Opettajan näkökulma esiopetuksen mediakasvatuksesta - Sinin tarina Molla-hankkeen pilottiopettajana

Page 1

MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät

Sini Lehtomäki

Opettajan näkökulma esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen mediakasvatuksesta - Sinin tarina Molla-hankkeen pilottiopettajana 2011- 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.