Page 1

ASEAN GUIDE BOOK

¤Ù‹Á×Íá¹Ð¹Ó¡ÒÃࢌÒÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹


¤Ù‹Á×Í àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ ÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ 2558

ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY


¤Ó¹Ó ปจจุบนั นีค้ ำวา “อาเซียน” เปนคำทีป่ ระชาชนชาวไทยจะไดยนิ มากยิ่งขึ้น และพรอมกับมีการกระตุนเตือนใหคนไทยเตรียมพรอมกาว เขาสูค วามเปนพลเมืองอาเซียน ป พ.ศ.2558 ทีจ่ ะถึงในอนาคตอันใกล นี้ แตสง่ิ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ สำหรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียนคือ การเตรียม คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเขามา โดยเฉพาะเยาวชนใน ระดับอุดมศึกษาที่เปนกำลังสำคัญของประเทศและจะกาวเขาสู ตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคต หนังสือเลมนี้ เปนเพียงชองทางหนึง่ ทีน่ ำเสนอหรือเปนสือ่ ความรู ประเภทหนึ่ง เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวที่อาจเปนประโยชนตอเยาวชนไทย ใหเกิดความตระหนักรู และเกิดการเตรียมตัวทีเ่ หมาะสมของเยาวชนไทย

ผูจ ดั ทำ


ÊÒúÑÞ

01 03 07 09 11 13 15 17 19 21

02 ทามไลนอาเซียน

มหาลัยอาเซียน

24

04 กำเนิดอาเซียน

สถานการณ การศึกษาไทย

26

08 ประเทศบรูไน-กัมพูชา

เตรียมความ พรอมนักศึกษา

28

10 ประเทศอินโดนีเซีย-ลาว

อายุเฉลี่ยประชากร อาเซียน

12 ประเทศมาเลเซีย-พมา

สถานการณ แรงงานอาเซียน

14 ประเทศฟลิปปนส-สิงคโปร

8 อาชีพเสรี

16 ประเทศไทย-เวียดนาม

MRA คืออะไร

18 กฏบัตร- 3 เสาหลัก 20 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียน+3/+6

ผลกระทบจาก การเคลื่อนยายแรงงานเสรี

รูเขา...รูเรา ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน

23 25 27 29 30 31 32 33 34 35


การประชุมสุดยอด อาเซียนครั้งแรกที่ จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญา อาเซียนรูจักกันในชื่อปฏิญญา กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกเริ่ิมแรก ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย

การประชุมสุดยอด อาเซียนครั้งที่ 21 ที่ประเทศกัมพูชา

การเจรจาเริ่มตนในการเปนหุนสวนทาง เศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม เขตการคาระหวางอาเซียนและ 6 คูคา ที่สำคัญ ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, ญี่ปุน, นิวซีแลนดและเกาหลีใต

1

ลงนามในขอตกลง การคาเสรีกับ ออสเตรเลียและ นิวซีแลนด


กอตั้งกรอบความรวมมือ ดานการเมืองและความมั่นคงใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

ประเทศบรูไนดารุสซาราม เขารวมเปนประเทศสมาชิก

ประเทศเวียดนามเขา รวมเปนประเทศสมาชิก

2548

การประชุมอาเซียน+6 เปนครั้งแรก ประเทศลาวและประเทศพมา เขารวมเปนประเทศสมาชิก

กอตั้งกฏบัตรอาเซียน เพื่อการเปดการคาเสรี ระหวาง 10 ประเทศ

ประเทศกัมพูชา เขารวมเปนประเทศสมาชิก

2540

การประชุมอาเซียน+6 เปนครั้งแรก

2


Ãǧ¢ŒÒÇ 10 ÁÑ´

ÊÑÞÅѡɳ¢Í§ÍÒà«Õ¹

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ แห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) เป น องค ก รความร ว มมื อ ทาง เศรษฐกิ จ ในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออก-เฉียงใต

ก อ ตั ้ ง ขึ ้ น โดยมี ส มาชิ ก ผู  ก  อ ตั ้ ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ไดลงนามใน

“ปฏิญญากรุงเทพ”

(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

602.30 Ōҹ¤¹

ชวยเหลือกันในดาน ของเศรษฐกิจวัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร บริหารสังคม

สงเสริมดานสันติภาพ ความมั่นคงในสวน ภูมิภาค


»ÃÐà·ÈàÃÔ่Ááá »ÃÐà·ÈࢌÒËÇÁ

เสริมสรางความเจริญ รุงเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางดาน วัฒนธรรม

สงเสริมใหประชาชน มีความเปนอยูที่ดีและ คุณภาพชีวิตที่ดี

สงเสริมการฝกอบรม การวิจัยศึกษาดาน เอเชียตะวันออก เฉียงใต

ä·Â

ÅÒÇ

¿ÅÔ»»¹Ê

¾Á‹Ò

ÍԹⴹÕà«ÕÂ

àÇÕ´¹ÒÁ

ÁÒàÅà«ÕÂ

¡ÑÁ¾ÙªÒ

ÊÔ§¤â»Ã

ºÃÙä¹

เพิ่มประสิทธิภาพ ดานการเกษตร และอตุสากหรรม การขยายการคา การขนสงและ การคมนาคม

สงเสริมความรวมมือ อาเซียนกับประเทศ ภายนอกองคกรการ ความรวมมือแหง ภูมิภาคอื่นๆ

Çѵ¶Ø»¡Òá‹ ÃÐʧ¤ ͵Ñ้§ÍÒà«Õ¹ 4


INDONESIA

THAILAND

VIETNAM

MALAYSIA

MYANMAR

BRUNEI

LAOS

SINGAPORE

PHILIPPHINES

ASEAN

Association of South East Asian Nations

CAMBODIA


»ÃÐà·ÈºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ

BRUNEI B$

´ÍÅÅÒϺÃÙä¹

àÁ×ͧËÅǧ

ºÑ¹´ÒÏàÊÃÕ

(brunei dollar : BND)

ມÒÇÑ ¹ 5,770 µÃ.¡Á.

1000 BND

=

ºÒ¨Ù¡ØÃا

422,675 ¤¹ 24.2%

0-14 »‚ 15-24 »‚

17.3% 46.9%

25-54 »‚

7

55-64 »‚

4%

65 »‚¢Ö้¹ä»

3.8%

ºÒ¨Ù ÁÅÒÂÙ

25393 ºÒ·

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ

CAMBODIA

àÃÕÂ(riel Å¡Ñ: KHR) Á¾ÙªÒ

àÁ×ͧËÅǧ

¾¹Áà»Þ 181,035 µÃ.¡Á. 0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-54 »‚ 55-64 »‚ 65 »‚¢Ö้¹ä»

1000 àÃÕÂÅ = »Íµ «ÑÁ(Sampot)

8.11 ºÒ·

31.6% 20.5% 38.9% 4% 3.9%

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡

15,458,332 ¤¹ 8


»ÃÐà·ÈÍԹⴹÕà«ÕÂ

INDONESIA Rp ÃÙໂÂˏ

àÁ×ͧËÅǧ

(rupiah:IDR)

¨Ò¡ÒϵÒ

1000 ÃÙໂÂˏ =

1,904,569 µÃ.¡Á.

Â‹Ò à¤ºÒ (Kebaya)

2.84 ºÒ·

253,609,643 ¤¹ 0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-54 »‚ 55-64 »‚ 65 »‚¢Ö้¹ä»

9

26.2% 17.1% 42.3% 6.5% 6.4%

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


ÊÒ¸ÒóÃÑ°»ÃЪҸԻäµÂ»ÃЪҪ¹ÅÒÇ

LAOS ¡Õº

(kip : LAK)

K

àÁ×ͧËÅǧ

àÇÕ Â§¨Ñ¹· 236,880

1000 ¡Õº = 4 ºÒ·

µÃ.¡Á.

0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-54 »‚ 55-64 »‚ 65 »‚¢Ö้¹ä»

34.8% 25.3% 35% 3.8% 3.7%

6,803,699 ¤¹

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡

10


»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ

MALAYSIA ÃÔ§¡Ôµ

(Ringgit : MYR)

¡ÑÇÅÒ àÁ×ͧËÅǧ

RM

ÅÑÁà»ÍÏ

329,847 µÃ.¡Á.

1000ÃÔ§ÃÔ¡Ô§¡Ôµµ 1000 ºÒ¨Ù¡ØÃا

= 9786 ºÒ·

ºÒ¨Ù ÁÅÒÂÙ

15-24 »‚ 0-14 »‚

16.9%

55-64 »‚

28.8%

5.5%

65 »‚¢Ö้¹ä» 5.3%

25-54 »‚ 46.9%

30,073,353 ¤¹ 11

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡ CPU


»ÃÐà·È¾Á‹Ò

MYANMAR àÁ×ͧËÅǧ

๻´ÍǏ

ÅͧÂÕ (Longyi)

653,508 µÃ.¡Á.

K

¨๊ѵ

(kyat : MMK)

56 Ōҹ¤¹

0-14 »‚

26.4%

15-24 »‚

18.3%

25-54 »‚

43.1%

55-64 »‚

5.3%

65 »‚¢Ö้¹ä»

5.2%

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡

12


»ÃÐà·È¿ÅÔ»»¹Ê

PHILIPPHINES P à»â«¿ÅÔ»»¹Ê

àÁ×ͧËÅǧ

ÁйÔÅÒ

(Philippine Peso : PHP)

300,000 µÃ.¡Á.

ºÒÅÔ¹µÒÇÑ¡

108 Ōҹ¤¹ 0-14 »‚

25-54 »‚

55-64 »‚

33.7%

4.5%

37%

15-24 »‚ 19%

13

65 »‚¢Ö้¹ä» 4.4%

ºÒÃͧ µÒ¡ÒÅ็Í¡

1,000 PHP = 715 ºÒ·

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã

SINGAPORE

K

àÁ×ͧËÅǧ

´ÍÅÅÒÏ ÊÔ§¤â»Ã (singapore dollar:SGD)

ÊÔ§¤â»Ã 697

1000 SGD = 25,325 ºÒ·

µÃ.¡Á.

5,567,301 0-14 »‚

13.1%

15-24 »‚

17.8%

25-54 »‚

50.3%

55-64 »‚

8.5%

65 »‚¢Ö้¹ä»

8.1%

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡

14


»ÃÐà·Èä·Â

THAILAND ºÒ·

(baht : THB)

àÁ×ͧËÅǧ

¡ÃاÁËÒ¹¤Ã à·¾

513,115 µÃ.¡Á.

46.9%

9.8%

15% 9.5%

15

17.6%

B ªØ´ä·Â¨Ñ¡ÃÕ

(Chakri)

0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-54 »‚ 55-64 »‚ 65 »‚

65 Ōҹ¤¹

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡


»ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁ

V IE TN A M

´‹Í§

(dong : VND)

àÁ×ͧËÅǧ

Îҹ͠331,689

d

µÃ.¡Á.

Í‹(Ao ÒÇËÞ‹ ÒÂ dai) 44.4% 25-44 »‚

1000 ´‹Í§

= 1.53 ºÒ·

24.6% 0-14 »‚

92 Ōҹ¤¹

18.4% 15-24 »‚

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡

7% 5.6% 55-64 »‚ 65 »‚

16


¡¯ºÑµÃ ÍÒà«Õ¹ เปนรางสนธิสัญญาที่ประเทศสมาชิก อาเซียนทำรวมกันเพื่อเปนการวางกรอบ กฎหมายแนวปฏิบัติขอบเขตความรับผิด ชอบตางๆ

วัตถุประสงค

ทำใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิกาพมีประชาชนเปน ศูนยกลางและเคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึ้น

ผลประโยชน ขยายความ รวมมือเพื่อเชื่อมโยง โครงสรางพื้นฐาน

ขยายตลาด ใหกับสินคาไทย

สงเสริม ความรวมมือ ในภูมิภาค

17

ชวยเพิ่ม อำนาจตอรอง ของไทยในเวทีโลก


ÊÒÁàÊÒËÅÑ¡ÍÒà«Õ¹

ประชาคมการเมืองและ ความมั่นคงอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน

ทำใหประเทศ ภายในภูมิภาค อยูรวมกันอยาง สันติสุข

การรวมตัวทาง เศรษฐกิจเพื่อ สรางเขตการคา เสรีและเขตการ ลงทุนอาเซียน

การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและ สงเสริมอัตลักษณ ทางวัฒนธรรม

18


AEC ¤×ÍÍÐäÃ? »ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹

ASEAN ECONOMIC COMMUNUTY ÁÕ໇ÒËÁÒÂà¾×่ÍÃÇÁ¡ÅØ‹Á·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ÊÁÒ¤Á»ÃÐªÒªÒµÔ àÍàªÕµÐÇѹÍÍ¡à©Õ§㵌à¾×่ÍãËŒà¡Ô´àÊÃÕ·Ò§¡ÒÃà¤Å×่͹ŒÒÂÊÔ¹¤ŒÒ áÅкÃÔ¡Òà ¡ÒÃŧ·Ø¹,à§Ô¹·Ø¹,áç§Ò¹½‚Á×Í

à¡ÉµÃ/»ÃÐÁ§ äÁŒ/ÂÒ§/ÊÔ่§·Í Âҹ¹µÃ ÍÔàÅ็¡·Ã͹ԡʏ à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È ÊØ¢ÀÒ¾

ÀÒÉÕ 0%

ÀÒÉÕ 15%

¼Å»ÃÐ⪹µ‹Í»ÃÐà·Èä·Â ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡¨Ð ¢ÂÒµÑÇà¾Ô่Á¢Ö้¹ »ÃÐÁÒ³ 20% µ‹Í»‚

19

à¾Ô่ÁÍÓ¹Ò¨¡Òà µ‹ÍÃͧº¹àÇ·Õ ¡ÒäŒÒâÅ¡

ÊÌҧàÊÃÔÁâÍ¡ÒÊ ¡ÒÃŧ·Ø¹ÀÒÂã¹ »ÃÐà·È


12 ÊÒ¢Ò¹ÓËͧã¹ÍÒà«Õ¹ ÊÒ¢Ò¼ÅÔµÀѳ±ÂÒ§ ÊÒ¢Ò ¼ÅÔµÀѳ±à¡ÉµÃ

ÊÒ¢Ò»ÃÐÁ§

ÊÒ¢ÒÊÔ่§·Í

ÊÒ¢Ò¡ÒúԹ

ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕ ÊÒÃʹà·È ÊÒ¢ÒÂҹ¹µ

ÊÒ¢ÒÊØ¢ÀÒ¾

ÊÒ¢Ò¼ÅÔµÀѳ±äÁŒ

ÊÒ¢Ò¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇ ÊÒ¢ÒâŨÔʵԡʏ CPU

ÊÒ¢Ò¡ÒÃÍÔàÅ็¡·Ã͹ԡʏ

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃẋ§§Ò¹¡Ñ¹¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅкÃÔ¡ÒÃÀÒÂã¹ ÍÒà«Õ¹´ŒÇ¡ѹ â´Â¨Ð์¹ãªŒÇµ Ñ ¶Ø´º Ô ÀÒÂã¹ÍÒà«Õ¹ ໚ ¹ ËÅÑ ¡ µÒÁ¤ÇÒÁ¶¹Ñ ´ à¹× ่ Í §¨Ò¡áµ‹ ŠлÃÐà·ÈÁÕ Çѵ¶Ø´Ôº·Õ่äÁ‹àËÁ×͹¡Ñ¹

20


ÍÒà«Õ Â ¹ +3

ÍÒà«Õ Â ¹ +6

กรอบความรวมมืออาเซียน +3 เปนกรอบความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก อาเซียนกับประเทศนอกกลุม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต และญีป่ นุ เพือ่ สงเสริมความรวม มือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก ¨Õ¹

21

ÞÕ่»Ø†¹

เปนการรวมกลุมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุมในการ ลงทุนใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เชน สหภาพยุโรป

กรอบความรวมมืออาเซียน +6

+

à¡ÒËÅÕ

¨Õ¹

à¡ÒËÅÕ

ÞÕ่»Ø†¹

ÍÍÊàµÃàÅÕÂ

ÍÔ¹à´ÕÂ

¹ÔÇ«ÕᏴ


2x5

ASEAN

Association of South East Asian Nations

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

µÅÒ´áç§Ò¹

22


10 Íѹ´Ñº

Chulalongkorn University

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

University of Malaya

ªÑ้¹¹ÓÍÒà«Õ¹

Mahidol University Nanyang Technological University National University of Singapore

SINGAPORE

SINGAPORE

THAILAND

MALAYSIA

Ï

Òʵ ÃÃÁÈ

¸

ä·Â Â Ñ Å Ò Â

Ô· ÁËÒÇ

¹

Òà«ÕÂ Í Ã µ Ù Ê Õ·่ÁÕËÅÑ¡

THAILAND

ÁËÔ´Å

หลักสูตรและสาขา

หลักสูตรและสาขา

อาเซียนศึกษา

หลักสูตรการจัดการ สาธารณสุขมูลฐาน มหาบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ ป.โท

หลักสูตรนานาชาติ ป.โท


University of Indonesia University Kebangsaan Malaysia University Sains Malysia University Putra Malysia University of Philipines

INDONESIA

MALAYSIA

ËÍ¡ÒäŒÒ

MALAYSIA

à¡Éµ

MALAYSIA

ÃÈÒÊ

µÃ

PHILIPINES

ÈÃÕ»·

ØÁ

หลักสูตรและสาขา

หลักสูตรและสาขา

หลักสูตรและสาขา

คณะเศรษฐศาสตร กลุมวิชาเศรษฐศาสตร ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ป.ตรี

ลอจิสติกส ป.ตรี

ดิจิตอลมีเดีย ธุรกิจการบริการ ลอจิสติกส ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก

วิทยาลัยพยาบาล ป.โท

24


 ³ à ¹¡Ò

ʶÒ

 · ä Ò Ö¡É

ÊÔ§¤â»Ã

Íѹ´Ñº¤

¡ÒÃÈ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·ÂÃÑ้§·ŒÒµԴÍѹ´Ñº 8 ¨Ò¡ 10 㹡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹ ¢³Ð·Õ่§º»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ãªŒÊÙ§·Õ่ÊØ´

ÁÒàÅà

ÅÒÇ

¡ÑÁ¾

¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧä·Â¡ÑºÅӴѺã¹ÍÒà«Õ¹

ÁÕàÇÅÒàÃÕ¹Áҡ໚¹Íѹ´Ñº 2 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¤³ÔµÈÒʵÏ ¡ÒÃࢌҶ֧ÍÔ¹àµÍÏà¹็µ 㹡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹ áÅÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

25

¡ÒèѴ¡Òýƒ¡ÍºÃÁ áÅСÒÃŧ·Ø¹¾Ñ²¹Ò


à«ÕÂ

ºÃÙä¹

ÍԹⴹÕà«ÕÂ

¿ÅÔ»»¹Ê

¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â 㹡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹

¾ÙªÒ

ä·Â

àÇÕ´¹ÒÁ

¾Á‹Ò

ÊѴʋǹ¡ÒÃ㪌ÀÒÉÍѧ¡Äɢͧä·Âã¹ÍÒà«Õ¹ ÊÔ§¤â»Ã ÁÒàÅà«Õ ºÃÙä¹ ¿ÅÔ»»¹Ê ä·Â

71.00% 55.49% 37.73% 27.24% 10.00% 26


á¹Ð¹Ó¡ÒÃàµÃÕÂÁ ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ ¢Í§

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä·Â TOEFL TEST ศึกษาระดับความสามารถการใชภาษา อังกฤษของบัณฑิตไทยที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีและเปรียบเทียบกับ นักศึกษาตางประเทศในอาเซียนจาก ผลคะแนน TOEFL Test

550

สิงคโปร ฟลิปปนส

500

มาเลเซีย อินโดนีเซีย พมา เวียดนาม กัมพูชา บรูไน

¢Ö้¹ä»

¢Ö้¹ä»

äÁ‹¶Ö§

500 27

ไทย ลาว

บัณฑิตที่มีความรูดีมีทักษะสูง และหลากหลายจะมีโอกาสดาน การมีงานทำเพิ่มมากขึ้นและ สามารถเลือกงานไดมากขึ้น

เรียนรูประเทศเพื่อนบานทั้ง ในดานประวัติศาสตรและ วัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความ เขาใจอันดีระหวางกัน


สำหรับบัณฑิตที่ใชชีวิตแบบ ไมเตรียมการเผชิญภาวะเสีย่ ง ตอการหางานทำยากไมมงี าน บัณฑิตไทยขาดทักษะความ สามารถในการใชภาษาอังกฤษ ทัง้ ในดานการพูด อาน เขียน

การแขงขันสูงขึน้ ทัง้ ภายใน และภายนอกประเทศ ผลจาก การเคลื่อนยายแรงงานเสรี

สามารถปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน การทำงานที่เปนสากลและการ เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม

ติดตามขาวสารเกีย่ วกับ AEC และเรียนรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ตางๆของอาเซียน

เพิม่ ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ใหมากขึน้ ใหสามารถสือ่ สารได

28


ÍÒÂØà©ÅÕ่¢ͧ»ÃЪҡÃã¹ÍÒà«Õ¹ 36.2 »‚ 33.9 »‚ 29.3 »‚ 29.2 »‚ 29.2 »‚ 27.9 »‚ 27.7 »‚ 24.1 »‚ 23.5 »‚ 22 »‚

ÁÕ»ÃЪҡÃ

ÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò

600 Ōҹ¤¹

29

สมาชิกอาเซียนโดยรวม มีความคลายคลึงกัน โดยประชากรสวนใหญ ในแตละประเทศอยูใน วัยหนุม สาวและวัยทำงาน (มีอายุระหวาง 15-64 ป) ทั้งประชากรวัยทำงานมีสัดสวนราวรอยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน


WORKFORCE of

ASEAN ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประชากรประมาณ 600 ลานคนและแรงงานรวมกันประมาณ 307 ลาน คนอีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต *M = แรงงานจำนวน 1 ลานคน

120M

34M

40M

0.2M

41M

3.3M

53M

3.4M

8M

13M

30


8 ÍÒªÕ¾

·Õ่¨Ð·Ó§Ò¹ä´ŒÍ‹ҧàÊÃÕã¹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ â´Â¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾àËÅ‹Ò¹Õ้ã¹»ÃÐà·Èµ‹Ò§æã¹ÍÒà«Õ¹ ¨ÐµŒÍ§¼‹Ò¹à§×Í¹ä¢ 2 »ÃСÒÃ䴌ᡋ ¡ÒÃÁդسÊÁºÑµÔµÒÁ MRAs áÅеŒÍ§»®ÔºÑµÔ µÒÁ¡®à¡³±¢Í§»ÃÐà·È¹Ñ้¹æ «Ö่§áµ‹ÅлÃÐà·È¡็ÁÕà§×͹䢷Õ่ᵡµ‹Ò§¡Ñ¹

31

ᾷ

·Ñ¹µá¾·Â

¾ÂÒºÒÅ

ÇÔÈÇ¡Ã

ʶһ¹Ô¡

¹Ñ¡ÊÓÃǨ

¹Ñ¡ºÑÞªÕ

·‹Í§à·Õ่ÂÇ


MRAs ¤×ÍÍÐäà ?

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement : MRAs) ขอตกลงยอมรับรวมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนซึ่ง เปนขอตกลงเกีย่ วกับการแสวงหาจุดยอมรับรวมกันเรือ่ งคุณสมบัติ ของผูทำงานดานบริการโดยเฉพาะในกลุมที่เปนนักวิชาชีพ วัตถุประสงคในการกอตั้ง 1) การอำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นยายบุคลากรวิชาชีพ ในประเทศสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติที่เปนเลิศในการ สอนและฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพโดยใชสมรรถนะเปนหลัก

32


¼Å¡Ãзº·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹ ¨Ò¡¡ÒÃà¤Å×่͹ŒÒÂáç§Ò¹àÊÃÕ

¼Å¡Ãзº

àªÔ§ºÇ¡

1.

2. 3.

ตลาดแรงงานในสาขาที่มีการ เคลือ่ นยายเสรีใหญขน้ึ แรงงาน เพิ่มขึ้น ตำแหนงงานเพิ่มขึ้น กระตุนการพัฒนาภาคแรงงาน ตองปรับตัว หากมีผปู ระกอบการเขามา ลงทุนมากขึน้ จะทำใหมกี าร จางงานเพิม่ มากขึน้

¼Å¡Ãзº

àªÔ§Åº 1.

อาจเกิดสมองไหล แรงงานมี ฝมือยายไปทำงานในที่ที่มี คาตอบแทนสูงกวา เกิดภาวะแยงงาน ในกรณีท่ี อาเซียนสามารถยกระดับ แรงงานใหมีมาตรฐานได เกิดการยายฐานการผลิต ทำใหเกิดการเลิกจาง/วางงาน เกิดปญหาการลักลอบ ทำงานมากขึ้น

33

2. 3. 4.


’ Ò Ã à Œ Ù Ã Ò ¢ à Œ Ù Ã ‘

7 ÇԸվѲ¹ÒµÑÇàͧÃѺ»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹

ÃÙŒÀÒÉÒ

ฝกทักษะภาษาอังกฤษ และ ภาษาของประเทศ เพื่อนบานในอาเซียน

¤Ô´ä´ŒÇÔà¤ÃÒÐˏ໚¹ มีความคิดเพื่อปรับปรุง ริเริ่ม หรือแกไขปญหาไดอยางรอบดาน วิเคราะหถูกผิดได

½ƒ¡¹ÔÊÑÂ

ฝกนิสัยการตรงตอเวลา นิสัยการทำงานเปนทีม และ ฝกนิสัยการแสดงความคิดเห็น

ÃÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ

แรงงานทั้งหลายตองพัฒนาตนเอง หากตองการปรับตัวให เทาทันกระแสการคาเสรีเพื่อความอยูรอด !

ແ´

㨡njҧ

พรอมเรียนรูที่จะยอมรับ ความแตกตางของคนในสังคม และ เขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

»ÃѺµÑÇä´Œ

รูจักฟงแลวคิด คิดแลวนำไปใช เพื่อปรับตัวใหอยูรอดในสังคม ที่มีความแตกตาง

㪌Ê×่Í ãˌ໚¹»ÃÐ⪹ ติดตามขาวสาร เรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับอาเซียนผานเทคโนโลยี

พัฒนาทักษะฝมือให สามารถปรับตัวเขากับมาตรฐาน การทำงานที่เปนสากล 34


·Õ่¤ÅÒ´à¤Å่×͹¢Í§¤¹ä·Âµ‹Í AEC

Q: A:

»ÃÐà·Èä·Â¨Ðà»ÅÕ่¹á»Å§Í‹ҧäà àÁ×่ÍࢌÒÊÙ‹»ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹ »‚ 2558 ¨ÐÂѧäÁ‹Á¡Õ ÒÃà»ÅÕÂ่ ¹á»Å§ãËÞ‹µÍ‹ ä·Â ¡ÒÃແ´àÊÃÕ¡ÒäŒÒÊÔ¹¤ŒÒ ´ŒÇ¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕ ÈØšҡõÒÁ¡Ãͺࢵ¡ÒäŒÒàÊÃÕÍÒà«Õ¹ (AFTA-CEPT) àÃÔÁ่ Áҵѧ้ ᵋ¾.È. 2536 áÅÐàÊÃ็¨ÊÔ¹ ้ à¡×ͺÊÁºÙóáÅŒÇ

ã¹Í¹Ò¤µàÁ×Í่ ÁÕ AEC áÅŒÇáç§Ò¹äÃŒ½Á‚ Í× ¨Ò¡à¾×่͹ºŒÒ¹¨Ð·ÐÅѡࢌÒÁÒÍ‹ҧàÊÃÕ ¤¹ä·Â¨Ð໚¹Í‹ҧäà ¡ÒÃà¤Å×Í่ ¹ÂŒÒÂáç§Ò¹àÊÃÕà¡ÕÂ่ Ç¢ŒÍ§à©¾ÒÐ ÇÔªÒªÕ¾ 8 ÊÒ¢ÒÀÒÂ㵌¢ÍŒ µ¡Å§¡ÒÃÂÍÁÃѺ ËÇÁ (MRAs) à·‹Ò¹Ñ้¹ â´Âáç§Ò¹µŒÍ§ÁÕ ¤Ø³ÊÁºÑµÀ Ô ÒÂ㵌 MRAs 㹡Òâֹ้ ·ÐàºÕ¹ ໚¹¹Ñ¡ÇÔªÒªÕ¾ÍÒà«Õ¹

35

:Q :A


ประเทศไทยกำลังจะกาวเขาสูการเปนประชาคม อาเซียนในป 2558 นี้ นักศึกษาและบัณฑิตที่จบใหม ควรตองรับรูและทำความเขาใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนในดานตางๆใหมากขึ้นเพื่อประโยชน ในการดำเนินชีวิต นอกจากเรื่องราวของการศึกษาและ แรงงานแลว นักศึกษา บัณฑิตจบใหม รวมถึงประชากร ทัว่ ไปยังตองศึกษาและเรียนรูว ฒ ั นธรรมตางของประเทศ สมาชิกอาเซียนใหเขาใจและสามารถปฏิบัติตัวไดอยาง ถูกตอง


Full book  

thesis bimyong

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you