  geheel  of   gedeeltelijk  voldoen  aan  de  beschrijvingen  van  Triple  A.  Er  wordt  niet  gekozen  voor  het   ontwikkelen  van  een  echt  keurmerk,  gezien  de  juridische  consequenties  daarvan.  Met   behulp  van  de  Triple  A  toets  kan  nagegaan  worden  welke  elementen  wel  en  welke  niet   voldoen  aan  de  gestelde  eisen.  Dat  wprdt  in  samenspraak  en  in  samenwerking  met   leveranciers  gedaan.     Ondersteuningsfunctie  instellingen   De  inrichting  van  een  ondersteuningsfunctie  bestaat  uit  menskracht  (zie  a)  en  de  kosten   van  communicatieactiviteiten,  publicaties,  handreikingen  en  checklists  voor  de  instellingen.   Voor  de  instellingen  wordt  onder  andere  een  generieke  roadmap  ontwikkeld.  De  extra   kosten,  bovenop  de  2  fte  die  onder  a  is  opgenomen  is  hier  opgenomen.     Organiseren  bijeenkomsten  en  activiteiten   Het  betreft  hier  zoals  bijeenkomsten,  schoolbezoeken  enz.  Voor  deze  concrete  out-­‐of-­‐ pocket  kosten  is  een  klein  bedrag  opgenomen.     Heruitgave  encyclopedie   Inzet  eigen  personeel   Om  een  nieuwe  versie  van  de  encyclopedie  te  ontwikkelen  is  een  beperkte  inzet  van  eigen   personeel  van  saMBO~ICT  noodzakelijk.  Tenslotte  zal  de  encyclopedie  moeten  passen  in  de   13  


B

c

    3   a  

b

c

4 a  

b  

andere activiteiten  van  saMBO~ICT,  zoals  de  relatie  naar  gebruikersgroepen  en  informatie-­‐ uitwisseling.  De  inzet  van  eigen  personeel  is  vooral  gericht  het  in  verband  met  elkaar   brengen  van  de  verschillende  activiteiten.     Inhuur  expertise   Om  een  nieuwe  versie  te  kunnen  ontwikkelen  en  uit  te  kunnen  brengen  is  expertise  nodig   rond  de  encyclopedie.  Voor  dit  doel  worden  mensen  ingezet  die  meegewerkt  hebben  aan   de  originele  versie  en  mensen  die  een  rol  hebben  in  de  ontwikkeling  en  concretisering  van   onderdelen  van  het  procesmodel.  Bijvoorbeeld  worden  mensen  ingezet  die  betrokken  zijn   bij  ‘logistiek’  om  op  die  manier  de  encyclopedie  verder  te  kunnen  aanpassen.     Publiceren   Uiteindelijk  zal  een  nieuwe  publicatie  van  de  encyclopedie  plaatsvinden.  Deze   “Encyclopedie  2.0”  zal  dusdanig  vormgegeven  worden  dat  er  een  constante  aanpassing   plaats  kan  vinden.  Een  combinatie  van  papier  en  internet  moet  daarvoor  zorgen.       Hoofdlijn  2:  Onderwijscatalogus     Implementatieonderzoek  onderwijscatalogus   Opzetten  onderzoek   In  het  implementatieonderzoek  gaat  het  om  de  vraag  “op  welke  wijze  kan  de   onderwijscatalogus  binnen  een  instelling  geimplementeerd  worden?”.  Deze  vraag  wordt   beantwoord  door  het  verzamelen  van  ervaringen  binnen  en  buiten  de  sector.  In  het   verleden  zijn  ervareingen  opgedaan  met  het  moduleren  van  onderwijs.  Ook  zijn  er  recente   implementaties  binnen  MBO  en  HBO.  Tenslotte  is  er  in  het  buitenland  (beperkte)  ervaring   met  het  beschrijven  van  flexibel  onderwijs.     Uitvoeren  onderzoek   Het  onderzoek  bestaat  uit  het  verzamelen  van  informatie  over  de  implementatie.  Dat   bestaat  uit  deskresearch  en  (binnenlandse)  bezoeken  aan  instellingen  met  ervaring  rond  dit   thema.  Gezocht  wordt  naar  elementen  die  bijdragen  aan  een  goede  implementatie.   Daarnaast  wordt  aandacht  gegeven  aan  struikelblokken  en  hinderpalen  bij  een  invulling  van   de  catalogus.     Publicatie   In  een  publicatie  worden  de  ervaringen  gebundeld.  Deze  publicatie  is  erop  gericht  om   individuele  instellingen  een  handvat  te  geven  bij  eigen  implementatie.  De  publicatie  zal   voorzien  worden  van  voorlichting  en  bijeenkomsten  waarin  de  best  practices  worden   gedeeld.     Onderwijscatalogus  en  content   Vooronderzoek   Het  verbinden  van  de  onderwijscatalogus  met  digitaal  leermateriaal  levert  een  docent   belangrijk  voordeel  op.  Tenslotte  zoekt  een  docent  vaak  naar  materiaal  dat  passend  is  voor   de  opleiding  of  onderwijsactiviteit  dat  deze  uitvoert.  Het  gaat  dus  om  de  koppeling  van   catalogus  met  de  metadata  van  elektronisch  content.  In  het  vooronderzoek  worden   onderzocht  welke  metadata  in  de  praktijk  bij  digitale  leermiddelen  worden  gebruikt.   Tevens  wordt  bij  leveranciers  van  content,  zoals  (branche)uitgevers  nagegaan  in  hoeverre   men  inhoudelijk  kan  bijdragen  aan  de  dichting  van  de  ‘missing  link’  tussen  catalogus  en   content.     Werkconferenties   14  


c

d

    5   a  

b

c

d

Tijdens de  werkconferenties  wordt  gewerkt  aan  de  ontwikkeling  van:   • Metadatering  van  de  onderwijscatalogus   • Metadatering  van  digitale  content   • Handleiding  voor  content-­‐ontwikkelaars   • Programma  van  eisen  voor  digitaal  materiaal   Bij  deze  werkconferenties  zijn  zowel  instellingen  als  leveranciers  van  digitale  content   betrokken.  De  uitkomsten  zijn  beschikbaar  voor  elke  geïnteresseerde.     Voorlichting  en  veldconsultatie   De  resultaten  van  de  werkconferenties  worden  tussentijds  en  na  afloop  gedeeld  met   leveranciers,  ontwikkelaars  digitaal  materiaal  en  instellingen.  Op  basis  van  deze  consultatie   worden  tussenresultaten  getoetst  op  toepasbaarheid  en  implementatiemogelijkheden.     Publicatie  (redactie,  uitgave)   Aan  het  eind  van  het  traject  worden  de  ervaringen  en  de  afgesproken  standaarden   vastgelegd  in  een  publicatie  die  in  de  periode  na  dit  project  kan  dienen  als  checklist  en   handleiding  voor  de  verschillende  doelgroepen.  De  publicatie  bestaat  uit  een  deel  met   betrekking  tot  de  technologische  implementatie  en  een  publicatie  voor  instellingen  en   ontwikkelaars.  Daarbij  gaat  het  vooral  om  het  inrichten  en  ondersteuning  van  het  proces   van  content-­‐ontwikkeling.  In  de  publicatie  worden  best  practices  meegenomen.     Hoofdlijn  3:  Invulling  en  ontwikkeling     Ontwikkeling  FO  en  PvE  Logistiek   Vooronderzoek   In  het  vooronderzoek  wordt  nagegaan  wat  de  exacte  probleemstelling  is  rond   onderwijslogistiek.  Tevens  wordt  nagegaan  welke  inzichten  en  publicaties  reeds  zijn   verschenen  en  waarvan  gebruik  kan  worden  gemaakt  in  het  ontwikkelingstraject.     Werkconferenties     Tijdens  de  werkconferenties  wordt  gewerkt  aan  de  ontwikkeling  van  een  funactioneel   ontwerp  en  een  programma  van  eisen.  Het  functioneel  ontwerp  beschrijft  in  detail  welke   processen  een  eventueel  systeem  zou  moeten  ondersteunen.  Een  programma  van  eisen   beschrijft  in  welke  mate  de  organisatie  aangepast  moet  worden  aan  flexibilisering  van  het   onderwijs.  Uitgangspunt  bij  dit  traject  is,  dat  instellingen  werken  met  verschillende  vormen   en  inrichting  van  onderwijs.  Zowel  zeer  traditionele  vormen  komen  voor,  als  situaties  met   een  zeer  grote  mate  van  vraagsturing.  Het  traject  moet  beide  uitersten  kunnen   ondersteunen.  Met  andere  woorden,  er  wordt  geen  keuze  gedaan  in  de  vorm  van   flexibilisering,  de  situatie  op  de  instellingen  is  leidend.  Als  middel  worden  screanrio’s   gebruikt  om  de  verschillende  vormen  te  gebruiken.     Veld  en  marktconsultatie   Tijdens  de  veld  en  marktconsultatie  wordt  in  het  veld  en  bij  leveranciers  getoetst  of  de   beschreven  scenario’s  alle  mogelijke  vormen  binnen  instellingen  voldoende  afdekken.  Ook   wordt  nagegaan  of  de  systemen  die  op  de  markt  zijn  in  voldoende  mate  de  gekozen   scenario’s  ondersteunen.     Publicatie  (redactie,  uitgave)   Aan  het  eind  van  het  traject  worden  het  FO  en  het  PvE  gepubliceerd,  zowel  ten  behoeve   van  instellingen  als  ten  behoeve  van  de  markt.  Leveranciers  en  instellingen  worde  met  deze   publicatie  ondersteund  in  verdere  ontwikkelingen.     15  


6 a  

b

c

7 a  

b

c

Marktontwikkeling Logistiek   Ontwikkelen  praktijkcases   In  de  praktjk  zijn  geen  van  de  systemen  die  op  de  markt  zijn  volledig  dekkend  met  alle   scenario’s  die  ontwikkeld  zijn  bij  programmaonderdeel  5.  Om  te  toetsen  of  dit  inderdaad   het  geval  is,  worden  per  scenario  praktijkcases  ontwikkeld.  Het  zijn  generieke   beschrijvingen  en  datasets  die  gebruikt  kunnen  worden  bij  het  toetsen  van  systemen.  Het   gaat  dan  dus  om  een  voorbeeld  catalogus,  een  serie  studenten  met  concrete  leervragen,   beschikbare  resources  enz.  Deze  dataset  moet  een  realistisch  beeld  geven  van  de  vraag  die   instellingen  zullen  stellen  ten  opzicht  van  de  systemen  die  op  de  markt  zijn.  De  dataset   wordt  gebruikt  om  elke  stap  in  het  proces  te  kunnen  testen.     Dialoog  leveranciers   Met  de  leveranciers  wordt  vervolgens  ,  in  dialoog,  nagegaan  of  de  systemen  voldoen.  Dat   gebeurt  door  gebruik  te  maken  van  de  datasets  die  worden  opgeleverd.   Me  leveranciers  wordt  vervolgens  nagegaan  waar  lacunes  opgelost  moeten  worden  en   aanpassingen  nodig  zijn.  Bij  deze  dialoog  zijn  vanzelfsprekend  de  instellingen  sterk   betrokken.     Publicatie  (redactie,  uitgave)   Sluitstuk  van  deze  ontwikkeling  is  een  publicatie  die  instellingen  en  leveranciers  kunnen   gebruiken  bij  de  keuze  van  of  de  ontwikkeling  van  systemen.  De  publicatie  bestaat  uit  de   verschillende  datasets  een  handreiking  voor  leveranciers  en  een  checklist  voor  instellingen.   Ook  systemen  die  niet  in  de  dialoog  met  leveranciers  zijn  getest,  kunnen  door  instellingen   met  behulp  van  de  dataset  zelf  aan  een  test  onderworpen  worden.     Ontwikkelen  managementinformatie   Definitie  en  vooronderzoek   Voordat  het  traject  begint  wordt  samen  met  de  instellingen  een  duidelijke  scope   gedefinieerd  van  dit  project.  Het  is  van  belang  dat  bestuurders  van  instellingen  een   duidelijk  beeld  geven  van  hun  verwachtingen  rond  managementinformatie.  In  dat  kader   wordt  een  bijeenkomst  met  bestuurders  georganiseerd  en  worden  interviews  gehouden  op   verschillende  instellingen.  Doel  is  om  het  beeld  scherp  te  krijgen  en  de  vraagstelling  helder   te  maken.     Quickscan  managementinformatie   In  de  quickscan  wordt  een  overzicht  gemaakt  van  de  situatie  rond  managementinformatie   binnen  de  instellingen.  Welke    informatie  wordt  geleverd  aan  welke  doelgroep?  Wordt   managementinformatie  gebruikt  voor  het  aansturen  van  processen  of  vooral  in  het  kader   van  verantwoording?  Welke  informatie  is  gewenst  en  welke  is  te  leveren?  Welke  systemen   vormen  de  basis  voor  de  informatievoorziening?  Wat  zijn  de  kpi’s  waarop  instellingen   sturen?   De  quickscan  zorgt  voor  instellingen  voor  een  goed  overzicht  van  de  stand  van  zaken  en  de   ontwikkelingen  binnen  de  sector.  Tevens  zijn  ze  een  belangrijk  startpunt  voor  het   ontwikkelen  van  een  generieke  inrichting  van  systemen  en  processen.     Werkconferenties   Tijdens  deze  conferenties  zijn  een  beperkt  aantal  instellingen  betrokken.  Met  deze   instellingen  wordt  het  onderwerp  “managementinformatie”  geconcretiseerd  vanuit  het   startpunt  van  de  Triple  A  modellen.       Er  wordt  aandacht  gegeven  aan  de  vraagkant  (welke  informatie  wil  een  organisatie   hebben),  en  aan  de  aanbodkant  (welke  informatie  kan  worden  geleverd).  Uitdrukkelijk   staat  de  relatie  naar  de  architectuur  van  Triple  A  op  het  programma.  Dit  model  biedt   16  


d

e

8 a  

b

c

d

immers meer  helderheid  over  de  systemen  die  informatie  zullen  moeten  leveren  en  de   processen  die  bestuurd  moeten  worden  op  basis  van  adequate  managementinformatie.  De   activiteiten  zijn  gepland  aan  het  eind  van  het  traject  in  2012.  Tenslotte  is  voor  een  goede   informatievoorziening  het  noodzakelijk  dat  de  overige  processen  uitontwikkeld  zijn.       Veld-­‐  en  marktconsulatatie   Gedurende  de  ontwikkeling  en  aan  het  eind  van  het  traject  vinden  er  consultaties  plaats   van  het  veld  en  de  markt.  Doel  hierbij  is  tweeledig,  het  toetsen  van  tussenresultaten  met   een  groep  instellingen  en  leveranciers  die  niet  bij  de  ontwikkeling  zijn  betrokken.  Daarmee   wordt  de  kwaliteit  versterkt.   Maar  ook  is  het  van  belang  voor  het  draagvlak  rond  het  project.  Instellingen  worden   meegenomen  in  de  ontwikkeling.  Tenslotte  kan  iedereen  beschikken  over  het   eindresultaat.     Publicatie   In  de  publicatie  wordt  aangegeven  welke  informatie  uit  welke  systemen  en  processen   gegenereerd  kan  worden,  geeft  definities  van  standaard  kpi’s  en   verantwoordingsinformatie.  Ook  wordt  een  handleiding  opgenomen  voor  instellingen  om   de  eigen  (management)informatievoorziening  te  verbeteren  en  te  toetsen.  Het  dient  als   diagnosemiddel  om  na  te  gaan  waar  instellingen  in  hun  ontwikkeling  staan.     Ontwikkeling  begeleiding   Definitie  en  vooronderzoek   Het  begeleiden  van  studenten  in  hun  studieloopbaan  is  een  essentiële  taak  voor   onderwijsinstellingen.  In  het  afgelopen  decennium  heeft  de  begeleiding  van  studenten  een   sterke  ontwikkeling  doorgemaakt.  Dat  geldt  voor  de  vorm,  van  mentoruur  tot   trajectbegeleiding  en  de  intensiteit,  van  gericht  op  schoolresultaat  naar  zorg  en   ondersteuning  van  de  student.  Deze  ontwikkeling  is  ook  te  zien  in  de  markt  van   ondersteunende  systemen.  Er  is  een  enorme  variëteit,  zeer  verschillende  uitgangspunten   en  een  groot  aantal  leveranciers.   Bij  de  definitie  en  vooronderzoek  wordt  vanuit  de  basis  van  het  procesmodel  nagegaan  wat   precies  de  scope  is  van  begeleiding.  Tenslotte  kan  het  onderwerp  zeer  breed  en  zeer  smal   geïnterpreteerd  worden.  Ook  wordt  een  inventarisatie  gedaan  van  literatuur  en  relevante   ervaringen  .     Quickscan  begeleidingssystemen   In  de  quickscan  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  ondersteunende   systemen  op  basis  van  het  procesmodel.  Welke  systemen  zijn  in  gebruik  en  welke  dekken   (globaal)  de  processen  die  beschreven  zijn  in  Triple  A?   Het  overzicht  is  bedoeld  voor  de  markt,  dus  instellingen  en  leveranciers.     Werkconferenties   Tijdens  de  werkconferenties  werken  deskundigen  vanuit  de  instellingen  aan  een  uitwerking   van  de  begeleidingsprocessen.  Uitgangspunt  is  niet  alleen  het  procesmodel,  maar  ook  de   scenario’s  die  zijn  beschreven  in  het  logistiek  project.   De  werkconferenties  moeten  als  opbrengst  hebben  dat  er  een  uitgediept  procesmodel  is   ontwikkeld  op  basis  van  scenario’s,  dat  er  een  inrichtingsvoorstel  bij  elk  van  de  scenario’s  is   bepaald  en  dat  een  functioneel  ontwerp  is  gemaakt  dat  voldoende  is  voor  de  instelling  om   eigen  keuzes  of  aanbestedingen  te  kunnen  doen.     Veld-­‐  en  marktconsulatatie   Gedurende  de  ontwikkeling  en  aan  het  eind  van  het  traject  vinden  er  consultaties  plaats   17  


e

9 a  

b

c

d

e

van het  veld  en  de  markt.  Doel  hierbij  is  tweeledig,  het  toetsen  van  tussenresultaten  met   een  groep  instellingen  en  leveranciers  die  niet  bij  de  ontwikkeling  zijn  betrokken.  Daarmee   wordt  de  kwaliteit  versterkt.   Maar  ook  is  het  van  belang  voor  het  draagvlak  rond  het  project.  Instellingen  worden   meegenomen  in  de  ontwikkeling.  Tenslotte  kan  iedereen  beschikken  over  het   eindresultaat.     Publicatie   De  publicatie  bestaat  uit  een  functioneel  ontwerp  van  een  ondersteunend  systeem  en  een   aantal  inrichtingsmodellen  voor  de  organisatie.  De  basis  wordt  gevormd  door  een  aantal   scenario’s  voor  de  begeleiding  van  studenten.  Met  de  publicatie  zijn  de  instellingen  in  staat   eigen  keuzes  te  maken  voor  een  systeem  of  om  alleen  of  met  een  groep  instellingen  een   aanbesteding  te  realiseren,  De  aanbesteding  zelf  valt  buiten  de  scope  van  het  project.     Ontwikkeling  resources   Veldconsultatie  (HRM,  Finance,  middelen)   Het  traject  rond  Logistiek  raakt  sterk  aan  enkele  andere  processen  die  te  maken  hebben   met  de  inzet  van  personeel,  geld  en  middelen.  De  processen  hebben  een  ander  karakter   dan  de  andere  processen  in  het  procesmodel.  Aan  de  ene  kant  is  er  een  nieuwe  groep   binnen  instellingen  bij  betrokken,  aan  de  andere  kant  zijn  de  processen  slechts  op   hoofdlijnen  beschreven  als  een  soort  voorwaarde  om  het  logistieke  proces  te  laten   functioneren.  Bij  de  veldconsultatie  wordt  vooral  geïnventariseerd  waar  de  verschillende   secundaire  processen  de  Triple  A  processen  raken.  Tevens  wordt  een  bredere  groep  binnen   de  instellingen  bestrokken  bij  het  generiek  ebschrijven  van  de  processen.  Het  gaat  tenslotte   om  mensen  met  een  hrm  en  financiële  achtergrond  en  functie.     Aanvulling  resourceprocessen   Voordat  in  werkconferenties  de  processen  verder  worden  uitgewerkt  dient  de  basis  zoals   die  in  de  encyclopedie  is  beschreven  een  verder  invulling  te  krijgen.  In  deze  activiteit  wordt   met  een  beperkte  groep  deskundigen  een  nadere  verbreding  en  verdieping  gemaakt.  Die   zal  ter  toetsing  worden  gebruikt  bij  de  werkconferenties.     Werkconferenties  HRM   Op  basis  van  de  ontwikkelde  producten  bij  a  en  b  wordt  een  serie  werkconferenties   gehouden  voor  mensen  met  een  hrm-­‐achtergrond  in  combinatie  met  deskudnigen  op  het   gebied  van  logistiek.  De  vraag  die  dan  voorligt  is  de  eisen  waaraan  hrm-­‐systemen  zullen   moeten  voldoen  om  te  kunnen  functioneren  als  bron  van  informatie  voor  het  logistieke   proces.  Deze  set  van  eisen  is  van  belang  voor  de  inrichting  en  keuze  van  hrm-­‐systemen.     Werkconferenties  Finance  en  middelen   Voor  Finance  en  middelen  geldt  een  vergelijkbare  vraag.  Vooral  bij  middelen  is  het   belangrijk  om  de  processen  die  leiden  tot  toewijzing  van  ruimte  en  middelen  generiek  te   maken  zijn.  Dit  ligt  immers  of  het  scheidvlak  tussen  de  financiële  en  de  facilitaire  functie  en   soms  niet  ondersteund  met  systemen.  Met  deskundigen  worden  de  processen  beschreven   en  een  set  van  eisen  gedefinieerd  waaraan  vastlegging  van  informatie  op  gebaseerd  moet   zijnb.     Publicatie   In  de  publicatie  ten  behoeve  van  de  markt  van  leveranciers  en  instelling  worden  de   ontwikkelde  sets  van  eisen  geubliceerd.  Onderdeel  van  de  publicatie  is  de  voorlichting  aan   instellingen  en  marktpartijen.       18  


10 a  

b

c

d

e

f

Standaarden en  informatievoorziening   Definitie  en  vooronderzoek   Het  procesmodel  Triple  A  ‘werkt’  alleen  wanneer  er  sprake  is  van  gegevensuitwisseling   tussen  processen  en/of  systemen.  Binnen  de  eisen  die  zijn  geformuleerd  in  de  architectuur   van  Triple  A  zijn  verschillende  standaarden  opgenomen.  Deze  zijn  echter  vrij  ruim   geformuleerd  en  niet  als  afspraak  vastgelegd.  Het  is  daarom  nodig  deze   gegevensuitwisseling  verder  uit  te  werken.  Nagegaan  wordt  in  dit  vooronderzoek  welke   standaarden  reeds  beschikbaar  en  afgesproken  zijn  en  in  hoeverre  deze  van  toepassing  zijn   in  het  kader  van  het  procesmodel.     Inventarisatie  instellingen   Bij  de  instelling  wordt  onderzocht  op  welke  manier  gebruik  wordt  gemaakt  van  (open)   standaarden.  Is  er  regie  op  het  voldoen  aan  (open)  standaarden  of  wordt  de  markt  vooral   gevolgd?  Wat  zijn    de  effecten  van  het  sturen  op  het  gebruik  van  standaarden,  waar  legt   men  de  verantwoordelijkheid  neer.  Is  er  sprake  van  sturen  op  architectuur?     Standaarden  authenticatie/autorisatie   Een  belangrijk  item  is  de  inrichting  van  authenticatie  en  autorisatie  van  systemen.   Instellingen  beschikken  over  verschillende  mehoden  om  dit  te  regelen.  Het  onderwerp  is   van  groot  belang  in  het  kader  van  de  werking  van  het  procesmodel,  maar  ook  in  het  kader   van  veiligheid  en  privacy.     Werkconferenties   Tijdens  de  werkconferenties  worden  de  standaarden  gedefinieerd  en  beschreven.  Het  gaat   om  de  volgende  set  van  standaarden:   • Inhoudelijke  standaarden  (wat  wordt  overgedragen)   • Procedurele  standaarden  (hoe  wordt  het  overgedragen)   • Technische  standaarden   Tevens  wordt  aandacht  gegeven  aan  aspecten  die  te  maken  hebben  met  privacy  en  met   eigenaarschap  van  de  data.     Publicatie   In  de  publicatie  worden  de  resultaten  van  de  werkconferenties  vastgelegd.  Dat  betekent   dat  instellingen  een  overzicht  hebben  van  standaarden,  dat  deze  gebundeld  en  eenduidig   beschreven  zijn  en  dat  inzicht  wordt  gegeven  over  het  sturen  op  standaarden.       Overdracht  beheer   De  afgesproken  standaarden  zullen  belegd  moeten  worden.  Dat  geldt  voor  vooral  voor  het   feitelijke  beheer  van  standaarden.  saMBO~ICT  zal  samen  met  Kennisnet  in  hun  reguliere   organisatie  als  loket  dienen  voor  vragen  rond  standaarden  en  de  implementatie  daarvan.   Om  beide  functies  goed  te  implementeren  is  deze  activiteit  bedoeld.      

     

19


5 Organisatie  van  projecten   5.1 Inrichting  vaste  organisatie   saMBO~ICT  bestaat  uit  deelnemers  vanuit  de  instellingen  die  zich  verenigd  hebben  in   gebruikersgroepen,  kennis  met  elkaar  uitwisselen  en  concrete  projecten  opzetten  en  uitvoeren.  Deze   activiteiten  worden  ondersteund  door  een  vaste  kern  van  medewerkers  van  saMBO~ICT.   Uitgangspunt  daarbij  is,  dat  medewerkers  breed  inzetbaar  zijn  op  alle  activiteitengebieden  van   saMBO~ICT.  

De  organisatie  is  als  volgt  onderverdeeld:   Bestuur  saMBO~ICT  

Het bestuur  van  saMBO~ICT  bestaat  uit  een  aantal  leden  van  college  van   bestuur  van  de  instellingen  die  in  saMBO~ICT  samenwerken.  Het  bestuur   houdt  zich  bezig  met:   Vaststellen  beleid   Vaststellen  begroting  en  jaarrekening   Relatiebeheer  op  bestuursniveau   Benoeming  manager     Houdt  zich  bezig  met:   § § § §

Manager

§ § § § §

Visie-­‐ en  beleidsontwikkeling   Aansturing  saMBO~ICT  organisatie   Relatiebeheer  instellingen   Relatiebeheer  Kennisnet,  MBO  Raad,  enz.   Begroting    

20


De manager  wordt  benoemd  door  het  bestuur.   IT~Panel  

Ten behoeve  van  de  manager  is  er  een  IT~Panel  welke  bestaat  uit  5  tot  8   managers  van  instellingen  en  deskundigen  op  het  gebied  van  ICT  in  het   MBO.  Dit  panel  is  een  klankbord  voor  de  manager  en  houdt  zich  bezig  met:   Het  aangeven  van  trends  binnen  de  instellingen  en  de  sector   Het  benoemen  van  samenwerkingswensen  binnen  de  instellingen     Voor  de  manager  is  het  IT~Panel,  naast  de  individuele  contacten  met   instellingen,  van  belang  bij  het  opstellen  van  beleid  en  visie.  Het  IT~Panel  is   adviserend,  heeft  dus  geen  bevoegdheden  binnen  de  organisatie.   § §

Coördinatoren

De coördinatoren  houden  zich  bezig  met:   § § §

Het ondersteunen  van  werk-­‐  en  gebruikersgroepen   Het  ondersteunen  van  de  organisatie  van  conferenties  en   bijeenkomsten   Het  vertegenwoordigen  van  groepen  in  formele  overlegvormen   met  de  overheid   Inhoudelijke  ondersteuning  van  instellingen  

§ De  coördinatoren  leggen  verantwoording  af  aan  de  manager.  De  manager   zorgt  voor  een  evenwichtige  werkverdeling  tussen  de  coördinatoren.   Coördinatoren  zijn  werkzaam  in  de  volle  breedte  van  het  werkterrein  van   saMBO~ICT.   Projectmedewerkers  

Projectmedewerkers werken  voor  een  afgeronde  periode  in  opdracht  van   saMBO~ICT.  Ze  worden  ingezet  voor  gezamenlijke  projecten.   Projectmedewerkers  kunnen  gedetacheerd  worden  vanuit  instellingen  of  in   dienst  zijn  van  een  partij  waar  een  contract  mee  wordt  afgesloten.  

Secretariaat

Het secretariaat  ondersteunt  de  activiteiten  van  saMBO~ICT.  Zij  zorgen   voor:   § § §

De ledenadministratie   Het  vastleggen  van  vergaderingen  en  bijeenkomsten   Het  ondersteunen  van  de  coördinator  bij  het  organiseren  van   bijeenkomsten   Het  secretarieel  ondersteunen  van  de  manager   Het  secretarieel  ondersteunen  van  de  coördinatoren  

§ § Het  secretariaat  valt  rechtstreeks  onder  de  manager.   Communicatie-­‐ medewerkers  

Communicatie is  een  belangrijk  aspect  van  saMBO~ICT.  Daarbij  wordt   gebruik  gemaakt  van  een  (part-­‐time)  medewerker  die  zich  bezig  houdt  met   communicatie.  De  belangrijkste  vorm  is  de  website  en  andere   elektronische  vormen  van  communicatie.  

21


Naast deze  activiteiten  is  er  een  aantal  processen  die  door  MBO  Diensten  worden  uitgevoerd.  Dit   zijn:   § § §

Financiële administratie   Personeelsadministratie  en  –ondersteuning   Huisvesting  

5.2 Projecten binnen  saMBO~ICT   saMBO~ICt  voert    projecten  uit.  Het  kan  gaan  om  projecten  waar  samen  met  instellingen  functionele   eisen  voor  systemen  worden  ontwikkeld,  maar  ook  om  bijvoorbeeld  een  project  voor  de   implementatie  van  nieuwe  regelgeving  in  de  studentinformatiesystemen.  Voor  al  deze  projecten   wordt  steeds  dezelfde  opzet  gekozen,  zodat  projecten  zichtbaar  en  herkenbaar  zijn.  Wat  betreft  de   structuur  is  elk  project  als  volgt  opgezet:  

Naast  de  projectmanager  en  de  projectgroep  zijn  duidelijk  gepositioneerd:   Opdrachtgever             Projectmanager           Expertgroep         Werkgroepen      

De opdrachtgever  vertegenwoordigt  het  belang  van  het  project.  De   opdrachtgever  kan  bestaan  uit  het  bestuur  van  saMBO~ICT  of  uit   vertegenwoordigers  van  instellingen  bij  een  concreet  project.  Er  is  altijd  één   duidelijke  persoon  die  als  opdrachtgever  optreedt,  eventueel  gemandateerd   door  een  (stuur)groep.     Is  verantwoordelijk  voor  het  behalen  van  de  doelstellingen,  geeft  inhoudelijk  en   organisatorisch  leiding    aan  het  project.  De  projectmanager  rapporteert  aan  de   opdrachtgever  en  (eventueel)  aan  externe  financieres  (subsidieverleners)  van   het  project.     De  expertgroep  bestaat  uit  een  aantal  personen  uit  instellingen  die  specifieke   kennis  hebben  op  het  gebied  waar  het  project  betrekking  heeft.  Er  wordt  dus   niet  gezocht  op  basis  van  draagvlak,  deskundigheid  is  het  belangrijkste  aspect.     Naast  een  projectgroep,  die  de  activiteiten  van  het  project  uitvoert,  kan   gekozen  worden  voor  werkgroepen  indien  het  een  groter  project  betreft.   Werkgroepen  moeten  concrete  producten  opleveren.  

22


Activiteiten    

In  plaats  van  een  werkgroep,  kan  ook  gekozen  worden  voor  het  organiseren  van   activiteiten  zoals  workshops,  brainstormbijeenkomsten,  themaconferenties  enz.  

De basis  van  een  project  is  een  goedgekeurd  projectplan  waar  in  ieder  geval  de  volgende  elementen   voorkomen:   -

analyse en  doelstellingen   risico-­‐analyse   activiteitenplanning   projectorganisatie   specificatie  van  op  te  leveren  producten   communicatie-­‐activiteiten   begroting  en  financiering.  

Er wordt  binnen  saMBO~ICT  niet  gekozen  voor  een  specifieke  projectmethodiek  zoals  Prince2.  Bij  de   beoordeling  van  het  project  wordt  vooral  gekeken  of  het  passend  is  ten  aanzien  het  te  behalen   resultaat.  

23


6 Planning  en  begroting  2010-­‐2012   6.1 Toelichting   De   planning   en   de   begroting   van   de   verschillende   activiteiten   zijn   sterk   met   elkaar   gerelateerd.   De   planning   is   gebaseerd   op   een   evenwichtige   verdeling   in   de   tijd.   Daarbij   is   rekening   gehouden   met   urgentie  en  de  inzet  van  deskundigen  vanuit  de  instellingen.     6.2 Financiële  uitgangspunten   Bij  het  opstellen  van  de  begroting  wordt  uitgegaan  van  de  volgende  uitgangspunten:   Alle  genoemde  bedragen  zijn  inclusief  BTW;   Genoemde  bedragen  zijn  kosten  voor  externen  en  out-­‐of-­‐pocket;   Inzet  van  personeel  van  instellingen  worden  niet  vergoed  en  blijven  daarbij  in  de  begroting   buiten  beschouwing;   • Er  wordt  een  aanzienlijk  beroep  gedaan  op  de  inzet  van  instellingen1;   • Project-­‐  en  procesmanagement  zijn  opgenomen  in  de  genoemde  bedragen;   • 15%  overhead  is  gebaseerd  op  het  bedrijfsvoeringsplan  van  saMBO~ICT;   • Overhead  bestaat  uit  huisvesting,  personeelszaken,  ICT-­‐ondersteuning  enz.;     • Naast  de  ‘vaste’  inzet  van  2  fte  ten  behoeve  van  borging  en  onderhoud  wordt  personeel  op   basis  van  projectaanstelling  ingezet;   • Uitgegaan  wordt  dat  de  aanstelling  van  2  fte  ‘vaste’  inzet  gedaan  kan  worden  voor  een   periode  tot  1  januari  2013.     6.3 Planning   • • •

Projectenbegroting en planning 2010-2012 (overzicht)

Nr Project

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoofdlijn 1: Borging en onderhoud Structureel onderhoud en borging Heruitgave encyclopedie Hoofdlijn 2: Onderwijscatalogus Implementatieonderzoek onderwijscatalogus Onderwijscatalogus en content Hoofdlijn 3: Invulling en ontwikkeling Ontwikkeling FO en PvE Logistiek Marktontwikkeling Logistiek Ontwikkelen managementinformatie Ontwikkeling begeleiding Ontwikkeling resources Standaarden en informatievoorziening

2010 III

IV

2011 I

II

III

IV

2012 I

II

III

IV

79.000 79.000 #### #### 69.000 69.000 89.000 69.000 69.000 69.000 0 0 30.400 49.400 0 0 30.400 49.400 0 0 0 0

7.500 12.500 2.500 0 0 0 10.000 40.000 40.000 20.000

0 0

0 0

0 0

74.000 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 22.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 42.000 32.000 60.000 0 46.000 74.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 34.000 44.000 44.000 38.000 0 0 0 0 42.000 44.000 32.000 62.000 0 0

                                                                                                                        1

In  het  geval  van  de  ontwikkeling  van  logistiek  wordt  de  eis  gesteld  aan  de  instellingen  dat  deze  minimaal  2   personen  inzetten  voor  in  totaal  24  mensdagen  per  instelling.,  exclusief  voor-­‐  en  nawerk.  

0 0

24


6.4 Begroting  

Projectenbegroting 2010-2012 Nr

Project

Hoofdlijn 1: Borging en onderhoud 1 Structureel onderhoud en borging 2 Heruitgave encyclopedie Hoofdlijn 2: Onderwijscatalogus 3 Implementatieonderzoek onderwijscatalogus 4 Onderwijscatalogus en content Hoofdlijn 3: Invulling en ontwikkeling 5 Ontwikkeling FO en PvE Logistiek 6 Marktontwikkeling Logistiek 7 Ontwikkelen managementinformatie 8 Ontwikkeling begeleiding 9 Ontwikkeling resources 10 Standaarden en informatievoorziening Totaal Overhead 15% Totaal

Totaal 2010

Totaal 2011

Totaal 2012

Totaal 2010-2012

158.000 0

360.000 79.800

296.000 79.800

814.000 159.600

7.500 0

15.000 110.000

0 0

22.500 110.000

160.000 54.000 0 46.000 0 0 425.500 63.825 489.325

0 36.000 0 134.000 30.000 86.000 850.800 127.620 978.420

0 0 180.000 0 160.000 94.000 809.800 121.470 931.270

160.000 90.000 180.000 180.000 190.000 180.000 2.086.100 312.915 2.399.015

   

25

Projectplan Borging Triple A 2010-2012  

De basis voor de inhoudelijke activiteiten van het Programma Borging Triple A

Projectplan Borging Triple A 2010-2012  

De basis voor de inhoudelijke activiteiten van het Programma Borging Triple A

Advertisement