Säkerhetsinstallatören #4/22

Page 1

SLR är en del av NR 4/2022 Kompetens försörjning SÄKERHETSENTREPRENÖRER & AUKTORISERADE LÅSMÄSTARFÖRETAG ”Varje resenär bär fred i sitt bagage” HASSE ARO Karlatornet Nordens högsta byggnad UNIKT BYGGPROJEKT Tema Hur blir säkerhet inkluderande? BRANSCHEN Tillföra nya människor till branschen

dormakaba dKey

Utökad funktionalitet med smarta tillbehör NYHET

NYHET! Komplettera det intelligenta hybridlåset dormakaba dKey med ett eller flera smarta tillbehör så får du till gång till ännu fler funktioner. Du kan snabbt och enkelt låsa och låsa upp dörren i alla lägen, samt se till att rätt personer kommer in i din bostad – även när du själv är långt hemifrån.

dKey Smart Hem-knapp

Liten digital öppna-knapp som monteras på vägg inomhus.

dKey Knappsats

Stilren, trådlös och IP-klassad knappsats för användning med PIN- koder – monteras utomhus.

dKey Nätverksenhet

Diskret nätverksenhet för utökad funktionalitet – ansluts till ditt lokala WiFi-nätverk.

Scanna QR-koden för mer information om dormakaba dKey och smarta tillbehör. www.dormakaba.se

Vilka krav bör ni som kunder ställa på säkerhetsinstallationer?

Säkerhetsbranschen utvecklas snabbt mot mer komplexa lösningar med större möjlighe ter till integration mellan olika funktioner – exempelvis mel lan mekaniska lås, digitala lås, elektris ka lås, passersystem, dörrautomatiker, larm och CCTV. För att uppnå efter frågad kundnytta och funktion krävs lämpliga, ofta certifierade produkter, och professionell installation.

ANBUDSFÖRFRÅGNINGAR FÖR SÄKERHETSINSTALLATIONER kan innehålla krav på tekniskt utförande, garantivillkor, leveranstid och pris. Ofta ställs inga krav på den tilltänkta säkerhetsleverantören.

SLR arbetar kontinuerligt med att kommunicera branschkraven för auktori sationen till kravställare i anbudsförfråg ningar, beställare, myndigheter, offentlig förvaltning och den privata marknaden. Branschförbundets roll i relationen mel lan kund och leverantör är att säkerställa en trygg och säker leverans till er som kund. SLR:s krav och regelverk innebär att medlemsföretagen bland annat har personal med mästarbrev i låssmedsyrket, bakgrundskontrollerad personal för att säkerställa god vandel, krav på säker han tering och förvaring av kunddokument och innehar fabrikantlicenser för nycklar och cylindrar (ta del av kraven i sin helhet på slr.se). Krav på anbudsgivaren bör vara lika viktig som krav på tekniskt utförande, garantivillkor, leveranstid och pris.

EN ANNAN VIKTIG ASPEKT VID ANBUDS

FÖRFRÅGNINGAR är tiden. Teknisk konstruktion, el, vatten, ventilation är exempel på verksamheter som kommer in tidigt i planeringen av byggprojekt. Tyvärr är det inte sällan som säkerhets installationen kommer sent in i byggpro cessen. Resultatet kan bli att den säker

hetstekniska kravspecifikationen inte blir tillräckligt genomarbetad med konse kvenser vad avser onödigt långa ledtider för leverans och installation. I värsta fall uppskjutna tider för slutbesiktning.

Kunden/kravställaren bör boka möte med ett eller flera SLR-företag som samverkar med olika fabrikanter, för att få förslag på säkerhetslösningar för den aktuella installationen.

MARKNADEN FÖR SÄKERHETSTJÄNSTER

ÄR GOD vilket innebär att efterfrågan på kvalificerad och välutbildad personal är hög. Problemet är att branschen lider brist på utbildad personal i förhållande till efterfrågan på branschens tjänster.

För att leva upp till marknadens kundkrav och efterfrågan har SLRmedlemsföretag under årsmöte 2022 beslutat följande:

a) fullfölja planen med att utveckla kompetensförsörjning, stärkt auktorisa tionsordning och digitalisering av SLR:s läroböcker, frigöra upp till 7,5 miljoner kronor under perioden 2022–2027.

b) frigöra 1,2 miljoner kronor under 2022–2023 för att möjliggöra genomför andet av den föreslagna verksamheten i motionen nr 1, 2022 – Förslag till infö rande av ny utbildningsform.

BESLUTEN STÄLLER STORA KRAV PÅ ATT SLR styrelse, medlemsföretagen, kansli personal, fabrikanter, utbildningsanord nare samverkar i god och konstruktiv anda med gemensam ambition att nå god måluppfyllelse.

Vi har tillsammans mycket arbete framför oss och alla inblandade behöver ett stort ”Lycka till”.

Med tillönskan om en God Jul & ett Gott Nytt 2023!

Håkan Dosé

Född: 21 januari 1952

Bor: Göteborg och Stockholm.

Familj: Gift med Mia sedan 30 år och två vuxna döttrar, en i Stockholm och en i London.

Karriär: Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola samt militärutbildning på Militärhögskolan i Stockholm. Var tidigare verksam på IBM i Stockholm och därefter Nivex AB i drygt 30 år.

Hobby: Friluftsliv med familj och vänner, gärna på havet.

4 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
SLR | ORDFÖRANDE

STEPs produktsortiment fortsätter att växa

Stort sortiment av STEP mekaniska lås

• Mekaniska utrymningslås du verkligen kan lita på. Certifierade enligt SS-EN 179:2008 med STEP Exit nödutrymningsbehör.

• Mekaniska fallås av oöverträffad kvalitet som höjer driftsäkerheten i dörrmiljön.

STEP 552 – kombinerar tuffa inbrottskrav med dörrautomatik

STEP 552 ger dig möjlighet att kombinera brytstyrka och intrångssäkerhet med handikappanpassning eller krav på dörrautomatik – i ett enda kraftfullt motorlås!

Driftsäkra eltryckeslås för dörrar med dörrautomatik

Eltryckeslås utrustade med unik automatik kolv som möjliggör att låset kan öppnas elektriskt för att använda dörrautomatik. Anpassat för dörrmiljöer där du vill ha ökad tillgänglighet och/eller handikappanpassning och samtidigt hög driftsäkerhet.

STEP 130. Med splitfunktion.

• STEP 132. Utan splitfunktion.

• STEP 140. Utan tryckesfunktion, dörren öppnas med dörrautomatik eller draghandtag från båda sidor.

När det måste fungera.

www.steplock.se
Scanna QR-koden för mer info!

UR INNEHÅLLET:

9/ Kompetensförsörjning. Att fylla på med kompetens är en av lås- och säkerhets branschens största utmaningar i modern tid. Vi har lyft fram företag och utbildningskoncept som gör just det och som kanske kan inspirera.

38/ Branschen. Hur inkluderande är egentligen säkerheten? Vi har pratat med en tillgänglighetskonsult och en projektör.

27/ Karlatornet. Landets mest omtalade skyskrapa är ett prestigefyllt projekt med åratal av planering bakom sig. Safetron är leverantörer av all elektronisk säkerhet i både Karlatornet och tillhörande Podiet. Passera i Borås har vunnit upphandlingen av installationen.

30/ Reportage. Från möbellås till fritidsbå tar. Onmar är företaget som säljer lås och be slag för fritidsbåtar i 23 länder och samarbetar gärna med låssmeder. I koncernen ingår även utvecklings- och kontraktstillverkningsbolaget Ztift.

25/ Hasse Aro. Att resa är att utvecklas. Vidga sina vyer, bli mer tolerant, förstående, öp pensinnlig. I det här numret utforskar Hasse Aro tesen att varje resenär bär fred i sitt bagage.

Besöksadress: Kansliet: Granviksliden 2, 435 35 Mölnlycke. Låsteknikcentrum Stockholm: Ekholmsvägen 23, 127 48 Skärholmen. Ansvarig utgivare: Benny Jansson. Epost: benny.jansson@slr.se. Ordförande: Håkan Dosé. Epost: hakan.dose@slr.se. Redaktör: Victoria E. Kiss Nylund. Epost: victoria.kiss-nylund@slr.se Prenumeration: kansli@slr.se. Annonser: Ebbe Svensson.

Epost: ebbe.svensson@slr.se. Repro & layout: SLR Service AB. Omslagsfoto: Victoria E. Kiss Nylund

Tryck: V-TAB, Vimmerby 2022. Upplaga: 18 000 ex. ISSN 2001791X. Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, bildades 1955 och är en rikstäckande organisation för Auktoriserade Låsmästare från Trelleborg till Kiruna.

6 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
SÄKERHETSINSTALLATÖREN | NR 4 – 2022
9
25
38 27
30
Säkerhetsinstallatören ges ut av: Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR. Tel: 08-721 40 55. www.slr.se
Lägg din order direkt i mobilen: shop.axsnordic.com/shop/ Behöver du beställa material? Gör entré med oss IP68, Hermetiskt tillslutet

UNOCODE F900

Lås oss få presentera Silcas Unocode F Serien! Denna exklusiva Unocode F900 är en allt-i-ett-lösning när det gäller att koda och kopiera nycklar med stil! Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll. Automatisk stängning och öppning av back och skyddshuv,10” tutchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

UNOCODE F800

Samma lösning som sin storebror F900, men utan kameran för identifikation av nyckel och delning. Automatisk stängning

och öppning av back och skyddshuv, 10” tutchskärm, magasin, sorte ringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

UNOCODE F600

På Unocode F600 hittar du automa tisk fräsning på kod/kopia, märk ning på båda sidor av greppet. Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvali tetskontroll.

Automatisk stängning och öppning av skyddshuv, 10” tutchskärm.

UNOCODE F400

Automatisk fräsning på kod/kopia. Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kva litetskontroll. Automatisk stäng ning och öppning av skyddshuv, 10” tutchskärm.

www.prodib.se
Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter
Motorlås Protector Läs mer på exma.se Protector-serien finns nu till introduktionspris hos din närmaste grossist

Tema: Kompetensförsörjning

- Tillföra nya människor till branschen

Årets sista tema skiljer sig från tidigare ämnesval som alla berört säker hetsbranschens tjänster, utbud och produkter. Den här gången lyfter vi fram företag och utbildningsformer som på ett eller annat sätt kan inspirera fler att ta ett aktivt ansvar i kompetensförsörjningsfrågan - som vi alla vet är en av branschens största utmaningar framåt.

TEMA | KOMPETENSFÖRSÖRJNING

”Vad någon säger i rekryteringen betyder inte så mycket”

Det är snart fem år sedan Säkerhetsinstallatören senast besökte Södermalms lås. Ett par år innan dess hade Jimmy Svensson tagit över som vd för företaget. Då omsatte man 10 miljoner idag är den siff ran uppe på över 27 miljoner. Bakom framgångssagan står framförallt medarbetarna.

Självklart är det skillnad i pengar, men jag tycker det säger mest om utvecklingen av hela bolaget, inleder Jimmy Svensson och berättar vidare att han hållit kvar vid samma lång siktiga strategi, både för företaget och honom själv.

På ett personligt plan har han förvisso fått en bredare branscherfarenhet men samtidigt fortsatt att medvetet hålla sig ifrån de rent yrkestekniska delarna, något han tror bidragit till att både behålla och attrahera ny personal.

– Hos oss ska man vilja ta mycket eget ansvar för sitt specifika kompetensom råde.

Tillsammans skapar de femton medar betarna en kompetensmässigt stark enhet genom vilken företaget kan erbjuda just

de helhetslösningar inom säkerhet som ofta efterfrågas idag. I de flesta fall.

– På senare tid har vi behövt tacka nej till några större uppdrag och det handlar tyvärr om att vi just nu inte har kapa citeten inom företaget att leverera den kvalitet vi står för.

Ett lyxproblem på många vis, men att dra i handbromsen menar Jimmy Svensson är ett viktigt sätt att ta ansvar för företaget och dess anställda men det är också att ta ett bredare branschansvar, att säkerställa att branschen enbart ska leverera kvalitativa säkerhetslösningar.

– Vi vill inte tappa bort oss. Har vi inte möjlighet ska vi inte ta oss an ett uppdrag, det viktigaste är att alla medar betare mår bra.

Att den goda sammanhållningen kol legor emellan är bland det viktigaste tar inte särskilt lång tid ens för en utomstå ende att bli varse.

Hur tänker du när du rekryterar perso nal?

– Personligheten är det absolut vikti gaste och att man ska smälta in i gruppen vi byggt upp, säger Jimmy Svensson och tillägger:

– Alla som arbetar här är drivna, vill utvecklas inom sitt yrke och som människor. Vi kräver mycket men ger också mycket i form av goda utvecklings möjligheter

Som Jimmy Svensson själv formulerar det har han genom åren ”gått på några

minor” i rekryteringen, men har också med tiden erfarit att de flesta som passar in i gänget också uppfyller andra väsent liga kriterier.

– Vad någon säger i rekryteringen betyder inte så mycket, det handlar om vad man sedan faktiskt gör.

VÄRDEFULLT ATT BEHÅLLA DE ANSTÄLLDA

För Jimmy Svensson finns det inga vägar som är mer rätt eller fel i jakten på yrkes kunnig personal.

– För en tid sedan tog vi in en väldigt duktig smed i företaget. Jag stötte på honom i ett annat sammanhang och erbjöd honom en internutbildning till låssmed, säger han och fortsätter:

– Utbildningen har gått fantastiskt och på köpet adderade vi nya kompetenser inom svets och smide, vilket är superbra vid exempelvis brytskyddsförstärkningar och vid omfattande arbeten med gångjärn och dörrkarmar.

Nu för tiden har Jimmy Svensson som målsättning att företaget ska ha minst två personer med likvärdig kompetens och utbildning inom varje område.

– Det är något jag lärt mig nu efter hand att vi vuxit som företag, att alltid ha två personer på samma område eftersom en kan bli sjuk eller annat kan hända. Precis på samma sätt som det har blivit allt viktigare för oss att samverka mellan olika avdelningar allteftersom vi utökat vårt uppdrag.

En annan viktig del är kompetensut

10 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
TEMA | KOMPETENSFÖRSÖRJNING
TEXT & FOTO: VICTORIA E. KISS NYLUND Nils Fritjofsson fick prova på låssmedsyrket innan han sökte programmet på gymnasiet. Två dagar räckte, sen var han fast.

Helen (t.h), vars pappa var den som startade Södermalms lås 1980, har varit med på hela resan som företaget gjort och tycker att allt med tiden har blivit till det bättre. Idag gör Helen allt från att jobba i butiken till att sköta företagets kommunikation.

”Jag har varit med hela vägen och allt har verkligen bara blivit till det bättre"
Nils Fritjofsson, Yohannes Bereket, Dragan Ecim och Philip Ucar.

vecklingen för företagets anställda.

– Alla kanske inte kan gå utbildning arna eller kurserna, men då ser vi till att den som har kunskapen i första hand förmedlar den vidare genom någon form av internutbildning.

Varför tror du många upplever det svårt att hitta yrkeskunnig personal?

– Helt enkelt för att det saknas folk med rätt kompetens i branschen. Det är också därför vi aktivt försöker belysa och informera om branschens och yrkets möjlig heter där och när det går.

arbetsplats. Alla utgör vi en viktig del på företaget och vill man kan man få nischa sig inom sitt valda område, förklarar han.

SER GÄRNA ATT MEDARBETARE SÖKER SIG TILL FÖRETAGET

inte är en homogen grupp, säger Jimmy Svensson och fortsätter:

– Genom våra sociala medier som vi jobbar ganska mycket med vill vi förmedla vilket gott gäng vi är, men också hur brett yrket och våra kompetenser

Jimmy S vensson

Som en del i detta har företaget nära samarbete med Praktiska gymnasiet i Stockholm, som man med jämna mellanrum besöker för att hålla just den ovannämnda typen av presentationer för nya elever. Målsättningen är att låta en elev från programmet göra sin praktik på företaget. Det är också på den vägen Nils Fritjofsson hamnade på Södermalms lås. Han ville egentligen söka till elektriker men när den utbildningen var full föll valet på låssmed istället.

– Jag fick prova på yrket en vecka men var fast redan efter två dagar, berättar Nils Fritjofsson glatt och tillägger att hans bild av yrket också förändrades under dessa två dagar.

– Jag visste ju vad en låssmed gör men hade ingen aning om att man även kunde syssla med sådant som passerteknik och kameraövervakning, vilket gjorde det hela ännu roligare.

Sedan dess har arbetsglädjen varit ett faktum och han är minst sagt glad att elektrikerprogrammet var fullt. Tidigare i år blev han också en av de yngsta att ta gesällbrev i låssmedsyrket och nu har han siktet inställt på att bli en av de yngsta mästarna också.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att kunna avlägga mästarprovet och hade gärna gjort det tidigare men tyvärr upp fyller jag ännu inte alla kriterierna för att få genomföra det, framförallt vad gäller timkravet.

När vi frågar Nils Fritjofsson vad som är så bra med att jobba på Södermalms lås tittar han upp och frågar lite käckt om vi träffat hans kollegor.

– Skämt åsido, vi har otroligt bra sammanhållning, utvecklande jobb och

Även om många utomstående tycks betrakta Södermalms lås som en spännande arbetsplats - vilket man får tro med tanke på att de flesta de anställt sökt sig till företaget med spontanan sökan - vittnar vd:n Jimmy Svensson om att det blivit allt svårare att hitta personal.

– Vårt långsiktiga mål är att om vi är världens bästa arbetsplats så kommer folk söka sig till oss.

Det är ingen hemlighet att Jimmy Svensson gärna ser att medarbetare söker sig till dom och inte tvärtom. Ytterligare en person som gjort just precis det är Philip Ucar som varit butiksansvarig inom lås och säkerhet i 20 år och som också fortsatt i den rollen på Södermalms lås.

– Jag valde mellan Södermalms lås och ett annat företag. Här fick jag direkt en bra och familjär känsla, så valet var lätt.

Philip Ucar som innan jobbat mest ensam, uppskattar att sammanhållningen är en prioritet för alla. Kanske är en av nycklarna till att behålla sin personal och dessutom få den att älska jobbet, att träffas även utanför arbetstid? Jimmy Svensson lyser av glädje när han berättar att alla medarbetare brukar följa med på aktiviteter och resor som anordnas utanför arbetstid.

– Senast var vi i Sälen och alla hängde på. Det sammansvetsar oss i arbetet att träffas utanför arbetstid, det tror jag stenhårt på.

”GODA AMBASSADÖRER FÖR BRANSCHEN”

Jimmy Svensson lyfter också fram att lås smed, eller låstekniker - nomenklaturen man föredrar på företaget, är ett bra yrke för den som mognar fort.

– Det kanske låter självgott, men i vårt fall får vi in många ansökningar från människor som vill byta riktning i livet och visst påverkas de nog av att vi har roligt ihop, har fina bilar och snygga klä der och att vi, bortsett från att vi tyvärr inte är särskilt många kvinnor, ändå

faktiskt är. Det tror jag attraherar både nya förmågor och även nya kunder, på så sätt tycker jag vi är goda ambassadörer för branschen.

Det faktum att det är svårt att locka till sig kvinnliga tekniker tycker Jimmy Svensson är tråkigt, men tyvärr något som tycks vara symptomatiskt för hela branschen.

– Vi skriver alltid ut att vi gärna vill ha kvinnliga sökanden, men så blir det i princip aldrig. Det är ett bekymmer att yrkena i vår bransch år 2022 är mansdo minerade när det egentligen inte finns någon som helst anledning till det.

Hela branschen måste tillsammans ta ansvar för kompetensförsörjningen, det tror Jimmy Svensson är enda chansen att säkerställa kompetensen i de olika yrkes kategorierna framåt.

– Det är en framtidssäker bransch och det finns pengar att tjäna för den som blir en del av den. Med det i åtanke borde det vara rusning till våra yrken, säger han och tillägger:

– Jag tror att branschen måste belysas mer i media så att vi får till en statushöj ning på yrket utåt sett för att det ska bli mer attraktivt.

Att Jimmy Svensson går på känslan för individen när han anställer blir under intervjun tydligt för oss, och visst verkar han ha en känsla för sin känsla om man säger. Det tycks vara femton väldigt glada, drivna och trygga medarbetare som utgör Södermalms lås.

13 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022 TEMA | KOMPETENSFÖRSÖRJNING
"När vi frågar Nils Fritjofsson vad som är så bra med att jobba på Södermalms lås tittar han upp och frågar lite käckt om vi träffat hans kollegor”
• Minimerar antalet dörrboxar
Högsta säkerhet med STEP Cloud
Enkel installation med plug-andplay system • Anpassa efter dina önskemål och krav StepLock Access – Ett svenskutvecklat passagesystem När det måste fungera. Scanna QR-koden för mer info! Alla låssmeder, låstekniker och installatörer som är högst 25 år kan söka! Stiftelsen Thage Thells Minnesfond Stiftelsen beviljar stipendium för enstaka kurser, längre utbildningar och studieresor och har kort handläggningstid!

Sommarjobb blev drömjobb

nu fortsätter resan mot gesällen

Efter tips från vänner till famil jen som äger en låsfirma bör jade Axel Trege som 15-åring sommarjobba i låsbutik. Lagom till att han fyller 24, känner han sig redo att ta gesällbrev i lås smedsyrket – nyligen fick han veta att han får hela processen finansierad genom stipendium från Thage Thells Minnesfond.

– Jag sommarjobbade under gymna sietiden, vilket jag fortsatte med när jag tagit studenten, och man kan väl säga att jag sommarjobbar sedan dess, säger Axel Trege följt av ett långt skratt.

Om vi ska vara lite seriösa är Axel Trege inne på sitt femte år i yrkesrollen som låssmed. Den första tidens praktik och sommarjobb kanske han inte räknar riktigt, men nog har han samlat på sig väldigt mycket erfarenhet genom åren.

INGA PLANER PÅ LÅSSMEDSYRKET

Förmodligen är det så att Axel Trege aldrig hade hamnat i låssmedsbranschen om det inte vore för att han fick höra om yrket och branschen genom familjens vänner. Man kan väl säga att hantverk syrkena lyste med sin frånvaro under gymnasietidens tre år när Axel Trege läste samhällsvetenskaplig linje med uni formsinriktning och fokus på beteende. Gymnasielinjen vänder sig till den som är intresserad av ett uniformsyrke och visst blev det kanske inte ett klassiskt klassiskt sådant per se för Axel, men nog är låssmedsyrket som att ta på sig en uniform – resonerar Axel.

– Det är ju lite som en livsstil det här yrket och det var också det som fång ade mig. Jag tyckte direkt att branschen och arbetet var roligt. Att jag dessutom känner mig stolt och duktig på det jag gör känns extra kul, säger Axel och tillägger att han också finner glädje i att låssmed syrket är så varierat och att han hela tiden får lära sig nya saker och utvecklas, något han menar inte är självklart inom alla yrkesval.

JÄMNÅRIGA KOLLEGOR INSPIRERAR

Det har varit via två, nästan jämnåriga

kollegor på företaget – som Axel även är vän med privat – som han fått inspiration och uppmuntran att söka stipendiet i Thage Thells Minnesfond. Att söka tyckte han var enkelt.

– Jag fyllde bara i en digital ansökan och mailade in. Från att jag skickade in den till att jag fick besked att jag tilldelas stipendiet gick det väldigt snabbt.

Axel Trege är den senaste i raden av Thage Thells Minnesfonds stipendiater. Nu får han hela processen med gesäll provskrivningen finansierad via stipendi epengarna, allt från resorna till och från Helsingborg till provskrivningen som sker i Göteborg, och boende. Att söka

15 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
AxelTrege TEMA | KOMPETENSFÖRSÖRJNING

bidrag ur fonden för att bekosta gesällbrevskrivningen är bara ett exempel på vad man kan söka till. Alla låssmedsaspi ranter under 25 år är välkomna med sin ansökan som på ett eller annat sätt syftar till att man vill utveckla sig inom yrket och branschen. Det kan röra sig om allt från enstaka kurser, till hela utbildningar och resor utomlands.

– Det är väldigt kul att jag fått stipendiet. Att ta gesällbrevet är bara början för mig. Jag och mina vänner på jobbet peppar varandra och mina två jämnåriga kompisar läser nu på inför att ta mästarbrevet, så det blir nog naturligt för mig att gå samma väg.

TIPSET: TVEKA INTE!

På frågan om varför Axel vill ta gesällbre vet har han knappast svårt att svara.

– Gesällbrevet blir som ett första intyg på allt jag kan inom yrket och bran schen, säger han och fortsätter: Mitt mål är att lära mig så mycket som möjligt, att ta till mig både av all den nya tekniken, men även värna över de gamla yrkeskun skaperna.

Axel Treges råd till den som funderar på att bli låssmed är först och främst att inte tveka utan bara köra på. Branschens bredd gör att det finns något för alla, menar han.

– Att vara låssmed behöver idag inte innebära att man sätter in traditionella lås, snarare skulle jag säga att man kan jobba med allting som på ett eller annat sätt har med dörrmiljöer och göra. Det handlar därför väldigt mycket om ellära för dagens yrkesverksamma låssmeder, så har man ett intresse för det, tycker jag man definitivt ska prova låssmedsyrket.

Fotnot: Precis innan artikeln publiceras nås vi av den glada nyheten att Axel Trege klarat gesällprovet och nu är en mycket stolt gesällbrevsinnehavare.

”Att vara låssmed behöver idag inte innebära att man sätter in traditionella lås”
Axel Trege tillsammans med sina kollegor Hampus och André.
TEMA | KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vuxenutbildningen i Borås har startat låssmedsprogram i samarbete med SLR

Efter dialog mellan SLR och Borås stad har man kommit fram till att med ny modell starta låssmedsprogrammet via stadens vuxenutbildningsenhet. SLR:s roll har bland annat varit att matcha eleverna mot företag. Det är även SLR som håller i den fyra veckor långa intro duktionen.

Modellen vi valt att använda den här gången går ut på gemensam introduktion för samtliga elever innan de går ut till företagen, förklarar Ebbe Svensson som jobbar med kompetensförsörjning inom SLR och som med sin låsmästarbak grund också är den som tillhandahåller introduktionen för eleverna.

Själva introduktionsunderlaget liknar det som finns för gymnasieskolan och innefattar allt från grunder i cylinder läggning till låsmontering.

Marie Blackenfelt, lärlingskoordinator på Vuxenutbildningen i Borås och en av initiativtagarna, framhåller att det har funnits sökanden till låssmedsprogram met även föregående år, men att man då inte haft möjlighet att starta upp. Den möjligheten har givits nu när SLR till handahåller både utbildningsplanen och utbildningsunderlaget.

– Även om vi har tillgång till utbild ningsmaterialet är det svårt för oss att utan yrkesspecifik kompetens omsätta det i praktiken, därför är det så bra att SLR nu är med hela vägen, säger Marie Blackenfelt och tillägger:

– Jag tror också att det i sig, att SLR faktiskt är med, har gjort det enklare för företagen att ta emot en lärling.

Marie Blackenfelt får medhåll från Ebbe Svensson som är den som rekry terat företagen och som i samråd med Borås stad matchat lärling mot respektive företag.

– Att SLR kvalitetssäkrar den här utbildningen tror jag har stor betydelse,

inne på sin fjärde introduktionsdag. Båda är eniga om att det är mycket att ta in men att det är väldigt roligt.

– Det är bra att vi faktiskt gör det vi pratar om praktiskt med händerna också, säger Linda Johansson som berättar att det är teknikintresset som fått henne att söka.

– Även om det är många benämningar på olika delar så känns det ändå som att man redan börjar snappa upp terminolo gin, säger Johanna Gillqvist.

betonar Ebbe Svensson som också menar att det varit positivt att man kommit ut till företagen och berättat om utbild ningsmodellen.

INTRESSE FÖR TEKNIK LOCKADE

När vi pratar med eleverna Johanna Gillqvist och Linda Johansson är de

För henne har det varit en viktig och rent av avgörande faktor att utbild ningen ges på plats i Borås eftersom det är här hon har barn och familj. Även för Johanna Gillqvist har det varit intresset för teknik som lockade till låssmedsyrket.

– Jag gillar att hålla på med händerna, bygga och lösa problem. Att låssmed är ett bristyrke känns dessutom också väldigt positivt, då vet man att chanserna att få jobb är goda.

Både Linda Johansson och Johanna

18 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
TEMA | KOMPETENSFÖRSÖRJNING
”Vår ambition är att personen ska kunna gå in i en anställning när lärlingstiden är klar”
Marie Bl a ckenfelt

Gillqvist ser fram emot att få komma ut på företagen. Ett av de medverkande företagen är Låsteam och regionchef i Borås Tomas Jansson är minst lika för väntansfull.

– Det är positivt att staden och branschorganisationen är med och kom petenssäkrar branschen, säger han och fortsätter:

– Vi välkomnar den här utbildningen i Borås stad eftersom det inte funnits något liknande tidigare.

Tomas Jansson berättar vidare att det är självklart för företaget att delta.

– Vår ambition är att personen ska kunna gå in i en anställning när lärlings tiden är klar.

SLR KVALITETSSÄKRAR HELA UTBILD NINGSPROCESSEN

Inom kort startar även Uddevalla kom mun upp låssmed för vuxenutbildningen, med samma utbildningsmodell som den man valt för Borås stad.

SLR:s roll framåt, när eleverna väl är ute och utbildas direkt på företagen, blir att fortsätta verka stödjande och kvali tetssäkrande genom hela utbildningspro

cessen. Modellen med SLR:s introduktion för eleverna med påföljande stöttning och att genom gående kvalitetssäkra utbildningen är en del av SLR:s nya utbildnings strategi för blivande låssmeder/låstekniker.

Själva utbildnings förfarandet för modellen avslutas med SLR:s yrkes prov som vid godkänt resultat ger eleven yrkes brev som grundutbildad låstekniker.

– Det känns fantas tiskt kul att vi kan göra detta och att SLR som branschförbund har dessa resurser. Jag hoppas att fler av våra medlems företag tar vara på detta, säger Ebbe Svensson och tillägger uppmanande:

Behöver ni folk, kon takta SLR, vi har resur serna och kompetensen!

19 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
Linda Johansson och Johanna Gillqvist.

Med egenskaper som är bra i extra utsatta miljöer

Habo Clean förenar tre värdefulla egenskaper. De är tillverkade i blyfri mässing, är nickelfria och har en ytbehandling som motverkar bakterietillväxt. Genom att välja Habo Clean väljer du handtag med omtanke.

Du hittar hela serien på habo.com .

LÅS FÖR FRAMTIDENS FASTIGHETER KARLATORNET 57°42’35.9”N 11°56’21.7”E SAFETRON SL620 SAFETRON SL630 SAFETRON 6500 SAFETRON 6600 ELSLUTBLECK ELTRYCKESLÅS MOTORLÅS Marknadsledande lösningar för hela fastighetsprojekt oavsett funktions och säkerhetskrav ELSLUTBLECK ELTRYCKESLÅS MOTORLÅS
clean Handtag med extra
omtanke

Byter yrkesbana i vuxen ålder Från Volvo till låssmed

En som via yrkesväxling tagit steget från industrin till säker hetsbranschen och låssmedsyr ket är Björn Samuelsson som fram till i somras var anställd på Volvo Cars. Idag jobbar han på SLR-medlemsföretaget lås smedsfirman Mart. Mattsson som är en del av Granitor Electro Security.

Tillsammans med bland andra Västsvenska Handelskammaren, Volvo Group, Volvo Cars och SKF samverkar SLR i ett nystartat pilot projekt kring yrkesväxling. Initiativet till yrkesväxlingen ligger i den industri omställning som de berörda företagen genomgår. Projektet ger den anställda möjlighet att ta tjänstledigt i upp till ett år från det nuvarande jobbet för att lära sig yrket på plats hos den nya arbetsgi varen.

Björn Samuelsson berättar att han genomfört akademiska studier men att han av familjetekniska skäl fastnade i industrin.

– Jag har länge saknat ett jobb där man mer sköter sig själv och får använda kropp och knopp, säger han och fortsät ter:

– Ganska nyligen kom jag till en punkt i livet där barnen klarar sig själva. Plötsligt kunde jag göra en satsning på mig själv och då tog jag chansen.

Björn Samuelsson som är ensamstå ende med sina barn har längtat efter att jobba med ett yrke som förenar problem lösning och teknik, vilket han tycker att låssmedsyrket gör. Men låssmed var faktiskt inte det han var inställd på att bli från början. Länge fanns även fastighets skötaryrket med i bilden.

– I yrkesväxlingsprojektet som Volvo ingår i fanns det fyra yrken att välja mel lan och låssmed blev det som kändes rätt.

En känsla som förstärktes efter att Björn också fick möjlighet att prova på yrket en dag.

– Det kändes bra direkt och framför allt kände jag att det är ett yrke som

är hållbart för mig långsiktigt, vilket fick mig att våga ta steget och hoppa på projektet.

Låssmedskollegan – tillika Björns handledare – Kalle Wong, framhåller att Björn fungerar väldigt bra i yrket och deras verksamhet.

– Han lär sig fort och tycker det är kul, det märker vi tydligt. Det känns som att han fått en nytändning i arbetslivet.

Kalle Wong är låssmed med gesällbrev som håller på att ta sitt mästarbrev och han känner igen sig mycket i Björn.

Jag började själv i yrket för 16 år sedan och då som yrkesväxlare. Från början är jag utbildad elingenjör och har jobbat i telekombranschen.

FRAMTIDA MEDARBETARE FÖR BRAN SCHENS BÄSTA

I dagsläget har Kalle Wong handlett en handfull låssmedslärlingar genom åren och skillnaden när man handleder gym nasieungdomar gentemot yrkesväxlare är självklart åldern och mognadsgraden.

– Någon som redan har ett jobb halkar inte bara in på yrket utan väljer aktivt att göra förändringen med att byta till

21 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
TEMA | KOMPETENSFÖRSÖRJNING
TEXT & FOTO: VICTORIA E. KISS NYLUND

låssmed. Intresset och seriositeten finns redan från start och som handledare behöver man därmed knappast sälja in yrket.

Jan Thörner, låssmedsmästare och tidigare ägare till Mart. Mattsson som numer jobbar på konsultbasis i företaget, håller med. Han har själv haft ett 40-tal lärlingar genom sin flera decennier långa yrkeskarriär. För Jan Thörner handlar det till stor del om den självbevarelsedrift det innebär för branschen att fylla på med mer kompetens i företagen.

– Vi skriker efter folk och det känns väsentligt att vara en del i att ge vidare den kunskap man har över generationer och med förhoppningen om att föda fram goda medarbetare som kan fortsätta utveckla branschen, säger han.

Men det finns också en mer måhända individualiserad aspekt på det hela.

– Den som inte bryr sig om och tar ansvar för att kompetensförsörja branschen får i regel kanske problem med medarbetare som inte håller måt t tet. Genom att ta in lärlingar får vi en unik chans att lära personer yrket och

företaget redan från start, vi är med och formar fram en yrkesverksam person som förhoppningsvis blir vår medarbetare.

Visst tar det tid och ekonomi i anspråk att ha en lärling på företaget, men det är det långsiktiga perspektivet man måste hålla i fokus, menar Jan Thörner vidare.

– Björn är väldigt bra för oss, han har varit intresserad redan från början, vilket är fördelen med yrkesväxlare, precis som Kalle var inne på.

En av de viktigaste nycklarna till en god lärlingsutbildning tycker Jan Thörner är att ge tid till lärlingen och att förena teori med praktik.

”UTMANING ÄR UTVECKLANDE”

Tre månader in i sitt nya yrke är Björn Samuelsson sedan en tid tillbaka redan ute på egna enklare uppdrag. Ett kvitto på att han lär sig snabbt, menar kollegorna.

Han tror själv att han förmodligen, med tanke på sitt föregående arbete inom industrin, har en viss grundförståelse för de praktiska delarna i låssmedsyrket, men menar samtidigt att det är väldigt stor skillnad mot att – som han uttrycker det

– ”sitta hemma och amatörgreja” och göra något professionellt.

– Det finns så mycket man inte känner till och jättemycket nytt att lära sig, både teoretisk kunskap, regler och rent praktiskt.

Till sin hjälp har Björn bland annat SLR:s lärobok i Låsteknik.

– Den har jag med mig som referens och jag försöker också ta till mig och hitta tillfällen att repetera alla nya termer och begrepp.

Björn Samuelsson är också av tron av ”utmaning är utvecklande” och menar att låssmedsyrket dag för dag breddas och fylls på, något som skapar ytterligare driv framåt för honom.

BIDRAGANDE FAKTOR TILL HÅLLBART SAMHÄLLE

Yrkesväxlingsdelen är det som Oskar Avedal, som leder projektet med yrkesväxling för Västsvenska Handelskammarens räkning, ser som mest spännande. Han tror att lärlings modellen är en väg att använda inom fler branscher.

TEMA | KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Björn Samuelsson i verkstaden på Mart. Mattsson. På nästa sida ser vi (f.v) Jan Thörner, Björn Samuelsson, Daniel Hägg och Kalle Wong.

– Vi får prova vår modell mot ett sys tem som ska passa när man pratar om omställning i arbetslivet och vi tror att vår modell är värdeskapande för alla, betonar han.

Daniel Hägg, verk samhetschef för säker hetsavdelningen på Granitor Electro Security, vilka Mart. Mattsson blev en del av förra året, lyfter också fram den värdeskapande grunden som yrkesväxlingsprojektet bidrar till.

– Projektet ligger helt i linje med Granitors värderingar om hur man skapar ett hållbart samhälle. Det har också varit tanken från början när Mart. Mattsson blev en del av oss, att vi ska kunna erbjuda ännu fler tjänster och då behöver vi också bli fler säger han och fortsätter:

– Just nu deltar vi i två olika pro jekt med yrkesväxling där det andra är tillsammans med Försvarsmakten genom vilka vi har en person som också ställer om till låssmed.

Från Granitors håll ser man ett stort värde att vara med och bredda vägen för den här typen av projekt även framöver.

Daniel Hägg framhäver också att man ställer sig mycket positiva till pilotprojektet i vilket Björn Samuelsson deltar och att man för diskussioner om att utveckla det tillsammans med SLR, Västsvenska Handelskammaren och Göteborg Stad.

– Vi är även i diskussion kring ett projekt med personer som med anledning av psykisk ohälsa varit borta länge från arbetsmarknaden. Tanken är att vi bland annat ska kunna bidra med platser för arbetsträning för dessa personer, säger Daniel Hägg och fortsätter:

– Det absolut viktigaste för oss och yrket är att vi hittar personer med viljan att bli låssmeder, så länge man har viljan kan man lära sig och då spelar inte bakgrunden någon avgörande roll.

Pilotprojektet som Björn Samuelsson är en del av är tänkt att skalas upp ytter ligare nästa år. Då hoppas man från Västsvenska Handelskammarens sida på fler som yrkesväxlat till låssmed.

– Det stora är metodutvecklingsdelen, förklarar Oskar Avedal och fortsätter: – Vår roll är att vara kontaktytan mellan näringsliv, företag och utbildning. Man går från att ha ett jobb till att lära sig ett nytt jobb, på det nya jobbet. Det är viktigt att hela kedjan hänger ihop. Vi utgår från företagens behov och den kompetens de behöver och matchar mot en lärling. Unikt i det här projektet är att lärlingen redan har ett yrke, det ska förhoppningsvis göra det lättare att lära sig det nya yrket.

Projektet pågår i sin projektfinan sierade form fram till 2024 men målet och syftet är att sedermera landa i mer generella arbetsmarknadsmodeller.

– Det skulle vara väldigt roligt om det här blir min framtida arbetsplats, säger Björn Samuelsson.

För det finns det goda förutsättningar. Björn har redan visat sig vara en stor till gång för företaget, avslöjar Daniel Hägg.

23 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
VIKTIGT ATT HELA KEDJAN HÄNGER IHOP
”Så länge man har viljan kan man lära sig och då spelar inte bakgrunden någon avgörande roll”

dormakaba dKey

Teknik så smart att den inte syns

Tryggt, smart och enkelt med dormakaba dKey dormakaba dKey är ett smart hybridlås som ger dig tryggheten i ett rejält mekaniskt lås och flexibiliteten från digital teknik. Låsning och upplåsning görs med nyckel eller digitalt, automatiskt eller med dKey-appen för Android och iPhone. All elektronik är integrera d i låshuset och inga synliga enheter behöver monteras utanpå dörrbladet. Nu även med smarta tillbehör för utökad funktionalitet. Scanna QR-koden för mer information. www.dormakaba.se

NYHET NUMEDSMARTA TILLBEHÖR!

OBS! Missa inte att anmäla dig till dormakaba dKey licenskurs. Kontakta din lokala dormakabarepresentant för mer info.

Varje resenär bär fred i sitt bagage

Hasse Aro

Född: 8 september 1957.

Familj: Fru, fem barn. Bor: Stockholm (uppvuxen i Tumba).

Karriär: Började på lokalradion, följt av Radio Stockholm där han jobbade som reporter, nyhetsredaktör och program ledare för Stockholm Direkt. Program ledare för SVT:s Trekvart och därefter för TV3:s Efterlyst i drygt 30 år. Har även arbetat med andra program för TV3 och Krimkvarten för TV4. Under hösten syns han återigen i TV-rutan med Efterlyst i TV3. Han har tidigare också suttit med i styrelsen för Svenska Stöldskydds föreningen, SSF.

Hobby: Att resa.

Det var länge sedan, pandemi och annat har satt stopp. Men nu sitter jag här igen. På en flygplats. Jag borde känna skam. Tydligen. Men, den känslan växer sig inte särskilt stark. I min värld är en flygplats det absolut bästa stället att var på. En oas fylld av förväntningar, kärlek och spänning. En plats där tiden för en liten stund stannat. En plats mellan vardagen och äventyret. Bakom mig ligger det vanliga livet, med all dess stress. Framför mig väntar förhoppningvis något spän nande. Ett nytt land, nya upplevelser, nya intryck. Men här och nu är det bara jag och flygplatsen i harmoni.

Jag känner mig som Hugh Grant i filmen Love Actually. I öppningsscenen ser vi människor mötas i ankomsthallen. Kramar, glädje, kärlek. Med Grants härliga röst I bakgrunden.

”Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. It seems to me that love is everywhere.” I ankomsthallen kärlek. I avgångshallen förväntningar.

FLYGPLATSER ÄR OCKSÅ, FÖR ATT CITERA någon annan jag glömt, världens mest jämställda plats. Vi kommer från alla delar av världen, olika hudfärger, olika religioner, olika kläder. En del i kostym, andra klädda för att sova länge på planet. Men ingen reagerar på någon annan. Vi är i grunden helt lika. Resenärer - på väg bort. Eller hem. Men just nu i livets andningspaus.

Min boarding närmar sig. Jag tar min väska och går ombord planet och börjar min resa. Att resa är att utvecklas. Vidga sina vyer, bli mer tolerant, förstående, öppensinnlig. Som tonåring satte jag ihop en lista på länder jag absolut måste besöka i mitt liv. Tolv länder skrev jag upp och under några år i mitt yrkesliv fick jag förmånen att åka över hela värl den. Som producent för Robinson ägnade

jag somrarna åt inspelning på olika platser och vintrarna åt att leta nya ställen att förlägga inspelningarna på. Totalt blev det mer ön fyrtio länder utanför Europa. Från stora välkända platser till ställen jag inte ens visste fanns. För varje resa växte jag som person. Blev en bättre människa, vill jag påstå. För att citera en annan filmkaraktär, spelad av George Clooney i filmen Up in The Air. Den handlar om en person som reser konstant i sitt jobb. ”Förra året reste jag 322 dagar, vilket innebar att jag var tvungen att tillbringa 43 miserabla dagar hemma.”

Jag kunde känna igen mig i detta när jag reste som mest. Nu är det mer sällan. Men känslan återkommer när mitt plan accelererar och äntligen lyfter.

SOM SAGT, DET FINNS DE SOM TYCKER JAG borde känna skam, flygskam. För genom att flyga bidrar jag till klimatkrisen. Det är naturligtvis sant. Till en del, i alla fall. Flygplan är en klimatbov. Men flygindustrin står bara för 2-3 procent av all klimatpåverkan. Det betyder att om vi skulle stoppa alla flygningar nu - helt och hållet - så hade vi fortfarande 97 procent av problemen kvar. Samtidigt skulle få en mer intolerant värld, med medborgare fyllda av misstänksamhet mot dem i alla andra länder. En sämre värld, en värld jag inte vill uppleva. Visst måste flygmotorerna utvecklas. Bli mer klimatsmarta. Men i väntan på det kan vi inte sluta resa. För, som jag brukar säga, varje resenär bär fred i sitt bagage. Så går mina tankar när vi efter någon timme går ner för landning. Den här gången gick resan bara till Stockholm. Men där och då, när jag satt i avgångshallen, spelade det ingen roll. För stunden av njutning är likadan varje gång, oavsett resmål. Ena gången Stockholm, nästa gång kanske Kuala Lumpur.

25 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
KRÖNIKA | HASSE ARO

Nordens högsta byggnad får säkerhet från Safetron installerat av Passera

Landets mest omtalade sky skrapa, Karlatornet, är ett pre stigefyllt projekt från alla håll med åratal av planering bakom sig. Fullskalig leverantör av all elektrisk säkerhet för tornet är Safetron – som utvecklar elek troniska lås för den skandina viska marknaden – och lås- och säkerhetsföretaget Passera i Borås genomför installationen, både i tornet och det närlig gande Podiet.

– Vi tog tidigt kontakt med låspro jekteringsavdelningen på Serneke som presenterade projektets kravspecifikation för oss. Vi kände direkt att våra produk ter var som skräddarsydda för ändamålet, inleder Adam Klingberg, försäljningsan svarig på Safetron som även lett företaget genom upphandlingsprocessen.

– Några av kraven in den omfattande specifikationen rör sig om standardise

rade funktioner, att produkterna ska vara svensktillverkade, men även önskemål om låg strömförbrukning har varit centralt.

– Vi har länge gått i bräschen för låg strömförbrukning och smart funktions paketering. De efterfrågade produk terna fanns redan i vår produktportfölj, fortsätter Adam Klingberg och medger att det, samt att företagets produkter är tillverkade i Sverige, har varit positivt i sammanhanget.

SKALL BLI HÖGSTA BOSTADSHUS INOM EU

Bygget av Karlatornet med tillhörande Karlastaden inleddes av byggkoncernen Serneke 2018. Efter en del förseningar till följd av bland annat omvärldsläget hade man under hösten 2022 kommit en bit över 60 våningar av de 73 planerade. Redan i september i år uppmättes tornet som ligger i stadsdelen Lindholmen på Hisingen i Göteborg till 193 meter, vilket gjorde det ungefär tre meter högre än Turning Torso i Malmö. När den fulla höjden på 246 meter nås ska Karlatornet inte bara bli Nordens högsta byggnad, utan också det högsta bostadshuset inom EU, enligt Serneke själva.

– Tack vare Safetrons produktutbud har vi kunnat hålla oss till samma fabri

kat på samtliga elektroniska lås, vilket har varit positivt för att hålla nere både antal produkter och fabrikat, förklarar Patrik Rhedin, låsprojektör och projektle dare på Serneke.

LEVERERAR ÄVEN TILL PASSERINTENSIVA PODIET

När allt stod klart och det offentlig gjordes att Safetron blev totalleverantör för den elektroniska säkerheten firade man internt på företaget, berättar Adam Klingberg.

– Affären är en milstolpe för oss. Jag har varit med på hela resan från litet företag år 2009 när jag kom in, fram till nu när vi är med och konkurrerar om och också vinner ett av de största byggprojek ten i Sveriges historia.

– Visst är det ett prestigefyllt projekt med stort signalvärde, ett fint referens objekt för oss som befäster vår position på marknaden som ledande leverantör av elektroniska lås och som öppnar fler dör rar för framtida stora projekt, fortsätter han.

Nyligen fick man också veta att man får leverera all elektronisk säkerhet till Podiet, som utgör den kommersiella delen av Karlastaden – omgivningen runt Karlatornet. Här ryms 25 000 kvadratme

TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND FOTO: SERNEKE, SAFETRON PASSERA

Ovan ser vi en illustrerad vy över Karlatornet och tillhörande Karlastaden. Nedan ser vi Adam Klingberg på plats på Safetrons kontor, samt en mindre bild på företagets elslutbleck ES22 som finns med bland de produkter som kommer installeras i Karlatornet och Podiet.

UTBLICK | UNIKT BYGGPROJEKT
”Vi har länge gått i bräschen för låg strömförbrukning och smart funktionspaketering”

ter med bland annat butikslokaler.

– Det är en än mer passerintensiv omgivning med kontor, hotell, konferensoch butikslokaler, så det känns fantastiskt roligt att få den delen också.

RÄKNAR MED ATT LÄGGA 4500 ARBETS

TIMMAR

De faktiska säkerhetsinstallationerna har påbörjats konkret under hösten och intensifierats under vintern i takt med att bygget av Karlatornet fortskrider. Passera i Borås som från installatörssi dan vunnit upphandlingen och därmed installerar alla Safetrons produkter i både Karlatornet och Podiet, delar glädjen med dito företag. Men helt oväntat var det inte att man vann.

– Det är alltid roligt att vinna stora och omtalade projekt, men för mig som säljare handlar det faktiskt mer om relation med kunden, säger Mimmi Bruhn, säljare på Passera i Borås och fortsätter:

– Vi vet sällan hur stor konkur rens vi har, men har sedan flera år tillbaka haft både små och stora projekt tillsammans med Serneke och på det sättet etablerat ett bra samarbete, vilket jag såklart tror påverkar denna typ av upphandling.

Man räknar med att lägga cirka 4 500 arbetstimmar på att installera både lås och beslag i både Karlatornet och podiet, vilket gör installationsprojektet med Karlatornet till ett av företagets större och mest omfattande projekt.

– Tidsplaneringen i detta projekt är otroligt viktig för att arbetet ska flyta på och bli så effekt som möjligt, säger Emilia Viktorsson, projektledare på Passera Borås som varit med från uppstart och som sedermera är med genom hela pro cessen.

För att hålla tidsplanen kommer ett tiotal montörer lyda under Emilia Viktorssons ledning.

Slutbesiktningen är förlagd till juli 2024 och till dess beräknar Passera Borås att arbetet – med lyckat resultat – är slutfört.

28 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
Exempel på Safetrons eltryckeslås SL620 i en dörrmiljö. Samt Mimmi Bruhn till höger. Karlatornet fångat på bild tidig höst 2022. Foto: Benny Jansson.
UTBLICK | UNIKT BYGGPROJEKT
”Tidsplaneringen i detta projekt är otroligt viktig för att arbetet ska flyta på”
Läs mer på: www.alarmtechglobal.com Dokumentskåp till anläggningar för brandlarm och inbrottslarm i format A3 eller A4 med smal eller tjock rygg • Dokumentskåp för orienteringsritningar, serviceritningar i A4 eller A3 format • Finns med dörr för horisontell eller vertikal öppning i format A4 eller A3 • Finns med nyckellås, brandkårslås, kodlås eller förberett för ASSA-lås Installatörens val: ”alla dar i veckan” Sveriges bredaste utbildningsutbud inom säkerhet. Utbilda dig hos SSF och certifera dig hos SBSC och få 30% rabatt på både utbildning och ansökningsavgift. Bli behörig ingenjör slr.indd 1 2022-11-10 13:29

Onmar vill samarbeta med låssmeder

Det har flutit mycket vatten under broarna sedan 1918. Då grundades Möbellås AB i Eskilstuna. Efter en spännande resa med strandhugg i USA, och med olika namn i förstä ven, står det nu Onmar på "skutan". Företaget säljer lås och beslag för fritidsbåtar i 23 länder och samarbetar gärna med låssmeder.

– Att sälja och installera lås för fritidsbåtar kan bli en lönsam nisch för låssmederna. Vi har också ett brett sorti ment av rostfria lås och beslag för andra tuffa utomhusmiljöer än den marina. Tillverkningen sker i systerbolaget Ztift, berättar Leif Andersson, Onmars styrel seordförande. Sonen Dag har tagit över vd-rollen. De flesta båtägare är säkerhets medvetna och båtarna renoveras därför regelbundet. Då kan det vara klokt att också byta lås. Ägare av fritidsbåtar drab bas både av inbrott och motorstölder.

– Motorstölderna har ökat kraftigt de senaste åren. Det beror bland annat på att det säljs fler utombordsmotorer till båtar under 30 fot än tidigare. Motorerna är relativt små och därför lätta att forsla bort och betingar ett högt saluvärde. Stöldrisken minskar om båtägaren instal lerar ett extra motorlås eller använder GPS. Via GPS kan man följa motorns väg på den skumma marknaden och kanske också gripa tjuven, säger Leif Andersson.

"HIDDEN LATCHING" GÖR DET SVÅRT FÖR

TJUVEN

Dörren och karmen på en båt är, till skillnad från en lägenhetsdörr, inte konstruerade för att motstå inbrytning utan i stället utifrån tillgänglig yta och placering. Snittjockleken på skjutdörrar i motorbåtar under 30 fot är bara cirka 12,5 millimeter.

– För att förbättra säkerheten har vi lanserat konceptet, ”hidden lat ching". Låset är då flyttat från dörren till karmen. Då kan man på ett bättre sätt skydda och förstärka låsinfästningen. Konceptet används bland annat av båttillverkarna Axopar, Sunseeker, Princess Yachts, berättar Leif Andersson.

Hur ser framtiden ut när det gäller skalskyddet på fritidsbåtar?

– Elektromekaniska lås kommer även att användas där, säger Leif Andersson.

Men då ställs speciella krav.

– Den marina miljön är tuff. Saltvatten, i kombination med fin sand i luften som på Floridakusten, var en utmaning för oss. Det tog flera år att hitta mekaniska konstruktioner som klarade denna krävande miljö, säger Leif Andersson.

KRÄVANDE MARIN MILJÖ EN UTMANING

En fritidsbåt används bara cirka tre månader om året. Under vintersäsongen strömförsörjs den ofta av ett batteri som kan laddas ur. Men moderna fritidsbåtar

har, liksom dagens bilar, mycket elektro nik som kräver kontinuerlig strömför sörjning.

– Ett elektromekaniskt lås måste alltid ha ström för att fungera. Annars kommer du inte in i båten. Det är en faktor man måste ta hänsyn till vid utvecklingen av sådan lås för båtar. Till sjöss kan båtarna även få ström från solpaneler, säger Dag Andersson.

Det finns redan laddstol par för elbilar.

– I takt med att allt fler elbåtar säljs kommer det också att behövas sådana stolpar på bryggor och i hamnar, menar Dag Andersson.

Onmar söker en samarbetspartner för att utveckla elektromekaniska lås för fritidsbåtsmarknaden.

– Eftersom vi har en stor marknadsan del, och därmed ”äger nyckeln till många båtmärken”, kan det bli en bra affär för den som samarbetar med oss, menar Dag Andersson.

BREVLÅDOR EN RÄDDNINGSPLANKA

Möbellås AB tillverkade till en början enbart lås för möbelindustrin. I början av 80-talet vek efterfrågan på lås för möbler. Räddningen blev brevlådor för lägenheter och Möbellås köpte upp alla nordiska tillverkare av sådana brevlådor.

På 90-talet bytte företaget namn till Mobella AB. Mobella startade ett dot terbolag i USA år 1993, världens största marknad för fritidsbåtar.

– På sju år hade Mobella fått 15 internationella patent på båtlås och var marknadsledande i USA. År 2003 köptes

30 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
”Det tog flera år att hitta mekaniska konstruktioner som klarade denna krävande miljö”

Mobella upp av den amerikanska låstill verkaren Southco i Pennsylvania som etablerade en marin division i företaget.

Till följd av finanskrisen 2009 sjönk efterfrågan på fritidsbåtar kraftigt. Därför avvecklade Southco sin marina division.

– I stället etablerades Onmar som blev en partner till Southco Marine och vi fokuserade på tillverkning och försäljning av avancerade lås för båtdörrar men även beslagning, säger Leif Andersson.

Onmar har myntat begreppet. "One look one lock".

– Det betyder att lås och beslag blir en sammanhållande länk för båtens designspråk. Alternativet är att båttill verkarna köper lucklås, skåplås, dörrlås och beslag från olika tillverkare. Men

dessa komponenter har sällan samma form; någon är rund, medan en annan kanske är fyrkantig till formen. Våra produkter är antingen runda eller fyr kantiga. Båtägaren slipper då en mindre tilltalande mix av olika former, säger Dag Andersson.

Onmar erbjuder också eftermarknads service via partners.

– Det finns cirka tre miljoner fritids båtar i världen. Så eftermarknaden är enorm, säger Leif Andersson.

NU ÄR DAG RORSMAN PÅ ONMAR Mekanikingenjören Leif Andersson har 40 års internationell erfarenhet av kon struktion, utveckling, tillverkning och försäljning av verkstadsprodukter. Bland annat hydrauliska verktyg för att såga

upp krockade bilar och rädda inklämda personer.

Leifs son Dag, som är civilekonom, är nu vd både för Onmar och moderbolaget Helekopter.

– Yrkeshögskolan (YH) är viktig för vår kompetensförsörjning och vi har haft praktikan ter från YH med inrikt ning mot finmekanik och elektromekanik. Inom Helekopterkoncernens företag finns goda utvecklingsmöjligheter. Unga medarbetare har gått från ett av koncer nens bolag till ett annat och även blivit delägare. Några har startat egna företag, tack vare de kun skaper och erfarenheter de fått i våra företag, berättar Dag Andersson.

I en större organisa tion blir man ofta duktig enbart inom ett smalt område.

– Det är därför vär defullt att få arbeta i ett mindre entreprenörsföre tag när man kommer från direkt skolbänken. Vi erbjuder en bredd genom att unga medarbetare får lära sig hur koncernens företag samverkar, säger Dag Andersson.

Dagens internationella konkurrens är hård för många företag.

– Då krävs den kompetens vi ger med arbetarna för att kunna ”arbeta sig uppåt” inom en organisation. Den erfarenheten är en bra plattform för den framtida kar riärutvecklingen, menar Dag Andersson.

Onmars produkter står bara för cirka tre procent av båtbyggarens materialkost nad.

– Men de står för runt 60 procent av det intryck köparen av båten får och gör den då lättare att sälja. Produkterna ska fungera i en krävande marin miljö, utan att vibrera, men också tillfredsställa kräsna båtköpares krav på estetik och känsla, säger Dag Andersson.

Den ekvationen har Onmar lyckats lösa...

31 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
BRANSCHEN | REPORTAGE
Dag Andersson, vd Onmar och Helekopterhuset, Leif Andersson, styrelseordförande i Onmar, och Henric Johansson, vd för Ztift.

Ztift Utvalt för

prestigefyllt EU-projekt

I Helekopterkoncernen ingår även utvecklings- och kon traktstillverkningsbolaget Ztift. Företaget har i hård konkurrens valts ut för EU:s forskningspro jekt, Horizon. Där forskar man bland annat kring hur ny teknik kan implementeras inom verk stadsindustrin.

– Vi är en kontraktstillverkare ”från ax till limpa”, inom det finmekaniska området. Det skiljer oss från en legotill verkare som enbart tillverkar detaljer till kunderna, säger Henric Johansson, vd för Ztift och även delägare.

Ztift har nyligen ökat tillverknings kapaciteten genom att bygga ut fabriken. Kunderna kan till exempel vara företag som vill flytta hem sin tillverkning från utlandet.

–Vi samarbetar gärna med företag, som behöver vår kompetens när det gäller tillverkning av lås och beslag för dörrmil jöer, både inom det marina området och i byggnader, säger Henric Johansson.

TILLVERKAR ONMARS PRODUKTER

Ztift tillverkar Onmars produkter för fritidsbåtar. Även Assa är en stor kund, liksom Southco i USA och England.

– Vi tillverkar bland annat tillhållarlås på uppdrag av Assa. För Southco gör vi beslag, till exempel handtag, men också speciallösningar till deras industrier, inriktade mot accesslösningar, berättar Henric Johansson.

Ztift ingår i det hittills största forskningsprojektet inom EU, kallat

”Horizon”.

–Forskningen ska belysa hur ny teknik kan implementeras i EU-konceptet Industry 5.0”, säger Henric Johansson.

EN NY INDUSTRIELL REVOLUTION

Industry 4.0 är en del av den nya industri ella revolutionen som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robottek nik. Industry 5.0 kom pletterar "Industry 4.0-metoden" inom EU genom att ställa forskning och innovation i industrins tjänst för att möjliggöra en övergång till en hållbar produk tion med männ iskan i centrum.

Forskningen är också inriktad mot företag som, liksom Ztift, tillverkar produkter med låg volym men hög komplexitet.

– Då är personalens yrkeskompetens

mycket viktigare än maskiner och auto mation, säger Henric Johansson.

Ztift och ett företag i England, som handtillverkar revolvrar, ingår i "Horizon", tillsammans med jättar som Ford och Alfa Laval. Projektet kommer att pågå under ett antal år och involve rar forskare vid universitet i flera

De som jobbar hos

Ztift har insett att verkstadsarbete inte är vad det var på farfars tid. Då var det tungt och smutsigt. Idag är det en bransch med goda utvecklings möjligheter för den som har drivet och viljan att lära. En rundvandring i fabriken ger en känsla av traditionell finmekanik, i kombination med ny teknik, ungdomlig entusiasm och god laganda.

32 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
BRANSCHEN | REPORTAGE
Samlingsbild på lås i Griffin hidden latching-serien, tillverkade i Ztifts fabrik. Nedan monterar Tomas Sjöberg ett lås från samma serie.

Anchor lanserar ny hänglåsfamilj IP68

"Utmaningen har varit att konstruera ett tätt hänglås som uppfyller kra ven för IP68, som samtidigt måste vara enkelt för låssmeden att montera valfri ovalcylinder i. Dessutom ska låset vara robust och användarvänligt för slutkunden. Resultatet blev en helt ny hänglåsfamilj med patentsökt tätningsmekanism, Anchor Lås IP68-serien", säger Tomas Eriksson, vd och ägare. Själva luckan på hänglåset för tankarna till den gamla svagdricks flaskan med sitt tätslutande lock med samma typ av hävarmsmekanism. Denna teknik fungerar utmärkt fortfarande. Även om du har frusna fingrar eller grova arbetshandskar på dig kan du enkelt öppna eller stänga luckan. Hänglåsen, som är anpassade för skandinavisk ovalcylinder släpps på marknaden under 2023 och då i samtliga säkerhetsklasser, från klass 1, som är en nykomling i utförandet för ovalcylinder, ända upp till högsta säkerhetsklass 5.

+

Vi är Sveriges ledande lås- och säkerhetsföretag!

Alla SLR:s medlemmar är auktoriserade, innehar Mästarbrev, har en bred utbildning och ett gediget kunnande. Medlemsföretagen finns över hela landet och din närmsta säkerhetspartner hittar du här. Våra etiska regler och krav på Mästarbrev, garanterar en god service till mycket hög kvalitet.

ALINGSÅS Alingsås Lås & Larmservice AB www.alas.se

ARLANDASTAD Certego AB www.certego.se

ASKIM Låsspecialisten Bröderna Nykom Aktiebolag www.lasspecialisten.com

BODEN Låssmeden i Boden AB www.lassmedboden.com

BORÅS Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet www.lasochsakerhet.se

BORÅS Direct Larm Borås AB www.directlarm.se

BORÅS LåsTeam Sverige AB www.lasteam.se

BROMMA Avarn Alviks Lås AB www.avarnsecurity.se

BROMMA Great Security Bromma AB www.greatsecurity.se

DANDERYD Täby Danderyds Lås AB www.tabydanderydlas.se

EKSJÖ Höglandets Lås och Säkerhet AB www.hoglandetslas.se

EKSJÖ Optimera Svenska AB www.optimera.se

ENKÖPING Certego AB www.certego.se

ENSKEDE Bergs Låsverkstad AB www.bergslas.se

ESKILSTUNA Certego AB www.certego.se

FALKENBERG Great Security Sverige AB www.greatsecurity.se

FALKENBERG Protectum AB - Wikströms lås www.protectum.nu

FALKENBERG Skrea Lås & Smide AB www.skrealas.se

FALKÖPING Vadsbolås AB www.vadsbo.se

FARSTA Farsta Lås AB www.farstalas.se

FINSPÅNG AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se

FLEN Certego AB www.certego.se

GNESTA Great Security Mekanik Stockholm AB www.greatsecurity.se

GUSTAVSBERG Lås Larmteknik Värmdö AB www.laslarmteknik.se

GÄLLIVARE Låsab Lås- & Larmservice AB www.lasab.se

GÄVLE Certego AB www.certego.se

GÄVLE Lås & Nyckel i Gävle AB www.nyckel.nu

GÄVLE LåsCity i Gävle AB www.lascity.se

GÖTEBORG AB Låfa Lås & Fastighetsservice www.lafalas.se

GÖTEBORG Avarn Låsteknik i Göteborg AB www.avarnsecurity.se

GÖTEBORG Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB www.gbglas.se

GÖTEBORG Låset i Centrum HJK AB www.lasetgbg.se

GÖTEBORG Låsinväst Svenska AB www.lasinvast.se

GÖTEBORG Låssmeden Sven Alexandersson Aktiebolag www.lassmeden-sa.se

GÖTEBORG Mart. Mattsson & Co AB www.martinmattsson.com

GÖTEBORG SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

GÖTEBORG SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

GÖTEBORG Södra Vägens Låsservice AB www.sodravagenslas.se

HALMSTAD AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se

HALMSTAD Great Security Sverige AB www.greatsecurity.se

HALMSTAD Lås & Larmspecialisten AT AB www.las-larm.com

HANDEN Brandbergens Låshörna AB www.lashornan.se

HANDEN Haninge Lås AB www.haningelas.se

HAPARANDA Gränslås Service AB facebook/granslas

HELSINGBORG Avarn Lås-Aktuellt AB www.avarnsecurity.se

HELSINGBORG Brand & Säkerhet i Helsingborg AB www.brandochsakerhet.se

HELSINGBORG Lås & Trygghet i Helsingborg AB www.las-trygghet.se

HELSINGBORG Öbergs Lås & Nycklar Eftr KB www.obergs.com

HUDDINGE Lås-Arne Malmström AB www.las-arne.se

HUDDINGE Stanley Security Sverige AB www.stanleysecurity.se

HÄGERSTEN AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se

HÄGERSTEN Aspuddens Lås - Låstjänst HB www.lastjanst.com

HÄGERSTEN Bravida Säkerhet AB www.bravida.se

HÄGERSTEN Certego AB www.certego.se

HÄGERSTEN Västberga Lås AB www.vastbergalas.se

HÄRNÖSAND Nylunds Lås & Larm AB www.nylundslas.se

HÄSSLEHOLM Hässleholms Låssmed AB www.hlmlassmed.se

HÖRBY Allans Lås & Larm AB www.allanslas.se

JOHANNESHOV Safe Team Sverige AB www.safeteam.se

JOHANNESHOV Sickla Låsteknik AB www.sicklalasteknik.se

JÄRFÄLLA Aktiebolaget Järfälla Låsservice AB www.jarfallalasservice.se JÄRFÄLLA AB Norrlås www.norrlas.se

JÖNKÖPING Yxhage Lås & Europalarm AB www.yxhage.se JÖNKÖPING Passera AB www.passera.se KALMAR W.B.- Låsservice AB www.wblas.se

KARLSHAMN Avarn Lås-Aktuellt AB www.avarnsecurity.se

KARLSKOGA Ekbergs Låsservice eftr AB www.ekbergslas.se KARLSKRONA Creab Säkerhet AB www.creab.se KARLSKRONA Karlskrona Låsservice AB www.kna-las.nu KARLSTAD Certego AB www.certego.se KATRINEHOLM Certego AB www.certego.se KIRUNA Certego AB www.certego.se KISTA AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se KISTA Axlås Solidlås AB www.axlassolidlas.se KISTA Certego AB www.certego.se KRAMFORS Låssmeden i Kramfors AB www.lås-smeden.se KRISTIANSTAD Certego AB www.certego.se KRISTIANSTAD Citylåset i Kristianstad AB www.citylaset.se

KRISTINEHAMN Låsmästarn i Värmland AB www.lasmastarn.se KUNGSBACKA Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet AB www.lasochsakerhet.se KUNGSHAMN Dalek Lås & Larm AB www.dalek.se KÖPING Certego AB www.certego.se

LERUM AB Lerums Lås & Larmservice www.lll.se

LIDINGÖ Lidingö Lås & Larm AB www.lidingolas.se

LIDKÖPING Vadsbolås AB www.vadsbo.se

LINDESBERG Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB https://lss.secwise.com

LINKÖPING Byggbeslag Lås & Säkerhet AB www.byggbeslag.se

LINKÖPING Certego AB www.certego.se

LULEÅ Certego AB www.certego.se

LUND All-Round Låsservice AB www.allroundlas.com

LUND Certego AB www.certego.se

LUND Great Security Sverige AB www.greatsecurity.se

LYCKSELE AB Norrskydd www.norrskydd.se

MALMÖ AB Låscentralen E. Borgström www.lascentralen.se

MALMÖ Avarn Lås-Aktuellt AB www.avarnsecurity.se

MALMÖ Bengtssons Låsservice AB www.bengtssonslasservice.se

MALMÖ Certego AB www.certego.se

MALMÖ Great Security Sverige AB www.greatsecurity.se

MALMÖ Malmö Låstjänst AB www.malmolastjanst.se

MALMÖ SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

MARIEFRED Mälardalens Säkerhetscenter AB www.sakerhetscenter.eu

MARIESTAD Vadsbolås AB www.vadsbolas.se

MARKARYD Säkerhetstjänst i Markaryd AB www.sakerhetstjanst.se

MJÖLBY Axet Lås i Mjölby AB www.axetlas.se

MOTALA Certego AB www.certego.se

MÄRSTA Nyckellås i Märsta AB www.nyckellas.se

SSF INFORMERAR

SLR AUKTORISATION

Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget uppfyller de krav som SLR och SSF gemensamt tagit fram. Bland annat ska det finnas bevis på yrkeskunskap genom mästar- och gesällbrev, SLR:s etiska regler ska följas, licenser från tillverkare måste finnas och butik och lokaler måste uppfylla gällande skyddskrav. Anlita alltid ett Auktoriserat Låsmästarföretag!

VAD ÄR ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller för alla organisationer inom alla branscher och verksamheter. Den inne håller åtta huvudämnen:

• Kundfokus

• Ledarskap

• Medarbetarnas engagemang

• Processinriktning

• Systemangreppssätt för ledning

• Ständiga förbättringar

• Faktabaserade beslut

• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

MÖLNDAL Mölndals Låsservice AB www.molndalslas.se

MÖLNDAL Paralarm AB www.paralarm.se

MÖLNDAL SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

NACKA Great Security Nacka AB www.greatsecurity.se

NORRKÖPING AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se

NORRKÖPING Certego AB www.certego.se

NORRKÖPING Lås & Nycklar i Norrköping AB www.lasonycklar.se

NORRKÖPING Låssmeden i Norrköping AB www.lassmeden.se

NORRKÖPING Norrköpings Låsverkstad AB www.norrkopingslasverkstad.se

NORRTÄLJE Norrtälje Låsservice AB www.ntjlas.se

NORRTÄLJE Spaak Säkerhet AB www.spaaksakerhet.se

NYBRO Nybro Lås AB www.nybrolas.se

NYKÖPING Certego AB www.certego.se

NYKÖPING Great Security Mekanik Stockholm AB www.greatsecurity.se

NYNÄSHAMN Södertörns Lås AB www.sodertornslas.se

OSKARSHAMN Sjögrens Lås & Brandskydd AB www.sjogrenslas.com

PITEÅ Caverion Sverige AB www.caverion.se

SANDVIKEN Certego AB www.certego.se

SKARA Vadsbolås AB www.vadsbo.se

SKELLEFTEÅ AB Norrskydd www.norrskydd.se

SKÄRHOLMEN Axlås Solidlås AB www.axlassolidlas.se

SKÖVDE Låsteam AB www.lasteam.se

SKÖVDE Vadsbolås AB www.vadsbo.se

SOLLENTUNA Gerts Lås & Larm AB www.gertslas.se

SOLLENTUNA Sollentuna Lås AB www.sollentunalas.se

SOLNA Råsunda Säkerhetsentreprenad AB www.rasundalas.se

SPÅNGA SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

SPÅNGA Spånga Lås AB www.spangalas.se

STENUNGSUND SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

STOCKHOLM AB Kungslås AB www.kunglas.se

STOCKHOLM AB Låscentrum Surbrunn www.lascentrum.se

STOCKHOLM AB Låssnabben www.lassnabben.se

STOCKHOLM Automatic Alarm i Stockholm AB www.automaticalarm.se

STOCKHOLM Axlås Solidlås AB www.axlassolidlas.se

STOCKHOLM Corells Lås AB www.corellslas.se

STOCKHOLM Hornsplans Låsservice Aktiebolag www.hornsplanslas.se

STOCKHOLM Karla Låsservice AB www.karlalas.se

STOCKHOLM Kungsholms Låsservice AB www.kungsholmslas.se

STOCKHOLM Lindells Låsservice AB

STOCKHOLM Låsborgen AB www.lasborgen.se

STOCKHOLM Låskomfort AB www.laskomfort.se

STOCKHOLM Låskompetens i Stockholm AB www.laskompetens.se

STOCKHOLM Låsmakarna i Stockholm AB www.lasmakarna.se

STOCKHOLM Låsman AB www.lasman.se

STOCKHOLM Låssmeden FGJ AB

STOCKHOLM Låsteam Sverige AB www.lasteam.se

STOCKHOLM Nybergs Lås AB www.nybergslas.se

STOCKHOLM Great Security Mekanik Stockholm AB www.greatsecurity.se

STOCKHOLM S:t Eriks Lås AB www.stlas.se

STOCKHOLM SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

STOCKHOLM Stockholms Låsservice City AB www.sthlmslas.se

STOCKHOLM Storstadens Lås HB www.storstadenslas.se

STOCKHOLM Söderlås vid Ringen AB www.soderlas.se

VAD ÄR ISO 14001?

ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåller de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

VAD ÄR FR2000?

I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö i FR2000 liknande de som ställs i ISO 9001 respektive ISO 14001. Medan ISO 9001 och ISO 14001 är internationallt erkända standarder för många branscher är FR2000 branschanpassat till bland annat Låssmedsföretag och innehåller även lagkraven på arbetsmiljö, brandsäkerhet samt standarden för kompetens försörjning och kravet på en övergripande verksamhetsbeskrivning.

CERTIFIERING

Vissa certifieringar avser företag, andra deras ledningssystem och vissa avser enskilda personer. Ofta finns ett samband, till exempel att ett företag måste ha ett visst antal anställda eller en viss andel av de anställda som har en viss personcertifiering för att erhålla företags- eller systemcertifiering. Certifiering av ledningssystem, produkter och personer för SLR företag görs av ackrediterat (myndighetskontrollerat) certifieringsorgan, så kallad tredjeparts-certifiering.

STOCKHOLM Södermalms Lås AB www.sodermalmslas.se

STRÄNGNÄS Certego AB www.certego.se

SUNDBYBERG Låspunkten AB www.laspunkten.se

SUNDBYBERG Great Security Mekanik Stockholm AB www.greatsecurity.se

SUNDSVALL AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se

SUNDSVALL Lås & Maskinservice i Sundsvall AB www.lasomaskin.se

SÄVEDALEN Avarn Låsteknik i Göteborg AB www.avarnsecurity.se

SÖDERTÄLJE Axlås Solidlås AB www.axlassolidlas.se

SÖDERTÄLJE Certego AB www.certego.se

SÖDERTÄLJE Mälardalens Säkerhetscenter AB www.sakerhetscenter.eu

SÖDERTÄLJE Telge Lås & Nyckel AB

TIERP TW Låsservice AB www.twlasservice.se

TRELLEBORG Isgrens Låsverkstad Aktiebolag www.isgrens.se

TROLLHÄTTAN Dalek Lås & Larm AB www.dalek.se

TROLLHÄTTAN SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

TYRESÖ Tyresö Låsservice AB www.tyresolas.se

TÄBY Ensta Lås AB www.enstalas.se

TÄBY Täby Danderyd Lås AB www.tabydanderydlas.se

UDDEVALLA Rikstvåans Låsservice AB www.rikstvaanslas.com

ULRICEHAMN Roger Perssons Låsservice AB www.perssonslasservice.se

UMEÅ AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se

UMEÅ AB Norrskydd www.norrskydd.se

UMEÅ Certego AB www.certego.se

UPPLANDS VÄSBY Great Security Mekanik Stockholm AB www.greatsecurity.se

UPPLANDS VÄSBY Väsby Lås & Alarm AB www.vasbylas.se

UPPSALA AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se

UPPSALA Certego AB www.certego.se

UPPSALA Låsservice i Mälardalen AB www.lsim.se

UTTRAN Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB www.botkyrkalas.se

VALLENTUNA Täby Danderyd Lås AB www.tabydanderydslas.se

VARBERG Great Security Sverige AB www.greatsecurity.se

VARBERG Låsservice i Varberg AB www.lasserviceivbg.se

VIMMERBY Lås & Nyckelservice Vimmerby www.lasochnyckelservice.se

VISBY Visby Lås & Nycekeltjänst AB www.visbylas.se

VÄLLINGBY Garantilås i Stockholm AB www.garantilas.se

VÄSTERVIK Västerviks Låshus AB www.vastervikslashus.se

VÄSTERÅS Certego AB www.certego.se

VÄSTERÅS Finlarm AB www.protectyou.se

VÄSTERÅS Lundkvist Lås & Nycklar AB www.lundkvistlas.se

VÄSTERÅS Låscenter i Västerås AB www.lascenter.se

VÄSTRA FRÖLUNDA Avarn Låsteknik i Göteborg AB www.avarnsecurity.se

VÄSTRA FRÖLKUNDA Certego AB www.certego.se

VÄSTRA FRÖLUNDA SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

VÄXJÖ Certego AB www.certego.se

YSTAD Skåne Lås AB www.skanelas.se

ÅRSTA Hellgrens Lås AB www.hellgrenslas.se

ÄLVSJÖ Låslära AB www.laslara.se

ÄNGELHOLM RA Låshuset AB www.ragruppen.se

ÖREBRO Axet Låsservice AB www.axet-las.se

ÖREBRO Certego AB www.certego.se

ÖREBRO Lås & Säkerhet i Örebro AB www.lassakerhet.se

ÖRNSKÖLDSVIK Norrskydd AB www.norrskydd.se

ÖRNSKÖLDSVIK Övik Låsteknik AB www.lasteknik.com

ÖSTERSUND Gärdin & Persson - Fresk Försäljning AB www.gardinpersson.se

Inte säkert att säkerheten är inkluderande

Hur kultur, offentliga platser och sevärdheter ska vara tillgänglighetsanpassade har tillgänglighetskonsulten Gunnar Häger, som själv är synskadad och har jobbat med dessa frågor sedan 80-talet, bra koll på. Under mässan Skydd höll han en föreläsning om just detta. Flera i publiken var låssmeder och säkerhetsinstallatörer.

AKTUELLT | SÄKERHET
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND FOTO: ADOBE STOCK & VICTORIA E. KISS NYLUND

Kulturhistoriska miljöer ligger tillgänglighetskonsulten Gunnar Häger, som driver verksamheten Tillgänglig och sevärd kultur och natur, varmt om hjärtat. Han ställer sig ofta frågor om hur en tillgänglig miljö ska se ut för att man ska kunna ta till sig information och vad som krävs för att kunna ta sig ut ur en byggnad på ett säkert sätt.

– En inkluderande säkerhet är just inkluderande för alla, oavsett fysiska eller psykiska funktionsförutsättningar, förklarar Gunnar Häger.

DAGENS EXEMPEL GAMLA ÅTGÄRDER

Trots detta finner man inte alltför många goda exempel på just inkluderande säker het och tillgänglighet ute i landet, enligt Gunnar Häger som dock har identifierat några verksamheter som historiskt sett arbetat aktivt för att tillgänglighetsan passa den fysiska miljön. Bland annat har Läckö Slott och Wrangelska Palatset via Statens fastighetsverk genomgått stora förändringar för att tillgänglighetsan passa sina verksamheter, goda exempel som Gunnar Häger berättar om i sin föreläsning. Wrangelska utrustades bland annat med infraljud och Läckö Slott fick bland annat hårdgjorda gångar i området och butiken flyttades i höjd med gårds planen.

– Dessa exempel har dock några år på nacken, idag är intresset för att tillgäng lighetsanpassa verksamheter runt om i landet varierande, konstaterar Gunnar Häger som också framhäver vilken roll till exempel säkerhetsinstallatörerna och låssmederna kan ha i arbetet.

– En viktig del i detta är lätthanterliga lås som är bra och konsekvent placerade på alla dörrar, så att de så långt det är möjligt genomgående är på samma sida av dörren.

Samma sak gäller kodläsare, exempli fierar Gunnar Häger vidare och poäng terar att det också är viktigt att dessa tekniska föremål har bra kontrast mot väggar och dörrar.

– Dessa lås och knappar behöver också sitta så lågt så att man kommer åt låset även om man sitter i rullstol.

– Om det handlar om digitala lås är det viktigt att dessa går att öppna med annat än bara mobilen, det kan behövas komplement som underlättar så man kan välja teknik när man ska låsa upp.

DÖRRAUTOMATIKER ÖKAT TILLGÄNGLIG HETEN

En som lyssnade på föreläsningen på mässan Skydd var Magnus Söderberg, projektledare för större projekt på Certego.

– Något som ökat tillgängligheten det senaste decenniet är tillkomsten av dörrautomatiker som bara blir fler och fler, förklarar han och fortsätter:

– Det gäller att den installeras så att den öppnar sig rätt, så dörren inte stängs och man gör sig illa om man dröjer sig kvar eller inte hinner genom öppningen. Säkerhetsinstallatörerna tilldelas relativt sällan uppdraget att stå för tillgänglig hetsanpassning i större bemärkelse, förtydligar Magnus Söderberg.

– Det aktuella bygget har oftast redan färdiga underlag vi jobbar efter, om låssmeden kan komma in i ett tidigare skede skulle vi kunna påverka i större utsträck ning.

MagnusSöderberg

INSTALLTÖREN BÖR VARA MED FRÅN START

Ibland, för att inte säga ofta, hamnar tillgänglighetsfrågorna i klinch med arkitekter och projektörer som anser att säker hetsinstallatörens eller tillgänglig hetskonsultens produkter rent av inte håller det efterfrågade estetiska måttet. Detta trots att säkerhetsin stallatören besitter mycket kompetens inom området, menar Magnus Söderberg. Vinningen skulle vara stor om installatö ren kunde vara med i ett tidigare skede i dessa processer.

till produkternas funktioner ur ett till gänglighets- och säkerhetsperspektiv.

Ett exempel kan vara att kontrastmarkera runt öpp ningsknappar om den är i samma färg som väggen och dörren. I det bredare kan låssmeden också motivera enklare lås ur tillgänglig hetssynpunkt.

– Med till exempel ett splitspindellås slipper man ta i vredet utan öppnar dörren enbart genom att ta i handta get, vilket ju förenklar hela öpp ningen.

GunnarHäger

– Man kunde slippa kostsamma änd ringar för att man inte har hörsammat lagkrav som vi är experter på, men man skulle även sätta rätt förväntningar från början gällande produkter som finns att tillgå. Vårt uppdrag är alltid att se till att kunden ska få en tillgänglig och säker lösning, säger han och fortsätter:

– Även de gånger vi inte har en plats vid projektörsbordet gör vi kunden en tjänst genom att stå på oss gällande att se

Gunnar Häger identi fierar den nya tekniken inom skalskyddet som en möjligen försvårande faktor ur just tillgänglighetssynpunkt, men inte alltid. Magnus Söderberg exemplifierar.

– Det finns mycket ny teknik som snararare ökat tillgängligheten, det bästa exemplet på det är just dörrautomati ker och att vi idag är påväg mot en mer utbredd teknik med låsöppningar som är helt beröringsfria.

Framtiden får utvisa om den nya tekniken hjälper eller stjälper tillgänglig heten.

BÅDE RIS OCH ROS TILL NY TEKNIK Både Magnus Söderberg och
”Det finns mycket ny teknik som snarare ökat tillgängligheten”

iLOQ -serien 5

Digitalt lås- och passersystem utan batterier

iLOQ HOME

Lösning för flerbostadshus där de boende med hjälp av mobiltelefonen enkelt kan spärra och beställa nycklar, ge tillträde till fastighetsskötare och leveranser samt fjärröppna entréporten och boka tvättstuga.

Mobilbaserat system med lås som klarar krävande miljöer som till exempel fukt, damm, kyla och smuts. De mobila nycklarna delas och blockeras enkelt via en säker molntjänst. Händelselogg i realtid.

iLOQ Online iLOQ S50 www.iLOQ.com

Passersystem som också fungerar som hot spot för låssystemet. Uppdateringar i låssystemet sprids från läsarna via nycklarna och vidare till låscylindrindrarna. Nycklarnas händelselogg förmedlas via läsarna till molntjänsten.

iLOQ är marknads- och teknikledande inom digital accesshantering.

Kontakta oss så berättar vi mer. sweden@iloq.com | 08-650 72 00

Vägs ende för Moores lag?

Den första Skydd-mässan på fyra år är avslutad. För egen del fanns det en rad intryck som jag tar med mig. Exempelvis råkade jag snubbla över ett fysiskt affärskontraktskrivande – med penna och papper: Att göra affärer tänker jag att en mässa ytterst handlar om. Jag fick provtrycka en kroppsburen kamera, jag fick lära mig grunderna om perime ter-övervakning och såklart tänker jag även på alla de möten som jag hann med. Men jag skulle vilja lyfta blicken något och återvända till möjligheten jag fick i att vara moderator när kameratillver karen Axis grundare Martin Gren och videomjukvarubolaget Genetecs grund are Pierre Racz mötes på scenen för att diskutera framtidens säkerhetsteknik och tillhörande affärsmöjligheter.

SEDAN 1950-TALET HAR VI LEVT I EN PE

RIOD där datorkapaciteten blivit billigare och billigare – decennium efter decen nium. En tumregel som ofta omnämns i detta sammanhang är den som kallas Moores lag – en tumregel som tillskrivs en av Intels förgrundsgestalter Gordon Moore. I en kort branschartikel från ti digt 1965 menade Moore att det finns ett mönster i hastigheten med vilken dator kapaciteten förbättras – något ungefärligt fördubblas datorkapaciteten var 12:e månad menade han. Med dagens facit i hand har dubbleringshastigheten legat på ungefär var 18:e månad. Något som också kan översättas i ekonomiska termer, näm ligen att för samma investerade krona får vi var 18:e månad dubbelt så mycket da torkapacitet. Det är detta förhållande som möjliggjort den datoriseringsutveckling

Markus Lahtinen

Född: 10 oktober 1975.

Familj: Fru.

Gör: Säkerhets- och teknikforskare vid Lunds universitet.

Bor: Malmö.

Karriär: Kom in i säkerhetsbranschen via ett

som vi sett sedan efterkrigstiden – dels i form av effektiviseringar för företag men dels också den omfattande utvecklingen som rört konsumenters datoranvändning. Swish, internetbank, bokning av resor, e-handel, möjligheten att följa paket försändelser i realtid men också smarta låssystem och bildbehandling som rör kamerabevakning – alla dessa tjänster drar nytta av kombinationen billigare da torkapacitet och skickliga entreprenörer, som lyckas paketera och tygla datorkapa citeten i applikationer som vi och företag är villiga att betala för.

SAMTIDIGT VET VI ATT MOORES LAG SPÅS

NÅS vägs ände inom de närmaste åren – även om prognosen flertalet gånger tidigare gjort gällande att Moores lag skulle börja plana ut de kommande åren. Men den här gången är det sannolikt annorlunda, det går helt enkelt inte att skapa mindre kretsar eftersom dessa kretsar nu mäts på atomnivå och några mindre beståndsdelar än så finns det inte att arbeta med. Kort sagt innebär det att allt billigare datorkapacitet i all evighet inte är en självklarhet. Halvledarbolagen – den sektor som lever närmast dessa fy sikaliska begränsningar är medvetna om detta. Jag passade på att fråga Martin och Pierre om hur de ser på framtiden kring Moores lag. Martin anlade en något mer optimistisk ton då han menade att vägs ände för Moores lag har påtalats gång på gång men ändå skjutits på framtiden. Pierre anlade en något mer pessimistisk syn i att han menade att det kan komma att innebära utmaningar, exempelvis kan programmerare sannolikt och inom

projekt angående digitaliseringen av branschen. Arbetade då nära säkerhetschefer för att analysera hur branschen skulle påverkas. Började 2015 intressera sig för kameraövervak ning och har genomfört ett flertal opinionsun dersökningar och andra forskningsuppdrag på ämnet.

Hobby: Nyheter, böcker, sport och resor.

några år behöva arbeta mer kodsnålt när det kommer till exempelvis minneshan tering. Lägg därtill att det redan nu råder brist på kunniga programmerare vilket tillsammans riskerar bli två självförstär kande krafter som ytterligare driver på fördyrningen och hushållningen av den tillgängliga datorkapaciteten.

EFTERSOM MIN SJÄLVBILD ÄR OPTIMIS

TISK-REALISTISK vill jag gärna tro på Martins framtidstro men får man tro halvledarbolagens egna rapporter pekar dessa på att det kan bli utmanande tider framöver. Att behöva hushålla med beräkningskapaciteten – så kallad mjukvaruoptimering – kan komma bli ett ledmotiv för framtiden. För säkerhetsoch låssystem kommer det synas i att elektroniken i alla enheter kommer öka i pris – något som det sannolikt redan gör på grund av globala leveransstörning ar. Men på sikt kommer även priset på tillhörande mjukvara att öka – närmare bestämt de systemstöd som exempelvis håller reda på kameraenheterna såväl som kontroll- och styrsystem som avser nyck el- och identitetshantering. Vi får hoppas att något oväntat teknikgenombrott sker i närtid som möjliggör att Moores lag fort sätter gälla även i framtiden!

41 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022
KRÖNIKA | MARKUS LAHTINEN

Tvingande lagkrav kring CE-märkning får branschen att ställa om

SLR - Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund har i tidigare skrivelser adres serat den utmaning branschen står inför i samband med oklarheter kring arbetsproces sen för CE-märkning av dörrautomatiker. Detta då det framkommit att dessa räknas som delvis fullbordade maskiner, något branschen fram till nyligen inte haft fullödig kunskap om.

AKTUELLT | CE-MÄRKNING & DÖRRAUTOMATIKER

När man sätter upp dörrautomatik på en dörr blir hela dörrpartiet och automa tiken tillsammans en enskild maskin, kunskap som i och med svårtolkade - och av myndigheterna otillräckligt uppmärk sammade - regelverk länge gått bran schen förbi. Martin Järbur – som sitter med i den SLR-baserade rådgörande och utredande gruppen för CE-märkning och dörruatomatiker – förklarar:

– Det rör sig om stiftade lagkrav som branschen måste följa och som historiskt inte blivit tillräckligt belysta. Eftersom det nyligen har uppdagats kommer bransch och myndighet fortsätta belysa problematiken, därför är det viktigt att vi agerar nu. Motsatsen riskerar få känn bara konsekvenser för hela branschen, inkluderat beställarledet.

SLR vill vara tydliga med att det är lagkravet som står bakom den pågående interna arbetsprocess, där målsättningen är att finna fram hur man omsätter rådande föreskrif ter till praktiskt genomförbar arbetsmetodik för installatio ner av dörrau tomatiker.

Från årsskiftet träder en ny EU-förordning i kraft, marknadskon trollförordningen, genom vilka Arbetsmiljöverket fortsatt är tillsynsmyn dighet för maskiner.

– I samband med detta lanserar man ett visselblåsarsystem, samt andra kanaler för rapportering, dit vem som helst kan vända sig vid ett eventuellt uppmärksam mande att maskindirektivet inte efterlevs korrekt, förklarar Björn Nordström - en av få sakkunniga i ämnet.

Från SLR:s sida ser man redan nu att besiktningsmän genom inspek tioner i entreprenader ställer krav på CE-märkning, vilket blir mycket proble matiskt och kostsamt för den aktör som missat detta.

–Man kan önska att det fanns ett framtida datum för när reglerna ska vara

uppfyllda fullt ut så att verkligheten får en ordnad chans att komma ikapp, men tyvärr är redan reglerna gällande och kontroller av uppfyllelse kommer att tillta i närtid, befarar Martin Järbur som sam tidigt enbart ser positivt på att personsä kerheten tas på allvar.

– Det är en komplex situation och det gäller att vi navigerar den omsorgsfullt och seriöst, tillägger han.

BRANSCHENS ARBETSPROCESSER INTEN

SIFIERAS

Det övergripande målet med arbetet SLR nu genomför tillsammans med andra aktörer i branschen, som SEM Group, Projsec och SSF, har ett vidare syfte att branschen i förlängningen ska fortsätta skapa sunda och säkra miljöer på ett sätt som inte gynnar en felaktig konkurrens situation.

– Det här hoppas jag alla är införstådda med, att vi gör det här för branschens skull. Det är i synnerhet låssmed erna som är den största gruppen entrepre nörer som jobbar med den här typen av maskiner, förtyd ligar Björn Nordström och fortsätter: – Nu när problemen och oklarheterna väl uppdagats kommer inte heller myn digheternas uppmärksamhet kring detta

plötsligt försvinna, tvärtom intensifieras allas arbetsprocesser för att komma till bukt med vad som gäller.

LÅNGSIKTIGT ARBETE FÖR ALLA INBLANDADE – MANAR TILL LUGN

SLR är bara en av aktörerna som beslutat att jobba med frågan långsiktigt. Ett första steg i detta har varit att genom en specifikt teoretiskt orienterad kurs kom petensutveckla branschen inom området CE-märkning och dörrautomatiker. Kursen har rönt stor uppmärksamhet och samtliga tillfällen den gått i Stockholm och Göteborg har varit fullbokade. Inom kort genomförs utbildningen i Skåne och snart presenteras också steg två, en slags handbok och tolkningsunderlag för det praktiska arbetet med CE-märkning och dörrautomatiker som SLR ska tillhandahålla sina medlemmar men också branschen i stort. För att ta till sig och använda mallarna poängterar både Martin Järbur och Björn Nordström vik ten av att kunna EN 16005-standarden.

– Mallen innehåller information som gör att du blir hänvisad till rätt delar i regelverken och kommer konkret redo göra för hur en process för att CE-märka en dörr ser ut.

Avslutningsvis vill Martin Järbur och Björn Nordström samtidigt mana till lugn kring dessa frågor i branschen.

– Vi vet att det finns en oro bland flera företag och entreprenörer att beställarsi dan inte riktigt hänger med, vi har detta i åtanke och är också i färd med att ta fram kommunikation som ska nå byggbran schen separat, säger Martin Järbur som tillägger att förhoppningen är att SLR inom kort ska kunna bjuda in, bland andra, byggbranschen till webinar-for mat av kursen "Dörrautomatiker och CE-märkning".

”Glädjande att man väckt björnen” – Safeteam har tagit frågan på allvar länge

Lars Wensberg, projektör inom dörrautomatik på SLRmedlemsföretaget Safeteam, förstår om företag och kollegor i branschen känner viss oro kring det reviderade arbets sättet som nu processas fram; men hänvisar till den breda och långsiktiga branschnyttan med att allt fler aktörer faktiskt börjar göra rätt.

– Det är förståeligt om många i branschen känner att detta blivit en stor papperstiger som inte är hanterbar för alla, men det är ett lagkrav och vi måste följa lagkravet, du kommer inte ifrån det, säger Lars Wensberg och fortsätter:

– På sikt kommer de som inte följer kraven att få problem, så är det ju.

Samtidigt menar Lars Wensberg att vi

har ett ännu större problem idag, när de företag som följer regelverket blir dyrare och därmed utkonkurrerade när kunden väljer billigaste alternativet.

– Det kan skilja mycket pengar. Alla vill göra rätt men samtidigt göra affär, det är den svåra punkten, tror jag.

Vidare menar Lars Wensberg, som jobbat med automatiker i olika former sedan 80-talet, att papperstigern, den administrativa biten, fyller en viktig funktion som stavas skydd och säkerhet.

– Det finns en anledning att man ska genomföra riskanalyser innan instal lation av en dörrautomatik och sedan behålla dokumentationen i tio år, för att nämna några exempel på det reviderade arbetssättet.

STOR NIVÅSKILLNAD I INSTALLATIONER

På Safeteam har man haft frågan med CE-märkning, dörrautomatiker och maskindirektivet under ordentlig lupp sedan SS-EN 16005 kom, och allt eftersom har man har märkt att fler aktörer fått upp ögonen för snårigheten

i befintliga direktiv. Lars Wensberg och kollegorna på Safeteam kan nästan dagligen bli vittnen till nivåskillnaderna i noggrannheten hos installatörerna och skillnaderna i installationerna av dörrau tomatiker.

– Bara här i Västsverige är det stor skillnad i kunskapsnivån på installatio nerna. Vi måste se till att höja bransch standarden och skydda människor så att det inte blir skadade, säger han och tillägger:

– De större aktörerna i byggbranschen efterfrågar detta redan idag. För vår del märker vi skillnad i medvetandegra den om maskindirektivet om vi ser ett år tillbaka, hela branschen har vaknat samtidigt.

Personligen tror inte Lars Wensberg att det ligger långt bort i tid att byggbran schen agerar unisont i frågan och att man så småningom också kommer få kraven på sig i upphandlingar. Hur snabbt det kan gå för branschens andra aktörer och områden beror helt och hållet på hur stort allvar respektive aktör tar lagkravet på.

AKTUELLT | CE-MÄRKNING & DÖRRAUTOMATIKER

ELF:s höstmöte hade fokus på framtidens utmaningar

Under hösten höll ELF – European Locksmith Federation – sitt årliga höst möte i Barcelona, Spanien. Martin Järbur, styrelseleda mot i SLR besökte mötet vars syfte är att dela information och verka branschstärkande och utvecklande över Europas gränser.

Isamtalen kom det fram många ge mensamma utmaningar, men också olika angreppssätt i arbetet med dessa. Bland annat vittnade flera med lemsländer om att en tydlig obalans gäl lande försäljning av konsumentproduk ter och smarta lås, där byggvaruhandel och andra liknande kanaler säljer till marknaden för under låssmedsföreta gens inköpspris hos grossist. – Denna prisdiskriminering ses som problematisk och svår att tackla men viktig att följa. Inte minst då det på mötet blev tydligt att hela ELF ser en mycket stark trend för minskad försäljning inom mekanik och förflyttning mot elektro nik, samtidigt som man ser en ökning av både efterfrågan och utbud på smarta lås. Mötet beslutade därför att sätta in ett seminarium i ämnet på nästa convention som hålls i Helsingfors nästa år, berättar Martin Järbur.

MEDLEMSLÄNDER BEHANDLAS OLIKA

En närsläktad fråga som också lyftes av flera medlemsländer är en upplevelse om att större säkerhetsfabrikanter behandlar länderna väldigt olika och att det finns en motvillighet att underlätta affärer

med produkter över landsgränser. En och samma fabrikant har exempelvis väldigt separerade försäljningsmodeller, utbud på produkter och strategier beroende på land, vilket ses som en självdestruktiv modell, framförallt då det nu kommer allt fler nya fabrikanter som mer öppet erbjuder liknande produkter. Ändringar sker även i val av återförsäljare där allt bredare försäljning och fokus sker till icke säkerhetsföretag med bland annat bris tande installationer som konse kvens. Även om fabrikanter i fråga ses som de största förlorarna på detta förhållningsätt vill ELF verka för att bevara långa och goda relationer. Samtal planeras mellan ELF:s president Dave O’Toole och över gripande företags ledningar.

– Genom samarbe tet mellan länderna som är anslutn till ELF har vi lätt are att få gehör på global nivå för den här typen av frågor, berättar Martin Järbur vidare.

UTÖKAT SAMARBETE I CE-MÄRKNINGS FRÅGOR

CE märkning av dörrautomatiker är en fråga som också resonerades på mötet där samverkan nu kommer ske för att möta den ökande medvetenheten kring regel verket från kravställares håll. Det råder liknande uppfattningar inom länderna att belysningen av SS-EN 16005 börjat ske och att det är viktigt att ge medlem marna rätta förutsättningar för att kunna leverera enligt kraven. Genom mötet fanns ett stort intresse för ett europeiskt samarbete mellan låssmedsföreningarna och det beslutades även att man skall

bedriva detta bredare framöver.

– Att vi samverkar och resonerar med varandra är inget nytt, dock är det vanligare att SLR samarbetar och utbyter kunskap med de nordiska länderna i första hand, vilket vi exempelvis gör med EN16005. I detta läge så utökar vi nu med att omfatta hela ELF i samtalen framåt, vilket är mycket positivt, menar Martin Järbur.

OKLARHETER KRING BILNYCKLAR

Även varningstecken kring arbete i bilar och regelverk kring detta belystes och ska efter dialog utredas av ELF då det upp kommit synsätt att ändringar i elektroniken i en bil, exempelvis installation av ny elektronisk nyckel, endast får ske av certifierad person. – Exakt vad detta innebär utreds nu av ELF och SLR följer detta med intresse för att kunna delge rätt information framåt.

Vidare utbyttes mycket erfarenheter och resonemang för utmaningarna med att jobba med kompetensförsörjning och fylla på med kompetens i branschen. Framför allt vill ELF se fler unga och fler kvinnor i yrket. Arbetsmarknaderna skil jer sig stort åt mellan länderna, dock finns det mycket att inspireras av och även inspirera med. För att få bättre förståelse kommer ELF genomföra en förbundsom fattande enkät som i Sverige kommer gå ut genom SLR på svenska. I denna vill vi bland annat få en förståelse för hur affärsklimatet ser ut, hur många lärlingar som i dagsläget rekryterats och hur med lemmarna ser på behoven framåt.

”Denna prisdiskri minering ses som problematisk”

ARGE - EUROPEISK BRANSCHORGANISATION FÖR LEVERANTÖRER

– De svenska organisationerna SLR och SEM Group, har ett mångårigt samarbete som fungerar mycket bra. SLR ingår som bekant i ELF som är vår europiska branschförening. SEM Group ingår i motsvarande europeiska branschorganisation för leverantörerna, som heter ARGE, förklarar Urban Doverholt som sedan 2009 är ordöfrande i SEM Group. Urban Doverholt satt även i styrelsen för ARGE 20132017. Sedan 2017 är Jari Toivanen, VD för Abloy den nordiska representanten i ARGE:s styrelse.

Europeisk standardisering av lås flyttades till Sverige. Svenska SEM Group är en aktiv med lem i ARGE och historisk har Inge Lidén varit den svensk som gjort mest för ARGE. Numera är de svenskar som är aktiva i ARGE, Håkan Hedlund, Henrik Kolga och Urban Doverholt. Veteranen Inge Lidén involverar sig fortfarande en del. Sverige tog ett stort steg framåt april 2018 då man från SEM Groups sidan lyckades flytta den europeiska standardiseringen av lås från England till Sverige. Detta gjordes i rejäl

konkurrens med både Tyskland och Frankrike. Formellt kallas detta för TC33/WG4, Tech nical Committee 33/Working Group 4. Sverige har således ordförande skapet som formellt kallas för “convenor”. Inge Lidén valdes som den första ordföranden och har nyligen efterträtts av Håkan Hedlund. Även på många andra sätt är SEM Group/Sverige ak tiva inom ARGE. Senast nu under hösten hölls ARGE:s årliga konfe rens i SEM Groups regi i Stockholm. Det blev ett mycket uppskattat arrangemang där man också slog rekord i antal deltagare.

Några av projekten som ARGE driver:

• Standardisering

• Via ETSI, en teknisk specifikation för smarta lås

• Bly – arbete med att följa och påverka kraven att ta bort bly (inte minst eftersom mässing innehåller bly), samt hur man jobbar med att få tillfälliga un dantag för kraven. Gäller inte minst nycklar och cylindrar.

Urban D o verholt

• EPD – miljövarudeklarationer (Environmental • Product Decla ration) som blir allt viktigare för • Gröna Hus/BREEAM/LEED

• Samarbete med Construction Products Europe

• Samarbete med BHMA (ARGEs motsvarighet i USA)

• Samarbete med ELF

• MKS – tekniska specifikationer för hur data bör lagras, överföras m.m. (för låssystem)

• BIM – kunskapsöverföring för BIM (Building Information Modelling) som används alltmer av byggbolagen

• CE märkning (ny CPR)

I ett flertal av dessa ARGE projekt har Sverige/ SEM Group en betydande roll.

Ett säkert val

| MEDLEMSSIDOR
Sveriges största grossist inom lås och säkerhet. Läs mer på copiax.se

Assa Abloy grundar ny enhet

- stärker sin position inom kritisk infrastruktur i Skandinavien

Assa Abloy Global Solutions etablerar en ny affärsenhet i Stockholm med fokus på fysiskt skydd av kritisk infrastruktur. Med etableringen stärker bolaget ytterligare sin specialkompetens och kund förståelse på den skandinaviska marknaden. Verksamheten startade i början av oktober i år. Den nya Assa Abloy Global Solutions Critical Infrastructure Scandinavia-enheten erbjuder avancera de lösningar för lås- och accesskontroll för kritisk infrastruktur inom områden el och energi, olja och gas, vattenrening och -försörjning, telekom, transport samt gruvindustri. Enligt Ergin Kulenovic, chef för den nya sälj- och kundserviceenheten, är målet att utöka specialistkompetensen på den skandinaviska marknaden.

– Vi är väldigt glada över att få stärka vår verksamhet nu även i Sverige, Danmark och Norge. Med den nya enheten vill vi tillföra en starkare betoning på helhetslösningar samt ökad kundförståel se. Vi förstår våra kundsegment inom kritisk infrastruktur på djupet och kan även bidra med best practice-lösningar från resten av världen inom segmenten, då många av dem har snarlika behov och processer, förklarar han. Den nya enheten stärker partnerskapet med både återförsäljare och slutkunder.

ÄNNU ENKLARE SÖKA STIPENDIUM

I THAGE THELLS MINNESFOND

Stiftelsen Thage Thells Minnesfond har till sitt huvudsakliga ändamål att uppmuntra yngre låssmeder/lärlingar att förkovra sig inom yrket. Sökande får vara högst 25 år och det går bra att söka bidrag till kurser, utbildningar studieresor med mera, men även unga personer som avlagt gesällprov med höga betyg kan beviljas bidrag. Thage Thell var en låssmedsmästare som var mycket mån om att unga låssmeder skulle ha möjlighet att utbilda sig. När han gick ur tiden instiftades Stiftelsen Thage Thells minnesfond till hans ära. Det har nu blivit ännu enklare att ansöka om bidrag ur fonden, man fyller i den korta ansökan direkt på webben och skickar in. Dessutom har stiftelsen en kort handläggnings tid för ansökningar.

Du ansöker direkt på: www.slr.se

och

För SLR innebär det ett utökat utrymme att styra alla delar av låssmedsutbildningens innehåll. Betygsformen har sedan 1992 varit kursuppbyggd. Med modellen har SLR behövt använda sig av andra branschers tolkningar, av till exempel passerteknik, något som alltså förändras i och med den nya ämnesbetygsreformen. Nu får SLR även möjlighet att gå igenom och skriva om yrkespaketet för låssmedsutbildningen på gymnasial nivå. I praktiken innebär det att man går genom 700 gymnasiepoäng som låstekniker består av, och därige nom också på ett låsteknikeranpassat sätt kan inkludera in allt från passerteknik och larm till ellära i programmet.

GRATISKURS I CE-MÄRKNING OCH DÖRRAUTOMATIKER UPPSKATTAD

Under årets SKYDD valde SLR att ge den myck et populära och hittills - på alla orter - fullbo kade kursen CE-märkning och dörruatomatiker gratis. Det var först till kvarn för de totalt 20 platserna - som givetvis fylldes i rekordfart. En av deltagarna var Max Gerling som jobbar på företaget Automatic Alarm.

– Kursen var mycket uppskattad och ett bra initiativ av SLR för att informera och skapa mer tydlighet kring arbetssättet och reglerna för CE-märkning av dörrautomatik.  Kursen gav upphov till många tankar och funderingar kring den praktiska tillämpningen av de nya processerna, som kommer att kräva en del anpassning.

Jag ser positivt på förändringen i branschen med att standardisera arbetsprocessen för dörrautomatik för att säkerställa kvalitén och säkerheten. På slr.se kan du se nästa kurstill fälle och ta del av hela vår kurskatalog.

47 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2022 MEDLEMSSIDOR |
Från
med 2025 kommer gymnasieskolans ämnesbetyg ersätta kursbetygen
”Fokus på fysiskt skydd av kritisk infrastruktur”
SÄKERHETSINSTALLATÖREN 4-2020
08-500 66 800
r r r r r r r r God Jul & r önskar vi r
08-631 06 11 www.alarmtech.se Tel: 0322-132 40 www.alas.se Tel: 0302-130 36 www.lll.se FÖRSÄKERHETSSKULL Isgrens Låsverkstad AB, Box 76, 231 21 Trelleborg FÖNSTER: Tel: 0410-177 00 www.isgrens.se www.axsnordic.com www.axssecurity.se Tel: 08 449 66 10 www.laslara.se Tel: 0451-38 30 50 www.hlmlassmed.se Tel: 031-91 40 30 www.beslagskonsult.se Tel: 010-177 87 00 www.dalek.se Tel:
www.evva.se Tel: 08-650 72 00 www.iloq.com Tel: 031-355 20 00 www.dormakaba.se Tel: 070-372 88 34 www.abloy.com Tel: 08 721 40 58 Tel: 0771-25 45 45 www.certego.se abus.com Tel: 08-556 009 80 www.bestlas.se Tel: 033 10 25 00 www.directlarm.se

våra kunder Gott Nytt År

r r r r

r

r r r

Tel: 0733-25 23 49 www.svenskcertifiering.se

Tel: 040-12 79 39

Tel: 08-612 99 40 www.lascentrum.se

Tel: 031-337 55 60 www.lassmeden-sa.se

www.lasteam.se

Tel: 054-19 02 45 www.safetron.com

Tel: 031-13 80 75 www.nivex.se

Tel: 016-16 80 00 www.prodib.se

Tel: 0491-148 73 www.sjogrenslas.com

Tel: 08 775 87 00 www.saltosystems.se

Tel: 08-409 536 00 www.sbsc.se

www.safeteam.se

Tel: 031-83 20 77 www.sodravagenslas.se

Tel: 08 721 40 55 www.slr.se

Tel: 08 21 21 21 www.storstadenslas.se

Tel: 08 626 20 90 www.finlarmgruppen.se

Tel: 08-635 38 00 www.wasakredit.se/ billeasing

Tel: 036-12 20 08 www.yxhage.se

Tel: 016-14 16 80 www.exma.se

r
Tel: 08-546 560 00 www.rco.se r

Nyhet! ASSA ABLOY Velox –framtidens eltryckeslås

Smarta på riktigt. Flexibel installation. Enkla att anpassa.

En helt ny standard för eltryckeslås anpassade för dagens och framtidens krav på funktioner och prestanda. Ja, du läste rätt. ASSA ABLOY Velox är här.

Trygg, tryggare, tryggast Velox-låsen finns i fem varianter, där det mest avancerade är godkänt i låsklass 3. Det betyder att du kan välja den variant som passar dina behov och förväntningar. Självklart är låsen certifierade för att klara tuffa krav inom brand, inbrott och utrymning.

A533

Anpassa? Inga problem.

För den som håller i skruvmejseln kommer Velox att kännas bekant. Velox bygger på samma plattform som de välkända motorlåsen 840C/850C. Det är enkelt att ändra inställningar för höger- och vänsterhängd dörr, låshusets ut- och insida, hakregelns funktion samt omvänd och rättvänd funktion.

Digital och krypterad information

Denna nya serie lås kommunicerar digitalt och krypterat med anslutna passersystem. Det går självklart att ansluta låsen analogt om du hellre vill det.

Smarta på riktigt Velox är smarta lås på riktigt. I låsen sitter sensorer istället för mikrobrytare och gör både övervakning och status i realtid möjlig. Velox är kompatibla med Hi-O™ och förberedda för framtida behov, som till exempel förebyggande underhåll.

Läs mer på assaabloy.com eller ring 016-17 70 00.

Hittarättelslutbleck,låshusochstolpe
Smartguideförinstallatörer. Testasjälvpåelslutblecksguiden.se

EMZY

Automatisk säkerhet

Vill du vara säker på att vissa ytter- och innerdörrar till känsliga områden låses och låses upp automatiskt? Ska entrédörren till kontorsbyggnaden vara öppen permanent under kontorstid men tryggt låst därefter? Då kan du sätta din tillit till motorcylindern EMZY från EVVA som sköter säkerheten automatiskt åt dig.

POSTTIDNING B SLR Granviksliden 2 435 35 MÖLNLYCKE
www.evva.com

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.