Page 1


คติพจน์ peace พระวาจาประจ�ำใจ พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี ( 2คร 9:7) เกิดที ่ บ้านช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร สัตบุรุษวัด วัดพระคริสตราชา นาจาร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร บิดา-มารดา นายเจระจา สมจันทร์ - นางค�ำ สมจันทร์ จ�ำนวนพี่น้องในครอบครัว จ�ำนวน 7 คน

ชีวิตในวัยเยาว์ มีความสุขมากอยู่กับแม่และพี่น้อง บิดาเสียชีวิตตั้งแต่เล็ก ๆ ครอบครัว ล�ำบาก แม่เป็นสตรีที่เข้มแข็งเลี้ยงลูก ๆ ด้วยตัวเองเป็นนักอบรมที่ยอดเยี่ยม ในวัยเด็กได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง การท�ำงานด้วยความรับผิดชอบ ความ อดทน และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย แม่พูดเสมอว่า “ต้องฝึกฝนตนเองทุกเรื่องไม่มี แม่แล้วจะท�ำยังไง” ประโยคนี้ประทับใจมากเพราะท�ำให้มีความปรารถนาที่จะ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ บ้านจึงเป็นโรงเรียนชีวิตส�ำหรับลูก ๆ


ชีวิตนักบวช

เข้าเป็นโปสตูลันต์ เข้านวกภาพ ปฏิญาณตนครั้งแรก ปฏิญาณตนตลอดชีวิต ปัจจุบันประจ�ำอยู่ท ี่

การศึกษา

วันที่ 15 ตุลาคม 1991 สามพราน นครปฐม วันที่ 4 สิงหาคม 1992 หัวหมาก กรุงเทพฯ วันที่ 6 สิงหาคม 1994 รามค�ำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2000 สามพราน นครปฐม โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาจาร วานรนิวาส สกลนคร มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ เมืองอุดรธานี อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ความเป็นมาของกระแสเรียก สมัครมาเรียนเย็บผ้าที่โรงเรียนเซนต์เมรี่จาก ประสบการณ์ต่าง ๆ ท�ำให้ประทับใจในชีวิตของบรรดา ซิสเตอร์ที่ท�ำงานท่ามกลางเยาวชน เป็นต้นเยาวชนที่ยากจน ได้เรียนรู้ชีวิตของคุณพ่อบอสโกประทับใจและรู้สึก ว่าพระเจ้าเรียกให้เรียนรู้และก้าวไปในวิถีทางนี้ มีความรู้สึกว่าพระให้โอกาสและประทานพระพรมากมายจึง ปรารถนาจะใช้ชวี ติ นีเ้ พือ่ ขอบคุณพระองค์และแบ่งปันชีวติ เพือ่ เด็กยากจน และน้อมรับหนทางทีพ่ ระองค์ชนี้ ำ� ผ่าน ทางบุคคลมากมาย

ประสบการณ์การท�ำงาน

การท�ำงานทุกหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายล้วนเป็นโอกาสให้ได้รบั ใช้เยาวชนในหลายรูปแบบในเวลาและสถานที ่ ที่เหมาะสม จึงท�ำให้มีความสุขในการท�ำหน้าที่ แม้บางเวลา จะเหน็ดเหนื่อยและยากล�ำบาก แต่รู้สึกว่าชีวิตคุ้มค่า และพระเจ้าทรงน�ำพาเสมอ


ภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย

1994-1997 หมู่คณะเซนต์เมรี่ อุดรธานี 1997-2001 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน 2001-2003 วิทยาลัย “Auxilium” กรุงโรม 2003-2007 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน 2007-2008 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน 2008 มหาวิทยาลัยซาเลเซียน “UPS” กรุงโรม 2008-2011 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน – วาระที่ 1 2011-2014 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน – วาระที่ 2 2012-2014 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน 2014-2015 หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง เชียงใหม่-วาระที่ 1 2015-2016 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน 2016-2017 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน 2017-ปัจจุบัน หมู่คณะวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี – วาระที่ 1

ผู้ดูแล ดูแลงานทั่วไปของหมู่คณะ รับการอบรมหลักสูตร “จิตตารมณ์” ผู้ดูแลผู้ฝึกหัด อัสปีรันต์ – โปสตูลันต์ ผู้ดูแลนวกเณรี รับการอบรมหลักสูตร “นักอบรม” เป็นเวลา 3 เดือน นวกจารีณี และ อธิการิณี นวกจารีณี อธิการิณี และสมาชิกที่ปรึกษาระดับแขวง อธิการิณี และสมาชิกทีป่ รึกษาระดับแขวง อธิการิณี และสมาชิกทีป่ รึกษาระดับแขวง รองอธิการิณี ผู้จัดการโรงเรียน ผู้ดูแลกลุ่มอัสปีรันต์ รองอธิการิณีและผู้ดูแลกลุ่มอัสปีรันต์ อธิการิณี


ความในใจ

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินความ ฝันของเรา ขอให้วันเวลาใน ชีวติ เป็นการสรรเสริญพระทัย ดีของพระองค์ตลอดไป


Profile for SalesianSisters FMA

2019_Sr.Lab  

2019_Sr.Lab

2019_Sr.Lab  

2019_Sr.Lab

Advertisement