Page 1


düs¡«»q, dü<ä∆s¡à s¡ø£åø£ Áo kÕsTTsêeT u≤D+ l eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtº

y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

|üs¡eT |ü$Á‘·yÓTÆq lsêeT qe$T Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+|üã&çq eTq ªªkÕsTTu≤u≤μμ |üÁ‹ø£ H˚{øÏ Ï 29 dü+ˆˆ\T |üP]Ô #˚dTü ≈£îì 30 dü+ˆˆ˝À n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·Tqï X¯óuÛÑ düeTj·T+˝À ˇø£ÿkÕ] |üP»´ >∑ T s¡ T <˚ e ⁄\≈£ î qeTdü ÿ ]+∫ ˇø£ ÿ $wü j · ÷ ìï düà]+#·T≈£î+<ëeTT. »>∑‘ÿ· ˝≤´D≤ì¬ø’ uÛTÑ $øÏ j˚T‘Ó+∫q l sêeTT&ÉT d”‘ê<˚$‘√ ø£*dæ <äTwüº •ø£Då , •wüº s¡øDå£ #˚XÊs¡T. n˝≤H˚ eTq˝À ñqï <äTs¡TDZ ≤\T nH˚ sêø£då Tü \qT m<äTs=ÿ&ÜìøÏ |üP»´ Ä#ês¡´ l n*y˚\TeT+>± düyT˚ ‘· uÛ Ñ s ¡ < ë«» eTVü ≤ sêCŸ \ T eTq+<ä ] øÏ sTT∫Ãq n<äT“¤‘y· TÓ qÆ sêeTu≤D+ ªªkÕsTTu≤u≤μμ |üÁ‹ø£. á sêeTu≤D+ 1983 l sêeTqe$T Hê{Ï qT+∫ ‘·q Á|ü#·+&É y˚>∑+‘√ mH√ï n&ɶ+≈£î\T m<äTs=ÿì, <Û ä s ¡ à Á|ü # ês¡ + ø=qkÕ–dü T Ô q ï~. á u≤D≤ìï $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï eTq+ kÕ{Ï eTq $TÁ‘·T\≈£î ≈£L&Ü á nÁdüeÔ TTqT n+~ <ë›eTT. kÕ{Ï˝ìÒ sT÷ nÁkÕÔìï $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï eTq+<ä] Á|ü<ëÛ q ø£seÔ¡ ´+ sTT<˚. á sêeTu≤D ø±s¡´+ e÷ <ë«sê (l eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtº) »s¡>∑&É+ e÷ n<äèwüº+. Ç+‘·{Ï eTVü≤<들>±´ìï e÷≈£î Ç∫Ãq >∑Ts¡T<ä+|ü‘T· \≈£î e÷ düV≤ü Ádüø√{Ï qeTkÕÿs¡eTT\T. ø£è‘·»‘„ ê eTôVA‘·‡eeTT »s¡T>∑T‘·Tqï sT÷ düeTj·T+˝À |üÁ‹ø£ #˚dTü qÔ ï sT÷ ùde≈£î eTq+ ø£è‘·»‘„ · #˚|⁄ü Œø√yê*. |üÁ‹ø±s¡÷|ü+˝À eTq+<ä ] ø° ùde #˚ d ü T Ô q ï >∑ T s¡ T <ä + |ü ‘ · T \≈£ î bÕ<ë_Ûe+<äq+. á dü+ˆˆeTT l sêeTqe$T, |üÁ‹ø± www.saibharadwaja.org

ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ s√E eT]j·TT l eT+>∑ uÛsÑ <¡ ë«» Á≥dtº ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e s√E (April 1st 2012) ˇπøs√E sêe&É+ Äq+<ä<ëj·Tø£+. á |ü Á ‹ø£ <ë«sê ‘· e T nqTÁ>∑ V ü ‰ ìï ≈£î]|ædüTÔqï >∑Ts¡T|ü⁄Á‘·T\T <ë«s¡ø£ u≤ãT>±]øÏ, >∑Ts¡T|ü⁄Á‹ø£ y˚<äeTà>±]øÏ e÷ ø£è‘·»„‘·\T. yê] düV≤ü ø±s¡+ sTT˝≤π> nìï y˚fi\¯ T ø=qkÕ>±\ì e÷ ÁbÕs¡∆q. á |üÁ‹ø± ìs¡«Vü≤D˝À ‘·eT e+‘·T düV≤ü ø±sêìï n+~düTqÔ ï kÕsTTe÷düsº Y yê\+{°s≈¢¡ î£ , ùde≈£î\≈£î, s¡#·q\<ë«sê ‘·eT nqTuÛÑyê\T |ü+|ædTü qÔ ï uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î, bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î, #·+<ë<ës¡T\≈£î, n+<ä]ø° e÷ ø£è‘·»‘„ \· T. e÷ sT÷ |üÁ‹ø£ ìs¡«Vü≤D˝Àì ‘·|⁄ü Œ\qT, MT≈£î ø£*–+∫q sTTã“+<äT\qT ø£å$T+#·eTì eTqkÕsê ÁbÕ]∆dTü HÔ êïeTT. eT÷&ÉT |ü<Tä \T ˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·Tqï eTq ªªkÕsTTu≤u≤μμ |üÁ‹ø£, sT÷ ø£è‘·»‘„ · eT¨‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ‘·q XÊX¯«‘· <Ûäs¡àÁ|ü#êsêìï ø=qkÕ–+∫, ‘·q y˚>∑+ eT]+‘· ô|+#·Tø=ì, $X¯«$U≤´‘·+ ø±yê\ì e÷ Äø±+ø£.å á <Ûsä à¡ Á|ü#ês¡ j·TC≤„ìøÏ ‘·eT nqTÁ>∑V≤ü + ≈£î]|æ+#·eTì e÷˝À Ä X¯øìÔÏ Á|üd]ü +|üCj Ò T· eTì, l n*y˚\TeT+>± düyT˚ ‘· uÛsÑ <¡ ë«» eTVü≤sêCŸqT ÁbÕ]∆dTü HÔ êïeTT. C…’ kÕsTT e÷düsº !Y ! 1 www.saimasterforums.org


kÕsTTu≤u≤ Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï: 30

y˚T-2012

dü+∫ø£: 01

OFFICIAL ORGAN OF SRI MANGA BHARADWAJA TRUST

|üse¡ T|üP»´ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»>±]#˚ kÕú|+æ #·ã&çq @¬øø’ £ |üÁ‹ø£, eTq

ªªkÕsTTu≤u≤μμ $wüj·Tdü÷∫ø£ 01. düs¡«»q, dü<ä∆s¡à s¡ø£åø£ Áo kÕsTTsêeT u≤D+ 02. nuÛÑj·T+ 03. ªªuÛÑ>∑e+‘·TìøÏ #Ó&ÉT n+fÒqT, #Ó&ÉT≈£î uÛÑ>∑e+‘·T&É+fÒq÷ uÛÑj·T+μμ 04. l kÕsTTHê<ÛäT&˚ l $<ä´ 05. l kÕsTTu≤u≤ ∫Á‘·|ü≥+(10) ø±\ø£è‘ê´\T 06. XÊX¯«‘· dü‘·´s¡÷|ü+ 07. ø£fi≤´D <ëdü #·]Á‘·eTT 08. Áo <ä‘·Ô ©˝≤eTè‘·eTT 10. yêsêÔ˝≤|üeTT ` d”]j·T˝Ÿ 11. |üP» m+<äT≈£î? m˝≤ #˚j·÷*? 12. l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT ø£è‘·»„‘ês¡Ãq eT¨‘·‡eeTT ∫s¡THêe÷ Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P,Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 500 068 Phone No. - 040 65741550 website: www.saibharadwaja.org www.saimasterforums.org

- l eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtº - Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

01 03

` ~e´»qì n*y˚\T eT+>∑eTà ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

04 06

- leT‹ y˚<äe‹ - Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» - leT‹ y˚<eä ‹ ` Áo eT‹ oÁ <˚$ ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

08 10 12 17 20 23

` ªkÕsTTu≤u≤μ

29

NÛ|tò m&ç≥sY: l b˛\÷] lìyêdüsêe⁄ _.m.m˝Ÿ.m˝Ÿ._ m–®≈L£ ´{Ïyé m&ç≥sY: &܈ˆ ÄsY.mdt. X¯•<ÛäsY, |æôV≤#Y. &ç

#·+<ë $es¡eTT\T $&çÁ|ü‹ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë sê»b˛wü≈£î\T eTVü‰sê»b˛wü≈£î\T

: : : :

s¡÷. s¡÷. s¡÷. s¡÷.

10`00 100`00 3,000`00 5,000`00

ndü\T e÷qe⁄&ÉT e⁄+&˚<˚ <˚e⁄&Ée≥+ ø√dü+ ` $‘·TÔ e⁄+&˚~ #Ó≥eº &É+ ø√düeTsTTq≥T¢. ø±ã{Ϻ kÕ<Ûqä ˝À J$‘·+ ˇø£ uÛ≤>∑eTyê«* nì ‘Ó\TdüTø=ì rsê*. Ç~ ‘Ó\TdüTø=q≈£î+&Ü, kÕ~Û+#·≈î£ +&Ü á ˝À|ü\ kÕ<Ûqä , eTTøÏÔ nì e÷{≤¢&≥ É + ∫qï |æ\y¢ ê&ç e÷≥\e˝… ns¡sú V¡ ≤æ ‘·+. Ç~ kÕ<Ûùä dHÔ ˚ kÕ<Ûqä yÓTT<ä˝q’… ≥T¢.

` Ä#ês¡´ møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«» kÕsTTu≤u≤ |üÁ‹ø£˝À yÓ\Te&˚ yê´kÕ\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\≈£î Äj·÷ s¡#·sTT‘·˝Ò u≤<ÛäT´\T. www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


nuÛÑj·T+ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

m+<äs¡T

eTVü ≤ ˙j· T T\ J$‘ê\T eTq≈£ î eTs¡D+˝À uÛÑj·T|ü&Ée\dæq<˚MT˝Ò<äì ‘Ó*|æq|üŒ{ÏøÏ n≥Te+{Ï nqTuÛeÑ + eTq≈£î Å|‘ü ´· ø£+å >± ˝Òøb£ ˛e&É+ e\q bÕeTs¡T\yÓTqÆ eTq≈£î eTè‘·T´;Û‹ ñ+&É&+É düeT+»dü+. ø±˙ J$‘· + ˝À mìï s¡ ø ±\ uÛ Ñ j · ÷ \≈£ î eTq+ >∑T]j·TÚ‘·T+{≤yÓ÷ Ä˝À∫ùdÔ ∫Å‘+· >± ñ+≥T+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î: XÊØs¡øy£ TÓ qÆ u≤<Ûä ø£\T>∑T‘·T+<ä+fÒ ñqï |ü]dæú‘·T\˝À e÷Å‘·y˚T eTq+ uÛÑj·T|ü&ÉT‘ê+. eTqø£+fÒ ã\e+‘·T\T, <=+>∑\T sö&û\T eTq\qT ø=&É‘ês¡+fÒ uÛj Ñ T· + ø£\TZ‘T· +~. ø±˙ u≤>± Ä˝À∫ùdÔ á uÛÑj·÷ìøÏ ≈£L&Ü n{Ϻ |ü]dæú‹˝ÀqTqï ìdü‡Vü‰j·T‘˚ ø±s¡D+. n˝≤>±ø£ n+‘·{Ï XÊØs¡øy£ TÓ qÆ u≤<ÛHä ˚ ø£*+Z #˚ mH√ïs¡ø±\ Ä≥\qT ∫qï |æ\\¢ T ≈£L&Ü Çwü|º &ü TÉ ‘ês¡T. mìï <Óã“\T ‘·–*Hê Ä≥\T e÷qs¡T. ej·TdüT e∫Ãq ø=B› Ä u≤<ÛäqT ªÄ≥˝À ns¡{Ï|ü+&ÉTμ nqTø√e&É+ #˚‘H· Í‘·T+~. ø±˙ ∫qï‘·q+˝À |æ\\¢ qT n˝≤+{Ï Ä≥\T Ä&ÉTø√ìe«s¡T. |æ\\¢ ≈£î <Óã“‘·>T∑ \T‘·T+<˚y÷Ó qì uÛj Ñ T· y˚T ø±s¡ D eTT. ø±˙ ô|<ä › \ T n˝≤+{Ï Ä≥\qT Ä&ÉTø√ìe«≈£î+&Ü |æ\¢\qT ìÅ>∑Væ≤+#·&É+ #ê˝≤ ô|<ä› bıs¡bÕ≥T. n˝≤+{Ï ô|<ä›\#ê≥Tq ô|]–q |æ\¢\T J$‘·+˝À ∫qï ø£cÕºìï u≤<ÛäqT >∑÷&Ü düVæ≤+#·˝Òì ã\V”≤qT\T>± |æ]øÏyês¡T>± W‘ês¡T. ø±˙ Å|üdüTÔ‘· $wüjT· y˚T$T≥+fÒ n˝≤+{Ï ô|<ä\› T n&É–¶ ùdÔ ‘·|Œü Å|øü è£ ‹ dæ<+∆ä >± Å|‹ü yês¡÷ u≤\´+ qT+&û n˝≤+{Ï u≤<Ûqä T ø£*+Z #˚ Ä≥qT Çwü|º &ü &É yÉ T˚ >∑eTHês¡ΩeTT. ø±˙ n˝≤{Ï yês¡T ≈£L&Ü ô|]– ô|<ä› yês¡j÷· ´ø£ ‘·eTø£+f… ã\e+‘·T\T ‘·eTqT ø=&É‘ês¡+fÒ uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘ês¡T. ø±s¡D+? n≥\˝À yêfi¯fl≈£î ùd«#·Ã,¤ ìs¡j í T· + ñHêïsTT. ø±˙ ‘·eTø£+fÒ ã\e+‘·T\T ‘·eTqT ø=fÒº $wüj·T+˝À Å|ü‹ yês¡T ìdü‡Vü‰j·T‘·≈£î >∑T]j·TÚ‘ês¡T. Ä ìdü‡Vü‰j·T‘˚ uÛÑj·÷ìøÏ ø±s¡D+. www.saibharadwaja.org

n+‘·es¡≈£L Å|ü‹ e´ø°Ô ø={≤¢≥≈£î≈£L&Ü dü+dæ<äT∆&˚ø±ø£ <ëìì Çwü|º &ü ‘É ê&ÉT ≈£L&Ü. ‘·q X¯Å‘T· e⁄qT ìdü‡Vü‰j·T‘·≈î£ >∑T]#˚jT· &ÉyT˚ n{Ϻ e´øÏÔ jÓTTø£ÿ \ø£´å eTe⁄‘·T+~. ø£qTø£ ìdü‡Vü‰j·T‘˚ uÛj Ñ ÷· ìøÏ ø±s¡D+. ø±˙, á |ü]dæú‹≈£L&Ü nìï |ü]dæú‘·T\˝ÀqT e]ÔdüTÔ+<äì #Ó|üŒ˝ÒeTT. <˚X¯kÕ«‘·+Å‘·´eTTø√düyÓ÷, ˝Òø£ ‘êeTT q$Tàq ÄX¯jT· +ø√düy÷Ó b˛sê&˚ Ä<äsÙ¡ yê<äT\≈£î, jÓ÷<ÛäT\≈£î ìdü‡Vü‰j·T‘· nqï uÛ≤ey˚Tsê<äT. ¬>\TŒ z≥eTT\T, yê{Ïe\¢>˝∑ ZÒ u≤<Û\ä T nÅ|dü Tü ‘Ô e· Tì|æ+∫ ‘·eT ÄX¯jT· +ø√dü+ b˛sê&ç düs«¡ uÛj Ñ ÷· \qT nD>∑Å<=ø£ÿ>∑\ ñ ‘˚ Ô C ≤ìï, ñ‘ê‡Vü ‰ ìïdü T Ô + ~. >∑ q Tø£ eTìwæ ‘· q qT JeX¯Ãe+˝≤>∑ e÷s¡Ã>∑\ uÛj Ñ ÷· ìï n‹Åø$£ T+#ê\+fÒ ˇø£ ÄX¯j·÷ìï ø£*Zj·TT+&Ü*. ‘·q ÄX¯j·T+ HÓs¡y˚]‘˚ e÷qyê[ j·T+‘·{Ïø° m+‘· y˚T\T #˚≈£Ls¡>∑\<√ nqï uÛ≤ey˚T n‘·&ç ñ‘ê‡Vü‰ìøÏ, <ÛÓ’sê´ìø° ø±s¡D+. n+fÒ kÕ{Ï e÷qe⁄\|ü≥¢ Åù|y˚T ÄX¯j÷· ìøÏ eT÷\eTT. n+<äTøπ <ÛÓ’s¡´+ dü‘·«>∑TD+>±qT, <Ó’Mdü+|ü<ä˝Àì n+X¯+>±qT XÊÅkÕÔ\˝À #Ó|üŒã&ç+~. n{Ϻ Åù|y˚T j·TT<ä∆eTTe+{Ï $wüeT|ü]dæú‘·T\T ‘ês¡dæ*¢q|ü⁄&ÉT kÕ{Ï eTqe⁄\|ü≥¢ <Ûäs¡à+>±, Åù|eT>± Å|üe]Ô+#·&É+>± e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~. Ç{Ϻ düT>∑TD≤\sêdæH˚ <ÓM’ dü+|ü<,ä dü‘«Ô· >∑TDeTT nì uÛ>Ñ e∑ BZ‘ê~ Ä<Ûë´‹àø£ Å>+∑ <Ûë\˙ï e]í+#êj·Tì eTq+ >∑eTì+#ê*. n+<äTøπ Ä<Ûë´‹àø£‘+· fÒ @yÓ÷ dü]>± ne>±Vü≤q#˚dTü ≈£îqï Å|‹ü yês¡÷ @<√ ˇø£ <äX˝¯ À ‘·eT≈£î ‘Ó*dæq <Ûsä êàìï kÕ{Ïyê]‘√ |ü+#·Tø√e&ÜìøÏ |üPqT≈£î+{≤s¡T. Ç~ Äs√>∑´e+‘·yTÓ qÆ eTqdüT‡, eøÏ‘Ô «· eTT>∑\yê]≈£î+&Ée\dæq \ø£Då +. ˇø£ eT+∫ dæìe÷#·÷ùdHÔ √, eT+∫ø£<ä∏ #·~$‘˚H√ kÕe÷q´yÓTqÆ $TÁ‘·T\T, n˝≤+{Ï dü+‘√cÕìï kÕ{Ïyês¡T ≈£L&Ü bı+<ë\qï Å|‹” ‘√ Å|øü ÿ£ yê]ì Åb˛‘·‡Væ≤kÕÔsT¡ >∑<ë! 3 www.saimasterforums.org


ªªuÛÑ>∑e+‘·TìøÏ #Ó&ÉT n+fÒqT, #Ó&ÉT≈£î uÛÑ>∑e+‘·T&É+fÒq÷ uÛÑj·T+μμ ~e´»qì n*y˚\T eT+>∑eTà y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

ªªuÛÑ> ∑ e +‘· T ìøÏ

#Ó & É T n+fÒ q T, #Ó & É T ≈£ î uÛÑ>∑e+‘·T&É+fÒq÷ uÛÑj·T+μμ nì u≤u≤ dü÷øÏÔ. Bìì >∑T]+∫ ø=~›>± $e]+#·T≈£î+<ëeTT. Ç+<äT˝À eT÷&ÉT n+XÊ\T eTTK´+>± sTT$T&ç e⁄HêïsTT. 1) ndü\T uÛ>Ñ e∑ +‘·T&É+fÒ mes¡T? 2) eT+∫`#Ó&TÉ n+fÒ @$T{Ï? 3) #Ó&TÉ n+fÒ uÛ>Ñ e∑ +‘·TìøÏ uÛj Ñ T· y˚T$T{Ï? uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É + fÒ dü ø £ \ dü è wæ º ø ° eT÷\yÓ T Æ q yê&É T `dü ø £ ˝ ≤˙ï dü è wæ º + ∫qyê&É T . <ä«+<ë«r‘·T&ÉT. ø±˙ <ä«+<ë«\qT düèwæ+º #ê&ÉT. n+fÒ uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É T <ä « +<ë«r‘· T &Ó ’ q |ü Œ {Ï ø ° <ä « +<ë«\qT dü è wæ º + #ê&É T . |ü > ∑ \ T`sêÁ‹, yÓ \ T>∑ T `Nø£ { Ï , #·\eTT\T`n#·\eTT\T`Ç˝≤ n˙ï <ä«+<ë«˝Ò n˙ï yÓ$’ <Û´ä uÛÑ]‘·yÓTÆqy˚. n˝≤ Äj·TH˚ düèwæº+#ê&ÉT. eT] M{Ï˝À eT+∫`#Ó&ÉT @$T{Ï? Äj·Tq düèwæº˝À ø=ìï eT+∫$, ø=ìï eT+∫$ ø±ìM e⁄Hêïj·÷? Äj·Tq düèwæ˝º À e⁄+fÒ e⁄+&Ée#·TÃ>±ø£, Äj·Tq <äèwæ˝º À >∑÷&É e⁄Hêïj·÷? ñ+fÒ n$ @$T{Ï? ndü\T ª#Ó&TÉ μ n+fÒ @$T{Ï? ªeT+∫μ n+fÒ @$T{Ï? düèwæº˝À n˙ï yÓ’$<Ûä´uÛÑ]‘·yÓTÆqy˚ nsTTq|üŒ{Ïø° <˚ìø° @B n&ÉTs¶ ê<äT. düèwæ˝º À Á|ü‹ÁbÕD° >∑÷&É uÛ<Ò ë\‘√ ≈£L&ç e⁄+≥T+~. nsTTHê y˚{øÏ $£ yê{Ï yê{Ï dü«uÛ≤yê\qT ã{°º Á|üe]ÔdTü +Ô {≤sTT. n+<äTø£ì M{Ïø° y˚{MÏ T<ë Á|ü‘´˚ ø£ Á|üu≤Û eeTT+&É<Tä . düèwæº yê{ÏøÏ $~Û+∫q <Ûsä êàqïqTdü]+∫ n$ »ìà+#· & É e TT, eè~∆ # Ó + <ä & É e TT, q•+#· & É e TT »s¡T>∑T‘·÷ e⁄+≥T+~. nsTT‘˚ e÷qe⁄&ÉT >∑÷&É n˝≤π> »ìà+∫q|üŒ{Ïø° n˝À∫+#·>∑\ eTqdüT‡>∑\ n‘·&ÉT eP]πø e⁄+&É˝Ò&ÉT. www.saibharadwaja.org

ø£qTø£ düèwæº˝Àì Á|ü‹<ëìì >∑÷]à ‘·q X¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î Ä˝À∫kÕÔ&ÉT. ‘·q |ü]~Û˝À ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT. nsTT‘˚ n+‘·{‘Ï √ Ä>∑ø£ ø=ìï+{ÏMT<ä Çwüeº TT, ø=ìï+{Ï MT<ä nsTTwüeº TT @s¡Œs¡#T· ≈£î+{≤&ÉT. n+‘·{‘Ï √ Ä>∑ø£ ‘·q≈£î ÇwüºyÓTÆq <ëìì ø±yê\qTø√e&ÉeTT, Çwüº+˝Òì <ëìì e<äq› Tø√e&ÉeT÷ #˚kÕÔ&TÉ . <ëì‘√ ø±yê\qT≈£îqï <ëì ø√dü+ ‘·|qü , Ä+<√fi¯q |ü&‘É ê&ÉT. ø±yê\qT≈£îqï~ \_ÛùdÔ dü + ‘√wü e TT, \_Û + #· ø £ b ˛‘˚ <ä T :KeTT. ˇø£ y ˚ fi ¯ ø±yê\qT≈£ î qï~ \_Û + ∫Hê Ä dü + ‘√wü + m≈£îÿeø±\eTT+&É<Tä . eTs=ø£{Ï ø±yê\ì|ædTü +Ô ~. ø£qTø£ eT∞fl yÓTT<ä{øπÏ edüT+Ô ~. n‘·&TÉ ø±yê\qT≈£îqï <ëìì bı+<˚ Á|üjT· ‘·ï+˝À |ü&˚ Äsê≥eTT Ä+<√fi¯q n‘·ìøÏ 4 www.saimasterforums.org


eTqXÊÙ+‹ ˝Ò ≈ £ î +&Ü #˚ k ÕÔ s TT. n+‘˚ > ±ø£ ‘êqT ø√s¡T≈£îqï~ eTs=ø£]øÏ \_ÛùdÔ yê]|ü≥¢ ø√|üeTT, ndü÷j·T, <˚«wüeTT ø£\T>∑T‘êsTT. <ëìe\q ‘·q≈£î, Ç‘·s¡T\≈£L nXÊ+‹ ø£\T>∑T‘·T+~. BìH˚ ª#Ó&TÉ μ n+{≤s¡T. uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É T |ü s ¡ e ÷q+<ä dü « s¡ ÷ |ü ⁄ &É T . ì‘·´‘·è|ü⁄Ô&ÉT. Ç‘·s¡ ÁbÕDT\≈£î e˝…H˚ e÷qe⁄ì >∑÷&É uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘êHÓ˝≤ düèwæº+#ê&√ n˝≤ e⁄+&Ü\H˚ düèwæ+º #ê&ÉT. e÷qe⁄&ÉT <ëìøÏ _Ûqï+>± Á|üe]Ô+#·&yÉ T˚ #Ó&ÉT. ‘·q≈£î ÁbÕ|æÔ+∫q <ëìì ‘·è|æÔ>± nqTuÛÑ$+#·ø£ ˝Òì<˚ìø√düy÷Ó yÓ+|üs˝¡ ≤&É&yÉ T˚ #Ó&TÉ . düèwæ˝º À @ Ç‘·s¡ ÁbÕD° n˝≤ yÓ+|üs¡˝≤&É<äT. ‘·q≈£îqï |ü]~Û˝À ‘êqT m<ä>∑&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+~. ø±˙ e÷qe⁄&ÉT ‘êqT |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+&û m~π> Á|üj·T‘·ï+˝À nH˚ø£ $<Ûë˝…’q e÷qdæø£ uÛ≤yê\qT bı+<äT‘ê&ÉT. n{Ϻ uÛ≤yê\qqTdü]+∫ nH˚ø£ ø£sà¡ \T #˚kÕÔ&TÉ . yê{Ï˝À eT+∫ ø£sà¡ \T, #Ó&TÉ ø£sà¡ \T e⁄+{≤sTT. eT+∫ ø£sà¡ \T #˚jT· &É+ e\¢ ‘·q≈£î, Ç‘·sT¡ \≈£L ÁX‚jT· düT‡, XÊ+r #˚≈L£ s¡T‘êsTT. #Ó&TÉ ø£sà¡ \T #˚dqæ |ü⁄&ÉT ‘·q≈£î Ç‘·sT¡ \≈£L qwüeº TT, nXÊ+‹ ø£\T>∑T‘êsTT. ñ <ëVü≤s¡D≈£î ˇø£&ÉT eT] ˇø£]øÏ ñ|üø±s¡eTT #˚kÕ&Éì nqT≈£ î +<ëeTT. n+<ä T e\q Ä #˚ d æ q yê&ç ø ° , bı+~qyê&çø° düTKXÊ+‘·T\T ø£\T>∑T‘êsTT. n˝≤>±ø£ n|üø±s¡eTT #˚ùdÔ Çs¡Te⁄]ø° <äT:KeTT, nXÊ+‹ ‘·|Œü e⁄. n<˚ uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì <äèwæ˝º À ª#Ó&TÉ μ. n+fÒ ‘·q≈£î ÁX‚j·TdüT‡qT. Ç‘·s¡ Je⁄\≈£î ÁX‚jT· düT‡q÷ ø£\T>∑CdÒ Tü ≈£îì düTKXÊ+‘·T\˝À J$+#·eTì e÷qe⁄q≈£î y˚T<ÛädüT‡qT Á|ükÕ~ùdÔ, ‘êqT düèwæº+∫q e÷qe⁄&É T ‘· q ≈£ î , Ç‘· s ¡ T \≈£ L nXÊ+‹ì ø£*Œ+#·Tø√e&ÉyT˚ uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì <äèwæ˝º À ª#Ó&TÉ μ. Ä $<Û+ä >± #Ó&TÉ #˚dTü qÔ ïyê&çøÏ eT+∫ #˚jT· &É+ kÕ<Û´ä + ø±<äT. uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì düèwæ˝º À dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ ˙s¡÷ e⁄+≥T+~, ãTs¡ < ä > ∑ ÷ &É e⁄+≥T+~. ì|ü ⁄ Œ, ˙s¡ ÷ e⁄+≥T+~. $wü‘·T\´yÓTÆq #Ó≥÷¢ e⁄+{≤sTT. neTè‘·‘·T\´yÓTÆq eèø£eå TT\÷ e⁄+{≤sTT. n˝≤ Á|ü‹B |üìøÏ e#˚Ã~>±qT, |üìøÏ sêì~>±q÷ >∑÷&É e⁄+≥T+~. ndü\T düèwæ˝º À |üìøÏ sêì<ä + ≥÷ @B ˝Ò < ä T . ˇø£ { Ï ˇø£ <ëìøÏ |üìøÏsêø£b˛e#·TÃ. eTs=ø£<ëìøÏ |üìøÏ sêe#·TÃ. Ç˝≤ n˙ï yÓ$’ <Û´ä yÓTqÆ y˚ nsTTHê n˙ï |üìøÏ e#˚Ãy˚. $∫Á‘·yT˚ eT+fÒ @ JM ‘·q≈£î |üìøÏsêì yê{Ï, nedüs+¡ ˝Òìyê{Ï CÀ*øÏ b˛<äT, ñ|üj÷Ó –+#·Tø√<äT >∑÷&É. ø±˙ e÷qe⁄&É T ‘· q ≈£ î nedü s ¡ y Ó T Æ q y˚ >±≈£ î +&Ü nqedüs¡yÓTÆq yê{Ïø√dü+ >∑÷&É |üs¡T¬>‘·TÔ‘ê&ÉT. ãTs¡<˚ www.saibharadwaja.org

u≤>∑T+<äì ‘·\∫ n+<äT˝À ~>∑T‘ê&ÉT. m+&Ée÷e⁄\qT ˙s¡ì ÁuÛ$Ñ T+∫ yê{Ï yÓ+≥ |üsT¡ >¬ ‘·T‘Ô ê&ÉT. n+‘˚>±ø£ kÕ«s¡+∆ ‘√ Á|ü‹<ëì˙ dü]jÓTÆ q |ü<‹∆ä ˝À ñ|üjÓ÷–+#·Tø√ø£ Ç‘·s¡ Je⁄\≈£î, kÕ{Ï e÷qe⁄\≈£L ø£weºü TT, qwüeº TT ø£\T>∑CkÒ ÕÔ&TÉ . n+‘·{‘Ï √ Ä>∑ø£ Á|üøè£ ‹ì ôd‘’ +· kÕ«s¡+∆ ‘√ ø£\Twæ‘+· #˚kÕÔ&TÉ . ∫ÛHêï_Ûqï+ #˚kÕÔ&TÉ . |üs¡´ekÕq+>± ‘·q $HêX¯HêìøÏ, ‘·øÏÿq Á|ü|ü+#· $HêX¯HêìøÏ ø±s¡DuÛÑ÷‘·T&Ée⁄‘ê&ÉT. n<˚ uÛÑ>∑e+‘·Tì <äèwæ˝º À ª#Ó&TÉ μ n+fÒ. Ç$>±ø£ eTq˝Àì ≈£ î dü + kÕÿsê\T, #Ó & É ¶ Ä˝À#·q\T >∑÷&É ª#˚&TÉ μ nì #Ó|Œü e#·TÃ. n+<äTe\q eTq+ #˚ùd #Ó&ɶ ø£s¡à\T>∑÷&É ª#Ó&ÉTμ nì #Ó|üŒe#·TÃ. Ç‘·sT¡ \≈£î #Ó&TÉ uÀ~Û+#·&eÉ TT, #Ó&TÉ Á|ües¡qÔ ≈£î n\yê≥T #˚j·T&ÉeTT, #Ó&ÉT e´düHê\≈£î u≤ìdü\T>± #˚j·T&ÉeTT >∑÷&É #Ó&TÉ \ø£Då ≤˝Ò. Çø£ eT÷&Ée~ ` uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ #Ó&ÉT n+fÒ uÛ Ñ j · T y˚ T $T{Ï ? nqï~. ndü \ T uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É T uÛj Ñ T· |ü&‘É ê&Ü? nqï~ Á|üXï¯ . ndü\T Çø£ÿ&É uÛj Ñ T· |ü&&É eÉ TT n+fÒ ns¡e∆ T~ ø±<äT. yÓ\T>∑T≈£î Nø£{Ï n+fÒqT, Nø£{øÏ Ï yÓ\T>∑T n+fÒq÷ uÛj Ñ T· + nqï≥T¢. yÓ\T>∑T Nø£{ìÏ #·÷dæ uÛj Ñ T· |ü&&É eÉ T+≥÷ e⁄+&É<Tä . nsTT‘˚ Nø£{Ï e⁄qï#√≥ yÓ\T>∑T e⁄+&É<Tä . n˝≤π> #Ó&TÉ e⁄qï#√≥ uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT e⁄+&É&ÉT, uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT e⁄qï#√≥ #Ó&ÉT e⁄+&É&ÜìøÏ neø±X¯+ ˝Ò<Tä μμ nì ns¡+∆ . uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT dü<äTZD dü+|üqTï&ÉT. düT>∑TD≤˝Ò Äj·Tq dü«s¡÷|ü+. eT] Äj·Tq <ä>sZ∑ ¡ <äTs¡TDZ ≤\T m˝≤ e⁄+&É>∑\T>∑T‘êsTT? ø£qTø£ <äTs¡TZD≤\T e⁄qï #√≥ düT>∑TD≤\T>∑\ Äj·Tq e⁄+&É&+É kÕ<Û´ä |ü&<É Tä . n+fÒ e÷qe⁄ì˝Àì <äTs¡TDZ ≤\T, yê{Ïe\¢ e#˚à <äTsê˝À#·q\T, yê{Ïe\¢ #˚ùd <äTwüÿs¡à\T, yê{Ïe\¢ ø£*>π <äTwüŒ¤*‘ê˝Ò uÛÑ>∑e+‘·Tì <äèwæº˝À ª#Ó&ÉTμ. n$ eTq˝À e⁄+fÒ eTq #Ó+‘· Äj·Tq e⁄+&É&TÉ . ø£qTø£ eTq˝À ô|q’ #Ó|⁄ü Œ≈£îqï <äTs¡TDZ ≤\T e⁄+fÒ yê{Ïì dü]~<äT≈› î£ H˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚j÷· *. n{Ϻ Á|üjT· ‘·ï+ ìs¡+‘·s+¡ #˚d÷ü Ô uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì #Ó+‘· eTqeTT, eTq #Ó+‘· uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT e⁄+&˚˝≤ Á|üe]Ô<ë›eTT. á ø£è‘·»‘„ ê eT¨‘·‡e dü+<äs“¡ +¤ >± eTq˝Àì <äTs¡TZD≤\qT bÕs¡Á<√\Tø√e&Éy˚T >±ø£, düT>∑TD≤\qT n\es¡#T· ≈£îH˚˝≤, dü‘ÿ· s¡à\T #˚ùd˝≤ nqTÁ>∑V≤æ +#·eTì, l kÕsTTu≤u≤qT, |üP»´l e÷düºs¡T>±]˙ eTqkÕsê ÁbÕ]∆<ë›eTT. 5 www.saimasterforums.org


l kÕsTTHê<ÛäT&˚ l $<ä´ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

n$<ä´

n+fÒ eTìwæì »qq eTs¡D s¡÷|üyTÓ q Æ dü+kÕs¡ #·øÅ +£ ˝À ã+~Û+#˚ nC≤„q+. n~ ‘=\–, Ä‘êàqTuÛÑ÷‹q+~ XÊX¯«‘·yÓTÆq <äT'K$eTTøÏì Ô kÕ~Û+#·&y É T˚ ª$<ä´μ ˝Òø£ ªC≤„qeTTμ. kÕ<Û ä ø £ J$‘· e T+‘ê n$<ä ´ qT+&ç ª$<ä ´ μqT #˚s¡Tø=H˚ Å|üj·÷Dy˚T. >∑eT´+˝Òì Å|üj·÷D+. neTs¡ ‘ · « +. kÕe÷q´+>± $<ä ´ qT #˚ s ¡ T ø=H˚ Å|üj·÷D+ mH√ï »qà\T |ü&ÉT‘·T+<äì XÊÅdüÔ+ #ÓãT‘·T+~. ˇø£ }]qT+&ç ãj·T\T<˚]q s¬ \’ T >∑ e T´+ #˚ π s ˝À|ü \ eT<Û ä ´ ˝À mH√ï }fi¯ ¢ ˝ À, bı˝≤\qT, ø=+&É\qT, ø±\Te\q÷ <ë{Ï b˛yê*. M{Ï ˝ À Å | ü ‹ ˇø£ ÿ {Ï n+‘· e s¡ ≈ £ î kÕ–+∫q Á|üj·÷D≤ìøÏ <ëì uÛÑs¡‘·yêø£´eTT, ‘·s¡Tyê‹ | Å j ü ÷ · D≤ìøÏ Hê+~. n˝≤H˚ kÕ<Ûøä J £ $‘·+˝À | Å ‹ ü nqTuÛ÷ Ñ r @<√Ø‹q eTq≈£î >∑Ts¡TyÓ’ @<√ ˇø£ dü ‘ ê´ìï uÀ~Û d ü ÷ Ô H ˚ ñ+≥T+~. n+‘˚ > ±ø£ kÕ<Ûä≈£î˝…+<äs√ kÕ<ÛäTe⁄\qT, dü‘·TŒs¡Twüß\qT ø£ \ e&É + »s¡ T >∑ T ‘· T +~. ø=+<ä ] qT+&ç $~Û | ü P s¡ « ø£ + >± ñ|ü < ˚ X Êìï bı+<ä ≥ +≈£ L &Ü »s¡T>∑e#·TÃ. M{Ï˝À | Å ‹ ü ˇø£ÿ{° ‘·sê«‘· kÕúsTTøÏ #˚sT¡ düT+Ô ~. M≥ìï+{Ï˝À ∫e] k˛bÕqeTT dü<Tä sZ T¡ Á | ü ‘ · ´ ø£ å <ä s ¡ Ù qeTT. yê] <ä s ¡ Ù qeTj· ÷ ´ø£ n+‘· ≈ £ î eTT+<ä T ‘ês¡ d ü | ü & ç q kÕ<Û ä T , dü‘T· ŒsT¡ wüß\+<äs÷ ¡ ìC≤ìøÏ ‘·eTs¡÷|üyT˚ qì, »qà »qà\÷ eTqqT Mπs Äj·÷ s¡÷bÕ\˝À e⁄+&ç q&ç|d æ ÷ ü e Ô #êÃs˙ ¡ ìs¡÷|ækÕÔsT¡ . n+<äTøπ ø£;s¡T, dü<Tä sZ T¡ e⁄≈£L Äj·Tq •wüß´\≈£L >∑\ dü+ã+<Û+ä düèwæ˜ Ä~˝ÀH˚ ìs¡íj·TeTe⁄‘·T+<äì n+{≤s¡T. www.saibharadwaja.org

o Å kÕsTTHê<ÛTä &ÉT düø\£ Je⁄\T, <˚e‘·\T, kÕ<ÛTä , dü‘T· ŒsT¡ wüß\T ‘·eT s¡÷|üyT˚ qì ìs¡÷|æ+#·&+É ˝Àì Ä+‘·s¡´$T<˚. dü < ä T Z s ¡ T e⁄qT ø£ \ eø£ e TT+<ä { Ï J$‘· dü+|òüT≥q\T eTq˝À ˇø£ $<ÛäyÓTÆq Å|üuÀ<Ûëìï ø£*kZ ÕÔsTT. n+‘·≈î£ eTT+<äT ‘ês¡d*æ q ¢ kÕ<ÛTä e⁄\T eTq #Ó$˝À @<√ ˇø£{Ï ñ|ü<˚•kÕÔs¡T. ø±ì dü < ä T Z s ¡ T e⁄ Ä Ø‹q @MT ñ|ü < ˚ • +#· s ¡ T . »qà»qà\T>± eTq≈£ î ‘√&É T +≥÷ Äj·÷s¡÷bÕ\˝À uÀ~Ûdü÷Ô e∫Ã+~ ‘êy˚Tqì, sTTø£ eTT+<äT>∑÷&Ü ‘êy˚T eTq*ï ∫e]ø£+{≤ >∑ e T´+ #˚ s ¡ T kÕÔ e T˙ nuÛ Ñ j · T $Te«≥y˚ T dü < ä T Z s ¡ T e⁄#˚ ù d ñ|ü < ˚ X ¯ + . kÕsTTHê<Û ä T ì >∑ T s¡ T e⁄>±ì, kÕsTT eTq≈£ î >±˙, sTT∫à q nuÛÑj·T$T<˚. |üPs¡Tí&Ó’q dü<äTZs¡Te⁄ #˚ùd ñ|ü<√X¯+˝À »|üeTT, jÓ÷>±uÛ≤´düeTT e+{Ï Å|üÅøÏj·T˝ÒMT ñ+&Ée⁄. HêHê{Ïø° n\e&˚ ÁX¯<ä∆, $XÊ«düeT, Áù|eT\‘√ yê] q+‘·q+‘·≈£î m≈£îÿe>± >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£î+≥÷+&É&Éy˚T yês¡Tdü÷∫+#˚ e÷s¡Z+. kÕsTT dü÷≈£îÔ\ìï+{Ï˝À ‘Ó\Œã&çq $<Ûëq$T<˚. yê] >∑ T s¡ T ù d yê eè‘êÔ + ‘· + >∑ ÷ &Ü BìH˚ ‘Ó \ TŒ‘· T +~. yê] HêÁ X ¯ s TT+#êø£ >∑ ÷ &Ü bÅ ÕD≤j·÷eTeTT yÓTT<ä˝q ’… kÕ<Ûq ä \T nqTwæ+˜ |ü p∫q uÛÑ≈£îÔ\qT kÕsTT yê]+#·&É+ #·]Å‘·˝À #·÷&Ée#·TÃ. nqq´yÓTq Æ dü<Tä sZ T¡ <Ûë´qeTT, düìï~Û \_Û+#·ø£eTT+<äT n{Ϻ kÕ<Ûäq\T|üø£]+#·e#·TÃ. ø±ì dü<Tä sZ T¡ e⁄ jÓT&É\ uÛøÑ ÔÏ ø£*–q yê]øÏ yê] 6 www.saimasterforums.org


uÀ<Ûäq\ qqTdü]+∫ eTq Jeq $<ÛëHêìï, uÛ ≤ yê\q÷ dü + dü ÿ ]+#· T ø=+≥÷ ãTTD≤qTã+<Ûë\qT >∑Ts¡TÔ+#·Tø=ì Ä<äs¡+‘√ ìs¡ « ]Ô + #· T ø√e≥yÓ T Tø£ ÿ fÒ ø£ s ¡ Ô e ´+. n+<ä T π ø me]ø√ ‘·|üŒ »qu≤VüQfi≤´ìøÏ mqï&É÷ kÕsTT düs«¡ dü+>∑ |ü]‘ê´>±ìï $~Û+#·˝< Ò Tä . Ç\T¢ $&É∫ sêy˚TX¯«s¡+ ãj·T\T<˚]q uÛÑ≈£îÔì yê]+#ês¡T >∑÷&ÜqT. kÕsTT e<ä› ñ|ü<X˚ +¯ bı+<ë\ì e∫Ãq uÛÑ≈£îÔì, kÕúì≈£î&Ó’q y˚s=ø£ uÛÑ≈£îÔì sTT+{ÏøÏ uÛÀ»HêìøÏ |ü+|æ+∫, yÓqTø£H˚ kÕsTT n‘·&çøÏ ø£ãTs¡T |ü+bÕs¡T: ªªá dü<ë•e⁄&ÉT ñ|ü<˚X¯+ >∑ T ]+∫ nqedü s ¡ + >± Äsê≥|ü & É T ‘· T Hêï & É T . n‘·&=∫Ãq |üì m|ü &√ |üP]Ô#j ˚ T· ã&ç+~μμ. n+fÒ kÕsTT e+{Ï dü < ä T Z s ¡ T e⁄jÓ T Tø£ ÿ <ä s ¡ Ù qy˚ T #·s¡yÓ÷|ü<˚X¯eTqïe÷≥. yê]qT+&ç ñ|ü<˚XÊìï Ä•+∫q sê<ÛëuÛ≤sTTøÏ kÕsTT ‘·eT >∑Ts¡Tùdyê eè‘êÔ+‘êìï #Ó|Œæ , #Ó$˝À m{Ϻ eT+Å‘√|ü<X˚ e ¯ T÷ #˚j·T&É+ ‘·eT kÕ+Å|ü<ëj·T+ ø±<äì düŒwüº+>± #ÓbÕŒsT¡ . n˝≤H˚ yê] qT+&ç ñ|ü<X˚ +¯ Ä•+∫q ùV≤e÷<äŒ+‘·TqT XÊ´e÷sTT+{ÏøÏ |ü+|æ, ‘·eT ~e´Å ù | s¡ D #˚ ‘ · n‘· ì #˚ ‘ · ‘· e T >∑ T s¡ T ù d yê eè‘êÔ+‘êìï #Ó|æŒ+∫, ‘·s¡Tyê‘· n‘·&ÉT eTo<äT #˚s>¡ ±H˚, n‘·&‘ç √ ‘·eT $<Ûëq eT‘·´<äT“‘¤ y · TÓ q Æ <äì, n‘·&ÉT C…|æŒq Ä ˇø£ÿ ø£<∏äq÷ >∑T]Ô+#·T≈£îì eTqq+ CÒd ù Ô #ê\Tqì, n‘·&ç J$‘·+ ø£\ø£+&Ée˝… dü T eT<Û ä T s¡ e Te⁄‘· T +<ä ì #Ó | æ Œ , n‘· & ç ø Ï Å | ü k Õ<ä $ T#êà s ¡ T . kÕsTT ‘· e T uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ ¬ ø {Ï º ñ|ü<˚X¯$Te«s¡ì ‘Ó*dæq sTT‘·s¡ >∑Ts¡Te⁄\T ø=+<äsT¡ ‘êeTT|ü<X˚ $ ¯ TkÕÔeTì ø=+<äsT¡ kÕsTT uÛÑ≈£îÔ\ HêVü‰«ì+#ês¡T. n|üŒ&Ü uÛÑ≈£îÔ\T yê] nqTeT‹ ø√]‘˚ kÕsTT dü T ‘· s ¡ e T÷ n+^ø£]+#·˝< Ò Tä dü]ø£<ë, ªªñ|ü<X˚ Ê\≈£î b˛e<äTμ› μ nì düŒw+ºü >± #ÓbÕŒsT¡ . kÕsTT s¡÷|ü+ ìsêø±s¡yTÓ q Æ Ä‘·àC≤„HêìøÏ dæ + Vü ≤ <ë«s¡ e Tì #Ó | ü Œ e#· T à ` Å ø ° d ü T Ô ªªH˚ H ˚ e÷s¡e Z TTqTμμ nì #Ó|Œæ q≥T¢, kÕsTTjÓTTø£ÿ ‘·‘«· y˚T n>∑ e T´yÓ T Æ q Ä‘· à dü « s¡ ÷ |ü + ` Å ø ° d ü T Ô , ªªH˚ H ˚ >∑eT´eTTqTμμ nqï≥T¢. uÛ≈Ñ î£ \Ô T ì]«ø£\Œ düe÷~Û˝À Ä‘· à kÕøå ± ‘êÿsêqï q TuÛ Ñ $ kÕÔ s ¡ T . ìX¯ à \ eTT, www.saibharadwaja.org

|ü]|üPs¡íeT÷ nsTTq Vü≤è<äj·T dæú‘˚ düe÷~Û. Ç+<äT≈£î o Å eT‹ y˚TH˚»sY e+{Ï | Å ‘ü ´· ø£å uÛ≈Ñ î£ \Ô T eTq ø£+~+∫q düàè‘·T˝Ò Ä<Ûës¡+. kÕsTT dü + <ä s ¡ Ù qy˚ T #· s ¡ y Ó ÷ |ü < ˚ X ¯ + . n+<ä T π ø dü | ü Ô X ¯ è +–<˚ $ ‘· q |ü P C≤]‘√ kÕsTTu≤u≤ì ÄÅXs¯ TT+#·eTì #Ó|Œæ q~. ∫qï øÏkÕï sêC≤ kÕôV≤uŸ nqT uÛ≈Ñ î£ ì Ô n‘·&ç sTTwü< º e ’Ó yÓTq Æ ÅoeTHêïsêj·TDT&ÉT >∑÷&É n˝≤H˚ Ä<˚•+#ês¡T. n+<äTøπ <äsπ «wtcÕ e+{Ï kÕ<ÛTä e⁄ Çe÷+uÛ≤sTT #√fÒ U≤Hé nH˚ uÛ≈Ñ î£ ì Ô ‘√ o Å kÕsTTì <ä]Ù+#·eTì #ÓbÕŒsT¡ . nãT›˝≤¢qT nMTs¡TB›Hé nH˚ kÕ<ÛTä e⁄ kÕsTT e<ä›ø£+<äTπø |ü+bÕs¡T. UÒ&ÜZ"yé ìyêdæjÓÆTq Hêsêj·TDY eTVü≤sêCŸ nH˚ dæ<ä∆ |ü⁄s¡Twüß&ÉT m+<ä]H√ kÕsTT e<ä≈› î£ |ü+|æq dü+|òTü ≥q\qT ªªÅokÕsTT©˝≤eTè‘·+μμ˝À #·÷&Ée#·TÃ. ø£qTø£ o Å kÕsTTì | Å ‘ü ´· ø£+å >± >±ì, yê] #Ûêj·÷ ∫Å‘+· s¡÷|ü+˝À >±ì ÄÅXs¯ TT+∫, yê] nø£så d ¡ «ü s¡÷|üyTÓ q Æ ©˝≤eTè‘êìï bÕq+ #˚jT· &ÉeTT eTq |üPs¡«|ü⁄D´+ e\q eTq≈£î \_Û+∫q #·sy ¡ ÷ Ó |ü<X˚ +¯ . Çø£ eTq+ >∑T]Ô+#·Tø=qe\dæq Ä<˚X$ ¯ T<˚. ªª‘·*ø¢ Ï ‘·–q _&É\¶ Tø£+&ç, MT Ä<Ûë´‹àø£ <ÛäHê>±sê\T ì+|ü⁄ø√+&çμμ nqï kÕsTTyêø£´y˚T, H˚He Ó «]˙ eT<Û´ä ˝À$&ÉTeqT— ∫es¡+{≤ >∑eT´+ #˚ s ¡ T kÕÔ q T. ªªuÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É T Hêø£ | ü Œ C… | æ Œ q Å|ü‹ô|’kÕq÷ H˚qT‹]– yê] ˝…ø£ÿ#Ó|üŒe\dæ ñ+≥T+~μμ nqïy˚ yê] | Å ‹ ü »„\T.

35% Discount 7 www.saimasterforums.org


l kÕsTTu≤u≤ ∫Á‘·|ü≥+ (10) ø±\ø£è‘ê´\T leT‹ y˚<eä ‹

y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

ì Á < ä ˝ Ò e >±H˚

uÛ Ñ ÷ <˚ $ ì ‘êø£ > ±H˚ #Ó|⁄ü Œø√e\dæq bÁ Õs¡q ∆ #Ó|⁄ü Œ≈î£ qï ‘·sT¡ yê‘· eTq+ ø±\ø£è‘ê´\≈£î ñ|üøÁ $ £ TkÕÔeTT. eTq+ rdüT≈£îqï ÄVü‰s¡+ Ä<Ûës¡+>± ã˝≤ìï >Á V ∑ ≤æ +∫ ìkÕ‡sy ¡ TÓ q Æ e´s¡∆ |ü<ësê∆\qT eT\eT÷Á‘ê<äT\ s¡÷|ü+˝À ãj·T≥≈£î $dü]d ® Tü +Ô ~ eTq X¯Øs¡+. ìXÊ«dü<ë«sê u§>∑TZ|ü⁄\TdüT yêj·TTe⁄qT (carbon dioxide), #ÓeT≥ <ë«sê X¯Øs¡>∑‘· \eD≤\qT (excess salts), y˚&ì ç , e´s¡∆ |ü<ësê∆\qT eT÷Á‘+· <ë«sêqT, e´s¡∆ |òTü q|ü<ësê∆\qT eT\+ <ë«sêqT $dü]d ® Tü +Ô ~ X¯ Ø s¡ + . Äs√>∑ ´ e+‘· T &ç ø Ï Äs√>∑ ´ eTT, nHês√>∑ ´ e+‘· T &ç ø Ï nHês√>∑ ´ eTT M{Ï ˝ À e´ø£e Ô Te⁄‘·T+~. n+<äTøπ yê{Ïì |üØø°+å ∫q|ü⁄Œ&TÉ eTq <˚ V ü ≤ Äs√>∑ ´ |ü ] dæ ú ‹ yÓ ’ < ä T ´\≈£ î ns¡e ∆ Te⁄‘·T+<äqïe÷≥. n˝≤π > eTq uÛ ≤ yê\T, Ä˝À#· q \T, dü+kÕÿsê\T eTq | Á e ü s¡q Ô <ë«sê e´ø£e Ô Te⁄‘êsTT. n≥Te+{Ï eTq Á|ües¡ÔqqT Á|ü‹ø£åDeTT l kÕsTTHê<ÛäT&ÉT #Ó|æŒq <Ûäs¡à Á|ües¡Ôq‘√ b˛*à #·÷düT≈£î+≥÷ e⁄+&Ü*. <ëìH˚ Ä‘·à $eTs¡Ù #˚dTü ø√e&É+ nì #ÓbÕŒsT¡ |üP»´l e÷düsº T¡ >±s¡T. n˝≤ Ä˝À∫+∫q|ü ⁄ Œ&É T eTq˝À mH√ï $dü]+® #·e\dæq <äTs¡TD Z ≤\T eTqπø ‘Ó\TkÕÔsTT. ø±\ø£ è ‘ê´\T rs¡ T à ≈ £ î +≥Tq|ü ⁄ Œ & É T yê{Ï ˝ À ˇø=ÿø£ÿ<ëìì uÛ≤$+#·T≈£îì <ëìì eTq˝À+∫ $dü]®+∫q≥T¢ (‘=\–+#·T≈£îqï≥T¢) uÛ≤eq #˚ d ü T ø√yê*. Ä ‘· s ¡ T yê‘· ø±fi¯ ó fl #˚ ‘ · T \T www.saibharadwaja.org

ø£ & É T ≈£ î ÿ+≥÷ yê{Ï qT+&ç $eTT≈£ î Ô \ yÓ T Æ dü « #· T à ¤ \ yÓ T Æ q yê]>± eTq\qT eTq+ uÛ≤$+#·Tø√yê*. BìH˚ sTT+ø=ø£s¡ø£+>± ≈£L&É uÛ≤eq #˚düTø√e#·TÃ. ìs¡+‘·s¡eT÷ u≤u≤ uÛ≤eq˝À >∑&| É & ü ÜìøÏ | Á j ü T· ‹ïd÷ ü Ô e⁄+&É&+É ø√dü+ u≤u≤ ∫Á‘| · { ü ≤ìï Ç+{À¢ | ô ≥Tº≈î£ HêïeTT ø£<ë! Äj·Tq düs¡«»„‘ê«ìï, düs¡«yê´|üø£‘ê«ìï, kÕøÏå‘·« ‘·‘êÔ«˙ï >∑ T s¡ T Ô ô | ≥Tº ≈ £ î qï + ‘· ù d |ü P eTq+ #Ó & É T >± | Á e ü ]Ô+#·˝e Ò TT. eTq+ Ä dü‘ê´ìï $düà]+∫q

8 www.saimasterforums.org


dü + <ä s ê“ ¤ \ ˝ÀH˚ kÕe÷q´+>± ‘· | ü ⁄ Œ\T #˚ d ü ÷ Ô e ⁄+{≤eTT. ø±ã{Ï º ø±\ø£ è ‘ê´\T rs¡TÃ≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT n˝≤ Äj·TqqT eT]∫q

Äj·Tq ùde˝À ìs¡+‘·s¡+ ì*∫ ñ+&˚+<äT≈£î mìï <äTwüºdü+kÕÿsê\T $dü]®+#·Tø√yê˝À, m+‘· dü«#·Ã¤‘·qT bı+<ë˝À uÛ≤eq #˚düTø=ì n+<äT≈£î ñ‘ê‡Vü≤+>± Äs√E Á|üj·T‹ï+#ê\ì <äè&ÛÉ+>± rsêàì+#·Tø√yê*. düeTj·÷ìï ‘=\–+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢, e~˝ÒdTü q Ô ï≥T¢ uÛ≤eq #˚dTü ø√e#·TÃ. n+<äT≈£î Ä<Ûës¡yTÓ q Æ eTq uÛ≤yê\qT dü+<äsê“\¤ qT, yê´|üø±\qT, |ü]#·j÷ · \ Á | ü u Û ≤ yêìï ‘=\–+#· T ≈£ î +≥Tqï ≥ T¢ uÛ ≤ eq #˚j·Te#·TÃ. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø±fi¯Sfl, #˚‘·T\÷, eTTKeT÷ ø£ & É T ≈£ î ÿ+≥÷ yê≥ìï + {Ï ì ‘=\–+#·Tø=ì dü«#·T\ä yÓTÆ l kÕsTT ì\j·TyÓTq Æ •]&û øπ ‘Áå y· TÓ q Æ ` eTq Ç+{À¢ n&ÉT>∑T | ô &ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛ≤eq #˚dTü ø√e#·TÃ. ‘·<ë«sê dü+|üPs¡í XÊØ]ø£, e÷qdæø£ Äs√>∑´+ ø£\yê]>± eTq\qT eTq+ uÛ≤$+#·T≈£î+≥÷ ‹]– Äj·Tq ùdeqT ñ ‘ê‡V≤ü +>± #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î ñqTàKT\+ ø±yê*. Äj·Tq d ù e˝À ìs¡+‘·s+¡ ì*∫ ñ+&˚+<äT≈£î mìï <äTwüºdü+kÕÿsê\T $dü]®+#·Tø√yê˝À, m+‘· dü«#·Ã‘¤ q · T bı+<ë˝À uÛ≤eq #˚dTü ø=ì n+<äT≈£î ñ‘ê‡Vü≤+>± Äs√E Á|üj·T‹ï+#ê\ì <äè&ÛÉ+>± rsêàì+#·Tø√yê*. C≤Á > ∑ ‘ · Ô > ± n˝À∫ù d Ô XÊ«dü Á ø Ï j · T ˝≤π > $düsq ®¡ øÁ j Ï T· ≈£L&Ü eTq | Á yü T˚ j·T+ ˝Ò≈î£ +&Ü eTq X¯Øs¡yT˚ »s¡T|ü⁄‘·T+~. n~ dü]>±Z »s¡>±\+fÒ X¯Øs¡+˝Àì mH√ï nej·Tyê\T, yê{Ï ø±<Ûës¡yTÓ q Æ www.saibharadwaja.org

ø£DC≤\eT÷ m+‘· düeTq«j·T+>± |üì#˚j÷ · ˝À ø£<ë! n˝≤ #˚jT· >∑\>±\+fÒ yê≥ìï+{Ïì eTq ÇcÕºÇcÕº\‘√q÷, eTq e´øÏÔ‘·«+‘√q÷ eTq eTqdüT‘‡ √q÷ dü+ã+<Û+ä ˝Ò≈î£ +&Ü »]|æ+#·>*∑ >π eTs√ e´edüú eTq˝ÀH˚ eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü |ü ì #˚ d ü ÷ Ô e⁄+&Ü*. M≥ìï + {Ï ˙ dü e Tq«j· T |ü s ¡ T dü ÷ Ô ì‘· ´ + yê{Ï ì #˚ d ü ÷ Ô , |üs´¡ y˚ød åÏ ÷ ü Ô ne˙ï dü]>± »]π>≥≥T¢ #˚d ù ˇø±H=ø£ | Á »ü „ |üì#˚d÷ ü Ô e⁄+&Ü*. Ä | Á »ü ˝„ À ø=+‘·u≤Û >∑+ Ä e´edü˝ú À eTy˚Tø£yTÓ Æ |üì#˚d÷ ü Ô eT]ø=+‘· uÛ≤>∑+ <ëìì |üs´¡ y˚ød åÏ ÷ ü Ô e⁄+fÒH˚ sTT~ kÕ<Û´ä +. BìH˚ |üs¡e÷‘·à˝Àì düèwæº ‘·‘·«eT˙, kÕøÏå ‘·‘·«eT˙ $uÛõ Ñ +#ês¡T eTq | ô <ä\› T. eTì+{À¢ì kÕsTT|ü≥+ düèwæº nsTT‘˚, n+<äT˝Àì l kÕsTT kÕøÏ.å Ä ‘·‘«· + eTq ø±\ø£è‘ê´\˝À m˝≤ |üì#˚dTü q Ô ï<√ uÛ≤eq #˚dTü ≈£î+fÒ n$ ≈£L&Ü eTq kÕ<Ûq ä ˝À uÛ≤>±˝…’ b˛‘êsTT. á uÛ≤eqqT eTqdüT˝‡ À ì\T|ü⁄≈£îì ñ<ä j · T + <ä + ‘· < Û ë eHêìøÏ (|ü fi ¯ ó fl ‘√eTTø√e&ÜìøÏ) ñ|üøÁ $ £ T<ë›e÷?

#·<äe+&ç ` #·~$+#·+&ç

eTqeTT ` eTq dü+düÿè‹ 35 % Discount SRI MANGA BHARADWAJA TRUST, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderbad - 50 00 68

9 www.saimasterforums.org


XÊX¯«‘· dü‘·´s¡÷|ü+ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

eTquÛÖ‹ø£

<˚ V ü ‰ ìø° ˝ÖøÏ ø £ Å | ü » „ ≈ £ L nqTuÛe Ñ >√#·se ¡ Tj˚T´ kÕù|øÏøå £ dü‘ê´ìø£r‘·+>±qT, $s¡T<ä+∆ >±q÷ ñqï dü‘ê´ìï ‘·s∫ ¡ , <ëìì | Å U ü ≤´‘· Ä<ÛTä ìø£ XÊÅdÔü dæ<ë∆+‘ê\ <äècÕº´ #·÷#êeTT. á yê´dü+˝À düeTÅ>+∑ >± dü‘ê´ìøÏ Ä<Ûë´‹àø£ ‘·‘«· + @ s¡÷|ü$TdüTÔ+<√ #·÷<ë›eTT. ˇø£ $wüj·÷ìï düà]+#ê*. bÅ ÕNq Ä<Ûë´‹àø£ y˚‘\Ô· T ˇø£ <äèø£Œ<+ä∏ ‘√ ‘·<äqTÅX¯ó‘·Åø£eT+˝À yêdüÔyêìï #ÓbÕŒs¡T. eTq Ä<ÛäTìø£ <äèø£Œ<∏ä+ <ëìøÏ $|üs¡´+˝À ñ+≥T+~. n+<äTø£ì eTq+ ny˚ $wüj·÷\qT ‘·s¡∫Hê eTq≈£î øÅ e £ T+ e÷Å‘+· $|üs´¡ j·T+>± ñ+≥T+~. ∫qï <ä è cÕº + ‘· e TT ` Ç+{Ï ì +∫ Ä|ò ” d ü T ≈£ î ãj·T\T<˚sêeTqTø√+&ç. Ç+{À¢ ãj·T\T<˚]q eTq≈£î <ë] á øÅ e £ T+˝À ø£qã&ÉT‘·T+~. eTT+<äT

jÓ÷>∑dü÷Å‘ê\˝À yÓTT<ä{Ï dü÷Å‘·+˝À jÓ÷>∑eT+fÒ ∫‘·ÔeTTjÓTTø£ÿ eè‘·TÔ\ ìs√<Û ä + nì #Ó b ÕŒs¡ T . ìC≤ìøÏ kÕ<Ûä≈£îì<äècÕº´ #· ÷ ∫qf… º Ì ‘ ˚ ` n+‘· ø £ + f… ≈£ L &Ü eTquÀ{Ï kÕe÷qT´\<äècÕº´ Ä dæú‹ kÕ<Ûäq ∫e]<äX¯˝Àø±ì nqTuÛÑe+˝À sê<äì ‘˚\T‘·T+~. ªª◊‘˚ |ü‘·+»* eTVü≤]¸øÏ jÓ÷>∑ $C≤„q+ ñqï~ >∑<ë, <ëìï #Óù|Œ Åø£eT+ ‘Ó*j·T<ë?μμ www.saibharadwaja.org

eTì+{Ï ‘ · \ T|ü ⁄ , <ëìeTT+<ä T M~Û — eTq+ >∑ T eTà+˝ÀøÏ e#êà ø £ eTqM~Û ˝ Àì bıs¡ T >∑ T >∑ & É | ü \ T— yÓ T sTTHé s √&é MT~øÏ q&É T dü ÷ Ô + fÒ <ä ÷ s¡ + >± e⁄qï $ , ‘ês¡ d æ \ T¢ ‘ êsTT. ø±ì Ä|ò ” d ü T qT+&ç ‹]–e#˚ à ≥ |ü &É T ≈£ L &Ü ny˚ >∑&É|ü\T, M<ÛäT\T ‘ês¡dü\T¢‘êsTT>±ì Åø£eT+ e÷Å‘·+ eTT+<äT<ëìøÏ $|üs¡´j·T+: eTT+<äT yÓTsTTHés√&é <ë≥T‘ê+. ‘·s¡Tyê‘· eTì+{ÏøÏ nìï+{Ïø£+fÒ <ä÷s¡+>± Ä M~Û˝Àe⁄qï >∑&É|ü ‘ês¡dæ\T¢‘·T+~. ∫es¡≈£îeTq >∑&É|ü. n˝≤π> |üs¡eTdü‘ê´qïqTuÛÑ$+∫ Ä |ü]|üPs¡í C≤„qdæú‹H˚ m|ü &É÷ eTqdüT‡˝À <Ûä]+∫ <ëìï düVü≤»+ #˚dTü ≈£îqï ‘·‘«· y˚‘Ô· düèwæº nH˚ eTq ìyêdü+ yÓ| ’ ⁄ü #· ÷ ù d Ô n‘· ì øÏ eTT+<ä T eTq ø£ ì ï + {Ï ø £ + fÒ <ä÷s¡+>± e⁄qï Ä<Ûë´‹àø£ dæú‘·T\T Å|ü<Ûëq+>± ø£q|ü&TÉ ‘êsTT. ∫es¡≈î£ eTq+ ‹]–‹]– | Å • ü ïd ù Ô düe÷<Ûëq+#Ó| ù ŒjT· ‘·ï+˝À e÷Å‘y · T˚ øÅ e £ T+>± eTq >∑&| É ˝ü Àì düeTdü´\MT<ä <äèwæº |ü&TÉ ‘·T+~. yê] ñ|ü < ˚ X Ê\qT Ä#· ] +|ü # · ÷ ù d eTq≈£ î yê] e÷≥\T n+<ä T π ø |ü P ]Ô > ± ns¡ ú + ø±e⁄. yê] <äèø£Œ<ë∏ ìï nqTdü]+∫ yês¡T #Ó|Œæ q XÊÅdøÔü ±s¡T\ nqTuÛÑyê\qT $|üs¡´j·TÅø£eT+˝À #·÷ùdÔø±ì eTq≈£î yê{Ï˝Àì dü‘´· + >√#·s+¡ ø±<äT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î |ü‘·+»* eTVü≤]¸ Åyêdæq jÓ÷>∑d÷ ü ‘Å ê\˝À yÓTT<ä{Ï dü÷‘Å +· ˝À jÓ÷>∑eT+fÒ ∫‘·ÔeTTjÓTTø£ÿ eè‘·TÔ\ ìs√<Ûä+ nì #ÓbÕŒs¡T. ìC≤ìøÏ kÕ<Û≈ä î£ ì<äècÕº´ #·÷∫qf…‘̺ `˚ n+‘·ø+£ f… 10 www.saimasterforums.org


≈£L&Ü eTquÀ{Ï kÕe÷qT´\<äècÕº´ Ä dæ‹ ú kÕ<Ûq ä ∫e]<äX˝¯ Àø±ì nqTuÛe Ñ +˝À sê<äì ‘˚\T‘·T+~. ªª◊‘˚ |ü‘+· »* eTVü≤]¸øÏ jÓ÷>∑ $C≤„q+ ñqï~ >∑<ë, <ëìï #Óù|Œ Åø£eT+ ‘Ó*j·T<ë?μμ nqe#·TÃ. yêdüÔe+ n~ ø±<äT. Ä#·]+#·&ÜìøÏ ì»yÓTÆq õC≤„q, |ü≥Tº<\ä ø£*–, >∑Ts¡Te⁄e÷≥MT<ä, Äj·Tq C≤„q |ü<ä$MT<ä dü+|üPs¡í$XÊ«dü+ Äø±+ø£å‘√ dü*| ù yê]πø Ä XÊÅkÕÔìï yês¡TuÀ~Û+#˚s√E\$ á s√E˝À¢˝≤ n#ÓÃ’+~>∑<ë |ü⁄düøÔ +£ nì ø=qTø=ÿì #·~y√ #·<e ä ø£H√, yÓTT<ä{Ï s¬ +&ÉT | ù J\T e÷Å‘y · T˚ #·~y√, yÓ+≥H˚ jÓ÷>∑T\eTe˝Ò<äqï ìsêXÊ ìdüŒèVü≤\‘√ Ä |ü⁄düøÔ +£ ø√dü+ s¬ +&ÉT s¡÷bÕj·T\T <ä + &É T >∑ #˚ X ÊeTì, u≤<Û ä | ü & ç , ‘· q ndü e Ts¡ ∆ ‘ · q +^ø£ ] +#· & ÜìøÏ Ä‘êà (<äTsê)_Ûe÷qeTT n&ÉT¶ sêe&É+#˚‘· Ä<Ûë´‹àø£‘,· <˚e⁄&ÉT, jÓ÷>∑+ yÓTT<ä˝q ’… e˙ï eT÷&Û$ É XÊ«kÕ\ì ø£ ã Ts¡ T ¢ #Ó | æ Œ ‘· e T z≥$Tì n+<ä y Ó T Æ q Ä<ÛäTìø£‘·˝≤>∑ ∫Å‹+#·Tø=ì ‘·è|æÔ |ü&˚ s√E\T ø±e$. n≥Te+{Ï y ês¡ T Hêï yê]øÏ $C≤„ H êìï n+<ä ì #˚ à y ês¡ T ø±s¡ T ` á ø±s¡ D +>±H˚ , kÕe÷q´yÓ T Æ q e÷qe⁄&ç ˝ À á ‘· ‘ ê«ìï $eT]Ùdü÷H Ô ˚ >±uÀ\T ndüe÷q e÷qe ‘·‘«· y˚‘,Ô· ø£$ b˛|t "Fools rush where angels fear to tread" (ªª<˚ e ‘· \ T dü V æ ≤ ‘· + n&É T –&É q T »+π ø #√≥ ãT~∆V≤” qT\T e÷Å‘y · T˚ <äTeTTø£qT kÕVü≤dækÕÔsT¡ μμ) nì. jÓ ÷ ^X¯ « s¡ T &Ó ’ q Å o ø£ è wü ß í & É T #Ó | æ Œ q ndüe÷q ‘·‘√«|ü<˚X¯yÓTÆq ÅoeT<䓤>∑eBZ‘·qT j· T <Û ë ‘· < Û ä + >± Å y êj· T ø£ Å o y˚ < ä y ê´dü T &É T kÕe÷qT´\≈£î ns¡e ú Tj˚T´ Ø‹q >Å +∑ <∏d ä e úü TT#˚d,æ ‘êqT >Å +∑ <∏d ä e úü TT e÷Å‘y · T˚ #˚XÊqì #Ó| ü ø=HêïsT¡ . n+fÒ <Ûäsêà#·s¡D »qkÕe÷Hê´ìøÏ ñ>∑TZbÕ\‘√ ô|{Ϻq $<ä´jÓÆTq s√E˝À¢H˚ Å|ü»\≈£î ≈£L&Ü ì‘·´bÕsêj·TD≈£î Ä#·sD ¡ ≈£L jÓ÷>∑´yÓTq Æ Ø‹˝À y Å êXÊs¡T. <Ûsä à¡ $•wü‘º ,· <Ûsä à¡ ‘·‘ê«ìï >∑÷]à nC≤„qeTT, n+‘˚>±ø£ kÕ«uÛ≤$ø£+>±H˚ <ëì Hê#·]+#·&ÜìøÏ, ns¡ú+ #˚düTø√&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq dü‘ê´H˚«wüD õC≤„d\ü |ü≥¢ ≈£L&Ü #·T\ø£q uÛ≤eeT÷ ñ>∑TbZ Õ\‘√ www.saibharadwaja.org

ô | ≥º ã &˚ eTq ø±˝≤ìøÏ Ä Å > ∑ + <∏ ä + m+‘√ »{Ï\eTì|ædTü +Ô ~. n+<äTøπ bÅ ÕNq ‘·‘«· XÊÅdE Ôü \„ T #Ó|Œæ q dü‘ê´ìï |ü]o*+#·uÀj˚TeTT+<äT øÅ e £ ÷ìï eTqø£ s ¡ ú e Tj˚ T ´˝≤ ~<ä T › ø √&ÜìøÏ eTT+<ä T dü à ]+#· e \dæ q dü ‘ ê´ìï ≈£ î ¢ | ü Ô + >± C≤„ | ü ø £ + #˚düTø=+<ë+.

l sêeTø£èwü|í sü e¡ TVü≤+dü eTVü‰‘·Tà\˝À m+‘√ $•wü º y Ó T Æ q yês¡ ì |ü P »´Áo e÷dü º s ¡ T >±s¡ T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Ä<Ûë´‹àø£ ÁX‚jT· düT‡qT ø£*–+#˚ l sêeTø£èwüßí\ J$‘· #·]Á‘·, dü+ã+~Û‘· Á>∑+<Ûë\qT |üP»´ u≤ãT>±s¡T m+<ä] #˚‘H· √ bÕsêj·TD #˚sTT+#ês¡T. #·<Tä es¡T\ kÂ\uÛ´Ñ + ø√dü+ Sri Manga BharadwajaTrust yês¡T á |ü⁄düÔø±\qT≈£L&Ü $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ Á>∑+<Ûë\˝≤>±H˚ uÛ≈Ñ î£ \Ô T á |ü⁄düøÔ ±\qT Á≥düTyº ê] qT+&ç ø=qTø=ÿì, á dü<eä ø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√>∑\s¡T. 11 www.saimasterforums.org


ø£fi≤´D <ëdü #·]Å‘·eTT leT‹ y˚<eä ‹ y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Vü ≤ ]<ë«sY ˝ À

ø£ fi ≤´D<ëdü T nH˚ ˇø£ Åu≤Vü≤àDT&ÉT m\¢|ü &É÷ uÛÑ>∑e+‘·T&çì <Ûë´ìdü÷Ô e⁄+&˚yê&ÉT. n‘·&ÉT ˇø£kÕ] düeTTÅ<äj·÷Å‘·≈£î ãj· T \T<˚ s ê&É T . e÷s¡ Z e T<Û ä ´ eTT˝À e⁄qï øπ ‘Åå ê\ìï+{Ï˙ <ä]Ùdü÷,Ô q<äT\qT d ù $dü÷Ô ∫es¡≈î£ düeTTÅ<r ä sêìøÏ #˚sê&ÉT. nø£ÿ&É ˇø£ >ö&É Åu≤Vü≤àDT&ÉT n‘·ìøÏ ‘ês¡dü|ü&ܶ&ÉT. n‘·&ÉT $sê–, ÅãVü≤à#ê], eTVü‰ uÛ≈Ñ î£ & Ô TÉ . n‘·&TÉ ≈£L&Ü nìï |ü⁄D´πø‘Åå ê\qT <ä]Ùdü÷Ô rs¡j ú ÷ · ‘Å \· T #˚dæ düeTTÅ<ä kÕïHêìøÏ e∫Ãe⁄Hêï&TÉ . ø£fi≤´D<ëdüT Ä ÅãVü≤à#ê] jÓTTø£ÿ uÛÑøÏÔ C≤„q yÓ’sê>±´\≈£î eTT>∑T∆&Ó’ n‘·&ç‘√ ùdïVü≤+ #˚XÊ&ÉT. yê]<ä›s¡÷ düeTTÅ<ä kÕïq+ #˚dæ uÛÑ>∑eHêïeT dü+ø°sq Ô¡ #˚d÷ ü Ô rs¡j ú ÷ · ‘Å · #˚d÷ ü Ô eT<ÛTä s¡≈î£ #˚] nø£ÿ&É ø=Hêïfió¯ fl ìedæ+#ês¡T. o Å eT<ÛTä sêq>∑se ¡ TT eTVü‰ |ü⁄D´πøåÅ‘·eTT. n~ yÓTT<ä{Ï Åo eTVü‰$wüßí ne‘ês¡yTÓ q Æ yêeTqT&ç ÄÅXe ¯ TeTT. Ä ‘·sT¡ yê‘· ÅosêeTTì k˛<äs¡T&Ó’q X¯‘·è|òüTTïì sê»<Ûëì. n+‘˚ø±<äT. Ä ‘·sT¡ yê‘· nø£ÿ&É o Å ø£èwüß& í TÉ ≈£L&Ü »ìà+#ê&É T . nø£ ÿ &É e⁄+&É > ± ø£ fi ≤´D<ëdü T nHês√>∑´eTT‘√ Äs¡T HÓ\\T m+‘√ u≤<Û| ä & ü ܶ&TÉ . n≥Te+{Ï ø£wd ºü e ü Tj·T+˝À Ä ã Å Vü≤à#ê] m+‘√ ÅX¯<ä∆>± ø£fi≤´D<ëdüT≈£î ñ|ü#ês¡eTT\T #˚XÊ&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·Tì <äj·Te\q ø£fi≤´D<ëdüT≈£î yê´~Û ìyês¡D…Æ+~. n|ü &ÉT ø£fi≤´D<ëdüT ã Å Vü≤à#ê]ì #·÷dæ, ªª˙yÓ+‘√ |ü⁄D≤´‘·Tà&ç$. uÛ÷ Ñ ‘· <äjT· ø£\yê&Ée⁄. Ç≥Te+{Ï ø£wd ºü e ü Tj·T+˝À Hê¬ø+‘√ ñ|üø±s¡eTT www.saibharadwaja.org

#˚XÊe⁄. H˚qT ˙ ãTTDeTT m˝≤ rs¡TÃø=q>∑\qT? H˚HÓìï »qà˝…‹ÔHê ˙ ãTTDeTT rs¡TÃø√˝ÒqT. kÕø屑·÷Ô Ä uÛÑ>∑e+‘·T&˚ ˙ s¡÷|ü+˝À qqTï Ä<ä T ≈£ î Hêï & É T . Ç+<ä T ˝À dü + <˚ V ü ≤ eTT ˝Ò < ä T . n+<ä]˝Àq÷ e⁄+&ç kÕø°åuÛÑ÷‘·T&Ó’ ø£s¡à\≈£î |òü*‘·eTT\qT sTT#˚Ãyê&ÉT Äj·TH˚ ø£<ë! H˚qT ˇ+≥]>± rs¡ ú j · ÷ Å ‘ · ≈ £ î e∫à q |ü Œ {Ï q T+∫ Hêø£ ≥ Te+{Ï s√>∑ + edü T Ô + <ä ì dü s ¡ « E„ & É T , ˝Àø£ H ê<Û ä T &É T Hê dü s ¡ « dü « eTT nsTTq Ä o Å eTVü‰$wüßy í ˚ ˙ s¡÷|ü+˝À e∫à Hê≈£î düV‰ü j·T+ #˚XÊ&ÉT. kÕø屑·÷Ô uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ç dü«s¡÷|üyTÓ q Æ ˙≈£î Hê ≈£ î e÷¬ s Ô ì ∫à $yêVü ≤ + #˚ j · ÷ \ì uÛ ≤ $dü T Ô H êï q T. Ç+<ä T ≈£ î ˙e⁄ ‘· | ü Œ ≈£ î +&Ü n+^ø£]+#·e\dæq~μμ, nHêï&ÉT. n~ $ì Ä ÅãVü≤à#ê], ªªz eTVü‰‘êà! H˚qT Ä»Hêà+‘·eT÷ ã Å Vü≤à#·s´¡ eTT nqTwæ+˜ ∫ ñ‘·e Ô T >∑‹ì bı+<ë\ì ìX¯ à s TT+#· T ≈£ î Hêï q T. n≥Te+{Ï Hê MT<ä ø=+#ÓyÓTÆHê <äj·T˝Ò≈£î+&Ü dü+kÕs¡düeTTÅ<ä+˝À ã&É < √j· ÷ \ì m+<ä T ≈£ î Å | ü j · T ‹ï d ü T Ô H êï e ⁄? >∑èVü≤kÕúÅX¯eTeTT mH√ï e÷*Hê´\≈£î ø±s¡DeTT. eTqdüT‡qT uÛÑ>∑e+‘·T&ç MT<ä ì\Teìe«<äT. dü+kÕs¡eTH˚ düeTTÅ<äeTT ÄX¯ nH˚ ˙{Ï‘√{Ï, ø√]ø£ \ H˚ yêj· T Te⁄#˚ ‘ · rÁ e s¡ ÷ |ü + <ë*à q yÓ ÷ Vü ≤ eTH˚ n\\‘√qT, uÛ ≤ s¡ ´ j· T H˚ düT&ç>∑T+&ÉeTT‘√qT, |ü⁄Å‘·T\T, dü¨<äs¡T\H˚ yÓ T Tdü fi ¯ fl ‘ √q÷ ≈£ L &ç m+‘√ uÛ Ñ j · T +ø£ s ¡ y Ó T Æ <ë≥q\ì>±ì~. n≥Te+{Ï ≈Á L £ s¡yTÓ q Æ dü+kÕs¡ kÕ>∑ s ¡ + ˝À ∫≈£ î ÿø√≈£ î +&Ü ‘· | æ Œ +#· T ø=ì 12 www.saimasterforums.org


J$+#ê\qT≈£îqï qqTï ˙yÓ+<äT≈£î ø=+#ÓyTÓ H Æ ê <ä j · T ˝Ò ≈ £ î +&Ü n+<ä T ˝ÀH˚ |ü & É y ˚ j · ÷ \ì #·÷kÕÔe⁄? H˚qT ˙≈£î @$T n|üø±s¡eTT #˚XÊqT?μμ n+≥÷ e⁄qï Ä ã Å Vü≤à#ê]ì #·÷dæ ø£fi≤´D<ëdüT sTT˝≤ nHêï&TÉ . ªªHêj· T Hê! u≤<Û ä | ü & É ≈ £ î . ˇø£ & É T uÛ≤sê´|æ\¢\‘√ ø£*dæ ˇø£ Ç+{Ï˝À ìedædü÷Ô e⁄qï+‘·e÷Å‘êq dü+kÕ] nì, n~ ˝Òøb£ ˛sTTq+‘· e÷Å ‘ êq $sê– nì uÛ ≤ $+#· ≈ £ î . $s¡ ≈ £ î Ô ˝ … ’ dü+kÕsêìï ‘·´õ+∫ Ä≈£î\T, n\eTT\T ‹+≥÷, Äø£ * u≤<Û ä ‘ √ n\eT{Ï d ü ÷ Ô ìs¡ ® q Å | ü < ˚ X Ê\˝À ìedæ + ∫q kÂuÛ Ñ ] , ø£ + &É T , uÛ Ñ s ¡ ‘ · T &É T yÓTT<ä˝…’qyêfi¯ófl |ü&çq bÕ≥T¢ ˙≈£î ‘Ó\TdüTø£<ë! dü+kÕs¡+˝À e⁄+≥÷≈£L&Ü »\>∑˝≤>∑ <˚ìø° n+≥≈£î+&Ü yÓs’ ê>∑´eTT yÓTT<ä˝q ’… dü<Tä D Z dü+|ü‹‘Ô √ ˝Àø£ + ˝À |ü P E´˝… ’ ñ‘· Ô e T dæ ~ ∆ ì bı+~q »qø£eTVü‰sêE, $<äTs¡T&ÉT yÓTT<ä˝q ’… yê] J$‘· #· ] Å ‘ · \ T |ü ⁄ sêD≤\˝ÀqT, Ç‹Vü ‰ kÕ\˝Àq÷ düT| Å d ü < æ e ∆ä Tj·÷´sTT ø£<ë! Hê≈£î ‘Ó*dæq+‘·˝À ˙≈£î XÅ j ‚ T· düÿs¡yTÓ q Æ ~ #ÓãT‘êqT. á düø\£ #·sê#·s¡ »>∑‘·TÔ ‘·‘·Ô«‘·' uÛÑ>∑e+‘·T&ç dü«s¡÷|üy˚T. Äj·TH˚ Å ã Vü ≤ à, $wü ß í , eTù V ≤X¯ « s¡ T \ s¡ ÷ |ü + <Û ä ] +∫ Å‹>∑TD≤‘·àø£yÓTÆq á »>∑‘·TÔqT düèwæº+#ê&ÉT. n+<äT˝À ∫‘·T,Ô n∫‘·TÔ nH˚$ Ä uÛ>Ñ e ∑ +‘·TìøÏ nBÛqyÓTÆ Äj·Tq $ìjÓ÷>∑+ ø√dü+ e⁄+{≤sTT.

ìwüº ø£*–qyê&ÉT dü+kÕs¡+˝À e⁄Hêï |ü]X¯ó<äT&∆ >ç ±H˚ e⁄+{≤&ÉT. dü+‘êqeTT, uÛ≤s¡´, Ç\T¢, yÓTT<ä˝…’qy˚ eTeTø±sêìï ô|+bı+~+#˚eì uÛ≤$+#·≈£î. Mìì ‘·´õ+∫qyê&çøÏ ø±cÕj·TeÅdüÔeTT, ø£eT+&É\eTT, ÄdüqeTT yÓTT<ä˝…’q$ eTeTø±s¡ + ø£ * –+#· e ì qeTàø£ y ˚ T $T{Ï ? Ç$ ≈£ L &Ü e~*y˚dæqyê&çøÏ X¯Øs¡eTT eTeTø±s¡+ ø£*–+#·<ë?

www.saibharadwaja.org

∫‘·TÔ nH˚<˚ Ä‘·à. n~ Ä |üse ¡ ÷‘·à≈£î ìyêdü kÕúq+. ø±˙ Ä‘·à nVü≤+ø±s¡ eTeTø±sê\H˚ $ø±sê\‘√ ì+&ç e⁄+&É ≥ +e\q Je⁄\ Vü ≤ è<ä j · T + uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ÉT ìedæ+#·&ÜìøÏ jÓ÷>∑´eTT ø±≈£î+&Ü b˛‘√+~. ãT~∆eT+‘·T&ÉT á s¬ +&ÉT $ø±sê\qT <ä ÷ s¡ e TT>± ‘· ] $Ty˚ d æ ‘· q Vü ≤ è<ä j · ÷ ìï uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì Ä\j·T+>± e÷]à X¯eTeTT, <äeTeTT nH˚ ˙{Ï #˚‘· m|ü &É÷ <ëìì X¯óu Å | ÑÛ sü # ¡ T· ≈£îì n+<äT˝À uÛ>Ñ e ∑ +‘·TDÏí | Å ‹ ü wæ+˜ #·Tø√yê*. nVæ≤+dü, Ç+Å~j·T ìÅ>V ∑ ≤ü eTT, düs«¡ uÛ÷ Ñ ‘·<j ä T· , ø£e å T, XÊ+‹, ‘·|d ü Tü ,‡ <Ûë´qeTT, dü‘´· eTT nH˚ mì$T~ s¡ø±˝…q ’ |ü P e⁄\‘√ Äj· T q≈£ î ì‘· ´ eTT |ü P » #˚ d ü ÷ Ô e⁄+&Ü*. eTq≈£î Ä uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ÉT neT÷\´yÓTq Æ e÷qe »qàqT Å|ükÕ~+∫q~+<äTπø! BìøÏ e´‹πsø£+>± Ç+Å~j·T˝À\‘·«+‘√ e´s¡+ú >± ø±\eTT >∑&| ùç yê]øÏ n+‘·T˝Òì <äT'KeTT ‘·|Œü <Tä . á ìwüº ø£*–qyê&ÉT dü+kÕs¡+˝À e⁄Hêï |ü]X¯ó<äT& ∆ >ç ±H˚ e⁄+{≤&ÉT. dü+‘êqeTT, uÛ≤s¡´, Ç\T¢, yÓTT<ä˝q ’… y˚ eTeTø±sêìï | ô +bı+~+#˚eì uÛ≤$+#·≈î£ . Mìì ‘·´õ+∫qyê&çøÏ ø±cÕj·TeÅde Ôü TT, ø£eT+&É\eTT, ÄdüqeTT yÓTT<ä˝…’q$ eTeTø±s¡+ ø£*–+#·eì qeTàø£y˚T$T{Ï? Ç$ ≈£L&Ü e~*y˚dæqyê&çøÏ X¯Øs¡eTT eTeTø±s¡+ ø£*–+#·<ë? $wüeTT ø=+#· y Ó T Æ H ê, m≈£ î ÿyÓ ’ H ê Å b ÕD+ rj· T ø£ * π > kÕeTs¡ú´+ ø£*–e⁄+≥T+~. n˝≤ eTeTø±s¡+ ø£*–+#˚$, ø=H˚ï nsTTHê, ˝Ò<ë nH˚ø£eTT˝…’Hê (#ê˝≤ nsTTHê) e÷qe⁄&ç Bø£åqT uÛÑ>∑ï+ #˚dæ uÛ Ñ > ∑ e +‘· T DÏ í $dü à ]+#˚ ˝ ≤ #˚ k ÕÔ s TT. ø±ã{Ï º n&É e ⁄\˝À ìedæ d ü ÷ Ô eTqdü T ‡ q T ìÅ>∑Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ kÕeTs¡ú´eTT ˝Ò≈£î+&Ü X¯ Ø s¡ e TT |ü ≥ ¢ , <ëìøÏ dü + ã+~Û + ∫q y˚{| Ï ≥ ü s¢ TTHê eTeTø±s¡+ ø£*–e⁄+&É&e É TT ø£+fÒ Ç+{À¢H˚ ìedæd÷ ü Ô dü+‘êHêìï, uÛ≤s¡´qT, Ç+{Ïì, bı\eTTqT uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ #Ó+~qeì uÛ≤$dü÷Ô ‘·q≈£î y˚{‘Ï √q÷ ìC≤ìøÏ m{Ϻ dü+ã+<Ûe ä T÷ ˝Ò<ì ä >∑T]Ô+∫ eTeTø±s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&˚yê&çøÏ yÓ÷ø£e å TT dæ~d ∆ Tü +Ô <äì ìdü+‡ <˚V≤ü +>± #Ó|Œü e#·TÃ. me¬ s ’ ‘ ˚ ‘êqT #˚ ù d ø£ s ¡ à \qT uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ìøÏ dü e T]Œ+∫ yê{Ï | ü ≥ ¢ ì]¢ | ü ⁄ Ô & Ó ’ e⁄+{≤&√ 13 www.saimasterforums.org


n≥Te+{Ïyê&ÉT ‘êeTsê≈£îMT<ä ˙{Ï u§≥Tº˝≤>± @ bÕ|üeT÷ n+≥ìyê&Óe ’ ⁄+{≤&ÉT. á $wüj÷ · ìï uÛ>Ñ e ∑ BZ‘˝· À o Å ø£èwüß& í TÉ #ÓbÕŒ&TÉ ø£<ë! ø±ã{Ϻ H˚qT #Ó|Œæ q $wüj÷ · ìï $ì Hê ≈£îe÷¬sq Ô T $yêVü≤+ #˚düT≈£îì uÛÑ>∑e+‘·Tì j·T+<˚ eTqdüT‡ ì*|æ nVü≤+ø±s¡ eTeTø±sê\≈£î ˝Àã&É≈î£ +&Ü ˙ Ç\T¢ nH˚ ‘· b ˛eq+˝À $sê–>± ìs¡ + ‘· s ¡ e T÷ uÛ Ñ > ∑ e +‘· T DÏ í <Û ë ´ì+#· T . ˙ uÛ ≤ sêqï + ‘ê Ä uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&˚ eVæ≤+∫ ˙ jÓ÷>∑øπ e å ÷\qT Äj·TH˚ eVæ≤dü÷Ô e⁄+{≤&ÉT. ˙˝Àì n+‘·sê´$T>± ˙ s¡÷|ü+˝À Å|üø±•dü÷Ôe⁄qï ÅoeTHêïsêj·TDTìøÏ e÷qdæø+£ >± Hê ≈£îe÷¬sì Ô ∫à $yêVü≤+ #˚XÊqT. ø±ã{Ϻ o Å yêdüT<˚e⁄&ç kÕøÏ>å ± Hê ≈£îe÷¬sÔ ˙πø uÛ≤s¡´ nsTT+~. Ç~ Ç˝≤ e⁄+&É>± >∑èVü≤kÕúXÅ e ¯ TeTT ‘·´õ+#·<ä–q<äì #ÓbÕŒe⁄. >∑èVü≤kÕúÅX¯eT <Ûäsêàìï #ÓãT‘êqT, $qT:` ªãT~∆ e T+‘· T &Ó ’ q yê&É T Å ã Vü ≤ à#· s ê´ìï bÕ{Ï+∫q ‘·sT¡ yê‘· $~Û>± ˇø£ ø£q´qT $yêVü≤+ #˚ d ü T ø√yê*. ‘· q ≈£ î ‘· – q eè‹Ô ì #˚ d ü ÷ Ô dü+bÕ~+∫ >∑èVü≤düú <Ûäsêàìï ‘·q X¯øÏÔy˚Ts¡≈£î ìs¡«]Ô+#ê*. m\¢| ü &É÷ |æ+&É | Å < ü ëqeTT #˚‘,· qTe⁄«\ (‹\)‘√ ≈£L&çq ˙{Ï‘√qT |æ‘è· <˚e‘·\qT, j·T»„j÷ · >±<äT\T #˚d÷ ü Ô <˚e‘·\qT, uÛÀ»qeTT #˚ ‘ · n‹<∏ ä T \qT, y˚ < ë<Û ä ´ j· T qeTT #˚ d ü ÷ Ô ãTTwüß\qT, dü+‘êq+ <ë«sê ã Å Vü≤àqT, uÛ÷ Ñ ‘·ã* <ë«sê düø\£ uÛ÷ Ñ ‘ê\qT, bÕ&ç (|üXó¯ b˛wüD) <ë«sê düø£\˝Àø±\qT ‘·è|æÔ|üs¡#ê*. Ç˝≤ #˚d÷ ü Ô e⁄+&˚ >∑èVü≤düTú |ü⁄D´˝Àø±\qT bı+<ä T ‘ê&É T . dü H ê´dü T \T, Å ã Vü ≤ à#ês¡ T \T >∑èVü≤düTM ú T<˚ Ä<Ûës¡|& ü ç J$dü÷Ô e⁄+{≤s¡T. ø±ã{Ϻ >∑ è Vü ≤ dü ú <Û ä s ¡ à eTT m+‘√ >=|ü Œ ~ . n+‘˚ > ±ø£ y˚ < ëuÛ ≤ ´dü + ø√dü e TT, rs¡ ú j · ÷ Å ‘ · \ ø√dü e TT, |ü⁄D´πøåÅ‘ê\qT <ä]Ù+#·&É+ ø√düeTT Åu≤Vü≤àDT\T ‘·eT }]ì $&ç∫ yÓfifl¯e\dæ edü÷Ô e⁄+≥T+~. ø=+‘· e T+~ @ ˇø£ ÿ Å | ü < ˚ X ¯ e TT˝Àq÷ ìedæ+#·≈î£ +&Ü dü÷sê´düe Ô Tj·T düeTj·÷ìøÏ @ Å|ü<˚X¯+˝À e⁄+{≤s√ n<˚ ‘·eT dü«>∑èVü≤+>± uÛ≤$dü÷Ô ÄsêÅ‹øÏ nø£ÿ&É $ÅX$ ¯ Tdü÷Ô dü+#·]dü÷Ô e⁄+{≤s¡T. Ç≥Te+{Ï yês¡+<ä]ø° >∑èVü≤düTú&˚ www.saibharadwaja.org

b˛wü≈£î&ÉT. n≥Te+{Ï dü+#ês¡T\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT ≈£îX¯\ | Å Xü ï¯\T y˚d÷ ü Ô rj·Tì e÷≥\‘√ kÕ<äs+¡ >± ÄVü‰«ì+∫ ÄdüHêìï, uÛÀ»Hêìï, ì<äT]+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥÷¢ #˚dæ yê]ì dü+‘√wæ+|üCj Ò ÷ · *. n‹~Û nsTTqyê&ÉT @ >∑èVü≤düTú Ç+{ÏøÏ e∫à Ä<äsD ¡ ˝Òø£ eTs¡*b˛‘ê&√ Ä n‹~Û Ä >∑èVü≤ düTú≈£î ‘·q bÕbÕìï∫à n‘·&ç |ü⁄D≤´ìï rdüT≈£îì b˛‘ê&ÉT. >∑èVü≤düT≈ú î£ sTT‘·sT¡ \qT nee÷ì+#˚ dü«uÛ≤eeTT, nVü≤+ø±s¡eTT, <äsŒ¡ eTT, ˇø£&øç Ï ˇø£ edüTe Ô ⁄ì∫à u≤<Û| ä & ü & É e É TT, ø=≥º&e É TT, ‹≥º&e É TT yÓTT<ä˝q ’… e˙ï XÅ j ‚ T· düÿs¡eTT\T ø±e⁄. Ç≥Te+{Ï @ <äTs¡TD Z ≤\T ˝Ò≈£î+&Ü dü<äTZDe+‘·T&Ó’ @ >∑èVü≤düTú dü«<Ûäsêàìï #·øÿ£ >± bÕ{ÏkÕÔ&√ yê&çøÏ nìï nqsêú\T ‘=\– ñ‘·e Ô T˝Àø±\T bÅ Õ|ækÔ ÕÔsTT. Ç˝≤ >∑èVü≤düú <Ûsä êàìï #· ø £ ÿ >± bÕ{Ï + ∫ eè<ë∆ | ü ´ eTT˝À uÛ ≤ s¡ ´ qT ≈£îe÷s¡T&çø| £ Œü –+∫ ˝Ò<ë uÛ≤s¡´‘√ ø£*dæ n&É$øÏ yÓfifl¯e#·TÃ. ø±ã{Ϻ ˙e⁄ Hê ≈£îe÷¬sq Ô T $yêVü≤e÷&ç ñ‘·e Ô TyÓTq Æ >∑èVü≤kÕúXÅ e ¯ TeTT˝À e⁄+&ç nVü≤+ø±s¡ eTeTø±sê\qT »sTT+∫ n˙ï #˚ ù d yê&É T #˚ s TT+#˚ y ê&É T Ä |ü s ¡ y ˚ T X¯ « s¡ T &˚ nì, ø£ì|æ+#˚e˙ï Äj·Tq s¡÷bÕ˝Òqì, Ç‘·s¡T\≈£î eTqe\q »]π> ñ|üø±sê\˙ï X¯Øs¡<ëÛ ] nsTTq uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &ç π ø #Ó + <ä T ‘êj· T ˙ <ä è &Û É e TT>± >∑Ts¡TÔô|≥Tºø=ì Ç+‘·≈£îeTT+<äT H˚qT #Ó|æŒq≥T¢ m\¢|ü &É÷ eTqdüT‡˝À uÛÑ>∑e+‘·T&çH˚ düà]dü÷Ô J$‘·+ >∑&TÉ |ü⁄. uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ÉT m\¢| ü &É÷ ˙ yÓ+fÒ e⁄+{≤&ÉTμμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. n|ü &Ü ÅãVü≤à#ê] ø£fi≤´D<ëdüTì #·÷dæ, ªªz eTVü‰qTuÛ≤yê! kÕø屑·÷Ô uÛÑ>∑e+‘·T&˚ ˙ s¡÷|ü+˝À kÕø屑·ÿ]+∫ Hê≈£î C≤„H√|ü<X˚ +¯ #˚XÊ&ÉT. Hê »qà <Ûq ä ´yÓT+Æ ~. ˙ ñ |ü<X˚ e ¯ TH˚ dü÷s√´<äjT· eTT e\q Hê nC≤„qeTH˚ ø±s¡ T Nø£ { Ï ‘=\–b˛sTT+~. ˙e⁄ qqTï nC≤„Hê+<Ûøä ±s¡+˝À |ü&bç ˛≈£î+&Ü s¡ø+åÏ #êe⁄. z eTVü‰qTuÛ≤yê! ˙ nqTÅ>V ∑ ≤ü + e\q Hê n$y˚øe £ TT ‘=\– C≤„ q + \_Û + ∫+~. dü + <˚ V ü ‰ \˙ï ‘=\–b˛sTT dæsú ‘¡ «· yÓTT∫Ã+~. Çø£ ˙ ÄC≤„qTkÕs¡+ Å | ü e ]Ô k ÕÔ q Tμμ nì $qï $ +#ê&É T . n|ü &É T Ä Å ã Vü ≤ à#ê]ì rdü T ≈£ î ì ø£ fi ≤´D<ëdü T eT<ÛTä sêq>∑]˝À e⁄qï uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ç düìï~øÛ Ï yÓ[fl 14 www.saimasterforums.org


o Å ø£èwüßì í m<äTs¡T>± ì\ã&ç n‘·ì‘√, ªªkÕø屑·÷Ô uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ç jÓTTø£ÿ dü«s¡÷|üyTÓ q Æ ìqTï n\T¢&>ç ± uÛ≤$+∫ Hê ≈£îe÷¬sq Ô T sTTdüTH Ô êïqTμμ nì #Ó|Œæ n‘·ì #˚‹˝À ˙s¡T $&ç∫ ÄyÓTqT <Ûësê<ä‘·Ô+ #˚XÊ&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· ø£fi≤´D<ëdüT Ä ÅãVü≤à#ê]‘√ ø£*dæ Vü≤]<ë«sY #˚] Ç+{ÏøÏ yÓ[fl ‘·q ã+<ÛTä e⁄\qT |æ*|æ+∫ $wüj·÷ìï yê]øÏ $e]+#ê&ÉT. n~ $ì yês¡ + <ä s ¡ ÷ @ø£ ø£ + sƒ ¡ + ‘√ ø£ fi ≤´D<ëdü T qT<˚ › • +∫, ªª˙π ø yÓ T Æ H ê eT‹b˛sTTq<ë? |ü + #· Å < ë$&É T \≈£ î , |ü+#·>ö&ÉT\≈£î Ç~es¡≈î£ mø£ÿ&ÓH ’ ê dü+ã+<Û+ä ø£*dæq<ë? n≥Te+≥|ü &ÉT eTq ne÷àsTTì á >ö&É Åu≤Vü≤àD ÅãVü≤à#ê]øÏ∫à m˝≤ $yêVü≤+ #˚jT· <ä\#êe⁄?μμ nì Äπø| å +æ #ês¡T. n~ $ì ø£ fi ≤´D<ëdü T ø£ \ ‘· # Ó + ~, ªªã+<ÛäT»qT˝≤sê! á ÅãVü≤à#ê] dü<äTZD≤\qT #·÷dæ H˚qT o Å ø£èwüßì í düìï~Û nsTTq eT<ÛTä s¡˝À Ç‘·ìøÏ Hê ≈£îe÷¬sÔì∫à $yêVü≤+ #˚kÕÔqì yê>±›q+ #˚XÊqT. Ç∫Ãqe÷≥ ‘·|挑˚ qs¡ø£eTT bÅ Õ|æd Ô Tü +Ô <äì ñ|üìwü‘T· \T (düàè‘·T\˝À) #ÓbÕŒsTT ø£ < ë! Ç‘· & É T Å u ≤Vü ≤ àDT&˚ ø ±ì Ç‘· s ¡ ≈£ î \+ yê&É T ø±<ä T . >ö&É T &Ó ’ q +‘· e ÷Å ‘ êq Ç‘· q T Å u ≤Vü ≤ àDT&É T ø±<ë? ô | ’ > ± >∑ T De+‘· T &˚ ø£Hê´<ëHêìøÏ ns¡TΩ&ì É | ô <ä\› T #Ó|Œæ e⁄HêïsT¡ ø£<ë! ø±ã{Ϻ ã+<ÛTä e⁄˝…q ’ MTs¡+<äs÷ ¡ Hê MT<ä <äjT· ‘√ Hê yê>±›qeTTqT HÓsy¡ ]˚ à Hê≈£î qs¡øbÅ£ Õ|æÔ ˝Ò≈î£ +&Ü s¡ ø Ï å + #· e \dæ q ~μμ nì Å b Õ]ú + #ê&É T . ø£fi≤´D<ëdüT&Ó+‘·>± ã Å ‹e÷*Hê Ä ã+<ÛTä e⁄\T Ä dü+ã+<ÛëìøÏ n+^ø£]+#·˝< Ò Tä . n|ü &ÉT ø£fi≤´D<ëdüT&ÉT Ä <˚X¯|ü⁄ sêE <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓ[fl »]–q eè‘êÔ+‘·eT+‘ê Äj·Tq≈£î ‘Ó * |æ ‘· q ≈£ î Hê´j· T eTT #˚ j · T e\dæ q ~>± Å b Õ]ú + #ê&É T . Ä sêE ¬ s +&É T yÓ ’ | ü ⁄ \yê] n_ÛbÅ Õj·÷\qT ‘Ó\TdüTø=ì ø£fi≤´D<ëdüT‘√, ªªz eTVü‰qTuÛ≤yê! ˙ ã+<ÛTä e⁄\T #Ó|Œæ q~ Hê´j·Ty˚T. á <˚X+¯ ˝À ˙ ã+<ÛTä e⁄\T #ê˝≤eT+<˚ e⁄HêïsT¡ . Ms¡+<äs÷ ¡ ìqTï <˚«wæ+∫ ìqTï yÓ*y˚d ù |ü]dæ‹ ú ˙≈£î eT+∫~ø±<äT. Çø£ ˙ $wüjT· + Ä˝À∫ùdÔ www.saibharadwaja.org

sTT∫à q e÷≥ ‘· | ü Œ &É + e\¢ qs¡ ø £ e TT ÅbÕ|æÔdüTÔ+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤eTT ˝Ò<äT. ˙e⁄ ì»+>±H˚ á ã Å Vü≤à#ê]øÏ yê>±›qeTT #˚XÊeH˚ ìs¡ ÷ |ü D >± me¬ s ’ H ê kÕ≈£ å î \THêï s ê? ªªuÛÑ>∑e+‘·T&Ó’q Åoø£èwüßíì düìï~Û˝À yê>±›qeTT #˚XÊqTμμ nì #ÓãT‘·THêïe⁄. ˙e⁄ yÓ’sê>∑´eTT yÓTT<ä˝q ’… dü<Tä D Z ≤\T ø£\yê&ç$ >∑qTø£ ˙e⁄ ì»y˚T |ü\T≈£î‘·THêïeì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. nsTTHê ˝À≈£î\T n+^ø£]+#·sT¡ . ˙e⁄ Ä eT<ÛTä sêq>∑]˝À yÓ\dæe⁄qï Å o ø£ è wü ß í ì Çø£ ÿ &É ≈ £ î rdü T ø=ìe∫à kÕø£ å ´ eTT #Ó | æ Œ +∫q≥¢ s TT‘˚ n+<ä s ¡ ÷ ˙e÷≥qT n+^ø£]kÕÔsT¡ . ˙e˝≤ #˚jT· ˝Òøb£ ˛sTTq≥¢sTT‘˚ á X¯óuÛøÑ ±s¡´eTT »]|æ+#·&+É #ê˝≤ ø£we ºü TTμμ nì #ÓbÕŒ&TÉ . n~ $ì ø£fi≤´D<ëdüT Ä sêEqT #·÷dæ, ªª<Ûsä êàìøÏ | Å u ü TÑÛ e⁄ Ä o Å ø£èwüß& í ˚ ø£<ë! H˚qT Äj·TqH˚ düà]+#·&É+ e\q Hê jÓ÷>∑πøåe÷\T Äj·TH˚ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. á $wüj·T+ ì»y˚T nsTT‘˚ Hê bÅ Õs¡q ú $ì Ä uÛøÑ e Ô£ ‘·\‡ T&˚ sTTø£ÿ&çøÏ e∫à kÕø£´å eTT #ÓãT‘ê&Éq&É+˝À @ dü+<˚V≤ü eT÷ ˝Ò<Tä . < Å TäÛ e⁄&ç uÛÑøÏÔøÏ yÓT∫à n‘·ìøÏ ñqï‘·yÓTÆq |ü<ä$ì sTT∫à nqTÅ > ∑ V æ ≤ +∫q~, >∑ C Ò + Å < ä T &ç ì s¡ ø Ï å + ∫q~, Å | ü V ü ‰ ¢ < ä T &ç ø √dü + , dü u Û ≤ dü ú + uÛ Ñ e TTqT+&ç ne‘·]+∫q~, X¯s¡DTbı+~q Å<Í|ü~øÏ Ä|ü<ä düeTj·T+˝À eÅde Ôü TT\T | Å kü Õ~+∫q~, sTT+ø± nH˚øe £ T+~ uÛ≈Ñ î£ \Ô u≤<Û\ä qT ‘=\–+∫ ‘êH˚ yê] s¡ ø £ å D uÛ ≤ sêìï eVæ ≤ +∫q~ ì»y˚ T nsTT‘˚ n≥Te+{Ï Ä|ü<ë“+<Ûe ä ⁄&ÉT Hêø√dü+ Çø£ÿ&çøÏ e∫à kÕø£´å eTT #Ó|Œü ≈î£ +&Ü e⁄+{≤&Ü? MTs¡T ø=+#Ó+ y˚∫e⁄+&É+&ç. H˚ì|ü &˚ yÓ[fl Ä Bqu≤+<Ûäe⁄DÏí Çø£ÿ&É≈£î rdüT≈£îìekÕÔqTμμ nì #Ó|æŒ yÓ+≥H˚ eT<ÛäTsêq>∑sêìøÏ ãj·T\T<˚sê&ÉT. n‘·&Éø£ÿ&çøÏ #˚] <˚yê\j·T+˝À Å|üy˚•+∫ uÛÑ>∑e+‘·T&çøÏ X¯‘ø· √{Ï qeTkÕÿsê\T düeT]Œ+∫, ªª<˚yê~Û<y ˚ ê! H˚qT ˙ düìï~˝Û À >ö&É u Å ≤Vü≤àD ã Å Vü≤à#ê]øÏ #˚dq æ yê>±›Hêìï Hê ã+<ÛTä e⁄\T, sêE qeTà≈£î+&Ü ˙ kÕøå±´ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T. ìqTï X¯s¡Dqï yê]ì m\¢|ü &É÷ s¡øÏå+#˚ Ä|ü<들+<Ûäyê! á $wüj·T+ eTs=ø£ÿkÕ] | Å | ü +ü #êìøÏ #ê{Ï #Ó|Œü &ÜìøÏ eT+∫ dü e Tj· T e÷dü q ï y Ó T Æ + ~. <Û ä è e⁄DÏ ï , >∑ C Ò + Å < ä T ì, 15 www.saimasterforums.org


| Å V ü ‰ü < ¢ Tä ì yê] yê] | Å < ü X˚ Ê\≈£î yÓ[fl s¡ø+åÏ ∫q≥T¢, ˙e⁄ <Ûsä êàìï kÕú|+æ #·&ÜìøÏ Hê‘√ Vü≤]<ë«sêìøÏ e∫à kÕø£å´eTT #Ó|üŒe\dæq~. ªªm|ü &Ó|ü &ÉT <Ûsä êàìøÏ Vü‰ì ø£\T>∑T‘·T+<√ n<Ûsä êàìøÏ n_Ûeè~∆ ø£\T>∑T‘·T+<√ n|ü &É| ü &ÉT H˚qe‘·]kÕÔqTμμ nì uÛ>Ñ e ∑ BZ‘˝· À ˙y˚ #ÓbÕŒe⁄ ø£<ë! Ä yêø£´eTT dü‘´· yÓT‘Æ ˚ Hê yÓ+≥ e∫à <Ûsä à¡ s¡øD å£ #˚sTTμμ nì $qï$+#ê&ÉT. n|ü &É T uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É T ø£ fi ≤´D<ëdü T ì #·÷dæ, ªªHêj·THê! ˙e⁄ #Ó|æŒq~ ì»y˚T. ø±˙ $Å>∑Vü≤s¡÷|ü+˝À e⁄+&˚ H˚qT q&ç∫ sêe&É+ kÕ<Û´ä eTT ø±<äT. nsTTHê H˚qT Hê uÛ≈Ñ î£ \Ô ø√düyT˚ e⁄HêïqT >∑qTø£ Hê≈£î n+‘·s¡+>∑ uÛÑ≈£îÔ&ÉyÓ’q ˙ø√dü + H˚ q T q&ç ∫ e∫à Hê yê‘· ‡ ˝ ≤´ìï ìs¡÷|ækÕÔqT. ˙e⁄ ‹]– #·÷&É≈î£ +&Ü eTT+<äT≈£î q&ÉT. H˚qT ˙ yÓqTπø ekÕÔqTμμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. ø£fi≤´D<ëdüT eTT+<äT q&ÉTdü÷Ô e⁄+&É>± o Å ø£èwüß& í TÉ nìï ÄuÛ Ñ s ¡ D ≤\T <Û ä ] +∫ ~e´ |ü ] eTfi¯ dü T >∑ + <Û ä e TT\T yÓ < ä » \T¢ ‘ · ÷ ø±fi¯ fl >∑ » ® \ T ÅyÓ÷>∑T‘·÷e⁄+fÒ ø£fi≤´D<ëdüT yÓqTø£ q&É#ê&ÉT. Ç˝≤ M]<äs› ÷ ¡ sπ sTT+ãefi¯Sfl q&ç∫ Vü≤]<ë«sY≈î£ ø=~› s¡÷|ü+˝À e⁄+&É>± Ç+‘·˝À >∑»\® X¯ãe › TT $q|ü&& É +É Ä–b˛sTT+~. ø£fi≤´D<ëdüT yÓqTø£≈î£ ‹]– #·÷XÊ&ÉT. Åoø£èwüßí&ÉT nø£ÿ&˚ ì\ã&ç ø£ fi ≤´D<ëdü T ì #· ÷ dæ , ªªqqTï yÓ q T~]– #·÷&Ée<äì › ˙‘√ #ÓbÕŒqT ø£<ë! ˙e⁄ Hê Ä»„qT bÕ{Ï+#˚es¡≈L £ ˙yÓ+fÒ e#êÃqT. Çø£ á #√≥T e~* ø£<ä\qT. H˚ìø£ÿ&É e⁄Hêïqì sêE≈£î, ˙ ã+<ÛäTe⁄\≈£î ‘Ó*j·T|üs¡∫ n+<ä]˙ Çø£ÿ&É≈£î rdüT≈£îì sêμμ nì ÄC≤„|æ+#ê&ÉT. ø£fi≤´D<ëdüT ‘· « s¡ ‘ · « s¡ > ± Vü ≤ ]<ë«sY ≈ £ î yÓ [ fl sêE≈£ î , ‘· q ã+<ÛTä e⁄\≈£î $wüjT· eTT ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. n~ $ì yês¡+<äsL £¡ ÄX¯Ãs´¡ #·ø‘Ï T· ˝…’ ø£fi≤´D<ëdüT yÓ+≥ e∫à o Å ø£èwüßì í <ä]Ù+∫ | Å < ü øä D åÏ \T, qeTkÕÿsê\T #˚dæ Ä uÛÑ>∑e+‘·TDÏí |ü]|ü]$<ÛäeTT\ ø°]Ô+#ês¡T. uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ÉT sêEqT, ø£fi≤´D<ëdüT ã+<ÛTä e⁄\qT #·÷dæ, ªªá ø£fi≤´D<ëdüT&ÉT Hê¬ø+‘√ düìïV≤æ ‘·T&ÉT. yÓ ’ s ê>∑ ´ eTT yÓ T T<ä ˝ … ’ q >∑ T D$X‚ c Õ\‘√ |ü]|üPs¡T˝í q ’… yê]øÏ H˚qT d ù e≈£î&ÉqT. H˚H\Ó | ¢ ü &É÷ yê] nBÛ q +˝À e⁄+{≤qT. yê] www.saibharadwaja.org

eTqdüTq ‡ qTdü]+∫ | Å e ü ]ÔkÕÔqT. n≥Te+{Ï yê] ø√dü y ˚ T »qàs¡ V æ ≤ ‘· T &É H Ó ’ ≈£ L &Ü nH˚ ø £ ne‘ês¡ e TT˝… ‘ · T Ô ‘ · ÷ e⁄+{≤qT. ne´≈£ î Ô & É q T, n∫+‘· T ´&É H Ó ’ ≈£ L &Ü H˚ q T Hê n+‘· s ¡ + –ø£ uÛÑ≈£îÔ\ø√dü+ HêeTs¡÷bÕ\T <Ûä]+#êqT. Hê Vü≤è<äj÷ · ìï kÕ<ÛTä e⁄\T, yê] Vü≤è<äj÷ · ìï H˚qT ‘Ó*dæø=ì e⁄+{≤eTT >±ì, e÷ Çs¡Te⁄] Vü≤è<äjT· |ü]bÕø£eTT »>∑eTT˝À Ç+¬øe«]ø° ‘Ó*j·T<äT. Ç‘·&TÉ ‘·q ≈£îe÷¬sq Ô Táã Å Vü≤à#ê]øÏkÕÔqì Hê düìï~˝Û À e÷≥ sTT#êÃ&TÉ . n˝≤ »s¡>& ∑ +É Hê≈£î #ê˝≤ düeTà‘·eTT. ø±ã{Ϻ n‘·&TÉ >ö&É u Å ≤Vü≤àDT&Éì uÛ ≤ $+#· ≈ £ î +&Ü sTT‘· ì ≈£ î e÷¬ s Ô q T Ä Å ã Vü ≤ à#ê]øÏ ∫ à $yêVü ≤ + »]|æ + #· + &ç μ μ nì ÄC≤„|æ+#ê&ÉT. yês¡+<äs¡÷ m+‘√ Äq+~+∫ eTVü‰uÛ≤>∑´eTì Äj·Tq Ä»„qT •s¡kÕeVæ≤+∫, ªªnÅ•‘· uÛøÑ e Ô£ ‘·˝‡ ≤! ˙ uÛ≈Ñ î£ ì Ô eTVü‰ø±sê´ìï ˙y˚ ìs¡«]Ô+#·e\dæq~μμ nì $qï$+#ês¡T. uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ÉT düà]+#·>±H˚ $X¯«ø£sà¡ e∫à $yêVü≤eT+≥bÕìï ì]à+#ê&ÉT. ø±eT<Û˚qTe⁄, ø£\Œeèø£åeTT ≈£L&Ü Å|ü‘·´ø£åyÓTÆ nedüs¡yÓTÆq nìï |ü<ësêú\qT ìs¡+‘·sêj·TeTT>± sTTdü÷Ô e⁄HêïsTT. <˚e‘·\+<äs¡÷ e∫à $T–*q ô|+&ç¢ |üqT\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äø±X¯+˝À <˚e<äT+<äTuÛÑT\T y Å ÷ Ó >±sTT. <˚e‘·\T |üP\es¡¸eTT ≈£î]|æ+#ês¡T. n+<ä s ¡ ÷ ø£ * dæ e<Û ä ÷ es¡ T \qT n\+ø£ ] +∫ $yêVü≤eTT »]|æ+#ês¡T. ã+<ÛäT$TÅ‘·T\T n‹~Û eTsê´<ä\‘√qT uÛÀ»q, eÅdüÔ, ÄuÛÑs¡D≤\‘√qT ‘·è|æÔ#Ó+~ ‘·eT ‘·eT dü«kÕúqeTT\qT #˚sês¡T. Å o s¡ T øÏ à D° ø±+‘· T &Ó ’ q Å o ø£ è wü í u Û Ñ > ∑ y êqT&É T ÄÅ•‘·e‘·\‡ T&Ó’ H˚{øÏ ° nø£ÿ&˚ yÓ*dæ e⁄Hêï&TÉ .

16 www.saimasterforums.org


l <ä‘·Ô©˝≤eTè‘·eTT leT‹ l<˚$ y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

e÷]Ã dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT

ªªnj·÷´! MT¬ses¡T?μμ nì ∫Á‘·øπ ‘·T&ÉT uÛ>Ñ y∑ êqTì n&ç π > dü + <ä s ¡ “ ¤ + ˝À ªªs√eTX¯ , X¯ à eH√, <ä ‘ · Ô , ÄdüT]dü‡|ü‘+· »*:....μμ ` n+fÒ ªªs√eTX¯ó&ÉT, #·´eqT&ÉT, ÄdüT]. |ü‘+· »* nH˚≥≥Te+{Ï eTVü‰qTuÛ≤e⁄\˝À MTs¡T me¬se’ ⁄Hêïs¡T?μμ nì Á|ü•ï+∫q≥T¢ #Ó|Œü ã&ç e⁄qï~. Vü≤]e+X¯eTT˝À yÓ’X¯+bÕj·TqT&ÉT ªªuÛÑ÷jÓ÷ uÛÑ÷‘ê‘·àø√ $wüßí: ÁbÕ<äTsꓤy√ eTVü‰‘·àq: <ä‘êÔÁ‘˚j·T j·T‹uÛ≤´‘·:....μμ nì ‘Ó*j·T|üs#¡ ˚ dü+<äs“¡ +¤ ˝À $wüßeí T÷]Ô <ä‘êÔÁ‘˚jT· T&Ó’ ne‘·]+#Óqì #Ó|Œü ≥y˚T ø±ø£ sTT+ø± sTT{≤¢ #ÓbÕŒ&ÉT` ªªy˚<eä TT\T, j·T»„ÁøÏjT· \T, Hê\T>∑T es¡eí TT\T, yê{Ï yê{Ï <Ûäs¡àeTT\T #Ó&çb˛>± <ä‘·TÔ&ÉT eTs¡˝≤ yê{Ïqìï+{Ï˙ |ü⁄qs¡T<ä]∆ +#ê&ÉT. ø±s¡MÔ s¡T´ìøÏ mHÓïH√ï es¡eTT\ì#êÃ&ÉTμμ. á $<Û+ä >± yÓX’ +¯ bÕj·TqT&ÉT <ä‘êÔÁ‘˚jT· kÕ«$Tì Á|ü X ¯ + dæ + #ê&É ì y˚ < ä < Û ä s ¡ T à&É T B|ü ≈ £ î ìøÏ ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. n|ü⁄&ÉT B|ü≈î£ &ÉT ªª>∑Ts¡T<˚yê! <ä‘j Ô· ÷Ó ^+Á<äT\T kÕ<ÛTä ´\≈£î ˙‘·T\T #ÓbÕŒs¡ì $HêïqT. yê{Ïì Hê≈£î ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒj·TeTì ÁbÕ]∆düTÔHêïqTμμ, nì y˚&ÉTø=q>± y˚<ä<Ûäs¡Tà&ÉT sT÷ $<Ûä+>± #Ó|üŒkÕ>±&ÉT` ªªe‘ê‡! |üsy¡ T˚ X¯«s¡T&ÉT Á|üC≤„q|òTü qT&ÉT. n≥Te+{Ï düs√«qï‘·T&Óq’ kÕ«$T l <ä‘êÔÁ‘˚jT· Tì>± eTqø√dü+ sT÷ uÛÑ÷$Tô|’ ne‘·]+#ês¡T ø£qTø£, qs¡, düTs¡, dæ<ä∆, kÕ<Ûë´<äT\+<äs÷¡ ≈£L&Ü yê] yê] n;Ûweºü TT\qqTdü]+∫ uÛøÑ ,ÔÏ C≤„q jÓ÷>∑eTT\qT >∑T]+∫ e÷Á‘·yT˚ ø±<äT, ‘·eT≈£î ø±e\dæ q $wü j · T eTT\qìï+{Ï ˙ Ä kÕ«$Tq&ç – ‘Ó\TdüTø=+≥÷ e⁄+{≤s¡T. n˝≤ kÕ«$T nqTÁ>∑Vü‰ìøÏ bÕÁ‘·T˝…’ ø£è‘ês¡T∆˝Ö‘·T+{≤s¡T. B|üø±! ˇø£kÕ] $<äTs¡T&ÉT <Ûèä ‘·sêÁwüßìº e<ä≈› î£ yÓfi≤¢&TÉ . n|ü⁄Œ&É‘&· TÉ <äTs√´<Ûqä Tì >∑T]+∫ ôV≤#·Ã]ø£>± ä www.saibharadwaja.org

<Ûäè‘·sêÁwüߺì‘√ sT÷ $<Ûä+>± nHêï&ÉT` ªªnj·÷´! MT ô|<äø› =&ÉT≈£î <äTs√´<Ûqä T&ÉT ˙‹ $V”≤qT&Ó’ #Ó&TÉ Á|ües¡qÔ ≈£î ˝ÀHÓ’ n<Ûsä à¡ |üsT¡ &ÉT>± yÓT\T>∑T‘·÷ e⁄+fÒ qTe⁄« j˚TMT e÷{≤¢ & É ≈ £ î +&Ü, n‘· & ç ì yê]+#· ≈ £ î +&Ü #· ÷ dü ÷ Ô ePs¡T≈£î+≥THêïe⁄. á $<Ûä+>± n‘·&çì ˙e⁄ #Ó&ÉT Á|ües¡qÔ ≈£î Áb˛‘·‡Væ≤düTqÔ ïyê&Éee⁄‘·THêïe⁄. n‘·ìøÏ ‘·>T∑ Ø‹q ãT<äT\∆ T >∑s|¡ æ dü]~<äe› \dæq u≤<Û´ä ‘· ‘·+Á&çyq’Ó ˙ô|’ e⁄qï<äì ‘Ó*j·T<ë? á $<Û+ä >± ñù|øÏ+å #·≥+ ˙≈£î ‘·>T∑ Hê? á |ü]dæ‹ú ì sTT˝≤π> ø=qkÕ–ùdÔ MT≈£î ø°&TÉ yê{Ï \ T¢ ‘ · T +~ dü T e÷!μμ $<ä T s¡ T ì e÷≥\T $qï <Ûäè‘·sêÁwüߺ&ÉT ªª$<äTsê! <äTs√´<ÛäqTì <äTÁwüŒes¡Ôq≈£î H˚qT ≈£L&É ∫+‹düTHÔ êïqT. n‘·ì˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêyê\+fÒ Äj·÷ <Ûsä à¡ eTT\qìï+{Ï˙ $es¡+>± #Ó|⁄ü Œμμ nì n&ç>±&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT $<äTs¡T&ÉT ªª|üPs¡«eTT ˇø£|ü⁄Œ&ÉT kÕ<ÛäT´\T <ä‘j Ô· ÷Ó ^+Á<äTì ø£&≈É î£ e∫à ˙‹dü+u+<Ûyä TÓ qÆ <Ûsä à¡ eTT\qT ‘Ó\T|üeTì ÁbÕ]∆+#·>± kÕ«$T, yê]øÏ #Ó|Œæ q ˙‘·T\T 17 www.saimasterforums.org


˙≈£î sTT|ü⁄Œ&ÉT #ÓãT‘êqTμμ n+≥÷ sTT˝≤ #ÓbÕŒ&ÉT` ªªm\¢|⁄ü Œ&É÷ eT+∫ $wüj÷· \qT ÁX¯eDeTT #˚d÷ü Ô e⁄+&Ü*. ÁX¯ e DeTT e\q XÊ+‹, dü ‘ · ´ ìs¡ ‘ · , <Û ä è &Û É ‘ · « eTT ô|+bı+<äT‘êsTT. Ä dü<Tä DZ eTT\e\¢Hø˚ <£ ë, Vü≤è<äjT· Á>∑+~Û $#˚Ã<¤ eä TT dü+uÛ$Ñ düT+Ô ~. Áø√<Ûeä TT nH˚ >∑TD≤ìï Áø√<Ûeä TT#˚ nD#·≥+ kÕ<Û´ä |ü&<É Tä . zs¡TŒ #˚‘· <ëìì ìj·T+Á‹+#· e#·TÃqT. me] ø√|üeTT yê]H˚ <äVæ≤+∫y˚düTÔ+~. n+‘˚ø±<äT. n≥Te+{Ï ø√|üeTT nH˚ >∑TDeTT |üPs¡«»qà dü T ø£ è ‘· e TTqT>∑ ÷ &É Vü ≤ ]+∫ y˚ d ü T Ô + ~. |ü s ¡ T \qT <äT:Kô|≥ºsê<äT. nee÷ì+|üsê<äT. $TÁ‘·T\≈£î Á<√Vü≤eTT #˚j·T≈£L&É<äT. ˙#·T\qT ùd$+|üsê<äT. <äTs¡_Ûe÷qeTT ≈£L&É<äT. ˙#·eè‹Ôì ne\+_+|ü≈£L&É<äT. ø£]ƒqeTT>± e÷{≤¢&sÉ ê<äT. yêø£Œs¡Twü´eTT m<äT{Ïyê] Vü≤è<äjT· eTT\qT m+‘·>±H√ øå√_Û+|üCÒdüTÔ+~. ø£]ƒqeTT>± e÷{˝≤&ç m<ä T {Ï y ê]ì H=|æ Œ +#· T ≥ e\q eTVü ‰ bÕ|ü e TT dü+Áø£$TdüT+Ô ~. ø£qTø£ |ü⁄D≤´‘·Tà&Óq’ yê&ÉT |üsT¡ wüyêÁ>∑÷|ü bÕ|üeTTq≈£î ˇ&ç>≥ ∑ sº ê<äT. eTs¡àeTT\qT ‘Ó\T|ü⁄q≥T¢>± |üsT¡ wüeTT>± e÷{≤¢&TÉ yêì eTTKeTTq ô|<äe› Tà (<ä]Á<ä<e˚ ‘·) ø±|ü⁄s¡eTT+≥T+~. Çø£ n≥Te+{Ï bÕbÕ‘·Tà&Óq’ eTqTwüß´ì #·÷∫ yêDÏ (düsd¡ «ü ‹) uÛj Ñ T· |ü&ç bÕ]b˛‘·T+~. m+‘√ rø£D å eTT˝…’ ì|ü⁄Œe˝… Vü≤è<äj÷· ìï <äV≤æ +#·Tq≥T¢>± e⁄+&˚ yê>±“DeTT\T >∑T#·TÃø=ì m+‘·>±H√ u≤~Ûd÷ü qÔ ï|üŒ{Ïø° me&Ó‘’ ˚ #·*+|üø£ qe⁄«‘·÷ e⁄+{≤&√ n≥Te+{Ï yê&˚ ñ ‘·ÔeTT&Ó’q |ü⁄D≤´‘·Tà&ÉT. yê&˚ ø£<ë, |ü⁄D´eTT\ |ü+≥ |ü+&ç+#·Tø=qïyê&ÉT! ‘·qqT ‹{Ïqº yêìì ‘êqT ‹≥ºø,£ ‹{Ï+º |üø,£ ‘·qqT ø={Ïqº yêìì ‘êqT ø=≥ºø,£ ø={Ï+º |üø,£ ‘·q≈£î Á<√Vü≤eTT #˚dqæ yêìøÏ ‘êqT Á<√Vü≤eTT #˚jT· ø£, #˚sTT+|üø£ XÊ+‘·eTqdüTÿ&Ó,’ düV≤ü qo*jÓTÆ J$+#·Tyêìì y˚\TŒ\T m<äTs¡Te∫à ‘√&=ÿì b˛‘ês¡T. düu\ÑÛ ˝À e÷{≤¢&≥ É + ø£+fÒ eTÚq+>± e⁄+&É≥+ eT+∫~. ˇø£y˚fi¯ e÷{≤¢&çq|üŒ{Ïø° n~ dü‘·´yÓTÆq~ nsTTq≥¢sTT‘˚ s¬ +&ÉT s¬ ≥T¢ eT+∫~. Ä dü‘´· eTT Á|æjT· yÓTqÆ ~ nsTTq≥¢ s TT‘˚ ` n+fÒ n~ Äq+<ä < ëj· T ø£ e TT, ÁX‚j÷Ó <ëj·Tø£eTT nsTTq{Ϻ dü‘´· yÓT‘Æ ˚ eT÷&ÉT s¬ ≥T¢ eT+∫~. Ä e÷≥ dü‘·´yÓTÆq~, Á|æj·TyÓTÆq<˚ø±ø£ <Ûäs¡àã<ä∆yÓTÆq~ nsTTq≥¢sTT‘˚ Hê\T>∑Ts¬ ≥T¢ eT+∫~. n+‘˚ø±<äT, dü»q® Tì, <äTs¡q® Tì, ‘·|dü «æ ì, <=+>∑qT ` sTT˝≤ s¡ø£s¡ø£eTT\sTTq »qT\qT ≈£L&ç, yê] kÕ+>∑‘·´+˝À yÓT\>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT yê] yê] >∑TDeTT˝Ò n\e&ÉT‘êsTT. ‘êqT m{Ϻyê]ì #Ó+‘· #˚s¡TÃø=qTH√, ‘êHÓ{Ϻyê] ø£&ÉqT+&ÉTH√, ‘êHÓ{Ϻyê&ÉT ø±>√s¡TH√ www.saibharadwaja.org

‘êq{Ïyº ê&ÉT ne⁄‘ê&Éq≥+˝À dü+<˚V≤ü y˚TeTT+≥T+~? <˚ì <˚ìqT+&û ‘êqT ‘=\>∑T#·T+&ÉTH√ <ëì<ëì qT+&û yê&ÉT $eTT≈£î&Ô TÉ ne⁄‘T· +{≤&ÉT. á $<Û+ä >± Áø£eTÁø£eT+>± düø\£ $wüj·÷\qT+&û $eTT≈£îÔ&Ó’q yê&çì @$<ÛäeTT\sTTq |ü]dæ‘ú T· \T u≤~Û+|üe⁄. m≥Te+{Ï dæ‹ú ˝ÀHÓH’ ê #·*+|üø£ ìX¯Ã\ ì]«ø±s¡ dæ‹ú ì n‘·&TÉ n+<äTø=q>∑\T>∑T‘ê&ÉT. n<˚ <äT:Ks¡V≤æ ‘· dæ‹ú . n<˚ ì‘ê´q+<äd‹úæ . n≥Te+{Ï yê&ÉT ì+<äqT, Á|üX+¯ düqT düe÷qeTT>±H˚ d”«ø£]kÕÔ&TÉ . n‘· & É T |ü s ¡ T \qT »sTT+∫ ‘êqT Ä~Û ø £ ´ dæ ú ‹ ì Ä+<äTø=Hê\qTø=q&ÉT. n<˚ $<Û+ä >± m≥Te+{Ï dæ‹ú ˙ z≥$T>± uÛ≤$+∫ øÏ+#·|&ü &É TÉ . me]ô|q’ qT |ü>,∑ <˚«wüeTT ô|≥Tºø=q&ÉT. me]ø° ≈£L&Ü n‘·&TÉ |ü>y∑ ê&ÉT>± e⁄+&É&TÉ , n≥Te+{Ï yê&çøÏ <äT:KeTT ˝Ò<äT. dü+‘√wüeTT ˝Ò<äT. n≥Te+{Ï |ü⁄D≤´‘·Tà&ÉT n+<ä] y˚T\TH˚ ø±+øÏådü÷Ô e⁄+{≤&ÉT. m\¢|⁄ü Œ&ÉT dü‘´· eTTH˚ |ü\T≈£î‘·÷ e⁄+{≤&ÉT. Ç+Á~j·T ìÁ>∑V≤ü eTT ø£\yê&Ó’ e⁄+{≤&ÉT. n≥Te+{Ï kÕ<ÛTä y˚ ø£<ë ñ‘·eÔ T |ü⁄s¡Twüß&ÉT! ‘·q sTT+{ÏøÏ e#˚à j·÷#·≈î£ \qT Ä<ä]düT+Ô {≤&ÉT. Ç‘·sT¡ \≈£î ªsTTkÕÔqTμ nqï edüTeÔ ⁄qT >±ì, <˚ìHÓH’ ê>±˙ m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· \˝ÀHÓH’ ê sTT∫à e÷≥ HÓsy¡ s˚ T¡ Ãø=+{≤&ÉT>±˙ e÷≥ ‘·|Œü ≥eTT nH˚~ #˚jT· H˚ #˚jT· &ÉT. n+‘˚ø±<äT. n‘·&TÉ >=|üŒø£eå ÷>∑TDeTT ø£\yê&Ó’ e⁄+{≤&ÉT. n+<äTe\¢H˚ n‘·&TÉ sTT‘·sT¡ \˝Àì ˝À|üeTT\qT yÓ<øä Ï m‹Ô#÷· ù| >∑TDeTT˝Òìyê&Ó’ dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ Vü≤è<äjT· +‘√ ‘·|⁄ü Œ#˚dqæ yê]ì ø£$å Tdü÷Ô e⁄+{≤&ÉT. n+‘˚ø±<äT, yê]ì ≈£L&Ü Áù|$Tdü÷Ô yê] y˚T\T ø√πsyê&Óe’ ⁄+{≤&ÉT. Ç≥Te+{Ï yê&ÉT ø£<ë! ñ‘·ÔeT |ü⁄s¡Twüß&ÉT! eT] <ä T wü ß º & √, m\¢ | ü ⁄ &É T #Ó & É ¶ |ü q T\H˚ #˚d÷ü eÔ ⁄+{≤&ÉT. n‘·ìì dü]~<ä>› √πs ô|<ä\› e÷≥ ô|&É#$Ó q ô|&ÉT‘·÷ e⁄+{≤&ÉT. ø±e÷~ n]wü&«É s¡eZ TT\≈£î eX¯ó&Ó’ Á|üe]Ôdü÷Ôe⁄+{≤&ÉT. m|ü⁄Œ&É÷ ø√|üeTT eTT≈£îÿMT<˚ e⁄+≥T+~. Ç‘·s¡T\T ‘·q≈£î #˚dæq y˚T\TqT |üP]Ô>± eTs¡∫q yê&Ó’ ø£è‘·|Tüò Tï&Ó’ Á|üe]ÔdTü +Ô {≤&ÉT. n‘·&TÉ |üsT¡ \T ‘·q≈£î #˚dqæ ñ|üø±s¡eTT |üP]Ô>± eTs¡∫b˛‘ê&ÉT. n+<ä]˙ <˚«wædü÷Ô e⁄+{≤&ÉT. n+<ä]˙ <äTsêàs¡TZ\T>± uÛ≤$dü÷Ô e⁄+{≤&ÉT. Ç≥Te+{Ï yê&˚ n<Ûeä T |ü⁄s¡Twüß&ÉT. ø£qTø£ ‘·q≈£î y˚T\T »s¡>±\qT≈£îqïyê&ÉT m|ü⁄Œ&É÷ ñ‘·eÔ TT&Óq’ yêìH˚ ùd$+#ê*. nedüsêìï ã{Ϻ, |ü]dæú‹ì ã{Ϻ eT<Û´ä eTTì ùd$+#·e#·TÃ. ø±˙ n<Ûeä TTì m{Ϻ |ü]dæ‹ú ˝Àq÷ ùd$+|üsê<äT. n+‘˚ø±<äT n<Ûeä TT&Óq’ yês¡T ‘·q jÓTTø£ÿ kÕeTsê∆´ìï ã{Ϻ ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄&ÉT <ÛäqeTTqT dü+bÕ~+∫ dü+|òTü eTT˝À ø=+‘· $\TeqT bı+<äT‘·÷ J$dü÷eÔ ⁄+fÒ

18 www.saimasterforums.org


e⁄+&Ée#·TÃ. n+‘·e÷Á‘êq n‘·&ÉT >=|üŒyê&ÉT nì uÛ ≤ $+#· H ˚ ≈£ L &É < ä T . n‘· ì ì >ös¡ $ +∫, n‘· ì ì ÄÁX¯sTT+#·≈L£ &É<Tä . ø£qTø£ dü»q® kÕ+>∑‘´· +˝À yÓT\T>∑T‘·÷ dü<äTZD≤\‘√ J$+#˚ yê&˚ <ÛäqT´&ÉTμμ. á $<Ûä+>± l <ä‘êÔÁ‘˚jT· kÕ«$T mH√ï $<Ûeä TT\sTTq »qT\≈£î y˚T\T #˚≈L£ sπ à ˙‘·T\HÓìï+{ÏH√ uÀ~Û+#ês¡T. kÕ«$T yê>∑eTè‘êìï Á‘ê– kÕ<ÛTä ´\T eTVü‰q+<äu]ÑÛ ‘·T˝…’ kÕ«$TøÏ Á|üD≤eT+#˚dæ ‹]– yÓfi≤fls¡T` nì $<äTs¡T&ÉT <Ûèä ‘·sêÁwüßìº ‘√ #ÓbÕŒ&Éì y˚<Ûä<Ûäs¡Tà&ÉT B|ü≈£îìøÏ uÀ~Û+#ê&ÉT. B|ü≈£î&ÉT y˚<ä<Ûäs¡Tàì‘√ ªª>∑Ts¡T<˚yê! <ä‘êÔÁ‘˚j·T kÕ«$T @yÓH’ ê Áe‘·eTT\T, Ä#·sD¡ \T, <Ûsä à¡ eTT\T me]¬øH’ ê uÀ~Û+∫ j·TTHêïsê?μμ nì n&ÉT>∑>± y˚<<ä säÛ T¡ à&ÉT ªªe‘ê‡! <ä‘·ÔkÕ«$T esêíÁX¯eT <Ûäsêà<äT\qT ‘·q •wüß´\≈£î uÀ~Û+∫j·TTHêïs¡T. yêìì ≈£L&Ü ˙≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔqTμμ ` n+≥÷ sTT˝≤ $e]+#ês¡T. |ü P s¡ « eTT ˇø£ | ü ⁄ Œ&É T y˚ T s¡ T |ü s ¡ « ‘· e TTô|’ ãTTwüß\+<äs¡T düuÛÑ r]Ãe⁄+&É>± düq‘·Tÿe÷s¡T&ÉT Hês¡<äeTVü≤]¸ì sTT<˚ Á|üX¯ïy˚j·T>± Hês¡<äT&ÉT ø=ìï Áe‘· e TT\T >∑ ÷ ]à ‘Ó * j· T CÒ d ü ÷ Ô sTT˝≤ nHêï&É T . ªªeTVü≤s¡T¸˝≤sê! Áe‘·eTT\ìï+{Ï˝À >=|üŒÁe‘·eTT ˇø£{Ï e⁄qï~. n<˚ @ø±<äo Áe‘·eTT. n~ düs«¡ bÕ|üeTT\qT b˛>=≥Tºq~. düø£\ |ü⁄D´eTT\qT Á|ükÕ~+#·Tq~. eTT˝À¢øe£ TT\˝ÀqT e⁄‘·eÔ TeTsTTq~ sTT<˚. n+‘˚ø±<äT. nìï es¡íeTT\ yê]øÏ Ä#·s¡D kÕ<Ûä´yÓTÆq~. eT+>∑fi¯ Á|ü<eä TsTTq~. $wüß<í e˚ ⁄ìøÏ n‘·´+‘· Á|æjT· yÓTqÆ Áe‘·eTT sT÷ @ø±<äo Áe‘·eTT. ˇø£ e÷düeTT˝À ø£èwüí |üøeå£ TTq, X¯ó ø£¢ |üøeå£ TTq s¬ +&ÉT @ø±<äXó¯ \T edü÷Ô e⁄+{≤sTT. Ä s¬ +&ÉT @ø±<äXó¯ \˝ÀqT uÛÀ»qeTT#˚jT· ≈£L&É<Tä . <äX$¯ T, <ë«<äXó¯ \˝À s√Eq≈£î ˇø£ÿ |üsê´j·Ty˚T uÛTÑ õ+#ê*. sêÁ‘·T\˝À uÛTÑ õ+|ü≈L£ &É<Tä . @ø±<ä•Hê&ÉT s¬ +&ÉT|üP≥\˝ÀqT uÛTÑ õ+|üø£ ñ|ü e •+#ê*. $wü ß í < ˚ e ⁄ìøÏ n‘· ´ +‘· Á|æ j · T yÓ T Æ q @ø±<ä•Hê&ÉT uÛÀ»qeTT #˚dqæ yêì bÕ|üeTTq≈£î ìwüÿè‹ ˝Ò<Tä . m+<äTø£+fÒ Ä s√E nìï bÕ|üeTT\T ªnqïeTTqTμ ÄÁX¯sTT+∫ e⁄+{≤sTT. Çø£ @ø±<äX¯ Áe‘· $<ÛëqeTT #Ó|⁄ü ‘êqT. @ø±<ä•øÏ eTT+<äT s√»sTTq <äXM¯ T ~qeTTq ÁbÕ‘·: ø±\eT+<˚ ìÁ<ä˝∫Ò , <ä+‘·<ëÛ eqeTT, ø±\ø£è‘·´eTT\ nq+‘·s+¡ $~ÛÁ|üø±s¡eTT>± kÕïqeTT #˚j÷· *. >±j·TÁ‹ì »|æ+∫ $wüßí<˚e⁄ì n]Ã+#ê*. Ä s√E ˇø£ÿ |üP≥ e÷Á‘·y˚T uÛÑTõ+#ê*. Ä sêÁ‹ kÕ«$T düìï~Û˝ÀH˚ Vü≤]<Ûë´qeT>∑Tï&Ó’ ìÁ~+#ê*. Çø£, @ø±<ä•Hê&ÉT ≈£L&É www.saibharadwaja.org

n<˚$<Û+ä >± ÁbÕ‘·: ø±˝≤H˚ï ìÁ<ä˝∫Ò kÕ«Hê~ø£eTT\ ‘·sê«‘· |ü⁄+&ÉØø±≈£åîì j·T<Ûë$~Û>± c˛&ÉXÀ|ü#ês¡eTT\‘√ |üPõ+#ê*. ªª@ø±<äXÊ´+ ìsêVü‰s¡: dæ‘ú ê«Vü≤ì |üsπ Vü≤´Vü‰y˚T uÛÀøå±´$T |ü⁄+&ÉØø±ø£å X¯s¡D+y˚T uÛÑyê#·T´‘·μμ ªª@ø±<ä•Hê&ÉT ìsêVü≤s¡T&ÉH’Ó e⁄+&ç <ë«<ä•Hê&ÉT eT<Ûë´Vü≤ïeTT e÷Á‘·y˚T uÛÑTõ+#Ó<äqT. qqTï s¡øÏå+|ü⁄eTT kÕ«MT!μμ nì sT÷ eT+Á‘·eTTqT #Ó|ü⁄Œø=ì uÛÑøÏÔ‘√ ñ |üyêdüeTT #˚dæ kÕ«$TøÏ n]Œ+#ê*. sêÁ‹ kÕ«$T m<äT≥ ^‘·, yê<ä´, qè‘·´, |ü⁄sêDÁX¯eD≤<äT\T #˚d÷ü Ô C≤>±s¡eTT e⁄+&Ü*. n+‘˚ø±<äT. sêÁ‹ C≤eTT s¡a≤eTTq≈£L kÕ«$TøÏ ns¡ È ´ , bÕ<ä ´ , |ü ⁄ wü Œ , >∑ + <Û ä e TT\‘√, <Û ä ÷ |ü , B|ü , HÓ ’ y ˚ < ä ´ eTT\‘√ ø£ s ¡ ÷ Œs¡ Vü ‰ s¡ ‹ , Ä‘· à Á|ü < ä ø Ï å D , qeTkÕÿs¡eTT\‘√ uÛøÑ ÔÏ ÁX¯<\∆ä ‘√ |üPõdü÷Ô e⁄+&Ü*. ‘·q X¯øÔÏ kÕeTs¡´∆ eTT\qqTdü]+∫ kÕ«$Tì ùd$+#ê*. n˝≤ #˚jT· ø£ dü+≈£î∫‘· ‘·‘«Ô· eTT‘√ ‘·q≈£î X¯øÔÏ e⁄qïqT, <Ûqä eTTqT yÓ∫Ã+|üø,£ ˝ÀuÛÑ ãT~∆‘√ kÕ«$Tì ùd$ùdÔ |ò*ü ‘·+ e⁄+&É<Tä . eTs=ø£ÿ $wüj·T+. p<äeTT, yÓTT<ä\sTTq $H√<äø±s¡´Áø£eTeTT\‘√ C≤>±s¡eTT e⁄+&É≥+e\q @e÷Á‘·+ Á|üjÓ÷»q+ e⁄+&É<äT. @ø±<äo s√Eq ñ |üyêdüeTT m+‘·eTTK´yÓ÷, C≤>∑sD ¡ >∑÷&É n+‘·eTTK´+. n+<äTe\q kÕ«$Tì uÛøÑ ‘ÔÏ √ uÛõÑ dü÷,Ô |üPõdü÷Ô C≤>∑sD ¡ #˚jT· ≥+ e\q n‘·&˚ ø±<äT, n‘·ì |æ‘è· <˚e‘·\T ≈£L&Ü |ü⁄D´˝Àø£eTT\qT bı+<äT‘ês¡T. á @ø±<äo s√Eq |ü⁄sêDÁX¯eDeTT #˚jT· ≥+ ≈£L&É nìyês¡´eTT. |ü⁄sêDeTT $qø£ b˛sTTq≥¢sTTq ø£˙dü+ ‘·q≈£î ‘êHÓq’ #·<Tä e⁄ø=qT#·T C≤>∑sD ¡ #˚j÷· *. n+‘˚ø±<äT. »Hês¡q∆ T&ÉT @ø±<ä•Hê&ÉT |ü + #êeTè‘· kÕïqeTT#˚ ‘ · , <ë«<ä • Hê&É T ø°ås¡kÕïqeTT(bÕ˝≤_Ûùwø£+)#˚‘· dü+‘·è|ü⁄Ô&Í‘ê&ÉT. ªªnC≤„q ‹$Tsê+<Ûdä ´ü Áe‘˚HêH˚qøπ X¯e Á|ükÕ<ädTü eTTUÀ uÛ÷Ñ ‘ê« C≤„q<äèwæº Á|ü<√uÛeÑ μμ <ë«<ä•Hê&ÉT kÕ«$Tq]Ã+∫, ªª<˚yê! X¯øÔÏ ø=\~ Áe‘·eTTHê#·]+#êqT. nC≤„qeTHÓ&ç Nø£{Ï#˚‘· Á>∑T&ç¶ yê&ÉHq’Ó Hê≈£î <äjT· ‘√ C≤„q<äèwæìº Á|ükÕ~+#·+&çμμ nì ÁbÕ]∆+#ê*. n≥T ‘·sê«‘·, Áu≤Vü≤àD dü+‘·sŒ¡ D #˚dæ X¯øÔÏ ø=\~ <ä ø Ï å D ‘√ ‘ê+ã÷\eTT˙j· ÷ *. ‘· s ê«‘· |ü+#·jT· »„eTT\T #˚dæ ã+<ÛTä e⁄\‘√, ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\‘√ ø£\dæ ≈£Ls=Ãì, eTÚqeTT‘√ Hêsêj·TD düàs¡DeTT #˚d÷ü Ô uÛTÑ õ+#ê*. á $<Û+ä >± uÛøÑ ‘ÔÏ √ @ø±<äo Áe‘·eTTqT #˚ùdyês¡T yÓ’≈£î+sƒêìï #˚s¡T‘ês¡T. düX‚wü+

19 www.saimasterforums.org


yêsêÔ˝≤|üeTT e÷]Ã dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ »qø£ j·÷»„e\Tÿ´\ ø£<ä∏ nq+‘·se¡ TT sT÷ $wüjT· eTTô|’ kÕ«$Tyês¡T ì‘ê´q+<äT\yê]ì #Ó| ü eTì ø√]]. kÕ«.ì. :` ãèVü≤<ës¡D´ø£eTTq+<ä* Hê\Ze n<Ûë´j·TeTT, eT÷&Ée Åu≤Vü≤àDeTTq+<äT sT÷ ø£<ä∏ ø£\<äT. ˇø£| ü &ÉT »q≈£îìe<ä≈› î£ j·÷»„e\Tÿ´&ÉT yÓfiq¢Ë T. yês¡T Ä düeTj·TeTTq n–ï¨Å‘e· TTqT >∑T]+∫ #·]Ã+∫]. »q≈£î&ÉT n–ï¨Å‘·eTTq≈£î dü+ã+~Û+∫q n|üPs¡«C≤„qeTTqT j·÷»„e\Tÿ´ì jÓT<äT≥ yÓ\¢&ç+#ÓqT. Äj·Tq #ê˝≤dü+‘√wæ+∫ »q≈£îì es¡eTT ø√s¡Tø=qeTì #Óô|ŒqT. ªªHê sTTwüºeTT e∫Ãq Å|üX¯ï\T n&ÉT>∑T≥≈£î es¡eTT sTTe«μμeTì »q≈£î&ÉT ø√¬sqT. j·÷»„e\Tÿ´&ÉT dü+‘√wüeTT‘√ n+^ø£]+#ÓqT. n+‘·≥ »qø£eTVü‰sêE j·÷»„e\Tÿ´ì sTT≥T¢ Å|•ü ï+#ÓqT. j·÷»„e\ÿ´øÏ+CÀ´‹s¡jT· + |ü⁄s¡Twü sTT‹ ˆ Ä~‘·´CÀ´‹' düÅe÷&ç‹ ¨yê#ê~‘˚´ yêj·T+ CÀ´‹cÕùdÔ |ü\´j·T‘˚ ø£s¡à ≈£îs¡T‘˚ $|üπs´r‘˚´ey˚TyÓ’‘·<ë´»„e\ÿ´ ˆˆ j·÷»„e\ÿ´! á |ü⁄s¡Twüß&ÉT nq>± X¯Øs¡eTT <˚ì#˚ Å|üø±•‘·eT>∑T#·Tqï~. X¯Øs¡eTT »&Éy˚T nsTTqqT ≈£Ls=ÃqT#·Tqï~. ˝Ò#T· #·Tqï~. |üqT\qT #˚jT· T#·Tqï~. yÓqTø£≈î£ eTs¡\T#·Tqï~. Çeìïj·TT jÓT≥T¢ »s¡T>∑T#·Tqï$? dü«j·T+CÀ´‹dü«s¡÷|üeT>∑T Ä‘·àj˚T Åù|s¡øe£ TT n+‘·≥ j·÷»„e\Tÿ´&ÉT ªªÄ~‘·´CÀ´‹'μμ nì düe÷<ÛëqeTT #Óô|ŒqT. dü÷s¡T´ìqT+&çjT˚ #Ó‘’ q· ´eTTqT bı+~ |ü⁄s¡Twüß&ÉT düø\£ ø£sà¡ \qT Ä#·]+#·TqT. »q≈£î&ÉT ªªdüsπ μμ nì eTs¡\ Å|•ü ï+#ÓqT. ªªz j·÷»„e\ÿ´! dü÷sê´düeÔ Tj·TeTT nsTTq ‘·sT¡ yê‘· ≈£L&É |ü⁄s¡Twüß&ÉT düeTdüøÔ s£ à¡ \qT Ä#·]+#·TqT. n|ü &ÉT n‘·ìøÏ #Ó‘’ q· ´eTT jÓT#·Ã≥qT+&ç e#·TÃqT?μμ j·÷»„e\Tÿ´&ÉT ªª#·+Å<Tä ìqT+&ç e#·TÃqTμμ nì #Óô|ŒqT. »q :` ªª#·+Å<Tä &ÉT ndü$Ô T+∫q ‘·sT¡ yê‘·μμ j·÷»„ :` ªªn–ïqT+&çμμ ªªdü÷s¡´#·+Å<Tä \T ndü$Ô T+∫ n–ï ≈£L&É XÊ+‹+∫q ‘·<Tä |ü] á |ü⁄s¡Twüß&ÉT <˚ì#˚ Å|øü ±X¯eTTqT bı+<äTqT? nq>± <˚ì#˚ #Ó‘’ q· ´eTTqT bı+<äTqT?μμ nì »q≈£î&ÉT eTs¡\ Å|•ü ï+#ÓqT. j·÷»„e\Tÿ´&ÉT ªªyêDÒ´yêdü´ CÀ´‹s¡“e¤ ‹μμ nì düe÷<ÛëqeTT #Óô|ŒqT. X¯ãy› T˚ |ü⁄s¡TwüßìøÏ CÀ´‹ nq>± Å|øü ±X¯eTT. <ëì#˚‘H· ˚ Åù|s¡DqT bı+~ |ü⁄s¡Twüß&ÉT Å|eü ]Ô+#·TqT. esê¸ø±\|ü⁄ Nø£{sÏ êÅ‘T· \˝À ‘·q #˚sTTj˚T ‘·q≈£î ø£ìŒ+#·ì düeTj·TeTT˝À u≤≥kÕs¡T\T ≈£îø£ÿ\T, >±&ç<\ä T yÓTT<ä\>∑T »+‘·Te⁄\ X¯ãe› TT\qT $ì yêì#˚ Å|øü ±X¯eTTqT bı+~j˚T ‘·eT >∑eT´eTTqT #˚sT¡ ø=HÓ<sä T¡ . X¯ãÅ› Xe¯ DeTT#˚ ÅXÀÅ‘+˚ Å~j·TeTT www.saibharadwaja.org

20 www.saimasterforums.org


Å|üø±X¯eTTqT bı+<äTqT. ‘·<뛫sê eTqdüT‡q $y˚ø±<äT\T ñ<䓤$+∫ X¯ã›eTT e#·TÃyÓ’|ü⁄q≈£î yÓfi¯ófl≥ yÓTT<ä\>∑T Å|eü è‘·T\Ô T »s¡T>∑TqT. á $<Ûeä TT>∑ n#·Ã≥ X¯ãy› T˚ Å|øü ±X¯eTT. sêE #Óô|ŒqT :` ªªu≤>∑T>∑H˚ e⁄qï~. ø±ì dü÷s¡´, #·+Å<Tä \T, n–ï, yêDÏ nìïj·TT XÊ+‹+∫q |æeTà≥ dü«bÕïedüj ú T· +<äT |ü⁄s¡Twüß&ÉT Å|øü ±X¯eTT m#·Ã≥qT+&ç bı+<äTqT? @\qq dü«bÕïedüj ú T· +<äT á u≤ùV≤´+Å~j·TeTT\T e´eVü‰s¡X¯Sq´eTT\>∑TqT. nsTTqqT eTqTwüß´&ÉT dü«bÕïedüúj·T+<äT≈£L&É Å|üeè‘·TÔ\qT ø£*–j·TT+&ÉTqT. Ä dü«bÕïedüj ú T· +<äT Å|øü ±X¯eTTqT ø£\T>∑Cj Ò T· Tq~ @~? j·÷»„ :` Ä‘·àj˚T |ü⁄s¡Twüßì Å|üø±•+|üCÒj·TTqT. Ä‘·à Å|üø±X¯eTT#˚‘·H˚ á |ü⁄s¡Twüß&ÉT nìï ø£s¡à\qT Ä#·]+#·TqT. ªªø£‘e· T Ä‘˚à‹μμ nì »q≈£î&ÉT n&ç>¬ qT. Ä‘·à‘· m{Ï~º ? n+‘· j·÷»„´e\ÿ´ eTVü≤]¸ #Óô|ŒqT. ªªjÓ÷zj·T+ $C≤„qeTj·T' ÅbÕDÒwßü Vü≤è<ä´qÔs√®´‹' ˆˆ Ä‘·à düÅø£eTeTT>± Ç+Å~j·Teè‘·TÔ\qT Åù|πs|æ+#·TqT. Vü≤è<äj·TeTTq+<äT+&ÉT n+‘·s√®´‹j·T>∑T $C≤„qeTj·Tdü«s¡÷|üeTT. ªª#·≈îå£ sê~ Ç+Å~j·TeTT\≈£î Åù|s¡DqT sTT#·Tà ãVæ≤s¡‘Z e· T>∑T dü÷s¡´#·+Å<ë<äT\ CÀ´‹ n+‘·jT· T kÕ«uÛ≤$ø£eT>∑T CÀ´‹ø±<äT. dü«j·T+CÀ´‹ dü«s¡÷|ü⁄ìe<äq› T+&ç CÀ´‹ìbı+~ Ç+Å~j·TeTT\≈£î Åù|s¡Dì#·TÃqTμμ nì ‘ê‘·Œs¡´eTT. Nø£{øÏ =≥Tº˝ÀìøÏ dü÷s¡T´ìø±+‹ yÓfifl¯ ì#√ ãj·T≥ dü÷s¡T´ì yÓfió¯ sÔ T¡ q≈£î m<äT≥ ˇø£ n<äe› TTqT e⁄+∫ Ä n<äe› TT<ë«sê dü÷s¡´ø±+‹ Nø£{øÏ =≥Tº˝ÀìøÏ e#·TÃq≥T¢ #˚jT· T<äTs¡T. ø±˙ Ä yÓfiÓ ó¯ sÔ T¡ n<äe› TTjÓTTø£ÿ yÓfiÓ ó¯ sÔ T¡ ø±<äTø£<ë! n~ dü÷s¡T´ì<˚. n≥T\H˚ dü÷s¡´#·+Å<ë<äT\T, Å|üø±X¯eTT<ë«sê Ç+Å~j·Teè‘·TÔ\≈£î nqTÅ>±Vü≤ø£eTT\T. ø±˙ Ä Å|øü ±X¯eTT dü÷s¡´#·+Å<ë<äT\ kÕ«uÛ≤$ø£ Å|øü ±X¯eTTø±<äT. dü÷s¡´#·+Å<ë<äT\T <äsŒ¡ DkÕú˙j·TT\T. |üsÅ¡ |øü ±X¯ó´\T. Ä dü÷s¡´#·+Å<ë<äT\T≈£L&É me] Å|øü ±X¯eTT#˚ Å|øü ±•‘·T\>∑T<äTs√ Ä Ä‘·àe÷Å‘y· T˚ dü«j·T+Å|øü ±X¯eTT. dü«bÕïedüj ú T· +<äT≈£L&É Ä‘·à CÀ´‹s¡÷|üeTTq Åù|πs|æ+#·TqT ô|’q Å|ü‘·´>¥CÀ´‹ C≤Å>∑<äedüúj·T+<äT Ç+Å~j·÷qTÅ>±Vü≤ø£eTì #Ó|üŒã&çq~. Ä $wüj·TeTTqT sTT+ø£qT düŒw”øº ]£ +#·T≥≈£î ÅXó¯ ‹dü«bÕïedüj ú T· +<äT ≈£L&É Ä |ü<ës¡|ú ⁄ü ndæ‘Ô «· eTTqT ‘Ó\T|ü⁄#·Tqï~. dü düe÷q' düqTïUÖ ˆ Ä Ä‘·à düe÷qs¡÷|üeTTq ¬s+&ÉT˝Àø£eTT\j·T+<äTqT (C≤Å>∑<äedüúj·T+<äTqT, dü«bÕïedüúj·T+<äTqT) Å|øü ±•+#·TqT. ãT~∆ ‘·q eè‘·T\Ô <ë«sê $wüjT· C≤„qeTTqT bı+<äTqT. Ä düeTj·TeTTq Ä‘·à ≈£L&É $wüjT· C≤„qeTTqT dü+bÕ~+#·T#·Tqï≥T¢ uÛ≤dæ+#·TqT. (<Ûë´j·T‹Çe). Ä‘·à $C≤„qdü«s¡÷|üeTT. ì‘·´eTTqT C≤„qdü«s¡÷|üeTTqT nsTTq Ä‘·àqT ø£D å øÏ $£ C≤„qs¡÷|üeTT>± ‘·\#·T≥ ‘·| ü . ø±ì ãT~∆ eè‹Ôe÷Å‘e· TT ø£D å øÏ e£ T>∑T≥#˚ ãT~∆ ø£D å øÏ £ $C≤„qeTT ø£\~. n+<äT#˚ Ä‘·à≈£L&É ø£Då øÏ $£ C≤„qeTT ø£\~>± ‘√#·TqT. ãT~∆ ‘·qeè‘·T\Ô <ë«sê #·\Hê~Åøj Ï T· \qT #˚sTT+#·Tq|ü &ÉT Ä‘·à≈£L&É Ä Åøj Ï T· \≈£î ø£s>Ô¡ ± Å|rü ‘·eT>∑TqT. (˝Ò˝≤j·T‹ Çe). yêdüeÔ eTTq≈£î n~ ø£søÔ¡ ±<äT. Ä Ä‘·àj˚T dü«|üï s¡÷|üeTTq sT÷ ˝Àø£eTTqT, nq>± C≤Å><∑ eä düqú T, eTè‘·T´s¡÷|üeT>∑T n$<ë´ø£sà¡ \qT n‹Åø$£ T+#·TqT. nq>± dü«bÕïedüqú T bı+<äT≥‘√&ÉH˚ C≤Å><∑ eä kÕúuÀ<Ûeä TT\>∑T $wüjT· eTT\T, ø£sà¡ \T nìïj·TTqT q•+#·TqT. @\qq dü«j·T+CÀ´‹j·T>∑T Ä‘·à‘· dü«|üï dü+ã+<ÛäeTT\>∑T |ü<ës¡úeTT\qT düèwæº+#·Tø=qTqT. ˇπø X¯Øs¡eTTq+<äT e⁄qï Ä‘·à dü«|üï s¡÷|üeTTqT bı+~ eTè‘·T´ s¡÷|üeTT\>∑T ø±s¡´ø±s¡D≤<äT\qT ‘·´õ+∫ dü«|üïeTTq+<äT dü«ø°jT· eT>∑T Ä‘·àCÀ´‹dü«s¡÷|üeTTqT bı+<äTqT.

www.saibharadwaja.org

21 www.saimasterforums.org


á ˝Àø£eTTq+<äT |üs˝¡ Àø£eTTq+<äTqT ≈£L&É Ä‘·à dü«j·T+CÀ´‹j·T>∑T Åù|s¡øe£ TT dü yê nj·T |ü⁄s¡Tc˛ C≤j·Te÷q' X¯Øs¡yTé á Ä‘·àj˚T X¯Øs¡eTT nqT ñbÕ~Û ñ<ä“$¤ +#·T≥˝À ñ<ä“$¤ +#·T#·Tqï≥T¢ uÛ≤dæ+#·TqT. <Ûsä êà<Ûsä êàÅXj ¯ T· eT>∑T X¯Øs¡eTTqT sTT+Å~j·TeTT\≈£î dü+ã+~Û+|üCj Ò T· TqT. Ç~ X¯Øs¡eTTqT ‘·´õ+∫ ñÅ‘ÿ· eTDeTTq≈£î dæ<e∆ä TsTTq|ü &ÉT X¯Øs¡eTT eTè‹ì bı+<äTqT. n+‘· X¯Øs¡eTTq≈£î dü+ã+~Û+∫q bÕ|ü|ü⁄D≤´~ø£s¡à\T, yêì kÕ<ÛäqeTT\>∑T Ç+Å~j·÷<äT\TqT Ä dü+ã+<Ûeä TTqT ‘·´õ+#·TqT. dü«|üï C≤Å>∑<äedüú\j·T+<äT ¬s+&ç+{Ïj·T+<äTqT Ä‘·à ˇπø X¯Øs¡eTTq+<äT e⁄+&ç≈£L&É C≤Å>∑<äedüúj·T+<äT X¯Øs¡eTTjÓTTø£ÿ Ç+Å~j·÷<äT\ ø±sê´#·sD ¡ eTTqT Å>V∑ ≤æ +∫j·TT, dü«bÕïedüj ú T· +<äT ‘·´õ+∫j·TT ãT~∆‘√ ìs¡+‘·se¡ TT dü+#·]+#·T#·T+&ÉTqT. n≥T\H˚ (ªªñuÛÖ˝Àøöμμ) s¬ +&ÉT˝Àø£eTT\q>± ÇVü≤˝Àø£, |üs˝¡ Àø£eTT\T`dü«s¡Z bÕ‘êfi¯eTT\T, s¬ +{ÏjT· +<äT »qà, eTs¡DeTT\<ë«sê ø±s¡´ø±s¡D dü+‘·eTTqT ø£*– (X¯Øsπ +Å~j·TeTT\qT bı+~) ìs¡+‘·se¡ TT dü+#·]+#·T#·T+&ÉTqT. dü+kÕs¡eTT qT+&ç eTTøÏìÔ bı+<äTes¡≈î£ sTT≥T\H˚ »s¡T>∑T#·T+&ÉTqT. Bììã{Ϻ ø±s¡´ø±s¡Ddü+|ò÷ü ‘·eTTø£+f… (X¯Øs¡, Ç+Å~j·÷<äT\ø£+f…) Ä‘·à _ÛqïeTsTTq<äì ãTTEesTTq~. X¯Øsπ +Å~j·Ts¡÷|üeTTqH˚ Ä‘·à e⁄qï#√ Ä‘·à≈£î yêìqT+&ç $&ÉTe&ÉT≥ ndü+uÛeÑ eTT. n–ïC≤«\ Å|øü ±X¯s÷¡ |üeTT. Ä n–ïqT+&ç C≤«\j·TT, Å|øü ±X¯eTTqT $&çe&É˝eÒ ⁄. ø±ì Ä‘·àqT+&ç ø±s¡´ø±s¡Ddü+|ò÷ü ‘·eTT y˚sT¡ e&ÉTqT. ø±e⁄qH˚ Ä‘·à ø±s¡´ø±s¡Ddü+|ò÷ü ‘·eTTø£+fÒ y˚sT¡ . Ä |ü⁄s¡Twüßì yêdükÕúdeü TT\T s¬ +&ÉT 1. Å|‘ü ´· øå±qTuÛ÷Ñ j·Te÷qeT>∑T sT÷ X¯Øs¡eTT. 2. X¯Øs¡$jÓ÷>±q+‘·se¡ TT nqTuÛ÷Ñ j·Te÷qeT>∑T |üs˝¡ Àø£eTT. eT÷&Ée~ ˝Ò<Tä . dü«|üïeTT sT÷ s¬ +{ÏøìÏ dü+~Û. s¬ +&ÉTÅ>±eTeTT\T dü]Vü≤<äT› ¬s+&ÉTÅ>±eTeTT\ø£+f…qT y˚s¡T ø±<äT. n#·Ã≥ ì\ã&çq#√ ¬s+&ÉT Å>±eTeTT\qT #·÷&Ée#·TÃqT. n≥T\H˚ dü«|üïkÕúqeTTq+<äT e⁄+&ç Ä‘·à sT÷ ˝Àø£eTTqT, |üs˝¡ Àø£eTTqT s¬ +{Ïì nqTuÛ$Ñ +#·TqT. |üs˝¡ Àø£eTTq+<äT bÕ|üeTT\qT, Äq+<äeTTqT s¬ +{Ïì nqTuÛ$Ñ +#·TqT. á ˝Àø£eTTq+<äT nqTuÛ≤e´eTT\>∑T |ü<ës¡eú TT\qT ≈£L&É nqTuÛ$Ñ +#·TqT. @\qq dü«|üïeTT |üPs¡«eTT #·÷&Éì yêìì #·÷|æ+#·<Tä . |üPs¡«<äèwü|º <ü ës¡eú TT\ düàs¡Dy˚T dü«|üïeTT. |ü⁄s¡Twüß&ÉT dü«bÕïedü≈ú î£ CÒ]q|ü &ÉT uÛ÷Ñ ‘·, uÛÖ‹ø£ e÷Å‘e· TT\qT (n+X¯eTT\qT) ≈£L&É rdæø=ì yÓfió¯ flqT. nq>± C≤Å><∑ eä düj ú T· +<äT #·÷∫q |ü<ës¡eú TT\ yêdüq\‘√ dü«bÕïedüqú T bı+<äTqT. nq+‘·se¡ TT ‘êH˚ ‘·q≈£î \_Û+∫q C≤Å>‘∑ Y X¯Øs¡eTTqT ‘·´õ+∫ yêdüHêeTj·TeT>∑T dü«|üïX¯Øs¡eTTqT ì]à+∫ ‘·qB|æ#Ô ˚ Å|øü ±•+#·T#·Tqï dü«|üï |ü<ës¡eú TT\qT nqTuÛ$Ñ +#·TqT. nÅ‘ê+j·T+ |ü⁄s¡Twü' dü«j·T+CÀ´‹s¡“e¤ ‹. ªªá dü«bÕïedüj ú T· +<äT |ü⁄s¡Twüß&ÉT dü«j·T+CÀ´‹μμ dü«|üï<äsÙ¡ qeTTq+<äT C≤>∑è‹ø£+fÒ yÓ\’ ø£D å ´eTT ø£\<äT. C≤>∑è‹j·T+<äT Ç+Å~j·TeTT\T, eTqdüT‡, ãT~∆, dü÷s¡´Å|øü ±X¯eTT\T, yÓTT<ä\>∑Tyêì#˚ dü+ø°seí¡ T>∑T≥#˚ Ä‘·àCÀ´‹ ìX¯ÃsTT+#·ã&ÉC≤\<äT. á Å|øü ±X¯eTT me]~? Ç+Å~j·TeTT\~j·÷? eTqdüT‡~j·÷? ãT~∆~j·÷? dü÷s¡T´ì~j·÷? Ä‘·à~j·÷? nqTq~ ìX¯ÃsTT+#·T≥ »s¡T>∑<Tä . dü«|üïeTTq+<äT sTT$ @$Tj·TT e⁄+&Ée⁄, Ä‘·àj˚T e⁄+&ÉTqT. ø±e⁄q dü«bÕïedüúj·T+<ä* Å|üø±X¯eTT Ä‘·à~j˚T nìj·TT, Ä‘·à‘· dü«j·T+CÀ´‹ nìj·TT n+^ø£]+#·e˝…qT. C≤>∑è‹j·T+<ä* $wüjT· eTT˝Ò dü«|üïeTTq+<äTqT ø£\e⁄. dü«|üïeTTq+<äT C≤>∑è‹ø£+f… @$T yÓ’\ø£åD´eTT ø£\<äT? Ä‘·à dü«bÕïedüúj·T+<äT dü«j·T+CÀ´‹ nqT≥≈£î ‘·–q Ä<Ûës¡yT˚ $T nqT Å|Xü ï¯ ≈£î ÅXó¯ ‹Å|eü ÷DeTT ø£\<äT.

www.saibharadwaja.org

22 www.saimasterforums.org


|üP» m+<äT≈£î? m˝≤ #˚j·÷*? Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

kÕsTT

|üPC≤ $<Ûëq+ l kÕsTT|ü≥¢ eTq≈£î >∑\ | ùÁ eT, >ös¡yê\qT e´ø£+Ô #˚jT· &ÉyT˚ . n+fÒ eTq˝À ì»yÓTÆq Áù|eT, >ös¡e+, ÁX¯<ë∆ Äj·Tqô|’ m+‘·>± e⁄+{≤jÓ÷ n+‘·>± eTq |üP» kÕs¡ ∆ ø £ + ne⁄‘· T +~. ø£ q Tø£ kÕsTT ©\\qT bÕsêj·TD#˚dæ eTq Vü≤è<äjT· +˝À kÕsTT jÓTTø£ÿ n<äT“‘¤ · X¯øÔÏ |ü≥¢ uÛøÑ ÔÏ XÁ < ¯ \∆ä qT bı+~‘˚ eTq+ dü]>± Äj·TqqT |üPõ+#·>\∑ T>∑T‘êeTT. n˝≤ #˚d ù yê]øÏ <Ûë´qXÀ¢ø±\˝À >±ì, Hêe÷\˝À>±ì u≤u≤©\\T düTŒ]¤ +∫ ìs¡+‘·s+¡ yê{Ï düàs¡DÒ »s¡T>∑T‘·T+~. Çø£ dü + ø£ \ Œ+‘√ Äs¡ + _Û + ∫ $$<Û ä ñ|ü#êsê\˝À e´ø£Ô+ ø±e\dæq uÛ≤yêìï, nìï ñ|ü#êsê\‘√ ≈£L&çq |üP» #˚düTÔqï+<äùd|üP H˚|< ü ´äÛ dü+^‘·+˝≤>∑ Vü≤è<äjT· +˝À e⁄+&Ée\dæq uÛ≤yêìï $e]kÕÔqT. kÕ<Ûq ä ˝Àì s¡V≤ü dü´+ düs«¡ ø±\ düsê«edü\ú j·T+<äT eTqdüT‡ <Û´˚ j·Ts¡÷|üyTÓ Æ e⁄+&É&y É T˚ . n<˚ yÓTT<ä≥ dü>∑TD kÕø屑êÿsêìøÏ ‘·sê«‘· ìs¡TZD ìsêø±s¡ Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ø° <ë] rj·T>∑\<äì l sêeTø£ è wü í |ü s ¡ e TVü ≤ +dü #· ] Á ‘ · ãTTEe⁄ #˚dTü +Ô ~.kÕsTT≈£L&Ü ‘·eT kÕ<Ûq ä >∑T]+∫ n<˚ #ÓbÕŒsT¡ . yÓTT<ä≥H˚ ìs¡TD Z kÕ<Ûq ä #ê˝≤ ø£w‘ºü s· e ¡ T˙, uÛøÑ ÔÏ #ê˝≤ düT\uÛe Ñ T˙ ^‘· ≈£L&Ü #ÓãT‘·T+~. kÕsTTu≤u≤qT dü<ë eTqdüT‡q+<äT+#·Tø=ì, Äj·Tq kÕìï<ëÛ ´ìï uÛ≤eq #˚jT· &ÉyT˚ kÕ<Ûq ä . Ç~ dü s ¡ « ø±\ dü s ê«edü ú \ j· T +<ä T »]π > ˝≤ eTTeTT≈£îå e⁄\T #·÷#·Tø√yê*. (eTTeTT≈£îå e+fÒ yÓ÷ø£å+ ø√πsyê&ÉT. yÓ÷ø£åeT+fÒ nC≤„qyÓTÆq, www.saibharadwaja.org

<äT:K<ëj·Tø£eTT˝…q ’ ã+<Ûë\ qT+&ç eTTøÏ,Ô ªªH˚qT <˚V≤ü |ü]$T‘·T&Óq ’ e÷qe⁄DÏμí μ nqï uÛ≤eqqT+&ç eTTøÏ—Ô ªªH˚qT, Ä |üse ¡ ÷‘·à ˇø£ÿfÒμμ nH˚ C≤„Hêìï bı+<ä&Éy˚T.) l kÕsTT ‘·q uÛ≈Ñ î£ \Ô T ‘·qqT uÛøÑ ÔÏ XÁ < ¯ \∆ä ‘√ düà]+∫q ø£åD+˝À yê] #Ó+‘·H˚ e⁄+{≤qì yê>±∆q+ #˚kÕs¡T. n~ ì»+. ø±s¡D+ yês¡T düs«¡ yê´|æjTÆÓ , düs«¡ s¡÷bÕ\˝Àq÷ düs«¡ <ë e⁄Hêïsì ¡ yê] ©\\T ìs¡÷|ædTü H Ô êïsTT. á $wüjT· + yê] düe÷~Û nq+‘·s+¡ >∑÷&Ü j·T<ës¡e ú Tì ìs¡÷|æ+#˚ ©\\T ndü+U≤´ø£+>± e⁄HêïsTT. nsTT‘˚ ‘·q uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûäq kÂ\uÛÑ´+ ø√dü+ ‘·q≈£L, ‘·q ∫Á‘êìø° uÒ<+äÛ ˝Ò<ì ä u≤u≤ ìs¡÷|æ+#ês¡T. ø£qTø£ Äj·Tq ∫Á‘| · { ü ≤ìï+{À¢ e⁄+#·&+É , á dü‘ê´\T Vü ≤ è<ä j · T >∑ ‘ · + ø±e&É + ø√dü + ªªl kÕsTT ©˝≤eTè‘· e TTμμ bÕsêj· T D #˚ j · T &É e T÷ yÓTT<ä{ÏyÓT≥Tº. ‘·sê«‘· Ä s¡÷|ü+˝À Äj·TH˚ e⁄Hêïsq ¡ ï >∑T]Ô+|ü⁄‘√ dü<ë e]Ô+#·Tø√&É+ eTTK´+.

kÕ<Ûqä ˝Àì s¡V≤ü dü´+ düs«¡ ø±\ düsê«edü\ú j· T +<ä T eTqdü T ‡ <Û ˚ ´ j· T s¡ ÷ |ü y Ó T Æ e⁄+&É & É y ˚ T . n<˚ yÓ T T<ä ≥ dü > ∑ T D kÕø屑êÿsêìøÏ ‘·sê«‘· ìs¡TZD ìsêø±s¡ Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ø° <ë] rj·T>∑\<äì l sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü #·]Á‘· ãTTEe⁄ #˚dTü Ô+~.kÕsTT≈£L&Ü ‘·eT kÕ<Ûqä >∑T]+∫ n<˚ #ÓbÕŒs¡T. 23 www.saimasterforums.org


eTq+ J$‘· + ˝À <˚ ì ì bı+<ä ìX¯ à s TT+#· T ≈£ î Hêï y Ó ÷ Ä \ø£ å ´ + Äj· T H˚ q ì Vü≤è<äj·÷ìøÏ nqTø£åDeTT >∑Ts¡TÔ#˚ùd+<äTø£~ ñ|ü ø £ ] dü T Ô + ~. Äj· T q ñìøÏ ì eTq$T˝≤ >∑T]ÔdTü +Ô fÒ Ä sTT\T¢ Äj·Tq kÕìï<´äÛ +e\¢ Ä<Ûë´‹àø£ X¯øì ÔÏ |ü⁄+E≈£î+≥T+~. Çø£ á uÛ ≤ eq dü < ë eTqdü T ‡ ˝ À ì\e&ÜìøÏ, ˝ÖøÏø£ øÁ j Ï ÷ · ø£˝≤bÕ\˝À, uÛ≤eq˝À sTT~ eTs¡T>∑T|ü&É≈£î+&Ü e⁄+&É&Üìø° ì‘·´+ ìÁ<˝ä e Ò >±H˚ bÁ Õ‘·:düàs¡D #˚jT· &É+ ÄeX¯´ø£+. n~ ÄHê&ÉT eTq eTqdüT‡HÓ˝≤ e⁄+#·Tø√yê˝Àqqï $wü j · ÷ ìï >∑ T s¡ T Ô # ˚ d æ eTq |ü ≥ Tº < ä \ qT | ô +#·T‘·T+~. n+<äTøπ eTT+<äs¡ ªÁbÕ‘·:düàs¡Dμ ˝Òø£ ñ<äjT· bÁ Õs¡q ∆ bı+<äT|üs# ¡ & · +É »]–+~. ‘·sê«‘· ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃ≈î£ H˚|⁄ü Œ&TÉ ≈£L&Ü ` ñ<ëVü≤s¡D≈£î kÕïq+ #˚d ù |ü⁄Œ&TÉ á ˙{Ïs÷ ¡ |ü+˝À ≈£L&Ü düs«¡ >∑‘y· TÓ q Æ u≤u≤ X¯øj ÔÏ T˚ e⁄qï<q ä ï >∑Ts¡Tq Ô T eVæ≤+∫ <ëì‘√ eTq nÁX< ¯ q ∆ä T, @eTs¡TbÕ≥TqT ‘=\–+#·Tø√&ÜìøÏ kÕïq+ dü+πø‘·+ ø±yê* ` u≤u≤ ∫+‘· q ≈£ î <√Vü ≤ <ä y Ó T Æ q uÛ ≤ yê\qT nuÛÑ´dæ+#ê*. kÕïHêq+‘·s¡+ |üP»≈£î ≈£Ls¡TÃq|ü⁄Œ&ÉT yÓ T T<ä ≥ dü + ø£ \ Œ + #Ó ã T‘êeTT. m≥÷ |ü P » #˚ j · T uÀ‘· ÷ ª|ü P » #˚ j · T uÀ‘· T Hêï q Tμ nì eT+Á ‘ · s ¡ ÷ |ü + ˝À #Ó | ü Œ &É + m+<ä T ≈£ î ? nì|æ+#·e#·TÃ. ø±ì jÓ÷∫ùdÔ ‘·|üŒ ãTTwüß\T <ëìHÓ+<äT≈£î e´ed”øú ]£ +#ês√ ‘Ó*j·T<äT. ˇø£{Ï s¬ +&ÉT ñ<ëVü≤s¡D\T: eTq+ Á X ¯ < ä ∆ > ± <Û ë ´ì+#· T ø√yê\ì ≈£Ls¡T+à fÒ ø=ìï ìeTTcÕ˝À¢ eTq+ Ç‘·s¡ Ä˝À#·q˝À¢ eTTì– ≈£Ls¡TÃqï \øå±´H˚ï eTs¡TkÕÔeTT. ø=~› ùd|ü{Ï>±Zì ª@$T{Ï! <Ûë´q+ #˚<ë›eTì ≈£Ls=Ãì sTT˝≤ Ä˝À∫dü ÷ Ô ≈£ L s¡ T à + {≤H˚ $ T{Ï ? μ nì ÄX¯ à s ¡ ´ b˛‘êeTT. n˝≤H˚ J$‘· + ˝À Je XÊÁ k ÕÔ < Û ä ´ j· T q+ #˚ d æ >=|ü Œ >± ñrÔ s ¡ T í \ yÓ T Æ &Üø£ º s ¡ e ⁄<ëeTqï ÄX¯ ‘ √ ø£ fi ≤XÊ\˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ˝À #˚sêeTqTø√+&ç, Áø£eT+>± |ü]#·j÷ · \T Ç‘·s¡ $wüj÷ · \ô|’ ÄdüøÔÏ | ô ]–, eTq |ü≥Tº<\ä dü&*É ∫e]øÏ bÕ´ôd‘’ # ˚ ê\T nH˚ dæ‹ ú øÏ www.saibharadwaja.org

ekÕÔ e TT. n˝≤ >±≈£ î +&Ü Ä \øå ± ´ìï ì\T|ü⁄ø=H˚yês¡+‘· dü«\Œd+ü K´˝À e⁄+{≤s√ #·÷d ù Ô ‘Ó\TdüTÔ+~. ø£qTø£ yÓTT<ä≥ dü+ø£\Œ+ ã\+>± e⁄+fÒ Ç‘·s¡ yê´yÓ÷Vü‰\T | Á ã ü \≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>‘∑ \Ô· T eTqy˚T rdüT≈£î+{≤eTT. ˝Ò≈î£ +fÒ | Á øü ÿ£ <ë] |ü{ºÏ ndü\T \ø£´å + eTs¡T>¬ b’ ˛‘·T+~. n+‘˚>±ø£, yÓTT<ä≥ >∑{ºÏ dü+ø£\ŒeTTHêï eTs¡T>∑T|ü&≈É î£ +&Ü e⁄+{≤\+fÒ ‘·s¡#·÷ eTq eTdüdüT‡qT eTq |üs¡eT\ø£å´eTT yÓ ’ | ü ⁄ ≈£ î eTqy˚ T ‘· s ¡ # · T >± eTs¡ ˝ ≤ eTs¡ ˝ ≤ bÁ ˛‘ê‡V≤æ +#·Tø√yê*. n˝≤ ì‘·´eT÷ ã\+>± eTq yÓ T T<ä { Ï \ø£ å y Ó T Æ q eTTeTT≈£ å î ‘ê«ìï ã\|üs# ¡ T· ø√&Üìπø ì‘·´|üP»˝À dü+ø£\ŒyTÓ Tø£u≤Û >∑+ ø±e\dæ e⁄+≥T+~. Ç+ø=ø£ $wü j · T +. eTqdü T ‡ \ø£å´eTTMT<äqT+∫ Á|üø£ÿ≈£î |üs¡T¬>‘·Ô&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D+ @ $wüj÷ · \ MT<äø~ £ |üsT¡ >¬ &ÉT‘·T+<√ yê{Ï ô | ’ eTq≈£ î >∑ \ ÇcÕº s TTcÕº ˝ Ò . yê{Ï ô | ’ eTq≈£ î +&˚ uÛ ≤ yêìï eTq≈£ î qï \ø£ å ´ |ü s ¡ + >± eT\#·T≈£î+fÒ n$ eTq≈£î \øå±´ìï >∑Ts¡T# Ô d ù˚ $>± s¡÷bı+~ ì‘·´J$‘·+˝À ‘ês¡dæ˝Ò¢ $wüj·÷\T ≈£L&Ü eTq\qT nqTø£D å eTT eTq \ø£´å +yÓ| ’ ⁄ü ≈£î ñqTàK+ #˚ ù d $>± e÷s¡ T ‘êsTT. n+<ä T π ø edü T Ô e ⁄\T, e´≈£ î Ô \ T, Á b ÕDT\T y˚ s ¡ T y˚ s ¡ T >±, eTqqT+&ç y˚ s ¡ T >± eTq¬ ø ˝≤ nqTuÛ Ñ e eTe⁄‘êjÓ ÷ n$ n˝≤H˚ e⁄Hêï j · T qTø√e&É y ˚ T yê{Ï ô | ’ ˝ÀøÏ ø £ y Ó T Æ q ÇcÕºsTTcÕº\≈£î ø±s¡D+. ny˚ eTq\qT \ø£å´+ qT+&ç yê{Ïy| ’Ó ⁄ü ≈£î eT[fl+#˚~. n+<äTøπ dü+ø£\Œ+ #Ó ù | Œ eT+Á ‘ · + ˝À á #· s ê#· s ¡ $ X¯ « eT+‘ê düs¡«yê´|üø£ #Ó’‘·q´X¯øÏÔjÓÆTq $wüßíe⁄jÓTTø£ÿ ÄC≤„qTkÕs¡+ Ä #Ó‘’ q · ´+˝À eTqdüT˝‡ À uÛ≤e+˝≤ @s¡Œ&‘É êj·Tì, ø£˝≤Œ\T, eTq«+‘·sê\T, j·TT>±\ <ä>sZ∑ ¡ qT+&ç <Ûë´ì+#˚ ø£D å + es¡≈L £ e⁄qï ø±\eTT, B«bÕ+‘ê\ qT+&ç eTq dü«>∑èVü≤+ es¡≈L £ e⁄qï | Á < ü X˚ Ê\÷ Äj·Tq dü+ø£˝≤Œ\ì, M≥ìï+{Ï s¡÷|ü+˝À Ä #Ó‘’ q · ´y˚T e⁄qï<˙ ä eTq˝Àq÷ Ä ø±s¡D+>± yê´|æ+∫j·TTqï Ä #Ó’‘·q´+ eTq≈£î Á|üdüqïyÓTÆ kÕøå ± ‘· ÿ ]+#· & Üì¬ ø ’ eTq+ <Û ë ´ì+∫ 24 www.saimasterforums.org


|üPõdüTÔHêïeT˙ >∑Ts¡TÔ#˚ùd~>± e⁄+≥T+~. nìï ~≈£îÿ˝≤ u≤Vü≤´+>± yê´|æ+∫, eTq X¯Øs¡+ s¡÷|ü+˝Àq÷ n<˚ e⁄qï<q ä ï uÛ≤e+ ø£*>π +<äT≈£î n+>∑ H ê´dü ø£ s ¡ H ê´kÕ\T |ü P C≤$<Û ë q+˝À e⁄+{≤sTT. ì‘·´|üP»‘√ á uÛ≤e+ ã\|ü&ܶø£ Çø£ ªH˚qTμ n+≥÷ á $X¯«#Ó’‘·q´+ qT+&ç y˚πs @eTT+B nqï $y˚ ø £ + y˚ T ˝§ÿì, ªH˚ q T>± Ç|ü⁄Œ&q É TuÛe Ñ eTj˚T´ #Ó‘’ q · ´eT<˚μ nqï dæ‹ ú øÁ e £ T+>± nuÛ≤´düeXÊ‘·TÔ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ nìï~≈£îÿ˝≤ n<˚ e⁄qï<äqï uÛ≤e+ <äè&ÛÉ|ü&ç, @ ~≈£îÿqTqï @ $wüj·÷\T eTqdüT‡q Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü #˚dæq uÛ≤eã+<Ûäy˚T ª~>∑“¤+<ÛäeTTμ. Ä<ÛäTìø£ $C≤„HêHêï]®+∫qyê]øÏ uÛÖ‹ø£ XÊÁ d ü Ô Ø ‘ê´ dü è wæ º ˝ Àì HêHê‘ê«ìø±<Û ë s¡ + >± @ø£‘«· eTTqï<q ä ï ìX¯ÃjT· + ø£*–q bÕeTs¡<èä wæì º n‹Áø£$T+#·&Üì≈£î|üø£]+#˚ ˝≤>∑ ª@~ ì»+?μ Áyêdæ Á|ü#·T]+#·e\dæ e∫Ã+~. uÛÖ‹ø£, HêdæÔø£ yê<ë˝… ˝ ≤ ìsê<Û ë sê˝À, á $wü j · ÷ H˚ ï $<˚XÊ\˝Àì n‘ê´<ÛäTìø£ |ü]XÀ<Ûäq\T m˝≤ ìs¡ ÷ |æ d ü T Ô H êï j Ó ÷ ‘Ó \ T|ü & É + ø√dü + ª$C≤„ q M∫ø£ \ Tμ Á y êj· T &É + »]–q~. Ä |ü ⁄ dü Ô ø ±\q|ü ⁄ Œ & É | ü ⁄ Œ & É T |ü ] o*dü T Ô + fÒ kÕ<Û ä q ã\|ü & É T ‘· T +~. BìH˚ eTq |ü P Ø«≈£ î \T ‘·‘·Ô«∫+‘·qHêïs¡T. ‘·‘·Ô« ∫+‘·q, uÛÑøÏÔ ø£*ùd ø=qkÕ>±\ì XÊÁdüÔ+. á dü + ø£ \ Œ + ˝Àì Ä<Û ë ´‹àø£ dü ‘ · ´ y˚ T

bÕeTs¡<äèwæºì n‹Áø£$T+#·&Üì≈£î|üø£]+#˚ ˝≤>∑ ª@~ ì»+?μ Áyêdæ Á|ü#·T]+#·e\dæ e∫Ã+~. uÛ Ö ‹ø£ , Hêdæ Ô ø £ yê<ë˝… ˝ ≤ ìsê<Ûësê˝À, á $wüj·÷H˚ï $<˚XÊ\˝Àì n‘ê´<Û ä T ìø£ |ü ] XÀ<Û ä q \T m˝≤ ìs¡÷|ædüTÔHêïjÓ÷ ‘Ó\T|ü&É+ø√dü+ ª$C≤„q M∫ø£ \ Tμ Áyêj· T &É + »]–q~. Ä |ü⁄düÔø±\q|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT |ü]o*düTÔ+fÒ kÕ<Ûäq ã\|ü&ÉT‘·T+~. BìH˚ eTq |üPØ«≈£î\T ‘·‘·Ô«∫+‘·qHêïs¡T. ‘·‘·Ô« ∫+‘·q, uÛÑøÏÔ ø£*ùd ø=qkÕ>±\ì XÊÁdüÔ+. www.saibharadwaja.org

eT÷ØÔuÛÑ$+∫ eTq ø=s¡≈£î l kÕsTT>± yÓ\dæ ∫Á‘s· ÷ ¡ |ü+˝À e⁄qï<ì ä Äj·Tq #·]‘Á · >∑T]Ô+#˚˝≤>∑ #˚dTü +Ô ~. Çø£ 16 ñ|ü#êsê\T #˚dTü q Ô ï+‘· d ù |üP eTq Vü≤è<äjT· +˝À n+‘·{Ï düs«¡ E„&TÉ , düs«¡ yê´|æ nsTTq eTVü≤˙j·TT&ÉT eTq m<äT≥ á s¡÷|ü+˝À e⁄Hêïs¡T nqï uÛ≤eq eTDÏe÷\˝Àì dü÷Á‘·+˝≤ #Ó < ä s ¡ ≈ £ î +&Üe⁄+&Ü*. nuÛ ≤ ´dü + ‘√ Ç~ ≈£ î <ä T s¡ T ‘· T +~. Ä #Ó < ä s ¡ ì uÛ ≤ eH˚ <Û ë ´q+. |üPC≤q+‘·s¡+ ñ|ü#êsê\T e÷ì Ä uÛ≤yêH˚ï Vü≤è<äjT· eT+‘·{‘Ï √q÷ bı+~e⁄+&É&y É T˚ <Ûë´q+. |üPC≤+‘·s¡+˝À <Ûë´q+ ø=qkÕ–+#·ø£b˛e&É+, nqï+ e+&ÉTø=Hêïø£ ‹qø£ b˛e&É+ ˝≤+{Ï~. dü+ø£\Œ+ uÛ≤ej·TTø£Ô+>± #Ó|ü⁄Œø=Hêïø£ ªn|ü$Á‘·: |ü$Á‘√yêμ nqï XÀ¢ø£+˝À ‘êqT≈£L&Ü $X¯«s¡÷|ü+ <Ûä]+∫q uÛÑ>∑eX¯ÙøÏÔeTj·TT&Éqï >∑T]Ô+|ü⁄‘√ u≤Vü‰´uÛÑ´+‘·sê\˝À |ü$Á‘·T&Éqì >∑T]Ô+#ê*. ‘·sê«‘· <Ûë´q XÀ¢ø+£ uÛ≤e∫+‘·q‘√ |ü]+ƒ ∫ eTqdüTq ‡ Ä uÛ≤yêìï ì\T|ü⁄ø√yê*. n<˚ Vü≤è<äj·T+˝ÀøÏ <Ûë´qs¡÷|ü+˝À >∑Ts¡TeT÷]Ôì | ùÁ eT, >ös¡yê\‘√ ÄVü‰«ì+#·&+É . ÄVü‰«ì+#·&y É T˚ ÄyêVü ≤ q+fÒ . eTq≈£ î Á ù | eTbÕÁ ‘ · T ˝… ’ q yês¡ T >∑ T s¡ T Ô ø =∫à q |ü ⁄ Œ&É T Ä dü à è‘· T \qT Á ù | eT‘√ Vü≤è<äj·T+˝À m˝≤ d”«ø£]kÕÔyÓ÷ n˝≤H˚ kÕsTT kÕìï<Ûë´ìï Vü≤è<äj·T+˝ÀøÏ rdüTø=+{≤eTT. n<˚ ÄyêVü≤q+. Ä >∑T]Ô+|ü⁄H˚ eTq+ ÄVü‰«ì+#˚~. ø±s¡D+ >∑Ts¡Te⁄ düs«¡ >∑‘T· &ÉT. Äj·TqqT mø£ÿ&çøì £ ÄVü‰«ì+#·>\∑ +? Ä uÛ≤yêìï eTq+ |üP»+‘·{øÏ ° H˚|< ü ´ä∏ +˝À ì\T|ü⁄ø√&ÜìøÏ dü+øπ ‘·yT˚ Äj·Tq≈£î Ädüq+ düeT]Œ+#·&e É TH˚ u≤Vü≤´Áøj Ï T· . Ç+{Ïø=∫Ãq | ô <ä\› ≈£î e⁄qï‘êdüqy˚Tdæ dü‘ÿ· ]+∫q≥T¢ kÕsTT s¡ ÷ bÕìï eTq Á X ¯ < ë∆ | ü P s¡ « ø£ y Ó T Æ q <ä è wæ º ˝ ÀøÏ rdüTø√&É+ ø√dü+ Ädüq düeTs¡ŒD|ü⁄Œ&TÉ e⁄qï‘êdüq+ | ô ’ yê]ì ≈£Ls√Ã| ô {Ïq º ≥T¢ uÛ≤$kÕÔeTT. ñqï‘êdüq düeTs¡ŒD+ Ä+fÒ l kÕsTT eTqø£+fÒ e⁄qï‘y · TÓ q Æ C≤„qdæ‹ ú ˝À e⁄Hêïsq ¡ ï >∑T]Ô+|ü⁄ eTq˝À e⁄+&ÜìøÏ dü+πø‘·+. Ç˝≤ Á|ü‹ ñ|ü#ês¡eT÷ eTqø±j·Tq |ü≥¢ e⁄qï uÛÑøÏÔ, ÁX¯<ä∆\≈£L, Äj·Tq e⁄qï‘·dæú‹øÏ dü + ã+~Û + ∫q~ ø£ q Tø£ Á | ü ‹ ñ|ü # êsêìøÏ eTT+<äT Äj·Tq dæú‹ì, eTq uÛ≤yê˙ï e]í+#˚ 25 www.saimasterforums.org


XÀ¢ø£eTT+≥T+~. Ä XÀ¢ø±ìï uÛ≤ej·TTø£Ô+>± düà]+∫q|ü⁄Œ&TÉ |üP» j·÷+Á‹ø£+>±>±ø£ düJe+>± »s¡T>∑T‘·T+~. eTq jÓT<äT≥ Äj·Tq e⁄Hêïs¡qï uÛ≤yêìï bı+<ä>∑\T>∑T‘êeTT. Vü≤düÔeTT\≈£î ns¡È´$Te«&ÉeT+fÒ`#˚‘·T\T ø£&>É ≥ ∑ +>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. ‘·sT¡ yê‘· Ä#·eTq+. HÓy ’ < ˚ ´ä + sTTkÕÔeTT >∑qTø£ <ëìøÏ eTT+<äT #˚‘T· \T, X¯ Ø s¡ + ø£ & É T >∑ T ø√≥+ Á X ¯ e TqT ‘· – Z + ∫ X¯ ø Ï Ô ñ‘ê‡Vü‰\qT ø£*ZdüTÔ+~. eTqÁk˛ÔÁ‘ê\T, |üP»\÷ kÕsTTì Á | ü d ü q Tï \ qT #˚ k ÕÔ s TT nì uÛ ≤ e+. <ëìø±ÿs¡D+ á ñ|ü#êsê\ <ë«sê eTq≈£îqï ÁX¯<ä∆ Á|üø£≥+ ø±e&Éy˚T. eT+∫ $<ë´]∆j·T+<äT ñbÕ<Û ë ´j· T T&Ó ˝ ≤ Á | ü ‘ ˚ ´ ø£ Á X ¯ < ë∆ d ü ≈ £ î Ô \ qT bı+<äT‘ê&√, n˝≤H˚ XÁ < ¯ ë∆fió¯ yÓq ’ eTTeTT≈£îå e⁄ |ü≥¢ dü<Tä sZ T¡ e⁄ ≈£L&É. ñ|ü#êsê\˝Àì XÁ < ¯ ,∆ä uÛ≈Ñ î£ ì Ô ˝À C≤„q+ |ü≥ø¢ \£ Äø±+ø£q å T ‘Ó\TŒ‘T· +~. <ëì $\Te n‘·&øç Ï ‘Ó*j·T&ÉyT˚ Ä XÁ < ¯ ≈∆ä î£ ø±s¡D+. bÕ<ë\≈£î bÕ<ä´eTT, kÕïqeTT nì ñ|ü#êsê\ uÛ≤e+ Çø£ÿ&˚ $e]+#·&y É TÓ q Æ ~. kÕïH√|ü#ês¡+ |üP»˝À m+‘√ $|ü ⁄ \+>± #˚ d æ s¡ ÷ |ü , >∑ T D ∫+‘· H Ó + ‘√ ã\|üs¡#·Tø=H˚ neø±X¯eTTqï~. n+>∑ | ü P »˝À dü < ä T Z s ¡ T e⁄ ‘· q nej· T yê\qìï + {Ï ì uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ Á X ‚ j · T dü T ‡ ≈ £ î $ìjÓ÷–+#˚ dü<Tä D Z ≤\≈£î dü+øπ ‘ê\T>± uÛ≤$+∫ |üPõkÕÔeTT. ‘·sê«‘· Hêe÷e[‘√ |üP», ˝Òø£ k˛Ô‘Á · |üsq ¡ƒ #˚kÕÔeTT. á k˛ÔÁ‘·|üsƒ¡q m+<äT≈£î? nqï~ dü]>± ns¡+∆ #˚dTü ø√yê*. ˝Ò≈î£ +fÒ Çwü< º e ’Ó + eTTKdüT‹ Ô ‘√ ‘·è|æ# Ô +Ó <˚ ≈£îå < Á ä >∑TDe+‘·T&ÉT>± >√#·]+#·>\∑ &ÉT. ‘·q m<äT≥ | Á ‘ü ´· ø£+å >± e⁄qï dü÷\ú s¡÷|üyT˚ >∑Ts¡Te⁄ nqï u Á ≤Û +‹ ø£\T>∑≈î£ +&Ü Ä s¡÷|ü+<ë«sê eTq≈£î e´ø£ÔeTj˚T´ >∑Ts¡Te⁄jÓTTø£ÿ n+‘·s¡+–ø£dæú‹ì >∑T]Ô+#·&Éy˚T <ëì Á|üjÓ÷»q+. eTqdüT‡ ‘·qT ∫+‹+#˚ $wü j · ÷ \˝À e÷s¡ T Œ q T ø√π s ~>± e⁄+≥T+~. <ëìH=ø£e+ø£ ‘·è|æ| Ô sü # ¡ +˚ <äT≈£î $$<Ûä Hêe÷\qT uÛ≤ej·TTø£+Ô >± |ü]kƒ ÕÔeTT. ø±ì nìï Hêe÷\T ˇø£ <Óe ’ dü«s¡÷bÕìy˚ nj·TT´+&É&+É e\¢ eTqdü T ‡ ≈ £ î nH˚ ø £ $wü j · ÷ \ìdü T Ô q qï ≥ T¢ Á u Û Ñ $ T+|ü # ˚ d ü ÷ Ô ˇø£ ÿ <ëì ô | ’ q H˚ ì*ù | ˝≤>∑ www.saibharadwaja.org

#˚jT· &ÉyT˚ Hêe÷e[ | Á j ü ÷ Ó »q+. eTqdüT‡ø=ø£ \ø£åDeTT+~. n~ <˚ìì uÛ≤$ùdÔ Ä s¡÷bÕìï n\Œ+>±H√, n~Ûø£+>±H√ nuÛ ≤ ´kÕìï u{Ï º bı+<ä T ‘· T +~. dü < ä T Z s ¡ T >∑ T D ∫+‘·Hê‘·àø£yTÓ q Æ HêeT|üsq ¡ƒ dü<Tä sZ T¡ ì ‘·‘«Ô· +‘√ eTq eTqdüTq ‡ T ‘ê<ë‘êà´ìï #Ó+<˚˝≤ #˚dTü +Ô ~. á $<Û+ä >± HêeT k˛Ô‘Á +· #˚dq æ uÛ≈Ñ î£ & Ô ç eTqdü T ‡ Ä Hêe÷\ #˚ ‘ · ù | s=ÿqã&ç q ~e´>∑TD∫+‘·qe\¢ ‘·<ë“e ¤ +bı+~, øπ e\ | Á øü è£ ‘· nC≤„q|üP]‘· ∫+‘·q\qT+&ç |ü]X¯ó<äe ∆ Tj·÷´ø£ eTqdüT‡ düV≤ü »+>± <Ûë´HêìøÏ ñqTàKeTe⁄‘·T+~. n˝≤ nsTT <Ûë´q+ »s¡T>∑&Üìï Ä‘·àdü«s¡T|ü⁄&ÉT>± Vü≤è<äjT· +˝À <ë–j·TTqï ‘·q Çwü< º e ’Ó + jÓTTø£ÿ ø£ è |ü Á | ü k Õ~‘· y Ó T Æ q <ä ì s¡ ÷ |ü ø ±\+ø±s¡ + >± #Ó|Œü ã&ÉT‘·T+~. ø±s¡D+ uÛ≈Ñ î£ & Ô ç nqTuÛe Ñ + dü]>∑ n˝≤H˚ e⁄+≥T+~. Ç{Ï º uÛ ≤ e+ e\¢ ‘· q <Û˚´j·TedüTÔe⁄ô|’ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä∆\T eè~∆ nsTT |üP» |ü { Ï w ü º e Te⁄‘· T +~. Ä ø±s¡ D +>± <Û ë ´q+ ã\|ü&ÉT‘·T+~. ø£qTø£ k˛ÔÁ‘· |üsƒ¡q‘√ <Ó’e+ dü + Á | ” ‘ · T &É e &É e T+fÒ @$T{À dü ] >∑ ns¡ ∆ + #˚düTø√yê*. Çø£ Vü‰s¡‹. Äs¡‹ dü+>∑‹ ˇø£ÿ e÷≥ #ÓbÕŒ*. ñ‘·e Ô T >∑TD dü+|üqTï˝q ’… yê]øÏ <äèwæ< º √wü+ ‘·>∑T\T‘·T+<äqï~ nqTuÛÑe+. <äèwæº<√wüeT+fÒ #· ÷ #˚ y ê] eTqdü T ‡ ˝ Àì ø£ \ Twæ ‘ · dü + kÕÿs¡ | Á u ü ≤Û e+ yê] <äèw摺 √ #˚] Ç‘·s¡ edüT,Ô e´øÏ,Ô bÁ ÕDT\ MT<ä≈£î k˛≈£î‘·T+~. Ç~ eTq dü÷ú\<äèwæºøÏ Á | ü ‘ · ´ ø£ å > √#· s ¡ + ø±<ä T . <ëì Á | ü u Û ≤ e+ >√#·s¡eTe⁄‘·T+~. n{Ϻ <√wü+ k˛øÏq eTìwæ ìπ s Ω‘· T ø£ + >± eT‘· T Ô > ± n\dü ≥ #Ó + ~q≥T¢ ã\V” ≤ q+>± ø£ ì |æ + ∫ ˇfi¯ ó fl H =|æ Œ , ˇfi¯ ó fl $s¡T#·Tø√&É+, n$T‘·+>± Äe⁄*+#·&+É , eTTK+ ø±+‹V” ≤ q+ ø±e&É + , ndü « dü T ú \ T ø±e&É + »s¡T>∑T‘·T+~. n|ü⁄Œ&TÉ Ä <√cÕìï Vü≤]+#·&ÜìøÏ e⁄‘·ÔeT|ü<ä∆‹ Vü‰s¡‹. n+<äTπø $yêVü‰<äT\˝À e<Û÷ ä es¡T\≈£î ≈£L&Ü Vü‰s¡‹kÕÔsT¡ . Ç˝≤ <√wüyTÓ ˝≤ k˛≈£î‘·T+<√ ˇø£ÿ e⁄<ëVü≤s¡D: u…+>±\T˝Àì l u≤\ø£ è wü í k Õ«$T nì ù | s¡ T >∑ \ jÓ ÷ – jÓTTø£s¡T+&˚yês¡T. Äj·Tq uÛÑ≈£îÔ&ÉT ˇø£Hê&ÉT 26 www.saimasterforums.org


HêD´yÓ T Æ q ˇø£ s ¡ ø £ y Ó T Æ q |ü + &É T qT Ä jÓ÷–ø£]Œ+#ê&ÉT. Ä düeTj·T+˝À nø£ÿ&ÉTqï eTs=ø£ uÛÑ≈£îÔì eTqdüT‡˝À <ëìï ‹Hê\H˚ ø√]ø£ ø£\TZ‘T· +~. ‘·øD å£ y˚T Ä |ü+&ÉT Hê jÓ÷– Ä uÛ≈Ñ î£ ì Ô øπ sTT#êÃs¡T. n+<ä]˝À ‘·qπø m˝≤ Ç#êÃs√ nì n‘·&ÜX¯Ãsê´ìï yÓ*ãT∫Ñ˚ Äj·TqHêïs¡≥` @ edüTÔe⁄πøôd’Hê n{Ϻ ÄX¯‘√ @e¬s’Hê #·÷ùdÔ <ëìMT<ä nr+Á~j·÷e>±Vü≤q≈£î >√#·s¡eTj˚T´ Ø‹q <ëìq˝≤ ø√]ø£ ‘ √ #· ÷ ∫q yê] s¡÷|üeTT‘√bÕ≥T, n‘·&ç e÷qdæø£ dü+kÕÿsê\T ≈£L&É k˛≈£î‘êj·Tì, m+‘√ ÁX¯eT‘√ n≥Te+{Ï #·|\ü dü+kÕÿsê\qT øå±fi¯q #˚dTü ≈£îqï jÓ÷>∑T\ ø£{Ϻ edüTÔe⁄\qT ùd$+#·&É+ e\¢ n{Ϻ eT*q dü+kÕÿsê\T k˛øÏ kÕ<Ûäqø£+‘·sêj·TeTe⁄‘êsTT. >∑qTø£ yês¡T M{Ïì ùd$+#·s¡ì #ÓãT‘ês¡T. sêeTø£èwüí|üs¡eTVü≤+dü ≈£L&Ü Ç˝≤H˚ #Óù|Œyês¡T. n{Ϻ <√cÕ\qT ‘=\–+#·>\∑ <äT ø£s÷ ¡ ŒsV¡ ‰ü s¡‹. n~ <ëì ø=s¡πøs¡Œ&çq<äì ‘·\#·e#·TÃ` n˝≤ ‘·q ÇwüºeT÷]ÔøÏ m{Ϻ dü÷ø£åàe÷*q´+ k˛ø£≈£î+&Ü #· ÷ #· T ø√e&É + ˝Àì Á ù | eT˝≤>∑ . ø±≈£ î +fÒ e÷qe⁄\MT<ä #·÷|æ‘˚ <ëìH˚ Áù|eT+{≤eTT. <Óe ’ + |ü≥,¢ >∑Ts¡Te⁄\ |ü≥¢ nsTT‘˚ uÛøÑ ÔÏ n+{≤eTT. ª|ü s ¡ e T Á ù | eTs¡ ÷ bÕμ n+fÒ uÛ Ñ ø Ï Ô |ü s ¡ e T | ùÁ eTdü«s¡÷|üeTì uÛøÑ ÔÏ dü÷‘Á +· . e÷qe | ùÁ eT\T ndü+|üP]Ô>± e⁄+{≤sTT. ˇø=ÿø£ÿ] MT<ä ø=+‘· ø=+‘·. <Ó’e+ MT<ä~|üPs¡íyÓTÆ <Ó’yêìøÏ Áù|eT˝À kÕ{Ïì ø£*Œ+#·ì<Ó’ e⁄+≥T+~. n+<äTø£ì |üse ¡ T | ùÁ eTs¡÷|ü+ uÛøÑ .ÔÏ Ç~ |üP», <Ûë´q+, dü‘ê‡+>∑‘´· +, $y˚øe £ TT, <Ûsä êà#·sD ¡ e\¢, dü<Tä sZ T¡ d ù ee\¢ øÁ e £ T+>± |üø±«edüú≈£î edüTÔ+~. Ä Áù|eT #·s¡eTs¡÷|üy˚T <Ûë´qdüe÷~Û. n<˚ ã Á Vü≤à kÕø屑êÿs¡+. n~ düs«¡ ø±\ düsê«edü\ú j·T+<äT ì*ùdÔ eTTøÏ,Ô C≤„q+, ø¬ e ’ \´+. n+<äTøπ |üP» $~Û+#·ã&ç+~ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î. Çø£ u≤u≤ |ü P »˝Àì $•wü º ‘ · . u≤u≤ |ü{≤ìøÏ ‘êsêÿ&é nH˚ uÛ≈Ñ î£ & Ô TÉ u≤+Á<ë˝À ìy˚<q ä düeT]Œ+#·&+É eTs¡∫q|ü⁄Œ&TÉ •]&û˝À kÕsTT Ä düeTj·T+˝ÀH˚ Ä $wüj·÷H˚ï ‘·q m<äT≥qTqï leT‹ ‘êsêÿ&é, ‘êsêÿ&é ≈£îe÷s¡T\‘√ #ÓbÕŒsT¡ . Ç+ø=ø£ uÛÑ≈£îÔ&ÉT u§+u≤sTT˝À kÕsTT |ü{≤ìøÏ www.saibharadwaja.org

qeTdüÿ]+∫q ø=ìï dü+e‘·‡sê\≈£î Á|ü<ÛäeT+>± <ä]Ù+#·>±H˚, ªªHêøÏ‘·&ÉT sTTìï dü+e‘·‡sê\T>± ‘Ó\TdüTqìμμ u≤u≤ n<˚ dü‘ê´ìï yÓ\& ¢ # ç X˚ Ês¡T ø£qTø£ kÕsTTø°`|ü{≤ìø° uÒ<Ûä+˝Ò<äì >∑T]Ô+∫ dü<ë kÕsTTì |üPõ+∫ kÕ{Ï˝Òì Äj·Tq ø£è|üqT eTqeT+<äs¡+ #·$#·÷‘·eTT>±ø£! á |üPC≤ $<Ûëq+˝À bı+<äT|üs# ¡ ã · &çq Hêe÷e[ >∑T]+∫ ø=~› e÷≥\T #ÓbÕŒ*. n~ 9`4`75q kÕj·T+Á‘·+. <Ûë´HêìøÏ ≈£Ls=Ãq>± #ê˝≤>±&Û+É >±qT, #ê˝≤ d ù |ü⁄ <Ûë´q+ ø=qkÕ–+~. ∫e]˝À <Ûë´Hêìï $s¡$T+#·uÀj˚T|ü⁄Œ&TÉ eTqdüT‡ ‹]– kÕsTT s¡÷|üeTT, ©\\T MT<ä≈î£ e∫Ã+~. Ä dæú‹˝À es¡íHêr‘·yÓTÆq bÕs¡eX¯´+‘√ kÕsTT >∑ T D≤\qT eTqdü T ‡ dü à ]+#· H ês¡ + _Û + ∫ á Hêe÷\T eTqdü T ‡ ˝ À <=s¡ ¢ H ês¡ + _Û + #êsTT. ˇø=ÿø£ÿHêeT+ eTqdüT˝‡ À yÓT<äT\TÔ+fÒ eTqdüT‡ eTs¡ ˝ ≤ rÁ e +>± <Û ë ´H√qTàKeTÚ‘· T +~. <Ûë´Hêìø£+‘· rÁe+>± ñqTàK+ #˚d ù Hêe÷e[ì ÁyêdüT≈£î+fÒ |üP»≈£î|üø£]kÕÔj·Tì ‘√∫ #ê˝≤ y˚ > ∑ + ‘√ Á y êj· T &É + »]–q~. eT<Û ä ´ ˝À ˇø=ÿø£ÿHêeT+ Áyêùd≥+‘· $sêeT+≈£L&É ˝Òø£ e~* y Á êdüT≈£î+≥÷ sêe\dæ e∫Ã+~. e∫Ãqe˙ï ÁyêXÊø£ C≤„|üø£+ #˚düTø=q>± ø=ìï >∑Ts¡TÔø=∫à yê{Ïì Ä kÕúq+˝À #˚sá&+É »]–+~. nsTT‘˚ Hêe÷e[ì ‹]– H˚ q T #· ÷ #· T ø=qï | ü ⁄ Œ&É T ø=ìï π ø e\+ n+‘ê u≤u≤j˚T(˝Òø£ <Óe ’ y˚T) nqï ns¡+ú sêe&É+ ø√dü+ n‹ n\ŒyÓTÆq $wüj·÷\T <=]¢ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñqïyy ˚ ÷ Ó qìŒ+∫+~. ø±ì bÕs¡eX¯´+‘√ e#êÃsTT >∑qTø£ n{≤¢H˚ e⁄+#êqT. ‘·sê«‘· Ç‘·s¡ >Á +∑ <∏ë\T #·~y˚|⁄ü Œ&TÉ Ä Hêe÷\T H˚qT ‘·\∫q≥T¢ n˝≤Œ\T ø±eì X¯è‘·T\e+{Ï yê{Ï˝À¢ #Ó|üŒã&ɶy˚ n˝≤ e#êÃjT· ˙ ‘Ó*dæ ‘·|Œü ø£ Hêe÷e[ | ùÁ ]‘·eTì‘√∫, yê{Ïì e⁄+#·&+É »]–+~. ‹]– Ä˝À∫+#·>± ª$X¯«s¡÷bÕj·TqeT:μ n˙, ªdüs«¡ d ô à’ qeT:μ nqï Hêe÷\˝À ªeèø£H å ê<Ûëj·Tμ, ªzwü B Hê<Û ë j· T μ, ª»˝≤X¯ j · T dü « s¡ ÷ bÕj· T μ, ªdükÕ´j·Tμ, ªÄVü‰sêj·Tμ, ª>∑TVü‰j·Tμ yÓTT<ä˝…’q$ sTT$T&ç j · T THêï s TT>∑ < ë, Çø£ sTT$ y˚ π s 27 www.saimasterforums.org


#Ó|üŒqedüs¡y˚T$T{Ï? nqï Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+ dü Œ ¤ ] +∫+~. ªdü s ¡ « ô d ’ à μ, ª$X¯ « s¡ ÷ bÕj· T μ nqï Hêe÷\qT düà]+#˚ düeTj·T+˝À eTq eTqdüT‡ ì‘·´ J$‘·+˝À e÷+<ë´ìï #Ó+~j·TT+&É&+É #˚‘,· #ê˝≤ dü « \Œ d ü + K´˝Àì edü T Ô e ⁄˝Ò eTqdü T ‡ q yÓT<äT˝≤ÔsTT. ø±ì ‘·øÏÿq edüTÔe⁄\ düàè‘·T\T eTs¡T|ü⁄#ê≥Tq Vü≤è<äjT· +˝À <ë–j·TT+&ç, yê{Ï dü à s¡ D $X¯ « X¯ ø Ï Ô ˝ À dü e Tq«j· T |ü & ç »s¡T>∑Tq+<äTe\¢ yê{Ï |ü≥¢ eTq≈£î+&˚ ˝ÖøÏøe £ T÷, bÕeTs¡ e T÷ nsTTq uÛ ≤ yê\T n˝≤H˚ e⁄+&çb˛‘êsTT. ø£qTø£ yê{Ïì ≈£L&Ü | Á ‘ü ´˚ øÏ+∫ | Á kü ÕÔ$+∫, nM <Óe ’ X¯øÔÏ dü«s¡÷bÕ\ì uÛ≤$+∫ yê{Ï|ü≥¢ <Ó’MuÛ≤yêìï eVæ≤+#·qT|üø£]kÕÔsTT. eTq≈£î >√#·]+#˚ düs¡«edüTÔe⁄\|ü≥¢ Ä uÛ≤e+ ì+&É&Éy˚T ªjÓ÷e÷+ |üX¯´‹ düs¡«Á‘·μ nqï ^‘· XÀ¢ø±s¡ú+. Ç+ø√ $wüj·T+. Hêe÷\Áø£eT+ #ê˝≤ ñ|ü j Ó ÷ >∑ ø £ s ¡ y Ó T Æ q $<Û ä + >± e∫à + ~. ø=ìï Hêe÷\T Äs√Vü≤D øÁ e £ T+>± e⁄+fÒ ‘·sê«‘· ø=ìï nes√Vü ≤ D Á ø £ e T+>± e#êà s TT. n+<ä T π ø Äs√Vü≤D˝Àì Á|ü‹ Hêe÷ìøÏ $s¡T<ä∆ >∑TD≤ìï dü÷∫+#˚~>± e⁄+≥T+~ ` nes√Vü≤D˝Àì yÓTT<ä{Ï HêeT+. ªÁ‹ø±\C≤„j·T qeT:μ ‘·sê«‘· ªø±\s¡V≤æ ‘êj·Tμ nì edüT+Ô ~. ªuÛ< Ò ëj·Tμ ‘·sê«‘· ªuÛÒ<ëuÛÒ<ä$e]í‘êj·Tμ nqï~ edüTÔ+~. n˝≤H˚ ª$X¯ « s¡ ÷ bÕj· T μ, ªeTVü ‰ s¡ ÷ bÕj· T μ ‘· s ê«‘· ª$s¡÷bÕj·Tμ, ªìX¯Ã˝≤j·Tμ, ª#·+#·˝≤j·Tμ edüT+Ô ~. Ä+fÒ $s¡ T <ä ∆ <Û ä s êà\T>± >√#· ] +#˚ yê{Ïø±<Ûës¡+>± e⁄qï ˇø£ÿ dü<«ä düTe Ô ⁄ Ä s¬ +&ÉT>± e´ø£ÔeTe⁄‘·T+<äì düTŒ¤]+#·&Üìπø n˝≤{Ï Áø£eT+ @s¡Œ&+ç ~. n˝≤H˚ ªdüs«¡ d ô à’ μ nqï~ düsê«ìø±<Ûës¡yTÓ q Æ @ø£‘ê«ìï \øÏd ùå ,Ô ªdüs«¡ s¡÷bÕj·Tμ nqï~. Ä @ø£‘«· + @ HêHê‘·«+>± yÓ\& ¢ ç ne⁄‘·Tqï<√ Ä HêHê‘ê«ìï \øÏådüTÔ+~. 7qT+&ç 13es¡ ≈ £ î ø£ \ Hêe÷\˝À ª*+>±j·Tμ nqï |ü<ä+ düe÷q+. dü+düÿè‘·+˝À *+>∑eTT n+fÒ s¡÷|üeTT, <˚V≤ü eTT nqï ns¡e ú TT+~. ªbÕs¡ ú e *+>∑ d ü « s¡ ÷ bÕj· T μ nq>± dü è wæ º ˝ Àì |üèBÛ«‘·‘·Ô«eTj·TyÓTÆq |ü<ësê∆\˙ï ‘·q <˚Vü≤+>±, www.saibharadwaja.org

Hêe÷e[ì ‹]– H˚qT #·÷#·Tø=qï|ü⁄Œ&ÉT ø=ìï πøe\+ n+‘ê u≤u≤j˚T(˝Òø£ <Ó’ey˚T) nqï ns¡+ú sêe&É+ ø√d+ü n‹ n\ŒyÓTqÆ $wü j · ÷ \T <=]¢ Vü ‰ kÕ´dü Œ <ä + >± ñ qïy˚yÓ÷qìŒ+∫+~. ø±ì bÕs¡eX¯´+‘√ e#êÃsTT >∑qTø£ n{≤¢H˚ e⁄+#êqT. ‘·sê«‘· Ç‘·s¡ Á>∑+<∏ë\T #·~y˚|ü⁄Œ&ÉT Ä Hêe÷\T H˚ q T ‘· \ ∫q≥T¢ n˝≤Œ\T ø±eì X¯è‘·T\e+{Ï yê{Ï˝À¢ #Ó|üŒã&ɶy˚ n˝≤ e#êÃj· T ˙ ‘Ó * dæ ‘· | ü Œ ø£ Hêe÷e[ Áù|]‘·eTì‘√∫, yê{Ïì e⁄+#·&+É »]–+~. bÕ]∆es¡÷|ü+>± ø£*Zq`nì ns¡ú+. eTq <˚Vü‰ìï e⁄<ëVü≤s¡D>± #·÷ùdÔ u≤>± ns¡∆eTe⁄‘·T+~ X¯Øs¡+˝Àì |üèBÛ«‘·‘«Ô· +>∑\ <Ûë‘·T düeTT<ëj·T+ |üèBÛ« ì]à‘·yTÓ Æ e⁄+&É&y É T˚ >±ø£ ne˙ï ˇø£ <˚V≤ü +>± ≈£Ls¡TŒø*£ j Z T· T+{≤sTT. meTTø£\T ndæ| ú +ü »s¡+˝≤ ≈£Ls¡Ãã&ç e⁄+{≤sTT. n˝≤H˚ düèwæº düs¡«eT÷ $X¯«eT÷ <˚ì <˚V≤ü yÓ÷ <ëìøÏ düèwæ˝º Àì bÕ]úe edü T Ô C ≤\eT+‘ê n˝≤H˚ ≈£ L s¡ T Œ , @ø£ ‘ · « eT÷ ø£ * –j· T T+{≤j· T qï uÛ ≤ e+ sTT+<ä T ˝À Á|üø£≥eTe⁄‘·T+~. ‘·øÏÿq Hêe÷\≈£î ns¡ú+ ‘Ó*j·Tìyês¡T H˚qT y Á êdæq ª@~ ì»+?μ, ªeT‘·+ m+<äT≈£î?μ nqï ∫qï |ü⁄düøÔ ±\T, ª$C≤„q M∫ø£\Tμ #·~$‘˚ u≤>± $es¡+>± ns¡úeTe⁄‘êsTT. Ç˝≤+{Ï uÛ ≤ e+‘√ ì+&ç j · T Tqï Hêe÷e[ø£+‘·≈£L kÕsTT©\\˝À Á|üø£≥eTj˚T´ Ä<Ûë´‘·à ‘·‘«Ô· y˚T $es¡D. l kÕsTT düe÷~Ûì 1963 |òæÁãe] 9q <ä]Ù+∫q|ü⁄Œ&ÉT Hê¬ø’q nqTuÛÑ÷‹ n+‘· { Ï ø ° á Hêe÷e[ $es¡ D nì ‹]– #·÷#·T≈£î+fÒ ns¡∆eTe⁄‘·T+~. á #·sê#·s¡ »>∑‘+Ô· ‘ê @ eTVü‰ #Ó‘’ q · ´+˝À uÛ≤eHêe÷Á‘+· >± e⁄qï<√ Ä #Ó‘’ q · ´y˚T u≤u≤ nqT Hê nqTuÛy Ñ êìï >∑ T s¡ T Ô + #· T ø=+fÒ Hêe÷e[ Hê≈£ î u≤>± ns¡úeTe⁄‘·T+~.

28 www.saimasterforums.org


ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT ø£è‘·»„‘ês¡Ãq eT¨‘·‡eeTTμ ªkÕsTTu≤u≤μ

y˚T 2012

kÕsTTu≤u≤-Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

l

kÕsTTHê<ÛäTì, l n*y˚\TeT+>± düyT˚ ‘· uÛsÑ < ¡ ë«» >∑Ts¡T<˚e⁄ì ø£è|üe\q, ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘· e TT ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à q μ eT¨‘· ‡ e + »s¡ T |ü ⁄ ø√yê\ì dü + ø£ \ Œ + ø£ \ >∑ & É e TT, >∑ ‘ · dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+_Û+#·&ÉeTT, ~–«»j·T+>± eTq<˚X¯+˝À e÷Á‘·y˚Tø±ø£, Á|ü|ü+#·+˝À mH√ï q>∑sê˝À¢ ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT ø£è‘·»„‘ês¡Ãqμ eT¨‘· ‡ e + »s¡ T |ü ⁄ ø√e&É + dü + uÛ Ñ $ +∫+~. ø£è‘·»‘„ ê eT¨‘·e ‡ +˝À uÛ≤>∑+>±, á ø±s¡´øÁ e £ T+ Äs¡+uÛÑeTe&É+ >∑Ts¡T<˚e⁄ì ø£èbÕ ø£{≤øå±ìøÏ ì<äs¡Ùq+. á y˚T HÓ\ 13e ‘êØKTq ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT ø£è‘·»‘„ ês¡Ãq`2012μ »s¡T>∑qTqï~. Ä ø±s¡´Áø£eT $esê\T, <ëì jÓTTø£ÿ $•wüº‘· eTqeT+<ä s ¡ + >∑ T s¡ T Ô + #· T ø√e&É + m+‘√ÁX‚jÓ÷<ëj·Tø£eTT. l kÕsTTHê<Û ä T &É T n~«rj· T |ü P s¡ í <ä‘êÔe‘ês¡eTT, düø\£ <˚e‘ê dü«s¡÷|üeTT. düø\£ kÕ<ÛäTdü«s¡÷|üeTT. ÄÁ•‘· ø£\Œeèø£åeTT. düeTs¡∆ dü < ä T Z s ¡ T e⁄. ì‘· ´ dü ‘ · T ´&É T . dü s ¡ « eT‘ê\, kÕ+Á|< ü ëj·÷\, kÕ<Ûq ä \ |üsêø±wü.˜ yê] #· ] Á ‘ · Á > ∑ + <Û ä e TsTTq l kÕsTT©˝≤eTè‘·+ kÕø屑Y kÕsTTdü«s¡÷|üeTT. m+<äs√ eTVü≤˙j·TT\#˚‘· ªªkÕsTTu≤u≤ ø± uÒ{≤μμ nì|æ+#·T≈£îqï kÕ{Ï˝ì Ò eTVü≤˙j·TeT÷]Ô eTq >∑Ts¡T<˚e⁄\T l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» eTVü≤sêCŸ >±]#˚ s¡∫+|üã&çq ªªl kÕsTT©˝≤eTè‘·+μμ kÕ{Ï˝Òì Á>∑+<Ûä+. á Á>∑+<Ûä bÕsêj·TD Äs¡TÔ\ www.saibharadwaja.org

ø£cÕº\T r]Ã, nsê∆sT¡ \∆ ≈£î es¡eTT\qT | Á kü Õ~+∫, õC≤„düTe⁄\≈£î C≤„Hêìï Á|ükÕ~+∫, uÛÑ≈£îÔ\≈£î uÛÑ>∑e<ä›s¡Ùq+ #˚sTT+∫ kÕø屑·TÔ kÕsTTjÓTTø£ÿ nø£ å s ¡ dü « s¡ ÷ |ü + >± ì\∫+~. sêqTqï e÷qeC≤‹øÏ e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£yTÓ q Æ á eTVü‰>Á +∑ <Û+ä uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì ø£è|ü≈î£ ∫Vü≤ï+. n+‘·{Ï á >Á +∑ <Ûëìï ‘·–q≥Tº |üPõ+#·≥+, dü‘ÿ· ]+#·&+É eTq ø£se Ô¡ ´+. n{Ï º ns¡ à q , Äsê<Û ä q dü e ÷»+˝À #· ø £ ÿ ì kÕ+Á|< ü ëj·T+>± ‘·s‘¡ s· ê\÷ ì\yê*. n+<äT≈£î X¯ + U≤sêey˚ T á ªªl kÕsTT©˝≤eTè‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãqμμ. nyê´»+>± \_Û + ∫q uÛ Ñ > ∑ e ‘· ÿ è|ü ≈ £ î ∫Vü≤ïyÓTÆq eTVü≤˙j·TT\qT, yê] uÀ<Ûä\qT, düÁ<äZ+<Ûë\q÷ ‘·–q≥T¢ dü‘·ÿ]+#·ø£b˛e&É+ 29 www.saimasterforums.org


e\qq÷, yê{Ï $\TeqT ‹]– ‹]– >∑T]Ô+∫ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√eø£b˛e&É+ e\qq÷ e÷qeC≤‹ ø±\Áøy £ T˚ D≤ yê{Ï|≥ ü ¢ ‘·>T∑ XÁ < ¯ q ∆ä T ø√˝ÀŒsTT, yê{Ï $\TeqT $düà]+#·&É+ #·]Á‘·˝À #·÷&Ée#·TÃ. n˝≤ø±ø£ mø£ÿ&Ó‘’ ˚ ‘·–q XÁ < ¯ ∆ä ì\T|üã&ç+<√ nø£ÿ&É n{Ϻ dü< Á +Zä <Ûë\, eTVü≤˙j·TT\ uÀ<Ûä ‘·s‘¡ s· ê\÷ >ös¡$+|üã&É&É+ #·÷&É e#·TÃ. l ªª>∑Ts¡TÁ>∑+<∏é kÕVæ≤uŸμμ BìøÏ #·ø£ÿì ñ<ëVü≤s¡D. e÷düºsY eTqø£+~+∫q eTVæ≤‘· es¡yÓTÆq ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·+μ |ü≥,¢ Ä >Á +∑ <Û+ä ˝Àì neTs¡uÀ<Ûä |ü≥¢ ‘·>T∑ XÁ < ¯ ∆ä ø£\ø±\+ ì\yê\+fÒ eTq+ XÁ < ¯ ‘∆ä √ Ä Á>∑+<Ûëìï bÕsêj·TD #˚j·T≥+, Ä Á>∑+<ÛäsêC≤ìï ‘·–q≥T¢ dü‘ÿ· ]+#·&+É , ‘·s# ¡ ÷ · |üPõ+#·&+É nH˚ dü<ë#ês¡+ eTq+ ì\u…≥Tºø√yê*. dü< Á +Zä <Ûä |üsq ¡ƒ ≈£L&Ü #·øÿ£ ì dü‘+‡· >∑yT˚ qì, dü ‘ · ´ yÓ T Æ q uÛ Ñ > ∑ e ‘· ‡ « s¡ ÷ bÕìï eTqø£ + ~+#˚ Á > ∑ + <Û ë \qT #· < ä e &É + n{Ï º dü ‘ · ´ + jÓ T Tø£ ÿ kÕ+>∑‘·´y˚Tq˙ uÛÑ>∑yêHé s¡eTDT\T ‘Ó*bÕs¡T. dü ‘ · ‡ + >∑ e TTqT #· ø £ ÿ ì ‘√≥e˝Ò ô|+bı+~+#·Tø√yê\Hêïs¡T e÷düºsY>±s¡T. l kÕsTT©˝≤eTè‘· bÕsêj·TD eTq≈£î n+‘·{Ï dü‘+‡· >∑yT˚ ø£qTø£ <ëìì ø£\ø±\+ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ j·T‘·ï+˝À á ø£è‘·»‘„ ês¡Ãq ‘·|Œü ìdü] nsTTq $~Û. á eTVü ≤ ‘êÿs¡ ´ Á ø £ e T+ #˚ j · T e\dæ q ìj·Te÷e[ á øÁ +Ï ~ $<Û+ä >± ñqï~. á neT÷\´yÓTÆq dü÷#·qqT neT\T |ü ] #˚ $<Û ä + >± <˚ X ¯ $<˚ X Ê\˝À e⁄qï eTq >∑Ts¡Tã+<ÛäTe⁄\+<ä]ì dü+|òüTT{Ï‘·+ #˚dü÷Ô á dü + e‘· ‡ s ¡ + y˚ T HÓ \ ¬ s +&É e Ä~yês¡ e TT, 13`05`2012, ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT ø£è‘·»‘„ ês¡Ãq eT¨‘·‡eeTTμ >± »s¡T|ü⁄≥≈£î dü+ø£*Œ+∫ |üPC≤ $<ÛëHêìï sTT˝≤ ‘Ó*j·TCÒdTü H Ô êïeTT. ø£è‘·»„‘ê ~H√‘·‡eeTTq $~Û+∫q ùde uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝Àì yês¡+<äs¡÷ ñ<äj·TeTT 10 >∑+≥\≈£î (10 AM IST) l kÕsTT©˝≤eTè‘êìøÏ |üP» #˚düTø√yê*. Ç‘·s¡ <˚XÊ\˝Àìyês¡T yê] dü‘+‡· >∑ ãè+<ë\≈£î ø±ì, e´≈£î\Ô ≈£î>±ì nqTyÓq ’ dü e Tj· ÷ ìøÏ |ü P » #˚ d ü T ø√e#· T à q T. n~ uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ | ü ⁄ ø±\e÷q+ Á | ü ø ±s¡ + 10 AM www.saibharadwaja.org

nyê«*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä . uÛ≤s¡‘< · X˚ e ¯ TT˝Àì yês¡T e÷Á‘·eTT K∫Ñ·eTT>± ñ<äj·T+ 10>∑+ˆˆ\≈£î |üP»qT bÁ Õs¡_+Û #·e\dæ e⁄+≥T+~. l kÕsTTHê<Ûä |ü P »‘√ j· T <∏ ë $~Û > ± dü + |ü P s¡ í + >± l kÕsTT©˝≤eTè‘· Á > ∑ + <∏ ä s êC≤ìï ùd$+#·e\dæe⁄+≥T+~. <ë«s¡ø±Hê<Ûé >±s¡T $X¯Bø£]dü÷Ô Ç˝≤ #ÓbÕŒsT¡ . ªªá >Á +∑ <∏ëìøÏ, kÕsTTHê<∏Tä ìøÏ ‘˚&Ü˝Ò<Tä nqï~ Vü≤è<äjT· +˝À ì\e&É+ ˝Ò<Tä . bÕsêj·TD #˚ ù d ≥|ü ⁄ Œ & É T ñb˛<ëÈ‘êìï e~* bÕsêj· T D #˚kÕÔeTT. Ç~ ‘·|⁄ü Œ. XÁ < ¯ ∆ä ˝À|æ+#·&+É e\q Ç˝≤ mH√ï ‘·|ü⁄Œ\T <=s¡T¢‘·THêïsTTμμ. |üP» >∑T]+∫ Äj·Tq Ç˝≤ #ÓbÕŒsT¡ ` ªª|üPC≤~H√‘·e ‡ eTT s√Eq ˇø£ m‘Óq ’ |”≥qT neTs¡TÃø=ì dü«#·Ãy ¤ TÓ q Æ ‘Ó\{ ¢ Ï eÁd+Ôü |üs# ¡ T· ≈£îì, <ëìô|’ >Á +∑ <∏+ä e⁄+∫, XÁ < ¯ >∆ä ± c˛&É k ˛|ü # ês¡ |ü P », l kÕsTT Äc˛º ‘ · Ô s ¡ X ¯ ‘ · H êe÷e[ #˚ j · ÷ *. HÓ ’ y ˚ < ä ´ eTT düeT]Œ+#ê*. Á>∑+<∏ëìøÏ q>∑s¡ dü+ø°s¡ÔqeTT #˚dTü ø√e#·TÃ. l kÕsTT©˝≤eTè‘·eTT l >∑Ts¡T>Á +∑ <∏ä kÕVæ≤uŸ ˝≤+{Ï~. >∑Ts¡T>Á +∑ <∏ä kÕVæ≤uŸqT •≈£îÿ\T ÁbÕD|ü<ä+>± kÕø屑Y >∑Ts¡Tdü«s¡÷|ü+>± m˝≤ ø=\TkÕÔ s √, l kÕsTT©˝≤eTè‘· e TTqT n˝≤ >ö]$+#·&+É eTq+<ä] $~Ûμμ. |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\T uÛsÑ < ¡ ë«» e÷düsº T¡ >±s¡T ªl kÕsTT©˝≤eTè‘·eTT Hê XÊX¯«‘·s÷ ¡ |üeTTμ nì Á|üø£{Ï+∫e⁄Hêïs¡T. n+‘·{Ï |ü$Á‘·‘·≈£L, X¯øÏÔø°, <äjT· ≈£L, uÛ>Ñ e ∑ ‘·«‡ s¡÷bÕìøÏ eTs√s¡÷|üyTÓ q Æ ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTTμ nH˚ á >Á +∑ <∏sä êC≤ìï | ô Ø’ ‹q d ù $+#·Tø=ì ‘·]<ë›eTT. á ãèVü≤‘Y ø±sê´ìï M˝…’q+‘·eT+~øÏ |ü]#·jT· +#˚dæ ‘·eTe+‘·T ø£èwæ #˚jT· eTì bÁ Õs¡q ∆ . ` ªkÕsTTe÷düºsY dü‘·‡+>∑ãè+<ä+μ

30 www.saimasterforums.org


Books on Sri Ramakrishna Paramhansa and Swami Vivekananda

l sêeTø£èwüí uÀ<ÛëeTè‘·eTT uÛ≤s¡‘+· Hê neTs¡ uÛ≤s¡‘+· C≤„q jÓ÷>∑+ ãT~∆ jÓ÷>∑+ ø£s¡à jÓ÷>∑+ l sêeTø£èwüí ø£<∏ëeTè‘·+-2 kÕ«$T $y˚ø±q+<ä (2 uÛ≤>±\T ) eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ Hê neTs¡ dü+<˚X+¯ uÛÑøÏÔ jÓ÷>∑+ dü+<˚X¯ ‘·s¡+–DÏ(ø=\+uÀ`n˝Ààsê) $y˚ø£ dü÷s√´<äj·TeTT <Ó’e+‘√ düVü≤Jeq+ uÛÑ>∑e+‘·Tì düìï~Û˝À uÛÑ≈£îÔ\T eTT$y˚ø±q+<ä ˝ÒU≤e[

25.00 20.00 30.00 15.00 15.00 120.00 60.00 5.00 30.00 10.00 40.00 20.00 100.00 80.00 25.00

My Idea of Education Karma Yoga God Lived with Them The Lived with God Raja Yoga Bhakti Yoga Jnana Yoga Letters of Swami Vivekananda Reminiscences of Swami Vivekananda Talks with Swami Vivekananda Complete Works of Swami Vivekananda-9 Meditation and Its Methods Vivekananda on Himself Ramakrishna and Vivekananda Tales and Parables of Sri Ramakrishna Lectures from Colombo to Almora Complete Works of Swami Vivekananda Sayings of Sri Ramakrishna

34.00 18.00 170.00 140.00 36.00 16.00 50.00 110.00 100.00 58.00 110.00 18.00 100.00 7.00 45.00 40.00 50.00 25.00

C…’ kÕsTT e÷düsº Y !! Á|æj·T >∑Ts¡T ã+<ÛäTe⁄˝≤sê! »>∑<äTZs¡T l kÕsTTe÷düºsY Ä•+∫q Ä<Ûë´‹àø£ ùde\q+~+#·&ÜìøÏ, ~e´»qì n*y˚\TeT+>∑eTà uÛÑs¡<ë«E\ ÄodüT‡\‘√ ªl eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtºμ kÕú|æ+#·ã&çq~. kÕsTTe÷düºsY uÛÑ≈£îÔ\T, õC≤„düTe⁄\T`|ü⁄düÔø£eTT\T, bò˛{À\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ïø=s¡≈£î>±ì, $sêfi¯eTT\T eT]j·TT Magazine Subscriptions yÓTT<ä\>∑T nìï $wüj·TeTT\≈£î á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüTqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. D.D.\T, M.O.\T ≈£L&Ü á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüT≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡T. Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 Phone :040-20063300 OR, Sri Manga Bharadwaja Trust , Ongole Branch Office Kothapeta, Kondaiah Street, Ongole, Andhra Pradesh - 523002. Phone : 08592 233271

|üP»´ l kÕsTTe÷düºsY ùdyê_Û˝≤wüß\T sT÷ ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷\≈£î $sêfi≤\]Œ+∫ ‘·]+#·>\∑ s¡T. Magazine eT]j·TT General Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Annadanam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Sai Master)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Ashramam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Peace Foundation)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Books order qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Publications)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T

www.saibharadwaja.org

31 www.saimasterforums.org


|ü s ¡ e T |ü P »´ Ä#ês¡ ´ l møÏ ÿ sê\ uÛÑs¡<ë«» e÷düºs¡T>±]#˚ s¡∫+#·ã&çq n|üPs¡« Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏äeTT\T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·+`l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Á‘· l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTT düìï~Û l kÕsTT e÷düºsY Á|üe#·qeTT\T l kÕsTTHê<Ûä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT kÕsTTHê<∏ä |üP» kÕsTTHê<∏ä düúeqeT+»] •]&û Äs¡‘T· \T kÕsTTu≤u≤qT ùd$+#·&ÉyÓT+<äT≈£î dü‘‡· +>∑eTT`uÛ»Ñ q •]&û πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙqeTT $C≤„q M∫ø£\T |ü]Á|Xü ï¯ eT‘·yTÓ +<äT≈£î? @~ ì»+? <Ûë´qjÓ÷>∑ düs¡«dü«+ ãT<ä∆<Ûë´q Vü≤è<äj·T+ <ä‘êÔe‘ês¡ eTVü≤‘·à´+ dü+Væ≤‘êj·Tq >∑Ts¡T ~«kÕVü≤Ádæ |ü⁄s¡Twüdü÷ø£Ô s¡Vü≤dü´+ kÕsTTdü÷øÏ`Ô Ä#ês¡´yêDÏ l bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ne<Ûä÷‘· l Nsê\ kÕ«$T ne<Ûä÷‘· l yÓ+ø£j·T´kÕ«$T l Äq+<äe÷sTT neTà {Ïu…{Ÿ jÓ÷– $T˝≤πsbÕ #·]Á‘· l Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Hé u≤u≤ #·]Á‘· kÕ«$T düeTs¡ú (nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T) eTqeTT`eTq dü+düÿè‹

Ç‘·s¡ Á|ü#·Ts¡D\T eTVü‰‘·Tà\ eTT<äT_› &É&¶ TÉ ne<Ûä÷‘· ∫e≥+ neTà l dæ<ë∆s¡÷&ÛÉ kÕ«$T #·]Á‘· l kÕsTT e÷düºsY düèà‘·T\T eTs√ q+<äB|ü+ Ä#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[ uÛÑ>∑yêHé l uÛÑs¡<ë«»

55`00 35`00 40`00 75`00 55`00 40`00 125`00

200`00 90`00 70`00 70`00 75`00 25-00 u≤\\ l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT 75`00 50`00 BOOKS IN ENGLISH 20`00 Baba The Master 110-00 5`00 Sai Guru Charitra 70-00 6`00 Supreme Master (Swami Samartha) 60-00 5`00 Sai Baba of Shirdi and His Teachings 60-00 5`00 Life and Teachings of Hazarat Tajuddin Baba 60-00 10`00 BOOKS IN OTHER LANGUAGES 40`00 40`00 Sadguru Sai Baba (Hindi) 100-00 80-00 20`00 Sai Leelamrutham (Kannada) 25`00 Sai Baba Jeevitha Charitham(Malayalam) 90-00 Baba Leelamrutham (Tamil) 80-00 40`00 Sai Sri Guru Charitra (Hindi) 50-00 30`00 Sri Guru Chraitra (Kannada) 99-00 Swami Samartha (Kannada) 45-00 40`00 Arathi (Tamil) 6-00 80`00 Shirdi Stavana Manjari (Tamil) 3-00 30`00 5`00 45`00 SRI GURUPADUKA PUBLICATIONS 25`00 c/o, Sri Manga Bharadwaja Trust, 40`00 Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 30`00 Phone : 040-20063300 45`00 Send DD in favour of "Sri Manga 35`00 Bharadwaja Trust (Publications)", 40`00 payable at Hyderabad OR Ongole 55`00

|üì#˚sTT, <˚e⁄ì HêeTeTT#·Ã]+#·T, düÁ<ä+Z <Ûë\T #·<Tä e⁄. www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


Sai Baba Magazine - May 2012 Issue (Telugu)  

A spiritual and scientific month magazine in Telugu started by Pujya Acharya Sri Ekkirala Bhradwaja. More info on www.saibharadwaja.org and...

Sai Baba Magazine - May 2012 Issue (Telugu)  

A spiritual and scientific month magazine in Telugu started by Pujya Acharya Sri Ekkirala Bhradwaja. More info on www.saibharadwaja.org and...

Advertisement