Page 1


¡ÒûÃЪØÁÊØ´ÂÍ´ ÍÒà«Õ¹¤ÃÑ้§áá·Õ่ ¨Ñ§ËÇÑ´ºÒËÅÕ »ÃÐà·ÈÍԹⴹÕà«ÕÂ

¡‹ÍµÑ้§¢Ö้¹â´Â»¯ÔÞÞÒ ÍÒà«Õ¹ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ã¹ª×่Í»¯ÔÞÞÒ ¡ÃØ§à·¾Ï â´ÂÁÕÊÁÒªÔ¡àÃÔ่ÔÁáá »ÃÐà·È¤×Í ÍԹⴹÕà«Õ ÁÒàÅà«Õ ¿ÅÔ»»¹Ê ÊÔ§¤â»Ã áÅÐä·Â

¡ÒûÃЪØÁÊØ´ÂÍ´ ÍÒà«Õ¹¤ÃÑ้§·Õ่ 21 ·Õ่»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ

¡ÒÃà¨Ã¨ÒàÃÔ่ÁµŒ¹ã¹¡ÒÃ໚¹ËØŒ¹Ê‹Ç¹·Ò§ àÈÃÉ°¡Ô¨ÃдѺÀÙÁÔÀÒ¤·Õ่¤Ãͺ¤ÅØÁ ࢵ¡ÒäŒÒÃÐËÇ‹Ò§ÍÒà«Õ¹áÅÐ 6 ¤Ù‹¤ŒÒ ·Õ่ÊÓ¤ÑÞ ÍÍÊàµÃàÅÕÂ, ¨Õ¹, ÍÔ¹à´ÕÂ, ÞÕ่»Ø†¹, ¹ÔÇ«ÕᏴáÅÐà¡ÒËÅÕ㵌

ŧ¹ÒÁã¹¢ŒÍµ¡Å§ ¡ÒäŒÒàÊÃաѺ ÍÍÊàµÃàÅÕÂáÅÐ ¹ÔÇ«ÕᏴ


¡‹ÍµÑ้§¡Ãͺ¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í ´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧáÅФÇÒÁÁÑ่¹¤§ ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ-ừԿ¡

»ÃÐà·ÈºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÃÒÁ ࢌÒËÇÁ໚¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡

»ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁà¢ŒÒ Ã‹ÇÁ໚¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡

2548

¡ÒûÃЪØÁÍÒà«Õ¹+6 ໚¹¤ÃÑ้§áá

»ÃÐà·ÈÅÒÇáÅлÃÐà·È¾Á‹Ò ࢌÒËÇÁ໚¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡

¡‹ÍµÑ้§¡¯ºÑµÃÍÒà«Õ¹ à¾×่Í¡ÒÃແ´¡ÒäŒÒàÊÃÕ ÃÐËÇ‹Ò§ 10 »ÃÐà·È

»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ ࢌÒËÇÁ໚¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡

2540

¡ÒûÃЪØÁÍÒà«Õ¹+6 ໚¹¤ÃÑ้§áá


Ãǧ¢ŒÒÇ 10 ÁÑ´

ÊÑÞÅѡɳ¢Í§ÍÒà«Õ¹

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติ แห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) เป็นองค์กร ทางภูมิรัฐศาสตร์ และ องค์กร ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้

ก่ อ ตั � ง ขึ � น โดยมี ส มาชิ ก ผู ้ ก ่ อ ตั � ง � ประเทศในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ได้ แ ก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิ ง คโปร์ ได้ ล งนามใน

“ปฏิญญากรุงเทพ”

(The Bangkok Declaration) เมือ� วันที� � สิงหาคม พ.ศ. ����

602.30 Ōҹ¤¹

ช่วยเหลือกันในด้าน ของเศรษฐกิจวัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ บริหารสังคม

ส่งเสริมด้านสันติภาพ ความมั�นคงในส่วน ภูมิภาค


»ÃÐà·ÈàÃÔ่Ááá »ÃÐà·ÈࢌÒËÇÁ

เสริมสร้างความเจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางด้าน วัฒนธรรม

ส่งเสริมให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที�ดีและ คุณภาพชีวิตที�ดี

ส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจัยศึกษาด้าน เอเชียตะวันออก เฉียงใต้

ä·Â

ÅÒÇ

¿ÅÔ»»¹Ê

¾Á‹Ò

ÍԹⴹÕà«ÕÂ

àÇÕ´¹ÒÁ

ÁÒàÅà«ÕÂ

¡ÑÁ¾ÙªÒ

ÊÔ§¤â»Ã

ºÃÙä¹

เพิ�มประสิทธิภาพ ด้านการเกษตร และอตุสากหรรม การขยายการค้า การขนส่งและ การคมนาคม

Çѵ¶Ø»¡Òá‹ ÃÐʧ¤ ͵Ñ้§ÍÒà«Õ¹

ส่งเสริมความร่วมมือ อาเซียนกับประเทศ ภายนอกองค์กรการ ความร่วมมือแห่ง ภูมิภาคอื�นๆ


INDONESIA

THAILAND

VIETNAM

MALAYSIA

MYANMAR

BRUNEI

LAOS

SINGAPORE

PHILIPPHINES

ASEAN

Association of South East Asian Nations

CAMBODIA


»ÃÐà·ÈºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ

BRUNEI B$

´ÍÅÅÒϺÃÙä¹

àÁ×ͧËÅǧ

ºÑ¹´ÒÏàÊÃÕ

(brunei dollar : BND)

ມÒÇÑ ¹ 5,770 µÃ.¡Á.

1000 BND

=

ºÒ¨Ù¡ØÃا

422,675 ¤¹ 24.2%

0-14 »‚ 15-24 »‚

17.3% 46.9%

25-54 »‚ 55-64 »‚

4%

65 »‚¢Ö้¹ä»

3.8%

ºÒ¨Ù ÁÅÒÂÙ

25393 ºÒ·

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ

CAMBODIA

àÃÕÂ(riel Å¡Ñ: KHR) Á¾ÙªÒ

àÁ×ͧËÅǧ

¾¹Áà»Þ 181,035 µÃ.¡Á. 0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-54 »‚ 55-64 »‚ 65 »‚¢Ö้¹ä»

1000 àÃÕÂÅ = »Íµ «ÑÁ(Sampot)

8.11 ºÒ·

31.6% 20.5% 38.9% 4% 3.9%

15,458,332 ¤¹

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·ÈÍԹⴹÕà«ÕÂ

INDONESIA Rp ÃÙໂÂˏ

àÁ×ͧËÅǧ

(rupiah:IDR)

¨Ò¡ÒϵÒ

1000 ÃÙໂÂˏ =

1,904,569 µÃ.¡Á.

ÒÂ‹Ò à¤º (Kebaya)

2.84 ºÒ·

253,609,643 ¤¹ 0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-54 »‚ 55-64 »‚ 65 »‚¢Ö้¹ä»

26.2% 17.1% 42.3% 6.5% 6.4%

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


ÊÒ¸ÒóÃÑ°»ÃЪҸԻäµÂ»ÃЪҪ¹ÅÒÇ

LAOS ¡Õº

(kip : LAK)

K

àÁ×ͧËÅǧ

àÇÕ Â §¨Ñ ¹ · 236,880

1000 ¡Õº = 4 ºÒ·

µÃ.¡Á.

0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-54 »‚ 55-64 »‚ 65 »‚¢Ö้¹ä»

34.8% 25.3% 35% 3.8% 3.7%

6,803,699 ¤¹

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ

MALAYSIA ÃÔ§¡Ôµ

(Ringgit : MYR)

¡ÑÇÅÒ àÁ×ͧËÅǧ

RM

ÅÑÁà»ÍÏ

329,847 µÃ.¡Á.

1000ÃÔ§ÃÔ¡Ô§¡Ôµµ 1000 ºÒ¨Ù¡ØÃا

= 9786 ºÒ·

ºÒ¨Ù ÁÅÒÂÙ

15-24 »‚ 0-14 »‚

16.9%

55-64 »‚

28.8%

5.5%

65 »‚¢Ö้¹ä» 5.3%

25-54 »‚ 46.9%

30,073,353 ¤¹

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡ CPU


»ÃÐà·È¾Á‹Ò

MYANMAR àÁ×ͧËÅǧ

๻´ÍǏ

ÅͧÂÕ (Longyi)

653,508 µÃ.¡Á.

K

¨๊ѵ

(kyat : MMK)

56 Ōҹ¤¹

0-14 »‚

26.4%

15-24 »‚

18.3%

25-54 »‚

43.1%

55-64 »‚

5.3%

65 »‚¢Ö้¹ä»

5.2%

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·È¿ÅÔ»»¹Ê

PHILIPPHINES P à»â«¿ÅÔ»»¹Ê

àÁ×ͧËÅǧ

ÁйÔÅÒ

(Philippine Peso : PHP)

300,000 µÃ.¡Á.

ºÒÅÔ¹µÒÇÑ¡

108 Ōҹ¤¹ 0-14 »‚

25-54 »‚

55-64 »‚

33.7%

4.5%

37%

15-24 »‚ 19%

65 »‚¢Ö้¹ä» 4.4%

ºÒÃͧ µÒ¡ÒÅ็Í¡

1,000 PHP = 715 ºÒ·

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã

SINGAPORE

K

àÁ×ͧËÅǧ

´ÍÅÅÒÏ ÊÔ§¤â»Ã (singapore dollar:SGD)

ÊÔ§¤â»Ã 697

1000 SGD = 25,325 ºÒ·

µÃ.¡Á.

5,567,301 0-14 »‚

13.1%

15-24 »‚

17.8%

25-54 »‚

50.3%

55-64 »‚

8.5%

65 »‚¢Ö้¹ä»

8.1%

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·Èä·Â

THAILAND ºÒ·

(baht : THB)

àÁ×ͧËÅǧ

¡ÃاÁËÒ¹¤Ã à·¾

513,115 µÃ.¡Á.

46.9%

9.8%

15% 9.5%

17.6%

B ªØ´ä·Â¨Ñ¡ÃÕ

(Chakri)

0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-54 »‚ 55-64 »‚ 65 »‚

65 Ōҹ¤¹

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁ

V IE TN A M

´‹Í§

(dong : VND)

àÁ×ͧËÅǧ

Îҹ͠331,689

d

µÃ.¡Á.

Í‹(Ao ÒÇËÞ‹ ÒÂ dai) 44.4% 25-44 »‚

1000 ´‹Í§

= 1.53 ºÒ·

24.6% 0-14 »‚

92 Ōҹ¤¹ 7% 5.6% 55-64 »‚ 65 »‚

18.4% 15-24 »‚

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


¡¯ºÑµÃ ÍÒà«Õ¹

เปนรางสนธิสัญญาที่ประเทศสมาชิก อาเซียนทำรวมกันเพื่อเปนการวางกรอบ กฎหมายแนวปฏิบัติขอบเขตความรับผิด ชอบตางๆ

Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤

ทำใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิกาพมีประชาชนเปน ศูนยกลางและเคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึ้น

¼Å»ÃÐ⪹

ขยายความ รวมมือเพื่อเชื่อมโยง โครงสรางพื้นฐาน

ขยายตลาด ใหกับสินคาไทย

สงเสริม ความรวมมือ ในภูมิภาค

ชวยเพิ่ม อำนาจตอรอง ของไทยในเวทีโลก


ÊÒÁàÊÒËÅÑ¡ÍÒà«Õ¹

»ÃЪҤÁ¡ÒÃàÁ×ͧáÅÐ ¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§ÍÒà«Õ¹

ทำใหประเทศ ภายในภูมิภาค อยูรวมกันอยาง สันติสุข

»ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹

การรวมตัวทาง เศรษฐกิจเพื่อ สรางเขตการคา เสรีและเขตการ ลงทุนอาเซียน

»ÃЪҤÁÊѧ¤ÁáÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁÍÒà«Õ¹

การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและ สงเสริมอัตลักษณ ทางวัฒนธรรม


AEC ¤×ÍÍÐäÃ? »ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹

ASEAN ECONOMIC COMMUNUTY

มีเปาหมายเพื่อรวมกลุมทางเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อใหเกิดเสรีทางการเคลื่อนยายสินคา และบริการ การลงทุน,เงินทุน,แรงงานฝมือ

เกษตร/ประมง ไม/ยาง/สิ่งทอ ยานยนตร อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ

ภาษี 0%

ภาษี 15%

ผลประโยชนตอประเทศไทย การส ง ออกจะ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประมาณ 20% ตอป

เพิ่มอำนาจการ ตอรองบนเวที การคาโลก

สรางเสริมโอกาส การลงทุนภายใน ประเทศ


12 ÊÒ¢Ò¹ÓËͧã¹ÍÒà«Õ¹ สาขาผลิตภัณฑ์ยาง สาขา ผลิตภัณฑ์เกษตร

สาขาประมง

สาขาสิ�งทอ

สาขาการบิน

สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขายานยนต์

สาขาสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์ไม้

สาขาการท่องเที�ยว สาขาโลจิสติกส์ CPU

สาขาการอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเสริมการแบ่งงานกันผลิตสินค้าและบริการภายใน อาเซียนด้วยกัน โดยจะเน้นใช้วตั ถุดบิ ภายในอาเซียน เป็นหลักตามความถนัด เนื�องจากแต่ละประเทศมี วัตถุดิบที�ไม่เหมือนกัน


ÍÒà«Õ Â ¹ +3

ÍÒà«Õ Â ¹ +6

กรอบความรวมมืออาเซียน +3 เปนกรอบความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก อาเซียนกับประเทศนอกกลุม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต และญีป่ นุ เพือ่ สงเสริมความรวม มือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก ¨Õ¹

ÞÕ่»Ø†¹

เปนการรวมกลุมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุมในการ ลงทุนใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เชน สหภาพยุโรป

กรอบความรวมมืออาเซียน +6

+

à¡ÒËÅÕ

¨Õ¹

à¡ÒËÅÕ

ÞÕ่»Ø†¹

ÍÍÊàµÃàÅÕÂ

ÍÔ¹à´ÕÂ

¹ÔÇ«ÕᏴ


2x5

ASEAN

Association of South East Asian Nations

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

µÅÒ´áç§Ò¹


10 Íѹ´Ñº

Chulalongkorn University

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

University of Malaya

ªÑ้¹¹ÓÍÒà«Õ¹

Mahidol University Nanyang Technological University National University of Singapore

SINGAPORE

SINGAPORE

THAILAND

µÃ

ÈÒÊ ¸ÃÃÁ

 · ä Â Ñ Å ÂÒ

Ô· ÁËÒÇ

¹

à«ÕÂ Ò Í Ã ÊÙµ ¡ Ñ Å Ë Õ ·Õ่Á

MALAYSIA

THAILAND

ÁËÔ´Å

หลักสูตรและสาขา

หลักสูตรและสาขา

อาเซียนศึกษา

หลักสูตรการจัดการ สาธารณสุขมูลฐาน มหาบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ ป.โท

หลักสูตรนานาชาติ ป.โท


University of Indonesia University Kebangsaan Malaysia University Sains Malysia University Putra Malysia University of Philipines

INDONESIA

MALAYSIA

ËÍ¡ÒäŒÒ

MALAYSIA

à¡Éµ

MALAYSIA

ÃÈÒÊ

µÃ

PHILIPINES

ÈÃÕ»·

ØÁ

หลักสูตรและสาขา

หลักสูตรและสาขา

หลักสูตรและสาขา

คณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ป.ตรี

ลอจิสติกส์ ป.ตรี

ดิจิตอลมีเดีย ธุรกิจการบริการ ลอจิสติกส์ ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก

วิทยาลัยพยาบาล ป.โท


 ³ à ¹¡Ò

ʶÒ

 · ä Ò Ö¡É

ÊÔ§¤â»Ã

Íѹ´Ñº¤

¡ÒÃÈ

การศึกษาไทยรั้งทายติดอันดับ 8 จาก 10 ในกลุมประเทศอาเซียน ขณะที่งบประมาณการศึกษา ใชสูงที่สุด

ÁÒàÅà«

ÅÒÇ

¡ÑÁ¾

¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧä·Â¡ÑºÅӴѺã¹ÍÒà«Õ¹

เวลาเรียนมากเปน อันดับ 2 ในอาเซียน

ดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

การเขาถึงอินเตอรเน็ต ในสถานศึกษา

การจัดการฝกอบรม และการลงทุนพัฒนา


«ÕÂ

ºÃÙä¹

ÍԹⴹÕà«ÕÂ

¿ÅÔ»»¹Ê

¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â 㹡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹

¾ÙªÒ

ä·Â

àÇÕ´¹ÒÁ

¾Á‹Ò

ÊѴʋǹ¡ÒÃ㪌ÀÒÉÍѧ¡Äɢͧä·Âã¹ÍÒà«Õ¹ ÊÔ§¤â»Ã ÁÒàÅà«Õ ºÃÙä¹ ¿ÅÔ»»¹Ê ä·Â

71.00% 55.49% 37.73% 27.24% 10.00%


á¹Ð¹Ó¡ÒÃàµÃÕÂÁ ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ ¢Í§

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä·Â TOEFL TEST ศึกษาระดับความสามารถการใช้ภาษา อังกฤษของบัณฑิตไทยที�จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีและเปรียบเทียบกับ นักศึกษาต่างประเทศในอาเซียนจาก ผลคะแนน TOEFL Test

550

ÊÔ§¤â»Ã ¿ÅÔ»»¹Ê

500

ÁÒàÅà«Õ ÍԹⴹÕà«Õ ¾Á‹Ò àÇÕ´¹ÒÁ ¡ÑÁ¾ÙªÒ ºÃÙä¹

¢Ö้¹ä»

¢Ö้¹ä»

äÁ‹¶Ö§

500

ä·Â ÅÒÇ

บัณฑิตควรมีความรู้ดีมีทักษะสูง และหลากหลาย จะมีโอกาสด้าน การมีงานทำเพิ�มมากขึ�นและ สามารถเลือกงานได้มากขึ�น

เรียนรู้ประเทศเพื�อนบ้านทั�ง ในด้านประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมเพื�อให้เกิดความ เข้าใจอันดีระหว่างกัน


สำหรับบัณฑิตที�ใช้ชีวิตแบบ ไม่เตรียมการเผชิญภาวะเสี�ยง ต่อการหางานทำยากไม่มีงาน บัณฑิตไทยขาดทักษะความ สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั�งในด้านการพูด อ่าน เขียน

ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ การแข่งขันที�มีสูงมากขึ�นเพราะ มีการเคลื�อนย้ายเสรี

สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐาน การทำงานที�เป็นสากลและการ เปลี�ยนแปลงทางอุตสาหกรรม

เพิม� ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้มากขึ�น ให้สามารถสื�อสารได้

ติดตามข่าวสารเกี�ยวกับ AEC และเรียนรู้เกี�ยวกับกฎระเบียบ ต่างๆของอาเซียน


ÍÒÂØà©ÅÕ่¢ͧ»ÃЪҡÃã¹ÍÒà«Õ¹ 36.2 »‚ 33.9 »‚ 29.3 »‚ 29.2 »‚ 29.2 »‚ 27.9 »‚ 27.7 »‚ 24.1 »‚ 23.5 »‚ 22 »‚

ÁÕ»ÃЪҡÃ

ÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò

600 Ōҹ¤¹

สมาชิกอาเซียนโดยรวม มีความคลายคลึงกัน โดยประชากรสวนใหญ ในแตละประเทศอยูใน วัยหนุม สาวและวัยทํางาน (มีอายุระหวาง 15-64 ป) ทั้งประชากรวัยทำงานมีสัดสวนราว รอยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน


WORKFORCE of

ASEAN ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประชากรประมาณ 600 ลานคนและแรงงานรวมกันประมาณ 307 ลานคน อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต *M = แรงงานจำนวน 1 ลานคน

120M

34M

40M

0.2M

41M

3.3M

53M

3.4M

8M

13M


8 ÍÒªÕ¾

·Õ่¨Ð·Ó§Ò¹ä´ŒÍ‹ҧàÊÃÕã¹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ โดยการประกอบอาชีพเหลานี้ในประเทศตางๆในอาเซียน จะตองผานเงือนไข 2 ประการไดแก การมีคุณสมบัติตาม MRAs และตองปฎิบัติ ตามกฎเกณฑของประเทศนั้นๆ ซึ่งแตละประเทศก็มีเงือนไขที่แตกตางกัน

ᾷ

·Ñ¹µá¾·Â

¾ÂÒºÒÅ

ÇÔÈÇ¡Ã

ʶһ¹Ô¡

¹Ñ¡ÊÓÃǨ

¹Ñ¡ºÑÞªÕ

·‹Í§à·Õ่ÂÇ


MRAs ¤×ÍÍÐäà ?

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement : MRAs) ขอตกลงยอมรับรวมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนซึ่ง เปนขอตกลงเกีย่ วกับการแสวงหาจุดยอมรับรวมกันเรือ่ งคุณสมบัติ ของผูทำงานดานบริการโดยเฉพาะในกลุมที่เปนนักวิชาชีพ วัตถุประสงคในการกอตั้ง 1) การอำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นยายบุคลากรวิชาชีพใน ประเทศสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติที่เปนเลิศในการ สอนและฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพโดยใชสมรรถนะเปนหลัก


¼Å¡Ãзº·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹ ¨Ò¡¡ÒÃà¤Å×่͹ŒÒÂáç§Ò¹àÊÃÕ

¼Å¡Ãзº

àªÔ§ºÇ¡

1.

µÅÒ´áç§Ò¹ã¹ÊÒ¢Ò·Õ่ÁÕ¡Òà à¤Å×Í่ ¹ÂŒÒÂàÊÃÕãËÞ‹¢¹้Ö áç§Ò¹ à¾Ô่Á¢Ö้¹ µÓá˹‹§§Ò¹à¾Ô่Á¢Ö้¹

2. 3.

¡Ãе،¹¡ÒþѲ¹ÒÀÒ¤áç§Ò¹ µŒÍ§»ÃѺµÑÇ ËÒ¡ÁÕ¼»ŒÙ ÃСͺ¡ÒÃࢌÒÁÒ Å§·Ø¹ÁÒ¡¢Ö¹้ ¨Ð·ÓãËŒÁ¡Õ Òà ¨ŒÒ§§Ò¹à¾ÔÁ่ ÁÒ¡¢Ö¹้

¼Å¡Ãзº

àªÔ§Åº 1.

ÍÒ¨à¡Ô´ÊÁͧäËÅ áç§Ò¹ÁÕ ½‚Á×ÍÂŒÒÂ价ӧҹ㹷Õ่·Õ่ÁÕ ¤‹ÒµÍºá·¹ÊÙ§¡Ç‹Ò à¡Ô´ÀÒÇÐዧ§Ò¹ 㹡óշ่Õ ÍÒà«Õ¹ÊÒÁÒö¡ÃдѺ áç§Ò¹ãËŒÁÕÁҵðҹ䴌 à¡Ô´¡ÒÃŒҰҹ¡ÒüÅÔµ ·ÓãËŒà¡Ô´¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§/Ç‹Ò§§Ò¹ à¡Ô´»˜ÞËÒ¡ÒÃÅÑ¡Åͺ ·Ó§Ò¹ÁÒ¡¢Ö้¹

2. 3. 4.


’ Ò Ã à Œ Ù Ã Ò ¢ à Œ Ù ‘Ã

7 ÇԸվѲ¹ÒµÑÇàͧÃѺ»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹

ÃÙŒÀÒÉÒ

ฝกทักษะภาษาอังกฤษ และ ภาษาของประเทศ เพื่อนบานในอาเซียน

¤Ô´ä´ŒÇÔà¤ÃÒÐˏ໚¹ มีความคิดเพื่อปรับปรุง ริเริ่ม หรือแกไขปญหาไดอยางรอบดาน วิเคราะหถูกผิดได

½ƒ¡¹ÔÊÑÂ

ฝกนิสัยการตรงตอเวลา นิสัยการทำงานเปนทีม และ ฝกนิสัยการแสดงความคิดเห็น

ÃÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ

พัฒนาทักษะฝมือให สามารถปรับตัวเขากับมาตรฐาน การทำงานที่เปนสากล

แรงงานทั้งหลายตองพัฒนาตนเอง หากตองการปรับตัวให เทาทันกระแสการคาเสรีเพื่อความอยูรอด !

ແ´

㨡njҧ

พรอมเรียนรูที่จะยอมรับ ความแตกตางของคนในสังคม และ เขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

»ÃѺµÑÇä´Œ

รูจักฟงแลวคิด คิดแลวนำไปใช เพื่อปรับตัวใหอยูรอดในสังคม ที่มีความแตกตาง

㪌Ê×่Í ãˌ໚¹»ÃÐ⪹ ติดตามขาวสาร เรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับอาเซียนผานเทคโนโลยี


ASEAN  

ASEAN Guidebook