Page 1


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

ì‘·´J$‘·+˝À

|ü]$T‘·yÓTÆq |ü]dæú‘·T\#˚‘· ã+B>± #˚jT· ã&˚ eTq eTqdüT‡qT $XÊ\yÓTqÆ düèw摺 ‘· ê«ìï >∑Ts¡T+Ô #·Tø=H˚˝≤ #˚jT· &É+ ÁbÕ‘·dàü s¡DjÓTTø£ÿ ˇø£ Á|üj÷Ó »q+. á ì‘·´J$‘· dü+|òTü ≥q\T eTq˝À ªH˚qT,Hê~μ nH˚ uÛ≤yêìï ã*wü+º #˚kÕÔsTT. ìC≤ìøÏ sT÷ düèwæ˝º À @B eTq<ä+≥÷ ˝Ò<ìä , eTq+≈£L&Ü ªeTqμ yês¡+ø±<äì, n+‘ê uÛÑ>∑e~#·Ã¤#˚‘· ø=qkÕπ> <Ó’e Á|üÁøÏj·Tj·T˙ ÁbÕ‘·düàs¡D, dü+ø£\ŒeT÷ >∑Ts¡T#Ô k˚ ÕÔsTT. düècÕº´~˝À n~«rj·TT&ÉT>± e⁄qï |üse¡ ÷‘·à ‘·q $H√<ä+ø√dü+ nH˚øe£ Te<ä\∫ ‘·q e÷j·÷X¯ø#ÔÏ ‘˚ · sT÷ nq+‘· #·sê#·s¡ $X¯«+>± Á|üø£≥eTj·÷´&Éì X¯è‘·T\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+‘ê Äj·Tq<˚qqï uÛ≤e+ <äè&Û+É >± s√E˝À ø=ìï kÕs¡T¢ Á|ü‹yês¡÷ düà]+#·&+É H˚sT¡ Ã≈£î+fÒ ªH˚qT, Hê~μ nH˚ nC≤„q+ |ü\T#·ã&ç J$‘·+˝À »j·÷|ü»j·÷\qT, ø£wdºü Tü U≤\q÷ Ä≥˝À ns¡{|Ï +ü &ÉT˝≤>± rdüTø√>∑\>∑T‘ês¡T. n~ dæsú |¡ &ü |¶É ü &ÉT ªdüTK<äT'U≤\ j·T+<äT düeTT&Ée⁄>±μ nqï ^‘êuÀ<Ûä eTqø£\e&ÉT‘·T+~. ªH˚qT, Hê~μ nqï uÛ≤yê\e\q Áù|πs|æ+#·ã&ç ã\|ü&˚ sê>∑, <˚«wü, ndü÷j·T, uÛÑj·÷~ $ø±sê\T |ü\T#·ã&ÉT‘êsTT. eTqdüT‡ XÊ+‘·+>± e⁄+&É&+É H˚sT¡ Ãø=+≥T+~. ÁbÕ‘·dàü s¡D˝À yÓTT<ä{Ï XÀ¢ø+£ eTT>∑TsZ T¡ »>∑Hêà‘·\q÷ düà]düT+Ô ~. ª˙y˚ ‘·*$¢ μnqï |ü<´ä eTT˝ÀHÓ‘’ H˚ $˚ T, ª‘·*,¢ ‘·+Á&ç, >∑Ts¡Te⁄, <Ó’e+μ nqï HêqT&ç˝À HÓ’‘˚H˚$T, eTj·÷X¯øÏÔjÓÆTq »>∑Hêà‘·jTÓ Tø£ÿ ‘√&ÉT˝Òø£ Ä |üse¡ ÷‘·à>∑÷&É düèwæº #˚jT· C≤\&Éqï XÀ¢ø+£ ˝À>±ì, HêHê‘·«+‘√>∑÷&çq sT÷ $X¯«düèwæøº Ï eT÷\+ »>∑Hêà‘·jTÆÓ q e÷j·÷ X¯øπ qÔ ì düà]düT+Ô ~. ‘·sê«‘· XÀ¢ø+£ Je⁄\ìï+{Ïø° Hê\Ze ‘·*j ¢ TÆÓ q uÛ÷Ñ <˚$ì düà]düT+Ô ~. ì‘· ´ eT÷ uÛ Ñ ÷ $TMT<ä ìedæ + #· & É + e\q, q&Ée&É+e\q uÛ÷Ñ $T eTq ñìøÏø+£ ‘·{øÏ ° m+‘· Á|ü<ëÛ qyÓ÷ |üP]Ô>± $düà]kÕÔeTT. m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*‘˚>±ì uÛ÷Ñ $T eTq≈£î pHé 2012 www.saibharadwaja.org

>∑Ts¡TsÔ ê<äT. eTquÛTÑ øÏøÔ ,° ìyêkÕìø°, dü+#êsêìø° ÄkÕÿs¡yTÓ qÆ uÛÑ÷$TH˚ eTs¡#˚ dü«uÛ≤e+ nuÛ≤´dü+>± |ü]D$T+∫, n‹|ü]#·jT· +e\q eTq J$‘êìø£+‘·{øÏ ° n‹ $\TyÓq’ yê{Ï q ìï+{Ï ˙ eTq+ $dü à ]+#˚ yÓ ’ K ]>± eTq J$‘êqï+‘·{˙Ï Á|üu≤Û $‘·+ #˚dTü +Ô ~. n+<äTø£H˚ eTq≈£î |ü⁄≥Tºøì£ ∫Ã, mH√ï ø£cÕº\ø√]à ô|+∫ô|<ä#› ù˚ d ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ Áù|eTqT e÷qe⁄˝…+<äs√ >∑T]Ô+#·s¡T. nHêj·÷∫‘·+>± <=]øÏq n˝≤{Ï ìπsπ Ω‘T· ø£eT÷, nbÕs¡eT÷ nsTTq Áù|eTqT >∑T]Ô+#·ø,£ n\ø£´å +#˚d,æ ‘·øÿÏ q Á|ü|+ü #·+˝Àì e´≈£î\Ô qT+&ç J$‘ê+‘·+ n{Ϻ Áù|eTqT j·÷∫+#·T≈£î+≥÷, \_Û+#·≈î£ +fÒ <˚«wæd÷ü Ô Áã‘·T≈£î‘ês¡T e÷qe⁄\T. ø£qTø£ nHêj·÷∫‘·+>± \_Û+∫q uÛ÷Ñ $TjÓTTø£ÿ ÄÁX¯jT· yÓT+‘· $\TyÓq’ <√ Á|ü‘´˚ ø£+>± >∑T]Ô+∫ ø£è‘·E„\yÓTÆ e⁄+&É&É+ H˚s¡TÃ≈£î+fÒ>±ì eTìwæ J$‘·+˝À \_Û+∫q Áù|eTqT #·T\ø£q#˚dæ <Ísꓤ>T∑ ´&Ée&É+ e÷q&ÉT. n+‘˚>±<äT, n+‘·$\TyÓ’q uÛÑ÷$Tì ø±fi¯flÁøÏ+<ä n\ø£å´+>± Á‘=ø£ÿ&ÉeT+fÒ ‘êqT J$‘·+˝À düVü≤»+>± \_Û + ∫q Áù|eTqT ø±\sê#˚ <Ísꓤ > ∑ ´ \ø£ å D ≤ìøÏ u≤Vü≤´yÓTqÆ s¡÷|ü+. n~ >∑T]Ô+∫ Áù|eT, >ös¡yê\‘√ >∑÷&çq ø£è‘·»‘„ · q\es¡#T· ø=+fÒ uÛ÷Ñ e÷‘·Hê<Ûës¡+>± #˚dTü ø=ì ñ qï‘· T &É T >± ‘· q ø±fi¯ fl MT<ä ‘· q T ˝ÖøÏ ø £ + >±qT, Ä<Ûë´‹àø£+>±q÷ ì\ã&É>\∑ ≥ Z y˚T>±ø£ q&Ée>∑\>∑&eÉ T÷, |ü⁄s√>∑$T+#·&+É H˚sT¡ Ãø√>∑\TZ‘ê&ÉT. n+<äTøπ ÁbÕ‘·dàü s¡D˝Àì sT÷ XÀ¢ø+£ ˝À uÛ÷Ñ e÷‘·qT ø±fi¯fl‘√ Á‘êøÏq+<äT≈£î ø£eå ÷|üD ø√s¡T‘ê&ÉT— ÄyÓTô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü ‘êqT J$+#·˝Òø£ b˛e&Üìï ø£è‘·»‘„ ‘· √ n+^øÏ]+∫ >∑Ts¡T+Ô #·Tø=ì J$+#·&+É H˚sT¡ Ã≈£î+{≤&ÉT e÷qe⁄&ÉT. n˝≤ düà]+#·&+É e\q düø\£ $X¯«eTT‘√bÕ≥T ‘·qø±fi¯flÁøÏ+<äqTqï uÛ÷Ñ $T>∑÷&É |üse¡ T #Ó‘’ q· ´+jÓTTø£ÿ s¡÷|üeTì >∑Ts¡T+Ô #·Tø√>∑\TZ‘ê&ÉT. 1 www.saimasterforums.org


kÕsTTu≤u≤ Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï: 30

pHé-2012

dü+∫ø£: 02

OFFICIAL ORGAN OF SRI MANGA BHARADWAJA TRUST

|üse¡ T|üP»´ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»>±]#˚ kÕú|+æ #·ã&çq @¬øø’ £ |üÁ‹ø£, eTq

ªªkÕsTTu≤u≤μμ $wüj·Tdü÷∫ø£ 01. <Ó’e+|ü≥¢ ø£è‘·»„‘˚ ÁbÕ‘·düàs¡D Á|üjÓ÷»q+ 02. kÕ<Ûä≈£îìøÏ ‘·‘·Ô«C≤„q+ m+‘√ nedüs¡+! 03. nuÛÑj·TÁ|ü<Ûë‘· 04. l kÕsTTu≤u≤ ∫Á‘·|ü≥+ (11) ø±\ø£è‘ê´\T ` 2 05 ãT<ä∆ <Ûë´q Vü≤è<äj·TeTT - 1 06. >√sê≈£î+uÛ≤s¡T #·]Á‘· 07. dü‘·‡+>∑eTT 08. Áo <ä‘·Ô ©˝≤eTè‘·eTT 09. yêsêÔ˝≤|üeTT ` d”]j·T˝Ÿ 10. Ä<Ûë´‹àø£ nqTuÛÑ÷‹ 11. Áo kÕsTT©˝≤eTè‘·eTT ø£è‘·»„‘ês¡Ãq `2012 ∫s¡THêe÷ Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P,Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 500 068 Phone No. - 040 65741550 website: www.saibharadwaja.org www.saimasterforums.org

- Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» - Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» ` ~e´»qì n*y˚\T eT+>∑eTà

01 03 05

- leT‹ y˚<äe‹ ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» - leT‹ y˚<eä ‹ - Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» ` Áo eT‹ oÁ <˚$

10 13 15 17 20 23 28 30

` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» NÛ|tò m&ç≥sY: l b˛\÷] lìyêdüsêe⁄ _.m.m˝Ÿ.m˝Ÿ._ m–®≈L£ ´{Ïyé m&ç≥sY: &܈ˆ ÄsY.mdt. X¯•<ÛäsY, |æôV≤#Y. &ç

#·+<ë $es¡eTT\T $&çÁ|ü‹ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë sê»b˛wü≈£î\T eTVü‰sê»b˛wü≈£î\T

: : : :

s¡÷. s¡÷. s¡÷. s¡÷.

10`00 100`00 3,000`00 5,000`00

ø£cÕº\T rs¡ÃeTì <Óy’ êìï ø√πsyês¡T Äs¡T\Ô T, ø√]ø£\T rs¡ÃeTì ø√πsyês¡T nsê∆sT¡ \ú T, <Óy’ êìï nqTuÛeÑ |üPs¡«ø£+>± ‘Ó\TdüTø√>√πs yês¡T õC≤„dTü e⁄\T, XÊX¯«‘·yTÓ qÆ Äq+<äyT˚ <Óe’ eTqï nqTuÛyÑ êìï bı+~qyês¡T C≤„qT\T. Ms¡+<äs÷¡ <Óy’ êìï ÄÁX¯sTT+#˚yêπs. Äs¡T\Ô T, nsê∆sT¡ \∆ T >∑÷&É õC≤„dTü e⁄˝…,’ C≤„qT\T>± |ü]es¡qÔ #Ó+<ä&yÉ T˚ <äT:U≤ìøÏ ndü˝q’… ìeè‹Ô e÷s¡+Z . e´øÏ>Ô ‘∑ · kÕe÷õø£ ÁX‚jT· düT‡≈£î |ü⁄Hê~jÓTÆ q ndü˝q’… Ä<Ûë´‹àø£‘· n<˚!

` Ä#ês¡´ møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»

kÕsTTu≤u≤ |üÁ‹ø£˝À yÓ\Te&˚ yê´kÕ\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\≈£î Äj·÷ s¡#·sTT‘·˝Ò u≤<ÛäT´\T.


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

e´ekÕj·T+ #˚j÷· \+fÒ eTT+<äT H˚\qT m+‘√ dü+düÿ]+#ê*. n˝≤H˚ <Ûë´q+ dü]>± nuÛ´Ñ dæ+#·>˝∑ ≤Z\+fÒ eTqdüT‡HÓ+‘·>±H√ dü+düÿ]+#ê*. nìï{Ïø+£ fÒ eTTK´+ uÛ≤eX¯ó~∆. eTq≈£î nC≤„q»ì‘ê˝…q’ mH√ï bıs¡bÕ≥T uÛ≤yê\T+{≤sTT. düèwæº, e÷qe⁄&ÉT, J$‘·‘·‘êÔ«\ >∑T]+∫, dü]>± yê{Ï ‘·‘êÔ«ìï ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ >±ì ÁuÛ≤+‘·T\T, yê´yÓ÷Vü‰\T ‘=\>∑e⁄. eTqdüT‡ yê{Ï#‘˚ · #·+#·\eTe⁄‘·T+~. Ä #ê+#·\´+ ‘=\>±\+fÒ yê´yÓ÷Vü‰\T ‘=\>±*. n+<äT≈£î edüTÔe⁄\ jÓTTø£ÿ, J$‘·+ jÓTTø£ÿ ‘·‘«Ô· + #·øÿ£ >± ns¡+∆ >±yê*. n+<äTøπ uÛøÑ ,ÔÏ C≤„q, ncÕº+>∑ jÓ÷>±\ìï+{Ï˝À ‘·‘«Ô· C≤„q+ #ê˝≤ ÄeX¯´ø£+. uÛøÑ eÔÏ ÷s¡+Z ˝À eTq≈£î >√#·]+#˚ sT÷ dü÷\ú Á|ü|+ü #·yTÓ Tø£ÿfÒ yêdüeÔ +>±<äì, eTq ÁbÕø£è‹ø£ J$‘·+ <ä T :KeTj· T eTì, <ëìqT+&ç $&ç e &É > ∑ * Z ‘ ˚ Äq+<äeTj·TyÓTqÆ uÛ>Ñ e∑ ‘·‡«s¡÷|ü+ nqTuÛeÑ eTe⁄‘·T+<äì <äè&ÛÉ+>± ‘Ó\TdüTø√yê*. >∑T&çZ>± qeTà&É+ø±<äT. m+‘·j·T‹ï+∫Hê eTq≈£î düŒwüº+>± ‘Ó*j·Tì <ëìì <ä è &Û É + >± qeTàkÕ<Û ä ´ +ø±<ä T . X¯ + ø£ @<√ ˇø£ eT÷\<ë–e⁄+&ç , eTq j· T ‘êïìï ã\V” ≤ q|ü ] ∫ uÛÑ>∑ï+#˚düTÔ+~. ≈£åîDí+>± ‘Ó*ùdÔ <äè&ÛÉyÓTÆq ìX¯Ãj·T+>∑*Z \ø£´å +ô|’ nbÕs¡yTÓ qÆ ø√]ø£ ø£\TZ‘T· +~. dü÷\ú »>∑‘T· ˝Ô À >√#·]+#˚ edüTeÔ ⁄\T, J$‘êqTuÛyÑ ê˝Ò |üse¡ T dü‘´· +>±<äì ‘Ó*j·Tã{Ϻ yê{ÏøÏ eTqô|’ ÁbÕã\´+ ‘·>∑TZ‘·T+~. »>∑ ‘ · T Ô | ü ≥ ¢ yê´yÓ ÷ Vü ≤ + ‘· – Z , Äq+<ä s ¡ ÷ |ü ⁄ &Ó ’ q |üs¡e÷‘·à|ü≥¢ ìX¯Ãj·÷‘·àø£yÓTÆq Á|”‹ø£*Z ø£è‘ês¡∆‘· #˚ ≈ £ L π s es¡ ≈ £ L eTq j· T ‘êïìï dü & É \ ìe«<ä T . C≤„qe÷s¡+Z ˝À >∑÷&É ÁX¯eD, eTqq, ì~<Ûë´dü\q+<äTøπ #ÓbÕŒs¡T. ø=+<äs¡T n≥T C≤„q+>±ì, Ç≥T uÛÑøÏÔ>±ì ncÕº+>∑jÓ÷>±ìø£edüs¡+˝Ò<äì ‘·\TkÕÔs¡T. ø±˙ pHé 2012 www.saibharadwaja.org

dü]ø±<äT. j·TeT, ìj·Te÷\T, Ädüq ÁbÕD≤j·÷e÷\T ncÕº+>∑j÷Ó >±ìøÏ Á|ü<ëÛ q k˛bÕHê\T>± #Ó|Œü ã&ܶsTT. j· T eTìj· T e÷\+fÒ sTT+Á~j· T eTH√ìÁ>∑ V ü ≤ +, eTqdüT‡qT ìÁ>∑V≤æ +#·≈î£ +&Ü sTT+Á~j·÷\qT e÷Á‘·yT˚ ìÁ>∑V≤æ +#·&+É $T<Ûë´#ês¡eTì, ìÁwüŒjÓ÷»qeTì ^‘· düŒwüº+>±#ÓãT‘√+~. ø£qTø£ eTqdüT‡qT yÓTT<ä≥ »sTT+#ê*. n+fÒ nC≤„ q +#˚ ‘ · edü T Ô e ⁄|ü ≥ ¢ , J$‘êqTuÛeÑ eTT|ü≥¢ eTq≈£î kÕe÷q´+>± e⁄+&˚ ÁuÛ≤+‹ ‘=\>±*. n+<ä T ≈£ î edü T Ô e ⁄\, J$‘êqTuÛ Ñ y ê\ yêdüÔe‘·Ô«+ ns¡∆+ø±yê*. n˝≤ ÁuÛ≤+‘·T\T‘=\–q sTT+Á~j·÷\T #ê˝≤es¡≈£î yê≥+‘·≥y˚ n<äT|ü⁄˝À e⁄+{≤sTT. BìøÏ ‘ √&É T jÓ ÷ >∑ d æ ~ ∆ |ò ü \ yÓ T Æ q XÊX¯«‘êq+<ä+|ü≥>¢ \∑ rÁeyÓTqÆ Á|”‹ <Û´˚ j·T+ô|q’ eTqdüT ì*#˚ ˝ ≤>∑ #˚ d ü T Ô + ~. á$wü j · ÷ H˚ ï ^‘· sTT˝≤ #ÓãT‘·T+~. ªªHêdæÔ ãT~∆sj ¡ T· Tø£dÔ ´ü q #êj·TTø£dÔ ´ü uÛ≤eHê ˆ q#ê uÛ≤ej·TT‘·: XÊìÔ: nXÊqÔd´ü ≈£î‘·dTü ‡KyéT ˆˆμμ ‘êˆˆ ªªeTqdü ‡ e÷<Û ë qeTT˝Ò ì nj· T T≈£ î Ô q ≈£ î Ä‘·à<Ûë´qeTqT uÛ≤eq˝Ò<äT. (nq>± Ä‘·àdü«s¡÷|ü C≤„qeTqT ãT~∆˝Ò<äT) uÛ≤eq˝Òì yêìøÏ XÊ+‹˝Ò<äT. XÊ+‹˝Òì yêìøÏ düTKeTT˝Ò<Tä μμ. n+<äTøπ j·÷»„e\Tÿ´&ÉT Ä<Ûë´‘·à$<ä´qT ñ|ü<˚•+|ü<ä–ìyê] >∑÷]à sTT˝≤ nHêï&ÉT: $<äT´ø£øÔ s£ à¡ dü+j·TTø£+Ô ø±eT dü+ø£\Œ e]®‘:· ˆ j·Tdü´ ‘·kÕ´~Ûø±s√dæàHé jÓ÷^ Hêq´dü´ ø£d´ü ∫‘Y ˆˆ ‘ꈈ ªªãTTwüß\#˚‘· $~Û+#·ã&çq dü‘ÿ· s¡à\qT ÁX¯<>∆ä ± Ä#·]+#˚yê&ÉT, ø±eT dü+ø£˝≤Œ\qT $&ç∫qyê&ÉT, j·TeTìj·Te÷\T ø£\yê&ÉT, düs¡« yê´yÓ÷Vü≤eTT\qT $&ç∫qyê&ÉTμμ. yêj·TTdü+Væ≤‘· >∑÷&É sTT˝≤ #ÓãT‘√+~. 3 www.saimasterforums.org


ªª<äèùwº ‘·<ÛëqT ÁX¯$πø $s¡ø£Ô+ $wüj˚T ˆμμ ‘êˆˆ ªªÇVü≤˝Àø£ |üs¡˝Àø£ $wüj·TeTT\+<äT $s¡øÏÔ>∑\ ∫‘·eÔ TT>∑\yê&çøπ jÓ÷>∑eTTq+<äT n~Ûø±s¡eTT >∑\<äT. ‘·~‘·sT¡ \≈£î ˝Ò<Tä . n˝≤H˚ y˚<ë+‘√|ü<X˚ Ê\qT $+≥÷ jÓ÷>±qïuÛ´Ñ dæ+#ê\ì XÊ+&ç˝À´|üìwü‘T· ,Ô •ejÓ÷>∑ B|æø£ #ÓãT‘êsTTμμ. ªªVü≤sƒj ¡ ÷Ó >∑ Á|üB|æøμ£ μ >∑÷&É sTT˝≤ #ÓãT‘·Tqï~. ªªñ‘ê‡VüA‘ê‡Vü≤kÕ<ÓsÌú ê´ ˆ ‘·‘«Ô· C≤„HêX¯Ã ìX¯Ãj·÷‘Y ˆ C≤„qdüvZ |ü]‘ê´>±‘Y wü&瓤s√´>∑: Á|üdæ<ä∆´‹ ˆˆμμ ‘êˆˆ ªªñ‘ê‡Vü≤, kÕVü≤dü, <ÛÓ’s¡´, ‘·‘·Ô«C≤„qeTTe\q, <ëìe\q >∑*qZ ìX¯Ãj·T+e\q jÓ÷>∑d~æ ∆ ø£\TZ‘T· +~. ªìX¯ à j· ÷ ‘Y μ nqïe÷≥≈£ î ÁãVü ‰ àq+<ä k Õ«$T $wüj·TeTT\ìïj·TT eTè>∑‘·èwüíe˝… ndü‘·´eTT\ì, ÁãVü≤àyÓTTø£ÿfÒ dü‘·´eTì, ‘·‘·Ô«C≤„qeTT, XÊÁdüÔeTT, >∑Ts¡Tyêø£´eTT\+<äT>∑\ $XÊ«düeTT n˙ $e]+#ês¡T. n+fÒ düèw溑·‘·Ô«eTT, J$‘êqTuÛÑe‘·‘·Ô«eT÷ ‘Ó\TdüTø√e&É+ kÕ<ÛHä êe÷sêZ\ìï+{Ïø° |ü⁄Hê~. |ü⁄Hê~ <äè&ÛeÉ TT>±˝Òì sTT\T¢ ì\Te<äT>∑<ë! n+<äTø𠪪eT‘·+ m+<äT≈£î?μμ, ªª$C≤„qM∫ø£\Tμμ eTTeTT≈£åîe⁄\+<äs¡÷ ‘·|üŒø£#·<äyê*. ¬s+&Ée Á>∑+<∏ä+˝À Äs¡¸ ‘·‘·Ô«C≤„Hêìï Ä<ÛTä ìø£ $C≤„q+‘√ düeTq«sTT+#·&+É »]–+~>∑qTø£ H˚{yÏ ê]¬ø+‘√ n~ ñ|üø]£ düT+Ô ~. H˚{Ï $C≤„qXÊÁkÕÔ\qT $<ë´\j·÷\˝À n<Û´ä j·Tq+#˚dqæ , #˚dTü qÔ ïyê]øÏ sTT˝≤ düeTq«sTT+∫ #Ó|üŒ≈£î+fÒ Ä<Ûë´‹àø£‘·, yÓ’C≤„ìø£ jÓ÷#·q≈£î ì\TC≤\ì ÁuÛeÑ T nqï X¯+ø£ $T–*b˛‘·T+~. ø£qTø£ sT÷Hê{Ï <Ûsä à¡ Á|ü#ês¡≈î£ \+<äs÷¡ >∑÷&É ô|’ Á>∑+<∏ëìï |ü]o*+#·ì<˚ yê]Á|ü#ês¡+ q÷HÓsêdæq X¯Øs¡+MT<ä ˙{Ï˝≤>∑ eTqdüT‡\≈£î n+≥<äT. Ç{Ϻ yÓC’ ≤„ìø£`‘ê‹Ô«ø£ <äèwæìº eVæ≤+#˚, düèwæ|º ≥ ü ¢ n{Ï º ˝À#· ÷ |ü ⁄ ‘√H˚ |ü P C≤~ø±\T ìs¡ « ]Ô + #ê\ì ‘Ó \ Œ&Üìπ ø kÕe÷q´yÓ T Æ q c˛&É X À|ü # ês¡ |ü P »˝À |ü⁄s¡Twüdü÷ø±Ôìï $ìjÓ÷–kÕÔs¡T. |ü⁄s¡Twüdü÷ø£ÔeT+‘ê düèwæqº +‘·{˙Ï sTT{Ϻ yÓC’ ≤„ìø£`‘ê‹Ô«ø£<èä w摺 √ #·÷ù|<˚qì ô|’ Á>∑+<∏ë\T #·~yêø£ ª|ü⁄s¡Twüdü÷ø£Ôs¡Vü≤dü´+μμ nqï ∫qï Á>∑+<∏ä+ #·~$‘˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç~ #·~$ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤qbı+<äì<˚ kÕ<Ûqä ìs¡Tw› +ºü ø±C≤\<äT. ô|’ Á>∑+<∏ë\T #·<eä &É+ ÁX¯eT nì #ê˝≤eT+~ yê{Ï q Tù|øÏ å d ü T Ô H êïs¡ + fÒ ns¡ ∆ + H˚ { Ï kÕ<Û ä ≈ £ î \T, eTTeTT≈£îå e⁄\T, <Ûsä à¡ Á|ü#ês¡≈î£ \˝À m≈£îÿeeT+~ ì»yÓTqÆ www.saibharadwaja.org

kÕ<Ûä≈£î\T yÓTTˆˆqyês¡T ø±s¡qïe÷≥. kÕ<Ûä´+MT<ä Á|”‹j·TTqï|ü⁄&ÉT m+‘· ÁX¯$T+#ÓH’ ê eTìwæ kÕ<ÛHä ê\qT ùdø£]kÕÔ&ÉT. &ÉãT“, dü+kÕs¡\+|ü≥eT÷ >∑\yês¡T yê{Ïø√düyTÓ +‘ÓH’ ê m˝≤ ÁX¯$T+∫ yê{Ïì HÓsy¡ s˚ T¡ Ã≈£îH˚ e÷sêZ \ qT ‘Ó \ Tdü T ≈£ î +≥THêïs√ #· ÷ &É + &ç . n≥Te+≥|ü &É T dü s ¡ « <ä T :U≤\≈£ L nr‘· y Ó T Æ q XÊX¯ « ‘êq+<ëìï bı+<ä > √π s yês¡ T ¬ s +&É T eT÷&É T eTTK´yÓTqÆ Á>∑+<∏ë\qT #·<eä &ÜìøÏ u≤<Û|ä &ü ‘É êsê? ∫e]øÏ ˇø£ ÿ e÷≥. dü<äTZs¡Te⁄HêÁX¯sTT+∫qyê&çøÏ ì»+>± ªªlkÕsTTHê<∏ä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTTμμ˝À $e]+∫q≥T¢ ÄÁX¯sTTùdÔ ` ncÕº+>∑j÷Ó >±<äT\T yê{Ïø¬ ’ ny˚ dæ~k∆ ÕÔjT· ì XÊÁdüyÔ êø£´+. sê»jÓ÷>∑eTH˚ Á>∑+<∏$ä T˝≤ #ÓãT‘√+~: XÀ¢ ˆ ˆ ªªy˚ < ëqÔ ‘ · s √ÿøÏ Ô _ Û s ê>∑ y Ó T Æ X ¯ à , HêHê$<Û Ó ’ : XÊÁdüÔø£<ä+ã¬ø’X¯Ã ˆ <Ûë´Hê~_Û: dü‘ÿ· s¡D>Æ… e∑ T´•ÃHêÔeTDÏùV≤´ø£ >∑Ts¡T+ $Hê ˆˆμμ ‘êˆˆ ªª∫+‘êeTDÏjTÆÓ q >∑Ts¡Ty=ø£ÿ&ÉT ˝Òø,£ ‘·øÿÏ q y˚<ë+‘· ‘· s ¡ ÿ e#· q eTT\#˚ ‘ · q T, HêHê$<Û ä XÊÁdüdÔ eü T÷Vü≤eTT\#˚‘q· T, <Ûë´Hê~ dü‘ÿ· s¡àeTT\#˚‘q· T jÓ÷>∑eTT ‘Ó*j·T<ä–q~>±<äT. düTπsX¯«sê#ês¡T´&ÉT ªª>∑Ts¡TÁ|ükÕ<äeTT e\q ncÕº+>∑düVæ≤‘· jÓ÷>∑eTTqT bı+<äT#·THêïqìμμ #ÓbÕŒ&ÉT. ªªÄ#ês¡´yêHé |ü⁄s¡Tc˛y˚<μä μ nì #ÛêH√›>´∑ eTT ` >∑Ts¡Te⁄qT ÄÁX¯sTT+∫qyê&˚ |ü⁄s¡Twüßì (<Óy’ êìï) #˚sT¡ ≈£î+{≤&Éì #Ó|Œæ +~. Ç˝≤ nq&ÜìøÏ ªªVü≤sƒ¡jÓ÷>∑Á|üB|æø£μμ ˝Àì j·TeTìj·Te÷<äT\qT<äV≤ü ]dü÷Ô l ÁãVü‰àq+<ä düsd¡ «ü ‹ Áyêdæq sT÷ yêø±´\T Á|üe÷D+. ªª<˚ùV≤+Á~j·TeTT\ e\q ø£\TZ yÓs’ ê>∑´eTT j·TeTeTT, |üs‘¡ ‘· «Ô· eTTq+<Ó&<É >Ó ø∑ £ ø£\TZ n_Û˝≤wü ìj·TeT+. düs«¡ edüTeÔ ⁄\j·T+<äT ñ<ëd”q‘· ñ‘·ÔeTyÓTÆq Ädüq+. düø£\ »>∑‘·÷Ô $T<Ûä´>±<√#·T≥ ÁbÕD≤j·÷eTeTT. ∫‘·eÔ TTjÓTTø£ÿ ìX¯Ãj·Tdæ‹ú <Ûës¡D. ∫HêàÁ‘· y ˚ T H˚ q ì ∫+‹+#· T ≥ <Û ë ´qeTT. <Ûë´Hêìø£r‘·yTÓ qÆ dæ‹ú ˝À <Ûë´Hêìï eTs¡e&É+ düe÷~Ûμμ. Ç˝≤+{Ï ìX¯ à j· ÷ ìï ª$C≤„ q M∫ø£ \ Tμ, ªeT‘·+m+<äT≈£î?μ, ªlkÕsTTHê<∏ä Á|üuÀÛ <ÛëeTè‘·eTTμ m+‘√ #·øÿ£ >± #˚≈L£ s¡TkÕÔjT· ì ø=+#Ó+ C≤Á>∑‘>Ô· ± Ä Á>∑+<∏ë\qT |ü]o*ùdÔ me]¬øH’ ê ‘Ó\TdüT+Ô ~. 4 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

~e´»qì n*y˚\T eT+>∑eTà

ªuÛÑjT· eTTμ nqï~ #ê˝≤ uÛj Ñ T· +ø£sy ¡ TÓ q Æ $wüj·TeTT. ndü\T uÛÑj·TeT+fÒ @$T{À n~ eTq+<ä ] ø° #ê˝≤ dü + <ä s ê“ ¤ \ ˝À nqTuÛe Ñ eTe⁄‘·T+~ >∑qTø£ ‘Ó\TdüT. uÛj Ñ T· eTT nH˚ø£ s¡ø±\T. kÕ<Ûës¡D+>± ≈Á L £ s¡ »+‘·Te⁄\qT #·÷d ù Ô me]¬øH ’ ê uÛj Ñ T· y˚TdüT+Ô ~. ñ <ëVü≤s¡D≈£î |ü⁄*, dæ+Vü≤eTT, bÕeTT yÓTTˆˆq$ eTq\qT ø£s¡TkÕÔsTT, ÁbÕD≤\T rkÕÔsTT >∑qTø£ uÛ Ñ j · T |ü & É & É + dü V ü ≤ »y˚ T . ø±˙ ø=+‘· e T+~øÏ eTqπøMT Vü‰ì #˚j·Tì Je⁄\qT #·÷ùdÔ>∑÷&É uÛj Ñ T· y˚TdüT+Ô ~. |æ*ì ¢ #·÷dæ ø=+<äsT¡ uÛj Ñ T· |ü&‘ç ,˚ ã*¢ì #·÷dæ uÛÑj·T|ü&˚yês¡T ø=+<äs¡T. ø=+<äs¡T |ü⁄s¡T>∑T\qT #·÷dæ, m\Tø£\qT #·÷dæ, u§~›+ø£\qT #·÷dæ>∑÷&É uÛÑj·T|ü&É‘ês¡T. n$ eTq≈£î ô|<ä›>± Vü‰ì #˚jT· e⁄, ø±˙ uÛj Ñ T· |ü&& É y É TÓ +<äT≈£î? n+fÒ Çø£ÿ&É uÛj Ñ ÷ · ìøÏ ø±s¡D+ yê{Ï Äø±sê\qT #·÷d ù Ô eTq≈£î >∑\ ndüV≤ü ´y˚T. Ç$ >±ø£ J$‘· + ˝À sTT+ø± #ê˝≤ uÛ Ñ j · ÷ \T+{≤sTT. #· < ä T e⁄ø√ø£ b ˛‘˚ J$‘· + >∑&# ç < ˚ ˝Ó ≤? nqï uÛj Ñ T· +. #·<Tä e⁄≈£îqï ‘·sê«‘· ñ <√´>∑ + sê<˚ y Ó ÷ qqï uÛ Ñ j · T +. ñ<√´>∑ + eù d Ô b˛‘·T+<˚y÷ Ó qqï uÛj Ñ T· +. dü+bÕ~+∫q &ÉãT“qT me¬ s ’ H ê ø±CÒ k ÕÔ π s yÓ ÷ qqï uÛ Ñ j · T +. <=+>∑ \ T <√#˚kÕÔsπ yÓ÷qqï uÛj Ñ T· +. Ks¡Tà | ô ≥Tº≈î£ +fÒ uÛ$ Ñ wü´‘·TÔ m˝≤ nqï uÛj Ñ T· +. &ÉãT“ ÄX¯‘√ me¬sH ’ ê @<ÓH ’ ê #˚kÕÔπsyÓ÷qqï uÛÑj·T+. n˝≤π > <ë]Á < ä ´ eT+fÒ uÛ Ñ j · T +. nHês√>∑´eT+fÒ #ê˝≤ uÛj Ñ T· +. nìï+{Ïø£+fÒ >=|üŒ~ eTè‘·T´e⁄ >∑÷]Ãq uÛj Ñ T· +. | Á ‹ ü eTìwæø° eTè‘·T´e+fÒ m+‘√ uÛj Ñ T· +. ø±s¡D+ ª‘·qμ nqT≈£îqï yê{Ïì nìï+{Ï˙ $&ç∫ pHé 2012 www.saibharadwaja.org

yÓ[flb˛e\dæ edüTÔ+<äì. ‘·q yê{Ï MT<ä e⁄qï eTeTø±s¡ + n+<ä T ≈£ î ø±s¡ D +. n+<ä T ø£ ì eTè‘·T´e⁄qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√yê\ì Á|ü‹ eTìw” ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. ej·TdüT | ô ]–q ø=B› @ ø£D å ≤q eTè‘·T´e⁄ ø£ã[düT+Ô <√qqï uÛj Ñ T· + |”&d ç Tü +Ô ~. q&ç ej·TdüT˝À e⁄qï yê]øÏ nuÛ< ÁÑ ‘ä êuÛ≤e+ e\¢ uÛj Ñ T· +. j·TTe≈£î\≈£î eTs¡D;Û‹ e⁄+&Éø£b˛e#·TÃ>±˙ m<äTs=ÿ+≥Tqï |ü]dæ‹ ú \ e\¢ Ä+<√fi¯q, uÛj Ñ T· eTT e⁄+≥THêï s TT. ø£ q Tø£ @ e÷qe⁄&É ÷ |ü P ]Ô ìs¡“j ¤ T· +>± e⁄+&É˝øÒ b£ ˛‘·THêï&TÉ . ø£ * Á | ü u Û ≤ e+ e\q H˚ & É T kÕ«s¡ ∆ + | ô #·TÃ| ô s¡>& ∑ +É e\¢ H˚&TÉ uÛj Ñ T· + $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔqï~. @<√ »s¡T>∑T‘·T+<˚yÓ÷qqï uÛÑj·T+‘√ H˚{Ï e÷qe⁄&ÉT ø=≥Tº$T{≤º&TÉ ‘·THêï&TÉ . @<√ | ô ø’ Ï 5 www.saimasterforums.org


ø=+‘· <ÛÓ’s¡´+>± e⁄qï≥T¢ ø£ì|æ+∫q|üŒ{Ïø° n~ n+‘·+‘·e÷Á‘·y˚T. H˚&TÉ eTìwæøÏ kÕ{Ï eTìwü+fÒH˚ m≈£îÿe uÛj Ñ T· eTì nì|ædTü q Ô ï~. | ù <äyê] <ä>sZ∑ q ¡ T+N >=|üŒ <Û ä q e+‘· T \<ëø±, kÕe÷qT´\ <ä > ∑ Z s ¡ q T+N sê»´y˚ T \T‘· T qï y ê] <ëø± á uÛ Ñ j · T + düV≤ü »yÓTbÆ ˛sTT+~. á s√E\˝À mes¡T me]ì @yÓTH Æ ê #˚jT· e#·TÃ. nH˚ø£ ø±s¡D≤\T>± mes¡T @ $<Û+ä >±HÓH ’ ê ø£øå£ rs¡TÃø√e#·TÃ. <Ûq ä + ø±CÒjT· e#·TÃ, ÁbÕD≤\H˚ ‘√ùdj·Te#·TÃ. ø=+<äs¡T eTqTwüß\T »+‘·Te⁄ø£+fÒ V”≤q+>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡q&É+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT. »+‘·Te⁄\ø£+fÒ nì m+<äT≈£î nqTø√e\dæedüTÔqï<ä+fÒ »+‘·Te⁄\T ÄVü‰s¡+ ø√düy÷ Ó ˝Òø£ bÁ ÕD;Û‹ e\¢H√ e÷Á‘y· T˚ Ç‘·s¡ Je⁄\ô|’ <ë&ç #˚kÕÔsTT. eTqTwüß\T n˝≤+{Ï ø±s¡D≤˝ÒM ˝Ò≈î£ +&Ü >∑÷&É nH˚ø£ $<Ûë\T>± |”&d ç Tü H Ô êïsT¡ . ndü\T eTìwæøÏ e⁄+&Ée\dæq~ kÕ{Ï eTìwæ eTq≈£î ‘√&ÉT e⁄Hêï&Éqï <ÛÓ’s¡´+. n+<äTπø e÷qe⁄&É T kÕ{Ï e÷qe⁄\≈£ î ‘√&É T >± ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. düe÷»+ @s¡Œ&q ç ~ n˝≤H˚. ø±˙ ‘√&ÉT>± e⁄+&Ée\dæq kÕ{Ï e÷qe⁄&ÉT |”&É>± e÷s¡T‘·T+fÒ #˚jT· >∑*–q<˚eTTqï~? ø£+#˚ #˚qT y˚Td ù Ô ø±bÕ&˚<e Ó s¡T? Ç~es¡ ≈ £ î eTìwæ ø Ï eTìwæ ‘√&É T >± e⁄+&˚yê&ÉT. ‘·q≈£î ‘·*< ¢ +ä & Á TÉ \ n+&É>± e⁄Hêïsq ¡ ï <ÛÓ’s¡´+ ‘√ãT≥Tºe⁄\T e⁄Hêïs¡H˚ <ÛÓ’s¡´+, |æ\¢\T e⁄Hêïs¡H˚ <ÛÓ’s¡´+, y˚Tqe÷eT\T, |æq‘·+Á&ÉT\T, ã+<ÛTä e⁄\T`sTT˝≤ m+<äs√ n+&É>± e⁄HêïsH ¡ ˚ <Ûs’Ó ´¡ + e⁄+&˚~. @ X¯óuÛÑø±s¡´yÓTT∫ÃHê, Ä|ü<ä e∫ÃHê n+<äs¡÷ ˝Òø£ @ ø=+<ä¬s’Hê @<√ ˇø£ $<Ûä+>± n+&É>± ì*#˚yês¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£ Ç+{À¢ ô|+&ç¢ eùdÔ dü+ã+<Ûë\T #·÷&É&É+ <ä>∑Zs¡qT+N n+<ä s ¡ ÷ |ü P qT≈£ î H˚ y ês¡ T . n˝≤π > me¬ s ’ H ê eTs¡DÏ+∫Hê n+‘˚. ˇø£]+{À¢ ‘·*¢ #·ìb˛‘˚ |üd| æ \æ \¢ T+fÒ yê]ì ã+<ÛTä e⁄\˝À ‘·˝≤ ˇø£s÷ ¡ rdüTø¬ [fl yê]ì | ô +#˚yês¡T. yês¡T dü]>± #·÷kÕsê, ˝Ò<ë, Äqï~ Á|üX¯ï>±<äT. y˚TeTTHêïeTH˚<˚ nø£ÿ&É eTTK´eTT. ‘·*ø¢ Ï bÕ\T ˝Òøb£ ˛‘˚ Ç+{À¢ |üd| æ \æ \¢ Tqï ‘·\T¢\T bÕ*#˚Ãyês¡T. ˝Òø£ <ë<äT\T e⁄+&˚yês¡T. n˝≤π> $T>∑‘ê $wüj·÷˝À¢q÷, Ç+{À¢ yêfi¯ófl, www.saibharadwaja.org

ã+<Û ä T e⁄\T, ù d ï V æ ≤ ‘· T \T, }] ô | <ä › \ ÷ yê] XÁ j ‚ T· düTø¬‡ ’ bÕ≥T|ü&y˚ ês¡T. n˝≤π> Ms¡T >∑÷&Ü yê]øÏ düVü≤ø£]+#˚yês¡T. H˚{Ï |ü]dæ‹ ú |üP]Ô y˚sT¡ >± e⁄qï~. øÁ +Ï <ä{Ï ‘·s+¡ es¡≈L £ ns¡ø=s¡>± e⁄qï nqTã+<Ûë\T á s√E ø£\‘˚y÷ Ó nì|ædTü H Ô êïsTT. Ç|ü⁄Œ&TÉ | Á ‹ ü yês¡÷, ªªe÷≈£î mes¡T nedüs¡+ ˝Ò<äT, me]ø° y˚TeTT nedü s ¡ + e⁄+&É q ø£ ÿ s¡ ˝ Ò < ä T μμ nH˚ $<Û ä + >± e⁄+≥THêïs¡T. Ç{Ϻ kÕ«s¡∆|üs¡yÓTÆq Ä˝À#·q\T, | Á e ü s¡q Ô \ e\¢H˚ uÛj Ñ T· + ø£\T>∑T‘·Tqï~. n+<ä T ø£ ì á uÛ Ñ j · ÷ \qT ìyê]+#· T ø√e&ÜìøÏ #ê˝≤eT+~ <Ó ’ y ê˙ï , eTVü‰‘·Tà\q÷ ÄÁXs¯ TTdüTH Ô êïsT¡ . yê] nr‘· X¯≈î£ \Ô e\q yês¡T eTq uÛj Ñ ÷ · \qT ‘=\–kÕÔsπ yÓ÷qH˚ ÄX¯. n+<äTe\q ø=ìï düeTdü´\ uÛj Ñ T· + ‘=\–Hê |üP]Ô>± ìs¡“¤j·TT\T>± e⁄+&É˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.

uÛ Ñ j · ÷ \qT ìyê]+#· T ø√e&ÜìøÏ #ê˝≤eT+~ <Ó ’ y ê˙ï, eTVü ‰ ‘· T à\q÷ ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. yê] nr‘· X¯≈î£ Ô\ e\q yês¡T eTq uÛÑj·÷\qT ‘=\–kÕÔπsyÓ÷qH˚ ÄX¯. n+<äTe\q ø=ìï düeTdü´\ uÛÑj·T+ ‘=\–Hê |ü P ]Ô > ± ìs¡ “ ¤ j · T T\T>± e⁄+&É˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. n+<äT≈£î ø±s¡D+ n<Û ä s ¡ à +ô|#· T à ô|s¡ > ∑ & É y ˚ T . áHê&É T n<Ûsä à¡ + Á|ü|+ü #· eT+‘·{≤ nH˚ø£ $<Ûë\T>± $\j· T ‘ê+&É e + #· d ü T Ô q ï~. <ëì |üs¡´ekÕqy˚T n+‘·T˝Òì uÛÑj·T+. n+<äT≈£î ø±s¡D+ n<Ûsä à¡ +ô|#·Tà | ô s¡>& ∑ yÉ T˚ . áHê&ÉT n<Ûäs¡à+ Á|ü|ü+#· eT+‘·{≤ nH˚ø£ $<Ûë\T>± $\j·T‘ê+&Ée+ #·düTÔqï~. <ëì |üs¡´ekÕqy˚T n+‘·T˝Òì uÛj Ñ T· +. ø=+<ä s ¡ T uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ì, eTVü ‰ ‘· T à\qT ÄÁXs¯ TT+∫ >∑÷&É n<Ûsä à¡ | Á e ü s¡≈Ô î£ ˝…’ e⁄+≥THêïsT¡ . ø=+‘·eT+~ <Ûsä à¡ + | Á øü ±s¡+ q&ÉT<ë›eTqT≈£îqï|Œü {øÏ ° dü e ÷C≤ìøÏ m<ä T Ø‘· ≈ £ î uÛ Ñ j · T |ü & ç ‘· \

6 www.saimasterforums.org


ˇ>∑ Z e \dæ e dü T Ô + ~. Ç‘· s ¡ T \T n<Û ä s ¡ à Á|ües¡Ô≈£î\sTTq|ü⁄Œ&ÉT uÛÑj·T+ ø£\>∑&É+ düVü≤»y˚T >±˙, <Ûsä à¡ + | Á øü ±s¡+ ì\ã&˚ <Ûs’Ó ´¡ + ø£\–e⁄+&Ü*. eTq <Ûsä à¡ + eTq\qT ø±bÕ&ÉT‘·T+~. ªª<Ûsä √à s¡ø‹ å£ s¡øÏå‘·:μμ ªª<Ûäsêàìï s¡øÏåùdÔ, <Ûäs¡à+ s¡øÏå+∫q yê&çì s¡øÏådüTÔ+~μμ nì ô|<ä›\ yêø£´+. ø£qTø£ <Ûäsêà\T n+{Ï| ô ≥Tº≈î£ qï yê&çøÏ <Ûsä à¡ + e⁄+≥T+~, e⁄+&Ü*. eTq+ <Ûäs¡à+>± e⁄Hêï ne‘·*yê&ÉT n<Ûäs¡à+˝À eTq\qT yÓ ÷ dü + #˚ d ü T Ô H êï & É T , nHê´j· T + #˚ d ü T Ô H êï & É T , Ç+ø± @yÓ T Æ H ê #˚ j · T &ÜìøÏ yÓqTø±&É&+É ˝Ò<Tä ø£<ë! eT] eTq≈£î <Ûs’Ó ´¡ + m˝≤ e⁄+≥T+~? nì ø=+<äsq ¡ e#·TÃ. düe÷»+˝À <Ûsä êàìï ì\u…≥& º ÜìøÏ m+‘√ eT+~ ø£ è wæ #˚ k Õs¡ T . mH√ï dü e Tdü ´ \qT m<äTs=ÿHêïsT¡ . ø±˙ yêfi¯ófl <Ûs’Ó ê´ìï dü&\É Tø√˝Ò<Tä . ñ<ëVü≤s¡D≈£î >±+BÛ eTVü‰‘·Tà&çH˚ rdüT≈£î+fÒ dü«‘·+Á‘êì¬ø’ J$‘ê+‘·+ ø£èwæ #˚kÕs¡T. ÄHê&ÉT Äj· T q n˝≤ nqT≈£ î ì e⁄+fÒ kÕ«‘· + Á ‘ ê´ìï kÕ~Û+#·>∑*π>yê&Ü? Äj·Tq #˚ùd~ ‘·|ü⁄Œ>±<äì, <Û ä s ¡ à eT˙ Äj· T q≈£ î ‘Ó \ Tdü T ! n+‘˚ > ±<ä T , Äj·TqqTdü]+∫ ø=ìï ø√≥¢eT+~ <Ûsä à¡ j·TT‘·yTÓ q Æ b˛sê≥+ kÕ–+#ês¡T. Ä b˛sê≥+˝À m+<äs√ ÁbÕD≤\qT ôd’‘·+ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. nsTT‘˚ ÄHê&ÉT n+‘· e T+~ m˝≤ Á | ü ‹ dü Œ + ~#ês¡ T ? eTìwæ ø Ï nìï+{Ïø+£ fÒ m≈£îÿe<Óq ’ bÁ ÕD;Û‹ì d ô ‘’ +· yê¬s˝≤ n~Û > ∑ $ T+#· > ∑ * >±s¡ T ! <ëìøÏ ø±s¡ D + n˝≤ #˚jT· &ÉyT˚ XÁ j ‚ T· düÿs¡eTì yê]øÏ ‘Ó\TdüT >∑qTø£. ÄHê&É T |ü P »´l e÷dü º s ¡ T >±s¡ T ˇø£ eTTdæ¢eTT |òüø°s¡TjÓÆTq l •]&û kÕsTTHê<ÛäTì ‘· ‘ êÔ « ìï >∑ ÷ ]à Á | ü # ês¡ + #˚ j · T &É + ˝À mH√ï Çã“+<äT\qT, m+‘√ e´‹πsø£‘q · T m<äTs=ÿHêïsT¡ . ÄHê&ÉT Äj·Tq uÛj Ñ T· |ü&ç e⁄+fÒ áHê&ÉT eTq+ kÕsTTì sTT+‘· > ± ù d $+∫ Á X ‚ j · T dü T ‡ ≈ £ î bı+<ä>∑*π>yêfi¯fly˚THê? ˇø£ÿ $wüj·T+ Ä˝À∫ùdÔ #ê\T, <Ûäs¡à+ jÓTTø£ÿ |òü*‘·+ m˝≤ e⁄+≥T+<√ ne>∑‘·eTe⁄‘·T+~. nsTT‘˚ á ø±\+˝À n<Ûsä êàìï m<äTs√ÿ>∑\ n+‘·{Ï >∑T+&Ó <ÛÓ’s¡´+ eTq≈£îqï<ë? nqï~ Á|üX¯ï. <ëìøÏ düe÷<Ûëq+ ª˝Ò<Tä μ nH˚. nsTT‘˚ eTqy˚T$T #˚j÷ · *? BìøÏ |ü]cÕÿs¡yT˚ $T{Ï? eTq+ n<Ûsä à¡ + #˚ j · T ø£ b ˛sTTHê n<Û ä s êàìøÏ <√Vü ≤ <ä + www.saibharadwaja.org

#˚dü÷Ôe⁄+&Ée\dæq<˚Hê? BìøÏ |ü ] cÕÿsê\T ¬ s +&É T . (1) dü<Tä sZ T¡ e⁄qT ÄÁXs¯ TT+#·&+É . á yÓTT<ä{Ï <ëìì eTq+ #˚kÕeTT. n+fÒ düeTs¡∆ dü<Tä sZ T¡ yÓq ’ kÕsTTHê<ÛTä ì ÄÁXs¯ TT+#êeTT.

ÄHê&ÉT |üP»´l e÷düºs¡T>±s¡T ˇø£ eTTdæ¢eTT |òüø°s¡TjÓÆTq l •]&û kÕsTTHê<ÛäTì ‘·‘êÔ«ìï >∑÷]à Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+˝À mH√ï Çã“+<äT\qT, m+‘√ e´‹πsø£‘·qT m<äTs=ÿHêïs¡T. ÄHê&ÉT Äj·Tq uÛÑj·T|ü&ç e⁄+fÒ áHê&ÉT eTq+ kÕsTTì sTT+‘·>± ùd$+∫ ÁX‚j·TdüT‡≈£î bı+<ä>∑*π>yêfi¯fly˚THê? ˇø£ÿ $wüj·T+ Ä˝À∫ùdÔ #ê\T, <Ûäs¡à+ jÓTTø£ÿ |òü*‘·+ m˝≤ e⁄+≥T+<√ ne>∑‘e· Te⁄‘T· +~. nsTTHê n<Û ä s ¡ à +˝À bÕ\T|ü + #· T ≈£ î +≥÷H˚ e⁄HêïeTT. n+fÒ n<Ûsä êàìï |üs√ø£+å >± bÁ ˛‘·V ‡ ≤æ +∫q yêfi¯ ¢ e Te⁄‘· T Hêï e TT. <√Vü ≤ <ä + #˚dTü q Ô ïyêfi¯eTe⁄‘·THêïeTT. nuÛj Ñ T· | Á < ü ëÛ ‘· nsTTq kÕsTTì ÄÁX¯sTT+∫>∑÷&É kÕ{Ï e÷qe⁄\ |ü≥¢ uÛÑj·T+‘√ n<ÛäsêàìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚j·T&É+˝À ns¡ ∆ y ˚ T eTT+≥T+~? ªªnsTT‘˚ n{≤¢ e⁄+fÒ Á|ü|ü+#·+˝À Áã‘·ø£˝ÒeTTø£<ë! l kÕsTT nìï dü e Tdü ´ \qT rs¡ à & É + ˝Ò < ä T >∑ < ë!μμ nì nì|æ+#·e#·TÃ. ì»y˚T. <Ûsä à¡ + ø√dü+ ì\ã&É&+É ˝À ø=ìï Çã“+<äT\T |ü&e É \dæsêe#·TÃ. ø±˙ <Ûsä à¡ +˝À <ÛÓ’s¡´+ e⁄+~. dü+‘·è|æÔ e⁄+~. Äq+<ä+ e⁄+~. n+<äTπø ÄHê&ÉT <Ûäs¡àes¡ÔqT˝…’q bÕ+&Ée⁄\T n&Ée⁄\bÕ˝…’ ø£cÕº\T |ü&H ç ê dü+‘·è|æ>Ô ±, Äq+<ä+>± e⁄+&É>∑*>±s¡T. n<Ûäs¡à|üs¡T˝…’q <äTs√´<ÛäHê<äT\T sê»´uÛÀ>±\T nqTuÛÑ$düTÔqï|üŒ{Ïø° ÄXÊ+‹‘√ ≈£î‘·≈î£ ‘·˝≤&çb˛j·÷s¡T. <Ûsä à¡ sêC≤<äT\T n&Ée⁄\˝À Ä≈£î\\eTT\T ‹+≥÷ n\eT{Ï+∫b˛j·÷s¡ì eTqeTqT≈£î+{≤eTT. ø±˙ <Ûsä à¡ + eTT+<äT ‹H˚~ Ä≈£î\\eTT˝Ò nsTTHê dü+‘·è|æÔì#êÃsTT. yê]

7 www.saimasterforums.org


<äTs¡edü≈ú î£ yês¡T ≈£î$T* b˛˝Ò<Tä . øÁ √<Û+ä ‘√ ñ&çøÏ b˛˝Ò<äT. ø£s¡Ôe´ ìs¡«Vü≤D≈£î m|ü⁄Œ&ÉT dü+dæ<äT∆˝…’ e⁄Hêïs¡T. yêπs >±<äT, dü+|òüTdü+düÿs¡Ô\+<äs¡÷ düe÷»+˝À Á|ü‹|òüT≥qqT m<äTs=ÿHêïs¡T. n˝≤π> ì»yÓTq Æ uÛ≈Ñ î£ \Ô T >∑÷&É n+‘˚. \ø£´å + ø√dü+, <Ûsä à¡ + ø√dü+ bÁ Õ≈£î˝≤&É&+É ˝À yês¡T @$T ‹HêïeTì>±ì, @$T ø£≥Tº≈î£ HêïeTì>±˙, mø£ÿ&É e⁄HêïeTì >±˙ nqTø√s¡ T . ÄVü ‰ s¡ + rdü T ≈£ î Hêï e Tì, eÁ k ÕÔ \ T <Û ä ] +#êeTì, Ä#êà ¤ < ä q Á ø Ï + <ä e⁄Hêï e T˙ nqT≈£î+{≤s¡T. n+<äTøπ dü+‘·è|æ>Ô ± e⁄+{≤s¡T. n{≤¢ nì me]‘√q÷ ‘·>e ∑ ⁄ô|≥Tºø√eTì >±<äT. eTq≈£îqï |ü]~Û˝À, eTq≈£îqï X¯øÏÔ‘√, eTq≈£îqï neø±<Ûë\˝À <Ûsä à¡ + ø√dü+ bÕ≥T|ü&Ü*. n|ü⁄Œ&ÉT u≤u≤ eTq≈£î n+&É>± e⁄+{≤s¡T. ªHê uÛ≈Ñ î£ \Ô dü‘+‡· ø£˝≤Œ\T H˚qT HÓsy ¡ s˚ T¡ kÕÔqTμ nì u≤u≤ nuÛj Ñ T· $T∫Ãe⁄HêïsT¡ . Ç+‘·{Ï dü‘+‡· ø£\Œ+ eTq≈£î ø£*– Á|üj·T‹ïdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq m+<äT≈£î? s¡øÏå+#·s¡T? ÄHê&ÉT bÕ+&Ée⁄\≈£î l ø£èwüßí&ÉT n+&É>± ì\e˝Ò<ë? yês¡T n‘·´edüs¡ |ü]dæ‘ú T· \˝À, nedüsy ¡ TÓ q Æ $<Û+ä >± eTq yÓ+≥ e⁄+&ç s¡ød åÏ ÷ ü Ô q&ç|d æ ÷ ü e Ô ⁄+{≤s¡T. Bìì >∑Ts¡T| ôÔ ≥Tº≈î£ ì eTq+ <Ûsä êà#·sD ¡ ≈£î | Á j ü T· ‘·ï+ #˚j÷ · *. BìøÏ s¬ +&Ée |ü]cÕÿs¡ e÷s¡+Z . düyTÓ øÆ ´£ ‘·. n<Ûäsêàìï b˛wæ+#·≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ düyÓTÆø£´‘· ø±yê*. nsTT‘˚ me]øÏ yêπs nqï≥T¢ e⁄+&˚ á s√E˝À¢ düyÓTÆø£´‘· kÕ~Û+#˚<Ó˝≤? á düèwæº˝À <˚ì¬ø’Hê |ü]cÕÿs¡e÷s¡ZeTT+≥T+~. eTqdüT+fÒ e÷s¡ Z e TT+≥T+~ nqï ~ kÕyÓ T ‘· . eTq+ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£+>± <Ûäs¡àã<ä∆+>± J$+#ê\ì dü+ø£*Œ+∫ Ä#·sD ¡ bÁ Õs¡+_Ûd ù Ô eTq˝≤+{Ï yêfi¯ófl eTq≈£î ‘√&ÉT>± ‘·|Œü ø£ ì\TkÕÔsT¡ . düqïì <ësê˝Ò | ù ìq|ü⁄Œ&TÉ | ô <ä› ‘Á ê&ÉT>± nsTTq≥T¢ düyTÓ øÆ ´£ ‘· e\¢ kÕ~Û + #· ˝ Ò ì <˚ B e⁄+&É < ä T . ÄHê&É T dü«‘·+Á‘√<ä´eT+˝À b˛sê&çq|ü⁄&ÉT Ä düyÓTÆø£´‘˚ |üì#˚dæ+~. Ä+π>¢j·TT\qT yÓfi¯fl>={Ϻ+~. n<˚ dü÷‘Á +· Çø£ÿ&É eTq+ bÕ{Ï+#ê*. ñ<ëVü≤s¡D≈£î bÕ\˝À ø£©Ô »s¡T>∑T‘·Tqï~ eTq≈£î ‘Ó\TdüT. ø£©Ô #˚jT· &É+ n<Ûsä à¡ eT˙ ‘Ó\TdüT. >π <Ó\≈£î Vü‰s√àqT Ç+»ø£q å T¢ sTTe«&É+ e\¢ Ä bÕ\T Á‘ê–q+<äTe\q ¨s√àq¢˝À düeT‘·T\´‘· ˝À|æ+∫ H˚&TÉ |üd| æ \æ \¢ ≈£î d ô ‘’ +· mH√ïsø¡ ±\ Äs√>∑´ www.saibharadwaja.org

dü e Tdü ´ \T ‘· ˝ … ‘ · T Ô ‘ · T Hêï j · T ì |ü ] XÀ<Û ä ≈ £ î \T #Ó ã T‘· T Hêï s ¡ T . ø£ q Tø£ n<Û ä s êàìï n~Û>∑$T+#ê\qT≈£îqï ø=+<ääs¡+ ø£*ùdÔ eTq˝À bÕ&ç #˚jT· &É+ ‘Ó*dæqyê] <ä>sZ∑ q ¡ T+∫, dü«#·yä TÓ q Æ bÕ\qT bı+<ä e #· T à . n˝≤π > ≈£ L s¡ > ±j· T \T yÓTT<ä˝q ’… $. nHês√>∑´ø£sy ¡ TÓ q Æ dæ+<∏{ ä øÏ ˘ <äTdüT\Ô ≈£î ã<ä T \T #˚ H ˚ ‘ · <ä T dü T Ô \ qT <Û ä ] +#· e #· T à . n+<äTe\q #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î ø=+<ä]¬ø’Hê ñ bÕ~Û ø£ * Œ+∫qyês¡ e TT>∑ ÷ &É ne⁄‘êeTT. ø£\Twæ‘·yÓTÆq, ì\«e⁄+&É&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ s¡kÕj·Tq |ü<ësê∆\T ø£*dæq ‹qTã+&Üsê\qT ø=qTø√ÿ≈£î+&Ü Ç+{À¢H˚ eT+∫ ‹qTã+&Üsê\ì ‘·j÷ · s¡T#˚dTü ø√e#·TÃ. ˝Òø£ n{≤¢ ‘·j÷ · s¡T #˚d ù yê] e<ä› ø=qTø√ÿe#·TÃ. n˝≤H˚ ¨$TjÓ÷ yÓ’<ä´+ H˚s¡TÃø√e#·TÃ.Äj·TTπs«<ä+˝Àì jÓTH√ï ∫{≤ÿ\‘√ ∫qï∫qï yê´<ÛäT\qT ìyê]+#·Tø√e#·TÃ. <ëì e\q | Á ‹ ü ∫qï<ëìø° ÄdüŒ‘Á T· \≈£î |üsT¡ >¬ ‘·e Ô \dæq nedüs+¡ e⁄+&É<Tä . n+<äTe\q &ÉãT“ Ks¡Tà >∑÷&É ‘· – Z + #· T ø√e#· T à . eTq ô | s¡ { À¢ H ˚ eTq≈£ î

eTT+<äT>± n<Ûäs¡àÁ|ües¡Ôq m+<äT≈£î dü]jÓTÆ q~ ø±<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. n<Ûsä à¡ + |ü≥¢ düŒwüºyTÓ qÆ ne>±Vü≤q ø£*–e⁄+&Ü*. K∫Ñ·yÓTÆq e´‹πsø£‘· @s¡Œs¡#·Tø√yê*. <Ûsä à¡ + ø√d+ü ì\ã&˚ e÷qdæø£ ôd’sú ê´ìï, <Û Ó ’ sê´˙ï n\es¡ # · T ø√yê*. n<Ûsä à¡ Á|ües¡Ô≈î£ \T ‘êeTT #˚ùd|üì m+‘· ˙#·yÓTÆq<Ó’Hê, <ëì |ü]´ekÕHê\T m˝≤ e⁄+{≤jÓ÷qqï uÛj Ñ T· eTT, \CÒ® ˝Ò≈î£ +&Ü #˚j·T>∑\T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT <Ûäs¡à+ ø√dü+ eTqyÓT+<äT≈£î uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêïeTT! Ç~ Ä˝À∫+#ê*. nedüsy ¡ TÓ q Æ ∫qï ∫qï yÓTTø£ÿ\qT | ô +#·Tø√e#·TÃ. eTq |æ\\¢ ≈£î eTqy˚T bÕsƒê\qT #Ó|⁄ü Œ≈î£ ì dü¬s’q $<ä´qT n+~+#·e#·TÃ. H˚{Ï düe÷»+˝À | ô #·Tà | ô s¡T>∑T‘·Tqï no¢\ kÕVæ≤‘·´eTT, yÓ]Á ‘·\\T y˚düTÔqï bòÕ´wüqT¢, HÓ’‹ø£+>± Á|üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔqï

8 www.saimasterforums.org


dæ ì e÷\T, H˚ & É T dü e ÷»+˝À »s¡ T >∑ T ‘· T qï nHê´j· T \T ` M{Ï |ü s ¡ ´ ekÕHê\ >∑ T ]+∫ $e]+∫ #Ó | æ Œ eTq |æ \ ¢ \ qT ñ‘· Ô e T e´øÏ Ô ‘ · « +>∑ \ yê]>± r]à ~ <ä T › ø √e#· T à . eTq |æ\\¢ øπ >±ø£ kÕ{Ï yê]ì >∑÷&É n<Ûsä à¡ + e\q e#˚à |üs¡´ekÕq˝Ò$T{À ‘Ó*j·TC…|æŒ <Ûäs¡àÁ|ües¡Ô≈£î\T>± eT\#·&ÜìøÏ | Á j ü T· ‹ï+#·e#·TÃ. Ç˝≤ ∫qïyê{Ï‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫ eTq‘√ düVü≤ø£]+#˚yê] dü+K´ ô|]–q ø=B› Áø£eT+>± ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT >∑÷&É #˚|{ ü ºÏ $»j·T+ kÕ~Û+#·e#·TÃ. ø£qTø£ eTT+<äT>± n<Ûsä à¡ | Á e ü s¡q Ô m+<äT≈£î dü]jÓÆTq~ ø±<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. n<Ûäs¡à+ |ü≥¢ düŒwüºyÓTÆq ne>±Vü≤q ø£*–e⁄+&Ü*. K∫Ñ·yÓTÆq e´‹πsø£‘· @s¡Œs¡#·Tø√yê*. <Ûäs¡à+ ø√dü+ ì\ã&˚ e÷qdæø£ ôd’úsê´ìï, <ÛÓ’sê´˙ï n\es¡#·Tø√yê*. n<Û ä s ¡ à Á | ü e s¡ Ô ≈ £ î \T ‘êeTT #˚ ù d |ü ì m+‘· ˙#· y Ó T Æ q <Ó ’ H ê, <ëì |ü ] ´ekÕHê\T m˝≤ e⁄+{≤jÓ ÷ qqï uÛ Ñ j · T eTT, \CÒ ® ˝Ò ≈ £ î +&Ü #˚jT· >∑\T>∑T‘·Tqï|⁄ü Œ&TÉ <Ûsä à¡ + ø√dü+ eTqyÓT+<äT≈£î uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêïeTT! Ç~ Ä˝À∫+#ê*. n+<äT≈£î eTq+ #˚j·Te\dæq<ä˝≤¢ ô|’q #Ó|⁄ü Œ≈î£ qï $<Û+ä >± düyTÓ øÆ ´£ ‘· ø£*– e⁄+&É&e É TT. <Ûsä à¡ s¡ ø £ å ≈ £ î &É T nsTTq kÕsTT eTq yÓ + ≥e⁄+&ç q&ç|kæ ÕÔ&q É ï <Ûs’Ó ´¡ + ø£*– e⁄+&É&+É , <Ûsä à¡ + ø√dü+ | Á j ü T· ‹ïdTü q Ô ï|⁄ü Œ&TÉ kÕsTT nedüsy¡ TÓ q Æ düeTj·T+˝À nedüsy ¡ TÓ q Æ $<Û+ä >± ø±bÕ&ÉT‘ê&ÉT nqï $XÊ«dü+ ø£ * –e⁄+&É & É + M{Ï q ìï + {Ï ì kÕ{Ï yê]øÏ ‘Ó*j·TC…|æŒ yê]ì >∑÷&É <Ûäs¡à Á|ües¡Ô≈£î\T>± #˚jT· &ÜìøÏ | Á j ü T· ‹ï+#·&+É . nuÛÑj·TÁ|ü<Ûë‘· nsTTq kÕsTT e⁄+&É>± eTq≈£î uÛj Ñ T· yÓT+<äT≈£î! á ø£è‘·»‘„ ê eT¨‘·e ‡ dü+<äs“¡+¤ >± M{Ïì eTq+ n\es¡#T· ≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>∑&y É T˚ Bø£>å ± | ô ≥Tº≈î£ +<ëeTT. eTq\qT á e÷s¡+Z ˝À #˚sTT|ü{ºÏ q&ç | æ + #· e Tì l kÕsTTHê<Û ä T ì, |ü P »´l e÷düsº T¡ >±]˙ eTqkÕsê bÁ Õ]∆<ë›eTT. C…’ kÕsTT e÷düsº !Y

l sêeTø£èwü|í sü e¡ TVü≤+dü eTVü‰‘·Tà\˝À m+‘√ $•wü º y Ó T Æ q yês¡ ì |ü P »´Áo e÷dü º s ¡ T >±s¡ T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Ä<Ûë´‹àø£ ÁX‚jT· düT‡qT ø£*–+#˚ l sêeTø£èwüßí\ J$‘· #·]Á‘·, dü+ã+~Û‘· Á>∑+<Ûë\qT |üP»´ u≤ãT>±s¡T m+<ä] #˚‘H· √ bÕsêj·TD #˚sTT+#ês¡T. #·<Tä es¡T\ kÂ\uÛ´Ñ + ø√dü+ Sri Manga BharadwajaTrust yês¡T á |ü⁄düÔø±\qT≈£L&Ü $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ Á>∑+<Ûë\˝≤>±H˚ uÛ≈Ñ î£ \Ô T á |ü⁄düøÔ ±\qT Á≥düTyº ê] qT+&ç ø=qTø=ÿì, á dü<eä ø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√>∑\s¡T.

#·<äe+&ç ` #·~$+#·+&ç

eTqeTT ` eTq dü+düÿè‹ 35 % Discount SRI MANGA BHARADWAJA TRUST, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderbad - 50 00 68

www.saibharadwaja.org

9 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

leT‹ y˚<eä ‹

düs«¡ E„&TÉ , düsê«+‘·sê´$T, düs«¡ yê´|ü≈î£ &ÉT, düs«¡ düeTs¡T& ú TÉ nsTTq uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ÉT eTq\qT ñ <ä]∆ +#·&ÜìøÏ eTqeT<Û´ä l •]&û kÕsTTHê<ÛTä ì s¡ ÷ |ü + ˝À ne‘· ] +#ês¡ T . Äj· T q jÓ T Tø£ ÿ e´ø£Ôs¡÷|üy˚T Äj·Tq <˚Vü≤eTT. Äj·Tq <˚Vü≤+ e~*y˚dq æ ‘·sT¡ yê‘· ≈£L&Ü ì‘·´dü‘T· ´˝…’ H˚{øÏ ° eTq Ç+{À¢ Äj·Tq ∫Á‘| · ≥ ü + s¡÷|ü+˝À m\¢yfi˚ ˝¯ ≤ eTq eT<Û´ä H˚ e⁄+{≤s¡T. n≥Te+{Ï kÕøÏå dü«s¡÷|üyTÓ q Æ kÕsTTHê<ÛTä ì e´ø£sÔ ÷ ¡ |üyT˚ Äj·Tq ∫Á‘| · ≥ ü +. C≤Á > ∑ ‘ · Ô > ± Ä˝À∫ù d Ô Äj· T q jÓ T Tø£ ÿ e´ø£ Ô s ¡ ÷ |ü y ˚ T á dü è wæ º n+‘ê ªH˚ q H˚ ø £ e T>∑ T <ä T qT>±ø£ ! μ nì dü + ø£ * Œ + ∫q uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì dü+ø£\Œ+ jÓTTø£ÿ e´ø£Ô s¡÷|üyT˚ á düèwæ`º á düø\£ #·sê#·s¡ »>∑‘T· .Ô dü+ø£\Œ+ m|ü⁄Œ&‘’Ó ˚ |ü⁄{Ï+º <√ n|ü⁄Œ&˚ ø±\eTT ≈£L&Ü |ü⁄{Ï+º ~. n+fÒ »>∑‘T· Ô m|ü⁄Œ&‘’Ó ˚ e⁄<ä“$ ¤ +∫+<√ <ëìì nqTuÛ$ Ñ +#˚ eTqdüT‡ ≈£L&Ü |ü⁄{Ï+º ~. eTqdüT‡ m|ü⁄Œ&‘’Ó ˚ |ü⁄{Ï+º <√ ø±\eTT n|ü⁄Œ&˚ ñ<䓤$+∫+~. Çø£ düèwæº n+‘ê ø±˝≤BÛqyÓTq Æ ~. ø±˝≤r‘·T&Óq ’ uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì qT+∫ ø±˝≤BÛqyÓTÆq düèwæº ñ<䓤$+∫+~. n≥Te+{Ï ø±˝≤ìøÏ Hê<Û ä T &É T uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &˚ . ø£ q Tø£ uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &ç ì ø±˝≤r‘· T &É ì e÷Á ‘ · y ˚ T >±ø£ ø±˝≤BÛXS ¯ &Éì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. ø±\dü«s¡÷|ü⁄&Óq ’ uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì n+X¯≈î£ nqT>∑TD+>± ñ<ä“$ ¤ +∫q<˚ düèwæº. ø±\+ á düèwæ˝º Àì | Á ‹ ü n+XÊ˙ï ìπs• › dü÷Ô e⁄+≥T+~. ø±˝≤qT>∑TD+>± á düø\£ #·sê#·s¡ düèwæ˝º Àì | Á ‹ ü n+X¯eT÷ »ìàdü÷,Ô J$dü÷,Ô q•dü÷Ô e⁄+≥T+~. ø±ãfÒº ªø±˝≤r‘·T&Óq ’ uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì øÁ +Ï <ä ø±˝≤BÛqT˝…’q ÁãVü≤à $wüßí eTùV≤X¯«s¡T\T á düèwæºø±sê´ìï HÓs¡y˚s¡Tdü÷Ôe⁄+{≤s¡Tμ nì XÊÁkÕÔ\T pHé 2012 www.saibharadwaja.org

#ÓãT‘êsTT. ø±ã{Ϻ á düèwæ˝º Àì | Á ‹ ü n+X¯eT÷ ‘· q ø±\|ü ] $T‹ì nqTdü ] +∫ Á | ü e ]Ô d ü ÷ Ô e⁄+&Ée\dæq<˚! ìC≤ìøÏ düèwæ˝º Àì Ç‘·s¡ n+XÊ\˙ï (á dü ø £ \ #· s ê#· s ¡ dü è wæ º C≤\eT+‘ê) ø±\<ÛäsêàqïqTdü]+∫ ø±˝≤qT>∑TD+>± ‘·eT øÁ j Ï T· \˙ï ìs¡«]Ô+#·T≈£î+≥÷ e⁄+{≤sTT ` ˇø£ÿ eTìwæ ‘·|Œü. m+<äTø£+fÒ n$ | Á øü è£ ‹e÷‘· nBÛq+˝À e⁄+&ç Á|üe]Ôdü÷Ô e⁄+{≤sTT. n+fÒ Á|üø£è‹‘√ kÕeTs¡dü´+>± J$dü÷Ô e⁄+{≤j·Tqïe÷≥. n+fÒ yê{Ï J$‘·eTT, JeqeTT Á|üø£è‹øÏ nBÛqeTT. ø±ã{Ϻ n$ n<Ûsä à¡ +>± | Á e ü ]Ô+#·˝e Ò ⁄. e÷qe⁄&ÉT ≈£L&Ü á düèwæº˝À uÛ≤>∑y˚T ø£qTø£ n‘·ì <Ûsä à¡ + ≈£L&Ü | Á øü è£ ‹‘√ kÕeTs¡d´ü +>± 10 www.saimasterforums.org


J$+#·&y É T˚ . n‘·&ç düV≤ü »yÓTq Æ Äs√>∑´ø£sy ¡ TÓ q Æ dæ‹ ú n<˚. n˝≤ Á|üe]Ô+#·Tq|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T n‘·&ÉT ì‘· ´ q÷‘· q yÓ T Æ q eTqdü T ‡ ‘ √ Äs√>∑ ´ ø£ s ¡ y Ó T Æ q X¯Øs¡+‘√ düTœ+#·>\∑ &ÉT. ø±˙ e÷qe⁄ì eTqdüT‡ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq~. <ëìøÏ Ç‘·s¡ Je⁄\≈£î _Ûqï+>± uÛ≤ekÕ«‘·+Á‘·´+ Çe«ã&çq~. n+‘˚ø±<äT, e´ø£y Ô TÓ H Æ ê ø±ø£b˛sTTHê yÓ÷πøå#·Ã¤ e÷qe⁄ì düVü≤» \ø£åD+. n+fÒ ‘·q ì»yÓ T Æ q dæ ú ‹ ì ‘Ó \ Tdü T ø√yê\H˚ õC≤„ d ü (uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì ‘·q˝À <ä]Ù+#ê\H˚ õC≤„d)ü n‘·ìøÏ düV≤ü »+>±H˚ e⁄+≥÷ n‘·&ì ç ì\Te˙j·T<äT. n<˚ n+‘· T ˝Ò ì ‘· è |æ Ô , XÊ+‘· T \ø√dü + nH˚ « wü D >± e´ø£ Ô e TÚ‘· T +~. n+<ä T π ø n‘· & É T Ä‘· à C≤„ q + bı+<˚ e s¡ ≈ £ L ªñqï < ëì‘√ ndü + ‘· è |æ Ô , ˝Ò ì <˚ìø√düyÓ÷ ‘·|üqμ nH˚ düeTdü´ n‘·ì J$‘êìï yÓqï+fÒ e⁄+≥T+~. á ‘·|q ü ‘·>ì Z∑ <˚ eTìwæ mìï Ç‘·s¡ | Á j ü T· ‘êï\T #˚dH æ ê n‘·ìøÏ ‘·q≈£î ø±e\dæq ‘· è |æ Ô , XÊ+‘· T \T \_Û + #· e ⁄. ø±ã{Ï º yê{Ï ì kÕ~Û+#·&y É T˚ eTìwæ J$‘êìøÏ \ø£´å eTT, kÕs¡ø∆ ‘£ .· n|ü⁄Œ&˚ e÷qeJ$‘·eTT dü+|üPs¡e í Te⁄‘·T+~. n~ kÕ~Û+#˚ e÷s¡y Z T˚ Ä<Ûë´‹àø£‘.·

|üs# ¡ T· ø=ì Ä‘·àC≤„q+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ XÊj·TX¯≈î£ ˝Ô ≤ ø£èwæ #˚j·÷\˙ ô|<ä›\T #ÓãT‘ês¡T. n+<äT≈£î eTTK´yÓTq Æ kÕ<Ûq ä eTT eTq X¯Øs¡yT˚ . nsTT‘˚ á X¯Øs¡eTT jÓTTø£ÿ |ü⁄≥Tºø£, <ëì J$‘·ø±\eTT, eTs¡DeTT ø±˝≤qT>∑TD+>± »]–b˛j˚Ty˚. n+fÒ X¯Øs¡eTT ≈£L&Ü ø±˝≤BÛqyÓTq Æ ~. <ëìì Ä<Ûë´‹àø£ e÷s¡ Z + ˝À dü ~ «ìjÓ ÷ >∑ | ü s ¡ # · T ≈£ î +{≤e÷, $wü j · T dü T U≤\˝À |ü & ç <ä T ]«ìjÓ ÷ >∑ | ü s ¡ # · T ≈£ î +{≤e÷ nH˚ uÛ ≤ e kÕ«‘·+‘Á ´· + eTìwæøÏ | Á øü è£ ‹ | Á kü Õ~+∫+~. n+fÒ eTq #˚‘·T\˝À e⁄qï ø±˝≤ìï (J$‘· ø±˝≤ìï) dü~«ìjÓ÷>∑ |üs# ¡ T· ≈£î+{≤e÷ ˝Ò<ë nH˚~ eTq #˚ ‘ · T \˝ÀH˚ e⁄+≥T+~. <ëìøÏ Äs√>∑ ´ +>± J$+#·>∑\eTT. ø±˝≤qT>∑TD+>± #˚jT· e\dæq |üqT\qT ø±\ø£ è ‘ê´\T n+{≤s¡ T . n+fÒ eTq+ @ @ düeTj·T+˝À @ @ |üqT\T #˚j·÷˝À ô|<ä›\T #ÓbÕŒs¡T. ne˙ï ø±\ø£è‘ê´˝Ò. ø±˙ yê&ÉTø£˝À ø±\ø£è‘ê´\T n+fÒ eTq+ ìÁ<ä˝Ò∫q ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó \ ¢ y ês¡ T s¡ a ≤eTTq eTq\qT eTq+ X¯ ó ÁuÛÑ|üs¡#·T≈£îH˚ |üqT\qT ªø±\ø£è‘ê´\Tμ nq&É+ |ü ] bÕ{Ï . ø±\ø£ è ‘ê´\qT $dü s ¡ ® q Á ø Ï j · T \‘√ |ü s ê´j· T |ü < ä + >± yê&É & É + |ü ] bÕ{Ï . n$ ø±\+ á düèwæº˝Àì Á|ü‹ n+XÊ˙ï ø±˝≤qT>∑TD+>± »]–q|ü⁄Œ&TÉ X¯Øs¡+ Äs√>∑´+>± e⁄+≥T+~. ìπs›•dü÷Ô e⁄+≥T+~. eTq+ kÕsTT ∫Á‘| · ≥ ü + Ç+{À¢ e⁄+#·Tø=ì ø±˝≤qT>∑TD+>± á düø£\ #·sê#·s¡ kÕsTTù d e>± J$‘êìï eT\#· T ø√yê\ì düèwæº˝Àì Á|ü‹ n+X¯eT÷ »ìàdü÷Ô, ìs¡sí TT+#·T≈£îHêï+. n+<äT≈£î eTTK´yÓTqÆ kÕ<Ûqä + eTq X¯ Ø s¡ + . eTq X¯ Ø sêìï X¯ ó Á u Û Ñ + >±qT, J$dü÷Ô, q•dü÷Ô e⁄+≥T+~. ´+>±q÷ e⁄+#·Tø√e&ÉeT+fÒ u≤u≤ d ù e≈£î ø±ãfÒº ªø±˝≤r‘·T&Ó’q uÛÑ>∑e+‘·Tì Äs√>∑ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ˇø£ |üPC≤ edüTÔe⁄qT ÁX¯<ä∆‘√ X¯ó ÁøÏ+<ä ø±˝≤BÛqT˝…’q ÁãVü≤à $wüßí ÁuÛÑ+>±q÷, uÛÑÁ<ä+>±q÷ ñ+#·Tø√e&ÉeTqïe÷≥. á uÛ≤eq #˚jT· >±H˚ eTq X¯Øs¡+ |ü≥¢ eTqπø+‘√ eTùV≤X¯«s¡T\T á düèwæºø±sê´ìï |üP»´ uÛ≤e+ ø£\T>∑T‘·T+~. <ëìì Äs√>∑´+>±q÷, HÓs¡y˚s¡Tdü÷Ôe⁄+{≤s¡Tμ nì X¯óÁuÛÑ+>±q÷ e⁄+#·Tø√e&É+ u≤u≤ ùde˝À ˇø£ XÊÁkÕÔ\T #ÓãT‘êsTT eTTK´yÓ T Æ q n+X¯ + . ìC≤ìøÏ á »qà≈£ î | Á kü Õ~+∫q~, á X¯Øsêìï ì\T|ü⁄‘·TqïB, <ëì‘√ ‘·q d ù eqT #˚dTü ≈£îH˚ eTVü≤‘·sÔ y ¡ TÓ q Æ neø±XÊìï Bìì kÕ~Û+#˚+<äT≈£î neø±X¯eTTqï~ ˇø£ eTq≈£ î ø£ * Œ+∫qB eTq m<ä T s¡ T >± ‘· q e÷qe»qà˝À e÷Á ‘ · y ˚ T >∑ q Tø£ e÷q»qà ∫Á ‘ · | ü ≥ +˝ÀqT+∫ eTq\qT, eTq˝À+∫ \_Û+#·&É+ <äTs¡¢uÛÑeT˙ <ëìì dü~«ìjÓ÷>∑ eTq\qT #·÷dü÷Ô e⁄qï kÕsTTj˚T. á X¯Øs¡+ www.saibharadwaja.org

11 www.saimasterforums.org


uÛ Ñ > ∑ e eT‘· T ì Á | ü k Õ<ä + . n≥Te+{Ï Á | ü k Õ<ëìï uÛÑøÏÔ‘√qT, ÁX¯<ä∆‘√q÷ ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ <ëìì eTs¡˝≤ uÛÑ>∑e+‘·Tì ùde≈£î $ìjÓ÷–+#·&Éy˚T kÕs¡∆ø£‘·. eTq X¯ Ø sêìï Äs√>∑ ´ +>± e⁄+#·Tø√yê\+fÒ <ëì Á|üø£è‹ <Ûäsêà\qT eTq+ >ös¡$+#ê*. düs¬ q ’ ÄVü‰s¡|⁄ü n\yê≥T¢, düs¬ q ’ ìÁ<,ä düs¬ q ’ XÁ e ¯ T, düeTyÓTq Æ $ÁXÊ+‹ X¯ØsêìøÏ nedüs+¡ . ø±ã{Ï º M≥ìï + {Ï ˝ À ˇø£ Á ø £ e T•ø£ å D eTqeT+<äse ¡ T÷ n\es¡#T· ø√yê*. eTq X¯Øsêìï uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ì ù d e≈£ î ñ|ü ø £ s ¡ D eTT>± eTq+ uÛ≤$+∫q|ü⁄Œ&TÉ <ëìì C≤Á>‘∑ >Ô· ± dü+s¡ø+åÏ #·T≈£îH˚ ÁX¯<ä∆ eTq≈£î ø£\T>∑T‘·T+~. eTq¬ø+‘·>± ÁX¯<ä∆ ô | s¡ T >∑ T ‘· T +<√ n+‘· > ± X¯ Ø sêqTuÛ Ñ y ê\ |ü ≥ ¢ #·|\ü ‘·«+ ‘·–Z øÁ e £ T•ø£D å ‘√ J$+#·>\∑ T>∑T‘êeTT. |ü P C≤ kÕeTÁ – ì eTqeTT m+‘√ |ü $ Á ‘ · + >± |üP»ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± e⁄+≥T≈£î+{≤eTT. y˚πs |üqT\≈£î yê{Ïì yê&ÉeTT. n˝≤π> eTq X¯Øsêìï ≈£L&Ü uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì d ù e≈£î ‘·|Œü <˚ìø° yê&É≈î£ +&Ü e⁄+&˚≥≥T¢ C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·÷H˚ eTq u≤<Ûä´‘·\qT uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ì Á | ü k Õ<ä + >± uÛ ≤ $+∫ yê{Ï ì XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ìs¡«]Ô+#ê*. eTq u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡ « ]Ô + #˚ ≥ |ü ⁄ Œ&É T m˝≤ uÛ ≤ $+#· T ø√yê˝À e÷düsº T¡ >±s¡T ‘·q >Á +∑ <Ûë\˝À $es¡+>± #ÓbÕŒsT¡ . $düsq ®¡ XÊØs¡øe £ TT, e÷qdæøe £ T÷ ≈£L&É. ìXÊ«dü, #ÓeT≥, eT\eT÷Á‘ê<äT\T yÓTTˆˆ$ XÊØ]ø£ $düs¡®q nsTT‘˚, eTq Á|ües¡Ôq e÷qdæø£yÓTÆq $düsq ®¡ . X¯Øs¡ Äs√>∑´+ eTq XÊØ]ø£ $düsq ®¡ \˝À Á|ü‹_+_düTÔ+~. n˝≤π> eTq e÷qdæø£ Äs√>∑´+ eTq | Á e ü s¡q Ô ˝À | Á ‹ ü _+_düT+Ô ~. eTqdüTj ‡ TÓ Tø£ÿ | Á u ü ≤Û e+ X¯Øs¡+ MT<ä #ê˝≤ m≈£îÿe>± e⁄+≥T+~. n+<äTøπ e÷qdæø+£ >± ø£è+–q|ü⁄Œ&TÉ X¯Øs¡ Äs√>∑´+ <Óã“‹+≥T+~. n+<äTø£ì XÊØ]ø£+>± Äs√>∑´+>± e⁄+&É&y É T˚ ø±<äT, e÷qdæøy £ TÓ q Æ Äs√>±´ìï eTq+ ø±bÕ&ÉTø√yê*. eTqdüT‡≈£î ≈£L&Ü Áø£eT•ø£åD n\es¡ # ê*. n+fÒ ‘· q ≈£ î Ç‘· s ¡ T \≈£ î ÁX‚j·Tdüÿs¡yÓTÆq $wüj·÷\H˚ n~ Á>∑Væ≤+#˚≥≥T¢, Ä˝À∫+#˚≥≥T¢ eTqdüT‡≈£î n\yê≥T #˚j·÷*. eTqdüT‡≈£î m≥Te+{Ï ÄVü‰sêìï ($wüj·÷\qT) n+~kÕÔ y Ó ÷ <ëì $dü s ¡ ® q (Á | ü e s¡ Ô q ) n+‘· Äs√>∑ ´ +>± e⁄+≥T+~. ø±ã{Ï º eTqdü T ‡ ≈ £ î www.saibharadwaja.org

dü‘êÿ\πøåbÕìï ÄkÕ«~+#˚ n\yê≥Tì eTq+ Á|üj·T‘·ï+‘√ #˚j·÷*. düÁ<äZ+<Ûë\T #·<äe&É+, dü‘·‡+>∑+ #˚j·T&É+, »|ü<Ûë´Hê<äT\˝À >∑&É|ü&É+,

‘· q ≈£ î Ç‘· s ¡ T \≈£ î ÁX‚ j · T dü ÿ s¡ y Ó T Æ q $wü j · ÷ \H˚ n~ Á>∑ V æ ≤ +#˚ ≥ ≥T¢ , Ä˝À∫+#˚≥≥T¢ eTqdüT‡≈£î n\yê≥T #˚j·÷*. eTqdüT‡≈£î m≥Te+{Ï ÄVü‰sêìï ($wüj·÷\qT) n+~kÕÔyÓ÷ <ëì $düs¡®q (Á|ües¡Ôq) n+‘· Äs√>∑´+>± e⁄+≥T+~. ø±ã{Ï º eTqdü T ‡≈£ î dü ‘ êÿ\πøå b Õìï ÄkÕ«~+#˚ n\yê≥Tì eTq+ Á|ü j · T ‘· ï +‘√ #˚ j · ÷ *. dü Á <ä Z + <Û ë \T #· < ä e &É + , dü ‘ · ‡ +>∑ + #˚ j · T &É + , »|ü<Ûë´Hê<äT\˝À >∑&É|ü&É+, Á|ü‹|üì˙ ùde>± uÛ ≤ $+#· > ∑ \ >∑ & É y ˚ T >±ø£ , ‘· ~ «s¡ T <ä ∆ y Ó T Æ q n+XÊ\T eTqdü T ‡≈£ î s¡T∫+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. Á | ü ‹ |ü ì ˙ ù d e>± uÛ ≤ $+#· > ∑ \ >∑ & É y ˚ T >±ø£ , ‘·~«s¡T<äy∆ TÓ q Æ n+XÊ\T eTqdüT≈‡ î£ s¡T∫+#·≈î£ +&Ü C≤Á>‘∑ Ô· |ü&Ü*. n+<äT≈£î ø±e\dæq •ø£D å eTq≈£î u≤u≤ uÀ<Û\ä ˝Àq÷, e÷düsº T¡ >±] >Á +∑ <Ûë\˝Àq÷ $es¡+>± \_ÛdTü +Ô ~. n˝≤ #˚jT· >∑*–‘˚ J$‘·+ yÓTT‘·Ô+ Äs√>∑´e+‘·+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. eTq »qà kÕs¡ø∆ e £ TÚ‘·T+~.

35% Discount 12 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

ãT <ä T ∆ ì

ñ|ü < ˚ X ¯ e TT kÕs¡ « »ìø£ e TT, ì‘·´q÷‘·qeTT Á|ü‹ e÷qe⁄ìø° n‹düMT|üyTÓ qÆ eTqdüT‡qT \ø£´å +>± rdüT≈£î+≥T+~. bÕeTs¡ eTqdüT‡‘√ Äs¡+_Û+∫ |ü]|üPs¡yí TÓ qÆ eTqdüT‡‘√ eTT>∑TdüT+Ô ~. eTqdü T <ë«sêH˚ eTq≈£ î u≤Vü ≤ ´ »>∑ ‘ · T Ô , X¯Øs¡+≈£L&Ü nqTuÛeÑ eTÚ‘êsTT. ø£qTø£ ªªeTqdü‡s¡y∆ TÓ ‘Æ ˚ n˙ï ns¡e∆ TÚ‘êsTTμμ nì ãT<äT&∆ TÉ s¡‘ï· y˚T|òTü dü÷Á‘·+˝À #ÓbÕŒs¡T. u≤Vü‰´uÛ´Ñ +‘·sê\˝Àì eT+∫ø° #Ó&TÉ ø° eTqùd‡ ø±s¡D+! n+≥T+~ n+>∑T‘·sÔ ì¡ ø±j·Tdü÷Á‘·+ ø£qTø£ Á|ü|+ü #·+ #Ó&TÉ >∑T]+∫ yÓqT‹s¡>&∑ +É n+fÒ eTqdüT |ü]es¡qÔ #Ó+<ä&yÉ T˚ . <äè&ÛyÉ TÓ qÆ Ä+‘·s+¡ –ø£ dü+kÕÿs¡+ e\¢H˚ ˝ÖøÏø£ e´eVü‰sê\qT dü * ù| eTqdü T ‡ jÓ T Tø£ ÿ |ü ] ~Û ˝ Àì ÁøÏ j · T \T dü+düÿ]+|üã&É>∑\e⁄. nsTT‘˚ sTT˝≤ Á|ü‹ e´øÏÔ˝Àq÷ |ü]es¡qÔ sêe&É+ kÕ<Û´ä e÷? n˝≤ e#˚Ã<ëø± düe÷»+ nHê´j·÷\‘√ eT–Zb˛e\dæq<˚Hê? #·]Á‘·˝À #·÷ùdÔ |ü≥Tº<ä\, ˝À#·÷|ü⁄>∑\ ø=~› e´≈£îÔ\T j˚Ts¡Œ&çHê #ê\T— yê] n&ÉT>∑TC≤&É\˝À ‘·øÿÏ qyês¡T q&Ée&É+ »s¡>T∑ ‘·T+<äì ‘Ó\TdüTÔ+~. eT+∫¬ø’Hê #Ó&ÉT¬ø’Hê »]π>~ e÷Á‘·+ sTT<˚! ãT<äT∆&ÉT eTqdüT‡qT dü+düÿ]+#˚ $<ÛëHêìï ø£ìô|{≤º&ÉT ø£qTø£H˚ Ä<ÛäTìø£ XÊÁdÔ”j·T Á|ü>∑‹e\¢ Äj·Tq dæ < ë∆ + ‘· + bÕ‘· ã &ç b ˛˝Ò < ä T . H˚ { Ï ø ° ì‘· ´ dü ‘ · ´ +>± e⁄+&çb˛sTT+~. eTqdüT‡ >∑T]+∫ ãT<äT∆&ÉT eT÷&ÉT Á|ü<Ûëqdü÷Á‘ê\T #ÓbÕŒ&ÉT. 1) eTq≈£î n‹düMT|üyÓTÆ>∑÷&É n‹<äTs¡e>±Vü≤yÓTÆq eTqdüT‡jÓTTø£ÿ ndü\T ‘·‘êÔ«ìï ‘Ó\TdüTø√e&É+. 2) @Ø‹HÓH’ ê #·øÿ£ >± dü+düÿ]+#·&ÜìøÏ nqTe⁄>± yÓT‘·>Ô ± nì|ædü÷ÔH˚ ˇø£ |ü{≤ºq ˝§+>∑ì eTqdüT‡qT dü]jÓÆTq |ü<‹∆ä ˝À s¡÷bı+~+#·&+É 3) mH√ï ã+<Ûë\˝À ∫≈£îÿã&ç e⁄qï|üŒ{Ïø° @ ø£D å ≤HÓï’ Hê $eTTøÏÔ #Ó+<ä>\∑ eTqdüT‡qT eTTøÏÔ #Ó+~+#·&+É pHé 2012 www.saibharadwaja.org

Ç˝≤ eTqdüT‡qT dü+düÿ]+#·&ÜìøÏ ãT<äT&∆ TÉ #Ó|Œæ q Á|ü<ëÛ q dü÷Á‘êìï ªÁX¯<ä∆ ø£*–e⁄+&ÉTμ nH˚ ˇø£ÿ yêø£´+˝À bı+<äT|üs¡#·e#·TÃ. BìH˚ ªdüàè‘·T´|ükÕúqeTTμ nHêïs¡T (dü‹|ü<ë∏ q∆ ). nsTT‘˚ ÁX¯<∆ä <˚ì|ü≥¢ ø£*– e⁄+&Ü*? m˝≤>∑? nH˚ Á|üXï¯ \≈£î düe÷<Ûëqy˚T Äj·Tq uÀ<Û+ä ‘ê! dü]jÓTÆ q düàè‹ì ø£*– j·TT+&É&yÉ T˚ ô|’ #Ó|Œæ q eT÷&ÉT \øå±´\qT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ @¬ø’ø£ e÷s¡ZeTì ãT<äT∆&ÉT uÀ~Û+#ê&ÉT. düàè‹ ˝Òø£ ÁX¯<ä∆ düàè‹ kÕe÷q´ e÷qe⁄q≈£î jÓT+‘√ <ä÷s¡+>± e⁄qï ˇø±H=ø£ Ä<Ûë´‹àø£ dæ‹ú nì ‘·\#·qø£ÿs¡˝<Ò Tä . n~ ì‘·´ J$‘·+˝À n+<ä]ø° düT|ü]∫‘·yTÓ qÆ <˚. n~ ˝Ò≈î£ +fÒ @ edüTeÔ ⁄\qT >∑T]Ô+#·&+É kÕ<Û´ä +ø±<äT. @ edüTyÔ q’Ó eTqô|’ #ê*q+‘· Á|üu≤Û e+ ø£*– ñ+fÒ <ëì|ü≥¢ eTq ÁX¯<∆ä y˚T˝§ÿì eTq ÁX¯<∆ä <ëìyÓ|’ ⁄ü ≈î£ eT[fl <ëìï >∑T]Ô+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. n~ ÁX¯<∆ä jÓTTø£ÿ ÁbÕ<∏$ä Tø£yTÓ qÆ s¡÷|ü+, Bìe\¢ eTq ms¡Tø£ y˚T˝§ÿ+≥T+~. ø£D å ≤ìøÏ ˝…øÿ£ ô|≥º˝qÒ ìïkÕs¡T¢ sT÷ ÁøÏjT· eTq˝À »s¡T>∑T‘·÷ e⁄+≥T+<äì (Ä~) <Ûsä à¡ dü÷Á‘ê\˝À ãT<äT∆&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT. Ç≥Te+{Ï ÁbÕ<Ûä$Tø£yÓTÆq düàè‹e\¢ Ä edüTeÔ ⁄qT #ê˝≤ dü÷\ú +>±qT, ndüTŒ¤≥+>±qT e÷Á‘·yT˚ >∑T]Ô+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä edüTÔe⁄ eTqø± X¯øÏÔì ø£*–+∫qf…‘¢Æ ˚ sT÷ ÁbÕ<∏$ä Tø£ nqTuÛeÑ + eT]+‘·>± düàè‹ì y˚T˝§ÿ\TŒ‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT Ä edüTÔe⁄ jÓTTø£ÿ $$<Ûä \ø£Då ≤\ô|H’ >˚ ±ø£ <ëìøÏ eTq‘√>∑\ dü+ã+<Û+ä >∑÷]à eTq düàè‹ |üì#˚dTü +Ô ~. n|ü⁄Œ&ÉT es¡eÔ ÷q+˝Àì nqTuÛeÑ + >∑‘·+˝Àì düC≤rj·TyÓTÆq >∑‘êqTuÛÑ÷‘·T\ düàè‘·T\qT y˚T\Tø=*Œ yê{Ï‘√ düeTq«j·T|üsT¡ düT+Ô ~. BìH˚ ôdø’ ±\J˝À (Associated thinking) n+{≤s¡T. á Á|üÁøÏjT· ˝À eTq C≤„|øü X£ ø¯ ÔÏ bÕ˝§Z+≥T+~. >∑T]Ô+|ü⁄ bÕ˝§Z+≥T+~. n+<äTøπ sT÷ nqTuÛyÑ êìï sT÷ s¬ +&Ésêú\T>∑\ düàè‹ nH˚ |ü<+ä ‘√ dü÷∫+#·&+É »]–+~. Çø£ >∑T]Ô+|ü⁄˝À s¬ +&Ée <äX˝¯ À 13 www.saimasterforums.org


edü T Ô e ⁄\ kÕe÷q´ <Û ä s êàìï >∑ T ]+∫ jÓ ÷ #· q ø£\T>∑T‘·T+~(Abstract Thinking). ñ<ëVü≤s¡D≈£î ‘Ó\{¢ Ï edüTeÔ ⁄\qT nìï{Ïø° kÕe÷q´yÓTqÆ ‘Ó\T|ü⁄ nH˚ <Ûsä êàìï >∑ T ]+∫ jÓ ÷ ∫dü T Ô + ~. á ¬ s +&É e <ä X ¯ ˝ À Hê\T>∑+XÊ\THêïsTT. edüTeÔ ⁄ >∑÷]Ãq $esê\T >∑T]Ô+#·&+É . <ëì >∑÷]Ãq ‘·q uÛ≤e+ (ÇcÕºsTTcÕº\T). n~ y˚T˝§ÿ*Œq düàè‹ dü+#·jT· +. á düàè‘·T\ìï+{Ï˝Àq÷ >∑\ kÕe÷q´ <Ûsä êà\qT >∑T]+∫q jÓ÷#·q. kÕe÷q´ e÷qe⁄\ e÷qdæø£ J$‘·eT+‘ê sT÷ s¬ +&Ée <äX≈¯ î£ #Ó+~q<˚. ì‘·´ J$‘·+˝Àì edüTÔe⁄\qT >∑T]Ô+#·&É+ <ä>∑Zs¡qT+&˚ ÁX¯<ä∆>± ˇø£ |üì˝À ìeT>∑ïeTe&É+ qT+&˚ XÊÁdüE\„ |ü]XÀ<Ûqä \T, ‘·‘«·Ô XÊÁdüE Ô &„ ç dü÷ø£åà jÓ÷#·q\ es¡≈£L nìï sTT+<äT˝À #˚]qy˚! nsTTq|üŒ{Ïø° sT÷ s¡øy£ TÓ qÆ $wüjT· |ü]C≤„q+ ìs¡Tw∆ yºü TÓ qÆ <äì #Ó|Œü ˝ÒeTT. yê{Ï $wüjT· yÓTqÆ eTq sTTcÕºsTTcÕº\T >∑T&ç>¶ ± j˚Ts¡Œs¡#T· ≈£îqï n_ÛÁbÕj·÷\‘√ $T[‘·eTj˚T´ e⁄+≥T+~. M≥ìï+{Ï ˝ À Á|ü ã \yÓ T Æ q B Á|ü < Û ë qyÓ T Æ q B Ä edüTeÔ ⁄\ø±<Ûës¡+>± ˇø£ XÊX¯«‘·yTÓ qÆ |ü<ës¡+∆ e⁄qï<äì, ÁbÕDT\˝À e´øÏ Ô ‘ · « eTTqï<ä ì ‘· \ #· ≥ y˚ T . ãT<ä ∆ <ÛäsêàqïqTdü]+∫ eTqdüT‡qT eT]+‘· |ü{Ïwüº+ #˚j·Tì yês¡+<äs÷¡ sT÷ dæ‹ú ˝À e⁄+&çb˛e\dæq<˚. Ä $<Û+ä >± dü+düÿ]+#·T≈£î+fÒ e#˚à eT÷&Ée dæ‘ú ˚ ãT<äT∆&ÉT #Ó|æŒq düeT´ø˘ düàè‹ ˝Òø£ dü]jÓÆTq dæú‹j·Tì #Ó|üŒ&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T ` eTq eTqdüT˝À <ë– e⁄qï sTTcÕºsTTcÕº\T >∑T&ç¶ n_ÛÁbÕj·÷\ e\j·÷qTï+∫ eTqdüT‡qT $eTTø£Ô+ #˚düTÔ+~— sTT~ düeT´ø˘ <äèwæº (Right Understanding) øÏ Ä<Ûës¡+— dü]jÓTÆ q |üìì dü]jÓTÆ q $<Û+ ä >± #˚j·T&É+ H˚s¡TŒ‘·T+~! ãT<äT∆&ÉT #Ó|æŒq <äT:KHêX¯eTT nH˚ \ø£å´kÕ<Ûäq≈£î ñ|üø£]düTÔ+~. düeT´ø˘ düàè‹øÏ >∑T]jÓÆTq sTT+Á~j·T eTH√ $wüj÷· \T dü]jÓTÆ q $X‚w¢ Dü ≈£î (Analysis ) >∑ T ]jÓ Æ T q+<ä T e\q yê{Ï >∑ ÷ ]à dü ] jÓ Æ T q dæ<ë∆+‘ê\qT H˚sŒ¡ s¡T#·Tø=ì yê{Ï‘√ dü]>± e´eVü≤]+∫ yê{Ï >∑÷]Ãq dü]jÓTÆ q HÓ‹’ ø£ ìs¡eZ ÷\qT #˚jT· &É+˝À düV≤ü ø£]düT+Ô ~. Ç˝≤ \_Û+∫q dü]jÓTÆ q ne>±Vü≤q ãT<äT&∆ TÉ #Ó|æŒq dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q≈£î ` düs¡«`Á|üø£è‹ ÁøÏj·T\T nXÊX¯«‘·eTT\T, <äT:KeTj·TeTT\T, ìkÕ‡s¡eTT\T, e´øÏ‘Ô «· s¡V≤æ ‘·eTT\T nqï<ëìøÏ ` Ä<Ûës¡eTÚ‘·T+~. düeT´ø˘ düàè‹ì nuÛ´Ñ dæd÷ü Ô e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT düeT´ø˘ <äèwæìº #·$#·÷kÕÔ&TÉ kÕ<Û≈ä î£ &ÉT. düeT´ø˘ <äèwæºj·TqT ‘·sê«‘· <äX¯≈£î #˚s¡&É+˝À düàè‹ ˝Òø£ ÁX¯<j ∆ä TÓ Tø£ÿ rÁe‘·, ìs¡Tw∆ ‘ºü \· qT ô|+#·&yÉ T˚ sTT$T&çjT· Tqï~. e÷qe y˚T<ÛädüT‡ ¬s+&Ée <äX¯qT sTT~es¡πø www.saibharadwaja.org

#˚sT¡ ≈£î+~. edüTeÔ ⁄\ >∑÷]Ãq $kÕÔsy¡ TÓ qÆ ne>±Vü≤qqT kÕ~Û+∫q|üŒ{Ïø° n<ä+‘ê ÁuÛ≤+‹|üP]‘·yTÓ qÆ <˚. ãT<äT&∆ TÉ #Ó|Œæ q düeT´ø˘ düàè‹ kÕ<Ûqä ˝À|æ+∫q|ü⁄&TÉ ø=‘·Ô $esê\‘√ eTqdüTqT ì+|ü⁄≈£î+{≤eTT. yê{Ïì e÷qe Á|üj÷Ó »HêìøÏ ñ|üj÷Ó –+#·T≈£î+{≤y˚T>±ì eTq e´øÏ‘Ô «· +˝À |ü]es¡qÔ ø£\T>∑<Tä . n˝≤ $C≤„Hêìï n‹>± yê&ÉTø√e&É+ e\¢ e#˚à nqsê∆\qT eTq Hê>∑]ø£‘· n|ü⁄Œ&˚ #·$#·÷düTÔqï~. bÕøÏåø£yÓTÆq n_Ûeè~∆ e\¢ C≤‹ ø°åD+, HêX¯qeTT ø±˝≤+‘·s¡+˝À ‘·|üŒeì JeXÊÁdüÔ+ ìs¡÷|ædüTÔ+~. uÛÖ‹ø£yÓTÆq Á|üjÓ÷»Hê\≈£î dü+ã+~Û+∫q y˚T<ÛëX¯øÏÔì e÷Á‘·yT˚ düTU≤\qT, n~Ûø±sê˙ï kÕ~Û+#·Tø√e&É+ ø√dü+ bÕøÏøå +£ >± n_Ûeè~∆ #˚dTü ø√e&ÉyT˚ H˚{Ï e÷qe⁄&ÉT #˚dTü qÔ ï Á|üe÷<äøs£ y¡ TÓ qÆ bıs¡bÕ≥T. ˇø£ e+ø£ X¯Øsêìï #·+ù| $<ÛëHê\T, eTqdüT‡qT #·+ù| $H√<ë\T Bì |üs´¡ ekÕq+. ãT<äT&∆ TÉ #Ó|Œæ q eT<Û´˚ e÷s¡yZ T˚ á Á|üe÷<ë\qT+&ç eTq\qT s¡ø+åÏ #·>\∑ <äT. ≈£î|¢ +Ôü >± #ÓbÕŒ\+fÒ e÷qe y˚T<Ûdä Tü ‡ s¬ +&Ée kÕúsTT˝ÀH˚ #·*dü÷Ô e⁄qïf…‘¢Æ ˚ e÷qe C≤‹ø± qwü+º ‘·|Œü <äT. øπ e\+ düeT´ø˘ düàè‹e\¢ e÷Á‘·yT˚ q÷‘·qyÓTqÆ Á|ü>‹∑ ì e÷qe #Ó‘’ q· ´+ bı+<ä>\∑ <äT. ªªeTVü‰|ü⁄s¡Twüß&É+fÒ mes¡T?μμ nì Á|ü•ï+∫q X¯]|ü⁄Á‘·Tì‘√ ãT<äT&∆ ˝ç ≤ nHêïs¡T, ªª$eTTøÏÔ #Ó+~q eTqdüT‡ ø£\yê&˚ eTVü‰|ü⁄s¡Twüß&ÉTμμ. nsTT‘˚ eTqdüT‡qT eTTøÏÔ #Ó+~+#·&+É m˝≤>∑? kÕ<Û≈ä î£ &ÉT X¯Øs¡eTT, uÛ≤yê\T, e´øÏ>Ô ‘∑ · #Ó’‘·q´eTT, eTH√ $wüj·÷\T >∑T]+∫ ìs¡T∆wüº+>± ‘·‘«· e>±Vü≤q #˚dTü ≈£î+{≤&ÉT. n˝≤ J$+#˚yêì eTqdüT‡ ìs¡à\yÓTÆ $eTTøÏìÔ bı+<äT‘·T+~. n˝≤+{Ï eTqdüT‡ ø£\yê&˚ eTVü‰|ü⁄s¡Twüß&ÉT. (dü+j·TTø£Ôìø±j·TeTT) ãT<äT∆&ÉT <äT:K ìeè‹Ô¬ø’ #Ó|æŒq ncÕº+>∑ $<Ûëq+˝À 7e n+X¯eTT düàè‘·T´|ükÕúqeTT ˝Òø£ düeT´ø˘ düàè‹. á düeT´ø˘ düàè‹ì Hê\T>∑T \øå±´\ yÓ|’ ⁄ü |üì #˚sTT+#ê*. 1) X¯Øs¡eTT. 2) nqTuÛyÑ ê\T feeelings 3) e÷qdæø£ dæ‹ú ˝Òø£ #Ó‘’ q· ´ dæ‹ú 4) ìs¡Tw› y˜ü TÓ qÆ e÷qdæø£ n+XÊ\T ˝Òø£ #Ó‘’ q· ´ n+XÊ\T. düeT´ø˘ düàè‹ e\¢ ø£*>π dü]jÓTÆ q ne>±Vü≤qqT dü+Á|ü»„ n+{≤s¡T. düeT´ø˘ düàè‹ nH˚~ kÕ<Ûqä ˝Àì e÷qdæø£ yÓK’ ]ì düèwæºdüTÔ+~. ˇø£ |üì#˚j·Te\dæ e∫Ãq|ü⁄&ÉT <ëìô|’ eTq≈£î+&Ée\dæq dü]jÓÆTq ne>±Vü≤qqT dü÷∫düTÔ+~ ªdü+Á|ü»„μ nH˚ |ü<äeTT.

14 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

leT‹ y˚<eä ‹

‘·s&¡ ç nH˚ }]˝À >√sê≈£î+uÛ≤sY nH˚ ù|s¡T>∑\ ˇø£ ≈£îeTà] ‘·q uÛ≤s¡´‘√ ø£\dæ ìedæd÷ü Ô e⁄+&˚yê&ÉT. n‘·&ÉT >=|üŒ uÛÑ≈£îÔ&ÉT. Ç+Á~j·÷\ düVü‰j·T+‘√ edüTeÔ ⁄\qT #·÷dü÷,Ô X¯u≤›\qT $+≥÷, XÊ«düìXÊ«kÕ\T #˚dü÷Ô, yêdüq\qT nqTuÛÑ$dü÷Ô, q&ÉTdü÷Ô, ìÁ~dü÷Ô, e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, eT\eT÷Á‘· $düsq®¡ #˚d÷ü ,Ô $wüj÷· \qT Á>∑ V æ ≤ dü ÷ Ô , ø£ q Tï\T eT÷dü ÷ Ô , ‘Ó s ¡ T dü ÷ Ô Ç+Á~j·T$wüj÷· \˝À Á|üe]Ôd÷ü >Ô ÷∑ &É <˚ì|ü{≤¢ ÄdüøÔÏ ˝Òø£ m\¢|⁄ü Œ&É÷ uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì ∫+‘·q˝À ø±\+ >∑&TÉ |ü⁄‘÷· n‘·&TÉ Äq+<ä+>± J$dü÷Ô e⁄Hêï&ÉT. ˇø£s√E n‘·ì uÛ≤s¡´ ‘·q _&ɶqT Ç+{À¢ e~*ô|{Ϻ ˙s¡T ‘Ó#T· Ãø√e&ÜìøÏ #ÓsT¡ e⁄≈£î yÓ[fl+~. n|ü⁄Œ&ÉT eT{Ïìº n&ÉT>∑T≈£î ‘=≈£îÿ‘·÷ e⁄qï >√sê≈£î+uÛ≤s¡T eTqdü‡+‘ê uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì uÛøÑ ‘ÔÏ √ |üse¡ •+∫ eTπsMT |ü≥ìº dæ‹ú ˝À e⁄qï~. Ä bÕs¡eX¯´+˝À n‘·&TÉ ‘·q <ä>sZ∑ ≈¡ î£ bÕsê&ÉT≈£î+≥÷ edü÷eÔ ⁄qï |æ\y¢ êìì >∑eTì+#·˝<Ò Tä . Ä |æ\y¢ ê&ÉT bÕsê&ÉT≈£î+≥÷ eT{Ï˝º ÀøÏ e#êÃ&ÉT. n<˚MT |ü≥ìº >√sê≈£î+uÛ≤s¡T Ä |æ\y¢ ê&çì ≈£L&Ü eT{Ï‘º √ ø£*|æ ‘=øÏÿy˚dæ uÛ>Ñ e∑ HêïeT dü+ø°sqÔ¡ ‘√ uÛ>Ñ e∑ +‘·T&çì <Ûë´ìdü÷Ô Äq+<äbÕs¡eX¯´+˝À e⁄+&çb˛j·÷&ÉT. ˙fi¯ófl rdüT≈£îì sêe&ÜìøÏ yÓ[flq >√sê≈£î+uÛ≤s¡T uÛ≤s¡´ e∫à bÕ*e«&ÜìøÏ _&ɶø√dü+ yÓ<äøÏ+~. ø±˙ _&ɶ mø£ÿ&Ü ø£q|ü&˝É <Ò Tä . Ä _&Éø¶ √dü+ nìï #√{≤¢ >±*+∫ ‘·q uÛsÑ Ô¡ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫Ã+~. nø£ÿ&É >√sê≈£î+uÛ≤s¡T _&Éq¶ T eT{Ï‘º √ ø£*|æ ‘=≈£îÿ‘·÷ e⁄Hêï&ÉT. n eT{Ϻ n+‘ê _&ɶ s¡ø£Ôe÷+kÕ\‘√ ø£*dæb˛sTTe⁄+~. n~ #·÷dæ ÄyÓT >∑s¡“¤XÀø£+‘√ >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£îì @&ÉTdü÷Ô uÛÑs¡Ô‘√, ªªMT¬s+‘· |òTü Às¡yTÓ qÆ |üì #˚XÊs¡T?! H˚qT ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ #·ìb˛‘êqTμμ nì ô|<ä>› ± @&ÉekÕ–+~. Ä @&ÉT|ü⁄ $ì >√sê≈£î+uÛ≤s¡T ‘·q bÕs¡eX¯´+qT+∫ u≤Vü≤´ düàè‹˝ÀøÏ pHé 2012 www.saibharadwaja.org

e∫Ã, ªªø=+#ÓyÓTÆHê Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü Hê <Ûë´Hêìï uÛÑ+>∑|üs¡#êe⁄. Hê eTqdüT‡˝À ìedædü÷Ô e⁄qï l bÕ+&ÉTs¡+>∑&çì yÓfi¯fl>={≤ºe⁄!!μμ nì ø√|ü+‘√ ÄyÓTqT <ä÷wæ+#ê&ÉT. m+‘√ kÕ<ÛTä eT÷]Ô nsTTq >√sê≈£î+uÛ≤s¡T ø√|ü+‘√ eX¯+‘·|æŒ ≈£îeTà] #·Áø±ìï ‹ù|Œ ø£Ás¡‘√ ÄyÓTqT ø=≥ºuÀj·÷&ÉT. n|ü⁄Œ&ÜyÓT uÛÑj·T|ü&ç ªªqqTï MTs¡T eTT≥Tº≈î£ +fÒ l bÕ+&ÉTs¡+>∑&ç MT<ä Äqμμ nì n]∫+~. Ä e÷≥ $q>±H˚ Ä ø£Ás¡qT ne‘·\bÕs¡yd˚ æ ˇø£ eT÷\ ≈£Ls¡TÃì uÛ>Ñ e∑ +‘·T&çì <Ûë´ì+#·kÕ>±&ÉT. n|ü⁄Œ&Ü }]yês¡+<äs÷¡ n‘·ì <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e#êÃs¡T. ø=+‘· e T+~ n‘· & ç ì |æ ∫ Ãyê&É ì uÛ ≤ $+#ês¡ T . eT]ø=+‘·eT+~ dü‘·TŒs¡Twüß\T, ªªá eTVü‰qTuÛ≤e⁄&çøÏ ÁbÕ|ü+∫ø£ e´eVü‰sê\T |ü≥ìº Ä<Ûë´‹àø£ dæ‹ú ˝À e⁄Hêï&ÉT. uÛsÑ ‘¡ T· &ÉT yÓTTˆˆq jÓ÷>∑T\T á dæ‹ú ˝À e⁄+&˚yês¡T ø£<ë! Ç+‘·{Ï uÛÑ≈£îÔ\qT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘·|üŒø£ nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. uÛøÑ Ô£ e‘·‡\T&ÉT, düs«¡ X¯øÔÏ dü+|üqTï&Óq’ l bÕ+&ÉTs¡+>∑&TÉ á _&Éq¶ T ‘·|Œü ø£ Áã‹øÏ+∫ >√sê≈£î+uÛ≤s¡T MT<ä e∫Ãq n|üì+<äqT ‘=\–+∫ n‘·ì uÛøÑ ìÔÏ ‘·|Œü ≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î ìs¡÷|ækÕÔ&TÉ μμ nì uÛ≤$+#ês¡T. >√sê≈£î+uÛ≤s¡T, n‘·ì uÛ≤s¡´ Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T s√E\TbÕ≥T ˇø£]‘√ ˇø£s¡T e÷{≤¢ & É T ø√˝Ò < ä T . ‘· s ¡ T yê‘· >√sê≈£ î +uÛ ≤ s¡ T uÛ ≤ s¡ ´ ªªH˚ì˝≤e⁄+fÒ á dü+kÕs¡ u≤<Û´ä ‘· ìs¡«Væ≤+#·&+É #ê˝≤ ø£wüºeTTμμ nì uÛ≤$+∫ #Ó+ãT‘√ ˙fi¯ófl ‘Ó∫à uÛÑs¡Ô ø±fi¯ófl ø£&>É &∑ ÜìøÏ e∫Ã+~. >√sê≈£î+uÛ≤s¡T ‘·q uÛ≤s¡´qT #·÷dæ, ªªìqTï eTT≥Tºø√≈£L&É<ìä l |ü+&ÉØHê<ÛTä &ç MT<ä ˇ≥Tº ô|{≤ºe⁄. ø±ã{Ϻ qqTï Á‘êø£e<äT!› μμ nHêï&ÉT. ÄyÓT m+‘√ u≤<Û|ä &ü ç ‘·q |ü⁄{Ï+º {ÏøÏ yÓ[fl+~. ‘·q ‘·*<¢ +ä Á<äT\≈£î »]–q $wüjT· eT+‘ê $e]+∫+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√, ªªÇ|ü⁄Œ&ÉT e÷≈£î dü+‘êqeTT ˝Ò<äT ø£<ë! >√sê≈£î+uÛ≤s¡T sTTø£ô|’ qqTï 15 www.saimasterforums.org


Á‘êø£sT¡ ! ø±ì e÷ e+X¯+ ì\ã&˚≥≥T¢ Á|üe]Ô+#·&+É Hê u≤<Û´ä ‘·. ø±ã{Ϻ Hê ÁbÕs¡q∆ qT eTìï+∫ Hê #Ó˝*¢… ì Hê uÛ Ñ s ¡ Ô ≈ £ î sTT∫à $yêVü ≤ eTT #˚ j · T e\dæ q ~!μμ nì ÁbÕ]∆+∫+~. ÄyÓT ÁbÕs¡q∆ qT yês¡T n+^ø£]+∫ ‘·q ∫qï ≈£îe÷¬sqÔ T >√sê≈£î+uÛ≤s¡TøÏ∫à $yêVü≤+ #˚XÊs¡T. $yêVü≤+ »]–q ‘·sT¡ yê‘· ‘·eT ≈£îe÷¬sqÔ T n|üŒ–dü÷Ô yês¡T >√sê≈£î+uÛ≤s¡T‘√ n+<ä] düeTø£å+˝À, ªªe÷ ≈£L‘·Ts¡T*<ä]› ˙ ˙e⁄ düe÷q+>± #·÷düTø√yê*. n˝≤ #˚jT· ø£b˛‘˚ l bÕ+&ÉTs¡+>∑&ç MT<ä ˇ≥Tº!μμ nHêïs¡T. n~ $ì >√sê≈£î+uÛ≤s¡T m+‘√ dü+‘√wæ+∫, ªªuÛ>Ñ e∑ +‘·T&ç ø£sT¡ De⁄+fÒ ã+<Ûë\˙ï ‘·eT+‘·≥ ‘êy˚T ‘=\–b˛‘êsTT. n+<äT≈£î dü+<˚V≤ü y˚T ˝Ò<Tä !μμ nqT≈£îHêï&ÉT. yÓ+≥H˚ n‘·&TÉ ‘·q n‘·eÔ ÷eT\‘√, ªªMT Ä»„!μμ nHêï&ÉT. Ä ‘·sT¡ yê‘· n‘·&ÉT ‘·q uÛ≤s¡´*<ä›]ø° nqïeÁkÕÔ\T düe÷q+>± dü e T≈£ L sêÃ&É T . yê]ì dü e ÷qyÓ T Æ q Áù|eT‘√ Ä<ä]+#˚yê&ÉT, ø±˙ yê]ì eTT≥Tº≈î£ H˚yê&ÉT ø±<äT. Ç˝≤ e⁄+&É>± ô|<ä›uÛ≤s¡´ uÛÑs¡ÔqT #·÷dæ, ªªH˚qT MT≈£î q∫Ãq≥T¢ Á|üe]Ô+#·˝<Ò Tä . ø±ã{Ϻ bÕ|ü+ #˚XÊqT. ø±˙ Hê #Ó˝…¢\T @ ‘·|ü⁄Œ #˚j·T˝Ò<äT ø£<ë! eT] ÄyÓTHÓ+<äT≈£î ‘êø£&+É ˝Ò<Tä ?μμ nì n&ç–+~. n|ü⁄Œ&ÉT >√sê≈£î+uÛ≤s¡T, ªª$yêVü≤ düeTj·T+˝À MT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T $TeTà*ï<ä › ] ‘√q÷ ˇπ ø $<Û ä + >± Á|ü e ]Ô + #ê\ì bÕ+&ÉTs¡+>∑&ç MT<ä ˇ≥Tº ô|{≤ºsT¡ . ø±ãfÒº $TeT*ï<ä]› ˙ H˚qT eTT≥Tºø√ ≈£L&É<Tä !μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. n~ $ì >√sê≈£î+uÛ≤s¡T uÛ≤s¡´*<ä›s¡÷ m+‘√ u≤<Ûä |ü&ܶsT¡ . ˇø£s√E n‘·&TÉ >±&ÛÉ ìÁ<ä˝À e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT yê]<äs› ÷¡ n‘·ìøÏ s¬ +&ÉTyÓ|’ ⁄ü ˝≤ |ü&TÉ ø=ì n‘·ì #˚‘T· \qT ‘·eTMT<ä y˚düT≈£îHêïs¡T. n‘·&çøÏ yÓ+≥H˚ yÓT\≈£îe e∫Ã+~. n‘·&TÉ ªªHê Áe‘·+ uÛ+Ñ >∑yTÓ +Æ ~. ø±ã{Ϻ H˚qT yÓ+≥H˚ Hê #˚‘T· \qT K+&ç+#·T≈£î+{≤qTμμ nì #Ó|Œæ ‘·q s¬ +&ÉT #˚‘T· \qT qs¡T≈£î≈£îHêï&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT n‘·ì uÛ≤s¡´*<ä›s¡÷ ô|<ä›>± @&ÉTdü÷Ô, uÛ>Ñ e∑ +‘·T&çì ì+~dü÷Ô ‘·eT <äTs¡<èä cÕºìøÏ u≤<Û|ä &ü ܶsT¡ . n~ $ì >√sê≈£î+uÛ≤s¡T, ªªMT]˝≤ <äT:œ+#·≈£L&É<äT. kÕø屑·÷Ô l bÕ+&ÉTs¡+>∑&˚ eTq n+&ÉqT+&É>± eTqπøMT ø=s¡‘˝· <Ò Tä . MTs¡T MT düs«¡ kÕ«ìï Äj·Tqπø n]Œ+#·+&ç!μμ nì #Ó|Œæ ‘êqT ≈£L&Ü uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì düàs¡D˝À ø±\+ >∑&TÉ |ü⁄‘·÷ e⁄Hêï&ÉT. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ ÄcÕ&ÛÉ X¯ó<ä∆ @ø±<ä• e∫Ã+~. www.saibharadwaja.org

n|ü⁄Œ&ÉT >√sê≈£î+uÛ≤s¡T ‘·q uÛ≤s¡´*<ä›]˙ rdüT≈£îì |ü+&ÉØ|ü⁄sêìøÏ yÓ[fl #·+Á<äuÛ≤>±q~˝À kÕïq+ #˚dæ Ä\j·÷ìøÏ <äsÙ¡ HêìøÏ yÓfi≤fl&ÉT. Ä ‘·sT¡ yê‘· kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îì <Ûä«»düÔ+uÛÑeTT <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃ&ÉT. nø£ÿ&É HêeT<˚e⁄&ÉT Äq+<ä+‘√ qè‘·´+ #˚dü÷Ô e⁄Hêï&ÉT. l bÕ+&ÉTs¡+>∑&TÉ HêeT<˚e⁄ìøÏ e÷Á‘·yT˚ <äsÙ¡ q$Tdü÷Ô ‘êqT ≈£ L &Ü qè‘· ´ eTT #˚ d ü ÷ Ô e⁄Hêï&É T . ìe]Ô <˚ e ⁄&É T , C≤„q<˚e⁄&ÉT, k˛bÕq<˚e⁄&ÉT $T–*q uÛÑ≈£îÔ\÷ nø£ÿ&É ≈£Ls¡TÃì Ä uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì ø°sqÔ¡ qT $+≥÷ e⁄Hêïs¡T. Ç+‘·˝À HêeT<˚e⁄\T ‘·q #˚sTT ô|ø¬’ ‹Ô, ªªn+<äs÷¡ ˝Ò∫ ì\ã&É+&ç!μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. n+<äs¡÷ ˝Ò∫ ì\ã&ܶs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT HêeT<˚e⁄&ÉT n+<ä]ø° ˇø=ÿø£ÿ ‘êfi≤ìï sTT#êÃ&ÉT. yês¡ + <ä s ¡ ÷ ‘êfi≤ìï ‘· & É T ‘· ÷ HêeTdü à s¡ D #˚ d ü ÷ Ô Äq+<äbÕs¡eX¯´+˝À e⁄Hêïs¡T. >√sê≈£î+uÛ≤s¡T ªªn+<ä]˝≤π> ‘êfi¯eTT ‘·&TÉ ‘·÷ Vü≤]ø°sqÔ¡ #˚jT· &ÜìøÏ Hê≈£î #˚‘T· \T ˝Òe⁄ ø£<ë!μμ nì u≤<Ûä |ü&ܶ&TÉ . l bÕ+&ÉTs¡+>∑&ç ø£{≤ø£+å e\¢ n‘·&çøÏ yÓ+≥H˚ sTT+‘·≈£îeTT+<äT˝≤π> #˚‘·T\T e#êÃsTT. >√sê≈£ î +uÛ ≤ s¡ T Bq <ä j · ÷ fi¯ ó yÓ ’ q l bÕ+&ÉTs¡+>∑&ç ©\≈£î dü+‘√wæ+∫ ‘êq÷ ‘êfi¯eTT ‘·&TÉ ‘·÷ ø°]+Ô #·kÕ>±&ÉT. n~ #·÷dæ nø£ÿ&É e⁄qï uÛ≈Ñ î£ \Ô +<äs÷¡ m+‘√ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. >√sê≈£î+uÛ≤s¡T uÛ≤s¡´\T uÛøÑ ‘ÔÏ √, ªªkÕ«MT! uÛ Ñ ø £ Ô e ‘· ‡ ˝≤! eTeTTà ø£ s ¡ T DÏ + #· T !μμ nì ÁbÕ]∆+#·kÕ>±s¡T. uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT yê] ÁbÕs¡q∆ q+^ø£]+∫ #·ìb˛sTTq _&Éq¶ T m‘·T≈Ô î£ ì s¡TøÏàDÏ<$˚ ‘√ ø£*dæ yê]øÏ Á|ü‘´· ø£yå TÓ Æ Ä _&Éq¶ T ‘·*¢ #˚‹˝À e⁄+#ê&ÉT. s¡TøÏàDÏ<$˚ |üse¡ T $sê– nsTTq >√sê≈£î+uÛ≤s¡TqT #·÷dæ, ªª˙ uÛ≤s¡´, ˙ n‘·Ôe÷eT\T uÛÑ>∑e+‘·Tì MT<ä ô|{Ϻq ˇ≥Tº á ø£D å +qT+N ˙≈£î e⁄+&É<Tä . Çø£ MT<ä ˙e⁄ düTK+>± ˙ uÛ≤s¡´*<ä›]‘√ ø£*dæ >∑èVü≤düú<Ûäsêàìï bÕ{Ïdü÷Ô eTeTTà ùd$+#·T!μμ nì nqTÁ>∑Væ≤+∫+~. n~ $ì n+<äs¡÷ m+‘√ dü+‘√wæ+#ês¡T. >√sê≈£î+uÛ≤s¡T, n‘·ì uÛ≤s¡´\T l bÕ+&ÉTs¡+>∑&çì s¡TøÏàD°<˚$ì ø°]Ô+#ês¡T. ñ‘·‡e+ |üPs¡sÔ TTq ‘·sT¡ yê‘· dü«Á>±e÷ìøÏ yÓ[fl uÛøÑ ‘ÔÏ √ J$‘·eT+‘ê >∑&|ç æ eTTøÏÔ bı+<ës¡T. l bÕ+&ÉTs¡+>∑ $sƒ˝¡ ≤j·T qeT: ! C…’ kÕsTT e÷düsº !Y !

16 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

eTq J$‘êìøÏ u≤u≤ #Ó|Œæ q dü÷≈£î\Ô qT ns¡+∆ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ, ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ, neT\T˝À ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ dü‘·‡+>∑+ eTq≈£î <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. ‘·s¡#·T>± dü‘·‡+>±\T #˚dü÷Ôe⁄+fÒ q\T>∑T]‘√ u≤u≤ $wüj÷· \T |ü+#·Tø√e&É+ e\¢ me]<ä>s¬Z∑ H’ ê dü+ø√#·+ ˝Ò≈£î+&Ü e÷{≤¢&É&É+ n\yê≥e⁄‘·T+~. n+<äTø£ì dü‘‡· +>∑+˝Àì n+<äs÷¡ dü‘‡· +>∑+˝À bÕ˝§Zq&ÉyT˚ >±≈£î+&Ü dü‘‡· +>∑+ #˚jT· &É+ ≈£L&Ü H˚sT¡ Ãø√yê*. m+<äTø£+fÒ u≤u≤ >∑T]+∫ @MT ‘Ó*j·Tì yêfi¯ófl e∫Ã, ªªe÷sTT+{À¢ dü‘‡· +>∑+ ô|≥Tºø√yê\ì e⁄+<ä+&ç, m˝≤ #˚dTü ø√yê˝À ‘Ó*j·T<äT. MTs¡T e∫à dü‘‡· +>∑+ #˚kÕÔsê?μμ nì n&ç–q|ü⁄&ÉT yÓ[fl dü‘‡· +>∑+ #˚dsæ êe&ÜìøÏ neø±X¯eTT+≥T+~. n˝≤>±ø£ m|ü⁄Œ&É÷ ˇø£&˚ dü‘·‡+>∑+ ìs¡«Væ≤düTÔ+fÒ yê&=ø£ÿ&˚ mìï#√≥¢øì£ yÓ[fl#Ó|Œü >∑\&ÉT? yê&ÉT ˝Òøb£ ˛‘˚ dü‘‡· +>∑yT˚ Ä–b˛j˚T |ü]dæ‹ú sê≈£L&É<Tä . eTì+{À¢ e⁄qï q\T>∑Ts¡÷ nìï |üqT\÷ #˚jT· &É+ H˚sT¡ Ã≈£î+fÒ mes¡T eP] ø¬ [flHê sTT+{À¢ |üqT\T »]–b˛‘êsTT. ˇø£yfi˚ ¯ sTTs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yêfi¯fl≈£î sTTã“+~ e∫ÃHê düV‰ü j·T+ #˚jT· &ÜìøÏ>÷∑ &Ü neø±X¯eTT+≥T+~. n+<äTø£ì dü‘‡· +>∑+˝Àì Á|ü‹yêfi¯Sfl #·]Á‘· |üsƒ¡qeTT #˚j·T&ÉeTT, uÛÑ»q #Ó|üŒ&ÉeT÷, u≤u≤ >∑T]+∫ e÷{≤¢&&É eÉ T÷ #˚d÷ü Ô e⁄+&Ü*. n+fÒ ˇø=ÿø£ÿkÕ] ˇø=ÿø£ÿfi¯ófl #=|ü⁄Œq dü‘·‡+>∑+ #˚j·÷\qïe÷≥. n˝≤ #˚ùdÔ u≤u≤ >∑T]+∫ q\T>∑T]‘√ e÷{≤¢&Ü\+fÒ dü+ø√#·eTT, _&çj·TeT÷ ˝Ò≈£î+&Üb˛‘êsTT. Çe˙ï m+<äTø£+fÒ Äràj·T‘·qT, u≤u≤|ü≥¢ Á|”‹ì eTq˝À ô|+#·T≈£îH˚ e÷sêZ˝.Ò n˝≤ #˚d÷ü eÔ ⁄+fÒ Ä $<Û+ä >± #˚jT· &É+˝À eTq≈£î Á|”‹ sTT+ø± ô|s¡T>∑T‘·÷ e⁄+≥T+~. eTq ÁbÕD$TÁ‘· T &É T e∫Ãq|ü ⁄ Œ&É T yê&ç ‘ √ m+‘·ùd|ü⁄ ø±\πø|å +ü #˚dHæ ê sTT+ø± #˚j÷· \H˚ nì|ædTü +Ô ~. yê&ç>∑T]+∫ sTT‘·s¡T\≈£î |ü]#·j·T+ #˚kÕÔeTT, yê&ç pHé 2012 www.saibharadwaja.org

>∑T]+∫ yêfi¯fl≈£î #ÓbÕÔeTT. $düT>∑H˚ nì|æ+#·<Tä . eT¬se¬sH’ ê eùdÔ ªªM&ç <äT+|ü‘Ó>∑, M&ÉT e#êÃ&˚, eTq f…ÆeT+‘ê ‹H˚j·T&ÜìøÏμμ nì|ædüTÔ+~. n+<äTø£ì eTq >∑Ts¡Te⁄ >∑ T ]+∫ ` u≤u≤ >∑ T ]+∫ ` sTT+ø± sTT+ø± ‘Ó\TdüTø√e&É+, q\T>∑T]‘√ |ü+#·Tø√e&É+ eTq˝À Äj·Tq|ü≥¢ Á|”‹ì ô|+#·Tø√yê*. n˝≤ #˚dTü +Ô fÒ eTq˝À Á|” ‹ ô|]– Äj· T q >∑ T ]+∫ sTT+ø± sTT+ø± ‘Ó\TdüTø√yê\H˚ ‘·|üq ô|s¡T>∑T‘·T+~. sêÁ‹+ãefi¯Sfl Äj·Tq >∑T]+∫ e÷{≤¢&Hç ê $düT>∑ì|æ+#·<Tä . m{≤¢>+∑ fÒ Ç+{À¢ n‹ >±sêã+>± ô|]–q |æ\¢ e⁄qï~. Ä |æ\≈¢ î£ m|ü⁄Œ&É÷ @ ø£weºü T÷ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü, @ |ü˙ #Ó|Œü ≈£î+&Ü ô|+#ês¡T. m|ü⁄Œ&É÷ ìÁ<ä˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&ç e⁄+&É<äT. Ä ne÷àsTTøÏ $yêVü≤yÓT‘Æ ˚ uÛsÑ Ô¡ me]HÓH’ ê ùdïVæ≤‘·T\qT ‘Ó∫à e+&çô|≥ºeT+fÒ $düT>∑ì|æ+#·e#·TÃ, sTTwü+º ˝Òøb£ ˛e#·TÃ. ø±ì Ä ne÷àsTTπø ˇø£ _&ɶ |ü⁄&ç‘,˚ Ä _&ɶ sêÁ‹|üP≥ Hê\T¬>’<äT kÕs¡T¢ @&çÃHê @MT $düT>∑ì|æ+#·<äT. ìÁ<ë uÛ+Ñ >∑+ ø£\T>∑T‘·Tqï≥T¢ nì|æ+#·<Tä . ô|>’ ± Ä _&É˝¶ ∫Ò @&ÉTdüT+Ô <˚y÷Ó qì ˇø£ ø£+≥ ø£ìô|&ÉT‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. n{≤¢ m+<äTø£ì|ædüTÔ+<ä+fÒ Ä _&ɶ |ü≥¢ nbÕs¡yÓTÆq Á|”‹e\¢H.˚ n˝≤π> eTì+{ÏøÏ ˇø£ ô|<ä›eTìwæ e#êÃs¡T. Äj·Tq+fÒ eTq¬ø+‘√ >ös¡e+. ø±ì >ös¡e+ <ä÷sêìøÏ dü+øπ ‘·+. ªªyês¡T ô|<äy› ês¡T, ø±ùd|ü⁄ e÷{≤¢&ç |ü+|æ+#·øb£ ˛‘˚ m{≤¢? u≤>∑T+&É<Tä μμ nqT≈£î+{≤eTT. n<˚ Äràj·TT&Óq’ ùdïVæ≤‘·T&=ùdÔ yê&ç‘√ m≈£îÿeùd|ü⁄ e÷{≤¢&øÉ b£ ˛‘˚ eTq≈£î u≤>∑T+&É<Tä . n˝≤>±ø£ eTq≈£î ô|<ä>› ± |ü]#·jT· + ˝Ò≈î£ +&Ü, >ös¡e˙j·TT˝…’q ô|<ä›eTìwæ‘√ eTq≈£î kÕìïVæ≤‘·´eTT, #·qTe⁄ @s¡Œ&çqø=B› n~ Á|”‹ÁøÏ+<ä, Äràj·T‘· ÁøÏ+<ä e÷s¡T‘·T+~. n<˚ Ø‹q Á|ü‹s√p |üP» #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT Ä dü<Tä sZ T¡ e⁄ jÓTTø£ÿ >∑TD>∑D≤\qT düà]kÕÔeTT >∑qTø£ n|ü⁄Œ&ÉT 17 www.saimasterforums.org


eTq≈£î yê] <äj÷· <ëøÏD å ≤´\e\¢H˚ sT÷ »>∑‘T· ,Ô eTq J$‘· e T÷ n<Û ë s¡ | ü & ç e ⁄Hêïj· T ì >∑ T ]Ô + |ü ⁄ e∫Ã, ªªyê]ì>±ø£ sTT+¬øe]ì >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔeTT?μμ nì|ædTü +Ô ~. á >∑T]Ô+|ü⁄e\¢ s√E s√Eø° Äj·Tq|ü≥¢ Äràj·T‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. Äj·Tq≈£î, eTq≈£î, á düèwæøº ° e⁄+&˚ dü+ã+<Ûëìï >∑÷]Ã Ä˝À∫+∫q ø=B› ne>±Vü≤q ô|]– Äj·Tqj˚T ì»yÓTqÆ ùdïVæ≤‘·T&ÉT, ì»yÓTqÆ ‘·+Á&ç nì|ædTü +Ô ~. m+<äTø£ì? düèwæº »s¡T>∑øe£ TT+<äT øπ e\+ |ü s ¡ Á ãVü ≤ ày˚ T e⁄qï<ä ì , n|ü ⁄ Œ&É T <ëìøÏ ªH˚ q H˚ ø £ eT>∑ T <ä T qT>±ø£ μ nì dü + ø£ \ Œ+ ø£ * –+<ä ì , n~ düs¡«X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Ä |üs¡ÁãVü≤à dü+ø£\Œ+>∑qTø£ nH˚ø£ s¡÷bÕ\T <Ûä]+∫+<ä˙ XÊÁdüÔ+ #ÓãT‘·T+~. Çe˙ï @s¡Œ&Éøe£ TT+<äT ` Ä yÓTT≥ºyTÓ T<ä≥ e⁄qï <ëìì |ü⁄s¡Twüß&ÉT ˝Òø£ #Ó‘’ q· ´eTT n+≥THêïs¡T. n~ eTq˝Àq÷ e⁄+~. m+<äTø£ì? Äj·Tq˝À e⁄+~ >∑qTø£. n+<äTø£ì düsê«ìø° ‘·+Á&ç Äj·Tq, Äj·Tq dü+ø£\Œ+#˚‘· @s¡Œ&çq≥Te+{Ï <˚V≤ü y˚T eT∞fl eTq≈£î Ä s¡÷|ü+˝À >√#·]düT+Ô ~. n+‘·{≤ ì+&çe⁄qï Äj·TH˚ eTq X¯Øs¡+˝À >∑÷&Ü e⁄Hêï&ÉT. Ä dü+>∑‹ >∑Ts¡T+Ô &É&+É ø√dü+ n+>∑Hê´dü ø£sH¡ ê´düeTT\T #˚jT· eTì eTq ô|<ä\› T #ÓbÕŒs¡T. ªªÇ~ Hê ÄVü‰s¡eTT, Hê bı≥º ø√dü+ H˚qT ‹+≥THêïqTμμ nH˚ <Ísꓤ>´∑ |ü⁄ uÛ ≤ e+‘√>±ø£ , uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É T @s¡ Œ s¡ ∫ q≥Te+{Ï düèwæÁº ø£eT+˝À Äj·Tq dü+ø£\Œ+ HÓsy¡ s˚ &¡ ÜìøÏ Á|üøè£ ‹ X¯≈î£ \Ô T ø£*dæ m˝≤ |üì#˚dTü HÔ êïjÓ÷ >∑Ts¡T|Ô {ü ºÏ ‹qeTì #Ó|Œü &É+ø√düyT˚ ÁbÕD≤VüQ‘·T\T #˚jT· eTì #ÓbÕŒs¡T. Ä Ø‹q M≥ìï+{Ï ˙ >∑ T s¡ T Ô ô |≥Tº ≈ £ î +≥÷ nìï+{ÏMT<ä eTq≈£îqï ne>±Vü≤qqT, uÛ≤eqqT $düÔ]+|üCÒdüT≈£î+≥÷ e⁄+&ÉeTì #ÓbÕŒs¡T. n{≤¢ $dü Ô ] +|ü C Ò d ü T ø√yê\+fÒ Äj· T q‘√ kÕìïVæ ≤ ‘· ´ + @s¡Œ&Ü*. @ Ø‹q? eTq $TÁ‘·T\ |ü≥¢ nràj·T‘· @ Ø‹q @s¡Œ&ç+~? s√p ø=+‘·ùd|ü⁄ yêfi¯fl‘√ ø±\πø|å eü TT #˚kÕeTT >∑qTø£, Á|”‹ ô|]–q ø=B› m≈£îÿe düeTj·T+ yêfi¯fl‘√ >∑&TÉ |ü⁄‘êeTT. n˝≤ m≈£îÿe düeTj·T+ yêfi¯fl‘√ >∑ & É T |ü ⁄ ‘êeTT ø£ q Tø£ , yêfi¯ fl |ü ≥ ¢ sTT+ø± Á|” ‹ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç~ ≈£L&É n+‘˚. |üP» #˚dTü qÔ ï|ü⁄Œ&ÉT Ä Á|üu≤Û e+ e\¢ m≈£îÿeùd|ü⁄ |üP» #˚dTü ≈£î+fÒ u≤>∑T+&ÉTqH˚ uÛ≤e+ ø£\T>∑T‘·T+~. n+<äTø£ì m≈£îÿeùd|ü⁄ #˚kÕÔeTT. n˝≤ #˚kÕÔeTT >∑qTø£ Äj·Tq |ü≥¢ uÛ≤e+ ˝À‘·T>±, >±&Û+É >± ø£\T>∑T‘·T+~. n|ü⁄Œ&Üj·Tq|ü≥¢ Á|”‹ ô|s¡T>∑T‘·÷b˛‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT ª‘·«y˚Te e÷‘ê#· |æ‘ê ‘·«y˚Teμ nqï XÀ¢ø+£ www.saibharadwaja.org

yêdüÔe+>± ns¡∆yÓTÆ, Äj·TH˚ düs¡«eT÷ nqï uÛ≤e+ <äè&Û|É &ü TÉ ‘·T+~. n˝≤ @s¡Œ&É&+É ø√düyT˚ eT÷&ÉT |üP≥˝≤ #˚jT· eTHêïs¡T. n≥Te+{Ï Äràj·T‘ê uÛ≤e+ Vü≤è<äjT· +˝À ô|s¡T>∑T‘·T+fÒ, Äràj·TT˝…q’ ùdïVæ≤‘·T\T e∫Ãq|ü⁄&TÉ yêfi¯flqT dü+‘√wüô|≥º&+É ø√dü+ @j˚T @sêŒ≥¢sTT‘˚ #˚dTü HÔ êïyÓ÷, ny˚ uÛ≤yê\‘√ sTTø£ÿ&Ü #˚dTü HÔ êïeTT. n+‘˚ø±ø£ sTTø£ÿ&É u≤u≤ ì»yÓTqÆ ÁbÕDùdïVæ≤‘·T&ÉT, ì»yÓTqÆ ‘·*,¢ ì»yÓTqÆ ‘·+Á&ç, ì»yÓTÆq Äràj·TT&ÉT nì ‘Ó*j·T&É+#˚‘· n{Ϻ >∑T]Ô+|ü⁄‘√ #˚dTü HÔ êïeTT. n|ü⁄Œ&ÉT n+<ä]|ü{≤¢ e⁄+&˚ uÛ≤e+ ˇπø#√≥ ≈£L&çe⁄+&É&+É #˚‘· sTT~ kÕ{Ï ˝Òì<äe⁄‘·T+~. nø£ÿ&É $TÁ‘·T&ç MT<ä e⁄+&˚ uÛ≤e+ $TÁ‘·T&ç MT<ä e⁄+≥T+~. ‘·+Á&ç MT<ä e⁄+&˚ uÛ≤e+ ‘·+Á&ç MT<ä e⁄+≥T+~ ` n˝≤π> n+<ä]MT<ä e⁄+≥T+~. ø±ì sTTø£ÿ&É n˝≤>±<äT. Ç+‘·eT+~MT<ä ø£\dæe⁄+&˚ uÛ≤e+ ˇø£ÿ]MT<˚ e⁄+≥T+~ >∑qTø£ kÕ{Ï ˝Òì<äe⁄‘·T+~. kÕ{Ï˝Ò≈£î+&Ü m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ nsTT+<√ n~ nqq´ uÛøÑ ÔÏ nsTT+~. <ëìøÏ kÕ{Ï eTs=ø£{Ï ˝Ò<Tä ` Vü≤è<äjT· +˝À n|ü⁄Œ&ÉT eTq+ düeT]Œ+∫q `

Äj·Tq‘√ kÕìïVæ≤‘·´+ @s¡Œ&Ü*. @ Ø‹q? eTq $TÁ‘T· \ |ü≥¢ nràj·T‘· @ Ø‹q @s¡ Œ &ç + ~? s√p ø=+‘·ùd|ü⁄ yêfi¯fl‘√ ø±\πøå|üeTT #˚kÕeTT >∑qTø£, Á|”‹ ô|]–q ø=B› m≈£ î ÿe dü e Tj· T + yêfi¯ fl ‘√ >∑ & É T |ü ⁄ ‘êeTT. n˝≤ m≈£ î ÿe düeTj·T+ yêfi¯fl‘√ >∑&ÉT|ü⁄‘êeTT ø£qTø£, yêfi¯fl |ü≥¢ sTT+ø± Á|”‹ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç~ ≈£L&É n+‘˚. ìwü ˜ , dü ã ÷Ø\H˚ eT÷&É & É T >∑ T \ H˚ \ qT Äj· T q ÄÁø£$T+#ê&Éì ns¡∆+. n+<äTø£ì |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+ sTT+<äTø√dü+ ô|{≤ºs¡T. dü‘·‡+>∑ ø±s¡´Áø£eT+ eTq+ sTT+‘· ≈ £ î eTT+<ä T #Ó | ü ⁄ Œ≈£ î qï $<Û ä + >± eTqdü T ‡ eT\#· T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î ô|{≤º s ¡ T . á $<Û ä + >± kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·y˚Ts¡≈£î eTq J$‘·eT+‘ê >∑÷&É Äj·Tq >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·eTT, Äj·Tq >∑T]+∫ $q&ÉeTT, Äj·Tq >∑T]+∫ e÷{≤¢&&É eÉ TT, Äj·TqqT |üPõ+#·&eÉ TT #˚jT· &É+ 18 www.saimasterforums.org


e\¢, yÓTT‘·+Ô Äj·Tq dü+ø£˝≤ŒqTkÕs¡+ Äj·Tq s¡÷|üyT˚ ©\>± á »>∑‘T· >Ô ± Ä&ÉT‘·Tqï~ nH˚ ne>±Vü≤H˚ eTq≈£î ø£\>∑&+É e\¢, ìwü,˜ düã÷]\H˚ eTqeTT düeT]Œ+∫q <äøÏåD Ä‘·à düeTs¡ŒD>± e÷], Ä dæú‹˝À eTqeTT ì\ã&É>∑\T>∑T‘êeTT. á $wüj·÷H˚ï kÕsTT ‘·q dü÷≈£î\Ô ˝À #ÓbÕŒs¡T. ªHê ©\˝Ò >±q+ #˚sTTμ nì. n˝≤ #˚ùdÔ |üs¡´ekÕq+ @$T{Ï? n+fÒ ªyêπs H˚qT>± e÷]b˛‘ês¡Tμ nì #ÓbÕŒs¡T. <ëìøÏ ãTTEe⁄ @$T{Ï? n+fÒ ‘êeTT ‘·eT >∑Ts¡Te⁄qT Äsê~Û+∫q dü+>∑‹ #ÓbÕŒs¡T. ªªHê ÁbÕD≤\˙ï ø£fifl¯ ˝À¢ øπ +ÁBø£]+#·T≈£îì, Hê ø£fifl¯ qT >∑Ts¡Te⁄MT<ä πø+ÁBø£]+#·T≈£îì Äj·TqH˚ #·÷dü÷Ô e⁄+&çb˛j·÷qT. Hê≈£î sTT+ø£ y˚sπ Ä˝À#·H˚ ‘·f~ºÒ ø±<äT. ø£D å ø±\+>∑÷&Ü m&Éu≤≥T ˝Ò≈î£ +&Ü Äj·Tq >∑T]+#˚ Hê eTqdüT‡ Ä˝À∫+#˚~. y˚πs Ä˝À∫+#·&ÜìøÏ ‘·–q $wüjT· y˚T Hê≈£î <=s¡ø˝£ <Ò Tä μμ nHêïs¡T. n{≤¢ nsTTq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq >∑Ts¡Te⁄ @+ #˚kÕs¡T? @eTHêï sTT#êÃsê? áj·Tq @eTHêï #˚j·TeTì Äj·TqqT n&ç>±&Ü? #˚ j · T &É e T÷ ˝Ò < ä T , sTT#˚ à +<ä T ≈£ L @MT ˝Ò < ä T . Äos¡«~+#ês¡T n+‘˚! Äj·Tq n˝≤ m˝≤ nj·÷´s√, áj·THê n˝≤π> nj·÷´s¡T. l kÕsTT sTT˝≤ nHêïs¡T : ªªH˚qT Hê >∑Ts¡Tø£è|ü e\¢ sT÷ $<Ûä+>± nj·÷´qT. qqTï >∑÷&Ü n˝≤π> ô|≥Tº≈î£ ì MTs¡T>∑÷&Ü Ä $<Û+ä >±H˚ ne+&çμμ nì. ne⁄qT, Äj·Tq kÕ+Á|ü<ëj·T+ y˚s¡T. Äj·Tq #Ó$˝À ñ |ü<˚•+#·s¡T. ø±˙ #Óe⁄\T ¨¬s‹Ôb˛j˚T≥≥T¢ nìï yÓ’|ü⁄\qT+∫ ns¡TkÕÔs¡T. nìï ~≈£îÿ\qT+∫, nH˚ø£ s¡÷bÕ\˝À qT+∫ ìs¡+‘·s+¡ uÀ~Ûd÷ü HÔ ˚ e⁄+{≤s¡T. ˙e⁄ ˇπø ñ|ü<X˚ +¯ , ˇπø ~≈£îÿqT+∫, ˇπø düeTj·T+˝À ø±ùd|ü⁄ ø±yê\Hêïe⁄. ø±ì H˚qT 365 s√E\T, 24 >∑+≥\ #=|ü⁄Œq, nìï s¡÷bÕ\‘√qT ñ|ü<X˚ +¯ sTTdüT+Ô {≤qT, #˚‘H· ‘’Ó ˚ rdüTø√μμ n+≥THêïs¡T. ªuÀ<Û˝ä <Ò Tä uÀ<Û˝ä <Ò Tä μ nì m+<äT≈£î u≤<Ûä |ü&‘É êe⁄? nì Äj·Tq uÀ<Ûqä T nìï yÓ|’ ⁄ü \qT+N Vü≤]¸dTü HÔ êïs¡T. ø£qTø£ n≥Te+{Ï neø±XÊìï eTq+ bı+<ä>∑\+<äT\≈£î á dü‘·‡+>∑ ø±s¡´Áø£eT+ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. eTq+ ì‘·´+ düà]+#·Tø√e&ÜìøÏ n~ |üìøÏ edüTÔ+~. eTq≈£î Äràj·TT˝…’q yêfi¯fl≈£î ñ‘· Ô e TyÓ T Æ q dü + ø£ \ Œ+ <ë«sê eTq ∫‘· Ô + X¯ ó <ä∆eTj˚T´+<äT≈£î, kÕ‹«ø£+ ø±e&Üìø° n~ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. n|ü⁄Œ&ÉT yês¡T #Ó|æŒq dü÷øÏÔ˝À yê]∫Ãq www.saibharadwaja.org

nuÛÑj·÷ìï eTq+ bı+<äT‘·Tqï yêfi¯fleTe⁄‘·THêïeTT. Äj·Tq ‘·eT >∑Ts¡Te⁄ e<äq› T+∫ bı+~q≥Te+{Ï <ëìì eTq+ >∑÷&Ü bı+<ä&ÜìøÏ eTq J$‘êìï Ä $<Û+ä >± s¡÷|üø£\Œq #˚düT≈£î+≥THêïeTT. Ç+<ëø£ eTq+ #Ó | ü ⁄ Œ≈£ î qï≥T¢ <ëdü > ∑ D T eTVü≤sêCŸ>±]øÏ ø°s¡Ôq #˚j·TeTì m+<äT≈£î #ÓbÕŒs¡+fÒ eTq+ sTT|ü⁄Œ&ÉT dü‘·‡+>∑+ m+<äT≈£î ô|≥Tº≈£îHêïyÓ÷ n+<äT≈£î. me]MT<ä Äj·Tq≈£î nqTÁ>∑Vü≤+ ø£*–+<√ yêfi¯flø£+‘ê n{Ϻ ø±\πø|å yü T˚ . eTVü≤˝≤‡|ü‹øÏ @eTT+~? n‘·ì~ ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+ã+, K+&√u≤ Ä\j·T+˝À ns¡Ãø£‘Ô·«eTT #˚ùdyê&ÉT. ã+>±s¡T|üì #˚düT≈£îH˚ yê&ÉT. •]&û n‹ ∫qï Á>±eTy˚TyÓ÷ me]ø° ô|<ä>› ± nedüs+¡ >∑÷&Ü e#˚Ã~ >±<äT. Ä e⁄qï+‘·˝À Ä ã+>±s¡T |üH˚ #˚dTü ≈£îì Áã‹πøyê&ÉT. n˝≤+{ÏyêDÏí u≤u≤ Ä |üì e÷H˚jT· eTHêïs¡T. eTπs$T #˚jT· eT+{≤s¡T? n+fÒ ªª_Ûøå£ #˚dæ J$+#·Tμμ nì nHêïs¡T. n‘·&TÉ n+<ä]ø£+fÒ Äràj·TT&ÉT, n‘·ìì n˝≤ Áã‘·ø£eTHêïs¡T. n˝≤π> <ëdü>∑DTqT ø°s¡Ôq #˚düT≈£îì Áã‘·øe£ THêïs¡T. á $wüjT· + uÛ≤>∑e‘·+˝À>∑÷&Ü e⁄qï~. ªªme]MT<ä nqTÁ>∑Vü≤+ dü+|üPs¡í+>± e⁄+≥T+<√, uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT yê&çqT+∫ eTT+<äT>± düs«¡ + n|üV≤ü ]kÕÔ&TÉ μμ nì. düs«¡ + n|üV≤ü ]+#·&eÉ T+fÒ @$T{Ï? ñ<ëVü ≤ s¡ D ≈£ î : ∫qï |æ \ ¢ y ê&É T ãj· T ≥ Ä&ÉT≈£î+≥THêï&ÉT. #Ó‘êÔ#<Ó ës¡eT+‘ê s¬ +&ÉT #˚‘T· \‘√q÷ Áb˛>∑T#˚düT≈£îHêï&ÉT. sêfi¯ófl, s¡|üŒ\T, s¡+>∑T ø±–‘ê\T yÓTT<ä˝q’… e˙ï s¬ +&ÉT #˚‘T· \ì+&Ü e⁄HêïsTT. ‘·*¢ yê&ç #˚‘T· ˝À¢ m<ÓH’ ê ‹qTã+&Üs¡+ ô|{≤º\qT≈£îqï<ëqTø√+&ç. n|ü⁄Œ&ÉT Äy˚T ne˙ï yê&ç #˚‘T· \˝À+∫ rdæ ne‘·\ bÕπsdæ X¯óÁuÛÑ+>± #˚‘·T\T ø£&ç– Ä #˚‘·T\ ì+&Ü ‹qTã+&Üsê\T ô|&ÉT‘·T+~. n˝≤π> eTq+ >∑÷&Ü kÕsTT nqTÁ>∑V‰ü ìï bı+<ä>\∑ +<äT\≈£î dü‘‡· +>∑+ ˇø£ kÕ<Ûqä >± ñ|üø£]düTÔ+~. eTq≈£î nqq´ ∫+‘·q ø£\>∑&Üìø√dü+ <ëdü>D ∑ TqT ñ<ëVü≤s¡D>± #·÷|æ+#ês¡T. eTqeTT >∑÷&Ü Äj·Tq dü÷∫düTÔqï <ëìì Ä#·s¡D˝À ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ eTq+ #· ~ $q$, $qïM ø±dü Ô m≈£ î ÿe kÕú s TT˝À >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√e&ÜìøÏ eTq+ Á|üj·T‘·ï+ #˚ùdÔ #ê\T. dü‘‡· +>∑+ >∑÷&Ü <äøD åÏ ˝À uÛ≤>∑yT˚ .

ªl kÕsTT e÷düsº Y Á|üe#·Hê\Tμ k»q´+‘√ 19 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

leT‹ l<˚$

y˚T dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT

@ø±<äo ñ|üyêdü+ #˚ùdyê&ÉT eèwü\T\qT, y˚<ìä +<ä≈î£ \qT, >∑T+&ÜX¯ó\qT, >=\≈£î\qT, <˚e\ø±X¯ó \qT, nj·÷»´j·÷»≈£î\qT, <˚e~«»$s√<ÛäT\qT, |üsêqï˝À\Te⁄\qT, |üsÁ¡ d”Ô ìs¡‘T· \qT #·÷∫ e÷{≤¢&sÉ ê<äT. eTsê´<ä#˚j·Tsê<äT. ªªHêdæÔ >∑+>± düeT+ rs¡+∆ , HêdæÔ e÷‘·èdüy÷Ó >∑Ts¡T: HêdæÔ $wüßí düy÷Ó <˚e: ‘·b˛Hê qX¯Hê‘·Œs¡+μμ >∑ + >∑ ‘ √ dü e ÷qeTsTTq rs¡ ∆ e TT, ‘· * ¢ ‘ √ düe÷qyÓTqÆ >∑Ts¡Te⁄, $wüßeí ⁄‘√ düe÷qeTsTTq <˚e⁄&ÉT ˝Ò&TÉ . @ø±<äo Áe‘·eTTø£+fÒ ÁX‚weºü TsTTq ‘·|dü Tü ‡ ˝ÒH˚ ˝Ò<äT. ªªHêdæÔ y˚<dä eü T+ XÊÁdü+Ô , HêdæÔ XÊ+‹ düeTy˚T düTK+ HêdæÔ dü‘´· düeT+ CÀ´‹: ‘·b˛Hê qX¯Hê‘·Œs¡yTé μμ y˚<äeTT‘√ düe÷qyÓTÆq XÊÁdüÔeTT, XÊ+‹‘√ düeTeTsTTq düTKeTT, dü‘´· eTT‘√ düeTeTsTTq CÀ´r˝Ò<Tä . @ø±<äo Áe‘·eTTø£+fÒ ÁX‚weºü TsTTq ‘·|eü TT ˝Ò<Tä . ªªHêdæÔ ø£åe÷ düe÷ e÷‘ê, HêdæÔ ø°]Ô düeTy˚T <ÛäqyéT HêdæÔ C≤„q düy÷Ó uÛ≤e: ‘·b˛Hê qX¯Hê‘·Œs¡yTé μμ ‘· * ¢ e+{Ï zs¡ T Œ>∑ \ yês¡ T ˝Ò s ¡ T . ø° ] Ô ‘ √ düe÷qeTsTTq <Ûqä eTT ˝Ò<Tä . C≤„q düeTyÓTqÆ uÛ≤eeTT ˝Ò<Tä . @ø±<äo Áe‘·eTT ø£+fÒ ÁX‚weºü TsTTq ‘·|eü TT ˝Ò<Tä . á $wüjT· yÓTÆ |ü⁄sê‘·qeTsTTq ˇø£ Ç‹Vü‰düeTT e⁄+~. <ëìì $e]kÕÔ q T. n+≥÷ Hês¡ < ä T &ç ˝ ≤ #Ó|üŒkÕ>±&ÉT` qs¡à<ë qB rs¡+˝À m+<äs√ eTTqT\‘√qT, ‘·b˛ ìcÕ˜ > ∑ ] wü ß º \ ‘√q÷ ì+&ç e ⁄qï |ü ⁄ D´Á|ü < Û ë qyÓ T Æ q , Á|üXÊ+‘·yTÓ qÆ ˇø£ ÄÁX¯eT+ e⁄qï~. Ä ÄÁX¯eT+˝À >=|üŒ ‘·|üdæ«, XÊ+‘· eTqdüTÿ&ÉT, <äj·÷o\T&ÉT nsTTq pHé 2012 www.saibharadwaja.org

ªø±\e⁄&ÉTμ nH˚ ù|s¡T>∑\ ˇø£ eTT˙X¯«s¡T&ÉTHêï&ÉT. Äj·Tq ≈£îe÷s¡Tì ù|s¡T uÛÑÁ<äo\T&ÉT. n‘·&ÉT ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T\T ô|&ÉT‘·÷ q&Ée≥+ H˚]Ãq~ yÓTT<ä\Tø=ì sTT+{Ï˝Àì <˚e‘·\Tqï eT+~s¡eTT˝ÀìøÏ yÓ[fl ø£qT\T eT÷düTø=ì ≈£Ls¡TÃH˚yê&ÉT. <Ûë´qdæ‹ú ˝À m≈£îÿeùd|ü⁄ >∑&TÉ |ü⁄‘·÷, øπ X¯e, Hêsêj·TD, e÷<Ûeä , >√$+<ä n+≥÷ uÛ»Ñ q\T #˚d÷ü Ô e⁄+&˚yê&ÉT. Ä≥˝≤&ÉTø=qT ej·TdüT‡˝À eT{Ï‘º √ $wüßeí ⁄ u§eTà\qT #˚dæ qeTdüÿ]dü÷Ô e⁄+&˚yê&ÉT. ‘·q ‘√&ç sT÷&ÉT>∑\ |æ\\¢ ‘√ >∑÷&ç Ä≥bÕ≥\˝À >∑&ùç |+<äT≈£î m+‘·e÷Á‘·eTT ñ‘ê‡Vü≤eTT #·÷|üø£ m|ü⁄Œ&É÷ $wüßíe⁄H˚ uÛÑõdü÷Ô e⁄+&˚yê&ÉT. @ø±<ä•Hê&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ªªne÷à, HêHêï! á s√E @ø±<ä• ø£<ë! Hê≈£î bÕ\T e<äT›. nqïeTT e<äT›. á s√E H˚qT @MT ‹qqTμμ nH˚yê&ÉT. ‘·*¢ u≤<Ûä‘√ ªªHêj·THê! ˙e⁄ |üdæyê&ç$. ô|<äy› ê&ÉesTTq ‘·sê«‘· @ø±<äo ñ|üyêdüeTT e⁄+&Ée#·TÃ. Ç|ü⁄Œ&ÉT @MT ‹q≈£î+fÒ Äø£*‘√ n\eT{ÏkÕÔe⁄. ø£˙düeTT bÕ\T nsTTHê Á‘ê>∑Tμμ n+≥÷ m+‘·>± Áã‹$T˝≤&çHê 20 www.saimasterforums.org


$ì|æ + #· T ø=qø£ ñ|ü y êdü e TT+&˚ y ê&É T . Ä sêÁ‹ ìÁ<äb˛≈£î+&Ü |üPC≤ eT+~s¡eTT˝À ≈£Ls¡TÃì. ªªVü≤sπ sêeT Vü≤sπ sêeT sêeT sêeT Vü≤sπ Vü≤sπ , Vü≤πs ø£èwüí Vü≤πs ø£èwüí ø£èwüí ø£èwüí Vü≤πs Vü≤πsμμ ªªÇ‹ c˛&ÉXH¯ êe÷ï+ ø£* ø£\àwüHêX¯q+ Hê‘·: |üs¡‘·s√bÕjÓ÷ düs¡«y˚<˚wüß<äèX¯´‘˚μμ nì bÕ&É T ‘· ÷ e⁄+&˚ y ê&É T . ø=+‘· ù d|ü ⁄ ªªsê<ÛëyÓ÷Vü≤q eT<äq yÓ÷Vü≤q ãè+<ëeq ∫ìï ø£èwü.í ãè+<ëeq ∫ìï ø£èwüμí μ nì bÕ&ÉT‘·÷ >∑+‘·T\T y˚d÷ü Ô e⁄+&˚yê&ÉT. Ç˝≤ ìs¡+‘·s¡+ uÛÑøÏÔ uÛ≤eq\‘√ >∑&çù| ≈£ î e÷s¡ T ì #· ÷ ∫ ‘· + Á&ç nsTTq ø±\e eTVü ≤ ]¸ ÄX¯Ãsê´q+<ë\≈£î ˝Àqe⁄‘·T+&˚yê&ÉT. ˇø£Hê&ÉT Äj·Tq ≈£îe÷s¡Tì <ä>sZ∑ ≈¡ î£ rdüTø=ì eTT<ë›&,ç ‘=&Éô|’ ≈£Ls¡TÃ+&É u…≥Tºø=ì, ªª∫{Ϻ HêHêï! á $<Û+ä >± m|ü⁄Œ&É÷ <˚eTTì uÛõÑ +#·eTì ˙¬øes¡T #ÓbÕŒs¡Tsê? Ç+‘· ∫qï ej·TdüT˝À ˙≈£î @ø±<äo Áe‘·eTT #˚j÷· *Œ+#·{≤ìøÏ ø±s¡Dy˚T$T{Ï? m|ü⁄Œ&É÷ Vü≤]HêeTeTT ‘·|Œü ˙ Hê\Tø£ eTs=ø£ Hêe÷ìï |ü\Tø£<˚$Tsê?μμ ªªÄ≥bÕ≥\‘√, n\¢] #˚w\ºü ‘√ Ábı<äT|› ⁄ü #·Ãe\dæq |üdæyê&Ée⁄. ˙≈£î sTT+‘·{Ï <Ó’euÛÑøÏÔ @$T≥j·÷´? á @ø±<äo ñ|üyêdü Bø£\å T, sT÷ uÛ»Ñ q\T sT÷e˙ï m+<äT≈£î #˚dTü HÔ êïe⁄? >∑‘· »qà˝À qTe⁄« Á|üV‰ü <¢ Tä &çyê @$T{Ï?μμ nì qe⁄«‘·÷ n&ç>±&ÉT. yÓ+≥H˚ uÛÁÑ <äo\T&ÉT ∫yê\Tq ‘·\ô|’¬ø‹Ô ‘·+Á&çì #·÷dü÷Ô ªªH˚qT Á|üVü‰¢<äT&ÉqT ø±qT. <Ûsä à¡ ø°]Ô nH˚ eTVü‰sêEqTμμ nHêï&ÉT. Ä e÷≥≈£î ø±\e⁄&ÉT ìyÓ«s¡b˛sTT ªª@$T{°? qTe⁄« <Ûsä à¡ ø°]yÔ ê? eTVü‰sêEyê? >∑‘»· qà˝Àì sT÷ $wüjT· + sTT|ü⁄Œ&ÉT ˙¬ø{≤¢ ‘Ó*dæ+~? qTe⁄« #Ó | ü ⁄ ‘· T qï sT÷ e÷≥ ì»y˚ T Hê? ˝Ò ø £ nã<ä∆e÷&ÉT‘·THêïyê?μμ nHêï&ÉT. uÛÑÁ<äo\T&ÉT ªª‘·+Á&û! nã<äe∆ ÷≥e\dæq nedüsy¡ T˚ eTT+~? H˚qT #Óù|Œ~ ì»+. >∑‘»· qà˝À H˚qT <Ûsä à¡ ø°]Ô nH˚ ù|s¡T>∑\ ˇø£ eTVü‰sêEqT. nsTT‘˚, sT÷ »qà˝À sTT˝≤ uÛøÑ ÔÏ ‘·‘Œ· s¡T&ÉH’Ó e⁄+&É{≤ìøÏ ø±s¡D+ j·TeT<Ûsä à¡ sêE #˚dqæ ‘·‘√Ô«|ü<X˚ y¯ T˚ . Äj·Tq #Ó|Œæ q <ëìqqTdü]+∫ H˚˙ $<Û+ä >± q&ÉT#·T≈£î+≥THêïqTμμ nHêï&ÉT. ≈£îe÷s¡Tì e÷≥\≈£î ìX‚Ãwüß&º H’Ó ê&ÉT ø±\e⁄&ÉT. n‘·ìøÏ H√≥e÷≥sê˝Ò<Tä . ø=+‘·ùd|ü{øÏ Ï ‘˚sT¡ ø=ì, @$T{Ï sT÷ |æ \ ¢ y êì sT÷ $+‘· e ÷≥\T? nqTø=+≥÷, ªª∫qï‘·+Á&û! qTe⁄« #Ó|⁄ü ‘·Tqï $wüj÷· \T #ê˝≤ ∫Á‘·+>± www.saibharadwaja.org

nì|ædTü HÔ êïsTT. j·TeT<Ûsä à¡ sêE ˙‘√ e÷{≤¢&Ü&Ü? qTe⁄« >∑‘·»qà˝À eTVü‰sêEyê? <Ûäs¡àø°]Ôyê? HêπøMT ns¡∆+ ø±e≥+˝Ò<Tä . H˚qT $+≥Tqï<ä+‘ê ˇø£ Hê≥ø£+˝≤>± ˇø£ sTT+Á<ä C≤\eTT>± nì|ædTü qÔ ï~. m+‘√ $düàj·T+ ø£ * –dü T Ô q ï~μμ nHêï&É T . ªª‘· + Á&û ! Ç+<ä T ˝À ÄX¯Ãs¡´y˚TeTTqï~? Hê >∑‘· »qà düTø£è‘·eTT e\q Hê≈£î »Hêà+‘·s¡ C≤„q+ \_Û+∫+~. Hê nbÕs¡ |ü⁄D´+ e\q düeTe]Ô j·TeT<Ûsä à¡ sêE e\q Vü≤]uÛøÑ ÔÏ $•wü‘º ,· @ø±<äo Áe‘· ÁbÕeTTK´‘· Hê≈£î u≤>± ns¡e∆ TsTTHêsTT. n+<äTe\q sT÷ »qà˝À sT÷ $<Û+ä >± Vü≤]uÛøÑ ÔÏ |üsêj·TDT&ÉHH’Ó êqT. eTq J$‘ê\T m|ü⁄Œ&ÉT @ $<Û+ä >± e⁄+{≤jÓ÷ eTq≈£î kÕe÷q´eTT>± ‘Ó*j·T<äT. ø±ì düø£\ Je⁄\ ÁbÕs¡ã∆ ø£sà¡ ˝Ò Äj·÷ Je⁄\qT q&ç|dæ ÷ü Ô e⁄+{≤sTT. nìï+{Ïø° eT÷\ ø±s¡D+ eTqeTT #˚ùd |ü⁄D´, bÕ|ü ø£sà¡ ˝Ò. >∑‘»· qà C≤„q+ Hê≈£î ø£\>∑{≤ìøÏ ø±s¡D+ H˚qT #˚dqæ |ü⁄D´ø£sà¡ ˝Ò. H˚qT #Óù|Œ<ä+‘ê ì»+. Ç+<äT˝À $+‘· @eTTqï~ ‘·+Á&û?μμ nHêï&ÉT uÛÁÑ <äo\T&ÉT. ≈£îe÷s¡Tì e÷≥\T $qï ø±\e⁄ì ÄX¯Ãsê´q+<ë\≈£î y˚Ts¡˝<Ò Tä . ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT Ä+<ä] e˝… kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄&ÉT ø±&É˙, n‘·&=ø£ eTVü≤˙j·TT&É˙ >∑T]Ô+∫q n‘·ì eTqdüT˝À uÛÁÑ <äo\Tìô|’ uÛøÑ ÔÏ uÛ≤e+ ô|\T¢_øÏ+~. n‘·&TÉ ≈£îe÷s¡TìøÏ #˚‘T· \T CÀ&ç+∫ qeTdüÿ]+∫, ªªz jÓ÷–|ü⁄+>∑yê! z dæ<|∆ä ⁄ü s¡TcÕ! ÇHêïfi¯S¢ ìH=ïø£ kÕe÷qT´ì>± ‘·\#êqT ìqTï Hê ≈£îe÷s¡Tì>± e÷Á‘·y˚T uÛ≤$+∫ |æ‘·è yê‘·‡\´eTT‘√ eTT<äT›˝≤&ÉT#·÷ Äq+~düTÔHêïH˚>±ì qeTdüÿ]+#·<ä–q eTVü‰‘·Tà&Éeì ‘Ó\TdüTø=q˝Òøb£ ˛j·÷qT. z ãTTw”X«¯ sê! |ü⁄Á‘·uÛ≤e+‘√ ˙|ü≥¢ H˚H˚eTsTTHê n|üsê<ÛäeTT\T, n|ü#ês¡eTT\T #˚deæ ⁄+fÒ qqTï eTìï+#·T. z ∫{Ϻ ‘·+Á&û! ˙≈£î H˚qT ‘·+Á&çì ø±qT. qTy˚« Hê≈£î ‘·+Á&çy’Ó qqTï <äjT· ‘√ ñ<ä]∆ +#·T. Hêj·THê! ˙e⁄ #Ó|Œæ q $wüj÷· \T qqTï ñ‘ê‡Vü≤|üsT¡ düTHÔ êïsTT. j·TeT<Ûsä à¡ sêE ˙≈£î @$T #ÓbÕŒ&ÉT? Ä kÕ«$TøÏ, ˙≈£L eT<Û´ä »]–q dü+uÛ≤wüD, ˙ >∑‘·»qà\eè‘êÔ+‘ê\T n˙ï $Hê\ì Hê eTqdüT‡ Ä‘·è‘· |ü&TÉ ‘·Tqï~. qqTï ø£sT¡ DÏ+∫ Ä $wüj÷· \˙ï Hê≈£î ‘Ó*j·TCÒsTTμμ nHêï&ÉT. uÛÁÑ <äo\T&ÉT sTT˝≤ #Ó|Œü Hês¡+_Û+#ê&ÉT` ªª‘·+Á&û! H˚qT |üPs¡«»qà˝À k˛eT e+X¯eTT˝À <Ûsä à¡ ø°]Ô nH˚ ù|s¡T>∑\ ˇø£ eTVü‰sêE>± |ü⁄{Ϻ m+‘√ ø±\+ sê»´y˚T˝≤qT. Á‹eT÷]Ô dü«s¡÷|ü⁄&ÉT, kÕø屑·TÔ Ä~ 21 www.saimasterforums.org


<˚e⁄&Óq’ l <ä‘êÔÁ‘˚jT· kÕ«$Tì ÄÁX¯sTT+#êqT. Ä kÕ«$TøÏ •wüß´&ÉHÓ’ Ä kÕ«$TqT+&ç mH√ï C≤„q dü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj÷· \T, Áe‘·eTT\T, <Ûsä à¡ eTT\T, XÊÁdüeÔ TT\ >∑T]+∫ $HêïqT. Ä kÕ«$Tì Äsê~Û+#êqT. |üPõ+#êqT. H˚qT #·<Tä eì y˚<,ä sTT‹Vü‰dü, |üPsêDeTT ˝Ò<Tä . H˚qT $qì XÊÁdüÔy˚T ˝Ò<äT. l <ä‘êÔqTÁ>∑Vü≤eTT‘√ ‘=$Tà~y˚\ dü+e‘·‡sê\T sê»´y˚T˝≤qT. ø±˙ @$T˝≤uÛÑeTT?μμ n+≥÷ ì≥÷ºsêÃ&ÉT, uÛÁÑ <äo\T&ÉT. ø±\e⁄&ÉT Ä‘·è‘·‘√ ªª@$T ≈£îe÷sê? @$T »]–+~?μμ nì n&ç>±&ÉT. ªª@eTì #Ó|Œü qT ‘·+Á&û! m+‘· #·~$Hê, mìï $Hêï Á|üj÷Ó »qy˚TeTT+~? m+‘·{yÏ ês¡T >∑Ts¡Te⁄˝…e’ ⁄Hêï @$T ˝≤uÛ+Ñ ? ÁbÕs¡ãe∆ TqTuÛ$Ñ +|üø£ ‘·|Œü <äT ø£<ë! @ »qà˝À @ bÕ|üeTT #˚XÊH√, Hê eTqdüTqT e÷j·T ø£yT˚ àdæ+~. $»„ ‘ · q•+∫+~. j· T Tø±Ô j · T Tø£ Ô e TT\T eTs¡ ∫ sê»´eT<ä e TT ‘· \ ¬ ø øÏ ÿ $|ü Ø ‘· Á|ü e s¡ Ô q ‘√ dü+#·]+#·kÕ>±qT. <äTwü»º qT\ düV≤ü yêdüyT˚ Hê≈£î m+‘√ Á|æj·TeTT>± ‘√∫ yê] kÕ+>∑‘·´+˝À mH√ï bÕbÕ\T #˚XÊqT. y˚<ä e÷s¡+Z $&ç∫ ô|{≤ºqT. j·T»„j÷· >±<äT\T, <ëq<Ûsä êà\e+{Ï |ü⁄D´ø±sê´\T |üP]Ô>± e<ä* y˚XÊqT. y˚<ë\qT ì+~+#·≥+, dü»q® T\qT <ä÷wæ+#·≥+ mH√ï n<Ûsä à¡ eTT\T, mH√ï nHê´j·T|ü⁄ |üqT\T, ndü‘´· eTT\T |ü \ Tø£ ≥ eTT sTT˝≤ Hê J$‘· e T+‘ê bÕbÕ\ eTj·TyÓTbÆ ˛sTT+~. Ç~ sTT˝≤ e⁄+&É>± H˚qT #˚døæ =H˚ bÕ|üøs£ à¡ \Tø±ø£ sêÁwüº bÕ|üeTT≈£L&É Hê ô|’ e∫à |ü&+ç ~. H˚qT n<Ûäs¡àeTT\T #˚j·T≥+ #·÷∫ Hê sê»´+˝Àì Á|ü»\+<äs÷¡ qqTï nqTdü]dü÷Ô ìs¡“j ¤ T· +>± bÕ|üø±sê´\T #˚j·TkÕ>±s¡T. ªªsêC≤sêÁwüºø£è‘·+bÕ|ü+μμ nqï HêqT&ç $H˚e⁄+{≤e⁄. <˚XÁ¯ |ü»\T #˚ùd bÕ|ü+, yê]ì ìs√~Û+#·ø£ b˛e≥+e\q Ä <˚X|¯ ⁄ü sêEπø dü+Áø£$TdüT+Ô ~. Ç˝≤ bÕbÕ\ |ü⁄≥ºH’Ó dü|eÔü ´düHê\˝À <ä>T∑ \Tø=ì Áã‘·T≈£î‘·Tqï H˚qT ˇø£kÕ] y˚≥≈£î yÓ[q¢ |ü⁄&ÉT »]–q dü+|òTü ≥q\T ˇø£ÿkÕ]>± Hê »qï »qà\ $~Û Áyê‘·\qT e÷]Ãy˚XÊsTT. ‘·+Á&û! Ç~ ø£s¡TD≤eTj·TT\sTTq Hê >∑Ts¡T<˚e⁄\T l <ä‘êÔÁ‘˚jT· kÕ«$T <äjT· ø±ø£ eTπs$T{Ï?μμ n+≥÷ sTT+ø± sTT˝≤ #Ó|Œü kÕ>±&ÉT` ªª‘·+Á&û! n˝≤ H˚qT eTè>∑eTT\qT y˚{≤&ÉT‘·÷ n&É$˝À #ê˝≤ <ä÷s¡+ yÓ[b¢ ˛j·÷qT. Hê yÓ+≥ e∫Ãq ôd’ q ´+ nX¯ « eTTô|’ n‹y˚ > ∑ + >± yÓ fi ¯ ó Ô q ï qqTï nqTdü]+#·˝øÒ £ b˛e≥+‘√ ˇ+≥] yê&ÉH’Ó ‹]– ‹]– n\dæb˛j·÷qT. Hê ôd’q´eTT ø√dü+ m+‘· yÓ‹øÏHê www.saibharadwaja.org

yês=ø£y|’Ó ⁄ü H˚H=ø£y|’Ó ⁄ü yÓfi≥ ¢¯ +e\q @ ˇø£ÿ] C≤&É Hê≈£î ø£ ì Œ+#· ˝ Ò < ä T . Äø£ * <ä | ü ⁄ Œ\T qqTï $|ü Ø ‘· + >± |”&+ç |ükÕ>±sTT. nsTT‘˚, Ä ø±s¡&$É ˝À nqïeTT, ˙s¡T m˝≤ <=s¡T≈£î‘êsTT? n˝≤ ndüV‰ü j·TT&ÉH’Ó ‹]– ‹]– ∫es¡ ≈ £ î Hê |ü P s¡ « |ü ⁄ D´+ e\q l <ä ‘ · Ô k Õ«$T nqTÁ>∑V≤ü +e\q m˝≤>√ sπ yêqB rs¡+ #˚sêqT. n|üŒ{ÏøÏ kÕj·T+Á‘·+ nsTT+~. Ä sπ yê q~ì #·÷&É>±H˚ Hê≈£î b˛‘·Tqï ÁbÕD+ ‹]– e∫Ãq≥T¢sTT+~. qB »˝≤\‘√ <ä|Œæ ø£ rs¡TÃø=ì kÕïq+ #˚dæ ø=+‘·ùd<ä rsêqT. q~ ˇ&ÉTq¶ ø=ìï sTT+&ÉT¢ ø£ìŒ+#·>± Ä sTTfi¯≈¢ î£ yÓ[¢ Ä sTTfi¯¢˝Àì yê]ì ªÄø£*>± e⁄qï~ nqï+ô|≥ºeTìμ n&ç > ±qT. nsTT‘˚ Hê n<ä è wü º y Ó ÷ , <ä T s¡ < ä è wü º y Ó ÷ ‘Ó*j·T<äT>±ì Ä sTTfi¯˝¢ Àì yês¡+‘ê |üP»\T, uÛ»Ñ q\T, |üPsêD ÁX¯eDeTT\˝À ìeT>∑Tï˝…’e⁄Hêïs¡T. yês¡T ªªnj·÷´! H˚&ÉT @ø±<ä•. y˚TeT+‘ê ñ|üyêdü Bø£å˝À e⁄qï+<äTe\q e+≥\T #˚düTø=q˝Ò<äT. á sêÁ‘·+‘ê y˚TeTT uÛ>Ñ e∑ ∫Ã+‘·q˝À e⁄+≥÷ C≤>∑sD ¡ #˚kÕÔeTT. sπ |ü⁄ ñ<äj·Ty˚T e+≥\T #˚düTø=ì uÛÑTõkÕÔeTT. ˙e⁄ ≈£L&É sT÷ sêÁ‹ C≤>∑sD ¡ ˝À >∑&|ç æ sπ |ü⁄ ñ<äjT· + e÷‘√ ø£*dæ uÛTÑ õ+#·e#·TÃμμ nHêïs¡T. #˚ùd~ ˝Òø£ H˚qT ≈£L&É yê] eT<Ûä´˝À Ä sêÁ‘·+‘ê Vü≤]ø£<Ûä\T $HêïqT, Äø£* u≤~ÛdTü +Ô fÒ ìÁ<ä m˝≤ edüT+Ô ~? ô|>’ ± s√»+‘ê >∑Ti¿|⁄ü kÕ«Ø e\q ˇfi¯ ¢ + ‘ê Vü A qeTsTT+~. ˇø£ y Ó ’ | ü ⁄ rÁeeTsTTq Äø£*. eTs=ø£ yÓ|’ ⁄ü uÛ]Ñ +|üsêì ˇfi¯óH¢ =|ü⁄Œ\‘√ ã&É*ø£‘√ n\dæq X¯Øs¡u≤<Û\ä T. yÓTT‘·+Ô MT<ä Ä @ø±<ä• Hê&ÉT s√»+‘ê nqïeTT˝Ò<äT. Ä sêÁ‹ ìÁ<ä˝Ò<äT. Ä rÁeeTsTTq u≤<Û\ä qT ‘·≥Tºø=q˝Òø£ ø±uÀ\T u§+~ qT+&ç ÁbÕDeTT\T ˝Ò∫b˛j·÷sTT. uÛj Ñ T· +ø£sêø±s¡T\sTTq j·TeT uÛ≥Ñ T\T e∫à bÕX¯eTT\‘√ qqTï ã+~Û+∫ uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ <ës¡T\yÓ+≥ sT÷&ÉTÃø=+≥÷ rdüTø=ìb˛sTT qqTï j· T eT<Û ä s ¡ à sêE eTT+<ä T ì\u… { ≤º s ¡ T . Äj· T q ∫Á‘· > ∑ T |ü ⁄ Ô ì ‘√ ªªM&É T #˚ d æ q bÕ|ü | ü ⁄ D´eTT\˙ï $e]+#·TμμeTì n&ÉT>∑>± ∫Á‘·>∑T|ü⁄Ô&ÉT ªªkÕ«MT! M&ÉT #˚dæq bÕ|üeTT\≈£î n+‘˚˝Ò<äT. ø±˙ sTTø£ÿ&É ˇø£ <Ûsä à¡ dü÷ø£àå eTTqï~. @ø±<ä•Hê&ÉT »+‘·TVæ≤+dü #˚dqæ |üŒ{Ïø° ñ|üyêdü+ e⁄Hêï&ÉT. πsyêq~˝À kÕïqeTT #˚XÊ&ÉT. @ø±<äo Áe‘· Bøå± |üsêj·TDT\ eT<Û´ä ≈£Ls¡TÃì yê]‘√ ø£\dæ <Ó’edü+ø°s¡Ôq #˚XÊ&ÉT. Vü≤]ø£<Ûä\qT ÁX¯eDeTT #˚XÊ&ÉT. Ä sêÁ‘·+‘ê C≤>∑sD ¡ #˚XÊ&ÉT.

düX‚wü+

22 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

y˚T dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT

ªªq ‘·Å‘· s¡<∏ë q s¡<∏äjÓ÷>± e |üHêúH√ uÛÑeqÔ

<∏ä s¡<∏ëHé s¡<∏äjÓ÷>±Hé |ü<∏ä' dü軑˚μμ dü«|üïeTTq+<äT s¡<eä∏ TT\T, >∑TÅse¡ TT\T, q&É#T· e÷s¡eZ TT\T @$Tj·TTqT e⁄+&Ée⁄. ø±ì dü«|üïeTTq+<ä* @ø±Å>‘∑ ∫· ‘·‘Ô #· ˚ ‘êH˚ nìï{Ïì düèõ+#·Tø=qTqT. ˇs¡qT+&ç yÓ*øÏ rj·Tã&çq ø£‹eÔ ˝Ò ãT<ë∆´~ ñbÕ~ÛsV¡ ≤æ ‘·eT>∑T Ä‘·à dü«j·TeTT>± dü«ø°jT· eT>∑T CÀ´‹#˚ Å|øü ±X¯e÷qeT>∑T#·T dü«bÕïedüj ú T· +<äT Å|rü ‘·eT>∑TqT. ªª‘·Å‘êzqHêí eTT<ä' Å|eü TT<√ uÛeÑ ìÔμμ dü«bÕïedüj ú T· +<äT Äq+<ë<äT\T @$Tj·TTqT e⁄+&Ée⁄. yêìì nìï{Ïì Ä‘·à ‘êH˚ düèwæ+º #·Tø=qTqT. ªª‘·<‘˚ ˚ XÀ¢ø± uÛeÑ ìÔ ˆ dü«ù|ïq X¯Øs¡eT_ÛÅ|Vü ≤ü ‘ê´düT |ü'Ô düTbÕÔq_Û#êø£o‹ ˆ e⁄Åøe£ ÷<ëj·T X¯óq¬s‹’ kÕúqyéTμμ dü«|üïuÛ≤eeTT<ë«sê C≤Å>‘∑ Y X¯Øs¡eTTqT ìX‚Ãwüyº TÓ Tq]+∫ Ä‘·à ‘êqT düTbÕÔedüqú T bı+<ä≈î£ +&Ée⁄+&ç, düTbÕÔedüqú T bı+~- ‘·q ÄÅøe£ TD‘√ q•+∫q u≤Vü≤´, Ä<Ûë´‹àø£ uÛ≤eeTT\qT nìï{Ïì X¯Øs¡, n+‘·'ø£sD¡ ≤<äT\q÷ uÛ≤$+|üCj Ò T· TqT. nq+‘·se¡ TT X¯ó<äC∆ À´‹ s¡÷|üeTTqT bı+~ ø£sà¡ \qT Ä#·]+#·T≥≈£î C≤>∑è‹˝ÀìøÏ e#·TÃqT. Væ≤s¡D´j·T' |ü⁄s¡Twü @ø£V≤ü +dü' ˆ |ü⁄s¡Twüß&ÉT #Ó‘’ q· ´CÀ´‹j˚T dü«uÛ≤eeTT>± ø£\yê&ÉT. Ä ˇø£&˚ C≤>∑è‹, dü«|üï, ÇVü≤˝Àø£, |üs˝¡ Àø£eTT\ìï{Ï˝ÀìøÏ yÓfi¯óflqT. n≥T\H˚ |ü+#˚+Å~j·Teè‹Ôø\£ ÅbÕDeTT<ë«sê n‘·´+‘· nX¯ó<äe∆ T>∑T X¯Øs¡eTTqT s¡ø+åÏ #·TqT. X¯Øs¡eTTq≈£î ãj·T≥H˚ e⁄+&ÉTqT, nq>± X¯Øs¡eTT‘√ dü+ã+<Ûeä TT ˝Ò≈î£ +&É X¯ó<äe∆ TT>∑H˚ e⁄+&ç ø√]q #√{ÏøÏ yÓfió¯ flqT. dü«bÕïedüj ú T· +<äT ˇø£| ü &ÉT <˚V‰ü ~uÛ≤eeTT\qT bı+<äTqT. eT]jÓTTø£| ü &ÉT |üø±å ´~ uÛ≤eeTT\qT bı+<äTqT. Ç≥T¢ yêdüHêqTkÕs¡eTT nH˚ø£ uÛ≤eeTT\qT bı+<äTqT. ˇø£| ü &ÉT Åd\Ô” qT ≈£L&ç Äq+~+#·TqT. eT]jÓTTø£| ü &ÉT $TÅ‘T· \‘√ Äq+~+#·TqT. uÛTÑ õ+#·T#·T, ‹s¡T>∑T#·T e⁄+&ÉTqT. eT]jÓTTø£| ü &ÉT dæ+Vü‰~ ÅbÕDT\ uÛj Ñ T· eTTqT ≈£L&É nqTuÛ$Ñ +#·TqT. e÷qe⁄\+<äsT¡ qT sT÷ Ä‘·à düèõ+∫q yêdüHêj·TT‘·eT>∑T Åø&° ,É Äq+<äeTT yÓTT<ä\>∑TyêìH˚ #·÷&É>\∑ s¡T. ø±ì mes¡TqT yêìì düèõ+∫q Ä‘·àqT #·÷&É˝sÒ T¡ . ªªdü«bÕïedüj ú T· +<äT n‘·´+‘· $$ø£eÔ TTqT dü«j·T+CÀ´‹ dü«s¡÷|üeTTqT n>∑T Ä‘·à <äè>√Z#s· e¡ T>∑T#·TqïqT »qT\T <ëìì #·÷&É˝sÒ T¡ . Ç~ Å||ü +ü #·|⁄ü <äTs¡<èä wüeº TT e÷Å‘y· T˚ μμ nì ÅXó¯ ‹ düŒwüe˜ TT>± UÒ<eä TTqT Å|øü {£ +Ï #·T#·Tqï~. dü«bÕïedüj ú T· +<ä* ` ìÅ~+∫q ` eTqTwüß´ì ˝Ò|sü ê<äì yÓ<’ Tä ´\T #Ó|Œæ ]. @\qq, sTT+Å~j·TeTT\qT ‘·´õ+∫ Ä‘·à dü«bÕïedüj ú T· +<äT $Vü≤]+#·T≥≈£î yÓ[q¢ ~. ˝Ò|⁄ü ‘=+<äs˝¡ À H˚Å‘e· TT\T, ø£seí¡ TT\T yÓTT<ä\>∑T Ç+Å~j·TeTT\qT bı+<ä˝øÒ b£ ˛sTTq#√ Wwü<ä∏ ùde#˚ ∫øÏ‘‡· #˚jT· T≥≈£î M\T|ü&<É Tä . ì‘ê´+<Û‘ä «· eTT, ã~Ûs‘¡ «· eTT yÓTT<ä\>∑T<√wüeTT\T ø£\T>∑TqT. Bììã{Ï≈º L£ &É Ç+Å~j˚T‘·se¡ T>∑T Ä‘·à @¬øø’ e£ T>∑T dü«j·T+CÀ´‹j·Tì ãTTEe⁄ n>∑T#·Tqï~. dü«|üï ˝Àø£eTT y˚s=ø£{j Ï ÷· ? ø±<ë? nqT Å|Xü ï¯ ≈£L&É $#ê]+#·<–ä q<˚. C≤>∑è‹j·T+<ä* ˝Àø£yT˚ dü«|üï˝Àø£eT>∑T≥≈£î M\T|ü&<É Tä . @\qq, dü«|üïeTTq Ç+Å~j·TeTT\T nìïj·TTqT ñ|üs‹¡ ì bı+<äTqT. Çø£ #·÷#·T≥, $qT≥ <˚ì#˚ dü+uÛ$Ñ +#·TqT? Ç+Å~j·TeTT\T ñ|üs‹¡ ì bı+~q ‘·sT¡ yê‘·H˚ dü«|üïeTT\T #·÷#·T≥ »s¡T>∑TqT. Ç+<äTe\qH˚ ÅXó¯ ‹ #Ó| ü #·Tqï~, ªªq ‘·Å‘· s¡<ë∏ qs¡<ä∏ jÓ÷>±'μμ. Ç{Ϻ dü«j·T+CÀ´‹j·T>∑T Ä‘·àqT j·÷»„e\Tÿ&ÉT »qø£ eTVü‰sêE≈£î ‘Ó*ô|qT. pHé 2012 www.saibharadwaja.org

23 www.saimasterforums.org


ø±ì »q≈£î&ÉT eTs¡\ Å|•ü ï+#ÓqT. Ç+ø£qT $yÓ÷ø£eå TTq≈£î dü+ã+~Û+∫q Å|Xü ï¯ H˚qT n&ÉT>∑e\dæjT· Tqï~. $yÓ÷ø£eå TTjÓTTø£ÿ @ø£<•˚ ‘·«eTT, $yÓ÷ø£eå TTjÓTTø£ÿ ñ|üj÷Ó >∑eTT Ä‘·àjÓTTø£ÿ dü«j·T+CÀ´‹‘·«Ô eTT ` Mìì >∑T]+∫ ‘·eTπs ôd\$∫Ã]. Çø£ dü+kÕs¡eTTqT+&ç eTTøÏøÔ \£ T>∑T e÷s¡eZ TTqT Hê≈£î ‘Ó\T|ü⁄&ÉT.

$yÓ÷ø£eå TT jÓT≥T¢ ø£\T>∑TqT Ç+‘·es¡≈î£ Ä‘·à dü«j·T+CÀ´‹dü«s¡÷|üeTT nqTq~ s¡TEe⁄ #˚jT· ã&çq~. ø±ì ÅXó¯ ‹ sTT≥T¢ #Ó| ü #·Tqï~. ªªdü«b˛ï uÛ‘Ñ «˚ eT+ ˝Àø£eT‹Åø±eT‹ eTè‘√´ s¡÷bÕDÏμμ dü«|üïs¡÷|üeTTqT bı+~ sT÷ Ä‘·à, sT÷ ˝Àø£eTTq eTè‘·T´s¡÷|üeT>∑T n$<ë´ø£sêà<äT\qT n‹Åø$£ T+#·TqT. n+<äT sTT+ø£q÷ dü+<˚V≤ü eTTq≈£î #√≥T ø£\<äT. ªªeTè‘·T´s¡÷|üeTTqT n‹Åø$£ T+#·TqT ø±˙, eTè‘·T´e⁄qT e÷Å‘e· TT n‹Åø$£ T+#·<Tä ø£<ëμμ nì n&ÉT>∑e#·TÃqT. n+‹j˚Tø±<äT. dü«|üïeTTq+<äT≈£L&É uÛj Ñ T· +ø£se¡ T>∑T ÅbÕDT\T yÓTT<ä\>∑Tyêìì #·÷∫q uÛj Ñ T· Å‘êHê<äT\T Å|‘ü ´· ø£eå T>∑TqT. n+<äT#˚ eTè‘·T´e⁄qT n‹Åø$£ T+#·˝<Ò Tä nqT $wüjT· eTT ìX¯Ãj·TeT>∑T#·Tqï~ø£<ë! Çø£ $yÓ÷ø£eå TT m≥T¢ ø£\T>∑TqT? á dü+<˚V≤ü eTTq≈£î düe÷<ÛëqeTT j·÷»„e\Tÿ´&ÉT jÓT≥T¢#|Ó ü #·Tqï~j·TT $#ê]+#·T<äeTT. ªªeTè‘·T´e⁄ Ä‘·àjÓTTø£ÿ dü«uÛ≤eeTTø±<äT. <Ûsä à¡ eTTø±<äT.μμ nqTq~s¡TEe⁄ nsTTq#√ $yÓ÷ø£$å wüjT· eTT ãTTEe>∑TqT.

Ä‘·à ì‘·´ X¯ó<ä,∆ ãT<ä,∆ eTTø£eÔ TT ªªdüyê @wü @‘·dàæ Hé dü+Å|kü Õ<˚ s¡‘ê« #·]‘ê« <äèôw«Ìº e |ü⁄D´+ #· bÕ|ü+ #· |ü⁄q' Å|‹ü Hê´j·T+ Å|‹ü jÓ÷Hê´Å<eä ‹ dü«bÕïjÓÆTe q j·T‘·ÔÅ‘· øÏ+∫‘·ŒX¯´‘·´qyê«>∑‘·ùdÔq uÛÑ$‘·´dü+>√ Vü≤´j·T+ |ü⁄s¡Twü Ç‘˚´ey˚Te+ ‘·<ë´»„´e\ÿ´ k˛Vü≤+ uÛÑ>∑e‘˚ düVü≤ Ådü+<ä<ëeT´‘· }s¡∆«+ $yÓ÷øå±jÓÆTe Åã÷V”≤‹ˆˆμμ Ä Ä‘·àj˚T düTwüß|æj Ô T· +<äT dü+#·]+∫, Äq+<äeTTqT e÷Å‘y· T˚ nqTuÛ$Ñ +∫, |ü⁄D´ bÕ|üeTT\qT #·÷∫ (nqTuÛ$Ñ +∫ ø±<äT) yÓ[q¢ Åøe£ TeTTq≈£î $|üØ‘·Åøe£ TeTTq dü«|üïeTTq+<˚ ‹]– e#·TÃqT. (yÓT≥T¢ møÏÿ y˚T&É˝ÀìøÏ yÓ[q¢ yê&ÉT ‹]– yÓqTø£≈î£ e#·TÃq|ü &ÉT yÓTT<ä≥ møÏÿq yÓT≥Tºô|,’ nìï{Ïø+£ f… ∫es¡qT ø±\T+#·TqT. n≥T\H˚ C≤>∑è‹qT+&ç dü«|üïeTT˝ÀìøÏì, dü«|üïeTT qT+&ç düTwüß|æÔ˝ÀìøÏì yÓfi¯ó¢qT. ø±e⁄q düTwüß|æÔqT+&ç dü«|üïeTT˝ÀìøÏ dü«|üïeTTqT+&ç C≤>∑è‹˝ÀìøÏì yÓqTø£≈£î eTs¡\TqT. düTwüß|æÔqT+&ç ‹qï>± C≤>∑è‹˝ÀìøÏ sê<äT. (ªÅ|ü‹Hê´j·T+μ nq>± $|üØ‘·Åøe£ TeTT nì ns¡eú TT). á dü«|üïeTTq @$T#·÷∫qqT, #Ó|Œæ qqT, yêì‘√ Ä‘·à*|üeÔ Te<äT. m≥¢ìq, dü«|üïeTTq+<äT @<Óq’ Vü≤‘·´#˚dqæ dü+>∑‹ $TÅ‘e· T+&É*j·T+<äT #Ó|Œæ qqT Ä e´øÏìÔ bÕbÕ‘·Tàì>± $TÁ‘·T\T ‘·\#·sT¡ . n≥T\H˚ <ëìì @~j·TTqT düŒè•+#·˝<Ò Tä . @\qq, Ä‘·à ì]¢|eÔü TT. á $wüjT· eTTq ˇø£ <äècÕº+‘·eTT ø£\<äT. ˇø£ Åu≤Vü≤àDTq≈£î dü«|üïeTT e#ÓÃqT. dü«|üïeTTq n‘·&TÉ ˇø£ »˝≤X¯jT· eTTe<ä≈› î£ »\eTTqT Å‘ê>∑T≥≈£î yÓfiË¢qT. Ä düs√es¡ rs¡eTTq ˇø£ ô|<ä› H˚πs&ÉT#Ó≥Tº e⁄+&ÓqT. <ëìjÓTTø£ÿ ˇø£˝≤yÓ’q ø=eTàô|’ ˇø£ øÏsê‘·≈£î&ÉT ≈£Ls¡TÃì H˚sπ &ç|+ü &ÉT¢ ‹ì <ëì –+»\T düs√es¡eTT˝ÀìøÏ $düTs¡T#·T+&ÓqT. á dü+>∑‹ Åu≤Vü≤àDTq≈£î ‘Ó*j·T<äT. n‘·&TÉ ‘=+<äs‘¡ =+<äs>¡ ± <√dæ*‘√ ˙s¡T Å‘ê>∑T#·T+&ÓqT. ˇø£e÷s¡T <√dæ*˝ÀìøÏ ˙{Ï‘√bÕ≥T H˚sπ &ÉT–+» e∫à H√{Ï˝ÀìøÏ b˛jÓTqT. ô|ø’ Ï #·÷#·Tdü]øÏ Åu≤Vü≤àDTq≈£î Ä øÏsê‘·≈î£ &ÉT ø£ìŒ+#ÓqT. ‘êqT øÏsê‘·≈î£ ì ñ∫äweºü TTqT ‹ì n|ü$Å‘T· &ÉH‹’Ó ì nqT $#ês¡eTT n‘·ìøÏ ø£*>¬ qT. <ëì‘√ n‘·&TÉ y˚T˝≤ÿ+#ÓqT. y˚T˝§ÿìq ‘·sT¡ yê‘· ≈£L&É n‘·ìøÏ #ê˝≤ |üXÊÑêÔ|eü TT ø£*>¬ qT. ‘êqT C≤‹ ÅuwÑÛ ßü &º HÉ ‹’Ó qì ‘·\∫ ÅbÕj·T•Ã‘·eÔ TTqT ‘Ó*dæø=qT≥≈£î |ü⁄s√Væ≤‘·Tì#Ó+‘·≈î£ yÓfiq¢Ë T. |ü⁄s√Væ≤‘·T&ÉT ‘Ó*yÓq’ yê&ÉT. Ä ø±s¡DeTT#˚ n‘·&TÉ sTT≥T¢ #Óô|ŒqT, ªª˙e⁄ dü«|üïeTTq+<äT ñ∫äweºü TT ‹+{Ï$. ø±e⁄q <ëì ÅbÕj·T•Ã‘·eÔ TT≈£L&É dü«|üïeTTq+<ä* |ü⁄s√Væ≤‘·T&˚ #Ó| ü qT.μμ dü«|üïeTT $T<∏´ä . n+<äT#˚ dü‘Y dü«s¡÷|üeT>∑T Ä‘·à≈£î @$<Ûeä T>∑T <√wüeTTqT ø£\T>∑<Tä . ø±e⁄qH˚ Ä‘·à ì‘·´X¯ó <äã∆ T<äe∆ TTø£Ô dü«uÛ≤eeTT ø£\<äì #Óô|Œ<äsT¡ . www.saibharadwaja.org

24 www.saimasterforums.org


Ä‘·àì]¢|üÔeTT á$wüjT· eTT $ì »qø£eTVü‰sêE #Óô|ŒqT. ªªz j·÷»„e˝≤ÿ´! ‘·eTs¡T #Ó|Œæ q~ j·T<∏ës¡eú TT. Ä‘·à ø£sà¡ \≈£î dü+ã+~Û+#·<Tä nì yÓ÷ø£|å <ü ës¡eú TTjÓTTø£ÿ @ø£ <˚Xø¯ s£ à¡ Å|$ü y˚øe£ TTqT ‘Ó*dæ‹]. Çø£ yÓ÷ø£eå TTqT >∑T]+∫ ‹]– ‘Ó\T|ü⁄&ÉT. n+‘· j·÷»„e\Tÿ´&ÉT #Óô|ŒqT. düTwüß|æÔ qT+&ç dü«|üïeTT˝ÀìøÏ e∫Ãq≥T¢>∑H˚, dü«|üïeTTq+<äT Äq+~+∫ eTs¡\ C≤>∑è‹˝ÀìøÏ e#·TÃqT. dü«|üïeTTq+<äT ø£sêà<äT\#˚ Ä‘·à ø=+#ÓyTÓ qÆ qT *|üeÔ TTø±<äT. @\qq, n~ ìdü‡+>∑eTT. ìdü‡+>∑‘«· eTT#˚ ø£sèÔ¡ ‘·«eTT≈£L&É ˝Ò<Tä . dü«|üïeTTq+<äT ø±eTeTT\TqT, kÕ+>∑‘´· eTTqT Ä‘·à≈£î ñqï#√ yêì‘√ nkÕ+>∑‘´· <√wüeTT\‘√ C≤>∑è‹˝ÀìøÏ sêe\dæjT· Tqï~. ø±ì n≥T¢ »s¡T>∑T≥ ˝Ò<Tä . á$<Ûeä TT>∑H˚ á Ä‘·à C≤>∑è‹j·T+<äT Äq+~+∫, eTs¡\ |ü⁄D´bÕ|üeTT\qT #·÷∫j˚T, Åøe£ TeTT>± C≤>∑è‹qT+&ç dü«|üïeTTq≈£î #˚sT¡ qT. ø±e⁄q C≤>∑è‹j·T+<äT≈£L&É Ä‘·à ìdü‡+>∑yT˚ . @s¡ø|£ ⁄ü ø±s¡´eTT\#˚‘q· T Ä Ä‘·à ã<äe∆ T>∑T≥˝Ò<Tä . Ä‘·àCÀ´‹e÷Å‘e· TT#˚ neuÛ≤dæ‘e· T>∑T#·Tqï ø±s¡´ (X¯Øs¡eTT) ø£sD ¡ (Ç+Å~j·TeTT\T) dü+|ò÷ü ‘·eTT e÷Å‘y· T˚ ø£sêà<äT\qT Ä#·]+#·T#·Tqï~. Ä‘·à dü«j·T+ CÀ´‹ dü«uÛ≤eeTT ø£*–q~ n>∑T≥#˚ <ëìì @ ø£sà¡ j·TTqT ã+~Û+#·T≥˝Ò<Tä . ãT<ë∆´~ ñbÕ<ÛTä \#˚ Ä‘·àj·T+<äT |ü]\øÏ‘å e· T>∑T ø£sèÔ¡ ‘·«eTT W|ü#ê]ø£eTT. ø±e⁄qH˚ ÅXó¯ ‹ ªª<Ûë´j·T‹ Çe, ˝Ò˝≤j·T‹ Ç|üμμ nì ªÇeμ X¯ãe› TT‘√H˚ $e]+∫q~. yêdüeÔ eTTq≈£î Ä‘·à @$Tj·TTqT #˚jT· T≥ ˝Ò<Tä . á $<Ûeä TT>± C≤>∑è‹, dü«|üï, düTwüß|æÔ nedü\ú j·T+<äT Ä‘·à ì]¢|eÔü TT, ø£sèÔ¡ ‘·«s¡V≤æ ‘·eTT, dü«j·T+CÀ´‹dü«s¡÷|üeTT nqTq$ ãTTEe⁄ nsTTq ‘·sT¡ yê‘· #Ó|Œü e\dæq~ Çø£ @$Tj·TT ˝Ò<Tä . ø±e⁄q <äècÕº+‘·eTTqTe÷Å‘y· T˚ ÅXó¯ ‹ ‘Ó\T|ü Å|j ü T· ‹ï+#·T#·Tqï~. ªª‘·<´ä <∏ë eTVü‰eT‘·‡´ ñuÛÒ ≈£L˝Ò nqTdü+#·s‹¡ |üPs¡«+ #ê|üs+¡ #Óe’ y˚Tyêj·T+ |ü⁄s¡Twü @‘êe⁄uÛ≤eHêÔeqTdü+#·s‹¡ dü«bÕïqÔ+#· ãT<ë∆q+Ô #· ˆˆμμ ô|<䛋$T+–\eTT qBrs¡eTT\qT ¬s+{Ïì ÄqTø=ì dü+#·]+#·Tq≥T¢ ` qBÅ|üyêVü≤eTTô|’ Ä<Ûës¡|ü&Éø£, Çwüeº TTe∫Ãq≥T¢ dü+#·]+#·Tq≥T¢ ` Ä‘·à≈£L&É dü«|üï, C≤>∑è‘·T\j·T+<äT ùd«#·Ã>¤ ± dü+#·]+#·TqT. uÛÖ‹ø±ø±X¯eTTq X‚´qeTT Çwüeº TTe∫Ãq≥T¢ m–] n\dæb˛sTTq ‘·sT¡ yê‘· ‘·q>∑÷{Ï˝À s¬ ø£ÿ\qT eTT&ÉT#·Tø=ì ≈£Ls=Ãìq≥T¢ á Ä‘·à≈£L&É C≤>∑è‹, dü«|üïeTT\j·T+<äT Çwüeº TTe∫Ãq≥T¢ $Vü≤]+∫ XÊ+‹ø=s¡≈î£ düTwüß|ækÔ ÕúqeTTq≈£î e#·TÃqT. n#·Ã≥ @ ø±eTeTTqT ñ+&É<Tä . @ dü«|üïeTTqT ñ+&É<Tä . Ä‘·àjÓTTø£ÿ dü«uÛ≤eeTT düs«¡ dü+kÕs¡<säÛ à¡ X¯Sq´‘·«eTTqT, |üs√bÕ~Ûì$T‘·eÔ TT e÷Å‘y· T˚ n>∑T dü+kÕs¡<säÛ à¡ ‘·«eTT nsTTq#√ |üs√bÕ~Ûs÷¡ |üeT>∑T n$<ä´ kÕ«uÛ≤eø£e÷? Ä>∑+‘·Tø£e÷? Ä>∑+‘·Tø£eTsTTq#√ $jÓ÷>∑eTTqT bı+<äT≥≈£î M\T|ü&TÉ qT. ø±ì Ä>∑+‘·Tø£eTqT≥≈£î Å|eü ÷DeTT @~? n$<ä´ Ä‘·à jÓTTø£ÿ <Ûsä à¡ eTT @\ø±<äT? Ç{Ϻ dü+<˚V≤ü eTT\qT b˛>=≥Tºø=s¡≈î£ düø\£ nqs¡eú TT\≈£îqT ;»eT>∑T n$<ä´jÓTTø£ÿ ‘·‘«Ô· eTTqT uÀ<Û|ä sü #¡ T· ≥≈£î Åø+Ï ~ ÅXó¯ ‹‘Ó\T|üã&çq~. ªª‘ê yê nôd´’ ‘ê V”≤‘ê HêeT Hê&√´ j·T<∏ë øπ X¯' düV≤ü Åd<ü ëÛ _Ûqï' ‘êe‘êzDÏe÷ï ‹wüì˜ Ô e⁄ø£d¢ ´ü ˙\dü´ |æv\Z dü´ Vü≤]‘·´ ˝ÀVæ≤‘·d´ü |üPsêí n<∏ä j·TÅ‘q’Ó +|òTü ï˙Ôe õq˙ÔeVü≤d”eÔ $#êäjT· j·T‹ >∑s$Ô¡ Te |ü‘‹· j·T<˚e C≤Å><∑ “ä j ¤ T· + |üX´¯ ‹ ‘·<Åä ‘ê$<ä´j·÷ eTq´‘˚z<∏ä j·TÅ‘· <˚e Çe sêCÒyêVü≤y˚Ty˚<+ä düs√«d”à‹ eTq´‘˚ k˛zdü´ |üsy¡ ÷Ó ˝Àø£' ˆˆμμ á |ü⁄s¡Twüßìj·T+<äT (•s¡eTT, #˚‘T· \T, ø±fi¯ófl yÓTT<ä\>∑Tq$ ø£\yêìj·T+<äT) ªªVæ≤‘·μμ nqT ù|s¡Tø£\ Hê&ÉT\T ø£\e⁄. Ç$ øπ X¯eTTqT y˚sTTuÛ≤>∑eTT\T>± N*ÃqqT @s¡Œ&ÉT dü«s¡÷|üeTTø£+f… dü÷ø£àå eTT>± qT+&ÉTqT. n$ yê‘·, |æ‘,Ô· ø£|üò $TÅXe¯ TeTTq ‘Ó\T|ü⁄, q\T|ü⁄, |üdTü |ü⁄, ms¡T|ü⁄ yÓTT<ä\>∑T s¡+>∑T\qT ø£*–j·TT+&ÉTqT. |ü+#·ÅbÕDeTT\T, <äX+‚ Å~j·TeTT\T, eTqdüT‡, ãT~∆jT· TqT ø£*dæ *+>∑ <˚V≤ü eTT n>∑TqT. n~ dü÷ø£àå eTT>∑qT, dü«#·Ãe¤ TT>∑qT e⁄+&ç Hê&ÉT\j·T+<ä* s¡deü TT\ ñbÕ~Û#˚ Åd,Ô” @qT>∑, >∑Ti¿eTT, s¡<eä∏ TT yÓTT<ä\>∑T Äø±s¡$X‚weü TT\Tø£\ yêdüq\qT bı+<äTqT. n{Ϻ dæ‹ú ˝À (dü«|üïeTTq+<äT) X¯Å‘·Te⁄\Tø±ì, <=+>∑\Tø±ì e∫Ãq#√ qqTï X¯Å‘·Te⁄\T ø={Ϻ], <=+>∑\T Hê kı‘·TÔ m‘·TÔø=ìb˛sTT], yÓTT<ä\>∑T yêdüHêì$T‘·eÔ T>∑T ndü‘´· Å|‹” ø£\T>∑TqT. n+‘·≥ n‘·&TÉ <äT'œ+#·TqT. ø±ì Ç<ä+‘·jT· TqT n$<ë´ø£è‘·eTT.

düsê«‘·àuÛ≤eeTT Ä‘·àjÓTTø£ÿ |üse¡ T˝Àø£eTT Ä n$<ä´q•+∫ <˚e‘ê$wüjT· ø£eT>∑T $<ä´ »ì+∫q|ü &ÉT (C≤Å>‘∑ Y ø±\eTTq) Ä yêdüq\<ë«sê ‘êqT <˚e⁄&Éqì www.saibharadwaja.org

25 www.saimasterforums.org


‘·\#·TqT. n$<ä´ ñ<ä“$¤ +∫q|ü &ÉT dü«|üïeTTq+<äT≈£L&É H˚H˚ á s¡÷|üeTT\qT nìï{Ïì bı+<äT#·THêïqT nqT uÛ≤eeTT ø£\T>∑TqT. á $<Ûeä T>∑T C≤„qeTT Ä‘·àjÓTTø£ÿ düsê«‘·àuÛ≤eeTT. Ç~j˚T |üse¡ T˝Àø£eTT. düsê«‘·àuÛ≤eeTT, ˝Òø£ $<ë´|òü\dü«s¡÷|üeT>∑T, yÓ÷ø£åeTTqT>∑T]+∫ X¯óÅ‘·T\T #Ó|ü #·Tqï$. n~ yÓTT<ä{Ï Å|ükÕÔ$+#·ã&çq~. ªªj·TÅ‘· düTb˛Ôqø£+#·q ø±eT+ ø±eTj·T‘˚μμ (á $<Ûeä TT>± düTwüß|æsÔ ÷¡ |üeTTq) n~j˚T á |ü⁄s¡Twüßì yêdü$Ô ø£s÷¡ |üeTT. düsê«‘·à uÛ≤eeTTqT >∑T]+∫ yÓqTø£{Ï ÅXó¯ ‹j·T+<˚ ªªk˛zdü´ |üsy¡ ÷Ó ˝Àø£'μμ nì #Ó|Œü ã&çq~. ‘·<ë« nôd´’ ‘·<rä #·ÃH¤ ê› n|üV≤ü ‘·bÕbÕàuÛj Ñ T· >¥+ s¡÷|üyTé ˆ ‘·<´ä <∏ë Å|j æ T· j·÷ Ådj Ôæ ÷· ˆ Ä Ä‘·àjÓTTø£ÿ dü«s¡÷|üyT˚ nr#·Ã+¤ <äeTT. nq>± ø±eTHê s¡V≤æ ‘·eTT, bÕ|üsV¡ ≤æ ‘·eTT, nuÛj Ñ T· dü«s¡÷|üeTT. Ä |üse¡ ÷‘·à dü«s¡÷|üyT˚ ‘·q Ä‘·à‘√ |ü]wü«ø£eÔ T>∑TqT. n~ u≤Vü≤´edüTeÔ ⁄jÓ÷, n+‘·s+¡ –ø£edüTeÔ ⁄jÓ÷ mes¡TqT ‘Ó*dæø=q˝ÒsT¡ . Ç~j˚T á |ü⁄s¡Twüßì dü«s¡÷|üeTT. á |ü⁄s¡Twüß&ÉT ªÄ|üøÔ ±eTT&ÉTμ, nq>± nìïø√]ø£\TqT sTT‘·ìì bı+~j·TT+&ÉTqT. Ç‘·&TÉ Ä‘·àø±eTT&ÉT. Ä‘·àqT e÷Å‘y· T˚ ø√s¡T#·T+&ÉTqT. nø±eTT&ÉT. @$<Ûeä T>∑T ø√]ø£jT· T sTT‘·ìj·T+<äT e⁄+&É<Tä . á düeTj·TeTTq ‘·+Å&øç =&ÉT≈£î\T ‘·*ø¢ =&ÉT≈£î\T yÓTT<ä\>∑T dü+ã+<Ûeä TT\T $&çb˛e⁄qT. e÷qe<˚yê~ uÛ≤eeTT\T ìeè‹Ôì #Ó+<äTqT. #√s¡T&ÉT, bÕbÕ‘·Tà&ÉT, Åu÷ÑÛ DVü≤‘·´#˚dyæ ê&ÉT, #·+&Ü\T&ÉT (X¯SÅ<Tä ì#˚ Åu≤Vü≤àDÅdj Ô” T· +<äT »ì+∫qyê&ÉT) bÂ\TdüT&ÉT X¯SÅ<Tä ì#˚ ø£Åå ‹j·TÅdj Ô” T· +<äT »ì+∫q yê&ÉT) ÅXe¯ DT&ÉT (düHê´dæ) ‘·|dü «æ (yêqÅ|dü Tü &ú TÉ ) yÓTT<ä\>∑T uÛ≤eeTT\T nìïj·TTqT ìeè‹Ôì bı+<äTqT. |ü⁄s¡Twüß&ÉT |ü⁄D´bÕ|üsV¡ ≤æ ‘·T&É>T∑ qT. nìïs¡øe£ TT\>∑T Vü≤è<äjT· XÀø£eTT\≈£îqT nr‘·T&É>T∑ qT. eT]jÓTTø£ dü+<˚V≤ü eTT ø£\T>∑e#·TÃqT. dü«j·T+CÀ´‹wü«º eTT nq>± #Ó‘’ H· ê´‘·àdü«uÛ≤eeTT. #Ó‘’ H· ê´‘·àdü«uÛ≤eeTT Ä‘·à~ ø£<ë! Ädü«uÛ≤eeTTqT Ä‘·à ‘·´õ+∫Hê? n–ï ñwü‘í «· , Å|øü ±X¯‘«· eTT\qT ‘·´õ+#·<Tä . ø±ì düTwüß|æj Ô T· +<äT ‘·q #Ó‘’ H· ê´‘·àdü«uÛ≤eeTT #·÷&Éq>∑T≥˝Ò<˚ nì n&ÉT>∑e#·TÃqT. á dü+<˚V≤ü eTTq≈£î á ÅXó¯ ‹ düe÷<ÛëqeTT #Ó| ü #·Tqï~. j·T<Ó«’ ‘·qï |üX´¯ ‹ |üX´¯ HÓ«’ ‘·qï |üX´¯ ‹ q Væ≤ Å<wä ßü º s¡ù∆ w]º |ü]˝Àb˛ $<ä´‘˚z$Hê•‘ê«‘Y ˆ q‘·T ‘·<é ~«rj·T eTdæÔ ‘·‘√zq´~«uÛøÑ Ô£ j·T‘·ŒX‚´‘Y ˆˆ düTwüß|æj Ô T· +<äT n~ #·÷#·T≥˝Ò<Tä . n~ <äèwæøº *£ –j·TTqïqT #·÷#·T≥˝Ò<Tä . n$Hê•j·T>∑T≥#˚ Å<wä j ºü TÓ Tø£ÿ dü«s¡÷|üeT>∑T <äèwæº q•+#·<Tä . n–ï jÓTTø£ÿ ñwüeí TT q•+#·ì$<Ûeä TT>± <ëì<äèwæ≈º L£ &É q•+#·<Tä . n~‘·|Œü eT]jÓTTø£{Ï ˝Ò<Tä . Çø£ <˚ìì #·÷#·TqT? düTwüß|æÔ j·T+<äT Ä‘·à <˚ìì #·÷#·T≥˝Ò<Tä . Ç+Å~j·Teè‘·T\Ô ìïj·TT XÊ+‹+#·T≥#˚ @$Tj·TTqT nqTuÛ$Ñ +#·T≥ ˝Ò<Tä nì‘√#·TqT. n~dü]ø±<äT. @\qq, düTwüß|æÔ j·T+<äT≈£L&É C≤„qeTT e⁄+&ÉTqT. Å<wä j ºü T· >∑T Ä‘·à jÓTTø£ÿ <äèwæº $C≤„qX¯ø.ÔÏ n~ m|ü &ÉTqT q•+#·<Tä . n~ qX¯«s¡eTT ø±<äT. nsTTqqT ø=+#ÓeTT uÛ<Ò eä TTe÷Å‘e· TT ø£\<äT. Ä dæ‹ú j·T+<äT Å<wä ºü e´‹]ø£eÔ T>∑T Je⁄&ÉT y˚s=+&ÉT ñ+&É<Tä . Çø£ #·÷#·Tyê&ÉT mes¡T? #·÷#·Tq~ @$T? Ä düeTj·TeTTq dü«s¡÷|üC≤„qeTT e÷Å‘y· T˚ ø£\T>∑TqT. Ç<˚$<Ûeä TT>∑ düTwüß|æÔ j·T+<äT Ä‘·à≈£î Å|÷üò DeTT, õVü≤«, ñ#êäsD ¡ eTT, ÅXe¯ DeTT, $#ês¡DeTT, düŒs¡Ù, $C≤„qeTT yÓTT<ä\>∑T X¯≈î£ \Ô T nìïj·TTqT e⁄qïqT Ä‘·à_ÛqïeT>∑T y˚s=ø£{Ï ˝Òq+<äTq y˚sT¡ >± yêdüq#·÷#·T≥, s¡T∫#·÷#·T≥ yÓTT<ä\>∑T Åøj Ï T· \T ‘Ó*dæø=qã&Ée⁄. Ç‘·se¡ düTeÔ ⁄ @<Óq’ e⁄qïqT #·÷#·Tyê&ÉT me&Óq’ e⁄qïqT á Åøj Ï T· \T nìïj·TTqT »s¡T>∑TqT. ø±ì düTwüß|æj Ô T· +<äT y˚sπ «s¡T edüTeÔ ⁄\qT ì]à+#·T n$<ä´j˚T XÊ+‹+∫q|ü &ÉT mes¡T me]ì #·÷#·T<äTs¡T? ãèVü≤<ës¡D´ø√|üìwü‘T· qÔ +<äT j·÷»„e\ÿ´ãTTwæ »q≈£îq≈£î #Óô|ŒqT. dü*\ @ø√ Å<cä Õºz<Ó«’ ‘√uÛeÑ ‘˚´wü ÅãVü≤à˝Àø£' düÅe÷&ç‹ ôV≤’ qeTqTX¯XÊdü j·÷»„e\ÿ´ @cÕdü´ |üse¡ ÷>∑‹sπ cÕzdü´ |üse¡ ÷ dü+|ü<c˚ ˛zdü´ |üsy¡ ÷Ó ˝Àπøc˛zdü´|üse¡ T Äqq›@‘·ôd´’ yêzqq› kÕ´Hê´ì uÛ÷Ñ ‘êì e÷Å‘êeTT|üJeìÔ ˆˆ z »qø£eTVü‰sêC≤! Ä‘·à »\eTTe˝… |ü]X¯ó<äy∆ TÓ qÆ ~, @ø£eTT, Å<wä ,ºü n~«rj·TeTT. á Ä‘·àj˚T ÅãVü≤à˝Àø£eTT. ÅãVü≤à ÅbÕ|æj Ô T˚ Jyê‘·àjÓTTø£ÿ |üse¡ T>∑‹. n~j˚T ÅXw‚ e˜ü T>∑T dü+|ü<.ä n~j˚T Jyê‘·àjÓTTø£ÿ |üse¡ T˝Àø£eTT. n~j˚T <ëìøÏ |üse¡ ÷q+<äeTT. Ä ÅãVü‰àq+<ä˝XÒ e¯ TT#˚e÷Å‘y· T˚ ` n+X¯eTT#˚e÷Å‘y· T˚ ÅbÕDT\ìïj·TTqT J$+#·TqT. Äq+~+#·TqT.

düX‚wü+ www.saibharadwaja.org

26 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

Ä<Ûë´‹àø±qTuÛyÑ ê\T ˇø±H=ø£ nr‘·eTT, yêdü Ô e eTT nsTTq dü ‘ ê´ìï ìπ s › • kÕÔ j · T ì #Ó | ü Œ e #· T à . ø±s¡ D + n{Ï º y ê] nqTuÛ Ñ y ê\˙ï kÕs¡÷|ü´+ ø£*– e⁄+{≤sTT. bÅ Õ{Ÿ 24 ‘·q >Å +∑ <∏+ä ˝À ô | ≈£ î ÿeT+~øÏ ø£ * –q sTT{Ï º nqTuÛ Ñ y ê\qT bı+<äT|üsT¡ kÕÔsT¡ . n˝≤H˚ $*j·TyéT CÒyTé ‡25, Ä\¶dt Vü ≤ ø˘ ‡ © 26 ‘· e T Å > ∑ + <∏ ë \˝À eT]ø=+<ä ] nqTuÛÑyê\qT bı+<äT|üs¡#ês¡T. n+‘˚ø±ø£ n{Ϻ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛÑ÷‘·T\qT bı+<ä&ÜìøÏ $$<Ûä eT‘ê\≈£î #Ó+~q Ä‘·ày˚‘\Ô· +<äs÷ ¡ ìπs• › +∫q kÕ<ÛäHê $<ÛëHê\T ≈£L&Ü ˇπø Ø‹q e⁄+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. yêdüe Ô $T˝≤ e⁄qï|Œü {øÏ ° ø=+<äsT¡ eTqdü‘Ô «· XÊÅdyÔü ‘˚ \Ô· T Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷ Ñ ‘·T\˙ï qsê\ <Ís¡“\¤ ´+ e\q, e÷qdæø£ <Ís¡“¤\´+e\q ø£\T>∑T‘êj·Tì dæ<ë∆+rø£]kÕÔs¡T. ø±s¡D≤\T n{Ϻ <Ís¡“¤˝≤´\T>∑\ yê]øÏ ø£˝ÒZ ÅuÛ≤+‘·T\qT n{Ϻ nqTuÛÑyê\T b˛* e⁄+&É&É+— eT] ø=+<ä]˝À á s¬ +&É+XÊ\÷ ø£*dæ e⁄+&É≥+— ø±ì $*j·TyéT CÒyTé ‡ y Å êdæq á yêø£´+ >∑eTHês¡Ω+— ªªø=ìï e÷qdæø£ dæú‘·T\T ‘·øÏÿq yê{Ïø+£ fÒ XÅ w ‚ ‘ºü s· e ¡ Tì eTq+ ‘·\#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ yê{Ïø±<Ûës¡yTÓ q Æ <ÓV ’ ≤æ ø£ |ü]dæ‘ú T· \ >∑÷]à eTq≈£î ‘Ó*j·T&Ée÷? ø±<äT! n+<äT≈£î ø±s¡D+ y˚sT¡ . yê{Ï e\q eTq≈£î | Å ‘ü ´· ø£å dü+‘√wü+ ø£\≥ Z + ø±˙ ˝Òø£ yê{Ï e\q eTq≈£î y˚T\T ø£\TZ‘T· qï<q ä ï $XÊ«dü+ e\q>±ì n˝≤ ‘·\TkÕÔeTT. ªªñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£ ∫Å‘ø· ±s¡T&ç ∫Å‘ø· fi£ ≤ bÅ ÕMD´+>±˙, ˇø£ XÊÅdE Ôü & „ ç y˚T<Ûëdü+|ü‹>Ô ±ì $\TyÓq ’ eì eTq+ ‘·\#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ yê{Ïì ø£*+Z #˚ yê] qsê\ e´edü˝ú Àì pHé 2012 www.saibharadwaja.org

e÷s¡TŒ\T eTqø£se ú¡ Te&É+ ø±<äT. Ä ø£fi≤K+&É+ Ä ø£fi≤ø±s¡T&çø,Ï eTq≈£î sTT#˚à dü+‘√wü+ ø±s¡D+. n˝≤H˚ Ä XÊÅdüÔE„&ÉT ø£qT>=qï Å|üø£è‹ s¡Vü≤dü´+ eTq≈£î eTH√$ø±dü+ ø£*+Z #·&+É ø±ì, ˝Òø£ n~ e÷qyê[øÏ Å | ü j Ó ÷ »qø±] ø±e&É e TT>±ì ø±s¡ D +. n˝≤H˚ ø£ fi ¯ e\q eTq≈£ î ø£ * π > s¡kÕqTuÛÑ÷‹øÏ eTq+ $\T$e«&ÜìøÏ ø±s¡D+ <ëìøÏ ø±s¡DyÓTq Æ eTq qsê\ e´edü\ú ˝À ø£*>π e÷s¡TŒ\T XÊÅdj Ô” T· +>± ns¡e ú Te&É+ ø±<äT. q÷‘·q XÊÅdÔü dæ<ë∆+‘·+ e\q | Å øü è£ ‹ |ü≥¢ eTq≈£î ø£*>π ne>±Vü ≤ q $wü j · T +˝Àq÷ n+‘˚ . ø£ q Tø£ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷ Ñ ‹øÏ ø±s¡DyÓTq Æ qsê\ e´edü˝ú Àì |ü ] D≤e÷ìï ã {Ï º <ëì $\TeqT n+#· H ê y˚ j · T &É + dü ] ø±<ä T . Ä ø±s¡ D +>± n{Ï º nqTuÛ Ñ ÷ ‘· T \qT ìs¡ d æ + ∫q eTqdü Ô ‘ · « XÊÅdE Ôü \„ +<äs÷ ¡ bıs¡|& ü ܶsH ¡ ˚ #ÓbÕŒ*. n˝≤H˚ Ä<Û ë ´‹àø±qTuÛ Ñ ÷ ‹˝À nyê+#Û˙ · j·TyÓTq Æ ø=ìï n+XÊ\Tqï+‘· e÷Å‘êq nø±s¡D+>± yê{Ïì ìs¡dæ+#·≥eT÷ dü]ø±<äT. ñ<ëVü ≤ s¡ D ≈£ î eT‘· e T+‘ê yêdü Ô y êqTï + &ç bÕ]b˛sTT ‘· + Å & ç e +{Ï s¡ ø £ å ≈ £ î ì nH˚«wæ+#·≥y˚Tq+{≤s¡T ÅbòÕsTT&é. n{Ϻ n+X¯+ eT‘ê\˝À ø£ ì |æ + ∫q|ü Œ {Ï ø ° n<˚ yê{Ï dü + |ü P s¡ í ‘ · ‘ · Ô « + ø±<ä ì m+<ä ] ø√ ø£ * –q Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷ Ñ ‘·T\T ìs¡÷|ækÕÔsTT. ø=ìï s¡T>∑à‘·\ e\q <Óe ’ <äsÙ¡ Hê\qT b˛*q ∫‘·u ÅÔ ≤Û +‘·T\T ø£*>π e÷≥ yêdüÔeyÓTÆq|üŒ{Ïø° <Ó’e<äs¡ÙHê\˙ï n{Ϻeì rsêàì+#·&+É dü]ø±<äì |ü]XÀ~Ûd ù Ô ‘Ó*j·T>∑\<äT. J$‘êìøÏ, düèwæøº ° ˇø£ ns¡e ú TT, \ø£´å eTT e⁄HêïjT· ì >∑T]Ô+#·&y É T˚ eT‘·+ jÓTTø£ÿ eTTK´‘·‘«Ô· +. u Å & Ò H É é 27 www.saimasterforums.org


27

nqT ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT 2 y˚\ eT+~ì yês¡T eT‘êHÓï+<äT≈£î nqTdü]düTÔHêïs¡ì n&ç–q|ü &ÉT eT‘·+ ‘·eT J$‘ê\qT ns¡úe+‘·+ #˚düTÔ+<äì ô|≈£îÿeT+~ düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. ìC≤ìøÏ Å | ü ‹ yê&É T J$‘êqï s ¡ ú e +‘· + #˚dTü ø√pkÕÔ&TÉ . n{Ϻ ns¡y ú T˚ ˝Òøb£ ˛‘˚ n‘·&ç X¯ø,ÔÏ dü+‘√wüeTT dü&*É Ä‘·àVü≤‘·´qT >∑÷]Ãq ‘·\+|ü⁄\T ø£\T>∑T‘êsTT. n+‘˚>±ø£ ˇø£kÕ] Ä<Ûë´‹àø±qTuÛÑe+ bı+~q yês¡ + <ä s ¡ ÷ <ëìø£ + ‘· $\Teì∫à , <ëìø√dü e T+‘· > ± m+<ä T ≈£ î ‘· | æ k ÕÔ s ¡ T ? yê]ø£+<äTe\q ø£*–q ‘·è|æÔ, XÊ+‘·T\T ˇø£ ø±s¡D+. n{Ϻ nqTuÛe Ñ + yê] J$‘ê\≈£î ˇø±H=ø£ $XÊ«‘·àø£yTÓ q Æ $\TeqT | Å kü Õ~düT+Ô ~. n+<äTe\q j·÷eJ®$‘·eT÷ yê] q&Ée&ç ‘·<äqTkÕs¡+>± eT\#·&≥ É + >∑eTHês¡Ω+. n+fÒ n~ eTs¡Tesêì nqTuÛÑeeTqïe÷≥. J$‘êìï ns¡úe+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ mH√ï e÷sêZ\T+&Ée#·TÃ. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ‘·‘·Ô«XÊÅdüÔ+, düèwæºs¡Vü≤kÕ´ìï $e]+|üp&Ée#·TÃ. ø±˙ sTT~ ãT~∆ ì e÷Å ‘ · y ˚ T s¡+õ+|ü#j ˚ T· >∑\<äT. n˝≤H˚ kÕ{Ïyê] XÅ j ‚ T· düTø¬‡ ’ bÕ≥T|ü&& É +É ≈£L&Ü $X‚wy ü TÓ q Æ ‘·è|æì Ô e«>∑\<äT. ø±˙ n˝≤ m+<äT≈£î #˚j÷ · \qï V ù ≤‘·Te⁄ e÷Å‘+· dü e ÷<Û ë q+ ˝Ò ì Å | ü X ¯ ï > ±H˚ $T–*b˛‘· T +~. eT‘· e T˝≤>±ø£ n{Ï º nqTuÛ Ñ ÷ ‹‘√ ≈£ L &ç q düe÷<ÛëHêìï ≈£L&Ü | Å kü Õ~düT+Ô ~. ãT~∆kÕúsTT˝À ‘·‘Ô·«XÊÅdüÔ$T#˚à Äq+<ëìï, ‘·è|æÔì Ä#·s¡D˝À kÕ{ÏJe⁄\ XÅ j ‚ T· düT‡ ø=s¡≈î£ #˚d ù ø£èwæ sTT#˚à ‘·è|æ˙ Ô , ø£ fi ¯ Å | ü k Õ~+#˚ ìπ s Ω‘· T ø£ y Ó T Æ q ‘· è |æ Ô ˙ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛÑ÷‹ ˇø£ÿfÒ Å|ükÕ~düTÔ+~. n{Ϻ $XÊ\yÓTq Æ <ëì |üs´¡ ekÕqy˚T Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷ Ñ ‹øÏ n{Ϻ $\TeqT ø£*ŒdTü +Ô ~. eTìwæ ˝ À eTè‘· T ´e⁄, X¯ S q´‘· , ns¡úsêVæ≤‘·´eTT, eTs¡D≤q+‘·s¡+ ÅbÕ|æÔ+#·>∑\ qs¡ ø ±ìï >∑ ÷ ]à q Ä+<√fi¯ q \ e+{Ï $ ˇø£ $<Û ä y Ó T Æ q $ (Existential anxiety) , qsê\ ã\V”≤q‘·\ e\q ø£*π> Ä+<√fi¯q (Neurotic anxiety) ˇø£ $<ÛäyÓTÆq<ä˙, á ¬s+&ÉT s¡ø±\

www.saibharadwaja.org

Ä+<√fi¯q qT+N eT‘êqTuÛÑ÷‹ e÷qe⁄ìøÏ $eTTøÏ Ô ìe«>∑ \ <ä ˙ , n<˚ <ëì |ü s ¡ e T | Å j ü ÷ Ó »qeT˙ bÕ˝Ÿ{*Ï # ¢ Y 28 n+{≤s¡T. eT‘êìï $X¯«dæ+#˚yê]˝À m≈£îÿe eT+~ dü«‘·+Å‘·yÓTÆq jÓ÷#·q ø£*– j·TT+&Éø£b˛e&É+ e\q eT‘·yT˚ ˇø£ >∑T&çq ¶ eTàø£eTqï <äTs¡_bÅÛ Õj·T+ ø=+<ä ] øÏ ø£ \ T>∑ T ‘· T +~. á nb˛Vü ≤ qT ‘=\–+#· & ÜìøÏ ñ‘· Ô e T |ü ] D‹ #Ó + ~q eT‘·$XÊ«kÕìøÏ, n|ü]|üø«£ eT‘·$XÊ«kÕìø° >∑\ uÒ<ëÛ ìï >∑T]Ô+#ê*. á $wüjT· yÓTÆ ø±¢sÿY 29 sTT˝≤ n+{≤s¡T : |ü]D‹ #Ó+~q e´≈£îÔ\ Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+˝À jÓ÷#·q, kÕ«‘·+Å‘·´eTT ø£ì|ækÕÔsTT. >∑T&ç¶>± q$Tà eT‘·+ ù|]≥ e+∫+#·ã&Ü\ì dü+dæ<äT∆\T>± e⁄+&É&É+, uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ÄÅ>∑Vü≤+ e+{Ï uÛ≤yê\T>∑\ e´øÏÔ e+{Ïyê&Éì ‘·\#·&É+ n|ü]|üø£«‘·≈£î ∫Vü≤ï+. #ê|ü˝≤´ìøÏ \ø£åDyÓTÆq kÕ«s¡ú|üP]‘·yÓTÆq eT‘· y Ó ’ K ] n|ü ] |ü ø £ « ‘· ≈ £ î \ø£ å D +. y˚ s =ø£

J$‘êìøÏ, düèwæºø° ˇø£ ns¡úeTT, \ø£å´eTT e⁄Hêïj·Tì >∑T]Ô+#·&Éy˚T eT‘·+ jÓTTø£ÿ eTTK´‘·‘·Ô«+. ÅuÒ&ÉHé nqT ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT 2 y˚\ eT+~ì yês¡T eT‘êHÓï+<äT≈£î nqTdü]düTÔHêïs¡ì n&ç–q|ü &ÉT eT‘·+ ‘·eT J$‘ê\qT ns¡úe+‘·+ #˚düTÔ+<äì ô|≈£îÿeT+~ düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. jÓ÷#·q˝Òø£ m+‘·d ù |üP ‘·q ø√]ø£\qT e÷Å‘+· rπsÃyê&ÉT uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&Éì n{Ϻ e´≈£î\Ô T ‘·\TkÕÔsT¡ . ñ‘·e Ô T eT‘· yÓK ’ ] øπ e\+ Ä‘·à $ø±dü+ ø=s¡≈î£ e÷Å‘·y˚T uÛÑ>∑e+‘·Tì ÄÅX¯sTTdüTÔ+~. >∑T&ç¶>± Ä#êsê\qT bÕ{Ï + #· & É + ‘√ ‘· è |æ Ô | ü & É & É + , 28 www.saimasterforums.org


‘· q ø£ s ¡ ú + >±ì eT‘· dü ÷ Å ‘ ê\qT e*¢ + #· & É + n|ü]|üø«£ ‘·≈î£ ∫Vü≤ï+. eTqdü‘Ô «· y˚‘Ô· Ä˝Ÿb˛sYº 30 sTT˝≤ n+{≤s¡ T : ªªkÕe÷q´yÓ T Æ q uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T eT‘ê#· s ¡ D $wü j · T +˝À >±ì, $XÊ«dü + $wüjT· +˝À >±ì sTT‘·sT¡ \T $eT]Ù+∫q|ü &ÉT düeT]ú+#·Tø√#·÷kÕÔs¡T. ø±˙ |ü]D‹ #Ó+~q ÄdæÔ≈£î&ÉT #·ø£ÿ{Ï Ä‘·à$eTs¡Ù, ˝À#·÷|ü⁄\‘√ yÓqTø±&É&ÉT. ìs¡T›wüºyÓTÆq eT‘·$XÊ«dü+ uÛÑ≈£îÔ\ J$‘·eT+‘·{Ï˙ #·ø£ÿ>± dü+düÿ]düTÔ+~. n‘·&ÉT Å b Õ|ü + ∫ø£ J$‘· + ˝À ≈£ L &Ü eT‘· <Ûäsêà\qT\¢+|òæT+#·&ÉT. n+fÒ n‘·&ç ‘·‘·Ô«<äèwæº J$‘·+˝Àì nìï n+XÊ\q÷ <Óe ’ +‘√ düeTq«j·T |ü s ¡ T dü T Ô + ~. n+‘˚ ø ±ø£ n{Ï º e ´øÏ Ô ‘· q ≈£ î ‘Ó * j· T ì<Ó + ‘√ e⁄qï < ä ì >∑ T ]Ô + ∫ $_Û q ï <ä è ø£ Œ ¤ < ∏ ë \|ü ≥ ¢ , sTT‘· s ¡ Á ‘ ê\|ü ≥ ¢ dü V ü ≤ qeTT ø£*–e⁄+{≤&ÉT. <˚e⁄&ÉTHêï&q É ï <äè&Û$ É XÊ«dü+ ø£*Z e⁄+{≤&ÉT >±˙ ªn‘·&TÉ H˚qT $X¯«dæ+∫q Ø‹q e÷Å‘·y˚T e⁄+{≤&ÉTμ nì eT÷]â+#·&ÉT. n‘·&ç $XÊ«dü + ‘√ n‘· & ç ø Ï >∑ \ Ä<Û ä T ìø£ XÊÅd| Ôü ]ü C≤„qeT+‘ê düeTq«j·T+|ü&ç e⁄+≥T+~.μμ dü+|üPs¡í $ø±dü+ #Ó+~q Ä‘·ày˚‘Ô· jÓTTø£ÿ \ø£ å D ≤\qT CÒ y é T ‡ sTT˝≤ e]í k ÕÔ s ¡ T : ªªÄ<ä s ¡ Ù Å b Õj· T yÓ T Æ q Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · , Ä#· s ¡ D ˝À #·÷|ü⁄‘ê&ÉT eTVü‰‘·Tà&ÉT— n\ŒyÓTÆq ÅbÕ|ü+∫ø£ ø√]ø£\ø£r‘·yÓTÆq, $XÊ\yÓTÆq J$‘·y˚T ‘·q<äqï uÛ≤e+ ø£*– e⁄+{≤&ÉT. <Óe ’ X¯ø˝ÔÏ À ‘·q e´øÏ‘Ô «· + ˇø£ n+‘·sꓤ>∑eTì >∑T]Ô+∫ <ëìøÏ (<Ó’yêìøÏ) ‘·q kÕ«sê∆~uÛ≤yê\qT |ü]‘·´õ+∫ J$kÕÔ&TÉ . n˝≤ kÕ«sê∆ìï ‘·´õ+#·&É+ e\q ñ‘·ÔeTyÓTÆq ùd«#·Ã¤, kÕ{Ï ˝ Ò ì dü + ‘√cÕìï bı+<ä T ‘ê&É T . n‘· & ç uÛ≤yêy˚XÊ\T | ùÅ eT, kÕeTs¡kÕ´\˝À ø£]–b˛‘êsTT. Hêdæ≈Ô î£ \T ‘·\∫q≥T¢ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷ Ñ ‹, eT‘· $XÊ«düeTT, e÷qdæø£ XÊØs¡ø£ <Ís¡“˝¤ ≤´\≈£î, ãTT>∑à‘·\≈£î ø±s¡D+>±˙, |üs´¡ ekÕq+ ø±˙ ø±e⁄ dü ] ø£ < ë ‘· ~ «s¡ T <ä ∆ e TT, Å X ‚ w ü ˜ e TT nsTTq |üs´¡ ekÕHê\qT ø£*– j·TT+{≤j·Tì #Ó|Œü e#·TÃ. e÷qdæø£ Äs√>∑´eTT, J$‘·+˝À dü+‘√wüeTT, ‘·eT dü e Tdü ´ \qT |ü ] wü ÿ ]+#· T ø=H˚ kÕeTs¡ ú ´ eT÷ ô|s¡T>∑T‘êj·Tì n{Ϻ yê] J$‘ê\qT >∑÷]à www.saibharadwaja.org

|ü]o*+∫q ø±¢sÿY (Clark) n+{≤s¡T. n+‘˚ø±ø£ j·T÷+>¥ nqT eTqdü‘Ô «· XÊÅdy Ôü ‘˚ Ô· sTT˝≤ n+{≤&ÉT : ªª35 dü+ˆˆ\ | ô ã ’ &ç, qsê\ ã\V”≤q‘·≈î£ >∑T]jÓTÆ q e´≈£îÔ\+<ä]˝À eT‘·dü+ã+<ÛäyÓTÆq ∫≈£îÿ\T eTÚ*ø£+>± ˝Òì yê]ì H˚HÓqï&É÷ #·÷&É˝Ò<äTμμ. n+fÒ eT‘·+ jÓTTø£ÿ ÄeX¯´ø£‘·qT, ì»yÓTÆq eT‘·‘êÔ«ìï ns¡ú+ #˚düTø√ì yê]øÏ J$‘·+˝À düeTdü´˝…<Tä s¬ q ’ |ü &ÉT @<√ ˇø£ kÕúsTTøÏ #Ó+~q qsê\ s¡T>∑à‘· ‘·|Œü <+ä {≤s¡T. ∫ø±≈£î, uÛj Ñ T· eTT, ndü÷j·T˝≤+{Ï uÛ≤yê\˙ï n{Ϻ s¡T>∑à‘· jÓTTø£ÿ ∫Vü‰ï\. Ç{Ϻ yês¡T eT‘·+ jÓTTø£ÿ ‘·‘êÔ«ìï dü]>± ns¡+ú #˚dTü ø=ì n\es¡#T· ≈£î+fÒ n{Ϻ s¡T>∑à‘·\T n<äèX¯´yÓTÆ dü«düú‘·, dü+‘√wüeTT ø£\TZ‘êsTT. Ç~ >∑T]Ô+#·ì Hêdæ≈Ô î£ \T ø£cÕº˝< … Tä s√ÿ˝Òì |æ]øÏyê&ÉT e÷Å‘y · T˚ <Óy ’ êHêïXÅ s¯ TTkÕÔsì ¡ bıs¡ã&É‘ês¡T. n{Ϻ ã\V”≤qT\T ≈£L&Ü yêdüy Ô êìø£˝≤H˚ #˚jT· e#·TÃqT. ø±˙ n+‘· e÷Å‘êq n+<äs¡÷ n{Ϻyêπsqq&É+ ndü‘´· +. >±+BÛJ, ns¡$+<ä|Tüò Àwt, u≤\>∑+>±<Ûsä Y ‹\ø˘, e÷]ºHé \÷<∏äsY øÏ+>¥\ <ä>∑Zs¡ qT+&û eT‘·Å|ü#ês¡+ ø√dü+ dü+‘√wü+>± J$‘ê\qT n]Œ+∫qyê]ì ‘·\#·T≈£î+fÒ n˝≤ #Ó|üŒ&É+ kÕ<Û´ä + ø±<äT. ___________________________________________________________________ 24. J.B. Pratt, The Religious Consciousness : A Psychological study, Chapter 16. 25. William James, The varieties of Relgious experiences. 26. Aldous Huxley, The Perennial Philosphy. 27. C.S. Barden, Why People are Religious - A Study in Religious Motivation. 28. Paul Tillich, The Courage to Be. 29. Walter Houston Clark, The Psychogy of Religion. 30. G.W. Allort, Personality.

(ª$C≤„q M∫ø£\Tμ Á>∑+<Û+ä k»q´+‘√) 29 www.saimasterforums.org


C…’ kÕsTT e÷düºsY!

eT Vü ≤ ˙j· T T\˝À

ø√Væ ≤ q÷sY e +{Ï y ês¡ T , |üPs¡í<ä‘êÔe‘ês¡eTT nsTTq Áo •]&û kÕsTTHê<ÛäTì ~e´#·]Á‘· Á>∑+<ÛäeTT ªÁo kÕsTT©˝≤eTè‘·eTTμqT Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eTT y˚T HÓ\ ¬s+&Ée Ä~yês¡eTT uÛÑøÏÔ‘√ |ü P õ+#· T ≈£ î +≥THêïeTT ø£ < ë. á ñ‘· ‡ eeTT ÁbÕs¡+uÛeÑ TsTT s¬ +&Éedü+e‘·‡s¡eTsTTq á 2012˝À uÛøÑ ÔÏ ÁX¯<Ûä∆\‘√ á ns¡ÃHêeTôVA‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£îHêïeTT. Hê>√\T˝À »]–q á ~y√´‘·‡yêìøÏ eT+&É|eü TT #·øÿ£ >± dæ<+∆äÛ #˚jT· ã&ç+~. ªÁo kÕsTT©˝≤eTè‘·eTTμ Á>∑+<Ûëìï b˛*q ô|<ä › bò ˛ {À s¡ ÷ |ü + ˝À Áo kÕsTTHê<Û ä T \T ÄoqT˝…H’ ês¡T. Äs¡T\Ô ≈£î, uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î <ä‘yÔ· TÓ qÆ yês¡T ø£<ë eTVü‰‘·Tà\T, MT≈£î n+&É>± y˚TyÓT|ü⁄Œ&É÷ e⁄HêïeT+≥÷ yês¡+<äs÷¡ ÄoqT˝…’ eT+&ÉbÕìï |üse¡ T|ü$Á‘· dü\∆ +>± e÷]Ãy˚XÊs¡T. ÁX¯ < ä ∆ , dü ã ÷Ø\T ô|+bı+~+#· T ≈£ î +≥÷ Äq+<äeTj·TyÓTÆq düe÷»ìsêàD≤ìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚dü÷Ô J$‘ê\qT <Û ä q ´+ #˚ d ü T ≈£ î +≥Tqï uÛ Ñ ≈ £ î Ô ˝ … + <ä s √ ÄoqT˝…H’ ês¡T. Á|ü‹yês¡÷ ˇø£ |”≥MT<ä ‘Ó\ì¢ eÁdüeÔ TT Ädüq+>± e⁄+∫, ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·μ Á>∑+<Ûëìï <ëìô|q’ e⁄+∫ |üPõ+#·Tø√e{≤ìøÏ dæ<y∆ä TÓ HÆ ês¡T. »j·Tø±s¡eTT\‘√ uÛ»Ñ q eTT–dæq+‘·H˚ u≤ãT>±s¡T |üP» ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. c˛&É c ˛|ü # ês¡ |ü P », Äc˛º ‘ · Ô s ¡ X¯ ‘ · H êe÷e[‘√ ~–«»j·T+>± »]–+~. ø£\Œeèø£åeTT, ø±eT<Û˚qTe⁄, ∫+‘êeTDÏ nì ø=ìj·÷&Éã&çq l kÕsTTHê<ÛäTì ~e´#·]Á‘·eTTqT ÁVü≤<äjT· |üPs¡«ø£+>± ùd$+#·Tø√e&ÉeTT m+‘·{Ï eTVü≤<들>´∑ eTT!! á Á>∑+<Ûëìï bÕsêj·TD #˚d,æ n+<äT˝Àì dü÷≈£îÔ\qT Ä#·]+∫ ø√]q $<Ûä+>± \_∆ bı+<ä T ‘· T qï yês¡ T >∑ < ë <Û ä q T´\T. ˇø£ ôd’ + {Ï d ü T º experiment #˚dæ result #·÷düTø=ì bı+<˚ Äq+<äeTT ˝≤>± bÕsêj·TD #˚dæ düTU≤ìï, XÊ+‹ì bı+~ Äq+~+#˚ uÛÑ≈£îÔì ‘·qàj·T‘·«eTTø£+fÒ @$T ø±yê*! |ü⁄D´eTT, pHé 2012 www.saibharadwaja.org

|ü⁄s¡TcÕs¡e∆ TT nHêïs¡T ô|<ä\› T. <Ûsä à¡ düe÷» ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚dü÷Ô |ü⁄wüÿ\+>± |ü⁄D´eTT, Hê´j·Tã<ä∆yÓTÆq ø√]ø£\˙ï rs¡TÃ≈£î+≥÷ |ü⁄s¡TcÕs¡e∆ T÷ bı+<˚ ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·μ bÕsêj·TD, ns¡Ãq ø£+fÒ ñ‘·ÔeTyÓTÆq ø±s¡´Áø£eTeTT @eTT+≥T+~!! |üP»q+‘·se¡ TT u≤ãT>±s¡T Á|üd+ü –dü÷,Ô ªªm+‘√ >=|üŒ~, Äràj·TyÓTqÆ ~ ÄsTTq ªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTTμ n+fÒ m+‘√ Çwü+º ø£\>∑&+É düV≤ü »y˚T. nsTT‘˚ ˇø£ $wü j · T + C≤Á>∑ ‘ · Ô > ± #· ÷ #· T ø√yê*. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T m|ü⁄Œ&ÉT »]–Hê ˇø£ dü+≈£î∫‘· eT‘· ‘·‘«Ô· uÛ≤e+ @s¡Œ&˚ neø±X¯+e⁄+~. eTq Á>∑+<Ûyä T˚ >=|üŒ~, Ç+ø=ø£{Ï ø±<äT. Bìì ÄÁX¯sTT+∫qyêπs \_∆ bı+<äT‘ês¡T, y˚sπ yêfi¯ófl ‘·]+#·sT¡ e+{Ï uÛ≤yê\T ã©j·TeTe⁄‘êsTT. ø±˙ n~ dü]ø±<äT. Á|ü|ü+#·+˝À mes¡T mø£ÿ&É uÛÑ>∑e+‘·Tì ÁbÕ]∆+∫Hê, sêeTTì ùd$+∫Hê, •e⁄ì |üPõ+∫Hê, KTsêqT, u…ã’ T\T |ü]+ƒ ∫Hê n+<äs÷¡ Ä uÛ>Ñ e∑ +‘·TìøÏ #˚sT¡ ej˚T´yêπs. nsTT‘˚ yê{Ï˝Àì $wüj÷· \T dü]>± ns¡+∆ ø±e{≤ìøÏ ©˝≤eTè‘·eTT #·<Tä ee\dæ sêe#·TÃ. Ç~ ø£<ë n+<äT˝À #Ó|Œæ q $wüj÷· ìøÏ ns¡+∆ nì ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. n+‘˚>±˙ ©˝≤eTè‘·eTT ˇø£ÿfÒ >=|üŒ<äì, kÕ<Ûqä eTì ‘·\#·sê<äT. uÛøÑ ÔÏ Á|ü|‘ü T· \Ô ‘√ <ëìì ùd$+#·&eÉ TT Ä#·]+#·&eÉ T÷ eTTK´eTT n+‘˚>±ì y˚sπ dü+≈£î∫‘· uÛ≤yê\T sê≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*μμ, nì #ÓbÕŒs¡T. l kÕsTT©˝≤eTè‘·eTT s¡∫+∫, <ë‘·\≈£î <ë‘· nuÛÑj·TÁ|ü<ë‘· nsTTq l uÛÑs¡<ë«» eTVü≤sêCŸì, ~e´»qì n*y˚ \ TeT+>∑ e TàqT eTqkÕ, yê#ê qeTdü ÿ ]dü ÷ Ô á ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à Hê eT¨‘· ‡ yêìï uÛ≈Ñ î£ \Ô +<äs÷¡ ~e´eTT>± |üP]Ô#X˚ Ês¡T. 30 www.saimasterforums.org


Books on Sri Ramakrishna Paramhansa and Swami Vivekananda

l sêeTø£èwüí uÀ<ÛëeTè‘·eTT uÛ≤s¡‘+· Hê neTs¡ uÛ≤s¡‘+· C≤„q jÓ÷>∑+ ãT~∆ jÓ÷>∑+ ø£s¡à jÓ÷>∑+ l sêeTø£èwüí ø£<∏ëeTè‘·+-2 kÕ«$T $y˚ø±q+<ä (2 uÛ≤>±\T ) eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ Hê neTs¡ dü+<˚X+¯ uÛÑøÏÔ jÓ÷>∑+ dü+<˚X¯ ‘·s¡+–DÏ(ø=\+uÀ`n˝Ààsê) $y˚ø£ dü÷s√´<äj·TeTT <Ó’e+‘√ düVü≤Jeq+ uÛÑ>∑e+‘·Tì düìï~Û˝À uÛÑ≈£îÔ\T eTT$y˚ø±q+<ä ˝ÒU≤e[

25.00 20.00 30.00 15.00 15.00 120.00 60.00 5.00 30.00 10.00 40.00 20.00 100.00 80.00 25.00

My Idea of Education Karma Yoga God Lived with Them The Lived with God Raja Yoga Bhakti Yoga Jnana Yoga Letters of Swami Vivekananda Reminiscences of Swami Vivekananda Talks with Swami Vivekananda Complete Works of Swami Vivekananda-9 Meditation and Its Methods Vivekananda on Himself Ramakrishna and Vivekananda Tales and Parables of Sri Ramakrishna Lectures from Colombo to Almora Complete Works of Swami Vivekananda Sayings of Sri Ramakrishna

34.00 18.00 170.00 140.00 36.00 16.00 50.00 110.00 100.00 58.00 110.00 18.00 100.00 7.00 45.00 40.00 50.00 25.00

C…’ kÕsTT e÷düsº Y !! Á|æj·T >∑Ts¡T ã+<ÛäTe⁄˝≤sê! »>∑<äTZs¡T l kÕsTTe÷düºsY Ä•+∫q Ä<Ûë´‹àø£ ùde\q+~+#·&ÜìøÏ, ~e´»qì n*y˚\TeT+>∑eTà uÛÑs¡<ë«E\ ÄodüT‡\‘√ ªl eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtºμ kÕú|æ+#·ã&çq~. kÕsTTe÷düºsY uÛÑ≈£îÔ\T, õC≤„düTe⁄\T`|ü⁄düÔø£eTT\T, bò˛{À\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ïø=s¡≈£î>±ì, $sêfi¯eTT\T eT]j·TT Magazine Subscriptions yÓTT<ä\>∑T nìï $wüj·TeTT\≈£î á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüTqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. D.D.\T, M.O.\T ≈£L&Ü á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüT≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡T. Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 Phone :040-20063300 OR, Sri Manga Bharadwaja Trust , Ongole Branch Office Kothapeta, Kondaiah Street, Ongole, Andhra Pradesh - 523002. Phone : 08592 233271

|üP»´ l kÕsTTe÷düºsY ùdyê_Û˝≤wüß\T sT÷ ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷\≈£î $sêfi≤\]Œ+∫ ‘·]+#·>\∑ s¡T. Magazine eT]j·TT General Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Annadanam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Sai Master)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Ashramam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Peace Foundation)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Books order qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Publications)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T

www.saibharadwaja.org

31 www.saimasterforums.org


|ü s ¡ e T |ü P »´ Ä#ês¡ ´ l møÏ ÿ sê\ uÛÑs¡<ë«» e÷düºs¡T>±]#˚ s¡∫+#·ã&çq n|üPs¡« Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏äeTT\T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·+`l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Á‘· l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTT düìï~Û l kÕsTT e÷düºsY Á|üe#·qeTT\T l kÕsTTHê<Ûä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT kÕsTTHê<∏ä |üP» kÕsTTHê<∏ä düúeqeT+»] •]&û Äs¡‘T· \T kÕsTTu≤u≤qT ùd$+#·&ÉyÓT+<äT≈£î dü‘‡· +>∑eTT`uÛ»Ñ q •]&û πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙqeTT $C≤„q M∫ø£\T |ü]Á|Xü ï¯ eT‘·yTÓ +<äT≈£î? @~ ì»+? <Ûë´qjÓ÷>∑ düs¡«dü«+ ãT<ä∆<Ûë´q Vü≤è<äj·T+ <ä‘êÔe‘ês¡ eTVü≤‘·à´+ dü+Væ≤‘êj·Tq >∑Ts¡T ~«kÕVü≤Ádæ |ü⁄s¡Twüdü÷ø£Ô s¡Vü≤dü´+ kÕsTTdü÷øÏ`Ô Ä#ês¡´yêDÏ l bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ne<Ûä÷‘· l Nsê\ kÕ«$T ne<Ûä÷‘· l yÓ+ø£j·T´kÕ«$T l Äq+<äe÷sTT neTà {Ïu…{Ÿ jÓ÷– $T˝≤πsbÕ #·]Á‘· l Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Hé u≤u≤ #·]Á‘· kÕ«$T düeTs¡ú (nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T) eTqeTT`eTq dü+düÿè‹

Ç‘·s¡ Á|ü#·Ts¡D\T eTVü‰‘·Tà\ eTT<äT_› &É&¶ TÉ ne<Ûä÷‘· ∫e≥+ neTà l dæ<ë∆s¡÷&ÛÉ kÕ«$T #·]Á‘· l kÕsTT e÷düºsY düèà‘·T\T eTs√ q+<äB|ü+ Ä#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[ uÛÑ>∑yêHé l uÛÑs¡<ë«»

55`00 35`00 40`00 75`00 55`00 40`00 125`00

200`00 90`00 70`00 70`00 75`00 25-00 u≤\\ l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT 75`00 50`00 BOOKS IN ENGLISH 20`00 Baba The Master 110-00 5`00 Sai Guru Charitra 70-00 6`00 Supreme Master (Swami Samartha) 60-00 5`00 Sai Baba of Shirdi and His Teachings 60-00 5`00 Life and Teachings of Hazarat Tajuddin Baba 60-00 10`00 BOOKS IN OTHER LANGUAGES 40`00 40`00 Sadguru Sai Baba (Hindi) 100-00 80-00 20`00 Sai Leelamrutham (Kannada) 25`00 Sai Baba Jeevitha Charitham(Malayalam) 90-00 Baba Leelamrutham (Tamil) 80-00 40`00 Sai Sri Guru Charitra (Hindi) 50-00 30`00 Sri Guru Chraitra (Kannada) 99-00 Swami Samartha (Kannada) 45-00 40`00 Arathi (Tamil) 6-00 80`00 Shirdi Stavana Manjari (Tamil) 3-00 30`00 5`00 45`00 SRI GURUPADUKA PUBLICATIONS 25`00 c/o, Sri Manga Bharadwaja Trust, 40`00 Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 30`00 Phone : 040-20063300 45`00 Send DD in favour of "Sri Manga 35`00 Bharadwaja Trust (Publications)", 40`00 payable at Hyderabad OR Ongole 55`00

|üì#˚sTT, <˚e⁄ì HêeTeTT#·Ã]+#·T, düÁ<ä+Z <Ûë\T #·<Tä e⁄.


Sai Baba Magazine - June 2012 Issue (Telugu)  

Sai Baba Magazine - June 2012 Issue (Telugu)

Sai Baba Magazine - June 2012 Issue (Telugu)  

Sai Baba Magazine - June 2012 Issue (Telugu)

Advertisement