Vill du bli medlem

Page 1

Vill du bli medlem? Besök Antroposofiska Sällskapets hemsida: https://antropos.sallskapet.fi/ Fyll i kontaktformuläret som du hittar under fliken ”Kontakt” eller skicka din fritt formulerade medlemsansökan till Antroposofiska Sällskapet i Finland Nylandsgatan 25 A 00120 Helsingfors I Finland verkar också Suomen Antroposofinen Liitto: https://www.antropos.fi/

Ta kontakt! Vi svarar gärna på dina frågor.


Antroposofiska Sällskapet

Antroposofi Vi söker ett djupare förhållande till vår omgivning, till världen, till andra människor, till oss själva, vårt öde och vår existens – med hjälp av den antroposofiska kunskapsvägen. Hur hänger min egen utveckling ihop med den yttre utvecklingen? Hur skapar vi en kultur, som bär in i framtiden? Hur tar vi ansvar för natur och miljö? Kan vi genom ett konstnärligt, kreativt förhållningssätt utveckla livskonst i vår vardag?

Det Allmänna Antroposofiska Sällskapet grundades av Rudolf Steiner under juldagarna år 1923. Antroposofiska sällskap verkar idag i ett femtiotal länder på alla kontinenter. De är aktiva på flera områden i vårt vardagliga liv: till exempel undervisning, medicin, sociala vetenskaper, ekonomi, odling med flera. Den antroposofiska rörelsen ordnar konferenser, föreläsningar, seminarier och konstnärliga evenemang kring dagsaktuella frågor.

Medlemskap i Antroposofiska Sällskapet Då man bekantar sig med antroposofin kan man känna en stor förståelse för de värderingar som uttrycks av sällskapet och dess medlemmar. Det kan leda till ett intresse för att bli medlem av Antroposofiska Sällskapet och att utforska den antroposofiska kunskapsvägen tillsammans med personer med samma mål. Ett medlemskap betyder att man medvetet vill understöda det antroposofiska arbetet. Medlem kan utan åtskillnad var och en bli som ser något berättigat i en sådan institution som Goetheanum i Dornach. Sällskapet avböjer varje sekteristiskt strävande. Politik betraktar det inte som sin uppgift. (Antroposofiska Sällskapets principer § 4). ’

Sällskapet har som ändamål att främja forskning som bedrivs på det andliga området inom Fria Högskolan för Antroposofi, samt att vårda det som blivit offentliggjort inom den antroposofiska forskningen. Antroposofiska Sällskapet understöder den Fria Högskolan för Antroposofi där en djupare forskning sker. Den Fria Högskolan för Antroposofi är indelad i sektioner enligt ämnesområde. Ett medlemskap i den Fria Högskolan för Antroposofi kräver av den sökande grundläggande kunskap i antroposofi samt att man varit medlem i Antroposofiska Sällskapet i minst två år.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.