Page 1


ªªÅ|üX¯ïμμ\ >√\ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» d ô | ô +º ãs¡T 2012

eTqø° J$‘·+˝À »]π> Å|rü B |üPs¡«ø£sêàqTkÕs¡+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTq ÅbÕNq Å>∑+<∏ë\T #ÓãT‘·THêïsTT— <Ó’eìs¡íj·T+ Å|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘êj·Tì Ŭø’düÔe, sTTkÕ¢eTT Å>+∑ <∏ë\T #ÓãT‘êsTT. n+fÒ yê{Ïì eTq+>± e÷s¡TÃø√H˚ neø±X¯y˚T ˝Ò<äqïe÷≥. Çø£ Å|üX¯ï\T #Óù|Œ yê]<ä>∑Zs¡≈£î |ü]¬>‘·Ô&ÉyÓT+<äT≈£î? n≥T <Ó’yêìï, sTT≥T ø£s¡àq÷ >∑÷&É $X¯«dæ+#·˝ìÒ ã\V”≤q‘· e÷Å‘y· T˚ n{Ϻ yê]˝À ø£ìŒ+#˚~. n+fÒ <Ó’e+|ü≥¢ <äè&ÛÉ$XÊ«dü+ ˝Òø£b˛e&Éy˚T »]π>~. yê{Ïì e÷s¡Ã>∑\ düeTs¡T\∆ T <Óe’ eTT, ˝Òø£ yê] Å|‹ü s¡÷|üyTÓ qÆ dü<Tä sZ T¡ e⁄\T. yê]ì Å‹ø£sD¡ X¯ó~∆>± ÄÅXs¯ TTùdÔ dü]b˛<ä÷? Ç~ Ä˝À∫+#ê*. ˇø£yfi˚ ¯ Å|Xü ï¯ ≈£î yÓ&‘ç ˚ yês¡T eTq+ø√πs~ »s¡T>∑<ìä #Ó|Œæ Hê, »s¡T>∑T‘·T+<äì #Ó|Œæ Hê yê]e<äø¬› [flq+<äTe\q ˇ]π><˚eTT+~? n<Ó˝≤>∑÷ »s¡T>∑&yÉ ÷Ó , »s¡T>∑øb£ ˛e&Éy÷Ó nqï~ e÷s¡<Tä >∑<ë? n˝≤>±<äT, nB ‘Ó*ùdÔ eTqdüT‡≈£î dæú$T‘·+ ≈£î<äTs¡T‘·T+<ä+{≤sê? n~ ì»+>±<äT. yês¡T #Ó|æŒq >∑&ÉTe⁄rπs<ëø± yês¡T #Óù|Œ~ ì»eTj˚T´B ˝ÒìB eTq¬ø˝≤>∑÷ ‘Ó*j·T<äT>∑<ë! ˇø£]øÏ ì»yÓTHÆ ê sTT+ø=ø£]øÏ »s¡T>∑øb£ ˛e&É+ #·÷&Ée#·TÃ. n+fÒ ˇø£ $<Û+ä >± ø=+<ä]øÏ p<ä+ |ü≥¢ yê´yÓ÷Vü≤+ ñ+&É&+É ˝≤+{Ï<˚ eT]ø=+<ä]øÏ Å|üX¯ï #Ó|æŒ+#·Tø=q&É+MT<ä ñ+≥T+<äì >∑T]Ô+#ê*. p<ä+ e˝…H˚ M]øÏ >∑÷&É n≥T <Ó’e+MT<ä, ø£s¡àMT<ä $kÕ«dü+ ˝Òøb£ ˛e&ÉyT˚ eTq≈£î ‘Ó*ùd~. ˇø£e+ø£ <Óe’ dü«s¡÷|ü⁄˝…q’ dü<Tä sZ T¡ e⁄qT ø=\Tdü÷Ô eTs=ø£e+ø£ ìwü,˜ z]$T ø£*–e⁄+&Ü\ì n+<äsT¡ eTVü≤˙j·TT\÷ #ÓãT‘·THêïs¡T. <Ó’eeTT, >∑Ts¡Te⁄\|ü≥¢ ìwü˜`@ø±Å>∑yÓTÆq $XÊ«düeTT, Åù|eT`eTs=ø£e+ø£ »s¡T>∑qTqï, »s¡T>∑T‘·Tqï, »]–q

yê{Ï>∑T]+∫ z]MT ø£*Zj·TT+&É&Éy˚T ÄdæÔø£‘· n+fÒ. Å|Xü ï¯ \≈£î |ü]>¬ ‘·&Ô yÉ TÓ Tø£ Å|#ü ÷ q¤ ïyÓTqÆ HêdæøÔ ‘£ .· n{Ϻ yê]øÏ <Ó’euÛÑøÏÔ, $XÊ«düeT÷ dü&É* ã\V”≤qT\j·÷´s¡ì ns¡ú+. CÀ´‹cÕ~ XÊÅkÕÔ\ düV‰ü j·T+‘√ Å|Xü ï¯ #Óù|Œyê]øÏ XÊÅdüÔ+MT<ä ‘·|ü yÓ÷|æ ‘·|ü ø=H˚ neø±X¯+ e⁄qï~. ñ bÕdüq, n+»qeTT, ø√&ç>T∑ &ÉT¶ Å|Xü ï¯ ˝≤¢{$Ï #Óù|Œyê]CÀ*øÏ ndü\T b˛e<äT.› n<=ø£ $wüe\j·T+. yÓTT<ä≥ Å|Xü ï¯ , ‘·sê«‘· ø√]ø£ HÓs¡y˚s¡&Üìø√, ø£wüº+ rs¡&Üìø√ »bÕ\T, |üP»\T, >∑Ts¡Tø£{≤ï\T, n$ »s¡T>∑≈î£ +fÒ #˚‘ã· &çjT· qï e÷≥‘√ eTìwæì u≤ìdüqT #˚dTü ø=+{≤s¡T. uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT, dü<Tä sZ T¡ eP eTq≈£î ÅX‚j·Tdüÿs¡eTì, Hê´j·TeT˙ ‘·\ùdÔ rs¡TkÕÔs¡ì $X¯«dæ+∫ yê]H˚ ìwü`˜ z]eTT\‘√ ùd$dü÷,Ô n$ rs¡≈î£ +fÒ z]$TeVæ≤+∫, yê{Ïì rs¡TÃ≈£îH˚ <Ûäs¡àã<ä∆yÓTÆq j·T‘·ï+ e÷Å‘·+ $&Ée≈£î+&Ü ñ+&É&ÉyÓTTø£ÿfÒ e÷s¡Z+. yê©àøÏ, e•wüß&˜ TÉ , $XÊ«$TÅ‘T· &ÉT, yê´düT&ÉT yÓTT<ä˝q’… ãTTwüß˝…+<äs√ ø£cÕº\bÕ˝…’q sêeTTDÏï>±ì, d”‘·qT>±˙ sTT˝≤ Å|üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#·ø£ z]$T, ìwü˜\‘√ >∑÷&çq >∑Ts¡Tùdee÷Å‘·y˚T ÄÅXs¯ TT+#·ìe«&É+ #·÷∫jÓTÆ Hê eTq+ düs¬ q’ <ë]q b˛yê*. ˝Ò≈£î+fÒ ˇø£e+ø£ eTq uÛÑøÏÔ $XÊ«kÕ\T bÕ&Ée⁄‘êsTT— eTs=ø£ e+ø£ Å|ü|ü+#·+˝À sTT+‘· #Ó&ÉT≈£î eTq+>∑÷&É <√Vü≤<ä+ #˚dæq≥¢e⁄‘·T+~— ∫es¡≈£î Ä<Ûëà‹àø£‘·πø Hêdæ≈Ô î£ \qT+&ç ì+<ä\T ‘Ó∫Ãq yês¡eTe⁄‘êeTT. Ç+‘· #Ó|Œæ Hê $&Ée≈£î+&Ü yê{Ïø¬ ’ |ü]>¬ ‘˚yÔ ê] kÕ+>∑‘´· +`p<ä] kÕ+>∑‘·´+˝≤ #Ó&ɶ<äì ‘Ó*dæ <ä÷s¡+>± e⁄+&É+&ç. Ç~ nHê~>± ãTTwüß\T, ãT<äT&∆ TÉ yÓTTˆˆq yês¡+‘ê #Ó|Œæ q~— á Hê&ÉT kÕsTT ‘Ó\TŒ‘·TqïBqT!

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

1

www.saimasterforums.org


kÕsTTu≤u≤ Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï: 30

ôdô|º+ãs¡Tº-2012

dü+∫ø£: 05

OFFICIAL ORGAN OF SRI MANGA BHARADWAJA TRUST

|üse¡ T|üP»´ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»>±]#˚ kÕú|+æ #·ã&çq @¬øø’ £ |üÁ‹ø£, eTq

ªªkÕsTTu≤u≤μμ $wüj·Tdü÷∫ø£ 01. ªÁ|üX¯ïμ\ >√\ ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 02. kÕ<Ûqä dü|\üò + ø±yê\+fÒ ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 03. ne<Û÷ä ‘· nqï |ü<ëìπø ns¡+∆ l Nsê\ kÕ«$T 04. C≤„H˚X¯«sY eTVü≤sêCŸ #·]Á‘· ` leT‹ y˚<eä ‹ 05. l <ä‘©Ô· ˝≤eTè‘·eTT ` leT‹ l<˚$ 06. ãT<ä∆ <Ûë´q Vü≤è<äj·TeTT`3 ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 07. yêsêÔ˝≤|üeTT 08. >∑DY >∑DY >∑D≤‘Y uÀ‘˚ ` myéT sê<ÛëÁøÏwüí 09. l>∑Ts¡T #·]Á‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãq ` l eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtº 10. Ç+Á~j·÷qTuÛÑe+ ` <ëì yêdüÔ$ø£‘· ` 1 ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» ∫s¡THêe÷ Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P,Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 500 068 Phone No. - 040 65741550 website: www.saibharadwaja.org www.saimasterforums.org

01 03 08 12 16 21 25 27 29

NÛ|tò m&ç≥sY: l b˛\÷] lìyêdüsêe⁄ _.m.m˝Ÿ.m˝Ÿ._ m–®≈L£ ´{Ïyé m&ç≥sY: &܈ˆ ÄsY.mdt. X¯•<ÛäsY, |æôV≤#Y. &ç

#·+<ë $es¡eTT\T $&çÁ|ü‹ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë sê»b˛wü≈£î\T eTVü‰sê»b˛wü≈£î\T

: : : :

s¡÷. s¡÷. s¡÷. s¡÷.

10`00 100`00 3,000`00 5,000`00

|üse¡ ÷‘·à Ç+Á~j·T eTqdüT‡\≈£î >√#·]+#·&TÉ n+<äTø£ì kÕe÷q´+>± nqTuÛeÑ + >±<äT. n+<äTø£ì <äè&ÛyÉ TÓ qÆ $XÊ«dü+ ø£\>∑&+É ø£w+ºü . nqTuÛeÑ eTT+fÒ>±ì $XÊ«dü+ ≈£î<äs<¡ Tä — <äè&ÛyÉ TÓ qÆ $XÊ«dü+eTT+fÒ>±ì nqTuÛeÑ + ø£\T>∑<Tä . n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT Ädæ≈Ô î£ \≈£î Ä<Ûë´‹àø£ JeqeTT, ‘·~‘·sT¡ \≈£î HÓ‹’ ø£ J$‘·eTT m˝≤ dü+uÛeÑ eTT? Ç+<äT≈£î düe÷<Ûëq+ eTVü≤˙j·TT\T, eT‘· Á>∑+<∏ë\ e\qq \_ÛdTü +Ô ~!

` Ä#ês¡´ møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«» kÕsTTu≤u≤ |üÁ‹ø£˝À yÓ\Te&˚ yê´kÕ\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\≈£î Äj·÷ s¡#·sTT‘·˝Ò u≤<ÛäT´\T.


kÕ<Ûäq dü|òü\+ ø±yê\+fÒ... Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» d ô | ô +º ãs¡T 2012

e´ekÕj·T+ #˚j÷· \+fÒ eTT+<äT H˚\qT m+‘√ dü+düÿ]+#ê*, n˝≤H˚ <Ûë´q+ dü]>± nuÛ Ñ ´ dæ + #· > ∑ ˝ ≤Z \ +fÒ eTqdü T ‡ H Ó + ‘· > ±H√ dü+düÿ]+#ê*. nìï+{Ïø£+fÒ eTTK´+ uÛ≤eX¯ó~∆. eTq≈£ î nC≤„ q »ì‘ê˝… ’ q mH√ï bıs¡ b Õ≥T uÛ≤yê\T+{≤sTT ` düèwæ,º e÷qe⁄&ÉT, J$‘· ‘·‘êÔ«\ >∑T]+∫, dü]>± yê{Ï ‘·‘êÔ«ìï ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ >±ì sT÷ nb˛Vü≤\T ‘=\>∑e⁄. yê{ÏHê<Ûës¡+ #˚dTü ø=qï u Á ≤Û +‘·T\T, yê´yÓ÷Vü‰\÷ ‘=\>∑e⁄. eTqdüT‡ yê{Ï#‘˚ · #·+#·\eTe⁄‘·T+~. Ä #ê+#·\´+ ‘=\>±\+fÒ

yê´yÓ÷Vü‰\T ‘=\>±*. n+<äT≈£î edüTe Ô ⁄\jÓTTø£ÿ, J$‘·+ jÓTTø£ÿ ‘·‘«· + #·øÿ£ >± ns¡+∆ >±yê*. n+<äTøπ uÛÑøÏÔ, C≤„q+ ncÕº+>∑jÓ÷>±\ìï+{Ï˝À ‘·‘·«C≤„q+ #ê˝≤ ÄeX¯´ø£+. uÛøÑ e ÔÏ ÷s¡+Z ˝À eTq≈£î >√#·]+#˚ sT÷ dü÷\ú | Á | ü +ü #·yTÓ Tø£ÿfÒ yêdüe Ô +>±<äì, eTq ÁbÕø£è‹ø£ J$‘·+ <äT:KeTj·TeTì, <ëìqT+&ç $&çe&É>∑*Z‘˚ Äq+<ä eTj·TyÓTÆq uÛÑ>∑e‘·‡«s¡÷|ü+ nqTuÛÑeeTe⁄‘·T+<ä˙ <äè&ÛÉ+>± ‘Ó\TdüTø√yê*. >∑T&ç>¶ ± qeTà&É+ø±<äT. m+‘· j·T‹ï+∫Hê eTq≈£î dü Œ wü º + >± ‘Ó * j· T ì<ëìì <ä è &Û É + >± qeTà kÕ<Ûä´+ø±<äT. X¯+ø£ @<√ ˇø£eT÷\ <ë–j·TT+&ç eTq j·T‘êïìï ã\V”≤q|üs¡∫ uÛÑ>∑ï+ #˚düTÔ+~. ≈£åîDí+>± ‘Ó*ùdÔ <äè&ÛÉyÓTÆq ìX¯Ãj·T+ >∑*Z \ø£å´+ô|’ nbÕs¡yÓTÆq ø√]ø£ ø£\TZ‘·T+~. dü÷ú\»>∑‘·TÔ˝À >√#· ] +#˚ edü T Ô e ⁄\T, J$‘êqTuÛ Ñ y ê˝Ò |üs¡eTdü‘·´+>±<äì ‘Ó*j·Tã{Ϻ yê{ÏøÏ eTqô|’ bÁ Õã\´+ ‘·>T∑ ‘Z T· +~. »>∑‘T· Ô |ü≥¢ yê´yÓ÷Vü≤+ ‘·–,Z Äq+<äs÷ ¡ |ü⁄&Óq ’ |üse ¡ ÷‘·à |ü≥¢ ìX¯Ãj÷ · ‘·àø£yTÓ q Æ | Á ‹ ” ø£*Z ø£è‘ês¡‘∆ · #˚≈L £ sπ es¡≈L £ eTq j·T‘êïìï dü&É\ìe«<äT. C≤„qe÷s¡Z+˝À>∑÷&É ÁX¯eD, eTqq, ì~Û<ëÛ ´dü\q+<äTøπ #ÓbÕŒsT¡ . ø=+<äs¡T n≥T C≤„q+>±ì, Ç≥T uÛÑøÏÔ>±ì ncÕº+>∑ jÓ÷>±ìøÏedüs¡+˝Ò<äì ‘·\TkÕÔs¡T. ø±ì dü ] ø±<ä T . j· T eT, ìj· T e÷\T, ÄdüqÁbÕD≤j·÷e÷\T ncÕº+>∑jÓ÷>±ìøÏ Á|ü<Ûëq kÕ<ÛäHê\T>± #Ó|üŒã&ܶsTT. j·TeTìj·Te÷\+fÒ sTT+Á ~ j· T eTH√ìÁ > ∑ V ü ≤ +. eTqdü T ‡ q T ìÁ > ∑ V æ ≤ +#· ≈ £ î +&Ü sTT+Á ~ j· ÷ \qT e÷Á ‘ · y ˚ T ìÁ>∑Væ≤+#·&É+ $T<Ûë´#ês¡eTì, ìÁ|ü¸jÓ÷»qeTì 3


^‘· düŒw+ºü >± #ÓãT‘√+~. ø£qTø£ eTqdüTq ‡ T yÓTT<ä≥ »sTT+#ê*. n+fÒ nC≤„ q +#˚ ‘ · edü T Ô e ⁄|ü ≥ ¢ , J$‘êqTuÛe Ñ eTT|ü≥¢ eTq≈£î kÕe÷q´+>± e⁄+&˚ u Á ≤Û +‹ ‘=\>±*. n+<äT≈£î edüTe Ô ⁄\, J$‘êqTuÛy Ñ ê\ yêdüe Ô ‘·‘«Ô· + ns¡+∆ >±yê*. n˝≤ u Á ≤Û +‘·T\T ‘=\–q sTT+Á~j·÷\T #ê˝≤es¡≈î£ yê≥+‘·≥y˚ n<äT|ü⁄˝À e⁄+{≤sTT. BìøÏ ‘√&É T jÓ ÷ >∑ d æ ~ ∆ |ò ü \ yÓ T Æ q XÊX¯«‘êq+<ä+ |ü≥¢ >∑\ rÁeyÓTq Æ | Á ‹ ” <Û´˚ j·T+ô|q ’ eTqdüTì*#˚˝≤>∑ #˚düTÔ+~. á $wüj·÷H˚ï ^‘· sTT˝≤ #ÓãT‘·T+~. ªªHêdæÔ ãT~∆sj ¡ T· Tø£d Ô ´ü q #êj·TTø£d Ô ´ü uÛ≤eHêˆ q#ê uÛ≤ej·TT‘·: XÊìÔ: nXÊqÔd´ü ≈£î‘·dTü K ‡ yéTˆˆμμ ‘êˆˆ ªªeTqdü ‡ e ÷<Û ë qeTT˝Ò ì nj· T T≈£ î Ô q ≈£ î Ä‘·à<ÛäqeTqT uÛ≤eq˝Ò<äT(nq>± Ä‘·àdü«s¡÷|ü C≤„qeTqT ãT~∆˝< Ò Tä ) uÛ≤eq˝Òì yêìøÏ XÊìÔ˝< Ò Tä . XÊìÔ ˝ Ò ì yêìøÏ dü T KeTT˝Ò < ä T μμ. n+<ä T π ø j· ÷ »„ e \Tÿ´&É T Ä<Û ë ´‘· à $<ä ´ qT ñ|ü<• ˚ +|ü<–ä qyê] >∑÷]à sTT˝≤ nHêï&TÉ : ªª$<äT´ø£øÔ s£ à¡ dü+j·TTø£+Ô ø±eT dü+ø£\Œe]®‘:· ˆ j·Tdü´ ‘·kÕ´~Ûø±s√dæàHé jÓ÷^ Hêq´dü´ ø£d´ü ∫‘Yˆˆ μ ‘êˆˆ ªªãTTwüß\#˚‘· $~Û+#·ã&çq dü‘ÿ· s¡à\qT XÁ < ¯ >∆ä ± Ä#·]+#˚yê&ÉT, ø±eT dü+ø£˝≤Œ\qT $&ç∫qyê&ÉT, j·TeTìj·Te÷\T ø£\yê&ÉT, yê´yÓ÷Vü≤eTT\qT $&ç∫qyê&ÉTμμ. yêj·TT dü+Væ≤‘·>÷ ∑ &É sTT˝≤ #ÓãT‘√+~. ªª<äèw ù º ‘·<ëÛ qT XÁ $ ¯ øπ $s¡ø+Ô£ $wüjT˚ ! j·Tdü´ ‘·kÕ´~Ûø±s√dæàHé jÓ÷^ Hêq´dü´ ø£d´ü ∫‘Yˆˆμμ ‘êˆˆ ÇVü≤˝Àø£ |üs˝¡ Àø£ $wüjT· eTT\+<äT $s¡ø>ÔÏ \∑ ∫‘·ÔeTT>∑\yê&çπø jÓ÷>∑eTTq+<äT n~Ûø±s¡eTT ø£\<äT. ‘·~‘·sT¡ \≈£î˝Ò<Tä . n˝≤H˚ y˚<ë+‘√|ü<X˚ Ê\qT $+≥÷ jÓ÷>±qïuÛÑ´dæ+#ê\ì XÊ+&ç˝À´|üìwü‘·TÔ, •ejÓ÷>∑ B|æø£ #ÓãT‘êsTT. ªªVü ≤ sƒ ¡ j Ó ÷ >∑ Á | ü B |æ ø £ μ μ >∑ ÷ &Ü sTT˝≤ #ÓãT‘·Tqï~: ªªñ‘ꇨ‘ê‡Vü≤kÕ<Ó’∆sê´ˆ ‘·‘·Ô«C≤„HêX¯ÃìX¯Ãj·÷‘Yˆ C≤„qdü+>∑ |ü]‘ê´>±‘Y wü&“ç s¤ √´>∑: | Á d ü < æ ´∆ä ‹ˆˆ ‘ꈈ ñ‘ê‡Vü≤, kÕVü≤dü, <ÛÓ’s¡´, ‘·‘·Ô«C≤„qeTT\e\q, <ëìe\q >∑ * Z q ìX¯ à j · T +e\q, jÓ ÷ >∑ d æ ~ ∆ ø£ \ TZ ‘ · T +~. ªìX¯ à j · ÷ ‘Y μ nqï e÷≥≈£ î 4

www.saibharadwaja.org

ã Á Vü‰àq+<äkÕ«$T $wüjT· eTT\ìïjT· T eTè>∑‘è· wüe í ˝… ndü‘´· eTT\ì, ã Á Vü≤àyÓTTø£ÿfÒ dü‘´· eTì, ‘·‘«Ô· C≤„qeTT, XÊÁde Ôü TT, >∑Ts¡Tyêø£´eTT\+<äT>∑\ $XÊ«düeTT n˙ $e]+#ês¡T. n+fÒ düèwæº ‘·‘«Ô· eTT, J$‘êqTuÛe Ñ ‘·‘«Ô· eT÷ ‘Ó\TdüTø√e&É+ kÕ<ÛäHêe÷sêZ\ìï+{Ïø° |ü⁄Hê~. |ü⁄Hê~ <äè&ÛÉeTT>±˝Òì sTT\T¢ ì\Te<äT>∑<ë! n+<äTπø ªªeT‘·+ m+<äT≈£î?μμ, ªª$C≤„q M∫ø£\Tμμ eTTeTT≈£åîe⁄\+<äs¡÷ ‘·|üŒø£ #·<äyê*. ¬s+&Ée Á>∑+<Ûä+˝À Äs¡¸‘·‘·Ô«C≤„Hêìï Ä<ÛäTìø£ $C≤„q+‘√ düeTq«sTT+#·&+É »]–+~ >∑qTø£ H˚{y Ï ê]¬ø+‘√ n~ ñ|ü ø £ ] dü T Ô + ~. H˚ { Ï $C≤„ q XÊÁ k ÕÔ \ qT $<ë´\j·÷\˝À n<Ûä´j·Tq+#˚dæq, #˚düTÔqïyê]øÏ sTT˝≤ düeTq«sTT+∫ #Ó|ü⁄Œ≈£î+fÒ Ä<Ûë´‹àø£‘·, yÓC’ ≤„ìø£ jÓ÷#·q≈£î ì\TeC≤\ì u Á e ÑÛ T nqï X¯+ø£ $T–*b˛‘· T +~. ø£ q Tø£ sT÷Hê{Ï <Û ä s ¡ à | Á # ü ês¡≈î£ \+<äs÷ ¡ >∑÷&É | ô ’ >Á +∑ <Ûëìï |ü]o*+#·ì<˚ yê] | Á # ü ês¡+ q÷HÓsêdæq X¯Øs¡+ MT<ä ˙{Ï ˝≤>± eTqdüT\‡ ≈£î n+≥<äT. Ç{Ϻ yÓ’C≤„ìø£ ` ‘ê‹Ô«ø£<äèwæºì eVæ≤+#˚, dü è wæ º | ü ≥ ¢ n{Ï º ˝À#· ÷ |ü ⁄ ‘√H˚ |ü ⁄ C≤~ø±\T ìs¡ « ]Ô + #ê\ì ‘Ó \ Œ&Üìπ ø kÕe÷q´yÓ T Æ q c˛&É X À|ü # ês¡ | ü P »˝À |ü ⁄ s¡ T wü d ü ÷ ø±Ô ì ï $ìjÓ÷–kÕÔqT. |ü⁄s¡Twüd÷ ü ø£e Ô T+‘ê düèwæq º +‘·{˙ Ï sTT{Ϻ yÓ’C≤„ìø£ ‘ê‹Ô«ø£ <äèw溑√ #·÷ù|<˚qì ô|’ >Á +∑ <Ûë\T #·~yêø£ ªª|ü⁄s¡Twüd÷ ü ø£Ô s¡V≤ü dü´eTTμμ nqï ∫qï Á>∑+<Ûä+ #·<äTe⁄‘˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç$ #·~$ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q bı+<äì<˚ kÕ<Ûäq ìs¡T›wüº+ ø±C≤\<äT. | ô ’ >Á +∑ <Ûë\T #·<e ä &É+ XÁ e ¯ T nì #ê˝≤eT+~ yê{ÏqTù|øÏådüTÔHêïs¡+fÒ ns¡∆+ H˚{Ï kÕ<Ûä≈£î\T, eTTeTT≈£îå e⁄\T, <Ûsä à¡ | Á # ü ês¡≈î£ \˝À m≈£îÿeeT+~ ì»yÓ T Æ q kÕ<Û ä ≈ £ î \T yÓ T Tˆˆyês¡ T ø±s¡ q ï e ÷≥. kÕ<Ûä´+MT<ä Á|”‹ j·TTqï|ü⁄Œ&ÉT m+‘· ÁX¯$T+#Ó’Hê eTìwæ kÕ<Û ä H ê\qT ù d ø£ ] kÕÔ & É T . &É ã T“ , dü+kÕs¡\+|ü≥eT÷ >∑\yês¡T yê{Ï ø√düyÓT+‘Ó’Hê m˝≤ ÁX¯$T+∫ yê{Ïì HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚ e÷sêZ\qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs√ #·÷&É+&ç, n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT dü s ¡ « <ä T :U≤\≈£ L nr‘· y Ó T Æ q XÊX¯ « ‘êq+<ëìï bı+<ä > √π s yês¡ T ¬ s +&É T eT÷&É T eTTK´yÓ T Æ q

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


>Á +∑ <Ûë\qT #·<e ä &ÜìøÏ u≤<Û| ä & ü ‘É êsê? ∫e]øÏ ˇø£ ÿ e÷≥, dü < ä T Z s ¡ T e⁄ HêÁ X ¯ s TT+∫qyê&ç ø Ï ì»+>±, ªªl kÕsTT Á | ü u À<Û ë eTè‘· e TTμμ˝À $e]+∫q≥T¢ ÄÁ X ¯ s TTù d Ô ` ncÕº + >∑ j Ó ÷ >±<ä T \T yê{Ï ¬ ø ’ ny˚ dæ~k∆ ÕÔjT· ì XÊÁdy Ôü êø£´+. sê»jÓ÷>∑eTH˚ >Á +∑ <Û$ ä T˝≤ #ÓãT‘√+~ : ªªy˚<ëqÔ‘·s√ÿøÏÔ_ÛsêVü≤yÓTÆX¯Ã, HêHê$<ÛÓ’: XÊÁdüÔø£<ä+ã¬ø’X¯¸ˆ <Ûë´Hê~_Û: düøsÔ£ D ¡ sÆ… ï¡>e ∑ T´•ÃHêÔeTDÏV ù ≤´ø£ >∑Ts¡T+ $Hꈈ ‘ꈈ ∫+‘êeTDÏjTÆÓ q >∑Ts¡Ty=ø£ÿ&ÉT ˝Òø,£ ‘·øÿÏ q y˚<ë+‘· ‘·s¡ÿ, e#·qeTT\#˚‘·qT, HêHê$<Ûä XÊÁ d ü Ô d ü e T÷Vü ≤ eTT\ #˚ ‘ · q T, <Û ë ´Hê~ dü ‘ · ÿ s¡ à eTT\#˚ ‘ · q T jÓ ÷ >∑ e TT ‘Ó*j·T<ä–q~>±<äT. düTπsX¯«sê#ês¡T´&ÉT ªª>∑Ts¡T Á|ükÕ<äeTTe\q ncÕº+>∑ jÓ÷>∑düVæ≤‘·eTTqT bı+<ä T #· T Hêï q μμì #Ó b ÕŒ&É T . ªªÄ#ês¡ ´ yêHé |ü ⁄ s¡ T c˛y˚ < ä μ μ nì #Û ê H√› > ∑ ´ eTT`>∑ T s¡ T e⁄qT ÄÁ X ¯ s TT+∫qyê&˚ |ü ⁄ s¡ T wü ß ì (<Ó ’ y êìï ) #˚sT¡ ≈£î+{≤&Éì #Ó|Œæ +~. Ç˝≤ nq&ÜìøÏ ªªVü≤sƒj ¡ ÷ Ó >∑| Á B ü |æøμ£ μ˝Àì j·TeTìj·Te÷\qT<äVü≤]dü÷Ô l ÁãVü‰àq+<ä dü s ¡ d ü « r Á y êdæ q sT÷ yêø±´\T Á | ü e ÷D+. ªª<˚ ù V ≤+Á ~ j· T eTT\ e\q ø£ \ TZ yÓ ’ s ê>∑ ´ eTT j·TeTeTT. |üs‘¡ ‘· «Ô· eTTq+<Ó&< É >Ó ø∑ £ ø£\TZ n_Û˝≤wü ìj·TeT+. düs¡«edüTÔe⁄\j·T+<äT ñ<ëd”q‘· ñ‘·e Ô TyÓTq Æ Ädüq+. düø\£ »>∑‘÷ · Ô $T<Û´ä >± <√#·T≥ bÁ ÕD≤j·÷eTeTT. ∫‘·+Ô jÓTTø£ÿ n+‘·sT¡ àK‘·«eTT | Á ‘ü ê´Vü‰s¡eTT, ∫‘·+Ô jÓTTø£ÿ ìX¯ÃjT· dæ‹ ú <Ûës¡D. ∫HêàÁ ‘ · y ˚ T H˚ q ì ∫+‹+#· T ≥ <Û ë ´qeTT. <Ûë´Hêìø£r‘·yÓTÆq dæú‹˝À <Ûë´Hêìï eTs¡e&É+ düe÷~Ûμμ. Ç˝≤{Ï ìX¯Ãj÷ · ìï ª$C≤„q M∫ø£\Tμ, ªeT‘·+ m+<äT≈£î?μ, ªl kÕsTTHê<Ûä | Á u ü À<ÛëeTè‘·eTTμ m+‘√ #·ø£ÿ>± #˚≈£Ls¡TkÕÔj·Tì ø=+#Ó+ C≤Á>∑‘·Ô>± Ä >Á +∑ <Ûë\qT |ü]o*ùdÔ me]¬øH ’ ê ‘Ó\TdüT+Ô ~. (|ü]| Á Xü ï¯ >Á +∑ <Ûä k»q´+‘√)

|ü]Á|üX¯ï uÛÑ≈£îÔ\ Ä<Ûë´‹àø£ dü+X¯j÷· \≈£î Ä#ês¡T´\ düe÷<ÛëHê\T

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

5

www.saimasterforums.org


ne<Ûä÷‘· nqï|ü<ëìπø ns¡∆+

l Nsê\ kÕ«$T d ô | ô +º ãs¡T 2012

l

Nsê\ kÕ«$Tyês¡T 1941 qT+&ç ‘Ó\TdüT. 41, 42 ÁbÕ+‘ê\˝À $»j·Tyê&É˝À e⁄+&˚yês¡T. n|ü⁄Œ&ÉT kÕ«$TøÏ uÀ<ä ø ±\T˝Ò < ä T . mø£ ÿ &ç ¬ ø ’Hê rdü T ¬ ø [‘˚ |üd|æ \æ ¢yêì˝≤ e#˚Ãyês¡T. $<ë´<Ûsä |¡ ⁄ü s¡+˝À ˇø£kÕ] kÕ«$T ø£fió¯ fl ‘ÓsT¡ #·Tø=H˚ ìÁ<äb˛‘·THêïs¡T. ‘·{ºÏ ˝Ò|‘æ ˚ ªªÄμμ nHêïs¡T. eTs¡˝≤ 65, 66\˝À Nsê\˝À ø£ìŒ+#ês¡T. ø±\T uÀ<ä e∫Ã+~. ‘êqT ∫‘·÷ÔsT¡ õ˝≤¢yêdæì, ø£&|É ˝ü À e⁄Hêïqì, s¡eTD≤ÁX¯eT+˝À >∑&bÉ Õqì, s¡eTD≤q+<ä nì |æ*ùdÔ #ê˝≤ dü+‘√weü T˙, nH˚ yês¡T Nsê\kÕ«$T. eTq+ Nsê\˝À e⁄+&Ü\j·÷´ nH˚yês¡T. (yês¡D≤• kÕ+ã•esêe⁄) Nsê\ uÀ<äø±\T kÕ«$Tì #·÷#êyê uÛÑs¡<ë«». Äj·Tq #ê˝≤ >=|Œü yês¡j÷Ó ´— ˇø£kÕ] sêÁ‹ Äj·Tq X¯Øs¡+ K+&É K +&Ü\T>± |ü & ç e ⁄+&É ≥ +, dü « s¡ í π > ≥Te<ä › #·÷#êqj·÷´. eTsêï&ÉT s√&TÉ M¶ T<ä j·T<Ûë$~Û>± ‹s¡T>∑T‘·÷ ø£ìŒ+#ês¡T. eTq<˚ePs¡T kÕ«MT nì n&ç>±qT. eTq+<ä]~ ˇø£ }πs˝Ò nHêïs¡T. (l s¡+>∑qï u≤ãT>±s¡T) Nsê\ kÕ«$Tì me¬s’Hê ù|s¡&–ç ‘˚, Á‹y˚DkÏ Õ«$T, wü D TàKkÕ«$T, qs¡ d æ + Vü ≤ kÕ«$T, sêeTkÕ«$T nì #Óù|Œyês¡T. ‘·eT düe÷~Û ø£&|É õü ˝≤¢˝Àì eT÷\|ü*¢ e<ä› >=\¢|ü*¢˝À e⁄qï<äì nH˚yês¡T. n~$qï eT]j·TeTà n<Ó˝≤¢kÕ<Û´ä + kÕ«$T n+fÒ, n~ n+‘˚. á $wüjT· + mÁs¡kÕ«$TøÏ (uÛÑs¡<ë«» >±]øÏ) ‘·|üŒ me]ø° #Ó|üŒe<äT› nH˚yês¡T. e÷cÕºsT¡ >±] Ä<˚X+¯ Á|üø±s¡+, _. sêeTø£ècÕí 6

www.saibharadwaja.org

¬s&ç¶ $#ê]+∫ ì»+>± n˝≤+{Ï Á>±eTeTT e⁄qï<äì nø£ÿ&É #ê˝≤ø±\+ ÁøÏ‘+· Je düe÷~Û nsTTq eTVü‰‘·Tàì dü e ÷~Û e⁄+<ä ì , eT+>∑ fi ¯ X¯ ì yêsê\˝À |ü P »\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. (kÕsTTu≤u≤ 1`9`83) ˇø£ k Õ] e÷dü º s ¡ T >±s¡ T ñ<ä j · T + Nsê\ kÕ«$Tì <ä]Ù+#ês¡T. l kÕ«$Tyês¡T e÷düºs¡T>±]øÏ ˇø£ eÁdüÔ+ eT÷≥>∑{ºÏ sTT#êÃs¡T. e÷düºsT¡ >±s¡T ‘·sê«‘· &Üø£ºsT¡ >±]ì, yê] $TÁ‘·T\qT ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT kÕ«$T nqTÁ>∑Væ≤+#ês¡T. Hê≈£î Bøå± eÁdüÔ+ sTT#êÃs¡T. Çø£ H˚qT düq´dæ+#·e#·Tà nHêïs¡T. $TÁ‘·T\T ªª@B #·T<ë›eTT!μμ nì eT÷≥ $|üŒ>±H˚ ªªˇø£ HÓ’˝≤qT Ns¡ e⁄+~μμ. z¨ Ç<˚Hê Bøå±eÁdüÔ+ nì $TÁ‘·T\T qyê«s¡T. ø±˝≤+‘·s+¡ ˝À l kÕsTT, bÕø£\bÕ{Ï >∑ T s¡ T e⁄>±] Ä<˚ X ¯ + y˚ T s¡ ≈ £ î , e÷dü º s ¡ T >±s¡ T >∑èVü≤düT\ú j·÷´s¡T. (ªªkÕ«$T HÓ’˝≤Hé Ns¡ sTTe«≥+˝Àì Ä+‘·s´¡ + sTT~,μμ nì nH˚yês¡T l e÷düºsT¡ >±s¡T.) (e÷düsº Y dü‘‡· +>∑+ qT+&ç) l kÕ«$T yê]øÏ uÀ<äø±\T. Nsê\˝Àì ‘Ó\¢ >±+~Ûu§eTà e<ä›qTqï ø£èwüíeT÷]Ô ¨≥˝Ÿ |ü+#·˝À ≈£Ls¡TÃìe⁄Hêïs¡T. X¯Øs¡+ >∑T&ɶ\T, <äTeTTà ø=≥Tºø=ì e⁄qï$. E≥Tº »&É\T ø£{ºÏ e⁄qï~. ej·TdüT‡ düTe÷s¡T 55 dü+ˆˆ\T e⁄+≥T+~. yê] #·÷|ü⁄ ì]«ø±s¡+>±e⁄+~. ‘·q #˚‹y˚fifl¯ ø£DTe⁄\qT s¡T<äT≈› î£ +≥÷ |üfió¯ fl _–düTÔHêïs¡T. $ø£è‘·+>± H√sT¡ ‘Ós∫¡ Äe*+#ês¡T. H√{À¢ ≈£L&Ü ø=ìï

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


|üfió¯ fl ø£<Tä \T‘·÷, ø=ìïeP&ç ø£ìŒ+#êsTT. Ç‘·sT¡ \T ‘·qqT ndüV≤ü ´+>± #·÷düTÔHêïs¡qï ‘·\+ù|˝Ò<Tä . @<√ ì]¢|Ôü ‘,· Ä<Ûë´‹àø£ dü+|üqTï\ eTTK+˝Àe⁄+&˚ ÁãVü≤à‘˚»ùd‡˝Ò<Tä . Äj· T q≈£ î yÓ T TøÏ ÿ ‘˚ n+<ä s ¡ ÷ qqTï #· ÷ ∫ @eTqT≈£î+{≤s√qH˚ Ä˝À#·q e∫Ã+~. ndü\T áj·Tq eTVü‰‘·Tà&Ü! |æ∫Ãyê&Ü! nì|æ+∫+~. (ô|’ düìïy˚Xe¯ TT l e÷dü º s ¡ T >±s¡ T , Nsê\ kÕ«$T, Á|ü < Û ä e T düe÷>∑eTeT|ü⁄Œ&ÉT, e÷düºsT¡ >±]˝À ø£*–q uÛ≤e|üs+¡ |üs)¡ . nsTT‘˚ 10, 15 ì$TcÕ\˝À Hê e÷qdæød£ ‹úæ e÷]+~. eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·eTsTT+~. H˚HÓe]qqï $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ˝Ò<äT. Hê≈£î »«s¡+ nqï dü+>∑‹, |üø£ÿ $TÁ‘·Tì dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ˝Ò<äT. eTqdüT‡ ˇø£ nìs¡«#·˙j·TyÓTÆq Äq+<ëqTuÛÑT‹˝À ìX¯Ã\yÓTÆ+~. qeTkÕÿs¡+ kÕ«$T nHêïqT. ø±ì n<˚ ì]¢|Ôü ‘!· Ç+‘·˝À l kÕsTT #Ó|Œæ q~, ‘·q≈£î eTVü‰‘·Tà\≈£î uÒ<+äÛ ˝Ò<ìä , á s¡÷|ü+˝À Äj·TH˚ e⁄Hêïs¡T>∑<ë! H˚qT e+<äkÕs¡T¢ HêeT+ düà]+#˚˝À|ü\ áj· T q Á|ü k Õ<ä $ TùdÔ d ü ] , ˝Ò ø £ b ˛‘˚ áj· T qqT <ä]Ù+#·e\dæq |üì˝Ò<äT, nì eTqdüT‡˝À HêeT+ »|æ+#·≥eTT yÓTT<ä\T ô|{≤ºqT (Ç~ e÷düºs¡T>±s¡T˝À kÕ«$Te<ä› ø£*qZ dü+ø£\Œ+). HêeT+ »|æ+#·≥+ 30 kÕs¡T¢ |üPs¡ÔsTT+~. Ç+‘·˝À kÕ«$T #êsY$THêsY dæ>s¬∑ ≥Tº, n–Zô|f…º sTT∫à ªªdæ > ∑ ¬ s ≥Tº ø±\TÃø√ kÕ«$Tμμ nHêïs¡ T . Hê ø£\yê≥T˝Ò<Tä nì #ÓbÕ›eTqT≈£îHêïqT. ø±ì eTVü‰‘·Tàì Á|ükÕ<ä+ rdüTø√yê\ì nìŒ+∫+~. ø±˝≤ÃqT, eTs¡˝≤ ø±*Œ+#ês¡T. Ç+‘·˝À ¨≥˝Ÿ düs«¡ sY‘√ á kÕ«$TøÏ Ç&ç¢, ø±s¡bıŒ&ç, #Ó{ïÏ áej·÷´ nHêïs¡T. f…bÆ Õò sTT&é »«s¡+, nsTTHê eTVü‰‘·Tàì Á|ükÕ<ä+ nì ‹HêïqT. ∫Á‘·+! Hê{ÏqT+&ç Hê≈£î »«s¡yT˚ ˝Ò<Tä ! (Ç~ kÕ«$T dü ì ï~Û ˝ À e÷düsº T¡ >±]øÏ ø£*–q nqTuÛeÑ +)

ø±*à dæ>∑¬s≥T¢ ˝…’qT>± ô|fÒºyês¡T. kÕ+Áu≤DÏø£&û¶\T yÓ*–+∫ #˚‹‘√ |ü≥Tºø=ì ≈£Ls¡TÃH˚yês¡T. kÕ«$T düìï~Û˝À ∫‘· Ô e TT #ê˝≤ Á|ü X Ê+‘· e TT>± e⁄+&˚ ~ . <Û ë ´qdæ ú ‹ nq÷Vü≤´+>± dæ$ú T‘·eTj˚T´~. Äj·Tq <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓfió¯ Ô+fÒ Hê ‘·+Á&ç e<ä≈› î£ yÓfió¯ ‘·Tqï≥Tº>± e⁄+&˚~. nœ\ »>∑‘T· Ô ˇø£ m‘·TÔ. Äj·Tq ˇø£ m‘·TÔ. H˚qT yÓfifl¯ &É+ m|ü⁄Œ&Ó’Hê M\T|ü&Éø£b˛‘˚, ªªÄ mÁs¡kÕ«$T sê˝Ò<ë nj·÷´μμ nì n&ç>π yês¡T≥. ∫Á‘·+>± ø=+‘· ùd|ü{˝Ï À H˚qT yê] düìï~Û˝À e⁄+&˚yê&çì. (Ç~ e÷düsº T¡ >±s¡T yê] düìï~Û Á|üu≤Û yêìï >∑÷]à #Ó|Œæ q $wüj÷· \T)

kÕ«$T kÕj·T+Á‘·eTT nj˚T´dü]øÏ me«]˙ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ sêì#˚ à yês¡ T >±<ä T . #˚ ‹ ø£ D T|ü ⁄ \qT ã\+>± s¡T<äT≈› î£ H˚yês¡T. ãVæ≤sπ X› ÊìøÏ yÓ[flHê, ÄVü‰s¡+ d”«ø£]+∫Hê <˚V≤ü øå±fi¯H˝˚ <Ò Tä . ø±˙ yê] e<ä› eT˝…¢\yêdüq >∑Tu≤[+#˚~. n+<äs÷¡ kÕ«$Tì ªªyêdüqkÕ«$Tμμ nH˚yês¡T. mø£ÿ&É+fÒ nø£ÿ&É ≈£Ls=ÃH˚yês¡T. ø£+&ÉT¢|ü⁄düT\Tø£{Ϻ e⁄+&˚$. ‘·q˝À‘êqT |üø|£ øü ± qe⁄«ø=Hy˚ ês¡T. me¬s’Hê @<Ó’HêsTTùdÔ rdüT≈£îH˚yês¡T. kÕ«$T dæ–s¬ ≥Tº ø±˝Òà $<Ûëq+ $+‘·>± e⁄+&˚~. ˇø√ÿ dæ>s¬∑ ≥Tº eT÷&ÉT<äeTTà\˝À ø±*à es¡d>ü ±

(1`9`83 kÕsTTu≤u≤, <ä‘êÔÔÁ‘˚j·T kÕe˙sY, e÷düsº T¡ >±] dü‘‡· +>∑+ qT+&ç).

1`9`73e ‘˚~ ñ<äj·T+ e÷düºs¡T>±s¡T ø±˝Òõ ø±¢düTs¡÷eTT˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T. ∫Á‘·+>± &Éj·÷dtMT<ä Nsê\ kÕ«$T uÛÖ‹ø£+>± ì\TÃìe⁄Hêïs¡T. yê] eTTK uÛ≤eeTT ‘·qø√deü TT m<äTs¡T #·÷düTÔqï≥T¢>± ø£ìŒ+∫+~. e÷düºsT¡ >±s¡T dü+ÁuÛeÑ ÷X¯Ãsê´˝øÏ ˝ÀqsTT ø±\TC≤] ÁøÏ+<ä |ü&bç ˛sTTHês¡T. ‹]–˝Ò#d˚ ]ü øÏ Ä <äèX¯´+‘=\–b˛sTT+~. n~ kÕ«$T ‘·qTï s¡eTàqeTì Ä<˚•düTÔqï≥Tº>± uÛ≤$+∫ Ä sêÁ‹øÏsêÁ‘˚ kÕ«$T |ü<dä ìü ï~ÛøÏ #˚sês¡T. n|üŒ{Ïøπ kÕ«$T m>∑ X Ê«dü ‘ √e⁄Hêïs¡ T . e÷dü º s ¡ T >±s¡ T kÕ«$T#Ó + ‘· H ˚ e⁄+&çb˛j·÷s¡T. 3`9`73 ‘Ó\¢yês¡TC≤eTT 4 >∑+≥\≈£î l kÕ«$Tyês¡ T uÛ Ö ‹ø£ < ˚ V ü ≤ eTT $&ç ∫ , Ä‘· à dü « s¡ ÷ |ü ⁄ \j· ÷ ´s¡ T . kÕ«$T X¯ Ø sêìï |ü < ëàdü q +˝À ≈£ L s√Ãu… { Ï º ePπ s –+∫, dü « s¡ í π > ≥T dü M T|ü + ˝À uÛÑ≈£îÔ\+<ä]‘√ø£*dæ e÷düºs¡T>±s¡T kÕ«$Tyê] <˚Vü‰ìï düe÷~Û#X˚ Ês¡T. Äj·THÓes√? ‘·*¢<+ä Á&ÉT\T mes√? C≤‹, ≈£î\eT‘ê˝Òy√? ‘Ó*j·Tì |üs¡‘·‘·«+>±, Nsê\kÕ«$T>± Äs¡Ô»qT\ Vü≤è<äj÷· \˝À n;ÛcÕº\T HÓsy¡ sπ˚ à ne<Û÷ä ‘·>± ì‘·´ dü‘·T´&ÉT>± ì\∫b˛sTTHês¡T.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

7

www.saimasterforums.org


C≤„H˚X¯«sY eTVü≤sêCŸ #·]Å‘· leT‹ y˚<e ä ‹ d ô | ô +º ãs¡T 2012

lbÕ<äkÕ«$T n\ø±e‹øÏ sêe&É+ dæ<√∆|+ü ‘·T ‘·q ≈£îe÷¬sÔ <äTs¡<èä cÕºìøÏ #ê˝≤ u≤<Û ä | ü & ç l bÕ+&É T s¡ + >∑ ì ìs¡ + ‘· s ¡ e TT bÁ Õ]∆+#·kÕ>±&ÉT. n‘·ì uÛ≤s¡´ ‘·q ≈£îe÷¬s,Ô n\T¢&÷ É ø£\TdüT≈£îH˚˝≤ #˚j·TeTì s¡TøÏàD° <˚$ì ÁbÕ]∆dü÷Ô e⁄+&˚~. s¡Tø±àu≤sTT ≈£L&Ü ‘·+& Á ç Ä»„qqTdü]+∫ >öØ |üP» #˚jT· kÕ–+~. ÄyÓT yÓs’ ê>∑´+‘√ ‘·q E≥Tº <äTe⁄«ø√e&É+ e÷ìy˚d+æ ~. n+<äTe\¢ ÄyÓT E≥Tº »&É\Tø£{+ºÏ ~. ìs¡+‘·s¡ bÁ Õs¡q ∆ e\q ÄyÓT eTTKeTT ~e´ ‘˚»düT‡‘√ yÓ*–b˛kÕ–+~. ÄyÓTqT #·÷dæq yês¡ + <ä s ¡ ÷ ÄyÓ T |ü s êX¯ ø Ï Ô nì uÛ ≤ $+∫ qeTdüÿ]+#·kÕ>±s¡T. n˝≤ ˇø£ dü+e‘·‡s¡ø±\eTT >∑&ç∫b˛sTT+~. yê] bÁ Õs¡H ∆ ê|ò*ü ‘·+>± lbÕ<äkÕ«$T eTqdüT‡ dü+#ês¡ düe÷~Û˝À e⁄+&Ü\ì ñ$«fi¯Sflsk¡ Õ–+~. dü + #ês¡ dü e ÷~Û n+fÒ dü e ÷~Û dæ ú ‹ ˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ <˚Xd ¯ +ü #ês¡+ #˚d ù dæ‹ ú nqïe÷≥. kÕ«$T ø±oqT+&ç ãj·T\T<˚] nìï | Á < ü X˚ Ê\\˝Àq÷ dü+#·]dü÷Ô ∫es¡≈£î n\ø±e‹ #˚sês¡T. nø£ÿ&É #·øÁ r £ s¡+∆ <ä>sZ∑ ¡ ˇø£ nX¯«<ä∆ eèø£| å ⁄ü ˙&É˝À <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃì e⁄HêïsT¡ . s¡ T ø±àu≤sTT m|ü Œ {Ï ˝ ≤π > #· Á ø £ r s¡ ∆ + ˝À kÕï q e÷#· ] +∫ nX¯ « <ä ∆ e èøå ± ìøÏ Á | ü < ä ø Ï å D #˚j·T&ÜìøÏ n#·{ÏøÏ e∫Ã+~. Ä #Ó≥Tº ÁøÏ+<ä <Ûë´qìeT>∑Tï&e ’Ó ⁄qï lbÕ<äkÕ«$Tì #·÷dæ Äj·Tq kÕe÷qT´&ÉT ø±&Éì yÓ+≥H˚ Á>∑Væ≤+∫+~. ÄyÓT 8

www.saibharadwaja.org

kÕ«$TøÏ qeTdü ÿ ]+∫ yÓ + ≥H˚ Ç+{Ï ø Ï yÓ [ fl Äj·Tq≈£î uÛÀ»qeTT rdüT≈£îì e∫Ã+~. ÄyÓT Äj·Tq≈£î qeTdüÿ]+∫, ªªkÕ«$T! MTs¡T #ê˝≤ n\dæ b˛sTTq≥T¢HêïsT¡ . <äjT· #˚dæ H˚qT düeT]Œ+#˚ _Ûøq å£ T d”«ø£]+∫ $ÁXÊ+‹ rdüTø√+&çμμ nì bÁ Õ]∆+∫+~. lbÕ<äkÕ«$T ÄyÓT e÷≥\T $ì ø£fió¯ fl ‘Ós∫ ¡ ÄyÓT eTTU≤ìï #·÷dæ, ÄyÓT $qj·T $<Ûj ˚ T· ‘·\≈£î, uÛøÑ øÔÏ ° m+‘√ dü+‘√wæ+#ês¡T. Äj·Tq ÄyÓTqT Äos¡«~+∫, ªªne÷à! ˙e⁄ kÂuÛ≤>∑´e‹yÓ’ eTT>∑TsZ T¡ ≈£îe÷s¡T\qT, ˇø£ ≈£îe÷¬sq Ô T bı+<äT‘êe⁄μμ nHêïsT¡ . Ä e÷≥\T $ì s¡Tø±àu≤sTT ∫s¡Tqe⁄« q$« eTÚq+>± e⁄qï~. n~ #·÷dæ lbÕ<äkÕ«$T, ªªne÷à, ˙yÓ+<äT≈£î ∫s¡ T qe⁄« qyê«e⁄? Hê Äos¡ « #· q eTT |ò*ü +#·<y ˚ ÷ Ó qì nqTe÷ìdüTH Ô êïyê? n˝≤ mqï{øÏ ° »s¡T>∑<Tä . Hê Äos¡«#·qeTT mqï{øÏ ° e´s¡+∆ ø±<äTμμ nì |ü*ø±s¡T. n|ü⁄Œ&ÜyÓT, ªªkÕ«MT! #·${Ï H˚\˝À Hê{Ïq $‘·q Ô eTT, ns¡Ω‘· ˝Òìyêì øÏ∫Ãq <ëqeTT, #Ó $ {Ï y ê&ç m<ä T ≥ bÕ&ç q dü + ^‘· e TT, ìs¡T|üj÷ Ó >∑yTÓ q Æ ≥T¢ uÛsÑ Ô¡ ˝Ò≈î£ +&Ü |æ\\¢ T |ü⁄≥ºsT¡ ø£<ë! MT Äos¡«#·qeTT m˝≤ |òü*düTÔ+~! nH˚ $#ês¡+ #˚‘· qe⁄«‘·THêïqTμμ nqï~. n~ $ì lbÕ<äkÕ«$T, ªªne÷à ˙ uÛÑs¡Ô≈£î @yÓTÆ+~?μμ nì n&ç>±&ÉT. s¡Tø±àu≤sTT, ªªkÕ«MT! Hê uÛÑs¡Ô qqTï e~*y˚dæ dü+e‘·s‡ +¡ >∑&∫ ç b˛sTT+~. düHê´düeTT rdüT≈£îì ø±o˝À e⁄Hêï&ì É á eT<Û´ä H˚ ‘Ó*dæ+~. dü+kÕs¡+˝À e⁄qï|⁄ü Œ&TÉ ≈£L&Ü n‘·&TÉ qqTï ‘êø£H˚ ˝Ò<Tä . Çø£ eTT+<äT n‘·&TÉ qHÓï˝≤ @\T≈£î+{≤&ÉT?

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


n+<äTø£ì Hê≈£î MT es¡+ |òü*+#·&ÉyÓT˝≤ nì dü+<˚V≤ü + ø£\T>∑T‘·Tqï~. uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì dü+ø£\Œ+ m˝≤ e⁄qï < √ ‘Ó * j· T &É + ˝Ò < ä T μμ nì »]–q eè‘êÔ+‘·eT+‘ê $e]+∫ #Ó|Œæ <äT:œ+∫+~. n~ $ìq lbÕ<äkÕ«$TøÏ nqTe÷q+ ø£*– ÄyÓTqT uÛsÑ Ô¡ | ù s¡T #Ó|Œü eTì n&ç>±&ÉT. ÄyÓT ‘·q uÛsÑ Ô¡ | ù s¡TqT H˚\MT<ä y Á êdæ #·÷|æ+∫+~. yÓ+≥H˚ n‘·&TÉ ÄyÓT uÛsÑ Ô¡ ‘êqT ‘Ó*j·Tø£ düHê´dü$T∫Ãq #Ó‘’ q · ´kÕ«$T nsTTq $sƒ√u≤ nì >∑T]Ô+#ê&ÉT. yÓ+≥H˚ Äj·Tq s¡ T ø±àu≤sTT‘√, ªª˙ uÛ Ñ s ¡ Ô >∑ è Vü ≤ dü T ú , ô | ’ > ± dü+‘êqV”≤qT&ÉT. dü+‘êqeTT ø£\T>∑ø£ eTT+<˚ dü q ´dæ + ∫qyê&É T , n≥Te+{Ï y ê&ç ø Ï düHê´dü$T∫Ãqyê&ÉT sTT<ä]› ø° qs¡øe £ TT bÁ Õ|æd Ô Tü +Ô ~. Ç+‘·{Ï n|üsê<ÛäeTT Hê e\q »]–b˛sTT+~. Bìì H˚H˚ øå±fi¯q #˚düT≈£î+{≤qT. yÓ+≥H˚ ˙ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT Hê e<ä›≈£î rdüT≈£îì sê!μμ nì ÄC≤„ | æ + #ês¡ T . yês¡ + ‘ê Äj· T qqT <ä ] Ù+∫ qeTdüÿ]+#ês¡T. yês¡+<ä]˙ rdüT≈£îì Äj·Tq ø±oøÏ ãj·T\T<˚sês¡T.

$sƒ√u≤ >∑èVü≤kÕúÁX¯eTeTT d”«ø£]+#·&ÉeTT yês¡+<äs÷ ¡ #ê˝≤s√E\T | Á j ü ÷ · D+ #˚dæ ø±o q>∑sêìøÏ #˚sês¡T. yês¡+‘ê lbÕ<äkÕ«$T

Hê≈£î @ •ø£H å H ’Ó ê $~Û+#·e#·TÃ. ˙ ÄC≤„qTkÕs¡+ q&ÉT#·T≈£î+{≤qTμμ nì ø£˙ï{Ï‘√ ÁbÕ]∆+#ê&ÉT. lbÕ<äkÕ«$T yê‘·\‡ ´+‘√, ªªHêj·THê! uÛj Ñ T· |ü&≈É î£ . ˙e⁄ #˚ d æ q ‘· | ü ⁄ Œ ˇ|ü ⁄ Œ ≈ £ î Hêï e ⁄. uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ì Ä<˚XÊqTkÕs¡y˚T ˙e⁄ áyÓTqT $yêVü≤e÷&Üe⁄ ø£<ë! uÛÑ>∑e+‘·Tì Ä»„qT ñ\¢+|òæT+∫ |ü‹Áe‘· nsTTq ˙ uÛ≤s¡´qT $&ç∫ düq´dæ+#·&+É <Ûsä à¡ + ø±<äT. ˙ n<Ûäs¡à+˝À qqTï ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«$Tì #˚XÊe⁄. H˚ H ˚ Hê ‘· | ü ⁄ ŒqT dü e ]kÕÔ q Tμμ nì |ü * øÏ eTsƒ ¡ + ˝ÀH˚ e ⁄qï s¡ T ø±àu≤sTTì |æ * #ê&É T . s¡Tø±àu≤sTT |üs¡T>∑Tq e∫à uÛÑs¡Ô bÕ<ë\ô|’ ã&ç @&É«kÕ–+~. $sƒ√u≤ ìX‚Ãwßü & º ’Ó eTÚq+ eVæ≤+#ê&ÉT. lbÕ<äkÕ«$T ∫s¡Tqe⁄« q$«, ªªHêj·THê, @$T Ä˝À∫dü T Ô H êï e ⁄? eTVü ‰ |ü ‹ Á e ‘· nsTTq uÛ≤s¡´qT e~* düHê´dæy˚wü+ y˚dæø√e&É+ e\¢ | Á j ü ÷ Ó »qy˚TeTT+≥T+~? áyÓT eTqdüT‡ @e÷Á‘+· u≤<Û| ä & ü H ç ê ˙ ñbÕdüq |ò*ü +#·<Tä ø£<ë! y˚sTTeT+~ düHê´düT\T≈£L&Ü ˇø£ÿ >∑èVü≤düTú nsTTq C≤„ì‘√ düe÷q+ ø±˝ÒsT¡ . Ç+‘·{Ï |ü‹e Á ‘· <ë«sê ø£*–q dü+‘êq+ e\¢ düT\uÛ+Ñ >± yÓ÷ø£+å dæ~d ∆ Tü +Ô ~. áyÓT u≤<Ûä|ü&ç‘˚ ˙e⁄ Ä<Ûë´‹àø£+>± |ü⁄s√>∑$T+#·˝Òe⁄ dü]ø£<ë ˙ ‘·|üdüT‡ n+‘ê e´s¡∆yÓTÆb˛‘·T+~. düèwæº dæ ú ‹ \j· T ø±s¡ ≈ £ î ˝… ’ q Á ‹ eT÷s¡ T Ô \ T ≈£ L &Ü eTVü‰|ü‹e Á ‘· nsTTq nqdü÷j·T<˚$ eTVü‰‘êà´ìøÏ

eTVü‰|ü‹Áe‘· nsTTq uÛ≤s¡´qT e~* düHê´dæyw˚ +ü y˚døæ √e&É+ e\¢ Á|j ü ÷Ó »qy˚TeTT+≥T+~? áyÓT eTqdüT‡ @e÷Á‘+· u≤<Û|ä &ü Hç ê ˙ ñbÕdüq |ò*ü +#·<Tä ø£<ë! y˚sTTeT+~ düHê´düT\T≈£L&Ü ˇø£ÿ >∑èVü≤düTú nsTTq C≤„ì‘√ düe÷q+ ø±˝Òs¡T. Ç+‘·{Ï |ü‹Áe‘· <ë«sê ø£*–q dü+‘êq+ e\¢ düT\uÛÑ+>± yÓ÷ø£å+ dæ~∆düTÔ+~. ÄÁ X ¯ e ÷ìøÏ #˚ s ¡ > ±H˚ kÕ«$T s¡ T ø±àu≤sTTì, dæ<√∆|ü+‘·TqT eTsƒ¡+˝À <ë∫ yÓ+≥H˚ $sƒ√u≤qT |æ*|æ+∫, ªªzØ! #Ó’‘·Hê´! ˙e⁄ ÁãVü≤à#ê]yê, >∑èVü≤düTy ú ê? ì»+ #Ó|⁄ü Œμμ nì >∑~+› #ês¡T. $sƒ√u≤ >∑»>∑» eDT≈£î#·÷ ‘·q ‘·|⁄ü Œ ˇ|ü⁄Œ≈î£ ì ø£$ å T+#·eTì Äj·Tq bÕ<ë\MT<ä |ü&ܶ&TÉ . $sƒ√u≤, ªªkÕ«$T! Hê eTqdüH ‡ < ˚ ëÛ ìï MT¬ø|ü⁄Œ&√ düeT]Œ+#êqT. ø£qTø£ ˙e⁄

ÄX¯Ãs¡´|ü&ç ÄyÓTπø dü+‘êq+>± »ìà+#ês¡T ø£<ë! |ü‹e Á ‘·\ eTqdüT≈‡ î£ u≤<Ûøä *£ –ùdÔ qs¡ø+£ bÁ Õ|æd Ô Tü +Ô ~. ˙e⁄ l bÕ+&É T s¡ + >∑ ì nqTÁ > ∑ V ü ≤ +‘√ »ìà+∫qyê&ç $ . >∑ T s¡ T y˚ s¡ ø £ å ≈ £ î &É ì ÄÁ X ¯ s TT+∫qyê&ç $ . <Û ä s ¡ à eTT, Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · ‘Ó*dæqyê&ç$. ˙e⁄ uÛ≤s¡´qT $&ç∫| ô ≥º&+É dü]ø±<äT. Hêe÷≥$ì áyÓTqT uÛ≤s¡´>± d”«ø£]+∫ >∑èVü≤düT∆

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

9

www.saimasterforums.org


<Ûäsêàìï ìs¡«]Ô+#·T. Hê≈£î e∫Ãq n|üyê<äTqT ‘=\–+#·T. ‘·<ë«sê ø£è‘ês¡Tú&çyÓ’ ÁãVü‰àq+<ëìï nqTuÛ$ Ñ +#·T. eTqdüT˝‡ À yÓs’ ê>∑´+ ø£*– e⁄+&É&+É eTTK´+. n+‘˚ ø ±ì u≤Vü ≤ ´+>± yÓ ’ s ê>∑ ´ + ø£*–e⁄+&É&+É e\¢ ˝≤uÛ+Ñ ˝Ò<Tä . ø£qTø£ Hê Ä»„qT bÕ{Ï+#·T. ˙¬ø+‘√ XÁ j ‚ T· düT‡ ø£\T>∑T‘·T+~μμ nì ÄC≤„|+æ #ês¡T. ‘·sT¡ yê‘· n‘·ìì düe÷<Ûëq|üs∫ ¡ , »&É\qT, ø±cÕj·TeÁkÕÔ\qT ‘=\–+|üCÒdæ ‘·–q eÁkÕÔ\qT ø£{Ϻ+#ê&ÉT. dæ < √∆ | ü + ‘· T kÕ«$T bÕ<ë\≈£ î ø£è‘·»„‘ê|üPs¡«ø£+>± qeTdüÿ]+∫, ªªkÕ«$T! MT <ä j · T e\q H˚ q T ø£ è ‘ês¡ T ∆ & ç q j· ÷ ´qT. Hê |üPØ«≈£î\+<äs÷ ¡ ‘·]+#ês¡Tμμ nHêï&TÉ . s¡Tø±àu≤sTT kÕ«$T ÄC≤„qTkÕs¡+ kÂuÛ≤>∑´e‹˝≤>± #·ø£ÿ>± n\+ø£]+#·T≈£îì e∫à uÛøÑ ÔÏ XÁ < ¯ \∆ä ‘√ uÛsÑ ≈Ô¡ î£ , kÕ«$TøÏ, ‘·+& Á øç Ï qeTdüÿ]+∫+~. l bÕ<ä kÕ«$T ÄyÓT≈£î ã Á ¨à|ü<X˚ +¯ #˚dæ <ä+|ü‘T· *<ä]› ø° >∑èVü≤düTú <Ûsä êà\qT uÀ~Û+∫ dü«<˚XÊìøÏ yÓfifl¯&ÜìøÏ nqTeT‹ì#êÃsT¡ . $sƒ√u≤ >∑Ts¡Te⁄qT $&ç∫ yÓfifl¯˝øÒ ,£ ªªkÕ«$T! qqTï eT∞fl dü+kÕs¡kÕ>∑s¡+˝À |ü&˚düTÔHêïs¡T. H˚qT #˚dq æ ‘·|⁄ü Œ≈î£ sTT+‘·{Ï •ø£å $~Û+#ês¡T ø±uÀ\T! qqTï s¡øÏå+#·+&ç!μμ nì y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. kÕ«$T, ªªHêj·THê! u≤<Ûä|ü&É≈£î. ˙ MT<ä yê‘·‡\´+‘√ Hê ‘·|d ü Tü q ‡ +‘ê ˙≈£î <Ûës¡b˛XÊqT. á ìs¡j í T· + e\¢ ˙ |ü P Ø«≈£ î \+<ä s ¡ ÷ dü < ä Z ‹ bı+<ës¡ T . ˙≈£ î ‹ Á eT÷s¡T\Ô n+X¯‘√ eTT>∑TsZ T¡ ≈£îe÷s¡T\T, |üsêX¯øÔÏ n+X¯‘√ ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ »ìàkÕÔs¡T. yê]e\¢ ˙≈£î n+‘·T˝Òì düTKdü+‘√cÕ\T ø£\T>∑T‘êsTT. ˙ e+{Ï ñ‘·e Ô TT&ÉT •wüß´&ç>± \_Û+#·&+É Hê n<äèwü+º . ˙e⁄ Hê dü«<˚XÊìøÏ yÓ[fl ˙ uÛ≤s¡´‘√ düTœ+#·T. Ç+‘·˝À H˚qT ≈£L&Ü dü+#ês¡ düe÷~Ûì |üP]Ô #˚dTü ≈£îì ˙ e<ä≈› î£ ekÕÔqTμμ nì yê>±›q+ #˚XÊs¡T. $sƒ√u≤ kÕ«$TøÏ qeTdüÿ]+∫, ªªkÕ«MT! #·+#·\yÓTÆq eTqdüT‡ e\q dü+kÕs¡eTT nH˚ \+|ü≥eTT ˇø£y˚fi¯ düe÷~Û ìwü˜qT #Ó&É>=&ç‘˚ e÷≈£î |üse ¡ ÷‘·à| ô ’ $XÊ«düeTT dü&\É T‘·T+~. n|ü⁄Œ&TÉ ÄC≤„Hê+<Ûäø±s¡+˝À ∫øÏÿ m≥TyÓfi≤fl˝À ‘Ó*j·Tì ÄjÓ÷eTj·Tdæ‹ ú ˝À y˚TeTT |ü&e É \dæedüT+Ô ~ ø£<ë! n|ü⁄Œ&ÉT e÷ e+{Ïyês¡T @$T #˚j·÷*?μμ nì n&ç>±&ÉT. kÕ«$T ∫s¡Tqe⁄«‘√, ªªHêj·THê! Ä 10

www.saibharadwaja.org

$wüjT· yÓTÆ ˙e⁄ dü+<˚V≤æ +#·qedüs+¡ ˝Ò<Tä . ˙ e+{Ï ñ‘· Ô e TT&ç ø Ï m≥Te+{Ï uÛ Ñ + >∑ e T÷ ø£ \ T>∑ < ä T . dü∫Ã<ëq+<ä dü«s¡÷|ü⁄&Óq ’ |üse ¡ ÷‘·àqT m\¢|⁄ü Œ&÷ É Vü≤è<äj·T+˝À ì\T|ü⁄ø√. Äj·TqqT ìs¡+‘·s¡eTT Á|üeVæ≤+#˚ ‘Ó’\<Ûës¡˝≤>± uÛ≤$+∫ n$∫äqï+>± ìX¯Ã\yÓTq Æ <Ûë´q+˝À ñbÕdæ+#·T. Ä |üsã Á¡ Vü≤àeTT nK+&ÉeTT, ne´j·TeTT, yê≈£îÿ≈£î eTqdüT‡≈£î >√#·]+#·ì~, Äq+<äd«ü s¡÷|üeTT, n~«rj·TeTT, dü T >∑ T DeTT, ìs¡ T Z D eTT, nDTdü « s¡ ÷ |ü y ˚ T >±ø£ eTVü‰$X¯«s¡÷|ü+ ≈£L&É. n+‘˚ø±<äT, Ä |üsã Á¡ Vü≤ày˚T m+‘√ eTVæ ≤ eT ø£ * –q~. n~ dü « j· T +>± | Á øü ±•dü÷e Ô ⁄+≥T+~. n+‘·{≤ yê´|æ+∫e⁄+≥T+~. n˙ï ‘êH˚ nsTTe⁄+≥T+~. eTVü‰yêø±´\ìï+{Ïø° Ä |ü s ¡ Á ã Vü ≤ ày˚ T ns¡ ∆ e TT, eT÷\eTT ≈£ L &Ü. n<˚ nq+‘· y Ó T Æ q Á ã Vü ‰ àq+<ëìï Á | ü k Õ~dü T Ô + ~. |ü s ¡ y ˚ T X¯ « s¡ T &É T dü q ø£ d ü q +<ä H ê<ä T \≈£ î , »qø£eTVü‰sêE, X¯ó≈£î&ÉT, Hês¡<Tä &ÉT yÓTTˆˆq yê]øÏ, $wüßíe⁄ •e⁄&ÉT, Á|üVü‰¢<äT&ÉT yÓTTˆˆq yê]øÏ, ÁãVü≤à uÛèÑ >∑TeTVü≤]¸, |ü⁄\kÕÔ´<äT\≈£î, e•wüß& º TÉ lsêeTTìøÏ ñ|ü<• ˚ +∫q $wüj÷ · ìï ìs¡+‘·se ¡ T÷ düà]+#·T. C≤„qy˚T eTÚqeTì, eTÚqy˚T C≤„qeTì ‘Ó\TdüTø√. dü∫< à ëq+<äeTqã&˚ Äq+<ä kÕÁe÷C≤´ìï | Á kü Õ~+#˚ eTVü‰yêø±´\ nsê∆ìï ìs¡+‘·s¡eTT eTqqeTT #˚dü÷Ôe⁄+&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT uÛÑeã+<Ûë\T m|ü⁄Œ&É÷ ‘·>T∑ \Tø√e⁄μμ nì $e]+#ês¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· yê]ì dü«<˚XÊìøÏ kÕ>∑q+|æ dü+#ês¡düe÷~Ûì |üP]Ô #˚jT· &ÜìøÏ dü+‘√wü+>± ãj·T\T<˚sê&ÉT. $sƒ√u≤ ‘·q uÛ≤s¡´ nsTTq s¡Tø±àu≤sTT, e÷eT nsTTq dæ < √∆ | ü + ‘· T ‘√ ≈£ L &Ü ø£ * dæ |ü⁄D´πø‘Áå ê\˙ï <ä]Ùdü÷,Ô |ü⁄D´rsê∆\˝À kÕïq+ #˚d÷ ü ,Ô dü‘·TŒs¡Twüß\qT ùd$dü÷Ô ø=~›s√E\≈£î n\ø±e‹ #˚sê&ÉT. s¡Tø±àu≤sTT >∑Ts¡÷|ü<X˚ Êìï düà]dü÷Ô uÛsÑ q Ô¡ T uÛøÑ ‘ÔÏ √ d ù $dü÷Ô e⁄+&˚~.

$sƒ√u≤ s¡Tø±àu≤sTTì rdüT≈£îì n&É$øÏ yÓfi¯fl&É+ dæ<√∆|+ü ‘·T ‘·eT }]øÏ #˚] ‘·q ≈£îe÷¬s,Ô n\T¢&TÉ ø£\TdüTø=ìq dü+<äs“¡+¤ >± u Á ≤Vü≤àD dü+‘·sŒ¡ D #˚ j · ÷ \ì dü + ø£ * Œ + #ê&É T . ˇø£ X¯ ó uÛ Ñ ~ Hêq

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


eTTVü A s¡ Ô + ìs¡ í s TT+∫ }]˝Àe⁄qï yÓ ’ ~ ø£ u Á ≤Vü≤àDT\qT uÛÀ»HêìøÏ ÄVü‰«ì+#ê&ÉT. $sƒ√u≤ düHê´düeTTqT+&ç >∑èVü≤düúsTTq $wüj·T+ yê]øÏ q#·Ã˝< Ò Tä . ø£qTø£ yês¡T n‘·ì‘√, ªªnj·÷´! ˙ n\T¢&TÉ düHê´düeTTqT+&ç >∑èVü≤kÕúÁX¯eTeTT d”«ø£]+#·&É+ XÊÁdÔü $s¡T<äe ∆ TT. neTè‘·+˝À kÕïq+ #˚dæ eT<ä´eTT ùd$+∫q≥T¢, y˚<ë+‘·XÊÁkÕÔìï H˚s¡TÃø=ì ø±eT XÊÁkÕÔìï nuÛÑ´dæ+∫q≥T¢, Áu≤Vü≤àD‘·«eTT bı+~ #·+&Ü\T&Óq ’ ≥T¢, ñ‘·y Ô ÷ Ó ‘·e Ô TyÓTq Æ düHê´kÕìï e~* ˙ n\T¢&TÉ dü+kÕ] nj·÷´&ÉT. n‘·ìì düeT]∆+∫ MTs¡T ≈£L&Ü n|ü$Á‘·T\j·÷´s¡T. á Ä#ês¡eTT,

#·*+#·˝< Ò Tä . | Á fiü j ¯ T· ø±\+˝À e#˚à uÛj Ñ T· +ø£s+¡ >± ≈£î]ùd esê¸ìøÏ ≈£L&Ü #·*+#·ì |üs«¡ ‘·+ ˝≤>± n‘·&TÉ <Ûs’Ó ´¡ +>± e⁄Hêï&TÉ . n‘·&TÉ ‘·q e÷eT>±¬sq ’ dæ < √∆ | ü + ‘· T qT #· ÷ dæ , ªªHê e\q MT≈£ î Çìï Çã“+<äT\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. ˇø£ÿ ì$TwüyTÓ H Æ êá }]˝À e⁄+&É&É+ Hê≈£î Çwüº+ ˝Ò<äT. <äj·T#˚dæ nqTeT‹ùdÔ H˚qT n&Ée⁄\≈£î yÓ[fl J$kÕÔqT. H˚qT ˝Òøb£ ˛‘˚ MT≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\÷ ø£\T>∑e⁄μμ nHêï&ÉT. s¡Tø±àu≤sTT ≈£L&Ü ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√, ªªe÷ e\q MT≈£î mH√ï ø£cÕº\T ø£\T>∑T‘êsTT. y˚TeTT á }]øÏ <ä>sZ∑ ˝¡ Àe⁄qï n&É$˝ÀH˚ J$dü÷Ô

|üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT düqø£düq+<äHê<äT\≈£î, »qø£eTVü‰sêE, X¯ó≈£î&ÉT, Hês¡<äT&ÉT yÓTTˆˆq yê]øÏ, $wüßíe⁄ •e⁄&ÉT, Á|üVü‰¢<äT&ÉT yÓTTˆˆq yê]øÏ, ÁãVü≤à uÛÑè>∑TeTVü≤]¸, |ü⁄\kÕÔ´<äT\≈£î, e•wüߺ&ÉT lsêeTTìøÏ ñ|ü<˚•+∫q $wüj·÷ìï ìs¡+‘·s¡eT÷ düà]+#·T. C≤„qy˚T eTÚqeTì, eTÚqy˚T C≤„qeTì ‘Ó\TdüTø√. dü∫Ã<ëq+<äeTqã&˚ Äq+<ä kÕÁe÷C≤´ìï Á|ükÕ~+#˚ eTVü‰yêø±´\ nsê∆ìï ìs¡+‘·s¡eTT eTqqeTT #˚dü÷Ôe⁄+&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT uÛÑeã+<Ûë\T m|ü⁄Œ&É÷ ‘·>∑T\Tø√e⁄μμ XÁ ó¯ ‘·T\≈£î, dü‘T· \≈£î $s¡T<äy∆ TÓ q Æ ~. ø£qTø£ y˚T$T|ü⁄Œ&TÉ MT Ç+{À¢ uÛÀ»q+ #˚jT· ≈£L&É<Tä . MT ≈£L‘·Ts¡T, n\T¢fifl¯qT MT Ç+{ÏqT+∫ |ü+|æys˚ TT. Ä ‘·sT¡ yê‘· ˙e⁄ bÁ Õj·T•Ã‘e Ô· TT #˚dTü ø√, Ä ‘·sT¡ yê‘·H˚ y˚TeTT MT Ç+{À¢ uÛÀ»q+ #˚kÕÔeTT. ˝Òø£b˛‘˚ ìqTï, ˙ ≈£ î ≥T+u≤ìï ≈£ L &Ü yÓ * y˚ j · T e\dæ edü T Ô + ~. Ä˝À∫+#·Tø√!μμ nì V ô ≤#·Ã]+#ês¡T. dæ<√∆|ü+‘·T $qj·T+‘√ ªªnj·T´˝≤sê! Hê n\T¢&TÉ $wüjT· yê+#Û\· e\q ‹]– >∑èVü≤kÕúXÁ e ¯ T+ d”«ø£]+#·˝< Ò Tä . n‘·&TÉ ‘·q >∑Ts¡Te⁄ ÄC≤„qTkÕs¡+ q&ÉT#·Tø=Hêï&ÉT. ø£qTø£ n‘·ìøÏ @ <√wüeT÷ n+≥<äT. MT≈£î ‘Ó*j·Tì <Ûäs¡ày˚TeTTqï~! ø£qTø£ <äjT· ‘√ ø=+#Ó+ Ä˝À∫+#·+&çμμ nì bÁ Õ]∆+#ê&ÉT. yês¡T n‘·ì| ô ’ ø√|æ+∫, ªªu≤>∑Tqï~. MTs¡T ã Á wüß˝˜ q ’… ~ >±ø£ eTeTTà ≈£ L &Ü Á ã wü ß ˜ \ qT #˚ ù d +<ä T ≈£ î | Á j ü T· ‹ïdTü H Ô êïsπ ! Çø£ m|üŒ{øÏ ° e÷‘√ á $wüjT· + #·]Ã+#·≈£îμμ nì $sƒ√u≤qT, n‘·ì ≈£î≥T+u≤ìï yÓ*y˚dq æ ≥T¢ rsêàì+∫ ø√|ü+>± yÓ[flb˛j·÷s¡T. $sƒ√u≤ á $wüjT· + $ì ø=+#Ó+ ≈£L&Ü

n|ü⁄Œ&| É ⁄ü Œ&÷ É e∫à $TeTTà\qT <ä]Ù+#·T≈£î+{≤eTT. <äj·T#˚dæ y˚TeTT n&É$øÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ nqTeT‹ sTTe«e\dæq~μμ nì ÁbÕ]∆+∫+~. yês¡T ÄyÓT ÁbÕs¡∆qqT eTìï+#ês¡T. $sƒ√u≤, s¡Tø±àu≤sTT Ä }]øÏ bı*y˚Ts¡˝À¢ e⁄qï n&É$øÏ #˚] nø£ÿ&É ˇø£ ø=+&É >∑TVü≤˝À ìedæd÷ ü Ô e⁄+&˚yês¡T. $sƒ√u≤ nø£ÿ&É ì•Ã + ‘· > ± ìs¡ + ‘· s ¡ e T÷ <Û ë «qìeT>∑ T ï & Ó ’ ã Á Vü‰àq+<äeTqTuÛ$ Ñ dü÷Ô e⁄+&˚yê&ÉT. s¡Tø±àu≤sTT n|ü⁄Œ&| É ⁄ü Œ&÷ É n\ø±e‹øÏ e∫à ‘·q ‘·*< ¢ +ä & Á TÉ \qT <ä]Ù+∫ ‘·eT≈£î ø±e\dæq |ü<ësê∆\qT rdüT≈£îì yÓfió¯ ‘·÷ e⁄+&˚~.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

11

www.saimasterforums.org


l <ä‘·Ô

©˝≤eTè‘·eTT o Á eT‹ o Á <˚$

Ä>∑dTü º dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT

ø£qTø£

m\¢|ü &É÷ dü»®qkÕ+>∑‘·´yÓT+‘√ ÄeX¯´ø£+. eTqTwüß´\T m≥Te+{Ï kÕ+>∑‘·´eTT˝À e⁄+fÒ n≥Te+{Ï >∑TD≤\qT, n\yê≥¢qT bı+<äT‘ês¡T. n+<äTe\q <äTwüº düV≤ü yêdüeTT #˚jT· ≈£î+&Ü <ÓM’ >∑TD dü+|üqTï\sTTq eTVü‰‘·Tà\ kÕ+>∑‘´· eTT, <Óe ’ uÛ≈Ñ î£ \Ô kÕ+>∑‘´· eTT eTqTwüß´\¬ø+‘√ nedüse ¡ TT. n˝≤+{Ï kÕ+>∑‘·´eTT e\q <Ó’euÛÑøÏÔ, <Ûäsêà#·s¡D eè~∆#Ó+~ yÓ÷ø£kå Õ<Ûq ä yÓ| ’ ⁄ü eTqdüT‡ Äø£]¸‘·eTÚ‘·T+~. ø£qTø£ X¯Øs¡|ü≥T‘·«eTT dü&É\ø£ eTT+<˚ C≤„qkÕ<Ûq ä bÅ Õs¡+_Û+#ê*. Vü≤]ì uÛøÑ ‘ÔÏ √ |üPõ+#ê*. dü‘ê‡+>∑‘·´eTT˝À ‘·]+#ê*. Ä $<Ûä+>± m+‘√ |ü ⁄ D´|ò ü \ eTT>± e∫à q e÷qe »qà kÕs¡ ∆ ø £ yÓ T Tq]+#· T ø=Hê*. á »qà˝ÀH˚ dü + kÕs¡ bÕX¯eTT\qT ‘·|Œæ +#·Tø=H˚ | Å j ü T· ‘·ïeTT #˚j÷ · *. á »qà b˛sTTq ‘· s ê«‘· eTs¡ \ eTq≈£ î ‘· ] +#˚ neø±X¯eTT sê<äTø£<ë! ø±ã{Ϻ B|üeTTqï|⁄ü &˚ sTT\T¢ #·øÿ£ u…≥Tºø√yê*. »Hês¡q ∆ Tì |üPõ+#·T≥e\q düø\£ n+‘· s êj· ÷ \T, e÷*Hê´\T ‘=\– eTqdüT‡ |ü]X¯ó<ä∆eTÚ‘·T+~. eTqdüT |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆ‘˚ yÓ÷ø£e å TH˚ n+<ä\eTT mø£ÿ{≤ìøÏ ì#ÓÃq <=s¡øq Ï fÒ.¢ Ç+<äT˝À @MT dü+<˚V≤ü eTT ˝Ò<Tä . á $<Ûe ä TT>± #Ó|Œæ , düqø±~ eTVü≤s¡T¸\qT ñ‘˚Ô»|üs¡Tdü÷Ô Hês¡<äeTT˙+Å<äT&ÉT sTT+ø± á $<Û+ä >± #ÓbÕŒ&TÉ . ªªz eTVü≤s¡T¸˝≤sê! düø£\ »qT˝≤sê! H˚qT #Ó | æ Œ q<ä + ‘ê Å X ¯ < ä ∆ > ± $Hêï s ¡ T ø£ < ë! Ç+ø£ Ä\dü´yÓT+<äT≈£î? bı+<ä+&ç! bı+<ä+&ç! Vü≤]ì X¯sD ¡ T bı+<ä + &ç . Äj· T qj˚ T eTq uÛ ≤ s¡ e T+‘ê HÓ‹Ô¬ø‘·TÔø=+{≤&ÉT. uÛ≤s¡´\T, _&ɶ\T, >∑èVü≤eTT\T, πøåÅ‘·eTT\T, <ÛäqeTT\T, <Ûëq´eTT\T e⁄HêïsTT ø£<ë 12

www.saibharadwaja.org

d ô | ô +º ãs¡T 2012 nì eTT]dæb˛ø£+&ç. Ç$ @M $TeTTà ñ<ä]∆ +|ü˝e Ò ⁄. ñ<ä]∆ +|ü˝e Ò ⁄. »qT˝≤sê! Mìì #·÷dæ >∑]«+#·ø+£ &ç. ø±$T+|üø£+&ç. á ø±eTeTT, Åø√<ÛäeTT, ˝ÀuÛÑeTT, yÓTTVü≤eTT, eT<äeTT, e÷‘·s‡ ´¡ eTT e~* | ô {Ϻ X¯øøÔÏ =\~ Vü≤]ì d ù $+#·+&ç. n$>√! j·TeTuÛ≥ Ñ T\ uÛj Ñ T· +ø£s¡ Äø±sê\T. n$>√! yê] ø£sêfi¯ dæ+Vü≤>∑s¡®q\T, n$ m+‘√ <ä÷s¡eTT˝À ˝Òe⁄. <ë|ü⁄ <ë|ü⁄q≈£î e∫Ãq$. á˝À>± Vü≤]ì düà]+#·Tø=q+&ç nj·T´jÓ÷´! sTT≥T #·÷&É+&ç. eTTdü*‘·q+ m+‘· ]e⁄«q |üsT¡ >¬ ‘·TøÔ =ì edüTÔqï<√! eè<ë∆|ü´+˝À MT≈£î sTT+Å~j·Tã\+ @eTT+≥T+~? ø£qTø£ eè<ë∆|´ü <äX≈¯ î£ eTT+<˚ Vü≤]ì düà]+#·Tø√+&ç. |üPõ+#·+&ç. |üs¡˝Àø±ìøÏ u≤≥ @s¡Œs# ¡ T· ø=q+&ç. nXÊX¯«‘·eTsTTq á X¯Øs¡eTTqT qeTTàø=qø£+&ç. düTKuÛÀ>±\ô|’ ÅuÛ≤+‹ #Ó+<äø£+&ç. áu Å ≤Û +‘·T\T $TeTTà\qT Äq+~+|ü CÒjT· ˝Òeqï~ dü‘´· +. á ÄX¯\qìï+{Ï˙ n&çj÷ · dü\T #˚d÷ ü Ôá |ü+#·uÛÑ÷‘ê‘·àø£ X¯Øs¡+ eT{Ϻ˝À ø£\dæ b˛sTTq ‘·sê«‘· J$ |ü]dæú‹ @$T{Ï? ‹]– eTqTwü´»qà edüT+Ô <äqï qeTàø£yT˚ $T{Ï? m|ü &ÉT Äj·TTe⁄ r]b˛‘·T+<ë, m|ü &Ó| ü &ÉT Å$T+–y˚<ë›e÷ nì eTè‘·T´e⁄ ø£ìô|{Ϻe⁄+≥T+~. Ç≥Te+{Ï dæ‹ ú ˝À m+<äT≈£îsê MT≈£î sT÷ <äsŒ¡ eTT? @$T #·÷düTø=ìsê MTø° >∑s¡«eTT? dü+|ü<ä\qT #·÷düTø=ì nVü≤+ø£]düTH Ô êïsê? z&É\T ã+&ÉT¢ n>∑T≥, ã+&ÉT¢ z&É\T n>∑T≥ ms¡T>∑sê? @ ø£D å eTsTTq sT÷ dü+|ü<ä\T sTT≥T yÓTT>∑eTT #·÷|æ n≥T |üs¡T¬>‹Ô bÕ]b˛‘êjÓ÷ ‘Ó*j·T<äT ø£<ë! Çø£ Ä\T_&É\¶ qT #·÷düTø=ìj·÷ MT <ÛÓ’s¡´eTT? á dü+jÓ÷>∑eTT m+‘· ù d |ü ⁄ ? X¯ Ø s¡ e TTqï + ‘· es¡ π ø >∑ < ë sT÷ u≤+<Ûy ä ê´\T? B|üeTTq≈£î ˙&É e˝… dü+jÓ÷>∑eTT

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


q+{Ï ô | ≥Tº ø =ì $jÓ ÷ >∑ e TT m|ü &É ÷ e⁄+&É H ˚ e⁄+≥T+<ëjÓT? á ã+<ÛTä e⁄\+<äs÷ ¡ eTq‘√ ø±{Ï <ëø±H˚ ekÕÔsT¡ . Äô|’ eTq\qT yês¡T nqTdü]kÕÔsê? Ç≥Te+{Ï |ü]dæ‘ú T· \˝À j·TTø±ÔjT· Tø£Ô $#·øD å£ #˚dæ Vü≤]ì ÄÅX¯sTT+∫ ‘·]+#·≥yÓTTø£ÿfÒ e÷s¡Z+. Ä uÛÑøÏÔj˚T MT≈£î |üs¡˝Àø£eTTq≈£î ‘√&ÉT>± edüTÔ+~. ø£qTø£ me«]˙ qeTTàø=qe<äT.› á X¯Øsêìï ndü˝Ò qeTTàø=qe<ä T › . yÓ ÷ ø£ å k Õ<Û ä q ≈£ î ñ|ü ø £ ] +#˚ $\TesTTq ÄÅ X ¯ j · T eTT>∑ e÷Å ‘ · y ˚ T Bìì ‘Ó \ Tdü T ø=q+&ç . C≤„ q kÕ<Û ä q ≈£ î ñ|ü j Ó ÷ >∑ | ü & ˚ ñbÕ~Û>± >∑T]Ô+∫ sT÷ X¯Øs¡eTT <ë«sê ˇø=ÿø£ÿ yÓT≥Tº m≈£îÿ‘·÷ yÓ÷øå±ìï kÕ~Û+#·+&ç. Vü≤]ì düà]+#·+&ç. ÄXÊbÕX¯eTT\qT ‘·´õ+∫ Ä kÕ«$Tì ùd$+#·+&ç. düø£\ bÕ|üeTT\qT+&ç $eTT≈£îÔì bı+<ä+&ç. ªªdüs«¡ rsê∆ì j·TC≤„Xï kÕ+>± y˚<ëX¯Ã dü‘j Ô· ÷ · ' Hêsêj·TD≤s¡ÃHêôd´’ ‘˚ ø£˝≤+ qsêΩ+‹ c˛&ÉXy ¯ Té μμ

Vü≤‘·e÷s¡Ã j·T‹ï+∫q Ç+Á<Tä ì >∑s«¡ eTD∫ yê]ì ø±bÕ&çq s¡ø≈å£ î£ ì ©\\qT $q˝Ò<ë? n≥Te+{Ï uÛøÑ Ô£ »qs¡ø≈å£ î£ &ÉT, nbÕs¡ <äj÷ · düeTTÁ<Tä &ÉsTTq lVü≤]ì düà]ùdÔ düø\£ bÕbÕ\T ‘=\– b˛‘êsTT. Ä|ü<\ä T eTq <ä] #˚sH ¡ ˚ #˚se ¡ ⁄. Ä kÕ«$T mø£ ÿ &√ ˝Ò & É T . n‘· & É T eTq Vü≤è<äjT· +˝ÀH˚ e⁄Hêï&TÉ . eTqkÕsê düà]+∫q yê] yÓqï+{Ï e⁄+&˚ kÕ«$T eTq #˚s¡Te˝ÀH˚ e⁄Hêï&Éì ms¡T>∑ø£ #·+ø£˝À _&Éq ¶ T m‘·TøÔ =ì e⁄+&ç }s¡+‘ê yÓ‹øÏq≥T¢ kÕ«$T <äTs¡u ¢ TÑÛ &Éì Äj·TqqT kÕ~Û+#·≥+ ø£wkºü Õ<Û´ä eT˙ ø=+<äsT¡ ‘·\TkÕÔsT¡ . ø±˙ n~ ì»+ ø±<äT. kÕ«$T uÛøÑ Ô£ düT\uÛTÑ &ÉT. kÕ«$TøÏ ø±e\dæq~ uÛÑ≈£îÔì Áù|eT e÷Á‘·y˚T. ìwüÿfi¯+ø£ Áù|eTj˚T uÛÑøÏÔ nqã&ÉT‘·T+~. eT+Á‘· ‘·+‘Á ê\≈£î, jÓ÷>∑ j·÷>±\‘√ ≈£L&É <=s¡ø£ì Ä lVü≤] Áù|eT‘√, uÛÑøÏÔ‘√ |æ*∫q ˇø£ ÿ |æ \ T|ü ⁄ ≈£ î eX¯ ó &Í‘ê&É T . s¡ T øÏ à D° e ÷‘· düeT]Œ+∫q ˇø£ÿ ‘·T\d”<äfi≤ìøÏ dü]‘·÷–q Ä ø£èwü| í sü e ¡ ÷‘·à, ‘êqT @ Ä&É+ãsê\q÷ ø√s¡ø,£ ˇø£ÿ uÛøÑ øÔÏ Ï e÷Á‘y · T˚ eX¯ó&ÉHÍ‘êqì ìs¡÷|æ+#·T ø=HêïsT¡ .

dü s ¡ « rs¡ ú j · ÷ Å ‘ · \ T j· T »„ e TT\T kÕ+>∑ y˚<e ä TT\T sTT#·TÃ|\üò eTT Hêsêj·TD≤s¡Ãq yÓTTdü>T∑ |ò\ü eTT˝À |ü<Tä Hês¡ee+‘·T≈£î ≈£L&Ü b˛\<äT. ø£qTø£ m+<äT\ø° XÊÅdüÔeTT\T, ^ÅdüÔeTT\T? Vü≤]uÛÑøÏÔ˝Òì ‘·~‘·s¡ düs«¡ øÅ j Ï T· \T ìwüŒ\¤ eTT\T ìwüŒ\¤ eTT\T. ø£qTø£ Hêsêj·TD≤s¡Ãqy˚T XÅ j ‚ T· düÿs¡eTT. z »qT˝≤sê! eTVü≤s¡T¸˝≤sê! ˇø£ÿ $wüjT· + Ä˝À∫+#·+&ç. ‘êqT düèwæº+∫q sT÷ »>∑‘·TÔ˝À n<Ûsä à¡ + | ô ]–q|ü⁄&ÉT, n<Ûsä à¡ |üsT¡ \#˚, bÕbÕ‘·Tà\#˚ kÕ<Û ä T »qT\T |” & ç + |ü ã &É T ‘· T qï | ü ⁄ Œ&É T kÕ«$T ne‘·]kÕÔsT¡ . ªª|ü]‘Á êD≤j·T kÕ<Û÷ ä Hê+ $HêXÊj·T#· <ä T wü ß ÿè‘ê+. <Û ä s ¡ à dü + kÕú | ü H êsê∆ j · T dü+uÛÑyê$Tj·TTπ>j·TTπ>μμ nqï Á|ü‹»„ qqTdü]+∫ |ü s ¡ e ÷‘· T à&É T uÛ Ñ ÷ $Tô | ’ ne‘· ] +∫ <Û ä s êàìï ì\u…&ÉT‘ês¡T. yÓTTdü* u≤]q |ü&çq >∑CÒ+Á<äTì <äTwüߺ\T |üsêuÛ$ Ñ düTq Ô ï düeTj·T+˝À m\T¬>‹Ô |æ*∫ ‘·qqT ø±bÕ&ÉeTì bÁ Õ]ú+∫q Ä |ü‹e Á ‘·qT nø£j å T· e\Te *∫à s¡ø+åÏ ∫q Ä >±<Û\ä T $q˝Ò<ë? ∫{Ïø¬ q y Á *˚ | ô ’ >√es¡q ∆ –]HÓ‹Ô >√e⁄\qT, >√|ü>√|” »qT\qT Ä –] ÁøÏ+<ä ì*|æ Á|üfi¯j·T düe÷qyÓTÆq >±*yêqqT düèwæº+∫ >√|ü»qT\qT kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

13

www.saimasterforums.org


ø£qï‘+· & Á ç e÷≥\T sTT+ø± H˚s«¡ ì |üdy æ ê&ÉsTTq ‘·q _&ɶ eTT<äTe › ÷≥\‘√ m˝≤ |æ*∫Hê ‘·+& Á ç @ $<Û+ä >± lVü≤] | ùÁ eT|üP]‘·eTsTTq ‘·q uÛ≈Ñ î£ ì Ô ˇø£ÿ |æ\T|ü⁄øπ eX¯ó&Ó’ n‘·ìì s¡økåÏ ÕÔ&TÉ . Ç+<äT˝À m+‘· e÷Á‘e · TT dü+<˚Vü≤eTT˝Ò<äT. eTs=ø£ ÿ $wü j · T +. Ä|ü < ä ˝ À e⁄qï | ü ⁄ Œ & É T e÷Á‘y · T˚ »qT\T |üse ¡ ÷‘·àqT m≈£îÿe>± düà]kÕÔsT¡ . ø£qTø£ Ä|ü<\ä T »qT\≈£î ˇø£ $<Û+ä >± $TÁ‘T· ˝Òqì ‘·\#·+&ç. ø£qTø£ Ä|ü<ä\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT uÛÑj·T|ü&Éø£ uÛÑ>∑e+‘·Tì X¯s¡DT y˚&É+&ç. Ä kÕ«$T <äj·T‘√ ô|qT>±*øÏ y˚T|òü÷\˙ï @ $<Ûä+>± <ä÷~|æ+»˝≤¢ u…<]ä b˛‘êjÓ÷ n<˚$<Û+ä >± ø£cÕº\˙ï ‘=\–b˛‘êsTT. nsTT‘˚ ø£cÕº\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT e÷Á‘y · T˚ ‘·\e≥+ ø£+fÒ kÕ«$Tì ìs¡+‘·s+¡ düà]dü÷e Ô ⁄+fÒ ndü\T ø£cÕº˝sÒ êe⁄ ø£<ë! ˇø£y˚fi¯ e∫ÃHê n$ @ $<Ûä+>±qT uÛÑ≈£îÔì u≤~Û+|ü˝Òe⁄. uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì düàs¡D˝À e⁄qï Ä uÛ≈Ñ î£ ì Ô øÏ n$ ø£cÕº\T>± ‘√#·H˚ ‘√#·e⁄. J$‘·+˝Àì düTK<äT:U≤\qT n‘·&TÉ uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ì Á | ü k Õ<ë\T>± uÛ ≤ $+∫ ø£wd ºü e ü Tj·T+˝Àq÷ n‘·&TÉ dü+‘√wü+>±H˚ e⁄+{≤&ÉT. uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì ìs¡+‘·s¡ düàs¡D nH˚ neTè‘êìï >Á √\T‘·÷ Ä e÷<ÛTä s¡´|ü⁄ eT‘·T˝Ô À ‘˚*j·÷&ÉT‘·Tqï Ä |ü s ¡ e TuÛ Ñ ≈ £ î Ô ì m≥Te+{Ï Á b Õ|ü + ∫ø£ ∫+‘· \ ÷ y˚~Û+#·e⁄. düeTdüÔ uÛ≤s¡eTT\÷ kÕ«$Tô|’H˚ yÓ÷|æ ì•Ã+‘·>± n‘·&TÉ J$düT+Ô {≤&ÉT. z eTVü‰s¡T¸˝≤sê! n‘·&ø˚ < £ ë JeqTà≈£î& Ô TÉ . n‘·&˚ ø£<ë <Ûq ä ´ #·]‘·T&ÉT! ø£D å eTT≈£L&Ü Ä\dæ+|üø£ sTT|ü⁄Œ&˚ sT÷ ø£D å eTT qT+&˚ ìs¡+‘·s¡ uÛÑ>∑e‘Y düàs¡DqT Äs¡+_Û+#·+&ç. <ä T s¡ ¢ u Û Ñ e TsTTq e÷qe»qàqT bı+~≈£ L &Ü 14

www.saibharadwaja.org

#˚ ‘ · ∫ øÏ ÿ q s¡ ‘ êï ì ï C≤s¡ $ &É T #· T ≈£ î qï <äTs¡<èä wüe º +‘·Tì˝≤>± uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì düàs¡D≈£î <ä÷s¡yTÓ Æ »qàqT ìs¡s¡∆ø£ yÓTTq]+#·Tø=qø£+&ç. á »qà b˛sTTq ‘· s ê«‘· @eTqTø=+fÒ @$T˝≤uÛ Ñ + ? >∑&∫ É qø±\+ ‹]– edüT+Ô <ë? ø£ q Tø£ e÷qe »qàqT kÕs¡∆ø£yÓTTq]+#·Tø=q+&ç. Vü≤]ì düà]+#·+&ç. l eTVü‰$wüße í ⁄ nqTÁ>V∑ ‰ü ìï bı+<ä{≤ìøÏ @ $<Ûe ä TsTTq j·T»„, jÓ÷>∑, j·÷>±<äT\T nedüs+¡ ˝Ò<Tä . Äs¡Ãq\T, »|ü, ‘·bÕ<äT\‘√ |üì˝Ò<äT Áù|eT‘√, uÛÑøÏÔ‘√ #˚ùd HêeTdüàs¡D nH˚ Hêe‘√ dü+kÕs¡ kÕ>∑s¡eTTqT düT\uÛe Ñ TT>± <ë≥ e#·TÃqT.μμ `nì Hês¡<Tä &ÉT düq‘·Tÿe÷sê~ eTTqT\‘√ #ÓbÕŒ&TÉ ` nì y˚<< ä säÛ T¡ à&ÉT B|ü≈î£ ì‘√ #Ó|Œæ sTT˝≤ nHêï&TÉ ` ªªe‘ê‡! ˙ ø√]ø£ y˚Ts¡≈î£ l <ä‘êÔ‘Á j ˚ T· kÕ«$T #· ] Á ‘ · $ì|æ + #êqT. Ä kÕ«$T eTVü ‰ ‘· à ´eTT $Hêïe⁄ø£<ë? ˙ dü+<˚V≤ü eTT\˙ï rsêj·÷? ˙$|ü⁄Œ&TÉ dü+‘·è|ü⁄Ô&ÉyÓ’Hêyê?μμ y˚ < ä <Û ä s ¡ T àì bÕ<ë\≈£ î kÕcÕº + >∑ qeTkÕÿs¡eTT\T #˚dæ ì\ã&çq B|ü≈î£ &ÉT Äq+<ä uÛ≤cÕŒ\T ø±s¡Tdü÷,Ô ªª>∑Ts¡T<˚yê! <Ûq ä T´&ÉqT. <Ûq ä T´&ÉqT. kÕø屑·TÔ |üs¡y˚TX¯«s¡T˝…’q MT qT+&ç l <ä‘êÔÁ‘˚j·T kÕ«$T #·]Á‘·eTT $q≥eTT Hê »qà »qà\ ‘·|ü: |ò\ü eTT>± qeTTà‘·THêïqT. z ‘·+& Á !û qqTï ø£qï ‘·+& Á ç Hê≈£ î yÓ ÷ ø£ å kÕ<Û ä q ≈£ î ns¡ Ω ‘· ø£ * –q sT÷ e÷qe<˚ V ü ‰ ìï # êà s ¡ T . Hê ‘· + Á & ç qqTï MT≈£ î düeT]Œ+#·Tø=ìq ‘·sê«‘· Hê ‘·*,¢ ‘·+& Á ,û <Óe ’ + n˙ï MTπs nsTT qqTï<]∆ä dü÷Ô e⁄HêïsT¡ . z >∑Ts¡T<˚yê! MTs¡T Hê≈£î dü<Tä sZ T¡ e⁄˝Ò ø±<äT, Hê düs«¡ dü«eTT MTπs nì qeTTà‘·THêïqT. Hê ô|’ MT≈£î >∑\ <äj·TqT m˝≤ e]í+#·>∑\qT? <äjT· ‘√ qqTï ø±o øπ ‘Áå e · TTq≈£î #˚]Ã, yê´~Û HÓ|e ü TT‘√ ‘·eT] d ù e #˚dTü ≈£îH˚ eTVü‰<ë“>¤ ´∑ eTTqT Á | ü k Õ~+#ês¡ T . yês¡ D ≤d” eTVü ‰ ‘· à ´eTTqT ‘Ó * j· T CÒ k Õs¡ T . H˚ q T ø√s¡ > ±H˚ l <ä ‘ êÔ Á ‘ ˚ j · T eTVü‰‘·à´eTTqT $ì|æ+∫ qqTï <ÛäqT´ì #˚dæq ø£sT¡ D≤eTè‘· Vü≤è<äjT· T\sTTq MTøÏy˚ Hê X¯‘· düV≤ü d Á ü bÕ<ë_Ûe+<äHê\T. l <ä‘êÔ‘Á j ˚ T· kÕ«$T $e]+∫q düø£\ <Ûäs¡àeTT\T, ø£sêà#·s¡D $X‚wüeTT\T, kÕ«$T ©\\T ‘Ó*dæø=ì düø\£ dü+<˚V≤ü ìeè‘·T& Ô q É sTTHêqT. <ÛäqT´&ÉqT <ÛäqT´&ÉqTμμ n+≥÷ ‘·q >∑Ts¡T<˚e⁄q≈£î

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


eTs¡\ eTs¡\ qeTdüÿ]+#ê&ÉT B|ü≈î£ &ÉT. á $<Ûä+>± y˚<ä<Ûäs¡Tà&ÉT, B|ü≈£î&ÉT nH˚ >∑Ts¡T•wüß´\ #·]‘·eTT, yê] dü+yê<äeTT <ë«sê >∑ T s¡ T e⁄ jÓ T Tø£ ÿ Á b ÕeTTK´‘· , |ü s ¡ e T>∑ T s¡ T &Ó ’ q <ä ‘ êÔ Á ‘ ˚ j · T kÕ«$T #· ] ‘· e TT $ì|æ + ∫, Á ã Vü ≤ à ø£*|ü⁄s¡Twüßì‘√ sTT˝≤ nHêï&ÉT. ªªz ø£©! ˙e⁄ ø√]q≥T¢ > ± ª>∑ T s¡ T e⁄μ jÓ T Tø£ ÿ $•wü º ‘ · q T $e]+#êqT. >∑Ts¡TuÛ≈Ñ î£ \Ô T m+‘·{Ï eTVæ≤e÷ì«‘·T˝À ‘Ó*j·TC…bÕŒqT. Ç|ü⁄Œ&TÉ ˙e⁄ >∑Ts¡Td ù e˝À >∑Ts¡TuÛøÑ ˝ÔÏ À <Ûq ä T´\sTTq eTVü‰qTuÛ≤e⁄\ X¯øÔÏ m+‘·{< Ï √ |üP]Ô>± ‘Ó\TdüTø=Hêïeì uÛ≤$düTH Ô êïqT. z ø£©! Çø£, b˛sêb˛, ˙ |üì qTe⁄« #˚dTü ø√. ìqTï eTs¡\ V ô ≤#·Ã]düTH Ô êïqT. >∑Ts¡TuÛ≈Ñ î£ \Ô e+ø£ ø£HïÓ‹ ≈£L&Ü #·÷&É≈î£ düTe÷!μμ Ç˝≤ #Ó|Œæ ø£*|ü⁄s¡Twüßì nø£ÿ&çqT+&ç |ü+|æ y˚XÊ&ÉT, ÁãVü≤à<˚eTT&ÉT. ÁãVü≤à ø£* dü+yê<äeTTqT $ì|æ+∫, Ä $<Û ä e TT>± l <ä ‘ êÔ Á ‘ ˚ j · T kÕ«$T #· ] Á ‘ · q T dü $ dü Ô s ¡ e TT>± $e]+∫q dü ÷ ‘· e TVü ‰ eTTì HÓ$ ’ Tùwj·TeTTqT\‘√ sTT˝≤ nHêï&TÉ ` ªªz eTTqT˝≤sê! MT≈£î Hêô|’ >∑\ nqTÁ>V ∑ ≤ü eTT ø=ìj·÷&É Hê ‘·s¡eTT>±<äT. MTe\qH˚ Hê≈£î <ä‘kÔ· Õ«$T düàs¡DeTT nH˚ eT<ÛTä sêeTè‘·eTTqT >Á √˝Ò uÛ≤>∑´+ ø£*Z+~. á <ä‘·Ô|ü⁄sêDeTT $ìq yês¡T, $ì|æ+∫qyês¡T eTT≈£îÔ˝Ö‘ês¡T. yÓ÷øå±s¡TΩ˝Ö‘ês¡T. |ü⁄sêDeT+‘·j·TT $Hêï ˝Òø£ sTT+<äT˝Àì ˇø£ n<Ûë´j·TyÓTÆHê #·~$Hê $Hêï n≥Te+{Ïyês¡T düs«¡ bÕ|ü $eTT≈£î\Ô e⁄ ‘ês¡q≥+˝À m+‘·e÷Á‘e · TT dü+<˚V≤ü eTT ˝Ò<Tä . kÕ«$T n‘·´+‘· ø£sT¡ D‘√ yê]ì nqTÁ>∑Væ≤kÕÔs¡T. ªª|ü⁄sêD+ XÀ¢øy £ T˚ ø£+ yê|ü´s¡+∆ yê bÕ<äyT˚ eyê uÛøÑ ±Ô´ì‘·´+ »ù|B∆e÷ì k˛|æ ‘·‘Œ· <e ä TX¯óï‘˚ <ä‘| ÁÔ· kü Õ<ä‘:· øöe÷ì bÁ Õb˛ï‘´˚ ˙ dü+X¯jT· :μμ á <ä‘| Ô· ⁄ü sêDeT+‘·jT· T #·~$qdüsπ . yê] |ü⁄D´eTTqT ã+&Éø¬¢ ‘·e Ô #·TÃqT. ˝Ò≈î£ qï ˇø£ÿ XÀ¢øy £ TÓ H Æ ê, n+<ä* ns¡∆eTsTTHê, ∫es¡≈£î ˇø£ bÕ<äeTsTTHê uÛøÑ ‘ÔÏ √ ì‘·´eTT mes¡T #·<Tä e⁄‘ês√ yês¡T l <ä‘êÔ‘Á j ˚ T· kÕ«$T nqTÁ>V ∑ ≤ü eTT e\q düs«¡ X¯óuÛe Ñ TT\T bı+~ ∫es¡≈£î |üs¡eT |ü<äeTTqT bı+<äT‘ês¡q≥+˝À m≥Te+{Ï dü + <˚ V ü ≤ eT÷˝Ò < ä T . <ä ‘ · Ô k Õ«$T

uÛÑ≈£îÔ\ø√]ø£\T rπsà ø£\Œeèø£åeTT. ‘·qqT q$Tàq dü<䓤≈£îÔ\qT düs¡«$<ÛäeTT\ ø±bÕ&ÉT‘·÷, dü+s¡øÏådü÷Ô nqTÁ>∑Væ≤dü÷Ô ‘·T<ä≈£î yê]ì yÓ÷ø£å>±eTT\T>± e÷]Ãyê]ì dü+|üPs¡+í >± nqTÁ>V ∑ ≤æ +∫ ‘·]+|üCd ùÒ düeTs¡∆ dü<Tä sZ T¡ &ÉT, l <ä‘êÔ‘Á j ˚ T· kÕ«$T. Ä kÕ«$Tì ÄÁXs¯ TT+∫ eTqeT+<äse ¡ TT ‘·]+#·e˝…qì ‘·]+|ü CÒjT· eTì Ä kÕ«$Tì bÁ Õ]∆dTü H Ô êïqT.μμ dü÷‘·T&ÉT eTTqT\ø° $<Ûä+>± ñ|ü<˚•+∫, yê] |üP»\+<äT≈£îì ìÁwÿü $T+#ê&ÉT. eTTqT\T n‘·´+‘· uÛÑøÏÔ‘√ l <ä‘·ÔkÕ«$Tì düà]+∫ | Á D ü $T˝≤¢sT¡ . ªªl <ä‘êÔ‘Á j ˚ T· kÕ«$TøÏ »j·TeTT. »j·TeTT.μμ n+≥÷ eTTqT\T #˚dæq »j·T»j·T <Ûë«Hê\‘√ HÓ$ ’ TcÕs¡D´+ e÷s¡Ty Á ÷ Ó –+~. | Á øü è£ ‹ |ü⁄\øÏ+∫+~. <˚e‘·\T ~$ qT+&Ó |ü⁄wüŒeèwæº ≈£î]|æ+#ês¡T.

l <ä‘êÔ©˝≤eTè‘· #·]‘·eTT dü+|üPs¡í+. mH√ï»qà\ |ü⁄D´|òü\+>±, l uÛÑs¡<ë«» >∑Ts¡T<˚e⁄\ ~e´ ÄodüT‡\‘√, nqTÁ>V∑ ≤ü +‘√ |üse¡ T |ü⁄D´Á|<ü yä TÓ qÆ á ªl <ä‘·Ô©˝≤eTè‘·eTTμ nH˚ ~e´#·]Á‘·qT Áyêùd eTVü≤<들>∑´+ Hê≈£î \_Û+∫+<äì uÛ≤$düTÔHêïqT. Hê≈£î sT÷ n<äècÕºìï n+~+∫q l uÛsÑ <¡ ë«» >∑Ts¡T<˚e⁄\T, yê] <Ûäs¡à|ü‹ï l n*y˚\TeT+>∑ ‘êj·÷s¡T >±] ~e´bÕ<ä|ü<äàeTT\≈£î Hê X¯‘d· Vü ≤ü Ádeü +<äqeTT\qT n]ŒdüTHÔ êïqT. l <ä‘·Ô dü«s¡÷|ü⁄\sTTq >∑Ts¡T<ä+|ü‘·T\ nqTÁ>V∑ ≤ü + Hêô|’ m\¢|⁄ü Œ&É÷ e]¸+|üCj Ò T· TeTì yê]ì ÁbÕ]∆d÷ü Ô `s¡#s· TTÁ‹. ˙sê»q+! »j·T eT+>∑fi¯+ ì‘·´ X¯óuÛÑeT+>∑fi¯+ <˚e⁄\≈£î <˚e⁄&Ó’, <˚e‘êsê<ÛäT´&Ó’ ˝Àø£ dü+|üPE´q≈£î X¯óuÛÑeT+>∑fi¯+ ø√]q esê*#·Tà ø=+>∑T ã+>±s¡yÓTÆ yÓ\T>=+<äT <˚e⁄q≈£î »j·TeT+>∑fi¯+. ø√]ø£\T ˝Òq{Ϻ ø√]ø£qT rπsÃ{Ï l <ä‘·Ô$uÛÑTq≈£î ì‘·´X¯óuÛÑeT+>∑fi¯+. C…’ kÕsTT e÷düºsY!!

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

15

www.saimasterforums.org


ãT<ä∆

<Ûë´q Vü≤è<äj·TeTT - 3 Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» d ô | ô +º ãs¡T 2012

eTqdüT‡qT q÷‘·q+>± s¡÷bı+~+#·&+É ˝À πøe\ÅX¯<ä∆ jÓTTø£ÿ ÅbÕX¯düÔ´eTT á Å | ü | ü + #· + ˝À e÷qe⁄\ #˚ ‘ · düèwæ+º #·Tø√ã&çq <äT'K+˝À jÓT≈£îÿe uÛ≤>∑+ ãT~∆ |üPs¡«ø£yÓTÆq <Íwüº´eTT e\q ø£+fÒ nC≤„qeTT, ìs¡¢ø£å´eTT, nC≤Å>∑‘·Ô nHê˝À#·q, ‘=+<äs¡bÕ≥T, Ä‘· à ìÅ > ∑ V ü ≤ eTT ˝À|æ + #· T ≥e\¢ ø£ \ T>∑ T ‘· T +~ kÕe÷q´+>±. ø£ å D e÷Å ‘ · + $y˚ ø £ + ‘√ Å | ü < ä ] Ùù d Ô ìyês¡Dj˚T´ <äT'K |üs¡+|üs¡\T jÓTH√ï e⁄+{≤sTT. ˇø£|ì ü #˚d ù eTT+<äT øπ e\ XÅ < ¯ ë∆ dæ‹ ú ˝À ø=+#Ó+ ‘· e ÷sTT+∫q≥¢ s TT‘˚ eTq eTqdü T ‡ ˇø£ |ü ì #˚jT· ã÷H˚ ø£D å + eTq ÄBÛq+˝Àø=düT+Ô ~. jÓ÷#·q øÅ j Ï ÷ · s¡÷|ü+ <Û]ä +#·≈î£ +&Ü ì*|æ $y˚ø£ |üPs¡«yÓTq Æ ìX¯Ãj÷ · ìøÏ sêe&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*ŒdTü +Ô ~. øπ e\ XÅ < ¯ ,∆ä e÷qe⁄˝À¢ dü+|òTü ≥q\≈£î, dü+<äsê“\¤ ≈£î ‘·«s¡|& ü ç sê>∑<˚«wü|üPs¡«ø£+>± Å|ü‹ÅøÏj·T dü*ù| dü«uÛ≤eeTT ñ+≥T+~. n{Ï º dü + <ä s ê“ ¤ \ ˝À sTT~ jÓ T +‘√ ñ|ü ø £ ] dü T Ô + ~. e÷≥\˝ÀqT, #˚ ‘ · \ ˝ÀqT ‘=+<äsb¡ Õ≥T ˝Ò≈î£ +&Ü #˚dTü +Ô ~. øπ e\ XÅ < ¯ ∆ä <ë«sê sTT˝≤ ì\ø£&É dü+bÕ~ùdÔ eTqdüT‡≈£î dü+kÕs¡+ \_Û d ü T Ô + ~. nyê+#Û · ˙ j· T yÓ T Æ q #˚ ‘ · \ T ì*∫b˛‘êsTT. #ê˝≤ dü + <ä s ê“ ¤ \ ˝À eTH√ yêø±ÿj·÷\ | Å ‹ ü øÅ j Ï T· nedüsy ¡ T˚ ˝Ò<ì ä sT÷ ì\ø£&É <=]øÏ q |ü &É T ‘Ó * j· T >∑ \ <ä T . π ø e\Å X ¯ < ä ∆ e\q \_Û+∫q e÷qdæø£ XÊ+‹ sTT‘·sT¡ \ $wüj÷ · \˝À CÀø£´+ ø£\T>∑CÒdüTø√≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î eTq≈£î ‘√&ÉŒ&É>∑\<äT. m{Ϻ ∫≈£îÿ\T ‘·˝…‘·Ôe⁄. eTqdüT‡qT dü+düÿ]+#·Tø√e&É+ ≈£L&Ü düT\uÛe Ñ TÚ‘·T+~. π ø e\Å X ¯ < ä ∆ es¡ Ô e ÷q+ MT~π ø <ä è wæ º ì 16

www.saibharadwaja.org

øπ +Å<| ä sü T¡ düT+Ô ~. | Å d ü Tü ‘Ô · |ü]dæ‹ ú qT+∫ ‘·|Œæ +#·Tø=ì, >∑ ‘ êìï , uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô q T >∑ ÷ ]à q jÓ ÷ #· q \˝ÀøÏ bÕ]b˛≈£î+&É&É+ H˚s¡TŒ‘·T+~. kÕe÷qT´\T uÛÑ÷‘· uÛ$Ñ wü´‘·T\Ô >∑T]+∫ ì»yÓTq Æ ne>±Vü≤q ø£*–j·TT+&˚ ã<äT\T |ü>∑{Ïø£\\T>± |üì#˚dü÷Ô düeT´ø˘ düàè‹ (dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q) düeT´ø˘ ø£s¡à\≈£î Å|üã\ X¯‘Å T· e⁄˝Ö‘êsTT. >∑‘+· >∑÷]Ãq e´s¡y ú TÓ q Æ Ä˝À#·q\˝À >∑ ‘ êìï ìs¡ s ¡ ú ø £ y Ó T Æ q |ü X Êà ‘ êÔ | ü + ˝À HÓ e Ts¡ T y˚dTü ø√e&É+˝À jÓT+‘√ X¯øÔÏ eè<Ûë ne⁄‘·T+~ >∑<ë! n˝≤H˚ uÛ$Ñ wü´‘·Tq Ô T >∑÷]Ãq jÓ÷#·q\T, ÄX¯\T, ø£\\T, uÛÑj·÷\T, ∫+‘·˝À¢ ≈£L&Ü #ê˝≤ düeTj·T+, X¯øÏÔ eè<∏ë ne⁄‘·÷+≥T+~. øπ e\ÅX< ¯ ∆ä M≥ìï+{Ïì ‘·T&ç∫ y˚düTÔ+~. dü e T´ø˘ dü à è‹ e÷qe⁄ì >∑ ‘ êqTuÛ Ñ ÷ ‹ dü + ¬ ø fi¯ fl ˝ À+∫ $&É T <ä \ #˚ d æ yê{Ï ì >∑ ÷ ]à ‘·\#·Tø√e≥+ <ë«sê Ä ã+<Ûë\qT <äè&ÛÉ‘·s¡+ ø±≈£ î +&Ü #· ÷ dü T Ô + ~. n˝≤H˚ uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô $wüjT· +˝Àq÷, es¡e Ô ÷q+˝À e÷Å‘y · T˚ \uÛ´Ñ eTj˚T´ ù d «#êà ¤ q T |ü P s¡ í + >± $ìjÓ ÷ –+#· T ø=H˚ kÕeTsêú´ìïdüTÔ+~. n+‘˚>±<äT uÛÑ÷‘·, uÛÑ$wü´‘·TÔ\qT >∑÷]Ãq }Vü‰>±Hê\T, |ü>∑{Ïø£\\T @ø±Å>∑‘·≈£î $|òü÷ï\T, Å | ü ‘ · ´ ø£ å y Ó T Æ q $wü j · T + ô | ’ q eTqdü T ‡ q T π ø e\+ Å>∑Vü≤D+˝À ìeT>∑ï+ #˚j·T&É+ sT÷ $|òü÷ï\qT n+‘·yÓTT+~düTÔ+~. nsTT‘˚ nuÛ≤´dü+˝À eTq+ >∑T]Ô+#˚˝≤>± |ü>{ ∑ øÏ \£ \T | Å y ü • ˚ +∫q≥T˝…‘’ ˚ yê{Ï ì»‘· ‘ ê«ìï π ø e\Å X ¯ < ä ∆ ≈ £ î >∑ T ]#˚ ù d Ô eTqdü T ‡ q T ã\V”≤q|üs¡#·>∑\ yê{Ï kÕeTs¡ú´+ q•+∫ n$ ‘=\–b˛‘êsTT. á $<Û+ä >± kÕ<Ûq ä ≈£î | Å ‹ ü ã+<Ûøä ±˝…q ’

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


yê{Ïì <Ûë´HêìøÏ k˛bÕHê\T>± e÷s¡TÃø√e#·TÃ. ì‘·´J$‘·+˝À eTq≈£î ‘Ó*j·Tø£H˚ eTq˝À ù | s¡ T ≈£ î b˛j˚ T ndü Œ w ü º e TT\T ndü + <ä s ¡ “ ¤ e TT\T, bÕøÏ å ø £ e TT\T nsTTq jÓ ÷ #· q \T, Ç+Å~j·÷qTuÛÑ÷‘·T\T, nD∫y˚j·Tã&ɶ ñÅ<˚ø±\T jÓ T H√ï >∑ ÷ &É T ø£ ≥ Tº ø =ì eTq eTH√ø±sê´ìï Ä≥+ø£|sü T¡ kÕÔsTT. Çe˙ï øÅ e £ T+>± eTq eTqdü‘Ô ê«ìï >∑ T D≤\qT, e´øÏ Ô ‘ ê«ìï $ø±s¡ | ü s ¡ T kÕÔ s TT. eTq eTqdü T ‡ q T q÷‘· q +>±, dü + ø° s ¡ í + >± s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ $|ò÷ ü ï˝Ö‘êsTT. øπ e\ÅX< ¯ ∆ä M{Ïì eTq≈£î düT>√#·s+¡ #˚dæ eTq e÷qdæø£ dæ‹ ú | ô ’ eTq≈£î rÅe ndü+‘·è|æì Ô ø£*–+∫ düeT´ø˘ düàè‹ kÕ<Ûq ä ≈£î rÅe+>± ñqTàK+ #˚dTü +Ô ~. e´s¡+ú >± e÷qdæø£ X¯øÔÏ Ks¡TÃø±≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. á $<Ûä+>± πøe\ÅX¯<ä∆ dü+ø°s+í¡ >± s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚dTü +Ô ~. m|ü Œ { Ï ø £ | ü &É T eTq˝À ‘· ˝ … ‘ ˚ Ô uÛ ≤ yê\ô | ’ π ø e\Å X ¯ < ä ∆ q T π ø +Å B ø£ ] +#· & É + e\q eTq˝Àì kÕeTsêú ´ kÕeTsêú ´ \T >√#· s ¡ y Ó T Æ Ä‘· à e+#· q n+‘·yTÓ T+~düT+Ô ~. eTq kÕeTsêú´kÕeTsêú´\ >∑÷]Ãq nC≤„ q yÓ T Æ q eTq eTqdü T ‡ q T eTq+ dü+düÿ]+#·Tø√e&ÜìøÏ | Å ‹ ü ã+<Ûøä e £ TÚ‘·T+~. ø£qTø£ π ø e\Å X ¯ < ä ∆ Bìì ‘=\–dü T Ô + ~. eTq˝Àì nyê+#Û·˙j·TyÓTÆq $wüj·÷˝…H√ï πøe\ÅX¯<ä∆ <ë«sê ‘· ø £ å D y˚ T >∑ T ]Ô + #· > ∑ \ >∑ & É + yê{Ï ì ìs¡÷à*+#·Tø√&ÜìøÏ yÓTT<ä{Ï yÓT≥Tº. Ç~ ˇø£ ø±eT|üP]‘· ‘·\+|ü⁄ nì >±ì, sTT|ü &ÉT Hê˝À ∫‘·Ô dü+øå√uÛÑeTT nqT nes√<Ûäy˚Ts¡Œ&ç+<äqT >∑T]Ô+|ü⁄ n+‘·ø£+‘·≈£î yê{Ïì eTq˝À Å|ü‹|òüT{Ï+#˚ X¯øÏÔì y˚T˝§ÿ\TŒ‘T· +~. n˝≤π> øπ e\ÅX< ¯ ∆ä eTq˝À <ë–j·TTqï kÕeTsêú ´ \qT dü T >√#· s ¡ + #˚ j · T &É + <ë«sê <Ûs’Ó √´‘ê‡V‰ü \qT ø£*ŒdTü +Ô ~.

e÷qdæø£ $yÓ÷#·q+˝À πøe\ ÅX¯<ä∆ jÓTTø£ÿ ÅbÕX¯düÔ´eTT á kÕ<ÛH ä ê $•wü‘º · #·$#·÷|æ+#·&+É ø√dü+ ø=~› s√E\bÕ≥T e´≈£îÔ\T, |ü]dæú‘·T\T, |ü]düsê\ |ü≥¢ πøe\ÅX¯<ë∆yÓ’K]ì |üPqeTì #ÓãT‘ês¡T. n˝≤ #˚ j · T >±H˚ s√E\T ‘· q ¬ ø +‘· kÕeTs¡ d ü ´ +>± >∑ & ç ∫ b˛‘êjÓ ÷ ‘· q π ø ‘Ó * dæ e dü T Ô + ~. eTH√yêø±ÿj·÷\T dü«\Œ Åù|s¡D\≈£î ˝§+– nìï

$wüj÷ · ˝À¢ CÀø£´+ #˚dTü ø√e&É+ e÷H˚kÕÔ&TÉ . m+‘√ XÊ+‘·+>±, ‘·è|æÔ>±, ñ‘ê‡Vü≤+>±, ùd«#·Ã¤>± s√E\T >∑ & É T kÕÔ s TT. n<ä è X¯ ´ yÓ T Æ q s¡ ø £ å D ‘· q #· T ≥÷º Äe]+∫q≥T¢+≥T+~. »qdüeTàs¡+ú qT+&ç <ä÷s¡+>± m‘Óq ÌÔ | Å Xü Ê+‘· ø=+&É •KsêìøÏ yÓ[fl nø£ÿ&ÉqT+∫ øÅ +Ï ~øÏ #·÷düTq Ô ï yê]˝≤>∑ e⁄+≥T+~ n‘·ì |ü]dæ‹ ú . n+<äTe\q kÕ{Ï e÷qe⁄\ |ü≥¢ sê>∑<˚«cÕ<äT\T X¯$T+∫ yÓTÆÅ‹ ô|s¡T>∑T‘·T+~. J$‘·+ ‘Ó]|æ>± ne⁄‘· T +~. u≤Vü ‰ ´uÛ Ñ ´ +‘· s ¡ Å | ü | ü + #· + düT$XÊ\eTÚ‘·T+~. | Å ‹ ü $wüjT· +˝ÀqT eTq+ ‘·\ <ä÷s¡Ã≈£îHêï Å|ü|ü+#· ÅøÏj·÷ø£˝≤|ü+ jÓT|üŒ{Ï˝≤>± ø=qkÕ>∑ T ‘· T +<ä ì ‘Ó * j· T &É y ˚ T >±ø£ n˝≤ ìÅ>∑Væ≤+#·Tø√e&É+ e\q eTq J$‘·+ eT]+‘· yÓTs¡T>±Z e⁄+&É>∑\<äì >∑÷&É ‘Ó\TdüTÔ+~. mH√ï ∫≈£îÿ\T ìyês¡De&ÉyT˚ >±ø£ düeTdü´\T yê≥+‘·≥y˚ |ü ] cÕÿs¡ e TÚ‘êsTT. ˝Àø£ Å u Û ≤ +‹ì ô | +#˚ ~ <äT'Kø±s¡DyÓTÆq ø£s¡à\ qT+&ç πøe\ÅX¯<ä∆ <ë«sê ¯ ∆ä $&çe&É&+É jÓT+‘· nedüsy ¡ ÷ Ó ‘Ó\TdüT+Ô ~. øπ e\ÅX< <ë«sê e´≈£î\Ô T edüTe Ô ⁄\qT+&ç, eTq qT+&ç eTqeTT bÕøÏåø£+>±qT, ‘ê‘êÿ*ø£+>±qT <ä÷s¡yÓTÆq eTq nqTuÛ÷ Ñ ‹ j˚THê{Ïø¬ H ’ ê XÊX¯«‘·+>± n{Ϻ yÓs’ ê>±´ìï kÕ~Û + ∫ n{Ï º dü T KXÊ+‘· T \qT XÊX¯ « ‘· + #˚ d ü T ø√>∑ \ eTqï $XÊ«kÕìï ø£ * –dü T Ô + ~. J$+∫j·TT+&É>±H˚ ã+<Ûë\qT+&ç dü+|üPs¡í+>± $eTTøÏ Ô bı+<ä & É + jÓ T +‘· ÄeX¯ ´ ø£ y Ó ÷ n{Ï º JeqTàø±Ôedüú jÓT˝≤ e⁄+≥T+<√ eTq+ dü«\Œ+>± s¡T∫ #·÷kÕÔeTT. | Å | ü +ü #·+˝À e⁄+≥÷ ≈£L&Ü <ëìøÏ #Ó+~q yês¡yTÓ Æ e⁄+&É&e É T+fÒ j˚T$T{À ‘Ó\TdüT+Ô ~. ñ‘· Ô y Ó ÷ ‘· Ô e TeTT, XÊX¯ « ‘· e T÷ nsTTq eTTøÏ Ô ì kÕ~Û+#·{≤ìøÏ kÕ<Ûq ä yÓTq Æ ˝À#·÷|ü⁄ ($|üd´ü q)qT πøe\ÅX¯<ä∆ eTq≈£î Å|ükÕ~düTÔ+~. Ç<˚ <ëìjÓTTø£ÿ |üs¡eTÅ|üjÓ÷»q+. ˝À#· ÷ |ü + fÒ »>∑ ‘ · T Ô nXÊX¯ « ‘· e TT, <äT'KeTj·TeTT, nHê‘·à nì, >±&ÛÉ+>± Å|ü‘·´ø£å+>± >∑T]Ô+#·&Éy˚T. Ç~ πøe\+ e÷qdæø£ ne>±Vü≤q e÷Å‘y · T˚ >±ì ìdü+‡ X¯jT· eTT, n#·+#·\eTT nsTTq kÕ«qTuÛÑe+>± <Ûë´Hêedüú˝À eTq+ >∑T]Ô+∫q nqTuÛÑe+>± ‘Ó\TdüTÔ+~. á ˝À#·÷|ü⁄ yÓ’sê>±´ìï ô|+∫ <äT'KeTT jÓTTø£ÿ u≤ìdü‘·«eTT qT+&ç eTqdüT≈‡ î£ $eTTøÏì Ô ø£*–düT+Ô ~.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

17

www.saimasterforums.org


øπ e\ÅX< ¯ ˝∆ä À sT÷ dæ‹ ú ì s¡T∫ #·÷&É≥+ e\q >∑eT´+ yÓ| ’ ⁄ü ≈£î jÓT+‘√ rÅe‘·‘√ Äø£]¸‘·T&Í‘ê&ÉT. >∑ e ÷´ìï eTH√H˚ Å ‘ · + eTT+<ä T ì*|æ Å | ü ø £ ÿ <ë] |ü{Ϻq|ü &ÉT ‹]– <ë]øÏ sêe&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚dTü +Ô ~. >∑eT´kÕúq+ ø£+≥ã&É| ¶ ü &ÉT ø±fi¯ófl, eTqdüT,‡ q÷‘·H√‘ê‡V‰ü ìï, X¯øøÔÏ Ï bı+~q≥T¢ kÕ<Û≈ä î£ ìøÏ ã˝≤ìï #˚≈£Ls¡TdüTÔ+~.

2. X¯ó<ä∆ ne>±Vü≤q π ø e\Å X ¯ < ä ∆ kÕ<Û ä H ˚ ‘ · s ¡ dü e Tj· ÷ \˝À ì‘·´J$‘·+˝À |ü]$T‘· ø±\+ e÷Å‘y· T˚ ì\T|ü⁄ø√e≥+ kÕe÷qT´\≈£î kÕ<Û´ä eTÚ‘·T+~. ì‘·´J$‘·+˝À jÓTH√ï ÅøÏj·T\T, e÷≥\T, ‘·\+|ü⁄\T #˚j·Tø£ ‘·|üŒ<äT. kÕ<Û ä q ˝Àì Å | ü X Ê+‘· d æ ú ‹ ì $&É ∫ sTT‘· s ¡ T \‘√ dü+|üsÿ¡ + #Ó+<ä&+É eTs¡˝≤ eTs¡˝≤ ÄeX¯´ø£eTÚ‘·T+~. eTqdüT≈‡ î£ Ä˝À∫+#·&+É ìs¡j í ÷ · \T #˚dTü ø√e&É+ ‘·|üŒ<äT. Ç{Ϻ ì‘·´ J$‘êìï ‘·q ÅøÏj·÷s¡+>∑+>± ø£ * –j· T T+≥T+~ dü e T´ø˘ dü à è‹˝Àì ¬ s +&É e n+X¯yÓTÆq X¯ó<ä∆ ne>±Vü≤q (dü+Å|üC≤„q). Áø£eT+>± Bì dü V ü ‰ j· T +‘√ eTq eTH√yêø±ÿj· ÷ \qT ìj· T $T+#· T ø√e&ÜìøÏ ñ|ü j Ó ÷ –+#· T ø√yê*. eTH√yêø±ÿj· T ø£ s ¡ à \qT kÕs¡ ú ø £ + >±qT, düeTs¡e ú +‘·+>±qT, eTq ÄX¯j÷ · \≈£î, ne>±Vü≤q≈£î q÷‘· q +>± ø£ * –j· T Tqï ne>±Vü ≤ q≈£ î nqT>∑TD+>±qT e÷s¡TÃø√yê*. düeT´ø˘ düàè‹ì Ä<Û ë s¡ + >± #˚ d ü T ø=ìq C≤„ q eTT, ˝Ò ø £ Å | ü » „ j ˚ T dü+| Å Cü ≤„qeTT. Ç~ Hê\T>∑T $<Ûë\T :

1) X¯ó<ä∆ \øå±´e>±Vü≤q (kÕs¡øú £ dü+Å|üC≤„qeTT) : e÷qe⁄&ÉT ‘ê]ÿø£Xø¯ ÔÏ ø£\yê&ÉT ø£qTø£ n‘·&ç 18

www.saibharadwaja.org

øÅ j Ï T· \˙ï düV ù ≤‘·Tø£+>± (n+fÒ kÕs¡øú +£ >±) e⁄+{≤sTT nqTø=+{≤eTT. ø±ì |ü ] o*+∫q MT<ä ≥ e÷qe⁄˝… \ ¢ | ü &É T dü ù V ≤‘· T ø£ + >±H˚ Å | ü e ]Ô k ÕÔ s ¡ ì #Ó|Œü ˝e Ò TT. kÕ«s¡| ú Pü ]‘·yTÓ q Æ bÅ Õ|ü+∫ø£ $wüj÷ · \˝À >∑÷&É e÷qe⁄&ÉT ‘·s¡#·T ‘·q \øå±´ìï |ü<Ûäø±ìï, Å | ü j Ó ÷ »Hê\qT >∑ ÷ &É eTs¡ ∫ ø£ å D Ï ø £ y Ó T Æ q sê>∑<«˚ cÕ\≈£î, k˛eT]‘·HêìøÏ >∑T]jÓTÆ ìs¡søú¡ y £ TÓ q Æ øÅ j Ï ÷ · ø£˝≤|ü+˝À ∫≈£îÿø=ì | ô &É<ë]q |ü&‘É ê&ÉT. u≤Vü‰´uÛ´Ñ +‘·s¡ $wüj÷ · \ >∑÷]Ãq ‘·q uÛ≤yê\ ‘êøÏ&ç e\q J$‘·|+ü <∏ë qT+&ç | Å øü ÿ£ ≈£î ‘=\>∑&+É ndü e T+»dü e TT, ‘· | ü eTØqT. nsTT‘˚ sTT˝≤ | Å øü ÿ£ <ë] |üfºÒ dü«uÛ≤yêìï |ü]$T‘·+ #˚dTü ø=ì yê{Ïì dü+|üPs¡+í >± ìyê]+#·Tø√&ÜìøÏ j·T‹ï+#·Tø√e&É+ nedüs¡eTT. eTVü≤˙j·TT\πø sTT~ dü+|üPs¡í+>± kÕ<Ûä´+. á ã\V”≤q‘·\qT n~Ûø±s¡ |üPs¡«ø£yÓTÆq Ä<˚ X Ê\<ë«sê >±ì, X¯ ó wü ÿ yÓ T Æ q ù V ≤‘· T yê<ä + <ë«sê>±ì, <Ûäs¡à|üHêï\qT e*¢+#·&É+ <ë«sê >±ì ‘·–+Z #·q÷˝ÒeT÷, ìs¡÷à*+#·q÷˝ÒeTT. n˝≤ #˚d ù Ô j˚T<√ ˇø£Hê{ÏøÏ sT÷ ã\V”≤q‘·≈£î Ä<Ûës¡yÓTÆq uÛ≤y√Å<ø˚ ±\T ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚dæ ndü+ã<äy ∆ TÓ q Æ | Å e ü s¡q Ô s¡÷|ü+˝À Å|üø£≥eTÚ‘êsTT. (ø£èÁ‹eT+>± XÊ+‹ì ì\T|ü⁄≈£îqïyê&ÉT ˇø£ÿkÕ]>∑ rÅeyÓTÆq Nø±≈£î≈£î, ø√bÕìøÏ >∑T]jÓTÆ q≥T¢) M{Ïì ns¡+ú #˚dTü ø=ì eTq \ø£ å ´ kÕ<Û ä q ≈£ î nqT>∑ T D+>± eT\T#· T ø√&ÜìøÏ j·T‘êïìï øπ e\ÅX< ¯ ∆ä kÕ<Ûq ä qT+&ç Äs¡+_Û+#ê*. n~ eTq\qT Å|ü‹|òüT{Ï+#˚ sT÷ X¯≈£îÔ\qT ø£*–+∫ \ø£ å ´ kÕ<Û ä q ø£ q TyÓ ’ q Ø‹>± e÷s¡ T à ≈ £ î +≥T+~. eTq˝Àì $$<Ûä >∑TD≤\qT, ø√]ø£\qT, ÅøÏj·T\qT düeTq«j·T |üs# ¡ T· ø√e≥+ øÅ e £ Tã<äe ∆ TT, düV≤ü »eTT nsTTq Ä‘·àìÅ>V ∑ ≤ü eTT <ë«sê e÷Å‘y · T˚ kÕ<Û´ä eTT. Ç{Ϻ sTT+Å~j·T eTH√ ìÅ>∑Vü‰ìøÏ πøe\ ÅX¯<˚› uÛÑÅ<äyÓTÆq ñbÕj·TeTT. $wüj·TÅ>∑Vü≤D ÅøÏj·T≈£î <ë]rùd˝À>± $sêe÷ìï ø£*Œ+#·≥+ <ë«sê kÕs¡úø£ dü+Å|üC≤„ìøÏ |üì#˚dæ neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔ+~. n+‘˚>±ø£ X¯ó<ä∆ ne>±Vü≤q≈£î nedüs¡yÓTÆq X¯ó<ä∆ $wüj·TC≤„Hêìï Å|ükÕ~düTÔ+~. ‘·<ë«sê ‘·q \ø£å´eTTqT+&ç Å|üø£ÿ≈£î ‘=\– ndü+‘·è|æøÔ Ï >∑T]ø±qø£ÿs¡ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚dTü +Ô ~. n˝≤ø±ø£ bÕ‘· n\yê≥T Å|üø±s¡+ eTqdüT‡ \ø£´å + qT+∫ | Å øü ÿ£ ≈£î b˛ìùdÔ øÅ e £ T+>± X¯ø,ÔÏ z]$T, @ø±Å>‘∑ · u≤>± ø°D å +Ï ∫ \ø£´å + jÓTTø£ÿ $\TeqT >∑÷&Ü

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


eT]#˚˝≤ #˚düTÔ+~. n˝≤ ndü\T \øå±´ìï eT]∫ <ëì kÕ<Ûäq ø£˝≤bÕìï j·÷+Å‹ø£+>± e÷Å‘·y˚T n\yê≥T #=|ü q ìs¡«Væ≤dü÷Ô ñ+&˚ jÓT+<äs√ e´≈£î\Ô qT eTq+ #·÷&Ée#·TÃ. kÕs¡øú £ dü+| Å Cü ≤„qeTT á| Å e ü ÷<ëìï ìyê]düT+Ô ~. eTH√yêø±ÿj·÷\qT e´s¡y ú TÓ q Æ øÅ j Ï ÷ · ø£˝≤bÕ\˝À X¯øì ÔÏ Ks¡Tà #˚jT· ìe«ø£ Ä‘·à ìÅ>V ∑ ‰ü ìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚dTü +Ô ~. nìï øÅ j Ï T· \qT ‘·q \øå±´ì ø£qT>∑TD+>± eT\T#·Tø=H˚ X¯øøπÔÏ +Å<ëìï eTq˝À j˚Ts¡ŒsT¡ düT+Ô ~. \ø£´å kÕ<Ûq ä ≈£qTyÓq ’ ø£sà¡ \H˚ jÓTqTïø=H˚ ìX¯ÃjT· X¯øì ÔÏ , ne>±Vü≤qqT, kÕ<Ûq ä ˝À |ü≥Tº<\ä q÷ sTTdüT+Ô ~. ˇø£ÿkÕ]øÏ <äT'K+ jÓTTø£ÿ yêdü$ Ô ø£‘q · T dü+|üPs¡+í >± ns¡+ú #˚dTü ≈£î+fÒ <ëìì eè‹Ô |ü<ëìï ne\+_+#·≥+ J$‘·eTT jÓTTø£ÿ j˚Tø¬ ø’ £ \ø£´å eTqï ìX¯ÃjT· <ës¡T&Û´É + ø£\T>∑T‘·T+~.

2) k˛bÕj·T dü+Å|üC≤„qeTT ˝Òø£ ñbÕj·÷HÓïiT>∑T≥ nìï{øÏ +£ fÒ ñ‘·e Ô TyÓTq Æ |ü+<∏ëHÓqTïø√e&É+ düs«¡ <ë kÕ<Û´ä + ø±<äì eTq kÕeTs¡´ú + |ü]$T‹ì, |ü]dæú‹ì nqTdü]+∫ >∑T]Ô+#·≥y˚T k˛bÕj·T dü+Å|üC≤„qeTT. <˚X¯ø±\ kÕeTsêú´\ø£qT>∑TDyÓTÆq |ü+<∏ëHÓqTïø=H˚ HÓ| ’ ⁄ü D´y˚T sTT~. >∑T&ç>¶ ±, yÓTT+&ç>± jÓ T qTï ø =qï |ü + <Û ë qqTdü ] +∫ n|ü » j· ÷ ìï , ìs¡T‘ê‡V‰ü ìï bı+<˚ | Å e ü ÷<ëìï, n~ ‘Ó*j·Tø£ \øå±´H˚ï X¯+øÏ+#˚ | Å e ü ÷<ëìï ìyê]düT+Ô ~.

3) >√#s· ¡ dü+Å|üC≤„qeTT ì‘·´ J$‘·+˝À eTqdüTq ‡ T \øå±´qT>∑TD+>± dü+ø°s¡í+ #˚düTø=H˚ Å|ü»„ eTq˝À e´øÏÔ‘·«eTT ˝Òø£ ªªH˚qTμμ nqã&˚ edüTy Ô ˚ ‘·<q ä T XÅ < ¯ ,∆ä ìs¡+‘·s¡ C≤„qy˚T ndüy÷ Ó àVü≤ dü+| Å Cü ≤„qeTT nqT Hê\T>∑e n+X¯eTT, <Û ˚ ´ j· T $wü j · ÷ ìï jÓ T |ü &É ÷ n+{Ï ô | ≥Tº ø =ì j· T T+&É & É y ˚ T >√#· s ¡ dü + Å | ü C ≤„ q eTì ô | <ä › \ T yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç+<äT˝À ¬s+&É+XÊ\THêïsTT, 1) ˇπø edüTe Ô ⁄qT <Ûë´ì+#˚| ü &ÉT eTq ì‘·´ J$‘· + ˝Àì Å ø Ï j · T \ìï + {Ï ‘ √qT <ëìì düeTq«sTT+#·Tø√yê*. n+fÒ eTq+ CÒùd |üìì eTq+ <Û ë ´ì+#˚ dü ‘ ê´ìøÏ ñ<ëVü ≤ s¡ D >± nq«sTT+#·Tø√yê*. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ‹q≥eTH˚ øÅ j Ï T· qT X¯Øs¡+ jÓTTø£ÿ nì‘·´‘ê«ìï n~ Hê\T>∑T uÛ÷ Ñ ‘ê\T #˚‘· #˚jT· ã&ç ñ+&É&Üìï <Ûë´ì+#·&+É ‘√ düeTq«j·T|üs# ¡ T· ø√e#·TÃ. <Ûë´qeTT ì‘·´J$‘·eTT

dü e Tq«j· T |ü & ç ñuÛ Ñ j · T ‘ês¡ ø £ eTÚ‘· T +~. ˇø=ÿø£ÿ|ü &ÉT eTq+ #˚j·Te\dæq |üì <Ûë´q+‘√ düeTq«j·T|ü&çq~>± e⁄+&Ée#·TÃ. n≥Te+≥|ü &ÉT Ä |üì Äs¡+_Û+#˚ eTT+<äT ãT~∆ |üPs¡«ø£+>± |üøÿ£ ≈£î ≈£îìøÏ |üì ne>±H˚ ‹]– <Û˚´j·÷ìï eTqdüT‡˝À eVæ≤+#ê*. Ç~ ≈£L&Ü <Û´˚ j·÷ìï eTs¡Teø£ b˛e&ÉyT˚ ne⁄‘· T +~. 2) dü s ¡ « ‘√eTTKyÓ T Æ q dü à è‹ì ì\T|ü⁄ø√e&Éy˚T kÕ<Ûäq>± ô|≥Tºø=qï|ü⁄&ÉT <Ûë´Hêìï ì\T|ü⁄ø√e\dæq ÄeX¯´ø£‘˚ e⁄+&É<äT. Åø£eT+>± e÷qdæ ø £ , yê#· ø £ ø±sê´\˙ï dü à è‹ kÕ<Û ä q ˝ÀøÏ sTTeTT&ÉTÃø√yê*. ∫es¡≈î£ <Û´˚ j·T+ ìs¡+‘·s+¡ ì\∫ ñ+≥T+~. Ç+<ä T ˝À jÓ T e¬ s +‘· kÕ|ò ü ˝ ≤´ìï bı+<äT‘ês√ nqï~ yê] düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô MT<ä, n\yê≥TMT<ä, nuÛ≤´dü ã\+MT<ä Ä<Ûës¡|& ü TÉ ‘·T+~. J$‘·eTT, kÕ<Ûq ä ˇø£ÿ{Ï>± #˚jT· &ÉyT˚ kÕ<Ûq ä ≈£î \ø£´å + nsTT ñ+&Ü*. kÕ<ÛH ä ˚ dü+|üPs¡í J$‘·+ ø±yê*. á düeT´ø˘ düàè‹ kÕ<Ûäq jÓTTø£ÿ >√#·s¡eTT dü]Vü≤<äT› ìs¡ + ‘· s ¡ e T÷ ô | s¡ T >∑ T ‘· ÷ ìs¡ + ‘· s ¡ + q÷‘· q J$‘ê+XÊ\qT ‘·q˝À sTTeTT&ÉTÃ≈£î+≥T+~. á kÕ<Û ä q #˚ ù d yê&É T jÓ T \¢ | ü &É T ªªsT÷ |ü ] dæ ú ‘ · T \˝À dü à è‹kÕ<Û ä q qT jÓ T {≤¢ ø=qkÕ–+#·Tø√e#·TÃ?μμ nì Å|ü•ï+#·T≈£î+≥÷H˚ e⁄+&Ü*. á kÕ<Ûq ä nqTø=qï+‘· ‘˚*ø£ ø±<äT. nsTT‘˚ kÕs¡øú £ k˛bÕj·T dü+| Å »ü „ kÕ<ÛH ä ê\ <ë«sê nes√<Ûë\qT n‹Åø£$T+#·e#·TÃ.

4) ndüyÓ÷àVü≤ dü+Å|üC≤„qeTT yêdü Ô y êìï |ü ] X¯ ó <ä ∆ + >± ne>±Vü ≤ q #˚düT≈£îqï|ü &ÉT ÅuÛÑeT\ìï+{Ïø° eT÷\yÓTÆq ªH˚H=ø£ e´øÏì Ô μ J$ì nì, edüTe Ô ⁄\T j·T<Ûës¡y ú TÓ q Æ eqï u Å ≤Û +‹ ‘=\>∑T‘·T+~. á ÅuÛ≤+‹ sê>∑<˚«cÕ\≈£î ø±s¡DyÓTÆ <äT'KuÛÑ÷sTTwüºyÓTÆq dü+kÕs¡ #·Åø±ìøÏ Je⁄\qT ã+~Û+∫ ‘·| ü ‘·T+~. yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT $<Ûe ä TT˝…q ’ dü+| Å Cü ≤„q øÅ j Ï T· \≈£î nq´+>± yê{Ïø±<Ûës¡+>± H˚qT, Je⁄&ÉT yÓTT<ä˝q ’… ‘·‘«· y˚TMT ˝Ò<q ä ï C≤„Hêìï jÓT|ü &É÷ ø£ * –j· T T+&É & É y ˚ T ndü y Ó ÷ àVü ≤ dü + Å | ü C ≤„ q eTT. Ä#·s¡D˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑Tq n\yê≥T>± ‘·˝…‘˚Ô H˚qT, Hê$ nH˚ uÛ≤yê\T sT÷ kÕ<Ûäq≈£î n‹ rÅeyÓTÆq ã+<Û ä ø ±\T. M{Ï ì »sTT+#· & É + ˝À ndü y Ó ÷ àVü ≤

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

19

www.saimasterforums.org


dü + Å | ü C ≤„ q eTT eTTK´eTT. ô | ’ eT÷&É T s¡ ø ±\ dü+Å|üC≤„qeTT Bìø° $wüj·T+˝À düVü≤ø£]kÕÔsTT. nqTø£D å eTT ‘·˝‘… Ô˚ ‘·\+|ü⁄\T, uÛ≤yê\T, e´øÏ‘Ô «· s¡V≤æ ‘· øÅ j Ï T· \T>± >∑T]Ô+&ÉyT˚ kÕ<Ûq ä . eTVü‰‘·Tà\ e\¢ ‘·|Œü ‘·øÿÏ q yê]˝À yê]yê] |ü]bÕø±ìï, <äèø£Œ<∏ëìï nqTdü]+∫ sT÷ kÕ<Ûäq˝À $$<Ûy ä TÓ q Æ uÛ≤y√Å<ø˚ ±\T ‘·˝‘… T· ‘Ô êsTT. á J$‘·eTT, düèw溑·‘·«eTT ˇø£ q÷‘·q $<Ûëq+>± <äs¡Ùq$T∫Ã,

yê{Ïe\¢ kÕ<Ûä≈£î&ç yÓ’K] |üP]Ô>± e÷]b˛‘·T+~. ÅbÕNqT\T, Ä<ÛäTì≈£î\T nsTTq kÕ<Ûä≈£î\T sT÷ kÕ<Ûäq˝À ‘·eT≈£î Äq+<ä bÕs¡eX¯´+ <ä>∑Zs¡ qT+&ç |üse ¡ TXÊ+‹ es¡≈î£ jÓTH√ï $<ÛëHê˝…q ’ nqTuÛy Ñ ê\T ‘· e T≈£ î ø£ * >±j· T ì, H˚ q T, Hê$ nH˚ ñ≈£ î ÿ ã+<ÛäHê\qT+&ç yê{Ï Hê<Ûës¡+ #˚düTø=qï, sTT‘·s¡ $ø±sê\ uÛ≤s¡+ qT+&ç $&ÉT<ä˝…’q ùd«#·Ã¤ kÕ{Ï˝Òì Äq+<ä+>± nqTuÛe Ñ eTÚ‘·T+~. yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT $<Ûë˝…q ’ |ü]X¯ó<ë∆e>±Vü≤q kÕ<Ûäq˝À πøe\ÅX¯<ä∆ nHÓ&ç uÛÑÅ<äyÓTÆq ªÅ|üXÊ+‘·dæú‹μì M&ç ì‘·´ J$‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q øÅ j Ï ÷ · ø£˝≤|ü+‘√ ‘·\|ü&É‘ê&ÉT kÕ<Ûä≈£î&ÉT. Å|ü‹ |üì ‘·qqT sTT‘·s¡ øÅ j Ï T· , | Å ‹ ü øÅ j Ï T· \ e\j·T+˝ÀøÏ ˝≤π> ‘·‘«· + >∑\$ n+fÒ Å|ü|ü+#·+˝ÀøÏ ˝≤π>~ nì ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT. Å | ü ‹ |ü ì ø=‘· Ô |ü < ∏ ä ø ±\T, \øå ± ´\T, ø£ s ¡ Ô y ê´\ e\j· T +˝ÀøÏ ˝≤>∑ T ‘· T +<ä ì yÓ T T<ä { Ï eT÷&É T dü+| Å Cü ≤„q kÕ<Ûq ä \˝ÀqT >∑T]ÔkÕÔ&TÉ . n+fÒ øπ e\ÁX< ¯ ë∆ kÕ<Ûq ä ˝À ‘êqT kÕ~Û+∫q XÊ+‹q+‘·{ì Ï ø√˝ÀŒjT˚ 20

www.saibharadwaja.org

| Å e ü ÷<ëìøÏ >∑Tsö‘ê&ÉT. n{Ϻ |ü]dæ‹ ú ˝À ndüy÷ Ó àVü≤ dü+Å|üC≤„q+ düVü≤ø£]düTÔ+~. ª˝À|ü\ sT÷ ø£s¡à\qT, ‘·\+|ü⁄\q÷ #˚d ù dæsú y ¡ TÓ q Æ e´øÏ‘Ô «· eTH˚~ ˝Ò<Tä . á ø£s¡à\≈£î >∑T]j·Tj˚T´ dü‘·´yÓTÆq edüTÔe⁄ yÓ\T|ü˝≤ ˝Ò < ä T μ nqï $wü j · ÷ ìï nìï ø±sê´\˝Àq÷ >∑T]Ô+#·Tø=+fÒ sTT$ H˚qT #˚d ù øÅ j Ï T· \T, sTT$ H˚qT nqTuÛÑ$+#˚ Å|ü‹ÅøÏj·T\T nH˚ ÅuÛÑeTqT <ä÷s¡yÓTÆq yê{Ï˝À¢ì »j·÷|ü»j·÷\T, ì+<ëdüTÔ‘·T\T nHÓ&ç Å u Û ≤ +‹ ‘=\–b˛‘· T +~. kÕs¡ ú ø £ dü + Å | ü C ≤„ H êìï nqTdü ] +∫, k˛bÕj· T dü + Å | ü C ≤„ e TqqTdü ] +∫ #˚jT· <ä–q ø£sà¡ qT ìs¡àsTT+#·T≈£îHêïø£ <ëì |ò*ü ‘·+ ø√dü+ ≈£L&É, <ëìï Ä Ø‹q #˚j·T&Éy˚T \ø£å´+>± ô|≥Tºø=ì kÕ<Ûä≈£î&ÉT Ä#·]+#·>∑\T>∑T‘ê&ÉT. ª‘·qμ, ªsTT‘·s¡T\μ >∑T]+∫, ø£s¡à |òü˝≤ìï >∑T]+∫ Å|üø£ÿ jÓ÷#·q ˝Ò≈£î+&Ü j˚Tø±Å>∑‘·‘√ #˚j·Tã&çq sT÷ ø£sà¡ Ä ø±s¡D+>± |ò*ü +#˚ neø±X¯+ eT]+‘· jÓT≈£îÿe e⁄+≥T+~. ø°],Ô $»j·TeTT yÓTT<ä\>∑T ø£sà¡ |ò˝ü ≤\ j·T+<äT>∑\ ø√]πø Äj·÷ |ò*ü ‘ê\ ø√dü+ eT]+‘· ø±s¡´ø£˝≤|ü+˝À ∫≈£îÿ|ü&˝˚ ≤>± #˚dTü +Ô ~. n+‘˚>±ø£ Ä ø√]πø H˚qT ø£sq Ô¡ T, H˚qT uÛÀø£q Ô T nH˚ uÛ≤yê\qT ã\|üs¡TdüTÔ+~. Hê\T>∑T $<ÛäeTT\sTT dü+Å|ü»„ M≥ìï+{Ïø° eT÷\yÓTq Æ yÓ÷Vü‰ìï q•+|üCd Ò Tü +Ô ~. ø£sà¡ ã+<Ûë\‘√ ì+&çq sT÷ | Å | ü +ü #·+˝À e⁄+&É>±H˚ Ä ã+<Ûë\qT+&ç $eTTøÏì Ô düT+Ô ~ dü+| Å »ü .„ n+fÒ ø£sà¡ ˝À nø£sà¡ ìdüT+Ô ~ ndüy÷ Ó àVü≤ dü+| Å »ü .„ n+fÒ ø£sà¡ ˝À nC≤„q ã+<Ûä+ qT+&ç ùd«#·Ã¤ìdüTÔ+~ (n+fÒ) Ä ø£s¡à˝À d ù «#·Ãì ¤ düT+Ô ~ øπ e\ÅX< ¯ .∆ä á $<Û+ä >± ndüy÷ Ó à dü+| Å »ü „ J$‘êqï+‘·{˙ Ï kÕ<Ûq ä >± e÷s¡TdüT+Ô ~. Ç≥Te+{Ï dü+Å|ü»„‘√ ì+&çq Å|ü‹ ∫qï|üì >∑÷&Ü eTTøÏÔøÏ <√Vü≤<äeTÚ‘·T+~. n+<äTπø ô|<ä›\T #ÓbÕŒs¡T. ªª<˚ì MT<äHÓ’Hê eTqdüT‡qT πø+ÅBø£]+|üCÒùd <Ûë´q |ü<ä∆‹ nedüs+¡ . | Å ‹ ü øÅ j Ï T· qT eTTøÏÔ |ü<+ä∏ MT<ä ñ|üøs£ D ¡ +>± e÷s¡TÃø=H˚ kÕeTs¡´ú +>∑\ J$‘· ø£fi¯ nedüs+¡ μμ nì. Ç≥Te+{Ï <Ûë´q |ü<ä∆‹, Jeqø£fi¯ düàè‘·T´|ükÕúq kÕ<Ûq ä ˝À e⁄qï~. düeT´ø˘ düàè‹ kÕ<Ûq ä ìkÕ«s¡e ú T÷, ˝Àø£ V æ ≤ ‘· e T÷ nsTTq ø£ s ¡ à qT C≤„ q <ä è wæ º ‘ √ k˛bÕj·T+>± #˚d ù HÓ| ’ ⁄ü D≤´ìïdTü +Ô ~.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


yêsêÔ˝≤|üeTT Ä>∑dTü º dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT d ô | ô +º ãs¡T 2012

ìs¡TD Z ÅãVü≤àeTT ñbÕdüq#˚ \_Û+#·TqT ô | <ä › $ <ë´]ú :` ìs¡ T Z D Å ã Vü ≤ àeTT eTqdüTq ‡ ≈£îqT, yê≈£îÿq≈£îqT, ‘Ó*j·TT $wüjT· eTT ø±<ä ì ‘· e Ts¡ T #Ó | æ Œ ]. Çø£ n~ m≥T¢ ‘Ó*dæø=qã&ÉTqT? kÕ«. Å | ü . :` Å X ¯ ó ‘· T \T ìs¡TD Z ã Å ¨àbÕdüqeTTqT≈£L&É $e]+∫q$. á $wüjT· eTT |æ|Œü ˝≤<äT&ÉT dü‘´· ø±eTTq≈£î ‘Ó*| ô qT. ªª@‘· < Ó ’ « dü ‘ · ´ ø±eT |ü s ¡ + #ê|ü s ¡ + ÅãVü≤àj·T<√C≤ÿs¡düÔkÕà~e«<ë«H˚‘˚q yêj·T‘·H˚ HÓø’ ‘£ s· ¡ eTH˚«‹.μμ ªªz dü‘´· ø±eTT&Ü!μμ á ã Å Vü≤àeTT, |üs,¡ n|üs¡ uÛ< Ò e ä TT#˚ s¬ +&ÉT s¡øe £ TT\T>± ‘Ó*j·Tq>∑TqT. n~ | Å D ü eeTTjÓTTø£ÿ yê#·´eTT. ø±e⁄q $<ë«+düT\T á kÕ<ÛäqeTT#˚‘·H˚ Ä ¬s+&ÉT ÅãVü≤àeTT\˝ÀqT <˚ìHÓ’q ñbÕdæ+#·e˝…qì ‘·\#Ó<äs¡T.μμ Ç≥T¢ ñbÕdü q ¬ s +&É T s¡ ø £ e TT\T. uÛ Ò < √bÕdü q , nuÛÒ<√bÕdüq.

n|üs√ø£Cå ≤„qeTTqT bı+<äe˝…qT. ªªnVü≤+ÅãVü≤àdæàμμ ` ªªH˚qT ÅãVü≤àeTTμμ nqT eè‘êÔ´‘·àø£eT>∑T <Ûë´qeTT nVü≤+Å>∑Vü‰<Ûë´qeTT. dü>∑TDÅãVü≤àeTTq+<äT≈£L&É ªªnVü≤+Å>∑Vü≤<Ûë´qeTTμμ XÊÅdüÔeTT\j·T+<äT ù|s=ÿqã&çq~. ªªn≈£L+$wüßí'μμ yÓTT<ä\>∑Tyêø£´eTT\#˚ nH˚ø£ Á|ü<˚X¯eTT\j·T+<äT á $wüjT· eTT ñ<äV≤ü ]+#·ã&çq~. ÅãVü≤àeTT ªªz+μμ ø±sê_ÛqïeTT>± HÓ]– Å|üDes¡÷|üeT>∑T ÅãVü≤àeTT H˚qT nì Å|ü‹ø£åDeTT ìs¡ + ‘· s ¡ e TT Å ã Vü ≤ à∫+‘· q eTT #˚ j · T T≥ ìs¡ T Z D Å ã Vü ≤ àeTT jÓ T Tø£ ÿ nVü ≤ +Å > ∑ V ü ≤ <Û ë ´qeTT. | Å D ü y√bÕdüq nH˚ø£ ñ|üìwü‘T· \Ô j·T+<äT ñqï~. ø±ì e÷+&É÷ø√´|üìwü‘·TÔq+<äTqT, <ëìuÛ ≤ wü ´ eTTq+<ä T qT $X‚ w ü e TT>∑ $e]+#·ã&çq~. Å | ü D yê_Û q ï e Tì ìs¡ T Z D Å ã Vü ≤ àeTT ∫+‘·q#˚j·TTyêìøÏ C≤„qeTT <ë«sê yÓ÷ø£åeTT ø£\T>∑TqT. dü>∑TDÅãVü≤àeTTqT Å|üDeeTT<ë«sê <Ûë´ì+#·TyêìøÏ ã Å Vü≤à˝Àø£eTT \_Û+#·TqT.

ìs¡TD Z ÅãVü≤àeTTjÓTTø£ÿ nuÛÒ<√bÕdüqeTT ˝Ò nVü≤+Å>∑Vü≤<Ûë´qeTT

Å|üDeeTT<ë«sê nuÛÒ<√bÕdüqeTT

ìs¡TZDÅãVü≤àeTTjÓTTø£ÿ nuÛÒ<√bÕdüqeTT (nVü ≤ +Å > ∑ V ü ≤ <Û ë ´qeTT) ≈£ L &É C≤„ q eTTq≈£ î kÕ<Ûq ä eTT. ø£‹|üjT· ø±s¡DeTT\#˚ ã Å Vü≤àeTTjÓTTø£ÿ n|ü s √ø£ å C ≤„ q eTTqT bı+<ä ì »qT&É T nVü ≤ +Å > ∑ V ü ≤ <Û ë ´qeTT<ë«sê Å ã Vü ≤ àeTT jÓ T Tø£ ÿ

á »>∑eTTq+<ä* ø±s¡D, ø±s¡´s¡÷|üeTT>∑\ HêeTs¡÷bÕ‘·àø£ |ü<ës¡úeTT\T nìïj·TTqT ªªz+μμ ø±s¡d«ü s¡÷|üeTT. |ü<ës¡e ú TT\T HêeT s¡÷|üeTT\qT ¬ s +&É T uÛ ≤ >∑ e TT\T>± qTqï q T s¡ ÷ |ü e TT HêeTeTTø£+f… y˚sT¡ ø±<äT. Hêe÷‘·àø£yT˚ . @\qq

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

21

www.saimasterforums.org


HêeTeTT #˚ ‘ · H ˚ |ü < ësêú ø ±s¡ e TT Å > ∑ V æ ≤ +#· ã &É T #· T qï ~ . HêeTeTT˝Ò ì <˚ |ü<ës¡úe´eVü‰s¡eTT »s¡T>∑<äqTq~ düs¡«kÕ<Ûës¡D $wüj·TeTT. ø±e⁄q HêeTs¡÷|üeTT\ ¬s+&ç+{Ï j· T +<ä T qT HêeTy˚ T kÕs¡ e TTø£ \ ~. kÕ+kÕ]ø£|< ü ës¡e ú TT\ Äø±s¡ $HêXÊq+‘·se ¡ TT≈£L&É HêeTeTT X‚w+æ #·TqT. n+‘·eTTq+<äT HêeTeTT#˚ e´eVü‰s¡eTT\ìïjT· T »s¡T>∑TqT.

Å|üDyêuÛÒ<eä TT>± #˚jT· ã&ÉT ìs¡TZDÅãVü≤à∫+‘·qeTT Ç≥T¢ $#ê]+∫q |ü<ës¡úeTT\ìïj·TTqT dü‘´· eT>∑T HêeTeTT ø£+f… _ÛqïyTÓ q Æ $ ø±eìj·TTqT |ü<ës¡e ú TT\ìï{Ï jÓTTø£ÿ HêeT<Ûj ˚ T· eTT\TqT ªªz+μμ ø±s¡ s ¡ ÷ |ü e T>∑ T nø£ å s ¡ e TTø£ + f… _Û q ï y Ó T Æ q $ ø±eìj·TTqT ‘˚\TqT. @\qq n‹ÅbÕNqHêeTeTT |ü s ¡ y ˚ T X¯ « s¡ T ì<˚ . n~ ªªz+μμ ø±s¡ s ¡ ÷ |ü e TT. »>∑eTTq+<ä* Ç‘·s¡HêeT<Û˚j·TeTT \ìïj·TTqT ªªz+μμ ø±s¡ e TTqT+&ç j ˚ T ñ<ä “ ¤ $ +∫q$. ªªz+μμø±s¡eTT ã Å Vü≤àeTTjÓTTø£ÿ yê#·øe £ TT. ã Á Vü≤àeTT ªªz+ø±s¡μμ yê#·´eTT. ªª‘· d ü ´ yê#· ø £ ' Å | ü D e'μμ nì |ü ‘ · + »* uÛÑ>∑e‘êŒ<äT\T>∑÷&É qT&ç$]. ªªz+μμø±s¡eTT düs¡«|ü<ësêú_ÛqïeTT. ø±e⁄q ªªz+μμø±s¡ e TT, Å ã Vü ≤ àeTT y˚ s ¡ T ø±e⁄. @\qq dü s ¡ « |ü < ës¡ ú s ¡ ÷ |ü e TT ªªz+μμø±s¡ e TT. n≥T\H˚ düs¡«|ü<ës¡ú s¡÷|üeTT ÅãVü≤àeTT. n+<äT#˚‘·H˚ Ò e ä TT˝Ò<Tä . ã Å Vü≤àeTTq≈£îqT, ªªz+μμ ø±s¡eTTq≈£îqT uÛ< Äø±s¡DeTT#˚ ªªz+μμ ø±s¡eTT yê#·øe £ TT, ã Å Vü≤àeTT yê#· ´ eTT. yê#· s ¡ ´ yê#· ø £ e TT\ nuÛ Ò < ä e TT dü « uÛ ≤ edæ < ä ∆ y ˚ T . Ä˝≤>∑ T eTTq+<ä T n<Û ä ´ qÔ e Tì #Ó|üŒe#·TÃqT. n<Ûä´düÔ|ü<ës¡úeTT n~ÛcÕ˜q_ÛqïeTT ø±<ä T . Ç≥T\ $#ê]+∫qqT ªªz+μμ ø±s¡eTTq≈£îqT, ÅãVü≤àeTTq≈£îqT uÛÒ<äeTT ˝Ò<äT. ø±e⁄q Å|üDyêuÛÒ<äs¡÷|üeT>∑T ìs¡TZD ÅãVü≤àeTTqT ∫+‘· q #˚ j · T e˝… q T. áØ‹>± ìs¡TZDÅã¨àbÕdüq<ë«sê á nuÛÒ<ä∫+‘·qeTT C≤„qeTTqqT ñ|üjÓ÷–+#·TqT. 22

www.saibharadwaja.org

|ü+#êj·T‘·H√bÕdüq Å|ürø√bÕdüq | ô <ä.› $. :` áHê&ÉT kÕø±s¡, ìsêø±s¡eTT\qT ¬s+&ÉTs¡ø£eTT\ ñbÕdüHê|ü<ä∆‘·T\T ø±qe#·Tà #·Tqï$, kÕø±s¡eTT nq>± dü>T∑ DeTT— ìsêø±s¡eTT nq>± ìs¡TD Z eTT. Çø£ XÊ*Å>±e÷<äT\<ë«sê #˚jT· T |ü+#êj·T‘·H√bÕdüq dü>∑TD√bÕdüq nqã&ÉTHê! kÕ«. Å | ü . :` á n_Û Å b Õj· T eTT XÊÅ d ü Ô | ü ] C≤„ q eTT ˝Ò ì eT÷\eTTq ø£ * –q~. dü > ∑ T D√bÕdü j · T TqT ìs¡ T Z D √bÕdü q j· T TqT ìsêø±s¡ T ìH˚ ñbÕdæ + #· T #· T qï $ . e÷j·÷$•wüß& º >É T∑ <˚e⁄&ÉT dü>T∑ DT&ÉT nqã&ÉTqT. e÷j·÷s¡V≤æ ‘·T&É>T∑ X¯ó<äã Å∆ Vü≤àeTT ìs¡TD Z ã Å Vü≤àeTT nì #Ó | ü Œ ã&É T qT. XÊ*Å > ±e÷~ <˚ e |ü + #êj· T ‘· q eTT dü > ∑ T DeTTqT ø±<ä T , ìs¡TZDeTTqT ø±<äT. n~ Å|ürø£eTT. Ä ñbÕdüq Å|ü‹ø√bÕdüq. j·TqàqkÕ q eTqT‘˚ j˚THêVüQs¡àH√ eT‘·yTé ˆ ‘·<e ˚ ã Å Vü≤à ‘·«+ $~∆ H˚<+ä j·T~<äeTTbÕdü‘˚ ˆˆ nì øπ H√|üìwü‘T· Ô #Ó| ü #·Tqï~. ªª<˚ìì eTqdüT‘‡ √ ‘Ó*dæø=q˝Ò&√, <˚ì<ë«sê eTqdüT‡ ‘Ó*j·Tã&ÉTH√ n~j˚T ÅãVü≤àeTT nì ‘Ó*dæø=qTeTT. ˙e⁄ ñbÕdæ+#·T |ü]#·Ãq ¤ ïeTT\>∑T |ü<ësêúeTT\T ã Å Vü≤àeTT ø±<äT.μμ j·T#·Ã≈îå£ cÕ q |üX´¯ ‹ j˚Tq #·≈L å£ +wæ |üX´¯ ‹ ˆ ‘·<e ˚ ã Å Vü≤à ‘·«+ $~∆ H˚<+ä j·T~<äeTTbÕdü‘˚ ˆˆ <˚ ì ì ø£ + {Ï ‘ √ me&É T qT #· ÷ &É ˝ Ò & √, meì#˚ ø£qTï\ìï{Ïì #·÷#·T#·THêï&√ n~j˚T Å ã Vü ≤ àeTT nì ˙e⁄ ‘Ó * dæ ø =qTeTT. á |ü ] ∫à ¤ q ï | ü < ës¡ ú e TT\qT ñbÕdæ + #· T ≥ ÅãVü≤àeTTø±<äT.μμ | Å r ü ø√bÕdüq y˚<√ø£e Ô TT, |ü⁄sêD√ø£e Ô TT nì ¬ s +&É T $<Û ä e TT\T. y˚ < √ø£ Ô e T>∑ T Å | ü r ø√bÕdü q Hê\TZ$<Ûe ä TT\T. 1. dü+|ü<Tä bÕdüq, 2. Äs√b˛bÕdüq, 3. dü+es√ZbÕdüq, 4. n<Ûë´k˛bÕdüq. áHê&ÉT Äs√|ü, dü + es¡ Z , n<Û ë ´b˛bÕdü q \T ø±qsêe⁄. n\Œ>∑ T De+‘· T &É T n~Û ø £ > ∑ T Do\Tì ñbÕdæ+#·T≥ dü+|ü<Tä bÕdüq. Ç+<äT≈£L&É s¬ +&ÉT

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


$uÛ ≤ >∑ e TT\T ø£ \ e⁄. 1, n<Û ë ´‘· à ñbÕdü q , 2. n~Û<˚y√bÕdüq. y˚<√ø£e Ô T>∑T n<Ûë´‘·à, n~Û<y ˚ √bÕdüq\T á $wü j · T eTTq #Û ê +<√>∑ ´ eTT Ç≥T¢ #Ó|ü #·Tqï~. ªªeTH√ ã Å V ù ≤à‘·T´bÕd”‘μ· μ ªªeTqdü T ‡ Å ã Vü ≤ àeTT nì nqTø=ì ñ bÕdæ+#·TeTT.μμ Ç#·≥ eTqdüT‡ n\ŒyÓTÆq~. <ëìj·T+<äT n~Ûø‘£ «· >∑TDeTTqT #·÷∫ ` nq>± n~ yê´|üø£ ÅãVü≤àeTT nì nqTø=ì ñbÕdæ+#·T≥ Ä<Ûë´‘·à dü+|ü<äTkÕdüq. ªªÄø±XÀ ã Å Vü≤àμμ ªªÄø±X¯eTT ã Å Vü≤àeTTμμ Ç#·≥ Äø±X¯eTT ã Å Vü≤àeTTø£+f… n\ŒyTÓ q Æ ~. <ëìì yê´|üø£ ÅãVü≤àeTT>± ‘·\∫ ñbÕdæ+#·T≥ n~Û<˚edü+|ü<äTbÕdüq. »qT\ãT~∆ dü÷\ú eTsTTq ø=\~j·TT dü÷ø£àå $wüjT· eTT\qT Ä<Ûës¡eTT>± rdæø=qT kÕeTs¡´ú eTT ‘·–Zq+<äTq áHê&ÉT y˚<√ø£ÔeTT\>∑T Ä<Ûë´‘·à, n~Û<e ˚ dü+|ü<Tä bÕdüHê |ü<‘∆ä T· \T |üP]Ô>± q•+∫ b˛sTTq$.

|ü⁄sêD√øÔ£ eT>∑T Å|ürø√bÕdüq Çø£ <ëìøÏ ã <ä T \T XÊ*Å > ±e÷~ |ü+#êj·T‘·H√bÕdüq eè~∆ bı+~q~. XÊ*Å>±Vü≤eTT n\ŒeTT. <ëìj·T+<äT n~Ûø£‘·«ãT~∆‘√ nq>± yÓ ’ ≈ £ î +sƒ ¡ y êdæ j · T >∑ T $wü ß í e qT ãT~∆ ‘ √ ñbÕdæ+#·T≥j·TTqT— qs¡à<˚X«¯ s¡T&ÉT n\ŒeTT, n+<äT n~Û ø £ ‘ · « ãT~∆ ‘ √ nq>± ¬ ø ’ ˝ ≤dü yêdæ j · T >∑ T X¯+ø£s¡T&ÉqT uÛ≤eeTT‘√ qTkÕdæ+#·T≥j·TTqT— dü÷s¡T´&ÉT, »>∑<+ä ã, >∑DXÒ ó¯ &ÉT, sêeTT&ÉT, ø£èwüß& í TÉ yÓTT<ä\>∑T $Å>∑Vü≤eTT\qT ñbÕdæ+#·T≥j·TTqT |ü⁄sêD√ø£ÔeT>∑T Å|ürø√bÕdüq. »qT\ãT~∆ dü÷\ú eT>∑T≥≈£î ø±s¡DeTT@$T? ô|<ä›$<ë´]ú :` ãT~∆ $ø£dæ+#·T#·TqïqT

Ä<ÛäTìø£ $C≤„qeTT#˚ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡eTT\>∑T nH˚ø£ $wüjT· eTT\T ø£ì| ô ≥ºã&ÉT#·TqïqT, |üPs¡«eTTø£+f… Ç|üŒ{»Ï qT\ ãT~∆ n+‘·ø+£ ‘·≈î£ dü÷\ú eT>∑T#·Tqï<ì ä ‘·eTs¡T #Ó| ü #·THêïsT¡ . Ç~ m≥T¢? Å .ü :` MT $C≤„qeTTq+<äT≈£L&É Væ≤+<ä÷ kÕ«. | <˚ X ¯ e TTq+<ä * Å b ÕNq XÊÅ d ü Ô E „ \ T #˚ d æ q |ü ] XÀ<Û ä q \T n|ü P s¡ « eTT\T. Å > ∑ V ü ≤ D≤<ä T \≈£ î dü+ã+~Û+∫q ø£]q ƒ >∑D‘Ï $ · wüjT· eTT\T m|ü &√ yês¡T #Ó|æŒq$ Ç|üŒ{ÏøÏì ì»eT>∑T#·TH˚ e⁄qï$. á $<Ûe ä TT>∑H˚ yês¡T nH˚øe £ TT\>∑T |ü]XÀ<Ûq ä \T #˚d]æ . ø±ì H˚&TÉ eTqeTT yêìì ø√˝ÀŒ‹$T.

$C≤„qãT~∆øìÏ n<Ûë´‘·à$<ë´ãT~∆øìÏ uÛÒ<eä TT ø£\<äT $C≤„qeTT, n<Ûë´‘·à$<ä´ ` á¬s+{ÏøÏì y˚ s ¡ T y˚ s ¡ T ãT<ä T ∆ \ T ñ|ü j Ó ÷ –+#· ã &É T qT. $C≤„qeTTq+<äT n‘·´+‘·dü÷ø£åàãT~∆ ø£\yê&ÉT Ä<Û ë ´‘· à eTTq+<ä T ≈£ L &É dü ÷ ø£ å à ãT~∆ ì ø£ * –j· T T+&É T qì #Ó | ü Œ ˝Ò e TT. $C≤„q|ü]XÀ<Ûq ä ≈£îdü+ã+~Û+∫q ãT~∆ sê»düeTT. Ä<Û ë ´‘· à |ü ] XÀ<Û ä q \≈£ î ñ|ü j Ó ÷ –+#· T ãT~∆ kÕ‹«ø£eTT. $C≤„qeTTq+<äT ãT~∆ dü÷ø£àå eT>∑T#·Tqï ø=\~j·TTqT Ä<Ûë‘·à$<ä´ j·T+<äT dü÷\ú eT>∑TqT. dü‘«Ô· >∑TDÅ|< ü ëÛ qeT>∑T ãT~∆ dü÷ø£àå ãT~∆ nqã&ÉTqT.

»qT\ãT~∆ dü÷\ú ‘·«eTTqT bı+<äT≥≈£î ø±s¡DeTT. kÕ«. Å | ü . :` |ü P s¡ « ø±\eTTq+<ä T dü+‘êqeTTq≈£î $yêVü≤eTT #˚dæø=qT#·T+&ç]. yê] J$‘·eTT < Å e ä ´eTT ˝Òøb£ ˛sTTqqT >∑&# ç & Ó ~ ç . ø±ì s√E\T >∑&ç∫qø=\~ Å<äe´eTT jÓTTø£ÿ nedü s ¡ e TT ô | ]–b˛sTTq~. á $<Û ä e TT>± Å<äyê´~˝ÀuÛÑeTT#˚‘·qT, <ësê|ü⁄Å‘ê<äT\j·T+<ä* Åù|eT#˚‘·qT, ãT~∆ dü÷ú\eTsTTb˛e⁄#·Tqï~. á $wü j · T eTTq jÓ ÷ >∑ yê•wü ˜ e TTq e•wüß\˜ yêø£´eTT\T $qT&ÉT. d ù ïV ù ≤q <Ûq ä ˝ÀUÒq ˝≤UÒq eTDÏj÷ Ó wæ‘êyéT ˆ nbÕ‘·se ¡ TD°jT˚ q #˚‘√ >∑#÷‹ ¤ |”q‘êyéT ˆˆ ªª≈£î≥T+u≤<äT\j·T+<äTqT Ç‘·s¡eTT\qT,

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

23

www.saimasterforums.org


Ç‘·s¡eTT\qT nH˚ø£ uÛÀ>∑´|ü<ës¡úeTT\j·T+<äTqT Åù|eTø£*–j·TT+&ÉT≥ #˚‘·qT, <Ûäq˝ÀuÛÑeTT#˚‘·qT, ø±+‘ê~dü ÷ ú \ |ü < ës¡ ú e TT\T \_Û + #· T ≥#˚ ‘ · q T ∫‘·e Ô TT dü÷\ú ‘·«eTTqT bı+<äTqT.μμ n~Ûyê´~Û$˝≤ùdq düe÷XÊ«ùdq dü+düè˝Ö ˆ V ù ≤j·T<˚jT· | Å j ü T· ‘˚ïq #˚‘√ >∑#÷‹ ¤ Mq‘êyéT ˆˆ ªªnH˚ ø £ s ¡ ø £ e TT\>∑ T <ä T 'KeTT\#˚ ‘ · q T, s√>±<äT\#˚‘·qT, kÕ+kÕ]ø£|ü<ës¡úeTT\j·T+<äT s¡ e TD° j · T ãT~∆ j · T T, ì‘· ´ ‘· « ãT~∆ j · T T ø£*–j·TT+&ÉT≥#˚‘·qT <äT'K<ëj·Tø£eTT\>∑T yêìì $&ÉHê&Ée˝…qqT | Å j ü T· ‘·ïeTT ñqïqT≈£L&É ∫‘·e Ô TT dü÷\ú ‘·«eTTqT bı+<äTqT.μμ <äTsêXÊø°så b¡ ÕH˚q UÀ>±q\ã˝Òq #· ˆ ÄkÕú<ëH˚q #êπsD ∫‘êÔV≤æ sê´‹ |”q‘êyéT ˆˆ ªªdüs¡ŒeTTq≈£î bÕ\Tb˛dæ ô|+∫q u≤>∑T>± ã*j·TTqT. $wüeTT ≈£L&É eè~∆ì bı+<äTqT. n≥T\H˚ <ä T sêX¯ nqT bÕ\TÅ < ë>∑ T ≥ #˚ ‘ · q T, uÛ À >±–ï j Ó T Tø£ ÿ ã\eTT#˚ ‘ · q T, kÕ+kÕ]ø£ |ü < ës¡ ú e TT\ j· T +<ä T ndæ Ô ‘ · « ãT~∆ ø£ * –j· T T+&É T ≥#˚ ‘ · q T, nH˚ ø £ $<Û ä e TT\qT $wüjT· uÛÀ>∑eTT\qT nqTuÛ$ Ñ +#·T≥#˚‘q · T ∫‘·e Ô TT nqT düsŒ¡ eTT dü÷\ú ‘·«eTTqT bı+<äTqT.μμ á $<Û ä e TT>± kÕe÷q´»qT\ ãT~∆ dü ÷ ú \ eT>∑ T #· T qï ~ . ø±e⁄q XÊ*Å > ±eT, qs¡à<˚X«¯ sê<äT\ ñbÕdüq yê&ÉTø£˝Àì~ e∫Ãq~. ô|<ä›$<ë´]ú :` n+<äs¡≈£îqT Å|ürø√bÕdüq ø±e˝…Hê? kÕ«. | Å .ü :` uÛ>Ñ y ∑ êqT&ÉT eTVü‰uÛ≤s¡‘e · T+<ä* ñ‘·sÔ ^¡ ‘· j·T+<äT #Ó| ô ŒqT. n–ïsπ y › √ ~«C≤rHê+, eTT˙Hê+ Vü≤è~ <Óe ’ ‘·V≤t ˆ | Å ‹ ü e÷ dü«\ŒãTB∆Hê+ düs«¡ ‘Å · düeT<ä]ÙHêyéT ˆˆ ªª~«E\≈£ î n–ï <Ó ’ e eTT, eTTqT\≈£ î Vü ≤ è<ä j · T eTT <Ó ’ e eTT. n\Œ ã T~∆ ø£ \ yês¡ \ ≈£ î $Å>V ∑ ≤ü eTT <Óe ’ eTT. düeTãT~∆ø\£ yês¡\≈£î <Óe ’ eTT m\¢&\É qT ø£\&ÉTμμ. Ä ñ‘· Ô s ¡ ^ ‘· j · T +<˚ eT]jÓ T Tø£ #√≥ 24

www.saibharadwaja.org

sTT≥T¢qï~. rsêúì ‘√j·Ts¡÷bÕDÏ <˚yêHê“cÕDeTèDàj·÷Hé ˆ jÓ÷–H√ q | Å | ü < ü ´ä H˚Ô Ä‘·à<Ûë´q |üsêj·TD≤' ˆˆ ªª»\s¡÷|üeTTqT bı+~q rs¡úeTT\qT, eTè‘êŒ c ÕD≤~ $Å > ∑ V ü ≤ s¡ ÷ |ü e TT\qT bı+~q <˚e‘·\qT Ä‘·à<Ûë´q|üsêj·TDT\>∑T jÓ÷>∑T\T ùd$+#·s¡T.μμ kÕ«. $. :` Ç‘· s ¡ XÊÅ d ü Ô e TT\T≈£ L &É #Ó|ü #·Tqï$. bÕcÕD˝ÀVü≤eTDÏeTèDàj·T $Å>∑ùV≤wüß |üPC≤ e⁄qs¡q ® àø£Ø eTTeTTøå√' ˆ ‘·kÕà<ä´‹' düV≤ü è<äj÷ · s¡Ãqy˚Te ≈£îsê´‘Y u≤Vü≤´s¡Ãq+ |ü]Vü≤sπ ‘Y ne⁄qs¡“y ¤ êj·T' ªªbÕcÕDeTT, <Ûë‘·Te⁄, eTDÏ (düŒ{ ¤ øÏ ±<äT\T) eTè‹Ôø£ yÓTT<ä\>∑Tyêì#˚ ‘·j·÷s¡T#˚j·Tã&çq Å | ü ‹ eT\qT |ü P õ+#· T ≥#˚ eTTeTT≈£ å î e⁄\≈£ î |ü⁄qs¡q ® àeTTqT, uÛÀ>∑eTT\TqT ø£\T>∑TqT. ø±e⁄q düHê´dæ ‘·q Vü≤è<äj·TeTTq+<˚ <˚e‘ês¡ÃqeTT #˚jT· e˝…qT. ãVæ≤s¡+>±s¡ÃqqT ‘·´õ+#·e˝…qT.μμ ô|<ä›$<ë´]ú :` Ç+‘·≈£îeTT+<äT #Ó|æŒq XÀ¢øe £ TT | Å øü ±s¡eTT u Å ≤Vü≤àD, ø£‹ Åå j·T,yÓX’ ó¯ ´\≈£î n–ï <Ó’eeTìj·TTqT, $T–*q n\ŒãT~∆XÊ\Ts¡≈£î` nq>± Å d ” Ô X ¯ S Å < ë<ä T \≈£ î $Å > ∑ V ü ≤ |ü P »qeTT $~Û$Væ≤‘·eTìj·TT ‘˚\T#·Tqï~ ø£<ë! ø±ì H˚&TÉ ∑ ≤ü |üP» #˚jT· T#·THêïsT¡ . Ç~ ‘·>T∑ Hê? ~«E˝Ò $Å>V kÕ«. | Å .ü :` |üPs¡«ø±\eTTq+<ä* u Å ≤Vü≤àDT\T $<ë´‘·|üdüT‡\#˚ ˇ|ü #·T+&ç]. ªª|üjÓ÷ìU≤´+ u Å ≤Vü≤àD' düàè‘·'μμ nì XÊÅde Ôü TT\T #Ó| ü #·Tqï$. Ç{Ϻ ‘·|Xü ÊÙ\Ts¡≈î£ yê] jÓ÷>∑ øπ e å TeTT\ ∫+‘· ñ+&Ó&~ ç ø±<äT. düXw‚ +ü

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


>∑DY >∑DY >∑D≤‘Y uÀ‘˚ myéT. sê<ÛëøÁ w Ï íü d ô | ô +º ãs¡T 2012

düVü‰´Á~ |üs¡«‘· ÁX‚DT\˝À+∫ eT÷ø±Hê nH˚q~ | Á e ü Væ≤düT+Ô ~. Ä q~ ˇ&ÉTH ¶ ˚ eTH√Vü≤s¡yTÓ q Æ | Á øü è£ ‹kÂ+<äs´¡ +‘√ ì+&çq ªªø£|\æ <ÛësYμμ nH˚ øπ ‘Áå +· e⁄+~. nø£ÿ&É≈î£ m+<äs√ kÕ<Û≈ä î£ \T e∫à s¡øs£ ø¡ ±\ jÓ ÷ >±uÛ ≤ ´kÕ\T #˚ d ü T ≈£ î +≥÷ e⁄+{≤s¡ T . sêeT#·+< Á ä >√$+<äìyÓ÷+ø£s,Y jÓ÷>∑ s¡V≤ü kÕ´\T ‘Ó\TdüTø√{≤ìøÏ, ø£|æ\<ÛësY πøåÁ‘êìøÏ yÓfi≤fl&ÉT. m+<äs√ kÕ<ÛäTe⁄\qT $#ê]+∫ #·÷#ê&ÉT. ‘·è|æøÔ s£ +¡ >± me«s¡÷ jÓ÷>∑+ >∑T]+∫ n‘·ìøÏ uÀ~Û+#·˝Òø£ b˛j·÷s¡T. ìsêX¯‘√ ìyÓ÷+ø£sY ‹]–yÓ[flb˛<ëeTqT≈£î+≥T+&É>± n‘·ì <äèwæº ãTTwæ˝≤>± ø£ìŒdü÷Ô |ü<ëàdüq+˝À, <Ûë´qdüTú&Ó’ ≈£Ls=Ãìe⁄qï ˇø£ eTVü‰‘·Tàìô|’ |ü&+ç ~. ìyÓ÷+ø£sY Äj·TqeTT+<˚ qeTdüÿ]dü÷Ô Hê\T>∑T >∑+≥\T ì\TÃHêï&TÉ . ∫es¡≈î£ dü÷sê´düe Ô Tj·TeTe⁄‘·÷ q\¢ì Nø£≥T¢ n\TeTT≈£î+≥T+&É>±, Äj·Tq ø£fió¯ fl‘sÓ ∫ ¡ ˝Ò ∫ yÓ [ fl b ˛uÀj· ÷ s¡ T . ìyÓ ÷ +ø£ s Y Äj· T q bÕ<ë\MT<ä |ü&ܶ&ÉT. ªªz eTVü‰qTuÛ≤yê! Hê≈£î jÓ ÷ >∑ s¡ V ü ≤ kÕ´\T ‘Ó \ Tdü T ø=ì jÓ ÷ –HÓ ’ b˛yê\ìe⁄+~. Hê≈£îqï ø=~›bÕ{Ï |ü]C≤„q+‘√ H˚Hêe÷s¡Z+˝À ô|’ yÓT≥Tº≈£î yÓfi¯fl˝Ò≈£î+&Üe⁄Hêï&ÉT. <äj·Te⁄+∫ Hê≈£î e÷sêZìï uÀ~Û+#·+&çμμ nì |ü$‘Á y · TÓ q Æ Vü≤è<äjT· +‘√ bÁ Õ]›+#ê&ÉT. Äj·Tq Ä– ìyÓ÷+ø£sY e+ø£ ø=ìï ø£åD≤\T #·÷#ê&ÉT. @MT e÷{≤¢ & É ≈ £ î +&Ü Á ø Ï + <ä |ü & ç e ⁄qï ˇø£ mÁ s ¡ ì sê‹H=ø£ < ëìï rdæ ìyÓ ÷ +ø£ s Y #˚ ‘ · T ˝À¢ ô | {Ï º yÓ[flb˛j·÷&ÉT. Ä sêsTT >∑T+Á&+É >± #ê˝≤ ∫qï~>± e⁄+~. ìyÓ÷+ø£sY <ëìï rdüTø=ì sTT+{ÏøÏ yÓfi≤fl&TÉ . C≤Á>‘∑ >Ô· ± |üØøÏ+å #·>± Ä sê‹MT<ä @y√ nø£så ê\T

y Á êj·Tã&çe⁄HêïsTT. n˝≤ ø=ìï HÓ\\T >∑&# ç êsTT. ìyÓ÷+ø£sY Hêdæø˘ yÓfi≤fl&ÉT. nø£ÿ&É nqTø√≈£î+&Ü ªªø£|\æ <ÛësYμμ˝À ø£ì|æ+∫ sêsTT sTT∫Ãq jÓ÷– eT∞fl ø£ ì Œ + #ês¡ T . ìyÓ ÷ +ø£ s Y qeTdü ÿ ]+∫, MTs¡ T Á|ükÕ~+∫q Ä sêsTTì @$T #Ój·÷´˝À Hê≈£î ‘Ó * j· T ≥+˝Ò < ä T . <ëìMT<ä @<√ |ü < ë\T y Á êdæjT· THêïsTT. yê{Ï ns¡+∆ Hê≈£î uÀ~Û+#·+&ç nì ÁbÕ]∆+#ê&ÉT. n|ü⁄Œ&Ü jÓ÷–eTVü‰sêCŸ ªª<ëìMT<ä y Á êdæq |ü<ë\T jÓ÷>∑e÷sêZìøÏ <Ûèä e‘ês¡\T, ì‘·´+ uÛøÑ ‘ÔÏ √ <ëìì n]Ã+#·T ˙≈£î jÓ÷>∑+ dæ~d ∆ Tü +Ô ~μμ nì #ÓbÕŒsT¡ . ìyÓ÷+ø£sY Ä eTVü‰‘·Tàì | ù s¡T, }s¡T n&ç>±&ÉT. n+<äTø±j·Tq ªªÄ e÷Á‘+· ‘Ó\TdüTø√˝Òe⁄? H˚ì∫Ãq mÁsì ¡ sêsTT ª>∑D|ü‹μ <˚e⁄ì dü+øπ ‘·+. H˚qT qs¡ à <ëq~ ˇ&É T ¶ q e⁄+{≤qTμμ, n+≥÷ n<ä è X¯ ó ´\j· ÷ ´s¡ T . nø£ ÿ &ç q T+∫ ìyÓ ÷ +ø£ s Y <Ûä÷e÷˝Ÿ nH˚ ùdïVæ≤‘·Tì Ç+{ÏøÏ yÓfi≤fl&ÉT. nø£ÿ&É eT∞fl | Á ‘ü ´· ø£e å TsTTq Ä jÓ÷– eTVü≤sêCŸqT #·÷∫ Á øü ÿ£ ≈£î |æ*∫ »]–q ÄX¯Ãs´¡ b˛j·÷&ÉT. <Û÷ ä e÷˝ŸqT | dü+>∑‘+· ‘ê n‘·ìøÏ #ÓbÕŒ&TÉ . <Û÷ ä e÷˝Ÿ ìyÓ÷+ø£s‘Y √ jÓ ÷ >∑ T \≈£ î n<ä T “ ¤ ‘ · X¯ ≈ £ î Ô \ T+{≤sTT. yês¡ T <˚X¯ø±˝≤\ø£r‘·T\T. Ms¡T dæ<ä∆|ü⁄s¡Twüß˝…’q ªªl >∑C≤qHé eTVü≤sêCŸμμ, nHêï&TÉ . ìyÓ÷+ø£sY l >∑C≤qHé eTVü ‰ sêCŸ ≈ £ î qeTdü ÿ ]+#· T ø=ì Ç+{Ï ø Ï yÓ[flb˛j·÷&ÉT. kÕ«$T sTT∫Ãq sê‹q]Ãd÷ ü Ô n‘·qT jÓ÷>∑ dæ<Tä \∆ T bı+<ë&ÉT. n~ 1878 dü+e‘·s‡ e ¡ TT |òã Áæ e] 23e ‘˚~. eTVü ‰ sêÁ w ü º ˝ Àì ù w >±+ nH˚ Á > ±eTeTT˝À ˇø£ <Û ä q e+‘· T ì sTT+≥ Á u ≤Vü ≤ àD dü e ÷sê<Û ä q »s¡ T >∑ T ‘· T qï ~ . m+–* $dü Ô fi ¯ ó fl <ë] Á | ü ø £ ÿ q

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

25

www.saimasterforums.org


bÕπsdüTÔHêïs¡T. yÓ+ø£{Ÿ, <ëyÓ÷<äsY nH˚yês¡T, Ä Ä≈£î˝À¢ $T–*q yÓT‘·T≈£î\ø√dü+ #˚]q ≈£îø£ÿ\ eT<Û´ä ~>∑+ãs¡+>± ≈£Ls=Ãì yê{Ï‘√ bÕ≥T $T–*q yÓ T ‘· T ≈£ î \T ‹+≥Tqï 16 @fi¯ fl j· T Te≈£ î DÏ ï >∑eTì+#ês¡T. Ä e´øÏÔ eTTKes¡ÃdüT‡ #·÷&É>±H˚ yê]øÏ <ä‘êÔ‘Á j ˚ T· T\yês¡T >∑Ts=Ô#êÃsT¡ . yês¡‘ì · ì |æ*∫ eT+∫ uÛÀ»qeTT ô|{Ϻ+#ês¡T. n‘·&ÉT s¡T∫H˚e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£, nìï+{Ïì ˇø£{Ï>± ø£ * |æ ø=+#Ó e TT ‹ì Á | ü ø £ ÿ H˚ e ⁄qï eTT]øÏ >∑T+≥˝Àì ˙{Ï˝À ‘·q <ëVü≤+ rs¡TÃ≈î£ Hêï&TÉ . nì‹ø±\+˝À Ä j·TTe≈£î&˚ ªªl >∑C≤qHé eTVü≤sêCŸμμ>± Á|üdæ~∆¬øø±ÿs¡T. Äj·Tq m|ü⁄Œ&É÷ ªª>∑ D Y > ∑ D Y >∑ D ≤‘Y uÀ‘˚ , >∑ D Y > ∑ D Y >∑ D ≤‘Y u À‘Ó μ μ n+≥÷e⁄+&˚yês¡T. n+<äTø£H˚ Äj·TqqT | Á »ü \T >∑C≤qHé eTVü≤sêCŸ nì |æ*#˚yês¡T. ìC≤ìøÏ Äj·THÓes√, | ù sπ $T{À, }πs$T{À, m|ü⁄Œ&TÉ , mø£ÿ&É, me]øÏ |ü⁄{≤º&√ ‘Ó*dæqyê¬ses¡÷ ˝ÒsT¡ . n~ 1909 dü+e‘·‡s¡eTT, l >∑C≤qHé Äs√>∑´+ ø°D å +Ï #·kÕ–+~. Ä s√E $Hêj·Tø£ #·$‹ ø±e&É+ l >∑C≤qHé eTVü≤sêCŸ uÛÑ≈£îÔ\+<ä]ì |æ*∫, ªªuÛøÑ ‘ÔÏ √ |üP» #˚jT· +&ç, ‘·sê«‘· $Á>V ∑ ‰ü ìï ˙{Ï˝À ø£\|ü+&çμμ nì #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ≈£îÔ\+‘ê @ø£ ø£+sƒ+¡ ‘√ ªªMTπs e÷ >∑DXÒ ó¯ \T— MTπø |üP» #˚kÕÔ+ nì Äj·TqqT |üPõ+#ês¡T. eTs¡Tdü{Ï ñ<äjT· + ‹]– n+<ä s ¡ T uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ qT dü e ÷y˚ X ¯ | ü s ¡ ∫ l >∑C≤qHé sTT˝≤ nHêïs¡Tμμ. á <˚Vü≤j·÷Á‘· #ê*+#·uÀ‘·THêïeTT. MT‘√ e⁄+{≤qTμμ nì yês¡T |ü<ëàdüq+˝À ≈£Ls=ÃHêïs¡T. ø±ùd|ü{ÏøÏ X¯Øs¡+ #·\¢ã&ç ãs¡TyÓøÏÿ+~. dü÷s¡T´&ÉdüÔ$T+#ê&ÉT, ‘·s¡Tyê‘· uÛÑ≈£îÔ\T Äj·Tq <˚Vü‰ìï ePπs–+∫ ÄÁX¯eT+˝À yês¡T eTT+<äT>± dü÷∫+∫e⁄qï | Á < ü X˚ +¯ ˝À düe÷~Û #˚XÊs¡T. ‘·eT | ù sπ $T{À, me]øÏ ‘Ó*j·Tì, Äj·Tq HêeT s¡÷|üsV ¡ ≤æ ‘·yTÓ q Æ ‘·‘«· +>± ì*#ês¡T.

26

www.saibharadwaja.org

ªl Nsê\ kÕ«$T #·]Á‘·μ düeTdüÔe÷qyê[ ªl Nsê\ kÕ«$T #·]Á‘·μ #·~$ ne<Ûä÷‘· l Nsê\ kÕ«$T ÄodüT‡\T bı+<ë\ì ÁbÕs¡∆q.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


l >∑Ts¡T #·]Á‘ø£· è‘·»„‘ês¡Ãq l eT+>∑ uÛsÑ < ¡ ë«» ≥ Á dtº d ô | ô +º ãs¡T 2012

>∑ T s¡ T ã+<Û ä T e⁄\+<ä ] ø°

qeTkÕÿs¡ + . ªªl >∑ T s¡ T #· ] Á ‘ · ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à q μμ sêqTqï ~ . Ä|ü < ä \ qT+∫, ø£ c Õº \ qT+∫ m+<ä ¬ s +<ä ] H√ s¡øÏå+∫, m+<ä]ø√ <ä‘·Ô <äs¡ÙHêìï Á|ükÕ~+∫, m+<ä ] H√ |ü ] |ü P s¡ T í \ T>± eT\∫, m+<ä ] ø√ eTVü ≤ ˙j· T T\ Äodü T ‡ \ T \_Û + #˚ ˝ ≤ #˚ d æ e÷qeC≤‹ì`eTq+<ä]˙ s¡ød åÏ Tü q Ô ï ªªl >∑Ts¡T#·]‘Á μ· μ >Á +∑ <Û+ä eTq+<ä]ø° |üP»˙j·T+. l <ä‘êÔqTÁ>V ∑ ≤ü + e\q, l kÕsTTHê<ÛTä ì nqTÁ>V ∑ ≤ü + e\q, >∑Ts¡T <ä+|ü‘·T˝…’q l n*y˚\TeT+>± düy˚T‘· uÛÑs¡<ë«» eTVü≤sêCŸ ø£è|üe\q >∑‘d · +ü e‘·s‡ +¡ l >∑Ts¡T#·]‘Á · ø£è‘·»‘„ ês¡Ãq eT¨‘·e ‡ + XÁ < ¯ ë∆ uÛ≈Ñ î£ \Ô ‘√ <˚Xe ¯ T+‘·{≤ »s¡T|ü⁄ø√>∑*>±eTT. n˝≤H˚ á dü+e‘·s‡ +¡ ≈£L&Ü d ô | ô +º ãs¡T yÓTT<ä{Ï Ä~yês¡+, n+fÒ d ô | ô +º ãs¡T 2e ‘êØKTq, ªªl >∑ T s¡ T #· ] Á ‘ · ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à q μμ »s¡T>∑qTqï~. á eTVü‰>Á +∑ <Û+ä eTq+<ä]ø° m+‘·{Ï y˚T\T #˚d+æ <√ >∑Ts¡T+Ô #·Tø=ì, l <ä‘Ô· kÕ«$TøÏ, l kÕsTTHê<ÛäTìøÏ, l uÛÑs¡<ë«» eTVü≤sêCŸ≈£L á Á>∑+<ÛäeT+fÒq÷, á Á>∑+<Ûä bÕsêj·TD n+fÒq÷, n˝≤ #˚d ù yês¡+fÒq÷ m+‘· Çwüy º ÷ Ó >∑T]Ô+∫, uÛøÑ ÔÏ ÁX¯<ä∆\‘√ eTq+<äs¡eT÷ á Á>∑+<Ûëìï ø£è‘·»„‘·‘√ n]Ã+#· e\dæ ñqï~. @ Ç+{À¢yês¡T Ä Ç+{Ï˝Àq÷, @ M~Ûyês¡T Ä M~Û˝Àq÷, @ dü‘+‡· >∑ ãè+<ä+yês¡T Ä dü‘+‡· >∑+˝Àq÷ á >Á +∑ <ÛëìøÏ kÕeT÷Væ≤ø£ |üP» ìs¡«Væ≤+∫, øÁ =‘·Ô yê]øÏ á >Á +∑ <Ûëìï |ü]#·jT· + #˚d,æ yês¡T≈£L&Ü l <ä‘êÔqTÁ>V∑ ‰ü ìï bı+<˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#·&+É eTq $~Û. <˚Xe ¯ T+‘·{, | Á | ü +ü #·eT+‘·≥ Á | ü ‹ Ç+{Ï ˝ Àq÷ á ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à q #· ø £ ÿ ì

kÕ+Á|< ü ëj·T+>± HÓ\ø=ì | Á r ü dü+e‘·s‡ e ¡ T÷ | Á ‹ ü Ç+{Ï ˝ Àq÷, Á | ü ‹ M~Û ˝ Àq÷ l >∑ T s¡ T #· ] Á ‘ · Á>∑+<ÛëìøÏ ø£è‘·»„‘ês¡Ãq »s¡>±\qï~ dü+ø£\ŒeTT. ‘·<q ä T>∑TD+>± eTqeT+<äse ¡ T÷ ˇπø düeTj·÷ìøÏ ªªl >∑Ts¡T #·]Á‘·μμ eTVü‰Á>∑+<ÛëìøÏ ˇπø Ø‹q n]Ã+#·e\dæ e⁄+≥T+~. á ns¡Ãq e´øÏ>Ô ‘∑ +· >±q÷, @ ≈£î≥T+ã+ yês¡T Ä ≈£î≥T+ã+˝Àq÷, n]Ã+∫, ‘√{Ïyê]ì Ä ns¡Ãq≈£î ÄVü‰«ì+#·T≈£îì rs¡∆ Á | ü k Õ<ë\T sTT∫à , Á > ∑ + <Û ë ìï |ü ] #· j · T + #˚ d æ

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

27

www.saimasterforums.org


|ü + |ü > ∑ * –‘˚ m+‘√ eT+~øÏ m+‘√ y˚ T \T »s¡T>∑T‘·T+~. n+‘˚>±ø£ dü‘+‡· >∑ düuTÑÛ ´\+<äse ¡ T÷ kÕeT÷Væ≤ø£+>± ns¡Ãq #˚jT· e\dæ ñ+≥T+~. n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± á øÁ +Ï ~ ø±s¡´øÁ e £ T ìj·Te÷e[ @s¡Œs# ¡ ã · &ç+~. Ç˝≤ kÕeT÷Væ≤ø£+>± ñ<äjT· + ªªl >∑Ts¡T #·]‘Á μ· μ eTVü‰>Á +∑ <Ûëìï n]Ã+∫, me] edü‹ì ã{Ϻ yês¡ T kÕj· T +Á ‘ · + ‘· e T ‘· e T >∑ è Vü ‰ \˝À, Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yê]ì ÄVü‰«ì+∫ á Á>∑+<Ûëìï ‹]– |üPõ+∫ ñb˛<ëÈ‘·+ #·~$ $ì|æ+#·&+É m+‘√ XÁ j ‚ T· düÿs¡+. M\Tqïyês¡T á >Á +∑ <Ûä sêC≤ìøÏ £ ÷\T kÕj·T+Á‘+· q>∑s¡ dü+ø°sq Ô¡ yÓTT<ä˝q ’… ø±s¡´øÁ e »s¡T|ü⁄ø=q&É+ m+‘√ eT+∫~. kÕúìø£ eT+~sê\˝À $]$>± á Á>∑+<Ûëìï bÕsêj·TD #˚sTT+#·&É+, Áø=‘·Ôyê]øÏ á Á>∑+<Ûëìï |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+, Á>∑+<Ûë\qT ù|<ä\≈£î ñ∫‘·+>± |ü+#·&É+ ≈£L&Ü m+‘√ XÁ j ‚ T· düÿs¡+.

©\\qT eTqq+ #˚dTü ø√yê*. Á>∑+<Ûä, |ü⁄wüŒ düVæ≤‘·+>± l kÕsTTHê<Ûä |üP» Á>∑+<Ûeä TT˝À $e]+∫q≥T¢ XÊÁXÀÔøÔ£ eTT>±, uÛ≤ej·TTø£Ô+>± nc˛º‘Ô· s¡ Hêe÷e[‘√ |üPõ+#·Tø√yê*. HÓ’y<˚ ´ä eTT‘√bÕ≥T nìï ñ|ü#ês¡eTT\T ÁX¯<>∆ä ± #˚düTø√yê*. Ç+‘· n‘·T´‘·ÔeT e÷sêZìï n+~+∫q |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\≈£î uÛøÑ ÔÏ ÁX¯<\∆ä ‘√ eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‹ #˚dTü ø√yê*. á $<Û ä + >± e÷dü º s Y > ±]e\q, yê] s¡#q · \e\q, l >∑Ts¡T#·]‘Á · >Á +∑ <Û+ä e\q, ÇVü≤|üs¡ Á X ‚ j · T dü T ‡ q T bı+<ä T ‘· T qï eTqeT+<ä s ¡ + ÁX¯<ë∆uÛÑ≈£îÔ\‘√, ø£è‘·»„‘·‘√ á ªl >∑Ts¡T#·]Á‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãqμ˝À bÕ˝§Zì dü<äTZs¡T nqTÁ>∑Vü‰ìøÏ bÕ‘·è\+ ø±>∑\eTì bÁ Õs¡q ∆ .

l >∑Ts¡T#·]Á‘· ø£è‘·»‘„ ê eT¨‘·‡eeTT »s¡T|ü⁄≈î£ H˚ $<ÛëqeTT á dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î ôdô|º+ãs¡T 2e ‘êØKTq (ôdô|º+ãs¡T ˝Àì yÓTT<ä{Ï Ä~yês¡eTT >∑qTø£) l >∑Ts¡T#·]Á‘· ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à q ~qeTT>± Á|üø£{Ï+#·&ÉeTsTTq~. >∑Ts¡Tã+<ÛäTe⁄\T, dü‘·‡+>∑ düuÛÑT´\T, uÛÑ>∑e‘Y uÛ≈Ñ î£ Ô\T kÕeT÷Væ≤ø£+>±, n˝≤ ≈£î<äsì¡ |üø±å q ‘·eT ‘· e T >∑ è Vü ≤ eTT\j· T +<ä T á e⁄‘· ‡ yêìï »s¡T|ü⁄ø=qe#·ÃqT. ñ<ä j · T + dü ] >±Z 10 >∑ + ˆˆ\≈£ î |ü P » ÁbÕs¡+_Û+#·Tø√yê*. Ç‘·s¡ <˚Xe¯ TT\yês¡T ‘·eT M\TqTã{Ϻ Ç<˚ s√Eq á $‘·‡eeTT »s¡T|ü⁄ø=q>∑\s¡T. yÓ T T<ä ≥ s¡ + >∑ e \T¢ \ ô|’ #· ø £ ÿ ì |” s ƒ ê ìï neTs¡TÃø=ì, <ëìô|’ ˇø£ ‘Ó\¢{Ï eÁkÕÔìï |üsT¡ #·Tø√yê*. ‘· s ¡ T yê‘· n{Ï º Ädü q +ô|’ l>∑ T s¡ T #· ] Á‘· Á>∑+<Ûsä êC≤ìï Äoq+ #˚j÷· *. uÛ≈Ñ î£ Ô\+<äs÷¡ á Á>∑+<Ûsä ÷¡ |ü+˝À kÕø屑·TÔ l>∑Ts¡T&˚ ÄoqT˝…’ e⁄Hêïs¡ì Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£+>± uÛ≤eq #˚dTü ø√yê*. á uÛ≤eq ì\ã&˚≥≥T¢ ‘·<qä T>∑TDyÓTqÆ ø=ìï 28

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


Ç+Å~j·÷qTuÛÑe+ ` <ëì yêdüÔ$ø£‘· - 1 Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» d ô | ô +º ãs¡T 2012

eT q≈£ î

ì‘· ´ eT÷ >√#· s ¡ e Tj˚ T ´ edüTÔe⁄qT<ëVü≤s¡D>± rdüT≈£î+<ëeTT ` ˇø£ ã\¢>±ì, sêsTT>±ì, n~ ø=ìï <Ûsä êà\T ø£\~>± ‘·\TkÕÔeTT ` s¡+>∑T, ãs¡Te⁄, |òTü q‘·, s¡T∫, yêdüq, dü Œ s ¡ Ù ˝≤+{Ï $ . ndü © <Û ä s êà\T Ä edü T Ô e ⁄≈£ î dü « ‘· d æ ‡ < ä ∆ + >± ñHêï j · ÷ ˝Ò < ë yê{Ï ø ° ‘· ø Ï ÿ edüTe Ô ⁄\≈£L ñ+&˚ dü+ã+<Ûy ä T˚ Hê (Relation) nì u≤>± jÓ÷∫ùdÔ Ä <Ûsä êà\ ‘·‘«Ô· y˚T n<äèX¯´eTÚ‘·T+~. ªÇ~ ãs¡Te⁄>± ñqï~μ nqï|ü &ÉT <ëìø°, Ç‘·s¡ edüTe Ô ⁄\≈£L e⁄+&˚ dü+ã+<Ûëìï #ÓbÕŒeTT. Ç+ø=ø£ <ëìø£ + f… n~ ãs¡ T yÓ ’ q ~, eTs√<ëìø£ + f… ‘˚*ø¬ q ’ ~>± ñ+≥T+~. ndü\T ãs¡Ty˚ <ëìø° eTq nej· T yêìø° (#˚ ‹ ø° ˝Ò ø £ <˚ V ü ‰ ìø° ) e⁄qï dü+ã+<Ûe ä TT ˝Òø£ ìwüŒ‹Ô e÷Å‘y · T˚ . Ä edüTe Ô ⁄q≈£î, <ëìì ‘·÷#˚ j·T+Å‘êìø° >∑\ dü+ã+<Ûy ä T˚ ãs¡Te⁄. Ç+ø√˝≤ #ÓbÕŒ\+fÒ <ëìø° uÛ÷ Ñ $T nqã&˚ eTs√ edüTÔe⁄≈£î >∑\ dü+ã+<Ûäy˚T. Ä sêsTT ô|<ä›<√, ∫qï<√qqï|ü⁄&ÉT >∑÷&Ü ∫qïyê{Ïø£+f… ô|<ä›~, n+‘·ø+£ f… | ô <äy› ê{Ïø+£ f… ∫qï~>∑<ë! ø£qTø£ ãs¡Te⁄, | ô <ä› nqï$ dü«‘·d< ‡æ y∆ä TÓ q Æ <Ûsä êà\T ø±e⁄. <ëìì eTq+ >∑eTì+#˚ rs¡T e÷Å‘y · T˚ Ä $X‚wD ü ≤\ø±<Ûës¡+. y˚&$ ç T, #·\< ¢ q ä +, n+<ä+, $ø±s¡+, nH˚ <Ûsä êà\÷ n+‘˚ . Å | ü ‹ edü T Ô e ⁄ $s¡ T <ä ∆ <Û ä s êà\ eT<Û ä ´ }>∑T˝≤&ÉT‘√+~ eTq ne>±Vü≤q˝À! ˇπø edüTe Ô ⁄ ∫qïyê{Ïø£+f… ô|<ä›~. ô|<ä›yê{Ïø£+f… ∫qï~! ∫qï`| ô <ä,› >∑Ts¡T`\|òTü T, y˚&`ç #·\q ¢ , n+<ä+`$ø±s¡+ nH˚ <Û ä s êà\dü \ T edü T Ô e ⁄≈£ î ˝Ò e ⁄. n$ eTq ne>±Vü ≤ qX¯ ø Ï Ô |ü ì #˚ ù d Ø‘· T \T e÷Å ‘ · y ˚ T .

j·T<ës¡+∆ >± e⁄qï <Ûsä êà\T>± eTq+ >∑eTì+#·&+É ø±<ä T »]π > ~. j· T <ësêú ì ï eTq Ç+Å ~ j· T eTqdüT‡©Ø‹>± >∑T]Ô+∫ $uÛÑõkÕÔsTT. nsTT‘˚ Äj·÷ <Ûäsêà\ <ë«sê ‘·|üŒ Ä edüTÔe⁄ ñìøÏ eTqø£e>∑‘·+ ø±e&ÜìøÏ M\T˝Ò<äT. Ç+‘·≈£L Ä edüTÔe˝≤ ñqï<äì m˝≤ #ÓãT‘ê+? ªÄ edüTÔe⁄μ n+fÒH˚ ªÄj·÷ <Ûsä êà\T >∑\. .μ nì ns¡+ú ø£<ë! n|ü⁄&Ü edüTe Ô ⁄ ñ+&É&+É eTq+ nqTuÛe Ñ y˚THê ˝Òø£ ñqï<ë? eTq nqTuÛyÑ êì¬øH ’ ê ªñqï~μ nq&Üìø±<Ûës¡ y˚T$T #Ó | ü Œ >∑ \ +? eTq nqTuÛ Ñ e eT+‘ê Ç˝≤+{Ï nyêdü$Ô ø£ $X‚wD ü ≤\ dü+|ü⁄fÒ >∑<ë! ˇø=ÿø£ÿ <Ûsä à¡ eTT ªeTq Ç+Å~j·T eTqdüT\‡ ne>±Vü≤Hê Ø‹˝À >∑\ \ø£ å D y˚ T >±˙ edü T Ô e ⁄~ ø±<ä T μ n+≥÷ ‘=\–+∫dü ÷ ù d Ô ∫e]øÏ Ä edü T Ô e ⁄ ñqï<q ä &ÜìπøMT $T>∑\<äT. ªá >∑TD≤˝ÒM ˝ÒìB, ø±˙ eTq Ç+Å~j·T eTqdüT\‡ ≈£î Ç{Ϻ nqTuÛy Ñ ê\qT, ø£*Œ+#˚~ ñqï~μ n+<ëe÷ n+fÒ Ä ªñqï<ëìïμ >∑T]+∫ e÷≥\˝À #Ó|Œü &+É kÕ<Û´ä + ø±<˚! b˛˙ ªs¡÷|ü>T∑ D≤\T ˝Òì<ä~μ n+<ëe÷ n+fÒ nìï edü T Ô e ⁄\≈£ L n<˚ > ∑ ‹ |ü&TÉ ‘·T+<˚! ø£qTø£H˚ bÕ¢{À (Plato) nH˚ | Å U ü ≤´‘· ^Å ≈£î ‘·‘·Ô«y˚‘·Ô ì‘·´J$‘·+˝À eTqø£qTuÛÑeeTj˚T´ edü T Ô e ⁄˝Ò M |ü P ]Ô > ± yêdü Ô y ê\T nq&ÜìøÏ M\T˝Ò<˙ ä , yêdüe Ô eT+fÒ <˚ìì >∑T]+∫ eTq≈£î ìX¯Ãj·TyÓTÆq C≤„q+ ø£\<√ n<˚q˙ #ÓbÕŒs¡T.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saibharadwaja.org

29

www.saimasterforums.org


jÓ÷∫ùdÔ <˚ìì >∑T]+#ÓH ’ ê düsπ ìX¯sà TT+∫ #Ó|Œü˝øÒ £ b˛‘·THêïyT˚ ! ªì‘· ´ J$‘· + ˝À >√#· ] +#˚ edü T Ô C ≤\+ >∑T]+∫ d ô q ’ T‡ mH√ï $wüj÷ · \qT ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. >∑qTø£ n$ ñHêïsTT nì n+^ø£]+#ê*μ nq&É+ dü]ø±<äT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î uÛÖ‹ø£, s¡kÕj·Tìø£ XÊÅkÕÔ\T eTqøÏ#Ã˚ $C≤„HêH˚ï rdæø=q+&ç. Ä $C≤„q+ <˚ìì >∑T]+∫? <˚ìøÏ dü+ã+~Û+∫q~? ` nì n&ç–‘˚ <ë<ë|ü ⁄ n+<ä s ¡ T XÊÅ d ü Ô E „ \ T ªy˚ T eTT #Ó ù | Œ $C≤„ q eT+‘ê edü T Ô e ⁄\T, Å | ü ø £ è ‹ Å ø Ï j · T \ (Phenomena) |üsd ¡ Œü s¡ dü+ã+<Ûë\qT e]í+#˚<μ˚ n+{≤s¡ T . ñ<ëVü ≤ s¡ D ≈£ î ñ<ä » ìø° ` Å b ÕD yêj·TTe⁄≈£L— yê{Ïø° ` Ç‘·s¡ eT÷\ø±\≈£L, yê{Ï $TÅ X ¯ e ÷\≈£ L ñqï dü + ã+<Û ë H˚ ï #Ó ã T‘· T +~ s¡kÕj·Tq XÊÅdüÔeTT. ø±ì ndü\T ªÅbÕDyêj·TTe⁄ @$T{Ï?μ nqï~ #Ó|Œü ˝< Ò Tä . n˝≤H˚ s¬ +&ÉT edüTe Ô ⁄\ eT<Û´ä |üsd ¡ Œüsêø£s¸¡ D ‘·‘ê«ìï e]ídTü +Ô ~ uÛÖ‹ø£XÊÅd+Ôü . ø±ì ªÄ edüTe Ô ⁄\ jÓTTø£ÿ yêdüe Ô ‘·‘«Ô· y˚T$T{Ï?μ n+fÒ #Ó|Œü ˝< Ò Tä . edü T Ô e ⁄\T, |ü < ësê∆ \ T |ü s ¡ e ÷DT dü e TT<ëj· ÷ \˙, nDTe⁄\T X¯ ø Ï Ô e \j· ÷ \˙ #ÓãT‘êsTT >±˙ ndü\T Ä X¯øÔÏ n+fÒ @$T{Ï? <ëì ì»s¡÷|ü+ m˝≤+{Ï~? n+fÒ #Ó|üŒ˝Òe⁄. yÓTT<ä≥ eTqyÓTTø£ ã\¢, sêsTT e+{Ï edüTe Ô ⁄\ >∑T]+∫ y˚dq æ | Å Xü ï¯ ˝Ò á X¯øÔÏ >∑T]+∫ ekÕÔsTT— Ä | Å Xü ï¯ \÷ n˝≤H˚ düe÷<Ûëq+ #Ó|Œü ˝ì Ò $>± $T–*b˛‘êsTT! ø±s¡ D + Ä X¯ ø Ï Ô >∑ T ]+∫ #Ó b ÕŒ\+fÒ ø=ìï $X‚wD ü ≤\qT yê&Ée\dæedüT+Ô ~. ø±ì $X‚wD ü ≤˝…+‘· ns¡s∆ V ¡ ≤æ ‘ê˝À #·÷#êeTT ø£<ë! Ä $X‚wD ü ≤\qT ‘Å √dæyd ˚ æ j·T<ës¡‘ú ‘· êÔ«ìï ‘Ó\TdüTø√>∑\e÷ n+fÒ Ä neø±X¯yT˚ MT ˝Ò<!˚

Ç+Å~j·T >√#·s¡eTj˚T´ Ä düèwæº ì»+>± n˝≤˝Ò<˙ ä , ndü˝e Ò TTqï<√ m˝≤ ñqï<√ ‘Ó*j·T&ÜìøÏ á Ç+Å~j·T eTqdüT‡\ ne>±Vü≤q #ê\<ä˙ ãTTEyÓ’+~. eTq uÛÖ‹ø£ ùV≤‘·T HêdæÔø£yê<äT\T ø±<Û ë s¡ y Ó T Æ q ~ ìsê<Û ë s¡ y Ó T Æ q ~. á Å | ü X ¯ ï \ ≈£ î düe÷<Ûëq+ #Ó|Œæ yês¡T yê<ä+˝À eTT+<äT≈£î kÕ>±*. V ù ≤‘·Tyê<ä+ ‘·q ‘·\≈£î ‘êH˚ ø=iÏ$ | ô ≥Tºø=+~! eTq≈£L, á >√#·]+#˚ »>∑‘T· ≈Ô L £ Ä<Ûës¡+ @<√ ˇø£ { Ï ñ+&ç rsê*. eTq Ç+Å ~ j· T eTqdüT\‡ MT<ä Ç{≤¢+{Ï | Å u ü ≤Û yêìï ø£*–+#˚~ @<√ ñ+&ç rsê* ` <ëì ‘·‘ê«ìï eTq Ç+Å~j·T eTqdüT\‡ T >∑T]Ô+#·˝øÒ £ b˛sTTHê, <ëìH˚ ª<Óe ’ +μ, ªÄ‘·àμ nHêïs¡T ãTTwüß\T, Ä<Ûë´‘·ày˚‘·Ô\T. n~ nyêC≤„ à qdü >√#· s ¡ e TT, n$‘· ÿ ´eTT, nìs¡«#·˙j·TeT÷ nHêï]+<äTøπ . nsTT‘˚ Ç+Å~j·T eTqdüT‡\T ‘·|æŒùdÔ Çø£ C≤„HêìøÏ e÷s¡Zy˚T˝Ò<äì ìsêXÊyê<äT\˝≤>± yês¡T eTT+<˚ ‘·\T|ü⁄\T eT÷düTø√˝Ò<Tä . á düeTdü´qT >∑÷]à q÷‘·qyÓTq Æ Ø‹q |ü ] XÀ<Û ä q #˚ d æ , M{Ï ø £ q ´+>± C≤„ q + ø£\T>∑e#·TÃq˙, nsTT‘˚ Ç+Å~j·T eTqdüT\‡ <ë«sê e÷Å‘y· T˚ e#˚à dü÷\ú (˝Òø£ $T<Ûë´) C≤„q |ü]uÛ≤wü˝Àì |ü<ë\˝À n~ ÇeT&É<˙ ä #ÓbÕŒsT¡ .

1

nsTT‘˚ edüTeÔ ⁄\+<ä]ø° ˇπøØ‹>± m+<äT≈£î ø£ì|ækÕÔsTT? ` nq&ÉT>∑T‘êπsyÓ÷! düTe÷s¡T ˇπø ìsêàD+ >∑\ Ç+Å~j·T <˚V≤ü eTqdüT‡\T ø£*– ñ+&É&+É e\¢ ` nì #Ó|Œü e\dæ+<˚. ìC≤ìøÏ n+<ä]ø° n˙ï ˇπø Ø‹q >√#·]+#·e˙, dü«\Œ uÛ<Ò ë\T yê] Ç+Å~j·T ìsêàD uÛ<Ò ë\ e\¢ ñ+{≤j·T˙, á uÛ<Ò ë\T eTq+ dü÷\ú +>± >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ M\T˝Òì Ø‹>± ñ+{≤j·T˙ n+{≤s¡T Ä<ÛTä ìø£ XÊÅdyÔü ‘˚ \Ô· T.

á |ü]o\q jÓTTø£ÿ |üs´¡ ekÕqy˚T$T{Ï? @ edüTy Ô H ’Ó ê <ëì \ø£D å ≤\ jÓTTø£ÿ dü+|ü⁄{Ï>± ‘·|Œü >√#·s+¡ ø±<äT— Ä \ø£D å ≤\ ‘·‘êÔ«ìï |ü]o*ùdÔ n$ dü«‘·d< ‡æ y ∆ä TÓ q Æ |ü<ësêú\T ø±e˙, eTq ne>±Vü≤Hê Ø‹˝Àì | Å ‘ü ´˚ ø£‘\· ˙ ‘˚\T‘·T+~.1 30

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ www.saimasterforums.org


Books on Sri Ramakrishna Paramhansa and Swami Vivekananda

l sêeTø£èwüí uÀ<ÛëeTè‘·eTT uÛ≤s¡‘+· Hê neTs¡ uÛ≤s¡‘+· C≤„q jÓ÷>∑+ ãT~∆ jÓ÷>∑+ ø£s¡à jÓ÷>∑+ l sêeTø£èwüí ø£<∏ëeTè‘·+-2 kÕ«$T $y˚ø±q+<ä (2 uÛ≤>±\T ) eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ Hê neTs¡ dü+<˚X+¯ uÛÑøÏÔ jÓ÷>∑+ dü+<˚X¯ ‘·s¡+–DÏ(ø=\+uÀ`n˝Ààsê) $y˚ø£ dü÷s√´<äj·TeTT <Ó’e+‘√ düVü≤Jeq+ uÛÑ>∑e+‘·Tì düìï~Û˝À uÛÑ≈£îÔ\T eTT$y˚ø±q+<ä ˝ÒU≤e[

25.00 20.00 30.00 15.00 15.00 120.00 60.00 5.00 30.00 10.00 40.00 20.00 100.00 80.00 25.00

My Idea of Education Karma Yoga God Lived with Them The Lived with God Raja Yoga Bhakti Yoga Jnana Yoga Letters of Swami Vivekananda Reminiscences of Swami Vivekananda Talks with Swami Vivekananda Complete Works of Swami Vivekananda-9 Meditation and Its Methods Vivekananda on Himself Ramakrishna and Vivekananda Tales and Parables of Sri Ramakrishna Lectures from Colombo to Almora Complete Works of Swami Vivekananda Sayings of Sri Ramakrishna

34.00 18.00 170.00 140.00 36.00 16.00 50.00 110.00 100.00 58.00 110.00 18.00 100.00 7.00 45.00 40.00 50.00 25.00

C…’ kÕsTT e÷düsº Y !! Á|æj·T >∑Ts¡T ã+<ÛäTe⁄˝≤sê! »>∑<äTZs¡T l kÕsTTe÷düºsY Ä•+∫q Ä<Ûë´‹àø£ ùde\q+~+#·&ÜìøÏ, ~e´»qì n*y˚\TeT+>∑eTà uÛÑs¡<ë«E\ ÄodüT‡\‘√ ªl eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtºμ kÕú|æ+#·ã&çq~. kÕsTTe÷düºsY uÛÑ≈£îÔ\T, õC≤„düTe⁄\T`|ü⁄düÔø£eTT\T, bò˛{À\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ïø=s¡≈£î>±ì, $sêfi¯eTT\T eT]j·TT Magazine Subscriptions yÓTT<ä\>∑T nìï $wüj·TeTT\≈£î á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüTqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. D.D.\T, M.O.\T ≈£L&Ü á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüT≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡T. Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 Phone :040-20063300 OR, Sri Manga Bharadwaja Trust , Ongole Branch Office Kothapeta, Kondaiah Street, Ongole, Andhra Pradesh - 523002. Phone : 08592 233271

|üP»´ l kÕsTTe÷düºsY ùdyê_Û˝≤wüß\T sT÷ ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷\≈£î $sêfi≤\]Œ+∫ ‘·]+#·>\∑ s¡T. Magazine eT]j·TT General Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Annadanam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Sai Master)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Ashramam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Peace Foundation)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Books order qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Publications)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T


|ü s ¡ e T |ü P »´ Ä#ês¡ ´ l møÏ ÿ sê\ uÛÑs¡<ë«» e÷düºs¡T>±]#˚ s¡∫+#·ã&çq n|üPs¡« Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏äeTT\T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·+`l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Á‘· l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTT düìï~Û l kÕsTT e÷düºsY Á|üe#·qeTT\T l kÕsTTHê<Ûä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT kÕsTTHê<∏ä |üP» kÕsTTHê<∏ä düúeqeT+»] •]&û Äs¡‘T· \T kÕsTTu≤u≤qT ùd$+#·&ÉyÓT+<äT≈£î dü‘‡· +>∑eTT`uÛ»Ñ q •]&û πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙqeTT $C≤„q M∫ø£\T |ü]Á|Xü ï¯ eT‘·yTÓ +<äT≈£î? @~ ì»+? <Ûë´qjÓ÷>∑ düs¡«dü«+ ãT<ä∆<Ûë´q Vü≤è<äj·T+ <ä‘êÔe‘ês¡ eTVü≤‘·à´+ dü+Væ≤‘êj·Tq >∑Ts¡T ~«kÕVü≤Ádæ |ü⁄s¡Twüdü÷ø£Ô s¡Vü≤dü´+ kÕsTTdü÷øÏ`Ô Ä#ês¡´yêDÏ l bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ne<Ûä÷‘· l Nsê\ kÕ«$T ne<Ûä÷‘· l yÓ+ø£j·T´kÕ«$T l Äq+<äe÷sTT neTà {Ïu…{Ÿ jÓ÷– $T˝≤πsbÕ #·]Á‘· l Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Hé u≤u≤ #·]Á‘· kÕ«$T düeTs¡ú (nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T) eTqeTT`eTq dü+düÿè‹

Ç‘·s¡ Á|ü#·Ts¡D\T eTVü‰‘·Tà\ eTT<äT_› &É&¶ TÉ ne<Ûä÷‘· ∫e≥+ neTà l dæ<ë∆s¡÷&ÛÉ kÕ«$T #·]Á‘· l kÕsTT e÷düºsY düèà‘·T\T eTs√ q+<äB|ü+ Ä#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[ uÛÑ>∑yêHé l uÛÑs¡<ë«»

55`00 35`00 40`00 75`00 55`00 40`00 125`00

200`00 90`00 70`00 70`00 75`00 25-00 u≤\\ l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT 75`00 50`00 BOOKS IN ENGLISH 20`00 Baba The Master 110-00 5`00 Sai Guru Charitra 70-00 6`00 Supreme Master (Swami Samartha) 60-00 5`00 Sai Baba of Shirdi and His Teachings 60-00 5`00 Life and Teachings of Hazarat Tajuddin Baba 60-00 10`00 BOOKS IN OTHER LANGUAGES 40`00 40`00 Sadguru Sai Baba (Hindi) 100-00 80-00 20`00 Sai Leelamrutham (Kannada) 25`00 Sai Baba Jeevitha Charitham(Malayalam) 90-00 Baba Leelamrutham (Tamil) 80-00 40`00 Sai Sri Guru Charitra (Hindi) 50-00 30`00 Sri Guru Chraitra (Kannada) 99-00 Swami Samartha (Kannada) 45-00 40`00 Arathi (Tamil) 6-00 80`00 Shirdi Stavana Manjari (Tamil) 3-00 30`00 5`00 45`00 SRI GURUPADUKA PUBLICATIONS 25`00 c/o, Sri Manga Bharadwaja Trust, 40`00 Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 30`00 Phone : 040-20063300 45`00 Send DD in favour of "Sri Manga 35`00 Bharadwaja Trust (Publications)", 40`00 payable at Hyderabad OR Ongole 55`00

|üì#˚sTT, <˚e⁄ì HêeTeTT#·Ã]+#·T, düÁ<ä+Z <Ûë\T #·<Tä e⁄.


Sai Baba Magazine - September 2012 Issue (Telugu)  

Sai Baba Magazine - September 2012 Issue (Telugu)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you