Page 1

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์นิรมล เจียมศิริ กองบรรณาธิการ นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย นางสาวมนต์ทิกานต์ โพธิค�ำ นางสาวอัชรีพร สุระทัด นางสาวบุญญาพร กิติศรีวรพรรณ นางชัญญา สมประสงค์ นางสาวจารุณี ศรีบุญโฮม นางรสริน บุญพรม นายชาตรี พงษ์หนองโน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 2. เพื่อเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์กับ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน 3. เพื่อรับทราบการด�ำเนินงานในโรงเรียน การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เสนอ ผลงานในเชิงสร้างสรรค์ ออกแบบ - พิมพ์ที่ ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์ 289/3-4 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-325724, แฟกซ์ 042-325724 E-mail : saksri99udon@gmail.com

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ปรัชญา : ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม คติพจน์ : ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่ อัตลักษณ์ : นักเรียนเป็นผู้มี ความขยัน ศรัทธาและร่าเริง วิสัยทัศน์ : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ควบคู ่ คุ ณ ธรรม รู ้ ทั น เทคโน โลยี่ น้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับ ของสังคม หลักการอบรมตามระบบป้องกัน ได้แก่ 1. ใช้เหตุผล พัฒนาสติปัญญา 2. ใช้เมตตาธรรมและความรัก เสริมสร้างลักษณะนิสัย 3. ใช้ศาสนา อบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม

สารบัญ

จากใจคณะซิสเตอร์ ประมวลภาพกิจกรรม คณะกรรมการสถานศึกษา อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ฉลองวันคริสต์มาส รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร รายชื่อนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี กิจกรรมร้อยรัดดวงใจ รอบรั้วอนุบาล กิจกรรมค่ายอาสา สุขบัญญัติ 10 ประการ

2 4 17 17 17 21 23 26 27 35 36


จากใจ..

ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ

“ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้สวรรค์เป็นรางวัล” เป็นประโยคที่ ท้าทายผู้ปกครองทุกท่านในช่วงปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ที่ก�ำลังมาถึงนี้ เพราะนักเรียน จะมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ เป็นเวลาที่จะท�ำให้ผู้ปกครองได้สร้างบุญกุศล ได้มคี วามพากเพียร อดทนกับบุตรหลานของตน การมอบสิง่ ดีๆ ให้กบั พวกเขา จัดสรร เวลาให้กับบุตรหลานได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ติดตาม ดูแลการใช้ชีวิตในวันหยุด ของพวกเขาด้วยความรับผิดชอบจะเป็นความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งที่ผู้ปกครองจะให้กับ ทางโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการอบรมบุตรหลานให้พฒ ั นาตนเองในอีกรูปแบบหนึง่ หวังว่าผู้ปกครองทุกท่าน คงให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างเต็มที่ ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวของท่านให้ประสบความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานตลอดไป ด้วยความหวังดี ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

จากใจ..

ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค วันเวลาไม่เคยคอยใคร ที่สุดปีการศึกษาก็จบลงแล้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จบจากโรงเรียนด้วยเช่นกัน จึงขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดี ขอพระเจ้าได้อวยพรให้เป็นศิษย์เก่า ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสถาบันอื่นๆ และมีอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองตลอดไป เรื่องของการศึกษาไม่มีวันจบสิ้น เพราะการศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม เป็นเครื่องมือ น�ำความรู้ ควบคู่คุณธรรม เป็นการพัฒนาที่ไม่ใช่พัฒนาเพียงสมองอย่างเดียว แต่พัฒนาทางด้าน ร่างกายและความคิดจิตใจด้วย การเรียนรู้ที่น�ำไปสู่การพัฒนานั้น เกิดได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ไม่ใช่เกิดเฉพาะในระบบโรงเรียนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นฐานการอบรมจากครอบครัว และ แบบอย่างของบุคคลใกล้ชิดมีบทบาทส�ำคัญยิ่ง สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ ที่รุมล้อมเด็กๆ เพื่อนๆ การใช้ เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลที่ส�ำคัญต่อชีวิตของบุตรหลานทั้งสิ้น จึงจ�ำเป็นที่เราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ จึงต้องร่วมมือร่วมใจกันสอดส่องดูแลติดตามบุตรหลานของเรา อย่างใกล้ชิดด้วยความรักและหวังดี เพื่อให้พวกเขาได้เติบใหญ่อยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่าง มีศักดิ์ศรี รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ดี และสามารถเจริญชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ


จากใจ..

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง

สวัสดีท่านผู้ปกครอง นักเรียน และผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน ปีการศึกษา 2554 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ว่าชีวิตของเรายังคงต้องก้าวเดินต่อไป ทุกวันด้วยความเชือ่ ความไว้วางใจ และด้วยความรักเสมอ ซิสเตอร์ขอขอบคุณผูป้ กครอง คณะครู ผู้ร่วมงาน และนักเรียนทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยกันในการบริจาคคนละเล็ก คนละน้อย ไม่ว่าจะเป็นแรงกาย แรงใจ ที่ได้ทุ่มเท ท�ำให้งานคริสต์มาสของโรงเรียน ที่ผ่านมาได้ส�ำเร็จไปด้วยดีด้วยความร่วมมือของบุคคลต่างๆ มากมาย เด็กนักเรียน ได้รบั ความสุข สนุกสนานกับการเล่นเกม จับรางวัลสอยดาว บางคนได้รบั รางวัลชิน้ ใหญ่ บางคนชิ้นเล็ก บางคนอุทิศทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ในการช่วยกันบริจาคท�ำโรงทาน ร้ า นค้ า การกุ ศ ล สิ่ ง เหล่ า นี้ ที่ ท ่ า นได้ ท� ำ เป็ น ของขวั ญ ที่ ป ระเสริ ฐ ที่ ท ่ า นได้ ช ่ ว ยกั น สร้างบรรยากาศโรงเรียนของเรา ให้เต็มไปด้วยความรักความสดชื่นยินดีเพื่อน�ำรายได้ ไปช่วยเหลือผูท้ ี่ประสบอุทกภัยน�ำ้ ท่วมที่ผา่ นมา ขอขอบใจนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ห้อง โอกาสที่นักเรียนจบจากโรงเรียนเป็นรุ่นที่ 11 นักเรียนได้มอบของขวัญรุ่น เป็นปัจจัยสมทบสร้างศาลาหย่อนใจในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป กุญแจความส�ำเร็จ "ความส�ำเร็จ มิได้เป็นหนทางของความสุข ความสุขต่างหาก ที่เป็นกุญแจสู่ความส�ำเร็จ หากรักในสิ่งที่ก�ำลังท�ำ...ความส�ำเร็จจะเป็นของท่าน" "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing. You will be successful" (เฮอร์แมน เคน)

ขอพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนทุกท่านที่มีน�้ำใจดีด้วยพระพรมากมาย ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

ค่ายภาษาไทย ช่วงปิดเทอม โรงเรียนได้จัดค่าย ภาษาไทย เพื่อเสริมทักษะการอ่าน - เขียน ภาษาไทยให้นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษจัดขึ้น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา อั ง กฤษในรู ป แบบที่ แ ปลกใหม่ น อกเหนื อ ใน ห้องเรียน และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยฐานเกมต่าง ๆ

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ กิ จ กรรมเข้ า ค่ า ยพั ก แรม ปี นี้ ไ ด้ จั ด ที่ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 จังหวัด บึงกาฬ โดยมีลูกเสือและเนตรนารีจ�ำนวน 238 คน กิ จ กรรมเป็ น การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การผู ก เงื่ อ น การใช้ชีวิตในป่า การรักสามัคคีและการผจญภัย ฐานต่างๆ มากมาย ท�ำให้เด็กๆ ตื่นเต้น ตลอดเวลา

4


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

ค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนได้จัด กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ ว กับวิชาคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน กิจกรรมได้แบ่งออก เป็น 6 ฐาน จัดนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 เข้าประจ�ำ ในแต่ละฐาน แล้วเวียนฐานเมื่อหมดคาบ ท�ำให้นักเรียน ตื่นเต้นที่อยากจะเรียนมากขึ้น

ทัศนศึกษา ป.2

ทัศนศึกษา ป.2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ป.2  โดยในครั้งนี้ ได้น�ำนักเรียนชั้น ป.2 จ�ำนวน 130 คน ไปทัศนศึกษา ณ วัดโพธิ ชั ย ศรี บ.แสงเจริ ญ ต.นาแสง อ.ศรี วิ ไ ล จ.บึ ง กาฬ และวั ด เจติ ย าคี รี วิ ห าร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมาก จากการได้ ไ ปทั ศ นศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชน โดยจั ด ให้ มี สิ่ ง ของ เครื่องใช้ของท้องถิ่นในสมัยอดีตประเภทต่างๆ ให้ชนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษา

ทัศนศึกษา ป.3 ทัศนศึกษา ป.3 ปีนี้ได้ไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำหนองคาย เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

5


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

ท�ำ EM-Ball

โรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดมาเป็นวิทยากรเรื่องการท� ำ EM-Ball เพื่อน�ำไปบ�ำบัดน�้ำเสียที่ท่วมในภาคกลาง

ป.1-3 เดินทางไกล กิจกรรมเดินทางไกลของน้อง ป.1 - ป.3 ได้ เ ปิ ด โลกกว้ า งทางการเรี ย นรู ้ แ ละการผจญภั ย นอกห้องเรียน

ป.4 เดินทางไกล โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลให้ลูกเสือและ เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เส้นทางเดินนั้น ได้ เ ดิ น ไปที่ วั ด ป่ า บ้ า นพั น ล� ำ เพื่ อ บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ แ ละ ฟังธรรมะและข้อคิดดี ๆ จากพระอาจารย์ ระหว่าง เดิ น ทางไกลไปนั้ น ก็ มี ฐ านผจญต่ า งๆ ให้ ลู ก เสื อ - เนตรนารี ได้ตื่นเต้น

6


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

กีฬาสีสัมพันธ์ กี ฬ าสี ป ี นี้ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและคัด เลือกตัวแทนนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งระดับ กลุ่มด้วย

กีฬาสีอนุบาล

7


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

โครงการกิจกรรมมารยาทไทย ใกล้สิ้นปีการศึกษาแล้ว เด็กนักเรียนทั้งสองระดับได้ท� ำการคัดดาวเด่น มารยาทงามประจ�ำห้อง มาท�ำการแข่งขันประกวด ในแต่ละห้อง ตัวแทนแต่ละห้อง ได้ ท� ำ การแข่ ง ขั น อย่ า งเข้ ม ข้ น ห้ อ งที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ก็ ดี ใ จสมกั บ ดาวเด่ น มารยาท ประจ�ำห้องเรียน ในปีนี้ค่ะ

วันปิยมหาราช คณะครู โ รงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษา บึ ง กาฬ ได้ ไ ปร่ ว มงานวั น ปิ ย มหาราช ที่โรงเรียนบึงกาฬ

8


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

ท�ำอาหาร

ปิงปอง

ยางพารา

9


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

จิตอาสาที่โพนสูง เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการ หมู่บ้านโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ�ำนวน 21 คน พร้อมด้วย ซ.พรรณี จารุวิภาค และครูอีก 3 คน ได้ไปที่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จ.อุดรธานี เพื่อท�ำประสบการณ์ของการให้ การแบ่งปัน และฝึกฝนการเป็นผู้น�ำ ผู้ตามที่ดี เพื่อสามารถเป็นผู้น�ำที่เป็นแบบ อย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไป การไปรับการอบรมครั้งนี้ นักเรียน นอกจากจะได้ รับ การอบรมจากวิทยากร คือ ซิสเตอร์ ยุ พ ดี จารุวิภาค แล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผล ตอบแทน ด้วยการไปช่วยเกี่ยวข้าว การช่วยงานของโรงเรียน และแบ่งปันขนมแก่เด็กๆ ในหมู่บ้าน ด้วยการท�ำประสบการณ์ครั้ง นี้ ท�ำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นถึงคุณค่าของการให้ การแบ่งปันที่ไม่ หวังผล และการเป็นผู้น�ำที่ดีตามแบบฉบับของพ่อบอสโกบิดา ที่รักยิ่งของเรา

ธารน�้ำใจผู้ปกครอง

10


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

จิตอาสาออกค่ายที่ ร.ร.บ้านค�ำหมื่น

ออกค่ายจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านค�ำหมื่น เพื่อมอบของขวัญในโอกาสวันคริสต์มาส

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน คณะครูประจ�ำชัน้ ได้ออกเยีย่ มบ้านนักเรียนเพือ่ ติดตามนักเรียนกับผูป้ กครอง

หน่วยรักษาความปลอดภัย ทางโรงเรียนขอขอบคุณ รตท. อุดร ศรีทุมมา ที่ได้ส่งจราจรรักษาความ ปลอดภัยในโรงเรียนตลอดปีที่ผ่านมา ขอพระอวยพรทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ โรงเรียนด้วยพระพรมากมาย

11


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

กิจกรรมหมู่บ้านสีเหลือง น�ำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการรักสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดวีดีโอให้ นักเรียนได้ดู เพื่อน�ำไปปฏิบัติปรับใช้ต่อไป

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรี ย นได้ จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก ขึ้ น เพือ่ ความสนุกสนานของนักเรียน โดยมีกจิ กรรม มากมาย

กิจกรรมพี่อ�ำลาน้อง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผา่ นมา โดยโรงเรียน จัดกิจกรรมพี่อ�ำลาน้อง เพื่อแสดงความรักของรุ่นพี่ที่มี ต่อรุ่นน้องและก�ำลังใจจากรุ่นน้องให้รุ่นพี่เพื่อจะได้ศึกษา ในสถานศึกษาแห่งใหม่

12


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

ฉลองนักบุญ มาเรีย มัสซาแรลโล โรงเรียนจัดกิจกรรมฉลองนักบุญ มาเรีย มัสซาแรลโล เพื่อให้นักเรียนน�ำข้อคิดที่ดี ๆ มาประยุกใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ฉลองแม่พระนิรมลทิน

ชุมนุมเยาวชนผู้น�ำ ธมอ. STAR 2012 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มกราคม 2012 ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดา แม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมเยาวชนผู้น�ำ ธมอ. STAR 2012 ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “The dance of life”  โดยมี คณะซิสเตอร์ คณะครู คณะนักเรียน 14 คน และจากโรงเรียนในเครือฯ อีก ประมาณ 150 คน ในบรรยากาศแบบซาเลเซียน ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ร่าเริง ยินดี ตามจังหวะของดนตรีแห่งชีวิต ด้วยความมั่นใจว่าครั้งหนึ่งคุณพ่อบอสโกเอง ก็ได้น�ำพาชีวิตของตนให้เต้นไปตามจังหวะทุกท่วงท�ำนองแห่งชีวิต อย่างอ่อนโยน เข้มแข็ง พากเพียร อดทน ทุกข์ทน ยากล�ำบากในทุกรูปแบบ โดยน้อมรับ จังหวะของชีวิตเช่นเดียวกับแม่พระเพื่อน�ำเยาวชนให้รอดพ้นจากภัย 13 อันตรายทั้งกายและใจ  


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

ฉลองบุญราศี เลารา วีกุญญา

ฉลองพ่อบอสโก กิจกรรมพ่อบอสโกจัดขึน้ เพือ่ ระลึกถึง ผูท้ กี่ อ่ ตัง้ คณะซาเลเซียน มีตรีวาร คือ การเตรียม จิตใจก่อนวันงาน 3 วัน ปีนี้มีการแสดงละคร ชีวประวัติคุณพ่อบอสโก ตอบค�ำถามชิงรางวัล มอบเกียรติบตั รให้กบั นักเรียนทีเ่ รียนดี มารยาท ดีและนักเรียนที่ไปแข่งขันวิชาการในระดับเขต

อบรมสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 โดย ซิสเตอร์ยุพดี จารุ วิ ภ าค ได้ ใ ห้ ก ารอบรมครู ที่ โ รงเรี ย นเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ และคุณค่าของมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่ทุกคน ต้องช่วยกัน

14


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

........ประชุมครู........ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เพือ่ จัดเตรียม การเรียนการสอนและกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2

แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ทีโ่ รงเรียนวิศษิ ฐ์อำ� นวยศิลป์ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตหลายรายการ และทางโรงเรียนได้พานักเรียน ชั้น ป.3-6 ไปดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ที่โรงเรียนวิศิษฐ์อ�ำนวยศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้ชมผลงานทางวิชาการจากนักเรียนโรงเรียนอื่น เพื่อจะได้น�ำมาเป็น ตัวอย่างในการเรียนการสอน

15


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

แข่งขันหุ่นยนต์ ตัวแทนนักเรียนได้ไปแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ ศู น ย์ หุ ่ น ยนต์ ที่ อ.บุ ่ ง คล้ า การเข้ า ร่ ว ม การแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ ถึ ง จะเป็ น ครั้ ง แรก แต่ ก็ ได้ผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ

แสดงผลงานทางวิชาการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงเรียนจัดงาน “แสดงผล งานทางวิ ช าการ” เป็ น การแสดงผลงานของนั ก เรี ย นและคุ ณ ครู จากทั้ง 8 กลุ่มสาระ ชมรม ทั้ง 30 ชมรม นักเรียนจิตอาสา ตั้งแต่ เปิดปีการศึกษา 2554 นี้เป็นต้นมา ทั้งนี้ผู้ปกครองและน้องอนุบาล ก็ได้เข้ามาร่วมชมผลงานในครั้งนี้ด้วย

16


่ศA่ศึกI ึกษษาบาบึงก ึ ง ก าไAาถTไถ า า หห ฬ ฬ มม BUENGKAN H AH M

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1. นายสมนึก 2. น.ส.พรพิรุณ 3. น.ส.บุญญาพร 4. น.ส.วนิดา 5. นายอิทธิพงษ์ 6. น.ส.สายสวาท 7. น.ส.นิรมล 8. น.ส.พรรณี

สุทธิ จันทร์เด่นดวง กิติศรีวรพรรณ เกษางาม โพธิรุกข์ ระดมกิจ เจียมศิริ จารุวิภาค

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2555 ซิสเตอร์พรพิรุณ คุณครูมนต์ทิกานต์ คุณครูศรินทร คุณครูจิรปรียา และคุณครูรสริน ได้ไปรับการอบรมเรื่อง อั ต ลั ก ษณ์ ก ารศึ ก ษาคาทอลิก ที่โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ ท จั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยบาทหลวงเดชา อาภรณ์ รั ต น์ และที ม งานของสภาการศึ ก ษาคาทอลิ ก แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกคือการน�ำคุณค่า พระวารสารมาบูรณาการเข้าไปกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเพื่อเป็นการ สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบโรงเรียนคาทอลิกและสามารถให้เด็กน�ำไป ปฏิบัติได้ในชีวิตจริงได้

17


ึกษาบึงกาฬ มหA HาไAถT ่ศ HAI BUENGK M

AN

............ฉลองวันคริสต์มาส............. ฉลองคริสต์มาสปีนี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จัดกิจกรรมคริสต์มาส ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อฉลองการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อสมนึก สุทธิ มาเป็นประธาน ในการเปิ ด งาน มี ก ารแสดงละครการมาบั ง เกิ ด ของพระเยซู เ จ้ า และเล่ น เกมฐานแล้ ว น�ำคูป อง จากการเล่นเกมมาจับสลากลุ้นรับของรางวัลมากมาย

18


มหA HาไAถT H่ศAึกI ษB าU บE NึงGกK าAฬ N

M

............ฉลองวันคริสต์มาส............. รางวัลที่

1

รางวัลที่

2

รางวัลที่

3

รางวัลที่

4

19


ึกษาบึงกาฬ มหA HาไAถT ่ศ HAI BUENGK M

หนูน้อยอนุบาล..ก้าวขึ้นสู่ประถมศึกษา

20

AN

มุมใสๆ...ของวัยหนูๆ...


ึงกาฬ าฬ หหาไาถไถ่ศ่ศึกึกษษาบาบึงก มม

M A H A T H A I B U E N G K A N

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร

การแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ 1 1. ด.ญ.บุญญิสา ดีวะลา

2. ด.ช.ศุภกฤษฏ์ 3. ด.ช.ฐานทัพ รางวัลที่ 2 1. ด.ช.ก้องภพ 2. ด.ช.ทีปกร 3. ด.ช.นราธิป

ขุนเอียด จรทะผา ชัยชนะชูวงค์ คลังแสง จุลสราญพงษ์

คณิตคิดเร็ว

ชั้น ป.1 รางวัลที่ 1 1. ด.ญ.วราลี

รางวัลที่ 3

ชั้น ป.2 รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2

ชั้น ป.4 รางวัลที่ รางวัลที่ รางวัลที่ ชั้น ป.5 รางวัลที่ รางวัลที่ รางวัลที่

1 2 3 1 2 3

2. ด.ช.เศภเสกข์ 1. ด.ช.พชรธร 2 ด.ช.วรเชษฐ์ 3. ด.ช.รชต ด.ช.ณัฐดนัย 1. ด.ช.ธเรศ 2. ด.ช.ธนพล 3. ด.ช.พีระภัทร์ 4. ด.ช.ลัทธพล ด.ช.ภาณุพงศ์ ด.ญ.ชนกชนม์ ด.ช.พลาธิป ด.ช.ทีปต์ดนัย ด.ช.ธนกฤต ด.ช.ทนงศักดิ์

ติงพัฒนะ ล่าฟองค�ำ พิมเงิน ลีค�ำงาม มาพลาย กลิ่นหวล คลังกลาง พงศ์สิริวรรณ รัตนมาลี พลพันธ์ ปักเคทา วงศ์ทะบุตร จันทสุข สมวงษ์ อินทรพาณิชย์ พันจ�ำปา

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ชั้น ป.1 รางวัลที่ 1 1. ด.ช.ปิยะพัฒน์ สิมพันธ์

2. ด.ช.กฤษตมุข 3. ด.ญ.ชนิสรา 4. ด.ญ.จิดาภา 5. ด.ญ.พิชราภา รางวัลที่ 2 1. ด.ช.ปฤณ 2. ด.ช.ณัฐกร

สมบัติพานิช สายสุพรรณ์ ประภาธรรม พร้อมสมุทร ปีนะสา รุ่งฟ้า

ชั้น

ชั้น

ชั้น

ชั้น

3. ด.ญ.รดามณี 4. ด.ญ.ธรรมธิดา 5. ด.ญ.อัญชิษฐา ป.3 รางวัลที่ 1 1. ด.ช.ณัฐวุฒิ 2. ด.ช.ภาคภูมิ 3. ด.ช.ชานนท์ รางวัลที่ 2 1. ด.ช.เมธาสิทธิ์ 2. ด.ช.ณัฐพงษ์ 3. ด.ช.ปฏิภาณ 4. ด.ญ.พิมพ์ชนก 5. ด.ญ.น�้ำฟ้า 6. ด.ญ.พันธ์ทิวา ป.4 รางวัลที่ 1 1. ด.ญ.ญาณศรณ์ 2. ด.ญ.วีนัสรา 3. ด.ญ.สุพิชฌาย์ รางวัลที่ 2 1. ด.ญ.อสมา 2. ด.ญ.มัทวัน 3. ด.ญ.ศิริรัตน์ ป.5 รางวัลที่ 1 1. ด.ญ.ญาณิศา 2. ด.ญ.พิมพ์ดาว 3. ด.ญ.ชุตินธร รางวัลที่ 2 1. ด.ช.อภิสิทธิ์ 2. ด.ช.เจ้านาย 3. ด.ญ.ขวัญชีวิต รางวัลที่ 3 1. ด.ช.ธนชาติ 2. ด.ช.วรพรต 3. ด.ญ.กิติพงษ์ ป.6 รางวัลที่ 1 1. ด.ญ.อาคิรา 2. ด.ช.พีระศักดิ์ 3. ด.ญ.ธมลวรรณ 4. ด.ช.พงศ์บดินทร์ บุตรพระองค์ 5. ด.ช.เจษฎากร ไตรด�ำรง 6. ด.ช.บวรศักดิ์ ลาธุลี

อินทร แสงใบ พนมเริงศักดิ์ วิเศษศรี พวงมาลี จินตกสิการ ชาวไร่ เตยหล้า สกุลดาว ชัยมูล สมบัติพานิช สกุลดาว มุขขอนแก่น พระสว่าง ภูถูกเงิน แก้ววันทา นิลนุ้ย เลิศอุฬาร แสงจันทร์ทิพย์ วงค์พิพัฒน์ โคตรประทุม วงษ์พุทธร ฤทธิ์ภู พงศติวัฒนากุล วชิรารัตนสกุล มะติยาภักดิ์ สุวรรณศรี พลโยธา ราโชธร

21


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร

การแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 รางวัลที่ 2 1. ด.ช.จตุพร

2. ด.ช.นวพล 3. ด.ช.วันเฉลิม

ขับร้องเพลง Sing a Song Of Joy อมาตยกุล กองแก้ว จิตตระกูล

รางวัลที่ 1 ด.ญ.ปุญญิศา รางวัลที่ 2 ด.ญ.รดามณี รางวัลที่ 3 ด.ญ.จีระนันท์

บุตรสาระ อินทร หลั่นจันทึก

คัดไทยและอ่านออกเสียง ป.4 – 6

รางวัลที่ 1 ด.ญ.เพชรดา รางวัลที่ 2 ด.ญ.ปาณิสรา รางวัลที่ 3 ด.ญ.สุภารวี

ชาญหัตถกิจ แก้วมา สิมมาลา

แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

รางวัลที่ 1 ด.ญ.นัทชดา รางวัลที่ 2 ด.ญ.จรัชญา รางวัลที่ 3 ด.ช.ชยุตพงษ์

จิตรจักร ศรีวงษ์ตา พงษ์สุวรรณ

ขับร้องเพลงปณิธานมหาไถ่

รางวัลที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่

รางวัลที่ 1 ด.ญ.มาริสา รางวัลที่ 2 ด.ญ.นภัสสร รางวัลที่ 3 ด.ญ.อรพรรณ

ซ�ำอ๋อง ตั้งตระกูลมีสุข โชคพงษพันธ์

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

คัดไทยและอ่านออกเสียง ป.1-3

2/2 3/1 4/2 5/3 6/2

รางวัลที่ 1 ด.ญ.นัทชดา

จิตรจักร

ท่องอาขยาน

รางวัลที่ 1 ด.ญ.จีระนันท์

ด.ช.สรรภัส ด.ช.ชานนท์ ด.ช.พิริยะพงศ์ ด.ญ.ราชาวดี รางวัลที่ 2 ด.ญ.พันธ์ทิวา ด.ญ.ชุติมณฑน์ ด.ญ.พิรญาณ์ ด.ช.กรณ์ดนัย รางวัลที่ 3 ด.ญ.พุทธิดา ด.ญ.มัลลิกา ด.ญ.กรวรินท์ ด.ญ.วรัชญา ด.ญ.บูชิตา ด.ญ.ภัทรวรินทร์

หลั่นจันทึก พละ จินตกสิการ เพชรศิริ กิติศรีวรพันธุ์ สกุลดาว ไชยสุระ ทวีวัน พันธุ์นิยม โสดา มะติยาภักดิ์ อินทรกองแก้ว ชาญสินธุ์ ชาวไร่ เจริญศรี


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ฉลองพ่อบอสโก มอบเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี รางวัลพระธรรมค�ำสอน ในปีนี้ฉลองคุณพ่อบอสโกได้เลื่อนจากวันที่ 31 มกราคม มาเป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ประธานในพิธฉี ลองและมอบเกียติบตั รให้กบั นักเรียน เรียนดีประพฤติดี และซิสเตอร์พรพิรณ ุ จันทร์เด่นดวง ผูจ้ ดั การ มอบรางวัล พระธรรมค�ำสอน ให้กับนักเรียน ก่อนวันฉลองได้มีตรีวารทั้งระดับอนุบาลและประถมนักเรียนให้ความตั้งใจและร่วมวจนพิธีกรรมอย่างดี และในแต่ละวันหมู่คณะซิสเตอร์ได้ให้โอวาทเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคุณพ่อบอสโกมากขึ้น โดยอาศัยสื่อต่างๆ ไม่ว่าไวนิล บอร์ด การถามค�ำถาม บทเพลงที่นักเรียนได้พยายามฝึกร้องและเต้นประกอบเพลง เห็นได้ว่าจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ที่ให้นักเรียนทุกคนได้สร้างเอกลักษณ์ ความเป็นเด็กซาเลเซียน ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ได้อยู่ในบรรดาเด็กเหล่านี้ไม่มากก็น้อย ขอคุณพ่อบอสโก คุ้มครองและน�ำพระพรมาสู่พวกเรา ทุกคนอย่างอุดม

รายชื่อนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี ปีการศึกษา 2554 อนุบาล / ประถมศึกษา ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ชื่อ-สกุล เด็กหญิงรมิตา เด็กหญิงกุลธิรัตน์ เด็กชายนพพร เด็กชายธีรินทร์ เด็กหญิงฐิตาสิรี เด็กหญิงธิดารัตน์ เด็กชายภาคภูมิ เด็กหญิงอัญชิษฐา เด็กหญิงสุพิชญา เด็กชายภูมิบดินทร์ เด็กหญิงพีรยา เด็กชายกฤติพงษ์ เด็กหญิงชยุดา เด็กชายกิตติภพ เด็กหญิงจิดาภา เด็กหญิงสุภัสรา เด็กหญิงปนัดดา เด็กหญิงอารยา เด็กหญิงรมิตา เด็กหญิงธวัลภรณ์

อัครพัฒนานนท์ ชัยธนยศ บัวอินทร์ น่าบัณฑิต แพงดวง จิระพัฒน์ก�ำธร อารีย์รมย์ พนมเริงศักดิ์ ผลจันทร์ ลาทวง ตาลหยง ว่องไว อินทิโคตร มังก้อน โวหารบัณฑิตย์ ยุทธอาจ สุขขา เชื้อพราน พันธุ์พรม บานชน

รางวัล นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี วิชาค�ำสอน นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี

ชั้น ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นอนุบาล 1

23


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

รายชื่อนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี ปีการศึกษา 2554 อนุบาล / ประถมศึกษา ที่ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

24

ชื่อ-สกุล เด็กชายรณชัย เด็กหญิงชลกมล เด็กหญิงพัชรนันท์ เด็กหญิงพิมพกานต์ เด็กหญิงสรัสวดี เด็กหญิงวรรนิภา เด็กชายเจริญชัย เด็กหญิงวราลี เด็กชายปิยะพิพัฒน์ เด็กหญิงธรรมธิดา เด็กหญิงบุญญิศา เด็กหญิงณัฏณิชา เด็กชายภูมิบดินทร์ เด็กหญิงกรวรินทร์ เด็กหญิงรินลดา เด็กหญิงจีระนันท์ เด็กชายธนกฤต เด็กหญิงเขมิสรา เด็กชายกิตติภพ เด็กชายทีปต์ดนัย เด็กหญิงชาลิสา เด็กชายทนงศักดิ์ เด็กหญิงพิรญาณ์ เด็กชายชนินทร์ เด็กหญิงแสงตะวัน เด็กหญิงรมิดา เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์

โพธิสว่าง สินโศธร เธียรธนเกียรติ จันทร์วัฒนธ�ำรง โคตรพัฒน์ จารุวงศ์กุล พลคราม ติงพัฒนะ สิมพันธ์ บึงกาญจนา บุตรสาระ เหมธุวนนท์ ลาทวง อินกรองแก้ว ราชาทุม หลั่นจันทึก หมื่นหน้า สุพร มังก้อน สมวงษ์ พลวงค์ พันจ�ำปา ยอดเทพ ศรีเสถียร เชื้อช่วยชู รายา จอนเจิดสิน

รางวัล นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี

ชั้น ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 1

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

รายชื่อนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี ปีการศึกษา 2554 อนุบาล / ประถมศึกษา ที่ 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

ชื่อ-สกุล เด็กชาย ณ นนท์ เด็กหญิงธันยพร เด็กหญิงณัฐวดี เด็กหญิงกนกภรณ์ เด็กหญิงมัญชุพร เด็กชายภานุพงศ์ เด็กหญิงนิรุตา เด็กหญิงปภาวรินทร์ เด็กหญิงชลธิชา เด็กชายณัฐกร เด็กหญิงธัญวรัตน์ เด็กหญิงปภาวี เด็กหญิงชาริสา เด็กหญิงอคิราภ์ เด็กหญิงสุพรรชญา เด็กหญิงกรวินทร์ เด็กหญิงกีรติพร เด็กชายกรณ์ดนัย เด็กหญิงสุพิชฌย์ เด็กชายธนกร เด็กชายภัทรพงศ์ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ เด็กหญิงอารีญา เด็กหญิงเจนจิรา เด็กหญิงเมศิญา เด็กหญิงสโรชา เด็กหญิงชุตินันท์

พิริยะสกุลยิ่ง อินมียืน ลิพา กิ่งค�ำ ชมภูพาน วรพันธ์ ขุนนุช ราชาทุม ผิวข�ำ รุ่งฟ้า คชภักดี สุทธิประภา วัลลา บึงกาญจนา ศรีลาวรรณ์ อินทรกรองแก้ว ศรีสว่าง พันธ์นิยม ภูถูกเงิน ป้องขวาพล ธรรมดาชัย แปะทา พรหมโคตร ปรีสิงห์ ศิริษา เบ็ญจศิล ภูพวก

รางวัล นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี

ชั้น ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

25


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

...........ร้อยรัดดวงใจ ........... 20 - 21 มีนาคม 2555 ร้อยรัดดวงใจมหาไถ่สัมพันธ์ บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์ ผู้อ�ำนวยการแผนกการศึกษาสังฆมณฑลจัดกีฬามหาไถ่สัมพันธ์ประจ�ำปี ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนคณะคณะครูพร้อม ซิสเตอร์นิรมล และซิสเตอร์พรพิรุณ เข้าร่วมกิจกรรมจากมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 18 คน รวมทัง้ หมดสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมงานในปีนี้ จ�ำนวน 444 คน จาก 9 โรงเรียน หัวข้อการอบรม ในปีนี้คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค จากคณะธิดาแม่พระ องค์อุปถัมภ์มาแบ่งปันให้ข้อคิดแก่คณะครู

26


รวั้ A่ศI..ึก..อษนาบ ุ ึ ง ก า อAบ าTไถ ล า ฬ มAรห BUENGKA H H N

M

เด็กดีศรีอนุบาลมหาไถ่บึงกาฬ การประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนนานาชาติ ครัง้ ที่ 13 ในหัวข้อ A CHILD AND A DOG (เด็กกับสุนัข) โดยการประกวดนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์เยาวชน เมืองเจโสตโฮวา ประเทศโปแลนด์ และเด็กหญิงปุญชรัสมิ์ สกุลคู อ.2/3 ได้รับรางวัลชมเชยจากการส่งรูปภาพเข้าประกวดโดย โรงเรียนบ้านศิลปะทีจ่ งั หวัดอุดรธานี เป็นผูส้ ง่ เข้าประกวดและส่งประกวด ในนามนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

การแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่ ง ขั น วิ ช าการงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นครั้ ง ที่ 61 ประจ�ำปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อ�ำนวยศิลป์ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมการติดปะได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

1 เด็กหญิงนิรุตา 2 เด็กหญิงวันวิสา 3 เด็กหญิงจิรัชญา

ขุนนุช วังสพันธ์ ต่อนสุภา

กิจกรรมการเล่านิทานได้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนระดับเขตการศึกษาบึงกาฬ

1 เด็กหญิงชลธิชา

ผิวข�ำ

กิจกรรมปัน้ ดินน�ำ้ มันได้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง

1 เด็กชายรัชชานนท์ พลพันธ์ 2 เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์อ้วน 3 เด็กชายณัฐวัฒน์ บ่อสุข

27


ุ าล รHอAบT รH วั้ A I....BอUนE บ N

MA

GKAN

ทัศนศึกษาอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมคณะครูอนุบาล ได้จัดทัศนศึกษาอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เป็นเวลา 2 วันเพื่อเดินทาง ไปชมและศึกษาหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำจังหวัดหนองคาย เด็กๆ นักเรียนอนุบาล ตื่นเต้นสนุกสนานอย่างมากที่ได้ชมสัตว์น�้ำหายาก และปลาแปลกที่เด็กๆ ไม่เคยเห็นมาก่อน เด็กๆ ทุกคนว่านอนสอนง่าย คราวหน้าคงได้มีโอกาสไปอีกนะคะ แต่ที่ไหนยังต้องรอดูนะคะ

อนุบาล 2

อนุบาล 3

28


ุ าล รHอAบT รH วั้ A I....BอUนE บ NG

KAN

MA

สพป.บึงกาฬ เกมส์ 2554 การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน “สพป.บึงกาฬ เกมส์ 2554” ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านพันล�ำ “ เจริญวิทยา ” อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เด็กชายภูมินทร์ แก้วเกตุ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวิ่ง 50 เมตร ชาย ระดับปฐมวัย

เด็กหญิงวันวิสา วังสพันธ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาวิ่ง 50 เมตร หญิง ระดับปฐมวัย

“รักพ่อไม่อยากให้พ่อเหนื่อย” วันที่ 5 ธันวาคม 2554 หัวข้อ “รักพ่อไม่อยากให้พ่อเหนื่อย“ โรงเรียน ได้จดั กิจกรรมวันพ่อ ปีนมี้ ผี ปู้ กครองร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ซึง่ เป็นบรรยากาศ ที่อบอุ่นและได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคุณพ่อตัวอย่างที่เอาใจใส่ดูแลลูกอย่างดี เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณพ่อของตนเอง มีการแสดงของตัวแทน แต่ละห้อง มีการเล่นเกมระหว่างพ่อกับลูกบนเวที

29


ุ าล รHอAบT รH วั้ A I....BอUนE บ N

MA

GKAN

การแข่งขันการเล่านิทาน 7 ธันวาคม 2554 เด็กหญิงชลิชา ผิวข�ำ นักเรียนอนุบาล 3/3 ได้เป็นตัวแทนระดับเขตบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันการเล่านิทาน ประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ อ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้รางวัลเหรียญทอง

เฉลิมฉลองแม่พระมารีย์นิรมล 8 ธันวาคม 2554 เฉลิมฉลองแม่พระมารีย์นิรมล ตามธรรมเนียมประเพณี ก่อนการฉลองพระแม่มารีย์นิรมล จะมีการท�ำนพวาร 9 วัน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีการ เตรียมจิตใจอย่างดีเพื่อน�ำไปสู่การฉลองคริสต์มาส ในปีนี้แต่ละวันจะมีการจับฉลาก ว่าวันนี้ห้องใครจะได้รับรูปปั้นของพระแม่ไปประทับในห้องเรียนของตนเอง เด็กๆ และคุณครูจะตื่นเต้นมาก

นพวารคริสต์มาส 15 - 22 ธันวาคม 2555 นพวารคริสต์มาส แต่ละวันหลังจบวจนพิธีกรรมสั้นๆ มีสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เด็กๆ น�ำมาถวาย หลังเสร็จพิธี นักเรียนแต่ละชั้นของอนุบาลจะเป็น เจ้าภาพโปรยท๊อฟฟี่ มีตวั แทนแต่งตัวเป็นซานต้า และซานตาครอส ที่น่ารักเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการรู้จักให้ด้วยความ ชื่นชมยินดี และมีความสุขกันทั่วหน้า 30


ุ าล รHอAบT รH วั้ A I....BอUนE บ NG

MA

KAN

ฉลองบุญราศี เลารา วีกุญญา 26 มกราคม 2555 ฉลองบุญราศี เลารา วีกุญญา คณะครูได้แสดงละคร ฉากสั้นๆ ของชีวิตพี่เลารา วีกุญญา ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ เลารา ได้เป็นนักเรียนของ คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่ประเทศอาร์เจนตินา ท่านได้สละชีวิตด้วย ความรัก เพื่อการกลับใจของแม่ และได้สิ้นชีวิตเมื่ออายุ 14 ปี เท่านั้น ในปีนี้ ได้มีการ ส่งตัวแทนนักเรียนได้ประกวดว่าใครจะแต่งตัวและหน้าเหมือนพี่เลารามากที่สุด

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก 2 กุมภาพันธ์ 2555 ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และวันมอบรางวัล เรียนดีประพฤติดี รางวัลพระธรรมค�ำสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพ่อบอสโก ด้วยหน้าตาอันยิ้มแย้ม เพราะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการตอบค�ำถาม เกี่ยวกับประวัติของพ่อบอสโกและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เรียนดี – ประพฤติดี และรางวัลค�ำสอน

31


ุ าล รHอAบT รH วั้ A I....BอUนE บ N

MA

GKAN

บูรณาการ เรื่องข้าวดีมีประโยชน์ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 บูรณาการ เรื่องข้าวดีมีประโยชน์ ท�ำให้เด็กทราบ ถึงประโยชน์ของข้าววิธกี ารท�ำนาโดยการเชิญ นายสาคร แก้วเทพ มาเป็นวิทยากร ให้ความ รู้แก่เด็ก ตั้งแต่การหว่านข้าว ด�ำนา เกี่ยวข้าว และชนิดของข้าวต่าง ๆ โดยจ�ำลองวิธีการ ให้เด็ก ๆ ได้เห็นสภาพจริง และกิจกรรมต่อไปข้าวทีไ่ ด้มาแล้วยังน�ำประโยชน์ให้มากมาย แต่ละ ห้องเรียนโดยการน�ำของคุณครูประจ�ำชั้นจะน�ำเสนอวิธีการการท�ำขนมและอาหารที่มีข้าว เป็นส่วนประกอบพร้อมกับเด็ก ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งท�ำและทานกันอย่าง เอร็ดอร่อย

กิจกรรมทัศนศึกษา เดินทางไกล 17 กุมภาพันธ์ 2555 กิจกรรมทัศนศึกษา เดินทางไกล อนุบาล 1 ปีนี้เด็ก ๆ ได้เดินทางไกลไปชมส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดบึงกาฬและศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับชายแดนไทย ลาว บรรยากาศริมแม่น�้ำโขงเด็ก ๆ สนุกสนานและตื่นเต้นมากและ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่าน ผอ. ส�ำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขตบึงกาฬ และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน ขอบคุณส�ำหรับไอศกรีมทีไ่ ด้แจกให้กบั เด็ก ๆ ได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยค่ะ ขอบคุณผู้ให้บริการรถตู้ 4 คัน ที่ได้พา เด็ก ๆ นั่งรถดูบรรยากาศริมฝั่งโขงและกลับถึงโรงเรียนโดยปลอดภัยทุกคน

32


ุ าล รHอAบT รH วั้ A I....BอUนE บ NG

MA

KAN

งานวิชาการนักเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2555 วันแสดงผลงานวิชาการของ นักเรียนและวันสุดท้ายของปีการศึกษา ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฐมวัย เป็นประธาน ในการเปิดงานวันแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนอนุบาล กิจกรรมภาคเช้านักเรียนทุกชั้นเดินสมาธิตามเส้นถนนเพราะ นักเรียนมีความตื่นเต้นกับกิจกรรมมากมาย หลังจากนั้นมี กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการโดยคุ ณ ครู ม ลั ย พร เจ้ า ของ โครงการ แบ่งการแข่งขันตามระดับชั้น ในภาคบ่ายมีการ น�ำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองได้มารับผลงานของลูก ๆ ที่ได้ท�ำมาตลอดปีการ ศึกษา นักเรียนทุกคนน�ำอาหารมารับประทานร่วมกันแบบ ครอบครัว คณะครูได้สมทบอาหาร ไก่ป๊อบ และเฟรนช์ฟราย ทางโรงเรียนได้เลี้ยงส้มต�ำ ฮอทดอก และไอศกรีมกะทิ ทุกคน อิ่มกาย และอิ่มใจ ขอบคุณผู้ปกครองที่ได้น�ำอาหาร น�ำขนม มาสมทบ และช่วยเตรียมอาหารให้ลูก ๆ ของตน สุดท้าย นักเรียนทุกคนได้ขอพรแม่พระและเทวดา โดยสวดบท Hail Mary และ บททูตสวรรค์ของพระเจ้าเพือ่ ขอบคุณส�ำหรับความ ปลอดภัยตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และคุ้มครองต่อไป นักเรียนอนุบาล 3 ทุกคน ได้รับภาพถ่ายเป็นที่ระลึก และท้าย สุดนักเรียนทุกคน ท�ำท่าประกอบเพลง บอสโก บิดา อาจารย์ ของเยาวชน และเพลง The Blessing

33


ุ าล รHอAบT รH วั้ A I....BอUนE บ N

MA

มุมน่ารักของน้อง ๆ อ.เตรียม

34

GKAN


รวั้ ่ศ..ึก..อษนาบ ุ ึงาลกาฬ อบ าไถ มรห

M A H A T H A I B U E N G K A N

กิจกรรมค่ายอาสา การจัดกิจกรรมอาสาสมัคร เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั การช่วยเหลือ และแบ่งปันในสังคม เป็นการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในการจัด กิจกรรมในครั้งนี้ อาสาสมัครได้ประสบการณ์ในการท�ำความสะอาด โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ต่างๆ มากมาย การเสียสละ ความขยัน ขันแข็ง ความสามัคคี การท�ำงานเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการมีจิตอาสา

รายชื่อผู้เข้าร่วม

ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ชื่อ-สกุล ด.ญ.สุภาสินี ด.ญ.กนิษฐา ด.ญ.อาทิตยา ด.ญ.สุภารวี ด.ญ.พิชชากานต์ ด.ญ.ณิชาภัทร ด.ช.คุณาธิป ด.ญ.พรพรรณ ด.ญ.กัลยา ด.ญ.พิมพ์ดาว ด.ญ.ชุติธร ด.ช.นววรรษ ด.ญ.อาคิรา ด.ช.พีระศักดิ์ ด.ช.วัฒนพงค์ ด.ญ.พลอยไพลิน ด.ญ.สโรชา ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ด.ญ.ณิชกมล ด.ญ.อริศรา ด.ช.เจษฏากร ด.ช.ไมตรีธรรม ด.ช.วชิรวิทย์ ด.ช.ศุภวรรษ ด.ช.ชัตพล ด.ช.ขจรศักดิ์ ด.ช.ยศวรรธน์ ด.ช.ปฏิวัติ ด.ช.ปัญญากรณ์ ด.ช.กิติพันธุ์ ด.ญ.อริยาพร ด.ช.จตุพร ด.ช.เจษฏากร ด.ช.อานันท์ ด.ญ.เบญญาภา ด.ช.ครรชิต ด.ญ.วนิชยา ด.ญ.เพชรดา ด.ญ.จามจุรี ด.ญ.อออุษา ด.ญ.นฤมล ด.ญ.นภาพร ด.ญ.พฤกษา

สิมมาลา ภูชมชื่น ชัยธนยศ สิมมาลา ศรีแก่น ศิริพิน บึงกาญจนา ธนวรรณกุล เดชอโนทัย แสงจันทร์ทิพย์ วงค์พิพัฒน์ บึงกาญจนา สุวรรณศรี พลโยธา คลังกลาง ฤทธิลี เบ็ญจศิล หันจางสิทธิ์ ปาละสิทธิ์ กาญจนกัญโห ไชยหา ประภาธรรม คุณโชติธ�ำรง ศรีโสดา ขนาด ดวงมาลัย เกษรสมบัติ ทองน้อย นามวงค์ พลหล้า สุดแก้ว อมาตยกุล ไตรด�ำรง สืบชา ดาจง เตียเจริญ ธะนาไสย์ ชาญหัตถกิจ มิทะลา ปั้นวิเศษ กิตติประภาวัฒน์ ชัยธนยศ อินทวงค์

ชั้น ป.6/1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/2 ป.6/1 ป.6/3 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/1 ป.5/1 ป.5/2 ป.6/2 ป.6/2 ป.6/2 ป.6/2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/1 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/2 ป.6/2 ป.6/1 ป.6/3 ป.6/1 ป.6/3 ป.5/1 ป.6/1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/3 ป.6/1 ป.6/1

35


มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

M A H A T H A I B U E N G K A N

สุขบัญญัติ 10 ประการ ทุกคนควรปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอผู้ที่ปฏิบัติตาม จะมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม ส่งผล ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพ ในการเรียน การท�ำงาน และมีภูมิต้านทานโรค รัฐบาลได้ประกาศให้ด�ำเนินการ และเผยแพร่ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ทุกวันที่ 28 พฤษภาคม เป็น "วันสุขบัญญัติแห่งชาติ" 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดท�ำได้โดย - อาบน�้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และสระผมอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง - ตัดเล็บมือ เล็บเท้า ให้สั้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรค - ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน - ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้น และให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ - จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีโดยการ - แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ เวลาเช้าและ ก่อนนอน - ถูหรือบ้วนปากหลังทานอาหาร - เลือกใช้ยาสีฟันและฟลูออไรด์ - หลีกเลี่ยงการทานลูกอม ขนมหวานเหนียวต่าง ๆ เพื่อป้องกันฟันผุ - ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - ไม่ควรใช้ฟันกัดขบของแข็ง 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย คือล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนและหลังการเตรียม ปรุง และรับประทาน อาหารรวมทั้งหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาดปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหาร รสจัด สีฉูดฉาดโดยการ - เลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยค�ำนึงหลัก 3 ป คือ ประโยชน์ ปลอดภัยและประหยัด - ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และใช้เครื่องปรุงรสที่ถูกต้อง โดยค�ำนึง หลัก 3 ส คือสงวนคุณค่า สุกเสมอ และสะอาดปลอดภัย - ทานอาหารที่มีการจัดเตรียม การประกอบอาหาร และใส่ในภาชนะ ที่สะอาด - รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้เพียงพอ ต่อความต้องการของร่างกาย - รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทุกวัน - ทานอาหารปรุงสุกใหม่รวมทั้งใช้ช้อนกลางในการทานอาหารร่วมกัน - หลีกเลีย่ งทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารรสจัด ของหมักดองรวม ทั้งอาหารใส่สีฉูดฉาด - ดื่มน�้ำสะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว - ทานอาหารให้เป็นเวลา

36

5. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน และการส�ำส่อนทางเพศ - ผูท้ จี่ ะมีสขุ ภาพดี ต้องงดสูบบุหรีแ่ ละดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ งดใช้สาร เสพติด งดเล่นการพนันและต้องส่งเสริมค่านิยม รักนวลสงวนตัวและ มีคู่ครองเมื่อถึงวัยอันควร 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นท�ำได้โดย - ให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันท�ำงานบ้าน - สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น ร่วมกัน - เผื่อแผ่น�้ำใจให้กันและกัน - จัดกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน - ชวนกันไปท�ำบุญ 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทท�ำได้โดย - ระมัดระวังป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดภายในบ้าน เช่น เตาแก๊ส ไฟฟ้า ของมีคม ธูปเทียนที่จุดบูชาพระ ฯลฯ - ระมัดระวังในการป้องกันอุบตั ภิ ยั ในทีส่ าธารณะ เช่น ปฏิบตั ติ ามกฏของ การจราจรทางบกทางน�้ำ ป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงาน ห้องปฏิบตั กิ าร เขตก่อสร้างหลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อมล้อม ในขณะเกิดอุบัติภัย 8. ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจ�ำปีโดยการ - ออกก�ำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง - ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย - ตรวจสุขภาพประจ�ำปีกับแพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 9. ท�ำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอโดยการ - พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ อย่างต�่ำ 8 ชั่วโมง - จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน และที่ท�ำงานให้น่าอยู่ - หาทางผ่อนคลายความเครียด เมือ่ มีปญ ั หา หรือเรือ่ งไม่สบายใจรบกวน อาจหางานอดิเรกท�ำใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือฟังเพลง ดูภาพยนตร์ - ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา 10. มีส�ำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมเช่น - ก�ำจัดขยะภายในบ้าน และทิ้งขยะในที่รองรับ - หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติกสเปรย์ เป็นต้น - มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ - ก�ำจัดน�้ำทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้อง - ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด - อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่า น�้ำ และสัตว์ป่า เป็นต้น

“ ถ้าหากใครปฏิบัติได้ตาม สุขบัญญัติ 10 ประการ นี้ รับรองว่า จะมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียนแน่นอน ”

MSB-5  

MSB School