Page 1


@Á|æ˝Ÿ 2012

ªªÄ#ês¡´ uÛÑs¡<ë«»μμ nqï ù|s¡T $q>±H˚ MTπø$T >∑Ts=ÔdüTÔ+~? Áù|eT |üP]‘·yTÓ qÆ Äj·Tq ø£+sƒd¡ «ü s¡e÷, dæ+Vü≤+ ˝≤+{Ï Ä q&Éø±, n+<ä+˝À sT÷ $X¯«+˝À eTπsMT kÕ{Ïsêì Ä s¡÷|üe÷? nsTT‘˚ MTs¡T n<äèwüeº +‘·T\T. Äj·Tq‘√ MTs¡T >∑&|ç qæ ìeTTcÕ\T. düìïy˚XÊ\T >∑Ts¡TÔø=düTÔHêïj·÷? nsTT‘˚ MTs¡T |ü⁄D≤´‘·Tà\T. Äj·Tq kÕø屑·TÔ |üse¡ ÷‘˚à nì yÓ\&¢ ç #˚ùd Äj·Tq ©\\T MT eTqdüT‡˝À yÓTs¡TkÕÔj·÷? nsTT‘˚ MTs¡T s¡ø+åÏ |ü ã&Éf¶ .ºÒ MT ˝À|ü˝≤ ãj·T{≤, Á|ür edüT,Ô ÁbÕDÏ, |ü<ës¡∆ s¡÷|ü+˝À ñqï dü‘´· y˚T<Ó‘’ ˚ ñ+<√, n<˚ Äj·Tq nqï düTŒ¤sD ¡ MT≈£î ø£\T>∑T‘·Tqï<ë? nsTT‘˚ MTs¡T <Ûqä T´\T. MT≈£L, sT÷ e÷qyê[ø° Äj·TH˚ ~≈£îÿ nì ø£è‘·»‘„ ‘· √ Vü≤è<äj·TeTT ñbıŒ+>∑T‘·Tqï<ë? nsTT‘˚ MTs¡T X¯sD ¡ ≤>∑‘T· \T. Äj·TH˚ MTs¡T≈£L&Ü nì, MTs¡T>± @<Ó‘’ ˚ ñqï<√ n~ ‘·‘«Ô· ‘·: Äj·TH˚ nì nqTuÛ÷Ñ ‹ ø£\T>∑T‘·Tqï<ë? nsTT‘˚ MTs¡T |üPE´\T, eTVü≤s¡T¸\T. ô|’ uÛ≤yê˝ÒM düŒwü+º >± ø£\>∑&+É ˝Ò<ë? nsTT‘˚ MTs¡÷ Hê ˝≤+{Ï yêfi‚fl. ˇø£ÿ $wüjT· + >∑Ts¡T#Ô k˚ ÕÔ $q+&ç. e÷düºs¡T>±s¡T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT˝À ªªl kÕsTT|ü≥¢ eTq uÛ ≤ e+ m+‘· $XÊ\+>±q÷, m+‘· >∑ + ;Û s ¡ + >±q÷ ñ+≥T+<√qqï<ëìMT<˚ eTq <Ûë´q|òü\+ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·T+~μμ nì ÁyêXÊs¡T. l kÕj·T e÷düºsY |ü≥¢ ≈£L&Ü eTq≈£îqï uÛ≤e+ $XÊ\+>±, >∑+;Ûs+¡ >± nj˚T´˝≤ eTq eTqdüT‡\qT eT\T#·T≈£î+<ë+. nq+‘·T&Óq’ uÛ Ñ s ¡ < ë«Eì|ü ≥ ¢ eTq uÛ ≤ e+ ≈£ L &Ü nq+‘· yÓ ’ X Ê\´eTT, >±+;Ûs´¡ eTT\qT bı+<˚˝≤ nqTÁ>∑V≤æ +#·eTì n+‘·{≤ ñqï Äj·TqqT ÁbÕ]∆<ë›+. @Á|æ˝Ÿ 12 Äsê<ÛHä ê eT¨‘·‡e dü+<äs“¡ +¤ >± sT÷ ÁbÕs¡q∆ qT Äj·Tq eTìï+#ê\ì ÁbÕ]∆dü÷Ô qeTdüÿ]düTÔHêïqT. - B|ü+ 1 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


kÕsTTu≤u≤ Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï: 29

\ @Á|æ˝Ÿ-2012

dü+∫ø£: 12

OFFICIAL ORGAN OF SRI MANGA BHARADWAJA TRUST

|üs¡eT|üP»´ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»>±]#˚ kÕú|æ+#·ã&çq @¬ø’ø£ |üÁ‹ø£, eTq

ªªkÕsTTu≤u≤μμ $wüj·Tdü÷∫ø£ 01. ªªÄ#ês¡´ uÛsÑ <¡ ë«»μμ n+fÒ - B|ü+ 02. sêe÷j·TD+˝À >∑Ts¡T kÕ+Á|ü<ëj·T+ - Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 03. Çø£ <äT:KeTT mø£ÿ&ç~? ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 04. ‘·*¢øÏ ‘·–q _&ɶ&ÉT ` eTVü‰‘·Tà\ eTT<äT› _&ɶ&ÉT ` ~e´»qì n*y˚\T eT+>∑eTà 05. jÓ÷– ` ‘ê´– ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 06. uÛÑs¡<ë«» n+fÒ kÕø屑·TÔ |üs¡y˚TX¯«s¡T&˚! - bÕ<äπsDTe⁄ 07. l kÕsTT <äjT· qT #·$#·÷dæq ªdüu≤Û μ 07. düHê´dæ ` düã÷] - nfi¯Vü≤] eTTs¡∞<ÛäsY 08. XÊÁkÕqTkÕ]DÒ qeT: ` dü$T‘êŒDÏ 09. »Vü≤‘·ÿfi≤´D eT¨‘·‡eeTT ` |æ. yê≥‡Hé 10. ø£è‘·»„‘ês¡Ãq≈£î dæ<ä∆+ ø£+&ç! ` <ë«s¡ø£Hê<Ûé ∫s¡THêe÷ Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P,Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 500 068 Phone No. - 040 65741550 website: www.saibharadwaja.org www.saimasterforums.org

01 03 05 09 13 16 18 20 22 26 29

NÛ|tò m&ç≥sY: l b˛\÷] lìyêdüsêe⁄ _.m.m˝Ÿ.m˝Ÿ._ m–®≈L£ ´{Ïyé m&ç≥sY: &܈ˆ ÄsY.mdt. X¯•<ÛäsY, |æôV≤#Y. &ç

#·+<ë $es¡eTT\T $&çÁ|ü‹ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë sê»b˛wü≈£î\T eTVü‰sê»b˛wü≈£î\T

: : : :

s¡÷. s¡÷. s¡÷. s¡÷.

10`00 100`00 3,000`00 5,000`00

ãT~∆, X¯øÏÔ>∑\ e÷qe⁄&çøÏ düŒ\ŒyÓTÆq jÓ÷#·q‘√ Å|ü‹yê]øÏ ªH˚qTμ nqï nqTuÛÑe+ ˇø£ÿfÒqì >∑T]Ô+#·&É+ kÕ<Ûä´+. ªkÕsTTHê<Û|ä Pü »,μ ª@~ì»+?μ ª$C≤„q M∫ø£\Tμ ˝À $e]+∫q≥T¢ ªH˚qTμ ` nqï~ düs«¡ >∑‘e· Tì ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ ªHê˝À ˙e⁄Hêïe⁄, ˙˝À H˚qTHêïqTμ ªnìï Je⁄\ s¡÷bÕ\˝À H˚H˚ dü+#·]+düTHÔ êïqTμ nqï kÕsTT yêø±´\T ns¡eú TÚ‘êsTT. n{Ϻ ne>±Vü≤q m+‘·>± ø£*–‘˚ n+‘·>± <Ûsä êà#·sD ¡ düT\uÛeÑ TÚ‘·T+~. n{Ϻ >∑T]Ô+|ü⁄‘√ ≈£L&çq <Ûsä êà#·sD ¡ Ò Åù|eT n+fÒ!

` Ä#ês¡´ møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«» kÕsTTu≤u≤ |üÁ‹ø£˝À yÓ\Te&˚ yê´kÕ\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\≈£î Äj·÷ s¡#·sTT‘·˝Ò u≤<ÛäT´\T.


@Á|æ˝Ÿ 2012

- Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»

<Û ä s ¡ à eTH˚ ~

π ø e\+ XÊÁdü Ô Á>∑ + <Û ë \T #·<Tä e⁄ø=qï+‘· e÷Á‘êH˚ ‘Ó*ùd~>±<äT. <ëìì Ä#·sD¡ ˝À ô|fÒ≥º |ü⁄Œ&ÉT ì‘·´ J$‘·+˝À X¯‘ø· √{Ï dü+<˚V‰ü \T ekÕÔsTT. n|ü⁄Œ&Ó˝≤ ìs¡sí TT+#·Tø√yê˝À, @+#˚ùdÔ <Ûsä à¡ eTe⁄‘·T+<√ ‘Ó\TdüTø√e&É+ m+‘√ ø£wüºeTT. n~ ‘Ó*j·÷\+fÒ <ëìì Ä#·sD ¡ ˝À | ô ≥º>*∑ –q eTVü‰‘·Tà\ #Ó+‘·q ù d $dü ÷ Ô e⁄+&É e \dæ + <˚ . <Û ä s êà#· s ¡ D eTqï ~ eTVü‰‘·Tà\qT #·÷∫ H˚sT¡ Ãø√e\dæ+<˚. eTVü‰‘·Tà\T #˚dq æ ~ m˝≤ <Ûsä à¡ yÓ÷ eTq≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛‘˚ yê]ì n&ç– ` n+fÒ, |ü]Á|üX¯ï #˚dæ ‘Ó*dæø√e\dæ+<˚. ìC≤ìøÏ sTT˝≤ #˚kÕø£H˚ Ä<Ûë´‘·à $<ä´ >∑T]+∫ |ü]| Á Xü ï¯ #˚d ù n~Ûø±s¡eTT edüT+Ô ~. Ç˝≤ mqï&÷ É <Ûsä êàìï ‘·|Œü ≈î£ +&Ü nqTø£D å + Ä#·]dü÷Ô e⁄+&É&+É nqï~ dü«uÛ≤edæ<ä∆yÓTÆ b˛yê*. n|ü⁄&ÉT e÷Á‘·y˚T eTq˝Àì e÷qe‘·«+ dü+|üPs¡+í ne⁄‘·T+~. n≥T ‘· s ê«‘· H ˚ <Ó ’ e ‘· « eTT, ˝Ò ø £ Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+~. Ç≥Te+{Ï neø±X¯eTT n+<ä]ø° m\¢|ü⁄Œ&É÷ \_Û+#·<äT. ø£qTø£H˚ M˝…’q+‘·es¡≈£î Á|ü»\≈£î sTT{Ϻ kÂ\uÛÑ´+ #˚≈£Ls¡Ã&ÜìøÏ, <Ûäsêàìï

nqTø£ å D eT÷ bÕ{Ï + ∫q l sêeT#· + Á < ä T ì eè‘êÔ+‘·eTT M˝…’q+‘· $es¡+>± Áyêdæ yê©àøÏ eTVü≤]¸ eTq≈£î n+~+#ês¡T. n+<äTøπ , ªªsêyÓ÷ $Á > ∑ V ü ≤ yêHé <Û ä s ¡ à :μμ nì Äj· T q #Ó b ÕŒ&É T . ªªe÷qyêø£è‹˝À e⁄qï <Ûäs¡ày˚T sêeTT&ÉTμμ nì ns¡∆eTT. n+fÒ lsêeTT&ÉT @$T #˚dq æ +<äTe\q ñ‘·e Ô TT&Óq ’ e÷qe⁄&ÉT nj·÷´&√ n~ ‘Ó*dæø=ì eTqeT÷ n˝≤H˚ #Ój·÷´\ì yê©àøÏ yÓTT<ä˝…’q eTVü ≤ s¡ T ¸\ uÛ ≤ eeTT. lsêeTT&É T yÓ T T<ä ≥ #˚dæq<˚$T? n+‘·es¡≈£L πøe\+ ‘·+Á&ç#ê≥T _&ɶ>± e⁄qï sêeTTDÏí, ‘·q‘√ j·÷>∑ s¡ø£åD≈£î |ü+|üeTì $XÊ«$TÁ‘· eTVü≤]¸ <äXs¯ < ¡ TäÛ &çï ø√sê&ÉT. <äXs¯ < ¡ TäÛ ìøÏ eTVü≤s¡T¸\j·T+<äT m+‘√ $XÊ«düeTT, $<Ûj ˚ T· ‘· e⁄+&˚$. ø±ì ‘·q ø=&ÉT≈£î $wüjT· +˝À e÷Á‘·+ eTq+<ä]˝≤>∑H˚, eTeTø±s¡+ n&ɶ+ e∫à + ~. mHÓ ï H √ï kÕ≈£ î \T #Ó | æ Œ , lsêeTT&ç ï |ü+|ü≈î£ +&Ü #·÷&Ü\qTø=Hêï&TÉ . n|ü⁄&ÉT n‘·ì >∑Ts¡Te⁄, ãÁ Vü≤àC≤„˙jÓTÆ q e•wüß& ˜ TÉ Ä<˚•+#·&+É e\¢ 3

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


e÷Á‘·y˚T lsêeTTì j·÷>∑s¡ø£åD≈£î |ü+bÕ&ÉT. ªuÛÑ>∑e+‘·Tì uÛÑõ+#·eTì #Óù|Œ ‘·+Á&˚ ‘·+Á&çμ nqï≥T¢, ì»+>± _&É\¶ XÁ j ‚ T· düTq ‡ Tø√πs ‘·+& Á ˚ ‘·q _&É ¶ \ $wü j · T +˝À ‘· q eTeTø±s¡ + ø£ + fÒ ã Á Vü≤àC≤„ìjÓTÆ q >∑Ts¡Te⁄ #Ó|Œæ q<ëìπø bÁ Õ<Ûëq´‘· sTTyê«\ì eTqeTT ‘Ó*dæø√yê*. bÕeTs¡<èä w摺 √ #·÷ùdÔ, n˝≤ #˚dæq+<äTe\¢H˚ lsêeTTì¬øH√ï ø£cÕº\T e#êÃsTT. $XÊ«$TÁ‘T· &ÉT #˚dTü q Ô ï j·÷>±ìï bÕ&ÉT#˚jT· p∫q sêø£d å Tü \qT n‘·&TÉ #·+|ü&+É e\¢H˚ yê]øÏ n‘·ì| ô ’ <˚«wü+ ø£*–+~. eTqe˝… sTT+<äT≈£î yÓs¡∫ <äX¯s¡<ÛäT&ÉT l sêeTTDÏí |ü + |ü ≈ £ î +fÒ n‘· & É T $XÊ«$TÁ ‘ · T DÏ í ù d $+∫ <Ûäs¡àeTT, nÁdüÔX¯ÁkÕÔ\T H˚s¡TÃø√>∑˝ÒZyê&ÉT ø±<äT. eTT+<äT eTT+<äT ¬ø’πøsTT ø√]ø£qqTdü]+∫ n‘·&TÉ ns¡D≤´ìøÏ yÓ[flq|ü⁄&ÉT sêeDT&ÉT d”‘q · T n|üV≤ü ]ùd,Ô j·TT<ä+∆ ˝À n‘·ìì z&ç+∫ d”‘q · T bı+<ä>˝∑ y ZÒ ê&ÉT ø±<äT. ø£qTø£ <äXs¯ < ¡ TäÛ &ÉT ‘·qø¬ +‘· sTTwüº+ ˝Òø£b˛sTTHê ‘·q >∑Ts¡Te⁄ #Ó|æŒq≥T¢ $q&ÉyÓT+‘√ y˚T˝…’+~. Ç~ sêeTj·TD+qT+&ç yÓTT<ä≥ eTqeTT ‘Ó*dæø√e\dæq n+X¯eTT. n+‘˚ø±<äT. eTqeTT ÄÁXs¯ TT+#·e\dæq~ ã Á Vü≤àC≤„ìjÓTÆ q >∑Ts¡Te⁄qT e÷Á‘y · T˚ . ã Á Vü≤àC≤„q+ ˝Òìyê]øÏ sTTcÕºsTTcÕº\T e⁄+{≤sTT. n{Ϻ yê]ì ÄÁX¯sTTùdÔ, eTqeTT eTq sTTcÕºsTTcÕº\≈£î ã* nj˚T´ã<äT\T, n{Ϻ uÀ<Ûäø£ >∑Ts¡Te⁄ jÓTTø£ÿ sTTcÕº s TTcÕº \ ≈£ î ã*j· T e⁄‘êeTT>±ì, m{Ï º ÁX‚j·Tdü÷‡ »s¡T>∑<äT. $XÊ«$TÅ‘·T&ÉT ÅãVü≤àC≤„ì >∑qTø£H,˚ n‘·ì d ù e≈£î o Å sêeTTDÏï |ü+|üeTì e•wü˜ eTVü≤]¸ Ä<˚•+#ê&ÉT. $XÊ«$TÅ‘·T&ÉT ÅãVü≤à]¸ nq&ÜìøÏ >∑Ts¡TÔ, Äj·Tq>∑÷&É eT÷ØÔuÛÑ$+∫q <Ûsä à¡ dü«s¡÷|üyTÓ Æ j·TT+&É&y É T˚ , Ä $wüjT· + yê©àøÏ dü Œ w ü ˜ + >± Å y êkÕ&É T . Å o sêeTT&É T sêø£ å d ü T \qT dü + Vü ≤ ]+#· > ∑ * –+~ >∑ ÷ &É $XÊ«$TÅ ‘ · T ì nqTÅ>∑Vü≤+ e\¢H˚qì e•wüߘ&ÉT #Ó|æŒq $es¡+ yê©àøÏ m+‘√ C≤Å>‘∑ >Ô· ± y Å êkÕ&ÉT. $XÊ«$TÅ‘T· &ÉT >∑÷&É, ªªá sêeTT&ÉT Hê >∑T|üy Ô TÓ q Æ s¡øD å£ ˝À, ‘·q dü«‘˚»düT‘‡ √ <äTsêàs¡T˝Z q ’… sêø£d å Tü \+<ä]˙ HêX¯q+ #˚jT· düeTs¡T& ú TÉ . á sêeTTìøÏ eTT˝À¢ø±\˝ÀqT U≤´‹ ø£˝˝ZÒ ≤ nH˚ø£ Ø‘·T\ XÅ j ‚ T· düTq ‡ T| Å kü Õ~kÕÔqTμμ

n+‘˚ø±<äT.... eTqeTT ÄÁX¯sTT+#·e\dæq~ ÁãVü≤àC≤„ìjÓÆTq >∑Ts¡Te⁄qT e÷Á‘·y˚T. ÁãVü≤àC≤„q+ ˝Òìyê]øÏ sTTcÕºsTTcÕº\T e⁄+{≤sTT. n{Ϻ yê]ì ÄÁX¯sTTùdÔ, eTqeTT eTq sTTcÕºsTTcÕº\≈£î ã* nj˚T´ã<äT\T, n{Ϻ uÀ<Ûäø£ >∑Ts¡Te⁄ jÓTTø£ÿ sTTcÕºsTTcÕº\≈£î ã*j·Te⁄‘êeTT>±ì, m{Ϻ ÁX‚j·Tdü÷‡ »s¡T>∑<Tä . $XÊ«$TÅ‘·T&ÉT ÅãVü≤àC≤„ì >∑qTø£H˚, n‘·ì ùde≈£î ÅosêeTTDÏï |ü+|üeTì e•wü˜ eTVü≤]¸ Ä<˚•+#ê&ÉT. nì (u≤\ø±+&É 19 : 9, 10) #ÓbÕŒ&TÉ . e•wüß& ˜ TÉ sTT+ø± düŒwüº+>±, ªªá sêeTT&ÉT nÅdüÔX¯ÅkÕÔ\˝À düeTs¡T& ú H ’Ó ê ø±ø£b˛sTTHê, $XÊ«$TÅ‘T· ì s¡øD å£ ˝À e⁄qï+‘·es¡≈L £ n‘·ìì sêø£d å Tü \T @MT #˚jT· ˝ÒsT¡ . $XÊ«$TÅ‘T· &ÉT e÷qyêø£è‹ <Û]ä +∫q <Ûsä à¡ y˚T. ˙ ø=&É T ≈£ î \≈£ î y˚ T \T #˚ j · T &Üìπ ø ììï ˝ ≤ n&ÉT>∑T‘·THêï&TÉ μμ nì #ÓbÕŒ&TÉ . o Å kÕsTTu≤u≤≈£î yê] >∑Ts¡T$∫Ãq nuÛÑj·TeTT dü]>±Z sTT˝≤π> ª>∑T|üy Ô TÓ q Æ ~μ. o Å kÕsTT eTìøÏ#Ã˚ nuÛj Ñ T· +>∑÷&É n˝≤+{Ï<˚. n{Ϻ $XÊ«dü+‘√ eTqeTT >∑÷&Ü ø£cÕº\≈£î yÓse ¡ ø£, <Ûsä à¡ + ø√dü+ b˛sê&Ü\ì o Å kÕsTT uÛ≤e+. Ç+‘·{øÏ ° eT÷\+`ÅosêeTT&ÉT ÄÅXs¯ TT+∫q $XÊ«$TÅ‘T· ì >∑T]+∫ yê©àøÏ, e•wüß& ˜ TÉ >∑÷&É, ª@wü $Å>V ∑ ≤ü yêHé <Ûsä à¡ 'μ ` áj·Tq eT÷ØÔu$ ÑÛ +∫q <Ûsä à¡ y˚T! nqï yêø£´y˚T. sêe÷j·TD+>∑÷&É o Å kÕsTT #Ó|æŒq dü<äTZs¡T ùdej˚T ÅosêeTTìj·T+‘·{Ï ne‘ês¡ | ü ⁄ s¡ T wü ß ìøÏ >∑ ÷ &É Ä#· s ¡ D ° j · T yÓ T Æ q e÷s¡e Z Tì #ÓãT‘·Tqï~. Ç˝≤ #˚d ù H Ô ˚o Å sêeTqe$T |ü+&ÉT>∑ kÕs¡ø∆ e £ Te⁄‘·T+~.

4 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

uÛÑ÷$T $‘·TÔ\qT <Ûä]düTÔ+~— y˚T|òü÷\T yê{ÏMT<ä e]¸kÕÔsTT. dü÷s¡T´&ÉT ‘·q øÏsêD≤\qT Å|üdü]+|üCÒdæ yê{Ïì yÓTT*|ækÕÔ&ÉT. n$ yÓTT*#êø£ uÛ Ñ ÷ $T, y˚ T |ò ü ÷ \T, dü ÷ s¡ T ´&É T yê{Ï | ü ì n$ #˚ d ü T ≈£ î b˛‘êsTT. $‘· Ô H ê\T yÓ T T*∫q+<ä T ≈£ î dü+‘√wæ+#·e⁄. e÷&çb˛‘˚ <äT'œ+#·e⁄. n˝≤π> qTeP« #· * +#· > ∑ ÷ &É < ä T . Çø£ <ä T 'KyÓ T ø£ ÿ &ç ~ ? <ä T 'K+ ˝Òø£b˛e&Éy˚T eTTøÏÔ. uÛ>Ñ e ∑ BZ‘ê~ dü< Å +Zä <Ûë\T uÀ~Û+∫qfÒ¢ á yêø£ ´ +˝À kÕsTT dü T K<ä T 'U≤\˝À dü e T+>± e⁄+&É&+É H˚sT¡ Ãø√eT+≥THêïsT¡ . Ç+<äT≈£î $y˚ø+£ nedü s ¡ + . $y˚ ø £ y ˚ T ãT~∆ j Ó ÷ >∑ e T+fÒ . m˝≤

jÓ÷∫+#ê˝À yê#ê $e]+∫ #Óù|Œyê&É÷, Ä#·]+∫ #·÷| ù yê&˚ >∑Ts¡Te+fÒ. eTq kÕe÷q´ <äèwæº sTT+<äT≈£î $s¡T<ä+∆ >± e⁄+≥T+~. eTqøÏ ø £ <ä T 'K$eTTøÏ Ô m˝≤ ø£\T>∑T‘·T+~? eTq+ ì•‘·+>± Ä˝À∫+#·ø£ b˛e&É+ e\qH˚! yÓTT<ä≥ Å|üj·T‘·ï |üPs¡«ø£+>± jÓ÷∫ùdÔ n<˚ nuÛ≤´düyTÓ Æ øÅ e £ T+>± Ä | Å j ü T· ‘·ï+>±H˚ düs¬ q ’ ne>±Vü≤q bı+<äT‘êeTT. n<˚ $y˚ø+£ , <ëì |òü*‘·y˚T yÓ’sê>∑´+. sê>∑eT+fÒ nHê˝À∫‘·+>±, >∑T&ç>¶ ± eTq+ edüTe Ô ⁄\, e´≈£î\Ô dü+|òTü ≥q\|ü≥¢ @s¡Œs# ¡ T· ø=qï u Å ≤Û +‹eTj·TyÓTq Æ | Å ‹ ” . jÓ÷#·q‘√ ` n+fÒ $y˚ø£+‘√ ` <ëìì ‘=\–+#·Tø=ì 5

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


dü‘´· <äèwæì º , yêdü$ Ô ø£ <äèwæ˙ º n\es¡#T· ø√e&ÉyT˚ yÓs’ ê>∑´ (sê>∑+ ˝Òøb£ ˛e&É+) eT+fÒ. eTq+ n$y˚ø+£ e\q ø=ìï dü+|òTü ≥q\qT ø£cÕº\ì, ø=ìï+{Ïì düTU≤\˙ u Å $ ÑÛ TkÕÔeTT. ø£cÕº\T ‘=\– düTU≤\T düeT≈£L&ç‘˚ eTq≈£î <äT'K sêVæ ≤ ‘· ´ + ø£ \ TZ ‘ · T +<ä ì nHê˝À∫‘· + >± $X¯«dækÕÔeTT. n+<äTø¬ ’ kÕsTTì>±ì, <Óy ’ êìï>±˙ bÅ Õ]úkÕÔeTT. eTq bÅ Õs¡q ú qT yês¡T eTìïd ù Ô ø£D å ø±\+ eTq ø£è‘·»„‘· ne<ÛäT\T <ë≥T‘·T+~. yês¡T eTìï+#·≈£î+fÒ eTquÛÑøÏÔ #ê˝≤ø±\eTTes¡≈£L #·*+∫b˛‘·T+~. ø±ì sTT~ düeT+»düe÷? eTq≈£î ø£˝ZÒ ø£wd ºü Tü U≤\T eTq |üPs¡« ø£sà¡ |ò*ü ‘ê\ì qy˚Tà≥¢sTT‘˚, | Å d ü Tü ‘Ô e · TT <äT'Kø£sy ¡ TÓ q Æ |ò*ü ‘êìï#Ã˚ ø£sà¡ \T |üPs¡«»qà\˝À #˚dæ sTT|ü⁄Œ&TÉ Ä |ò*ü ‘·+ sê>∑÷&É<ì ä ø√s¡&+É düeT+»düe÷? n<˚ düeT+»düyTÓ ‘Æ ˚ eTqø£Hê´j·T+ #˚dq æ e´øÏÔ Ä ø£sà¡ |ò*ü ‘êìï bÅ Õs¡q ú e\q ‘·| ü ø√>∑*‘Z ˚ eTq+ <Ó’yêìï ø£å$T+#·>∑\e÷? n‘·&ÉT |üø£åbÕ‹ nì ‘· \ #· e ÷. n˝≤H˚ »]–‘˚ <Ó ’ e + <Û ä s ¡ à yÓ T ˝≤ ne⁄‘ê&ÉT? n+<ä]| ô H ’ ê düe÷q | ùÅ eT>∑\ »>∑‹Œ‘· m˝≤ ne⁄‘ê&ÉT? Ç˝≤ | Å ‹ ü yê&ÉT ‘·| ü >± q&É∫ bÅ Õs¡q ∆ <ë«sê ‘·‘Œ· *¤ ‘êìï ‘·| ü ø√e&É+ kÕ<Û´ä yÓT‘Æ ˚ sTTø£ <Ûë]àø£ J$‘·yTÓ +<äT≈£î? Je⁄\ <Ûsä êà<Ûsä êà\‘√ |ü ì ˝Ò ø £ ‘· q qT Å b Õ]∆ + ∫qyê]ì e÷Å ‘ · y ˚ T s¡ ø Ï å + #˚ ≥ ¢ s TT‘˚ ø° ] Ô ø ±eTT&É T , kÕ«s¡ ∆ | ü s ¡ T &É T , n$˙‹|üsT¡ &É÷ ø±ø£ <Óe ’ y˚TeTe⁄‘ê&ÉT? n{Ϻ yêDÏí <Óe ’ eTq&ÉyTÓ ˝≤? bÅ Õs¡q ∆ ˇø£ $<Ûy ä TÓ q Æ \+#·eTì ‘·\TdüTH Ô êïe÷? n{Ϻ n|ü$‘Å u · ≤Û e+ kÕ<Û´ä yÓT‘Æ ˚ n~ |üs¡e÷s¡∆eT˙, |üs¡eT |ü$Å‘·yÓTÆq<ä˙ eTq+ eTìï+∫, nqTdü]+#·&y É TÓ +<äT≈£î? n~ >∑÷&Ü ìwæ<ø∆ä s£ à¡ nsTT+~ >∑<ë! n+‘˚ø±<äT. me&çø¬ H ’ ê ‘êqT>±ì, ‘·q ‘·+Å&ç, ‘ê‘· eTT‘êÔ‘·\T>±ì eTs¡D+Ï #·&+É sTTwüe º TT+≥T+<ë? n˝≤H˚ ø=&ÉT≈£î, eTqTeT&É T , eTTìeTqTeT&É T eTs¡D+Ï #·&$ É Twüe º TT+≥T+<ë? n˝≤ nì eTq+ yê]ì eTè‘·T´e⁄ qT+&ç ø±bÕ&ÉeTì #˚dæq ÅbÕs¡úq\qT eTìï+∫ <Ó’e+ yê]ì J$+#·ìùdÔ uÛ÷ Ñ $TMT<ä ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ eTq ≈£î≥T+u≤ìøÏ<| ä Œü eT¬se«]¬øH ’ ê kÕúqeTT+≥T+<ë? n+‘˚ø±<äT. n{Ϻ

eTq yês¡+<ä]ø° ø£˝ÒZ ø√¬sÿ\˙ï ÅbÕs¡úq<ë«sê HÓsy¡ s˚ T¡ ‘·÷ yêfi¯fl≈î£ m|ü &É÷ düTKy˚T ø£\TZ‘T· +&Ü* >∑<ë? n+<äT˝À ø=+<äsT¡ eTqô|’ ndü÷j·T, ø£øå£ eVæ≤+∫ eTq $HêX¯q+ ø√]‘˚? n|ü &ÉT >∑÷&Ü <Ó’e+ yê] ÅbÕs¡úqqT eTìï+#ê˝≤? ˝Òø£ eTq ÅbÕs¡úqqT eTìï+∫ yê]ì q•+|ü#˚j·÷˝≤? n+fÒ bÅ Õs¡q ú qT >∑T]+∫ eTq≈£îqï n_ÛbÅ Õj·T+ dü]jÓTÆ q<ë? ˇø£Hê&ÉT J$‘·+| ô q ’ | Å ‹ ” ‘√ bÅ Õ]úd ù Ô eTq\qT eTè‘·T´e⁄ qT+&ç Äj·Tq ø±bÕ&Ü˝≤? ˝Òø£ m|ü &ÓH ’ ê eTq≈£î E>∑T|üŒ ø£*Z bÅ Õ]úd ù Ô Äj·Tq eTq≈£î eTs¡D≤ìï | Å kü Õ~+#ê˝≤? J$‘·+|ü≥¢ s√dæ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&˚yê¬s+<äs√ ∫e] ø£åD+˝À J$+#ê\ì ‘·|+æ #·&+É eTqyÓT]–q<˚. n+<äTøπ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îH˚ yês¡+‘ê eTs¡˝≤ ‹]– ‘·eTqT‘êeTT s¡øÏå+#·Tø√e&Üìø£eø±X¯+˝Òì |ü<øä∏ ±ìï y˚dTü ø=H˚ eTs¡DkÏ ÕÔsT¡ . ˝Ò≈î£ +fÒ }]πø ‘·q eTT≈£îÿ ‘êqT eT÷düTø=ì eTìwæ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√>∑˝ÒZyê&˚! u≤>± jÓ÷∫ùdÔ>±ì yêdüÔeeTs¡∆+>±<äT. yêdüÔeeT+fÒ eTq MT Å>∑+<∏ä+˝À eTs=ø£#√≥ $e]+∫q≥T¢ ªH˚qTμ n+fÒ @$T{À, eTs¡DeT+fÒ @$T{À, JeqeT+fÒ @$T{À ‘Ó*j·Tì nC≤„qy˚T düs«¡ <äT'U≤\≈£L eT÷\+. n~ M&˚<ëø£ eTq≈£î mìï ø√]ø£\T HÓsy ¡ ]˚ Hê, ø£cÕº\T ‘=\–Hê ñ qï<ëì‘√ ndü+‘·è|æÔ ˝Òì<ëìø√dü+ ‘·|q ü nqã&ÉT <äT'K+ eTq≈£î ‘·|Œü <Tä . ñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£<ä+|ü‘·T\≈£î _&ɶ\T ˝Ò≈î£ +fÒ <äT'K+. m˝≤>√ yê]øÏ dü+‘·‹ø£*‘Z ˚ yês¡T | ô ]– | ô <äj › T˚ ´<ëø± nqTø£D å + Ä+<√fi¯H.˚ yês¡T eTq+ #Ó|æŒqe÷≥ $q≈£î+fÒ <äT'K+. eTq+ #Ó|æŒq≥T¢ ª‘·÷#·μ ‘·|üŒø£ q&É#·Tø=+fÒ ªªÇ+‘· H√{À¢Hê\Tø£ ˝Òì yê&ÉT sT÷ | Å | ü +ü #·+˝À m˝≤ Å ã ‘· T ≈£ î ‘ê&É u ≤“ ! μμ nqï ∫+‘· . yê&ç ø Ï #·<äTe⁄sê≈£î+fÒ, $yêVü≤+ ø±≈£î+fÒ, nsTTHê <ä+|ü‘T· \eT<Û´ä kÕeTs¡d´ü +˝Ò≈î£ +fÒ, yê]øÏ _&É\¶ T ˝Ò≈î£ +fÒ, ñHêï #Ó|Œæ qe÷≥ $q≈£î+fÒ ∫+‘·! Ç˝≤ ∫+‘ê|üPs¡«ø£yÓTÆq <äT'Ke\j·Ty˚T n$y˚øÏ J$‘·eT+‘ê. mìï ø√]ø£\T r]Hê, ø£cÕº\T ‘=\–Hê sTT+ø±ø√]ø£\T, ø£cÕº\T ‘·˝…‘·TÔ‘·÷H˚ 6

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


e⁄+{≤sTT. mìï+{ÏøÏ ì £ m+‘·ì £ bÅ Õ]úkÕÔeTT? m+‘· dü < ä T Z s ¡ T yÓ ’ ‘ ˚ e÷Å ‘ · + m+‘· # ˚ d æ eTq\qT XÊ+‘·|sü # ¡ >· \∑ &ÉT? ‘·+Å&çøÏ _&ɶÅ|üjÓ÷»≈£î&Ó’ ‘·qdü«X¯øÏÔô|’ dü«‘·+‘Å T· &ÉT>± ì\ã&ç nedüsy ¡ TÓ ‘Æ ˚ |ü~eT+~øÏ #˚ j · T ÷‘· ìe«>∑ \ >±\ì e⁄+≥T+~ >±ì m\¢ ø ±\+ ø±e\dæ q <ëìø£ ˝ ≤¢ ‘· q <ä > ∑ Z s ¡ #˚sTTC≤ù|yê&ÉT>± ñ +&Ü\ìŒ+#·<äT. n<˚ n‘·&ç ‘·|üq. ÅbÕø£è‹ø£yÓTÆq <˚Vü‰ìï Å|ükÕ~+#˚ bÕeTs¡T&ÉT, kÕ«s¡∆|üs¡T&É÷ nsTTq ‘·+Å&çπø sTT+‘· ‘·|üqe⁄+fÒ ‘·©¢, ‘·+Å&ç, >∑Ts¡Te⁄, <Ó’eeT÷ ‘êH˚ nsTTq Åù|eTeT÷]ÔøÏ, dü<äTZs¡Te⁄≈£î m+‘· Äsê≥eTT+≥T+~. kÕsTT Ä•+#˚~ eTq+ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± @MT ø√s¡qø£ÿsπ ì ¢ dæ‹ ú ì #˚sê\H˚. n<˚ <äT'Kìeè‹Ô. eTTøÏÔ bı+<ë\ì uÛÑ≈£îÔì≈£îqï ø√]ø£ø£+fÒ mH√ï¬s≥T¢ Äsê≥+ >∑Ts¡Te⁄ø£{Ϻ dæ∆‹ì Å|ükÕ~+#ê\ì ñ +≥T+~. n{Ϻ ìπsΩ‘T· ø£yTÓ q Æ | ùÅ eT dü«s¡÷|æ >∑qTø£H˚ n‘·&TÉ <Óe ’ +, ì»yÓTq Æ ‘·*,¢ ‘·+& Å ,ç Ä|ü⁄& Ô TÉ . n‘·&{ É ºÏ Åù|eTeTj·TT&É˙, <ëìøÏ‘√&ÉT düs¡«E„&É˙ eTq+ $X¯«dæ+#·&Éy˚T n‘·DÏí >∑Ts¡Te⁄>± ‘·\#·&ÉeT+fÒ. n{Ï º y êDÏ í eTqy˚ T +ø√sê*? eTq+ <ëìì ø√s¡T‘·Tqïe÷fÒ ì»yÓTÆ‘˚, <ëìì düT\uÛÑ+>± bı+<˚˝≤>∑ jÓ÷∫+#·&ÉyÓT˝≤>√ Äj·Tq uÀ~ÛùdÔ <ëìHÓ+<äT≈£î Ä#·]+#·eTT? n+fÒ <äT'Kìeè‹Ôø¬ ’ eTq≈£î dü‘´· yÓTq Æ ø√]ø£ ˝Ò<q ä ïe÷≥! ì»+>± ø√s¡ì<˚ Äj·Tq m+<äT≈£î | Å kü Õ~+#ê*? n˝≤ $y˚ø+£ ‘√ jÓ÷∫+#·&ÜìøÏ dü+dæ<Tä & ∆ TÉ >±ì e´øÏøÔ Ï ì»+>± <äT'KHêX¯eTedüs¡+˝Ò<äqïe÷≥. n≥Te+≥|ü &ÉT <ëì¬ø’ ÅbÕ]ú+#·&É+ ã÷≥ø£+ ø±<ë? ã÷≥ø±ìï >∑ T ]Ô + #· ˝ Ò ì yê&É T <Ó ’ e yÓ T ˝≤ ne⁄‘ê&É T ? <ä T 'KeT+fÒ eTqø£ + ‘· Å | ” ‹ e⁄+fÒ eTq+ <äT'œ+#·&y É TÓ +<äT≈£î? Vü‰sTT>± e⁄+&Ée#·TÃ>< ∑ ë? n|ü &ÉT <äT'KyÓTø£ÿ&ç~? n|ü⁄&ÉT eTq+ bÅ Õ]údTü q Ô ï~ <˚ìø√dü+? Bì kÕsê+X¯yTÓ Tø£ÿfÒ. mìï ø√]ø£\T r]Hê, mìï ø£cÕº\T ‘=\–Hê \_Û+#˚ ‘·è|æÔ ‘ê‘êÿ*ø£yT˚ . eTs¡˝≤ ø=‘·$ Ô ‘·˝‘… T· ‘Ô ÷ · +{≤sTT. ø±s¡D+ nC≤„qy˚T. <äT'K+, nXÊ+‹, n~ ‘=\π>e÷s¡Z+ Äj·Tq

eTqeT&ÉT>∑ø£H˚ yê#ê, ø£s¡àD≤ uÀ~ÛdüTÔHêïs¡T. n+<äT˝À eTTU≤´+X¯+ $y˚ø+£ . $y˚øe £ T+fÒ sT÷ dü÷øÏÔ˝À ‘Ó*Œq{ϺjÓ÷#·H˚. yÓ’sê>∑´eT+fÒ <ëì |üs´¡ ekÕq+>± dæ~d ∆ Tü +Ô <äì #Ó|Œæ q düTK <äT'U≤\ jÓT&É\ düeT‘·«+, ì]¢|‘Ôü .· n|ü &ÉT $T–˝Ò uÛøÑ ÔÏ ì»yÓTÆq, kÕ‹«ø£yÓTÆq uÛÑøÏÔ ` ÅokÕsTTøÏ yê] >∑Ts¡Te⁄|ü≥¢ ø£*q Z {Ï~ º , ìwüd º ãü ÷Ø\qT <äøD åÏ \T>± düeT]Œ+#·>\∑ ~. ªªø±yê* nqï ø√]ø£\˙ï $&É∫, düs«¡ >∑‘T· &Óq ’ <Óe ’ +MT<ä eTqdüT‡ ì\|ü+&ç. >∑eT´+ #˚sT¡ ‘ês¡Tμμ nì u≤u≤ #Ó|Œæ q <ëì kÕsê+X¯$T<˚. uÛ Ñ ø Ï Ô , ‘· ~ ‘· s ¡ kÕ<Û ä q \ $wü j · T + >∑ ÷ &É ªªqTy˚«+#˚dH æ ê dü+|üPs¡+í >±, ≈£îå Dí+>± #ÓsTT´μμ nqï dü÷‘Å êìï bÕ{Ï+#·&e É T+fÒ sTT<˚. ndü˝q ’… J$‘· >∑eT´eTT <Óe ’ eTì, Äj·TH˚ düs«¡ dü«eT˙, Äj·Tì~es¡πø eTq˝À Å|ü‹wæº+∫q Ä‘·às¡÷|ü XÊX¯«‘êq+<äeTT (n+fÒ <Óe ’ $T∫Ãq~) b˛<ä˙, e÷qe⁄*∫à q ~ ì\Te<ä ˙ yÓ T T<ä ≥ $y˚ø£+‘√q÷, ÅokÕsTT yêø±´\ô|’ $XÊ«dü+‘√ |üs√ø£+å >± ‘Ó\TdüTø√yê*. ‘·<q ä TkÕs¡+ Äj·Tq dü ÷ ∫+∫q u≤≥q j· T ‘· ï + ‘√ q&É ∫ Å|ü‘·´øå±qTuÛÑe+>± <ëìì ‘Ó\TdüTø=ì <äT'K ìeè‹Ôì bı+<ä&Éy˚T eTTøÏÔ. nsTT‘˚ sTT{Ϻ dü e T‘· « dæ ú ‹ ˇø£ ÿ s√E˝À ≈£ î ~π s ~ø±<ä T . Ç|üŒ{ÏøÏ|ü &˚ n{Ϻ dæú‹ ≈£î<äs¡˝Ò<äì ìdüŒèVü≤ #Ó + <ä q ø£ ÿ π s ¢ < ä T . á ˝À|ü ⁄ q e÷qe HÓ ’ C ≤qï q Tdü ] +∫ ø£ w ü º d ü T U≤\T eTqdü T ‡ q T ø£\‘·ô|&ÉT‘·÷H˚e⁄+{≤sTT. n+‘·es¡≈£L eTq ø£cÕº\qT, ø√]ø£\qT Äj·Tq≈£î eTqdü÷Œ¤]Ô>± ìy˚~+∫ yê{Ïø=i¬ø’ bÅ Õ]ú+#·e#·TÃ. yê¬s+<ä] ÅbÕs¡úq\H√ eTìï+#·&É+ uÛÑ≈£îÔ\ nqTuÛÑyê\˝À #·÷düTÔHêïeTT. n{≤¢ nì m\¢ø±\+ yê{Ï˝ÀH˚ eTTì–‘˚\T‘·÷ ªeTqeT{Ϻ nr‘·d‹ úæ øÏ sê˝Ò<Tä >±!μ ªn~ eTqe+{Ï yê]øÏ kÕ<Û ä ´ e÷μ nqï e´s¡úÅ|ü˝≤bÕ\ e÷≥Tq eTq ìÅwæÿj·T‘·qT |ü~\|üs# ¡ T· ø=+fÒ | Å j ü ÷ Ó »q+ ˝Ò<Tä . ˇø£ e+ø£ X¯ ø Ï Ô q +‘· { Ï ˙ $ìjÓ ÷ –+∫, $y˚ ∫ +∫ eTqdüTq ‡ T düeT‘·«+˝À eTs¡\eTs¡˝≤ ì\T|ü⁄≈£îH˚ j·T‘·ï+ #˚düTÔ+&Ü*. Åø£eT+>± HêHê{Ïø° eTq Å X ‚ j · T dü T ‡ HÓ & É ‘ Ó > ∑ ø £ , @e÷s¡ ø £ ø£ ì ô | fÒ º 7

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


dü < ä T Z s ¡ T e⁄Hêï & É q ï $XÊ«kÕìï ã©j· T + #˚dTü ≈£î+≥÷, eTqeT&É>e ∑ \dæq ÄeX¯´ø£‘˝· < Ò ì ä >∑Ts¡T+Ô #·Tø√ j·T‹ïdTü +Ô &Ü*. ªHêô|’ ˙ <äèwæì º \T|ü⁄— ˙ô|’ Hê <äèwæº ì\T|ü⁄‘êqTμ nqï yê] yêø±´ìï düà]+∫ n+<äT˝À yÓTT<ä{Ï n+XÊìï eTq+ ìs¡ T › w ü º + >± HÓ s ¡ y ˚ s ¡ à & É y ˚ T ¬ s +&É e n+XÊìø£s¡TΩ\eTj˚T´ e÷s¡ZeTì >∑T]Ô+#ê*. n˝≤#˚ùdÔ n+‘·ø£+‘·≈£L ì»yÓTÆq X¯s¡D≤>∑‹ ≈£î<äTs¡T‘·T+~. Ç+<äTø=ø£ÿ $wüj·÷ìï >∑eTì+#ê*. kÕsTT#·]‘Å ˝· À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ uÛ≈Ñ î£ \Ô ø£cÕº\qT ‘=\–+#·&+É , ø√]ø£\T rs¡Ã&yÉ T˚ nsTTHê, ø=+<ä] $wüjT· +˝À Äj·Tq ø£*Œ+#·Tø√ø£b˛e&É+ ñqï~. n≥Te+{Ï|ü &ÉT Äj·Tqô|’ ndü+‘·è|æÔ #Ó+<ä&É+ ‘·>< ∑ Tä . eTq Ä‘·à |ü]bÕø£+ <äècÕº´ eTq |üPs¡« ø£sêàqTkÕs¡+ n{Ϻ düeTdü´\qqTuÛÑ$+#·&É+ ÄeX¯ ´ ø£ e Tì ` ≈£ î +&É q Tø±\à & É + ˝≤>∑ , q>∑‘j · ÷ · s¡T#˚jT· &ÜìøÏ >±ì, X¯ó~∆#j ˚ T· &ÜìøÏ >±ì ã+>±sêìï ø£]–+#·&É+ ˝≤>∑ ` >∑T]Ô+∫ ‘·è|æ>Ô ± yê] nr‘· dü+ø£˝≤Œìï d”«ø£]+#ê* ` eTq yê´~Ûìã{Ϻ yÓ’<äT´&ç∫ÃqeT+<äT #˚<äT>± e⁄Hêï $XÊ«dü+‘√ d”«ø£]+∫q≥T¢. n{Ϻ dæú‹˝À >∑÷&É ìwüº, düã÷Ø\‘√ Äj·Tqô|’ $XÊ«dü+‘√ eTq <äèwæºì ì\bÕ*. BìquÛÑ´dæ+#ê*. n<˚ kÕ<Ûäq. ªªnqHê´•Ã+‘·jT· +‘√ e÷yéTμμ nqï ^‘ê XÀ¢ø+£ ˝À ‘· q qT nqq´+>± uÛ Ñ ø Ï Ô ‘ √ dü à ]+#˚ yê] jÓ÷>∑øπ e å ÷\qT ‘êqT eVæ≤kÕÔqì ^‘ê#ês¡T´&ÉT yê>±∆q+ #˚kÕs¡T. n+fÒ ‘·q uÛÑ≈£îÔ\ Åù|eTdüT‡ (Å | æ j · T eTT, ˝Ò ø £ sTTwü º e TT) qT >±ø£ yê] jÓ÷>∑eTTqT, yê] øπ e å TeTT (ÅXj ‚ T· düT)‡ qT ‘êqT #˚ ≈ £ L s¡ à > ∑ \ qì #Ó b ÕŒ s ¡ T . u≤u≤≈£ L &Ü n<˚ #ÓãT‘·THêïsT¡ . n+fÒ nC≤„q+‘√ eTq+ ø√]q~ Äj· T q HÓ s ¡ y ˚ s ¡ à ì yê&É T n{Ï º nqTuÛ Ñ e + düTK<äT'U≤\˝À düeT‘·«+‘√ ì\∫, yê]ì uÛøÑ ‘ÔÏ √ düà]+#·&+É ˝À m{Ï˝º À|üeT÷ #˚jT· ì dæ‹ ú eTq≈£î sêe&É+ eTq+ >∑e÷´ìï #˚s¡&Üìø£edüs¡eTì >∑ T ]Ô + #ê*. dü < ä T Z s ¡ T $dü T Ô q ï ‘· Ø Œ¤ < ä T qT u≤<Ûä´‘·HÓ]–q |ü⁄Å‘·T&ÉT ‘·+Å&çsTT#·Tà ‘·ØŒ¤<äTqT dü + ‘√wü + ‘√ d” « ø£ ] +∫q≥T¢ , d” « ø£ ] +#· & É +

H˚ s ¡ « >∑ \ >±*. Ç~ $y˚ ø £ + ‘√qT, dü Å < ä Z + <∏ ä Å X ¯ e D+‘√q÷, dü ‘ · T Œs¡ T wü kÕ+>∑ ‘ · ´ +‘√qT dæsú | ¡ & ü TÉ ‘·T+~. dü‘T· ŒsT¡ wüß\ #·]‘Å · |üsq ¡ƒ ˝À sT÷ eT÷&É T sTT$T&ç j · T THêï s TT. ª|ü ì #˚ s TT, dü< Å ëZ+<Ûë\T |ü]+ƒ #·T— <˚e⁄ì HêeTeTT#·Ã]+#·Tμμ nqï dü÷øÏÔ sTT+<äT≈£î e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£+ ªªqTe⁄« ìX¯\à +>±≈£Ls√Ã, nedüsy¡ TÓ q Æ <ä+‘ê H˚ q T #˚ k ÕÔ q T. ìqTï ∫e]ø£ + {≤ >∑ e T´+ #˚sT¡ kÕÔqTμμ nqï dü÷øÏ˝Ô À u≤u≤ uÀ~Û+∫q~ sT÷ dü÷‘Å y · T˚ . nsTT‘˚ sTT~ ìÅwÿæ j·T‘·qT uÀ~Û+#·<Tä . ªª|üì #ÓsTT´μμ nHêïsT¡ >∑<ë? n+fÒ eTqø£sy Ô¡ ê´ìï, <Ûsä êàìï ` y˚T|ò÷ ü \T, dü÷s¡T´&ÉT, yêj·TTe⁄\e˝… ` eTq+ ìs¡T›wü˜+>± ª≈£åîDí+>±μ #˚j·÷* >±ì n+‘· s ¡ + >∑ + ø√]ø£ \ ‘√, ø£ s ¡ à |ò ü ˝ ≤ù | ø£ å ‘ √ #·*+#·≈£L&É<äT. nB ªìX¯Ã\+>± ≈£Ls√Ãμ n+fÒ. <Ûsä à¡ +|ü≥¢ ø±s¡´Bø£‘å ,· | Å ‹ ü |ò\ü +|ü≥¢ ì]¢|‘Ôü · ` sTT~ dü ø £ \ jÓ ÷ >∑ k Õs¡ + . Ç˝≤ #˚ ù d Ô ¬ s +&ç + {Ï ø Ï #Ó&‘É êy˚TyÓ÷qì X¯+øÏ+#·sê<äT. ªqqTï q$Tàq yê]HÓ q ï & É ÷ |ü ‘ · q + ø±ìe«qTμ nì, ªHê düe÷~ÛqT+&ç ≈£L&Ü Hê ø£sy Ô¡ ê´ìï ìs¡«Væ≤kÕÔqTμ nì, ªH˚ H Ó e «]˙ eT<Û ä ´ ˝À$&É T eqTμ n˙ yê>±›q+#˚XÊs¡T >∑<ë!

#·<äe+&ç ` #·~$+#·+&ç

eTqeTT ` eTq dü+düÿè‹ 35 % Discount SRI MANGA BHARADWAJA TRUST, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderbad - 50 00 68

8 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

ªª‘· * ¢ ø Ï

‘· – q _&É ¶ \ T ø£ + &ç ` MT uÛ ≤ +&Ü>±sê\qT ì+|ü ⁄ ø√+&ç μ μ nì Åo •]&û kÕsTTu≤u≤ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq ª<ë«s¡ø±e÷sTTøÏ ‘·–q _&É\¶ T ø£+&çμ nì #Ó|Œæ q|üŒ{øÏ ° ‘·q≈£î ‘·–q _&É\¶ T ø£+&ç nH˚ ns¡+ú . eTo<äTqT ª<ë«s¡ø±e÷sTTμ nH˚yês¡T u≤u≤. á ªeTo<äT ‘·*¢μ nì >∑÷&É n+≥÷+&˚ y êsêj· T q. nsTT‘˚ Ä eTo<ä T ª<ë«s¡ø±e÷sTTμ m˝≤ nsTT+~? n+<äT˝À u≤u≤ ìe•+#· & É + e\¢ H ˚ nsTT+~. n+fÒ

<ë«s¡ø±e÷sTTj˚T ‘êeTì |üs√ø£+å >± #Ó|Œæ qfÒ¢ nsTT+~. n+‘˚>±<äT, ªHê¬øe«] MT<ë ø√|ü+ sê<äT, ‘·*ø¢ Ï m|ü &ÓH ’ ê ø√|ü+ edüT+Ô <ë!μ nì >∑÷&É nHêïsT¡ u≤u≤. nsTT‘˚ ‘· * ¢ ø Ï ‘· – q _&É ¶ \ T>± ne&ÉeT+fÒ @$T{Ï? düs¡«dü+>∑ |ü]‘ê´>∑e÷? ø£|ï”ò <Û]ä +∫ _Ûø‘å£ √ J$+#·&e É ÷? ø±˙ u≤u≤ ñ<˚X› ´¯ +, Äj·Tq Ä<Ûë´‹àø£ dæ‹ ú øÏ yês¡d‘ü «Ô· y˚T>±ì $T>∑‘êy˚M n+<äT≈£î | Å e ü ÷D≤\T >±e⁄. me¬sH ’ ê 9

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


düsπ _Ûø‘å£ √ J$+#·e#·TÃ, J$+#·øb£ ˛e#·T× ø£|ï”ò

o yêdüT<˚yêq+<äkÕ«$T •wüß´˝…’q Åo >∑Tfi¯eD°eTVü≤sêCŸ |üP»´Åo e÷düºs¡T>±]ì #·÷dü÷ÔH˚ ªkÕsTTu≤u≤`ø±`uÒ{≤μ nHêïs¡T. Äj·Tq˝≤ m+<äTø£Hêïs¡T? |üP»´Åo e÷düºsY>±s¡T ÅokÕsTTu≤u≤ jÓTTø£ÿ _&ɶ&ÉT m˝≤ nj·÷´s¡T? <Ûä]+#·e#·TÃ, <Ûä]+#·ø£b˛e#·TÃ, ø±˙ Ä<Ûë´‹àø£ dæ ú ‹ ˝À e÷Å ‘ · + Äj· T q≈£ î ‘· – q _&É ¶ \ T>± e⁄+&Ü\qïe÷≥. ø±s¡D+ @ eTVü‰‘·Tàì jÓTTø£ÿ •wüß´&ÉT>±˙, uÛÑ≈£îÔ&ÉT>±˙ Ä eTVü‰‘·Tàì e\¢ |ü]|üPs¡Tí\j·÷´s¡T ø±˙ yê] e˝… J$+#·&É+ #·÷&ÉeTT. n+fÒ Çø£ÿ&É ‘·*ø¢ Ï ‘·–q _&ɶ ne&É+ n+fÒ Ä<Ûë´‹àø£+>± |ü]|üPs¡T\í e&ÉeTH˚ ns¡+ú . Åo yêdüT<˚yêq+<äkÕ«$T •wüß´˝…’q Åo >∑ T fi¯ e D° e TVü ≤ sêCŸ |ü P »´Å o e÷dü º s ¡ T >±]ì #· ÷ dü ÷ Ô H ˚ ªkÕsTTu≤u≤`ø±`uÒ { ≤μ nHêï s ¡ T . Äj·Tq˝≤ m+<äTø£Hêïs¡T? |üP»´Åo e÷düºsY>±s¡T o Å kÕsTTu≤u≤ jÓTTø£ÿ _&É& ¶ TÉ m˝≤ nj·÷´s¡T? ‘·*ø¢ Ï ‘·–q _&É& ¶ TÉ n+fÒ ‘·*¢ >∑TD≤\qT |ü⁄DÏøÏ |ü⁄#·TÃ≈£îqïyê&ÉT nì ns¡ú+. nsTT‘˚ ‘·*¢ jÓTTø£ÿ >∑TD≤˝Ò$T{Ï? ‘·q _&É\¶ |ü≥¢ | ùÅ eT, zs¡TŒ, yê] XÅ j ‚ T· düTH ‡ ˚ m|ü &É÷ ø√s¡T≈£îH˚ eTqdü‘ú «Ô· eTT, yê] ø√dü+ nbÕs¡ ‘ê´>∑eTT, ‘·q |ü≥¢ yê] | Å e ü s¡q Ô m{≤¢e⁄Hêï ø£å$T+#˚>∑TDeTT yÓTT<ä\>∑Tq$. á düèwæ˝º À ‘·*~ ¢ ˇø£ | Å ‘ü ´˚ ø£yTÓ q Æ kÕúqeTT. ñqï ‘ · kÕú q eTT, Å | ü < Û ä e T kÕú q eTT. n+<ä T Hê ª<ë«s¡ø±e÷sTTμ ˝Òø£ ªkÕsTTμ e÷eT÷\T ‘·*>¢ ±<äT. ◊Væ≤ø£, Ä<Ûë´‹àø£‘\· qT | Å kü Õ~+#˚ »>∑»q ® ì. n{Ϻ ‘·*¢øÏ ‘·–q _&ɶ\e&ÉeT+fÒ e÷≥˝≤? |üP»´Åo e÷düsº T¡ >±]˝À e⁄qï | Å ‘ü ´˚ ø£‘· @$T{Ï? |üP»´Åo e÷düºs¡T>±]øÏ n{Ϻ ‘·*¢øÏ>∑\

>∑TD≤\˙ï dü+|üPs¡í+>± e⁄HêïsTT. <äj·T, ø£åeT, <ëqeTT, düe÷»ùde, >∑Ts¡Td ù e yÓTT<ä\>∑Tqe˙ï e⁄HêïsTT. Ç$>±ø£ Äj· T q˝Àì Å | ü ‘ ˚ ´ ø£ \ø£ å D + <Ûäsêà#·s¡D. ô|’q #Ó|ü ≈£îqï >∑TD≤\˙ï>±˙, ø=ìï>±˙ e÷eT÷\T e´≈£îÔ\˝À>∑÷&É #·÷kÕÔeTT. ø±˙ <Ûsä êà#·sD ¡ >∑\yês¡T e÷Å‘+· #ê˝≤ ø=~›eT+<˚ e⁄+{≤s¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£ìøÏ <ëq>∑TD+ m+‘· > ±H√ e⁄+&É e #· T à . ø±˙ n‘· ì øÏ ndü÷j·T>±˙, ˝Òø£ eTπs<√ ã\V”≤q‘·>±˙ e⁄+&Ée#·TÃ. n˝≤π> ˇø£ düT>∑TD+ e⁄+fÒ <ëìì <Óã“rd ù eTs=ø£ ã\V”≤q‘· e⁄+≥T+~. ˇø£ìøÏ Ç+{À¢ yêfi¯fles¡πø ‘ê´>∑+ e⁄+≥T+~. n‘·ìøÏ ãj·T{Ï yêfi¯fl|≥ ü ,¢ kÕ«s¡e ú TT e⁄+&Ée#·TÃ. ˇø£sT¡ Ç+{À¢ yêfi¯ fl q T e÷Å ‘ · y ˚ T |ü { Ï º + #· T ≈£ î +fÒ eTs=ø£ s ¡ T ãj· T ≥ yêfi¯ fl q T e÷Å ‘ · y ˚ T |ü { Ï º + #· T ≈£ î +{≤s¡ T . Ç˝≤ e´øÏ Ô ø ° e´øÏ Ô ø ° düT>∑TD≤\T`<äTs¡TZD≤\T y˚Tfi¯$+∫ e⁄+&É&É+ #·÷kÕÔeTT. n˝≤>±ø£ <Ûsä êà#·sD ¡ m|ü &Ó‘’ ˚ e⁄+<√ n|ü &ÉT e÷Å‘·y˚T dü]jÓÆTq >∑TD≤\T, dü]jÓÆTq $<Û+ä >±, dü]jÓTÆ q kÕúsTT˝À |üì#˚kÕÔsTT. Ç˝≤π > Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · ˝ À ˇø£ kÕú s TTøÏ m~–qyê]˝À >∑÷&É Çe˙ï Ç˝≤π> e⁄+{≤sTT. m+‘√eT+~ Ä<Ûë´‹àø√|üHê´dü$TkÕÔs¡T. uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì |ü≥¢ ‘·eT uÛøÑ ì ÔÏ mH√ï s¡ø±\T>± e´ø£+Ô #˚düTÔ+{≤s¡T. Ä<Ûë´‹àø£+>± ˇø£ kÕúsTTøÏ m~– e⁄+{≤s¡T >∑÷&É ø±˙ ø=+<äs¡T ‘êeTT >=|üŒ uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ eTì, kÕ<Û ä ≈ £ î \eT˙, >∑ T s¡ T e⁄\eT˙ ‘·\TdüT+Ô {≤s¡T>∑÷&É. ø=+‘·eT+~ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ #Ó|ü ≈£î+≥T+{≤s¡T. ø±˙ ‘·eT |ü≥¢ me¬s’Hê ‘˚&Ü>± Å|üe]Ô+∫Hê, e÷{≤¢&çHê düVæ≤+#·˝Òs¡T. ô | ’ > ± yêfi¯ fl q T m+‘√ ø£ å $ T+∫q≥T¢ , yêfi¯ ó fl nqïe÷≥\T |ü{+ºÏ #·Tø√q≥÷º q{ÏkÕÔsT¡ . ø±ì yêfi¯q ¢ T @<√ $<Û+ä >±, Ç‘·sT¡ \T n~ ‘·|Œü ì >∑ T s¡ T Ô | ü ≥ º ˝ Ò ì $<Û ä + >± <Ó ã “ ø ={≤º \ ì, nD∫y˚j÷ · \˙ #·÷düT+Ô {≤s¡T. Ç+ø± m+‘· | ô <ä› kÕúsTT˝À yêfi¯fl+fÒ, nD∫y˚‘· n+‘· | ô <ä› kÕúsTT˝À e⁄+≥T+~. ‘·eTqT e´‹πsøÏ+∫q yê]ì @$T #˚j·T&Üì¬ø’Hê yÓqTø±&És¡T. eTq˝À n+<äse ¡ TT>∑÷&Ü |üP»´Åo e÷düsº T¡ >±] |ü≥¢ m+‘√ 10

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


uÛÑøÏÔ, Åù|eT, n_Ûe÷qeTT #·÷|ækÕÔeTT. ì»+>± e⁄+{≤sTT>∑÷&É. Äj·Tq eTq |ü≥¢ ≈£î]|æ+∫q | ùÅ eT≈£î |ü⁄\øÏ+∫b˛‘êeTT. Äj·Tq eTq≈£î #˚dq æ y˚T\T≈£î uÛøÑ ‘ÔÏ √ ñbıŒ+–b˛‘êeTT. Äj·Tq eTq bıs¡bÕ≥¢qT |ü{+ºÏ #·Tø√q+<äT≈£î, Äj·Tq zs¡TŒ≈î£ , eT+∫ ‘·HêìøÏ eTq≈£î ø£fi¯flyÓ+ã&ç ˙fi¯ófl>∑÷&É ekÕÔ s TT. Ç‘· s ¡ T \‘√ Äq+<ä + ‘√ |ü P »´Å o e÷düºs¡T>±] >∑T]+∫ #Ó|ü⁄Œ≈£î+{≤eTT. #˚‘·HÓ’‘˚ s¡#·q\<ë«sê >∑÷&É Ä Åù|eTqT, n_Ûe÷Hêìï m+‘√ >=|üŒ>± e´ø£Ô+ #˚düT≈£î+{≤eTT. nsTTHê eTq≈£î sTT‘·sT¡ \|ü≥¢ ø√|üeTT, ás긴, <˚«cÕ<äT\T ˝Ò≈î£ +&Ü e⁄Hêïj÷ · ? me¬sH ’ ê eTq\qT ‘·≈î£ ÿe>± #·÷d ù Ô yê&ç n_ÛbÅ Õj·TeTT yê&ç~ nì ì]¢|+Ôü >± e⁄+&É>∑\T>∑T‘·THêïe÷? eTq |ü≥¢ sTT‘·s¡T\T e´‹πsø£+>± Å|üe]ÔùdÔ düVæ≤+#·>∑\T>∑T‘·THêïe÷? Çe˙ï m+<äT≈£î edüTH Ô êïjT· ì Ä˝À∫düTH Ô êïe÷? ndü * ˝≤+{Ï uÛ ≤ yê\T eTq˝À e⁄Hêï j · T ì >∑T]Ô+#·>\∑ T>∑T‘·THêïe÷? Ç‘·sT¡ \T eTq|ü≥¢ n˝≤ m+<ä T ≈£ î Å | ü e ]Ô + #ê* nì eTq¬ ø +<ä T ≈£ î nì|æ d ü T Ô q ï ~ ? M{Ï ø Ï |ü ] cÕÿs¡ + |ü P »´Å o e÷dü º s ¡ T >±s¡ T @$T #Ó b ÕŒs¡ T ? M{Ï ì ‘=\–+#· T ø√e&É y Ó T ˝≤ nqT≈£ î +≥THêï e ÷? ‘=\–+#·Tø√e&ÜìøÏ Å|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïe÷? me¬ s ’ H ê @yÓ T Æ H ê nqT≈£ î Hêï ny˚ M eTq≈£ î ‘·>T∑ \Tø√e⁄>∑<ë nì, yê&ÉT #˚dq æ <ëìøÏ |ò*ü ‘·+ yê&˚ nqTuÛ$ Ñ kÕÔ&TÉ >∑<ë n˙ nqT≈£î+≥THêïe÷?

ªªeTq ô|<ä›yêfi¯ófl n+‘·yêfi¯ófl, Ç+‘·yêfi¯ófl nì #Ó|ü ≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<ë? yêfi¯fl˝≤>± eTq+ e⁄+&É&ÜìøÏ Å|üj·T‹ïdüTÔHêïe÷? nì <ëì ns¡ú+. eTq ô|<ä›\ >∑T]+∫ >=|üŒ\T #Ó|üø√e&É+ dü]jÓÆTq~ >±<äì>±<äT, yêfi¯fl >=|üŒ\T #Ó|ü≈£î+fÒ dü]b˛<äT, eTqeT÷ n˝≤ e⁄+&É&ÜìøÏ Å|üj·T‹ï+#ê*

ne‘·*yê&ÉT m‹Ô #·÷|æq <äTs¡TZD≤\T eTq˝À e⁄Hêïj˚TyÓ÷qì yÓ<äøÏ #·÷düT≈£î+≥THêïe÷? m+‘·{Ï Ä<Ûë´‘·àø£y˚‘·Ô˝…’Hê ãTTwüß˝…’Hê |ü & ç b ˛j˚ T $ sTT≥Te+{Ï $wü j · ÷ \qT Ä˝À∫+#· ˝ Ò ø £ b˛e&É + e\¢ H ˚ q ì, yê{Ï ì b˛>=≥Tºø√ì<˚ Ä<Ûë´‹àø£‘˝· À dü]jÓTÆ q e÷s¡+Z ˝À ˇø£ÿ n&ÉT>∑T ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î y˚dq æ ≥T¢ ø±<ä˙ |ü P »´Å o e÷dü º s ¡ T >±s¡ T |ü < ˚ |ü < ˚ #Ó|üPÔH˚e⁄Hêïs¡T>∑<ë? ø£qTø£ eTq+ |üP»´Åo e÷düsº T¡ >±]øÏ m+‘· düìïV≤æ ‘·T\yÓTH Æ ê, m+‘·ø±\+ Äj·Tq #Ó+‘· e⁄Hêï, m+‘·>± Äj·Tq | ùÅ eT≈£î bÕÅ‘T· \yÓTH Æ ê, m+‘·>± Äj· T q e\¢ dü V ü ‰ j· T + bı+~Hê, á ã\V”≤q‘·\qT C≤Å>∑‘·Ô>± >∑eTì+#·Tø√ø£b˛‘˚, ‘=\–+#·Tø√ø£b˛‘˚ Äj·Tq jÓTTø£ÿ dü+|üPs¡í nqTÅ>V ∑ ‰ü ìï bı+<ä˝e Ò TT. ø±s¡D+ mH√ï ø√≥¢ eT+~ eTVü‰‘·Tà\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl nH˚ø£ $<Ûë\T>± yê] nqTÅ>∑Vü‰ìï bı+~, nH˚ø£ $<Ûë˝…’q ÅX‚j·TdüT‡qT bı+~Hê yê] dü+|üPs¡í nqTÅ>∑Vü‰ìï bı+<˚ •wüß´&ÉT @ ˇø£ÿ&√ e⁄+{≤&ÉT. n˝≤π> u≤u≤ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫Ãq ndü+U≤´ø£yTÓ q Æ yê]˝À Äj·Tq dü+|üPs¡+í >± nqTÅ>V ∑ ≤æ +∫qyês¡T @ ø=~›eT+<√! ªÄj· T q dü + |ü P s¡ í + >± nqTÅ>∑Væ≤+#·ø£b˛sTTHê |òüsê«˝Ò<äT. á e÷Å‘·+ nqTÅ > ∑ V ü ≤ + e÷ô | ’ #· ÷ |æ ‘ ˚ #ê\T. Äj· T q dü + |ü P s¡ í + >± nqTÅ > ∑ V æ ≤ +#˚ kÕú s TTøÏ eTq+ m<ä>˝∑ < Ò Tä >∑<ë! eTqe+{Ï yêfi¯fleTT m<ä>˝∑ e Ò TT >∑ < ë!μ nì ø=+<ä s ¡ T ‘· \ #· e #· T à . ø±˙ n+‘·kÕúsTTøÏ m~π> | Å j ü T· ‘·ï+ #˚jT· ø£b˛‘˚ n+fÒ eTq˝Àì ã\V”≤q‘·\qT ‘=\>∑+#·Tø√ø£b˛‘˚ eTq+ ~>∑C≤πs |ü]dæú‹ bı+∫ e⁄+≥T+~. Ç+‘· { Ï n<ä è cÕº ˙ ï > ∑ ÷ &É #˚C≤s¡TÃ≈£îqïyêfi¯fleTe⁄‘êeTT. ø£qTø£H˚ nìï $<Ûë\T>± nìïkÕs¡T¢ |üP»´Åo e÷düsº T¡ >±s¡T sT÷ $wüj·÷H˚ï H=øÏÿeø±ÿDÏdü÷Ô e#êÃs¡T. Bìπ ø dü e ÷<Û ë q+>± |ü P »´Å o e÷düsº T¡ >±s¡T ˇø£ ñ|üHê´dü+˝À #ÓbÕŒsT¡ , ªªeTq | ô <äy › êfi¯ófl n+‘·yêfi¯ófl, Ç+‘·yêfi¯ófl nì #Ó| ü ≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<ë? yêfi¯fl˝≤>± eTq+ e⁄+&É&ÜìøÏ | Å j ü T· ‹ïdTü H Ô êïe÷? nì <ëì ns¡+ú . eTq | ô <ä\› >∑T]+∫ >=|üŒ\T #Ó|ü ø√e&É+ dü]jÓÆTq~ 11

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


>±<äì>±<äT, yêfi¯fl >=|üŒ\T #Ó| ü ≈£î+fÒ dü]b˛<äT, eTqeT÷ n˝≤ e⁄+&É&ÜìøÏ | Å j ü T· ‹ï+#ê* nì. Äj·Tq sTT+ø± sTT˝≤ #Ó| ù Œyês¡T ªªm+‘√ yÓu ’ e ÑÛ +>± ñ‘·y ‡ ê\T #˚dTü ø√e&ÉeT÷>±<äT, mH√ï |ò ü T qyÓ T Æ q ø±qTø£ \ T uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ìøÏ dü e T]Œ+#· & É e T÷>±<ä T , ne˙ï X¯ ø Ï Ô e⁄+fÒ #˚dTü ø√e#·TÃ, X¯øÔÏ ˝Òøb£ ˛‘˚ #˚dTü ø√ø£b˛q÷e#·TÃ. ø±˙ me¬sH ’ ê #˚dTü ø√e\dæq~, #˚dTü ø√>∑*–qB e⁄qï~. n<˚ düTK <äT'U≤\≈£î, ì+<ëdüTÔ‘·T\≈£î bı+>∑≈î£ +&Ü, ø£è+>∑≈î£ +&Ü e⁄+&É&+É . <Ûq ä ø±+ø£,å ø°]øÔ ±+ø£,å d Å øÔ” ±+ø£\å ≈£î u≤ìdü˝b’… ˛≈£î+&Ü e⁄+&É&+É . Bìì me¬sH ’ ê| Å j ü T· ‘·ï+e\¢ kÕ~Û+#·e#·TÃ. BìøÏ <Ûq ä e+‘·T\T, ;<äyês¡H˚ ‘ês¡‘e · T´+ ˝Ò<Tä . ÄdüT\ú T, n+‘·dTü \ú T n&ÉTs¶ êe⁄. ø£qTø£ Bìì n\es¡#T· ≈£îì rsê*. ˝Ò ø £ b ˛‘˚ $T>∑ ‘ êe˙ï |ü d æ | æ \ ¢ \ u§eTà˝≤≥˝≤>± e⁄+&ç ‘·>∑e⁄˝≤≥\T, b˛{°\T, e+‘·T\T, ø£ø\å£ T, ø±s¡ŒD≤´\≈£î <ë]rkÕÔsTT. n+<äTøπ $T>∑‘êyê{ÏøÏ y˚{Ïø° H˚qT ÅbÕ<Ûëq´‘·ìe«qT. <Ûäsêà#·s¡Dπø ÅbÕ<Ûëq´‘·ìkÕÔqT. <Ûäsêà#·s¡De\¢H˚ M{Ïì »sTT+#·&+É kÕ<Û´ä eTT. á ã\V”≤q‘·\qT »sTT+#· & ÜìøÏ ìC≤sTTr>± ˇø£ ÿ &É T | Å j ü T· ‹ï+∫Hê Hê ø£èwæ kÕs¡øú y £ TÓ q Æ fÒ.¢ yê&ÉT ‘·|Œü ø£ ø£è‘ês¡T& ú e É ⁄‘ê&ÉT. kÕsTTø£è|ü≈î£ bÕÅ‘T· &Ée⁄‘ê&ÉT.μμ n+<äTøπ Äj·Tq @ $wüjT· +˝Àq÷ <Ûsä à¡ + ‘·|üŒ&É+ #·÷&ÉeTT. n+<äTπø Äj·Tq ªª<Ûäs¡à+ ‘·|üŒq|ü⁄&ÉT @ ÄÅX¯eTyÓTÆq ˇø£ÿfÒ>∑<ë!μμ nì ìwüÿs¡¸>± #Ó|üŒ>∑*>±s¡T. |üP»´Åo e÷düºs¡T>±] <Ûäs¡àìs¡‹ #ê˝≤ >=|üŒ~. n+<äTø£H˚ Äj·Tq <Ûsä à¡ | Å u ü À<ÛëH˚ï m≈£îÿe>± #˚d ù yês¡T. ndü\T Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒH˚ <Ûsä à¡ eTì, <Ûäs¡à+ ˝Òø£b˛‘˚ m+‘· Ä<Ûë´‹àø£ dü+düújÓÆTHê dü]jÓTÆ q $<Û+ä >± q&Ée<ä˙, n<Ûsä à¡ + nø£ÿ&É>÷ ∑ &Ü | Å ã ü \eTe⁄‘·T+<ä˙ Äj·Tq #Ó| ù Œyês¡T. |üP»´Åo e÷düºs¡T>±s¡T ‘·eTqT ‘êeTT m|ü &É÷ >=|üŒ>± #Ó| ü ø√˝Ò<Tä . yês¡T >=|üŒ>± kÕ<Ûq ä #˚kÕeTì >±˙, ‘êeTT Ä<Ûë´‹àø£+>± m+‘√ ñqï‘· dæ‹ ú ˝À e⁄HêïeTì>±˙ #Ó| ü ø√˝Ò<Tä . ø£˙dü+ ‘êeTT >=|üŒ kÕsTTuÛÑ≈£îÔ&çqì >∑÷&É mø£ÿ&Ü ãj·T≥|ü&É˝Ò<äT. ‘·eTqT >∑Ts¡Te⁄>± m+<äs√ ‘·\∫q|üŒ{øÏ ° Äj·Tq ‘êeTT e÷Å‘+· n˝≤ @MT ø±<ä ì , n+<ä ] ø° kÕsTTHê<Û ä T &˚ >∑ T s¡ T e˙

#Óù|Œyês¡T. ‘·*ø¢ Ï e⁄+&Ée\dæq >∑TD≤\ìï+{Ï‘√bÕ≥T |üP»´Åo e÷düºs¡T>±]‘√>∑\ n#·+#·\ >∑Ts¡TuÛÑøÏÔ n≈£î+]ƒ‘· <Ûsä êà#·sD ¡ j˚T Äj·TqqT kÕsTTjÓTTø£ÿ eTT<äT› _&É>¶ ± #˚kÕj·Tì K∫Ñ+· >± #Ó|Œü e#·TÃ. n+<äTøπ m+<äs√ eTVü‰‘·Tà\T Äj·TqqT Å|üdü+•+#ês¡T. ªªuÛ Ñ s ¡ < ë«» áCŸ uÛ Ñ s ¡ < ë«»μμ nì ˇø£ eTVü‰‘·Tà&É+fÒ, ªªuÛ Ñ s ¡ < ë«» uÛ Ñ > ∑ y êHé ô V ’ ≤ μμ nì eTs=ø£ eTVü‰‘·Tà&ÉHêïs¡T. ªªÄj· T q #· \ ¢ ì ≈£ î +&É μ μ nì Hê>∑eTT˙+Å<äkÕ«$T n+fÒ, ªªÄj·Tq Ä#ês¡´ |ü<ä$øÏ ns¡TΩ\Tμμ nì düTBÛ+Å<äu≤ãT>±s¡T nHêïs¡T. n˝≤π > ∫e≥+ neTà, bÕø£ \ bÕ{Ï >∑ T s¡ T e⁄>±s¡ T yÓ T T<ä ˝ … ’ q eTVü ‰ ‘· T à˝… + <ä s √ Äj· T qqT XÊ¢ | ò æ T +#ês¡ T . n+<ä T π ø Äj· T q ªkÕsTTu≤u≤ ø± uÒ{≤μ, ªeTVü‰‘·Tà\ eTT<ä› _&É& ¶ TÉ μ, ª‘·*ø¢ Ï ‘·–q _&É& ¶ TÉ μ. |üP»´Åo e÷düºs¡T>±s¡T @y˚T$T #˚kÕs√, @y˚T$T #ÓbÕŒs√, m+‘· <Ûsä à¡ ã<ä+∆ >± J$+#ês√ Äj·Tq >∑T]+∫ ‘Ó*dæq eTq+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. Äj·Tq ø√s¡T≈£îqï $<Ûä+>± eTq J$‘ê\qT eT\#·Tø√e&ÉyT˚ eTq ø£se Ô¡ ´eTT. ø£qTø£ eTq˝À Äj·Tq ‘=\–+#·Tø√eTqï >∑TD≤\T e⁄HêïjÓ÷ ˝Ò < √ ìwü ÿ s¡ ¸ >± >∑ e Tì+#· T ø√yê*. Ä#· ] +#· & ÜìøÏ Å | ü j · T ‹ï + #ê*. ìwü ÿ s¡ ¸ >± >∑ e Tì+#· T ø√≈£ î +&ÜH˚ eTq˝À n≥Te+{Ï ‘=\–+#·Tø√e\dæq >∑TD≤˝ÒM ˝Òeì nqT≈£î+fÒ Ç‘·s¡T\≈£î @MT qwüº+ ˝Ò<äT. ª#Óù|Œyêfi¯ófl ˝Òø£ #Ó&bç ˛j·÷s¡Tμ nqï kÕyÓT‘· ˝Àø£+˝À e⁄+~. ø±˙ eTq+ #Ó ù | Œyêfi¯ ó fl e⁄Hêï #Ó & ç b ˛sTTq yêfi¯fleTe⁄‘êeTT. Ç+‘·{Ï n<äècÕº˙ï #˚CÒ‘·T˝≤ C≤s¡$&É#·T≈£îqï yêfi¯fleTe⁄‘êeTT. mH√ï »qà\T qwüºb˛‘êeTT. ø£qTø£ |üP»´Åo e÷düºs¡T>±] ø£è‘·»„‘ê eT¨‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± eTq+ á Å|üj·T‘êïìï ìwüÿs¡¸>± #˚dTü ≈£î+<ëeTT. C…’ kÕsTTe÷düsº Y !! 12

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

jÓ÷– ` ‘ê´– ªª<äT'UÒwü«qT~«>∑ï eTHê', düTUÒwüß $>∑‘· düŒèVü≤'μμ nqï~ jÓ÷– jÓTTø£ÿ ‘·‘·Ô«+. uÛÑ>∑eBZ‘·qT #·~$ ˝Àø±ìøÏ #Ó|Œü &ÉyTÓ Tø£ m‘·T.Ô ‘êH˚ Ä#·]+#·&+É eTs=ø£ m‘·TÔ. <äT'K düeTj·T+˝À ñ<˚«>∑+ #Ó+~ bÕ]b˛e&É+, Ä düìïy˚XÊìï eTs=ø£ •wü´s¡‘·ï+ ô|q’ T+∫ ‘êqT ˝Àø£ ø£fi≤´D ø±s¡´eTqT ù|s¡ ‘·q ø°]øÔ ,Ï Å|‹” ø° |üìøÏ e#˚à ø±s¡´Åøe£ ÷\˝ÀìøÏ ‘·| ü ø√e&É+ ˝Àø£+˝À #·÷kÕÔeTT. ø±ì <äT'U≤˙ï, ø£cÕº˙ï ‘·q uÛ Ñ T C≤\MT<ä rdü T ø=ì ne‘· \ yê]øÏ XÊ+‹ düTU≤\ìe«&É+ ì»yÓTqÆ ø±s¡TD´+. ø°]Ô X‚wßü ˝…q’ e÷ Hêqï>±] J$‘·eT+‘ê sTT{Ϻ >±<∏,ä Äj·Tq ãVüQeTTK Å|»ü q„ T >∑T]Ô+#·&+É ˝À á n+XÊìï eTs¡Te&É+, •e⁄ì |üs‘¡ ‘· êÔ«ìï >∑T]Ô+#·&+É ˝À ‘êqT Vü‰\Vü≤˝≤ìï Å$T+–

˝Àø±\≈£ î s¡ ø £ å D ø£ * Œ+#· & Üìï $dü à ]+#· & É + ˝≤>∑T+≥T+~. e÷ ‘· * ¢ > ±s¡ T rÅeyÓ T Æ q Vü ≤ èÅ<√>∑ + ‘√ u≤<Û ä | ü & É T ‘· T Hêï ÄyÓ T dü + s¡ ø £ å D uÛ ≤ sêìï ‘êy˚ T ìs¡«Væ≤+#·&É+, ÄyÓT >∑‹+∫q yÓqTø£ ‘·q_&ɶ\H˚ ã+<ÛTä e⁄\≈£L n|üŒ#Ó|Œü ø£ ‘·q uÛTÑ C≤\ô|’ qT+#·Tø=ì yê]øÏ ì‘·´Åø£eT •ø£åD, e+≥, #·<äTe⁄ #Ó|üŒ&É+, yÓ’<ä´+, s√p }]¬ø[fl yÓ’<ä´ eè‹Ôì ø=qkÕ–+#·&É+, M{ÏøÏ ‘√&ÉT y˚<ä $C≤„q |ü]XÀ<Ûqä , Å>+∑ <∏ä s¡#q· ø=qkÕ–+#·&+É , ∫es¡≈î£ ‘·eTπø |üøyå£ ê‘·yTÓ T∫Ãq düeTj·T+˝À>∑÷&É &Üø£sº T¡ ¢ ôd’ ‘ · + ÄX¯ ˝ §<ä T \Tø=+fÒ ‘· e T≈£ î ‘êy˚ T ∫øÏ ‘ · ‡ #˚sTT+#·Tø√e&É+, |æ\\¢ u≤<Û´ä ‘·qT n{Ϻ düeTj·T+˝À >∑÷&Ü eTs=ø£]ô|’ y˚jT· ø£ ‘êy˚T #·÷#·Tø√e&É+ ` á 13

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


<ÛÓ’s¡´yÓT+<ä]≈£î+≥T+~? nsTT‘˚ ‘·eT ≈£î≥T+ã ùde ‘êqT #˚düTø√e&É+˝À >=ù|ŒeTT+<äì|æ+#·e#·TÃ. ø±ì _&É\¶ qT ø£ì, yê]ì $<ä´≈£î #·<Tä y˚ #Ó|Œü ì bÕsƒX¡ Ê\\ô|’ $&ç∫, yê] o\ ìsêàD≤ìï, dæìe÷\≈£L`düe÷C≤ìø° $&ç∫, yê] Äs√>±´\qT &Üø£ºs¡¢≈£î $&ç∫`y˚<ë~ $C≤„Hêì¬ø’ ø£w+ºæ #·&ÜìøÏ ø±e\dæq eTH√ã\y˚T ˝Òø£ n{Ϻ Å|üj·T‘·ïy˚T #˚j·Tø£ ≈£L|üdüúeT+&É÷ø£+ e˝… kÕ«s¡≈ú L£ |ü+˝À J$+#˚ ‘·sêìøÏ ns¡+ú ø±e&É+ ø£wyºü T˚ . n+‘˚ø±<äT. ã+<ÛTä e⁄\˝À m≈£îÿe eT+~ yê]‘√ ªªnq+‘·+! H˚qT #·ìb˛‘˚ Hê yês¡+<äs÷¡ Hê q>∑\es¡øπ |ü{+ºÏ #·Tø=+{≤s¡T>±ì qqTï |ü{+ºÏ #·Tø√s¡T. n|ü⁄&ÉT Hê≈£î »]|æ+#·e\dæqe˙ï ˙y˚ #˚j÷· *μμ nH˚yês¡T. Äj·Tq nuÛÑj·T$T∫à ‘·q e÷≥qT ì\u…≥Tº≈£îH˚yês¡T. ñ <ëVü≤s¡D≈£î ˇø£ ã+<ÛäTe⁄˝≤yÓT uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq eTX¯S∫ø£+‘√ eTs¡DÏ+∫+~. ÄyÓT ≈£î≥T+;≈£î\T >∑÷&Ü ªªe÷≈£î uÛj Ñ T· +μμ n+≥÷ ùde ≈£L&Ü #˚jT· ˝Ò<Tä . n+<ä T ø° j · T q |ü P qT≈£ î +fÒ m+<ä s √ kÕ{Ï y ês¡ T ªªnq+‘·+! ˙≈£î ‘·*˝¢ ìÒ ∫qï _&É\¶ THêïs¡T. ˙M s√–øÏ ùde #˚jT· &É+ e\q ˙πøyÓTHÆ ê Å|eü ÷<ä+ »]–‘˚ yê]øÏ ~¬øÿes¡T? kÕVü≤dü+ #˚jT· e<äT,› ‘·qTï e÷*q <Ûsä à¡ + ≈£L&É<Tä μμ nHêïs¡T. t nì #Ó|Œæ , düø\£ |ü]#·s´¡ \÷ ` eT\eT÷Å‘£ ø±å fi¯q+ <ä>sZ∑ T¡ ï+N Ä s√–ø±j·TH˚ #˚XÊs¡T. ÄyÓT eTs¡DùÏ dÔ Ç+{À¢ìyês¡T Ä X¯yêìï ãj·T≥≈£î |ü≥qº T ìsêø£]+#ês¡T. Äj·TH˚ X¯yêìï eT+#êìø£ÿ{Ϻ ‘·q yê´j·÷eT kÂwüºe+‘√ ã*wüºyÓTÆq u≤VüQe⁄\ MT<ä ãj·T≥≈£î |ü{≤ºsT¡ . Äj·Tq kÕ~Û+∫q ø£+&Éã˝≤ìøÏ n<˚ kÕs¡øú e£ Tì yê] uÛ≤e+. ‘·qT eTq <ÛHä ê\qT ìcÕÿeT uÛ>Ñ e∑ ‘˚‡e ø£+øÏ‘+· #˚jT· &ÉeT+fÒ, Äs¡T˝Ô q’… yê]˝À <Óy’ êìï #·÷∫yê] ùde≈£î ‘·eT XÊØs¡ø£ ã˝≤qï]Œ+#·&eÉ T+fÒ sTT<˚ ø±uÀ\T! ÄyÓT ‘ê\÷≈£î yês¡T ÄyÓT e+{ÏqTqï q>∑\T e÷Å‘+· rdæeTàì e÷ ‘·+Å&>ç ±]ï ø√sês¡T! yÓTT<ä≥ Äj·Tq ø=ìï e÷Å‘· + rdæ # êÃs¡ T . ø±ì yê] ÄX¯ ø £ + ‘· T ˝Òøb£ ˛e&É+, yê] ne÷qTwü‘«· + #·÷∫ »>∑T|ü‡‘√ ø=ìï q>∑\T Ä <˚Vü‰ìπø e⁄+∫ <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. Hê&ÉT ne÷yêdü´. eTX¯S∫ø£+‘√ Ä kÕj·T+Å‘+· eTs¡D+Ï ∫q ÄyÓT <˚V‰ü ìï sêÅ‹ Å>±eT+˝À ‘Ó\y¢ êπs es¡≈L£ e⁄+&ÜìøÏ M\T ø±<äHêïs¡T. ã+<ÛäTe⁄\T düàXÊHêìøÏ X¯yêìï yÓ÷j·T&É+ uÛj Ñ T· eTHêïs¡T. Äj·TH=ø£ÿsπ X¯yêìï yÓ÷düTø¬ [fl <äV≤ü q+ #˚dæ e#êÃs¡T. Ä dü+>∑‹ ‘Ó*dæ ªªHêHêï! MT

eTqdü‡|ü &Ó˝≤e⁄qï~?μμ nq&ç–‘˚, ªªø±˝Àzdæà˝Àø±Hé düe÷Vü≤s¡TÔ $TVü≤ Å|eü è‘·'Ô μμ nqï ^‘êyêø£´+ yÓT~*+~ nHêïs¡T!

ªªH˚qT b˛‘˚ Hê q\T>∑Ts¡T _&ɶ\ uÛ≤s¡+ MTMT<ä |ü&ÉT‘·T+<äqï uÛÑj·TeTedüs¡+ ˝Ò<äT. HêπøMT »s¡>∑<äT. eTT+<äT ìdü‡Vü‰j·TeTTsê˝…’q Ä s√–øÏ∫Ãq e÷≥ Å|üø±s¡+ ùde #˚j·T&É+ <Ûäs¡à+, <Ûäsêàìï e÷*q ‘·q+ |üìøÏsê<äTμμ ªªdüeT˝ÀcÕºX¯à ø±+#·q'μμ ` eT{Ϻ >∑&ɶqT, ã+>±sêìï düeT+>± #·÷&É>∑\>∑&É+ jÓ÷– jÓTTø£ÿ \ø£D å +, |æÅ‘ê]®‘y· TÓ qÆ ÄdæqÔ +‘ê e÷ ‘·*>¢ ±] Äs√>∑´+ ø√dü+, e÷ q\T>∑T] #·<Tä e⁄\ ø√dü+, dü+‘√wü+ ø√dü+ ø£s¡÷Œs¡+˝≤>∑ Ks¡Tà #˚ùdXÊs¡T >±ì yês¡∆ø£´+˝À ‘·eTø√düeTì øÏ+∫‘·TÔ ≈£L&Ü <ë#·Tø√˝Ò<Tä . ‘·*¢ b˛sTTq u≤<Ûä eTeTà*ï ø£è+>∑Bj·T≈£î+&Ü e⁄+&Ü\ì y˚Ty˚T~ ø√]‘˚ n~ ø=ì#êÃs¡T. mø£ÿ&çøÏ ø√]‘˚ nø£ÿ&çøÏ q\T>∑T]˙ rdæø¬ fi≤fls¡T. e÷≈£î J$‘·+˝À ñ‘·eÔ ÷X¯j÷· ˝ÒsŒ¡ &É&ÜìøÏ ø±oe+{Ï Å|<ü X˚ Ê\˝À e÷ $<ä´qT ø=qkÕ–+#·&+É ` sTT˝≤ Ks¡Tà #˚XÊs¡T. ÄdæìÔ e÷ q\T>∑T]ø° sêdæ∫Ã, eTeTà*ï ã+<ÛTä e⁄\ ø£|Œü –+∫ yê]ì eTs=ø£ $yêVü≤+ #˚dTü ≈£îì ‘Ó]|æ>± J$+#·eTì m+<äs√ dü\Vü‰ sTT#êÃs¡T. ø±ì Äj·Tq ªªÄdæìÔ ùdÔ yêfi¯ófl bÕ&ÉT #˚dTü ø√e#·TÃ. ñ ‘·eÔ T $<ë´ dü+kÕÿsê\ìùdÔ yês¡T bÕ&ÉT#˚dTü ø√˝ÒsT¡ . ø£qTø£ á u≤<Û´ä ‘·qT H˚qT ìs¡«Væ≤+#ê*μμ nì #Ó|Œæ j·÷e<ëdæ˙∆ n+<äT≈£î e´j·T+ #˚d,æ n‘·´+‘· ÅXe¯ T‘√ >∑÷&çq yÓ<’ ´ä eè‹Ô <ë«sêH˚ JeH√bÕ~Û ì >∑ & ç d ü ÷ Ô , Ä eè‹Ô ì Äj·TTπs«<ëìø°, jÓ÷>∑ XÊÅkÕÔìø°, y˚<ë\≈£L ø£\ düeTq«j·÷ìï |ü]XÀ~Û+#·&ÜìøÏ kÕ<Ûqä +>± #˚|{ü ≤ºsT¡ . Äj·Tq düèwæ+º ∫q ªz»ìμ nqT Wwü<eäÛ TTqT \ø£*å ∫à ø=qTø√ÿyê\ì dæ+>∑|Pü sY, u§+u≤sTT\˝Àì X‚≥T¢ m+‘√ Å|j ü T· ‹ï+#ês¡T. ø±ì Äj·Tq $<ä´ qeTTàø√˝Ò<Tä . 14

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


n‹ dü«\Œ+>± Ä<Ûë´‘·à $<ä´ø£*HZ ê, jÓ÷>∑ X¯øÔÏ ø£*HZ ê <ëì düV‰ü j·T+‘√ •wü´ ùdø£sD ¡ #˚jT· &É+, ‘·eT jÓ ÷ >∑ X¯ ≈ £ î Ô \ qT >∑ T ]+∫ uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ #˚ ‘ · Å|ü # ês¡ + #˚sTT+#·Tø√&É+, ø°]Ôø√dü+ bÕ≈£î˝≤&É&É+ ˝Àø£+˝À #·÷kÕÔeTT. ø±ì n{Ϻ ø°]ìÔ ì+<ä‘√ ‘·T\´+>± ‘·\∫ |ü]‘·´õ+#·&Éy˚T ñ‘·ÔeT ‘ê´>∑+. ªª‘ê´π>HÓ’ πøq neTè‘· ‘·‘·Ô«e÷qX¯ó'μμ ` ‘ê´>∑yÓTTø£ÿ <ëì e\qH˚ neTè‘·‘·Ô«+ ø£\TZ‘T· +<äì y˚<+ä #ÓãT‘·T+~. y˚<+ä #Ó|Œæ q~ Äj·Tq≈£î s¡ø+Ô£ ˝À sTT$T&ç b˛sTT+~. nìï ‘ê´>±\ ø£+fÒ ø°]Ô ‘ê´>∑+ ø£]qƒ +. n~ düHê´düT\H˚ e<ä\<äì X¯+ø£sT¡ \T ªª»{Ï˝À eTT+&û \T+∫‘· øπ X¯' ø±cÕj·÷+ãs¡ ãVüQø£è‘· y˚w'ü ` ‘·<|ä æ düeTT+#· ‘ê´XÊbÕe'μμ n+{≤s¡T. nìï+{Ï˙ ‘·´õ+∫Hê ÄX¯ nH˚ <ëìï e<ä\&É+ #ê˝≤ ø£weºü T+{≤s¡T. ªªyê] _&É\¶ ô|’ m+‘· ÄX¯ eTeTø±sê\T+fÒ J$‘êìï yê] ø£+øÏ‘+· #˚kÕÔsT¡ ?μμ nì|ædTü +Ô ~, eTeTø±sê\qT ‘·´õ+#·&+É ù|]≥ u≤<Û´ä ‘·\qT ‘·| ü ø√#·÷#˚ ø£|≥ü $sê– eTqdüT‡≈£î. ø±˙, u≤>± #·÷ùdÔ ‘Ó\TdüT+Ô ~. u≤<Û´ä ‘·qT ìs¡«]Ô+∫ eTeTø±sêìï ‘·´õ+#·&+É ì»yÓTqÆ $y˚øe£ Tì. n<˚ ndü˝q’… ìcÕÿeT ø£sêà#·sD ¡ . Äj·Tq J$‘·+ y˚<ä $C≤„q XÀ<Ûäqø£+øÏ‘·+. j·T»„eTj·TyÓTÆq J$‘êìï >∑&|É &ü yÉ T˚ Äj·Tq \ø£´å +. _&É\¶ u≤<Û´ä ‘· Ä j·T»„ø±s¡´+˝À uÛ≤>∑+. n+<äTøπ Äj·Tq ‘·q _&É\¶ qT ‘·eT‘√ ≈£L&Ü ‹|ü ≈£îH˚ yês¡T ø±<äT. eè<ë∆|ü´+˝À düTe÷s¡T 80 dü+e‘·‡sê\ es¡≈L£ ≈£L&Ü Å|j ü ÷Ó »≈£î\T, dü«‘·+Å‘T· \T nsTTq ‘·eT _&ɶ\yÓTÆq e÷‘√ ìedæ+#·˝Ò<äT. ‘·eT dü+s¡øDå£ uÛ≤s¡+ kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· es¡≈L£ e÷ô|’ |ü&≈É L£ &É<ìä yê] ìs¡j í T· +. n+<äTøπ ˇø£ÿsπ $»j·Tyê&É˝À ˇø£ >∑~˝À ñ+≥÷, ‘·eT e+≥ ‘êy˚T #˚dTü ø=+≥÷, ‘·eT y˚<Xä À<Ûqä kÕ–+#·T≈£îHêïs¡T. _&ɶ\yÓTÆq y˚TeTT u≤<Ûä|ü&É≈£î+&Ü n|ü &É| ü &ÉT Äj·TH˚ e∫à q\T>∑TØï #·÷∫ e#˚Ãyês¡T. e÷ ø±s¡´Åøe£ ÷\˝À ìeT>∑Tï\yÓTÆ Äj·TqqT ‘·s#¡ T· #·÷&É düeTj·T+ ˝Òì eTeTTà\qT ‘·eT sTTcÕ˜qTkÕs¡+, ‘·eT kÕqT≈£L\+ø√dü+ e÷ J$‘ê\qT eT\#·Tø√eTì ã\e+‘· + #˚ j · T ˝Ò < ä T . e÷ b˛wü D , •ø£ å D \≈£ î J$‘êqï+‘ê n+øÏ‘+· #˚dqæ Äj·Tq e÷ ùdeqT ‘·eT Vü≤≈£îÿ>± ø√s¡ø£ e÷ J$‘ê\qT e÷ n;ÛcÕº\qqTdü]+∫ J$+#·&ÜìøÏ $&ç#ês¡T. ‘êqT ø£wæº+∫ |ü+&ç+∫q |ü+≥qT ˝Àø±ìøÏ $&É∫ ‘êqT |üøÿ£ ≈£î‘=\– ‘·eT¬sø£ÿ\ MT<ä ‘êy˚T 80e dü+e‘·‡s¡+ es¡≈L£ J$+#·#&· eÉ TH˚ <ëìø£+fÒ ‘ê´>±q÷ïVæ≤+#·&+É ø£w+ºü . ‘·eT jÓ÷>∑ X¯ø‘ÔÏ √,

n|üPs¡« yÓ<’ ´ä $C≤„q+‘√ m+‘√ $wüeTyÓTqÆ s√>±\qT ‘·–Z+∫ ≈£L&Ü Ä ø°]Ôì |üÅ‹ø£\˝Àø°, Å>∑+<∏ë\˝Àø° møÏÿ+#·Tø√˝Ò<Tä . yês¡øú ´£ +˝À ‘·eT ø±<Ûës¡+ ø±e&ÜìøÏ <ÛHä êìï ì\Te #˚dTü ø√˝Ò<Tä . nB ªªdüeT˝ÀcÕºX௠ø±+#·q'μμ n+fÒ. Ç{Ϻ eTVü≤‘·Ôs¡ J$‘êìøÏ ‘·–q≥T¢qï~ yê] #· s ¡ e ÷qTuÛ Ñ ÷ ‹. ˝Àø£ + ˝À dü < ä T Z s ¡ T ø£ è |ü ø √dü + eTTeTT≈£îå e⁄\T bÕ≥Tã&É≥+ ø£ìŒdüT+Ô ~. ø±ì dü<Tä sZ T¡ yÓq’ yê&ÉT Äj·Tq |æ\eø£H˚ Äj·Tqô|’ ø£è|ü #·÷|æ Äj·Tq˝À ©q+ø±e&É + $X‚ w ü y ˚ T . Äj· T q @ dü ‘ · T Œs¡ T wü ß ˙ |üPõ+|ü˝<Ò Tä , <Ûë´ì+#·˝<Ò Tä . nsTTHê sT÷ Åø+Ï ~ yê] nqTuÛeÑ + m+‘· $X‚w+ü ! Ä nqTuÛyÑ êìï yê] e÷≥\˝À bı+<äT|üs¡TkÕÔqT. ªª1975e dü+e‘·‡s¡+˝À $»j·Tyê&É˝À ˇø£Hê{Ï eT<Ûë´Vü≤ï+ n|ü &˚ H˚qT ìÅ<ä˝Ò∫ eT+#·+ MT<ä ≈£ L s¡ T ÃHêïqT. ø£ | ò ” ï , ‘Ó \ ¢ { Ï ‘· \ >∑ T &É ¶ <Û ä ] +∫q ÅokÕsTTu≤u≤ >∑~ ‘·\T|ü⁄ HÓ≥Tºø=ì Å|yü •˚ +#ês¡T. ªÇ~ ì»e÷, ÅueÑÛ ÷?μ nì ns¡+ú ø±ø£ #·÷dü÷+Ô &É>± Äj·Tq e∫à eT+#·+MT<ä Hê Å|üø£ÿH˚ ≈£Ls¡TÃì, ªe#êÃqTμ nHêïs¡T. ªÇ<˚$T{Ï? H˚qT $TeTà*ï, |üPõ+#·qT>∑<ë! nsTTHê yê´dü T , uÛ Ñ s ¡ < ë«» e⁄+&É > ± Hê <ä > ∑ Z s ¡ ¬ ø +<ä T ø=#êÃs¡ T ?μ nHêïqT. ªHêø£ ≥ Te+{Ï ÅbÕeTTK´‘·\T ˝Òe⁄. Hê≈£î sêyê\ìŒ+∫ e#êÃqT. sêe<ä+› {≤yê? H˚qT eùdÔ nuÛ´Ñ +‘·se¡ ÷?μ nHêïs¡T kÕsTT. ªHêπøeTuÛ´Ñ +‘·s+¡ ˝Ò<Tä . $TeTà*ï sêe<äH› eÓ s¡+{≤s¡T? MTsêø£ n+<äs÷¡ ø√s¡<–ä q<˚><∑ ë!μ nHêïqT. Äj·Tq≈£î Hêô|’ >∑\ Åù|eT ø±X¯Ãs¡´b˛‘·÷, ªnsTT‘˚ e∫à j˚T$T #˚j·÷\qT≈£îHêïs¡T?μ nq&ç>±qT. Äj·Tq˝Ò∫ ¬s+&ÉT #˚‘T· \‘√ Hê yÓT&ÉqT #·T{Ï,º ‘·q s¬ +&ÉT ø±fi¯flq÷ Hê q&ÉTeTT #·T≥÷º y˚d,æ qqTï øö>∑*+#·Tø=ì, ª#·÷dü÷+Ô &ÉT, H˚qT ˙˝ÀøÏ e#˚ÃdüTHÔ êïqT. nø£ÿ&˚ e⁄+{≤qTμ n+≥÷ Hê˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷s¡T. n{≤¢ 7, 8 s√E\T es¡Tdü>± Å|‹ü s√p eT<Ûë´Vü≤ïeT<˚ düeTj·÷ìøÏ n<˚ nqTuÛeÑ + ø£*+Z ~. Ä ‘·sê«‘· 10 s√E\≈£L, 15 s√E\≈£L kÕsTT <äsÙ¡ q $TdüT+Ô &˚yês¡T. Å|‹ü kÕ] sT÷ nqTuÛeÑ yÓTqÆ ‘·sê«‘· Hê¬ø+‘√ Äq+<ä+>± e⁄+&˚~μμ.

15 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

>∑Ts¡Ts¡÷bÕ˝…q’ >∑Ts¡Tã+<ÛTä e⁄\+<ä]ø° qeTdüÿ]+∫ MT $TÁ‘·T&ÉT ˇø£ dü+|òüT≥q >∑Ts¡T≈Ô î£ ‘Ó#T· Ã≈î£ +≥THêï&TÉ . |ü$‘Á y · TÓ q Æ e÷|òTü e÷dü+˝À á düìïyX˚ +¯ >∑Ts¡T≈Ô î£ sêe&É+ Hê |üPs¡«»qà düTø£è‘·+. n+<äTHê sπ |ü⁄ •esêÁ‹. Ä |ü$‘Á · ~qeTTq |üP»´ Ä#ês¡T´\T l møÏÿsê\ uÛsÑ < ¡ ë«» eTVü≤sêCŸ\T kÕø屑·÷Ô Ä |üs¡y˚TX¯«s¡Tì s¡÷|ü+˝À <äs¡Ùq$T∫Ãq á ©\ Hê eT~øÏ »„|øÔæ sÏ êe&É+ m+‘√ Äq+<ä<ëj·Tø£+. n$ H˚qT &ç^Á #·~y˚s√E\T. |ü+#êsêeT øπ ‘Áå ê\˝À ˇø£fq Æ… k˛y˚TX¯«sê\j·T+ ;ÛeTes¡+˝À e⁄+~. nø£ ÿ &É áX¯ « s¡ T &É T #· + Á < ä T &ç # ˚

Á|ü‹wæ˜+|üã&ç, #·+Á<äø£fi¯qT nqTdü]+∫ ‘·q XÀuÛq Ñ T e÷s¡Tdü÷Ô uÛ≈Ñ î£ \Ô qT n\]düTq Ô ï n<äT“‘¤ y · TÓ q Æ eTVü‰πøåÁ‘·+. H˚qT, eTq >∑Ts¡Tã+<ÛäTyÓ’q eTs=ø£ $TÁ‘T· &ÉT Ä øπ ‘Áå +· <ä]Ù+#·&+É |ü]bÕ{Ï. ˇø£kÕ] Hê $TÁ‘·Tì‘√ H˚qT sTT{≤¢ nHêïqT ` ªªá XË’e øπ ‘Áå +· ˝À ≈£L&Ü uÛsÑ < ¡ ë«» >∑Ts¡T<˚e⁄\T *+>∑s÷ ¡ |ü⁄˝…’ n+<ä] |üP»\T n+<äT≈£î+≥THêïsT¡ μμ. n|ü⁄Œ&TÉ Hê $TÁ‘T· &ÉT (n|üŒ{øÏ +Ï ø± >∑Ts¡T<˚e⁄\T >∑T]+∫ n‘·ìøÏ >∑Ts¡Te⁄ nqï n_ÛÁbÕj·T+ ˝Ò<äT) ªªn<˚$T{Ï! ˇø£ eTìwæì kÕø屑Y |üsy ¡ T˚ X¯«s¡Tì‘√ b˛\Ã&e É ÷!μμ nì nX¯Ãs´¡ #·ø‘Ï T· &Ój ’ ÷ · ´&ÉT. ‘·q˝À ‘êqT sT÷ $<Û+ä >± nqT≈£îHêï&TÉ , ªªHê $TÁ‘T· &ÉT @$T{Ï, ˇø£ eTìwæì 16

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


•es¡÷|ü+>± uÛ≤$düTH Ô êï&TÉ ?μμ. n|ü⁄Œ&TÉ »]–+~ ˇø£ nìs¡«#·˙j·TyÓTq Æ dü+|òTü ≥q. Ä s√E sêÁ‹ Hê $TÁ‘T· &çøÏ ø£\˝À >∑s“¡ >¤ T∑ &ç˝À >∑Ts¡T<˚e⁄\ |ü≥+ e⁄qï≥T¢, Ä |ü{≤ìøÏ |üP»\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æ+∫+~. ÄVü‰! @$T n<äèwü+º Hê $TÁ‘T· &çø!Ï n\Hê&ÉT l >∑ T s¡ T &É T qs¡ π ø dü ] øÏ ‘êqT, ø£ ˝ Ò ¢ X ¯ « s¡ T &É T ˇø£ÿfÒqì ìs¡÷|æ+∫q dü+|òTü ≥q˝≤ e⁄+~ sT÷ ©\. á $X¯«eT+‘ê ‘êHÓq ’ |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\≈£î sT÷ ©\qT | Á < ü ]ä Ù+#·&+É ˇø£ ˝…ø±ÿ! á $wüjT· + >∑Ts¡T≈Ô î£ e∫Ãq|ü⁄Œ&TÉ Hê ø£qTï\ yÓ+≥ Äq+<ëÁXó¯ e⁄\T C≤s¡T‘·÷ e⁄+{≤sTT. n|ü⁄Œ&ÉT Hê≈£î Áo >∑Ts¡T#·]Á‘·˝À 52e n<Ûë´j·T+˝À 2e ù|sê˝À HêeT<Ûës¡≈î£ ì bÁ Õs¡q ∆ >∑Ts¡T≈Ô î£ e∫Ã+~. n~ sT÷ $<Û+ä >± e⁄+~. ªªkÕ«MT! n∫+‘· T ´˝… ’ q $TyÓ T à˝≤ <Ûë´ì+#˚~? düs¡«>∑‘·T˝…’q $TeTTà mø£ÿ&çø£ì ÄVü‰«ì+#˚~? á $XÊ«ìπø ÄÁX¯j·TyÓTÆq MT≈£î Ädüq+ düeT]Œ+#˚<Ó˝≤? rs¡∆πøåÁ‘ê\πø |ü$Á‘·‘· #˚≈L £ s¡Ã>\∑ MT bÕ<ä |ü<ëà\qT <˚ì‘√ ø£&>πç ~? $X¯«ø£se Ô¡ ⁄, düs«¡ ø£se Ô¡ P nsTTq MT #˚‘T· \≈£î ns¡È´+ düeT]Œ+#˚~ m˝≤? dü|üÔ düeTTÁ<ë\H˚>±ø£ sT÷ $X¯ « eT+‘· { Ï ˙ ø£ & É T |ü ⁄ ˝À <ë#· T ø=qï MT≈£ î Ä#· e Tq+ H˚ H Ó ˝ ≤ dü e T]Œ+#· > ∑ \ qT? X¯ ó <ä∆dü‘·Ô«dü«s¡÷|ü⁄˝…’q MT dü«s¡÷|üy˚T ˝Àø±\qT bÕeq+ #˚dTü +Ô fÒ, MTπøeTì kÕïq+ #˚sTT+#˚~? Äø±X¯ y ˚ T X¯ Ø s¡ + >± >∑ \ MT≈£ î H˚ q T düeT]Œ+#·<–ä q eÁdy Ôü T˚ eTTqï~? #·‘T· s¡TàKT&Óq ’ ã Á Vü≤à<˚e⁄DÏí düèwæ+º ∫q MT≈£î j·T»„d÷ ü ‘Á +· e\q ø£ ˝ Ò Z ˝≤uÛ Ñ y ˚ T eTTqï ~ ? dü s ¡ « Je⁄\ ‘êbÕìï Vü≤]+#·>\∑ MT≈£î >∑+<Û˝ä | Ò q ü y˚T$T #˚jT· >∑\<äT? Ç#· à ¤ ˝ Ò ˝Ò ì MT≈£ î @ |ü P e⁄« dü e T]Œ+∫ | Á ‹ ” H=qs¡Ã>\∑ qT? dü«j·T+ dü+‘·Twüß\º T, Ä‘êàq+<ä dü«s¡÷|ü⁄\÷jÓÆTq MT≈£î H˚qT düeT]Œ+#·<ä–q <Û ä ÷ |ü yÓ T ø£ ÿ &É T qï ~ ? dü « j· T + Á | ü ø ±X¯ ≈ £ î \T, C≤„ q CÀ´‹ dü « s¡ ÷ |ü ⁄ ˝… ’ q MT≈£ î H˚ q T B|ü + düeT]Œ+#·&e É ÷? »>∑‘bY ˛wü≈î£ ˝…q ’ MT≈£î j˚T$T HÓy ’ < ˚ ´ä + sTTe«>∑\qT? ì‘·´ düTeTTKT&Óq ’ MT≈£î ‘ê+ã÷\+ e\q j˚T$T Á|üjÓ÷»q+? qø£åÁ‘·

Á > ∑ V ü ≤ >√fi≤<ä T ˝Ò MT≈£ î ì‘· ´ ìsê»Hê*dü ÷ Ô dü s ¡ « Je⁄\ Vü ≤ è<ä j · ÷ \˝Àq÷, eT]j· T T $X¯«eT+<ä+‘·{≤ | Á D ü y√#êÃs¤ D ¡ ø=qkÕ–dü÷Ô MT eTVæ≤eTqT ø°]Ôdü÷Ô+fÒ MT≈£î ˙sê»qyÓT˝≤ sTTyê«˝À, $TyÓ T à˝≤ dü T Ô ‹ +#ê˝À Hê≈£ î ‘Ó*j·T&É+˝Ò<Tä . düs«¡ >∑‘T· ˝…q ’ MT≈£î | Á < ü øä D åÏ yÓT˝≤ #˚j÷ · *? á HêeTs¡÷bÕ‘·àø£yTÓ q Æ $X¯«eT+‘ê MT bÕ<ä y ˚ T nsTTe⁄+&É > ± H˚ H Ó ø £ ÿ &É ì qeTdüÿ]+#˚~? Hê ˝À|ü\, yÓ\T|ü˝≤ì+&çjT· Tqï MT≈£î jÓT#·Ã{Ïø£ì ñ<ë«düq #Óù|Œ~? kÕ«MT! <ä j · ÷ eTj· ÷ ! $XÊ«<Û ë sê! sT÷ dü + kÕs¡ düeTTÁ<ëìï uÛ< ÁÑ +ä >± <ë{Ï+#·>\∑ HÍø£e+{Ïyês¡T MTs¡T. Hê bÕ*{Ï l>∑Ts¡T&ÉT MTπs!μμ z+ qyÓ÷: uÛÑs¡<ë«C≤j·T qeT: n∫+‘ê´ e´ø£Ôs¡÷bÕj·T ìs¡TZD≤j·T >∑TD≤‘·àH˚, düeTdüÔ »>∑<ë<Ûës¡ eT÷s¡Ôj˚T ÁãVü≤àDÒ qeT:!! HêeTs¡ ÷ |ü >∑ T Ds¡ V æ ≤ ‘· T &É > ∑ T ≥ e\q ∫+‹+|ü q \$ø±ìyê&É T , s¡ ÷ |ü e TT e´ø£e Ô TTø±ìyê&ÉT, ìs¡TD Z T&ÉsTT´ >∑TDeTT\˙ï ‘êH˚ nsTTqyê&ÉT, Á‹>∑TDeTT\T ‘êH˚ n>∑T≥ e\q ‹ Á >∑TDeTT\ #˚‘· #˚jT· ã&çq düeTdüÔ »>∑‘T· q Ô ≈£î n<Ûës¡yÓTÆq{Ϻ ÁãVü≤à≈£î qeTkÕÿs¡eTT (nq>± |üsã Á¡ Vü≤à dü«s¡÷|ü⁄&Óq ’ >∑Ts¡Te⁄q≈£î düeTkÕÿs¡eTT). C…’ kÕsTT e÷düsº !Y

35% Discount 17

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

- Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»

‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À Á|üC≤<äsD¡ bı+~q s¡#s· TT‘·\˝À l ø¬ . düu≤Û ˇø£sT¡ . yÓTT<ä{À¢ Ms¡T Hêdæ≈ú î£ \T>± ñ+&˚yês¡T. ø±˙ Ä#ês¡´ uÛsÑ <¡ ë«» eTVü≤sêCŸ Áyêdæq ªªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·+μμ Á>∑+<Û|ä sü q¡ƒ , l kÕsT÷düTì <äjT· e\q M]˝À Ä<Ûë´‹àø£‘ô· |’ #Ó<sä ì¡ ÄX¯øÔÏ j˚Ts¡Œ&ç+~. ‘·eT≈£î l kÕsTT #·÷|æq ©\qT, l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT eT]j·TT e÷düºs¡T>±]jÓTTø£ÿ Ç‘·s¡ s¡#·q\qT Á|üX¯+dædü÷Ô yês¡T sêdæq ˝ÒKqT MT‘√ |ü+#·T≈£î+≥THêïeTT. 18 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


Äràj·TT\T uÛÑs¡<ë«» >±]øÏ qeTdüT‡\T! ‘·eT Á>∑+<Ûä+ kÕsTT©˝≤eTè‘êìï #·~yêqT. ÄeT÷˝≤Á>∑+ #·~yêqT. á Á>∑+<Ûëìï |ü&Éø£ô|’qT+&ç »ãT“‘√ e⁄+≥÷ #·~yêqT. Ä »ãT“ \ø£åD≤\T n‹ $∫Á‘ê\T. ÄbÕ<äeTdüÔø£+ n–ïC≤«\˝À¢ <äVæ≤+#·ã&ÉT‘·Tqï≥T¢ u≤<Ûä.. ‘·|üq. eT<Ûë´Vü≤ï+ yÓT\≈£îe |üP]Ô>±˝Òì <äX¯˝À Áo kÕsTTu≤u≤qT #·÷#êqT. yês¡T {° n&ç>±s¡T. kÕj·T+ø±\+ 5 >∑+≥\≈£î »ãT“ qj·TeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. Ä dü«bÕïedüú˝À es¡¸+ e∫Ã+~. ˇø£ bÕeTT e∫Ã+~. yês¡T Áo s¡eTD≤ÁX¯eT+ yÓ’|ü⁄ yÓ&ÉT‘·THêïs¡T. H˚qT u≤>± y˚T\Tø=HêïqT. kÕsTTe˝Ò ‘·\≈£î ‘·T+&ÉT>∑T&ɶ #·T≥Tºø=ì {° ‘Ó|æŒ+∫ H˚H˚ ‘ê>±qT. Ç+‘·˝À es¡¸+ e∫Ã+~ ì»+>±H˚. ◊~+{ÏøÏ Ä »ãT“ qj·TyÓTÆ+~. 7 >∑+≥\≈£î $ÁXÊ+‹>± ‹HÓïô|’ ≈£Ls¡TÃqï|ü⁄Œ&ÉT bÕeTT e∫Ã+~. H˚H˚ ø£Ás¡‘√ ø={≤ºqT. Çe˙ï »]>±sTT. Ä dü«|üï+˝À U≤∞>± yÓ[flq ˇø£ ù|{Ïø£ yêdüÔe»>∑‘·TÔ˝À ø£ìŒ+#·˝Ò<äT. u≤u≤ e<ä*yÓ[flq ‘·T+&ÉTã≥º ≈£L&Ü Hê≈£î yêdüÔ$ø£ »>∑‘·TÔ˝À ø£ìŒ+#·˝Ò<äT.n$ edüTÔe⁄\T ø±e≥+e\¢H˚yÓ÷. M{Ïq+‘ê Hê &Ó’Ø˝À Áyêdæ e⁄+#êqT. ˇø£ yê´dü+˝À $e]+#êqT, ø±˙ n~sTT+ø± eTTÁ~+#·ã&É˝Ò<äT. Çe˙ï MT¬ø|ü⁄Œ&√ Áyêj·÷\qTø=HêïqT ø±˙ sTT|ü⁄Œ&ÉT ÁyêdüTÔHêïqT. m+‘√ eè<Ûë∆|ü´+˝À ñqï e÷ ‘·*¢ sT÷ ø£åD+˝À »ãT“‘√ e⁄Hêïs¡T. á $wüj·÷ìï Ä˝À∫dü÷Ô u≤u≤qT düà]dü÷Ô e⁄+&É>± ∫s¡+J$ ÁoìyêdüT\T e#êÃs¡T. MT Á>∑+<Ûä |üsƒ¡q+˝À »]–q á eTVü‰<äT“¤‘·yÓTÆq ñ<ä+‘·+ ø£s¡TD≤eTj·TT&Ó’q kÕsTTu≤u≤ $˝≤dü+. uÛÑ>∑yêHé s¡eTDTì nqTÁ>∑Vü‰eTè‘·+. eTq+ mø£ÿ&ÉTHêï ˇø£]˝À ˇø£sT¡ e⁄qï ø±s¡D+>± ñ‘·sÔ ¡ Á|ü‘T· ´‘·sÔ ê\|ü≥¢ Hêø£+‘· ÄdüøÔÏ e⁄+&É≥+˝Ò<Tä . MT eT¨<ä´eT+˝À áX¯«s¡T&ÉT e⁄qï+<äTq n~ eTVü‰<äT“¤‘· |ò*ü ‘êìïdüT+Ô ~. $X¯«ø£fi≤´D<ëj·Tø±˝…q’ MT Á>∑+<Ûë\T |ü$Á‘ê‘·à\ø£+fÒ $\TyÓq’ $. yê{Ï˝Àì Á|ü‘´· ø£så +¡ ˝Àq÷ uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT kÕø屑·ÿ]düTHÔ êïs¡T. ôd\e⁄. áX¯«s√»j·T‹. MT ¬ø. düuÛ≤

19 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

HÓ’$TXÊs¡D´+˝À l nK+&Üq+<ä düsd¡ «ü ‹ ø=+<äsT¡ kÕ<ÛTä e⁄\‘√ dü<√Zw˜æ »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. n$T‘· eè<äT∆&Ó’q ˇø£ düHê´dæ ‘·q Á>±eTdüTú\T ‘·eT ÄÁX¯eT J$‘êìøÏ mH√ï ø£cÕº\T ø£*ZdüTÔHêïs¡ì #Ó|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. l nK+&Üq+<äT\T q$«, ªªn˝≤ ø£wüºeTqTuÛÑ$+∫ Áø£eT+>± z]$T H˚s¡TÃø√e&Üìπø uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT n˝≤ »s¡>∑ìkÕÔ&Éì, kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î Ä u≤<Ûä\qT zs¡TÃ≈£î+≥÷ uÛÑ>∑e+‘·TDÏí düà]dü÷Ô e⁄+&Ü*, Çø£ #˚‘ø· ±q|ü⁄&ÉT uÛ≈Ñ î£ &Ô q’Ó yê&ÉT Ä #√≥ $&ç∫ b˛yê˝Ò>±ì <Óã“≈£î <Óã“ rj·T≈£L&É<ìä μμ #ÓbÕŒs¡T. n<Ûsä êàìï m<äTs=ÿì ìÁ>∑V≤æ +#·&+É dü+kÕs¡T\ <Ûsä à¡ eTì, düHê´dæøÏ ‘·><∑ ˙¡ä #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq m+‘· #Ó|Œæ Hê Ä eè<ä∆ düHê´dæ }s¡≥ #Ó+<ä˝<Ò Tä . ∫es¡≈î£ l nK+&Üq+<ä düsd¡ «ü ‹ ‘êeTT www.saibharadwaja.org

eT<ÛTä s¡ ãè+<ëeq+˝À ùd$+∫q ªˇ&çj÷· u≤u≤μ nH˚ eTVü‰‘·Tà&ç eè‘êÔ+‘·+ ≈£î|¢ +Ôü >± #ÓbÕŒs¡T. ªªˇ&çj÷· u≤u≤ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ m+<äs¬ +<äs√ uÛ≈Ñ î£ \Ô T, •wüß´\T edüT+Ô &˚yês¡T. yê]˝À eTTK´ •wüß´&ÉT <äs¡ÙHêìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\qT, ∫es¡≈î£ kÕ«$Tì ≈£L&Ü mH√ïØ‘·T\ y˚~dÛ Tü +Ô &˚yê&ÉT. uÛ≈Ñ î£ \Ô +<äs÷¡ n‘·ìì ‘=\–+#·eTì..... m+‘√ kÕ«$Tì ‘·eT dü«Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ u≤~Û+#·kÕ>±s¡T. yÓTT<ä{Ï •wüß´DÏí yês¡+<äs÷¡ ø£\dæ ‘=\–+∫ Äj·Tq≈£î XÊ+‹ì ø£ * Œ+∫q+<ä T ≈£ î Äj· T q ø£ è ‘· » „ ‘ · ‘ √ ‘· e T sTTcÕº s TTcÕº \ ≈£ î $<Û ˚ j · T T˝… ’ e⁄+&Ü\qï≥T¢ Á|üe]Ô+#·kÕ>±s¡T. Áø£eT+>± kÕ«$T ndüeTs¡T&∆ ìÉ , ‘êy˚T yê] s¡ø≈å£ î£ \eT˙ #Ó|⁄ü Œø=qkÕ>±s¡T. yÓTT<ä{Ï •wüß´&ÉT >∑÷&É ‘·qqT yês¡+<äs÷¡ ø£\dæ ‘=\–düT+Ô fÒ #·÷dü÷Ô

20

www.saimasterforums.org


ePs¡T≈£îqï+<äT≈£î kÕ«$Tô|’ ø£ø£åø£{Ϻ, Äj·Tq ‘·q≈£î ø£åe÷|üD #Ó|ü⁄Œø=ì |æ*|æ+#·Tø√≈£î+fÒ Äj·TqqT Vü≤‘·e÷s¡TkÕÔqì q\T>∑T]‘√q÷ X¯|<ü +ä∏ #˚jT· kÕ>±&ÉT. yÓTT<ä≥ ø=~›s√E\T n‘·&çô|’ øÏqTø£‘√ uÛÑ≈£îÔ\T Äsꓤ≥+>± kÕ«$TøÏ ø±|ü˝≤ e⁄Hêïs¡T. ø±ì Áø£eT+>± yê] uÛ Ñ ø Ï Ô ÁX¯ < ä ∆ \ T dü q ï–*¢ me] <ë] yês¡ T #·÷#·Tø√kÕ>±s¡T. yê]øÏ ÄodüT‡\T nedüsy¡ TÓ qÆ |ü⁄&ÉT ‘·|Œü Äj·TqqT <ä]Ù+#˚yês¡T ø±s¡T. n~ neø±X¯+>± rdüT≈£îì yÓTT<ä{Ï •wüß´&ÉT kÕ«$T jÓTTø£ÿ eTTK´ •wüß´DÏí eT+∫ #˚dTü ø=ì ‹]– ÄÁX¯e÷ìøÏ sêkÕ>±&ÉT. n~ >∑eTì+∫q ø=+<äsT¡ uÛ≈Ñ î£ \Ô T, ªkÕ«MT ` sT÷ <äTwüßD º íÏ eTs¡˝≤ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ #˚sT¡ düTHÔ êïπs$T?μ nì n&ç>±s¡T. kÕ«$T ªkÕ<ÛäTe⁄\yÓTÆq me]˙ s¡eTàqeTT, bıeTàqeTT. me¬se]øÏ e÷‘√ m˝≤{Ï ãTTD≤qTã+<ÛäeTTqï<√ <ëìì HÓsy¡ s˚ á &ÜìøÏ e∫Ã Ä ø±kÕÔ |üP]Ô #˚dTü ≈£îì b˛‘ês¡T. ne˙ï #·÷#·Tø√e\dæ+~ MTs¡T. e÷ø° <˚Vü≤eTTHêïb˛sTTHê ˇø£ÿfÒ. <˚Vü≤eTTqï+‘·es¡≈£L uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ, Je⁄\≈£L #˚‘·HÓ’q y˚Ts¡≈£î ùde #˚j·T&É+ ˇø£ÿfÒ e÷ $~Ûμ nì e÷Á‘·yT˚ nHêïs¡T. H˚qT n~ ø£ìô|{Ϻ #ê˝≤s√E\T kÕ«$TøÏ ø±|ü˝≤ e⁄HêïqT. ˇø£ s√E rÁeyÓTqÆ »«s¡+‘√ H˚qT ˝Òe˝Ò≈î£ +&Ü |ü & ç e ⁄HêïqT. kÕ«$T ùde≈£ î *<ä › s ¡ ÷ qH˚ ï MT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. H˚qT ≈£L&É kÕ«$T düìï~Û˝À ˇø£ kÕúqy˚Ts¡Œs¡#·Tø√e&É+ yê]øÏ sTTwüº+ ˝Ò<äT. πøe\+ kÕ«$Tì #·÷∫ e÷Á‘·yT˚ qqTï ñù|øÏ+å #ês¡T. Hê{Ï sêÁ‹ l ˇ&çj÷· u≤u≤ Hê≈£î dü«j·T+>± C≤eø±∫ sTT#êÃs¡T. H˚ q T ø£ + ≥˙s¡ T ô|{Ï º , ªkÕ«MT! H˚ q T MT≈£ î ùde #˚jT· e*‡+~ b˛sTT, MT #˚‘· ùde #˚sTT+#·Tø√e\dæ e∫Ã+~. H˚HÓø£ÿ&ç¬ø’Hê yÓ[flb˛‘êqTμ nHêïqT. kÕ«$T nqTqj·T+>± Hê ø£˙ïs¡T ‘·T&ç∫, Hê≈£î s¡>T∑ Z ø£|Œæ , ‘·\, M|ü ⁄ ì$T], ªH˚ q T ‘· * ¢ ì , ˙e⁄ _&É ¶ e ⁄. nedüs¡yÓTT∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT H˚qT >∑÷&É ˙≈£î |ü]#·s¡´\T #˚j·Te#·TÃ. Çø£ qT+&ç ˙øÏ˝≤+{Ï u≤<Ûä\T+&Ée⁄˝Ò. m|ü⁄Œ&É÷ Hê Áù|eTqT sTT˝≤ #·\>¢ ± nqTuÛ$Ñ düT+Ô &Ée#·TÃ˝Ò. á s√E≈£î Vü‰sTT>± $ÁXÊ+‹ rdüTø√. »s¡T>∑e\dæqe˙ï |üse¡ T<äj÷· fi¯óyÓq’ Ä |üsy¡ T˚ X¯«s¡T&˚ #·÷#·T≈£î+{≤&ÉTμ nì #Ó|Œæ ‘·eT eTsƒ+¡ ˝À|ü* uÛ≤>∑+˝À |ü&TÉ ≈£îHêïs¡T. s√p ‘· \ T|ü ⁄ \T eT÷dü T ≈£ î ì |ü & É T ≈£ î H˚ y ês¡ T . Ä s√E nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT qqTï |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ ø±uÀ\T, ‘·\T|ü⁄\T uÀsê¢ ‘Ós¡T#·T≈£îì |ü&ÉT≈£îHêïs¡T. Hê≈£î Ä www.saibharadwaja.org

sêÁ‘·+‘ê ˇfi¯ófl ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ìÁ<ä|{ü +ºÏ ~. yÓT\T≈£îe

ªkÕ<Û ä T e⁄\yÓ T Æ q me]˙ s¡ e TàqeTT, bıeTàqeTT. me¬se]øÏ e÷‘√ m˝≤{Ï ãTTD≤qTã+<Û ä e TTqï<√ <ëìì HÓs¡y˚s¡Ã&ÜìøÏ e∫Ã Ä ø±kÕÔ |üP]Ô #˚ d ü T ≈£ î ì b˛‘ês¡ T . ne˙ï #· ÷ #· T ø√e\dæ + ~ MTs¡ T . e÷ø° <˚ V ü ≤ eTTHêïb˛sTTHê ˇø£ ÿ fÒ . <˚Vü≤eTTqï+‘·es¡≈£L uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ, Je⁄\≈£L #˚‘·HÓ’q y˚Ts¡≈£î ùde #˚j·T&É+ ˇø£ÿfÒ e÷ $~Ûμ e#˚Ãdü]øÏ u≤>± m+&ÓøÏÿ b˛sTT+~. ÄÁX¯eTeT+‘ê »q+‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç b˛‘·Tqï~. ˝Ò∫ #·÷<äTq› T ø£<ë, Hê{Ï ns¡s∆ êÁ‹ Ä Á|ü<eäÛ T •wüß´&ÉT kÕ«$Tì Vü≤‘·e÷]à |üsês¡sTT b˛j·÷&ÉT. kÕ«$T nqï e÷≥\≈£î ns¡+∆ n|ü⁄Œ&ÉT >±˙ Hê≈£î ‘Ó*j·T˝Ò<Tä . n+‘·≈î£ eTT+<äT Ä <äTwüß&º TÉ ˇø£{Ï ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ n˝≤+{Ï Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. yÓTT<ä{ÏkÕ] uÛÑ≈£îÔ˝Ò ø£ìô|{Ϻ n‘·&çøÏ <˚Vü≤X¯ó~∆ #˚dæ |ü+|æ+#ês¡T. b˛©düT |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì u…~]+∫ $&ç∫ô|{≤ºs¡T. ¬s+&ÉekÕ] ≈£L&Ü n‘·ìì |ü≥Tºø=ì b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T >∑÷&Ü. ø±ì me¬s+‘· #˚dHæ ê »s¡ T >∑ e \dæ + ~ »]–b˛sTT+~. eTVü ‰ ‘· T à\≈£ î , kÕ<ÛäTe⁄\≈£î, j·TT<ä∆Ms¡T\≈£L ˇø£ÿfÒ <Ûäs¡à+. |ü≥Tº $&Ée≈£î+&Ü, yÓqT‹s¡>∑≈£î+&Ü dü«<Ûäs¡àe÷#·]+#·&ÉeTT ˇø£ÿfÒ ø£seÔ¡ ´+. mìï ø£cÕº\T e∫ÃHê, ∫es¡≈î£ eTè‘·T´y˚ m<äTs¬ H’ ê |ü≥Tº$&Éeì yêπs kÕ<Ûqä ˝À dü|\üò T\e⁄‘ês¡T. ˇ&çj÷· u≤u≤ ‘·eTqT s¡ø+åÏ #·Tø√e&ÜìøÏ ‘·eT X¯øìÔÏ øÏ+∫‘·TÔ >∑÷&É ñ|üj÷Ó –+#· ˝Ò<Tä . yê] <˚V≤ü + e⁄qï+‘· es¡≈î£ düs«¡ Je⁄\≈£î ì]«sêeT+>± Væ≤‘·+ #˚jT· &ÉyTÓ Tø£ÿfÒ yê]øÏ kÕs¡∆ø£‘·. n+‘·{Ï eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq yê] J$‘·+ jÓTTø£ÿ $\TeqT >∑T]Ô+∫ eTq sTT+{Ï˝Àì B|ü+>± dü+s¡ø+åÏ #·T ø√e\dæ+~ yê] uÛ≈Ñ î£ ˝Ô .Ò Bì‘√ b˛*ùdÔ MT≈£î e∫Ãq ø£ w ü º e TT m+‘· { Ï ~ ø£ q Tø£ ? μμ nHêïs¡ T l nK+&Üq+<ä kÕ«$T. n+‘·{Ï‘√ eè<ä∆düHê´dæ m+‘√ }s¡≥ #Ó+<ë&ÉT. 21 www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

- Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»

e÷ qeJ$‘êìï

kÕs¡ ∆ ø £ + #˚düTø√e&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq yÓT\≈£îe\qT XÊÁ k ÕÔ \ <ë«sê ‘Ó \ Tdü T ø=ì kÕe÷qT´\qTdü]+#ê\ì | ô <ä\› T $~Û+#ês¡T. kÕe÷qT´\≈£î sTT~ ‘·|Œü ìdü]. ø±˙ XÊÁkÕÔ\˙ï ≈£L&Ü eTVü≤˙j·TT\qT nqTdü]düTH Ô êïsTT. yês¡T #Ó|Œæ q dü‘´· dü«s¡÷bÕ˝…q ’ y˚<ë\≈£î nDÏ–eTDÏ– d ù e #˚kÕÔsTT. Hê Vü≤è<äjT· kÕÁe÷C≤´ìøÏ kÕÁe÷≥Tº, j·÷e‘Y $XÊ«ìø° dü<äTZs¡Te⁄ nsTTq uÛÑs¡<ë«» eTVü≤sêCŸ ` n+‘·{Ï eTVü≤˙j·TT\T. kÕø屑·TÔ |ü s ¡ e ÷‘· à . n+<ä T π ø ªªXÊÁ k ÕÔ q TkÕ]DÒ qeT:μμ` me]HÓ‘’ ˚ XÊÁde Ôü TT\T nqTdü]+∫ ‘·]kÕÔj÷ Ó n{Ϻ |üs¡ÁãVü≤à dü«s¡÷bÕìøÏ qeTkÕÿs¡eTT, nH˚ á

eT+Á‘e · TT Äj·Tq≈£î #·øÿ£ >± dü]b˛‘·T+~. Äj·Tq qT+&ç yÓ\Te&çq | Á r ü e÷≥qT, ‘·eT | Á r ü #˚‘q · T, | Á r ü ø£<*ä ø£qT düø\£ XÊÁkÕÔ\÷ nqTdü]kÕÔsTT. Äj·Tq XÊÁdÔü ã<äT& ∆ TÉ ø±<äT. XÊÁkÕÔ˝Ò Äj· T qj· T +<ä T ìã<ä ∆ y Ó T Æ ‘· e T ñìøÏ ì ì\T|ü⁄≈£î+{≤sTT. Äj·TH˚ ˇø£kÕ] nHêïsT¡ , ªªH˚qT #Ó| ù Œ| Á ‹ ü e÷≥≈£î, #˚d ù | Á r ü #˚‘≈· L £ XÊÁkÕÔ\˝ÀqT, ñ|üìwü‘·TÔ\˝ÀqT, uÛÑ>∑eBZ‘·˝Àq÷ Á|üe÷D+ e⁄+≥T+~. ø±yê\+fÒ #·÷düTø√!μμ nì. ªªXÊÁkÕÔ\T #Ó|Œæ q$ MTs¡T nqTdü]kÕÔsê? uÛ>Ñ e ∑ BZ‘˝· À #Ó|Œæ q <ëìï MTs¡T nqTdü]kÕÔsê?μμ nì ˇø£sT¡ Äj·Tìï n&ç–‘˚ Äj·Tq ªªÁ|r ü ìeTTwü+ ne˙ï Hê≈£î >∑Ts¡T≈Ô î£ sêe⁄, | Á r ü ø£D å eT÷ düs«¡ ‘Á ê 22

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


ì+&ç e⁄qï kÕsTTH˚ #·÷dü÷Ô e⁄+{≤qT. Äj·Tq #Ó|æŒq$ #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘êqT. n+‘˚μμ nì. Äj·TH˚ eTs√kÕ] eTs√ uÛÑ≈£îÔì‘√ >∑+;Ûs¡+>± ªªH˚q+≥÷ <Ûäs¡à+ ‘·|挑˚ Ç≥T dü÷s¡T´&ÉT n≥T bı&ÉTkÕÔ&TÉ . >∑Ts¡T| ôÔ ≥Tºø√μμ nHêïsT¡ . ìC≤ìøÏ @ |üs¡e÷‘·à ‘·‘·Ô«yÓTÆ‘˚ l <ä‘·Ô ‘· ‘ · Ô « eTT>± mH√ï j· T T>±\qT+&ç m+<ä s √ eTVü≤˙j·TT\ s¡÷|ü+˝À e÷qeC≤‹ì s¡øÏå+∫ ñ<ä]∆ düTq Ô ï<√, n{Ϻ <ä‘Ô· ‘·‘«Ô· y˚T Äj·Tq. Äj·TqqT e]í+#· j·T‹ï+∫ y˚<ë˝Ò $|òü\eTe⁄‘·THêïsTT. Äj·TqqT nqTdü]+∫ e÷qyê[ì Äj·Tq e<ä›≈£î #˚πsà ‘·eT Á|üj·T‘·ï+˝À XÊÁkÕÔ\T ‘·eTqT ‘êeTT dü‘·ÿ]+#·T≈£î+≥THêïsTT. nHê~>± edüTÔqï düHê‘·q kÕ+Á|ü<ëj·T XÊÁkÕÔ˝Ò ø±ø£, Ä<ÛäTìø£ $C≤„q XÊÁdüÔ+ ≈£î&Ü Äj·TqqT nqTdü]+#·e\dæq<˚. Äj·Tq ne‘ês¡ ø±s¡´+˝À ˇø£ ø°\ø£ uÛ≤>∑+, düHê‘·q Ä<Ûë´‹àø£ $<ä´≈£î, Ä<ÛTä ìø£ $C≤„q XÊÁkÕÔìø° düeTq«j·÷ìï n+~+#·&+É . á eTVü≤‘êÿs¡´+˝À ‘·q e+‘·T d ù e>± Ä<ÛTä ìø£ $C≤„q XÊÁd+Ôü ≈£L&Ü` |ü ] $T‘· T ˝… ’ q XÊÁ d ü Ô E „ \ T >∑ T ]Ô + #· ˝ Ò ≈ £ î Hêï ` Äj·TqqT nqTdü]+∫ ùd$+#·T≈£î+≥Tqï<ë nì|ædTü +Ô ~. BìøÏ ªªÄøÏ{ ‡ ÀdæHμé μ (Oxytocin) ñ <ä+‘·+ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D. Ôü ‘˚ Ô· mH√ï bÕ˝Ÿ C≤ø˘ (Paul Zak) nqT XÊÁdy dü+e‘·‡sê\T ø£wæº+∫ |ü]XÀ~Û+∫ e÷qe⁄ì HÓ’‹ø£‘·≈£L, düVü≤è<äj·T‘·≈£L eT÷\ ø±s¡D+ yÓTT<ä&TÉ ˝Àì ÄøÏ{ ‡ ÀdæHé nH˚ |ü<ës¡∆ ìwüŒ‹Ô nì ø£ q T>=Hêï & É T . ‘· – q+‘· bÕfi¯ fl ˝ À yÓ T <ä & É T ˝À ÄøÏ ‡ { Àdæ H é ñ‘· Œ qï y Ó T Æ ‘ ˚ e÷qe⁄&É T ˙‹eT+‘· T &É T >±qT, dü V ü ≤ è<ä j · T T&ç > ±qT | Á e ü ]ÔkÕÔ&ì É Äj·Tq $e]kÕÔsT¡ . BìøÏ ìs¡÷|üD>± ∫qï spray s¡÷|ü+˝À ÄøÏ{ ‡ ÀdæHé eT+<äTqT m+<äs√ e´≈£î\Ô ≈£î (nH˚ø£ s¡+>±\ yê]øÏ, ej·TdüT\ yê]øÏ) sTT∫à yê]ì |”\ÃeTHêïsT¡ . n|ü⁄Œ&TÉ yê]ô|’ nH˚ø£ |ü]XÀ<Ûq ä \T »]|æ yê] | Á e ü s¡q Ô ˝Àì HÓ‹ ’ ø£‘q · T ˝…øÿ£ ø£{≤ºsT¡ . yês¡T ø£qT>=qï<e ˚ T+fÒ n˝≤ |”*Ãq yê]˝À 95% XÊ‘· + eT+~ e÷eT÷\Tø£ + fÒ m≈£ î ÿe>±

sTT‘·sT¡ \ |ü≥¢ ( ø=‘·y Ô ê] |ü≥¢ d ô ‘’ +· ) qeTàø±ìï | Á < ü ]ä Ù+#ês¡ì, 17`50% XÊ‘·+ es¡≈î£ e´≈£î\Ô T sTT‘·s¡T\ ÁX‚j·TdüT‡ ø=s¡≈£î >=|üŒ ‘ê´>±\≈£î dæ<ä∆|ü&ܶs¡ì, m+‘√ qeTàø±ìï, düVü≤è<äj·T‘·qT ø£qãsêÃs˙ ¡ ø£qT>=Hêï&TÉ . nsTT‘˚ ªªe÷qe⁄\˝À düVü≤»+>± Äøχ{ÀdæHé XÊ‘·+ ô|+#·≥+ m˝≤?μμ nì ‘·eT |ü]XÀ<Ûq ä \T ø=qkÕ–+#ês¡T Paul Zak. Á b Õs¡ ∆ q , uÛ Ñ » q, ìsêàD≤‘· à ø£ y Ó T Æ q Á ø ° & É \ T ìsêàD≤‘· à ø£ y Ó T Æ q kÕeT÷Væ ≤ ø£ ø±s¡ ´ Á ø £ e ÷\T Äøχ{ÀdæHéì yÓTT<ä&ÉT˝À eT]+‘·>± ñ‘·Œqï+ nj˚T´˝≤ #˚kÕÔjT· ì ø£qT>=HêïsT¡ . 1975 qT+#˚ |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\T uÛsÑ < ¡ ë«» eTVü≤sêCŸ l kÕsTT ‘·‘«Ô· | Á # ü êsêìøÏ dü‘+‡· >±\qT Á|ü<Ûëq kÕ<Ûäq+>± @s¡Œ]#ês¡T. dü‘·‡+>∑+ n+fÒ m˝≤ #˚dTü ø√yê˝À ≈£L&Ü Äj·Tq $e]+#ês¡T. kÕeT÷Væ≤ø£+>± n+<äs+¡ ˇø£#√≥ #˚] l kÕsTT ©\\qT ÁX¯eD+ #˚j·÷\˙, ‘·sê«‘· Äj·Tq >=|üŒ‘H · êìï düà]dü÷Ô uÛ»Ñ q #˚j÷ · \˙, Ä uÛ»Ñ q eTq˝À ø£*–+#˚ | Á Xü Ê+‘·‘q · T #Ó<sä ì ¡ e«≈£î+&Ü n<˚ kÕsTT <Ûë´dü˝À n+<äs¡÷ Çfi¯fl≈£î #˚sê\˙ Äj· T q Ä<˚ • +#ês¡ T . n+‘˚ ø ±ø£ , dü ‘ · ‡ + >∑ eT+~s¡ + ˝À nq´yÓ T Æ q $wü j · ÷ \qT sêìe«sê<ä˙, m<äT≥ |ü≥+ s¡÷|ü+˝À kÕø屑·TÔ l kÕsTTj˚T ø=\TyÓ’ e⁄Hêïsì ¡ >∑T]Ô+#ê\˙, Ä >∑T]Ô+|ü⁄qT #Ó<sä ì ¡ e«≈£î+&Ü >∑Ts¡T+Ô #·Tø√yê\ì

XÊÁkÕÔ˝Ò Äj·Tqj·T+<äT ìã<ä∆yÓTÆ ‘· e T ñìøÏ ì ì\T|ü ⁄ ≈£ î +{≤sTT. Äj·TH˚ ˇø£kÕ] nHêïs¡T, ªªH˚qT #Óù|Œ Á|ü‹ e÷≥≈£î, #˚ùd Á|ür #˚ ‘ · ≈ £ L XÊÁkÕÔ \ ˝ÀqT, ñ |üìwü‘·TÔ\˝ÀqT, uÛÑ>∑eBZ‘·˝Àq÷ Á|üe÷D+ e⁄+≥T+~. ø±yê\+fÒ #·÷düTø√!μμ 23

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


nHêïs¡T. ˇø£ÿkÕ] Ä˝À∫+#·+&ç! ªªl dü∫Ã<ëq+<ä dü<Tä sZ T¡ kÕsTTHê<Ûä eTVü≤sêCŸ ø° C…μ’ μ nH˚ bÁ Õs¡q ∆ ‘√ dü‘·‡+>∑+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. Ä ÁbÕs¡∆qqT eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ñ#·]ä +#·eTì #ÓbÕŒsT¡ . s¬ +&Ée ñ#êÃs¤ D ¡ ≈£î yÓ T T<ä & É T ˝À ÄøÏ ‡ { Àdæ H é ñ‘· Œ q ï e Te⁄‘· T +~. uÛj Ñ T· eT÷, Ä+<√fi¯q, nqTe÷qeT÷ yÓTT<ä˝q ’… $ø±sê\‘√ eT÷dü T ≈£ î b˛sTTq eTqdü T ‡ ø=+‘·yT˚ s¡≈î£ ( bÁ Õs¡H ∆ ê ã˝≤ìï ã{Ï)º n<äT“‘¤ y · TÓ q Æ l kÕsTT eTVæ ≤ eTqT $X¯ « dæ + #· & ÜìøÏ düV≤ü è<äjT· ‘·‘√ düqï<e ∆ä Te⁄‘·T+~. n{Ϻ eTqdüT≈‡ î£ nq´yÓTq Æ $ø±sê\qT ‹]– n+{Ï+#·ø£ (Ç‘·s¡ $wüj·÷\T Á|ükÕÔ$+#·ø£) yÓ+≥H˚ l kÕsTT #·]Á‘·qT, Ç‘·s¡ eTVü≤˙j·TT\ #·]Á‘·\qT, uÀ<Ûä\qT n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. yê{Ï <ë«sê ñ‘·e Ô T <Ûsä à¡ dü÷øå±à\qT, HÓ‹ ’ ø£ $\Te\q÷ n˝≤ düqï<ä∆+>± e⁄qï eTqdüT‡ d”«ø£]düTÔ+~. nuÛ≤´dü <√wü+ e\q n{Ϻ uÀ<Ûq ä T dü+|üPs¡+í >± d”«ø£]+#·˝øÒ ,£ n˝≤>∑ì $&ÉTe˝Òø£ e⁄qï eTqdüTq ‡ T yÓ+≥H˚ uÛ»Ñ q Äø£≥Tº≈î£ +≥T+~. eT]+‘· ÄøÏ{ ‡ ÀdæHé ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+~. eTqdüTq eT]+‘· düV≤ü è<äjT· ‘· bÕ<äT≈£î+≥T+~. n|ü⁄Œ&ÉT á <Ûäs¡à dü÷øå±à\T eTqdüTq eT]+‘· ˝À‘·T>± bÕ<äT≈£î+{≤sTT. BìH˚ eTs√˝≤ #ÓbÕŒ\+fÒ ˇø£ yÓTTø£ÿqT eTq+ m˝≤ Hê≥T‘êyÓ ÷ #· ÷ &É + &ç . H˚ \ qT ø=~›>± düe]+∫, X¯ó~∆ #˚kÕÔeTT. n+<äT˝À eTT+<äT>±H˚ dæ<ä∆+ #˚düT≈£îqï (˙{Ï‘√ ‘·&ç|æq Hês¡T yÓTTø£ÿqT) ∫qï yÓTTø£ÿqT e⁄+#·T‘êeTT. #·ø£ÿ>± <ëìì ì\u…{Ϻ eT+∫ kÕs¡e+‘·yÓTÆq eT{Ïì º Ä yÓTTø£ÿ y˚sT¡ #·T≥÷ºsê e⁄+∫ n|ü⁄Œ&TÉ eTs√kÕ], eT]ìï ˙fi¯fl‘√ ‘·&TÉ |ü⁄‘êeTT. n|ü⁄Œ&TÉ Ä yÓTTø£ÿ #·ø£ÿ>± Á|ü‹wæº+#·ã&ÉT‘·T+~. n˝≤H˚ eTqdüTq ‡ T yÓTT<ä≥ kÕsTTHêeT »j·Tø±s¡+‘√q÷, kÕsTTHê<ÛTä \T ñHêïsq ¡ ï >∑T]Ô+|ü⁄‘√q÷ |ü]X¯ó<ä+∆ #˚dTü ≈£î+{≤eTT. ©\\, uÀ<Û\ä s¡÷|ü+˝À #·øÿ£ >± Á|üdüTŒ¤≥yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ <Ûäs¡à dü÷øå±à\qT n{Ϻ eTqdüT˝‡ À ì\T|ü⁄‘êeTqï e÷≥. ‘·sT¡ yê‘· uÛ»Ñ q nqï neTè‘·+‘√ Ä eTqdüTq ‡ T ‘·&| ç æ ñ‘·e Ô TyÓTq Æ dü ÷ Á ‘ ê\qT eTqdü T ‡ ˝ À Á | ü ‹ wü ˜

#˚düT≈£î+{≤eTqïe÷≥. l kÕsTTHê<Û ä T ì HêeT+‘√ uÛ Ñ » q |üPs¡Ôj˚T´dü]øÏ yÓT<ä&ÉT˝À Äøχ{ÀdæHé ìwüŒ‹Ô ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚sT¡ ≈£î+≥T+~. n|üŒ{Ï <ëø± $qï

ªªÇø£ô|’ kÕsTT HêeT+ $Hêï, uÛÑ»q $Hêï ˝Òø£ eTπs$<Ûä+>±HÓ’Hê kÕsTT düTŒ¤s¡D≈£î sê>±H˚ á HÓ’‹ø£ $\Te\˙ï C≤„|üø£+ ekÕÔsTT. yÓT<ä&ÉT Äøχ{ÀdæHéqT n+‘·>±H˚ $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. uÛÑ≈£îÔ&ÉT nÁ|üj·T‘·ï+>± <Ûäs¡à|üs¡T&É÷, düVü≤è<äj·TT&ÉT>± Á|üe]ÔkÕÔ&ÉT. l kÕsTT uÀ<Ûä\qT ì\T|ü⁄≈£îì n{Ϻ eTqdüT‡ e÷eT÷\T Á|ü|ü+#êìï m<äTs¡Tÿ+≥T+~. Ç‘·s¡ $wü j · ÷ \qT sêìe«ø£ , n{Ï º eTH√dæ ú ‹ ì ì\T|ü ⁄ ≈£ î ì Çfi¯ fl ≈ £ î #˚ s ê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T >∑Ts¡T<˚e⁄\T. ‘·<ë«sê l kÕsTT uÀ<Ûä\ <äècÕº´ düV≤ü è<äjT· ‘·‘√ á | Á | ü +ü #êìï eTqdüT‡ Äø£[+|ü⁄ #˚ d ü T ≈£ î +≥T+~. Á | ü | ü + #· + ˝À e⁄+≥÷H˚ l kÕsTTì eTs¡ T e≈£ î +&É ≥ + n\yê≥T #˚düT≈£î+≥T+~. ‹]– ‹]– | Á r ü s√E sTT˝≤π> »s¡>& ∑ +É eT÷˝≤q n{Ϻ <Ûsä à¡ | Á e ü è‹Ô eT]+‘· ã\+>± uÛ≈Ñ î£ ì Ô eTqdüT‡˝À kÕú|æ+#·ã&ÉT‘·T+~. Skinner nH˚ eTqdüÔ‘·« XÊÁdüÔy˚‘·Ô ø£qT>=qï≥T¢, ªªÇø£ô|’ kÕsTT HêeT+ $Hêï, uÛ»Ñ q $Hêï ˝Òø£ eTπs$<Û+ä >±HÓH ’ ê kÕsTT düTŒ¤s¡D≈£î sê>±H˚ á HÓ’‹ø£ $\Te\˙ï C≤„|øü +£ ekÕÔsTT. yÓT<ä&TÉ ÄøÏ{ ‡ ÀdæHq é T n+‘·>±H˚ $&É T <ä \ #˚ d ü T Ô + ~. uÛ Ñ ≈ £ î Ô & É T nÁ | ü j · T ‘· ï + >± <Ûäs¡à|üs¡T&É÷, düVü≤è<äj·TT&ÉT>± Á|üe]ÔkÕÔ&ÉT. m+<ä s ¡ T Ç˝≤+{Ï kÕ<Û ä q qT nuÛ Ñ ´ dæ k ÕÔ s √, n+<ä]˝Àq÷ sTT˝≤+{Ï e÷s¡TŒ ø£\T>∑T‘·T+~. düe÷»+˝À <Ûsä à¡ + ì\ã&ÉT‘·T+~. n+‘·yT˚ s¡≈î£ 24

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


düe÷»+˝À n$˙‹ n+‘·]düT+Ô ~. ªª#·÷&É+&ç! e÷düsº Y #Ó|Œæ q $<Ûëq+ m+‘· XÊÁdj Ô” T· yÓ÷!μμ n+{≤πsyÓ÷! ø±<äT. e÷düsº Y #Ó|Œæ +~ dü‘·´eTT. <ëìì <Ûäèe|üs¡∫ Ä<ÛäTìø£ XÊÁdüÔeTT Äj·Tq≈£î d ù e #˚dTü ≈£î+≥T+~. n+‘˚. bÕ˝Ÿ C≤ø˘ ‘· e T |ü ] XÀ<Û ä q ˝À ˇø£ $∫Á ‘ · y Ó T Æ q dü ì ï y ˚ X Êìï m<ä T s¡ T ÿHêï s ¡ T . Äøχ{ÀdæHéqT m+‘·>± |”*ÃHê ˇø£ 5% XÊ‘·+ eT+~˝À e÷Á‘·+ m{Ϻ e÷s¡TŒ ø£ì|æ+#·˝Ò<ä≥. |ü ] XÀ~Û + #· > ± ‘Ó * dæ q <˚ e T+fÒ n{Ï º y ês¡ T , ∫qï‘·q+˝À Væ≤+dæ+|üã&É≥yÓ÷, J$‘·+˝À <ës¡ T D+>± yÓ ÷ dü b ˛e≥yÓ ÷ , ∫qï ‘ · q +˝À ìsêàD≤‘· à ø£ y Ó T Æ q Ä≥\T Ä&É ø £ bı≥º ≈ £ L {Ï #·<Tä e⁄\˝À eTTì–b˛e≥yÓ÷ »]–q yês¡≥. Ä#ês¡T´\T ∫qï‘·q+ qT+∫ #·ø£ÿ{Ï yê´j·÷eT+, Ä≥\T nedüse ¡ Tì H=øÏÿ #ÓbÕŒsT¡ . #·øÿ£ ì | ô +|üø+£ , ∫qï‘q · + qT+#˚ <Ûsä à¡ | Á u ü À<Û+ä »s¡>ì ∑ <˚ düe÷»+˝À, e÷qe C≤‹˝Àq÷ e÷s¡TŒ sêC≤\<ä˙, n˝≤ #˚jT· >∑\>±\+fÒ | ô <ä\› T | Á ‘ü ´˚ ø£ Á | ü j · T ‘· ï + #˚ j · ÷ \˙, dü ‘ · ‡ + >∑ e T÷, uÛ Ñ » q, bÕsêj· T D yÓ T Tˆˆq kÕ<Û ä q \ <ë«sê ‘· e T˝À HÓ‹ ’ ø£‘q · T, düV≤ü è<äjT· ‘·q÷ | ô +#·Tø√yê\˙, n{Ï$ º |æ\\¢ ≈£î ∫qï‘q · + qT+#˚ n\esêÃ\˙ #ÓbÕŒsT¡ . m+<äs√ eTVü≤˙j·TT\ s¡÷|ü+˝À, mH√ï j·TT>±\ qT+&ç <˚X¯ ø±\ |ü]dæ‘ú T· \qqTdü]+∫ Äj·Tq á $wüj·÷\H˚ ‹]– ‹]– #Ó|üPÔ edüTÔHêïs¡T. <ëìì | ô &É#$ Ó q| ô {Ïq º düe÷»eTT ‘·qqT ‘êqT e+∫+#· T ≈£ î +≥Tqï ~ . uÛ Ñ $ ‘· y ê´ìï ‘·>∑\u…≥Tº≈£î+≥Tqï~. ÄC≤„q+˝À, n$˙‹˝À ì+&Ü eTTqT>∑T‘·Tqï~. 1938 nø√º ã s¡ T 30q, á X¯ Ø sêìï <Û]ä +∫, Äj·Tq e÷qeC≤‹ì s¡ø+åÏ ∫ ñ<ä]∆ +#˚ ‘·eT ø±s¡´øÁ e £ ÷ìï ø=qkÕ–+#ês¡T. 1989 @Á|˝æ Ÿ 12q, ‘·eT ~e´ eT+>∑fi¯ $Á>∑Vü‰ìï, uÛÑ≈£îÔ\≈£î Á | ü k Õ~+∫ H˚ { Ï ø ° ‘· e T ø±s¡ ´ Á ø £ e ÷ìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Äj·Tq uÀ<Ûä\ s¡÷|ü+˝À e÷qyê[ì s¡øÏå+∫ ñ<ä∆]düTÔHêïs¡T. ÄX¯, <äT:K yê´yÓ÷Vü‰\˝À ∫≈£îÿ≈£îì #·Tø¬ ÿ’ Hê ÄøÏ{ ‡ ÀdæHé ˝Òì m&Ü] yÓT< Æ ëHê˝≤¢+{Ï eTqdüT\‡ ≈£î ªªÄj·Tq Çø£

˝ÒsT¡ μμ nì|æ+#·e#˚Ãy÷ Ó >±ì XÊÁdÔü |ü⁄s¡TwüßìøÏ n{Ϻ n$y˚ø+£ ˝Ò<Tä .

Ä<ÛäTìø£ $C≤„q XÊÁdüÔ s¡÷|ü+˝À XÊÁdüÔ |ü⁄s¡Twüß&ÉT Ä |üs¡eT |ü⁄s¡Twüßì bÕ<ë\≈£î ‘·q ì‘·´ ùdeqT ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. m|üŒ{Ïø° ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ ñ+{≤&ÉT. Paul Zak e+{Ï XÊÁdüÔy˚‘·Ô\ s¡÷|ü+˝À Çø£HÓ’Hê ø£fió¯ fl ‘Óse¡ eTì e÷qeC≤‹ì ‹]– ‹]– ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT. Ä<ÛäTìø£ $C≤„q XÊÁdüÔ s¡÷|ü+˝À XÊÁdüÔ |ü⁄s¡Twüß&ÉT Ä |üse ¡ T |ü⁄s¡Twüßì bÕ<ë\≈£î ‘·q ì‘· ´ ù d eqT ø=qkÕ–dü T Ô H êï & É T . m|ü Œ {Ï ø ° ø=qkÕ–dü ÷ Ô H ˚ ñ+{≤&É T . Paul Zak e+{Ï XÊÁdüÔy˚‘·Ô\ s¡÷|ü+˝À Çø£HÓ’Hê ø£fi¯ófl ‘Ós¡eeTì e÷qeC≤‹ì ‹]– ‹]– V ô ≤#·Ã]düTH Ô êï&TÉ . Ç|üŒ{Ï eTq ø£se Ô¡ ´+ ˇø£ÿfÒ. |üsê‘·ŒsT¡ &ÉT, uÛ Ñ ø £ Ô e‘· ‡ \ T&É T , <ä j · ÷ dü e TTÁ < ä T &É T , <ä ‘ · Ô dü«s¡÷|ü⁄&É÷ nsTTq uÛsÑ < ¡ ë«CŸ eTVü≤sêCŸ #Ó|Œæ q uÀ<Û ä \ qT Á ‹ ø£ s ¡ D X¯ ó ~∆ > ± nqTdü ] +∫ Ä#· ] +#· & É + . eTq eTqdü T ‡ \ ≈£ î ‘√∫q≥T¢ dü‘+‡· >±\qT ‘·\øÁ +Ï <äT\T>± »s¡T|ü⁄ø√e&É+ e÷ì Äj·Tq Ä<˚•+∫q≥T¢ nø£så ê˝≤ nqTdü]+#·&+É yÓTT<ä\T | ô {≤º*. n˝≤H˚ Äj·Tq Ç‘·s¡ uÀ<Û\ä qT ≈£L&Ü nqTdü]+#·&ÜìøÏ | Á j ü T· ‹ï+#ê*. e÷qe C≤‹ düeTT<äs∆ D ¡ ≈£î n+‘·{Ï dü÷‘Á ê\qT uÀ~Û+∫ Äj·Tq eTqô|’ #·÷|æq ø£sT¡ D≈£î eTq eTqdüT\‡ T ø£è‘·»‘„ ‘· √ ø£]– b˛yê*. yê] <äjT· e\q, eTq yÓT<ä&TÉ \˝À ‘·–q+‘· ÄøÏ{ ‡ ÀdæHé ñ‘·ŒqïeTyê«\ì, eTqdüT‡\˝À $y˚ø£eTT, düVü≤è<äj·T‘ê, <Ûäs¡àeT÷ ì\ã&Ü\ì eTqkÕsê Äj·TqqT bÁ Õ]∆dTü H Ô êïqT. C…’ kÕsTT e÷düsº !Y 25

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

»>∑‘·ÿfi≤´D eT¨‘·‡eeTT |æ. yê≥‡Hé

<äøÏåDuÛ≤s¡‘·+˝À ÅokÕsTTHê<ÛäTì ø=\Te⁄ yê&É y ê&É ˝ ≤ yê´|æ + ∫, Ä#· + Å<ës¡ ÿ eTT ì*∫b˛e{≤ìøÏ Hê+~|ü*øÏq s√E #·]Å‘·˝À ˇø£{Ïe⁄+~. n<˚ e÷]à 6, |üP»´Åo uÛÑs¡<ë«» ªe÷düsº T¡ μ >±]øÏ, |üP»´Áo n*y˚\T eT+>∑eTà>±]øÏ ø£fi≤´DeTT »]–qs√E. n|üŒ{Ïπø 1963˝À Åo kÕsTTHê<ÛTä ì eT+~s¡+˝À Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷ Ñ ‹ì bı+~q e÷dü º s ¡ T >±s¡ T , yÓ T T<ä ≥ qT+N ‘êeTqT≈£îqï≥T¢>±H˚ ns¡D≤´\ø√, Væ≤e÷\j·÷\ø√ yÓ[flb˛sTT ‘·|üdüT‡˝À e⁄+&çb˛<ëeTqT≈£îHêïs¡≥. Ç≥T n*y˚\T eT+>∑eTà>±s¡T õ˝…fi¢ fl¯eT÷&ç neTà

d ù e˝À |üP]Ô>± ìeT>∑ïeTsTTe⁄HêïsT¡ . yê]øÏ, M]ø°Ï y˚πs <Ûë´ùd ˝Ò<äT. ø±˙ »qT\ô|’ uÛÑ>∑e‘·Tÿè|ü m˝≤e⁄+<√ #· ÷ &É + &ç ! Å o sêeTø£ è wü ß í \ T $y˚ø±q+<äTì ªª˙ J$‘êX¯jT· eTT @$T{Ï?μμ nì n&É T >∑ T ‘ês¡ T . áj· T q ªªìs¡ + ‘· s ¡ + dü e ÷~Û dæ‘∆ T· &Éqe≥y˚Tμμ nHêïsT¡ . o Å sêeTø£èwüß\í T u≤<Û‘ä √, ªªn+‘˚Hê! ˙e⁄ <ëì¬ø|ü &√ nr‘·T&Ée⁄. Je⁄\qT ñ<ä ∆ ] +#˚ ø ±s¡ ´ + >∑ T ]+∫ Ä˝À∫+#· T . n~ Ä˝À∫+#·Tø=ì sê!μμ nHêïs≥ ¡ . |üP»´ e÷wüsº T¡ >±s¡T <ä ] Ù+∫q $•wü º e TsTTq eTVü ‰ ‘· T à\sTTq o Å bÕø±\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T, o Å Nsê\kÕ«$T>±s¡T, 26

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


yê]ì Ä<˚•+∫, |ü]|ü] $<ÛäeTT\ q#·ÃC…|æŒ $yêVü‰ìøÏ ˇ|æŒ+#·≥+ yÓqTø£ ˝Àø£øfi£ ≤´D ø±s¡´y˚T sTT$T&ç e⁄qï~. n˝≤ eTVü‰‘·Tà\ ø√]ø£\ô|’, Åo kÕsTTHê<ÛTä \ ì<äsÙ¡ q ÄodüT\‡ ‘√ 1975, e÷]à 6 >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq yê]s¡Te⁄]ø° ø£fi≤´D+ »]–+~. $XÊ«$TÅ ‘ · T \yês¡ T , ‘· T +≥s¡ T ˝… ’ q ˇø£ ] <ä › s ¡ T sêø£ å d ü T \qT dü + Vü ≤ ]+∫q Å o sêeTT\yê]øÏ n<˚ |ü s ¡ ´ ≥q˝À $yêVü ‰ ìï ìX¯ÃsTT+∫ ˝Àø£ ø£fi≤´D ø±sê´ìπø |ü⁄Hê~ y˚kÕs¡T. Ç+ø± m+<äs√ eTTwüÿs¡T\T, yêqs¡T\T, qs¡T\T ñ<ä › ] +|ü ã &É e \dæ e ⁄qï ~ . n<˚ o Å sêe÷e‘ês¡ø±s¡´eTT ø£<ë! Je⁄\qT<ä∆]+#·&Éy˚T ne‘ês¡ø±s¡´yÓTÆq <ä‘êÔe‘ês¡y˚T Åo kÕsTTHê<ÛäT\T. yê] Å|ü‘·´ø£å kÕìï < Û ë ´ìï nqTuÛ Ñ $ +∫q ñbÕdü ˙ u≤u≤, yÓTVü≤sYu≤u≤ e+{Ï yês¡T≈£L&Ü #˚|≥ ü ì º o Å kÕsTT ©˝≤ dü«s¡÷|ü | Å # ü êsêìï uÛTÑ C≤ì¬ø‘·T≈Ô î£ ì, }s¡÷sê ‹]– yê]ì »qT\ Vü≤è<äj÷ · \˝À ì*|æqyês¡T o Å uÛsÑ < ¡ ë«» >∑Ts¡T<˚e⁄\T. yê] ne‘ês¡ ø±sê´ìøÏ nìï $<Ûë˝≤ düV≤ü ø£]+∫ ~«>∑TD°ø]£ +|ü CÒdq æ yês¡T n*y˚ \ T eT+>∑ e Tà ‘· * ¢ . áHê&É T sTTìï kÕsTTeT+~sê\T, kÕsTT#·]Å‘· bÕsêj·TD\T, dü‘+‡· >±\T »s¡T>∑T‘·÷ m+<äs√ XÊ+‘· eTqdüTÿ˝…’ Äs√>∑´eTT, dæ]dü+|ü<\ä T, uÛøÑ ,ÔÏ C≤„q, yÓs’ ê>±´\H˚ ÇVü≤|üs¡ ÅX‚j·TdüT‡\qT bı+<ä{≤ìø£+‘·{Ïø° á ø£fi≤´D eT¨‘·e ‡ y˚T yÓTT<ä\T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À neTà>±s¡T ìedædüTÔqï Hê>√\T˝Àq÷, |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\T m+‘√ø±\+ ìedæ + ∫q ˇ+>√\T |ü ≥ º D +˝À yê] >∑èVü≤eTTq+<äT á ñ‘·‡yêìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. Hê>√\T˝À <ä‘êÔÅ‘˚j·TT\T, u≤u≤, e÷düsº >Y ±s¡¢ |ü{≤\qT, ˇ+>√\T˝À e÷düsº Y ~e´ »qì\T e⁄qï ô|<ä› |ü{≤ìï |üP\‘√ ùdºJ\ô|’ n\+ø£]+∫ |üPõ+#·T≈£îHêïsT¡ . Ç+≥¬sï{Ÿ <ë«sê Å|ü|ü+#·eT+‘·{≤ á ø±s¡´Åø£e÷ìï #·÷&É{≤ìøÏ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ˇ+>√\T˝À bÅ ıC…øsº£ ,Y d Å ÿ” Hé\‘√ ø£ q T\$+<ä T >± #· ÷ ù d @sêŒ≥T #˚ X Ês¡ T . Å o kÕsTTe÷dü º s Y uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T, nq+‘· uÛ Ñ s ¡ < ë«» >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´s¡T\ú T n+<äs÷ ¡ ÄoqT˝…H ’ ês¡T. ÅokÕsTTHê<ÛäT\T, yê] Å|ü‹s¡÷|üyÓTÆq uÛsÑ < ¡ ë«E\ Hêe÷\‘√ uÛ≈Ñ î£ \Ô T ªz+ kÕsTTHê<ÛCä !’… μ ª>∑Ts¡TuÛÑs¡<ë«» C…’μ nì uÛÑ»q #˚j·TkÕ>±s¡T.

Ç+‘·˝À ~e´»qì n*y˚\T eT+>∑eTà uÛÑ≈£îÔ\T ÄVü‰«ìdü÷Ô ‘=&=ÿìsê>± y˚+#˚XÊs¡T. n+<äs¡T »j· T ø±sê\‘√ qeTdü ÿ ]+∫, uÛ Ñ » q #˚j·TkÕ>±s¡T. u≤ãT>±s¡T n+<ä]ø° n_Ûyê<ä+ ‘Ó*|æ, á s√E jÓ T Tø£ ÿ $•wü º ‘ · q T, á s√EqT dü ~ «ìjÓ ÷ >∑ + #˚ d ü T ø√e\dæ q $<Û ë Hêìï ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ | Å d ü +ü –+#ês¡T. n+‘·{≤ ì+&ç e⁄qï #Ó’‘·q´y˚T >∑Ts¡Te⁄, n{Ϻ dü‘ê´ìï <ä]Ù+#·&ÜìøÏ eTq≈£î »qàqT, X¯Øsêìï, b˛wüDqT n+~+#˚ á | Å øü è£ ‹ dü«s¡÷|üyT˚ >∑ T s¡ T |ü ‹ ï . á |ü s ¡ « ~Hêq eTq+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e\dæq dü‘ê´\T sTTy˚. >∑Ts¡T|ü‹ï n+fÒ á ùdºJ MT<ä ≈£Ls¡TÃqï s¡÷|üy˚Tø±<äT. ~e´»qì nsTTq | Å øü è£ ‹ dü«s¡÷|üyT˚ ÄyÓT. Ç~ ns¡ú+ #˚düTø=ì nqTwæ˜+#·ø£b˛‘˚ eTq+ yê] ø£sT¡ DqT, yês¡T eTqøÏyê«\qT≈£îqï C≤„q |ò˝ü ≤ìï bı+<ä˝øÒ b£ ˛‘êeTT. á |üs«¡ ~qeTT qT+&ç n˝≤ nuÛ´Ñ dæ+#˚ ‘·]<ë›eTT nì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. >∑Ts¡TuÛ≈Ñ î£ \Ô T eT∞fl uÛ»Ñ q bÅ Õs¡+_Û+#ês¡T. Å X Êe´+>±, uÛ Ñ ø Ï Ô ‘ √ »s¡ T >∑ T ‘· T qï uÛ Ñ » q Vü≤è<äj·÷\qT ‘·qàj·T‘·«+‘√ ì+|ü⁄‘·Tqï~. >∑Ts¡T|ü‹ï nsTTq neTà>±s¡T <Ûë´q ìeT>∑Tï˝’… ‘·eT | Å øü è£ ‹ dü«s¡÷|üeTT e˝… ì+&Óq ’ s¡÷|ü+‘√ ø£sT¡ D yÓ<ä»\T¢‘·THêïs¡T. u≤ãT>±s¡T #Ó|æŒq $wüj·÷\T >∑Ts¡TÔ≈£î edüTH Ô êïsTT. ~e´ | Å d ü +ü >∑eTT. >∑Ts¡Te⁄, >∑Ts¡T|ü‹ï\ |ü≥¢ düsj ¡ TÆÓ q ne>±Vü≤q. Ä <Ûë´dü ì\T|ü⁄ø=H˚ kÕ<Ûq ä . <ëì <ë«sê ìwü,˜ düNÃ\¤ ‘·, ‘·<ë«sê düsT¡ «\ XÅ j ‚ T· düT,‡ m+‘·>=|üŒ neø±X¯eTT! ø±e\dæ+<ä˝≤¢ dü ] jÓ Æ T q <ä è ø£ Œ < Û ä e TT, <Û ë ´dü , nqedü s ¡ y Ó T Æ q $wü j · ÷ \T e~*y˚ d æ , yê]|ü ≥ ¢ n≥Te+{Ï X¯s¡D≤>∑‹ #Ó+<ä≥y˚T. düTKXÊ+‘·T\ ø√dü+ @ ø£ c Õº \ ÷ |ü & É q edü s ¡ + ˝Ò < ä T , @ >∑ & É | ü \ ÷ ‘=ø£ÿqedüs¡+ ˝Ò<äT, ˝ÖøÏ≈£î\e˝… ∫+<äT\T y˚jT· qedüs+¡ ˝Ò<Tä . ªn&ÉTdüT ‘=ø£ÿ>∑ H˚\? ø±\T ø£&TÉ >∑>H ∑ \˚ ?μ nì | ô <ä\› yêø£´+. uÛ ≤ >∑ e +‘· + ˝À ã*#· Å ø £ e ]Ô n+{≤s¡ T , ª#· T {≤º \ T <=+>∑ \ T. dü T ‘· T \T ãTTDdü T ú \ T... n+<äs¡÷ @<√ |üìe⁄+&˚ eTqqT düMT|ækÕÔs¡T. Ç+ø£ mø£ÿ&É XÊ+‹? Ç~ ‘Ó*d ù e÷ ‘ê‘·>±¬sq ’ | Å V ü ‰ü < ¢ Tä &ÉT ‘·+& Å ì ç ø±<äì ìqTï X¯sD ¡ T bı+<ë&ÉT. 27

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


e÷ |üPØ«≈£î\+<äs¡÷ ìqTï n~ ø±yê*, Ç~ ø±yê* nì n&ç>±s¡T. ÇHêï[ºøÏ qTe⁄« Hê≈£î eT÷&É&TÉ >∑T\T ø±yê\ì qqTï&TÉ >∑T‘·THêïe⁄. Ç~ Hê uÛ≤>∑´eTT>±ø£ sTT+πø$T{Ï?μ nì Äj·Tq ø√]+~ sTT∫à #·]‘ês¡T& ú j É ÷ · ´&ÉT. yÓTT<ä{Ï s¬ +&ÉT bÕ<ë\‘√ yês¡T n+‘·{≤ ì+&ç b˛j·÷s¡T. eT÷&Ée bÕ<ëìøÏ ‘·\ ˇ>∑Z&É+ Äj·Tq #Ó|æŒq kÕ<Ûäq #˚j·T≥y˚TH˚yÓ÷! eTq*ï u≤~ÛdüTÔqï≥T¢, ˝ÀìøÏ ‘=≈£îÿ‘·Tqï≥T¢ nqT≈£î+fÒ eTq dü+≈£î∫‘· <äèw ù .º eTq nVü≤+ø±sêìï ìs¡÷à*düTq Ô ï≥T¢ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ Äq+<äyT˚ . »>∑‘Y ø£fi≤´Dy˚T. Ç+‘· ˝ À u≤ãT>±s¡ T e∫à \|ò ü T T|ü P » ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . n+<ä s ¡ ÷ ø£ * dæ ñ |ü # ês¡ H êe÷\‘√ <ä ‘ · Ô d ü « s¡ ÷ bÕ\sTTq Ä eTVü‰‘·Tà\qT |üPõ+#·T≈£îHêïsT¡ . n+<ä] ‘·s| ¡ ⁄üò q >∑Ts¡Te⁄>±]øÏ, >∑Ts¡T|ü‹ïøÏ u≤ãT>±s¡T q÷‘·q eÅkÕÔ\qT düeT]Œ+#ês¡T. #Ó’‘·q´ dü«s¡÷|ü⁄&Ó’q >∑Ts¡Te⁄>±]øÏ ‘Ó\ì ¢ eÅkÕÔ\T, | Å øü è£ ‹ e÷‘· nsTTq >∑Ts¡T|ü‹ïøÏ Ä≈£î|ü#·Ãì eÅkÕÔ\T düeT]Œ+#ês¡T.

ìy˚<H ä ê ñ|ü#êsê\‘√ |üP» uÛøÑ sÔÏ d ¡ e ü Tj·T+>± »]–+~. uÛ≈Ñ î£ \Ô T uÛøÑ ‘ÔÏ √ »j·Tø±sê\T #˚jT· ≥+‘√ |üP»|üPs¡ÔsTT+~.uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ >∑Ts¡T|ü‹ïjÓÆTq neTà>±]øÏ eTqkÕsê qeTdüÿ]+#·Tø=ì ÄyÓT ì»>∑èVü‰ìøÏ M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. m+<äs√ á eT¨‘·y ‡ êìï ‹\øÏ+∫ \øå√´qTàKT˝…’ ‘·]+#ês¡T. >∑ T s¡ T ≈£ î \ $<ë´s¡ T ú \ Äq+<ä + |ü ≥ º ˝ Ò ì ~. ∫qïej·TdüT‡˝ÀH˚ dü‘ê´H˚«wüD, uÛÑøÏÔ n\e&É≥+ m+‘·>=|üŒ $wüj·T+! Ç+≥¬sï{Ÿ˝À á ñ‘·‡e+ #·÷dæqyês¡T, m+‘√ Äq+<ä+‘√ ø£è‘·»®‘·\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. uÛÑ≈£îÔì ÅbÕs¡úq`uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£è|ü nq+&ç , q÷´≥Hé <Û ä s Y ¶ ˝ ≤ Å | ü ø ±s¡ + j·÷ø£H å `é ]j·÷ø£H å é nq+&ç eT+∫ Vü≤è<äjT· +‘√ |üqT\T #˚j·T Å|üj·T‹ïùdÔ Å|üø£è‹, eT+∫ ]dü˝Ÿº sTT∫à rs¡T‘·T+~. Ä | Å øü è£ ‘˚ >∑Ts¡T|ü‹ï nì ø£<ë u≤ãT>±s¡T #Ó|Œæ +~. yê] ø£è|üø¬ ’ eTq+<ä] á ø£èwæ á »>∑‘ÿ· fi≤´D ø±s¡´+˝À bÕ˝§Zqï eTq+<ä]ï, ˝Àø±ìï ‘·]+|üCd Ò Tü +Ô ~. C…’ kÕsTT e÷düsº !Y !

28 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


@Á|æ˝Ÿ 2012

ø£è‘·»„‘ês¡Ãq≈£ î dæ < ä ∆ + ø£ + &ç ! <ë«s¡ø£Hê<Ûé düeTs¡∆ dü<Tä sZ T¡ l kÕsTTHê<Ûä eTVü≤sêCŸ ø£è|ü, yê] eTVæ≤eT e\q j·÷e‘Y Á|ü|+ü #·+˝À ≈£î\ eT‘· uÛÒ<ë\T, ÁbÕ+rj·T uÛÒ<ë\T n+‘·]+∫ dædü˝…’q e÷qe‘·, n{Ϻ e÷qe‘·≈î£ düV≤ü » \ø£Då ≤˝…q’ Áù|eT, <Ûäs¡àeTT, dü‘ê´H˚«wüD, HÓ’‹ø£‘· eT]j·TT Áø£eT•ø£åD\T e÷qeC≤‹˝À dæsú |¡ sü #¡ T· ≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*–+~. n{Ϻ #·øÿ£ ì |ü]D‹ kÕ~Û+#ê\+fÒ l kÕsTTHê<ÛTä ì J$‘· #·]Á‘· #·øÿ£ >± bÕsêj·TD »s¡>±*. n+<äT≈£î >±qT kÕsTT <äjT· e\q ùV≤e÷<äŒ+‘·T>±s¡T s¡∫+∫q l kÕsTT dü#÷ ]Á‘·, l ;.$. qs¡d+æ Vü≤kÕ«$T>±s¡T s¡∫+∫q l

kÕsTT #·]Á‘· yÓTTˆˆq Á>∑+<Ûë\T e÷qyê[øÏ \_Û+#êsTT. l kÕsTT ‘·eT uÀ<Û\ä qT, ©\\qT eT]+‘· ˝À‘·T>±, Ä#·s¡D jÓ÷>∑´+>± e÷qeC≤‹øÏ n+~+#·<ä\#ês¡T ø±uÀ\T, m+<äs√ eTVü≤˙j·TT\#˚ ªªkÕsTTu≤u≤ ø± uÒ{≤μμ nì Á|üX+¯ dæ+#·ã&çq eTVü≤˙j·TeT÷]Ô eTq l uÛsÑ <¡ ë«» >∑Ts¡T<˚e⁄\ <ë«sê ªªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTTμμ nH˚ eTVü‰ Á>∑+<Û+ä >± eTq≈£î Á|ükÕ~+#ês¡T. Ç‘·s¡ Á>∑+<Ûë˝≤¢>± ø±ø£ l kÕsTT ©\\qT, uÀ<Û ä \ qT Ä<Û ë ´‹àø√qï‹øÏ nedüsy¡ TÓ qÆ |ü<‹›ä ˝À á Á>∑+<Û+ä eTq≈£î n+~düT+Ô ~. l kÕsTT jÓTTø£ÿ ~e´ \ø£D å ≤\qT, ‘·‘êÔ«ìï n‘·´+‘· 29

www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


dü«#·Ã¤yÓTÆq Ø‹q bÕsƒ¡≈£î\ eTqdüT‡\˝À eTTÁ~+|ü #˚düTÔ+~. e÷qe J$‘· >∑ e T´+ @$T{À, kÕøå ± ‘Y uÛ>Ñ e∑ +‘·T&Óq’ l kÕsTTHê<ÛTä ì ‘·‘«Ô· yÓT{Ï<º √, n{Ϻ J$‘· \øå±´ìï kÕ~Û+#·&ÜìøÏ e÷s¡Zy˚T$T{À, dü<äTZs¡Te⁄ ÄeX¯´ø£‘,· ‘·‘«Ô· eTT m+‘·{yÏ √ eTq≈£î ‘Ó\|ü&yÉ T˚ ø±ø£ ì‘·´ J$‘·+˝À eTq eTqdæú‹ m˝≤ ñ+#·Tø√yê˝À, J$‘·+˝À m<äTs¡jT˚ ´ düeTdü´\qT m˝≤ m<äTs=ÿyê˝À, eTq+ m˝≤ q&ÉT#·Tø√yê˝À ªªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·+μμ eTq≈£î uÀ~ÛdTü +Ô ~. á Á>∑+<Ûä bÕsêj·TDÒ ñ‘·eÔ TyÓTqÆ <Ûë´q+, ñ‘·ÔeTyÓTÆq ÁX¯eD+ ≈£î&Ü. #·ø£ÿì düàs¡D, e÷s¡Z ìπs›X¯ø£‘·«+ ≈£L&Ü. düX¯Øs¡T&Ó’q dü<äTZs¡Te⁄˝À ø£qã&˚ \ø£Då ≤\ìï á Á>∑+<Ûä s¡÷|ü+˝À <äsÙ¡ q$TkÕÔsTT. n+<äTøπ á Á>∑+<Û+ä kÕø£‘å Y >∑Ts¡T dü«s¡÷|ü+. nø£så ¡ kÕsTT dü«s¡÷|ü+. ªªdüs«¡ Á‘· ì+&ç j·TTqï kÕsTT eTqô|’ <äjT· ‘√ á Á>∑+<Û+ä s¡÷|ü+˝À ‘·qqT ‘êqT ÇeTT&ÉTÃ≈£îì eTq≈£î \_Û+#ês¡Tμμ n+{≤s¡T e÷düsº >Y ±s¡T. l kÕsTT ©˝≤eTè‘êìï m+<äs¡T bÕsêj·TD #˚dTü HÔ êï, Ä Á>∑+<Û+ä m+‘· |ü$Á‘·yTÓ qÆ <√, <ëì|ü≥¢ eTq+ m+‘·{Ï ÁX¯<ë∆`uÛÑ≈£îÔ\qT ø£*– ñ+&Ü˝À Á|ü»\˝À >∑T]Ô+|ü⁄≈£î sêe&É+ ˝Ò<Tä . kÕsTT ‘·\ô|{Ïqº $X¯«e÷qe ø£ fi ≤´D≤ìøÏ , e÷dü º s Y ì]àdü T Ô q ï XÊX¯ « ‘· kÕsTT <Ûsä à¡ ùd‘·Te⁄≈£î á C≤&É´+ >=|üŒ $|ò÷ü ‘·+. á Á>∑+<Ûä sêC≤ìï ‘·–q+‘·>± >ös¡$+#·&+É H˚sT¡ Ãø√≈£î+fÒ ndü˝q’… Ä<Ûë´‹àø£‘≈· î£ , l kÕsTT <äjT· ≈£L e÷qeC≤‹ ns¡Ω‘q· T ø√˝ÀŒ‘·T+~. á Á>∑+<Ûä bÕsêj·TD m+<ä]ø√ l kÕsTT <äs¡ÙHêìï Á|ükÕ~+∫+~. kÕ<Ûä≈£î˝…+<ä]ø√ kÕ<Ûäq yÓT\≈£îe\qT ‘Ó*|æ+~. m+<ä¬s+<ä]ø√ Äs√>±´ìï Á|ükÕ~+∫+~, ø£cÕº\qT r]Ã+~. J$‘·+˝À dæsú ‘¡ ê«ìï Á|ükÕ~+∫+~. n+‘·{Ï á Á>∑+<Û+ä l kÕsTT <äjT· ≈£î kÕø±s¡ s¡÷|ü+ø±ø£ eTπs$T{Ï? <äj·÷dü«s¡÷|ü⁄&Ó’q l kÕsTT eTs√ s¡÷|ü+ ø±ø£ eTπs$T{Ï? Ç+‘·{Ï Á>∑+<Û+ä ì‘·´+ bÕsêj·TD #˚d÷ü ,Ô Ç+‘·{Ï ˝≤uÛ≤ìï bı+<äT‘·Tqï eTq+ á Á>∑+<Ûëìï X¯øÏÔ ø=\~ dü‘·ÿ]+#·Tø√ì<˚, ùd$+#·Tø√ì<˚ ø£è‘·|Tüò Tï\eTT, e+#·≈î£ \eT÷ ne⁄‘êeTT. á Ä˝À#·Hê |üs+¡ |üs¡ l kÕsTT e÷düsº Y <äjT· e\q eTqdüT‡˝À yÓT~*q|ü⁄Œ&ÉT rÁe Äy˚<qä ø£*–, á Á>∑+<Ûä sêC≤ìøÏ #·øÿ£ {Ï |üP» ì‘·´eT÷ »s¡>±\ì, n{Ϻ dü<ë#ês¡eTT düe÷»+˝À XÊX¯«‘·+>± HÓ\ø=Hê\ì nì|æ+∫+~.á uÛ≤yêH˚ï Äràj·TT\‘√ |ü+#·T≈£îHêïqT. á dü<ë#ês¡+ düe÷»+˝À dæsú +¡ >± ì\e{≤ìøÏ Á|ü‹

dü+e‘·‡s¡eTT ˇø£ s√Eq $~Û>± á Á>∑+<ÛëìøÏ y˚&TÉ ø£>± ø£è‘·»‘„ ê|üPs¡«ø£yTÓ qÆ |üP» »s¡>±\ì|æ+∫+~. Á|ü‹s√p me] Ç+{À¢ yês¡eTT á Á>∑+<Ûëìï |üPõ+#·T≈£î+≥÷, dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø£ s√Eq $X‚wü kÕeT÷Væ≤ø£ |üP» »s¡>±* nqï~ dü+ø£\Œ+. Ç<˚ $<Û+ä >± l >∑Ts¡T #·]Á‘·, l nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T #·]Á‘·, l kÕsTT düìï~Û, l kÕsTTHê<Ûä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT Á>∑+<Ûë\≈£î ≈£L&Ü ˇø=ÿø£ÿ Á>∑+<ÛëìøÏ ˇø=ÿø£ÿ s√E #=|ü⁄Œq Á|ü‘˚´ø£+>± y˚&ÉTø£ ìs¡«Væ≤+∫ Ç˝≤H˚ kÕeT÷Væ≤ø£ |üP»\T »s¡bÕ\qï~ dü+ø£\Œ+. á dü + ø£ ˝ ≤Œìï |ü P »´ >∑ T s¡ T |ü ‹ ï l n*y˚\TeT+>∑eTà≈£î ìy˚~+∫ yê] nqTeT‹, ÄodüT‡\T rdüTø=ì, >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ y˚T 2e Ä~yês¡+Hê&ÉT ªªl kÕsTT ©˝≤eTè‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãqμμ, ôdô|º+ãs¡T yÓTT<ä{Ï Ä~yês¡ + ªªl >∑ T s¡ T #· ] Á‘· ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à qμμ »s¡ T |ü ⁄ ≈£ î +<ëeTì ìs¡ í s TT+∫ uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ +<ä ] ‘√ Ä $wüj·÷ìï |ü+#·T≈£îHêïqT. Á|ü|ü+#·eT+‘·{≤ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ä |üP»\T m+‘√ y˚&TÉ ø£>± »]>±sTT. á dü+e‘·‡s¡eTT ≈£L&Ü y˚T 2e Ä~yês¡eTT, n+fÒ ªªl kÕsTT©˝≤eTè‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãqμμ |üs¡«~q+ sêqTqï~. uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ ªªl kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTTμμ eTVü‰Á>∑+<Ûëìø°, n~ eTqø£+~+∫q |üP»´ Ä#ês¡´ uÛÑs¡<ë«» eTVü≤sêCŸ≈£î, |üsê‘·Œs¡T&Ó’q l kÕsTT eTVü ≤ sêCŸ ≈ £ L ø£ è ‘· » „ ‘ · ‘Ó \ TŒø√&ÜìøÏ , yê]ì |üPõ+#·Tø√e&ÜìøÏ düqï<ä+∆ ø±yê*. Á|ü | ü + #· e T+‘· { ≤, Á|ü ‹ Ç+{À¢ q ÷, Á|ü r }s¡ T ˝Àq÷ á |ü P »\T y˚ & É T ø£ > ± »s¡ > ±*. l kÕsTTHê<ÛTä \ ø£è|ü≈î£ n+<ä] Vü≤è<äj÷· \˝À ø£è‘·»‘„ · ñbıŒ+>±*. ªªl kÕsTT ©˝≤eTè‘· ø£è‘·»‘„ ês¡Ãqμμ $<ÛëqeTT, eT]ìï $es¡eTT\T e#˚à dü+∫ø£˝À $|ü⁄\+>± MT≈£î n+~kÕÔeTT. á dü+<äs“¡ +¤ >± bÕsƒø¡ £ eTVü‰X¯jT· T\+<ä]ø° ˇø£ $»„|.Ôæ ô|’ #Ó|Œæ q |ü$Á‘· uÛ≤yê\qT MT≈£î ‘Ó*dæq yês¡+<ä]‘√q÷ |ü+#·Tø√+&ç. kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT ‘Ó*j·Tì yê]øÏ |ü]#·jT· + #˚jT· +&ç. n+<äs÷¡ ø£*dæ Äq+<ä+>± Ä y˚&ÉTø£ »s¡T|ü⁄ø=ì l kÕsTT ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\Tø£+&ç. C…’ kÕsTT e÷düsº !Y

30 www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


Books on Sri Ramakrishna Paramhansa and Swami Vivekananda

l sêeTø£èwüí uÀ<ÛëeTè‘·eTT uÛ≤s¡‘+· Hê neTs¡ uÛ≤s¡‘+· C≤„q jÓ÷>∑+ ãT~∆ jÓ÷>∑+ ø£s¡à jÓ÷>∑+ l sêeTø£èwüí ø£<ë∏ eTè‘·+-2 kÕ«$T $y˚ø±q+<ä (2 uÛ≤>±\T ) eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ Hê neTs¡ dü+<˚X+¯ uÛÑøÏÔ jÓ÷>∑+ dü+<˚X¯ ‘·s¡+–DÏ(ø=\+uÀ`n˝Ààsê) $y˚ø£ dü÷s√´<äj·TeTT <Ó’e+‘√ düVü≤Jeq+ uÛÑ>∑e+‘·Tì düìï~Û˝À uÛÑ≈£îÔ\T eTT$y˚ø±q+<ä ˝ÒU≤e[ sêe÷j·TD+

25.00 20.00 30.00 15.00 15.00 120.00 60.00 5.00 30.00 10.00 40.00 20.00 100.00 80.00 25.00 5.00

My Idea of Education Karma Yoga God Lived with Them The Lived with God Raja Yoga Bhakti Yoga Jnana Yoga Letters of Swami Vivekananda Reminiscences of Swami Vivekananda Talks with Swami Vivekananda Complete Works of Swami Vivekananda-9 Meditation and Its Methods Vivekananda on Himself Ramakrishna and Vivekananda Tales and Parables of Sri Ramakrishna Lectures from Colombo to Almora Complete Works of Swami Vivekananda Sayings of Sri Ramakrishna

34.00 18.00 170.00 140.00 36.00 16.00 50.00 110.00 100.00 58.00 110.00 18.00 100.00 7.00 45.00 40.00 50.00 25.00

C…’ kÕsTT e÷düsº Y !! Á|æj·T >∑Ts¡T ã+<ÛäTe⁄˝≤sê! »>∑<äTZs¡T l kÕsTTe÷düºsY Ä•+∫q Ä<Ûë´‹àø£ ùde\q+~+#·&ÜìøÏ, ~e´»qì n*y˚\TeT+>∑eTà uÛÑs¡<ë«E\ ÄodüT‡\‘√ ªl eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtºμ kÕú|æ+#·ã&çq~. kÕsTTe÷düºsY uÛÑ≈£îÔ\T, õC≤„düTe⁄\T`|ü⁄düÔø£eTT\T, bò˛{À\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ïø=s¡≈£î>±ì, $sêfi¯eTT\T eT]j·TT Magazine Subscriptions yÓTT<ä\>∑T nìï $wüj·TeTT\≈£î á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüTqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. D.D.\T, M.O.\T ≈£L&Ü á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüT≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡T. Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 Phone :040-20063300 OR, Sri Manga Bharadwaja Trust , Ongole Branch Office Kothapeta, Kondaiah Street, Ongole, Andhra Pradesh - 523002. Phone : 08592 233271

|üP»´ l kÕsTTe÷düºsY ùdyê_Û˝≤wüß\T sT÷ ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷\≈£î $sêfi≤\]Œ+∫ ‘·]+#·>\∑ s¡T. Magazine eT]j·TT General Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Annadanam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Sai Master)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Ashramam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Peace Foundation)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Books order qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Publications)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T


|ü s ¡ e T |ü P »´ Ä#ês¡ ´ l møÏ ÿ sê\ uÛÑs¡<ë«» e÷düºs¡T>±]#˚ s¡∫+#·ã&çq n|üPs¡« Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏äeTT\T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·+`l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Á‘· l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTT düìï~Û l kÕsTT e÷düºsY Á|üe#·qeTT\T l kÕsTTHê<Ûä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT kÕsTTHê<∏ä |üP» kÕsTTHê<∏ä düúeqeT+»] •]&û Äs¡‘T· \T kÕsTTu≤u≤qT ùd$+#·&ÉyÓT+<äT≈£î dü‘‡· +>∑eTT`uÛ»Ñ q •]&û πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙqeTT $C≤„q M∫ø£\T |ü]Á|Xü ï¯ eT‘·yTÓ +<äT≈£î? @~ ì»+? <Ûë´qjÓ÷>∑ düs¡«dü«+ ãT<ä∆<Ûë´q Vü≤è<äj·T+ <ä‘êÔe‘ês¡ eTVü≤‘·à´+ dü+Væ≤‘êj·Tq >∑Ts¡T ~«kÕVü≤Ádæ |ü⁄s¡Twüdü÷ø£Ô s¡Vü≤dü´+ kÕsTTdü÷øÏ`Ô Ä#ês¡´yêDÏ l bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ne<Ûä÷‘· l Nsê\ kÕ«$T ne<Ûä÷‘· l yÓ+ø£j·T´kÕ«$T l Äq+<äe÷sTT neTà {Ïu…{Ÿ jÓ÷– $T˝≤πsbÕ #·]Á‘· l Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Hé u≤u≤ #·]Á‘· kÕ«$T düeTs¡ú (nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T) eTqeTT`eTq dü+düÿè‹

Ç‘·s¡ Á|ü#·Ts¡D\T eTVü‰‘·Tà\ eTT<äT_› &É&¶ TÉ ne<Ûä÷‘· ∫e≥+ neTà l dæ<ë∆s¡÷&ÛÉ kÕ«$T #·]Á‘· l kÕsTT e÷düºsY düèà‘·T\T eTs√ q+<äB|ü+ Ä#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[ uÛÑ>∑yêHé l uÛÑs¡<ë«»

55`00 35`00 40`00 75`00 55`00 40`00 125`00

200`00 90`00 70`00 70`00 75`00 25-00 u≤\\ l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT 75`00 50`00 BOOKS IN ENGLISH 20`00 Baba The Master 110-00 5`00 Sai Guru Charitra 70-00 6`00 Supreme Master (Swami Samartha) 60-00 5`00 Sai Baba of Shirdi and His Teachings 60-00 5`00 Life and Teachings of Hazarat Tajuddin Baba 60-00 10`00 BOOKS IN OTHER LANGUAGES 40`00 40`00 Sadguru Sai Baba (Hindi) 100-00 80-00 20`00 Sai Leelamrutham (Kannada) 25`00 Sai Baba Jeevitha Charitham(Malayalam) 90-00 Baba Leelamrutham (Tamil) 80-00 40`00 Sai Sri Guru Charitra (Hindi) 50-00 30`00 Sri Guru Chraitra (Kannada) 99-00 Swami Samartha (Kannada) 45-00 40`00 Arathi (Tamil) 6-00 80`00 Shirdi Stavana Manjari (Tamil) 3-00 30`00 5`00 45`00 SRI GURUPADUKA PUBLICATIONS 25`00 c/o, Sri Manga Bharadwaja Trust, 40`00 Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 30`00 Phone : 040-20063300 45`00 Send DD in favour of "Sri Manga 35`00 Bharadwaja Trust (Publications)", 40`00 payable at Hyderabad OR Ongole 55`00

|üì#˚sTT, <˚e⁄ì HêeTeTT#·Ã]+#·T, düÁ<ä+Z <Ûë\T #·<Tä e⁄.


Sai Baba Magazine - april 2012 Issue (Telugu)  

A spiritual and scientific month magazine in Telugu started by Pujya Acharya Sri Ekkirala Bhradwaja. More info on www.saibharadwaja.org and...

Sai Baba Magazine - april 2012 Issue (Telugu)  

A spiritual and scientific month magazine in Telugu started by Pujya Acharya Sri Ekkirala Bhradwaja. More info on www.saibharadwaja.org and...

Advertisement