Sai Baba Magazine - October 2012 Issue (Telugu)

Page 1lì~Û+ ì~Ûs¡e´ø£Ô+ ìs¡›«+<ä«+ ìX¯Ã\+ $uÛÑT+ πøe\+ $|ü⁄\+ kÕøÏå+ uÛÑs¡<ë«»eTVü≤+ uÛÑCÒ uÛÑj·Tπø¢X¯Vü≤s¡+ XÊ+‘·+ yÓ’sê>±´~ düTuÛÑ÷wæ‘·+ kÕsTT•wü´+ eTTìÁX‚wü˜+ uÛÑs¡<ë«»eTVü≤+ uÛÑCÒ s¡#·HêeTè‘· <ë‘ês¡+ e#·HêeTè‘· kÕ>∑s¡+ uÀ<ÛäHêeTè‘· s¡÷|ü+ ‘·+ uÛÑs¡<ë«»eTVü≤+ uÛÑCÒ <ë«<äXÊø£å] dü«s¡÷|ü+ ‘·+ $X¯«s¡÷|ü$sêõ‘·+ ø±\s¡÷|ü+ $s¡÷bÕø£å+ uÛÑs¡<ë«»eTVü≤+ uÛÑCÒ »>∑BX¯«s¡+ ø£$+<˚e+ nqdü÷j·÷Á‹q+<äq+ y˚<ä>∑eT´+ |üs¡eT|ü⁄s¡Twü+ uÛÑs¡<ë«»eTVü≤+ uÛÑCÒ |

|

|

|

nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

|| 1

www.saimasterforums.org


kÕsTTu≤u≤ Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï: 30

nø√ºãsY-2012

dü+∫ø£: 06

OFFICIAL ORGAN OF SRI MANGA BHARADWAJA TRUST

|üse¡ T|üP»´ Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»>±]#˚ kÕú|+æ #·ã&çq @¬øø’ £ |üÁ‹ø£, eTq

ªªkÕsTTu≤u≤μμ $wüj·Tdü÷∫ø£ 01. $»j·T<äX¯$T dü+<˚X¯+ ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 02. <äT:U≤ìï s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄ø√e&Éy˚T Ä<Ûë´‹àø£‘·! ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 03. ªªHê Á|ü‹uÛÑø£+‘·{Ïø° ø£s¡Ô Hê >∑Ts¡Ty˚!μμ ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 04. kÕsTT|ü≥¢ uÛÑøÏÔ $XÊ«kÕ˝Ò uÛÑ≈£îÔì dæ]dü+|ü<ä\T ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 05. #Ó|æŒ+~ ns¡∆+ #˚düTø√yê*! Ä#·]+#ê*! ` Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» 06. dü<äTZs¡T »qqeTT ` leT‹ y˚<eä ‹ 07. ˝ÒK\˝À ≈£î]dæq neTè‘· es¡¸+ 08. ªªe÷düºsYμμ ` ø±[<ëdt 09. >∑TD<√wüìyês¡D≈£î Wwü<Ûä+ Áù|eT ` πø. XÊ´yéT Á|ükÕ<é 10. l >∑Ts¡T #·]Á‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãq 2012 ` ø±[<ëdt ∫s¡THêe÷ Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P,Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 500 068 Phone No. - 040 65741550 website: www.saibharadwaja.org www.saimasterforums.org

03 06 09 12 14 16 21 25 28 29

NÛ|tò m&ç≥sY: l b˛\÷] lìyêdüsêe⁄ _.m.m˝Ÿ.m˝Ÿ._ m–®≈L£ ´{Ïyé m&ç≥sY: &܈ˆ ÄsY.mdt. X¯•<ÛäsY, |æôV≤#Y. &ç

#·+<ë $es¡eTT\T $&çÁ|ü‹ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë sê»b˛wü≈£î\T eTVü‰sê»b˛wü≈£î\T

: : : :

s¡÷. s¡÷. s¡÷. s¡÷.

10`00 100`00 3,000`00 5,000`00

ªª∫s¡ø±\+ ì*∫j·TT+&Ü\+fÒ Ä<Ûë´‹àø£‘· øπ e\+ e´øÏ>Ô ‘∑ y· TÓ qÆ uÛøÑ >ÔÏ ± e÷Å‘e· TT+&Éø£ ˇø£ ìs¡Tw› y˜ü TÓ qÆ dæ<ë∆+‘·+>± s¡÷bı+<ë*. Ç+<äT˝À m+‘·{Ï eTVü≤˙j·TT˝…q’ yê] e´øÏ>Ô ‘∑ ê«\≈£î ÅbÕ<Ûëq´eTT+&Ésê<äT.μμ ` Ä#ês¡´ møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«» kÕsTTu≤u≤ |üÁ‹ø£˝À yÓ\Te&˚ yê´kÕ\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\≈£î Äj·÷ s¡#·sTT‘·˝Ò u≤<ÛäT´\T.


$»j·T<äX¯$T dü+<˚X¯+

l kÕsTTu≤u≤≈£î ñ‘·eÔ TT&Óq’ >∑Ts¡Te⁄ \_Û+#·&+É ‘√ e÷qeC≤‹jÓTTø£ÿ Ä<Ûë´‹àø£ #·]Á‘·˝À ˇø£ q÷‘·qyÓTqÆ n<Ûë´j·T+ Äs¡+uÛeÑ TsTT+~.... nø√ºãsY 2012

Ä#ês¡ ´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

www.saibharadwaja.org

3

www.saimasterforums.org


$»j·T<äX¯$T dü+<˚X¯+ y˚<øä ±\+˝À >∑Ts¡T`•wü´ kÕ+Á|< ü ëj·÷ìøÏ | Á r ü ø£>± y˚<< ä säÛ T¡ à&ÉT ` B|ü≈î£ &ÉT ` <ÛÍeTT´\yês¡T ` ns¡TDÏ, u…< ’ Tä &ÉT, ñ|üeTqT´e⁄\T XÊX¯«‘·yTÓ q Æ ø°]Ô >∑&+ç #ês¡T. n\Hê{Ï Ä kÕ+Á|< ü ëj·T+ eTs¡\ kÕsTTu≤u≤`yê] >∑Ts¡Te⁄s¡÷bÕ\˝À |ü⁄qsêeè‘·ÔeTsTT+~. πøe\+ >∑Ts¡Tø£è|ü e\q, yê]ì Vü≤è<äj·T |üPs¡«ø£+>± d ù $+∫q •wüß´&ÉT düs«¡ E„&e É &É+ M]˝À #·÷&Ée#·T.à n+‘˚>±<äT, <äøÏåD≤eT÷]Ô πøe\+ ‘·q eTÚqeTH˚ yê´K´<ë«sê ‘·eT •wüß´\ düs¡« dü+X¯j·÷\qT $∫Ãq ¤ +#˚dæ C≤„qT\T>± s¡÷bı+~+∫q ©\ eTs¡˝≤ á >∑Ts¡T •wüß´\ $wüjT· +˝À ‹]– bÁ ÕD+b˛dæ+~. dü ÷ |ò ” kÕ+Á | ü < ëj· T +˝À uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ + ˝À $»j· T +#˚ d æ q eTTdæ ¢ + eTVü ‰ ‘· T à\+<ä ] ø° ‘· \ e÷ìø£ e Tq<ä – q U≤C≤ yÓ T TVæ ≤ B› H é ∫d” Ô (nCŸMTsY) >±]øÏ, yê] >∑Ts¡Te⁄≈£î eT<Û´ä q&ç∫q >∑Ts¡T©\>±ì, ˝Òø£ U≤C≤ yÓ÷Væ≤B›Hé ∫d”Ô eT]j·TT yê] •wü ß ´\≈£ î eT<Û ä ´ q&ç ∫ q ©\>∑ ÷ &É kÕsTT#· ] Á ‘ · ˝ À |ü ⁄ qsêeè‘· Ô e TsTT+~. n+fÒ

kÕsTT #˚dq æ >∑Ts¡Td ù e |ü]|üPs¡yí TÓ ,Æ Äj·Tq •]&û ˝ À y˚ | ü # Ó ≥ Tº Á ø Ï + <ä Á | ü ø £ ≥ eTe&É + ‘√ e÷qe#·]‘Á ˝· À eTs=ø£ j·TT>∑+ Äs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. ‘·sê«‘· 58 dü+ˆˆ\T q&ç#êø£ nø√ºãsY 15, 1918q yês¡T eTVü ‰ dü e ÷~Û #Ó + <ä ≥ +‘√ eTs=ø£ |ò ü T ≥º + Äs¡ + uÛ Ñ e TsTT+~. Ä $wü j · T eTTq 1916˝À $»j·T<äX$ ¯ THê&ÉT, ªªás√CÒ Hê d”y÷ Ó \¢+|òTü qeTT!μμ nì eTT+<äT>± #Ó|Œæ dü÷∫+#ês¡T. •]&û˝À e⁄qï ‘·eT ◊<äTqïs¡ n&ÉT>∑T\ X¯Øs¡yT˚ ‘êeTT>±eTì, ‘êy˚T nìï s¡÷bÕ˝À¢q÷ düs¡«Á‘ê dü+#·]düTÔHêïeT˙, ªª˙e⁄#·÷#˚<+ä ‘ê ø£*dæ H˚qTμμ n˙, ªªá $X¯«eT+‘ê Hê˝ÀH˚e⁄qï~μμ n˙ m+‘· #Ó|Œæ Hê mìï ©\\<ë«sê ‘Ó*j·Tã]∫#·÷∫Hê, e÷qeC≤‹ e÷Á‘·+ ‘·q nC≤„q|ü⁄ d”eT\T ñ\¢+|òTæ +#·˝øÒ b£ ˛sTT+~. ø£qTø£ 1918˝À $»j·T<äX$ ¯ THê&ÉT eTq+<ä] ‘·s| ¡ ⁄üò Hê Äj·Tqj˚T d”y÷ Ó \¢+|òTü q+ #˚XÊs¡T. •]&û nH˚ uÛÖ‹ø£ πø+Á<ä+qT+&ç ‘·eTX¯øÏÔì Á|üdü]+|ü#˚j·T&É+e÷ì, uÛ≈Ñ î£ \Ô T mø£ÿ&É ‘·*d ù Ô nø£ÿ&˚ ‘·eT©\\s¡÷|ü+˝À

|ü]|üPs¡yí TÓ qÆ ns¡Ω‘·>\∑ kÕsTTøÏ yê] >∑Ts¡Te⁄ ˇø£ÿ ©\ >∑÷&É #·÷|ü˝<Ò Tä . dü]>∑<ë, u≤$˝À ‘·\Áø+Ï <äT\T>± Áy˝˚ ≤&ÉBj·T≥+ ˇø£ÿfÒ Äj·Tq #·÷|æq Áù|eT. kÕsTT eTq≈£î sTTìï©\\T #·÷|ü⁄‘T· Hêï, ˝…øÿ£ ˝Òq+‘·eT+~ B|ü|⁄ü |ü⁄sT¡ >∑T\˝≤ Äj·Tq #Ó+‘·≈î£ #˚sT¡ ‘·THêï, sTT+<ä]˝Àyê] •wüß´&Éì #Ó|⁄ü Œø√<–ä q yês¡T ˇø£ÿs¡T>∑÷&Ü˝ÒsT¡ . kÕsTTu≤u≤ #·]‘Á ˝· À eT‘· kÕeTs¡d´ü eTqï~ yê] X¯óX¯SÁwü‘√H˚ Äs¡+uÛÑeTsTT+~. kÕsTTe˝… yê] >∑Ts¡Te⁄>∑÷&É @eT‘êìøÏ #Ó+~qyês√, yê] |ü⁄≥Tº|Pü s√«‘·sÔ ê˝Ò$T{À me]ø° ‘Ó*j·T<äT. yê]ù|s¡T s√wü H é c Õ nìø=+<ä ] ‘√qT, yÓ + ≈£ î kÕ nì eT]ø=+<ä]‘√q÷ kÕsTT #ÓbÕŒsT¡ . 4

www.saibharadwaja.org

kÕsTT | Á øü ≥ £ eTekÕ>±s¡T. uÛ≈Ñ î£ \Ô Vü≤è<äj÷ · \˝ÀH˚ yê] d”y÷ Ó \¢+|òTü q+ »]–+~. n+<äTøπ Äj·Tq,ªªHê düe÷~Û (n<äèX¯´+>±) Hê uÛÑ≈£îÔì #Ó+‘·qT+&ç ø±bÕ&ÉT‘·T+≥T+~μμ nì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ`e÷qyê[ô|’ yê] | ùÁ eT eTVü≤‘·sÔ y¡ TÓ q Æ yê]

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


$»j·T<äX¯$T dü+<˚X¯+ ~e´X¯øÔÏ dü+uÛyÑ êdü+uÛyÑ ê\H˚ d”eT\qT ñ\¢+|òTæ +∫ |ü s ¡ e fi¯ ó fl ‘=≈£ î ÿ‘· T Hêï s TT. áHê&É T kÕj·T+ø±\|ü⁄{≤ø±X¯+˝À Á|üø£≥eTj˚T´ qø£åÁ‘ê\ ˝≤>±`kÕsTTeT+~sê\T <˚Xe ¯ T+‘·{≤ yÓ\TdüTH Ô êïsTT. Äø±X¯ + ˝Àì Ä qø£ å Á ‘ ê\T n+‘· { ≤ yÓ\>∑&ÜìøÏ sêÁ‹ jÓTTø£ÿ Nø£f¢Ò ø±s¡D+. l kÕsTT ©\\T sTT+‘·>± | Á øü ≥ £ eTe&ÜìøÏ ø±s¡D+ eTq˝Àì nqs¡Ω‘·˝Ò! |ü]|üPs¡íyÓTÆq ns¡Ω‘·>∑\ kÕsTTøÏ yê] >∑Ts¡Te⁄ ˇø£ÿ ©\ >∑÷&É #·÷|ü˝< Ò Tä . dü]>∑<ë, u≤$˝À ‘·\ÁøÏ+<äT\T>± Áy˚˝≤&ÉBj·T≥+ ˇø£ÿfÒ Äj·Tq #· ÷ |æ q Á ù | eT. kÕsTT eTq≈£ î sTTìï © \\T #·÷|ü⁄‘·THêï, ˝…øÿ£ ˝Òq+‘·eT+~ B|ü|⁄ü |ü⁄s¡T>∑T\˝≤ Äj·Tq #Ó+‘·≈î£ #˚sT¡ ‘·THêï, sTT+<ä]˝Àyê] •wüß´&Éì #Ó|⁄ü Œø√<ä–q yês¡T ˇø£ÿs¡T>∑÷&Ü˝ÒsT¡ . ªªHêe<ä›ø£˙ï #Ó\¢ì HêD≤˝Ò edüTÔHêïsTT!μμ nHêïsêj·Tq. n+<äs÷ ¡ ‘·eT yêπsjÓTÆ q|üŒ{øÏ ° yê]˝À ø=+<ä s ¡ T <=+>∑ \ e⁄‘· T Hêï s ¡ ˙ , ø£ q Tø£ yê]øÏ ‘êy˚ T MT#˚ j · T ˝Ò ≈ £ î Hêï e T˙ Äj· T qHêï s ¡ T . á | Á | ü +ü #·+ yÓqTø£{˝Ï ≤>±˝Ò<˙ ä ,| Á ‹ ü yê]ø° Ç‘·sT¡ \ >∑ T ]+∫ #Ó & É T >± ‘· \ #· & É y ˚ T dü « uÛ ≤ e dæ<ä∆eTe⁄‘·Tqï<ä˙ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ªªkÕsTTì ÄÁXs¯ TT+∫q yês¡+<äs÷ ¡ |üse ¡ ÷s¡+∆ bı+<äT‘êsê?μμ nì u≤|üPkÕôV≤uŸ CÀ>¥≈£î ø£*Zq dü+<˚Vü‰ìøÏ Äj·Tì∫Ãq düe÷<Ûëq+: m≈£îÿeeT+~ e÷$T&ç |üP‘· e˝… sê*b˛‘ês¡˙, ø=~›eT+~ e÷Á‘·y˚T #Ó≥Tºq+{Ïô|≥Tº≈£îqï ø=~› e÷eT&ç ø±j·T\ e˝… ‘·eTq+{Ï ô|≥Tº≈£îì ø£è‘ês¡T∆\e⁄‘ês¡˙ Äj·Tq #ÓbÕŒsT¡ . nsTT‘˚ ‘êeTT e÷Á‘+· ‘·eTHêÁXs¯ TT+∫q yê]HÓe]˙ $&ç∫ ô|≥ºø£ @Hê{Ϭø’Hê >∑eT´+ #˚sT¡ kÕÔeTì nuÛj Ñ T· $T#êÃsT¡ . n+<äT≈£î nedüsy¡ TÓ q Æ ©\ ‘· e T dü e ÷~Û qT+&˚ #˚ k ÕÔ e Tì Äj· T q mH√ïØ‘·T\ #ÓbÕŒs¡T. nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT áHê{Ïø° Äj·Tq bÕ+#·uÛÖ‹ø£ s¡÷|ü+˝À m+<ä¬s+<äs√ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î <äsÙ¡ q $Tdü÷H Ô ˚ e⁄HêïsT¡ . á $wüjT· + ‘·eT düVü≤» ì>∑÷&ÛÉØ‹q ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T: Äj·Tq ‘·eT ø±*ô|’ ∫qï eT#·ÃqT uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î #·÷|æ, nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

ªªHê≈£ î Hê]≈£ î s¡ T |ü ⁄ ˝Ò ∫ +~. H˚ q T Hê]ì rdæyj ˚ T· {≤ìøÏ | Á j ü T· ‹ïd ù Ô n~ ‘Ó–, eTs¡\ Hê] ≈£îs¡Tbı∫Ã+~. n~ H˚qT dü«kÕúHêìøÏ yÓ[‘˚>±ì ‘·>< Z∑ ì ä $HêïqT. nsTT‘˚ Ä $wüjT· + n˝≤¢V≤t øπ $&É∫ | ô {≤ºqTμμ nì #ÓbÕŒsT¡ . ªªn+<ä]˙ eT+∫ e÷sêZìøÏ eTs¡\Ã&ÉyÓ÷, ˝Òø£ HêX¯q+ #˚j·T&ÉyÓ÷ »s¡>±\ì n˝≤¢V≤t qT bÁ Õ]∆d÷ ü H Ô êïqT. ø±ì Äj·Tq Hê bÁ Õs¡q ∆ Ä\øÏ+#·&É+˝Ò<äT. ø±˙ H˚qT #·∫ÃHê, Áã‹øÏHê nqT≈£îqï~ kÕ~Û+∫ rs¡T‘êqTμμ nHêïsì ¡ U≤|üsπ ¶ ‘·q &Ó’Ø˝À ÁyêkÕ&ÉT. n+fÒ l kÕsTT eTVü‰X¯øÏÔ dü«s¡÷|üeTqï e÷≥. eTq˝Àì sêø£d å Tü \‘√ Äj·Tq Áù|eTj·TT<ä∆+ nH˚©\ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡qïe÷≥. ∫es¡≈£î $»j·T<äX¯$Tsêø£ ‘·|üŒ<äT— eTVæ≤cÕdüTs¡ eTs¡ ∆ q , •wü ˜ s ¡ ø £ å D ‘· | ü Œ < ä T . ã+<Û ä T , $TÁ ‘ · T \ô | ’ eTeTø±s¡ + ‘√qT, <ä T s¡ V ü ≤ +ø±s¡ + ‘√ >∑ ÷ &ç q <Íwüº´+‘√q÷ n\Hê&ÉT eTVæ≤cÕdüTs¡T&ÉT, sêeD ≈£î+uÛøÑ s£ êí<Tä \T, <Ûèä ‘·sêÁwßü & º TÉ , <äTs√´<ÛH ä ê<äT\T yÓTTˆˆq yê]˝À e⁄qï sêø£d å >ü T∑ D+eTq˝À >∑÷&É $»è+_Ûd ù Ô ∫es¡≈î£ sT÷ kÕsTT©\˝À eTq≈£î düs«¡ HêX¯q+ ‘·|Œü <Tä . n˝≤>±ø£ ìcÕÿeT+>± mìï <ÍcÕº´\¬øH ’ ê z]à l sêeTT&ÉT`bÕ+&Ée⁄\e˝… <Ûäs¡à+ø√dü+b˛sê&ç‘˚ n+‹eT $»j·TeTT, düXد s¡+>± dü«s√Zs√Vü≤D≤ìø° l kÕsTT eTqøÏ#Ã˚ nuÛj Ñ ÷ · ìøÏ bÕ‘·è\eTÚ‘êeTT. á <Ûäs¡à j·TT<ä∆+ eTqJ$‘ê\˝À ìs¡+‘·s¡eT÷ ø=qkÕπ > <˚ . kÕ{Ï y ê]|ü ≥ ¢ eTeTø±sêìø° , nVü≤+ø±sêìø° ˝Àqe⁄‘êyÓ÷ ˝Òø£ ìcÕŒøøåÏ +£ >± mìï ø£wì ºü wüOsº ê\¬øH ’ ê z]à <Ûsä à¡ +ø√dü+ bısê&ÉT‘êyÓ÷qqï <ëìï ã{Ϻ eTq n&ÉT>∑T\T @ e÷sêZq q&ÉTkÕÔj÷ Ó eTqy˚T ìs¡ísTT+#·Tø√yê*. ˇø£{Ï ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ôV≤#·Ã]kÕÔeT˙ $q≈£î+fÒ eTq ø£s¡à≈£î eTq*ï $&ç∫| ô &É‘êeTì kÕsTT V ô ≤#·Ã]+#ês¡T. eTqeTT @$T#˚ d ü T Ô H êï e Tqï < ˚ á $»j· T <ä X ¯ $ T` á kÕsTTu≤u≤jÓTTø£ÿ 92e eTVü‰düe÷~Û ñ‘·‡e+ eTq*ï ì\Bdæ y ˚ d ü T Ô q ï Á | ü X ¯ ï . ªªkÕB∏ Û ÄœsY ø ± øÏj÷ · qø√sTTμμ ªªkÕsTTj˚T ∫e]‘√&ÉT` y˚s¬ e«s¡÷ ˝ÒsT¡ μμ nì Äs¡‹ bÕ≥ eTq≈£î Væ≤‘·uÀ<Ûä #˚dTü q Ô ï~.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

5

www.saimasterforums.org


Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

<äT:U≤ìï s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄ø√&Éy˚T Ä<Ûë´‹àø£‘·! á nq+‘·yTÓ qÆ Á|üøè£ ‹ |üXó¯ |üø±å ´<äT\˙ï ‘·eT J$‘êedüsê\qT kÕ~Û+#·T≈£î+≥÷, C≤‹ì ø=qkÕ–+#·T≈£î+≥÷ J$+∫ q•kÕÔsTT. Ç+<äTø£edüsy¡ TÓ qÆ ø£èwæ #˚jT· {≤ìøÏ e÷Á‘·yT˚ ‘·–q Á|ü»„ ø£*– e⁄+{≤sTT. >∑qTø£ Ä ÁbÕDT\≈£î ì‘·´J$‘êedüsê\ø£q´+>± ‘·è|æÔ ` ndü+‘·è|æÔ nH˚ <ä«+<ë«\Tqï≥Tº ‘√#·<äT. n+<äTe\q yê{Ï e´øÏÔ>∑‘· J$‘ê\T>±ì, kÕeT÷Væ≤ø£ J$‘ê\T>±ì <Ûsä êà<Ûsä êà\T Á|ü>‹∑ , ‹s√>‘∑ T· \T nH˚ Á|üXï¯ ˝Ò ˝Ò≈î£ +&Ü >∑&∫ ç b˛‘êsTT. 6

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


<äT:U≤ìï s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄ø√&Éy˚T Ä<Ûë´‹àø£‘·! ø±˙ eTqdüT>∑*–q eTìwæ J$‘·eT˝≤ ø±<äT. ì‘·´J$‘êedüsê\T jÓT+‘·>± \_Û+∫Hê eTìwæøÏ ‘·è|”`Ô XÊ+r ñ+&É<Tä . ˇø£ e+ø£ õC≤„dü s¬ +&Éee+ø£ ‘·eT J$‘ê\qT e´øÏ>Ô ‘∑ +· >±, eT]+‘· düTKXÊ+‹ dü+j·TT‘·+>± #˚düTø√yê\ì e÷qe⁄\+<äs¡÷ ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&É‘ês¡T. e´≈£îÔ\T yê]yê] e÷qdæø£ |ü ] bÕø±\qqTdü ] +∫ á \øå ± ´\qT kÕ~Û+#·Tø√e&ÜìøÏ $$<Ûä kÕ<ÛH ä ê\qT jÓTqTïø=ì yê{Ïì kÕ~Û+#·Tø√&ÜìøÏ ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&É‘ês¡T. düTKeTT, ø°]Ô, &ÉãT“, sTT+Á~j·T˝À\‘·, ø£fi¯\T yÓTT<ä˝q ’… $ e÷qe⁄\T kÕe÷q´+>± jÓTqTï≈î£ H˚ kÕ<ÛäHê\T. ø±ì á \øå ± ´\qT jÓ T +<ä s ¡ T jÓ T ìï kÕúsTT\˝À kÕ~Û+#·Tø√ >∑\T>∑T‘·THêï M]˝À ˇø£ÿ]ø° ‘·è|æÔ XÊ+r ø£\T>∑ø£b˛e&Éy˚T ÄX¯Ãs¡´+. n+‘˚ø±<äT M]˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘êyÓTqTï≈£îqï \øå±´\qT kÕ~Û+#·Tø√&É+˝À kÕ«s¡e ∆ TeTø±sê\≈£î ˝ÀHÓ’, sê>∑<˚«cÕ\qT |üPì $$<Ûä kÕúsTT\˝À <ÛäsêàìøÏ <ä÷s¡eTe&ÜìøÏ>∑÷&Ü yÓqTø±&És¡T. n+<äTe\q | Á ‹ ü ˇø£ÿ] J$‘·eT÷ ÄH˚ø£ s¡ø±˝…q ’ Äes√<Û ë \≈£ î , Á | ü ‹ |ò ü T ≥q\≈£ î , <√|æ & û \ øÏ >∑Tsö‘·T+~. düTU≤ìø√dü+ |üsT¡ >¬ ‹Ô+#˚ e÷qe⁄\ eTqùd‡ C≤‹˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Á|üø£è‹˝À eTπs »+‘·Te⁄\÷ bı+<ä˝ì Ò nXÊ+‹øÏ, <äT:U≤ìø° >∑T] #˚düTÔ+~. á dü‘ê´ìï >∑T]Ô+∫q ø=~›eT+~ Á | ü ‹ uÛ ≤ e+‘· T \T e÷qe J$‘êqTuÛ Ñ e +˝Àì n+XÊ˝…’q e÷qeJ$‘·eTT, eTqdüT‡\ ‘·‘êÔ«ìï ˝À‘·T>± |ü]o*+∫ sTT{Ϻ <äT:U≤ìøÏ nXÊ+‹ø° ø±s¡D≤\qT >∑T]Ô+#ês¡T. yê{Ïì dü]~<äTø› =q&É+ <ë«sê e÷qe⁄&ÉT ‘·è|æì Ô , XÊ+‹˙ bı+<ä>\∑ &Éì >∑T]Ô+#ês¡T. á |ü<‹ ∆ä ì Ä‘·àC≤„qeTT, Ä<Ûë´‹àø£‘· nHêïsT¡ . Ç{Ϻ yêπs eTq bÁ ÕNq ãTTwüß\T, $$<Ûä <˚X¯ ø±˝≤\˝À ñ<ä“$ ¤ +∫q eTVü≤˙j·TT\T. Ç{Ïyº êπs e÷qe #·]‘Á ˝· À ñ<ä“$ ¤ +#·≈î£ +fÒ eTq C≤‘·+‘ê |üX¯óÁbÕj·TyÓTÆq J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘·T+&˚yês¡T— n+‘·ø+£ fÒ >∑÷&Ü jÓT+‘√ V”≤qeTT, u≤<Ûëø£se ¡ T÷ nsTTq $wüj·Te\j·T+˝À ∫øÏÿ j·TT+&˚<˚. y˚ < ë\T, ñ|ü ì wü ‘ · T Ô \ T <ä > ∑ Z s ¡ qT+&ç u… ’ _ ˝Ÿ , nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

KTsêqT\ es¡≈î£ >∑\ ~e´C≤âq düeTì«‘·yTÓ q Æ |ü$‘Á · Á>∑+<∏ë\˙ï sTT{Ϻ eTVü≤˙j·TT\ e\q eTq≈£î Á | ü k Õ~+#· ã &ç q y˚ . Á b Õø£ è ‹ø£ e TT, bÕX¯ $ ø£ e TT nsTTq J$‘·+ ø£+fÒ eT¨‘·ÿèwüºeTT, |üs¡eT |ü $ Á ‘ · e TT, Äq+<ä ø £ s ¡ e TT nsTTq Je‘·$<ÛëqyÓTTø£≥Tqï<äì M{Ï e\¢H˚ eTq≈£î ‘Ó * dæ + ~. nsTT‘˚ á |ü $ Á ‘ · Á > ∑ + <∏ ë \˝Àì >∑+;Ûsy¡ TÓ q Æ uÛ≤yê˙ï, J$‘· ø£fiq ¯ T kÕe÷qT´\T ns¡+∆ #˚düTø=ì nqTdü]+#·>∑\>∑&ÜìøÏ πøe\ Á>∑+<Ûä |ü]C≤„qy˚T #ê\<äì á >Á +∑ <Ûë\˙ï #ÓãT‘·THêïsTT. n$ #Ó|æŒq e÷sêZq q&É∫, yê{Ï˝Àì dü‘ê´ìï nqTuÛ Ñ e >∑ ‘ · + #˚ d ü T ø=qï #· ] ‘ês¡ T ∆ ˝ … ’ q yê] kÕ+>∑‘´· eTT, uÀ<Ûä nedüse ¡ Tì á >Á +∑ <Ûë\T eTs¡˝≤ eTs¡ ˝ ≤ H=øÏ ÿ #Ó ã T‘· T Hêï s TT. ñ<ëVü ≤ s¡ D ≈£ î y˚ < ë\qT ñ‘· Ô e TT˝… ’ q y˚ < ä $ <ä T \ qT+&û ns¡ ∆ j · T Tø£ Ô + >± n<Û ä ´ j· T q+ #˚ j · T ì<˚ n$ ìs¡ s ¡ ∆ ø £ e TÚ‘êj· T ì n≥T Á X ¯ ó ‘· T \T, kÕj·THê#ês¡T´ìe+{Ï y˚<ä$<äT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤H˚ <Û ä s ¡ à XÊÁ k ÕÔ \ T>∑ ÷ &É |ü P s¡ T í ˝ … ’ q eTVü≤˙j·TT\qT+&ç yê{Ï nsê∆˙ï, <Ûäs¡àdü÷øå±àìï Á > ∑ V æ ≤ +∫ Ä#· ] ù d Ô e÷Á ‘ · y ˚ T <Û ä s êà\T |ò ü \ e+‘ê˝Ö‘êj· T ì #Ó ã T‘· T Hêï s TT. á dü÷‘Á e · T+‘·{˙ Ï l ø£èwüß& í TÉ uÛ>Ñ e ∑ BZ‘˝· À (n<Ûë´j·T+ 4, XÀ¢ˆˆ 34) ªª‘·«~«~∆ | Á D ü bÏ Õ‘˚q... μμ nqï XÀ¢ø+£ ˝À bı+<äT|üs# ¡ ê&ÉT. ø£qTø£ Ä<Ûë´‹àø£eTT, <Ûë]àø£eTT nsTTq J$‘êìøÏ Hê+~ |ü ] |ü P s¡ T í & Ó ’ q eTVü ≤ ˙j· T Tì ÄÁ X ¯ s TT+#· & É + ‘√ Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒ*. n+‘·es¡≈£L eTq+ bÕ{Ï+#˚ <Ûäsêà\˙ï, dü*ù| <Ûäs¡àø±sê´\˙ï eTq J$‘ê\T, eTqdü T ‡ \ T eT]+‘· V” ≤ qdæ ú ‹ øÏ ~>∑ C ≤s¡ ≈ £ î +&Ü e÷Á ‘ · y ˚ T ø=+‘· e s¡ ¬ ø ’ H ê ñ|üjÓ÷|ü&É>∑\e⁄. n+<äTπø ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê |üPs¡T& í q ’Ó eTVü≤˙j·TTì ÄÁXj ¯ T· + \_Û+#˚es¡≈L £ <Ûsä êàìï j·T<ÛëX¯øÔÏ Ä#·]dü÷Ô ñ+&ÉeTHêïsT¡ | ô <ä\› T. ø±ì n{Ϻ eTVü≤˙j·TT\T \_Û+#êø£ ªªdüs«¡ <Ûsä êàHé |ü]‘·´»´...μμ nqï XÀ¢ø+£ ˝À #Ó|Œæ q≥T¢ eTq≈£î XÊÁkÕÔ\‘√ |üì˝Ò<Tä . düs«¡ <Ûsä à¡ E„&TÉ , |üse ¡ T XÁ j ‚ ÷ Ó _Û˝≤wæ nsTTq dü<Tä sZ T¡ y˚ eTqø£edüsy ¡ TÓ q Æ <Ûsä êà\qT ` l ø£èwüß& í TÉ

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

7

www.saimasterforums.org


<äT:U≤ìï s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄ø√&Éy˚T Ä<Ûë´‹àø£‘·! ns¡Tq ® TìøÏ ‘Ó*|æq≥T¢ #·øÿ£ >± ‘Ó\T|ü>\∑ &ÉT. Äj·Tq #Ó| ù Œ ì>∑÷&Ûy É TÓ q Æ dü‘ê´\qT eTqeTs¡+∆ #˚dTü ø=ì $X¯«dæ+#·˝Òø£b˛‘˚ ` l ø£èwüßí&ÉT ns¡T®qTìøÏ $X¯ « s¡ ÷ |ü kÕøå ± ‘êÿs¡ $ T∫à q ≥T¢ ‘· – q Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷ Ñ ‹ì | Á kü Õ~+∫, ‘·–q $XÊ«kÕ˙ï, Äe>±Vü≤qq÷ eTq˝À ø£*–+#·>∑\s¡T. n+<äTπø dü<äTZs¡Te⁄qT $X¯«dæùdÔ #ê\Tqì, y˚s¡T XÊÁkÕÔ\‘√ |üì˝Ò<ä˙ l •]&û kÕsTTu≤u≤ >∑+{≤|ü<∏ä+>± #ÓbÕŒs¡T. ñ‘·ÔeTT&Ó’q yÓ’<äT´&ÉT \_Û+#êø£ eTq |ü]$T‘·yTÓ q Æ yÓ< ’ ´ä |ü]C≤„q+‘√>±ì ndü+U≤´ø£yTÓ q Æ yÓ< ’ ´ä >Á +∑ <Ûë\‘√>±ì eTqπø$T |üì. nsTTHê yê]H˚ |ü≥Tº≈î£ ì bÁ Õ≈£î˝≤&˚yê&ç |ü]$T‘· C≤„HêìøÏ ñ‘·e Ô T yÓ< ’ Tä ´ìe+{Ï dü<Tä sZ T¡ e⁄ #Ó| ù Œ uÀ<Ûä ns¡+∆ >±ø£ ñ‘·e Ô T XÁ j ‚ T· düTq ‡ T bı+<˚ dü<ëeø±X¯+ C≤]b˛‘·T+~. uÛÑ>∑e+‘·T&ç nqTÁ>∑Vü≤+ e\q, e÷qe⁄\ eTVü ‰ <ë“ ¤ > ∑ ´ + e\q n≥Te+{Ï |ü ] |ü P s¡ T í ˝ … ’ q eTVü≤˙j·TT\T #·]Á‘·˝À bı&ÉT>∑THê ñ<䓤$dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. @ <˚X¯ø±˝≤\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T Äj·÷ <˚ X ¯ ø ±˝≤\˝À ñ<ä “ ¤ $ +∫q eTVü ≤ ˙j· T T\ HêÁX¯sTT+#ê\ì ªª‘·~«~∆ Á|üDÏbÕ‘˚q... μμ nqï XÀ¢ø+£ ˝Àì uÛ≤eeTì ø=+#Óe÷˝À∫ùdÔ ‘Ó\TdüT+Ô ~. uÛ>Ñ e ∑ BZ‘˝· À ø£èwüß& í TÉ yê#ê #Ó|Œæ q | Á ‹ ü $wüj÷ · ˙ï l dü < ä T Z s ¡ T kÕsTTHê<Û ä T &É T ‘· q uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ ≈£ î ~yê´qTuÛ÷ Ñ ‘·T\<ë«sê ‘Ó*j·T#˚XÊs¡ì düeTÁ>y ∑ TÓ q Æ yê] #·]Á‘·qT #·÷ùdÔ ‘Ó*j·T>∑\<äT. Ç≥Te+{Ï eTVü ≤ ˙j· T T\T Äj· ÷ <˚ X ¯ ø ±\ |ü ] dæ ú ‘ · T \≈£ î nqT>∑ T DyÓ T Æ q Ø‹q Ä<Û ë ´‹àø£ $<ä ´ qT uÀ~ÛdTü +Ô &É&y É T˚ sTT+<äT≈£î ‘êsêÿDeTT, kÂ\uÛ´Ñ eTT >∑÷&Ü. n+‘·{Ï eTVü≤˙j·TT&Ó’q kÕsTTHê<ÛäTì j·T+<äT eTq≈£î ø=+#ÓyÓTÆHê uÛÑøÏÔ $XÊ«kÕ\T ø£\>∑&+É eTq |üPs¡« |ü⁄D´y˚T. Ä<Û ë ´‹àø£ kÕ<Û ä q dü | ò ü \ eTyê«\+fÒ eTq˝Àdü ‘ · « >∑ T DeTT eè~∆ bı+~ rsê\ì uÛ>Ñ e ∑ BZ‘˝· Àì XÁ < ¯ ë∆‘Á j · T· $uÛ≤>∑j÷ Ó >∑+, >∑TDÁ‘j · T· $uÛ≤>∑jÓ÷>∑eTT nH˚ n<Ûë´j·÷\T ‘Ó\T|ü⁄‘êsTT. eTq˝À dü‘·«>∑TD+ eè~∆bı+~ ‘·øÏÿq ¬s+&ÉT >∑TD≤\÷ ‘·>±Z\+fÒ, ndüTØ dü+|ü<ä ‘=\– <Ó’M dü+|ü<ä dæsú | ¡ & ü Ü\+fÒ sTT≥Te+{Ï eTVü≤˙j·TT\˝À 8

www.saibharadwaja.org

u≤Vü ≤ ´+>±qT, n+‘· s ¡ + –ø£ + >±q÷ ìs¡ + ‘· s ¡ + ùd$+#·&É+ ˇø£ÿfÒ e÷s¡ZeTì uÛ≤>∑e‘·+˝Àì Hês¡<Tä ì eè‘êÔ+‘·+ ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. uÛøÑ ‘ÔÏ √ #˚dq æ »|ü e TT`|ü P », <ëqeTT`j· T »„ e TT yÓ T T<ä ˝ … ’ q dü‘ÿ· s¡à\T e÷Á‘y · T˚ uÛøÑ ÔÏ ≈£î<äs>¡ \∑ <äì Hês¡<ä uÛøÑ ÔÏ dü÷Á‘ê\T #ÓãT‘·THêïsTT. áX¯«sêqTÁ>∑Vü≤+ e\q >∑÷&Ü ø£\>∑e#·Ãì #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° n{Ϻ nqTÁ>∑Vü‰ìï bı+<ë\qT≈£îqï eTq˝À uÛÑøÏÔ‘√ >∑÷&çq |üP», uÛÑ»Hê<äT˝Ò kÕ<ÛäHê\T>∑<ë! ø£qTø£ dü<äTZs¡Te⁄qT Á ù | eT‘√ ù d $+#· & É y Ó T Tø£ ÿ fÒ e÷s¡ Z + ø±ì n˝≤#˚jT· >∑\>±\+fÒ n{Ïy º ê] | Á ‘ü ´· ø£å kÕìï<´äÛ yÓTH Æ ê eTq≈£î \_Û+#ê*. ˝Ò≈î£ +fÒ n{Ïy º ê] düeTÁ>∑ J$‘· #· ] Á ‘ · \ HÓ ’ H ê eTq+ |ü ] o*+#ê*. eTqø£|]ü ∫‘·T˝…q ’ yê]ì | ùÁ $T+#·&y É TÓ ˝≤ kÕ<Û´ä +. n+<äTø£ì l kÕsTTu≤u≤ jÓTTø£ÿ düeTÁ>∑ J$‘· #·]Á‘·qT, uÀ<Ûäq÷ n<ä´j·Tq+ #˚j·T&ÉyÓTTø£ÿfÒ yê]|ü≥¢ Áù|eTqT bı+<ä&ÜìøÏ>±ì, n{Ϻ Áù|eT‘√ yê]ì ù d $+#· & ÜìøÏ >±ì eTTK´ kÕ<Û ä q +. eTVü≤˙j·TT\ | Á ‘ü ´· ø£å kÕìï<´äÛ + \_Û+#·&y É TÓ +‘√ ø£wºü kÕ<Û ä ´ +. eTq≈£ î ‘ês¡ d æ * ¢ q yês¡ T n+‘· { Ï eTVü≤˙j·TT˝ÖH√ ø±<√ ‘Ó*j·T&ÉyT˚ kÕ<Û´ä +ø±<äT. ‘Ó*j·T≈£îHêï Á|üj·T‹ï+∫ yê]ì $X¯«dæ+#ê\ì ‘·\#·≥+ u Á ≤Û +‹e÷Á‘y · T˚ qì jÓT+<ä] nqTuÛy Ñ ê˝À ìs¡÷|ækÕÔsTT. ø£qTø£ l kÕsTT e+{Ï dü<Tä sZ T¡ e⁄\qT | ô ’ <Ó*Œq Ø‹q d ù $düT+Ô fÒ yê] <äsÙ¡ q ÄodüT\‡ T áHê{ÏøÏ Á|ü‘·´ø£å+>± \_Û+#·>∑\eì jÓT+<ä] nqTuÛ Ñ y ê˝À ìs¡ ÷ |æ d ü T Ô H êï s TT. á s¡ V ü ≤ dü ´ + ‘Ó\TdüTø√≈£î+&ÜH˚ uÛÑ»q »bÕ<äT\T #˚j·T≥+‘√ dü+‘·è|æÔ |ü&& É +É bÕeTs¡T\T yÓ< ’ ´ä >Á +∑ <Ûëìï #·÷∫ ‘·eT≈£î ‘êeTT eT+<äT y˚dTü ≈£îqïf.¢Ò á‘· sêìyês¡T düeTs¡T& ú q ’Ó sT÷‘·>±ì düV‰ü j·T+ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ q~˝À <ä÷øÏ sT÷‘·Hs˚ Œ¡ kÕVü≤dæ+∫qfÒ.¢ áHê&ÉT eTqMT dü‘ê´ìï >∑T]Ô+#·&+É ˝Ò<Tä ø£qTø£H˚ <˚X+¯ ˝À jÓTìï uÛ»Ñ q düe÷C≤\THêï yê{Ï˝À ˇø£ÿs¡÷ Ä<Ûë´‹àø£+>± | ô ’ kÕúsTTøÏ b˛e&É+ ø£ìŒ+#·&+É ˝Ò<Tä . düe÷»+˝À uÛÑøÏÔ $XÊ«kÕ\T yÓqTø£ã&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. n˝≤ yÓ q Tø£ ã &É ≈ £ î +&Ü e⁄+&É & ÜìøÏ Ä<Û ë ´‹àø£ #·øÁ e £ ]ÔjTÆÓ q kÕsTTì d ù $+#·T≈£î+<ë+!

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


ªªHê Á|ü‹uÛÑ ø£+‘·{Ïø° ø£s¡Ô Hê >∑Ts¡Ty˚ !μμ

Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

9

www.saimasterforums.org


ªªHê Á|ü‹uÛÑ ø£+‘·{Ïø° ø£s¡Ô Hê >∑Ts¡Ty˚!μμ l kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Á‘·qT ÁX¯<ä∆>± bÕsêj·TD CÒd,æ yê] eT÷]Ôì |üPõ+∫ ˝ÖøÏøy £ TÓ q Æ XÁ j ‚ T· düTq ‡ T bı+~qyês¡T øÁ e £ T+>± yê]H˚MT ø√s¡ø£ n#·+#·\yÓTq Æ uÛÑøÏÔ ` $XÊ«kÕ\‘√ ‘·eT, sTTVü≤|üs¡ ÁX‚j·TdüT‡qT düs«¡ E„&TÉ , düs«¡ düeTs¡T& ú TÉ nsTTq kÕsTT dü+ø£˝≤ŒìøÏ $&É∫, XÊX¯«‘· <äT:Kìeè‹Ô s¡÷|üyTÓ q Æ |üse ¡ ÷sê∆ìï \ø£´å +>± >Á V ∑ ≤æ +∫ yês¡T dü÷∫+∫q kÕ<ÛH ä ê e÷sêZìï XÊj·T X¯≈î£ ˝Ô ≤ nqTwæ+˜ #ê*. ø±ì kÕsTT dü÷∫+∫q kÕ<ÛH ä ê e÷s¡y Z T˚ ~? u≤u≤ eTqπø$T #Ó|üŒ<ä\∫Hê <ëìì ‘·eT ø±bÕ~+#·T≈£îì #Ó|Œü &+É |ü]bÕ{Ï. yÓTT<ä≥ Äj·Tq ìπsΩ‘T· ø£yTÓ q Æ yê‘·\‡ ´+‘√ ‘·q Äø£* <ä|⁄ü Œ\qT r]Ãq n&É$yêì Áù|eTqT ø£è‘·»„‘·‘√ n+^ø£]+#ês¡T. nVü ≤ +ø±s¡ + ‘√ Á ù | eTqT ìsêø£ ] +∫q yê] dü V ü ≤ #· s ¡ T \T Äø£ * <ä | ü ⁄ Œ \ ‘√ nC≤„ H ês¡ D ´+˝À |ü]u Á $ ÑÛ TdüT+Ô &ç b˛j·÷s¡T. Ç~ eTq≈£î V ô ≤#·Ã]ø£. n≥T ‘·s¡Tyê‘· Ä >∑Ts¡Te⁄ u≤u≤≈£î ‘·eT ì»s¡÷|ü+˝À <äsÙ¡ q$T∫à ‘·eTqT $X¯«dæ+∫ nqTdü]d ù Ô >∑e÷´ìï

n˝≤ nqTdü]+∫q u≤u≤qT Ä >∑Ts¡Te⁄ ‘·\øÁ +Ï <äT\T>± #Ó≥Tºø=eTàqT+&ç ˇø£ ‘ê&ÉT‘√ ˇø£ u≤$˝ÀìøÏ Á y ˚ ˝ ≤&É B XÊs¡ T . n+fÒ ˝ÖøÏ ø £ + >± <˚ V ü ‰ edü s ê\T ‘· e T¬ ø ’ ‘êy˚ T dü « j· T +ø£ è wæ ‘ √ dü e T≈£ L s¡ T à ø =H˚ neø±XÊìï Ä >∑ T s¡ T e⁄ rdæy˚XÊs¡qïe÷≥. u≤$˝Àì ˙s¡T kÕsTTH√{ÏøÏ n+<ä≈î£ +&Ü eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\T øÁ +Ï <ä e⁄HêïsTT. eTq dü÷\ú <äèwæøº Ï yê] bÁ Õø£è‹ø£yTÓ q Æ nedüs+¡ rs¡&ÜìøÏ neø±X¯+ ˝Òì |ü]dæú‹˝À u≤u≤ ∫≈£îÿ≈£îqï≥T¢ ø£ìŒ+#·e#·TÃ. ø±ì yês¡T ˙{Ï˝À|ü&ç eTTì–b˛≈£î+&Ü Ä >∑ T s¡ T e⁄ Á ‘ ê{Ï ‘ √ yê]ì #Ó ≥ Tº ø =eTà≈£ î ø£ { Ï º ñ+#ês¡ ì >∑ e Tì+#ê*. jÓ T <ä T ≥ n&É $ ˝À ‹s¡ T >∑ T ‘· T qï | ü ⁄ Œ & É T kÕsTT ø√s¡ ø £ H ˚ yê]øÏ nqï bÕ˙j·÷\+~+∫q ‘·eT >∑Ts¡Te⁄jÓTTø£ÿ C≤>∑s÷ ¡ ø£‘,· Áù|eT\|ü≥¢ kÕsTTøÏ>∑\ <äè&ÛÉ $XÊ«düy˚T Á|üdüTÔ‘· ìsê<Ûës¡yTÓ q Æ dæ‹ ú ˝À>∑÷&É yês¡T dü+‘√wü+>± mìï >∑+≥˝…’Hê ‘·\ÁøÏ+<äT\T>± ñ+&Éì∫Ã+~. Ädæú‹˝À nqTuÛe Ñ y˚TyÓTH Æ ê ñ+fÒ n~ ‘·eT XÁ j ‚ T· düTø¬‡ ’ >∑Ts¡Te⁄

kÕsTT ø√s¡ø£H˚ yê]øÏ nqï bÕ˙j·÷\+~+∫q ‘·eT >∑Ts¡Te⁄jÓTTø£ÿ C≤>∑s¡÷ø£‘·, Áù|eT\|ü≥¢ kÕsTTøÏ>∑\ <äè&ÛÉ $XÊ«düyT˚ Á|üdTü Ô‘· ìsê<Ûës¡yTÓ qÆ dæ‹ú ˝À>∑÷&É yês¡T dü+‘√w+ü >± mìï >∑+≥˝…’Hê ‘·\ÁøÏ+<äT\T>± ñ+&Éì∫Ã+~. Ädæ‹ú ˝À nqTuÛÑey˚TyÓTÆHê ñ+fÒ n~ ‘·eT ÁX‚j·TdüT‡¬ø’ >∑Ts¡Te⁄ $~Û+∫q<˚qqï q$Tàø£ u≤u≤≈£î ã˝≤ìï∫Ã+~. #˚sT¡ kÕÔqì yê>±∆q+ #˚kÕs¡T ` kÕsTT ªªH˚He Ó «]˙ eT<Û´ä ˝À $&ÉTeqT— ∫e]ø£+{≤ >∑eT´+ #˚sT¡ kÕÔqTμμ nì ªªHê #˚‹ø=∫Ãq | Á ‹ ü | ô k’ ÕøÏ H˚qT uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&çøÏ ˝…øÿ£ #Ó|⁄ü Œø√yê*μμ nì u≤u≤ nqï≥T¢. kÕsTT sTTVü‰ìøÏ, |üsêìøÏ dü+|üPs¡í+>± Ä >∑Ts¡Te⁄ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç yê]qqTdü]+#ês¡T. 10

www.saibharadwaja.org

$~Û+∫q<˚qqï q$Tàø£ u≤u≤≈£î ã˝≤ìï∫Ã+~. ø±ì dü<Tä sZ T¡ ì eTVæ≤eT m+‘·{< Ï √! kÕsTT¬ø{Ϻ nedüse ¡ T÷ ø£ \ Z ˝ Ò < ä T . ‘· e Tq{Ï º ìdü ‡ V ü ‰ j· T dæ ú ‹ ˝À $&É ∫ >∑Ts¡TyÓøÿ£ &çø√ yÓ[flb˛sTTq≥T¢ dü÷\ú <äèwæøº Ï ø£ìŒ+∫Hê yê] ìπ s Ω‘· T ø£ y Ó T Æ q yê‘· ‡ \ ´+ ‘· q nedü s ê*ï @e÷s¡Ã<q ä ï $XÊ«kÕìï M&É˝< Ò Tä . n+fÒ kÕsTTøÏ Ä‘·à

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


ªªHê Á|ü‹uÛÑ ø£+‘·{Ïø° ø£s¡Ô Hê >∑Ts¡Ty˚!μμ dü e Ts¡ Œ D , z]$T, <ä è &Û É $XÊ«dü e TT(ìwü ˜ ) \qT Ä >∑Ts¡Te⁄ nuÛ´Ñ dæ+|üCkÒ Õs¡T. ‘· s ê«‘· u≤u≤jÓ T Tø£ ÿ n#· + #· \ yÓ T Æ q $XÊ«kÕìøÏ yÓT∫à >∑Ts¡Ty=∫à yê]ì ãj·T≥≈£î rkÕs¡T. ‘·qq{Ϻ dæ‹ ú ˝À $&ç∫b˛sTTq+<äT≈£î kÕsTT yê]ô|’ øÏ+∫‘·TÔ>∑÷&Ü øÏqTø£ ã÷q˝Ò<äì, ‘êH˚B ø√s¡qedüs¡eTT˝Ò<äì, nedüs¡yÓTÆqeìï+{Ï˙ yê] nqTÁ>∑Vü≤y˚T düeT≈£Ls¡Ã>∑\<äqï $XÊ«kÕìï Äj·Tq M&É ˝ Ò < ä T nì >∑ e Tì+#ê*. ªª>∑ T s¡ T e⁄ jÓ T Tø£ ÿ ø£èbÕ<äèùwº •wüß´ìøÏ nqïbÕ˙j·÷\Tμμ nqï u≤u≤ dü÷øÏøÔ < Ï ˚ ns¡+∆ . n{Ϻ u≤u≤ $XÊ«kÕìøÏ yÓT∫à yê] >∑Ts¡Te⁄ ‘·eT ÄÁXe ¯ ÷ìøÏ rdüT≈£î yÓfi≤flsT¡ . nø£ÿ&É ‘·eT <ë]q ‘êeTT Ä‘· à ìwü ˜ ˝ À ‘· e Tø=ø£ <˚ V ü ≤ eTTqï < ä q ï düŒèVü≤j˚T˝Òì dæú‹˝À ≈£Ls¡TÃ+&çb˛j·÷s¡T. kÕsTT |ü+Á&Ó+&ÉT dü+e‘·‡sê\T ì‘·´eT÷ m+‘√ ÁX¯eTø√]à ‘·eT >∑Ts¡Te⁄ <˚Vü‰ìï ÄdüHêìï X¯óÁuÛÑ+#˚dæ, _Ûø£å rdüTø=∫à >∑Ts¡Te⁄≈£î| ô {Ϻ $T–*q <ëìì ‘êqT ‹ì, $T–*q düeTj·TeT+‘ê y˚s=ø£ ‘·\+|ü⁄˝Òø£ ‘·eT >∑Ts¡Tì #Ó+‘· ≈£Ls¡TÃì yê]ô|’ ‘·eT <äèwæì º ì*bÕs¡T. Ä >∑Ts¡Te⁄ ‘·eTπø<Ó’Hê eT+Á‘·eTT|ü<˚•ùdÔ <ëìì »|æ+∫ ‘·]+#ê\ì u≤u≤ m+‘·>±H√ m<äTs¡T #·÷#ês¡T. ø±ì ‘·eTø£edüs¡yÓTÆq~ ‘êq&ÉT>∑ø£H˚ düø±\eTT˝À yÓqTø£ n+<äCd Ò q æ ‘·eT >∑Ts¡Te⁄jÓTTø£ÿ yê‘·‡˝≤´ìï düà]+∫ ‘êqT>± mqï&ÉT >∑Ts¡Te⁄qT ñ|ü<X˚ +¯ ø√dü+ ø√s¡˝< Ò Tä . Ç+‘· d ù eCÒd ù Ô sTT+ø± Hê≈£î ñ|ü < ˚ X ¯ $ Te«˝Ò < ˚ $ T? M]ì ù d $+∫ | Á j ü ÷ Ó »qy˚T$T? ndü\T mqï&q ’Ó ñ|ü<X˚ +¯ #˚kÕÔqì >∑÷&Ü e÷f…H Æ ê nq˝Ò<˚ nì>∑÷&Ü X¯+øÏ+#·˝< Ò Tä . ì»yÓ T Æ q >∑ T s¡ T e⁄, •wü ß ´&É T n&ç – q~ sTTe«&ÉT. ‘·qøπ $Tyê«˝À ‘êH˚ ìs¡sí TT+∫ >∑Ts¡Te⁄≈£î #Ó|üŒ<ä\∫qyê&ÉT •wüß´&ÉT ø±<äT. ‘·qs√>±ì¬ø˝≤ ∫øÏ‘‡· #˚j÷ · ˝À yÓ< ’ Tä ´ìøÏ #Ó|Œü <\ä ∫q s√– m+‘·{Ï $y˚ø?Ï kÕsTT ‘·q≈£î|ü<X˚ Ê*ïe«&ÜìøÏ dü+dæ<Tä & ∆ q ’Ó y˚s=ø£ >∑Ts¡Te⁄ HêÁXs¯ TT+#ê\ì #ê|ü\´|ü&˝É < Ò Tä . ‘·q ø√]ø£ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<√ ˝Ò<√qì @ CÀ´‹wüßÿ\qT, ñbÕdü≈î£ \qT | Á Xü ï¯ n&É>˝∑ < Ò Tä . ˇø£]H=ø£kÕ] uÛsÑ >Ô¡ ± nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

n+^ø£]+∫q |ü‹e Á ‘· ‘·q eTH√;Ûw+ºü HÓsy ¡ s˚ & ¡ ÜìøÏ eTs=ø£ |ü⁄s¡Twüßì mqï&É÷ ÄÁX¯sTT+#·<äT. n˝≤ ÄÁXs¯ TTùdÔ ‘·q≈£î bÁ Õ|æ+Ô #˚~ ñuÛj Ñ T· u Á w ÑÛ ‘ºü «· y˚T. n{Ϻ (n˝≤H˚ •wüß´ì) n+^ø£]+∫q eTs=ø£&øç Ï >∑÷&Ü (n+fÒ >∑ T s¡ T e⁄≈£ î >∑ ÷ &Ü) ÄyÓ T |ü ≥ ¢ dü<ä_ÛÁbÕj·TeTT+&É<äT. eTq nedüsêìï e÷Á‘·y˚T n‘·&ÉT rs¡TÃø√e#·TÃ. n+<äTπø ªªl <ä‘êÔe‘ês¡©\μμ ˝À‘·Tq >∑Ts¡Te⁄qT ‘·´õ+∫q •wüß´&ç‘√ l>∑Ts¡T&ÉT ªª>∑Ts¡T |ü]‘ê´>∑eTT #˚dq æ ˙ eTTKyÓTH Æ ê #·÷&Ésê<äTμμ nì eT+<ä*+∫ n‘·&TÉ |üXÊÑêÔ|e ü TT #Ó+~q|ü⁄&ÉT ø£ s ¡ T D≤s¡ ∆ Vü ≤ è<ä j · T T&Ó ’ yÓ T T<ä ≥ >∑ T s¡ T e⁄qT düà]+#·eTìC…|Œæ Ä s¡÷|ü+˝ÀH˚ n‘·&ì ç ø£sT¡ DÏ+#·&+É >∑eTHês¡Ω+. á <Ûsä à¡ düTøå±àìï bÕ{Ï+#·ø£ ñ|ü<X˚ Ê\T, | Á Xü ï¯\T #˚|Œü &+É <ë«sê eTs=ø£ >∑Ts¡Tì $&É∫ e∫Ãq ≈£ î •wü ß ´\qT dü + ‘√wü + >± n+^ø£ ] +#˚ yês¡ T Ä<Ûë´‹àø£+>± ˙‹, C≤‹ ˝Òìyêπs nì #ÓbÕŒ*. Ç˝≤ 12 dü+ˆˆ\ ‘·sê«‘· Ä >∑Ts¡Te⁄ kÕsTTøÏ yÓTT<ä≥ >∑T+&ÉT #˚sTT+#ês¡T. n+fÒ yê] eTdæw Ô ÿü +˝À »ì+∫q ñ|ü < ˚ X Ê_Û ˝ ≤wü e +{Ï kı+‘· n_Û Á b Õj· ÷ \qT $&É T eeTì dü + π ø ‘· + >± #Ó b ÕŒ s ¡ q ï e ÷≥. n+‘˚ > ±ø£ Ä dü T BÛ s ¡ È ø±\+˝À kÕsTT#˚‘· yês¡T nuÛÑ´dæ+|üCÒdæq ìwüº, z]eTT\ ‘·‘ê«ìï <äè&ÛÉ|üs¡∫ yê{Ïì <äøÏåD>± d”«ø£]+∫ ªª˙yÓ ø £ ÿ &É T Hêï ˙yÓ + ≥qT+&ç H˚ H Ó | ü ⁄ Œ&É T ø±bÕ&ÉT‘·T+{≤qTμμ nqï nuÛj Ñ ÷ · ìï nqTÁ>V ∑ ≤æ +#ês¡T. kÕsTT ‘·eT uÛÖ‹ø£ J$‘· |üs¡´+‘·+ Ä nuÛÑj·÷H˚ï >∑ T s¡ T Ô > ± ì\T|ü ⁄ ≈£ î Hêï s ¡ T . ªªÇ|ü Œ {Ï Hê sT÷ eTVæ ≤ eTø£ + ‘· { Ï ø ° ø£ s ¡ Ô \ T yêπ s μμ nì m|ü ⁄ Œ & É ÷ n+≥T+&˚yês¡T. kÕsTT dü+|üPs¡í <ä‘êÔ‘Á j ˚ T· ne‘ês¡+. Ç|ü⁄Œ&{ Ó ºÏ dæ‹ ú ˝À yês¡THêïs√ n˝≤H˚ sêe÷j·TD ø±\+˝ÀqT ñ+&ç Ä eè‘êÔ+‘êqï+‘ê | Á ‘ü ´· ø£+å >± #·÷#êqìyêπs #ÓbÕŒsT¡ . n{Ϻ kÕsTTøÏ ì»+>± ˇø£ >∑Ts¡Te⁄Hêïsê? ø±ì Ä<äsÙ¡ bÁ Õj·TT&Óq ’ kÕ<ÛTä e⁄e˝… ˇø£ dü<Tä sZ T¡ ìøÏ d ù e#˚dæ ‘êeTT ø£è‘·E˝„ q ’… ≥T¢ #Ó|Œü &y É T˚ l <ä‘êÔ‘Á j ˚ T· ‘·‘·«+.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

11

www.saimasterforums.org


Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

kÕsTT |ü≥¢ uÛøÑ $ÔÏ XÊ«kÕ˝Ò uÛ≈Ñ î£ ì Ô dæ]dü+|ü<\ ä T ø=+<ä]øÏ |üPs¡«|ü⁄D´+ e\q Á|üj·÷dü ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ dæ] dü+|ü<\ä T, ø°]Ô ÁbÕ|æÔkÕÔsTT. n˝≤+{Ï yê]øÏ eTVü ‰ ‘· T à\‘√qT, uÛÑ>∑e+‘·Tì‘√q÷ j˚T$T |üì.....


kÕsTT |ü≥¢ uÛÑøÏ$Ô XÊ«kÕ˝Ò uÛÑ≈£îìÔ dæ]dü+|ü<ä\T ndü\˝≤+{Ï yês¡THêïs¡H˚ düŒèVü≤ yê]øÏ ñ+&É<äT. n˝≤+{Ïyê]˝À eTVü‰sêÁw˝ºü À >=|üŒ Hê≥≈£î&ç>± ø°]Ô >∑&ç+∫q >∑D|üÁ‘ê|t uÀ&Édt ˇø£&ÉT. n‘·&çøÏ @ eTVü‰‘·Tà\j·T+<ä÷ >ös¡e+ >±ì, $XÊ«dü+ >±ì ˝Ò<Tä dü]>∑<ë, n˝≤+{Ï yê]ì |ü]Vü≤dæ+#˚yê&ÉT >∑÷&Ü. ˇø£ kÕ] >∑D|ü‘Á ê|t uÀ&Édt ÄVü≤à<éq>∑s˝Y À |üì|ü&ç ø=~›s√E\T ñHêï&TÉ . nø£ÿ&É l kÕsTTu≤u≤ >∑T]+∫ $qï<>ä sZ∑ q ¡ T+&ç Äj·TqqT <ä]Ù+#ê\ì Äø±+ø£å ø£*–+~! Ä dü+ø£\ŒeTTqT $T‘·è&ÉT yÓTsπ ø£sY ‘√ #Ó b ÕŒ & É T . Ä s√E\˝À ã\sêyé T e÷qÿsY ø√|ü s Y > ±yé ˝ À eTeT\Ô < ës¡ T >± e⁄+&˚ y ê&É T . n+<äTe\q yê]<ä›s¡÷ ø√|üsY>±yé≈£î #˚] sêÁ‹øÏ nø£ÿ&É yÓTπsø£sY sTT+≥ ìÁ<ä #˚XÊs¡T. eTs¡Ts√E uÀ&Édt •]&û yÓfi≤fl&TÉ . yÓTT≥ºyTÓ T<ä≥ uÀ&Édt kÕsTTì <ë«s¡ø±e÷sTT ˝À <ä]Ù+∫ Äj·Tqø=ø£ ø=ã“]ø±j·T, m+&ÉT bı>±≈£î düeT]Œ+#ê&ÉT. yÓ+≥H˚ n‘·&ì ç Ä bı>±≈£ î ‘· e T ∫*+˝À ô | {Ï º <ëìï yÓ * –+∫ Çe«eTHêïsT¡ . ‘·sê«‘· ‘ê|”>± <ëì bı>∑ |”\Tdü÷Ô Ä>∑ + ‘· ≈ £ î &ç ì ≈£ î ¢ | ü Ô + >± π ø å e T dü e ÷#êsê\T $#ê]+#ês¡T. eTs¡Tø£D å y˚T kÕsTT ø£+sƒ< ¡ «äÛ ì˝ÀqT, eTTK+˝Àq÷ ø=~› e÷s¡TŒ e∫Ã+~: ªª<äøD åÏ sTTe⁄«!μμ nHêïs¡T $düTs¡T>±. Äj·Tq yÓ’K]øÏ ÄX¯Ãs¡´b˛sTT uÀ&Édt ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT düeT]Œ+#ê&ÉT. <ëìì rdüTø=+≥÷ kÕsTT, ªªuÛÀ»q+ #˚jT· ≈£î+&Ü yÓfifle ¯ <äT› düTe÷àμμ nì sTT+πøy√ kÕe÷q´yÓTÆq e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nø£kÕà‘·TÔ>± ø√|ü+‘√ ªªyÓ<Ûäe˝≤¢sê MT˝À MTs¡T b˛{≤¢&ÉT≈£î #Û·kÕÔπs$T? Ç+ø£ u≤u≤ MTπ ø $T #˚ j · T >∑ \ &É T ?μμ nHêï s ¡ T . Ä e÷≥\T Ç+¬øe]ø° ns¡+∆ ø±˝Ò<Tä . mø£ÿ&√ uÛ≈Ñ î£ \Ô øπ <√ düeTdü´ m<äTs¬ ’ ñ+≥T+<äì n+<äTøπ u≤u≤ n˝≤ nHêïsì ¡ n+<äs÷ ¡ ‘·\#ês¡T. ø±˙ uÀ&Édøt Ï ‘·øD å£ y˚T ns¡y ú TÓ +Æ ~! ø±s¡D+ dü]>±Z s¬ +&ÉT s√E\ eTT+<˚ n‘·&TÉ , ‘·q ∫s¡ø±\ ùdïVæ≤‘·T&Ó’q C§π>¢ø£sY ‘·>∑Te⁄˝≤&ÉT≈£îHêïs¡T! u≤u≤ n+fÒ @$T{À uÀ&Éd≈t î£ ns¡y ú TÓ bÆ ˛sTT+~. n˝≤ eT<Û ë ´Vü ≤ ï Vü ‰ s¡ ‹ nj· ÷ ´ø£ <ë«s¡ ø ±e÷sTT yÓ q ø£ Á | ü ø £ ÿ e⁄qï ˇø£ Ç+{Ï ø Ï nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

uÛÀ»HêìøÏ yÓfi≤fl&ÉT uÀ&Édt. nø£ÿ&É kÕsTT n‘·DÏï <äøD åÏ ø√sês¡qï e÷≥$ì ˇø£ uÛ≈Ñ î£ & Ô TÉ n‘·&‘ç √ ªª˙e⁄ yÓ+≥H˚ ˙e<ä› qTqï | ô ø’ e £ T+‘ê Äj·Tq eTT+<äT ≈£ î eTà]+#· |ü \ dæ + ~! m+‘· { Ï neø±XÊìï C≤s¡ $ &É T #· T ≈£ î Hêï e ⁄!μμ nHêï & É T . Ä e÷≥ j·T<ës¡e ú Tì|æ+∫ sT÷kÕ] neø±X¯eTT eùdÔ ‘·|Œü ø£ n˝≤π> #˚kÕÔqHêï&TÉ uÀ&Éd.t ‘·sê«‘· n‘·&TÉ ‹s¡T>∑T | Á j ü ÷ · DeTsTT kÕsTT nqTeT‹, ÄodüT\‡ T ø√s¡&Üì¬ø’ eTd”<Tä #˚sê&ÉT. Ä düeTj·T+˝À ˇø£ eT+>∑* kÕsTTøÏ ‘·\, >∑&e ¶É TT MTdüeTT øåös¡+ #˚düTÔHêï&ÉT. uÀ&Édt m+‘√ uÛÑøÏÔ Á|ü|ü‘·TÔ\‘√ kÕsTTøÏ bÕ<ë_Ûe+<äq+ #˚kÕ&ÉT. ªªnsTT‘˚ yÓfió¯ ‘·THêïeqïe÷≥!μμ nHêïsT¡ u≤u≤. m+‘√ $y˚ø£+‘√ düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô‘√ `ªªMT nqTeT‹ ø√dü+ e#êÃqT u≤u≤μμ ÄHêï&TÉ uÀ&Éd.t ªªdü π s yÓ fi ¯ ó fl ! <ä ø Ï å D ≤ ≈£ î ø£ å D ≤ @yÓ T Æ H ê sTTkÕÔyê?μμ nHêïs¡T u≤u≤`n‘·&ç yÓ’|ü⁄ #˚sTT #ê|ü⁄‘·÷. uÀ&Éd≈t î£ ø=+&ÓøÿÏ q+‘· dü+‘√wü+ y˚d+æ ~. ‘êHÓ|ü⁄Œ&=düTÔ+<√ nqT≈£îqï dü<äeø±X¯+ n+‘· nø£kÕà‘·T>Ô ± ‘·q≈£î sêe&É+‘√ ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·÷ ‘·q |üs¡T‡˝À ñqï ô|’ø£eT+‘ê rdæ u≤u≤ #˚‹˝À e⁄+#ê&É T . u≤u≤ m+‘√ dü + ‘√wü + >± <ëìì rdüTø=ì, ø=~›øD å£ ≤\T ‘·eT #˚‹ì n‘·ì •s¡dTü ‡ MT<ä qT+∫ Äos¡«~+∫, H=dü≥ $uÛÑ÷~ ô|{Ϻ, ªªqTe⁄« Hê≈£ î dü + ‘√wü + >± <ä ø Ï å D Ï # êà e ⁄. Hêsêj·TDT&ÉT ˙≈£î düs«¡ + |ü⁄wüÿ\+>± | Á kü Õ~kÕÔ&TÉ μμ nHêïs¡T. n‘·&ÉT m+‘√ uÛ≤s¡+ r]q yê&ç˝≤, <Ûq ä T´&Óq ’ ≥T¢ dü+‘√wü+>± •]&û $&ç∫ yÓfi≤fl&TÉ . kÕsTTe÷≥ mqï&Ó’Hê nã<ä∆yÓTÆ‘˚ >∑<ë? mq˝Òì dæ]dü+|ü<\ä T uÀ&Éd ù ≈£î nq‹ø±\+˝ÀH˚ dü+Áø£$T+#êsTT. n<˚ n#·+#·\yÓTÆq >∑Ts¡TuÛÑøÏÔ! kÕsTT <ä]Ù+#êø£ y˚s=ø£ eTVü‰‘·Tàìï <ä]Ù+#·qì n‘·&ÉT ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&ÉT. n+<äs¡T eTVü‰‘·Tà\ s¡÷|üyT˚ Äj·Tqì n‘·ì Vü≤è<äjT· + >Á V ∑ ≤æ +∫+~!! ‘·q düeTø±©qT&ÉsTTq Ä |òüø°s¡TqT n+‘·˝≤ $X¯ « dæ + #· > ∑ \ Z & É + ø£ + fÒ y˚ π s dæ ] dü + |ü < ä ˝ÒeTT+{≤sTT.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

13

www.saimasterforums.org


Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

#Ó|æŒ+~ ns¡∆+ #˚düTø√yê*! Ä#·]+#ê*! düs«¡ e÷qe⁄\÷ yê]øÏ ‘Ó*dæHê ‘Ó*j·T≈£îHêï düV≤ü »+>±H˚ ø√πs$ Hê\T>∑T <Ûsä à¡ eTT, ns¡e∆ TT, ø±eTeTT, yÓ÷ø£eå TT. M{ÏH˚ eTqyês¡T Hê\TZ |ü⁄sT¡ cÕsê∆\Hêïs¡T. ø±ì eTq ì‘· ´ J$‘ê\T, n;Û c Õº \ ÷ >∑ e TìùdÔ n+<ä s ¡ e T÷ ns¡ø∆ ±e÷\qT`n+fÒ ˇø£ e+ø£ &ÉãT“, Ädæú yÓTTˆˆq$ eTs√e+ø£ yê{Ï düV‰ü j·T+‘√ dü+bÕ~+#·Tø√>\∑ düTU≤\T e÷Á‘·yT˚ ø√sT¡ ‘êeTìŒdüTÔ+~... 14

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


#Ó|æŒ+~ ns¡+∆ #˚düTø√yê*! Ä#·]+#ê*! Á | ü ‘ ˚ ´ ø£ y Ó T Æ q j· T ‘· ï + ‘√, á ¬ s +{Ï ø √dü e T÷ bÕ≥T|ü&TÉ ‘·Tqï≥T¢ <Ûsä à¡ yÓ÷øå±\ø√dü+ bÁ Õ≈£î˝≤&ÉyT˚ yÓ÷ qìŒdTü +Ô ~. m+‘· dü«\ŒyTÓ q Æ ÄX¯, nedüse ¡ T÷ ø£ìŒ+∫Hê n‹ düT\uÛÑ+>± <Ûäsêàìï $&ÉTkÕÔeTT. m+‘· ∫qï nedüse ¡ TT, ø√]ø£ HÓsy ¡ s˚ T¡ Ãø=H˚ j·T‘·ï+˝ÀHÓH ’ ê yÓ÷øå±ìï | Á kü Õ~+#·>\∑ »|ü <Ûë´Hê~ kÕ<Ûq ä \qT | Á øü ÿ£ ≈£î | ô {Ï,º | ô ø’ Ï e÷Á‘+· eTq+ <ëìô|’ m+‘√ | Á ‹ ” ‘√ ‘·|d æ Tü q Ô ï≥T¢ ø£ìŒd÷ ü ,Ô J$‘·+˝À düeTj·TeTT, neø±X¯eT÷˝Òq≥T¢ yêb˛‘êeTT. yêsêÔ|üÁ‹ø£, yês¡|üÁ‹ø£, dæìe÷, {Ï.$ |æ#êÃbÕ{Ï ø£ãTs¡T¢ ` M{Ï≈£îqï e÷Á‘·+ düeTj·T+ kÕ<Ûq ä ≈£î, dü< Á +Zä <Ûä |üsq ¡ƒ ≈£L e⁄+&É<Tä . @ø=~› ø±\yÓTH Æ ê @ø±s¡D+ #˚‘·H√ dü‘·Ô«>∑TD+ eTq˝À |ü\e]+∫ ø=+#Ó+ øÁ e £ Tã<ä+∆ >± bÕsêj·TD, |üP», »|üeTT, uÛ»Ñ q #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘˚ eTs¡Tø£D å y˚T |ü+&çb˛j·÷eTìŒ+∫ >∑Ts¡Te⁄\eTe #·÷kÕÔeTT. eTq≈£î ø£*q Z ªªdæ‹ ú μμì | ô <ä› ô|<ä›yê]‘√ b˛\TÃø=ì yê] yêø±´\T, y˚wüuÛ≤wü\÷ nqTø£]+|üpkÕÔeTT. Ç‘·s¡T\≈£î uÀ~Û+|üpkÕÔeTT. ø±s¡D+ eTq düe÷»+˝À sTT˝≤ #˚d ù Ô ns¡ø∆ ±e÷\T ‘˚*ø£>± HÓsy ¡ s˚ T¡ ‘êsTT. ø°],Ô düTXÁ S ¯ wü, ns¡e ∆ T÷>∑÷&É ‘˚ * ø£ > ± dü e T≈£ L &É T ‘êsTT. ˝Àø±ìï eTs¡ ∫ kÕ<Û ä q ø£ + øÏ ‘ · y Ó T Æ ‘ ˚ > ±ì \uÛ Ñ ´ +>±ì l sêeTø£ è wü í |üs¡eTVü≤+dü, l kÕsTTu≤u≤, l s¡eTDeTVü≤ظ bı+~qdæ ú ‘ · T \T eTq≈£ î |ü ⁄ ≥Tº ø £ ‘ √H˚ ` @MT #˚ j · T ø£ H ˚ ` dæ ~ ∆ + #êj· T ì Ä‘· à e+#· q #˚ d ü T ø=ì |ü s ¡ e +#· q ≈£ î dæ < ä ∆ e Te⁄‘êeTT. eTqqT d ù $+#·&y É TÓ Tø£ÿfÒ yÓ÷øå√bÕj·TeTì uÛ≤e+ düTŒ]¤ +#˚˝≤ e´eVü≤]kÕÔeTT. mH√ï dü+e‘·s‡ ê\T l kÕsTTì | Á ‘ü ´· ø£+å >± d ù $+∫q u≤|üPkÕôV≤uŸ CÀ>∑T≈£î ø£*q Z | Á Xü ï¯ eTq≈£L @ø±+‘·+˝À m<äTs¡e⁄‘·T+≥T+~. ªªÇ+‘·ø±\+ H˚qT sT÷j· T qqT ù d $dü T Ô H êï q T. dü < ä T Z s ¡ T e⁄qT 12 dü+e‘·s‡ ê\T d ù $ùdÔ ‘·eT+‘·{y Ï ês¡T>± #˚kÕÔs+¡ {≤s¡T. eT]eTq˙j·Tq n˝≤ #˚j·T˝Ò<˚MT? nìŒdüTÔ+~. nsTT‘˚ Äj·Tq #Ó|Œæ q düe÷<ÛëqyÓ÷? n~ >∑Ts=Ô∫ÃHê >∑Ts=Ô∫Ãq≥T¢+&ÉeTT` Äj·Tq q$« | Á øü ÿ£ yê]‘√, ªªM&ÉT qqTï Hê kÕúq+˝À+∫ HÓ{y ºÏ d ˚ æ ‘êqT ≈£Ls¡TÃ+<ëeTì #·÷düTH Ô êï&TÉ μμ nHêïsT¡ . eTs¡Tø£D å y˚T, ªªÄ ‘·\+|ü⁄ eT+∫<˚! ø±ì z]$T, |ü≥Tº<\ä ø±yê*μμ n+fÒ @$T{Ï? sƒê≈£Ls¡qT uÛ≈Ñ î£ ì Ô ‘√ kÕsTT #ÓbÕŒsT¡ ` ªªÄ dü< Á +Zä <Û+ä eP]πø #·<Tä e⁄‘˚ nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

#ê\<äT. <ëìì u≤>± ns¡+∆ #˚dTü ≈£îì, eTqq+ #˚dæ Ä#·]d ù >Ô ±ì |ò*ü ‘·eTT+&É<Tä . á Ä<Ûë´‘·à $<ä´ m+‘√ ø£we ºü TT. eTq X¯øq ÔÏ +‘·{˙ Ï $ìjÓ÷–+∫ XÁ $ ¯ Tùd>Ô ±ì |ò*ü ‘·eTT+&É<Tä μμ nì. XÁ e ¯ T #˚jT· &ÉeT+fÒ m˝≤? ‘·øD å£ y˚T ã Á Vü≤àC≤„q+ ø√] e∫Ãq leT+‘·Tì‘√ Äj·Tq, ªª|ü+#·ÁbÕD≤\T, |ü+#˚+~ Á j·÷\T, eTqdüT,‡ ãT~∆, ÄVü≤+ø±s¡eTT`sT÷ nsTT<ä÷ dü<Tä sZ T¡ e⁄≈£î düs«¡ düeTs¡ŒD #˚d ù >Ô ±ì Ä‘·à C≤„q+ \_Û+#·<Tä μμ nHêïsT¡ . nyÓ˝≤ düeT]Œ+#ê*? kÕsTT ‘·eT >∑Ts¡Te⁄qT d ù $+∫q≥T¢ d ù $+#ê*. s¡eTDeTVü≤]¸ Ä‘·à ìwüß˝˜ ’… ˝Àø±ìï eTs¡∫q≥T¢ dü<Tä sZ T¡ ìwü˝˜ À ˝Àø±ìï eTs¡yê*. sêeTø£ è wü í > ±s¡ T »>∑ H êà‘· q TÁ > ∑ V ü ‰ ì¬ ø ’ |ü ] ‘· | æ + ∫ ÁbÕD‘ê´>±ìøÏ >∑÷&É dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢ dæ<ä∆yÓTÆ ‘·|æ+#ê*. n|ü⁄&ÉT ø£\TZ‘T· +<ä≥! á $wüj÷ · H˚ï øÁ d ° Tü Ô #ÓãT‘ê&ÉT ` ªª(J$‘·+˝À) $XÊ\eTT, düTKø£se ¡ T÷ nsTTq u≤≥ qs¡ø±ìø°, düqï>±, øÏw ¢ +ºü >± e⁄+&˚ u≤≥ uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì sêC≤´ìø° <ë]rkÕÔsTTμμ. n+<äTøπ kÕsTT>∑÷&É Vü‰Jdæ~ø∆ ˘ bòÕ˝Òÿ‘√ ì>∑÷&ÛÉ+>± ªªu≤Ø« u≤$<ä>∑Zs¡≈£î sTTs¡T≈£î ø±*u≤≥q ekÕÔ&y ˚ ÷ Ó n&ÉT>∑Tμμ nì ø£ãTs¡T #˚kÕÔsT¡ . n+<äTø£‘·&É+^ø£]+#êø£ n‘·ì˝À ã\V”≤q‘·\ |ü≥¢ |ü≥sº êì nÁ>V ∑ ≤ü +‘√ ` X¯d Á Ôü yÓ< ’ Tä ´&ÉT sê#·≈î£ s¡T|ü⁄ MT<ä <ë&ç #˚dq æ ≥T¢ <ë&ç #˚kÕÔsT¡ . Ç+‘· ÁX¯eT≈£î eTqeTT dæ<ä∆e÷? kÕsTT <äj·T‘√ eTq dü+kÕ]ø£yÓTÆq ø√]ø£\T düeTdü´\÷ rs¡TÃø√H˚+<äT≈£î |ü&˚ j·T‘·ïeTT, yê{Ïø√dü+ eTq+ e÷qej· T ‘· ï + #˚ d æ q +‘· > ± |ü s ¡ e ÷s¡ ∆ + ø√dü + #˚jT· &ÜìøÏ dæ<e ∆ä ÷? eTqø£~ |üse ¡ ÷s¡y∆ T˚ Hê? kÕsTTì <ä]Ù+∫q \ø£å\eT+~˝À Äj·Tq sTTe«<ä\∫q |üse ¡ ÷sê∆ìï ø√πsyê&ÉT >±ì, ‘·eT >∑Ts¡Te⁄qT Äj·Tq d ù $+∫q+‘·>± yê]ì d ù $+∫qyê&ÉT >±ì ` n+fÒ •wüß´&Éì #Ó|üŒ<ä>∑Zyê&ÉT ` Äj·Tqø=ø£ÿs¡T >∑÷&É <=s¡ø£˝Ò<ä≥. yê] >∑Ts¡Te⁄≈£î >∑÷&É Äj·TH=ø£ÿ&˚ <=]ø±&É≥! ∫e]øÏ ñbÕdü ˙ u≤u≤, eTVü ≤ ˝≤‡ | ü ‹ , ‘ê‘ê´\qT>∑÷&É Äj·Tq Ä ˝…ø£ÿ˝À #˚s¡Ã˝Ò<ä+fÒ ø£se Ô¡ ´yÓT+‘· rÁeyÓ÷ Ä˝À∫+#·Tø√yê*.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

15

www.saimasterforums.org


leT‹ y˚<äe‹

dü<äTZs¡T »qqeTT ndü© düèwæº˝À @B ø±s¡D+ ˝Ò≈£î+&Ü »s¡T>∑<äT. á düèwæº sTT˝≤ »s¡>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+ uÛÑ>∑e+‘·Tì, ‘êqH˚ø£eTyê«\H˚ dü+ø£\Œ+... 16

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


dü<äTsZ ¡T »qqeTT Ä dü+ø£˝≤ŒìøÏ ø±s¡D+ uÛÑ>∑e+‘·T&ç dü«uÛ≤e+. düs«¡ X¯øe ÔÏ T+‘·T&ÉT, düs«¡ düeTs¡T& ú TÉ nsTTq Äj·Tq≈£î dü è »Hê‘· à ø£ ‘ · dü V ü ≤ »dæ < ä ∆ + , dü « uÛ ≤ edæ < ä ∆ e T÷. m+<ä T ø£ + fÒ Äj· T q »&É d ü « s¡ ÷ |æ ø±<ä T . #Ó’‘·q´dü«s¡÷|æ. n≥Te+{Ï uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ≈£L&Ü ø±s¡D+ ˝Ò≈î£ +&Ü eTs¡˝≤ eTs¡˝≤ düèwæº #˚jT· ˝Ò<Tä . |üP»´l e÷düsº T¡ >±s¡T l >∑Ts¡T#·]‘Á ˝· À 12e | ù J˝À Ç˝≤ y Á êkÕÔsT¡ . ªªÁ|‹ ü ø£˝≤Œ+‘· | Á fiü j ¯ ÷ · ìøÏ eTT+<äT ‘·]+#·≈£î+&Ü e⁄+&çb˛sTTq Je⁄\T eTs¡˝≤ »ìà+∫, nqTuÛe Ñ + <ë«sê |üPs¡«ø£sà¡ qT s¡V≤æ ‘·+ #˚düT≈£î+≥÷ á kÕ] <Ûäs¡àã<ä∆+>± J$+#·&É+ e\q eTs¡˝≤ ø£s¡à≈£î ã<äT∆\T>±≈£î+&Ü e⁄+&˚ neø±X¯$Te«&Üìπø uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&ÉT eT∞fl eT∞fl düèwæº #˚dTü +Ô {≤&ÉT. eTs¡˝≤ eTs¡˝≤ düèwæº »s¡>& ∑ ÜìøÏ Ç<˚ ø±s¡DeTqïe÷≥. Je⁄\˙ï ‘·]+#·&y É T˚ á düèwæøº Ï \ø£´å +. n+<äTøπ | Á øü è£ ‹ | Á ‹ ü J$øÏ á $wüj÷ · ìï ‘·q <Ûäsêà<Ûäs¡à Á|ü‹|òü\ •ø£åD<ë«sê ìs¡+‘·s¡+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. ø£sà¡ dæ<ë∆+‘·eT+‘ê á $wüj÷ · ìï $e]+#˚<.˚ á dæ<ë∆+‘êìøÏ eT÷\+ ª<Ûsä √às¡ø‹ å£ s¡ø‘åÏ :· μ nqï eT÷\dü÷‘Á y · T˚ . | ô ’ \øå±´ìï kÕ~Û + #· & ÜìøÏ <√Vü ≤ <ä | ü s ¡ # ˚ < ˚ <Û ä s ¡ à +, nes√<Û| ä sü # ¡ < ˚ ˚ n<Ûsä à¡ + nHêïsT¡ | ô <ä\› T. á $wüj÷ · ìï #Ó|Œü &+É #ê˝≤ ‘˚*ø£. ø±˙ ì‘·´J$‘·+˝À »]π> $$<Ûä dü+|òüT≥q\≈£î, ô|’ dü÷Á‘êìï nq«sTT+#·T≈£îì J$+#·&É+ ø£wüº+. m+<äTø£+fÒ eTq ÇcÕºsTTcÕº\≈£î, <Ûäsêà<Ûäsêà\≈£î eT<Û´ä düs¬ q ’ ne>±Vü≤q kÕe÷qT´\≈£î+&É<Tä . á ne>±Vü≤q ˝Ò$TH˚ nC≤„q+ nHêïsT¡ . ne>±Vü≤q≈£î eT÷\+ $y˚ø+£ . $y˚ø+£ ˝Òì<˚ ne>±Vü≤qT+&É<Tä , ne>±Vü ≤ q ˝Ò ì <˚ Ä#· s ¡ D e⁄+&É < ä T . ø±ã{Ï º eTqeT+‘ê nC≤„q+ e\q nìyês¡´+>± mH√ï ‘·|ü⁄Œ\qT ` ‘Ó*dæ ø=˙ï, ‘Ó*j·Tø£ ø=˙ï #˚dü÷ÔH˚ e⁄+{≤+. eTqeT÷ á düèwæ˝º À uÛ≤>∑yT˚ >∑qTø£ á düèwæº á $wüj·÷ìï $düà]+#·<äT. n+<äTπø l >∑Ts¡T#·]‘Á ˝· À e÷düsº T¡ >±s¡T, ªªnC≤„q+ e\q Je⁄\T nìyês¡´eTT>± #˚d ù <√cÕ\T m≈£îÿe>± | ù s¡Tø=ì nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

Ä Á|ü»˝Ò <Ûäs¡àã<ä∆+>± J$+#·&ÜìøÏ u≤Vü≤´yÓTÆq Ä≥+ø£+>± @s¡Œ&q ç |ü⁄Œ&TÉ <ëìì ‘=\–+#·&ÜìøÏ sêeTT&É T , ø£ è wü ß í & É T e+{Ï ne‘êsê\T Ä uÛ>Ñ e ∑ +‘·T&˚ m‘·T‘Ô T· +{≤&ÉT. ø±˙ düèwæº bı&ÉT>∑THê n≥Te+{Ï nes√<Ûë\T kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·es¡≈£L sê≈£ î +&Ü #˚ j · T &ÜìøÏ Ä uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &˚ |ü]|üPs¡T˝í q ’… dü<Tä sZ T¡ e⁄>± ne‘·]+∫, ‘·q ©\\ <ë«sê kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·eT+~øÏ yÓ÷πøå#·Ã¤, <Ûäs¡àìwü˜ ø£*>π ˝≤ #˚d÷ ü Ô e⁄+{≤&ÉTμμ nì y Á êXÊs¡T. dü<Tä sZ T¡ e⁄ ne‘·]+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ sTT<äqïe÷≥! n+fÒ kÕ<Û ä ´ yÓ T Æ q +‘· e T+~ nìï ø±˝≤˝˝Àq÷ nìï <˚XÊ\˝Àq÷ ‘·]+#˚˝≤ m\¢|ü⁄Œ&É÷ ø£èwæ#˚dü÷Ô e⁄+&˚ ‘·‘·«+ düèwæº˝ÀH˚ e⁄qï<äqïe÷≥! <ëìH˚ dü<äTZs¡T ‘·‘·«+ nHêïs¡T. n<˚ <ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘·‘·«+. H˚{Ï eTq Á|ü|ü+#·|ü⁄ |ü]dæú‘·T\qqTdü]+∫ eTq\qT ‘· ] +|ü C Ò j · T &ÜìøÏ eTqeT<Û ä ´ ne‘·]+∫q dü+|üPs¡í <ä‘êÔe‘ês¡yT˚ l kÕsTT. |üs¡düŒs¡+ düŒs¡∆\‘√ s¡>∑T\T‘·Tqï e÷qeC≤‹øÏ |ü]cÕÿs¡+>± XÊ+‹j·TT‘·yÓTÆq, <Ûäs¡àã<ä∆yÓTÆq J$‘êìï kÕ–+#˚ + <ä T ≈£ î Ä\+ãq>± Ä düeTs¡∆dü<äTZs¡Te⁄ düs¡«yê´|üÔyÓTÆq uÛÑ>∑e+‘·Tì ‘· ‘ ê«ìï XÊÁ d ü Ô ne>±Vü ≤ q˝Ò ì bÕeTs¡ T ˝… ’ q kÕe÷qT´\≈£î d ô ‘’ +· ãTTEe⁄ #˚XÊs¡T. dü<Tä sZ T¡ e⁄ m+‘· ìsê&É + ãs¡ + >±qT, <Û ä s ¡ à ã<ä ∆ + >±qT, yÓ ’ s ê>∑ ´ eT÷]Ô > ±qT, dü s ¡ « dü e Ts¡ T ú & ç > ±qT, ø£sT¡ D≤eTj·TT&ç>±qT, düs«¡ yê´|æ>±q÷ e⁄+{≤s√ Äj·Tq J$‘·+ #·÷dæ ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. Äj·Tq ‘· q uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ qT |ü P s¡ « »qà\qT+N dü+düÿ]+#·T≈£î+≥÷ ‘·eT <ä>sZ∑ ≈¡ î£ |æ*|æ+#·T≈£îì Ä<Ûë´‹àø£ $ø±kÕìï ø£*–kÕÔs√, yê]ì m+‘·>± s¡øÏåkÕÔs√ Äj·Tq #·]Á‘· #·÷ùdÔ ns¡∆eTe⁄‘·T+~. eT‘· ø £ \ Vü ‰ \˝ÀqT, ≈£ î \uÛ Ò < ë\‘√q÷, Ä]∆ ø £ ndüe÷q‘·\‘√ ÁeT>∑TZ‘·Tqï e÷qyê[øÏ ‘·q düs«¡ »„‘ê«ìï ìs¡÷|æ+∫ ‘êH˚ düø\£ <˚e‘ê dü«s¡÷|æ nì, düø\£ kÕ<ÛTä dü«s¡÷|æjT· ì, á $X¯«eT+‘ê ‘·q s¡÷|üy˚Tqì nqTuÛÑe$T∫à á ø£\Vü‰\≈£î

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

17

www.saimasterforums.org


dü<äTsZ ¡T »qqeTT

ns¡∆+˝Ò<äì ìs¡÷|æ+#ês¡T. ‘·eT J$‘·eTT, uÀ<Ûä\<ë«sê uÛÑ≈£îÔ\˝À <Ûäsêà<Ûäs¡à $#·ø£åDqT y˚T˝§ÿ˝≤Œs¡T. ns¡TΩ˝…’q uÛÑ≈£îÔ\qT düø±\+˝À nqTÁ > ∑ V æ ≤ +∫, m+<ä ] H√ eTVü ‰ ‘· T à\T>± s¡÷bı+~+∫ ‘·eT ne‘ês¡ø±s¡´+˝À yê]øÏ bÕÁ‘· ø£*Œ+#ês¡T. düe÷~Û nq+‘·s+¡ ≈£L&Ü ‘êeTT ì‘·´dü‘T· ´˝yÓTÆ e⁄+{≤eTì yê>±›q+ #˚dæ <ëìì ìs¡ ÷ |æ d ü ÷ Ô nX‚ w ü y Ó T Æ q e÷qyê[ì qøÏ © >∑ T s¡ T e⁄\qT+&ç , qøÏ © Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · q T+∫ s¡ ø Ï å + #ês¡ T . eTq+ eT¬ s e«]˙ ÄÁX¯sTT+#·qedüs¡+˝Ò<äT. düeTs¡∆ dü<äTZs¡Te⁄ kÕsTTHê<ÛTä ì, Äj·Tq düe÷~Û˙ m|ü⁄Œ&TÉ me«s¡T ùd$+∫Hê Äj·Tq e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î˝…’ eTq\qT ‘·]+|üCÒkÕÔs¡T. á $wüj·T+ m+<äs√ uÛÑ≈£îÔ\ nqTuÛy Ñ ê\<ë«sê ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. ˝Ò<ë eTqy˚T Á | ü j · T ‹ï + ∫ Ç+<ä T ˝Àì dü ‘ ê´dü ‘ ê´\qT |ü Ø øÏ å + #· T ø√e#· T à . n<˚ á dü + |ü P s¡ í <ä‘êÔe‘ês¡yÓTÆq l kÕsTTHê<ÛäTì $•wüº‘·. n+<äTøπ l e÷düsº T¡ >±s¡T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT, ù|J (xi)˝À Ç˝≤ ÁyêkÕÔs¡T : ªª eTq<˚X¯+˝À áHê&ÉT qøÏ© >∑Ts¡Te⁄˝…+<äs√ ne÷j·Tø£ Á | ü » \qT Á u Û Ñ $ T+|ü C Ò j · T &ÜìøÏ kÕ<Û ä H ê˝… ’ q eT+Á‘√|ü<˚XÊ\T, ∫\¢s¡ eTVæ≤eT\T, Á|üX¯ï\T #Ó | ü Œ &É e T÷e+{Ï Ø‘· T \qT l kÕsTT ìùw~Û+#ês¡T. n+<äTøπ Äj·Tq á j·TT>±ìøÏ 18

www.saibharadwaja.org

ne‘ês¡eTqe#·TÃμμ. n+fÒ kÕsTT H˚ { Ï eTq J$‘· , Ä<Ûë´‹àø£ düeTdü´\ìï+{Ïø° |ü]cÕÿs¡+>± ne‘·]+∫q |üPsêíe‘ês¡eTqïe÷≥. n<˚ Ä dü e Ts¡ ∆ dü < ä T Z s ¡ T e⁄ eTqeT<Û ä ´ ne‘·]+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ ≈£L&Ü. nsTT‘˚ Äj·Tq J$‘êìï, uÀ<Û\ä qT dü]>±Z ns¡+∆ #˚ d ü T ≈£ î ì eTq ì‘· ´ J$‘êìøÏ nq«sTT+#· T ≈£ î ì J$+#· & ÜìøÏ Á | ü j · T ‹ï + ∫q|ü ⁄ Œ & ˚ eTq+ dü + |ü P s¡ í Á | ü j Ó ÷ »q+ bı+<ä > ∑ \ +. n+<ä T π ø e÷düsº T¡ >±s¡T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT | ù J(xiii)˝À Ç˝≤ ÁyêkÕÔs¡T: ªªÁ|ü‹uÛ≤e+‘·T&Ó’q ñbÕ<Ûë´j·TTDÏí >ös¡$dü÷Ô>∑÷&É Äj·Tq #Óù|Œ bÕsƒê\T H˚s¡TÃø√ì $<ë´]∆øÏ m+‘·˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<√, l kÕsTT uÀ<Ûä\T ‘Ó\TdüTø=qì kÕsTT uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+‘˚ | Á j ü ÷ Ó »q+ #˚≈L £ s¡T‘·T+~μμ nì. n+fÒ kÕsTTì ùd$+#·&ÉeT+fÒ kÕsTT|ü≥¢ uÛÑøÏÔ $XÊ«kÕ\qT ô|+bı+~+#·T≈£î+≥÷ Äj·Tq uÀ<Ûä\qT eTq+ Ä#· ] +#· e Tqï e ÷≥. kÕsTT uÀ<Û ä \ |ü ≥ ¢ Á X ¯ < ä ∆ ø£\>±\+fÒ kÕsTT J$‘·eTT, kÕsTT ‘·‘·«eTT m+‘·{Ï eT¨qï‘·yÓTÆqy√ ‘Ó*j·÷*. n˝≤π> Äj· T q uÀ<Û ä \ qT @ dü + <ä s ¡ “ ¤ + ˝À m˝≤ nq«sTT+#·T≈£îì Á|üe]Ô+#ê˝À ‘Ó*j·÷*. n$ Ä#· ] dü ÷ Ô J$ù d Ô J$‘· + m+‘· { Ï <Û ä s ¡ à ã<ä ∆ e TÚ‘· T +<√ <ëìe\q ø£ * π > | Á j ü ÷ Ó »qy˚T$T{À düŒw+ºü >± ‘Ó*j·÷*. n+fÒ kÕsTT J$‘·eTT, uÀ<Û\ä ‘·‘«· eTT, $\Te ‘Ó*j·÷*. Ä ‘·sT¡ yê‘· n$ ì‘·´J$‘·+˝À Ä#·]+#·>\∑ >±\+fÒ eTq≈£î n&ÉT>∑&TÉ >∑THê e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£+ ø±yê*. n+fÒ kÕsTTì d ù $+∫, ‘·]+#·&e É T+fÒ @$T{À, m˝≤H√ ‘Ó*j·÷*. ªªá $wüjT· + l kÕsTTu≤u≤ J$‘·+ >∑T]+∫ dü#÷]¤ ‘Á · yÓTTˆˆq$ #·~$‘˚ ‘Ó*j·T<ë?μμ nì eTqø£ì|æ+#·e#·TÃ. n~ e÷Á‘·y˚T #ê\<äì dü÷∫dü÷Ô e÷düºs¡T>±s¡T l >∑Ts¡T#·]Á‘·˝À Ç˝≤ ÁyêXÊs¡T: ªªl kÕsTTu≤u≤ eTVü‰‘·Tà\+<ä]˝ÀøÏ

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


dü<äTsZ ¡T »qqeTT ‘·\e÷ìø£eTT`ø√Væ≤q÷sY e+{Ï yê¬sq ’ |üŒ{øÏ ° ‘êqT dü < ä T Z s ¡ T e⁄qì #Ó | ü Œ ø£ n‹ kÕe÷qT´&ç ˝ ≤ J$+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\T ‘·eTqT >∑Ts¡Te⁄>± m˝≤ d ù $+#ê˝À mqï&÷ É #Ó|Œü ˝< Ò Tä . uÛ>Ñ e ∑ BZ‘ê XÀ¢ø±ìï $e]+∫q|ü⁄Œ&TÉ Ä $wüjT· yÓTÆ s¡‘êï˝≤¢+{Ï e÷≥\T ˇø£{Ï s¬ +&ÉT e÷Á‘y · T˚ #ÓbÕŒsT¡ . n+<äTøπ Äj·TqqT Ä Ø‹q d ù $+#·&ÜìøÏ mes¡÷ | Á j ü T· ‹ï+#·˝< Ò Tä . | Á j ü T· ‹ï+∫q ø=~›eT+B >∑÷&É #˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. n˝≤>±ø£ >∑ T s¡ T #· ] Á ‘ · ˝ À l >∑ T s¡ T &É T mH√ï |ü⁄sêD√bÕU≤´Hê\ düVü‰j·T+‘√ á $wüj·T+ $e]+#ês¡T. n+fÒ uÛÑ≈£îÔ\T m˝≤ l kÕsTTì d ù $+#ê˝À l >∑Ts¡T#·]‘Á · qT+&ç H˚sT¡ Ãø√eTì l kÕsTT dü÷∫+#ês¡qïe÷≥μμ. ô | ’ yêø±´\ <ë«sê dü < ä T Z s ¡ T yÓ ’ q l e÷dü º s ¡ T >±s¡ T l kÕsTTì ù d $+#· & É y Ó T ˝≤>√ dü∫äwüß´&ç>± eTq≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£eTj˚T´+<äT≈£î »ìà+∫e⁄+&Ü*. |ü ⁄ s¡ T wü ß \≈£ î ‘êqT e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£eTÚ‘·÷, d Á \Ô” ≈£î e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£eTj˚T´+<äT≈£î neTà>±]>± eTs√ s¡÷|ü+ <Û]ä +∫e⁄+&Ü*. n|ü⁄Œ&˚

l kÕsTTHê<ÛäTì ne‘ês¡|ü⁄ yÓ’•cÕºìï, Äj·Tq J$‘·|⁄ü Wqï‘ê´ìï Äj·Tq uÀ<Û\ä jÓTTø£ÿ | Á j ü ÷ Ó »Hêìï eTq≈£î ‘·eT uÀ<Û\ä T, s¡#q · \ <ë«sê $e]+#· & É y ˚ T >±ø£ , Ä#· ] +∫ #· ÷ |æ q e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T neTà>±s¡T, e÷düºs¡T>±s¡T. l kÕsT÷X¯óìøÏ dü+|üPs¡+í >± Ä‘·àdüeTs¡ŒD #˚dTü ø=ì Äj·Tq #Ó|æŒq e÷s¡Z+˝À J$+∫, l kÕsTTì d ù $+#·&e É T+fÒ @$T{À, ì»yÓTq Æ uÛ≈Ñ î£ & Ô TÉ , •wüß´&ÉT m˝≤ e⁄+{≤&√ eTq≈£î ‘Ó*bÕs¡T l e÷düsº .Y ªªqH˚ï <Ûë´ì+∫, Hê ©\\T >±q+ #˚ùdyês¡T H˚qT>± e÷]b˛‘ês¡Tμμ nqï kÕsTTdü÷øÏÔøÏ e÷düºs¡T>±] J$‘·y˚T ˇø£ ìs¡÷|üD. l kÕsTT e<ä› »]–q ©\\˙ï e÷dü º s ¡ T >±] dü ì ï ~ Û ˝ À »]>±sTT, »s¡T>∑T‘·THêïsTT. l kÕsTT e˝…H˚ ‘êH˚ düs«¡ E„&ì É düø\£ <˚e‘êdü«s¡÷|æjT· ì, düø\£ kÕ<ÛTä dü«s¡÷|æjT· ì, ì‘·´dü‘T· ´&Éì e÷düsº T¡ >±s¡T ≈£L&Ü ‘·eT uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î nqTuÛ Ñ e $Tdü ÷ Ô e⁄Hêï s ¡ T . n+‘˚ ø ±<ä T ‘êqT ªneTà>±]μ s¡÷|ü+˝À uÛÖ‹ø£+>± e⁄+&ç eTq+<ä]ø° e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£+ #˚dTü H Ô êïsT¡ . >∑èVü≤düT\ú yÓTq Æ eTq+<ä]ø°

l e÷düºsT¡ >±s¡T l kÕsTTì ùd$+#·&yÉ TÓ ˝≤>√ dü∫äwßü ´&ç>± eTq≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£eTj˚T´+<äT≈£î »ìà+∫e⁄+&Ü*. |ü⁄s¡Twüß\≈£î ‘êqT e÷s¡Z<äs¡Ùø£eTÚ‘·÷, Ád”Ô\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£eTj˚T´+<äT≈£î neTà>±]>± eTs√ s¡÷|ü+ <Û]ä +∫e⁄+&Ü*. n|ü⁄Œ&˚ düe÷»+˝Àì Ád”Ô |ü⁄sT¡ wüß*<ä]› ø° l kÕsTT ‘·‘ê«ìï nq«sTT+#·T≈£îì J$+#·&ÜìøÏ dü+|üPs¡í e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£‘«· + \_Û+∫q≥T¢. n+<äTπø e÷düºsT¡ >±s¡T, neTà>±s¡÷ ø£*dæ ˇπø ne‘ês¡+. ns¡H∆ êØX¯«s¡+. düe÷»+˝Àì d Á Ô” |ü⁄s¡Twüß*<ä]› ø° l kÕsTT ‘·‘ê«ìï nq«sTT+#· T ≈£ î ì J$+#· & ÜìøÏ dü + |ü P s¡ í e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£‘«· + \_Û+∫q≥T¢. n+<äTøπ e÷düsº T¡ >±s¡T, neTà>±s¡÷ ø£*dæ ˇπø ne‘ês¡+. ns¡H ∆ êØX¯«s¡+. nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

d Á Ô” |ü⁄s¡Twüß\≈£î yê] yê] J$‘ê\qT l kÕsTT e÷s¡ Z + ˝À eT\#· T ø=ì J$+#· & É y Ó T ˝≤>√, n+<äTe\q m+‘·{Ï ñqï‹ ø£\T>∑T‘·T+<√ ‘·eT J$‘ê\<ë«sê ìs¡÷|æ+∫ #·÷|æq |üPs¡í kÕsTT

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

19

www.saimasterforums.org


dü<äTsZ ¡T »qqeTT ne‘ês¡yT˚ l n*y˚\T eT+>± düyT˚ ‘· l kÕsTT e÷düºsY. n+<äTπø l kÕsTT <ä‘·ÔkÕ«$T |ü]|üPs¡í ne‘ês¡ y ˚ T nsTTHê Äj· T qqT ù d $+#· & É + ‘Ó*j·Tø£b˛‘˚ eTq≈£î|üjÓ÷>∑eTT+&É<äT >∑qTø£ dü<Tä sZ T¡ e⁄, dü∫Ãw ¤ ßü ´\ ne‘ês¡yTÓ q Æ l kÕsTT l n*y˚\TeT+>± düy˚T‘· uÛÑs¡<ë«» eTVü≤sêCŸ\T ø£*|æ dü+|üPs¡í <ä‘êÔe‘ês¡eTì nì|ædTü +Ô ~. n|ü⁄Œ&˚ l kÕsTT ne‘ês¡ø±s¡´+ dü+|üPs¡í+ ø±e&É+ kÕ<Ûä´+. nsTT‘˚ bÕeTs¡T˝…q ’ eTq≈£î ˇø£ dü+<˚V≤ü + ø£\>∑e#·TÃ. neTà>±s¡T, e÷düºs¡T>±s¡T l kÕsTT uÛÑ≈£îÔ\≈£î e÷Á‘·y˚T e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î˝≤? dü÷ú\+>± #·÷d ù Ô n˝≤π> nì|æ+#·&+É düV≤ü »+. ø±˙ C≤Á>‘∑ >Ô· ± Ä˝À∫ùdÔ l kÕsTT uÀ<Ûä\qT, ©\\qT eTq≈£î ne>∑ ‘ · e Tj˚ T ´˝≤ $e]+#· & É + , Ä#· ] +∫ #·÷|æ+#·&+É e÷Á‘y · T˚ yê] ne‘ês¡ø±s¡´+ ø±<äì ns¡ ∆ e Te⁄‘· T +~. l kÕsTT uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ π ø >±ø£ düe÷»+˝Àì | Á ‹ ü yê]ø° yêπs e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£+. l e÷dü º s ¡ T >±s¡ T J$‘êìï |ü ] o*ù d Ô Äj·Tq˝À ˇø£ ñ‘·e Ô TT&Óq ’ |ü⁄‘Á T· &ÉT, k˛<äsT¡ &ÉT, uÛsÑ ,Ô¡ ‘·+& Á ,ç d ù ïV≤æ ‘·T&ÉT, ñbÕ<Ûë´j·TT&É÷ eTq≈£î ø£ì|ækÕÔsT¡ . n+‘˚ø±<äT. düe÷»+˝À ˇø£ u≤<Û´ä ‘·>\∑ bÂs¡T&ÉT, <Ûäs¡à $Á>∑VüQ&Ó’q >∑èVü≤düú, kÕ+|òæTø£, dü+düÿs¡Ô, |ü]|üPs¡í $sê–, nbÕs¡ $C≤„e+‘·T&ÉT <äsÙ¡ q$TkÕÔsT¡ . ˇø£ õC≤„dTü e⁄ n+fÒ m˝≤ e⁄+{≤&√, ñ‘·e Ô TT&Óq ’ õC≤„dTü e⁄ m˝≤ e⁄+&Ü˝À, nH˚«wü≈î£ &ÉT m˝≤ e⁄+&Ü˝À, ñ‘·ÔeTT&Ó’q HêdæÔ≈£î&ÉT m˝≤ e⁄+{≤&√, Ä ‘·sT¡ yê‘· ñ‘·e Ô TT&Óq ’ uÛ≈Ñ î£ & Ô TÉ , C≤„ì, jÓ÷– m˝≤ e⁄+{≤&√ Äj·Tq J$‘·+ #·÷dæ ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. n˝≤π> l >∑Ts¡T#·]Á‘· Á>∑+<Ûä bÕsêj·TD |ü<‹ ∆ä >∑T]+∫ eTq≈£î ‘Ó*|æ <ëìì bÕsêj·TD #˚dæ me]øÏ yês¡T qøÏ©>∑Ts¡Te⁄\ u…& É <ä qT+∫ s¡ øÏ å +|ü ã&ç ‘· e T dü <ä TZ s¡ Te⁄qT ‘Ó\TdüTø=ì ùd$+#·>∑*π> kÕ+Á|ü<ëj·÷ìï á ˝Àø£+˝À | Á ‹ ü wæ+˜ #ês¡T. <ëì <ë«sê uÛ$ Ñ wü´‘·T˝Ô À me«¬sH ’ ê, m|ü⁄Œ&H ’Ó ê l >∑Ts¡T#·]‘Á · düV‰ü j·T+‘√ 20

www.saibharadwaja.org

dü<Tä sZ T¡ e⁄qT >∑T]Ô+∫, d ù $+∫, ‘·]+#·e#·TÃ. ‘êq÷ n˝≤π> #˚dq æ ‘·sê«‘˚ l kÕsTT e÷düsº T¡ >±]ì ‘·eT •wüß´&ç>± n+^ø£]+#ês¡≥! nB Ä‘êàqTuÛ÷ Ñ ‹ì Á|ükÕ~+∫q ‘·s¡Tyê‘·! n+fÒ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛÑ÷‹ nq+‘· s ¡ + ≈£ L &Ü •wü ß ´&ç > ± dü < ä T Z s ¡ T e⁄ n+^ø£]+#·&É+ eTTK´eTqïe÷≥. n+<äT≈£î l >∑Ts¡T#·]‘Á · kÕ<Ûq ä eTqïe÷≥. Ä ‘·sT¡ yê‘· ì»yÓTq Æ eTVü‰‘·Tà\T m˝≤ e⁄+{≤s√, yê]ì <ä]Ù+∫, ù d $+#· & É y Ó T +‘· nedü s ¡ y Ó ÷ $e]+#ês¡ T , Ä#·]+∫ #·÷|æ+#ês¡T. Ç˝≤ Ä<Ûë´‹àø£+>±qT, ˝ÖøÏø£+>±qT |ü]|üPs¡íyÓTÆq <Ûäs¡àã<ä∆yÓTÆq J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ ‘êq÷ kÕsTT dü«s¡÷|üyÓTÆ yÓ*>±s¡T. düXد s¡+>± e⁄qï|⁄ü Œ&÷ É , ˝Òq|ü⁄Œ&÷ É ‘·eT uÛ≈Ñ î£ \Ô qT nqTÁ>∑Væ≤dü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T. l e÷dü º s ¡ T >±] J$‘· + |ü ⁄ s¡ T wü ß \≈£ î Ä<äsÙ¡ bÁ Õj·TeTT, e÷s¡< Z sä Ù¡ ø£eT÷ nsTT‘˚ neTà>±] J$‘·+ d Á \Ô” ≈£î e÷s¡ì Z sπ X› ø¯ +£ . ˇø£ d Á Ô” ñ‘·e Ô TyÓTq Æ ø£q´>±qT, ‘·<äq+‘·s¡+ ñ‘·ÔeTyÓTÆq >∑èVæ≤DÏ>±qT m˝≤ e⁄+&Ü˝À, Ä‘·àC≤„ì nsTTq uÛsÑ ≈Ô¡ î£ düs«¡ düeTs¡ŒD #˚dTü ø=ì yê] e÷s¡+Z ˝À m˝≤ q&Éyê˝À, ˇø£ ‘·*>¢ ± |æ\¢\qT m˝≤ eT\#ê˝À, n‹<ÛäT\qT >∑èVæ≤DÏ>± m˝≤ Ä<ä]+#ê˝À ` M≥ìï+{Ï˝À Ä<Ûë´‹àø£‘·qT y˚Tfi¯$+∫ J$+#·&+É m˝≤>√ neTà>±] J$‘·+ #· ÷ ù d Ô ‘Ó \ Tdü T Ô + ~. ÄyÓ T J$‘· y ˚ T ˇø£ Bø£ å . n+‘˚ø±<äT ‘·q dü<Tä sZ T¡ yÓq ’ l e÷düsº T¡ >±]ì ø°]d Ô ÷ ü ,Ô l kÕsTTì yê] e÷s¡Z+˝À ùd$dü÷Ô, l kÕsTT e÷dü º s Y uÛ Ö ‹ø£ s ¡ ÷ |ü y Ó T Æ H˚ & É T eTq\qT nqTÁ>V ∑ ≤æ düTH Ô êïsT¡ . dü+|üPs¡í yÓs’ ê>∑´ dü«s¡÷|ü⁄˝…q ’ l e÷düºs¡T>±s¡T, neTà>±s¡¢ »qqeTT, ˝Àø√<ä∆s¡D ø√düyT˚ >∑<ë! eTq≈£î ‘·eTqT ‘êeTT <ä‘+Ô· #˚dTü ≈£îqï Ä~>∑Ts¡TyÓ’q l <ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘·‘·«y˚T! n<˚ dü<äTZs¡T »qq+. düø\£ ˝Àø£ e+<ä´+.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


˝ÒK\˝À ≈£î]dæq neTè‘· es¡¸+

|üP»´ Ä#ês¡T´\≈£î m+<ä¬s+<äs√ uÛ≈Ñ î£ Ô\T ñ‘·Ôsê\T Áyêùdyês¡T. yês¡T ‘·eT ø£cÕº\q÷, düeTdü´\q÷, kÕ<ÛHä ê|üsy¡ TÓ qÆ Á|üXï¯ \q÷ >∑Ts¡T<˚e⁄\≈£î ñ‘·Ôsê\ <ë«sê ìy˚~+#˚yês¡T. yê]øÏ e÷düºsY>±s¡T ‘·eT n<äT“¤‘· Áù|eTeTj·T XË’*˝À »yêãT*#˚Ãyês¡T. M{Ï˝À ø=ìï{Ïì l <∏ëeTdt ¬s&ç>¶ ±s¡T ùdø£]+∫ ªªÄ#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[μμ nH˚ Á>∑+<Û+ä >± dü+ø£\q+ #˚XÊs¡T. n{Ϻ n<äT“¤‘·yÓTÆq |ü⁄düÔø£+˝Àì ˝ÒK\˝À eTq≈£î ø£ì|æ+#˚ uÀ<Ûä neT÷\´+. Ä ˝ÒK\˝Àì ø=ìï{Ï˝À \_Û+∫q uÀ<Ûqä T Ä#ês¡´ uÛsÑ <¡ ë«» eTVü≤sêCŸ 75e »qà~q dü+<äs“¡ +¤ >± MT eTT+<äT+#·T‘·THêïeTT.... nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

21

www.saimasterforums.org


˝ÒK\˝À ≈£î]dæq neTè‘· es¡¸+

“ “ “

ªªø£wºüdTü U≤\T J$‘êìøÏ düV≤ü »+. sêeTTìøÏ ø£èwüßìí øÏ >∑÷&É Ä ¬s+&É÷ ‘·|Œü e⁄. Ä‘·àC≤„q+ ø£*Z‘˚>±ì ìX¯Ã\yÓTÆq Äq+<ä+ kÕ<Ûä´+ø±<äT. ø£cÕº\T rπs es¡≈£î ÇwüºyÓTÆq e+≥ø£yTÓ Tø£{Ï u≤u≤≈£î $&É∫ ô|{Ϻ Äj·Tq #·]Á‘· ì‘·´eT÷ bÕsêj·TD+ #˚dTü ≈£î+≥÷ nqï+˝À yÓTT<ä{eÏ TT<ä› u≤u≤ø£ì yêøÏ{À¢ $&É∫ $T–*q~ Á|ükÕ<äeTì ‘·\∫ ‹+≥÷+&ÉT. düsT¡ ≈› î£ +{≤sTT. Á|üXï¯ \T #Óù|Œ yÓ<eäÛ \ e<䬛ø|ü⁄Œ&É÷ yÓfifl¯ e<äT.› yê]e\q mH√ï ≈£î≥T+u≤\T bÕ&Ée⁄‘T· HêïsTT. n<˚$T

|ü{ºÏ+#·Tø√e<äT.› n˙ï düø±\+˝À Ä kÕsTT #·øÿ£ ~<ä>› \∑ s¡T. u≤u≤ nqTÁ>∑V≤æ +#ê\ì ÁbÕ]∆kÕÔqTμμ.

ªªl >∑Ts¡T#·]Á‘· #˚‹˝À e⁄+#·Tø=ì, Á|üøÿ£ H˚ eT¨‘·Ôsy¡ TÓ qÆ eT+~s¡ eTT+#·Tø=ì MTs¡T Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·T+fÒ n+‘·ø+£ fÒ ÄX¯Ãs¡´y˚TeTTqï~? J$‘·+ jÓTTø£ÿ ˇπø ˇø£ \ø£´å + yÓTT<ä≥ Á|üXÊ+‘·+>± Vü‰sTT>± e⁄+&É&+É . e÷qe J$‘êìøÏ düeTdü´\T e÷eT÷˝Ò.

yê{Ï >∑T]+∫ eTq+ #˚jT· e\dæq~ #˚dæ Äô|’ |ü{ºÏ+#·T ø√≈î£ +&Ü kÕsTTì düà]düTÔ+fÒ n+‘·ø+£ fÒ Äq+<äyT˚ ˝Ò<Tä μμ.

ªªkÕsTT Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT C≤Á>∑‘Ô· >± #·~$‘˚ jÓ÷#·qqT m˝≤ |ü{wÏ ºü+ #˚dTü ø√yê˝À ‘Ó\TdüTÔ+~.

Ç~ ª»>∑‘T· Ôμ nqï uÛ≤e+ b˛sTT Áø£eT+>± nìï s¡÷bÕ\˝À e⁄qï ˇø£ dü‘´· + MT<ä eTqdüT‡ ì\TdüTÔ+fÒ #ê\T. Ç~ Áø£eT+>±H˚ ≈£î<äTs¡T‘·T+~. z]$T, ìwü,˜ sT÷ j·T‘·ïeTT˝À eVæ≤+#·&yÉ T˚ , <äøDåÏ . ÁbÕø£è‹ø£yTÓ qÆ nedüsê\T >∑÷]à MTs¡T>± ìÁ>∑V≤æ +#·e<äT.› eTqdüT‡ bÕsêj·TD˝Àq÷, uÛ≤e |üPs¡«ø£yTÓ qÆ HêeT+ »|ü+, |üP», HêeT ˝ÒKq\˝Àq÷, ø£sÔ¡ e´ìs¡«Vü≤D˝Àq÷, ‘Ó]|æ ˝Ò≈î£ +&Ü ìeT>∑ïyÓT,Æ $T–*q düeTj·÷ìï düÁ<ä+Z <∏ä |üsq¡ƒ yê{Ï˝Àì uÛ≤yêìï eTqq+ #˚d÷ü Ô yê{Ï˝À #Ó|Œæ q Ø‹q Á|ü|+ü #êìï <ä]Ù+#˚ |ü<‹∆ä j·T‹ï+#·&+É ø£sÔ¡ e´+μμ.

22

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


˝ÒK\˝À ≈£î]dæq neTè‘· es¡¸+

“ “ “ “

ªªÄdüHê\T, ©˝≤ düàs¡D‘√ bÕ≥T kÕsTT s¡÷bÕìï <ä]Ùdü÷Ô yê] düìï~Ûì uÛ≤eq #˚dTü Ô+fÒ #ê\T. n˙ï ny˚ düeT≈£Ls¡T‘êsTT. eTqj·T‘·ïeTT dü&*É +|ü⁄ #˚jT· ≈£L&É<Tä .

eTq˝À |ü]D‹ sê˝Ò<ìä n‹>± Äsê≥|ü&&É +É >∑÷&É <Ûë´q+˝À n+‘·sêj·Ty˚T. |ü]D‹ ø√deü TTqï ‘·|qü ø£èwæjTÓ Tø£ÿ rÁe‘·, düeTs¡‘∆ \· ˝À e÷Á‘·yT˚ Á|üø≥ £ eTyê«*. ª˙y˚~ #˚dHæ ê ≈£îå Dí+>± #˚sTTμ μμ.

ªªkÕ<Ûqä +‘ê dü∫äwßü ´\ eTe«&É+ H˚sT¡ Ãø√e&ÉyT˚ . e÷Hêee÷Hê\T sê>∑ <˚«cÕ\T, »j·÷|ü»j·÷\ e\j·T+˝À ‘·>T∑ ˝§ÿqì >∑Ts¡TuÛøÑ ÔÏ ` Ç<˚ J$‘· |üse¡ ÷s¡+∆ . <ëì HÓ+‘· y˚Ts¡≈î£ >∑T]Ô+∫ n\es¡#T· ø√˝yÒ ÷Ó n+‘·yT˚ s¡≈î£ J$‘·eTT\T e´s¡y∆ T˚ μμ.

ªª@ eTVü‰‘·Tà&ç <ä>∑Zs¡ ¬ø[flHê Ä kÕ<ÛäTe⁄ s¡÷|üeTT˝À e⁄qï kÕsTTì nqTÁ>∑V≤æ +#·eTì kÕsTTì ÁbÕ]∆dTü Ô+{≤eTT. n|ü⁄Œ&ÉT yê]˝ÀqTqï kÕsTT eTq*ï nqTÁ>∑V≤æ +#·&eÉ TT »s¡T>∑T‘·T+~. #Ó’‘q· ´eTT XÊX¯«‘·yTÓ qÆ ~ düs«¡ yê´|üøy£ TÓ qÆ ~. ìs¡+»qeTT <ëì >∑TDeTT. ‘·<ë«sê ì‘ê´q+<ëìïdüTÔ+~. ˇπø dü÷s¡T´ì˝Àì s¡•à|ü<ëà\qT $ø£d+æ |üCdÒ qæ ≥T¢, ø£\Te\qT eTT≈£î*+|ü CÒdqæ ≥T¢, ˙{Ïì Ä$] #˚dqæ ≥T¢ sTT+ø± mH√ï.... ! ˇπø #Ó’‘q· ´ X¯øÔÏ yê] yêdüHê Á‘·j÷· ìï ã{Ϻ e´ø£ÔeTÚ‘·÷ e⁄+≥T+~μμ.

ªªì»yÓTqÆ Ä<Ûë´‹àø£‘· ã\V”≤qT\qT #˚jT· <äT. n˝≤ nsTT‘˚ H˚qT ã\V”≤qT&ÉqT ø±yê\dæq~ >∑<ë?(e÷wüºsY >±s¡T) dü]>±Z ns¡+∆ #˚dTü ≈£î+fÒ ã\e+‘·T&Í‘ê&ÉT.μμ

nø√ºãsY 2012

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

23

www.saimasterforums.org


˝ÒK\˝À ≈£î]dæq neTè‘· es¡¸+

“ “

ªªn+‘· q$Tàq kÕsTT ‘·|üŒø£ ø£s¡TDÏ+∫ ˙ø£‘·´+‘· ÁX‚jÓ÷<ëj·Tø£yÓTÆq≥T¢ n˙ï düeT≈£Ls¡Ã>∑\&ÉT. Áù|eT, $XÊ«kÕ\qT e⁄+#·Tø=ì, ø£wüºdüTU≤\qT kÕsTT nqT yÓ’<äT´&ÉT

nC≤„qeTH˚ s√>+∑ ìyês¡D¬ø’ sTT#˚à eT+<äT\qï uÛ≤e+‘√ ø£è‘·»‘„ ‘· √, Áù|eT >ös¡yê\‘√ d”«ø£]+#·T. @yÓ’Hê ∫≈£îÿ˝§∫ÃHê e‹Ô&eç ∫ÃHê ø£sà¡ øå±fi¯q »s¡T>∑T‘·T+<äì >∑T]Ô+∫ düã÷],

ìwü\˜ qT eT]+‘· ì\T|ü⁄ø√jT· ‹ï+#ê*. ‘·«s¡˝À ø£è‘ês¡T&ú eÉ ⁄ø±>∑\e⁄μμ.

ªªmeπs$T #˚kÕÔs√qì uÛj Ñ T· |ü&eÉ <äT.› @<Ó’q eTq ÁbÕs¡ã+∆ ˝À ˝Òø£ mes¡÷ @MT #˚jT· s¡T. ñ+fÒ mes¡÷ ‘·|Œæ +#·˝sÒ T¡ . kÕsTT ‘·|Œæ +#·>\∑ s¡T. ø±ì n˝≤ ‘·|Œæ ùdÔ eTs¡T »qà˝À ‘·|Œü <äT.

eTTøÏÔ ø±yê\dæq yê&ÉT ìs¡“¤j·T+>±, XÊ+‘·+>± ‘·q ø£s¡à|òü˝≤ìï dü+‘√wü+>± nqTuÛ$Ñ kÕÔ&TÉ . ø±s¡D+ ÁbÕs¡u+∆ÑÛ >∑&∫ ç b˛‘˚ >±ì eTTøÏÔ sê<äT. á ˝À|ü⁄ ø=‘· Ôøs£ à¡ @s¡Œs¡T#·Tø√≈î£ +&Ü ñ+&Ü*. n+‘˚, XÊj·TX¯≈î£ Ô˝≤, dü<Tä sZ T¡ e⁄qT Vü≤è<äjT· +˝À m|ü⁄Œ&É÷ düà]dü÷Ô ªªÄj·Tq eTqøÏ eT+∫ ø±ì~ »s¡>ì∑ e«&ÉTμμ, nqï $XÊ«dü+‘√ düTK <äT:U≤\qT dü+‘√w+ü >± nqTuÛ$Ñ +#ê*. <äT:U≤\T eT+<äTe+{Ï$. #˚<Tä >± e⁄Hêï yê´~Ûìs¡÷à\qπø n+fÒ ø£sà¡ $HêXÊìπø, uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ç <äjT· MT<ä eT]+‘· Ä<Ûës¡|&ü &É ÜìøÏ Á|ü|+ü #·+ MT<ä yÓ’sê>∑´+ <Ûèä &É|&ü &É ÜìøÏ nedüs+¡ . eTVü‰‘·Tà˝À]Ãq u≤<Û\ä eTT+<äT eTq uÛ≤<Û˝ä +… ‘ê? n+<ä]˝À e⁄qï u≤u≤ Äj·TqqT uÛøÑ ÔÏ ‘√ düà]+#˚yê] ¬øe]e˝≤¢ @ s¡÷|ü+˝ÀHÓ’q m˝≤ u≤<Ûä ø£*kZ ÕÔsT¡ ` Á|üj÷Ó »q+ ˝Ò≈î£ +&Ü? yê]˝À ≈£L&Ü u≤u≤H˚ <Ûë´ì+∫ ˙πø~ eT+#√ n˝≤ #˚jT· eTì #Ó|⁄ü Œ #ê\T. n+‘ê Äj·TH˚ nsTT‘˚, ˙e⁄ y˚πs mø£ÿ&ÉTHêïe⁄? u≤<Ûä uÛj Ñ T· |ü&&É yÉ TÓ ˝≤? m+<äT≈£î? me]ï #·÷∫! u≤>± jÓ÷∫+∫ n+‘·{≤ Ñ T· + Äj·TqH˚ #·÷dü÷Ô @<=∫ÃHê nqTuÛ$Ñ +∫q yê&ÉT ‘·|Œü ø£ eTTøÏÔ bı+<äT‘ê&ÉT. nsTTHê uÛj

rs¡øb£ ˛‘˚ Äj·TqH˚ X¯sD ¡ T bı+<äT. ‘·>T∑ Ø‹q Äj·Tq #˚kÕÔsì¡ , eTqø£+fÒ m≈£îÿe>± eTq eT+∫, Hê´j·T+ Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüTqì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√. Áù|e÷, uÛøÑ ÔÏ ø£*–e⁄+&ÉT. ˙ X¯Øs¡+˝Àì |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\ s¡÷|ü+˝ÀqT, yê{Ï s¡÷|üyTÓ qÆ #·sê#·s¡ »>∑‘T· Ô˝ÀqT, ˙ eTqdüT‡˝Àq÷ Äj·TqH˚ #·÷&ÉT. nj·TH˚ e⁄Hêï&Éì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√. jÓ÷#·qø=#Ã˚ y˚πs edüTÔy$˚ Te«>∑\<äT. Ç~ ˙e⁄ ø=+‘Ó’Hê ÁX¯$T+∫ Ä#·]ùdÔ, n<äT“¤‘êqTuÛyÑ ê\T, |ü⁄s√>‹∑ ø£\T>∑T‘êsTTμμ.

ªªÄ#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[μμ Á>∑+<Ûä+ qT+&ç. 24

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


nø√ºãsY 2012

ªªe÷düºsYμμ

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

25

www.saimasterforums.org


ªªe÷düºsYμμ eTVü‰‘·Tà\˝À ‘·\e÷ìø£eTT>±, kÕÁe÷{Ÿ>± ø=\eã&çq l kÕsTTHê<∏äTì ˝Àø±ìøÏ eTs¡\ |ü]#·j·T+#˚dæ, #·s¡Ã\T, Á>∑+<Ûë\T, dü‘·‡+>±\e+{Ï mH√ï $<Û ë \T>± ì»yÓ T Æ q Ä<Û ë ´‹àø£ |ü < Û ë ìï |ü⁄qs¡TJ®$+|üCd Ò q æ |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\T l uÛsÑ < ¡ ë«» eTVü≤sêCŸ J$‘·eTT n‘·´+‘· $•wüy º TÓ q Æ ~. Äj·Tq >∑T]+∫ m+‘·>± #Ó|⁄ü Œ≈î£ Hêï n~ Äj·Tq 컑·‘«· +˝À \e˝ÒXy ¯ T˚ . ªªá uÛ÷ Ñ $Tq+‹{Ï˙ ø±–‘·+>± #˚dTü ø=ì, #Ó≥¢ìï+{Ï˙ ø£\+>± eT\∫, düeTTÁ<äeT+‘·{Ï˙ dæsê˝≤ yê&çHê >∑Ts¡T >∑TD≤\ìï+{Ï˙ e]í+#·˝q Ò Tμμ n+{≤s¡T ø£;s¡T. nB yê] dæú‹. nsTTHê eTq≈£î ‘Ó*dæq+‘·˝À Äj·Tq >∑T]+∫ #Ó|⁄ü Œø√&ÉeTT m+‘√ Äq+<ä<ëj·Tø£eTT, ñ|üj÷ Ó >∑øs£ e ¡ TT. ªªC≤„ìì C≤„H˚ >∑Ts¡TÔ |ü≥º>∑\s¡Tμμ n+{≤s¡T l s¡eTD eTVü≤]¸. |ü P »´e÷dü º s ¡ T >±s¡ T >∑ T ]+∫ ‘Ó \ Tdü T ø√yê*‡ q $wüj·T+˝À Ç‘·s¡ eTVü‰‘·Tà\T Äj·TqqT m˝≤

|üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\T. n+<äTπøH˚yÓ÷ l bÕø£\bÕ{Ï

>∑Ts¡Te⁄>±s¡T ªª˙e⁄ q&ÉTdüTÔqï e÷s¡Z+ ≈£L&Ü sê#· u ≤fÒ μ μ n˙, l e÷*ø˘ u ≤u≤ >±s¡ T ªªz Ä+UÀy˚T <˚UÀ u≤u≤ Vô ≤’ .... kÕsTTu≤u≤ Vô ≤’ μμ nHêïsT¡ . l >∑Tfi¯eD° eTVü≤sêCŸ >±s¡T ªªz kÕsTTu≤u≤ ø± uÒ{≤μμ nHêïsT¡ . dü e ÷»+˝À Ä<Û ë ´‹àø£ Á | ü # ês¡ |ü Á ‹ ø£ \ T | Á »ü \≈£î Äø£s¸¡ D°jT· yÓTq Æ $wüj÷ · \‘√, yês¡ |ò˝ü ≤\T, dü+U≤´ XÊÁdüÔ õ$Tà≈£îÿ\‘√ »Hê\qT Äø£]¸dü÷Ô uÛ≈Ñ î£ \Ô qT | Á øü ÿ£ <ë] |ü{+ºÏ #˚ $<Û+ä >± | Á e ü ]Ôd÷ ü +Ô fÒ |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\T øπ e\eTT ì»yÓTq Æ Ä<Ûë´‹àø£‘q · T, e´øÏÔ bÁ Õ<Ûëq´‘·˝ì Ò uÀ<Ûq ä T »qT\ eTT+<äT+#ês¡T. Äj· T q kÕú | æ + ∫ q&ç | æ q ªkÕsTTu≤u≤μ |ü Á ‹ ø£ ìwüÿs¡¸>± kÕ<Û≈ä î£ ì |ü⁄s√>∑‹øÏ ø±yê*‡q n+XÊ\qT ‘Ó \ T|ü ⁄ ‘· ÷ , nedü s ¡ e TT˝Ò ì , ‘· | ü ⁄ Œ eTsêZ \ qT düe÷C≤ìøÏ m+‘· $s¡T<ä∆eTì|æ+∫Hê Á|üø£{Ï+∫ eT≈£ î {≤j· T e÷q+>± ì*∫+~. n+<äTπøH˚yÓ÷ ne<Ûä÷‘· l düTBÛ+Á<ä

u≤ãT>±s¡ T ªªÇ|ü ⁄ Œ&É T qï ø±˝≤ìøÏ m<ä T Ø<ä T ‘· T Hêï s êj· T q! Ä#ês¡ ´ |ü ~ $øÏ ns¡ T Ω\Tμμ nHêï s ¡ T .

| Á Xü +¯ dæ+#ês√, Äj·Tq |ü≥¢ m+‘·{>Ï ös¡eeT÷ | ùÁ eT ø£qãs¡#ês√qqï~ eTTU≤´‹eTTK´eTT. l •]&û kÕsTTe<ä› ñqï‘y · TÓ q Æ düe÷~Û dæ‹ ú bı+~q ‘·sê«‘·, 16 dü+e‘·s‡ ê\bÕ≥T ìs¡+‘·s+¡ >± Äj· T q >∑ T ]+∫ ‘Ó \ Tdü T ≈£ î +≥÷ l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT <ë«sê <äX¯~X¯˝≤ Äj·Tq ø°]Ôì yê´|æ + |ü CÒ j · T &É y ˚ T ø±ø£ , ‘· q J$‘êqï + ‘· { Ï ˙ Á‹ø£s¡DX¯ó~∆>± Äj·Tqø£+øÏ‘·+ #˚dæ q&ç|æqyês¡T 26

www.saibharadwaja.org

m+‘·˝À‘·sTTq, >∑+;Ûsy ¡ TÓ q Æ øÏ‘êãT!! ªª‘· ø Ï ÿ q Á | ü | ü + #· + ‘· \ ¢ Á ø Ï + <ä T \T ø±ìe⁄«. <ëìï \ø£´å | ô ≥ºø,£ ãTTEe÷s¡+Z ˝À yÓfió¯ μ¢ μ nqï kÕsTT yêø±´ìï bÕ{Ï+∫ kÕsTT e÷≥qT ì»+#˚dq æ eT>∑‘q · y˚T Äj·Tq ì»yÓ T Æ q e´øÏ Ô ‘ · « eTT. dü e ÷»+ô | ’ Äj·Tq≈£î ø£\ ‹s¡T>∑T˝Òì, nyê´»yÓTÆq Áù|eT |ü≥¢ yÓT#·TÃø√\T>±H˚ ø±uÀ\T, kÕe÷q´+>± me«]˙ ø£ ˙ dü + |ü{+Ï #·Tø√ì ñqï‘· XÁ D ‚ Ï ne<Û÷ ä ‘·jTÆÓ q l Nsê\

kÕ«MTyês¡T, ªªÄ mi¿kÕ«$T m|ü⁄Œ&=kÕÔ&Éj·÷´, mi¿kÕ«$T m|ü⁄Œ&=kÕÔ&j É ÷ · ´μμ nì Äj·Tq <äsÙ¡ q+ ø√dü+ ‘·|+æ #˚yês¡T. l Hêsêj·TD eTVü≤sêCŸ>±s¡T ªªnj·÷´ (n+<ä]‘√bÕ≥T) ˙≈£î ≈£L&Ü (rs¡+∆ ) ø±yê\≥j·÷´? düπs |ü≥Tº!μμ nì ‘·\ô|’ #·˝≤¢s¡T. ne<Û÷ ä ‘· l sê$T¬s&瑶 ê‘·>±s¡T ªªÄj·Tq #ê˝≤ >=|üŒyê&Éj÷ · ´. C≤„q+ ‘Ó*dæqyê&ÉTμμ n+{≤s¡T.

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


ªªe÷düºsYμμ Äj·Tq <ä>∑Zs¡øÏ @s√Eq m+<äs¡T e∫ÃHê Ä<äsD ¡ \_Û+#˚~. m≥Te+{Ï J$‘· düeTdü´ø¬ H ’ ê ‘·|Œüø£ düV‰ü j·T+ \_Û+#˚~. ˝ÖøÏø+£ >±q÷, bÕs¡e÷]∆ø+£ >± ≈£L&Ü! e∫Ãq yêfi¯fl˝À &ÉãT“ø√dü+ e#˚à <=+>∑\T, u≤u≤ | Á # ü ês¡+ø£ì &ÉãT“ rdüTø=ì e÷j·TeTj˚T´ yÓ÷dü>±fi¯fl e+{Ï me¬sH ’ ê düsπ , Äj·Tq <ä>sZ∑ ¡ ‹s¡dÿü s¡DÒ ˝Ò<Tä . ø±ø£b˛‘˚ s¬ +&ÉekÕ] n‘·ì y˚T\T ø√dü+ C≤Á>‘Ô∑ | · & ü ˚ yês¡T. n+‘˚. m+‘·eT+~ mìïkÕs¡T,¢ @düeTj·T+˝ÀHÓ’Hê Äj·Tq Áù|eT Ä<äs¡D ‘·|üŒø£ bı+<ä>∑*π>yês¡T. #Ó|æŒq $wüj·÷H˚ï eT∞fl yÓ T T<ä { Ï q T+N mìï k Õs¡ ¢ s TTHê n&ç–qyê]øÏ ns¡∆eTj˚T´<ëø± #Óù|Œyês¡T. ø±s¡D+ Äj·Tq n+<ä]˝À u≤u≤qT e÷Á‘y · T˚ #· ÷ XÊs¡ T . u≤u≤ n&ç – qfÒ ¢ uÛ ≤ $+∫ ä ‘· | Á e ü ]Ô+#˚yês¡T. n+<äTøπ H˚y÷ Ó , l ne<Û÷

>∑Ts¡T<˚e⁄\ 75e »j·T+‹ dü+<äs“¡+¤ >± | Á ‹ ü ˇø£ÿs¡÷ Äj·Tq $X¯<ä|üs¡∫q C≤„qe÷s¡Z+˝À |üj·Tì+∫ uÛ>Ñ e ∑ ‘·ÿè|ü≈î£ ns¡TΩ\eTe&ÉyT˚ #˚jT· e\dæq~. á e÷sêZìï, yê] ne‘ês¡ø±sê´ìï n+<ä]ø° |ü]#·jT· + #˚ d ü ÷ Ô eTqeTT, eTqyês¡ + <ä ] ˙

sêU≤&û u≤u≤ >±s¡T, |üP»´ e÷düsº T¡ >±]‘√, ªª•yê! ˙yÓ ø £ ÿ &É qeTdü ÿ ]ù d Ô nø£ ÿ &É kÕsTTHê<Û ä T ì bÕ<ë\T+{≤sTT... »j·TeTTμμ nì yê]dæú‹ì eTq+<ä]ø° ‘Ó*j·T|üs¡#ês¡T. Je⁄\qT Ä<Û ë ´‹àø£ + >± ñ<ä ∆ ] +#· & É y ˚ T ne‘ês¡ ø ±s¡ ´ +>± ø£ \ uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì ‘·‘«Ô· y˚T l <ä‘kÔ· Õ«$T nì, nìï Ä<Ûë´‹àø£ kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£L eT÷\eTT jÓ ÷ >∑ H ê<Û ä T &Ó ’ q l <ä ‘ êÔ Á ‘ ˚ j · T T˝Ò q ì Äj·TqqT, Äj·Tq |üPs¡í ne‘êsê\q÷ ù d $+#· & É y ˚ T ì»yÓ T Æ q Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · ì ‘Ó*j·T|üs∫ ¡ q neT÷\´yÓTq Æ uÀ<Ûj ä T˚ |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\ J$‘·eTT. n+<äTøπ H˚y÷ Ó ne<Û÷ ä ‘· l sê$T¬s&ç¶ ‘ê‘·>±s¡T |üP»´>∑Ts¡T<˚e⁄\ Ô· Õ«$T >∑èVü‰ìøÏ $#˚Ãd,æ ‹]– yÓfifl≥ ‚ |ü⁄Œ&TÉ ªª<ä‘k mø£ÿ&ÉTHêïs¡T?μμ nì n&ç–‘˚ ªªÇ|ü⁄Œ&ÉT eTq+ e∫Ãq Ç+{À¢ e⁄HêïsT¡ μ nì #ÓbÕŒsT¡ .

ne<Û÷ ä ‘· l y˚DT>√bÕ\kÕ«$T ªªuÛ>Ñ y ∑ êHé düe÷Hé V ô ≤’ uÛsÑ < ¡ ë«»μμ nq>± l Hêq÷eTVü≤sêCŸ >±s¡T “Bharadwaja is Bharadwaja” nq≥+ Äj·Tq $X‚wüyÓTÆq ne‘ês¡ ø±sê´ìøÏ dü]jÓÆTq øÏ‘êãT. n≥Te+{Ï uÛÑ>∑e‘Y dü«s¡÷|æjÓÆTq |üP»´ nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

‘·]+|üCd Ò Tü ø√e&ÉyT˚ ø£se Ô¡ ´eTT. |üP»´ >∑Ts¡T<˚e⁄\T Ä<˚•+∫q≥T¢ n˝≤ ªªø£åDø£åDeT÷ Ä‘·à$ø±kÕìøÏ ø£èwæ #˚jT· ≥y˚T e÷qe J$‘· \ø£´å eTTμμ nqï yê] ñ|ü<˚XÊìï Ä#·]+#·&Éy˚T Äj·Tq≈£î, Äj·Tq dü « s¡ ÷ |ü y Ó T Æ q á nq+‘· $XÊ«ìø° eTq+ #·÷|üe\dæq @¬øø’ £ ø£è‘·»‘„ .·

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

27

www.saimasterforums.org


ªªme]|ü ≥ ¢ H Ó ’ Hê eTT+<ä T >± ˇø£ n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ sêe≥+ eT+∫~ ø±<äT. me]HÓ’Hê nHê˝À∫‘·+>± ì+~+#·&+É eTq dü«uÛ≤e+˝Àì <√cÕìï dü÷∫düTÔ+~. <ëìøÏ ¨$TjÓ÷˝À eT+∫ eT+<äT e⁄+~μμ n+≥÷ eT*q eTqdü T ‡ ø£\yê]ì m˝≤ ns¡+∆ #˚dTü ø√yê˝À, yê]øÏ ôd’‘·+ m˝≤ ‘·s¡TD√bÕj·T+ #·÷bÕ˝À Ä˝À∫+∫ Ä#·]+∫q Ä#ês¡T´\T eTq l uÛÑs¡<ë«» e÷düºsY!.....

>∑TD<√wüìyês¡D≈£î Wwü<Ûä+ Áù|eT øπ . XÊ´yéT Á|ükÕ<é eTT+<äT>± n+<ä]˙ yê] yê] \ø£D å ≤\qT yÁ êdæ ¨$TjÓ÷ &Üø£sº Y <ä>sZ∑ ¡ sTTe«eTH˚yês¡T. <ëìì |ü]o*+∫q ‘·sT¡ yê‘· eTqøÏ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü eTq˝À <ë– e⁄+&˚ ø=ìï \ø£D å ≤\qT &Üø£sº T¡ >±]øÏ e÷düsº T¡ >±s¡T $e]+∫ |ò˝ü ≤Hê eT+<äT dü]b˛‘·T+<äì dü÷∫+#˚yês¡T. ø=ìï eT+<äT\ bıf…˙ì ‡ e÷düsº T¡ >±s¡T dü÷∫ùdÔ &Üø£sº T¡ >±s¡T d ô ‘’ +· ªªn+‘· bıf…˙‡ H˚H| Ó ⁄ü Œ&÷ É yê&É˝< Ò Tä . MT MT<ä uÛ≤s¡+ y˚dæ Ä eT+<äT ÇkÕÔqT kÕsY!μμ nH˚yês¡T. nH˚ø£ XÊØs¡ø£ <√cÕ\T e÷qdæøy £ TÓ q Æ s¡T>∑à‘·\≈£î ø±s¡DeTÚ‘êj·Tì #ÓãT‘·÷ #ê˝≤ eT+~ì ¨$TjÓ÷ ∫øÏ‘·‡ ø=s¡≈£î |ü+ù|yês¡T. m≈£îÿeeT+~øÏ ì‘·´ J$‘·+˝À düTK dü+‘√cÕ\T ø=s¡e&É{≤ìøÏ ø±s¡D+ >∑èVü≤kÕúXÁ e ¯ T+˝Àì ndüe ú ´düú <Û√s¡DT˝Ò. >∑èVü≤kÕúXÁ e ¯ T+˝À düøÁ e £ T+>± e⁄+≥÷ |æ\*¢ ï eT+∫ bÂs¡T\T>± r]Ã~~› düe÷C≤ìøÏ, uÛ≤$‘·sê\ yê]øÏ Ä<äsÙ¡ +>± ì\yê\H˚yês¡T. | Á ‹ ü eTìwæ˝Àq÷ eT÷&ÉT s¡ø±\ <√cÕ\T+{≤sTT. 1.XÊØs¡ø£ <√wüeTT 2. e÷qdæø£ <√wüeTT 3.Ä<Ûë´‹àø£ <√wü+. 1`XÊØ]ø£ <√cÕìï eTT+<äT>± >∑T]Ô+∫ eT+∫ eT+<äT\‘√qT, eT+∫ yê´j·÷e÷\‘√q÷ ‘=\–+#·Tø√eTH˚yês¡T. 2`e÷qdæø£ <√cÕìï $y˚ø£ yÓs’ ê>±´\‘√≈£L&çq ne>±Vü≤q <ë«sê, ø=ìï ¨$TjÓ÷ eT+<äT\ <ë«sê ‘=\–+#·Tø√eTH˚yês¡T. 3`Ä<Ûë´‹àø£ <√cÕìï dü<Tä sZ T¡ d ù e <ë«sê (l kÕsTT #·]‘Á ,· l >∑Ts¡T #·]‘Á · bÕsêj·TD\ <ë«sê) ‘=\–+#·Tø√eTì ‘Ó*| ù yês¡T. ªªnìï <√cÕ\T ‘=\>±\+fÒ kÕ{Ï e´≈£î\Ô qT | ùÁ $T+#·≥+ #˚‘· ø±yê*! eTq+ kÕ{Ï e´≈£î\Ô ≈£î | ùÁ eT ÄbÕ´j·T‘·\T |ü+∫‘˚ n|ü⁄Œ&TÉ ns¡e ∆ Te⁄‘·T+~ ì»yÓTq Æ ‘·è|æ,Ô dü+‘√wü+! n<˚ eTìwæøÏ ø±e\dæq~! n<˚ eTqπø+ ø±yê˝À ‘Ó*j·T≥eT+fÒ!μμ nì dü‘+‡· >±\˝À #Ó|Œü ≥+ e÷Á‘y · T˚ ø±<äT, Ä#·]+∫q eTVü‰‘·Tà\T eTq e÷düsº T¡ >±s¡T. n˝≤ e÷düsº T¡ >±s¡T #·÷|æ+∫q ÄbÕ´j·T‘· eTs¡Te˝ÒqT. 28

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


ôdô|º+ãs¡T 2e ‘˚~q ªl >∑Ts¡T #·]Á‘· ø£ è ‘· » „ ‘ ês¡ à qμ |ü s ¡ « ~Hêìï lkÕsTTe÷wü º s ¡ T uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ +<ä s ¡ ÷ uÛ Ñ ø Ï Ô Á |ü e ‘· T Ô \ ‘√ »s¡ T |ü ⁄ ≈£ î Hêïs¡ T . ‘·s‘¡ s· ê\T>± m+<äs√ eTTeTT≈£îå e⁄\≈£î dü<äTZs¡TùdeqT Á|ükÕ~+#·&Éy˚Tø±ø£, π ø e\+ bÕsêj· T DÒ ~e´kÕ<Û ä q +>± #˚ d ü T ø=qïyê]˙ ‘· ] +|ü C Ò d æ q |üse¡ T|ü$Á‘·yTÓ qÆ Ä<Ûë´‹àø£ Á>∑+<Ûeä TT ªl >∑Ts¡T #·]Á‘·μ....

l >∑Ts¡T#·]Á‘· ø£è‘·»‘„ ês¡Ãq eT¨‘·‡eeTT 2012 ø±[<ëdt <ä‘êÔe‘ês¡yTÓ q Æ l >∑Ts¡Tì nø£så d ¡ «ü s¡÷|üyTÓ q Æ ªl >∑Ts¡T #·]‘Á μ· qT |üPõ+#·&e É TT kÕ<Û≈ä î£ \+<ä]ø° m+‘· > ±H√ y˚ T \T #˚ j · T >∑ \ <ä T . n≥Te+{Ï dü+ø£\ŒeTT‘√ »s¡T|ü⁄≈£îH˚ á ns¡H à √‘·e ‡ eTT, ~e´»qì n*y˚ \ TeT+>±|ü ⁄ ]jÓ Æ T q Hê>√\T˝À sT÷ dü+e‘·s‡ e ¡ TT yÓu ’ e ÑÛ +>± »]–+~. ªl >∑Ts¡T #·]‘Á μ· eTTK∫Á‘+· ‘√ ì+&çq | ô <ä› bò˛{À s¡÷|ü+˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô |üP»\+<äTø√e{≤ìøÏ ªl >∑Ts¡T #·]‘Á μ· >Á +∑ <Ûsä ê»eTT ÄoqTsê\sTTq~. <ëìøÏ ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ |üP»´ e÷düºs¡T>±s¡T s¡∫+∫q n|üPs¡«yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ Á>∑+<Ûë\T, yê{Ï s¡÷|ü+˝À XÊX¯«‘·s¡÷|ü+ <Ûä]+∫, ‘·eT ©˝≤ dü«s¡÷|üeTT uÛ≈Ñ î£ \Ô ø=dü+–q m+<äs¬ +<äs√ eTVü ‰ ‘· T à\T ÄoqT\sTTHês¡ T . l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT, l kÕ«$T düeTs¡∆, l bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±] #·]‘Á ,· ne<Û÷ ä ‘·\T l Nsê\ kÕ«$T, nø√ºãsY 2012 www.saibharadwaja.org

$T˝≤πsbÕ, l Äq+<äe÷sTT neTà, ∫e≥+ neTà e+{Ï eTVü‰‘·Tà\ J$‘· $X‚cÕ\T m+‘· ‘·]∫‘˚ n+‘· eT<ÛTä s¡yTÓ q Æ Ä<Ûë´‹àø£ |ò˝ü ≤\q+~+#·>\∑ e⁄ ø£<ë. | Á ‘ü ´˚ ø£yTÓ q Æ |”≥\ô|’ ‘·eT‘·eT ªl >∑Ts¡T #·]‘Á μ· Á>∑+<Ûëìï e⁄+∫ |üP\‘√ n\+ø£]+∫ uÛÑ≈£îÔ\T dæ<+›ä >± e⁄HêïsT¡ . Ç≥Te+{Ï eTTøÏÔ e÷sêZìï ‘Ó*|æ e÷s¡ Z < ¯ s ¡ Ù ≈£ î ˝… ’ nqTÁ > ∑ V æ ≤ +∫q dü < ä T Z s ¡ T e⁄\T n*y˚\TeT+>± düyT˚ ‘· uÛsÑ < ¡ ë«» e÷Vü≤sêCŸ\ ∫Á‘· |ü{≤ìï ªl >∑Ts¡T #·]‘Á μ· >Á +∑ <Ûe ä TT | Á øü ÿ£ q |”≥\ô|’ e⁄+#ês¡T. á |üs¡«~Hêq |”sƒêqï\+ø£]+∫q eTVü ‰ ‘· T à˝+<ä ] #· \ ¢ ì #· ÷ |ü ⁄ \‘√ |ü P C≤ ø±s¡´Áø£eTeTT ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT+~. |üP»´ leT‹ y˚<e ä ‹ >±s¡T $#˚Ãdæ kÕsTTHê<Ûä |üPC≤$<ÛëqyÓTq Æ c˛&ÉXÀ|ü#ês¡ |üP» uÛ≤esê>∑ düV≤æ ‘·+>± #˚dTü +Ô fÒ uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ +<ä s ¡ ÷ Á X ¯ < ä ∆ > ± ‘· e T Á > ∑ + <Û ë \qT

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

29

www.saimasterforums.org


l >∑Ts¡T #·]Á‘· ø£è‘·»‘„ ês¡Ãq 2012 |üPõ+#·T≈£îHêïs¡T. |üPC≤q+‘·s¡eTT y˚<äeTà>±s¡T n+<ä]#˚‘ê uÛ»Ñ q #˚sTT+#ês¡T. <ä‘,Ô· kÕsTT, dü<Tä sZ T¡ Hêe÷e[‘√ Á b Õ+>∑ D eT+‘ê <Ó ’ e uÛ Ñ ø Ï Ô ‘ √ ì+&çb˛sTT+~. á ñ‘·y ‡ êìøÏ ˇø£ | Á ‘ü ´˚ ø£‘· ≈£L&Ü e⁄+~. mø£ ÿ &Ó ’ ‘ ˚ l s¡ | ò ü T TsêeTTì ns¡ à q »s¡ T >∑ T ‘· T +<√ nø£ ÿ &É ‘êeTT+{≤eTHêï s ¡ T

Ä+»H˚j·TT\yês¡T. ÄVü‰! l <ä‘êÔe‘ês¡yÓTÆq l >∑Ts¡TìøÏ ns¡Ãq <ä‘êÔÁ‘˚j·TT\yês¡T Á‹eT÷s¡TÔ\q÷ ‘· e T˝À ÇeTT&É T à ≈ £ î qï ‘· ‘ · « eTT. kÕøå ± ‘· ÷ Ô 30

www.saibharadwaja.org

|ü]|üPs¡íyÓTÆq düèw昑·‘·«eTT. Çø£ á ñ‘·‡yêìøÏ m+<äT≈£î eTVü‰uÛ≈Ñ î£ \Ô T Vü‰»s¡sTTe⁄+{≤s√, m+<äT≈£î ãTTwüß\T ‘·eT uÛ≤>∑´+>± sT÷ ñ‘·y ‡ êìï ‹\øÏ+∫ <Ûq ä T´\sTTe⁄+{≤s√ #Ó|Œü kÕ<Û´ä e÷? Çø£ eTq uÛ≤>∑´+ #·÷&É+&ç: mìï >Á +∑ <Ûë\T #·~$‘˚H√, mìï e Á ‘ê\T #˚d ù H Ô √ uÛ>Ñ e ∑ +‘·Tì kÕVü≤#·s´¡ + sT÷ ªl >∑Ts¡T #·]‘Á μ· Á > ∑ + <Û ä eTVæ ≤ eTe\¢ \_Û + ∫+~ ø£ < ë? sT÷ |üs«¡ ~qeTT m+‘·{Ï |ü⁄D´|ò\ü yÓ÷ ‹]– m+‘·{Ï |ü⁄D´Á|ü<äyÓ÷! eTq dü+ø£\Œe÷ sTT~? eTq ø£ s ¡ à |ò ü \ e÷ sTT~? n˙ï ‘êy˚ T nsTT nqTÁ > ∑ V æ ≤ +∫ q&ç | æ + #ês¡ T |ü P »´ >∑ T s¡ T uÛÑs¡<ë«E\T. n˝≤ Áo>∑Ts¡T#·]Á‘· ø£è‘·»„‘ês¡Ãq ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡eTTq á s√E á Á>∑+<Ûëìï |üPõ+#·Tø=ì rs¡∆ | Á kü Õ<ë\T d”«ø£]+∫ uÛ≈Ñ î£ \Ô T #·]‘ês¡T∆\j·÷´s¡T. Hê>√\T˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü | Á | ü +ü #·eT+<ä+‘·{≤ sT÷ e⁄‘·y ‡ êìï »s¡T|ü⁄≈£îHêïsT¡ . V ô ≤’ <äsêu≤<é(14 #√≥¢), ˇ+>√\T, ø±e*, @\÷s¡T, <Ó+<äT\÷s¡T, | ô <ë›|⁄ü s¡+, Ç+ø± America, Europe, Australia K+&Ü\‘√ ø£*|æ düTe÷s¡T150≈£î | ô >’ ± dü‘+‡· >±\˝À á s√Eq ø£è‘·»‘„ ês¡Ãq »]–+~. n˝≤ uÛÑ÷eT+&É\eT+‘ê ø=ìï y˚\eT+~ á ns¡ à q ˝À bÕ˝§Z ì ‘· ] +#ês¡ T . áHê{Ï düe÷»+˝À dü+‘√wü+ ì+|ü{≤ìøÏ, $X¯«XÊ+‹øÏ Hê+~>± á eT¨‘·e ‡ + #·]‘Á · |ü⁄≥\¬øøÏÿ+~. á dü + e‘· ‡ s ¡ e TT nø√º ã s¡ T 30q |üP»´>∑Ts¡T<˚e⁄\ 75e »qà~q eT¨‘·e ‡ eTT ø£qTø£ á s√EqT |ü+&ÉT>∑˝≤ | Á ‹ ü yês¡÷ ‘·eT ‘·eT Ç+&É¢˝À, dü‘·‡+>±\˝À »s¡T|ü⁄ø√yê\ì |ü P »´ >∑ T s¡ T |ü ‹ ï n*y˚ \ TeT+>∑ e Tà, |ü P »´ u≤ãT>±s¡T dü+ø£*Œ+#ês¡T. n˝≤ n+<äs÷ ¡ á ñ‘· ‡ y êìï }s¡ T }s¡ T Hê, yê&É e&É ˝ ≤ | Á | ü +ü #·eT+‘·{≤ »s¡T|ü⁄ø=ì #·]‘ês¡T\∆ e⁄‘ês¡ì Ä•<ë›eTT. C…’ kÕsTT e÷düsº !Y !

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org


|ü s ¡ e T |ü P »´ Ä#ês¡ ´ l møÏ ÿ sê\ uÛÑs¡<ë«» e÷düºs¡T>±]#˚ s¡∫+#·ã&çq n|üPs¡« Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏äeTT\T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·+`l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Á‘· l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTT düìï~Û l kÕsTT e÷düºsY Á|üe#·qeTT\T l kÕsTTHê<Ûä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT kÕsTTHê<∏ä |üP» kÕsTTHê<∏ä düúeqeT+»] •]&û Äs¡‘T· \T kÕsTTu≤u≤qT ùd$+#·&ÉyÓT+<äT≈£î dü‘‡· +>∑eTT`uÛ»Ñ q •]&û πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙqeTT $C≤„q M∫ø£\T |ü]Á|Xü ï¯ eT‘·yTÓ +<äT≈£î? @~ ì»+? <Ûë´qjÓ÷>∑ düs¡«dü«+ ãT<ä∆<Ûë´q Vü≤è<äj·T+ <ä‘êÔe‘ês¡ eTVü≤‘·à´+ dü+Væ≤‘êj·Tq >∑Ts¡T ~«kÕVü≤Ádæ |ü⁄s¡Twüdü÷ø£Ô s¡Vü≤dü´+ kÕsTTdü÷øÏ`Ô Ä#ês¡´yêDÏ l bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ne<Ûä÷‘· l Nsê\ kÕ«$T ne<Ûä÷‘· l yÓ+ø£j·T´kÕ«$T l Äq+<äe÷sTT neTà {Ïu…{Ÿ jÓ÷– $T˝≤πsbÕ #·]Á‘· l Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Hé u≤u≤ #·]Á‘· kÕ«$T düeTs¡ú (nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T) eTqeTT`eTq dü+düÿè‹ nø√ºãsY 2012

Ç‘·s¡ Á|ü#·Ts¡D\T

eTVü‰‘·Tà\ eTT<äT_› &É&¶ TÉ 55`00 ne<Ûä÷‘· ∫e≥+ neTà 35`00 l dæ<ë∆s¡÷&ÛÉ kÕ«$T #·]Á‘· 40`00 200`00 75`00 90`00 l kÕsTT e÷düºsY düèà‘·T\T 55`00 70`00 eTs√ q+<äB|ü+ 40`00 70`00 Ä#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[ 125`00 75`00 uÛÑ>∑yêHé l uÛÑs¡<ë«» 25-00 75`00 u≤\\ l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT 50`00 BOOKS IN ENGLISH 20`00 Baba The Master 110-00 5`00 Sai Guru Charitra 70-00 6`00 Supreme Master (Swami Samartha) 60-00 5`00 Sai Baba of Shirdi and His Teachings 60-00 5`00 Life and Teachings of Hazarat Tajuddin Baba 60-00 10`00 BOOKS IN OTHER LANGUAGES 40`00 40`00 Sadguru Sai Baba (Hindi) 100-00 80-00 20`00 Sai Leelamrutham (Kannada) 25`00 Sai Baba Jeevitha Charitham(Malayalam) 90-00 Baba Leelamrutham (Tamil) 80-00 40`00 Sai Sri Guru Charitra (Hindi) 50-00 30`00 Sri Guru Chraitra (Kannada) 99-00 Swami Samartha (Kannada) 45-00 40`00 Arathi (Tamil) 6-00 80`00 Shirdi Stavana Manjari (Tamil) 3-00 30`00 5`00 45`00 SRI GURUPADUKA PUBLICATIONS 25`00 c/o, Sri Manga Bharadwaja Trust, 40`00 Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 30`00 Phone : 040-20063300 45`00 Send DD in favour of "Sri Manga 35`00 Bharadwaja Trust (Publications)", 40`00 payable at Hyderabad OR Ongole 55`00

|üì#˚sTT, <˚e⁄ì HêeTeTT#·Ã]+#·T, düÁ<ä+Z <Ûë\T #·<Tä e⁄.

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

31

www.saimasterforums.org


32

www.saibharadwaja.org

kÕsTTu≤u≤:Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£

nø√ºãsY - 2012 www.saimasterforums.org
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.