Page 1


l <ëdü>∑DT≈£î ñ<√´>∑+˝À ãVüQeT‹ Á|ükÕ~+∫q l kÕsTT Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Ä>∑düTº 2012

01

n$ oÅ <ëdü>D∑ T b˛©düT ñ<√´>∑+˝À e⁄qï s√E\T. ˇø£kÕ] n‘·&TÉ u≤u≤ <äsÙ¡ Hês¡y ú TÓ Æ e#êÃ&TÉ . u≤u≤ <äs¡Ùq+ #˚düTø=ì eTsêï&ÉT n‘·&ÉT &É÷´{°˝À #˚sê\H˚ e⁄<˚›X¯´+‘√ e#êÃ&ÉT. <äs¡Ùq+ #˚düTø=ì u≤u≤qT d ô \e⁄ ø√s¡>±H˚ Äj·Tq, ªªm+<äT≈£î yÓfifl& ¯ +É ? yÓfi¯flqø£ÿs¡˝Ò<äTμμ nHêïs¡T. eTsêï&ÉT sƒêDÒ˝Àì HÓyêdt õ˝≤¢˝À b˛©düT n~Ûø±s¡T\T ‘·ìFøÏ edüTH Ô êïsT¡ . | ô >’ ± nqTeT‹ rdüTø√≈£î+&ÜH˚ n‘·&TÉ e#êÃ&TÉ >∑qTø£ n‘· & É T nø£ ÿ &É ≈ £ î ‘· | ü Œ ø £ yÓ [ fl rsê*. u≤u≤ nqT»„sTTe«ø£ b˛e&É+‘√ @+#˚j·÷˝À ‘√#·ø£ yê´≈£î\|ü&TÉ ‘·÷H˚ Ä–b˛j·÷&ÉT. n+‘˚>±ø£, u≤u≤ n‘·ìì Ä sêÅ‹ ‘·eTe<ä›H˚ |ü&ÉTø√eTHêïs¡T! ø±ì á yê´≈£î\‘· ø±s¡D+>± n‘·ìøÏ ìÅ<ä|ü≥ºø£ n≥÷, sTT≥÷ bıs¡T¢‘·÷H˚e⁄Hêï&ÉT. sêÅ‹ eT÷&ÉT>∑+≥\ düeTj·T+˝À u≤u≤ nø£kÕà‘·T>Ô ± n‘·ìì ø±*‘√ ‘·ìï, ªªu≤eeT]B! ˝Ò, ˝Ò, m+<äT≈£î ìÅ<äb˛‘·THêïe⁄?μμ nHêïsT¡ . Ä e÷≥ $ì n‘·ìøπ + #˚j÷ · ˝À ‘√#·˝< Ò Tä . ns¡úsêÅ‹ sƒêDÒ m+<äT≈£î yÓfi≤fl*? yÓ[flHê @+ | Å j ü ÷ Ó »q+? nsTTHê u≤u≤ Ä»„≈î£ ‹s¡T>∑T˝Ò<Tä . n+<äTø£ì nsTTwü+º >±H˚ n‘·&TÉ ãj·T˝Òs› ê&ÉT. yÓfiS ¯ ,Ô yÓ fi ¯ S Ô <ë]˝Àì Å | ü y êfi≤q~ ˇ&É T ¶ ≈ £ î #˚ s ê&É T . q\TyÓ’|ü⁄˝≤ #·÷düTÔqï n‘·ì <äèwæº q~ ˇ&ÉT¶q ÇdüTø£˝À @<√ø±s¡´ ìeT>∑Tï˝…’e⁄qï q\T>∑Ts¡T e´≈£î\Ô | ô ’ |ü&+ç ~. ns¡sú êÅ‹ nø£ÿ&Éyê]ì #·÷#˚d]ü øÏ >∑ D ÷≈£ î yês¡ T <=+>∑ ˝ … + <ä T ≈£ î ø±>∑ ÷ &É < ä ì nqTe÷q+ ø£*Z+~. ˇø£ÿ&˚ e⁄qï|üŒ{Ïø° b˛©düT nsTTq ø±s¡D+>±qT, dü«<Ûsä à¡ bÕ\Hê ìs¡‘T· &Ée≥+ e\¢ q ÷ n‘· & É T eTT+<ä T ≈£ î kÕ>±&É T . n‘· ì nqTe÷qy˚T ì»yÓTÆ+~. yês¡T <=+>∑*+∫q kıeTTàqT |ü+#·T≈£î+≥Tqï <=+>∑˝Ò! <ëdü>∑DT ìs¡“j ¤ T· +>± yê] e<ä≈› î£ yÓ[fl yê]ì b˛©düTd ù w º q ü T≈£î www.saibharadwaja.org

q&ÉeeTHêï&TÉ . u≤u≤ Äosê«<ä |ò*ü ‘·y÷ Ó @yÓ÷, yês¡T n‘·ìì m~]+∫ bÕ]b˛≈£î+&Ü ‘·eT≈£î ‘êy˚T ˝§+–b˛j·÷s¡T. n‘·&TÉ yê]ì n¬sdüTº #˚dæ HÓyêdt b˛©düTùdºwüqT≈£î rdüT≈£î yÓfi≤fl&ÉT. nø£ÿ&çøÏ yÓfi‚fldü]øÏ ‘Ó*dæ+~ ` ô|’ n~Ûø±] sTT‘· & É T nqTeT‹ ˝Ò ≈ £ î +&Ü ù d º w ü q T $&ç ∫ b˛sTTq+<ä T ≈£ î ø±s¡ D + ‘Ó \ T|ü e T+≥÷ e´‹πsø£+>± ]b˛s¡Tº yÅ êdæ yÓfi≤fl&ì É . ø±ì sTT‘·qT | Å U ü ≤´‘· <=+>∑\qT n¬sdüT# º d ˚ æ rdüTø¬ fi‚fl dü]øÏ |ü]dæ‹ ú |üP]Ô>± ‘ês¡Te÷s¡sTT+~. n‘·ì kÕVü≤k˛ù|‘·yTÓ q Æ á |üìøÏ | Å Xü +¯ dæ+∫ | Å uü TÑÛ ‘·«eT‘·ìøÏ ãVüQeT‹ ≈£L&Ü sTT∫Ã+~. á ©\ nqTuÛ$ Ñ +∫q <ëdü>D ∑ T≈£î u≤u≤j·T+<äT uÛøÑ ÔÏ rÅeeTsTT+~.

1

www.saimasterforurms.org


kÕsTTu≤u≤ Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï: 30

Ä>∑dTü º-2012

dü+∫ø£: 04

OFFICIAL ORGAN OF SRI MANGA BHARADWAJA TRUST

|üse¡ T|üP»´ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»>±]#˚ kÕú|+æ #·ã&çq @¬øø’ £ |üÁ‹ø£, eTq

ªªkÕsTTu≤u≤μμ $wüj·Tdü÷∫ø£ 01. l <ëdü>∑DT ñ<√´>∑+ ì*|æq l kÕsTT 02. kÕsTTu≤u≤ ` ãH˚ï$Tj·÷ 03. eTq dü+düÿè‹ ` kÕ«‘·+Á‘·´eTT 04. lll ne<Ûä÷‘· yÓ+ø£j·T´ kÕ«$T 05. ãT<ä∆ <Ûë´q Vü≤è<äj·TeTT ` 2 06. l <ä‘·Ô©˝≤eTè‘·eTT 07. nqq´ ∫+‘·q 08. yêsêÔ˝≤|üeTT 09. C≤„H˚X¯«sY eTVü≤sêCŸ #·]Á‘· 10. l >∑Ts¡T#·]Á‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãq sêqTqï~ ∫s¡THêe÷ Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P,Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 500 068 Phone No. - 040 65741550 website: www.saibharadwaja.org www.saimasterforums.org

- Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» - Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» - leT‹ l<˚$ - Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» ` Áo eT‹ y˚<eä ‹ -l eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtº

01 03 06 08 10 15 19 21 25 29

NÛ|tò m&ç≥sY: l b˛\÷] lìyêdüsêe⁄ _.m.m˝Ÿ.m˝Ÿ._ m–®≈L£ ´{Ïyé m&ç≥sY: &܈ˆ ÄsY.mdt. X¯•<ÛäsY, |æôV≤#Y. &ç

#·+<ë $es¡eTT\T $&çÁ|ü‹ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë sê»b˛wü≈£î\T eTVü‰sê»b˛wü≈£î\T

: : : :

s¡÷. s¡÷. s¡÷. s¡÷.

10`00 100`00 3,000`00 5,000`00

bÕsêj·TD+fÒ uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì ©\\T, ne‘ês¡ $X‚cÕ\T #·<Tä e⁄≈£î+≥÷, $+≥÷ n+<äT˝À |üsêj·TD‘· #Ó+<ä&yÉ T˚ . Áø£eT+>± eTq ‘·\+|ü⁄\T, Ä#·sD¡ . ÄX¯j÷· \T n˙ï Äj·Tq |üs+¡ >± e÷s¡&yÉ T˚ ` dü+kÕs¡T\ J$‘ê\T ‘·eT ≈£î≥T+ã ÁX‚jT· ùd‡ \ø£´å +>± ø£*–q≥T¢, @$T #˚dTü HÔ ê, mø£ÿ&ÉTHêï eTs¡|⁄ü sêq≥T¢, e÷qe⁄\+<äs÷¡ ‘êeTT ‘·eT X¯Øsê\T, ù|s¡T¢ nqï uÛ≤e+‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+~q≥T¢ ` uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì Á|”‹ì, düàs¡Dq÷ ô|+#˚$>± e÷πs˝≤>∑Tq #·<eä &ÉeTT, eTqq+ #˚jT· &ÉeTT ` sTTy˚ bÕsêj·TD. Áù|sTTdæøÏ Á|æjT· yÓTqÆ e˙ï, Á|æjT· TìøÏ Á|”‹æ ø£se¡ TT˝…,’ $T–*\e˙ï nsTTwüyº TÓ qÆ ≥T¢ Áø£eT+>± eTq dü<Tä sZ T¡ e⁄≈£î Á|”‹ø£sy¡ TÓ qÆ e÷≥\T, |üqT\T, q&Ée&ÉT˝Ò eTq≈£î Á|”‹ø£se¡ TT\e&É+ |üsêj·TD‘·. n~ ø£˝˝ZÒ ≤ düÁ<ä+Z <Ûë\qT #·<eä &É+ bÕsêj·TD. ` Ä#ês¡´ møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«» kÕsTTu≤u≤ |üÁ‹ø£˝À yÓ\Te&˚ yê´kÕ\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\≈£î Äj·÷ s¡#·sTT‘·˝Ò u≤<ÛäT´\T.


kÕsTTu≤u≤ ` ãH˚ï$Tj·÷ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Ä>∑düTº 2012

Å o kÕsTTu≤u≤

eTVü ‰ dü e ÷~Û #Ó+<ä&ÜìøÏ ø=+‘· ø±\+ eTT+<äT ø±•yéT, #√fÒU≤Hé, nMTsY nqT uÛÑ≈£îÔ\qT Ws¡+>∑u≤<äT yÓ[fl nø£ÿ&É ãH˚ï$Tj·÷ eT]j·TT wü+düTB›Hé $Tj·÷ nqT sTT<ä›s¡T eTVü‰‘·Tà˝…’q |òüø°s¡T\≈£î, ªª‘=$Tà<äe HÓ\˝À ‘=$Tà<äe ‘˚Bq n˝≤¢ | ô {Ïq º B|ü+ n˝≤¢j˚T rdüT≈£îb˛‘ês¡Tμμ nì #Ó|æŒ s¡eTàHêïs¡T. Ä uÛÑ≈£îÔ\T n˝≤H˚ #˚dæ e#êÃπs >±ì Ä e÷≥\ø£s¡úy˚TyÓ÷ yê]øÏ ‘Ó*j·T˝Ò<äT. Ä dü+e‘·‡sêìøÏ #Ó+~q eTTdæ¢+\ |ü+#ê+>∑+ Å|üø±s¡+ 9e e÷dü+˝À 9e ‘êØKTH˚ kÕsTT eTVü‰düe÷~Û #Ó+<ës¡T. Ä ‘·sê«‘· >±ì Ä uÛÑ≈£îÔ\≈£î u≤u≤ e÷≥\≈£î ns¡ú+ ‘Ó*j·T˝Ò<äT. Ç+‘·≈£L kÕsTTu≤u≤ n+‘· Å|ü‘˚´ø£+>± ø£ãTs¡T #˚dæq Ä |òüø°s¡T¢ mes¡T? mø£ÿ&Óø£ÿ&ç uÛÑ≈£îÔ\≈£î $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À <äsÙ¡ q$Tj·T´ >∑*–q kÕsTT Ä |òüø°s¡¢≈£î n˝≤H˚ <äs¡Ùq$T∫Ã Ä e÷≥\T #Ó|üŒe#·TÃ>∑<ë, Ä uÛÑ≈£îÔ\ <ë«sêH˚ ø£ãT¬s+<äT≈£î ô|{≤ºs¡T?

02

uÛÖ‹ø£s¡÷|ü+‘√ e⁄+≥÷H˚ c˛˝≤|üPsY õ˝≤¢˝Àì nø£ÿ˝Ÿø√{ |ü≥ºD+˝À Åo nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T>± ≈£L&Ü eTs=ø£ uÛÖ‹ø£s÷ ¡ |ü+‘√ ‘·eT ne‘ês¡ ø±sê´ìï ø=qkÕ–+#ês¡T. á ©\ m+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq<√ eTqeTT | Å # ü T· ]+∫q ªªÅokÕ«$T düeTs¡μú μ #·÷d ù >Ô ±ì ‘Ó*j·T<äT. <ä‘êÔe‘ês¡eTH˚ ˇπøHêD≤ìøÏ ªu§eTàμ kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Å‘· nsTT‘˚, u§s¡TdüT ªªÅo kÕ«$T dü e Ts¡ ú μ μ J$‘· #· ] Å ‘ · <ëì <ë«sê kÕsTTu≤u≤≈£î ôV’≤+<äe kÕ+Å|ü<ëj·T+‘√ m+‘· düìïVæ≤‘· dü+ã+<ÛäeTTqï<√ ‘Ó\TdüTÔ+~. n˝≤H˚ Äj·Tq≈£î ÇkÕ¢+ kÕ+Å|< ü ëj·T+‘√H˚ >±ø£ eTTdæ+¢ eTVü‰‘·Tà\‘√ >∑÷&É düìïV≤æ ‘· dü+ã+<Ûe ä TT e⁄qï<ì ä á Ws¡+>∑u≤<äT |òüø°s¡¢≈£î dü+ã+~Û+∫q ©\ ‘Ó\TŒ‘·Tqï~. Ç|ü &ÉT sTT<ä›] eTVü‰düe÷<ÛäT\T Ws¡+>∑u≤<äT˝À e⁄HêïsTT. M]˝À |òüø°s¡T Vü≤»s¡‘Y ãH˚ï$Tj·÷>±] ndü\T ù|s¡T eTVü≤eTà<é Vü≤»s¡‘YU≤Hé. áj·Tq eTTdæ+¢ eTVü‰‘·Tà\˝À eT¨qï‘T· ˝…q ’ düjT· ´<é n_®˝Ÿ _j· ÷ u≤˙>±] •wü ß ´&É T . Ä >∑ T s¡ T e⁄>±s¡ T

kÕsTTu≤u≤ n+‘· Å|ü‘˚´ø£+>± ø£ãTs¡T #˚dæq Ä |òüø°s¡T¢ mes¡T? mø£ÿ&Óø£ÿ&ç uÛÑ≈£îÔ\≈£î $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À <äs¡Ùq$Tj·T´ >∑*–q kÕsTT Ä |òüø°s¡¢≈£î n˝≤H˚ <äs¡Ùq$T∫Ã Ä e÷≥\T #Ó|üŒe#·TÃ>∑<ë, Ä uÛÑ≈£îÔ\ <ë«sêH˚ ø£ãT¬s+<äT≈£î ô|{≤ºs¡T? kÕsTT ne‘êsêø±sê´\˝À ˇø£{ÏeT‘·kÕeTs¡dü´+.Äj·Tq≈£î Væ≤+<ä÷`eTTdæ¢+ Ä<Ûë´‘·à kÕ+Å|ü<ëj·T+‘√qT, yê{ÏøÏ #Ó+~q eTVü‰‘·Tà\‘√q÷ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûe ä TT e⁄qï~. ˇø£ e+ø£ Äj·Tq •]&û˝À

Å | ü k Õ~+∫q Å | ü > ±&Û É y Ó T Æ q jÓ ÷ >∑ <ä è wæ º e\q |ü s ¡ e ÷‘· à kÕøå ± ‘êÿs¡ + \_Û + ∫q|ü Œ { Ï q T+&ç ãH˚ï$Tj·÷>±s¡T e÷qeùde #˚d÷ ü Ô dü+≈£î∫‘· eT‘· <ä è wæ º ø Ï nr‘· y Ó T Æ q uÛ Ñ > ∑ e <ä “ ¤ ø Ï Ô ì Å | ü # ês¡ + #˚düTÔ+&˚yês¡T. M] uÛÑ≈£îÔ\˝À yÓqTø£{Ï ìC≤+ 3


dü + kÕú q +˝Àì eT+Å ‘ · T \T ñqï ‘ √<√´>∑ T \T, C≤^s¡T<ëπs¢>±ø£ y˚˝≤~uÛÑ≈£îÔ\THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<äT sêC≤´ìøÏ Å|ü<ÛëqeT+Å‹>± e⁄qï eTVü‰sê» øÏwüHé Á|ükÕ<é>±s¡T >∑÷&É M] uÛÑ≈£îÔ˝Ò. <äj·÷ |üPs¡Tí\sTTq ãH˚ï$Tj·÷>±] <äs¡ÙqeTT#˚‘· m+<äs√ ñ‘·ÔeT kÕ<ÛTä e⁄\T>±qT, •wüß´\T>±q÷ s¡÷bı+<ës¡T. yê] düe÷<ÛTä \T eTq<˚X+¯ ˝Àì e⁄qï bÅ Õ+‘ê\˝ÀH˚ >±ø£ bÕøÏkÕÔqT˝À >∑÷&Ü e⁄HêïsTT. yê{Ïqìï+{Ïì y˚˝≤~ uÛÑ≈£îÔ\T <ä]Ù+∫ ÅX‚j·TdüT‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. M] •wü ß ´\˝À eTVü ‰ ‘· T à\T>± s¡ ÷ bı+~qyê]˝À Hê>∑|üPsY≈£î #Ó+~q Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Hé u≤u≤ eT]j·TT V ô ≤’ <äsêu≤<äT≈£î #Ó+~q Vü≤»s¡‘Y >√<ësê¸. M] <äsêZ\ Å|üuÛ≤e+<ë«sê Vü≤»‘·sY ãH˚ï$Tj·÷>±] ~e´ ø±s¡´+ H˚{øÏ ° ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚e⁄qï~. á <äsêZ\T <ä ] Ù+#˚ yê]˝À eTTdæ ¢ + ˝Ò > ±ø£ Væ ≤ +<ä T e⁄\T, •≈£îÿ\T, ø¬Å d ’ e Ôü ⁄\T eT]j·TT bÕØÙ\T >∑÷&Ü e⁄HêïsT¡ . yê] J$‘· ø±\+˝À Vü≤»s¡‘Y ãH˚ï$Tj·÷>±s¡T, ‘·eT •wüß´\qT ≈£î\eT‘· uÒ<Ûë\T |ü{Ϻ+#·Tø=q≈£î+&Ü e÷qeù d e #˚ d æ <˚ X ¯ d ü y Ó T Æ ø £ ´ ‘· kÕ~Û + #· e Tì Ä<˚•+#ês¡T. ãH˚ï$Tj·÷>±] düe÷~Û <ä>sZ∑ ¡ uÛ≈Ñ î£ \Ô T bı+~q ø=ìï ~yê´qTuÛy Ñ ê\≈£î eT#·TÑT· qø£\T>± á øÅ +Ï ~$ \_Û+#êsTT. ˇø£|ü &ÉT ôV’≤<äsêu≤<äT sêC≤´ìøÏ Á|ü<Ûëq eT+Å‹>± e⁄qï eTVü‰sê» øÏwüHéÅ|ükÕ<é>±s¡T @<√ bıs¡bÕ≥T #˚jT· ≥+e\q n‘·ìì ìC≤eTT düT˝≤ÔqT |ü<ä$ qT+&ç ‘=\–+#ê&ÉT. n|ü &ÉT øÏwüHéÅ|ükÕ<äT Ws¡+>∑u≤<äT yÓ[fl Vü≤»s¡‘Y ãH˚ï$Tj·÷>±]ì ø£\dæ

$TeTà*ï ÄÅX¯sTT+#·&É+ <˚ìø°?μμ nHêï&É‘·&ÉT. Vü≤»‘·sY ãH˚ï$Tj·÷>±s¡T ô|<ä›>±q$«, n‘·ì #˚‹ì |ü≥Tºø=ì ne÷+‘·+ ˝≤–y˚dæ, ªª˙e⁄ ôV’≤<äsêu≤<äT yÓfi¯ófl, n+‘ê u≤>∑T+≥T+~μμ nHêïs¡T. Äj·Tq ‹]– yÓ[flqø=~› s√E\˝ÀH˚ HÓ’C≤+ qyêãT n‘·ìì ôV’≤<äsêu≤<äT sêE>± ìj·T$T+#ê&ÉT. ˇø£kÕ] kÂB nπs_j·÷qT+&ç ˇø£

ñqà‘êÔedüú˝À e⁄qï Vü≤»s¡‘Y ãH˚ï$Tj·÷>±s¡T n‘·ìì nø£kÕà‘·TÔ>± ˇø£ ô|<ä› >√‹˝ÀìøÏ ‘√dæyk˚ Õs¡T. n+<äT˝À |ü&bç ˛sTTq øÏwHü é Å|kü Õ<äT≈£î ã\yÓTqÆ >±j·÷\T ‘·–˝≤sTT. ìyÓ«s¡b˛sTT #·÷düTÔqï n‘·ìì ô|’øÏ m>∑Åu≤øÏ ãj·T≥≈£î s¡eTàì Ä<˚•+#ês¡T. ª á ø£wüº+˝ÀqT+&ç Hê¬ø’ H˚qT ãj·T≥≈£î sê>∑*–‘˚ H˚ìø£ $TeTà*ï ÄÅX¯sTT+#·&É+ <˚ìø°?μ nHêï&É‘·&ÉT. ‘· q |ü s êuÛ Ñ y êìï ‘=\–+#· e Tì Å b Õ]∆ + #ê&É T . ñqà‘êÔedü˝ú À e⁄qï Vü≤»s¡‘Y ãH˚ï$Tj·÷>±s¡T n‘·ìì nø£kÕà‘·TÔ>± ˇø£ ô|<ä› >√‹˝ÀìøÏ ‘√dæy˚kÕs¡T. n+<äT˝À |ü&çb˛sTTq øÏwüHéÅ|ükÕ<äT≈£î ã\yÓTÆq >±j·÷\T ‘·–˝≤sTT. ìyÓ«s¡b˛sTT #·÷düTq Ô ï n‘·ìì ô|’øÏ m>∑Åu≤øÏ ãj·T≥≈£î s¡eTàì Ä<˚•+#ês¡T. ªªá ø£w+ºü ˝ÀqT+&ç Hê¬ø’ H˚qT ãj·T≥≈£î sê>∑*–‘˚ H˚ìø£

ns¡ãT“ C≤‹yê&ÉT e∫à Ws¡+>∑u≤<äT˝Àì ‘êCŸ ãC≤sY nqT bÅ Õ+‘·+˝À ‘·q d ù ïV≤æ ‘·T\‘√ ø£\dæ ø=ìï s√E\THêï & É T . n‘· & É T Ä ns¡ ã T“ q T ãH˚ï$Tj·÷ <äs¡ÙHêìøÏ rdüT≈£îyÓfi≤fl&ÉT. n|ü &ÉT nø£ÿ&É yê]#·T≥÷º, uÛ≈Ñ î£ \Ô T, | ù <äyêfi¯ófl, •wüß´\÷ e⁄Hêïs¡T. Äj·TqqT #·÷dü÷ÔH˚ Ä ns¡ãT“, ªªnπs, Vü≤»s¡‘Y ãH˚ï$Tj·÷>±s¡+fÒ Msê? Ms¡T Vü≤CŸ

4 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


j·÷Å‘·≈£î á dü+e‘·‡s¡+ eTø±ÿ e∫Ãq|ü &ÉT <ä]Ù+#êH˚!μμ nHêï&ÉT. n|ü &ÉT ãH˚ï$Tj·÷ >±s¡T ªªne⁄qT, y˚TeTT Vü≤CŸj÷ · ‘Å ≈· î£ e#êÃeTT. nsTT‘˚ ~e´ s¡ ÷ |ü + ˝À e#êà e TT>±ì, á uÛ Ö ‹ø£ s¡ ÷ |ü + ˝À>±<ä T μμ nHêï s ¡ T . n˝≤π > ø±uÀ\T uÛÖ‹ø£+>± •]&û˝À e⁄+≥÷H˚ kÕsTTu≤u≤, ªªH˚ ì |ü &É T ø±o yÓ [ fl >∑ + >∑ ˝ À kÕï q +#˚ d æ edüTÔHêïqT eTs¡\ sTTø£ÿ&É kÕïqyÓT+<äT≈£î?μμ nH˚yês¡T. kÕïq+ #˚j·Tìyês¡˝≤¢ ne<Ûä÷‘·\T, eTVü‰‘·Tà\ì eTqeTT bıs¡ã&ÉT≈£î+<äTeTT >±ø£! n$ yÓ T T<ä { Ï Å | ü | ü + #· j · T T<ä ∆ + »]–qs√E\T, eTq Å | ü u Û Ñ T ‘· « + uÛ ≤ s¡ r j· T ôd’ì≈£î\qT j·TT<ä∆+ #˚j·T&Üì¬ø’ $<˚XÊ\≈£î |ü+bÕ\ì ìX¯ÃsTT+∫+~. yê]˝À ˇø£&Ó’q nãT›˝Ÿ s¡V≤ü e÷Hé nqTyê&ÉT ãH˚ï$Tj·÷>±]ì <ä ] Ù+∫ ‘êqT $<˚ X Ê\˝À j· T T<ë∆ ì øÏ yÓ&ÉT‘·THêïqì #Ó|æŒ ‘·qqT ø±bÕ&Ée\dæq<äì Äj·TqqT ÅbÕ]ú+#ê&ÉT. Äj·Tq Äo«~+∫ n‘· ì ì |ü + bÕ&É T . ‘· s ê«‘· Ä ô d ’ ì ≈£ î &É T |ü j · T ìdü T Ô q ï HÍø£ dü e TTÅ < ä + eT<Û ä ´ ˝À uÛj Ñ T· +ø£s+¡ >± ø£+|æ+#·kÕ–+~. n~ @ø£D å ≤HÓH ’ ê düeTTÅ<ä+˝À eTTì–b˛e#·TÃqì z&É ¬øô|ºqT n+<ä]˙ V ô ≤#·Ã]+#ê&ÉT. n|ü &ÉT Ä HÍø£˝Àì yês¡+<ä]˙ s¡øÏå+#·eTì ãH˚ï$Tj·÷>±]ì ÅbÕ]ú+∫ ì•Ã+‘·>± ì<ä›s¡b˛j·÷&ÉT nãT›˝Ÿ s¡V≤ü e÷Hé. n‘·ìøÏ dü«|üï+˝À Ä eTVü≤˙j·TT&ÉT ø£ì|æ+∫ HÍø£qT ‘·eT #˚‘·T\‘√ HÓ&ÉT‘·÷, ªª˙y˚MT uÛÑj·T|ü&É≈£î, H˚qT ˙‘√ >∑÷&É e⁄HêïqT MT ø¬ {Ϻ | Å e ü ÷<äeT÷ dü+uÛ$ Ñ +#·<Tä μμ nì #ÓbÕŒsT¡ . n‘·ìøÏ eTs¡Tø£D å y˚T yÓT\T≈£îee∫à #·÷#˚d]ü øÏ ªªÅ | ü e ÷<ä + ‘· | æ Œ b˛sTT+~. Çø£ eTq¬ø{ϺuÛÑj·TeT÷˝Ò<äTμμ nì HÍø£ ¬ø|üºqT #ÓãT‘·Tqï e÷≥\T n‘·ì #Ó$qã&ܶsTT. ˇø£s√E ‘êEB›Hé nqT ˇø£ ôd’ì≈£î&ÉT áj· T qqT <ä ] Ù+∫, ªªHê eTqdü T ‡ Hê kÕ«BÛq+˝À e⁄+&É≥+˝Ò<äT. Hê≈£î |æ∫à nì ìs¡sí TT+∫ qqTï d ô q ’ ´+˝ÀqT+&ç ‘=\–+#ês¡T.μμ nì eTq$ #˚kÕ&ÉT. ãH˚ï$Tj·÷>±s¡T n‘·ì e÷≥\T m+‘√ XÅ < ¯ >∆ä ± $ì n‘·ìyÓ| ’ ⁄ü ‘·<ø˚ +£ >± ø=~› ùd|ü⁄#·÷∫, ªª˙e⁄ j·TT<ä∆+˝À »qT\qT #·+|üe\dæq yê&ç$ ø±e⁄. <äTwüߺ\qT ôd’‘·+

dü + dü ÿ ]+∫ ñ<ä ∆ ] +#˚ yê&ç $ . ˙ kÕú q eTT Hê>∑|Pü sY. n#·Ã{øÏ Ï yÓ[fl | ù <ä\qT ñ<ä]∆ dü÷Ô e⁄+&ÉTμμ nì #Ó|æŒ Äos¡«~+#ês¡T. n‘·&ÉT Hê>∑|üPsY#˚] Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Héu≤u≤>± Å|üdæ~∆#Ó+<ë&ÉT. Vü≤»s¡‘Y ãH˚ï$Tj·÷ >±s¡T 1921 ÅbÕ+‘·+˝À düe÷~Û #Ó + <ës¡ T . á $esê\T e÷≈£ î k˛<ä s ¡ T &É T õ.yÓ+ø£≥sêe⁄>±s¡T (ôV’≤<äsêu≤<äT) n+<ä#˚kÕs¡T.

ªªz <˚yê! Ms¡T #˚dqæ bÕbÕ\ìï+{Ïø° düe÷<Ûëq+ yê]q&ÉT>∑≈î£ +&Ü qH˚ï n&ÉT>∑T, m+<äTø£+fÒ yês¡+<äs÷¡ Hê≈£î #Ó+~qyêπs!μμ ªªá <äèXÊ´<äèX¯´ Á|ü|+ü #·+˝À s¬ |üŒbÕ≥T˝À dü<Tä sZ T¡ e⁄ Á|ükÕ~+#·˝ìÒ ~ @MT ˝Ò<Tä μμ m+<ä]ø° dü<s∆ä êà#·sD¡ , uÛøÑ ÔÏ $XÊ«kÕ\qT Á|ükÕ~+∫ ‘·]+|üCdÒ qæ >=|üŒ eTVü‰‘·Tà\T

ªªl Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›q u≤u≤μμ |üP»´l e÷düsº T¡ >±s¡T sêdæq #·]Á‘· Á>∑+<Ûëìï #·~$ ‘·]+#·+&ç. 5

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


eTq dü+düÿè‹ ` kÕ«‘·+Å‘·´eTT Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Ä>∑düTº 2012

eTq<˚X+¯ düTe÷s¡T 11, 12e X¯‘êu≤›\˝À ø√˝ÀŒsTTq dü«sêC≤´ìï ‹]– 1947˝À bı+~+~. #·]Å‘·˝À n+‘·ø±\+ $<˚oj·TT\ ø±fi¯¢ÅøÏ+<ä ÅeT–Zq <˚X¯+ Å|ü|ü+#·+˝À eTs=ø£{Ï ˝Ò<˚yÓ÷! nsTT‘˚ Å|ü‹ <˚X# ¯ ]· ‘Å ≈· L £ ˇø£ | Å ‘ü ´˚ ø£yTÓ q Æ dü«uÛ≤eeTTqïf,¢Ò ‘·øÿÏ q |ü]dæú‘·T\T mìï Ø‘·T\ e÷]Hê C≤‹ \ø£åD+ e÷s¡<Tä . ñ<ëVü≤s¡D≈£î »s¡à˙ <˚XÊìøÏ dü«sê»´+e∫à <˚X¯ düyTÓ øÆ ´£ ‘· ø£*q Z |ü⁄&É˝≤¢ Ä <˚X+¯ | ô <ä› j·TT<ë∆\≈£î ø±s¡DeTÚ‘·÷ e∫Ã+~. n˝≤H˚ | Å ‹ ü <˚X¯ #·]‘Å ˝· Àq÷ ˇø£ $•wü º y Ó T Æ q \ø£ å D + kÕ«uÛ ≤ $ø£ y Ó T Æ ‘=+–#· ÷ dü T Ô + ~. eTq <˚ X ¯ #· ] Å ‘ · ˝ À n˝≤ ‘=+–#·÷∫q yÓ’K] Ä<Ûë´‹àø£ <äèwæº. <ëì‘√ y˚ T fi¯ $ +|ü ã &ç q ñ<ä ´ e÷˝Ò sTTø£ ÿ &É HÓ\ø=+{≤j·Tì|ædTü +Ô ~. n˝≤>±ø£ ø£è‹ Å eT+>± | Å »ü \ yÓ’K]ì e÷s¡ÃpùdÔ C≤‘˚ ìØ«s¡´yÓTÆ kÕ+düÿè‹ø£ u≤ìdü ‘ ê«ìøÏ >∑ T ]j· T e⁄‘· T +<ä ì H˚ { Ï eTq düe÷»+˝Àì yÓK ’ ] #·÷d ù Ô ‘Ó\TdüT+Ô ~. á Ä<Ûë´‘·à<äèwæ,º eTq <˚X¯ #·]‘Å · bı&ÉT>∑THê ø£ì|ædTü +Ô ~. #ê]Å‘ø· y £ TÓ q Æ ø±\+˝À ˇø£e+ø£ y˚<ë\, ñ|ü ì wü ‘ · T Ô \ ø±\+˝À Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · nq+‘· $X¯«+jÓTTø£ÿ |ü]~Ûì ‘ê≈£î‘·Tqï<ë nì|æ+∫q ø±\+˝À eT¨‘·TàèwüºyÓTÆq dü+düÿè‹ $\dæ*¢+~. ‘·s¡Tyê‘· ãT<äT∆ì ø±\+qT+&ç eTÚs¡´ kÕÅe÷»´ ndüe Ô ÷q+ es¡≈î£ ˇø£ eT¨qï‘· <äX¯ Ä<Ûë´‹àø£+>±, kÕ+düÿè‹ø£+>±q÷ ≈£L&Ü yÓ*$ ¢ ]dæ+<äqï~ #·]‘Å .· m|ü &É T ãT<ä ∆ < Û ä s ¡ à +˝À dü V ü ≤ » yÓ ’ • wü º + eTs¡T>∑T|ü&+ç <√ Hê{Ï‘√ Ä dü+düÿè‹ n+‘·]+∫+~. eTq<˚ X ¯ + ˝À

‘· T s¡ T wü ß ÿ\

03

kÕÅe÷»´kÕú|q ü >∑÷&É j·TT<ä+∆ e\qø£+fÒ >∑÷&É Vü‰»s¡‘Y U≤C≤ yÓ÷Væ≤B›Hé ∫Ûd”Ô>±] Ä<Ûë´‹àø£ yÓu ’ e ÑÛ + e\q, Ä<Ûë´‹àø£ •Ksê\q+~q yê] •wü´| Å • ü wüß´\ e\q ÇkÕ¢eTTqT kÕ+düÿè‹ø£+>± | Å »ü \ Vü≤è<äj÷ · \˝À Hê≥T≈£îH˚≥≥T¢ #˚d+æ ~. øπ e\+ j·TT<ä+∆ ˝À $»j·Ty˚T Ä sê»´kÕú|q ü ≈£î ø±s¡DyÓTq Æ ≥¢sTT‘˚ Ä sê»´eT+‘·]+#·&+É ˝À Ä eT‘· dü + dü ÿ è‹>∑ ÷ &É eTq<˚ X ¯ + ˝À n+‘·]+∫j·TT+&˚~. á e÷≥\˝Àì dü‘ê´ìï áHê{Ï ø ° eTq+ #· ÷ &É e #· T à . eTTdæ ¢ + eTVü ‰ ‘· T à\ <ä s êZ \ <ä > ∑ Z s ¡ ù d e#˚ ù d yê]˝À Væ≤+<äTe⁄˝Ò n~Ûø£ dü+K´˝À e⁄+&É&+É sTT+<äT≈£î ‘êsêÿD+. n˝≤H˚ Væ≤+<ä÷<Ûäsêàìï |ü⁄q' Å|ü‹w溑·+ #˚jT· &ÜìøÏ @s¡Œ&q ç $»j·Tq>∑s¡ kÕÅe÷»´+ >=|üŒ y˚<ë+‹jÓÆTq $<ë´s¡DT´\ ÄodüT‡\qT bı+~+~. yÓTT>∑\T#·øÅ e £ s¡T\Ô ø±\+˝À eTs¡˝≤ •yêJ Væ ≤ +<ä ÷ kÕÅ e ÷»´kÕú | ü q #˚jT· >∑*>±&É+fÒ n‘·&øç Ï o Å düeTs¡sú êeT<ëdü kÕ«$T e+{Ï dæ<| ∆ä ⁄ü s¡Twüßì ÄodüT˝‡ Ò ø±s¡D+. n+‘·>±ø£ Ä kÕ<ÛTä |ü⁄+>∑e⁄&ÉT m+‘√ ˝Àp|ü⁄‘√ Ä Å b Õ+‘êìï kÕ+dü ÿ è‹ø£ + >±q÷, Ä<Ûë´‹àø£+>±q÷ dü+dæ<ä∆+#˚XÊs¡ì yês¡T s¡∫+∫q ª<ëdüuÀ<Ûμä #·÷d ù Ô ‘Ó\TdüT+Ô ~. eTs¡˝≤ eTq<˚X+¯ ˝À _ Å {°wt kÕÅe÷C≤´ìï bÕs¡< Å √˝Ò j·T‘·ï+˝À>∑÷&É á #ê]Å‘ø· y £ TÓ q Æ eTq C≤‹yÓ’K] ‘=+–#·÷∫+~. dü«sêCÀ´<ä´eT Hêj·T≈£î\˝À y˚T{ÏjTÆÓ q u≤\>∑+>±<Ûsä ¡ ‹\ø˘

6 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


n\Hê{Ï dæ<ä∆|ü⁄s¡Twüß˝…’q l >∑C≤qHé eTVü≤sêCŸ (ùw>±+), Åo •]&ûkÕsTTu≤u≤qT uÛÑøÏÔ ÅX¯<ä∆\‘√ <ä]Ù+∫ d ù $+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ (ªª^‘ês¡V≤ü dü´+μμ) nH˚ ñ‘·Ôs¡ uÛÑ>∑eBZ‘ê yê´U≤´q+ s¡∫+∫ sê»ø°j·T Å|üj·T‘êï\≈£î Ä<Ûë´‹àø£ ã˝≤ìï>∑÷&É #˚≈£Ls¡TÃ≈£îHêï&ÉT. Äj·Tq Åo kÕsTTHê<∏äTì dü « sê»´+ >∑ T ]+∫ Å | ü • ï + ∫q|ü &É T ªª˙$+‘· e s¡ ≈ £ î ìkÕ«s¡ ú + >± <˚ X ¯ + ø√dü + bÕ≥T|ü&ܶe⁄. sTTø£ ø=+‘Ó’Hê ˙ø√dü+ #˚düTø√... ø=~› ø±\+˝À uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &˚ dü « sêC≤´ìï Å|ükÕ~kÕÔ&ÉT... ˙e⁄ Vü‰sTT>± ìÅ<äb˛... dü«sê»´ eTe‘· ] +#· & ÜìøÏ ì$T‘· Ô e ÷Å ‘ · T &É T >±e\dæqyê&ÉT sêqTHêï&TÉ μμ nHêïsT¡ . ì»+>±H˚ u≤\>∑+>±<Ûsä ¡ ‹\ø˘ XÊX¯«‘·yTÓ q Æ ìÅ<bä ˛j·÷ø£H˚ eTVü ‰ ‘êà>±+BÛ dü « sêCÀ´<ä ´ eT+˝À ñ <äsTT+#ês¡T. kÕ«‘·+Å‘·´+ sêe&ÜìøÏ Äj·TH˚ ì$T‘·Ôe÷‘·è&Éj·÷´s¡T. n˝≤H˚ Å o kÕsTTøÏ dü e Tø±*≈£ î ˝… ’ q dæ < ä ∆ | ü ⁄ s¡ T wü ß \T l nø£ ÿ ˝Ÿ ø √≥ kÕ«$Tì ã\«+‘Y | ò ü f Ò ÿ <ä ] Ù+#ê&É T . n‘· & É T dü«sê»´b˛sê≥+˝À ñÅ>∑yê~. n‘·&ÉT kÕ«$TøÏ ‘·q ø£‹Ôì∫Ã, uÛÑyê˙e÷‘· ‘·q nqTÅ>∑Vü≤+‘√ •yêJøÏ K&É Z + Å | ü k Õ~+∫q≥T¢ , düeTs¡úsêeT<ëdükÕ«$T >∑÷&É n‘·ì j·T‘êïìï Äos¡«~+∫q≥T¢, ‘·q K&ÜZìï Äos¡«~+∫, ‘·qøÏeTàì ø√sê&ÉT. kÕ«$T n˝≤#˚j·Tø£ Ä K&ÜZ ì ï #Ó ≥ Tº ô | ’ q ø£ { Ï º + #ês¡ T . n‘· & É T ‘·«s¡|ü&ÉT‘·÷e⁄+fÒ, ªªn;Ûeø˘Ô ôV’≤!μμ ªªÇ+ø± düeTj·T+e⁄qï~μμ nHêïsT¡ . n‘·&Üy˚X+¯ ‘√ Äj·Tq yê]düTH Ô êï $q≈£î+&Ü Ä K&ÜZìï rdüTø=ì ‘·q Å|üj·T‘êïì≈£î|üÅø£$T+#ê&ÉT. yÓ+≥H˚ n‘·&ÉT |ü≥Tºã&ç eTs¡D•ø£åD≈£î >∑T]jÓÆTHê&ÉT. dü«sêCÀ<ä´eT Ms¡T\˝À ns¡$+<ä|òüTÀwt U…’<äT˝À Åoø£èwüí kÕø屑êÿsêìï bı+<ës¡T. Äj·Tq Ä<˚X+¯ | ô ’ bÕ+&ç#]˚ ˝À ÄÅXe ¯ ÷ìï ì]à+#·Tø=ì ‘·|üdæ«jÓÆTHê&ÉT. yê] »qà~Hêq dü«sê»´eTT dü + Å b Õ|æ Ô + #· + &É + ˝≤π > Ä<Û ë ´‘· à $<ä ´ Å | ü » \ Vü≤è<äj·÷\˝À m|ü &ÉT kÕø屑·ÿ]düTÔ+<√ ÄHê&˚ eTq≈£ î kÕ+dü ÿ è‹ø£ + >±>∑ ÷ &É www.saibharadwaja.org

|ü s ¡ < ëdü ´ |ü s êj· T D‘· « + ‘=\– dü + |ü P s¡ í y Ó T Æ q kÕ«‘· + Å ‘ · ´ + dü e T≈£ L s¡ T ‘· T +~. ìs¡ T › w ü º y Ó T Æ q Ä<Û ë ´‹àø£ ∫ +‘· q eTq dü « ‘· + Å ‘ · j Ó ÷ <Û ä T \˝À ‘ê+&É$+∫q+‘·ø±\+ eTq sê»ø°jT· J$‘·s+¡ >∑+ ≈£ L &É Å | ü | ü + #êìï ÄX¯ à s ¡ ´ #· ø Ï ‘ · T *ì #˚ d æ + ~. n<Ó| ü &ÉT düqï–*¢+<√ Hê{ÏqT+&ç eTq düe÷»+ ≈£ î ø£ ÿ \T |” ø Ï q $dü Ô ] j· T Ú‘· T qï ~ . ˇø£ Å | ü ø £ ÿ ˙#ê‹˙#·yTÓ q Æ sê»ø°jT· + | Å ‹ ü J$‘·s+¡ >±ìï Bs¡È s√>∑ + e˝… ø° å D Ï + |ü C Ò d ü T Ô + fÒ , s√>∑ rÅ e ‘· ˝ ≤>∑ eT‘·ø£\Vü‰\T ô|#·Tà ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. BìøÏ ìyês¡D√bÕj·T+ eT‘êìï ìs¡÷à*+#·&ÉyÓTTø£ÿfÒ e÷s¡ Z e Tì #Ó ù | Œ ø=ìï $<˚ o j· T sê»ø° j · T dæ<ë∆+‘ê\T Å|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&Ü dü|òü\eTe˝Ò<äT nì #·]Å‘· ìs¡÷|ædüTÔ+~. eTqdüÔ‘·« XÊÅdüÔE„\T, Ä+Å ‘ · b Õ\õwü ß º \ T eT‘· $ XÊ«dü e Tqï ~ e÷qeHÓ’»+˝Àì yÓ÷*ø£yÓTÆq n+X¯eTì y˚H√fi¯fl #ÓãT‘·THêïs¡T. eT‘êìï e´‹πsøÏ+∫q <˚XÊ\T>∑÷&É Åø£eT+>± eT‘· ùd«#·Ã¤q+^ø£]+#·e\dæe∫Ã+~. eTq <˚X¯+˝À $\dæ\T¢‘·Tqï $$<Ûä eT‘ê\≈£î #Ó+~q yê]øÏ sTT‘·s¡ eT‘ê\>∑÷]Ãq dü]jÓÆTq ne>±Vü ≤ qìe«&É y ˚ T eT‘· kÕeTs¡ k Õ´ìøÏ , kÂÅuÛ≤‘·è‘ê«ìø° ø±s¡D+ø±>∑\<äì ÅokÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Å‘· ìs¡÷|ædüTÔ+~. eTÚ*ø£yÓTÆq düø£\ eT‘· d æ < ë∆ + ‘ê\qT Å | ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ ÷ #· ø £ ÿ >± ‘Ó*dæø=qï|ü &˚ Ç{Ϻ~ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. eT‘· dæ < ë∆ + ‘· + ‘Ó * j· T ≈£ î +&É Å | ü » \T >∑ T &ç ¶ > ± eT‘ê#êsê\qT |ü≥Tº≈î£ bÅ Õ≈£î˝≤&ÉT‘·Tqï+‘·ø±\+ á ø£\Vü‰\T ô|s¡T>∑T‘êj˚T>±ì ‘·s¡T>∑e⁄, eT‘· ø£\Vü‰\qT #·÷∫ eT‘êH˚ï ìs¡d+æ #·&+É e÷qe düe÷»+˝Àì e&ç<äT&ÉT≈£î\qT #·÷∫ e÷qe C≤‹H˚ ìs¡ ÷ à*+|ü p &É & É + ˝≤+{Ï ~ . |ü s ¡ d ü Œ s ¡ ne>±Vü≤q˝Òì eT‘ê_Ûe÷q+ eT‘· ø£\Vü‰<äT\≈£î ø±s¡ D yÓ T Æ q fÒ ¢ ˇπ ø dæ < ë∆ + ‘êìøÏ #Ó + ~q sê»ø°j·Tyê<äT\ eT<Ûä´ HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï ∫Û< Å ë\e\q >∑÷&É m+‘√ ndüV≤ü qeTT, ñÅ>y ∑ K ’Ó ], Væ≤+kÕø±+&É »s¡T>∑T‘·THêïsTTø£<ë! e÷qe⁄\˝À HÓ ’ ‹ ø£ $\Te\qT kÕs¡ ∆ ø £ + >± Å | ü ‹ wæ º + #· > ∑ \ @¬ø’ø£yÓTÆq e÷s¡Z+ Ä<Ûë´‹àø£$<ä´j·Tì ªeT‘·+ m+<äT≈£î?μ ªÅokÕsTT Å|üuÀ<ÛëeTè‘·eTTμ |ü]o*ùdÔ ‘Ó*j·T>∑\<äT. ªªeTqeTT ` eTq dü+düÿè‹μμ Á>∑+<Ûä k»q´+‘√

7

www.saimasterforurms.org


Åo Åo Åo ne<Ûä÷‘· yÓ+ø£j·T´kÕ«$T Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Ä>∑düTº 2012

n<=ø£

e÷s¡TeT÷\ |ü˝…¢≥÷s¡T. }s¡T ∫es¡ ˝ À bÕ‘· ø ±\+Hê{Ï Ä+»H˚ j · T kÕ«$T Ä\j· T + Å | ü ø £ ÿ q H˚ \ ô | ’ yÓ \ T>∑ T ‘· T qï n–ï ¨Å‘e · TTqï~. <ëì | Å øü ÿ£ H˚ ∫qï á‘ê≈£î #ê|üMT<ä #·÷&ܶìøÏ 70 ˝Òø£ 80 dü+ˆˆ\ ej·TdüT‡>∑\ eè<äT∆\T˝≤ e⁄qï ˇø£ kÕ«$T ≈£Ls¡TÃì e⁄Hêïs¡T. >∑T+&ÉT ‘·\, mø£ÿ&√ ˝À‘·T>±#·÷dü÷Ô ∫Å‘+· >± yÓ*>π ø£ fi ¯ ó fl , ø£ < ä ˝ ≤&˚ uÀdæ H √s¡ T , e⁄+&ç e⁄+&ç eT÷\T>∑T‘·Tqï≥T¢ ndüŒw+ºü >± Ä H√{ÏqT+&ç yÓ\Te&˚ e÷≥\T`n|ü &É|ü &ÉT Äj·Tq ‘·q >∑T+&ÉTqT, eT÷‹˙ #˚‹‘√ ÅyêdüT≈£î+≥THêïs¡T. m+&Éqø£, yêqqø£ yÓ*π> <ÛäTì ôd>∑≈£î ø±uÀ\T, ø±– ø±– sê–ø±>∑T˝≤ ‘·j·÷s¡sTT´+~ Äj·Tq X¯Øs¡#êäj·T. yê] yÓ T T\ø=ø£ >√Ne÷Å ‘ · e TTqï ~ . ø=+#Ó + <ä÷sêq ˇø£ ≈£î{°s¡+˝À ˇø£]<ä›s¡T ùde≈£î\T |üì #˚dTü ≈£î+≥THêïsT¡ . Äj·Tq | Å øü ÿ£ H˚ H˚\u≤s¡T>± ∫qï #·Åø±\T>∑\ #Óø£ÿ‘√ #˚dæq ‘√|ü⁄&ÉTã+&ç e⁄qï~. yês¡ T ˙s¡ T Å ‘ ê>∑ & ÜìøÏ ø±uÀ\T Å | ü ø £ ÿ H˚ ‘ê{Ï j · ÷ ≈£ î ‘√ #˚ d æ q <=HÓ ï ˝ ≤+{Ï ~ e⁄qï ~ . Äj·Tq‘√bÕ≥T m|ü &É÷ q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T

04

rdü T ≈£ î yÓ fi ¯ ‘ ês¡ ˙ ø=+<ä s ¡ T #Ó b ÕŒ s ¡ T . ˇø£ bÕ‘·#ê|ü, ˇø£ bÕ‘·>∑T&ɶ\ eT÷≥, ¬s+&ÉT eT÷&É T bÕ‘· ~+&É T ¢ , ˇø£ { Ï ¬ s +&É T n\÷´$Tìj· T + bÕÅ ‘ · \ ÷ ‘· | ü Œ yê]e<ä › sTT+πøMT˝Òe⁄. kÕ«$T n$T‘· ìsê&É+ãs¡T\T. H˚qT yÓTT<ä{ÏkÕ] kÕ«$Tì <ä]Ù+∫q|ü⁄&ÉT #·÷∫q <äèX¯´$T~. Äs√E\˝À kÕ«$T <ä s ¡ Ù HêìøÏ m≈£îÿeeT+~ e#˚Ãyês¡Tø±<äT. #·<äTe⁄≈£îqï yês¡ d ü ˝ Ò ˝Ò s ¡ ì #Ó | ü Œ e#· T à . |ü X ¯ ó e⁄\T ø£ìŒ+#·˝Ò<äì, »ãT“ |ü&ܶj·Tì`yê{Ï>∑T]+∫ Å | ü X ¯ ï #Ó | æ Œ +#· T ø√&ÜìøÏ ø=+<ä s ¡ T e÷Å ‘ · + e∫Ãb˛‘·T+&˚yês¡T. ìC≤ìøÏ kÕ«$Tì ‘· > ∑ T Ø‹q ÄÅ X ¯ s TT+∫qyêπ s ˝Ò s ¡ ì kÕ«$T #Ó b ÕŒ s ¡ T : ªªø=+&É\T, ø=+&É\T>± &ÉãT“\THêï ˇø£ÿs¡T>∑÷&É n&É T >∑ π s eTj· ÷ ´?μμ ªª@&É T ø=+&É \ T y˚˝≤ìø=#êÃsTT— bÕ≥bÕ&ç ø=H˚ yêfi¯ófl+fÒ ø=qe#· T à q j· ÷ ´!μμ ªªq\¢ ø =+&É \ T y˚˝≤ìø=#êÃsTT— ø=H˚yê&˚˝Ò&˚!μμ nì nH˚ø£

ne<Ûä÷‘·\+<ä]˝Àì Ä‘·àC≤„qy˚T Äj·Tq. kÕïq |òüT{≤º˝…ìï e⁄Hêï >∑+>±q~ ˇø£ÿfÒ. Å|ü|ü+#·+˝À m+<äs¡T ‘·\T¢\THêï yê]˝Àì e÷‘·è‘·«yÓTTø£ÿfÒ. n˝≤H˚ <ä‘·ÔkÕ«$T ìsêø±s¡eTì, C≤„qs¡÷|üeT˙ #ÓãT‘ês¡T. eTs=ø£#√≥ ÅãVü≤à+ dü>∑TDeTT, kÕø±s¡eTT ø±>∑\&Éì #ÓãT‘ês¡T. ‘√&ÉT>± e⁄+{≤s¡ì, yês¡T sêÁ‘+· ‘ê Äj·Tq‘√bÕfÒ y˚T˝§ÿqe\dæ+<˚q˙, Äj·Tq ‘·qqT m|ü &ÉT mø£ÿ&É≈î£ rdüT≈£îyÓfifl¯eT+fÒ yêfi≤fljT· qqT nø£ÿ&É≈î£

dü+<äsꓤ\˝À kÕ«$T nHêïs¡T. n˝≤ nsTT‘˚ ìC≤ìøÏ eTqyÓTe«s¡eT÷ Äj·TqqT+&ç ñ‘·e Ô T |ò ü * ‘· + bı+<ä ˝ Ò < ä q ï e ÷≥. <ëì >∑ T ]+∫

8 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


uÛÑ≈£îÔ&ÉT, ªªe÷πø<Ó’Hê uÀ~Û+#·+&ç kÕ«MT?μμ nì n&ç–‘˚ Äj·Tq, uÀ~Û+#˚+<äTπøeTT+<äj·÷´? (qqTï) #·÷∫ H˚s¡TÃ≈£î+&˚<˚>∑<äj·÷´!μμ nHêïs¡T. Äj·Tq, ‘·eTqT #·÷∫ H˚sT¡ Ãø√eTqï<$ ˚ T{Ï? (1) yê]˝Àì ñ‘·e Ô T >∑TD≤\qT, |üì˝À ‹ Å ø£sD ¡ X¯ó~∆, kÕ{Ï Je⁄\ô|’ ø£sT¡ D. (2) |üPs¡T& í q ’Ó dü<Tä sZ T¡ e⁄qT ÄÅ X ¯ s TT+∫ ù d $+#· & É y Ó T ˝≤>√ eTVü ‰ ‘· T à\ #·]Å‘·\qT+&ç ‘Ó\TdüTø√yê* (3) ~e´yÓTÆq Ø‹q eTq≈£ î uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É T Ä<˚ • +∫q dü < ä T Z s ¡ T e⁄qT n+{Ï ô | ≥Tº ø √yê*. (4) yê] nqTÅ>∑Vü≤+‘√ nH˚ø£eT+~ |üPs¡í|ü⁄s¡Twüß\qT n¨_\+˝À kÕ«$T <ä]Ù+∫qfÒ¢ <ä]Ù+#ê*. yês¡ + ~e<ë› ù d ø£ ] +∫q dü ‘ ê´\qT eTq dü<äTZs¡Te⁄ #Ó|æŒq<ëì‘√ düeTq«j·T|üs¡#·Tø=ì, Äj·Tq Ä<˚•+∫q kÕ<Ûäq mø£ÿ&Ée⁄+&Ó’Hê #˚düTø√e#·TÃ. eTVü ‰ ‘· T à\+<ä ] ˝Àq÷ ne<Û ä ÷ ‘· \ T

eT÷\|ü ⁄ s¡ T wü ß &É T Å o <ä ‘ êÔ Å ‘ ˚ j · T T&É T . ne<Ûä÷‘·\+<ä]˝Àì Ä‘·àC≤„qy˚T Äj·Tq. kÕïq |òüT{≤º˝…ìï e⁄Hêï >∑+>±q~ ˇø£ÿfÒ. Å|ü|ü+#·+˝À m+<äs¡T ‘·\T¢\THêï yê]˝Àì e÷‘·è‘·«yÓTTø£ÿfÒ. n˝≤H˚ <ä‘·ÔkÕ«$T ìsêø±s¡eTì, C≤„qs¡÷|üeT˙ #Ó ã T‘ês¡ T . eTs=ø£ # √≥ Å ã Vü ≤ à+ dü > ∑ T DeTT, kÕø±s¡eTT ø±>∑\&Éì #ÓãT‘ês¡T. á eT÷&É + XÊ\e\q |ü s ¡ e Tdü ‘ · ´ + nyêC≤„àqdü >√#·s¡eTqï~, <ëìì dü÷ú\+>±HÓ’Hê dü ÷ ∫+#· & É + ˝À |ü s ¡ d ü Œ s¡ $ s¡ T <ä ∆ y Ó T Æ q |ü < ë\qT|ü j Ó ÷ –+#· & É + , Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · $X¯«dæ+#·sêì~>± ‘√düT+Ô ~ #ê˝≤eT+~øÏ. ø±ì uÛÖ‹ø£ XÊÅdüÔ+˝À >∑÷&Ü |ü]dæú‘·+‘˚qì |ü]o*ùdÔ ‘Ó\TdüTÔ+~. yêdü Ô y êìøÏ X¯ u ≤› \ ≈£ L s¡ T Œ \ Te÷Å ‘ · y ˚ T nsTTq|ü<ë\T, ^‘·\T e÷Å‘·y˚T nsTTq s¡#·Hê |ü]ø£sê\T, (*|æ, dü+K´\T, ∫Å‘ê\T) yê{Ï#˚‘· dü ÷ ∫+#· ã &˚ edü T Ô e ⁄˝… ˝ ≤ ne⁄‘êsTT? Ä edüTÔe⁄˝Àì nìï n+XÊ\q÷ dü÷∫+#·>∑\yê? n+<ä T π ø ◊˙º ‡ H é ( Einstein ) ªªdü ‘ ê´ìï dü÷∫+#·>∑*–q#√≥ >∑DÏ‘·XÊÅdüÔ düe÷Hê+‘·s¡ ø£s¡D≤\T Äì•Ã‘ê\T— n$ ì•Ã‘ê˝…’q#√≥ dü‘ê´ìï dü÷∫+#·e⁄μμ n+{≤s¡T. áHê&É T q÷´≥Hé dæ < ë∆ + ‘ê\T uÛ ≤ Ø dü+K´˝À |üs¡e÷DTe⁄\T ≈£L&çe⁄qï edüTÔC≤\+ $wüjT· +˝Àq÷ nyêdüe Ô eT˙, n˝≤H˚ ø±+‹ø£+fÒ ‘· ≈ £ î ÿe y˚ > ±ìï >∑ \ yê{Ï $wü j · T +˝Àq÷ nyêdüÔeeT˙ ‘Ó\TdüTÔqï~. dü÷ø£åà‘·s¡kÕúsTT˝À ø±«+≥yé T kÕù | øÏ å ø £ dæ < ë∆ + ‘ê˝Ò e]Ô k ÕÔ j · T ì ‘Ó\TdüT≈£îHêïeTT. n+fÒ q÷´≥Hé dæ<ë∆+‘·eTT ‘·|Œü ˙, ø±«+≥yéT kÕù|øÏøå £ dæ<ë∆+‘ê\T s¬ ≥ ’ ˙ ø±<äT. ˇø=ÿø£ÿ kÕú s TT˝Àì Å ø Ï j · T \≈£ î ˇø=ÿø£ ÿ dæ < ë∆ + ‘· + dü]b˛‘·T+<äìe÷Å‘·y˚T ns¡ú+. ø±ì n$ |üs¡düŒs¡ $s¡T<ë∆\T— ¬s+&É÷ ˇø£ düèwæº˝Àì n+XÊ\T. yê{Ïì e]í+#˚ uÛÖ‹ø£XÊÅdüÔ Å>∑+<∏ë\T >∑÷&É |üs¡düŒs¡ $s¡T<ä∆ dæ < ë∆ + ‘ê\qT ˇπ ø $X¯ « ‘· ‘ · « + >∑ T ]+∫ #Ó|æŒqeqïe÷≥.

nÅ>∑ÅX‚DÏøÏ #Ó+~qyês¡T. M]øÏ ‘êeTT <˚Vü≤eTqï ÅuÛ≤+‹ e⁄+&É<äT. düs¡«Je⁄\˝Àq÷ e⁄qï Ä‘·à ‘êyÓ T Æ e⁄+{≤s¡ T . á kÕ+Å | ü < ëj· ÷ ìøÏ 9 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


ãT<ä∆ <Ûë´q Vü≤è<äj·TeTT - 2 Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Ä>∑düTº 2012

05

á ¬s+{Ï˝À kÕ<Ûäq≈£î|üø£]+#˚~ πøe\ÅX¯<ä∆ (Bare attention). dü«#·Ã¤eTT, @ø±Å>∑eTT nsTTq miTø£ ‘ √ eTq≈£ L , eTq˝Àq÷ nqTø£ å D eT÷ »s¡T>∑T‘·÷+&˚ <ëìì >∑T]ÔdüTÔ+&É&Éy˚T πøe\ÅX¯<ä∆. |ü+#˚+Å~j·÷\ <ë«sê>±ì, eTqdüT‡<ë«sê>±ì edüTÔÅ>∑Vü≤DeTT »s¡T>∑T‘·÷+&˚≥|ü &ÉT >∑T]Ô+|üã&˚ n+XÊ\ô|’ e÷Å‘y · T˚ \>∑ïyTÓ q Æ <ëìì ªªπøe\>∑T]Ô+|ü⁄μμ n+{≤eTT. n|ü &Ü >∑T]Ô+|ü⁄≈£î ø±j·Tø£, e÷qdæø£, yê#·ø£eTT˝…’q Å|ü‹ÅøÏj·T˝ÒMT ˝Òø£ (sTTwüºeTT, nsTTwüe º TT e+{Ï$ #˚jT· ø£ edüTe Ô ⁄ jÓTTø£ÿ eT+∫ #Ó&ɶ\qT >±ì, Å|æj·÷ nÅ|æj·TeTT\qT >±ì, eT]j˚T sTT‘·s¡ $wüjT· eTT\ >∑T]+∫q ‘·\+|ü⁄\T ˝Ò≈£î+&Ü ˇø£ÿ >∑T]Ô+|ü⁄e÷Å‘·y˚T |üì#˚j·÷*) n≥Te+{Ï e÷qdæø£ | Å ‹ ü øÅ j Ï T· \T »]–qf…‘Ì¢ ˚ yê{Ïì ø={Ïy º j ˚ T· &É+ >±ì, ø=qkÕ–+#·&+É >±ì #˚jT· ø£ πøe\ÅX¯<ä∆≈£î >∑T]#˚j·T&É+, ‘·s¡Tyê‘· yê{Ïì $&É∫ y˚jT· &ÉyT˚ #˚jT· e\dæq~. øπ e\ÅX< ¯ ë∆ kÕ<Ûq ä ˝À ø£èwæ ìs¡ T › w ü º + >± e⁄+&Ü*. ˝Ò ≈ £ î +fÒ Ä ù | π s ìs¡s¡úø£eTÚ‘·T+~. á kÕ<Ûäq edüTÔe⁄qT Å|ü<ÛäeT+>± >∑T]Ô+#˚ Äs¡+uÛÑ <äX¯qT >∑eTìdü÷Ô e⁄+≥T+~. ø±ì ì‘ê´qTuÛÑe+˝À á ÅøÏj·T #ê˝≤ dü«\Œø±\+˝À »]–b˛‘· T +~. Bì <ë«sê ndü + |ü P s¡ í e TT, ˝À|üuÛÑ÷sTTwüºeTT nsTTq ô|’ô|’ $wüj·TÅ>∑Vü≤DeTT e÷Å‘·y˚T »s¡T>∑T‘·T+~. edüTÔe⁄qT ‹]– ‹]– >∑eTì+#·&É+ yÓTT<ä{Ï Å>∑Vü≤D≤ìï ìs¡T›wüºeTT, düeTÅ>e ∑ TT #˚dTü ø√e\dæ ñ+≥T+~. ø±ì kÕe÷q´ e÷qe⁄&ç ˝ ≤ #˚ j · T &É T . yÓ T T<ä { Ï >∑ T ]Ô + |ü ⁄ H˚ dü]jÓÆTq~>± uÛ≤$+∫ <ëìHê<Ûës¡+>± ø=ìï uÛ ≤ yê\T n_Û Å b Õj· ÷ \T j˚ T s¡ Œ s ¡ # · T ≈£ î +{≤&É T . øπ e\ÅX< ¯ ë∆ kÕ<Ûq ä sT÷ yÓTT<ä{Ï sTT+Å~j·T >Å V ∑ ≤ü D≤ìï

eT]+‘· |ü{w Ï +ºü #˚dTü +Ô ~. $wüjT· >Å ±Vü≤ø£ dæ‹ ú ˝À eTqdüTq ‡ T eT]+‘·d ù |ü⁄ ì*|æ >∑T]Ô+|ü⁄ dü]>± »]π>˝≤>∑Tq #·÷düTÔ+~. edüTÔe⁄ô|’ nqedüs¡|ü⁄ uÛ≤yê\T sê≈£î+&Ü eTT+<˚ C≤Å>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·T+~. ø£qTø£ Je⁄\ eTqdüT\‡ qT |ü]X¯ó~∆ #˚jT· &ÜìøÏ sTT~ >=|üŒ kÕ<Ûq ä +. edü T Ô e ⁄ jÓ T Tø£ ÿ ‘· ‘ ê«ìï j˚ T eTH√uÛ≤yê\T ø£eTà≈£î+&Ü j·T<Ûë‘·<Ûä+>± >∑T]Ô+#·&Éy˚T πøe\ÅX¯<ä∆. Ç~ nqT≈£îqï+‘· ‘˚*ø£ ø±<äT. eTq+ e÷eT÷\T>± #˚ùd |ü˙ø±<äT. ì]¢ | ü Ô ‘ · ‘ √ ≈£ L &ç q |ü ] XÀ<Û ä q ˝ÀH˚ sTT~ kÕ<Ûä´eTT. kÕe÷q´+>± e÷qe⁄&ÉT edüTÔe⁄\

10 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


jÓ T Tø£ ÿ ‘· ‘ · « +ô | ’ Å X ¯ < ä ∆ #· ÷ |ü & É T . ‘· q sTTcÕºsTTcÕº\T, Å|üjÓ÷»Hê\ <äècÕº´H˚ yê{Ïì #·÷kÕÔ&ÉT. e÷qe⁄&ÉT ‘·q e÷qdæø£ uÛÖ‹ø£ »>∑‘·TÔ˝Àì edüTÔe⁄\≈£î, yê{Ï|ü≥¢ ‘·q≈£îqï sTTcÕºsTTcÕº\T $\Te\ ‘√{Ï yê{Ïì >∑T]ÔkÕÔ&TÉ . n{Ϻ eTH√uÛ≤yê\˝ÀH˚ ‘·qT J$kÕÔ&ÉT. á uÛ≤yê˝Ò n‘·ì Å|ü‹ÅøÏj·T\qT ìs¡ísTTkÕÔsTT. Ç≥Te+{Ï eTH√uÛ≤yê\T ˝Òì øπ e\ XÅ < ¯ ë∆ kÕ<Ûq ä kÕe÷q´ e÷qe⁄ìøÏ $q÷‘·ïyÓTÆq ˝Àø£+˝ÀøÏ u≤≥˝≤>± ‘√düT+Ô ~. Ç+Å ~ j· ÷ \‘√ edü T Ô e ⁄\qT >Å V ∑ ≤æ +#·&e É TH˚~ ˇπø øÅ j Ï T· nì, n~ sTT+Å~j·T Å>∑Vü≤D≈£î >√#·s¡eTj˚T´ edüTÔe⁄ ˝Òø£ $wüj·T+ ˇø£ÿfÒqì e÷eT÷\T>± eTìwæ ‘·\TkÕÔ&ÉT` ªø±ì øπ e\ÅX< ¯ ∆ä kÕ<Ûq ä Äs¡+uÛ+Ñ ˝ÀH˚ >∑T]Ô+|ü⁄˝À ìC≤ìøÏ »]π>~ $$<Ûä sTT+Å~j·÷\T, e÷qdæø£ | Å øÅü j Ï T· \T, ˇø£ <ëì yÓ+≥ ˇø£{,Ï n‹ ‘·«]‘·+>± es¡Tdü˝À »s¡T>∑T‘êsTTμ nì. n+‘˚>±ø£ j˚T uÛ≤yê\‘√qT #Ó+<äì øπ e\ edüTÔ >Å V ∑ ≤ü DyÓT+‘· ø£wüºyÓ÷, jÓT+‘· ns¡T<√ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT kÕ<Û≈ä î£ &ÉT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î kÕe÷q´ H˚‘Å êqTuÛe Ñ + πøe\ edüTÔe⁄qT e÷Å‘·y˚T >∑T]Ô+#·ø£, Ä edüTÔe⁄ n+<äyÓTÆq<√, $ø±s¡yÓ÷, Å|æj·TyÓ÷, nÅ|æj·TyÓ÷, ñ|üjÓ÷>∑yÓ÷, ìs¡T|üjÓ÷>∑yÓ÷, Å|üe÷<äø£s¡yÓ÷ yÓTT<ä˝q ’… uÛ≤yê\‘√ >∑÷&ç Ä s¡+>∑T≥<ë›\˝À+#˚ >√#·]düTÔ+~. á <äèXÊ´qTuÛÑe+ ˇø£ ÅbÕDÏì >∑÷]Ãq<˚jÓÆT‘˚, sTT~ Hêe˝…H˚ ˇø£ ÅbÕDÏ, ˇø£ e´øÏ‘Ô «· + ø£\~ nqï uÛ≤yê\‘√ ≈£L&ç ñ+≥T+~. Ç≥Te+{Ï <√wü u Û Ñ ÷ sTTwü º y Ó T Æ q sTT+Å~j·÷qTuÛÑ÷‹ düàè‹ ˝Òø£ C≤„|üø£X¯øÏÔ˝À Ä

es¡Ôe÷q+˝À »]–q~ >∑T]Ô+|ü⁄qT Ä düàè‘·T\T Å|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q ø£\T>∑≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. Ä <√wüuÛÑ÷sTTwüºyÓTÆq ne>±Vü≤qqT Ä<Û ë s¡ + >± #˚ d ü T ø=H˚ eTq ìs¡ í j · ÷ \T, eTH√uÛ≤yê\T j˚Ts¡Œ&‘É êsTT >∑qTø£ eTq≈£î J$‘·yT˚ <√wüuÛÑ÷sTTwüºeTÚ‘·T+~. Ç≥Te+{Ï s¡+>∑T≥<ë›\T eTq >∑T]Ô+|ü⁄≈£î n&É T ¶ s ê≈£ î +&É #˚ j · T &É y ˚ T π ø e\Å X ¯ < ä ∆ jÓ T Tø£ ÿ ñ|üjÓ÷>∑eTT. j·T<ës¡ú edüTÔ ‘·‘ê«e>±Vü≤q ø£ \ >±\+fÒ π ø e\ Å X ¯ < ë∆ k Õ<Û ä q qT |ü ≥ Tº < ä \ ‘√ ø=qkÕ–+#ê*. nuÛ≤´dü+ ø=qkÕ–q ø=B› ÅX¯<ä∆ eT]+‘· dü÷ø£åàyÓTÆ HêHê{ÏøÏ dü÷ø£åà‘·s¡eTT˝…’q |üPs¡«düàè‘·T\ ø±\TcÕ´ìï »*¢+∫ y˚dTü +Ô ~. ∫e]øÏ j· T <ës¡ ú y Ó T Æ q edü T Ô ‘ · ‘ · « + e÷Å ‘ · y ˚ T eTq≈£ î >∑T]Ô+b‘·T+~. ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D ` ˇø£ e´øÏÔ ‘·q eTT+CÒ‹MT<ä qTqï >±j· ÷ ìï #· ÷ dü T Ô H êï & É q T≈£ î +<ë+. á $wü j · T +˝À j· T <ës¡ ú y Ó T Æ q <ä è wæ º $wü j · T + Ä X¯Øs¡uÛ≤>∑eTT, <ëì •~∏\ |ü]dæú‹ e÷Å‘·y˚T. <ëì˝Àì e÷+düeTT, s¡øe Ô£ TT, NeTT yÓTT<ä˝q ’… $ X¯Øs¡ uÛ≤>±\≈£î dü+ã+~Û+∫q ªX¯Øs¡ düàè‹ kÕ<Ûq ä jÓTTø£ÿ $wüj÷ · \Tμ. Ä >±j·T+ e\¢ ø£*–q u≤<Ûä y˚<äHêqT|üX¯´q+ jÓTTø£ÿ $wüj·T+. H˚H=ø£ e´øÏÔì, >±j·T|ü&ç u≤<Ûä qqTuÛÑ$düTÔqï yê&çï H˚qT nH˚ uÛ≤e+ e÷qdæø£ dæú‹ >∑÷]Ãq düàè‹ kÕ<Ûäq jÓTTø£ÿ $wüj·TeTT (ÅuÛ≤+‹j·TT‘· eTqdüT‡). ˝Òø£ BìH˚ e÷qdæø£ n+XÊ\>∑÷]Ãq düàè‹ kÕ<Ûäq $wüj·T+>∑ ‘·\#·e#·TÃ. nq>± XÊØs¡ø£ düŒs¡Ù#˚‘· ø£*–q e÷qdæø£ ã+<Ûe ä TT nì Bìì ‘·\#·e#·TÃ. ‘·qqT >±j·T|üs¡∫q e´øÏÔô|’q ø£*–q øÏqTø£

edüTÔe⁄ jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«ìï j˚T eTH√uÛ≤yê\T ø£eTà≈£î+&Ü j·T<Ûë‘·<Ûä+>± >∑T]Ô+#·&Éy˚T πøe\ÅX¯<ä∆. Ç~ nqT≈£îqï+‘· ‘˚*ø£ ø±<äT. eTq+ e÷eT÷\T>± #˚ùd |ü˙ø±<äT. ì]¢|üÔ‘·‘√ ≈£L&çq |ü]XÀ<Ûqä ˝ÀH˚ sTT~ kÕ<Û´ä eTT. kÕe÷q´+>± e÷qe⁄&ÉT edüTeÔ ⁄\ jÓTTø£ÿ ‘·‘«· +ô|’ ÅX<¯ ∆ä #·÷|ü&TÉ . ‘·q sTTcÕºsTTcÕº\T, Å|üjÓ÷»Hê\ <äècÕº´H˚ yê{Ïì #·÷kÕÔ&ÉT. uÛ≤yê\‘√ düVü‰ sTT$T&çb˛‘·T+~. ‘·s¡Tyê‘· <ëìì >∑Ts¡TÔ #˚d ù y˚s=ø£ nqTuÛ÷ Ñ ‹ ø£*–q|ü &ÉT sT÷ uÛ≤yê\‘√ >∑÷&çq düàè‘˚ y˚T˝§ÿ+≥T+~.

e÷qdæø£ dæú‹ >∑÷]Ãq düàè‹ kÕ<ÛäHê $wüj·TeTT (<˚«wü+‘√ ≈£L&çq eTqdüT‡— ˝Òø£ Bìì >∑÷&É e÷qdæ ø £ n+X¯ e TT\ >∑ ÷ ]Ã q dü à è‹ kÕ<Û ä H ê 11

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


$wü j · T +>± (ø√|ü e TT nqT nes√<Û ä e TT) ‘·\#·e#·TÃ. øπ e\ÅX< ¯ ∆ä |üPs¡« düàè‘·T\ ø±\Twü´+ qT+&ç j·T<ës¡ú edüTÔe⁄qT >∑÷]Ãq >∑T]Ô+|ü⁄qT πøe\ÅX¯<ä∆ jÓT˝≤ y˚s¡T |üs¡#·>∑\<√ >∑eTì+#·e#·TÃ. edü T Ô e ⁄ jÓ T Tø£ ÿ j· T <ës¡ ú ‘· ‘ ê«ìï

yê´|ædüTÔ+~. ø±s¡D+ n{Ϻ $C≤„Hêìï nH˚«wæ+#˚ kÕ<ÛäHêìï |ü]es¡Ôq #Ó+~düTÔ+~. nH˚«wæ+#˚ eTqùd‡ dü«#·Ã¤‘·qT, HÓ’•‘ê«ìï bı+<äT‘·T+~. n˝≤+{Ï dü à è‹‘√ >∑ T ]Ô + #· ã &ç q $wüj·÷˝Ò C≤„Hêìï eè~∆ #˚kÕÔsTT nì dü÷Å‘·

πøe\ $wüjT· Å>V∑ ≤ü D jÓTTø£ÿ ÅbÕX¯kÕÔ´ìï ãT<äT&∆ ˝ç ≤ #ÓbÕŒs¡T. ª #÷· &Éã&˚<ë+{À¢ πøe\+ #·÷&Éã&˚~ e÷Å‘·y˚T e⁄+&Ü*. n˝≤H˚ $qã&˚<ë+{À¢ $qã&˚~, Ç+Å~j·T>√#·s¡eTj˚T´ <ë+{À¢ sTT+Å~j·T >√#·s¡eTj˚T´<˚ e⁄+&Ü*, Ä˝À∫+|üã&˚<ë+{À¢ Ä˝À∫+|üã&˚<˚ e⁄+&Ü*μμ >∑T]Ô+#·>∑\>∑&É+ jÓT+‘· ÄeX¯´ø£yÓ÷ ãT<äT∆&˚ H=øÏÿ #ÓbÕŒsT¡ . ˇø£ >∑Ts¡Te⁄ ‘·q •wüß´ì kÕ<ÛH ä ê dü÷‘Å êìï˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ø£ q ã&˚ < ë+{À¢ yêdü Ô e +>± ø£ q ã&˚ ~ e÷Å‘y · T˚ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±yê*. $qã&˚<ë+{À¢ $qã&˚~ e÷Å‘·y˚T >∑T]Ô+|ü⁄ø±yê*. Ç+Å~j·÷qTuÛÑe+˝À (yêdü q , s¡ T ∫, dü Œ s ¡ Ù ) sTT+Å ~ j· ÷ qTuÛ Ñ e y˚ T e⁄+&Ü*. jÓ÷∫+#·ã&˚<ë+{À¢ jÓ÷∫+#·ã&˚<˚ e⁄+&Ü*. (πøe\ $wüj·TÅ>∑Vü≤D jÓTTø£ÿ ÅbÕX¯kÕÔ´ìï ãT<äT∆&ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ªª#·÷&Éã&˚<ë+{À¢ πøe\+ #· ÷ &É ã &˚ ~ e÷Å ‘ · y ˚ T e⁄+&Ü*. n˝≤H˚ $qã&˚<ë+{À¢ $qã&˚~, Ç+Å~j·T>√#·s¡eTj˚T´ <ë+{À¢ sTT+Å~j·T >√#·s¡eTj˚T´<˚ e⁄+&Ü*, Ä˝À∫+|üã&˚<ë+{À¢ Ä˝À∫+|üã&˚<˚ e⁄+&Ü*μμ). eTqdüT‡ HÓs¡T>∑T≥˝À πøe\ ÅX¯<ä∆ jÓTTø£ÿ ÅbÕX¯düÔ´eTT: eTqeTT eTqdüT‡˝ÀH˚ eTqdüT‡ <ë«sêH˚ »sTTkÕÔeTT. ø±ì n~ nìï+{Ïø£+fÒ <äTÅsêZVü≤´eTT. øπ e\ÅX< ¯ ∆ä zs¡TŒ‘√ eTq˝À »]π> e÷qdæø£ øÅ j Ï T· ˝Àì ÅbÕ<∏ä$Tø£ n+XÊ\qT Å|ü<∏äeT+>± >∑T]Ô+#·&É+<ë«sê eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ ì>∑÷&ÛÉ‘·‘ê«ìï eTq¬øs¡Tø£|üs¡∫ <ëìjÓ T Tø£ ÿ <ä T Å s êZ V ü ≤ ´yÓ T Æ q >∑ ‹ MT<ä n»e÷sTTw”ìdüTÔ+~. πøe\ÅX¯<ä∆‘√ Äs¡+_Û+∫ ìs¡Tw › +ºü >± ø=qkÕ–+#·ã&ÉT düàè‹kÕ<Ûq ä eTqdüTq ‡ T kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ø=ì <ëìì $ø£ d æ + |ü C Ò d æ eTTøÏÔH=+~#·{≤ìøÏ ø±e\dæq |ü]C≤„HêìïdüTÔ+~. ˇø£kÕ] e÷qdæø±qTuÛÑ÷‹˝À ø=+‘·y˚Ts¡¬ø’Hê dü«#·Ã¤yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ ne>±Vü≤q HÓ\ø=qï|ü &ÉT n$ Åø£eT+>± eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ sTT‘·s¡ uÛ≤>±\≈£î >∑÷&Ü

ìbÕ‘·+˝À ãT<äT∆&ÉT #ÓbÕÔ&ÉT. dü÷ø£åà<ä]Ùì <ë«sê |ü]XÀ<Ûq ä | ô ’ |ü]o*+#·ã&˚ edüTe Ô ⁄qT X¯ó<ä∆+ #˚dæ nq´|ü<ës¡ú+ qT+&ç y˚s¡T|üs¡∫ dü+dæ<ä∆+ #˚dæ ø£≥ø±ìøÏ ÅøÏ+<ä ø£<ä\≈£î+&Ü ñ+#· T ‘êeTT. n˝≤H˚ C≤„ q <ä è wæ º ‘ √ |ü]o*+∫<ä\∫q øπ e\ $wüj÷ · ìï øπ e\ÅX< ¯ ∆ä ‘·<q ä T>∑TD+>± dæ<+∆ä #˚dTü +Ô <äì >∑T]Ô+#ê*. $wüj·÷ìï ìsê<Ûës¡yÓTÆq eTH√uÛ≤yê\qT+&ç |ü ] X¯ ó <ä ∆ + #˚ d ü T Ô + ~. C≤„ q <ä è wæ º e TT+<ä T ìX¯Ã\+>± e⁄+#·T‘·T+~. n+fÒ $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#˚ dæú‹˝À eTqeTqdüT‡ HÓ≈£îÿe ø±\+ ì\TŒ‘·T+~. πøe\ÅX¯<ä∆ #˚ùd sT÷ |üì $wüj·÷ìï $&É e Ts¡ ∫ $X‚ ¢ w æ + ∫ <ëì j· T +XÊ\qT eTq¬øs¡Tø£|üs¡#·&Éy˚T>±ø£ sTT‘·s¡ $wüj·÷\‘√ <ëìøÏ >∑\ dü+ã+<Ûëìï, yê{Ï‘√ <ëìøÏ>∑\ Å | ü ‹ Å ø Ï j · T \qT, <ëìq{Ï º >∑ T D≤\˝À ì*ù | ø±s¡ D ≤\qT, Ç‘· s ¡ $wü j · ÷ \qT, Äj· ÷ Ø‘·T\˝À |üs$ ¡ T‘·+ #˚d ù <ëì jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«ìï eTq¬ ø s¡ T ø£ | ü s ¡ # · ≥ eTH˚ dü + X‚ ¢ w ü D ˝Ò ø £ düeTq«j·T ÅøÏj·T˝À >∑÷&Ü ñ|üø£]düTÔ+~. πøe\ÅX¯<ä∆ nH˚ dæú‹˝À eTqdüT‡ #ê*q+‘· ùd|ü⁄ ì\Teø£b˛‘˚ sT÷ n+XÊ\˙ï >∑T]Ô+|ü⁄≈£îsêe⁄. edü T Ô e ⁄\ eT<Û ä ´ >∑ \ dü + ã+<Û ë ìï dü ] >± ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ Ä dü+ã+<Ûë\qT ø£*–q $$<Ûä edüTÔe\jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«ìï ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± düŒwüº+>± >∑T]ÔùdÔ ‘·|üŒ M\Tø±<äT (eTqdüT‡, ø£qTï, \ø£ÿ|æ&‘É ,· n+<äT˝Àì yÓqïeTT<ä,› #·T≥÷º ñqï ñc˛íÅ>∑‘·, yÓ\T>∑T, yÓT\≈£îeH˚ dæú‹).

12 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


e÷qe⁄&É T ‘· q n\yê≥T Å | ü ø ±s¡ + $wü j · ÷ \qT ìsê<Û ë s¡ y Ó T Æ q $X‚ w ü D ≤\qT |ü ] $T‘· e TT, Ä#êà ¤ ~ ‘· e TT #˚ j · T ≈£ î +&Ü dü V ü ≤ ø£ ] dü T Ô + ~. >∑ q Tø£ π ø e\ Å X ¯ < ä ∆ <ë«sê edüTÔe⁄\qT ì‘·´q÷‘·q+>± yÓTT<ä{ÏkÕ]>± #· ÷ ∫qfÒ ¢ #· ÷ #˚ ˝ ≤>± #˚ d ü T Ô + ~. ø£ q Tø£ $wüj÷ · \T n+‘·ø+£ ‘·≈î£ q÷‘·qyÓTq Æ ‘·q˝Àì $wüj·÷\qT e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô+{≤sTT. ø£qTø£ π ø e\Å X ¯ < ë∆ dæ ú ‹ ˝À eTqdü T ‡ H Ó ≈ £ î ÿeù d |ü ⁄ ì*|æq|ü⁄&ÉT e÷qdæø£ ne>±Vü≤q n+‘·ø+£ ‘·≈î£ $düÔ]düTÔ+~. kÕe÷q´ sTT+Å~j·÷qTuÛÑ÷‹ sTTe«˝Ò ì |ò ü * ‘êìï d ü T Ô + ~. á $<Û ä + >± ìsê<Ûës¡+>± eTqy˚Ts¡Œs¡#·Tø=qï ìsê<Ûës¡yÓTÆq uÛ≤yê\T $C≤„qeTH˚ »\eTT eT÷dæyj ˚ T· ≈£î+&É πøe\ÅX¯<ä∆ ø±bÕ&ÉT‘·T+~. Ç≥Te+{Ï π ø e\Å X ¯ < ä ∆ e\¢ ø£ * π > |ò*ü ‘ê\qT ø=ìï+{Ïì sTTø£ÿ&É ñ<äV≤ü ]<ë›eTT : m) $wü j · T Å > ∑ V ü ≤ DeTT dü ÷ ú \ +>± @ø£ÅøÏj·T>± ø£qT|æ+∫q|üŒ{ÏøÏ πøe\ÅX¯<ä∆ <ë«sê $$<ÛäeTT˝…’q sTT+Å~j·TÅ>∑Vü≤D ÅøÏj·T\T n‹ ‘· « ]‘· + >± ˇø£ < ëì yÓ + ≥ ˇø£ { Ï ø=qkÕ>∑ T ‘· ÷ +{≤j· T ì ‘Ó \ Tdü T Ô + ~. Ç$ düèwæºjÓTTø£ÿ j·T<ës¡ú ‘·‘ê«ìï ‘Ó*ù|≥+<äT≈£î jÓT+‘·j÷ Ó ñ|üø]£ düT+Ô ~. _) kÕe÷q´yÓTq Æ sTT+Å~j·T >Å V ∑ ≤ü D+˝À πøe\ sTT+Å~j·÷qTuÛÑ÷‹ ˇø£ n+X¯eTì, yê{Ïì >∑÷]à eTqeTT ‘·\#·øH £ ˚ j˚Ts¡ŒsT¡ #·Tø=H˚ eTH√uÛ≤yê\T ˝Òø£ $X‚wD ü ≤\T s¬ +&Ée n+X¯eTì ‘˚ \ T‘· T +~. á ¬ s +&É + XÊ\qT y˚ s ¡ T >±

‘·‘ê«ìï ìs¡Tw › +ºü #˚jT· &É+‘√ jÓT+‘√ ñ|üø]£ düT+Ô ~. dæ) πøe\ÅX¯<ä∆ e\q |ü]D≤eTeTT nH˚ ì‘·´dü‘ê´ìï eTq≈£î düŒwüº+ #˚düTÔ+~. Bìe\q J$‘·+ jÓTTø£ÿ, edüTe Ô ⁄\ jÓTTø£ÿ ªnìX¯Ã‘‘· «· +μ nH˚ uÖ<ä ∆ < Û ä s ¡ à + jÓ T Tø£ ÿ Å | ü < Û ë q dü ÷ Å ‘ êìï ‘Ó*j·Tãs¡TdüTÔ+~. πøe\ÅX¯<ä∆ #˚‘· >∑T]Ô+|üã&˚ dü+|òüT≥q\T ìs¡+‘·s¡+ ñ<䓤$dü÷Ô \sTTdü÷Ô ñ+&É&ÉeTH˚ dü‘·´eTqï <Ûë´qÅøÏj·TqT |ü{Ïwüº+ #˚dTü +Ô ~. nqTø£D å eT÷ »]π> sT÷ e÷s¡TŒqT eTq+ nqTuÛÑe|üPs¡«ø£+>± >∑T]Ô+∫q|ü⁄&ÉT <äT'KeTT, nHê‘·à nH˚ ãT<ä∆<Ûäs¡à+˝Àì ‘·øÏÿq ¬s+&É+XÊ\qT miTø£ |üsT¡ düT+Ô ~. &ç) |ü]D≤eTeTH˚~ ø=+‘·ei≈£î kÕe÷q´ J$‘· + ˝À eTq≈£ î ‘ês¡ d æ * ¢ q |ü Œ {Ï ø Ï düTKs¡÷|ü+˝ÀqT, <äT'Ks¡÷|ü+˝ÀqT #ê*q+‘· rÅe‘·‘√ ‘·eT≈£î ‘ês¡d˝æ ‘¢Ò ˚ ‘·|Œü kÕe÷qT´\T <ëìì >∑ T ]Ô + #· s ¡ T . á e÷s¡ T Œ dü s ¡ « <ë eTq‘√H˚ ñ+&˚<˚qì, πøe\ ÅX¯<ë∆uÛ≤´düeTT eTq≈£î düŒwüº+ #˚ d ü T Ô + ~. Å | ü ‹ ìeTTwü e TT ndü + U≤´ø£ y Ó T Æ q |ü]D≤e÷\T eTq+ >∑T]Ô+#·˝Òq+‘· y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì eTq≈£î ‘Ó*j·Tãs¡TdüTÔ+~. eTqyÓT≥Te+{Ï Å|ü|ü+#·+˝À ìedædüTÔHêïeTH˚ $wüj÷ · ìï øπ e\+ e÷qdæø+£ >± ø±ø£ eTq e´øÏ‘Ô «· + n+‘·{Ï˝ÀqT eTq+ Å|ü‘·´ø£å+>± >∑T]ÔkÕeTT. e#˚à sT÷ e÷s¡ T Œ\qT >∑ T ]Ô + #· q |ü ⁄ &É T eTqeTT edü T Ô e ⁄\qT e⁄qï $ e⁄qï ≥ T¢ >∑T]Ô+#·&e É ÷s¡+_Û+#êeTqï e÷≥. (n+<äT˝ÀqT Å | ü < Û ë q+>± e÷qdæ ø £ $wü j · T +) ìs¡ + ‘· s ¡ |ü]D≤eTy˚T eTqdüì ‡ >∑T]Ô+b‘·T+~. á $<Û+ä >± Ä |ü]D≤eTeTH˚ e÷qdæø£ øÅ j Ï T· qT Ä |ü]D≤eTeTT

πøe\ ÅX¯<ä∆ <ë«sê edüTÔe⁄\qT ì‘·´q÷‘·q+>± yÓTT<ä{ÏkÕ]>± #·÷∫qfÒ¢ #·÷#˚˝≤>± #˚düTÔ+~. ø£qTø£ $wüj·÷\T n+‘·ø£+‘·≈£î q÷‘·qyÓTÆq ‘·q˝Àì $wüj·÷\qT e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô+{≤sTT. ø£qTø£ πøe\ÅX¯<ë∆ dæú‹˝À eTqdüT‡HÓ≈£îÿeùd|ü⁄ ì*|æq|ü⁄&ÉT e÷qdæø£ ne>±Vü≤q n+‘·ø£+‘·≈£î $düÔ]düTÔ+~. kÕe÷q´ sTT+Å~j·÷qTuÛÑ÷‹ sTTe«˝Òì |òü*‘êìïdüTÔ+~. >∑T]Ô+#·&É+ #ê˝≤ Å|üjÓ÷»qø±]. ø±s¡D+ Ä $wü j · T + |ü ≥ ¢ eTq Å | ü ‹ Å ø Ï j · T \T eTq eTH√uÛÑyê\ô|’ jÓT+‘√ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+{≤sTT. á $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#·&É+ eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ

jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«ìï eTq¬øiTø£ |üs¡#·≥y˚T πøe\ÅX¯<ä∆ eTq≈£ î Å | ü k Õ~+#˚ eTH√$C≤„ q +˝Àì | Å < ü ëÛ Hê+X¯eTT. eTq eTqdüT‡ jÓT|ü &É÷ ˇø£ÿ{Ï>±H˚ j·TT+≥T+<äì <ëì jÓTTø£ÿ \ø£åHê\T, <ëì#˚‘· 13

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


>∑T]Ô+#·ã&˚ edüTÔe⁄\ jÓTTø£ÿ \ø£åD≤\T jÓT|ü &ÉT ˇø£ÿ{Ï>±H˚ ñ+{≤j·TH˚ u Å ≤Û +‹ì ‘=\–+#·T≥j˚T sT÷ C≤„q+ jÓTTø£ÿ Å|üjÓ÷»q+. Ç) á e÷s¡TŒ jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«e>±Vü≤q e÷qdæø£ øÅ j Ï T· \T jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«ìï eTq¬ø+‘·>±H√ ‘Ó * j· T ãs¡ T dü T Ô + ~. Ç+Å ~ j· T Å > ∑ V ü ≤ D+ MT<ä πø+ÅBø£]+|üã&çq πøe\ ÅX¯<ä∆ <ë«sê n+<äT˝Àì e÷qdæø£ uÛÖ‹ø£ ÅøÏj·T\ jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«ìï, yê{Ï

edüTe Ô ⁄ nH˚yM ˚ ˝Òeì ‘Ó\TdüT+Ô ~. õ) πøe\ÅX¯<ä∆ eTq eTqdüT‡ |üì#˚ùd Ø‘·T\ >∑T]+∫ >∑÷&É jÓT+‘√ |ü]C≤„Hêìï eTq≈£î \_Û+|üCÒdüTÔ+~. ñÅ<˚ø±\T, Äy˚XÊ\T jÓ T ˝≤ |ü ì #˚ k ÕÔ j Ó ÷ , eTq˝Àì ì»yÓ T Æ q ñ<˚X› Ê´\T | ô ø’ Ï ø£qT|æ+#˚ ñ<˚X› Ê´\≈£î >∑\ uÛ< Ò +ä , eTq kÕe÷q´ $y˚ # · H ê |ü < ä ∆ ‹ jÓ T +‘· ndüeTÅ>∑yÓ÷ eTq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. eTq˝Àì

πøe\ÅX¯<ä∆ eTq eTqdüT‡ |üì#˚ùd Ø‘·T\ >∑T]+∫ >∑÷&É jÓT+‘√ |ü]C≤„Hêìï eTq≈£î \_Û+|üCÒdüTÔ+~. ñÅ<˚ø±\T, Äy˚XÊ\T jÓT˝≤ |üì#˚kÕÔjÓ÷, eTq˝Àì ì»yÓTÆq ñ<˚›XÊ´\T ô|’øÏ ø£qT|æ+#˚ ñ<˚›XÊ´\≈£î >∑\ uÛÒ<ä+, eTq kÕe÷q´ $y˚#·Hê |ü<ä∆‹ jÓT+‘· ndüeTÅ>∑yÓ÷ eTq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. dü+ã+<Ûëìï, n$ ˇø£<ëì ‘·sT¡ yê‘· ˇø£{Ï ‘·≥dæ+ú #˚ dü«uÛ≤yêìï, M≥ìï+{Ï˙ Åø√&ûø£]+∫ eTqdüT‡ ˇø£ edü T Ô e ì uÛ ≤ $+#· & Üìï >∑ ÷ ]à q ne>±Vü ≤ q ø£\T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ sT÷ edüTÔ uÛ≤eq (objectfying) uÛ Ö ‹ø£ , e÷qdæ ø £ Å ø Ï j · T \T nqï |ü < ë\qT $X‚ ¢ w ü D kÂ\uÛ Ñ ´ + ø√dü y ˚ T yê&É & É y Ó T Æ q ~>±ì $wüj·TeTT, e´øÏÔ, |ü<ës¡úeTT, eTqdüT‡˝≤+{Ï <Ó’«‘· uÛ ≤ yêìï > ±ì, eTqdü T ‡ e÷Å ‘ · y ˚ T ì»eTì>±ì, |ü < ës¡ ú + e÷Å ‘ · y ˚ T ì»eTì>±ì #Ó ù | Œ n<Ó ’ « ‘· uÛ≤yêìï>±ì ãT<äT& ∆ TÉ | Å ‹ ü bÕ~+#·&+É ˝Ò<ì ä #ÓbÕŒ*. ãT<äT∆&ç jÓTTø£ÿ ªÅ|ü‹‘ê´düeTT‘êŒ<äeTTμ nqT dæ<ë∆+‘·eTT <Ó’«‘·, n<Ó’«‘· uÛ≤yê\≈£î nr‘·eTT. kÕù|øÏåø£‘· ìs¡+‘·s¡ |ü]D≤eTT\qT ‘·q ‘·‘·«+>± >∑\ sT÷ Å|ü|ü+#·+˝À πøe\ÅX¯<ä∆ <äècÕº´, <Ó’«‘·, n<Ó«’ ‘ê~ uÛ≤yê\T nqT∫‘ê\ì ‘Ó*j·T>∑\<äT. m|òt) πøe\ ÅX¯<ä∆ kÕ<Ûäq <ë«sê e÷qdæø£ dü+|òTü ≥q\ $wüjT· +˝À eTq nqTuÛe Ñ + $XÊ\eTT, >∑+;Ûs¡eTT nsTTq|ü &ÉT kÕ<Ûä≈£îìøÏ eTqdüT‡ >∑ T ]Ô + #· T ≥ nH˚ Å ø Ï j · T ‘· | ü Œ y˚ π s $T ø±<ä ì Å | ü ‘ · ´ øå ± qTuÛ Ñ e eTÚ‘· T +~. <ëì˝À>±ì, <ëì yÓqTø£>±ì mø£ÿ&Ü dæsú e ¡ T÷, yêdüe Ô eT÷ nsTTq e´øÏÔ‘·«y˚T ˝Ò<äì s¡÷&Ûç ne⁄‘·T+~. á $<Ûä+>± nHê‘·à nH˚ eTVü≤‘·Ôs¡ dü‘·´+ nqTuÛÑe>∑‘·eTÚ‘·T+~. n+fÒ ‘·‘·«‘·' nqTuÛÑ$+#˚ e´øÏÔ nqTuÛÑ$+|üã&˚

ã\V”≤q‘·\T, kÕeTsêú´\ j·T<ës¡ú dæ‹ ú ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTÔ+~. eTqø£+‘·≈£î eTT+<äT ‘Ó*j·Tì kÕeTs¡´ú , nkÕeTsêú´\T eTqø£e>∑‘· eTÚ‘êsTT. á $<Û+ä >± øπ e\ÅX< ¯ ∆ä eTH√$C≤„HêìøÏ, | Å | ü +ü #·$C≤„HêìøÏ jÓT+‘√ ‘√&ÉŒ&TÉ ‘·T+~. n+‘˚ ø±ø£ edüTÔ‘·‘·«+ jÓTTø£ÿ düŒwüºìs¡«#·q+˝ÀqT, ìcÕŒøøåÏ y£ TÓ q Æ >Å V∑ ≤ü q X¯øì ÔÏ | ô +bı+~#·&+É ˝ÀqT, edüTÔ ìX¯Ãj·T $wüj·TyÓTÆ e´øÏÔ>∑‘· (Subjective) n+XÊ\qT ‘·–+Z #·&+É ˝ÀqT edüT‘Ô ‘· «· + dü]>± ne>±Vü ≤ q nj˚ T ´<ëø£ edü T Ô ìs¡ í j · ÷ ìï ì\e&É e TT yÓ T T<ä \ >∑ T n+XÊ\˝À ì»yÓ T Æ XÊÅdüÔE„&ç yÓ’K]øÏ b˛*e⁄+≥T+~. πøe\ ÅX¯<ä∆˝À e´ø£ÔeTj˚T´ sT÷ ì»yÓTÆq |ü]XÀ<ÛäHê<äø£å‘· uÖ<ä ∆ < Û ä s êàìï ì»yÓ T Æ q XÊÅ d ” Ô j · T Ø‘· T \≈£ î dü ì ï V æ ≤ ‘· + #˚ d ü T Ô + ~. nsTT‘˚ ◊Væ ≤ ø£ y Ó T Æ q XÊÅ d ü Ô + ˝≤>± q÷‘· ï $wü j · ÷ \qT >∑ T ]Ô + ∫ $e]+#· & É y ˚ T ãT<ä ∆ < Û ä s ¡ à + jÓ T Tø£ ÿ eTq' dæ < ë∆ + ‘· e TT π ø e\+ e÷qdæ ø £ e TT, dæ<ë∆+‘·|sü e ¡ TT nsTTq C≤„HêìøÏ |ü]$T‘·eTeø£ eTqdü T ‡ q T ‘· < ë«sê J$‘êìï q÷‘· ï + >± s¡÷bı+~+#·≥y˚T \ø£å´+>± ø£*Zj·TT+≥T+~. á ø£ * Z j · T T+&É & É + ˝À Ä<Û ä T ìø£ ñ|ü j Ó ÷ >±‘· à ø£ y Ó T Æ q eTqXÊÙÅ k ÕÔ ì ï b˛* e⁄+≥T+~. ªªãT<ä∆ <Ûë´q Vü≤è<äjT· +μμ Á>∑+<Ûä k»q´+‘√

14 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


Áo <ä‘·Ô ©˝≤eTè‘·eTT o Á eT‹ o Á <˚$ kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

j·÷ìø±ì#· bÕbÕì ø£è‘êì düT ãVüAq´|æ ‘êì düsê«DÏ qcÕºìVüQ´|üyêdü | Á u ü ≤Û e‘·: j· T eT<Û ä s ¡ à sêC≤! M&=q]à q dü s ¡ « bÕ|üeTT\T ñ|üyêdü |ü⁄D´eTT e\q q•+∫ b˛j· ÷ sTT. ø£ q Tø£ sTT‘· & ç ø Ï m{Ï º • ø£ å ü $+~Û+#·˝ÒeTT. bÕ|üeTT\˙ï q•+∫ b˛>± sTT+ø± sTT‘·ìøÏ Vü≤]HêeT dü+ø°sq Ô¡ , XÁ e ¯ DeTT, C≤>∑s¡D #˚dæq |ü⁄D´eTT\T $T–* e⁄HêïsTTμμ nì n‘·ì |ü⁄D´ bÕ|üøs£ à¡ eTT\T $e]+#ê&ÉT. ‘·+Á&û! n|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ $∫Á‘·+ »]–+~. #˚ ‘ · ÄsTT<Û ä e TT\‘√ uÛ Ñ j · T +ø£ s ¡ e TsTTq s¡÷|üeTT‘√ øÁ √<Ûe ä TT ì+&çq eTTKeTT‘√ n–ï >√fi¯eTT\ e+{Ï mÁsì ¡ ø£qTï\‘√ ;Û‹ >∑\T|ü⁄‘·÷ e⁄qï j·TeT<Ûsä à¡ sêE ∫Á‘>· T∑ |ü⁄ì Ô e÷≥\T $ìq yÓ+≥H˚ Á|üdüqTï&Ó’Hê&ÉT. Ä kÕ«$T Á|üXÊ+‘· e<äq+‘√ #·\¢ì #·÷|ü⁄\‘√ Áù|eT |üPs¡«ø£+>± HêyÓ’|ü⁄ #·÷düTÔ+&É>±H˚ uÛÑ≥T\T >∑ã>∑u≤e∫à Hê bÕX¯eTT\qT ‘Á +Ó ∫ y˚dæ qqTï ã+<Ûä $eTT≈£îì Ô #˚XÊs¡T. j·TeTT&ÉT qe⁄«‘·÷ ˇø£ ã+>±s¡T dæ + Vü ‰ dü H êìï #· ÷ |æ d ü ÷ Ô qqTï ≈£ L s¡ T à + &É e\dæ+~>± Ä<˚•+#ês¡T. H˚qT ≈£Ls=Ãq>±H˚ Ä kÕ«$T uÛ≥ Ñ T\‘√ sTT˝≤ nHêïsT¡ ` ªªuÛÑ≥T˝≤sê! H˚qT #Óù|Œ~ kÕe<Ûëq+>± $q+&ç <Ûäs¡à |üsêj·TDT\ CÀ*øÏ b˛ø£+&ç $õ‘˚ + Á ~ j· T T˝… ’ yê]ì dü à ]+#˚ yê]ì, |ü P õ+#˚ y ê]ì, Vü ≤ ]ø£ < Û ä \ qT $H˚ y ê]ì, Vü≤]yêdüse ¡ TT+&ÉTyê]ì , Vü≤] HêeTeTT\qT »|æ+#˚ yê]˙. Hê e<ä›≈£î rdüT≈£îì sêø£+&ç. Hêsêj·TD≤#·T´‘· »Hês¡q › ø£èwü$ í c˛í |ü<à˚ X¯ |ü<àä »|æ‘· •Ùe X¯+ø£sπ ‹ www.saibharadwaja.org

06

Ä>∑düTº 2012

ì‘·´+ e<ä‘´· œ\ ˝Àø£ Væ≤‘ê: | Á Xü Ê+‘ê: <ä÷sê<ä“V ¤ ≤æ dü´Ô »‘· ‘·‘Á · qy˚TdæÔ •øå± •eπøX¯e⁄\ HêeTeTT\T ìs¡+‘·s+¡ »|æd÷ ü ,Ô Á | ü X Ê+‘· ∫Á ‘ · T ˝… ’ dü ø £ \ ˝Àø£ Væ ≤ ‘· e TTqT ø√π s dü » ® q T\qT, uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ qT #· ÷ ∫ <ä ÷ s¡ e TT>± ‘=\–bı+&É T . n≥Te+{Ï yê]ì Hê e<ä › ≈ £ î rdüTø=ì e∫ÃHê H˚qT yê]ì •øÏå+#· ˝ÒqT. Vü ≤ ]j· T +<ä T eTqdü T ‡ ì*|æ q , dü«≈£î˝≤#ês¡eTT\+<äT ÄdüøÏÔ ø£\yê]ì, bÕÁ‘· yÓT]–<ëqeTT #˚ùdyê]ì, >∑Ts¡Tùde #˚ùdyê]˙, #· ÷ ∫ uÛ Ñ ø Ï Ô ‘ √ qeTdü ÿ ]+#· + &ç . |ü s √|ü ø ±s¡ |ü s êj· T DT\qT, dü ‘ ê‡ + >∑ ‘ · ´ eTT #˚ ù d yê]ì, •eπøX¯e⁄\j·T+<äT düeT ãT~∆ ø£\yê]ì #·÷∫ yê]ì düMT|æ+#˚ kÕVü≤dü+ #˚j·Tø£+&ç. eTs=ø£ $wüj·T+. uÛÑ≈£îÔ\H˚ ø±<äT, uÛÑ≈£îÔ\ #·T≥÷º e⁄+≥÷ uÛÑ≈£îÔ\qT >ös¡e+‘√, |üP»´ uÛ≤e+‘√ #·÷#˚yê]ì, uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ jÓ T Tø£ ÿ |ü $ Á ‘ · y Ó T Æ q #· ÷ |ü ⁄ \T me]ô | ’ |ü&‘É êjÓ÷ n≥Te+{Ï yê]ì ≈£L&É MTs¡T ‘êø£e<äT.› ‘· * ¢ < ä + Á & É T \≈£ î n|ü # ês¡ + #˚ ù d yê]ì, ˝À≈£î\≈£î n|üø±s¡+ #˚d ù yê]ì, <˚e‘·\ kıeTTàqT Ä•+#˚yê]ì, n|üV≤ü ]+#˚yê]˙ »qø£+≥≈£î\qT ø£ { Ï º rdü T ø=ìs¡ + &ç . @ø±<ä o Á e ‘· e TT |ü ≥ ¢ $eTTKT\sTTq yê]ì, ˝À≈£î\qT <ä÷wæ+#˚yê]ì, |üs¡T\ô|’ ì+<ä\T yÓ÷ù| yê]ì Á>±eTHêX¯qeTT #˚ùdyê]ì, dü»®qT\qT u≤~Û+#˚yê]ì, $Á|ü⁄\ kıeTTà\qT n|ü V ü ≤ ]+#˚ y ê]ì, mqï & É ÷ <˚ y ê\j· T eTT\≈£ î yÓ fi ¯ ¢ ì yê]ì, mqï & É ÷ Vü≤]Hêe÷ìï H√≥|ü\ø£ì yê]ì |ü{Ϻ ø£{Ϻ ø={Ϻ rdüTø=ì s¡+&ç. <Óe ’ uÛøÑ ì ÔÏ , <Óe ’ uÛ≈Ñ î£ \Ô qT ø°+#·|sü ∫ ¡ 15 www.saimasterforurms.org


Vù ≤fi¯q #˚d ù yê]ì, kÕ«s¡∆ |üsT¡ \qT, ìs¡+‘·s¡ ø±yÓ÷|ü uÛ À >∑ s ¡ ‘ · T \qT, n<Û ä s ¡ à |ü s ¡ T \qT ã+~Û + ∫ sT÷&ÉTÃø=ìs¡+&ÉTμμ. j· T eT<Û ä s ¡ à sêE e÷≥\T Hê˝À ø£ \ es¡ ì ï π s bÕsTT. H˚ q T #˚ d æ q bÕbÕ\˙ï >∑Ts¡TÔø=#êÃsTT. u≤<Ûä‘√ |üXÊÑêÔ|ü+‘√ Hê eTqdüT‡ <äVæ≤+#·T≈£î b˛sTT+~. Çø£ô|’ mqï&É÷ bÕ|üø£s¡à\T #˚j·TH˚ #˚j·T≈£L&É<äì ìX¯Ãj·T+#·Tø=HêïqT. Ä ø£åDy˚T Vü≤]düàs¡DqT Äs¡+_Û+#êqT Ä $wüßí<˚e⁄ì <Ûë´ì+#·kÕ>±qT. j·TeT<Ûsä à¡ sêE qqTï yÓ≈’ î£ +sƒêìøÏ rdüTø=ì yÓfi¢¯ e\dæ+~>± uÛ≥ Ñ T\qT ÄC≤„|+æ #ês¡T. uÛ≥ Ñ T\T qqTï $e÷qeTT˝À yÓ’≈£î+sƒ¡eTTq≈£î |ü+bÕs¡T. m+‘√ ø±\+ yÓ≈’ î£ +sƒ¡ yêdæH’Ó |üse ¡ ÷q+<äu]ÑÛ ‘·T&ÉH’Ó ø±\+>∑&bç ÕqT. nø£ÿ&çqT+&ç qqTï dü«s¡˝Z Àø£eTTq≈£î |ü + |ü > ± mH√ï |ü + &É T ¢ dü « s¡ Z d ü T KeTT\qqTuÛ Ñ $ +#êqT. ‘· s ê«‘· uÛ÷ Ñ ˝Àø£eTT˝À, ãTTw”X«¯ s¡T\T, eTVü‰ ‘·|d ü +‡ü |üqTï\T Äj·Tq MT ≈£îe÷s¡Tì>± »ìà+#êqT. ‘·+& Á >ç ±s¡÷! eTs=ø£ÿ $wüjT· +. H˚qT sêE>± e⁄qï | ü ⁄ Œ & É T l <ä ‘ · Ô k Õ«$Tì ÄÁ X ¯ s TT+#êqì #ÓbÕŒqTø£<ë! n|ü⁄&ÉT <ä‘·ÔkÕ«$T e<ä› H˚s¡TÃø=qï XÊÁdüÔ C≤„qeTTqT ø=+<ä]øÏ <ëqeTT #˚XÊqT. n+<äTe\q Ä |ü⁄D´|ò\ü +e\q, l <ä‘êÔqTÁ>V ∑ ≤ü + e\q, @ø±<äo Áe‘· Á|üuÛ≤e+ e\q Hê≈£î C≤‹ düàs¡‘·«+ ø£*–+~. n+<äTe\q sT÷ »qà˝À Vü≤]ì düà]dü÷Ô @ø±<äo Áe‘êìï Ä#·]düTÔHêïqT. neX‚Hê|æ j·T‘·ÿs¡àø£è‘·+ ‘·dü´|òü\+ ~«<ä+ @ø±<äXÊ´+ Áe‘·+ uÛÑø±Ô´≈£îs¡«‘ê+øÏeTT‘· Á|üuÛÀ @ø±<äo Áe‘·eTTqT ‘Ó*j·T≈£î+&Ü #˚ùdÔH˚ sTT+‘·{Ï |ò*ü ‘·+ \_Û+∫+~ ø£<ë! Çø£ ‘Ó*dæ uÛøÑ ‘ÔÏ √ #˚d ù Ô <ëì |ò\ü eTT m+‘·>± e⁄+≥T+<√ y˚sTT‘·\\ X‚wüß&Ó’Hê #Ó|üŒ>∑\&Ü ‘·+Á&û? n+<äTe\q H˚˙ $<Ûe ä TT>± @ø±<äo e Á ‘·eTTqT Ä#·]düTH Ô êïqTμμ. ≈£îe÷s¡Tì e÷≥\T, n‘·&TÉ #Ó|Œæ q >∑‘»· qà eè‘êÔ+‘·eTT, j·TeTTì ñ|ü<X˚ e ¯ TT $ìq ø±\e⁄&ÉT m+‘√ Äq+~+#ê&ÉT. ‘·q≈£î n+‘·{Ï Vü≤]uÛÑ≈£îÔ&ÉT »ìà+∫q+<äT≈£î eTqdüT˝À m+‘√ bı+–b˛j·÷&ÉT. n‘·&ÉT eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤+‘·√ ≈£îe÷s¡Tì‘√ ªªe‘ê‡! <ä‘kÔ· Õ«$Tì ÄÁXs¯ TT+#êqì #Ó|Œæ e⁄Hêïe⁄. Ä kÕ«$T ˙πø$T #ÓbÕŒs¡T? kÕ«$T e<ä›˙y˚$T H˚s¡TÃ≈£îHêïe⁄?

ne˙ï $Hê\ì e⁄qï~.μμ nHêï&TÉ . uÛÑÁ<äo\T&ÉT ªªHêqï>±s¡÷! H˚qT >∑‘·»qà˝À sêE>± m+‘√ <Ûäs¡à ã<ä∆+>± sê»´y˚T\T‘·Tqï s√E\˝À Hêø=ø£kÕ] l <ä‘·ÔÁ‘˚j·T kÕ«$Tì <ä]Ù+#ê\qï ø√]ø£ ø£*–+~. ˇø£Hê&ÉT kÕ«$T <äs¡ÙHêì¬ø’ ãj·T\T<˚] düVü‰´Á~ #˚sêqT. ø=+&É møÏÿ kÕ«$T ÄÁX¯eTTq≈£î yÓ[¢ <ä÷s¡+qT+&û kÕ«$Tì <ä]Ù+#êqT. Ä düeTj·T+˝À kÕ«$Tì ˇø£ ø±$Tì øö>∑*+#·Tø=ì e⁄qï~. eT<ÛTä bÕq+ #˚dæ e⁄qï kÕ«$T yÓTøÆ +£ ˝À e⁄+&ç @y√ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ >∑+‘·T\T y˚düTÔHêïs¡T. ø£qTï\T mÁs¡>± e⁄Hêï s TT. Ç+{Ï ì +&Ü j· T T>±\T eTTdü T s¡ T ‘· T Hêï s TT. n˝≤ e⁄qï kÕ«$Tì <ä÷s¡eTTqT+&û #·÷dæ nø£ÿ&˚ kÕ«$TøÏ kÕcÕº+>∑ qeTkÕÿs¡+ #˚XÊqT. ˝Ò∫ì\Teã&ç #˚‘·T\T CÀ&ç+∫ uÛÑøÏÔ‘√ qeTdüÿ]dü÷Ô ì\T#·THêïqT. qqTï #·÷dæq kÕ«$T e+– H˚\ô|’qTqï eT{Ϻ ô|fi¯¢qTrdæ ø√|ü+>± Hêô|’$dæsês¡T. ‘·sê«‘· sêfi¯ófl $dæsês¡T. <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫à ø£sÁ ‘¡ √ u≤<äkÕ>±s¡T. H˚ q T ne˙ï kÕ«$T ©\\T>± uÛ ≤ $+∫ qeTdüÿ]dü÷Ô ì\ã&˚e⁄HêïqT. m+‘· ø={ϺHê #·*+#·ø£ qeTdüÿ]dü÷Ô ì\ã&çe⁄qï qqTï #·÷dæ kÕ«$T #Ó&ɶ>± ‹≥ºHês¡+_Û+#ês¡T. H˚qT ªkÕ«$T ‹{Ïq º ‹≥¢˙ï Hê≈£î Äj·Tq | Å kü Õ~+∫q ÄodüT‡˝Ò ø£<ë! kÕ«$T qqTï ø={Ϻq <Óã“\˙ï Hê bÕbÕ\˙ï bÕs¡< Å √\T≥ø±ø£ eTs=ø£{Ï ø±<äT ø£<ë!μ nì kÕ«$T <äj·T≈£î dü+‘√wæ+#·kÕ>±qT. Ç+‘·˝À kÕ«$T eT]+‘· <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫à ø±fi¯fl‘√ >∑{>ºÏ ± ‘·qTï‘÷ · ø£fisÅ¢Ë ¡ #˚dæ ‘·øD å£ + nø£ÿ&ç qT+&ç yÓfi¯¢ø£b˛‘˚ #·+ù|kÕÔqì u…~]+#·kÕ>±s¡T. kÕ«$T <Óã“\T, ‹≥T¢, u…~]+|ü⁄\˙ï Hêø=düπ> ByÓq\T>± ‘Ó*dæø=HêïqT. kÕ«$T Ä $<Ûä+>± qqTï |ü$Å‘·Tì>± #˚düTÔHêïs¡ì ‘·\∫ kÕ«$T @$T #˚dH æ ê #·*+#·ø£ #˚‘T· \T CÀ&ç+∫ kÕ«$T m<äT≥ ì*∫ k˛Ô‘Å e · TT #˚jT· kÕ>±qT. ªªz <˚yê! dü è wæ º dæ ú ‹ \j· T ø±s¡ ø ±! <ä j · ÷ ìBÛ ! @\ q˙ï$<Ûe ä TT>± |üØø£\å ≈£î >∑T] #˚dTü H Ô êïe⁄? ˙e⁄ dü s ê«+‘· s ê´$T esTTq |ü s ¡ y ˚ T X¯ « s¡ T &É e ì H˚HsÓ T¡ >∑T<äTqT. ˙y˚$T #˚dq æ qT ˙ bÕ<äeTT\qT M&ÉqT. qqTï <äj·T#·÷dæ bÕ*+|ü C≤π>\ #˚düTÔHêïe⁄ kÕ«MT! bÕVæ≤e÷+ bÕVæ≤! ø£s¡TD≤

16 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


ìBÛ ªX¯sD ¡ T! X¯sD ¡ T!μ nì y˚&TÉ ø=qkÕ>±qT. n˝≤ ‘Ó\y ¢ ê] ˝Ò∫q~ yÓTT<ä\T kÕ«$T <äjT· ø√dü+ m<ä T s¡ T #· ÷ dü ÷ Ô kÕ«$T dü ì ï ~ Û ˝ ÀH˚ >∑&ÉT|ükÕ>±\ì y˚&ÉTø=qkÕ>±qT. Ä $<Ûä+>± ø=ìï s√E\T >∑&ç#êsTT. ñqï≥T¢+&ç ˇø£Hê&ÉT kÕ«$T qqTï #˚s| ¡ \æ ∫ ªª@sê! <Ûsä à¡ ø°Ø!Ô Ç+‘· yÓTT+&ç yê&ÉyÓ’‹y˚$Tsê? qqTï M&Éø£ yÓ + {≤&É T ‘· T Hêï e ⁄. @$T #˚ d æ H ê qqTï e<ä\≈£îHêïe⁄. Ç+‘·≈L £ ˙e⁄ e∫Ãq |üH$ ˚ T{Ï?μμ nì m+‘√ Å ù | eT>± n&ç > ±s¡ T . kÕ«$T ÄbÕ´j·T‘·≈î£ ø£]–b˛j·÷qT. kÕ«$TøÏ kÕcÕº+>∑ |ü & ç ˝Ò ∫ ì\ã&ç ªªkÕ«MT! <Û ä q T´&É q T! ÇHêïfi¯¢≈£î<äj·T ≈£*–q ‘·+Å&û!μμ n+≥÷ Äq+<ä uÛ≤cÕŒ\T ø±s¡TdüTÔ+fÒ kÕ«$T qe⁄«‘·÷ Hê ‘·\ì$T] ªªHêj·THê! ˙ uÛÑøÏÔøÏ yÓT#êÃqT. ˙πø$T ø±yê˝À ø√s¡Tø√, ÇkÕÔqTμμ nHêïs¡T. kÕ«$TøÏ eTs¡\ qeTdüÿ]+∫ ªªkÕ«MT! ‘·eT qT+&ç <Ûsä à¡ eTT\T $qe˝…qì Hê ø√]ø£. <äj·T‘√ nqTÅ>∑Væ≤+#·+&ç.μμ nì y˚&ÉTø=HêïqT. kÕ«$T qe⁄«‘·÷ ªªÇ˝≤ sêHêj·THê! Hê #Ó+‘· ≈£Ls√Ãμμ n+≥÷ qqTï ‘·q #Ó+‘· ≈£Ls¡TÃ+&É CÒdæ Hê y˚TqT ì$T] sTT˝≤ nHêïs¡T ` ªªe‘ê‡! <Ûäs¡àeTT\T $+{≤yê! $+{≤e⁄ ø±˙ dü]>± Ä#· ] +#· ˝Ò y ˚ ! nsTTq|ü Œ { Ï ø ° <Û ä s ¡ à eTT\T ‘Ó*dæø=q≥eTT nedüs¡eTT. n˝≤ ‘Ó*dæø=ì e⁄+&É≥+ e\q <Ûäsêà#·s¡Dô|’ ÄdüøÏÔ ô|]– @<√ ˇø£Hê{ÏøÏ <Ûäsêà#·s¡D düT\uÛÑkÕ<Ûä´eTÚ‘·T+~. eTqTwü´ C≤‹˝À Åu≤Vü≤àD ø£åÅ‹j·T yÓ’X¯´ X¯ S Å < ä T \H˚ Hê\T>∑ T es¡ í e TT\T e⁄Hêï s TT. Ç+<äT˝À Åu≤Vü≤àDT\T ÅX‚wüߺ\T. Åu≤Vü≤àDT\T, ø£ å ‹ j· T T\T, yÓ ’ X ¯ ó ´\T ‘· * ¢ >∑ s ¡ “ ¤ e TT qT+&ç »ìà+#·≥y˚T ø±ø£ ñ|üqj·Tq dü+kÕÿs¡eTT #˚‘· C≤„ q dü e TTbÕs¡ ® q ≈£ î <√Vü ≤ <ä ø ±] nsTTq eT+Å ‘ êqTcÕº q dü + |ü q Tï ˝ … ’ eTs=ø£ »qàqT bı+~q yês¡e⁄‘ês¡T. á $<ÛäeTT>± sT÷ eT÷&É T es¡ í e ÷\ yês¡ T ~«E\T (¬ s +&É T »qà˝… ‹ Ô q yês¡ T ) nqã&É ‘ ês¡ T . Hê\T>∑ T es¡ í e TT\ yê]øÏ <Û ä s ¡ à eTT\T y˚ π s «s¡ T >± e⁄+{≤sTT. me] <Ûsä à¡ eTT\T yêπs Ä#·]+#ê* ø±ì ˇø£ ] <Û ä s ¡ à eTT\T eTs=ø£ s ¡ T ne\+_+|ü s ê<ä T . dü e s¡ í <Û ä s ¡ à ‘ê´–ì

bÕwü+&ÉT&ÉT nì n+{≤s¡T. yê&˚ |ü‹‘·T&ÉT n˝≤ø±ø£ dü«<Ûäs¡àeTT\qT #·ø£ÿ>± bÕ{Ï+#·Tyê&çì düTø£è‹ nì n+{≤s¡ T . j· T T>∑ < Û ä s ¡ à eTT\qT bÕ{Ï+#ê*. düà è‘·T\˝À #Ó|Œü ã&çq ø£se Ô¡ ´eTT\qT Ä#ês¡eTT\qT |ü]Å>∑Væ≤+#ê*. Å‹ø£s¡DX¯ó~∆>± <Ûäsêà#·s¡D #˚j·÷*. n≥Te+{Ï e÷qe⁄&˚ C≤„q düeTTbÕs¡®q≈£î, yÓ÷ø£åkÕ<Ûäq≈£î ns¡TΩ&Ée⁄‘ê&ÉT.μμ Ç˝≤ |ü * øÏ Å o <ä ‘ êÔ Å ‘ ˚ j · T kÕ«$T ø£$es¡«® eTT\T, #ê‘·Ts¡«s¡´í <Ûsä à¡ eTT\T, ÄÅXe ¯ TeTT\T, c˛&ÉX¯ ø£sà¡ eTT\T, dü<ë#ês¡eTT\T, XÅ Ê<äø∆ s£ à¡ $<ÛTä \T, #ê+Å < ëj· T D≤~ $<Û ë qeTT\T dü $ dü Ô s ¡ e TT>± ‘Ó*j·TC…|Œæ , ∫es¡>± eTVü‰ bÕ‘·øe £ TT\ bÅ Õj·T•Ã‘Ô· $<ÛëqeTT\T ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n≥T ‘·sê«‘· kÕ«$T sTT˝≤ nHêïsT¡ . ªª≈£ î e÷sê! H˚ q T ˙≈£ î #Ó | æ Œ q sT÷ eTVü‰bÕ‘·ø£ ÅbÕj·T•Ã‘·Ô $<ÛëqeTT\˙ï #ê˝≤ >√|ü´yÓTÆq$ düTe÷! eTs=ø£ eTTK´ $wüj·T+ @$T≥+fÒ sT÷ Å b Õj· T •Ã ‘ · Ô e TT\ìï + {Ï ˙ j· ÷ +Å ‹ ø£ e TT>± #˚ d æ q +<ä T e\q @MT | Å j ü ÷ Ó »qeTT+&É<Tä . Hêsêj·TD uÛøÑ ÔÏ |üsêj·TDT&Ó,’ #˚dq æ bÕ|üeTT\ |ü≥¢ |üXÊÑ| Ô· ⁄ü & Ô ’Ó bÅ Õj·T•Ã‘e Ô· TT\qT #˚ d æ ø =qï | ü &É T e÷Å ‘ · y ˚ T |ü ] X¯ ó <ä T ∆ & Í‘ê&É T . |ü + #· e TVü ‰ bÕ‘· ø £ e TT\qT >±ì dü ø £ \ eTVü ‰ bÕ‘·ø£eTT\qT>±ì #˚dæq e´øÏÔ |üXÊÑêÔ|üeTT‘√ ì+&çq eTqdüT‡‘√ düs¡«uÛÑ÷‘· <äj·÷Ås¡› Vü≤è<äj·TT&Ó’ $wüßï ‘·‘·Œs¡T&Ó’ #˚dæø=ìq ÅbÕj·T•Ã‘·ÔeTT\‘√ bÕ|ü $eTT≈£îÔ&Ó’ |ü]X¯ó<äT∆&Í‘ê&ÉT. Ä$<Ûä+>± n‘·ì bÕ|üeTT\˙ï |ü{≤|ü+#·˝Ö‘êj·Tqï~ |üse ¡ Tdü‘´· +. <Ûäs¡àø°]Ô eTVü‰sêC≤! eTs¡\ #Ó|ü⁄‘·THêïqT. á bÅ Õj·T•Ã‘e Ô· TT\˙ï m+‘√ düT>√|ü´eTsTTq$ düTe÷! ÅX¯<ë∆V”≤qT\≈£î, uÛÑøÏÔ V”≤qT\≈£î MìHÓ+‘· e÷Å‘·eTT ‘Ó*j·TCÒj·Tsê<äT. eT÷s¡Tâ\≈£î, HêdæÔ≈£î\≈£î, <Ó ’ e <˚ « wü ß \≈£ î Mìì ‘Ó * j· T CÒ d æ q +<ä T e\q <Óe ’ eTT|ü≥,¢ <Ûsä à¡ eTT |ü≥¢ ≈£L&Ü n|ü#ês¡eTT #˚dq æ <√wüeTT dü+Åø£$TdüTÔ+<äq≥+˝À dü+<˚Vü≤eTT ˝Ò<äT. ªªHêsêj·TD eTHê<ä´‘·+ $XÊ«ø±s¡ eTHêeTj·T+ j·TdüTÔ dü+düàs¡yT˚ ìï‘´· + düs«¡ bÕô|'’ | Å e ü TT#·´‘˚μμ ìs¡+‘·se ¡ TT Hêsêj·TD düàs¡DeTT #˚jT· T yêìì bÕ|üeTT\T n+≥e⁄. uÛøÑ e Ô£ ‘·\‡ T&ÉT, ÄÅ•‘·»q 17

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


s¡ ø £ å ≈ £ î &É T , Bqã+<Û ä T , Ä~ <˚ e ⁄&Ó ’ q Ä Å o eTVü ‰ $wü ß í e ⁄qT dü à ]+∫Hê, |ü P õ+∫Hê, ìs¡ + ‘· s ¡ e TT <Û ë ´ì+∫Hê, qeTdü ÿ ]+∫Hê kÕ«$Tj˚T n≥Te+{Ï uÛÑ≈£îÔì düø£\ bÕ|üeTT\T bÕs¡Å<√* s¡øÏåkÕÔ&ÉT. n≥Te+{Ï uÛÑ≈£îÔì kÕ«$T mqï&É÷ M&Éø£ yÓqï+{Ï ø±bÕ&ÉT‘·÷e⁄+{≤&Éqï~ ì‘·´dü‘·´+. <Ûäs¡àø°]Ô! ˙e⁄ø√]q≥T¢ <Ûäs¡àeTT\T, $Væ≤‘·øs£ à¡ \T, bÅ Õj·T•Ã‘Ô· $~Û $<ÛëqeTT\T nìï+{Ï˙ ˙≈£î ‘Ó*j·T|üs¡#êqT. $wüßídüàs¡D ÅbÕeTTK´‘·qT, ìs¡+‘·s¡ <Ó’e∫+‘·q e\q düø£\ bÕ|üìs¡Tà≈£îÔ˝…’ @$<Û ä e TT>± e÷qe⁄\T <Ó ’ e ø£ è |ü ≈ £ î bÕÅ ‘ · T \T ø±>∑\s√ ≈£L&Ü $e]+#êqT. Hêj·THê! H˚qT #Ó|æŒq $wüj·TeTT\T eTs¡Teø£ <Ûäs¡àã<äT∆&ÉyÓ’ J$+#·T.μμ nì Åo <ä‘êÔÅ‘˚j·TkÕ«$T Hê≈£î ñ |ü<• ˚ +#ês¡T` nì uÛ< ÅÑ o ä \T&ÉT ‘·q ‘·+& Å ç ø±\e⁄q≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. ≈£îe÷s¡Tì e÷≥\T $ì ø±\e⁄&ÉT |üs¡e÷q+<ä uÛÑ]‘·T&Ó’Hê&ÉT. ªª≈£îe÷sê! mìï »qà\ |ü⁄D´yÓ÷, ìqTï ≈£îe÷s¡Tì>± bı+<ëqT. n+‘˚ø±<äT, eTVü‰ eTVæ≤e÷ì«‘·eTsTTq o Å <ä‘kÔ· Õ«$T uÀ<Û\ä T ˙ eTTK‘·' $q≥+ Hê n<äèwüº+. @ø±<äo Áe‘· eTVü‰‘·à´eTT e÷Å‘·y˚T ø±<äT, düeTe]Ô j·TeT<Ûäs¡à sêE uÀ<Û ä \ T ≈£ L &Ü ˙qT+&ç $H˚ uÛ ≤ >±´ìï bı+<ëqT. z eTVü‰qTuÛ≤yê! ˙øÏy˚ Hêø£è‘·»„‘ê_Û e+<äqeTT\T.μμ n+≥÷ ≈£îe÷s¡Tì | Å Xü +¯ dæ+#ê&ÉT, ø±\e eTVü≤]¸. á >±<∏ ä q T dü $ es¡ + >± ‘Ó * j· T C… | æ Œ , Hês¡ < ä T &É T dü q ‘· T ÿe÷sê~eTTqT\‘√ sTT˝≤ nHêï&ÉT` e÷qTwü ´ + <ä T s¡ ¢ u Û Ñ + »qàÅ b Õ|ü ´ ‘˚ jÓÆTs¡Tà˙X¯«sê' ‘·Å‘ê|æ Vü≤]uÛÑøÏÔdüTÔ <äTs¡¢uÛ≤|ü]ø°]Ô‘ê ‘· k Õà‘Y ‘· { Ï \ ¢ ‘ ê ˝À\+ e÷qTwü ´ + ÅbÕ|ü´<äTs¡¢uÛÑ+ Vü ≤ ]+ dü + |ü P »j· T ‘Y uÛ Ñ ø ±Ô « |ü X ¯ ó bÕX¯ $yÓ÷#·q+. z eTTqT˝≤sê! XÊÅdüÔeTT ˝Ò$T #Ó|ü #·Tqïy√ $Hêïsê? ndü\T e÷qe »qà \_Û+#·≥y˚T m+‘√ <äTs¡¢uÛÑ+, nbÕs¡ |ü⁄D´ |òü\y˚T J$øÏ e÷qe»qàqT | Å kü Õ~düT+Ô ~. n+‘˚ø±<äT, e÷qe»qà \_Û+#·>±H˚ dü]b˛‘·T+<ë? Ä e÷qe⁄&çøÏ Vü≤]uÛÑøÏÔ ø£\>∑≥+

nH˚ ~ sTT+ø± ns¡ T <Ó ’ q n<ä è wü º + . ø±ã{Ï º düT<äTs¡¢uÛÑeTsTTq e÷qe»qà sêH˚ e∫Ãq~. n~≈£ L &Ü yÓ T i|ü ⁄ r¬ > ˝≤>± ø£ å D eTT˝À q•+∫b˛‘·T+~. e÷qe »qà q÷πs+&É¢πø |ü]$T‘·+. Ä Äj·TTe⁄˝À dü>u ∑ ≤Û >∑+ ìÅ<˝ä À b˛>± u≤\´eTT˝À @MT ‘Ó*j·Tì ne÷j·Tø£ dæ‹ ú ˝À ø=+‘·ø±\+ >∑&∫ ç b˛‘·T+~. eè<ë∆|´ü +˝À X¯Øs¡|≥ ü T‘·«+ ‘·–Z X¯Øs¡ nedüsê\T rs¡{≤ìøÏ ≈£L&Ü sTT‘·sT¡ \ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·÷ yê´<ÛäT\‘√, |üsêBÛq‘·‘√ ø=+‘· ø±\+ >∑&∫ ç b˛‘·T+~. ej·TdüT˝‡ À yê´yÓ÷Vü‰\T yÓ + ≥|ü & É > ± dü T KuÛ À >∑ ˝ ≤\dü T ˝… ’ ø±\+ >∑&| É ≥ ü y˚T ø±ø£ ≈£î≥T+ãu≤<Û´ä ‘·\‘√ |ü⁄D´ø±\+ >∑&ç∫b˛‘·T+~. á $<ÛäeTT>± e÷qe »qà e∫à H ê ≈£ L &Ü J$‘· e T+‘ê sTT≥Te+{Ï \+|ü≥eTT\‘√ ∫≈£îÿ≈£îH˚ e÷qe⁄&çøÏ Vü≤]uÛøÑ ÔÏ |üsêj·TD‘· \_Û+#·≥eTT ≈£L&Ü ø£wüº‘·s¡y˚T. ø£ q Tø£ eTqTwü ß ´&É T ìs¡ + ‘· s ¡ e TT XÊÅdüÔ$Væ≤‘· dü‘·ÿs¡à\Hê#·]dü÷Ô <Ó’euÛÑ≈£îÔ\ düìï~˝Û À dü‘ê‡+>∑‘´· eTT˝À ø±˝≤ìï dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡#·Tø=q≥+ nìyês¡´+. dü‘+‡· >∑‘«˚ ìdü+‡ >∑‘«· + ìdü+‡ >∑‘«˚ ìs√àVü≤‘·«+ ìs√àVü≤‘˚« ìX¯Ã\ ‘·‘«Ô· + ìX¯Ã\ ‘·‘«Ô˚ JeqTàøÏ'Ô ø£qTø£ m\¢|ü &É÷ dü»®qkÕ+>∑‘·´yÓT+‘√ ÄeX¯ ´ ø£ + . eTqTwü ß ´\T m≥Te+{Ï kÕ+>∑‘·´eTT˝À e⁄+fÒ n≥Te+{Ï >∑TD≤\qT, n\yê≥¢qT bı+<äT‘ês¡T. n+<äTe\q <äTwüº dü V ü ≤ yêdü e TT #˚ j · T ≈£ î +&Ü <Ó ’ M >∑ T D dü + |ü q Tï \ sTTq eTVü ‰ ‘· T à\ kÕ+>∑ ‘ · ´ eTT, <Ó ’ e uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ kÕ+>∑ ‘ · ´ eTT eTqTwü ß ´\¬ ø +‘√ nedüs¡eTT. n˝≤+{Ï kÕ+>∑‘·´eTT e\q <Óe ’ uÛøÑ ,ÔÏ <Ûsä êà#·sD ¡ eè~∆#+Ó ~ yÓ÷ø£kå Õ<Ûq ä yÓ| ’ ⁄ü eTqdüT‡ Äø£]¸‘·eTÚ‘·T+~.

18 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


nqq´∫+‘·q Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Ä>∑düTº 2012

Ç+‘·≈î£ eTT+<äT eTq+ nqT≈£îqï≥T¢, ìwü˜ nH˚ ø±düT≈£î>±qT, Äj·Tq eTq J$‘·+ yÓTT‘·+Ô ÄÅø$ £ T+#˚kÕÔ&TÉ . Ä ìwü˜ nH˚~ J$‘·+˝À düs¡«ø±\ düsê«edüú\j·T+<äT #Ó<äs¡&ÜìøÏ M\T˝Òq≥Te+{Ï dæ‹ ú øÏ eTq J$‘êìï eT\∫ y˚düTÔ+~. n+‘·es¡≈£L eTq+ rdüTø√e\dæq C≤Å>∑‘·Ô @$T{Ï+fÒ ìwü˜qT sTT+ø± ã©j·T+ #˚düTø√e&ÉyÓT˝≤>√, <ëì $|òü÷‘ê\ qT+&ç ‘=\–+#· T ø√e&É y Ó T ˝≤>√ Ä˝À∫+∫ ‘Ó\TdüTø√yê*. ìs¡+‘·s¡+ HêeTdüàs¡D #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+<ä+{≤s¡T ø=+<äs¡T. ø±ì eP]πø HêeTdü à s¡ D #˚ ù d Ô #ê\<ä T . nqq´∫+‘· q e⁄+&Ü*. Ä HêeTdüàs¡D nqq´∫+‘·≈î£ <√Vü≤<ä+ #˚dæq≥¢sTT‘˚ n|ü &ÉT dü]b˛‘·T+~. n+fÒ uÛÑ>∑eBZ‘·˝À >∑÷&É nqq´∫+‘·q #˚j·TeTH˚ #Ó | ü Œ ã &ç e⁄+~. n+fÒ nqq´∫+‘· y˚ s ¡ T , HêeTdüàs¡D y˚s¡T. HêeTdüàs¡D #˚düTÔqï|ü &ÉT Ä Hê$T nsTTqyê&ç >∑TD>∑D≤\qT eTqdüT‡≈£î ‘Ó#·TÃø=ì ˇø±H=ø£ |ü$Å‘· uÛ≤yêìï bı+<äT‘·÷ e⁄+&É&ÉeTqïe÷≥. n+fÒ nqTø£åD+ Hê$T nsTTHê&É T >∑ T s¡ T Ô ≈ £ î sêe&É e Tqï e ÷≥. á HêeTdü à s¡ D Ä nqq´yÓ T Æ q ∫+‘· ≈ £ î , á nqq´yÓ T Æ q ∫+‘· Ä HêeTdü à s¡ D ≈£ î ˇø£<ëìø=ø£{Ï ô|qTy˚düT≈£îb˛‘êsTT. ø±ã{Ϻ HêeTdüàs¡D ˝À|ü\ »s¡T>∑T‘·÷e⁄+fÒ, Ä HêeT+ n+fÒ @$T{À n~ düeTÅ>+∑ >± ns¡+ú eTqdüT˝‡ À ì\yê*. ñ<ëVü ≤ s¡ D ≈£ î dü s ¡ « E„ & É T u≤u≤ nqT≈£îHêïeTqTø√+&ç. düs¡«E„&É+fÒ Äj·Tq dü s ¡ « E„ & É ì ìs¡ ÷ |æ + #˚ ø=ìï

07

ñ<ëVü ≤ s¡ D \THêï s TT>∑ < ë! n$ yÓ T T<ä { À¢ ñ<ëVü≤s¡D\T>± e÷Å‘y · T˚ C≤„|øü +£ ekÕÔsTT. ø±ì ø=ìï s√E\T b˛j˚T≥|üŒ{øÏ Ï n$ $&ç$&ç>± C≤„|øü +£ sêe&É+ e÷H˚dæ Äj·Tq düs«¡ E„&H É ˚ uÛ≤e+ ø£\>∑&+É yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. yÓTT<ä≥ n<Ûë´j·÷\˝Àì ©\\T ñ<ëVü≤s¡D\T $&ç$&ç>± nì|æ+∫q|üŒ{Ïø° ø=ìï s√E\T ne˙ï #·<$ä q ‘·sê«‘· n$ C≤„|øü +£ sêe&É+ e÷H˚dæ Äj·Tq düs«¡ E„&H É ˚ uÛ≤e+ ø£\T>∑T‘·T+~. ˇø=ÿø£ ÿ ©\ #· < ä T e⁄‘· T +fÒ Vü ≤ è<ä j · T + ˇø=ÿø£ÿs¡ø+£ >± düŒ+~+∫ ˇø=ÿø£ÿ uÛ≤e+ edü÷Ô e⁄+≥T+~. Vü≤è<äjT· + u≤u≤≈£î <ä>sZ∑ e ¡ &ÉeT+fÒ n<˚, ∫es¡ ≈ £ î Äj· T q Hêe÷ìï dü à ]dü ÷ Ô H ˚ ˇfi¯ ó fl |ü⁄\ø£]+∫ eTs¡∫b˛j˚T dæ‹ ú øÏ edüT+Ô ~. ˇø£ÿkÕ] HêeT+ ‘·\#·T≈£î+fÒ n+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚ùd HêeTdüàs¡DÒ nqq´∫+‘·+fÒ. n{≤¢ <√Vü≤<ä+ #Ó j · T ´ì~ nqq´∫+‘· q ø±<ä T , HêeTdü à s¡ D e÷Å‘y· T˚ . ÇB s¬ +&ç+{Ïø° ‘˚&Ü! uÛ>Ñ e ∑ BZ‘˝· À o Å ø£èwüß& í TÉ nqq´∫+‘·q #˚d ù Ô s¡økåÏ ÕÔqHêï&TÉ >±ì HêeTdüàs¡D #˚d ù Ô s¡økåÏ ÕÔqq˝Ò<Tä . n+<äTøπ kÕsTT>∑÷&Ü nHêïsT¡ : ªªme&Ó’‘˚ m\¢|ü &É÷ kÕsTT, kÕsTT nì uÛÑøÏÔ Å|ü|ü‘·TÔ\‘√ n+{≤&√ yê&çì s¡øÏåkÕÔqTμμ nì. n+fÒ e{Ϻ HêeTdüàs¡D >±≈£î+&Ü nqq´yÓTÆq ∫+‘·q e⁄+&Ü*. n~ m{≤¢? u≤u≤ #ÓbÕŒs¡T, uÛÑ≈£îÔ\ nqTuÛy Ñ ê\T d ù ø£]+∫ y Å êj·TeTì #ÓbÕŒsT¡ . n˝≤ ÅyêdüT≈£îì ©\\ >∑T]+∫ ∫+‘·q#˚dü÷Ô e⁄+fÒ neT÷\´yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ ì<ÛäT\T <=s¡T≈£î‘êsTT. n+<äT˝Àì eÅC≤\T <=s¡T≈£î‘êsTT. ©\\T >∑T]+∫ ∫+‘·q #˚d÷ ü Ô e⁄+fÒ Ä ©\˝À | Å øü ≥ £ eTj˚T´ Äj·Tq ‘·‘·Ô«+ Vü≤è<äj·T+˝À ì\Tdü÷Ô e⁄+fÒ Ä uÛ≤e+ HêHê{Ïø° eTq˝À ã©j·TeTe⁄‘·÷+fÒ HêeTdüàs¡D 19

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


20

≈£L&Ü HêHê{Ïø° ã©j·TeTe⁄‘·÷ e⁄+≥T+~. ø±ã{Ϻ y˚<ë+‘·+˝À XÅ e ¯ D, eTqq, ì~Û<ëÛ ´dü\T C≤„HêìøÏ e÷sêZ\ì @$<Ûä+>± nsTT‘˚ #ÓbÕŒs√, ny˚ uÛÑøÏÔøÏ >∑÷&Ü e÷sêZ\ì #ÓbÕŒsT¡ . uÛ≤>∑e‘ê~ ø£<\ä∏ T >±q+ #˚j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤ m+<äT≈£î #ÓbÕŒs¡+fÒ uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì ©\\T>±q+ #˚jT· &É+<ë«sê n+‘·{Ï eTVæ≤e÷ì«‘·T&Ó’q uÛÑ>∑e+‘·Tì jÓTTø£ÿ >∑TD≤\T eTqdüT‡˝À ì\TkÕÔsTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î eTq≈£î |ü]#·jT· + ˝Òì e´øÏì Ô ˇø£]ì rdüT≈£î e∫à M&ÉT eT+∫ yê&Éì #ÓbÕŒsq ¡ Tø√+&ç. ø±ì Ä eT+∫yê&ÉT nH˚ <ëìøÏ #ê˝≤ nsêú\THêïsTT. ‘·q ÅbÕD+ b˛sTTHê, ˙ ÅbÕD+b˛sTTHê ªs¡÷˝Ÿμ ‘·|üŒì yê&Éì ˇø£ ns¡ú+. Ç+ø=ø£{Ï, sTT~ ˙<Ûäs¡à+ nì ˇø£s¡÷˝Ÿ n‘·&çøÏ #Ó|æ‘˚ ‘·q ÅbÕD+b˛sTTHê düπs ‘·qyêfi¯fl Å b ÕD+ b˛sTTHê dü π s Ä <Û ä s ¡ à + ‘· | ü Œ &É T Vü≤]X¯Ã+Å<äT&ç˝≤>±. n~ ˇø£ s¡ø£yÓTÆq eT+∫‘·q+, eTs=ø£&ÉT m+‘·{Ï ø£cÕºHÓ’ïHê, ‘ê´>±HÓ’ïHê ‘êqT e÷Å ‘ · + uÛ Ñ ] kÕÔ & É T >±ì sTT+ø=ø£ D Ï í e÷Å ‘ · + ø£ å $ T+#˚ k ÕÔ & É T . yÓ T T<ä { Ï y ê&É T ‘· q π ø ~ s¡ ÷ ˝À m<äT{Ïyê&çø° n<˚ s¡÷˝Ÿ nô|Ì¢ #˚kÕÔ&TÉ . M&É˝≤ ø±<äT. ø±]ƒq´ eT+‘ê ‘·q $wüjT· +˝ÀH˚. e÷≥ nHêï&+É fÒ Ä e÷≥ ì\T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ bÅ ÕD+ b˛e\dæ e∫ÃHê yÓqTø±&É&ÉT. n<˚ sTT+ø=ø£&ÉT mìïkÕs¡T¢ e÷≥ ‘· | æ Œ Hê ªbÕ|ü + yê&ç kÕeTs¡ ú ´ + n+‘˚ μ qì nqT≈£î+{≤&ÉT. n˝≤ nqT≈£îì ne‘·*yê&çì nq+‘· + >± ø£ å $ TkÕÔ & É T . ‘· q qT e÷Å ‘ · + ø£$ å T+#·Tø√&ÉT. Ç~ eTs=ø£ s¡øy £ TÓ q Æ eT+∫‘·q+, Ç˝≤+{Ï eT+∫‘·Hê\T #ê˝≤ s¡ø±\THêïsTT. ˇø£&TÉ eT+∫yê&ÉT nì ne‘·* yê&ÉT #Ó|Œæ q|ü &ÉT #ê˝≤ s¡ø±\THêïsTT. ˇø£&TÉ eT+∫yê&ÉT nì ne‘·*yê&ÉT #Ó | æ Œ q|ü &É T eTq eTqdü T ‡ ø =#˚ Ã Ä˝À#· q m˝≤+{Ï<ä+fÒ, eP]πø HêeTdüàs¡D #˚ùd≥|ü⁄&ÉT eTqdüT‡˝À »]π> HêeTdüàs¡D e+{Ï~. n˝≤>±ø£ yê&ç‘√ ø£*dæ ø=Hêïfió¯ fl+&É&+É e\¢ yê&ç˝À mìïsø¡ ±\ eT+∫‘·qeTT+<√ #·÷∫q|ü &ÉT yê&ç eT+∫‘·q+ MT<ä e⁄+&˚ n_ÛÅbÕj·T+ y˚s¡T. n+‘·≈£î eTT+<äTqï n_ÛÅbÕj·T+ y˚s¡T>± e⁄+≥T+~. ne‘·*yê&ÉT #Ó|Œæ q|ü &ÉT eT+∫ yê&ÉT ø±uÀ\T nì|ædTü +Ô ~. n{≤¢>±ø£ yê&ç‘√ ø=Hêïfi¯ófl ø£*dæ e⁄+&É&É+e\¢ yê&ç˝À m+‘·eT+∫‘·q+ e⁄+<√ nìïø√D≤\˝À #·÷∫q|ü⁄&ÉT yê&ç eT+∫‘·q+ô|q ’ Tqï ne>±Vü≤q

www.saibharadwaja.org

y˚sT¡ >± e⁄+≥T+~. n|ü &ÉT yê&ç >∑TD>∑D≤\T eTq Vü≤è<äjT· +˝À eTTÅ~+#·ã&ÉT‘êsTT. n˝≤π > u≤u≤ ©\\qT ìs¡ + ‘· s ¡ + düà]dü÷+Ô &É&+É #˚‘· Äj·Tq >∑TD>∑D≤\T, n˝≤π> uÛ≤>∑e‘·+ #·<Tä e⁄‘·T+fÒ uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì jÓTTø£ÿ >∑TD>∑D≤\T Vü≤è<äjT· +˝À eTTÅ~+#·ã&É‘êsTT. Ä ‘·sê«‘· #˚ùd HêeTdüàs¡D˝À yê&ç ≈£î+&˚ ÅX¯<ä∆ y˚s¡T>± e⁄≥T+~. á $<Ûä+>± uÛÑøÏÔøÏ >±ì, C≤„HêìøÏ>±ì, ÅX¯eD, eTqq, ì~Û, <Ûë´dü\T e÷sêZ \ T, ªªHê ø£ < ∏ ä \ H˚ me&Ó ’ ‘ ˚ >±q+ #˚dü÷Ôe⁄+{≤&√, $+≥÷ e⁄+{≤&√, ∫+‘·q #˚d÷ ü Ô e⁄+{≤&√ yê&ÉT H˚qT>± e÷]b˛sTT, yê&çøÏ ø£s¡à sêVæ≤‘·´eTe⁄‘·T+~μμ nì u≤u≤ dü÷≈£îÔ\˝À >∑÷&É e⁄+~>∑<ë! uÛÑ>∑e+‘·TDÏí >∑ T ]+∫ sTT˝≤π > #˚ d ü ÷ Ô b ˛‘˚ ∫es¡ ≈ £ î uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ì‘√ ‘ê<ë‘· ´ ´+ #Ó + <ä T ‘ês¡ ì uÛ≤>∑e‘·+˝À >∑÷&É düŒwüº+>± #Ó|üŒã&çe⁄qï~. ø±ã{Ï º #Ó | æ Œ q<ëì˝À Å X ¯ e DeTT #˚jT· &ÉeT÷ e⁄qï~. bÕsêj·TD #˚dTü q Ô ï| ü &É÷, eP]πø ≈£Ls¡TÃqï| ü &ÉT >∑÷&É ≈£îå < Å y ä TÓ q Æ ‘·\+|ü⁄\ yÓ| ’ ⁄ü ≈£î eTqdüTq ‡ T b˛˙j·T≈£î+&Ü Ä ø£<\ä∏ H˚ #·<äTe⁄‘·÷, uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑TD≤\H˚ ∫+‘·q #˚dü÷Ô e⁄+&É&É+ e\¢ Ä s¡kÕq+<ëìï Å>√\T‘·÷ e⁄+&ç Äq+<ëìï bı+<äT‘·÷+&É&+É »s¡T>∑T‘·÷ e⁄qï~. n+<äTø£ì eTqqeTT e⁄qï~, ì~Û <Ûë´düeT÷ e⁄qï$. n˝≤ eTqq+ #˚jT· &É+e\¢ ~e´yÓTq Æ ≥Te+{Ï Ä >∑TD≤\ yÓ| ’ ⁄ü Äø£]¸+|üã&ç n+<äT˝ÀH˚ ìeT>∑ïyTÓ bÆ ˛sTT <ëì<äècÕº´H˚ ˝Àø£+ >∑T]+∫ Ä˝À∫dü÷Ô e⁄+≥T+~. ø±ã{Ϻ uÛÑøÏÔ e÷s¡+Z ˝Àq÷ XÅ e ¯ D eTqq ì~Û <Ûë´dü\THêïsTT. n<˚$<Û+ä >± kÕsTT #·]‘Å ˝· Àq÷ e⁄qï~. kÕsTT #·]Å‘· |üsƒ¡q (n+fÒ bÕsêj·TD) e⁄qï~. kÕsTT #·]Å‘· ÅX¯eDeTTqï~. kÕsTT #·]Å‘· eTqqeTTqï~. kÕsTT#·]‘Å · ì~Û <Ûë´düqeTTqï~. n˝≤π> kÕsTT uÀ<Ûä jÓTTø£ÿ |üsq ¡ƒ , XÅ e ¯ D, eTqq ì~Û <Ûë´düHê\THêïsTT. M{Ïì düeTq«j·T+ #˚ d ü T ≈£ î +≥÷b˛‘˚ , nqq´ ∫+‘· q n<˚ ≈£î<äTs¡T‘·T+~.

ªªl kÕsTT e÷düsº Y Á|üe#·Hê\Tμμ Á>∑+<Ûä k»q´+‘√ www.saimasterforurms.org


yêsêÔ˝≤|üeTT kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

08

Ä>∑düTº 2012

ªªn‘· }s¡«∆ + $yÓ÷øå±jÓTÆ e ã Å ÷V”≤‹μμ Ç≥Teô|q ’ ≈£L&É yÓ÷ø£e å TTqT bı+<äT≥≈£î #Ó|üŒeTì j·÷»„e\Tÿì »q≈£î&ÉT ø√¬sqT. á | Å Xü ï¯$ì j·÷»„e\Tÿ´&ÉT ÄX¯Ãs´¡ eTTqT bı+<ÓqT. uÛj Ñ T· eTTqT bı+<ÓqT. Äj·Tq sTT≥¢qTø=HÓqT. ªªø±eT´eT>∑T Å|üX¯ï≈£î H˚qT $yÓ÷ø£åkÕ<ÛäqeT>∑T ìs¡íj·TeTTqT ‘Ó*|æ‹ì. nq>± Å|üX¯ïjÓTTø£ÿ @ø£<˚•‘·«eTT e÷Å‘·y˚T Å>∑Væ≤+∫‹ì. ø±e⁄qH˚ ásêE ‹]–‹]– qqTï Å|ü•ï+#·T#·THêï&ÉT. áj· T q eTVü ‰ y˚ T <Û ë $. áj· T q qqTï q\TyÓ’|ü⁄\qT+&çj·TT #·T≥Tº eTTf…ºqT. H˚qT dü«|üïC≤>∑è‘·T\j·T+<ä* dü+#ês¡eTT<ë«sêqT, dü T wü ß |æ Ô $es¡ D eTT <ë«sêqT, ø±s¡Ds¡Væ≤‘·Å|ü|ü+#·eTTqT >∑T]+∫j·TTqT, yÓ÷ø£åeTTqT >∑T]+∫j·TTqT $e]+∫‹ì. <ëìì sêE <äècÕº+‘·s¡÷|üeTTq Å>∑Væ≤+#ÓqT. ø±e⁄qH˚ eTs¡\ | Å • ü ï+#·T#·THêï&TÉ . ªªá$<Ûe ä TT>± ‘· \ ∫ j· ÷ »„ e \Tÿ&É T ñ‘· Ô s ¡ Å > ∑ + <∏ ä e TTq kÕ<Û ä q j· T T‘· Å | ü | ü + #· e TTqT>∑ T ]+∫j· T T, yÓ÷ø£ådæ<ë∆+‘·eTTqT >∑T]+∫j·TTqT ‘Ó*ô|qT. Ä‘· à dü « bÕï e dü ú j · T +<ä T Å ø ° & ç + ∫ düTK<äT'KeTT\qT nqTuÛ$ Ñ +∫ eTs¡\ C≤>∑è‹øÏ $|üØ‘·>e ∑ TqeTTq e#·TÃqT. ø±s¡DeT>∑T C≤>∑è‹øÏ #˚ s ¡ T qT. sêE yÓ fi ¯ ó fl # · T qï | ü &É T ñÅ>∑ø£s¡à\qT #˚jT· T#·TqŒ &ÉT ` eTs¡Dø±\eTTq ` Å b ÕDeTT\T, yê>±~ Ç+Å ~ j· T eTT\T, ˇø£ # √{Ï ø Ï # ˚ ] ‘· è D»\÷ø±Hê´j· T eTTq y˚s=ø£X¯Øs¡eTTqT Å>∑Væ≤+∫q‘·s¡Tyê‘· Bìì ‘·´õ+#·TqT. düyê nj·TTe÷‘êà ã Å Vü≤à Ä Ä‘· à j˚ T Å ã Vü ≤ às¡ ÷ |ü e TT.

$C≤„qeTj·TeTT, eTH√eTj·TeTT, ÅbÕDeTj·TeTT, #·≈£åîs¡àj·TeTT (j·TEπs«Bj·TeTVü‰yêø£´eTTqT) #Ó|æŒ ÅãVü‰àdü«s¡÷|üeT>∑T Ä‘·àjÓTTø£ÿ j·T<∏ës¡úeTTqT ñ|ü<˚•+∫ j·÷»„ e\Tÿ´&ÉT »qø£ eTVü‰sêE nC≤„qeTTqT b˛>=f…q º T. nq+‘·s¡eTT <äsê“s¡TqT+&ç uÛÀ»qeTTq≈£î ø£ãTs¡Te#·TÃ≥#˚ n+<äsT¡ qT uÛÀ»qeTTq≈£î ˝Ò∫].

Çs¡Te~ @&Ée Å|dü +ü >∑eTT nq+‘·se ¡ TT kÕ«$T o Å ì‘ê´q+<äT\yê]e<ä› kÕj·T+ø±\eTT Hê\T>∑T>∑+≥\≈£î n+<äs¡TqT ≈£Ls=Ãì]. ÄdüeTj·TeTTq | ô <ä› $<ë´]ú | Å • ü ï+#ÓqT. ªª|üs¡e÷‘·Tàì dü«s¡÷|üeTT m{Ϻ~? dü>∑TDe÷? ìs¡TZDe÷?μμ

<˚e⁄ì dü«s¡÷|üeTT kÕ«.Å | ü . :` |ü s ¡ e ÷‘· T à&É T ˇø£ & ˚ . ø±ì ñbÕ~Ûu< ÒÛ e ä TTq XÅ ó¯ ‘·T\T dü>T∑ D ìs¡TD Z ã Å Vü≤àeTT\qT ¬s+&ÉTuÛÒ<äeTT\qT ‘Ó*|æq$. e÷j·÷$•wüߺ&É>∑T <˚ e ⁄&É T dü > ∑ T DÅ ã Vü ≤ àeTT. e÷j· ÷ s¡ V æ ≤ ‘· T &É T ìs¡TZDÅãVü≤àeTT.

dü>T∑ D ÅãVü≤àeTT dü>T∑ D ã Å Vü≤àeTT nq>± >∑TDeTT\‘√≈£L&çq Å ã Vü ≤ àeTT. >∑ T DX¯ ã › e TT#˚ dü s ¡ « E„ & É T , düs¡«X¯øÏÔeT+‘·T&ÉT, düs¡«ø±eTT&ÉT, dü‘·´dü+ø£\TŒ&ÉT` Ç‘ê´~$X‚wüD $•wüߺ&ÉsTT, πø¢X¯, ø£s¡à, $bÕø£, ÄX¯j·÷~ <√X¯eTT\#˚ s¡Væ≤‘·T&É>∑T áX¯«s¡Tì dü>∑TDÅãVü≤àeTì #Ó|ü <äTs¡T. n‘·ìH˚ ÅX¯ó‹ ªªe÷sTTμμ nqT X¯ã›eTT#˚ ñ˝Ò¢K+∫q~. n‘·ì $X‚wüeT>∑T ñbÕ~Û e ÷j· T . X‚ « ‘êX¯ « ‘· s √|ü ì wü ‘ · T Ô q +<ä T 21

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


#·÷&ÉT&ÉT. e÷j·÷+ ‘·T | Å øü ࣠‹+ $<ë´HêàsTTq+ ‘·T eTùV≤X¯«s¡yTé ˆ ‘·kÕ´ej·TeuÛ÷ Ñ ‘Ód ’ Tü Ô yê´|ü+Ô düs«¡ $T<ä+ »>∑‘Y ˆˆ ªªõC≤„düTe⁄\T »>∑‘·TÔ≈£î eT÷\ø±s¡DeT>∑T Å|üø£è‹ e÷j·T nì ‘Ó*dæø=HÓ<äs¡T. e÷j·÷~Û|ü‹ eTùV≤X¯«s¡T&Éì ‘Ó*dæø=HÓ<sä T¡ . eTùV≤X¯«s¡T&ÉT nq>± >=|üŒ Å|üuÛÑTe⁄. á e÷j·T#˚ ø£*Œ+#·ã&çq á áX¯«sêej·TeeTT\#˚ »>∑eT+‘·jT· T ì+&çjT· Tqï~ nì ‘Ó*dæø=qe˝…qT.μμ

nbÕDÏbÕ<√ »eH√ >Å V ∑ ≤” ‘ê eX¯´‘·´#·≈îå£ ' dü X¯èD√‘·´ø£s¡í' ˆ dü y˚‹y Ô < ˚ ´ä + q #· ‘·kÕ´+dæÔ y˚sêÔ ‘·e÷VüQs¡ >Å ´∑ + |ü⁄s¡Twü+ eTVü‰qÔyTé ˆˆ ªªÄ |üsy ¡ T˚ X¯«s¡Tq≈£î #˚‘T· \TqT ø±fi¯óflqT ˝Òe⁄. nsTTqqT #ê\<ä ÷ s¡ e TT dü + #· ] +#· T qT. düeTdüe Ô TTqT >Å V ∑ ≤æ +#·TqT. n‘·ìøÏ H˚‘Å e · TT\T ˝Òe⁄. nsTTqqT düeTdüe Ô TTqT #·÷#·TqT. n‘·ìøÏ #Óe⁄\T ˝Òe⁄ nsTTqqT nìïjT· TqT $qTqT. n‘·ìøÏ eTqdüT‡ ˝Òø£ b˛sTTqqT ‘Ó*dæø=q<ä–q edüTe Ô ⁄\qT nìï{ì Ï ‘Ó*dæø=qTqT. n‘·ìì ‘Ó*dæø=ìqyê&ÉT me&ÉTqT ˝Ò&ÉT. n‘·&ÉT eTVü‰|ü⁄s¡Twüß&ÉT, Å|üÅ|ü<∏äeTT&ÉT nì ÅãVü≤ày˚‘·Ô\T #Ó|ü <äTs¡T.μμ @¬øø’ +£ C≤\+ ãVüQ<Ûë m≈£îs¡«qïdàæ Hé øπ ‘Åå ˚ dü+Vü≤s¡‘´˚ wü <˚e' ˆ uÛ÷ Ñ j·T' düècÕº´ |ü‘j · T· dü< Ô X˚∏ '¯ düsê«~Û|‘ü ´· + |üsT¡ ‘˚ eTVü‰‘êà ˆˆ ªªá |üs¡e÷‘·Tà&ÉT <˚eeTqTcÕ´~ nH˚ø£ Jedü e TT<ëj· T eTT\qT nH˚ ø £ $<Û ä e TT\T>± dü è õ+#· T qT, yêìì nìï { Ï ì n+‘· e TTq+<ä T yêìø±s¡ D eT>∑ T e÷j· T j· T +<ä T \j· T eTTqT bı+~+#·TqT. n+‘˚ø±<äT. eTs¡\ ˝Àø£eTT\qT, ˝Àø£ b Õ\≈£ î \qT n≥T\H˚ dü è wæ º + ∫ ‘êqT düs¡«ìj·÷eT≈£î&ÉT>∑qT+&ç Ä eTVü‰‘·Tà&ÉT yê]ô|’ Ä~Û|ü‘·´eTTqT ìs¡«Væ≤+#·TqT.μμ

22

j·T#·Ã dü«uÛ≤e+ |ü#‹ · $X¯«jÓ÷ì' bÕ#Ûê´+X¯Ã qsê«qŒ]D≤eTj˚T<ä´' düs«¡ y˚T‘·~«X¯«eT~Û‹wü‘˜ ´˚ ø√ >∑TD≤+X¯Ã

www.saibharadwaja.org

düsê«ì«ìjÓ÷»y˚<´ä ' ˆˆ ªª»>∑ ‘ êÿs¡ D T&É > ∑ T |ü ] e÷‘· à j˚ T Å | ü ‹ |ü < ës¡ ú d ü « uÛ ≤ eeTTqT dæ ú s ¡ e TT>± ìX¯ÃsTT+#·TqT. |ü]D≤eTeTT bı+<ä<–ä qyêìì |ü ] D≤eTeTT bı+~+#· T qT. ‘êqT dü e Tdü Ô $X¯«eTTq≈£îqT ìj·÷eT≈£î&ÉT>±qT+&ç <ëìì ‘·q n<äT|ü⁄˝À qT+#·Tø=qTqT. e÷j·TjÓTTø£ÿ dü‘·Ô«, s¡», düÔyÓ÷>∑TDeTT\qT eT÷&ç+{Ïì düø±s¡´eTT\j·T+<äT ø£\T|ü⁄qT.μμ q ‘·d´ü ø±s¡´+ ø£sD ¡ +#· $<ä´‘˚ q ‘·‘·‡eTXÊÃuÛÑ´~Ûø£X¯Ã <äèX¯´‘˚ ˆ |üsêdü´ X¯ø]ÔÏ «$<∏e ’Ó XÅ S ¯ j·T‘˚ kÕ«uÛ≤$ø° C≤„qã\Åøj Ï ÷ · #· ˆˆ ªªá |üs¡e÷‘·Tàq≈£î X¯Øs¡eTT ˝Ò<äT. Ç+Å~j·TeTT\T ˝Òe⁄, Ç‘·ìø£+f… >=|üŒyê&ÉTø±ì, Ç‘· ì ‘√ dü e ÷qyÓ T Æ q yê&É T ø±ì ˝Ò & É T . á |üs¡e÷‘·Tàì ~e´X¯øÏÔ XÊÅdüÔeTT\j·T+<äT nH˚ø£ s¡ ø £ e TT\>± e]í + #· ã &ç q ~. á X¯ ø Ï Ô nHê~qT+&ç j · T T dü « ‘· d æ ‡ < ä ∆ e T>∑ T C≤„qÅøÏj·T#˚‘·qT düs¡«$wüj·TeTT\C≤„qeTT \+<äTqT | Å e ü ]Ô+#·T#·Tqï~— ã\Åøj Ï T· #˚‘q · T ‘·q kÕìï<´äÛ eTTq e⁄qï nìï{ì Ï XÊdæ+#·T#·Tqï~.μμ

ìs¡TDZ ÅãVü≤àeTT | ô <ä› $<ë´]ú :` dü>T∑ DÅãVü‰àdü«s¡÷|üeTTqT Ç+‘· e s¡ ≈ £ î qT ‘êeTT ‘Ó * |æ ] . Çø£ ìs¡TZDÅãVü≤àdü«s¡÷|üeTTqT ‘Ó\T|ü+&ç. kÕ«. Å | ü . :` X‚ « ‘êX¯ « ‘· s √|ü ì wü ‘ · T Ô #Ó|ü #·Tqï~. ªªkÕøÏå#· #˚‘ê πøe˝À ìs¡TZDX¯Ã.μμ nì. |ü s ¡ e ÷‘· à kÕøÏ å . ∫‘Y dü « s¡ ÷ |ü e TT. Äø±sê~Û s ¡ V æ ≤ ‘· e TT, ìs¡ T Z D eTT. nq>± dü‘·Ô«s¡»düÔeTeTT\qT eT÷&ÉT >∑TDeTT\qT ˝Òìyê&ÉT.

ìs¡TDZ ÅãVü≤àeTT dü∫Ã<ëq+<äd«ü s¡÷|üeTT ªªdü‘´· + C≤„q eTqqÔe+ ã Å Vü≤àμμ Å ã Vü ≤ àeTT dü ‘ Y dü « s¡ ÷ |ü e TT, C≤„ q dü « s¡ ÷ |ü e TT, Äq+<ä d ü « s¡ ÷ |ü e TT. á ÅãVü≤àeTTH˚ ÅãVü≤ày˚‘·Ô\T ‘Ó*dæø=HÓ<äs¡T. Ç#·Ã{Ï www.saimasterforurms.org


ªªdü ‘ · ´ +C≤„ q eTqdü Ô + Å ã Vü ≤ àμμ nqTq~ dü « s¡ ÷ |ü \ ø£ å D eTT. á \ø£ å D eTTq+<ä * ã Å Vü≤à|ü<e ä TT \ø£´å |üse ¡ TT>± | Å j ü ÷ Ó –+#·ã&çq~. dü ‘ · ´ eTT, C≤„ q eTT, nq+‘· e TT nqTq$ Ç‘·s¡yê´eè‹Ô |üPs¡«ø£eTT\>∑T ÅãVü≤àeTTjÓTTø£ÿ $X‚wüDeTT\T, $X‚wü´$X‚wüDuÛ≤eeTT‘√ á ÅX¯ó‹j·T+<äT kÕe÷Hê~Ûø£s¡D´eTTqT uÀ~Û+#·T dü‘·´eTT, C≤„qeTT, nq+‘·eTT nqT eT÷&ÉT X¯ ã › e TT\T e⁄qï $ . dü ‘ · ´ |ü < ä e TT#˚ Å ã Vü ≤ à _Û q ï e TT\>∑ T nqs¡ ú nì‘· ´ |ü < ës¡ ú e TT\T yê´e]Ô‘·eTT\T. C≤„q|ü<äeTT#˚ »&ÉeTT\TqT, nÅ | ü ø ±X¯ e TT\TqT n>∑ T |ü < ës¡ ú e TT\T yê´e]Ô‘e · TT\T. nq+‘·|< ü e ä TT#˚ <˚X,¯ ø±\, edüTÔ |ü]#˚ä<äVæ≤‘·eT>∑T ÅãVü≤àeTT uÀ<Ûä´eTT. |ü<ës¡ú\ø£åDeTTq+<ä* Å|ü‹|ü<äeTTqT @~jÓ÷ ˇø£ |ü<ës¡e ú TTqT yê´eè‹Ô #˚jT· T≥<ë«sê \ø£ å ´ eTTqT #· ÷ |æ + #· T qT. ªª˙\ø£ e T\eTTμμ yÓ T T<ä \ >∑ T #√≥¢ $X‚ w ü D eTT<ë«sê ˙\ø£ e T\eTTqT ms¡ T ø£ |ü s ¡ # · e \dæ q #√ ªªs¡ ø £ Ô ø £ e T\eTTq≈£ î μμ yê´eè‹Ô ø£ \ T>∑ e ˝… q T. Äyê´qè‹Ô ˙\|ü<äeTT‘√H˚ »s¡T>∑>∑\<äT. ÇfÒ¢ nH˚ø£$X‚wüDeTT\ <ë«sê nH˚ø£ $X‚wü´eTT\qT <ä÷s¡eTT #˚dæ \ø£å´eTTqT #·÷|üe˝…qT. ø±ì ªªìs¡ T Z D Å ã Vü ≤ àeTT ˇø£ f Ò μ μ nqT#√≥ nH˚ ø £ $X‚wD ü eTT\qT ñ|üj÷ Ó –+#·e\dæq nedüse ¡ TT ˝Ò<Tä . dü÷s¡T´&ÉT ˇø£&˚ nsTTq|ü &ÉT Ä dü÷s¡T´q≈£î ˇø£ & ˚ nqT $X‚ w ü D eTT ñ|ü j Ó ÷ –+#· T ≥ ìs¡s¡úø£eTT. ø±e⁄q | ô e ’ T÷&ÉT|ü<e ä TT\˝ÀqT @~jÓ÷ ˇø£ eTTK´yÓTq Æ n;Ûw| ºü < ü e ä TTqT ñ|üj÷ Ó –+∫ ã Å Vü≤àdü«s¡÷|üeTTqT uÀ~Û+#·T≥ j·TTø£e Ô TT.

ªªdü‘μY μ yÓTT<ä\>∑T |ü<eä TT\T kÕs¡øú ´£ eTT | ô <ä$ › :` n~«rj·TeT>∑T ã Å Vü≤àeTT ˇø£&q ’Ó |ü &ÉT sTTø£ eT÷&ÉT|ü<e ä TT\T yê&Ée\dæq n>∑‘·´y˚T$T? kÕ«.Å | ü . :` n~«rj· T eT>∑ T Å ã Vü ≤ àeTT ˇø£ ÿ &˚ . Äø±s¡ D eTT#˚ n‘· ì ì HêHê|ü < ëπ s ú ‘ · s ¡ y ê´eè‹Ô s¡ ÷ |ü e TTq ‘Ó * dæ ø =qe\dæ q nedü s ¡ e TT ˝Ò < ä T . ø±ì ˇø£dü+>∑‹. Äø±X¯eTTq+<äT dü÷s¡T´&ÉTø£\&ÉT. n<˚ $ <Û ä e T>∑ T dü ÷ s¡ ´ Å | ü ‹ _+ãeTT www.saibharadwaja.org

nH˚ ø £ » ˝≤X¯ j · T eTT\+<ä T ø±qq>∑ T qT. Ä |ü]dæú‹j·T+<äT ø£\ŒHêÅ|üdü÷‘·T\>∑T dü÷s¡T´\qT yê´eè‹Ôì bı+~+#·T≥¬ø’ Äø±X¯eTTq+<ä* dü÷s¡T´&ÉT dü ‘ · ´ eTT nì $X‚ w ü D eTT Å | ü j · ÷ –+#· e ˝… q T. ªªdü ‘ · ´ eTTμμ nqT$X‚ w ü D eTT nø±X¯ e TTq+<ä * dü ÷ s¡ T ´ìj· T +<ä T m≥T¢ kÕs¡ ú ø £ y Ó ÷ n≥T\H˚ ÅãùV≤à‘·s¡eT>∑T ø£*Œ‘· nyê´ø£è‘· uÛÑ÷‘êø±XÊ<äT\ yê´eè‹Ôø=s¡≈î£ qT, ã Å Vü≤à|ü<Cä À<Û´ä eT>∑T ìs¡TD Z u Å Vü≤àeTT uÛÑ÷‘ê~_ÛqïeTì ‘Ó*j·TCÒj·TT≥≈£îqT j·TTø£ÔeTT. @\qq nyê´ø£è‘·eTT\>∑T Äø±XÊ~uÛÑ÷‘·eTT\T nì‘·´eTT\T, ø£*Œ‘·eTT\T. ÅãVü≤àeTT dü‘·´eTT. ‘·~“q ¤ ïeTT ø£\ŒHêÅ|d ü ÷ ü ‘·eTT ø±<äT. ø±\Å ‘ · j · T u≤<Û ë s¡ V æ ≤ ‘· e TT dü ‘ · ´ eTT. ø±«∫‘·ÿeT>∑T |ü<ës¡| Åú r ü ‹ ø£\~ ndü‘´· eTT. m≥¢ìq` ªªeTè‹Ôøq £ T+&ç |òTü ≥eTT ñ<ä“$ ¤ +#·TqTμμ nì #Ó|üŒã&çq~. eTè‹Ôøq£ T+&ç düs«¡ ø±\ìsê«edü\ú j·T+<äTqT ˇπøs¡ø£eT>∑T |òüT{≤ø£è‘·T\T ñ<䓤$+#·e⁄. ˇø£|ü &ÉT |ò ü T ≥eTT\T ñ<ä “ ¤ $ +∫qqT eT]jÓ T Tø£ | ü &É T | Å $ ü T<ä\T yÓTT<ä\>∑Tq$ ñ<ä“$ ¤ +#·TqT. $ø±s¡eTT\>∑T á |ü < ës¡ ú e TT\ìï j · T T nì‘· ´ eTT. Å X ¯ ó ‹≈£ L &É #Ó|ü #·Tqï~. ªªyê#ês¡eT“D ¤ + $ø±s√ HêeT<Ûj ˚ T· + eTè‹Ôøπ ‘˚´e dü‘·´yéTˆˆμμ ù|s¡T ô|≥ºã&ÉT≥‘√ ªªHêeT<Û˚j·TeTTμμ nqT $ø±s¡eTTqT bı+<äTqT. ø±ì j·T<∏ës¡úeTTq≈£î ªªeTè‹Ôø£μμ nqTq~j˚T dü‘·´eTT. nq>± eTè‹Ôø£#˚ »ì+∫q ≈£ î +&É \ T, Å | ü $ T<Ó \ T nìï j · T TqT eTè‹Ô ø £ j ˚ T . ≈£ î +&É , Å | ü $ T<ä yÓ T T<ä \ >∑ T q$ ù|s¡T¢e÷Å‘·y˚T. Ç≥T¢ dü‘´· eqeTT<ë«sê ã Å Vü≤à$ø±s¡eTT\>∑T Ç‘·s¡ |ü<ës¡úeTT\T yê´|ü]Ô‘·eTT\T. ªª∫‘Yμμ nq>± C≤„ q eTT. á |ü < ä e TT#˚ »&É |ü < ës¡ ú e TT\T yê´]Ô‘e · TT\T. ˝ÖøÏøJ £ e⁄\ C≤„qeTT nì‘·´eTT. ø±e⁄q ã Å Vü≤àeTT nì‘·´C≤„qs¡÷|üeTT nqT uÛ≤eìeè‹Ôø=s¡≈î£ ªªnq+‘·μμ |ü<e ä TT | Å j ü ÷ Ó –+#·ã&çq~. nq+‘·eTT nq>± <˚X¯, ø±\, edüTÔ |ü]#˚ä<äs¡Væ≤‘·eTT. Ç≥T¢ dü ‘ ê´~|ü < ä e TT\#˚ uÀ~Û + #· ã &É T nK+&É, @ø£s¡dü ÅãVü≤àeTT ìs¡TZD ÅãVü≤àeTT. ªªC≤„q+ ÅãVü≤àμμ nì #Ó|æŒqqT ÅãVü≤à\ø£åDeTT uÀ<Ûä´y˚T. á ìs¡ T Z D Å ã Vü ≤ àeTT‘√H˚ $X¯ « eTT n+‘· j · T T ì+&çj·TTqï~. 23 www.saimasterforurms.org


Ç~ n+‘·jT· T <˚e⁄ì#˚ ì+&çjT· Tqï~ XÅ ó¯ ‹ #Ó| ü #·Tqï~ ` ªªáXÊyêdü´$T<ä+ düs«¡ j·T‹ÿ+#· »>∑‘ê´+ »>∑‘Yμμ |ü s √ø£ å ` n|ü s √ø£ å s ¡ ÷ |ü e TTq #· ÷ &É e T>∑ T Ç<ä + ‘· j · T TqT <˚ e ⁄ì#˚ ì+&ç j · T Tqï ~ . Äìs¡ T Z D Å ã Vü ≤ ày˚ T ªªyêj· ÷ ´~μμ s¡ ÷ |ü e TTq q´eVü≤è‘·T&É>∑T#·THêï&ÉT, Å|ü‘·´ø£åeT>∑T#·THêï&ÉT. ø±ì j·T<∏ës¡úeTTq≈£î ‘ê‹Ô«ø£<äèwæºì |ü]o*+∫q#√ ÅãVü≤àeTT nÅ|ü#·*‘·eTT, @\qq, n~ yê´|üø£eTT— nÅøÏj·TeTT.

düèwæøº |Ï Pü s¡«eTT ªªdü‘μY μ dü«s¡÷|üeT>∑T ìs¡TDZ ÅãVü≤àeTT ‘·<»˚ ‹ ‘·Hï’Ó»‹ ‘·‘Ô· <ä÷sπ ‘·<ì ä øπÔ ˆ ‘·<äqÔs¡dü´ düs¡«dü´ ‘·<äT düs¡«kÕ´dü´ u≤Vü≤´‘·' ˆˆ (áXÊ) ˝Ò < ä q Tø=qTyê]øÏ ÄÅ ã Vü ≤ àeTT <ä÷s¡eTT>±qT+&ÉTqT. @\qq $<ë«+düT\Tø±ì yê]øÏ ÅãVü≤àeTT nC≤„‘·eTT, nÅbÕdü´eTT. ÄÅãVü≤ày˚T düs¡«yê´|üø£eTT— $<ë«+düT\<äèwæºøÏ #ê\<ä>∑Zs¡>∑ qT+&ÉTqT. Ä ÅãVü≤ày˚T düèwæºøÏ |üPs¡«eTT ªªdü‘Yμμ s¡ ÷ |ü e TTq ñ+&Ó q T. n~ ˇø£ f Ò n~«rj· T s¡÷|üeTTq ñ+&ÓqT.

ìs¡TDZ ÅãVü≤àeTT |üsÅ¡ u≤Vü≤àeTT

24

ªªdü < ˚ e kÂy˚ T à<ä eTÅ > ∑ nd”<˚ø£y˚Tyê~«rj·TyéTμμ (#Ûê+<√) zkÂeTT´&Ü! dü è wæ º ñ ‘· Œ ‹Ô ø Ï |ü P s¡ « eTT á<äèX¯´C≤‘·eT>∑T »>∑‘·TÔq≈£î n~ÛcÕ˜ƒ¡qeT>∑T ªªdü‘Yμμ s¡÷|üeTT ˇø£ÿfÒ n~«rj·Ts¡÷|üeTTq ñ+&ÓqT eTT+&Éø√|üìwü‘·TÔ á ìs¡TZDÅãVü≤ày˚T |üs¡ÅãVü≤àeTT nì #Ó|Œæ q~. n~ X¯Øs¡sV ¡ ≤æ ‘·eTì #Ó|Œü ã&çq~. ªªn<∏ä |üsê j·Tj·÷ ‘·<øä så£ e ¡ T~Û>e ∑ T´‘˚ j·T‘·Ô<ä<äèX¯´eTÅ>±Vü≤´ eT>√Å‘e · Tes¡e í T#·ø'å£ XÅ ÀÅ‘+· ‘·<bä ÕDÏbÕ<äyTé ˆ ì‘·´+ $uÛTÑ + düs«¡ + >∑‘+· düTdü÷ø£àå + ‘·<e ä ´j·T+ j·T<é uÛ÷ Ñ ‘·j÷ Ó ì+ |ü]|üX´¯ ìÔ BÛsê' ˆˆ ìs¡TD Z s¡÷|üeTT>± | Å ‹ ü bÕ<ä´eT>∑T |üsã Å¡ Vü≤ày˚T

www.saibharadwaja.org

|ü s ê$<ä ´ nì #Ó | ü Œ ã &É T qT. Ä |ü s ê$<ä ´ #˚ nø£ å s ¡ | ü s ¡ Å ã Vü ≤ àeTT ‘Ó * j· T q>∑ T qT. Ä ìs¡TZDÅãVü≤àeTT n<äèX¯´eTT. <äèwæºøÏ $wüj·TeTT ø±<äT. nÅ>±Vü≤´eTT. Vü≤kÕÔ<Tä \≈£î $wüjT· eTTø±<äT. n>√Å‘e · TT` yêeTHê~ •wü>º √Å‘s· V ¡ ≤æ ‘·eTT. nX¯Ø], es¡ í , #· ≈ £ å î 'ˆ Å X ÀÅ ‘ ê~s¡ V æ ≤ ‘· e TT— Vü ≤ dü Ô b Õ<ë~s¡ V æ ≤ ‘· e TT. ì‘· ´ eTT ø±\Å ‘ · j · ÷ u≤~Û ‘ · e TT. nq>± ø±\ø£è‘·|ü]#˚ä<äVæ≤‘·eTT. $uÛÑTe⁄ nq>± <˚X¯ø£è‘· |ü ] #˚ à ¤ < ä s ¡ V æ ≤ ‘· e TT. dü s ¡ « >∑ ‘ · e TT. dü s ¡ « |ü < ës¡ ú e TT\j· T +<ä T qT n<ä è X¯ ´ eTT. ne´j·TeTT. nq>± $ø±s¡sV ¡ ≤æ ‘·eTT. nÅãVü≤àeTT düs«¡ uÛ÷ Ñ ‘·j÷ Ó ì nq>± n~ düs«¡ uÛ÷ Ñ ‘·eTT\≈£îqT n~ÛcÕ˜qø±s¡DeTT. <ëìì düe÷Væ≤‘·∫‘·TÔ\T u≤>∑T>± #·÷#·T<äTs¡T. nÅãVü≤ày˚T ìwüÿ˝≤~ s¡÷|üeTTq>∑÷&É | Å ‹ ü bÕ~+|üã&çq~. ìwüÿ\+ ìÅwÿæ j·T+XÊqÔ+ ìs¡e<ä´+ ìs¡xq ® yéT ˆˆ ø£ fi ¯ \ T nq>± nej· T eeTT\T, n$ ÅãVü≤àeTTq ˝Òe⁄. n+‘˚ø±<äT. eTqdüT‡, ø£s¡à yÓTT<ä\>∑T 16 ø£fi\¯ TqT ˝Òe⁄. ìÅwÿæ j·T+ nq>± ÅøÏj·÷s¡Væ≤‘·eTT. XÊ+‘·eTT nq>± wü&É÷]à s¡Væ≤‘·eTT. »sê, eTè‘·T´, XÀø£, yÓ÷Vü≤, ≈£åî<Ûë, ‘·ècÕí~ wü&÷ É ]às¡V≤æ ‘·eTT. ìs¡|+ü <ä´eTT nq>± e÷j· ÷ s¡ V æ ≤ ‘· e T>∑ T |ü s ¡ Å ã Vü ≤ àeTT HêHês¡÷|üeTT\T ø£\~ø±<äT. HêHês¡÷|üeTTq #·÷∫q yê&ÉT »qà eTè‘·T´e⁄\ #·Åø£eTT˝À ‹s¡T>∑TqT.

eTH√yê–«wüjT· eTT ø±ì Hês¡TDZ ÅãVü≤àeTT j·T‘√ yê#√ ìs¡H Ô Ô˚ nÅbÕ|ü´ eTqkÕ düV≤ü ˆ nqs¡+∆ ã Å Vü≤àD√ $<ë«qï _UÒ‹ ø£<ë#·H‹ ˚ ˆˆ eTqdü T ‡ q ≈£ î qT, yê≈£ î ÿq≈£ î qT $wüjT· eTTø±ì ã Å Vü≤àeTT, nq>± m#·Ã≥qT+&çq eTqdüT‘‡ √ ≈£L&çq yê≈£îÿ ìeè‹Ôì#Ó+<äTH√ Ä ÅãVü≤àeTT ª‘·‘·Ô«eTkÕ´~μ eTVü‰yêø£´eTT\≈£î \ø£ å ´ eTT. BìH˚ Å X ¯ ó ‘· T \T kÕøÏ å , #˚ ‘ · q eTT, øπ e\eTT, ìs¡TD Z eTT n>∑T ã Å Vü≤àeTT nì #Ó|Œæ q$.

www.saimasterforurms.org


C≤„H˚X¯«sY eTVü≤sêCŸ #·]Å‘· leT‹ y˚<e ä ‹ kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Ä>∑düTº 2012

$sƒ√u≤ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi¯fl&É+ ˇø£s√E $sƒ√u≤ dæ<√∆|ü+‘Y‘√, ªªH˚qT e÷ ‘·*< ¢ +ä & Å TÉ \qT <ä]Ù+#ê\qT≈£î+≥THêïqT. yê]ì #· ÷ dæ #ê˝≤ø±\yÓ T Æ + ~. yês¡ T Hê sêø£ ¬ ø ’ m<ä T s¡ T #· ÷ dü ÷ Ô e ⁄+{≤s¡ T . <ä j · T #˚ d æ ôd\$e«e\dæq~μμ nì ÅbÕ]ú+#ê&ÉT. n+<äT≈£î dæ<√∆|+ü ‘Y dü+‘√wü+>± ˇ|ü ø=ì dü≈î£ ≥T+ã+>± n‘·ì‘√ø£\dæ ø±|ü>±"yé #˚sê&ÉT. $sƒ√u≤ ‘·q ‘·*¢<ä+Å&ÉT\qT <ä]Ù+∫ qeTdüÿ]+#ê&ÉT. dæ<√∆|+ü ‘Y yê]øÏ qeTdüÿ]+∫ »]–q eè‘êÔ+‘·eT+‘ê $es¡+>± #Ó|æŒ ‘·q ≈£ î e÷¬ s Ô q T yê]øÏ qeTdü ÿ ]+|ü C Ò k Õ&É T . ˙s¡ ÷ u≤sTT s¡ T ø±àu≤sTTì #· ÷ dæ m+‘√ dü + ‘√wæ + ∫ yês¡ + <ä ] ˙ Ä<ä ] +∫+~. >√$+<ä | ü + ‘· T dæ < √∆ | ü + ‘· T ≈£ î qeTdü ÿ ]+∫, ªªkÕ«MT! MT nqTÅ>V ∑ ≤ü +e\¢ Hê ≈£îe÷s¡TDÏí eT∞fl ø£fi≤flsê #·÷&É>*∑ >π uÛ≤>∑´+ ø£*–+~. Ç‘·ì yÓs’ ê>∑´+ #·÷d ù Ô m+‘√ Ä+<√fi¯q>± e⁄+&˚~. MT <äjT· e\q e÷≈£î Ä ∫+‘· ‘=\–b˛sTT+~μμ nHêï&TÉ . ‘·q ≈£ î e÷¬ s Ô n<ä è cÕº ì øÏ dæ < √∆ | ü + ‘· T m+‘√ dü+‘√wæ+∫, yê]‘√ ø=Hêïfió¯ fl >∑&| ç æ ‹]– uÛ≤s¡´‘√ ø£*dæ dü«kÕúHêìøÏ #˚] uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&çì Äsê~Ûd÷ ü Ô düTK+>± ø±\+ >∑&TÉ |ükÕ>±&ÉT. ø±\+ >∑&ÉTdüTÔqïø=B› $sƒ√uÛ≤ yÓ’sê>∑´+ ô | s¡ > ∑ k Õ–+~. s¡ T ø±àu≤sTT j· T Úeqe‹jÓ Æ T nsTT<ës¡T dü+e‘·s‡ ê\T >∑&∫ ç Hê n‘·&TÉ ˇø£ÿkÕ] ≈£ L &Ü ÄyÓ T qT ø£ H Ó ï ‹ Ô #· ÷ &É ˝ Ò < ä T . n‘· ì ‘·*< ¢ +ä & Å TÉ \T ≈£L&Ü dü«s¡d Z Tü \ú j·÷´s¡T. n‘·&TÉ ‘·q uÛ≤s¡´‘√, ªªH˚qT Hê ‘·*< ¢ +ä & Å TÉ \ ndæøú \£ qT >∑+>∑˝À ìeT»®q+ #˚j·T&ÜìøÏ ø±oøÏ yÓfi¯fle\dæe⁄qï~. H˚qT ‹]– e#˚Ães¡≈î£ ˙e⁄ ˙ |ü⁄{Ï+º {Ï˝À e⁄+&ÉT.

09

eTq Ç+{À¢ ˙≈£î nedüsy ¡ TÓ q Æ <Ûq ä eTT, dü+|ü<,ä Ç‘·s¡ edüTe Ô ⁄\T rdüTø=ì $T–*q~ | ù <äkÕ<ä\≈£î |ü+∫ ô|≥Tºμμ nì ÄC≤„|æ+#ê&ÉT. s¡Tø±àu≤sTT ‘·q ø√dü+ @MT <ë#·Tø√≈£î+&Ü n+‘ê ù|<äyê]øÏ <ëq+ #˚dæ+~. Ç+‘· ˝ À dæ < √∆ | ü + ‘· T ‘· q $j· T ´+≈£ î \T dü«s¡ZdüTú˝…’Hês¡ì ‘Ó\TdüTø=ì nø£ÿ&çøÏ e#êÃ&ÉT. ‘·q ≈£ î e÷¬ s Ô <ë«sê n\T¢ ì Å | ü e s¡ Ô q qT >∑ T ]+∫ ‘Ó\TdüTø=ì ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T&Ó’ ≈£L‘·Ts¡T, n\T¢&çì rdüTø=ì ‘·q dü«>Å ±eTyÓTq Æ ø£\ø±e‹ #˚sê&ÉT. $sƒ√u≤ ‘êqT ø±oøÏ yÓ fi ¯ fl & ÜìøÏ nqTeT‹ ø√sê&É T . dæ<√∆|+ü ‘·T n+<äT≈£î n+^ø£]+#·ø£ ø=Hêïfió¯ fl ã&É*ø£ rs¡TÃø=ì yÓfifl¯eTì #Ó|Œæ n\T¢&ç | Å j ü ÷ · D≤ìï ÄbÕ&ÉT. s¡Tø±àu≤sTT s¡Vü≤dü´+>± ‘·q ‘·*¢<ä+Å&ÉT\‘√ n‘·ì yÓ’sê>∑´eTTqT >∑T]+∫ $e]+∫ n‘·&ÉT >∑qTø£ yÓ[flq≥¢sTT‘˚ Çø£ ‹]–sê&Éì, m˝≤¬>’Hê n‘·&ÉT dü+kÕs¡eTT #˚d ù ≥≥T¢ #˚jT· eT˙ yê]ì bÅ Õ]ú+∫+~. dæ<√∆|ü+‘·T #ê˝≤ C≤Å>∑‘·Ô‘√ n\T¢&çì ˙&É˝≤>± nqTdü ] +∫ ø£ + {Ï ø Ï ¬ s |ü Œ ˝≤>± m\¢ | ü &É ÷ ø£ìô|≥Tº≈£îì e⁄+&˚yê&ÉT. ˇø£ s √E ‘· q qT >∑ + >±j· ÷ Å ‘ · ≈ £ î nqTeT‹+#· e Tì $sƒ √ u≤ dæ < √∆ | ü + ‘· T qT ìs¡“+~Û+#ê&ÉT. dæ<√›|ü+‘·T n+<äT≈£î n+^ø£]+∫ ‘êqT ≈£L&Ü n‘·ì‘√ ekÕÔqì #ÓbÕŒ&TÉ . n~ $ì $sƒ√u≤ ‘·q d ù «#·≈ä î£ uÛ+Ñ >∑eTT ø£*q Z +<äT≈£î m+‘·>±H√ u≤<ä|ü&ç ‘·q uÛ≤s¡´qT |æ*∫, ªªá dü+kÕs¡+˝À e⁄+&É&+É Hê¬ø+‘√ u≤<Û>ä ± e⁄qï~. ø£qTø£ düHê´dü+ rdüT≈£îì d ù «#·Ã>¤ ± e⁄+&Ü\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïqT. ˙≈£î #Ó|Œü ≈î£ +&Ü yÓfifl¯&+É n<Ûsä à¡ + >∑qTø£ ˙≈£î ì»eTT ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqT. ˙ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\≈£î Hê $wüj·T+ $e]+∫ H˚qT ãj·T\T<˚s& ¡ ÜìøÏ düeTà‹+#·Tμμ nì 25

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


ø√sê&É T . |æ & É T >∑ T bÕ≥T˝≤+{Ï n‘· & ç e÷≥\≈£ î s¡Tø±àu≤sTT n<ä]|ü&ç ‘·q ‘·*< ¢ +ä & Å TÉ \≈£î $wüj÷ · ìï $e]+∫+~. dæ<√∆|ü+‘·T m+‘√ u≤<Ûä|ü&ç ‘·q n\T¢ì‘√, ªªHêsTTHê! ˙$+ø± #ê˝≤ ∫qïyê&ç$. dü + kÕs¡ dü T U≤\qT ≈£ L &Ü ˙$+ø± nqTuÛ$ Ñ +#·H˝˚ < Ò Tä . á ej·TdüT˝‡ À Ç+Å~j·T ìÅ>V ∑ ≤ü + m+‘√ ø£wüº+. n&Ée⁄\˝À ø£+<äeT÷˝≤\T ‹+≥÷ ‘·|üdüT‡ #˚düT≈£îH˚ eTTqT\πø Ç+Å~j·T ˝À\‘·«+ e<ä\<äT. n≥Te+≥|ü &ÉT wüÅ&Ék˛ù|‘·yÓTÆq uÛÀ»q+ #˚ d ü ÷ Ô e ⁄+&˚ ˙e+{Ï j· T Te≈£ î ì Ç+Å ~ j· ÷ \T nBÛ q +˝À e⁄+&É & É + kÕ<Û ä ´ e÷? ø£ q Tø£ Ç≥T dü + kÕsêìøÏ , n≥T dü H ê´kÕìøÏ ¬ s +&ç { Ï ø ° #Ó & ç ÇVü≤|üsê\T ¬s+&É÷ ÅuÛÑwüº‘· #Ó+<äT‘êsTT. Å|üdüTÔ‘êìøÏ düHê´düeTT düTKs¡eTT>± ‘√∫q|üŒ{Ïø° Ç+Å~j·T $ø±sê\T ñ<äsTT+∫q|ü &ÉT n~ m+‘√ ø£we ºü TT>± nì|æ d ü T Ô + ~. dü H ê´kÕÅ X ¯ e TeTT˝Àì ø£ w ü º e TT nqTuÛ$ Ñ d ù >Ô ±ì ‘Ó*d ù ~ø±<äT. @|üìHÓH ’ ê ìwü‘º √q÷, nuÛ≤´dü+‘√q÷ øÅ e £ TeTT>± kÕ~Û+#ê*. n+‘˚>±ì @ $wü j · T +˝ÀHÓ ’ H ê ‘=+<ä s ¡ b Õ≥T ‘· > ∑ < ä T . ø£ q Tø£ eTT+<äT>± ‘·–q ns¡Ω‘· dü+bÕ~+∫q ‘·sê«‘˚ <˚ìHÓH ’ ê kÕ~Û+#ê*, nqTwæ+º #ê*. ≈£Ls¡TÃqï ‘·sT¡ yê‘· |ü&ÉTø√yê*>±ì ì\ã&ç |ü&ÉTø√e&ÜìøÏ Å|üj·T‹ïùdÔ ‘·\|ü>∑\ø£ ‘·|üŒ<äT. n+<äTπø ô|<ä›\T ÅãVü≤à#·s¡´eTT, >∑èVü≤düÔ´eTT, yêqÅ|üdüÔeTT, düHê´düeTT nH˚ Hê\T>∑T ÄÅXe ¯ ÷\qT ˇø£ øÅ e £ T+˝À @s¡Œs∫ ¡ e÷qe⁄\+<äs÷ ¡ Ä øÅ e £ ÷ìï nqTdü]+#ê\ì $~Û+#ês¡T. düHê´düeTT |ü≥¢ n‹>± ≈£î‘·÷Vü≤\+ ø£*–e⁄Hêïe⁄. düHê´düeT+fÒ ‘·\>=]–+#·Tø=ì ø±cÕj·T eÅkÕÔ\T <Ûä]+#·&É+ ø±<äT. dü+ø£\Œ $ø£˝≤Œ\T ˝Ò≈£î+&Ü yÓT\≈£îe>± e⁄qï|ü &˚ düTwüß|æÔì bı+~ Äq+<ädü«s¡÷|ü+>± e⁄+&É>∑\>∑&Éy˚T düHê´düeTT. Ç~ kÕe÷qT´\≈£î kÕ<Û´ä eTj˚T´ $wüjT· + ø±<äT. ‘·\ >=]–+#·T≈£îqï+‘· e÷Å ‘ êq Ä˝À#· q \T, dü + ø£ ˝ ≤Œ \ T ‘=\–b˛e⁄. Hês¡<äT&ÉT, $XÊ«$TÅ‘·T&ÉT, ãèVü≤düŒ‹, X¯óÅ≈£î&ÉT, Å‹eT÷s¡TÔ\T ` M¬se«s¡÷ kÕe÷qT´\T ø±<äTø£<ë? n+‘·{yÏ êπs d Å yÔ” ê´yÓ÷Vü‰ìøÏ eX¯ó˝…H ’ ês¡T. Çø£ e÷qe⁄\ dü+>∑‹ #ÓbÕŒ˝≤? ø±˝≤ìï »sTT+#·e#·TÃHy ˚ ÷ Ó >±ì ø±e÷ìï »sTT+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. dü+kÕs¡+˝À ñ+≥÷ ≈£L&Ü ‘êeTsê≈£î MT<ä ˙{Ïu§≥Tº˝≤>± | Å e ü ]Ô+#˚yê&˚ |ü+&ç‘T· &ÉT ø±˙ düHê´kÕìï d”«ø£]+∫ <ëìì nqTwæ+˜ #·˝øÒ £ |ü‘q · eTj˚T´yê&ÉT |ü+&ç‘T· &ÉT ø±˝Ò&ÉT. Çe˙ï ˙≈£î ‘Ó*j·Tì $wüj·÷\T ø±e⁄.

‘=+<äs¡|ü&ç düHê´dü+ rdüTø√≈£î Hê e÷≥$ì >∑èVü≤kÕúÅX¯eTeTT nqTwæ˜+#·T. nsTTHê ˙øÏwüº+ ˝Òøb£ ˛‘˚ ìqTï ã\e+‘·| ô ≥ºqT. nsTT‘˚ Hê<=ø£ Å b Õs¡ ú q . ˙e⁄ dü H ê´dü + d” « ø£ ] +#· & Üìπ ø ìX¯ÃsTT+#·T≈£îqï≥s¢ TT‘˚ ø£˙dü+ ˇø£ÿ ≈£îe÷s¡T&ÉT ø£*π>es¡¬ø’Hê ˙ uÛ≤s¡´‘√ ø£*dæ e⁄+&Ée#·TÃø£<ë nì uÀ~Û+#ê&ÉT. $sƒ√uÛ≤ ‘·q e÷eT>±]øÏ qeTdüÿ]+∫, ªªkÕ«MT! dæ+Vü≤yÓT+‘· Äø£*>± e⁄Hêï <ä>∑Zs¡˝À ‹s¡T>∑T‘·÷e⁄qï qø£ÿ\MT<ä #˚sTTy˚j·T≈£î+&Ü eT<ä>C∑ ≤\ ≈£î+uÛd Ñ ˝úü ≤\ ø√düyT˚ y˚∫e⁄+≥T+~ ø£<ë! n˝≤π> $s¡T≈£îÔ&Ó’qyê&ÉT $wüj·Tyê+#Û·\T m+‘· > ± u≤~Û + ∫Hê ˝… ø £ ÿ #˚ j · T ≈£ î +&Ü |üs¡e÷q+<ëH˚ï ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. j·TTø±Ôj·TTø£Ô |ü]C≤„qeTT>∑\ $y˚øe £ +‘·T&ÉT m|ü &É÷ d Å d Ô” Tü U≤ìï ø±+øÏ+å #·&TÉ . n+‘·T˝Òì <äT'U≤\≈£î eT÷\yÓTq Æ dü+‘êqeTT Hê≈£î nedüs¡+˝Ò<äT. MTπsø±<äT, uÛÑ>∑e+‘·T&˚ e∫à qqTï n&ɶ–+∫Hê H˚ìø£ÿ&É ñ+&É q T. H˚ q T yÓ [ fl b ˛‘êqTμμ nì n+‘· > ± Åã‹e÷*q|üŒ{Ïø° $q≈£î+&Ü ‘·q ‘·*¢<ä+Å&ÉT\ ndæÔø£\qT rdüTø=ì ø±oøÏ ãj·T\T<˚sê&ÉT. s¡Tø±àu≤sTT @&ÉTdü÷Ô n‘·ì bÕ<ë\qT >∑{Ϻ>± |ü≥Tº≈î£ +~. $sƒ√u≤ @MT #˚jT· ˝Òø£ | Å j ü ÷ · D≤ìï n|üŒ{øÏ Ï e÷ìy˚XÊ&ÉT. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ $sƒ√u≤ ˇø£Hê{Ï ‘Ó\y ¢ ês¡T s¡a≤eTTq ‘·q uÛ≤s¡´e<ä›≈£î yÓ[fl, ªªkÕïHêìøÏ yÓfi≤ÔqTμμ nì <ä«+<ës¡ú+>± (¬s+&ÉT nsêú\T e#˚ à ≥ ≥T¢ ) nHêï & É T . s¡ T ø±àu≤sTTøÏ $sƒ √ u≤ eTqdüT˝Àì <äTs¡T<˚›X¯eTT ‘Ó*j·Tø£ ªªdüπsqìμμ nqï ~ . yÓ + ≥H˚ $sƒ √ u≤ ‘· q uÛ ≤ s¡ ´ nqTeT‹∫Ãq≥T¢>± uÛ≤$+∫, m+‘√ dü+‘√wæ+∫, |ü+»s¡+˝ÀqT+∫ ãj·T≥|ü&çq ∫\Tø£˝≤>± dü+kÕs¡+ qT+&ç $eTT≈£îÔ&Ó’ yêj·TTy˚>∑+‘√ |üs¡T¬>‹Ô, ìÅ<ëVü‰sê\T ˝Ò≈£î+&Ü πssTT+ãefi¯ófl | Å j ü ÷ · DÏ+∫ ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ ø±o øπ ‘Åå +· #˚sê&ÉT. nø£ÿ&É n‘·&ÉT >∑+>±q~˝À kÕïq+ #˚dæ, ‘·q ‘· * ¢ < ä + Å & É T \ ndæ Ô ø £ \ qT >∑ + >∑ ˝ À ø£ * |æ , |æ+&É| Å < ü ëq+ yÓTT<ä˝q ’… Ä#êsê\˙ï ìs¡«Væ≤+∫ Å|üj·÷>∑≈£î yÓfi≤fl&ÉT. nø£ÿ&çqT+∫ |ü⁄wüÿsêìøÏ yÓ[fl ˇø£#√≥ ãdü#˚dæ, dü‘·TŒs¡Twüß\ kÕ+>∑‘·´+˝À düTK+>± J$+#·kÕ>±&ÉT. ‘·q uÛÑs¡Ô m+‘·ùd|ü{Ïø° kÕïq+ qT+∫

26 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


‹]–sêø£b˛e&É+ >∑eTì+∫q s¡Tø±àu≤sTT m+‘√ u≤<Ûä|ü&ç ‘·q ‘·*¢<ä+Å&ÉT\≈£î »]–q $wüj·T+ $e]+∫+~. dæ<√∆|ü+‘Y $sƒ√u≤ e÷≥\˝Àì >∑÷&Üs¡+∆ ‘Ó\TdüTø=ì n‘·&TÉ yÓ÷dü–+∫ yÓfi≤fl&ì É ns¡ ú + #˚ d ü T ø=ì ø=+‘· e T+~ eTqTwü ß \‘√ yÓ‹øÏ+#ê&ÉT. ø±˙ n‘·&ç C≤&É ‘Ó*j·T˝Ò<äT. s¡Tø±àu≤sTT ìÅ<ëVü‰sê\T e÷ì u≤<Û| ä & ü kÉ Õ–+~. ‘·q u≤<Ûq ä T uÛ]Ñ +#·˝øÒ £ n–ï| Á y ü X˚ +¯ #˚jT· &ÜìøÏ dæ<ä∆yÓTÆ+~. n|ü &ÉT dæ<√∆|ü+‘·T ÄyÓT‘√, ªªne÷à, ø=~›s√E\ bÕ≥T Åø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü >öØ|üP» #˚düTø√... Ä <˚$ nqTÅ>∑Vü≤+ e\¢ ‘·|üŒø£ ˙ uÛÑs¡Ô‘√ ø£*dæ ˙e⁄ dü+‘êq+ bı+<äT‘êe⁄. yÓTT<ä≥ |üs¡y˚TX¯«s¡Tì uÛÑs¡Ô>± bı+<ä{≤ìøÏ bÕs¡«r<˚$, o Å ø£èwüßì í uÛsÑ >Ô¡ ± bı+<˚+<äT≈£î s¡TøÏàD°<$ ˚ ≈£L&Ü >öØÅ e ‘· e TT #˚ d æ ‘· e T ø√]ø£ \ T dæ~∆+|üCÒdüT≈£îHêïs¡Tμμ nì #Ó|æŒ ˇ|æŒ+#ê&ÉT. s¡Tø±àu≤sTT ‘·q ‘·+Å&ç Ä»„qqTdü]+∫ m+‘√ uÛøÑ XÅÔÏ < ¯ \∆ä ‘√ Ä e Å ‘·+ Ä#·]+#·kÕ–+~. $sƒ√uÛ≤ ÅobÕ<äkÕ«$Tì ÄÅX¯sTT+∫ düHê´dü+ rdüTø√e&É+ ˇø£s√E $sƒ√u≤ kÕ<ÛäTe⁄\‘√ ø£*dæ ˇø£ dü ‘ · T Œ s ¡ T wü ß ì y˚ < ë+‘· e⁄|ü H ê´kÕìï Å X ¯ < ä ∆ > ± $+≥THêï & É T . Äj· T q, ªªHêj· T ≈£ î ˝≤sê! nìï ÄÅ X ¯ e T<Û ä s êà\˝À dü H ê´kÕÅ X ¯ e TeTT m+‘√ ñ‘·ÔeTyÓTÆq~. nìï ÅbÕDT\|ü≥¢ düeTu≤e+‘√ ñ+&É>*∑ –qyê]øÏ n~ #ê˝≤ düT\uÛ+Ñ >± uÛøÑ ì ÔÏ ø£*–düTÔ+~. uÛÑøÏÔ e\q |üs¡e÷‘·à kÕø屑êÿs¡eTT, ‘· < ë«sê Å ã Vü ‰ àq+<ä + dæ ~ ∆ d ü T Ô + ~. ì‘· ´ eT÷ uÛÑ>∑e+‘·Tì <Ûë´ì+#˚yê]øÏ m|ü &É÷ <äT'K+ ø£ \ T>∑ < ä T . nVü ≤ +ø±s¡ eTeTø±sê<ä T \≈£ î u≤ìôdq ’ yê&çøÏ ìwüÿ è‹ ˝Ò<Tä . dü+kÕs¡ ã+<Ûë\ qT+&ç $eTTøÏ Ô bı+<ä & ÜìøÏ sê>∑ < ˚ « cÕ\qT ‘· ´ õ+#ê*. $wü j · T dü T U≤\<ë«sê ø£ * π > Äq+<äeTT ‘ê‘êÿ*ø£yÓTÆq~. ø£qTø£ $wüj·T yêdüq\qT »sTT+#ê*. |ü+#˚+~ Å j·÷\ <ë«sê ãT~∆ ˝ ÀøÏ Å | ü y ˚ • +#˚ X¯ ã › e TT, s¡ T ∫, yêdü q yÓ T T<ä ˝ … ’ q $wü j · ÷ \qT ìÅ > ∑ V æ ≤ +∫ <ä è wæ º ì ø£qTu§eT\ eT<Ûä´ ì*|æ, ÅbÕD≤ìï, nbÕHêìï ¬ s +&ç + {Ï ˙ dü e ÷q+>± eTT≈£ î ÿ˝À|ü \ ˇø£ Åø£eT|ü<ä∆‹˝À XÊ«dü <ë«sê #·]+|üCÒdæ, eTqdüT‡, ãT~∆ , Ç+Å ~ j· ÷ \qT eX¯ | ü s ¡ # · T ø=ì n]wü&«É sêZ\qT »sTT+∫ øπ e\+ eTTeTT≈£îå e⁄>±

J$+#˚ y ê&É T e÷Å ‘ · y ˚ T Å ã Vü ‰ àq+<ëìï nqTuÛ$ Ñ +#·&ÜìøÏ ns¡TΩ&TÉ . $T–*qyês¡T n+<äT≈£î ns¡TΩ\T ø±s¡Tμμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. á Å | ü d ü + >±ìï $ìq $sƒ √ u≤≈£ î ‘êqT düq´dæ+#ê\H˚ ø√]ø£ rÅeyÓT+Æ ~. n|üŒ{q Ï T+&ç ‘·q≈£î dü H ê´dü $ Te«>∑ \ dü < ä T Z s ¡ T e⁄qT $sƒ √ uÛ ≤ nH˚«wæ+#·kÕ>±&ÉT. ˇø£s√E n‘·&ç nH˚«wüD |ò*ü +∫ Å o bÕ<ä k Õ«$T nH˚ |ü s ¡ e TVü ≤ +dü n‘· ì øÏ <ä s ¡ Ù q$T#êà s ¡ T . Äj· T q Ä }]˝ÀH˚ ìedædü÷Ôe⁄Hêïs¡T. $sƒ√u≤ Äj·TqqT C≤Å>∑‘·Ô>± |üØøÏå+#·T≈£îì Äj·TH˚ ‘·q≈£î ‘·–q >∑Ts¡Teì ìs¡ísTT+#·T≈£îì, Äj·TqqT uÛÑøÏÔ‘√ <ä]Ù+#ê&ÉT. Å o bÕ<ä k Õ«$T $sƒ √ u≤‘√, ªªHêj· T Hê! ˙ù | π s $T{Ï ? ˙e⁄ Hêe<ä › ≈ £ î sêe&ÜìøÏ >∑ \ ø±s¡Dy˚T$T{Ï?μμ nì Å|ü•ï+#ê&ÉT. $sƒ√u≤, ªªkÕ«MT! H˚qT dü+kÕs¡ \+|ü≥eTT qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îì dü q ´dæ + #· & Üì¬ ø ’ $TeTTà\qT ÄÅ X ¯ s TT+#êqT. ø£sT¡ D‘√ Hê ø√]ø£ HÓsy ¡ s˚ áe\dæq~μμ nì Äj·TqqT ÅbÕ]ú+#ê&ÉT. n+<äT≈£î ÅobÕ<äkÕ«$T, ªªHêj·THê! n+<ä]ø° m+‘√ Äq+<ëìï | Å kü Õ~+#˚ dü+kÕs¡eTT ˙¬ø+<äT≈£î u≤<Ûä ø£*–+∫+~?μμ nì Å|ü•ï+#ês¡T. n+<äT≈£î $sƒ√uÛ≤, ªªkÕ«$T! n+<äs÷ ¡ @ dü+‘√cÕìï Ä•+∫ dü+kÕs¡ã+<Ûë\˝À ∫≈£îÿ‘·THêïs√ Hê≈£î ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ Hê≈£î e÷Å‘·+ dü+kÕs¡+ <ë≥q\$>±ì eTVü‰s¡D´eTT>± >√#·]k˛Ô+~. H˚qT á dü+kÕs¡+˝À <ë]‘·|æŒ m≥TyÓfi≤fl˝À ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹˝À e⁄HêïqT. Hêô|’ <äj·T‘√ Hê≈£î <ë]#·÷|æ qqTï nqTÅ>V ∑ ≤æ +#·e\dæq~μμ nì bÅ Õ]ú+#ê&ÉT. ÅobÕ<äkÕ«$T ∫s¡Tqe⁄« q$«, ªªHêj·THê! H˚ q T ≈£ L &Ü á $wü j · ÷ \H˚ ø£ è ≤s¡ e Tè>±\qT dü + Vü ≤ ]+#· & ÜìøÏ ‘· – q Äj· T T<Û ä + ø√dü + m+‘√ø±\+>± nH˚«wæd÷ ü H Ô ˚ e⁄HêïqT. Hêπø sTT+ø± n~ <=s¡ø£˝Ò<äT. Çø£ ˙≈£î H˚H˚$T #Ó|üŒ>∑\qT? ø£qTø£ Ä ˇø£ ÿ $wü j · T + ‘· | ü Œ sTT+ø£ @ ø√]¬ ø ’ H ê HÓsy¡ s˚ Ã>¡ \∑ qTμμ nì |ü*ø±&ÉT. n~ $ì $sƒ√u≤, ªªkÕ«MT! qHÓï+<äT≈£î |üØøÏkå ÕÔsT¡ ? MTs¡T nbÕs¡øs£ T¡ D‘√ qqTï ‘·eT •wüß´ì>± n+^ø£]+∫, qqTï nqTÅ>∑Væ≤+∫ Hê nVü≤+ø±s¡ eTeTø±sê<äT\qT ‘=\–+∫ nC≤„Hêìï q•+|üCd Ò æ XÊX¯«‘êq+<ëìï | Å küò Õ~+∫ s¡ø+åÏ #·+&çμμ nì |ü]|ü] $<Ûë\ bÅ Õ]ú+#ê&ÉT. kÕ«$T n‘· & ç |ü ] bÕø±ìøÏ nãT“ s ¡ | ü & ç , ªªHêj·THê! ˙ rÅe yÓs’ ê>∑´eTT, <äè&Ûì É X¯ÃjT· eTT #·÷dæ 27

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


Hê¬ø+‘√ Äq+<ä+>± e⁄qï~. ˙e⁄ ÅãVü≤à#ê]yê? >∑èVü≤düTúyê? ‘·*¢<ä+Å&ÉT\THêïsê? Ä $esê\T #Ó|ü μμ nHêïs¡T. $sƒ√u≤ ‘·q≈£î $yêVü≤yÓTÆ+<äì #Ó|æŒq≥¢sTT‘˚ kÕ«$T ‘·qqT ‹|æŒ|ü+|æy˚kÕÔs¡ì dü+<˚Væ≤+#ê&ÉT. ø£qTø£ ˇø£ÿ ø£åD+ Ä˝À∫+∫ kÕ«$T‘√ ‘êH=ø£ ã Å Vü≤à#ê]q˙, ‘·q≈£î u≤<Û´ä ‘·˝M Ò ˝Òe˙, ø=+‘·ø±\+ øÅ ‘Ï y· T˚ ‘·q ‘·*< ¢ +ä & Å TÉ \T ≈£L&Ü eTs¡D+Ï #ês¡˙ nã<ä+∆ #ÓbÕŒ&TÉ . n~ $ì o Å bÕ<äkÕ«$T dü+‘√wæ+∫ n‘·ì ‘·\| ô ’ ‘·eT #˚sTT | ô {Ϻ Äos¡«~+#ês¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· n‘· ì ì ÅX¯<ä∆‘√ $qeTì #Ó | æ Œ z+ø±s¡ e T+Å ‘ · | ü P ]‘· y Ó T Æ q ~, dü s ¡ « dü + |ü < ä \ qT dü T Hêj· T dü + >± Å | ü k Õ~+#˚ ~ , n~«rj· T yÓ T Æ q uÛ ≤ eqqT kÕÔ | æ + #˚ ~ , y˚ < ë+‘· kÕs¡ y Ó T Æ q ~, #·+#·\yÓTÆq eTqdüT‡qT ìÅ>∑Væ≤+#˚~, dü∫Ã<ëq+<ä uÛ≤eqqT Å|ükÕ~+#˚~, ì‘ê´q+<ä Å|ü<äyÓTÆq~, |ü<ës¡úeTTjÓTTø£ÿ eT÷&ÉT kÕúsTT\qT ˇπøkÕ] <ä ] Ù+|ü C Ò ù d ~, uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ì dü s ¡ « yê´|ü ø £ ‘ ê«ìï e´ø£ Ô | ü s ¡ # ˚ ~ , eT‘· u Ò < Û ë \≈£ î nr‘· y Ó T Æ q ~, dü + X¯ j · ÷ \ìï { Ï ˙ ìeè‹Ô # ˚ ù d ~, nVü≤+ø±s¡eTeTø±sê\qT q•+|üCÒùd~, n+‘·T˝Òì Äq+<ëìï Å|ükÕ~+#˚~ nsTTq ª‘·‘·«eTdæμ nH˚ eTVü‰yêø±´ìï uÀ~Û+#ês¡T. $sƒ √ u≤ |ü s ¡ e ÷q+<ä uÛ Ñ ] ‘· T &Ó ’ kÕ«$TøÏ qeTdüÿ]+∫, ªªkÕ«MT! ª‘·‘«· eTdæμ nH˚ eTVü‰yêø±´ìøÏ >∑\ >∑÷&ÛÜsêúìï <äjT· #˚dæ $e]+#·e\dæq~μμ nì Å b Õ]ú + #ê&É T . n+<ä T ≈£ î Å o bÕ<ä k Õ«$T m+‘√ dü+‘√wæ+∫, ªªHêj·THê! ª‘·‘·«eTdæμ nH˚ eTVü‰yêø£´+ m+‘√ >∑÷&ÛÉyÓTÆq~. <ëì ns¡ú+ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ ˙e+{Ï rÅe $sê– e÷Å‘y · T˚ ns¡TΩ&TÉ . ø£qTø£ $qT : ãTTπ>«<ä+˝À ªÅ|Cü ≤„q+ ã Å Vü≤àμ nH˚ eTVü‰yêø£´+ #Ó|üŒã&çq~. Ç~ m+‘√ ñqï‘·yÓTÆq~, ÅX‚dü˜yÓTÆq~. ªÅ|Cü ≤„q+μ n+fÒ Ä‘·à. ªÅãVü≤à+μ n+fÒ |üse ¡ ÷‘·à. ªÅ|Cü ≤„q+ ÅãVü≤àμ n+fÒ nìï Je⁄\˝À nqTuÛÑeeTj˚T´ kÕøÏå ‘·‘·«yÓTÆq ªÄ‘˚à |üs¡e÷‘·àμ. X¯ã›eTT, düŒs¡Ù, s¡÷|üeTT, s¡ T ∫, yêdü q \qT >∑ T ]Ô + #˚ Ç+Å ~ j· ÷ \T, Ç+Å ~ j· ÷ \<ë«sê $wü j · ÷ \qT ‘Ó \ Tdü T ø=H˚ n+‘· ' ø£ s ¡ D eTT, n+‘· ' ø£ s ¡ D eTT <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ e⁄+&˚ eTqdüT‡, M≥ìï+{Ï <ë«sê ñ‘·ŒqïyÓTÆq n$<ä´qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ e⁄+&˚ kÕøÏå ‘· ‘ · « y˚ T Å | ü C ≤„ q eTT. Ç˝≤ dü è wæ º ˝ Àì dü e Tdü Ô |ü<ësêú\˝Àq÷ ìedæd÷ ü Ô yê≥ìï+{ÏH˚ ‘Ó\TdüTø=+≥÷ e⁄+&˚ düs«¡ kÕøÏå nsTTq |üse ¡ ÷‘·à ã Å Vü≤àeTì y˚<ë\T

#ÓãT‘·THêïsTT. nH˚ø£ s¡÷bÕ\‘√q÷, | ù s¡‘¢ √q÷ eTqø£qTuÛÑeeTj˚T´ düèwæºì eTq n+‘·sê\˝À |üs¡$T‘·yÓTÆq kÕøÏås¡÷|ü+>± e⁄+&˚≥≥Te+{Ï C≤„ H êìï ªÄ‘· à μ >±qT, á $X¯ « +˝Àì nìï s¡÷bÕ\≈£î, Hêe÷\≈£î Ä<Ûës¡yÓTÆq düs¡«kÕøÏå>± e⁄+&˚≥≥Te+{Ï ã Å Vü‰àìï ª|üse ¡ ÷‘·àμ>±qT y˚<ë+‘· XÊÅkÕÔ\T $e]kÕÔsTTμμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. n+<ä T ≈£ î $sƒ √ u≤, ªª >∑ T s¡ T <˚ y ê! ˇø£ÿ<˚V‰ü ìøÏ kÕøÏn å sTTq Ä‘·à düs«¡ kÕøÏå nsTTq |üs¡e÷‘·à m˝≤ ø±>∑\<äT?μμ nì Å|ü•ï+#ê&ÉT. kÕ«$T, ªªHêj·THê! B|ü+˝Àq÷, ~${°˝Àq÷ ñqï Å|üø±X¯eTT jÓTTø£ÿ dü«uÛ≤eeTT m˝≤ nsTT‘˚ y˚s¡Tø±<√ n˝≤π> Ä‘·à, |üs¡e÷‘·à nH˚ ù|s¡T¢ y˚πs«s¡T>± ‘√∫Hê dü«uÛ≤edæ<ä∆+>± ˇø£ÿ{Ï>±H˚ e⁄+{≤sTT. ô|<ä›$>± e⁄qï~ ø£qTø£ #Ós¡Teì, ∫qï~>± e⁄qï~ >∑qTø£ eT&ÉT>∑H,˚ ˇø£ÿ&˚ e⁄+fÒ eTìwüì, #ê˝≤eT+~ ø£*dæe⁄+fÒ dü+|òüTeTì, m˝≤ nsTT‘˚ |æ\TkÕÔy÷ Ó , ˇø£ÿ X¯ØsêìøÏ kÕøÏ>å ± e⁄+&É&+É e\¢ ªÄ‘·àμ nì, nìï <˚V‰ü \≈£L kÕøÏ>å ± e⁄+&É & É + e\¢ ª|ü s ¡ e ÷‘· à μ nì yê{Ï yê{Ï |ü]$T‹ì nqTdü]+∫ $$<Ûä | ù s¡T¢ @s¡Œ&ܶsTT. ø±˙ ìC≤ìøÏ Ä‘·à≈£î, |üs¡e÷‘·à≈£î uÛÒ<äy˚T˝Ò<äTμμ nì #ÓbÕŒ&TÉ . $sƒ √ u≤, ªªÄ‘· à jÓ T Tø£ ÿ dü s ¡ « s¡ ÷ |ü d ü « uÛ ≤ yê˝… ˝ ≤ e⁄+{≤sTT?μμ nì n&ç>±&ÉT. n|ü &ÉT ÅobÕ<äkÕ«$T, ªªHêsTTHê! Ç+Å ~ j· ÷ \e\q eTqdü T ‡ ˝ À ñ<ä “ ¤ $ +#˚ $ø±sê\qT ìÅ>∑Væ≤+#·Tø=ì, e÷Hêee÷Hê\T s¬ +&ç+{Ïø° <ä÷s¡+>± e⁄+&ç, eTÚq+>± dü+ø£\Œ $ø£ ˝ ≤Œ\T ˝Ò ≈ £ î +&Ü #· ÷ dü T ≈£ î ì, ì]«ø£ \ Œ dü e ÷~Û ˝ À ìX¯ à \ +>± e⁄+&ç nq+‘· y Ó T Æ q Äq+<ëìï nqTuÛ$ Ñ +#·&y É T˚ ã Å Vü‰àqTdü+<ÛëqeTT (n+fÒ |üs¡ÅãVü≤à˝À ø£\sTTø£). n<˚ Ä‘·àjÓTTø£ÿ dü«s¡÷|üeTTμμ nì $es¡+>± #ÓbÕŒsT¡ . Ä ‘·sT¡ yê‘· n‘·ìøÏ |üPsêí_w ùÛ ø£eTT #˚dæ ª#Ó‘’ q · ´kÕ«$Tμ nì Bøå±HêeT$T#êÃs¡T. >∑Ts¡Tø£è|ü e\q $sƒ√u≤ eTqdü T ˝Àì $ø±sê\˙ï ‘=\– <ä è &Û É y Ó T Æ q eTqdü T ‡ ˝ À Å ã Vü ≤ à<Û ë ´HêìøÏ |ü P dü T ø=ì ÅãVü‰àq+<ëìï nqTuÛÑ$+#·kÕ>±&ÉT.

28 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforurms.org


l >∑Ts¡T #·]Á‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãq sêqTqï~. l eT+>∑ uÛsÑ < ¡ ë«» ≥ Á dtº kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

Ä>∑düTº 2012

C…’ kÕsTT e÷düºsY! ø£ * j· T T>∑ + ˝À yÓ T T<ä { Ï |ü P s¡ í <Û ä ‘ êÔ e ‘ês¡ y Ó T Æ q l lbÕ<ä l e\¢ u Û Ñ , l qdæ + Vü ≤ dü s ¡ d ü « ‹ ne‘ês¡ e TT\ J$‘· |òTü ≥ºeTT\qT, ˝À\\qT, uÀ<Û\ä qT eTq≈£î H˚sπ Œ l >∑Ts¡T #·]Á‘· Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» eTVü≤sêCŸ ‘Ó\T>∑T C≤‹øÏ, Ä+>∑¢ uÛ≤wü≈£î ô|{Ϻq _Ûø.å£ dü<Tä sZ T¡ kÕ+Á|< ü ëj·÷ìï »q u≤VüQfi≤´ìøÏ ‹]– |ü ] #· j · T + #˚ d æ Ä<Û ë ´‹àø£ kÕ+Á|ü<ëj·÷ìï |ü⁄qØ®$+|ü #˚kÕs¡T e÷düºsY. dü < ä T Z s ¡ T e⁄ì m˝≤ ‘Ó \ Tdü T ø√yê˝À m˝≤

www.saibharadwaja.org

10

d ù $+#ê˝À, ì»yÓTq Æ dü<Tä sZ T¡ e⁄\T m˝≤ e⁄+{≤s√ eTq≈£î ‘Ó*ù| >∑Ts¡T ø£{≤ø£å dü«s¡÷|üy˚T l >∑Ts¡T #·]Á‘·. l yêdü T <˚ y êq+<ä dü s ¡ d ü « r kÕ«$T •wüß´˝…’q l >∑Tfi¯eDÏ eTVü≤sêCŸ |üPHê q>∑s¡+˝À e÷düºsY >±]øÏ l >∑Ts¡T #·]Á‘·qT (düeTXÀ¢øÏ), l dü + Væ ≤ ‘êj· T q l >∑ T s¡ T kÕVü ≤ Á d æ ì Á|ükÕ~+#ês¡T. l >∑Ts¡T #·]Á‘· bÕsêj·TD #˚dæq ‘·sT¡ yê‘·H˚ l kÕsTT, e÷düsº Y >±]ì ‘·eT yê&ç>± n+^ø£ ] +#ês¡ ì n+{≤s¡ T e÷dü º s Y . eTq+<ä s ¡ e TT l kÕsTT nqTÁ > ∑ V ü ‰ ìøÏ bÕÁ‘·T\eTyê«\ì, l kÕsTT Ä<˚•+∫q≥T¢ me]øÏ yês¡eTT dü<äTZs¡Te⁄ì ‘Ó\TdüTø√yê\ì, ìs¡Tw › y ºü TÓ q Æ á Ä<Ûë´‹àø£ e÷sêZìï eTq+<äse ¡ T÷ nqTdü ] +∫ ‘· ] +#ê\ì Ä•+∫q e÷düºsY>±s¡T, l >∑Ts¡T #·]Á‘·qT ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À eTq≈£î n+~+#ês¡T. l kÕsTT ©˝≤eTè‘·+‘√ bÕ≥T l >∑Ts¡T #·]Á‘·qT ≈£L&Ü ì‘·´bÕsêj·TD #˚j·÷\ì $~Û+#ês¡T. Ç+‘· { Ï y˚ T \Tì eTq≈£ L , j· ÷ e‘Y dü e ÷C≤ìøÏ #˚ ≈ £ L s¡ à > ∑ \ l >∑ T s¡ T #· ] Á ‘ · eTVü‰Á>∑+<ÛäeTT eTq≈£î dü<äTZs¡Te⁄ Á|ükÕ<äeTT, dü<äTZs¡T dü«s¡÷|üeTT ≈£L&Ü. ø£qTø£ Á>∑+<Ûëìï n˝≤H˚ dü < ä T Z s ¡ T e⁄ dü « s¡ ÷ |ü + >± dü ‘ · ÿ ]+∫ ùd$+#·&É+ eTq $~Û ø£s¡Ôe´eTT. dü<äTZs¡Te⁄ Á|ükÕ<ëìï q\TZ]˝À |ü+#·Tø√e&É+ eTq u≤<Ûä´‘· ø£qTø£, l >∑Ts¡T#·]Á‘· Á>∑+<Ûëìï q\T>∑T]øÏ |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ eTq <Ûäs¡à+. á ¬s+&ÉT n+XÊ\qT <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì >∑Ts¡T|ü‹ï, >∑Ts¡T Á|ü‹s¡÷|üeT÷ nsTTq ~e´»qì l n*y˚\T

29

www.saimasterforurms.org


eT+>∑eTà ÄodüT‡\‘√ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ôdô|º+ãs¡T yÓTT<ä{Ï n~yês¡+ ªªl >∑Ts¡T #·]Á‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãqμμ nqT ù | s¡ T ‘√ uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ +<ä s ¡ e T÷ y˚ & É T ø£ > ± »s¡T|ü⁄≈£îHêïeTT. eTq≈£î, eTq düe÷C≤ìøÏ, uÛ≤$ ‘·sê\≈£î

n+‘·T˝Òì y˚T\T #˚jT· >∑*q Z l >∑Ts¡T#·]‘Á · eTVü‰ Á>∑+<Ûëìï uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä∆\‘√ ùd$+#·T≈£îH˚ |ü$Á‘·yÓTÆq ªªl >∑Ts¡T #·]Á‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãq 2012μμ ‘·«s¡˝À sêqTqï~. ôdô|º+ãs¡T 2 (yÓTT<ä{Ï Ä~yês¡+). uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ +<ä s ¡ e T÷ j· ÷ e‘Y Á | ü | ü + #· e T+‘· { ≤ á >Á +∑ <Ûëìï øÁ e £ T|ü<‹ ›ä q d ù $+#·Tø√e\dæ e⁄qï~. Ä s√E eTq+<ä s ¡ e T÷ #˚ j · T e\dæ q ø±s¡´Áø£eTeTT e#˚à dü+∫ø£˝À $es¡+>± MT eTT+<äT e⁄+#·T‘êeTT. Ç|üŒ{Ï qT+∫ ø£è‘·»„‘ês¡Ãq es¡≈£î e⁄qï dü e Tj· ÷ ìï eTq+<ä s ¡ e T÷ #· ø £ ÿ >± dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*. ˇø£ ìj·TeT+>± l >∑Ts¡T#·]Á‘·ì, l kÕsTT ©˝≤eTè‘êìï bÕsêj·TD #˚j·T&ÉeT÷ m+‘√ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTT. M˝…’q+‘· 30

eT+~ sTT˝≤ bÕsêj·TD #˚ùdÔ e´øÏÔ >∑‘·+>±H˚ ø±ø£ kÕe÷õø£+>± ≈£L&Ü m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~. n+‘˚ø±ø£ M˝…’q+‘· eT+~øÏ l >∑Ts¡T#·]Á‘·qT |ü]#·j·T+ #˚dæ ≈£L&Ü ø£è‘·»„‘ês¡Ãq ˝À|ü⁄ bÕsêj·TD #˚düT≈£îH˚˝≤ #·÷düT≈£î+fÒ eT]+‘· uÛ≤e+‘√ yês¡T ≈£L&Ü ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à q ˝À bÕ˝§Z q &ÜìøÏ neø±X¯ e TTqï ~ . l kÕsTT e÷dü º s Y uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡T á $<Ûä+>± Ä˝À∫+∫ Ç|üŒ{Ï qT+&ç ø£è‘·»„‘ês¡Ãq ˝À|ü⁄ e⁄qï düeTj·÷ìï #· ø £ ÿ >± dü ~ «ìjÓ ÷ >∑ |ü s ¡ T #· T ø√>∑ \ s¡ ì Ä•düTÔHêïeTT. yÓTT<ä{Ï>± á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À e÷düsº >Y ±s¡T y Á êdæq ªªl <ä‘êÔe‘ês¡ eTVü≤s¡à´+μμ >Á +∑ <Ûëìï XÁ < ¯ >∆ä ± ˇø£kÕ] bÕsêj·TD #˚d ù Ô uÛ≤e X¯ó~∆ ø£*– ø±s¡´Áø£eTeTT eT]+‘· ÁX¯<ä∆>± »s¡ T |ü ⁄ ø√>∑ \ T>∑ T ‘êeTT nì eTq$. <˚ X ¯ e T+‘· { ≤ á ø±s¡ ´ Á ø £ e ÷ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+~sê\ìï+{Ï˝Àq÷, dü ‘ · ‡ + >±\ìï + {Ï ˝ Àq÷ l <ä ‘ êÔ e ‘ês¡ eTVü≤‘·à´eTT, l >∑Ts¡T #·]‘Á ,· l kÕsTT #·]‘Á \· T XÁ e ¯ D+ #˚sTT+#·≥+ m+‘√ ñ|üø]£ düT+Ô ~. n>∑düTº HÓ\ yÓTT‘·ÔeTT kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e dü + <ä s ¡ “ ¤ + >±qT, sêqTqï l >∑ T s¡ T #· ] Á ‘ · ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à q dü + <ä s ¡ “ ¤ + >±qT, eT+~sê\ìï{˝Ï Àq÷, dü‘+‡· >±\ìï+{Ï˝Àq÷, Á | ü r Ç+{Ï ˝ Àq÷ sTT˝≤ ˇπ ø Á ø £ e T+˝À bÕsêj·TD\T #˚j·T&É+ ‘·s¡‘·sê\≈£î ˇø£ dü+düÿè‹>± ì*∫b˛yê* nqï~ ÄX¯jT· +. uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ +<ä s ¡ ÷ á $<Û ä + >± bÕsêj·TD\T #˚j·T&É+ <ë«sê, l >∑Ts¡T #·]Á‘·qT ø=‘·Ôyê]øÏ |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ <ë«sê á neø±XÊìï dü ~ «ìjÓ ÷ >∑ + #˚düT≈£î+{≤s¡ì Ä•düTÔHêïqT. C…’ kÕsTT e÷düºsY!


Books on Sri Ramakrishna Paramhansa and Swami Vivekananda

l sêeTø£èwüí uÀ<ÛëeTè‘·eTT uÛ≤s¡‘+· Hê neTs¡ uÛ≤s¡‘+· C≤„q jÓ÷>∑+ ãT~∆ jÓ÷>∑+ ø£s¡à jÓ÷>∑+ l sêeTø£èwüí ø£<∏ëeTè‘·+-2 kÕ«$T $y˚ø±q+<ä (2 uÛ≤>±\T ) eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ Hê neTs¡ dü+<˚X+¯ uÛÑøÏÔ jÓ÷>∑+ dü+<˚X¯ ‘·s¡+–DÏ(ø=\+uÀ`n˝Ààsê) $y˚ø£ dü÷s√´<äj·TeTT <Ó’e+‘√ düVü≤Jeq+ uÛÑ>∑e+‘·Tì düìï~Û˝À uÛÑ≈£îÔ\T eTT$y˚ø±q+<ä ˝ÒU≤e[

25.00 20.00 30.00 15.00 15.00 120.00 60.00 5.00 30.00 10.00 40.00 20.00 100.00 80.00 25.00

My Idea of Education Karma Yoga God Lived with Them The Lived with God Raja Yoga Bhakti Yoga Jnana Yoga Letters of Swami Vivekananda Reminiscences of Swami Vivekananda Talks with Swami Vivekananda Complete Works of Swami Vivekananda-9 Meditation and Its Methods Vivekananda on Himself Ramakrishna and Vivekananda Tales and Parables of Sri Ramakrishna Lectures from Colombo to Almora Complete Works of Swami Vivekananda Sayings of Sri Ramakrishna

34.00 18.00 170.00 140.00 36.00 16.00 50.00 110.00 100.00 58.00 110.00 18.00 100.00 7.00 45.00 40.00 50.00 25.00

C…’ kÕsTT e÷düsº Y !! Á|æj·T >∑Ts¡T ã+<ÛäTe⁄˝≤sê! »>∑<äTZs¡T l kÕsTTe÷düºsY Ä•+∫q Ä<Ûë´‹àø£ ùde\q+~+#·&ÜìøÏ, ~e´»qì n*y˚\TeT+>∑eTà uÛÑs¡<ë«E\ ÄodüT‡\‘√ ªl eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtºμ kÕú|æ+#·ã&çq~. kÕsTTe÷düºsY uÛÑ≈£îÔ\T, õC≤„düTe⁄\T`|ü⁄düÔø£eTT\T, bò˛{À\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ïø=s¡≈£î>±ì, $sêfi¯eTT\T eT]j·TT Magazine Subscriptions yÓTT<ä\>∑T nìï $wüj·TeTT\≈£î á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüTqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. D.D.\T, M.O.\T ≈£L&Ü á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüT≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡T. Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 Phone :040-20063300 OR, Sri Manga Bharadwaja Trust , Ongole Branch Office Kothapeta, Kondaiah Street, Ongole, Andhra Pradesh - 523002. Phone : 08592 233271

|üP»´ l kÕsTTe÷düºsY ùdyê_Û˝≤wüß\T sT÷ ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷\≈£î $sêfi≤\]Œ+∫ ‘·]+#·>\∑ s¡T. Magazine eT]j·TT General Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Annadanam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Sai Master)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Ashramam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Peace Foundation)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Books order qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Publications)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T


|ü s ¡ e T |ü P »´ Ä#ês¡ ´ l møÏ ÿ sê\ uÛÑs¡<ë«» e÷düºs¡T>±]#˚ s¡∫+#·ã&çq n|üPs¡« Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏äeTT\T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·+`l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Á‘· l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTT düìï~Û l kÕsTT e÷düºsY Á|üe#·qeTT\T l kÕsTTHê<Ûä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT kÕsTTHê<∏ä |üP» kÕsTTHê<∏ä düúeqeT+»] •]&û Äs¡‘T· \T kÕsTTu≤u≤qT ùd$+#·&ÉyÓT+<äT≈£î dü‘‡· +>∑eTT`uÛ»Ñ q •]&û πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙqeTT $C≤„q M∫ø£\T |ü]Á|Xü ï¯ eT‘·yTÓ +<äT≈£î? @~ ì»+? <Ûë´qjÓ÷>∑ düs¡«dü«+ ãT<ä∆<Ûë´q Vü≤è<äj·T+ <ä‘êÔe‘ês¡ eTVü≤‘·à´+ dü+Væ≤‘êj·Tq >∑Ts¡T ~«kÕVü≤Ádæ |ü⁄s¡Twüdü÷ø£Ô s¡Vü≤dü´+ kÕsTTdü÷øÏ`Ô Ä#ês¡´yêDÏ l bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ne<Ûä÷‘· l Nsê\ kÕ«$T ne<Ûä÷‘· l yÓ+ø£j·T´kÕ«$T l Äq+<äe÷sTT neTà {Ïu…{Ÿ jÓ÷– $T˝≤πsbÕ #·]Á‘· l Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Hé u≤u≤ #·]Á‘· kÕ«$T düeTs¡ú (nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T) eTqeTT`eTq dü+düÿè‹

Ç‘·s¡ Á|ü#·Ts¡D\T eTVü‰‘·Tà\ eTT<äT_› &É&¶ TÉ ne<Ûä÷‘· ∫e≥+ neTà l dæ<ë∆s¡÷&ÛÉ kÕ«$T #·]Á‘· l kÕsTT e÷düºsY düèà‘·T\T eTs√ q+<äB|ü+ Ä#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[ uÛÑ>∑yêHé l uÛÑs¡<ë«»

55`00 35`00 40`00 75`00 55`00 40`00 125`00

200`00 90`00 70`00 70`00 75`00 25-00 u≤\\ l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT 75`00 50`00 BOOKS IN ENGLISH 20`00 Baba The Master 110-00 5`00 Sai Guru Charitra 70-00 6`00 Supreme Master (Swami Samartha) 60-00 5`00 Sai Baba of Shirdi and His Teachings 60-00 5`00 Life and Teachings of Hazarat Tajuddin Baba 60-00 10`00 BOOKS IN OTHER LANGUAGES 40`00 40`00 Sadguru Sai Baba (Hindi) 100-00 80-00 20`00 Sai Leelamrutham (Kannada) 25`00 Sai Baba Jeevitha Charitham(Malayalam) 90-00 Baba Leelamrutham (Tamil) 80-00 40`00 Sai Sri Guru Charitra (Hindi) 50-00 30`00 Sri Guru Chraitra (Kannada) 99-00 Swami Samartha (Kannada) 45-00 40`00 Arathi (Tamil) 6-00 80`00 Shirdi Stavana Manjari (Tamil) 3-00 30`00 5`00 45`00 SRI GURUPADUKA PUBLICATIONS 25`00 c/o, Sri Manga Bharadwaja Trust, 40`00 Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 30`00 Phone : 040-20063300 45`00 Send DD in favour of "Sri Manga 35`00 Bharadwaja Trust (Publications)", 40`00 payable at Hyderabad OR Ongole 55`00

|üì#˚sTT, <˚e⁄ì HêeTeTT#·Ã]+#·T, düÁ<ä+Z <Ûë\T #·<Tä e⁄.


Sai Baba Magazine - August 2012 Issue (Telugu)  

Sai Baba Magazine - August 2012 Issue (Telugu)

Sai Baba Magazine - August 2012 Issue (Telugu)  

Sai Baba Magazine - August 2012 Issue (Telugu)

Advertisement