Page 1


1

eTVü‰•esêÁ‹ |òÁæ ãe] 2012

eTVü‰•esêÅ‹. Ç~ |üsy¡ T˚ X¯«s¡TìøÏ n‘·´+‘· Å|‹” bÕÅ‘· y Ó T Æ q s√E. uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T á ~qeTT ñ|ü y êdü , C≤>∑sD ¡ \‘√ •e⁄ì uÛøÑ ‘ÔÏ √ ùd$+#·T≈£îH˚ s√E. nãT~∆ |üPs¡«ø£eTT>± á ~qeTT ñ|üyêdü, C≤>∑s¡D #˚dæHê ≈£ L &Ü, nyÓ ÷ |ò ü T yÓ T Æ q |ò ü \ ÅbÕ|æ Ô ø£ \ T>∑ T ‘· T +~. Åo>∑Ts¡T#·]Å‘˝· Àì $eTs¡T¸&TÉ ≈£îeTT<ä«‘·T\ ø£<ä∏ á dü‘ê´ìï ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. áX¯«s¡*+>∑eTT eè‘êÔø±s¡eTT˝À e⁄+≥T+~. n+fÒ Ä~ n+‘·eTT ˝Òì~. |üPs¡í |üs¡ÅãVü≤àeTT. n~ düŒ¤{Ïø£eTj·TeTT. nq>± X¯ó<ä∆yÓTÆq~. düŒ¤{Ïø£eTT mìï $uÛ≤>∑eTT\T bı+~qqT, Å|‹ü $uÛ≤>∑eTT |üPs¡« düŒ{¤ øÏ £ >∑TDeTT\T ø£*– e⁄+≥T+~. nq>± Ä~ n+‘·eTT˝Òø,£ X¯ó<ä∆yÓTÆ dü«#·Ã¤yÓTÆ, mìï Ø‘·T\T>± bı&É#·÷|æqqT ˇø£ $<ÛäyÓTÆq ‘·‘·«eTTqT dü÷∫+#·Tq~. n~ •eeTT. ì‘·´dü‘·´eTT. áX¯«s¡T&ÉT ns¡úHêØX¯«s¡T&ÉT, q≥sê»eT÷]Ô,

$C≤„q |üs+¡ >± #·÷∫Hê á düèwæº n+‘ê πøå Å ‘· + (Å|ü ø £ è ‹), n+<ä T ˝Àì nDTC≤\eT+‘ê •e+ (eT÷\ø£eTT\T). X¯ ø Ï Ô (#Ó ’ ‘· q ´+) e\¢ ìs¡ + ‘· s ¡ nDT|ü ] ÅuÛ Ñ e TDeTT »s¡ T >∑ T ‘· T +~. eT÷\ø±\ dü+jÓ÷>∑eTT e\¢, Je, »+‘·T, »&É |ü<ës¡e∆ TT\T ñ<ä“$¤ kÕÔsTT.

<ä ø Ï å D ≤eT÷]Ô , Å‹H˚ Å ‘· T &É T . ns¡ ú H êØX¯ « s¡ e TT Åd” Ô ì Å|øü è£ ‹|üs+¡ >±, |ü⁄s¡Twüßì •e|üs+¡ >± dü÷∫düT+Ô ~. düèwæº $ø±düeTT, •e X¯≈î£ \Ô dü+>∑eTeTT #Ó‘’ q· ´y˚T nì ns¡eú TT. düèwæº˝Àì ~yêsêÅ‘·eTT\T, ãTT‘·T#·Åø£eTT\T, Å>∑Vü≤ |ü ] ÅuÛ Ñ e TDeTT\T, ø±\ >∑ e Tq \j· T \ $Hê´dü y ˚ T q≥sê»eT÷]Ô Hê≥´ $˝≤dü e TT. »>∑ ‹ øÏ Væ ≤ ‘· e TT uÀ~Û+#·≥eTT <äøÏåD≤eT÷]Ô ‘·‘·Ô«eTT. n+‘·sY <äèwæº Ä‘·à$ø±kÕìøÏ, ìs¡+‘·s¡ nH˚«wüDqT dü÷∫düT+Ô ~. n~ Á‹H˚Å‘T· ìøÏ ns¡eú TT. •e⁄&ÉT Ä~_Û≈îå£ e⁄. ˝Òìyê]øÏ eTqeTT #˚ùd Å|‹ü düV‰ü j·TeTT n+<ä]˝Àe⁄qï •e dü«s¡÷bÕìπø #Ó+<äT‘·T+~. nqï|üPs¡í n;Ûwźü |<ü ësTTì. Ç‘·sT¡ \ qT+∫ eTqeTT bı+<˚~ ≈£L&Ü Ä neTà nqTÅ>V∑ ≤ü y˚T. <ëìøÏ kÕsTT #Ó|Œæ q~ #·øÿ£ >± dü]b˛‘·T+~. ªªH˚qT #˚ùd<˚$T{Ï, ˇø£{Ï rdüTø=ì |ü~ sTTdüTHÔ êïqTµµ nì nHêïs¡T. •eX¯≈î£ \Ô T n_ÛqTï\T ø±s¡T. yês¡T ˇø£ÿfÒ. nø£så êuÛ≤´düeTT˝À es¡eí ÷\≈£î eTT+<äT ªªz+ qeT' •yêj·T'µµ nì ~<äô› |≥º≥eTT˝Àì n+‘·sês¡eú TT, »>∑‹øÏ #Ó‘’ q· ´ dü«s¡÷|üyTÓ qÆ X¯øìÔÏ dü<ë >∑Ts¡TôÔ |≥Tºø√e≥eTT ø√düyT˚ . $C≤„q|üs+¡ >± #·÷∫Hê á düèwæº n+‘ê øπ Åå ‘+· (Å|ü ø £ è ‹), n+<ä T ˝Àì nDTC≤\eT+‘ê •e+ (eT÷\ø£ e TT\T). X¯ ø Ï Ô (#Ó ’ ‘ · q ´+) e\¢ ìs¡ + ‘· s ¡ nDT|ü]ÅueÑÛ TDeTT »s¡T>∑T‘·T+~. eT÷\ø±\ dü+jÓ÷>∑eTT e\¢ Je, »+‘·T, »&É |ü<ës¡∆eTT\T ñ<䓤$kÕÔsTT. á $<Û ä e TT>± dü è wæ º s¡ # · H ê $<Û ë qeTT ìs¡ + ‘· s ¡ e TT ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. q≥sêEì Hê≥´πø[˝À n+‘·Øq¢ eTT>±e⁄qï uÛ≤eq sTT<˚.

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ 1 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


kÕsTTu≤u≤ Ä<Ûë´‹àø£ yÓC’ ≤„ìø£ e÷dü|üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï: 29

|òÁæ ãe]-2012

dü+∫ø£: 10

OFFICIAL ORGAN OF SRI MANGA BHARADWAJA TRUST

|üse¡ T|üP»´ l Ä#ês¡´ møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«»>±]#˚ kÕú|+æ #·ã&çq @¬øø’ £ |üÁ‹ø£, eTq

ªªkÕsTTu≤u≤µµ $wüj·Tdü÷∫ø£ 01. eTVü‰•esêÁ‹ 02. Ç$ kÕsTT#˚dù Vô ≤#·]à ø£˝≤? 03.ªªe÷$T&ç |üP‘·+‘ê |ü+&É¢e⁄‘êj·÷?µµ 04. e÷qe⁄\T ÁX¯$T+∫ J$+#ê\Hêïs¡T kÕsTT 05. |æ#·TÃø£ ø±*øÏ <ës¡+ ø£{Ϻ ˝≤–q≥T¢ HêyêDÏí Hê #Ó+‘·≈£î #˚s¡TÃ≈£î+{≤qT 06. sêeTT&ÉT, ø£èwüßí&˚ sêeTø£èwüßí&ÉT 07. Áo >∑Ts¡Tì n+‘·sê∆q ©\ 08. oÁ kÕsTTu≤u≤ ∫Á‘|· ≥ü + (9) Á|üuÛ≤‘·ø±˝Ò >∑Ts¡Tdüàs¡D+ 09. yêsêÔ˝≤|üeTT ` d”]j·T˝Ÿ 10. Áo <ä‘·Ô ©˝≤eTè‘·eTT 11. Ä<Ûë´‹àø£ |ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉT ∫s¡THêe÷ Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P,Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 500 068 Phone No. - 040 65741550 website: www.saibharadwaja.org www.saimasterforums.org

- Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«»

01 03 04 06

` ~e´»qì n*y˚\T eT+>∑eTà

09 13 15

` leT‹ y˚<eä ‹

16 18 21 24

` Áo eT‹ Áo<˚$ ` Áo møÏÿsê\ nq+‘· ø£èwüí NÛ|tò m&ç≥sY: l b˛\÷] lìyêdüsêe⁄ _.m.m˝Ÿ.m˝Ÿ._ m–®≈L£ ´{Ïyé m&ç≥sY: &܈ˆ ÄsY.mdt. X¯•<Ûsä ,Y |æôV≤#Y. &ç

#·+<ë $es¡eTT\T $&çÁ|ü‹ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë sê»b˛wü≈£î\T eTVü‰sê»b˛wü≈£î\T

: : : :

s¡÷. s¡÷. s¡÷. s¡÷.

10`00 100`00 3,000`00 5,000`00

ì»yÓTqÆ >∑Ts¡Te⁄ eTq˝ÀH˚ #Ó‘’ q· ´ dü«s¡÷|ü⁄&ÉT>± ñHêï&Éì s¡eTDeTVü≤]¸, jÓ÷– y˚eTq, kÕsTTu≤u≤e+{Ï eTVü‰‘·Tà\÷, ñ|üìwü‘T· \Ô ÷, >∑Ts¡T^‘· yÓTTˆˆq XÊÁdüÔ Á>∑+<∏ë\T #ÓãT‘êsTT. á $wüj÷· H˚ï u…_’ ˝Ÿ “Be still and know that I am God” n+fÒ ` ªªìX¯Ã\+>± ñ+&ç ˙˝Àì ªªH˚Hµ˚ µ <Óe’ eTì >∑T]Ô+#·Tµµ nì ns¡e∆ TT. BH˚ï KTsêHé˝À uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT ‘êqT uÛ≈Ñ î£ &Ô øç Ï n‘·ì ø£+sƒH¡ êfi≤\ ø£+fÒ≈L£ &Ü düìïVæ≤‘·+>± ñHêïqì #Ó|⁄ü ‘ê&ÉT. á nqTuÛyÑ êH˚ï uÖ<äe∆ T‘·+, ªªuÀ~Ûµµ, ªªìsê«DeTTµµ, ªªãT<ä‘∆ «· eTTµµ nH˚ |ü<ë\‘√ #ÓãT‘·T+~.

` Ä#ês¡´ møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«» kÕsTTu≤u≤ |üÁ‹ø£˝À yÓ\Te&˚ yê´kÕ\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\≈£î Äj·÷ s¡#·sTT‘·˝Ò u≤<ÛäT´\T.


3

Ç$ kÕsTT#˚ùd ôV≤#·Ã]ø£˝≤? Ä#ês¡´ l møÏÿsê\ uÛsÑ <¡ ë«» |òÁæ ãe] 2012

#˚s¡>±H˚ Hê ã\¢MT<ä •]&û qT+&ç e∫Ãq C≤ãT ô|{Ϻ e⁄qï~! n+<äT˝À kÕsTTu≤u≤ qqTï •]&û s¡eTàì Áyêj·TeTHêïs¡ì e⁄qï~!! Ä s√»+‘ê Hê≈£î »«s¡eTTqï~— Ä sêÁ‹ H˚qT ¬s’\T˝À Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï+‘·ùd|üP »«s¡eTTqï~. ø±˙ H˚qT •]&û #˚]q ø£D å + qT+&ç »«s¡+ ˝Ò<äT!! nsTT‘˚ Ä s√EqT+&ç u≤u≤≈£î Hê\TZ s√E\T »«s¡yÓTT∫Ã+~!!

düTK<˚ ‘·Tì uÛøÑ ±Ô+ùd ‘·«+#˚ <äT:K dü«j·T+ k˛X¯ˆˆ

@ $wüjT· +˝ÀHÓH’ ê eTq≈£î kÕsTTuÀ<Ûä @$T{À ‘Ó*j·÷\+fÒ Äj·Tq #·]Á‘·˝À kÕe÷q´+>± ‘ês¡dæ˝Ò¢ düìïy˚XÊ\qT |ü≥Tº≈î£ ì #·÷#·T≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+~. nsTT‘˚ M{Ï˝À ø=ìï n+XÊ\T ø=+#Ó+ >∑TVü≤´+>± e⁄+{≤sTT. n˝≤{Ï dü÷#·q ˇø£{Ï eTqdüT‡≈£î düTŒ¤]+∫q~ #·<Tä es¡T\‘√ |ü+#·T≈£î+{≤qT. kÕsTTì ùd$düTÔqïyê]øÏ >∑÷&É ì‘·´J$‘·+˝À bı&ÉT>∑THê sTTã“+~>∑*Z+#˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ n~ kÕe÷q´+>± Äj·TqqT+&ç eTqø=#˚à ôV≤#·Ã]ø£jÓÆT j·TT+≥T+~. <ëìì eTq+ ns¡+∆ #˚dTü ø=ì nqTdü]+#˚ es¡≈L£ Ä sTTã“+~ ‘=\Z<y˚ ÷Ó . á $wüj÷· ìï dü÷∫+#˚ ˇø£ düìïy˚XÊìï BøÏ‘å Y ‘·q &ÓØ’ ˝À ÁyêdüTø=Hêï&ÉT. ªªˇø£ X¯ìyês¡+Hê&ÉT H˚qT ã+&ç˝À Ä|ò”düT≈£î yÓ&TÉ ‘·T+&É>± Hê≈£î »«s¡yTÓ T∫Ã+~. H˚qT kÕsTTì düà]+∫ sTT˝≤ ÁbÕ]∆+#êqT: ªHê≈£î »«s¡+ m≈£îÿej˚T´≥¢sTT‘˚ qqTï MTs¡T •]&û s¡eTàì |æ*∫q≥T¢ ‘·\TkÕÔqT.µ H˚qT Ä|òd” Tü

‘ê: ªª˙ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î düTK$T∫Ã, yê] <äT:K+ ˙eqTuÛ$Ñ kÕÔe⁄ ø£<ë!µµ n˝≤H˚ yÓ+>∑Ts¡˝¢ Àì <äuÀÛ © eTsƒY (s¡‘ï· –] õ˝≤¢)˝À ˇø£ kÕ+Á|ü<ëj·T≈£î\ düuÑÛ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eT÷ »s¡T>∑T‘·T+~. nHêï kÕôV≤uŸ <ÛäuÛÀ\ÿsY (ùV≤e÷<äŒ+‘Y) ªeTVü‰eT+&É˝Ÿµ nqã&ÉT Ä kÕ+Á|ü<ëj·÷ìøÏ #Ó+~qyê&ÉT. n‘·ìì Ä düu≈ÑÛ î£ n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#·eTì 1917˝À n&ç>±s¡T. kÕsTT nqTeT‹ ˝Òì ø±s¡D+>± n‘·&TÉ n+^ø£]+#·˝<Ò Tä . ‘·sT¡ yê‘· dü+ˆˆ >∑÷&Ü n‘·ìì ø√sês¡T. ø±˙ n+‘·≈î£ ø=~› s√E\ eTT+<˚ n‘·ìø=ø£ dü«|üïyÓTT∫Ã+~. n|ü⁄&É‘&· TÉ u≤+Á<ë˝À e⁄Hêï&ÉT. n<Û´ä ø£å kÕúqeTT n+^ø£]+#·eTì <ëì kÕsê+X¯+. <ëìqqTdü]+∫ n‘·&TÉ n+^ø£]+#ê&ÉT. n+‘·es¡≈L£ mH√ï s√E\T>± Væ≤d”º]j·÷, »ãT“‘√qT, nHês√>∑´+‘√q÷ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï n‘·ì ≈£îe÷¬sÔ Äs√>∑´+ Hê{Ï‘√ u≤>∑T|ü&+ç ~! Çø£ u≤<Û˚ ˝Òø+£ &Ü b˛sTT+~. n+fÒ dü<Tä sZ T¡ , dü<s∆ä êà\≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj÷· \˝À ‘·q ø£seÔ¡ ´+ ìs¡«Væ≤+#˚es¡≈L£ dü<“ä ≈¤ î£ \Ô qT ø=ìï u≤<Û\ä T e<ä\y˚y÷Ó !

3 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


4

ªªe÷$T&ç |üP‘·+‘ê |ü+&É¢e⁄‘êj·÷? |òÁæ ãe] 2012

Ç Vü ≤ |ü s ¡

ÅX‚ j · T dü T ‡≈£ î Å|ü ‹ eTìwæ ø ° dü‘‡· +>∑eTedüs+¡ . ø±s¡D+ ÅbÕø£è‹ø£ J$‘·+˝À e÷qe Vü≤è<äjT· +˝À ªdü+>∑eTTµ (˝À\‘·) #√≥T #˚dTü ø=ì ø£sà¡ ã+<Ûëìï ø£*dZ Tü +Ô ~. eTeTø±s¡eTT yÓTT<ä\Tø=ì eTqeTT eT∞fl eT∞fl #˚ùd |üqT\˙ï, Ä˝À#·q\˙ï nuÛ≤´kÕ\T>± e÷s¡T‘êsTT. eTq X¯Øs¡eTT, eTqdüT‡ eTs¡\ eTs¡˝≤ Ä |üqT˝Ò n{Ï j º ÷Ó #·q˝Ò #˚jT· {≤ìøÏ Äsê≥|ü&‘É êsTT. >√fi¯ó fl ø=s¡Tø√ÿe&É+ <ä>∑Zs¡qT+&û, ø±|ò” {°\ <ä>∑Zs¡qT+&ç, N≥¢ù|ø£, >±*ø£ãTs¡T,¢ kÕ{Ïyê] >∑T]+∫ ás긴<˚«cÕ~ uÛ≤yê\‘√ jÓ÷∫+#·&eÉ TT, e÷{≤¢&&É +É <ëø± n˙ï eTq˝À yê{Ï e \¢ @s¡ Œ &ç q dü + >∑ + MT<ä H ˚ Ä<Û ë s¡ | ü & ç nuÛ≤´kÕ\e⁄‘êsTT. yê{Ïì e÷qTø√&ÜìøÏ Å|‘ü ´˚ ø£yTÓ qÆ j·T‘·ïyÓT+‘√ nedüse¡ Te⁄‘·T+~. dü+>∑eTT #ê˝≤ ã\yÓTÆq~. n~ @s¡Œ&É&É+ düT\uÛyÑ T˚ >±ì, yê{Ïì ìs¡÷à*+#·&+É #ê˝≤ ø£w+ºü . m+‘· ø£wüº+>± nìŒ+#˚ |üHÓ’Hê |ü≥Tº<ä\‘√ ø=+‘·ø±\+ #˚ d ü T Ô + fÒ , nuÛ ≤ ´dü + e\q Å|” ‹ ø£ s ¡ y Ó T Æ ∫e]øÏ e<ä\Tø√˝Òì~>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ø±s¡+ |üd|æ \æ \¢ ø¬ +‘· <äTs¡“s¤ +¡ >± ñ+≥T+~? ø±ì u≤\´+qT+&û ‹+≥÷+fÒ ˇø£Hê{ÏøÏ ø±s¡+˝Ò≈£î+&Ü uÛÀ»q+>±ì, n˝≤ŒVü‰s¡+ >±ì ‹q&ÉyÓT+‘· ø£wüº+>± e⁄+≥T+~! Ç+‘· ã©j·TyÓTqÆ dü+>∑+ e÷eT÷\T>± eTq≈£î sTT+Å~j·÷\ <ë«sê nqTuÛÑeeTj˚T´ $wüj·÷\|ü≥¢, yê{Ïe\q eTq≈£î ø£˝ZÒ düTK <äT'U≤\ |ü≥,¢ nuÛ≤´dü+ e\¢ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n˝≤ n~ @s¡Œ&ܶø£ eTs¡˝≤ eTqeTT

<Ûë´qeTT, kÕ<Ûqä #˚jT· <ä\∫q|ü &ÉT n$T‘· ã\yÓTqÆ #ê+#· \ ´+>± Å|ü ø £ ≥ yÓ T Æ ‘=\–+#· T ø√˝Ò ì Å|ü ‹ ã+<Û ä ø £ e Te⁄‘· T +~. n<Ó + ‘· ã©j· T yÓ ÷ ‘Ó * j· ÷ \+fÒ m+<ä s ¡ T |ü P »\T |ü ⁄ qkÕÿsê\T, j·÷Å‘·\T yÓTTˆˆq$ #˚düTÔHêïs√, yê]˝À sêeTø£èwüí |üse¡ TVü≤+dü\e˝Ò ø£è‘ês¡T\ú j˚T´ yê¬s+‘· ø=~›eT+~? BìH˚ Åo ø£èwüß&í TÉ uÛ>Ñ e∑ BZ‘˝· À (ªªeTqTcÕ´D≤+ düV≤ü Åùdwüß ø£•Ã‘Y j·T‘·‹ dæ<j ∆ä T˚ µµ nqï XÀ¢ø+£ ˝À) sTT˝≤ #ÓãT‘ê&ÉT ` ªªø=ìï y˚\eT+~ eTqTwüß´\˝À me&√ ˇø£&ÉT Ä‘·àC≤„q+ ø√dü+ ì»+>± Å|j ü T· ‹ï+#˚yê&ÉT+{≤&ÉT. n˝≤ Å|ü j · T ‹ï+#˚ y ê]˝À @ ˇø£ ÿ s√ |ü P s¡ í ‘ · « + #Ó+<äT‘ê&ÉTµµ. n+fÒ eTq+ #·÷#˚ ndü+U≤´≈£î˝…’q uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T, kÕ<Û ä T e⁄\+<ä s ¡ ÷ ø£ è wü ß í ì Å|ü ø ±s¡ + eTTeTT≈£îå e⁄˝Ò>±s¡T. m≈£îÿeeT+~ yÓTT<ä≥ n<˚ \ø£´å +>±

eTq+ #· ÷ #˚ ndü + U≤´≈£ î ˝… ’ uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T, kÕ<Û ä T e⁄\+<ä s ¡ ÷ ø£ è wü ß í ì Å|ü ø ±s¡ + eTTeTT≈£åîe⁄˝Ò>±s¡T, m≈£îÿeeT+~ yÓTT<ä≥ n<˚ \ø£´å +>± kÕ<Ûqä ÅbÕs¡+_Û+∫Hê, eT<Û´ä ˝À ø°]Ô, <ÛäqeTT, yÓTT<ä˝…’q yê{Ï ÅbÕã\´eTT Å|üã\T‘êsTT. m≈£îÿeeT+~ ù|s¡T≈£îe÷Å‘·yT˚ kÕ<Û≈ä î£ \T>±qT, uÛ≈Ñ î£ Ô\T>±q÷ $T>∑T\T‘ês¡T.

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ 4 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


5

kÕ<Ûqä ÅbÕs¡+_Û+∫Hê, eT<Û´ä ˝À ø°],Ô <Ûqä eTT, yÓTT<ä˝q’… yê{Ï ÅbÕã\´eTT Å|ü ã \T‘êsTT. m≈£ î ÿeeT+~ ù|s¡ T ≈£ î e÷Å‘· y ˚ T kÕ<Û ä ≈ £ î \T>±qT, uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T>±q÷ $T>∑T\T‘ês¡T. ø=+<äs¡T sTT‘·s¡ eT‘ê\ø£+fÒ ‘·eT eT‘·yT˚ Ä~Ûø´£ eTì ìs¡÷|æ+#·&ÜìøÏ ÅbÕ≈£î˝≤&ÉT‘·÷+fÒ, eTs=ø£s¡T ‘êeTT Ä‘·àC≤„q+ kÕ~Û+#·ø£H˚ ˝À≈£î\≈£î

á j·TT>∑+˝À Ä‘·àC≤„q+˝Òø£ >∑ T s¡ T e⁄˝… ’ •wü ´ ùdø£ s ¡ D #˚ ù dyêπ s m≈£îÿeqï~ ãTTwüß\ìs¡j í T· +. n+<äTπø kÕsTTu≤u≤>∑÷&É ªªì»yÓTqÆ |òøü s° T¡ ¢ #ê˝≤ ns¡T<äTµµ nHêïs¡T. ª|òøü s° T¡ µ n+fÒ yê] |ü]uÛ≤wü˝À ª>∑Ts¡Te⁄µ nì ns¡+ú . >∑ T s¡ T e⁄˝… ’ , M˝… ’ q +‘· e T+~ •wü ß ´\qT` ∫\¢ s ¡ #·eT‘êÿsê\‘√H√, eT+Å‘√|ü<X˚ Ê\‘√H√, Å|Xü ï¯ \‘√H√, |üPqø±\‘√H√` düeT≈£Ls¡TÃø√pdü÷+Ô {≤s¡T. ø=+<äsT¡ $sê>∑T\eTì ø±cÕj·T+ <Ûä]+#êø£ ÄÅX¯e÷˝Òs¡Œs¡∫ yê{Ï ø Ï Ädæ Ô b Õdü T Ô \ T #˚ ≈ £ L s¡ T Ãø√e&ÜìøÏ ÅbÕ≈£î˝≤&ÉT‘·T+{≤s¡T. eTØ sTT+‘·{Ï Ä‘·àe+#·qø√, |üs¡e+#·qø√ kÕVü≤dæ+#·˝Òìyês¡T dü+kÕs¡T\T>± e⁄+≥÷H˚ >∑Ts¡T<˚e⁄\ìŒ+#·Tø√pkÕÔsT¡ . n+<äTøπ Åød° Tü Ô nHêïs¡T` "Many are called but only a few are chosen" ` ªªm+<ä s √ (dü H êàsêZ ì øÏ ) Äø£]¸+#·ã&É‘ês¡T ø±ì yê]˝À (uÛÑ>∑e+‘·Tì#˚‘·) ÄyÓ÷~+#·ã&˚yês¡T @ ø=~›eT+<√!µµ nì. n<˚ $wüjT· + kÕsTT ªªe÷$T&ç #Ó≥Tº MT<ä |üP‘·+‘ê |ü+&Ée¢ ⁄‘êj·÷? |üP‘·>±qT, |æ+<Ó\T>±q÷ m≈£îÿe uÛ≤>∑+ sê*b˛‘êsTT. ∫e]<ëø± ì*∫j·TT+&ç |ü+&É¢j˚T´$ @ø=<√›!µµ nì #ÓbÕŒs¡T. e÷qe⁄\˝À m+<äs√ kÕ<Ûäq ÅbÕs¡+_ÛùdÔ, yê]˝À @ø=~›eT+~ rÅeyÓTqÆ ‘·|dü Tü ‡, j·T»„j÷· >±\T |ü≥Tº<ä\‘√ #˚j·T>∑\TZ‘ês√— ø±ì M]˝À ø=+<äs¡T uÛÑkÕàdüTs¡T&ÉT, sêeD≤düTs¡T\˝≤>∑ sêø£ådüT\e⁄‘ês¡T— ø=+<ä s ¡ T sTT+Å<ë~ <˚ e ‘· \ e⁄‘ês¡ T . $T–*q

yê]˝À>∑÷&É ø=+<äsT¡ $XÊ«$TÅ‘T· ì˝≤ ∫s¡ø±\ ‘·|dü Tü ‡ ‘· s ê«‘· >∑ ÷ &É ªø±eT`ø±+#· H ê\≈£ î µ <ëdü T ˝… ’ |ü‘q· eTe⁄‘·T+{≤s¡T. @ ø=~›eT+<√ Äj·Tq˝≤ ∫es¡≈î£ ÅãVü ≤ àC≤„ q T\e⁄‘ês¡ T . Åoø£ è wü ß í & ç ø ±\yÓ T Æ q <ë«|üsj ¡ T· T>∑+˝ÀH˚ eTTeTT≈£îå e⁄\+‘· ø=~›eT+~e⁄+fÒ, sTTø£ ø£ * j· T T>∑ y Ó T Æ q eTq ø±\+ dü + >∑ ‹ #Ó|Œü e\dæq<˚eTTqï~? á j·TT>∑+˝À Ä‘·àC≤„q+˝Òø£ >∑ T s¡ T e⁄˝… ’ •wü ´ ùdø£ s ¡ D #˚ ù dyêπ s m≈£ î ÿeqï~ ãTTwüß\ìs¡j í T· +. n+<äTøπ kÕsTTu≤u≤>∑÷&É ªªì»yÓTqÆ |òøü s° T¡ #ê˝≤ ns¡T<äTµµ nHêïs¡T. ª|òøü s° T¡ µ n+fÒ yê] |ü]uÛ≤wü˝À ª>∑Ts¡Te⁄µ nì ns¡+ú . ‘·eT >∑Ts¡Te⁄ >∑T]+∫ Äj·THÓ| ü &É÷ n˝≤H˚ nH˚yês¡ì eTs¡Te>∑÷&É<Tä . Ç+‘· ;Ûu‘ÑÛ ê‡ìøÏ ø±s¡D+ dü+>∑yT˚ ! n+<äTøπ uÛÑ>∑eBZ‘· 15e n<Ûë´j·T+˝À |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTÅbÕ|æÔøÏ e÷s¡Z+ ªªndü+>∑ X¯ÅùdÔD <äè&Û˚q ∫‘êÔ«µµ ` n+fÒ ªªdü+>∑sêVæ≤‘·´eTH˚ Äj·TT<Û+ä ‘√ dü+>∑+ e\q HêHê{Ïø° $»è+_Ûdü÷Ô+&˚ dü+kÕs¡ eèøå±ìï #Û˚~Û+#ê*µµ nì #ÓbÕŒ&ÉT. nsTT‘˚ eTqø=∫Ãq düeTdü´ eTqe<ä› sT÷ ndü+>∑eTH˚ X¯ÅdüÔ+ ˝Òø£b˛e&Éy˚T! n~ eTq+ dæ<ä∆+ #˚dTü ø=+fÒ>±? <ëìHÓ˝≤ dæ<+∆ä #˚dTü ø√yê*?

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


6

e÷qe⁄\T ÅX¯$T+∫

J$+#ê\Hêïs¡T kÕsTT |òÁæ ãe] 2012

Ä<Ûë´‹àø£|sü y¡ TÓ qÆ J$‘·eT+‘ê uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì|ü≥¢ ø£ è ‘· » „ ‘ · ‘ √ J$+#· & É y ˚ T qì eTT+<ä ] dü + ∫ø£ \ ˝À $e]+#ês¡T. á J$‘· $<Ûëqy˚TyÓ÷ <ëìì neT\T˝Àô|fÒº eTT+<ä T n$ kÕs¡ ∆ ø £ + ø±yê\+fÒ e÷qe⁄\T ‘Ó\TdüTø√e\dæq<˚y÷Ó n<˚ dü‘´· +— <ëìì #·øÿ£ >± ns¡+ú #˚dTü ≈£îì dü]jÓTÆ q uÛ≤e+‘√ Ä#·sD¡ ˝À ô|≥º&yÉ T˚ <Ûsä à¡ eTT, <Ûsä êà#·sD ¡ . á s¬ +{Ï˙ Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£+>± e÷qe⁄\T n\yê≥T #˚düTø√e&É+ n+‘· ‘˚*ø£ >±<äT. n+<äT≈£î uÛÑ>∑e+‘·Tì|ü≥¢ n#·+#·\yÓTÆq $XÊ«düeTT, Ä#·s¡D˝À m<äTs¡j˚T´ kÕ<Ûäø£ u≤<Ûäø±\qT zs¡TÃø=q&É+, Åù|eT bÕs¡ e X¯ ´ eTT ø=+‘Ó ’ H ê e⁄+&Ü*. á ¬ s +&É T uÛÑ>∑e<äqTÅ>∑Vü‰ìï ø=+‘Ó’Hê #·$#·÷&Éì<˚ ø£\>∑e⁄, e÷qe⁄&ÉT |üX¯óe⁄>±H˚ e⁄+&çb˛‘ê&ÉT. Ç+Å~j·÷\≈£L eTqdüT‡≈£î $wüjT· düTU≤\|ü≥¢ >∑\ düV≤ü »yÓTqÆ #ê|ü\´eTT. Ç+‘ê n+‘ê nì #Ó|Œü sêì~.|üd_æ &É\¶ T>± e⁄qï|ü &ÉT øÏ+∫‘ÓÔÌHê Hê\Tø£≈£îsêùdÔ uÛÑ]+#·˝Òq+‘·>± u≤~Û+#˚ ø±s¡+>∑÷&Ü ‹q>±, ‹q>± n~˝Ò≈î£ +fÒ eTT<ä› m‘·˝Ô ìÒ |ü]dæ‹ú øÏ ‘˚>\∑ <äT. Ç˝≤ mìï s¡T#·T\ø√ n\yê≥T|ü&qç eTqdüT‡, düTU≤\≈£î n\yê≥T|ü&qç X¯Øs¡eTT á n+‘·sY j· T T<ä ∆ + ˝À eTq˝Àì eT*q dü + kÕÿsê\ |ü ø £ å y ˚ T eVæ ≤ dü T Ô + {≤sTT. Ç~ ‘Ó * dæ q ãTTwü ß \T |æ \ ¢ \ qT ∫qïej·TdüT‡qT+&˚ Ä]‘˚]q Ä#ês¡T´ìe<äq› T+∫ ˇø£ e+ø£ yê] eTqdü T ‡\qT dü < ä e >±Vü ≤ q‘√q÷, X¯ Ø sê\≈£ î Åøe£ T•ø£D å qT n\e]#˚˝≤ #·÷#·Tø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Ç<˚ ÅãVü ≤ à#· s ê´ÅX¯ e TeTT. n~ n\e&ܶ ø £ H ˚ , n\es¡ # · T ø=ìqyê]øÏ e÷Å‘· y ˚ T , >∑ è Vü ≤ dü T ∆ J$‘· + n\es¡TÃø√&ÜìøÏ, n‘·ìì nìï Ø‘·T˝≤ |üØøÏå+∫q

Ä#ês¡´eT+&É* nqTeT‹, ÄodüT‡\T Çe«e\dæ e⁄+&˚~. Ç<˚ áHê&ÉT $yêVü≤eT¨‘·‡eeTT˝À ªdü<ädü´+µ nì #Ó|Œü ã&ÉT‘·T+~. Ä#ês¡T´\qT ùd$+∫ uÛ>Ñ e∑ <äqTÅ>V∑ ‰ü ìï #·$#·÷∫, |üse¡ •+∫ ‘·q J$‘·eT+‘·{˙Ï dü+|üPs¡+í >± <ëìì bı+<ä&ÜìøÏ e÷Å‘·y˚T n+øÏ‘·eTT #˚j·T<ä*à n+<äTø£edüsy¡ TÓ qÆ y˚<ë+‘√|ü<X˚ +¯ ø√dü+ düs«¡ eT÷ $&É∫ ãj·T\T<˚]q yê]øÏ e÷Å‘·y˚T >∑èVü≤kÕúÅX¯e÷ìøÏ ns¡Ω‘· \_Û+#˚~. ø±s¡D+ n{Ϻyês¡T e÷Å‘·y˚T sê>∑, <˚«wü, eTeTø±sê<äT\˝À ‘·>T∑ \Tø=q≈£î+&Ü düs«¡ Je⁄\ ÅXj ‚ T· düT‡ ø√düyTÓ Æ ‘·q X¯øÔÏ kÕeTsê∆´\qT n+øÏ‘+· #˚d,æ n{Ϻ |ü$Å‘· J$ø£‘√ ‘·qqT b˛wæ+#·T≈£î+≥÷, ‹]– n≥Te+{Ï ñqï‘· dü+kÕÿsêìï bı+~q _&ɶ\qT düe÷C≤ìøÏ n+~+#· & É y ˚ T >∑ è Vü ≤ kÕú Å X¯ e TeTT jÓ T Tø£ ÿ \ø£ å ´ eTT. n|ü &ÉTe÷Å‘·y˚T nH˚ø£ »qà\T>± eTq˝À bÕ‘·Tø=qï

ãTTwüß\T |æ\¢\qT ∫qïej·TdüT‡qT+&˚ Ä]‘˚]q Ä#ês¡T´ìe<äq› T+∫ ˇø£ e+ø£ yê] eTqdüT‡\qT dü<äe>±Vü≤q‘√q÷, X¯Øsê\≈£î Åø£ e T•ø£ å D qT n\e]#˚ ˝ ≤ #· ÷ #· T ø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Ç<˚ ÅãVü≤à#·sê´ÅX¯eTeTT. n~ n\e&ܶø£H˚ n\es¡#·Tø=ìqyê]øÏ e÷Å‘·y˚T >∑èVü≤düT∆ J$‘·+ n\es¡TÃø√&ÜìøÏ n‘·ìì nìï Ø‘·T˝≤ |üØøÏå+∫q Ä#ês¡´eT+&É* nqTeT‹, ÄodüT‡\T Çe«e\dæ e⁄+&˚~.

6 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


7

ø±e÷~$ø±sê\T n‘· ´ +‘· dü V ü ≤ »eTT\qï ì]¢ | ü Ô u Û ≤ ey˚ T s¡ Œ &ç , yê{Ï | ü ≥ ¢ e÷qe⁄\≈£ î qï ÅueÑÛ T‘=\>∑>\∑ <äT. >∑èVü≤düú J$‘·eT+‘ê düe÷»+ |ü≥,¢ ‘·q |üPØ«≈£î\ |ü≥,¢ sTT+‘·{Ï ñ‘·eÔ T <Ûsä êà\T eTq≈£î Å|ü k Õ~+∫q ãTTwü ß \ |ü ≥ ¢ , eTq≈£ î qï >ös¡ e + e´ø£ÔeTyê«*.n|ü⁄Œ&˚ yê] nqTÅ>∑Vü‰ìï dü+|üPs¡í+>± bı+<ä>\∑ >±\qï Å|j ü T· ‘·ï+ Äs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+~. ø±˙ n+‘· e÷Å‘·y˚T#ê\<äT. Ç˝≤ Je⁄ìøÏ Å|ü u À<Û ä e Tj· ÷ ´ø£ nHê~>± n‘· ì Vü ≤ è<ä j · T +˝À Hê≥T≈£îb˛sTTq eT*q dü+kÕÿsê\≈£î, ô|’ uÛ>Ñ e∑ <äqTÅ>V∑ ≤ü + bı+<ë\qï Äø±+ø£≈å L£ dü+|òTü s¡¸D ÅbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+~. n|üŒ{ÏqT+&ç n&ÉT>∑&TÉ >∑THê Å|‹ü J$‘· dü+|òTü ≥q˝Àq÷ dü<Tä sZ T¡ e⁄ ‘Ó*Œq <Ûsä êàìøÏ` e÷qe⁄\˝Àì <äè&ÛeÉ TT\T, eT*qeTT\T nsTTq dü+kÕÿsê\≈£L n+‘·s¡j·TT<ä∆+ ÅbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+~. kÕ<Û≈ä î£ &ÉT nqTø£D å eTT C≤>∑s÷¡ ≈£î&Ó’ Å|ü‹ düìïy˚X¯+˝Àq÷ kÕsTT #Ó|æŒq <Ûäs¡à+ yÓ’|ü⁄≈£î n&É T >∑ T y˚ d ü ÷ Ô , sTT{Ï º ≈£ î dü + kÕÿsê\qT yÓ * y˚ d ü ÷ Ô b˛e*‡e⁄+≥T+~. ø±ì á |ü]dæ‹ú @s¡Œ&Éøe£ TT+<äT qT+&˚ J$‘·+˝À eTq≈£î eTq eT*q dü+kÕÿsê\qT nqTdü]+∫ J$+#·&+É n\yê≥sTTb˛sTT e⁄+≥T+~. n<˚ nuÛ≤´dü+>± |òüT˙uÛÑ$+∫ e⁄+≥T+~. nuÛ≤´düã\+ n+<äTe\q n‘·ì˝À ‘·\jÓT‘˚Ô kÕ«s¡∆eTT, eTeTø±s¡eTT, yê{Ï Å|ü‹_+u≤˝…’q ndü÷j·÷, <˚«wüeTT, nVü≤+ø±s¡eTT yÓ T T<ä ˝ … ’ q $ eTq Vü ≤ è<ä j · ÷ \˝À eTVü ‰ eèøå ± \T>± Hê≥Tø=ìb˛sTT yê{Ï XÊK\T nq+‘·yTÓ qÆ Äø±X¯+ e+{Ï |üse¡ ÷‘·àqT>∑÷&É eTq <äèwæº qT+&ç eTs¡T>∑T |üsT¡ kÕÔsTT. n{Ϻ J$ uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì nqTÅ>V∑ ≤ü eTT ˇø£ÿ kÕ¬sH’ ê #·$ #·÷ùdÔ >±ì sTT{Ϻ nes√<Ûë\qT n‹Åø£$T+∫ ñ‘·ÔeT J$‘êì¬ ø ’ Å|ü j · T ‹ï+#˚ dü + ø£ \ ŒyÓ T Æ H ê ø£ \ Z < ä T . Ä uÛÑ>∑e<äqTÅ>∑Vü≤eTT ì|ü s¡e«˝≤>± eTq Vü≤è<äj·T+˝À sê#·Tø=ì Ä eTVü‰ eèøå±\qT uÛdÑ àü +#˚dæ Äø±X¯+e+{Ï |üs¡e÷‘·à ‘·‘·«+ô|’ eTq<äèwæº Å|üdü]+#˚˝≤ #˚düTÔ+~. n≥Te+{Ï uÛ>Ñ e∑ <äqTÅ>V∑ ≤ü y˚T kÕsTT e+{Ï |üPs¡T&í sÉ TTq dü<Tä sZ T¡ e⁄ \_Û+#·≥eT+fÒ. yê] s¡÷|ü+˝À uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì nqTÅ>V∑ ≤ü eTT düs«¡ X¯øÔÏ eT‘·«eTT Je⁄\T #·$ #·÷kÕÔsTT. n≥T ‘·sê«‘· m+‘· ÅX¯$T+∫jÓÆTHê Äj·Tq ãTTD+ rs¡TÃø=ì n≥T ‘·sê«‘· eTq |ü≥¢, uÛÑ>∑e+‘·Tì |ü≥¢

rs¡TÃø√e\dæq ãTTD≤\qT rs¡TÃø=q>∑\&ÜìøÏ n{Ϻ e÷qe⁄&ÉT m<äTs¡T #·÷kÕÔ&ÉT. n<˚ Ä‘·à$<ä´ ˝Òø£ ÅãVü≤à$<ä´. eTqdü T ‡, Ç+Å~j· ÷ \T eT]j· T T X¯ Ø sêìï dü+|üPs¡+í >± n+<äT≈£î n+øÏ‘e· Tj˚T´˝≤ •ø£D å $Te«&ÉyT˚ yêqÅ|ükÕúÅX¯eTeTT. n{Ϻ •ø£åD dü+|üPs¡í+>± n\e&çq dæ‹ú j˚T düHê´kÕÅXe¯ T+. n{Ϻ dæ‹ú n‘·ìøÏ ø£*–q<√ ˝Ò<√ |üØøÏ+å ∫q ‘·sê«‘· e÷Å‘y· T˚ yÓqTø£{Ï s√E\˝À n‘·ìøÏ n{Ϻ Bø£ìå #˚Ãyês¡T. kÕe÷qT´\+<ä]ø° sTT˝≤ ˇø£ ÄÅXe¯ T+ ‘·sê«‘· Ç+ø=ø£ ÄÅXe¯ ÷ìï kÕs¡ø∆ +£ #˚dTü ≈£î+≥÷ e÷Å‘y· T˚ |ü⁄s√>∑$T+#·&+É uÛÅÑ <eä TT, ì]›we˜ü TT nì ãTTwüß\T H=øÏÿ #ÓbÕŒs¡T. á ÄÅXe¯ ÷\˝À <˚ìøÏ‘–· q •ø£D å , uÀ<Ûä <ëìøÏ Å|ü‘˚´ø£+>± e⁄+&˚~. Ä~X¯+ø£s¡T\e+{Ï kÕsTTu≤u≤\ e+{Ï ne‘ês¡eT÷s¡TÔ\≈£î e÷Å‘·y˚T sTT~ e]Ô+#·<äì eTVü‰‘·Tà\+<äs¡÷ #ÓbÕŒs¡T. n{Ϻyês¡T ‘·eT uÛÑ≈£îÔ\≈£î eT]j·TT •wüß´\≈£î uÀ~Û+∫q~>∑÷&É á Å|üø±s¡y˚T e⁄+&˚~. kÕe÷qT´˝…q’ uÀ<Û≈ä î£ \˝≤>∑ ñqï‘·kÕúsTTøÏ #Ó+~q y˚ < ë+‘· e TT yê¬ s qï&É ÷ $Åø£ s TT+#· s ¡ T — >∑ T s¡ T e⁄\ eTì|æ+#·Tø√e&ÜìøÏÏ bÕ≥T|ü&És¡T. Å|ü‘·´ø£å+>± kÕsTTì <ä]Ù+∫q ªHêsêj·TDY ÄÅX+¯ µ nqT düHê´dæ, ªªu≤u≤ eTVü‰ yêø±´\T >±ì ˝Òø£ X¯+ø£sê#ês¡T´&ÉT Åyêdæq Ä‘·àuÀ<Ûä ˝Òø£ ª$y˚ø£ #·÷&ÜeTDϵ e+{Ï Å>+∑ <∏ë\˝À #Ó|Œæ qØ‹q (y˚<ë+‘·+) ñ|ü<˚•+#·&É+ H˚HÓqï&É÷ $q˝Ò<äTµµ nì

eTqdüT‡, Ç+Å~j·÷\T eT]j·TT X¯Øsêìï dü+|üPs¡+í >± n+<äT≈£î n+øÏ‘e· Tj˚T´˝≤ •ø£åD$Te«&Éy˚T yêqÅ|ükÕúÅX¯eTeTT. n{Ϻ •ø£åD dü+|üPs¡í+>± n\e&çq dæú‹j˚T düHê´kÕÅX¯eT+. n{Ϻ dæ‹ú n‘·ìøÏ ø£*–q<√ ˝Ò<√ |üØøÏ+å ∫q ‘·sê«‘· e÷Å‘·yT˚ yÓqTø£{Ï s√E\˝À n‘·ìøÏ n{Ϻ Bø£ìå #˚Ãyês¡T.

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


8

yÓ÷ø£eå TT eT]j·TT $y˚ø£ yÓ’sê>±´\T yÓTTˆˆq $wüj÷· \ >∑T]+∫ u≤u≤ #Ó|Œü &ÉyTÓ qï&É÷ H˚qT $q˝Ò<äT. ÄdüHê\T, ÅbÕD≤j·÷eT <Ûë´qeTT yÓTTˆˆq yê{ÏøÏ u≤u≤ @e÷Å‘·eT÷ $\Teìe«˝Ò<äT. düe÷»+˝À ìedædü÷Ô ÅX¯$T+∫ edüTÔe⁄\qT‘·Œ‹Ô #˚j·÷\qï Ä<äsêÙH˚ï u≤u≤ Ä#·]+∫#·÷bÕs¡T. ÅyêXÊ&ÉT. Åbıô|dò sü Y Hêπsÿ>∑÷&É, ªªyÓ÷ø£eå TT eT]j·TT $y˚ø£ yÓ ’ s ê>±´\T yÓ T Tˆˆq $wü j · ÷ \ >∑ T ]+∫ u≤u≤ #Ó|Œü &ÉyTÓ qï&É÷ H˚qT $q˝Ò<Tä . ÄdüHê\T, ÅbÕD≤j·÷eT <Û ë ´qeTT yÓ T Tˆˆq yê{Ï ø Ï u≤u≤ @e÷Å‘· e T÷ $\Teìe«˝Ò < ä T . dü e ÷»+˝À ìedæ d ü ÷ Ô ÅX¯ $ T+∫ edü T Ô e ⁄\qT‘· Œ ‹Ô #˚ j · ÷ \qï Ä<ä s êÙH˚ ï u≤u≤ Ä#·]+∫#·÷bÕs¡T. Äj·Tq <ÛëHê´ìï |æ+&ç>±$dæsπ yês¡T. kÕe÷qT´\+<äs¡÷ >∑èVü≤düT∆ J$‘ê˝Ò ø=qkÕ–+#ê\ì yê] uÛ≤e+. uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑Ts¡Te⁄˝ÀH˚ #·÷#·Tø=q&Éy˚T yê] uÀ<Û+ä ‘·{øÏ ° eT÷\+. kÕsTTu≤u≤≈£î •wüß´˝Ò ˝ÒsT¡ . •wüß´&Éqïyê&ÉT >∑Ts¡Te⁄H˚ ùd$dü÷Ô yê] n;ÛcÕº\H˚ nø£så ê˝≤HÓsy¡ s˚ êÃ*. Äj·Tqq˝≤ ùd$+#·>\∑ yês¡T •]&û˝À me«s¡÷ ˝ÒsT¡ . yê#ê uÀ~Û+∫, uÛ≈Ñ î£ \Ô qT dü+düÿ]+#·&+É u≤u≤ e÷s¡+Z >±<äT. Äj·Tq #Óù|Œ ˙‹ø£<\ä∏ T, #˚ùd ø=~› dü÷#·q\T uÀ~Û+#·&yÉ T˚ qqe#·TÃ. ø±ì Äj·Tq˝≤ m+‘√ ns¡T<äT>± e÷Å‘y· T˚ #˚ùdyês¡T. >∑Ts¡Te⁄qT dü+|üPs¡+í >± X¯sD ¡ Tbı+<ä&yÉ T˚ , Ä‘êàs¡ŒD+ #˚dTü ø=q&ÉyT˚ kÕsTTu≤u≤ kÕ+Á|ü<ëj·T+. n{Ϻ uÛ≈Ñ î£ \Ô T Å|‘ü ´˚ øÏ+∫ »|üeTT, <Ûë´qeTT e+{Ï kÕ<Ûqä \T #˚jT· qedüs+¡ ˝Ò<Tä . dü]ø£<ë, »|üeTT, <Û ë ´qeTT ˝Ò ø £ y˚ T <Û ä d ü T ‡‘√ #˚ ù d kÕ<Û ä q \˙ï ø£s¡Ôè‘ê«_Ûe÷q+‘√ >∑÷&çj·TT+&É&É+e\q (kÕ<Ûäq≈£î) n+‘·sêj·÷˝Ò ne⁄‘êsTT. >∑Ts¡Te⁄ #˚jT· <ä\∫q ñ<äs∆ D¡ ≈£î Ä≥+ø±\e⁄‘êsTT. (ì»yÓTqÆ ) >∑Ts¡Te⁄ uÀ~Û+#·&TÉ . (Ä‘·à) Á|üu≤Û yêìï $s¡õeTTà‘·T+{≤s¡T. |üP]Ô>± X¯sD ¡ Tbı+~q •wüß´&ÉT <ëìì sTTeTT&ÉTÃ≈£îì dü+|üPs¡í ÅX‚j·TdüT‡

bı+<ä T ‘ê&É T . dü « +‘· ‘Ó * $‘˚ ≥ \T, dü « j· T +ø£ è wæ , n_Ûe÷qeTT\T á Å|üuÛ≤yêìøÏ n&ɶ+≈£î\e⁄‘êsTT. ªyÓT<ä\≈£î+&Ü Hê #Ó+‘·e⁄+&ÉT $T>∑*q<ä+‘ê H˚qT #˚kÕÔqTµ nqï<˚ yê] yê>±∆q+.

|üP»´Áo e÷düsº T¡ >±] ∫Á‘·|≥ü eTT‘√ C≤„qÁ|ü<ësTTì>±, X¯óuÛÁÑ |ü<+ä >± ‘·j÷· s¡sTTq 2012e dü+. ø±\+&ÉsT¡ qT uÛ≈Ñ î£ \Ô T Á≥düTº Ä|òd” Tü \e<ä› ñ∫‘·+>± bı+<äe#·TÃqT.

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


9

|æ#·TÃø£ ø±*øÏ <ës¡+ ø£{Ϻ ˝≤–q≥T¢ HêyêDÏí Hê #Ó+‘·≈£î #˚s¡TÃ≈£î+{≤qT. ~e´»qì n*y˚\T eT+>∑eTà |òÁæ ãe] 2012

nq+‘ê#ês¡ T ´\yês¡ T |æ \ ¢ \ ‘√ dü V ü ‰ yê[fl + {À¢ Hê\T>∑Ts√E\T e⁄HêïsT¡ . n|ü⁄Œ&TÉ |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±s¡T, Áo y˚<äyê´dü>±s¡T \ø°åàqs¡düeTà>±]‘√, ªªá u≤u≤ <Óe ’ +>±<äT, Ç≥Te+{Ï u≤u≤\qT, kÕ«eTT\q÷ y˚TeTT qeTàeTTµµ nì yê<äq≈£î ~>±s¡T. ÄyÓT Mfi¯fl≈î£ m+‘√ q#· à # Ó b ÕŒ \ ì #· ÷ dæ + ~>±˙ Mfi¯ fl yê<ä H ê|ü { Ï e T, ‘Ó*$‘˚≥\eTT+<äT yê]ì ˇ|æŒ+#·&ÜìøÏ nX¯≈î£ sÔ ê˝…+’ ~. ∫es¡≈£î ÄyÓT, ªª@yÓ÷ Hêj·THê! me] qeTàø±\T yêfi¯fl$. |æ#√Ã, m#√à ! y˚TeTT Äj·TqH˚ qeTTà≈£îHêïeTT. |üPõ+#·T≈£î+≥THêïeTT. $TeTà*ï qeTàeTì H˚H˚$T #Ó|Œü &+É ˝Ò<Tä >∑<ë! e÷ <√eq eTeTà*ï e~˝ÒjT· ´+&çµµ nqï~. ÄyÓT n˝≤ #Ó|Œæ q|üŒ{øÏ ° |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±s¡T }s¡Tø√˝Ò<Tä . eTsêï{Ï eT<Ûë´Vü≤ï+ ÄyÓT <=&√¢ ≈£Ls¡TÃì bÕÁ‘\· T ‘√eTT≈£î+≥Tqï~. n<˚ dü]jÓTÆ q düeTj·TeTT>± ‘√∫+~ |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±]øÏ, n+‘˚! Äj·Tq u≤u≤ $Á>∑Vü≤+ yÓT&É≈£î Á‘ê&ÉTø£{Ϻ rdüT≈£îyÓ[fl <=&ç¶yÓ’|ü⁄

ªª|æ#T· Ãø£ ø±*øÏ <ës¡+ ø£{ºÏ ˝≤–q≥T¢ HêyêDÏí Hê #Ó+‘·≈î£ #˚sT¡ Ã≈î£ +{≤qTµµ nì u≤u≤ #ÓbÕŒsT¡ . |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±] $wüj·T+˝À Ç~ q÷{ÏøÏ q÷s¡TbÕfi¯Sfl dü]b˛‘·T+~. ø±s¡D+ Äj·TqqT u≤u≤ n˝≤H˚ ‘·eT #Ó+‘·≈î£ #˚sT¡ Ã≈î£ HêïsT¡ . |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±]øÏ düTe÷s¡T |ü~ dü+e‘·s‡ ê\ ej·TdüT‡qï|ü⁄Œ&ÉT yêfi¯fl ‘·+Á&ç>±¬s’q Áoe÷Hé møÏÿsê\ nq+‘ê#ês¡ T ´\yês¡ T yê] y˚ T q‘· Ô ≈£ L ‘· T ¬ s ’ q \øϸàqs¡düeTà>±]+{ÏøÏ yÓfi≤fls¡T. yêfi¯ófl u≤u≤ uÛÑ≈£îÔ\T. n+<äTø£ì yêfi¯ófl ‘·eT Ç+{À¢ ∫qï eT{Ϻ $Á>∑Vü‰ìï ô | ≥Tº ≈ £ î ì |ü P õ+#· T ≈£ î +≥÷+&˚ y ês¡ T . Á o e÷Hé

Äj·Tq u≤u≤ $Á>∑V≤ü + yÓT&É≈î£ ‘ê&ÉT ø£{Ϻ rdüT≈£îyÓ[fl <=&ç¶yÓ’|ü⁄ ekÕsê≈£îqï ‘·\T|ü⁄≈î£ >∑&j ç T· ô|{≤ºsT¡ . ø£{≤ø£{≤˝À¢+∫ ÄyÓ T ≈£ î ø£ ì Œ+#˚ ˝ ≤ u≤u≤ $Á>∑ V ü ‰ ìï }|ü⁄‘·÷ ÄyÓT‘√, ªªÇ~>√ #·÷&ÉT! ˙ u≤u≤qT yÓ T &É ≈ £ î Á‘ê&É T ø£ { Ï º >√&É π ø dæ ø=&É T ‘· T HêïqT. Äj· T q @+ #˚ k ÕÔ & √ #·÷kÕÔqT µµ n+≥÷ }|ükÕ>±s¡T.

9 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


10

ekÕsê≈£îqï ‘·\T|ü⁄≈£î >∑&j ç T· | ô {≤ºsT¡ . ø£{≤ø£{≤˝À¢+∫ ÄyÓT≈£î ø£ìŒ+#˚˝≤ u≤u≤ $Á>∑Vü‰ìï }|ü⁄‘·÷ ÄyÓT‘√, ªªÇ~>√ #·÷&ÉT! ˙ u≤u≤qT yÓT&É≈î£ ‘Á ê&ÉT ø£{ºÏ >√&Éøπ dæ ø=&ÉT‘·THêïqT. Äj·Tq @+ #˚kÕÔ&√ #·÷kÕÔqTµµ n+≥÷ }|ükÕ>±s¡T. ÄyÓT \uÀ“ ~uÀ“eTì yÓTT‘·T≈Ô î£ +≥÷ n˝≤ #˚ j · T e<ä › ì |ü P »´Á o e÷wü º s ¡ T >±]ì m+‘· > ±H√ ÁbÕ<Û˚j·T|ü&ç+~. ø±˙ |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±s¡T n<˚$T |ü { Ï º + #· T ø√≈£ î +&Ü Ç+ø± ô | <ä › > ±, ªªÇ~>√ |ü>\∑ >=&ÉT‘·THêïqTµµ n+≥÷ Ä $Á>V ∑ ‰ü ìï ã\+>± >√&Éøπ dæ ø={Ϻ |ü>∑\ø={≤ºs¡T. Çø£ ÄyÓT <äT:U≤ìøÏ n+‘·T ˝Ò<äT. uÛÀ»q+ ≈£L&Ü #˚jT· ≈£î+&Ü n˝≤ <äT:K|ü&TÉ ‘·÷H˚e⁄+~. kÕj·T+Á‘êìøÏ Ç+{ÏøÏ e∫Ãq ÄyÓT uÛÑs¡Ô $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=ì ÄyÓTqT düeTT<ësTT+#ê&ÉT. ªª|æ∫Ã<ëHê! u≤u≤ n+fÒ Ä $Á>V ∑ ≤ü y˚Tqì nqTø=+≥THêïyê! nsTTHê n~ |ü – *b˛‘˚ @yÓ T Æ + ~? eTs=ø£ $Á > ∑ V ü ‰ ìï ø=qT≈£îÿ+<ëeTTµµ nì ÄyÓTqT z<ë]à Ç+ø± Ç˝≤ nHêï&TÉ , ªªá s√E M&ÉT u≤u≤ yÓT&É≈î£ ‘Á ê&ÉT ø£{≤º&TÉ . eTT+<äT eTT+<äT M&ç ø±*øÏ <ës¡+ ø£{Ϻ u≤u≤ ‘·eT <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T #·÷&ÉT!µµ. Äj·Tq ÄHê&ÉT nqïe÷≥ nø£så ê˝≤ ì»yÓT+Æ ~. n|ü Œ { Ï ø ± dü + |ò ü T ≥q eTT–dæ + ~. <ë<ë|ü ⁄ |ü~,|ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫b˛j·÷sTT. dü+ˆˆ 1963˝À |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±] ¬s+&Ée nqï>±¬s’q Áo y˚<y ä ê´dü>±s¡T •]&û yÓfiS ¯ Ô |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±]ì>∑÷&É s¡eTàHêïs¡T. nsTT‘˚ |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±s¡T @e÷Á‘·+ n+^ø£]+#·˝Ò<äT. n|ü⁄Œ&ÉT Áo y˚<äyê´dü>±s¡T •]&û˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡T mes¡÷ e⁄+&És¡T>∑qTø£ (n|ü⁄Œ&Éø£ÿ&É ‘Ó\T>∑Tyês¡T ø£ìŒ+#˚yês¡T>±<äT) ‘·eT≈£î ‘√&ÉT>± e÷Á‘y· T˚ |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±]ì s¡eTàì ø√sês¡T. n+‘˚>±ø£ nø£ÿ&É

nsTT‘˚ Áoy˚<äyê´dü>±s¡T n+‘·≈£î eTT+<˚ u≤u≤qT ùd$düTÔ+&É>± |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±]H˚ u≤u≤ ã\e+‘·+>± m+<ä T ≈£ î ‘· e T e<ä › ≈ £ î s¡|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T nqï~ Á|üX¯ï. n+<äT≈£î ø±s¡D+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä .

u≤u≤qT ù d $+#· q edü s ¡ + ˝Ò < ä ì >∑ ÷ &É #Ó b ÕŒs¡ T . n+<äTø£+^ø£]+∫ e÷Á‘y · T˚ |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±s¡T •]&û yÓ fi ≤fl s ¡ T . n˝≤ ã\e+‘· + MT<ä yÓ [ fl q |ü P »´Á o e÷wüsº T¡ >±]ì ‘·eTqT e<ä\≈£î+&Ü J$‘ê+‘·+ |ü≥Tº≈î£ ì e⁄+&˚˝≤>± kÕsTTu≤u≤ ø£{Ϻ|ü&˚düT≈£îHêïs¡T. n˝≤ Äj·TqqT ‘·eT #Ó+‘·≈î£ #˚sT¡ Ã≈î£ HêïsT¡ u≤u≤. nsTT‘˚ Áo y˚<äyê´dü>±s¡T n+‘·≈£î eTT+<˚ u≤u≤qT ùd$düTÔ+&É>± |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±]H˚ u≤u≤ ã\e+‘·+>± m+<äT≈£î ‘·eT e<ä≈› î£ s¡|Œæ +#·T≈£îHêïsT¡ nqï~ | Á Xü ï¯. n+<äT≈£î ø±s¡D+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . ø±s¡D+ u≤u≤ dü s ¡ « E„ \ T. |ü P »´Á o e÷wü º s ¡ T >±] <ë«sê ‘êeTT #˚ s TT+#· T ø√e\dæ q ˝Àø£ ø £ fi ≤´D ø±s¡ ´ Á ø £ e T+ m+‘√e⁄qï<äì Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT ø£qTø£H˚ Äj·Tq˝≤ #˚kÕs¡T. ì»+>±H˚ u≤u≤ Äj·Tq#˚‘· #˚sTT+#·T≈£îqï ãèVü≤‘·sÔ ¡ ø±s¡´øÁ e £ Ty˚T$T{À áHê&ÉT eTq≈£î düŒw+ºü >± ‘Ó\Tdü÷H Ô ˚ e⁄qï~>∑<ë! n˝≤ ø±*øÏ <ës¡+ ø£{Ϻ u≤u≤ ‘·eTe<ä›≈£î ˝≤>∑ T ≈£ î qï á ª|æ # · T à ø £ µ Ä<Û ë ´‹àø£ Á | ü | ü + #êH˚ ï kÕsTTeTj·T+>± e÷]Ãy˚dæ+~. (ø£å$T+#ê*, Çø£ÿ&É ª|æ # · T à ø £ µ nqï |ü < ëìï u≤u≤ #Ó | æ Œ q e÷≥qT ñ |ü j Ó ÷ –+#· & É + e÷Á ‘ · y ˚ T »]–+~>±ì |ü P »´Á o e÷wüºs¡T>±]ì øÏ+#·|üs¡#·&É+ e÷Á‘·+ »s¡T>∑˝Ò<äì uÛ≤$+#ê*). |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±s¡T u≤u≤ düìï~øÛ Ï #˚sπ Hê{ÏøÏ #ê˝≤ø=~› e T+~øÏ e÷Á ‘ · y ˚ T ‘Ó * dæ q kÕsTT H˚ & É T | Á | ü +ü #·eT+‘·{≤ @ø£#÷‘Á¤ ê~Û|‘ü ´· +>± $sêõ\T¢‘T· HêïsT¡ . n+‘˚>±ø£ ÄHê&ÉT ndü˝q ’… Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ @$T{À ‘Ó*j·Tø£ @<√ >∑Tfi¯fl≈î£ , >√|ü⁄sê\≈£î yÓfifl& ¯ e É T÷, | Á < ü øä D åÏ \T, |üP»\T #˚j·T&ÉeT÷, H√eTT\T, Áe‘ê\T #˚j·T&ÉeTT e÷Á‘y · T˚ uÛøÑ ÔÏ nì ø=~›>± Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<Ûq ä #˚jT· &ÉyT˚ Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<Ûäq˝À |üPs¡í‘·#Ó+<ä&ÉeTì, yêπs >=|üŒ Ä<Û ë ´‹àø£ y ˚ ‘ · Ô \ ì uÛ ≤ $+#˚ y ês¡ T ø=+<ä s ¡ s TT‘˚ , eT]ø=+<ä s ¡ T uÛ Ñ > ∑ e +‘· T ì |ü P ]Ô > ± $X¯ « dæ + #· ì yês¡T+&˚yês¡T. ø±s¡D+ ÄHê&ÉT bÕXÊÑ´· Hê>∑]ø£‘· ‘·\ø¬ øÏÿ n˝≤ J$+#ê\qï ø√]ø£ sêqTsêq÷ Á | ü » \˝À ã©j·TeTÚ‘·÷ eTq dü+düÿè‹ì ∫qï #·÷|ü⁄#·÷&É&e É TT, ‹s¡dÿü ]+#˚ <äX¯ bÁ Õs¡+uÛy Ñ TÓ +Æ ~, }|ü+<äT≈£î+~ ≈£L&Ü. n+<äTø£ì Ä s√E˝À¢ <Óy ’ êìï m≈£îÿe>± bÁ Õ]∆+#˚yêfi¯flHêï, <˚e⁄ì >∑T&çøÏ yÓfifly ‚ êfi¯flHêï Vù ≤fi¯q #˚jT· &É+ bÁ Õs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. n+<äTø£ì ø=+<äs¡T #ê≥Te÷≥T>± <Ó’eÁbÕs¡∆q\T

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


11

#˚ d ü T ≈£ î H˚ y ês¡ T . eTVü ‰ ‘· T à\qT ù d $+#˚ y ê]ì #·÷d ù >Ô ÷ ∑ &Ü n<˚ $<Ûy ä TÓ q Æ neùV≤fi¯q, |æ∫Ãyêfi¯flH˚ uÛ≤eq | Á »ü \˝À y˚T˝§ÿ+~. n{Ϻ |ü]dæ‘∆ T· \˝À |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±s¡T kÕsTT >∑T]+∫ | Á # ü ês¡+ #˚jT· &É+ bÁ Õs¡+_Û+#ês¡T. n+<äTø£ì Äj·Tq düe÷»+ qT+∫ >∑{ºÏ e´‹πsø£‘H · ˚ m<äTs=ÿHêïsT¡ . ø±s¡D+ sêeTT&ÉT,ø£èwüßí&ÉT e+{Ï ne‘ês¡|ü⁄s¡Twüß\qT d ù $+#·&yÉ T˚ n$y˚øe £ Tì ‘·\#˚ Äs√E\˝À ˇø£ |òøü s° T¡ qT Äsê~Û+#·&+É eTØ |æ∫Ã>± nì|æ+#˚~ yêfi¯fl≈î£ . nsTT‘˚ |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±] |ü≥Tº<\ä nyÓ÷|òTü +, n~ ne‘ês¡ |ü⁄s¡Twüß\≈£î e÷Á‘y · T˚ kÕ<Û´ä +. Äj· T q ‘· e T <ä > ∑ Z s ¡ ≈ £ î e∫à q yê]øÏ kÕsTTu≤u≤>∑÷]Ã, Äj·Tq eTVæ≤eT\ >∑÷]Ã, kÕsTT ‘·‘Ô·«+>∑÷]à #Ó|üŒHês¡+_Û+#ês¡T. yê]øÏ kÕsTTu≤u≤ Á|ükÕ~+∫q nqTuÛÑyê\e\¢ yês¡+‘ê Áo kÕsTTì Äsê~Û+#·&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ ªÁo kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTTµ nH˚ >Á +∑ <Û+ä s¡∫+∫ <ëì bÕsêj·TD <ë«sê ãVüQfi¯ | Á # ü ês¡+ #˚kÕs¡T. ÄHê&ÉT o Á sêeTTì >∑÷]à ‘Ó*|æq yê©àøÏ sêe÷j·TD+ m˝≤ | Á # ü ês¡yTÓ +Æ <√ n˝≤H˚ áHê&ÉT ªÁo kÕsTT ©˝≤eTè‘·+µ <ë«sê o Á kÕsTTu≤u≤ >∑÷]Ãq düeTÁ>∑ #·]Á‘· Á|ü»\≈£î \uÛÑ´yÓTÆ+~. <ëì‘√ kÕsTT eTVæ≤eT Á|ü|ü+#êìøÏ yÓ\¢&Ó’+~. n+<äTe\q Á|ü»\T •]&û sêHês¡ + _Û + #ês¡ T . H˚ & É T ø√{≤qTø√≥¢ Á | ü » \T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± •]&û <ä]ÙdüTÔHêïs¡T. Áo kÕsTTì d ù $düTH Ô êïsT¡ . Ä+‘˚ø±<äT, |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±]˝À eTs=ø£ Á|ü‘˚´ø£‘·>∑÷&É e⁄qï~. πøe\+ u≤u≤qT ùd$+#·eTì

e÷qe⁄ì dü«uÛ≤e+ #ê˝≤ ∫Á‘·yTÓ qÆ ~, <˚ìHÓ’Hê kÕ«s¡+∆ >± eT\T#·Tø√>\∑ kÕeTs¡´∆ + <ëì≈£îqï~. ø£qTø£ |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±s¡T Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ @$T{À, kÕsTTu≤u≤qT ùd$+#· & É e T+fÒ @$T{À n+‘· > ± uÀ~Û+∫q|üŒ{Ïø° Á|ü»\T Ä<Ûë´‹àø£‘,· kÕ<Ûqä CÀ*øÏ yÓfi¯flø£b˛sTTHê, ø£˙dü+ u≤u≤qT ùd$+#· & É + ˝À>∑ ÷ &É kÕ«s¡ ∆ e TT ‘=+–#·÷düTÔqï~.

#Ó|üŒ&Éy˚T>±ø£ Äj·TqqT m+<äT≈£î, m˝≤ ùd$+#ê*? bÕsêj·TD m˝≤ #˚ùdÔ dü|òü\eTÚ‘·T+~! kÕsTT u≤u≤ jÓTTø£ÿ uÀ<Ûä\˝Àì n+‘·sês¡∆y˚T$T{Ï? Äj·TqqT d ù $+∫q yê]ì Äj·Tq @Ø‹q dü]jÓTÆ q e÷s¡+Z ˝À q&ç | æ + #· T ≈£ î +≥÷ e#êà s ¡ T ? Äj· T q ne‘ês¡ ø±s¡ ´ Á ø £ e Ty˚ T $T{Ï ? Äj· T q dü ÷ ≈£ î Ô \ ˝Àì n+‘·sês¡∆y˚T$T{Ï? ` M≥ìï+{Ï >∑÷]à >∑÷&É |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±s¡T #Ó| ù Œyês¡T. ndü\T Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ @$T{Ï? ì»yÓTÆq eTVü ‰ ‘· T à\T m˝≤ e⁄+{≤s¡ T ? yê]ì @$<Û ä + >± >∑T]Ô+#·e#·TÃ? <=+>∑ kÕ<ÛTä e⁄˝…˝≤ e⁄+{≤s¡T? yê]ì >∑ T s¡ T Ô | ü ≥ º & É y Ó T ˝≤? ndü \ T Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · m+<ä T ≈£ î nedü s ¡ e TT? <Û ä s êàìøÏ , Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · ≈ £ L >∑ \ dü + u+<Û ä y ˚ T $T{Ï ? e÷qe⁄&É T <Û ä s ¡ à +>± ˝Ò ø £ b ˛‘˚ @eTÚ‘·T+~? Ä<Ûë´‹àø£‘·≈£L, Ä<ÛäTìø£ $C≤„HêìøÏ>∑\ dü+ã+<Ûäy˚T$T{Ï? ` Ç˝≤ mH√ï $wüj·÷\qT Äj·Tq $e]+#˚ y ês¡ T . e÷qe⁄\T ÇVü ≤ |ü s ¡ kÂU≤´\qT bı+<ä&ÜìøÏ Äj·Tq XÊj·TX¯≈î£ ˝Ô ≤ | Á j ü T· ‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq dü+ø£\Œ+ |üP]Ô>± HÓsy ¡ ]˚ qfÒH ¢ ê? nì me]¬øH ’ ê dü + <˚ V ü ≤ + ø£ \ T>∑ e #· T à . n+<ä T ≈£ î Äj· T q Ç∫à q düe÷<Ûëqy˚T eTqeT÷ Çø£ÿ&É #Ó|⁄ü Œ≈î£ +<ëeTT. ªªHê | Á j ü T· ‘·ï+ |üP]Ô>± dü|\üò yÓT+Æ <ë? ˝Ò<ë? nqï~ Hêø£qedüs¡eTT. Hê≈£î ‘Ó*dæq $wüj·÷\T #Ó|æŒ Hê kÕ{Ï y ê]øÏ kÕ<Û ä ´ yÓ T Æ q +‘· y˚ T \T #˚ j · T &ÜìøÏ | Á j ü T· ‹ïdTü H Ô êqT. |ò*ü ‘·+ Hê #˚‘· d ù e#˚sTT+#·T≈£î+≥Tqï kÕsTTj˚T #·÷düT≈£î+{≤s¡T. H˚qT Á|üdüTÔ‘·+ $‘·Ôq+ e÷Á‘·y˚T y˚düTÔHêïqT. n~ ô|]– eTVü‰eèø£åeTe&ÜìøÏ ø=+‘· ø±\+ |ü≥ºe#·TÃ. @~ @yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ |òü*‘·+ ìs¡sí TT+#·e\dæ+~ ø±\eTT, ø±\dü«s¡÷|ü⁄&Óq ’ kÕsTT e÷Á‘y · T˚ µµ nH˚yês¡T. Ç‘·sT¡ \ XÁ j ‚ T· düT‡ ø√dü+ ø£qï‘+· & Á ˝ç ≤ n$T‘·+>± ‘ê|ü‘Á j · T· |ü&TÉ ‘·÷ |ò*ü ‘·+ Äj·Tq >∑Ts¡Te⁄≈£î e~* y˚jT· &É+ Äj·Tqπø kÕ<Û´ä +. e÷qe⁄ì dü«uÛ≤e+ #ê˝≤ ∫Á‘y · TÓ q Æ ~, <˚ìHÓH ’ ê kÕ«s¡+∆ >± eT\T#·Tø√>∑\ kÕeTs¡´∆ + <ëì≈£îqï~. ø£qTø£ |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±s¡T Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ @$T{À, kÕsTTu≤u≤qT ù d $+#· & É e T+fÒ @$T{À n+‘· > ± uÀ~Û+∫q|üŒ{Ïø°Ï Á|ü»\T Ä<Ûë´‹àø£‘·, kÕ<Ûäq CÀ*øÏ yÓfi¯flø£b˛sTTHê, ø£˙dü+ u≤u≤qT ùd$+#·&É+˝À>∑÷&É kÕ«s¡e ∆ TT ‘=+– #·÷düTq Ô ï~. | Á »ü ˝Àì ÄX¯, uÛj Ñ ÷ · \qT Ädüsê>± rdüT≈£îì ø°],Ô <Ûq ä ø±+ø£>å \∑ ø=+<äsT¡ (<=+>∑)

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


12

kÕsTT uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T ‘· e TqT ‘êy˚ T >∑ T s¡ T e⁄\T>± uÛ≤$+#·T≈£î+≥÷ ‘·eT<ä>∑Zs¡≈£î e∫Ãqyê]ì ndü˝…’q kÕsTTuÛøÑ q ÔÏ T+&û | Á øü ÿ£ <ë]|ü{d ºÏ Tü H Ô êïsT¡ . ne÷j·Tø£ | Á »ü \T yê]H˚ dü<Tä sZ T¡ e⁄\ì, eTVü‰‘·Tà\˙, ne‘ês¡ |ü⁄s¡Twüß\˙ uÛ≤$+∫ d ù $düTH Ô êïsT¡ . áHê&ÉT á <=+>∑ >∑Ts¡Te⁄\ u…&< É ä #ê˝≤ m≈£îÿe>±H˚ ø£ì|ædTü q Ô ï~. Bìe\¢ Ä<Ûë´‹àø£‘øπ· N&É|ü{Ϻq≥¢e⁄‘·Tqï~. ì»+>± |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±s¡T Ä•+∫q~<˚Hê? Äj·Tq u≤u≤ Á|ü#ês¡+ n+‘·>± #˚dq æ ~+<äTøπ Hê? nì nì|æ+#·øe £ ÷q<äT. A.K 47 ¬s’|òæ˝ŸqT ø£ìô|{Ϻqyê&É÷, eTVü‰ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq nDTu≤+ãTqT ø£ìô|{Ϻqyê&É÷ yê{Ïì Á|üdüTÔ‘·+ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥Tqï $<ÛëHêìï #·÷dæ ‘êyÓ T +<ä T ≈£ î yê{Ï ì ø£ ì ô | {≤º e ÷ nì m+‘√ u≤<Ûä|ü&ܶs¡≥, |üXÊÑêÔ|ü|ü&ܶs¡T≥. n˝≤π> J$‘ê+‘·+ b˛sê&ç kÕ«‘·+‘Á ê´ìï ‘Ó∫à eTq #˚‹˝À | ô {Ïq º >±+BÛ eTVü‰‘·Tà&ÉT H˚{Ï eTq <˚X¯ |ü]D≤eT\qT #·÷ùdÔ ‘êHÓ + <ä T ø£ ˝ ≤ #˚ X ÊHê nì >∑ T +&Ó |ü – * eTs¡D+Ï #˚yê¬sπ yÓ÷! ˇø£kÕ] mes√ ˇø£sT¡ eTs¡D+Ï #ê&É≥, n‘·ìì #·÷&Ée∫Ãq yê]‘√ ˇø£&˝ç ≤ nHêï&TÉ ≥ ªªì»+>± áj·Tq #·∫Ãb˛j·÷&ÉT>±ã{Ϻ ã‹øÏb˛j·÷&ÉT, >±˙ ã Á ‹≈£î+fÒ ì»+>± #·∫Ãb˛j˚Tyê&˚µµ nì n˝≤π> >±+BÛ eTVü‰‘·Tàì |ü]dæ‹ ∆ >∑÷&É nì eTq+ }Væ≤+#·e#·TÃ. nsTT‘˚ m+‘· >=|üŒyê¬s’Hê e÷qe⁄˝Ò>∑qTø£ u≤<Ûä|ü&çrs¡T‘ês¡T. |üXÊÑêÔ|ü|ü&Ée#·TÃ>∑÷&É. ø±˙ eTVü‰‘·Tà\T, ne‘ês¡ |ü⁄s¡Twüß\T u≤<Û| ä & ü & É +É y˚sπ $<Û+ä >± e⁄+≥T+~. yês¡T Ä<Ûë´‹àø£ y˚‘\Ô· T >∑qTø£ m|üŒ{Ï »ãT“≈î£ n|üŒ{Ï eT+<äT— ªC…k’ Õ <˚X,Ÿ yÓk’ Õ y˚wµt nì u≤u≤ nqï≥T¢ <˚X¯ø±˝≤\qT ã{Ϻ y˚cÕ\qT n+fÒ ne‘êsê\qT e÷s¡Tdü÷Ô n|üŒ{Ï s√>±ìøÏ ‘·–q eT+<äTqT ø£ì| ô {Ïe º TØ sTTkÕÔsT¡ . n<˚ yê] | Á ‘ü ´˚ ø£‘.· <äTwüº •ø£D å , •wüº s¡øD å£ #˚jT· &ÜìøÏ eT∞fl eT∞fl ne‘·]dü÷H Ô ˚ e⁄+{≤s¡T. n{≤¢ ne‘·]+∫q yêπs |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±s¡T>∑÷&Ü. Äj·Tq á X¯Øsêìï <Ûä]+∫ e∫Ãq|ü⁄Œ&TÉ ø£* | Á u ü ≤Û yêìï n]ø£{ºÏ eTq\qT düHêàsêZq q&ç | æ + #· & ÜìøÏ nH˚ ø £ $<Û ë \ Á | ü j · T ‹ï + #ês¡ T . Ä<Ûë´‹àø£‘≈· î£ e∫Ãq á s¡T>∑à‘·qT ìyê]+#·&ÜìøÏ nH˚ø£ Wwü<ëÛ \qT eTqø£+~+#ês¡T. ny˚` <Ûsä à¡ | Á u ü ÀÛ <Ûe ä TT, >∑Ts¡T kÕ+Á|< ü ëj·÷ìï >ös¡$+∫ bÕ{Ï+#·&e É T÷, eTVü‰‘·Tà\ d ù e, yê] uÀ<Û\ä qT Ä#·]+#·&e É TT. M{Ïì Ä#·]+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ Áø£eT+>±

eTq˝À e÷s¡TŒ e∫à düHêàsêZìøÏ ekÕÔeTì, ø£*eT\+ eTqø£+≥<ä˙ Äj·Tq uÀ~Û+#ês¡T. nsTT‘˚ Äj· T q Á | ü j · T ‘· ï + |ò ü * +#· ˝ Ò < ä ì eT≥T≈£î #Ó|Œü ˝e Ò TT. ÄHê&ÉT Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒqT, uÛøÑ ÔÏ n+fÒq÷ nsTTwü‘º · e⁄qï | Á »ü \T, eTq X¯øøÔÏ Ï $T+∫q nr‘·yTÓ q Æ X¯øÔÏ ˇø£{Ï e⁄qï<ì ä , <ëìì ÄÁXs¯ TTùdÔ ‘·eT ø√]ø£\T HÓsy ¡ s˚ T¡ ‘êj·Tì uÛ≤$düTH Ô êïsT¡ . H˚{Ï | Á »ü \˝À #ê˝≤ eT+~ u≤u≤\H√, kÕ«eTT\H√, neTà\H√ ÄÁX¯sTT+∫ ‘·–q |òü*‘ê\qT bı+<äT‘·THêïs¡T.ø£qTø£ Á|ü»\ eTqdüT‡\˝À ªuÛÑøÏÔµ nH˚ ;»+ |ü&ç+~ >∑<ë! Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ @$T{À ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ nsTTwü‘º · ‘=*–b˛sTT+~>∑<ë!! Ç<ä+‘ê u≤>±H˚ e⁄+~. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTqø£se Ô¡ ´y˚T$T{Ï? nì eTq≈£î nì|æ+#·e#·TÃ. eTq+ #˚j·Te\dæ+<ä˝≤¢ |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±s¡T sTT∫Ãq Wwü<Ûë\qT ã\e+‘·+>±HÓ’Hê ùd$+#·&Éy˚T. n$ ì»+>± neTè‘·‘T· ˝≤´˝Ò nsTTHê eTq n+‘·sê+‘·sê\˝À yê{Ï|≥ ü ¢ $eTTK‘· e⁄+≥T+~ >∑qTø£ n$ eTq bÕ*≥ Wwü<ëÛ ˝Ò ! yê{Ïì ã\+‘·+>±HÓH ’ êd ù $+#·&yÉ TÓ +<äTø£+fÒ ˇø£yfi˚ ¯ eTq+ |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±s¡T #Ó|Œæ q yê{Ïì bÕ{Ï+#ê\qT≈£îHêï Ä#·s¡D˝À ô|≥º˝Òø£b˛‘·THêïeTT >∑qTø£. |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±] | Á u ü +ÑÛ »q+ | Á u ü ≤Û $düTq Ô ï á ø±\+ m+‘√ $•wüy º TÓ q Æ ~. á ø±\+˝À J$düTq Ô ï eTq+ m+‘√ uÛ≤>∑´XÊ\Ts¡yT˚ . |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±s¡T eTq˝≤+{Ï m+<ä]H√(|æ#T· Ãø\£ qT) @<√ ˇø£ $Twü‘√ ‘·eT#Ó+‘·≈£î #˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T, #˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T, kÕsTTdüìï~øÛ Ï #˚sT¡ kÕÔsT¡ >∑÷&É. |üP»´Áo e÷wüsº T¡ >±]ì u≤u≤ ‘·eT #Ó+‘·≈î£ #˚sT¡ Ã≈î£ qï |ü$‘Á y · TÓ q Æ $•wüy º TÓ q Æ s√E |òã Áæ e] ‘=$Tà~. ø£qTø£ á |òæÁãe] ‘=$Tà~q eTq X¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î eTôVA‘·e ‡ + »s¡T|ü⁄≈£î+<ëeTT. á ø£è‘·»‘„ ê eTôVA‘·e ‡ dü+<äs¡“¤+>± m+<äs√ |üP»´Áo e÷wüºs¡T>±] e<ä›≈£î sêyê\ì, Äj·Tq Ç#˚à Ä<Ûë´‹àø£‘· nH˚ Wwü<ëÛ ìï d ù $+∫ ì‘ê´q+<ä e TH˚ Äs√>±´ìï bı+<ë\ì |ü P »´Á o e÷wüsº T¡ >±]ì bÁ Õ]∆<ë›eTT. n˝≤ »s¡>±\ì Ä•<ë›eTT.

C…’ kÕsTT e÷wüsº Y

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


13

sêeTT&ÉT, ø£èwüßí&˚ sêeTø£èwüßí&ÉT |òÁæ ãe] 2012

sêeTø£èwüí »j·T+‹ dü+<äs“¡ e¤ TT>± Å|ü‘´˚ ø£ yê´dü+

oÁ sêeTø£èwüí |üse¡ TVü≤+dü 1936e dü+e‘·‡s¡eTT |òÅæ ãe] HÓ\ 18e ‘˚Bq |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ sêÅweºü TT˝Àì ø±e÷s¡TŒ≈£LsY nH˚ ∫qï Å>±eTeTT˝À, ≈£îBÛsêyéT #Û{· ÀbÕ<Ûë´j·T, #·+Å<ëeTDÏ<$˚ nH˚ |ü⁄D´<ä+|ü‘T· \≈£î »ìà+#ês¡T. |üse¡ TVü≤+dü≈î£ ‘·*<¢ +ä Å&TÉ \T ô|{Ïqº HêeTeTT >∑<ë<Ûsä T¡ &ÉT. ∫qï ‘·qeTT˝ÀH˚ |ü⁄sêDeTT\˝Àì ø£<\ä∏ qT m+‘√ ÅX<¯ >∆ä ±, Ädüø>ÔÏ ± $H˚yês¡T. ∫qï‘·qeTTq Äs¡e dü+e‘·‡s¡eTTq ˇø£kÕ] Äø±X¯e÷s¡eZ TTq b˛‘·Tqï ø=+>∑\ u≤s¡TqT#·÷∫, düe÷~Ûd‹úæ ì bı+~Hês¡T. 5e dü+ˆˆ˝À dü÷ÿ\T≈£î |ü+|æHê ≈£L&Ü #·<Tä e⁄ MT<ä n+‘· m≈£îÿe ÅX<¯ ∆ä #·÷ù|yês¡T ø±<äT. 1843e dü+ˆˆ˝À ‘·+Å&ç eTs¡D≤q+‘·se¡ TT 1849˝À ô|<ä› nqï>±¬s’q sêeT≈£îe÷sY>±]e<ä›≈£î >∑<ë<Ûsä T¡ &ÉT ø£\ø£‘êÔ #˚]Hê&ÉT. sêeT≈£îe÷sY m˝≤¬>H’ ê ‘·eTTàì #·~$+#ê\ì ‘·\#ê&ÉT. ø±ì, <ëìøÏ >∑<ëÛ <Ûsä T¡ &ÉT,

ˇø£ s√Eq ªª‘·©¢ ˙ <äsÙ¡ qeTT ø±ì á »qàeTT eè<∏ë! H˚qT J$+∫ eT≥T≈£î @$T ˝≤uÛeÑ TT?µµ nì >√&≈É î£ y˚˝≤&ÉT‘·Tqï ø£‹Ôì rdü T ø=ì J$‘· |ü ] dü e ÷|æ Ô ø Ï Å|üjT· ‹ï+#·>±, ˇø£ÿkÕ]>± Åo sêeTø£èwüí |ü s ¡ e TVü ≤ +dü rÅe dü e ÷~Û d æ ú ‹ ˝À eTTì–b˛j·÷s¡T.

ªªJeqeTTq≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT #·<äTe⁄‘√ |üìj˚T$T? <Óe’ ‘ê«ìï ø£qT>=q&ÉeTT e÷qe J$‘· Å|<ü ëÛ q ÄX¯jT· eTT ø±yê*. <ëìì bı+~ rsê*µµ nì ã<äT*#ÓÃqT. b˛‘·q uÛ≤>∑e‘·eTT˝À Å|üVü‰¢<äTì #˚‘·|ü*øÏ+∫q á e÷≥ ªªìs¡ à \eT+<ëøÏ ˙ M∫ø£ \ ‘· ÷ >∑ T sêj· T +#· # · q TH˚ ‘·s+¡ –DT\≈£îµµ nqï~ m+‘· dü‘´· eTT! sêDÏsêdüeTDÏ<$˚ <äøDåÏ XÒ «¯ s¡+˝À ì]à+∫q ø±[ Ä\j·TeTTq≈£î sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü, |üPC≤]>± ìj·T$T+#·ã&ÓqT. sêeTø£èwüßí&ÉT ø±∞e÷‘· m<äT≥ ≈£Ls=Ãì ìs¡+‘·s¡<Ûë´qeTT˝À eTTì–b˛j˚Tyês¡T.

13 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


14

‘· s ¡ # · T >±, ªª‘· © ¢ ! ø£ q |ü & É y ˚ $ T? <ä j · T <ä \ #· y ˚ $ T? ø£s¡TDÏ+#·T. ìqTï #·÷#˚ uÛ≤>∑´eTT Å|ükÕ~+#·T!µµ nì $\|æ+#˚yês¡T. ˇø£ s√Eq ªª‘·©¢ ˙ <äsÙ¡ qeTT ø±ì á »qàeTT eè<∏ë! H˚qT J$+∫ eT≥T≈£î @$T ˝≤uÛeÑ TT?µµ nì >√&É≈î£ y˚˝≤&ÉT‘·Tqï ø£‹ìÔ rdüTø=ì J$‘· |ü]düe÷|æøÔ Ï Å|j ü T· ‹ï+#·>±, ˇø£ÿkÕ]>± Åo sêeTø£èwüí |üse¡ TVü≤+dü rÅe düe÷~Ûd‹úæ ˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. ø±∞<˚$ $Å>V∑ ≤ü eTT qT+&ç ~e´ø±+‘·T\T ‘·q˝ÀøÏ Å|üdü]+#·≥eTT, ∫s¡Tqe⁄«\‘√ Äos¡«~+#·T ø±∞e÷‘· <äsÙ¡ qeTT bı+~Hês¡T. |üse¡ TVü≤+dü nsTTHês¡T. ‘·sT¡ yê‘· ‘·*¢ ø√]ø£qT nqTdü]+∫ XÊs¡<ë<˚$ì $yêVü≤e÷&çHês¡T. ø±∞e÷‘· nqTÅ>V∑ ≤ü e÷ nqï≥T¢ uÛs’… M¡ Åu≤Vü≤àDÏ nqT jÓ÷–ì sêeTø£èwüßìí e<ä≈› î£ e∫à ‘·qT kÕ~Û+∫q ‘·+Å‘k· Õ<Ûqä \ìï+{Ï˙ sêeTø£èwüßìí øÏ H˚]Œq~. XËe’ , yÓw’ eíü |ü+&ç‘T· \ düuqÑÛ T @sêŒ≥T#˚d,æ dü+|üPs¡í $#ês¡D ‘·<Tä |ü], uÛs’… M¡ Åu≤Vü≤àD° Åo sêeTø£èwüß\í ì uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì ne‘ês¡eTT>± Å|øü {£ +Ï ∫+~. »>∑Hêà‘· Ä<˚XÊqTkÕs¡+>± ªª‘√‘ê|ü⁄]µµ nqT C≤„ì sêeTø£èwüßìí øÏ ìs¡TD Z |üsÅ¡ ãVü≤à kÕ<Ûqä eTT #˚jT· T $<ÛëqeTT ‘Ó*j·T|üs¡#ÓqT. sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü Ä kÕ<ÛäqqT ≈£L&Ü eT÷&ÉT s√E\˝ÀH˚ kÕ~Û+#ÓqT. á dü‘·´eTTqT Ç‘·s¡ eT‘·eTT\ $<ÛëqeTT\qT ôd’‘·+ Ä#·]+∫ kÕ~Û+#ês¡T. á $<Ûeä TT>± uÛ>Ñ e∑ <äe‘ês¡yTÓ qÆ Åo sêeTø£ è wü í |ü s ¡ e TVü ≤ +dü $_Û q ï e÷s¡ Z e TT\˝À Ä‘êàqTuÛ÷Ñ ‹ bı+~ $X¯«»˙q eT‘·eTTqT Å|uü À~Û+#ês¡T. sêeTø£èwüßìí n<äT“¤‘X· ø¯ øÔÏ Ï m+<äs√ j·TTe≈£î\T Äø£]¸‘T· ˝…]’ . yê]˝À nÅ>>∑ D ∑ T´&ÉT $y˚ø±q+<ä. ‘·q C≤‹ Wqï‘·´eTTqT— ‘·q C≤‹ Ä<Ûë´‹àø£ dü+|ü<qä T $X¯«yÓT\¢

>∑ < ë<Û ä s ¡ T &É T kÕ–+#· e \dæ q »>∑ ‘ Y ø £ fi ≤´DuÛ ≤ s¡ e TT n˝≤¢ ‘· q ô|’ ñ+∫Hê&Éì #Ó|üŒ≥eTT, neùdú >±s¡T #Ó|æŒq≥T¢>± |üs¡eTVü≤+dü ìsê´DeTT, ÅokÕsTT ‹]–˝Ò∫q düeTj·TeTT ˇø£{>Ï ± e⁄+&É≥eTT Áo kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT ˝À #·÷&Ée#·TÃ.

yÓ\T¬>‹Ô#ê{ÏHês¡T. Åo $y˚ø±q+<äTì#˚ kÕú|æ+|üã&çq sêeTø£èwüí $TwüHé Ä<Ûë´‹àø£ ùdyêø±s¡´Åøe£ ÷\T, e÷qe ùdyê ø±s¡´Åøe£ TeTT\T Å||ü +ü #· eTqïq\qT bı+~q$. sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü uÀ~Û+∫q düs¡«eT‘· kÂÅu≤Û Å‘T· ‘·«eTT, Åo •]&û kÕsTTu≤u≤ ne‘ês¡ ø±s¡´eTT ˇπø $<ÛëqeTT ø£*–j·TTqï$. u≤u≤ ‘·q 72 >∑+≥\ düe÷~Û ‘·sê«‘· n˝≤¢ Ä»„ y˚Ts¡øπ ‘êqT ‹]– e#êÃqì, >∑<ë<Ûsä T¡ &ÉT kÕ–+#·e\dæq »>∑‘Yø£fi≤´DuÛ≤s¡eTT n˝≤¢ ‘·qô|’ ñ+∫Hê&Éì #Ó|üŒ≥eTT, neùdú >±s¡T #Ó|æŒq≥T¢>± |üse¡ TVü≤+dü ìsê´DeTT, ÅokÕsTT ‹]–˝Ò∫q düeTj·TeTT ˇø£{Ï>± e⁄+&É≥eTT Áo kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT ˝À #·÷&Ée#·TÃ. á Áo sêeTø£èwüí »j·T+‹ s√E yê] uÀ<Û\ä qT dü<ë eTqqeTT #˚dæ Ä#·]+#·Tø=q&ÉyT˚ eTqeTT düeT]Œ+#˚ <äøD åÏ .

l sêeTø£èwüí|üs¡eTVü≤+dü eTVü‰‘·Tà\˝À m+‘√ $•wü º y Ó T Æ q yês¡ ì |ü P »´Áo e÷dü º s ¡ T >±s¡ T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Ä<Ûë´‹àø£ ÁX‚j·TdüT‡qT ø£*–+#˚ l sêeTø£èwüß\í J$‘· #·]Á‘·, dü+ã+~Û‘· Á>∑+<Ûë\qT |ü P »´ u≤ãT>±s¡ T m+<ä ] #˚ ‘ · H √ bÕsêj· T D #˚sTT+#ês¡T. #·<Tä es¡T\ kÂ\uÛ´Ñ + ø√dü+ SMBT Á≥düTºyês¡T á |ü⁄düÔø±\qT≈£L&Ü $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ Á>∑+<Ûë\˝≤>±H˚ uÛ≈Ñ î£ \Ô T á |ü⁄düøÔ ±\qT Á≥düTyº ê] qT+&ç ø=qTø=ÿì, á dü<eä ø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√>∑\s¡T.

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


15

Åo >∑Ts¡Tì n+‘·sê∆q ©\ |òÁæ ãe] 2012

Åo >∑Ts¡Tì n+‘·sê∆q dü+<äs“¡ e¤ TT>± Å|‘ü ´˚ ø£ yê´dü+

n~ ãVüQ<Ûëq´ HêeT dü+e‘·‡s¡eTT, ñ‘·sÔ êj·TD |ü⁄D´ø±\+. dü÷s¡T´&ÉT ≈£î+uÛsÑ ê•˝À, ãèVü≤düŒ‹ ø£Hê´sê•˝À Å|yü •˚ +#ês¡T. ••s¡ ãTT‘·Te⁄, e÷|òTü e÷düeTT, ø£èwüí |üøeå£ TT, bÕ&É´$T, X¯óÅøy£ ês¡+. Åo >∑Ts¡T&ÉT`qèdæ+Vü≤ düsd¡ «ü ‹ kÕ«$T ‘·q‘√ ø£*dæedüTqÔ ï q\T>∑Ts¡T •wüß´\T kÕj·T+<˚e⁄&TÉ , q+~X¯sà¡ , qs¡V≤ü ]ø£$, dæ<∆ä düsd¡ «ü ‘·T\‘√ Åo XË\’ eTT e<äq› Tqï bÕ‘êfi¯>+∑ >∑ e<ä≈› î£ #˚sês¡T. nø£ÿ&É kÕïq+ #˚dæ q\T>∑Ts¡T •wüß´\qT |ü⁄wüŒ ÄdüqeTT dæ<+∆ä #˚jT· eTì, •wüß´\qT ÄC≤„|+æ #ês¡T. ‘·sê«‘· Ä ÄdüqeTTqT q~ô|’ e⁄+#·eTì Ä<˚•+#ês¡T. •wüß´\T n˝≤ #˚jT· >±H˚ Åo >∑Ts¡T&ÉT, ªªá |üP\Hêe˝À bÕ‘êfi¯>+∑ >∑ <ë{Ï ÅoXË\’ + #˚], eT*¢U≤s¡Tq® Tì‘√ ◊ø£´+ #Ó+<äT‘êeTT. MTs¡+<äs÷¡ ‹]– >∑+<Ûsä «¡ |ü⁄s¡+ yÓfifl¯ +&çµµ nì Ä<˚•+#ês¡T. Ä e÷≥ $q>±H˚ •wüß´\T ìX‚Ãwüß˝º H’… ês¡T. ø£˙ïs¡T ø±s¡Tdü÷Ô n˝≤H˚ ì\ã&ç Ä Ä»„≈î£ ø£è+–b˛j·÷s¡T. n+‘· Åo >∑Ts¡T&ÉT yê]ì z<ës¡Tdü÷Ô ªªÅ|j æ T· •wüß´˝≤sê! MTs¡T ~>∑T\T |ü&eÉ <äT.› MTs¡T >∑+<Ûsä «¡ |ü⁄s¡+ yÓfi¯fl+&ç, nø£ÿ&É m|ü &É÷ MT≈£î e÷ <äs¡Ùq+ \_ÛdüTÔ+~. uÛøÑ ˝ÔÏ ìÒ yê]øÏ ø£ìŒ+#·ø,£ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î e÷Å‘y· T˚ <äsÙ¡ q$Te«<ä\∫ y˚TeTø£ÿ&É >∑T|üsÔ ÷¡ |ü+˝À e⁄+{≤eTT. y˚TeTT Äq+<ä ì\j·÷ìøÏ yÓfió¯ HÔ êïeTT. y˚TeT#·{øÏ Ï #˚s>¡ ±H˚ n+<äT≈£î >∑Ts¡T>Ô ± Hê\T>∑T ‘êeTs¡ |ü⁄e⁄«\T á q~˝À ø=≥Tºø=ìekÕÔsTT. MT q\T>∑Ts¡T yê{Ïì Å|ükÕ<ä+>± rdüTø√+&ç. MTs¡T yê{Ïì ÅbÕD+ø£+fÒ m≈£îÿe>± uÛÅÑ <|ä sü T¡ #·Tø=ì, |üPõ+#·Tø√+&ç. Ç~ e÷ Å|eü ÷D+. dü+X¯sTT+#·sê<äTµµ nì Ä<˚•+∫, Ä |üP\ Ädüq+ô|’ ~e´‘˚»düT‡‘√ ‘·s*¡ b˛j·÷s¡T. Ç+‘·˝À Åo >∑Ts¡T&ÉT, yê] |üP\ Hêe ø£qTeTs¡T¬>’ n+‘·]Ω‘·yÓTÆ+~. •wüß´\T ø£˙ï{Ï‘√ Ä ~X¯#T· ≥÷º#÷· dü÷Ô ìX‚Ãwüß˝º ’… ì\ã&çb˛j·÷s¡T. Ç+‘·˝À ø=+<äsT¡ uÒd\Ôü T Ä •wüß´\ e<ä≈› î£ e∫à ªªnj·÷´! y˚TeTT q~ Äe* ˇ&ÉTq¶ ˇø£kÕ«$T ‘·÷s¡TŒyÓ|’ ⁄ü yÓfió¯ +Ô fÒ #·÷#êeTT. yê] ø±fi¯fl≈£î ã+>±s¡T bÕ<äTø£\THêïsTT. ø±cÕj·TeÅd+Ôü <Û]ä +#ês¡T. #˚‹˝À

<ä+&ÉeTT e⁄+~. Äj·Tq e÷‘√ ªMTs¡T yÓ[fl e÷ •wüß´\‘√ y˚TeTT MT¬ø<äTs¬ q’ ≥T¢ #Ó|Œü +&ç. Hê\T>∑T |ü⁄e⁄«\T qB»˝≤\˝À ø=≥Tºø=ì ekÕÔsTT. n$ rdæyê]øÏe«+&ç. e÷ ù|s¡T qèdæ+Vü≤ düsd¡ «ü ‹. y˚TeTT dü÷\ú s¡÷|ü+˝À ø£<∞ä eqeTT yÓ&TÉ ‘·THêïeTT. ø±ì >∑T|üÔ s¡÷|ü+˝À >±D≤Z|⁄ü s+¡ ˝ÀH˚ e⁄+{≤eTT. nø£ÿ&É m|ü &É÷ e÷ ùde˝À ìeT>∑ïyÓTÆ e⁄+&ÉeTì #Ó|Œü +&çµ, nì #Ó|⁄ü qÔ ï+‘·˝À `` Hê\T>∑T |ü⁄e⁄«\T qB»˝≤\˝À ø=≥Tºø=ìsêe≥eTT ø£ìŒ+∫+~. n+‘· Ä u…d\Ôü T Ä q~˝À <ä÷øÏ Ä |ü⁄e⁄«\qT •wüß´\≈£î n+~+#ês¡T. |üP\T rdüTø=ì Ä •wüß´\T ø£fifl¯ ø£<Tä ø› =ì >∑+<Ûsä «¡ q>∑s+¡ eTsƒ+¡ ˝ÀøÏ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. Åo >∑Ts¡Tì kÕ>∑q+|æ nø£ÿ&ç Å|»ü \T e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥÷ eTsƒ+¡ #˚sT¡ ø=ì #·÷ùddü]øÏ, Åo>∑Ts¡T&ÉT j·T<Ûë|üPs¡«+ ‘·eTkÕúq+˝À ≈£Ls¡TÃì ø£ìŒ+#ês¡T. n+<äs÷¡ ÄX¯Ãs¡´#·ø‘Ï T· ˝…’ qeTdüÿ]+#˚d]ü øÏ Åo qèdæ+Vü≤ düsd¡ «ü ‹ kÕ«$T n+‘·]Ω‘·T˝…’Hês¡T. n+‘·{Ï‘√ Ä Å>±eTdüTú\≈£î Ä ne‘ês¡eT÷]Ôì kÕe÷q´ e÷qe⁄ì>± dü+X¯sTT+#·≥eTT m+‘·{Ï n|ü#ês¡y÷Ó ns¡eú TsTT+~. n+<äs÷¡ Ä düs«¡ >∑‘T· ìøÏ kÕcÕº+>∑ qeTkÕÿs¡eTT #˚dTü ø=ì ‘·eT Çfi¯fl≈£î yÓ[b¢ ˛j·÷s¡T. Ä |üPe⁄\T Å|kü Õ<ä+>± bı+~q •wüß´\˝À ˇø£&q’Ó dæ<ä∆ düs¡dü«‹, ‘·q eTqdüT‡qT >∑Ts¡TbÕ<ë\ô|’ ì\T|ü⁄ø=ì ªÅo >∑Ts¡T#·]Å‘·µ qT ≈£L]Ã á »>∑‹øÏ n+~+#ês¡T.ª Åo >∑Ts¡T#·]Å‘µ· sTTVü≤+˝À |ü⁄s¡TcÕsê∆\qT, ‘·<Tä |ü] |üse¡ ÷sê∆ìï ø£*+Z #˚ Å>+∑ <Ûsä ê»eTT. Bì bÕsêj·TD e\q, düTKeTT, |ü$Å‘‘· ,· XÊ+‹ ø£\T>∑T‘êsTT. bÕbÕ\T, s√>±\T, q•kÕÔsTT.

XÀ¢ˆˆ

ªªnqdü÷j·÷ >∑s“¡ s¤ ‘¡ ï· : uÛÀ>∑, yÓ÷ø£å düTKÅ|<ü 'ä ˆ Åo bÕ<äe\¢u'ÑÛ bÕ‘·T Åo qèdæ+Vü≤ düsd¡ «ü ‹ ˆˆ µµ Åo <ä‘êÔjT· >∑Ts¡y˚ qeT:!

15 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


16

ÁokÕsTTu≤u≤ ∫Á‘·|ü≥+ (9) Á|üuÛ≤‘·ø±˝Ò >∑Ts¡Tdüàs¡D+ leT‹ y˚<eä ‹ |òÁæ ãe] 2012

yÓTT<ä≥ |üse¡ ÷‘·à ˇø£ÿ&˚ ñHêï&ÉT. Äj·Tq nH˚ø£ s¡÷bÕ\T <Û]ä +#ê&ÉT. n+fÒ nìï s¡÷bÕ\÷ Äj·Tq˝ÀH˚ ñHêïj·Tqïe÷≥. yê{Ïqìï+{Ï˙ kÕø°å uÛ÷Ñ ‘·T&Ó’ #·÷dü÷,Ô $H√~dü÷Ô e⁄+{≤&ÉT ø±ã{Ϻ yê{Ïør£ ‘·+>± ≈£L&Ü Äj·Tq ñHêï&ÉT. nsTT‘˚ á düèwæøº +£ ‘·{øÏ ° >∑eT´y˚T$T{Ï? |üse¡ ÷‘·à Äq+<äd«ü s¡÷|ü⁄&ÉT. n+fÒ n+‘·T˝Òì ‘·è|æ,Ô XÊ+‘·T\T Äj·Tq dü«+‘·+. n~ Äj·Tq düV≤ü »dæ‹ú . nsTT‘˚ á düèwæº˝Àì düø£\Jesê•ø° HêHês¡÷bÕ\‘√ ≈£L&çq á düèwæº nqTuÛÑeeTe⁄‘·÷+&É≥+ e\q n$

˝À|æ+#êsTT. n+‘·sê+‘·sê\˝À n$ ≈£L&Ü |üse¡ ÷‘·à dü«s¡÷|üyT˚ >∑qTø£ n+‘·T˝Òì ‘·è|æ,Ô XÊ+‘·T\ ø√dü+ ‘·|qü yê{ÏøÏ düV≤ü »dæ<e∆ä TT. á düø\£ #·sê#·s¡ düèwæº mø£ÿ&ÉqT+∫ ñ<ä“$¤ +∫+<√ Ä |üse¡ ÷‘·à˝À \sTT+∫q|ü &˚ düèwæ˝º Àì HêHê‘·«eTT q•+∫ n+‘·T˝Òì XÊ+‹, Äq+<ë\T düV≤ü »eTÚ‘êsTT. n~ kÕ~Û+#·&yÉ T˚ á düèwæj º TÓ Tø£ÿ >∑eT´+. eT] düèwæj º TÓ Tø£ÿ >∑eTqy˚T$T{Ï? n+‘·T˝Òì XÊ+‹, Äq+<ë\T |üPs¡‘í «· eTqT≈£î+fÒ, düèwæj º TÓ Tø£ÿ >∑eTqeT+‘ê |üPs¡‘í «· + qT+∫ |üPs¡‘í «· + yÓ|’ ⁄ü ≈î£ yÓfió¯ ‘·÷e⁄+≥T+~. n+fÒ düèwæº n+‘ê |üPs¡‘í «· + qT+∫ |ü⁄{Ï+º ~. |üPs¡‘í «· + yÓ|’ ⁄ü |üjT· ìdü÷,Ô |üPs¡‘í «· +˝À ø£*dæb˛‘·T+~. n<˚ düèwæº jÓTTø£ÿ >∑eTqeTT. düèwæº yÓTT<ä˝q’… |ü &˚ ø±\+ yÓTT<ä˝+’… ~. ø±\eT+fÒ e÷s¡TŒ\ düe÷Vü‰s¡+. e÷s¡TŒ\+fÒ nqTuÛyÑ ê\T, C≤„|øü ±\T, düàè‘·T\÷, yê{Ïø±<Ûës¡+ ø±s¡´`ø±s¡D dü+ã+<Ûë\T (ˇø£ |üì »s¡>±\+fÒ <ëìøÏ ø±s¡Dy˚T<√ ñ+&Ü*). yê{Ï e´ø£sÔ ÷¡ |üyT˚ eTq J$‘ê\˝À ‘ês¡d˝æ ¢Ò edüTeÔ ⁄\T, e´≈£î\Ô T, dü+|òüT≥q\T. M{Ï˝À Å|ü‹<ëìø° ˇø£ J$‘·ø±\+ e⁄+≥T+~. eTq≈£î˝≤π>, eTq˝Àì Å|‹ü n+X¯+ ˝≤π>, M{Ï˝À Å|‹ü B (n~ edüTyÔ H’Ó ê, e´¬øHÌÔ ê, dü+|òTü ≥HÓH’ ê) @<√ ˇø£ düeTj·T+˝À |ü⁄&ÉT‘·T+~. ø=+‘·ø±\+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. @<√ ˇø£ düeTj·T+˝À ñìøÏì ø√˝ÀŒ‘·T+~ ` n+fÒ q•düT+Ô ~. n˝≤ düèwæ˝º Àì Å|‹ü n+XÊìø° »s¡T>∑T‘·T+~. ˇø£sø¡ +£ >± #ÓbÕŒ\+fÒ á dü÷Å‘y· T˚ á düø\£ #·sê#·s¡ düèwæ˙º bÕ*dü÷Ô e⁄+≥T+~. n+<äTøπ Å‹eT÷s¡T\Ô T á düèwæìº q&ç|dæ ÷ü Ô e⁄+{≤s¡ì eTq ô|<ä\› T #ÓãT‘ês¡T. n+<äTøπ

16 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


17

Å|‹ü <ëì˙ düèwæ#º ù˚ d X¯øìÔÏ , dü+ø£˝≤Œ˙ï, eTÚ*ø£ dü÷Å‘ê˙ï ÅãVü≤à<˚e⁄&É˙, Å|‹ü <ëì˙ ø=Hêïfi¯ófl ñìøÏ ñ+&˚≥≥T¢ #˚j·T>∑*–q X¯øÏÔ˙, dü+ø£˝≤Œ˙ï, eTÚ*ø£ dü÷Å‘ê˙ï $wüß<í e˚ ⁄&É˙, Å|‹ü <ëì˙ q•+|üCùÒ d X¯ø˙ÔÏ , dü+ø£˝≤Œ˙ï, eTÚ*ø£ dü÷Å‘ê˙ï |üsy¡ T˚ X¯«s¡T&É˙ nHêïs¡T. >∑Ts¡T<Ûë´q XÀ¢ø+£ Ç˝≤ #ÓãT‘·T+~ ` XÀ¢ˆˆ >∑Ts¡TÅs“¡ V¤ ‰ü à >∑Ts¡T]«wüß'í >∑Ts¡Tsπ y› √ eTùV≤X¯«s¡' ˆ >∑Ts¡TkÕ‡ø屑Y |üsÅ¡ ãVü≤à ‘·ôdà’ Åo >∑Ts¡yq˚ eT' ˆˆ dü<Tä sZ T¡ y˚ ÅãVü≤à, $wüßí eTùV≤X¯«s¡\˙, Äj·TH˚ kÕø屑·÷Ô M{ÏøÏ eT÷\ø±s¡≈î£ &Óq’ |üsÅ¡ ãVü≤àeT˙, n≥Te+{Ï >∑Ts¡Te⁄≈£î qeTdüÿ]düTHÔ êïq˙ á XÀ¢ø±ìøÏ ns¡+ú . nsTT‘˚ á ÅãVü ≤ à, $wü ß í , eTùV≤X¯ « s¡ T \ düeTÅ>∑‘·‘ê«ìï >∑Ts¡Tdü«s¡÷|üeTì m+<äTø£Hêïs¡T? m+<äTø£+fÒ á eT÷\dü÷Å‘y· T˚ , düeTÅ>‘∑ ‘· «· y˚T eTq≈£î á düèwæº nXÊX¯«‘·eTì ìs¡+‘·s+¡ uÀ~Ûd÷ü Ô e⁄+≥T+~ >∑qTø£. á dü÷Å‘·+ Ä<Ûës¡+>± eTq≈£î <ä«+<ë«\T nqTuÛeÑ eTÚ‘·÷ e⁄+&É≥+e\¢, sê>∑ <˚«wü ndü÷j·÷~ uÛ≤yê\e\¢ edüTeÔ ⁄\T, e´≈£î\Ô T dü+|òTü ≥q\ |ü≥¢ mH√ï nXÊX¯«‘·yÓTÆq ã+<Ûë˝Òs¡Œ&ÉT‘·÷e⁄Hêï, n$ dü¬s’q$ ø±eì, nXÊ+‹ ø±s¡ø±\˙ ìs¡+‘·s¡eT÷ eTq≈£î >∑Ts¡T#Ô d˚ ÷ü HÔ ˚ e⁄+≥T+~ á eT÷\dü÷Å‘+· . n+‘˚ø±<äT. á eT÷\dü÷Å‘êìï q&ç|dæ ÷ü Ô e⁄qï ˇø£ eTVü≤‘·sÔ y¡ TÓ qÆ ‘·‘Ô·«+ <ëìì ìj·T+Å‹dü÷Ô, <ëìø£r‘·+>± e⁄+<äì, n~ XÊX¯«‘·yTÓ qÆ <ä˙, n<˚ bı+<ä<–ä q<ä+≥÷ eTq\qT ì‘·´+ Åù|sπ |æd÷ü Ô e⁄+≥T+~. n+<äTøπ n~ >∑Ts¡T‘·‘«·Ô +. dü<Tä sZ T¡ e⁄ jÓTTø£ÿ ì»dæ‹ú . n+<äTøπ dü<Tä sZ T¡ e⁄ Å‹eT÷s¡T\Ô düeTÅ>∑ s¡÷|üeTj·÷´s¡T. <ëì e´ø£Ô s¡÷|üyT˚ eTqeT<Û´ä eTq˝À ˇø£s¡T>± dü+#·]+#˚ dü<äTZs¡T dü«s¡÷|ü⁄˝…’q eTVü‰‘·Tà\T. yê]˝À nÅ>∑>∑DT´\T, ø√Væ≤q÷sY eÅ»+ e+{Ï yês¡÷ Åo •]&û kÕsTTHê<ÛTä \T. n+<äTøπ Äj·Tq ‘·\#·T≈£î+fÒ ì|ü , ˙s¡T ˇπø #√≥ |ü⁄&É‘êsTT, ≈£L\uÀ‘·Tqï eTd”<Tä ô|ø’ |£ ü |ü&≈É î£ +&Ü Ä–b˛‘·T+~, |ü⁄* Äj·Tq bÕ<ë\#Ó+‘· dü<‹Zä bı+<äT‘·T+~. uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î uÀ~Û+#·&É+ ø√dü+ dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T‘êsTT. uÀ<Ûä Äj·Tq ì»s¡÷|üyTÓ ‘Æ ˚ Äj·Tq <˚V≤ü +, s¡÷|ü+ <ëìøÏ ˇø£ Ä#êä<qä . Äj·Tq »qqeTT+&û, »qq+ ˝Òìyê&ÉT,

Äj·Tq X¯Øs¡+‘√ e⁄+&ç≈£L&Ü X¯ØsêìøÏ |ü]$T‘·T&ÉT ø±&É T . Äj· T q eTs¡ D Ï + #· > ∑ \ &É T , eTs¡ ˝ ≤ ‹]– J$+#·>∑\&ÉT. düe÷~Û #Ó+~≈£L&Ü XÊX¯«‘·T&ÉT>± XÀ_Û\>¢ \∑ &ÉT. Äj·Tq uÀ<Û\ä qT dü]>±Z ns¡+ú #˚dTü ≈£î+fÒ, ˇø£ eTVü‰‘·Tà&ÉT #Ó|Œæ q≥T¢, eTq+ dü+kÕs¡+˝À e⁄Hêï eTq˝À dü + kÕs¡ e TT+&É < ä T . n+<ä T π ø Äj· T q düeTs¡dú <ü Tä sZ T¡ e⁄, <ä‘êÔÅ‘j ˚ T· T&ÉT, Å‹eT÷]Ô dü«s¡÷|ü⁄&ÉT. ø±˙ ∫Å‘y· TÓ qÆ $wüjT· + ˇø£≥T+~. á düø\£ #·sê#·s¡ düèwæ˝º À Äj·Tq uÀ<Û≈ä î£ mes¡T ns¡T\Ω T? e÷qe⁄\T e÷Å‘y· T˚ . á düèwæ˝º À nìï edüTeÔ ⁄\, Je⁄\˝À e÷qe⁄&ÉT e÷Å‘· y ˚ T á uÀ<Û ä q T Å>∑ V æ ≤ +#· > ∑ \ kÕeTsêú ´ ìï ø£ * –e⁄+{≤&É T . n+<ä T π ø nìï JesêX¯ ó \˝Àq÷ e÷qe⁄&ç˝À e÷Å‘·y˚T #Ó’‘·q´+ n+‘·>± $ø£dæ+∫ e⁄+≥T+~. ˇø£$<Û+ä >± #·÷ùdÔ á düèwæº n+‘ê e÷qe⁄&ìç ‘·]+|üCj Ò T· &Üìπø @s¡Œ&çq<ë nì|ædTü +Ô ~. e÷qe⁄&ÉT ‹]– á düèwæøº Ï @ ñ|üø±s¡+ #˚dHæ ê, #˚jT· ø£b˛sTTHê á düèwæº˝Àì Å|ü‹ n+X¯eT÷, Å|ü‹ JM Å|ü‘·´ø£å+>±H√, |üs√ø£å+>±H√ e÷qe»qà≈£î ñ|üø£]dü÷ÔH˚ e⁄+≥T+~. ìs¡+‘·s¡+ <ëì nXÊX¯«‘·yÓTÆq yÓ’K]ì >∑Ts¡TÔ#˚dü÷ÔH˚ e⁄+≥T+~. eTs¡˝≤ dü<Tä sZ T¡ Åù|]‘·yTÓ qÆ düHêàs¡Z s¡÷|ü+˝À n‘·ìøÏ düs¬ q’ e÷sêZìï, >∑e÷´˙ï ‘Ó\T|ü⁄‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. n+‘·{Ï neø±X¯eTTqï e÷qe»qà n+<äTπø n‹ <äTs¡u¢ yÑÛ TÓ qÆ ~. <ëìì dü~«ìjÓ÷>∑ |üs#¡ T· ø√e&ÉyT˚ e÷qe J$‘· >∑eT´+, á düèwæj º TÓ Tø£ÿ >∑eT´+ ≈£L&Ü. eTì+{À¢ eTq m<äTs¡T>± e⁄+&˚ u≤u≤ ∫Å‘|· ≥ü + ô|q’ #Ó|⁄ü Œ≈£îqï nìï $wüj÷· \q÷ eTq≈£î ìs¡+‘·s+¡ >∑Ts¡TÔ#˚dü÷Ô e⁄+≥T+~. á $wüj·÷qï+‘ê eTqdüT˝À ì\T|ü⁄≈£î+≥÷ ñ<äj·Ty˚T dü<äTZs¡T düàs¡D‘√ s√EqT ÅbÕs¡+_Û+#ê*. |üP»´Åo e÷düsº T¡ >±s¡T ≈£L&Ü |æ\\¢ yÓTqÆ e÷ #˚‘· s√p ìÅ<ä ˝Òe>±H˚ Åo kÕsTT∫Å‘·|ü{≤ìøÏ qeTkÕÿs¡+ #˚sTT+∫, >∑Ts¡T<Ûë´qXÀ¢ø£+ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ #·~$+∫ s√EqT ÅbÕs¡+_Û+|üCùÒ dyês¡T. Bìe\q eTq >∑eT´eTT, e÷s¡ZeTT eTq˝À |ü⁄q'Å|ü‹w昑·eTÚ‘êsTT. Äs√E eTq Å|eü s¡qÔ +‘·{øÏ ° e÷s¡ìZ sπ X› +¯ #˚kÕÔsTT.

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


18

yêsêÔ˝≤|üeTT |òÁæ ãe] 2012

»qe] dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT áX¯«s¡b˛èø£ÔeT>∑T y˚<eä TT#˚ ≈£L&É <˚e⁄&TÉ ãTTEe⁄ uÛÖ‹ø£ |ü<ës¡e∆ T>∑T X¯Øs¡eTTq+<äT #Ó‘’ q· ´ X¯øÔÏ ñ<ä“$¤ +#·TqT. #˚jT· ã&ÉTqT. ø±ì Ä X¯Øs¡eTT q•+∫q yÓ+≥H˚ #Ó‘’ q· ´ X¯øÔÏ ≈£L&Ü yÓqT nqTe÷qÁ|üe÷DeTT#˚ <˚e⁄&ÉT ãTTEe⁄ n>∑Tq≥T¢>∑H˚ áX¯«s¡Áb˛ø£eÔ TT n>∑T y˚<eä TT#˚>÷∑ &É <˚e⁄&ÉT ãTTEe>∑TqT. m≥¢ìq ª<ë´yêuÛ÷Ñ MT »qeTH˚e› @ø£:$X¯«dü´ ø£sêÔ uÛTÑ eqdü´ >√bÕÔ dü«s¡eZ TTqT, uÛ÷Ñ $Tì düèwæ+º #·T ˇπø <˚e⁄&ÉT $X¯«eTTqT düèõ+#·TqT, s£øÏå+#·TqT. y˚<yä ê´dü uÛ>Ñ y∑ êqT&ÉT≈£L&Ü ÁãVü≤à dü÷Á‘·eTT\j·T+<äT ªª»Hêà<ä´dü´ j·T‘·:µµ ªªÁ|üøè£ ‹X¯Ã Á|ü‹C≤„<èä cÕº+‘êqT|üs√<Ûë‘Yµµ yÓTT<ä\>∑Tdü÷Á‘·eTT\#˚ áX¯«s¡ \ø£åDeTTqT ‘Ó*ô|qT. ªªdüèwædº ‹›æ \j·TeTT\≈£î ø±s¡DT&ÉT ÁãVü≤àdü«s¡÷|ü⁄&É>T∑ <˚e⁄&ÉT.µµ ªªÁ|ü‹C≤„ <äècÕº+‘·eTT\#˚ <˚e⁄&ÉT »>∑‘êÿs¡DeTT.µµ n≥T\H˚ |ü‘+· »* eTVü≤]¸ ≈£L&É <˚e⁄ì s¡TEe⁄ #˚jT· T≥≈£î $e]+#ÓqT. ªªπøX¢ ø¯ s£ à¡ $bÕø±XËs’ |¡ sü êeTèwü:º |ü⁄s¡Twü$X‚wü áX¯«s¡:µµ øπ X¢ e¯ TT, ø£sà¡ , $bÕø£eTT, dü÷ø£¸àyêdüq`Ç$ ˝Òì |ü⁄s¡Twü $X‚weü TT <˚e⁄&ÉT.

Je⁄ì ndæÔ‘«· eTT. ô|<ä›$<ë´]∆:- ªª H˚{Ï uÛÖ‹ø±~$C≤„qeTT\T X¯Øs¡_qÛ ïeT>∑T Ä‘·à nqT y˚s=ø£ edüTeÔ ⁄ ˝Ò<ìä #Ó|⁄ü Œ#·Tqï$µµ nì ø=+<ä s ¡ T $C≤„ q y˚ ‘ · Ô \ T #Ó | ü ⁄ Œ<ä T s¡ T . X¯ Ø s¡ e TT eTè‹H=+<ä>H∑ ˚ Ä‘·à X¯Øs¡eTTq+<˚ \j·TeTTqT bı+<äTqT. ø±e⁄q Ä‘· à X¯ Ø s¡ _ Û q ïeT>∑ T edü T Ô e ⁄ ø±<ä ì yê] n_Û Á bÕj· T eTT. dü T qïeTT, eø£ ÿ , ‘· e T\bÕ≈£ î \T y˚Ós¡T>±qTqï+‘·ø±\eTT mÁs¡ s¡+>∑T |ü⁄≥º<äT. ø±ì n$ eT÷&ÉTqT ø£\dæq yÓ+≥H˚ mÁs¡ì¡ s¡+>∑T |ü⁄≥TºqT.n≥T\H˚

yÓ+≥H˚ q•+∫b˛e⁄qT. ø±e⁄q Jyê‘·à X¯Øs¡eTTq≈£î _ÛqïyÓTqÆ ~ ø±<äT nHÓ<sä T¡ . ø±ì eTq XÊÁdüeÔ TT\T X¯Øs¡eTT ø£ + fÒ Ä‘· à _Û q ïyÓ T Æ q <ä ì #Ó | ü ⁄ ŒqT. á ¬ s +&É T n_ÁÛbÕj·TeTT\˝ÀqT @~ ì»yÓ÷ <äjT· j·TT+∫ #Ó|⁄ü Œ&ÉT.

q∫πø‘·Tì Á|üXï¯ ` eTè‘·T´e⁄ ‘·sT¡ yê‘· Ä‘·à @eT>∑TqT? kÕ«. ì.:`ø£ s ƒ √ |ü ì wü ‘ · T Ô q +<ä T ˙e\H˚ kÕ‹«ø£kÕ<Ûqä dü+|üqTï&É>T∑ q∫πø‘·T&ÉT ªªeTè‘·T´e⁄ ‘·sT¡ yê‘· Ä‘· à X¯ Ø s¡ _ Û q ïeTT>∑ q T+&É T Hê? X¯Øs¡s÷¡ |üeTT>±qT+&ÉTHê?µµ nì j·TeTTì Á|ü•ï+#ÓqT. j˚Tj·T+ Áù|‘˚ $∫øÏ‘ê‡ eTqTùw´ dæ‘Ô ´˚ øπ Hêj·TeTd”‹Ô #Óøπ’ ˆ @‘·~«<ë´eTqT•wü:º ‘·«j·÷Vü≤+ esêD≤y˚Twü es¡:‘·è‹j·T: ˆˆ ªªø=+<äsT¡ Ä‘·à e⁄qï<äì #Óô|Œ<äsT¡ . eT] ø=+<äsT¡ ˝Ò<ìä #Ó|⁄ü Œ<äTs¡T. á dü+<˚V≤ü eTT yê]ø°Ï #·ìb˛sTTq e´øÏj Ô T· +<äT ø£\T>∑TqT. MT ñ|ü<X˚ e¯ TT bı+~q H˚qT á eè‘êÔ+‘·eTTqT ‘Ó*dæø=q<ä\∫j·TTHêïqT sTT~ Hê eT÷&Ée es¡eTT.µµ X¯ Ø s¡ e TT, Ç+Á~j· T eTT\T, ÁbÕDeTT\T,eTqdü T ‡,ãT~∆ ` MìøÏ _Û q ïeT>∑ T q~j· T T X¯Øs¡eTT‘√ dü+ã+<Ûeä TT ø£*–q~j·TT n>∑T Ä‘·à nqTq~ ø£\<äì ø=+<äsT¡ $<ë«+düT\T #Ó|⁄ü Œ<äTs¡T. Ç{Ϻ Ä‘·à ˝Ò<ìä eT]ø=+<äs¡T #Ó|ü⁄Œ<äTs¡T. @\qq, X¯Øs¡bÕ‘êq+‘·s¡eTT Ä‘·à ñqï<ë ˝Ò<ë nqT dü+<˚Vü≤eTT ø£\T>∑TqT. á

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ 18 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


19

dü + <˚ V ü ≤ ìeè‹Ô Á|ü ‘ · ´ ø£ å Á |ü e ÷DeTT#˚ ‘ · > ±ì, nqTe÷qÁ|üe÷DeTT#˚‘>· ±ì ø£\T>∑<Tä . |üse¡ T |ü⁄s¡TcÕs¡e∆ TT dü + X¯ j · T ìeè‹Ô <ë«sê \_Û + #· T Ä‘· à C≤„ q eTTq≈£ î ˝Àã&çjT· Tqï~. MT ñ|ü<X˚ e¯ TT <ë«sê Jyê‘·à$C≤„qeTTqT bı+<ä>√s¡T#·THêïqT.

Je‘·‘Ô·«C≤„qeTT ø£&TÉ dü÷ø¸à£ eTT. q∫π ø ‘· T ì á ÁbÕs¡ ∆ q $ì j· T eTT&É T düe÷<Ûqä eTTqT #Óô|ŒqT. <˚ys’Ó Á¡ ‘ê|æ $∫øÏ‘‡· ‘·+ |ü⁄sê q Væ≤ qTCÒj „ T· eTDTπswü <Ûsä à¡ : ˆ nqeTes¡+q∫¬øπ ‘√ eèDÏw«ü e÷ yÓTT|üs√r‡s¡‹ e÷qèC…y’ Té ˆˆ z q∫πø‘·T&Ü, á $wüjT· eTTq |üPs¡«eTT <˚e‘·\≈£î ≈£L&Ü dü+<˚V≤ü eTT ø£*–q~. kÕe÷q´ »qT\T $ìqqT á edüTÔe⁄qT dü]>± ‘Ó\TdüTø√˝Òs¡T. @\qq, Ä‘·à n‘· ´ +‘· d ü ÷ ø£ ¸ àyÓ T Æ q ~. ø±e⁄q dü + <˚ V ü ≤ s¡ V æ ≤ ‘· e T>∑ T |òü\eTTì#·Tà eT]jÓTTø£ es¡eTTqT ø√s¡Tø=qTeTT. á $wüjT· eTTq qqTï Çã“+~ ô|≥º≈î£ eTT.

Ä‘·à‘·‘«· eTT n|üPs¡«eTT Ç≥T¢ j·TeTTì yêø£´eTT\qT $ì q∫πø‘·T&ÉT eTs¡\ j· T eTTì ÁbÕ]∆ + #Ó q T. á es¡ e TT‘√ dü e ÷qeT>∑ T eT]jÓTTø£es¡eTT H˚q&ÉT>∑e\dæq |üì˝Ò<Tä . ø±e⁄q n~j˚T ø√s¡T#·THêïqT. <˚ys’Ó Á¡ ‘ê|æ $∫øÏ‘‡· ‘·+ øÏ\ ‘·«+#· eTè‘√´ j·Tqï düT$CÒj „ T· e÷‘·∆ ˆ eø±Ô #êdü´ ‘ê«<äè>∑H√´ q \uÛÀ´ HêH√´ es¡dTü \Ô ´ @‘·d´ü ø£•Ã‘Y ˆˆ (ø£s√ƒ |ü) ªªÄ‘·à‘·‘«·Ô eTTqT >∑÷s¡Tà dü+<˚V≤ü eTT <˚e‘·\øπ ø£*>¬ qT ø£<ë! z j·TeT<Ûsä à¡ sêC≤! ˙y˚ Ä‘·à ‘·‘«·Ô eTTqT |üP]Ô>± ms¡T¬><äe⁄. ø±e⁄q á ‘·‘Ô·«eTTqT >∑T]+∫ $e]+|ü düeTs¡T∆&ÉT ˙e⁄‘·|üŒ eT]jÓTTø£&ÉT ˝Ò&ÉT. Hê≈£î Bì‘√ düe÷qyÓTqÆ Ç+ø=ø£es¡eTT ø√s¡e\dæq~ @~j·TT˝Ò<Tä .µµ Ä‘·à‘·‘«·Ô eTTqT>∑T]+∫ dü+<˚V≤ü eTT <˚e‘·\≈£î ≈£L&Ü ø£*>¬ qT nì MTqT+&çjT˚ ‘Ó\TdüTø=qT#·THêïqT. nq>±

Ä‘·à‘·‘Ô·«eTT kÕe÷qT´q≈£î ÁX¯eDeTT#˚≈£L&Ü dü]>± uÀ<Ûä|ü&É<äì ‘Ó*j·TT#·Tqï~. Ç~ |ü+&ç‘·T\≈£î ≈£L&Ü uÀ~Û+|ü kÕ<Û´ä +ø±ì~. Çø£ MTs¡T ‘·|Œü Ç+ø=ø£ ñ|ü<X˚ ≈¯ î£ &ÉT m+‘·y~Ó øÏqqT \_Û+#·&TÉ . MTs¡Te÷Á‘·yT˚ á Ä‘·à‘·‘«·Ô eTTqT $e]+#· > ∑ \ dü e Ts¡ T ∆ \ T. Á|ü | ü + #· e TTq+<ä * nì‘·´|ü<ës¡e∆ TT\≈£î dü+ã+~Û+∫q es¡eTT\ìï{Ïì $&É∫ á Ä‘·à‘·‘«·Ô eTTqT e÷Á‘·yT˚ ‘Ó\T|üeTìø√s¡T#·THêïqT.

#Ó’‘q· ´s¡V≤æ ‘·eT>∑T <˚V≤ü eTT |ü≥Tº≥. á $<Û ä e TT>± q∫π ø ‘· T &É T n&ç – q Á|ü X ¯ ï ≈£ î j·TeT<Ûäs¡àsêE #Ó|æŒq düe÷<ÛëqeTTqT #·÷∫q#√ Ä‘·à‘·‘«·Ô eTTqT ‘Ó*dæø=qT≥#ê˝≤ ø£weºü Tì ‘Ó*j·TTqT. á X¯Øs¡eTT |ü+#·u÷ÑÛ ‘·eTT\ (|üè~Û$, »\, ‘˚CÀ, yêj·TT, Äø±X¯eTT\) |ü]D≤eTeTì ø=+<äs¡T #Ó|ü⁄Œ<äTs¡T. <ëìøÏ Á|üe÷DeTT>± ªªbÕxÃuÛÖ‹ø√ <˚Vü≤:µµ nqT yêø£´eTTqT ñ<äVü≤]+#Ó<äs¡T. |üè~Ûyê´~ #·‘·Ts¡÷“¤‘·eTT\j·T+<äTqT |üs¡e÷DTe⁄\#˚ ø±sê´s¡+uÛÑø£‘·«eTT dæ~∆+#·TqT. ø±ì |ü s ¡ e ÷DTe⁄\ nuÛ ≤ eeTT#˚ Äø±X¯ e TTq+<ä T ø±sê´s¡+uÛøÑ ‘£ «· eTTq≈£î ‘êe⁄˝Ò<Tä nì yê] n_ÁÛbÕj·TeTT. ø±e⁄q <˚V≤ü eTT #ê‘·Tsö“¤‹ø£eTT nì ªª#ê‘·Tsö“¤‹ø£ $T‘˚´øπ µµ nì Á|üe÷DeTTqT #·÷ô|<äsT¡ . eT]ø=+<ä ] eT‘· e TTqqTdü ] +∫ <˚ V ü ≤ eTT |ü è ~Û « e÷‘· è |ü ] D≤eTeTT á »˝≤<ä T \T <ëì ñ|ü w ü º + uÛ Ñ ø £ e TT\T nq>± Ä<Û ë s¡ e TT\T nì #Ó | æ Œ kÕ+K´dü÷‘·èeTTq+<ä* ªª@ø£uÛÖ‹ø£$T‘·´|üπsµµ nqT yêø£´eTTqT #·÷ô|<äsT¡ . á $<Ûeä T>∑T yê<äeTT\qqTdü]+∫ uÛ Ö ‹ø£ | ü ] D≤eTeTT X¯ Ø s¡ e Tì #Ó | æ Œ q#√ #˚ ‘ · q ‘· « <ä è ø£ Œ <Û ä e TT‘√$#ê]+∫q X¯ Ø s¡ e TTq+<ä T #˚‘q· ‘·«eTT j·TTøÏdÔ +ü >∑‘e· TT ø±<äT. @\qq, Á|ü‹uÛ÷Ñ ‘·eTT q+<äTqT dü«uÛ≤edæ<e∆ä T>∑T #Ó‘’ q· ´eTT ø£qŒ≥Tº≥˝Ò<Tä . á$wüjT· eTTq $E„\T Ç≥T¢ |ü*ø¬ <äsT¡ . ªªq kÕ+dæ~ø∆ +£ #Ó‘’ q· ´+Á|ü‘´˚ ø±<Ûèä ùw:º µµ ªÁ|ü‹uÛ÷Ñ ‘·eTTq+<äTqT #Ó‘’ q· ´eTT ñ+&É<Tä . ø±e⁄q X¯Øs¡eTTq+<äT ≈£L&Ü #Ó‘’ q· ´eTT ˝Ò<Tä µ nì yê] yê<äeTT. ‘ê+ã÷\eTTq+<ä* ms¡T|ü⁄ ‘ê+ã÷\ø±s¡DeTT\>∑T edüTeÔ ⁄\j·T+<äT ø£qŒ≥Tº≥ ˝Ò<ìä MTπs #Ó|⁄ü Œ#·THêïs¡T ø£<ë! nsTTqqT n~ eø£ÿ, düTqïeTT yÓTT<ä\>∑T edüTeÔ ⁄\‘√ ø£*dæq

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


20

|ü < ës¡ ∆ e TTq+<ä T ø£ q Œ≥Tº # · T qï~. n≥T\H˚ Á|ü ‹ uÛ Ñ ÷ ‘· e TTq+<ä T qT #Ó ’ ‘ · q ´uÛ ≤ eeTT e⁄qïqT uÛ÷Ñ ‘·d«ü uÛ≤e|ü]D≤eTeTTq+<äT ‘ê+ã÷\eTTq+<ä* s¡øeÔÏ T e+{Ï X¯ ø Ï Ô ø £ \ #Ó ’ ‘ · q ´eTT ñ+&É e ˝… q T. ø±ì BìøÏ dü e ÷<Û ë qeTT>± Á|ü ‹ |ü < ës¡ ∆ e TTq+<ä T qT y˚ s ¡ T y˚ s ¡ T >±qTqï|ü ⁄ Œ&É T ø£ q Œ&É q {Ï º $•wü º > ∑ T DeTT\T dü e TT<ëj· T eTT\j· T +<ä T ø£ q |ü & É T qT. yÓ’j·TøÏÔø£eTT\T>±qTqï|ü⁄Œ&ÉT eTs¡T>∑T|ü&çq >∑TDeTT\T düeTT<ëj·TeTT\+<äT ø±qq>∑TqT nì #Óô|Œ<äsT¡ . ø±ì yÓ’j·TøÏÔø£|ü<ës¡∆eTT\j·T+<äT ˝Òì >∑TDeTT\T dü+|ò÷ü ‘·eTTq+<äT ≈£L&Ü e⁄+&Ée⁄. Á|ü‹uÛ÷Ñ ‘·eTTq+<äTqT ˝Ò ì #Ó ’ ‘ · q ´eTT dü e TT<ëj· T eTTq+<ä T qT e⁄+&É < ä T . ªª‘ê+ã÷\edüTÔdüeTT<ëj·TeTT#˚ »ì+∫q sê>∑eTT#˚ ‘ê+ã÷\ø±s¡DeTT\>∑T <äèX¯´eTT\j·T+<äT ≈£L&Ü sê>∑eTT }Væ ≤ +#· < ä > ∑ T qT. n≥T\H˚ |ü + #· u Û Ñ ÷ ‘· ø ±s¡ ´ eT>∑ T <˚ V ü ≤ eTTq+<ä T #Ó ’ ‘ · q ´eTT ñ+&É T ≥e\q nqTe÷qÁ|üe÷DeTT#˚ Á|ü‹uÛ÷Ñ ‘·eTTq+<äTqT #Ó‘’ q· ´eTT ñ+&Ée˝…qì ‘˚\T#·Tqï~µµ nì Á|ü•ï+#·e#·TÃqT. ‘·‘«· $#ês¡eTT #˚dqæ #√ n~ dü]ø±<äì ‘√#·TqT |ü è ~Û y ê´<ä T \+<ä * $•wü º > ∑ T DeTT\T düC≤rj·Tø±s¡D>∑TD»q´‘·«eTTø£\$. |üè~Ûyê´~s¡÷|üeT>∑T ø±s¡ D eT+<ä T #Ó ’ ‘ · q ´eTT ˝Ò ì #√ |ü ] D≤eTeT>∑ T <˚Vü≤eTTq+<äT ≈£L&Ü #Ó’‘·q´eTT ñ+&É<äT. Ä #Ó’‘·q´ dü«s¡÷|üeT>∑T Ä‘·à X¯Øs¡_qÛ ïeTT X¯Øs¡yT˚ #Ó‘’ q· ´s¡÷|üeT>∑T Ä‘·à nì n+^ø£]+∫q#√ u≤\´eTTq+<ä* |ü<ës¡e∆ TT\T yês¡ ∆ ø £ ´ eTTq+<ä T dü à s¡ D ≈£ î sê≈£ L &É < ä T . @\qq X¯ Ø sêej· T eeTT\ ñ|ü # · j · ÷ |ü # · j · T eTT\#˚ (eè~∆øå£jT· eTT\#˚) ñ‘·Œ‹Ô, $HêX¯eTT\T »s¡T>∑TqT.

X¯Øs¡eTT Ä‘êà ˇø£{Ï ø±e⁄ u≤\´eTTq+<ä * X¯ Ø sêej· T eeTT\T yês¡∆ø£´eTTq+<äT e⁄+&Ée⁄. n+<äT#˚ $düàè‹ ø£\T>∑TqT u≤\´eTTq+<ä* X¯Øs¡eTTq+<äT #Ó’‘·q´eTT#˚ ø£*–q nqTuÛÑeeTT\T yês¡∆ø£´eTTq+<ä* X¯Øs¡#Ó’‘·q´eTTq+<äT C≤„|øü e£ TT e⁄+&Ée⁄. ø±e⁄q X¯Øs¡eTT, Ä‘·à y˚sT¡ y˚sT¡ nqTq~ ì•Ã‘·eTT. ªª|üPs¡«X¯Øs√‘·ŒqïeT>∑T dü+kÕÿs¡eTT#˚ nq+‘·s¡ X¯Øs¡eTTq+<äT dü+kÕÿs¡eTT\T ñ<䓤$+∫ düàs¡DeTT ñ+&ÉTqTµµnì #Ó|⁄ü Œ#√ n~ j·TTøÏÔ dü+>∑‘e· TT ø±H˚s<¡ Tä .

@\qq, nq+‘· e TT\>∑ T qeTkÕÿs¡ e TT\qT n+^ø£ ] +#· T ≥ø£ + fÒ X¯ Ø s¡ _ Û q ïeT>∑ T #Ó ’ ‘ · q ´eTTqT d”«ø£]+#·T≥j˚T j·TTøÏÔ dü+>∑‘·eTT. X¯Øs¡y˚T #Ó’‘·q´eTì nqTø=ìq#√ u≤\T&É T e÷‘· è dü Ô q ´bÕqeTTq≈£ î Á|üe]Ô+#·T≥≈£î ‘êe⁄˝Ò<Tä . kÕ«. Á|ü. :``<ä÷&ÉjTÓ Tø£ÿ düqÔ ´ bÕq Á|üeè‹ÔøÏ ø±s¡DeTT nqT≈£ L \kÕ<Û ä q ‘· « |ü ] C≤„ q eTT. u≤\Tq≈£ î ÇwüºkÕ<ÛäqC≤„qeTT ñ+&Éq+<äTq e÷‘·èdüÔq´bÕHêÁ|üdüøÏÔ ø£ \ T>∑ < ä T . yÓ ’ ~ ø£ d æ < ë∆ + ‘· e TTqqTdü ] +∫ »Hêà+‘·se¡ TTj·T+<ä* Çwükº Õ<Ûqä C≤„HêqTuÛeÑ eTT\#˚ ‘·»q® ´ dü+kÕÿs¡eTT\#˚ u≤\T&ÉT n≥T¢ Á|üe]Ô+#·TqT.

Ä‘·à dü«j·T+Á|üø±X¯eT>∑T C≤„qdü«s¡T|ü⁄&TÉ |üPs√«ø£eÔ TT\>∑T ø±s¡DeTT\#˚ Ä‘·à X¯Øs¡_qÛ ïeTT nqTq~ j·T<Ûës¡∆eTì uÀ<Ûä|ü&ÉTqT. Ä Ä‘·à n$<ë´ »ì‘· e TT\>∑ T nH˚ ø £ »qàeTT\ n<ä è wü º e TT<ë«sê »qà»Hêà+‘· s ¡ e TT\≈£ î \_Û + #· T qT. yêdü Ô e eTTq≈£ î Ä‘·àC≤„qdü«s¡÷|üeTT. ø±ì n$<ä´≈£î ˝ÀHÓq’ +<äTq nC≤„ìe˝… ø£ìŒ+#·TqT. »qT\T Á‘ê&ÉTq+<äTdüsŒ¡ eTTqT #·÷#·Tq≥T¢qT, eTT‘· ´ |ü ⁄ ∫|ü Œ j· T +<ä T s¡ » ‘· e TTqT #· ÷ #· T q≥T¢ q T, dü∫Ã<ëq+<ädü«s¡÷|üeT>∑T Ä‘·àj·T+<äT nC≤„qø£è‘·eTTq »qqeTs¡D<Ûsä à¡ eTT\qT #·÷#Ó<sä T¡ . C≤„qs¡÷|üeT>∑T Ä‘·à |ü<ës¡∆eTT\ìï+{Ïì Á|üø±•+|üCÒj·TTqT. |ü<ës¡∆C≤„qeTT ≈£L&Ü Ä‘·àdü<들eeTT#˚‘H· ˚ ø£\T>∑TqT. »>∑eTTq+<äTC≤„q dü«s¡÷|üeTT Ä‘·à nì ‘Ó*dæø=q≈£î+&ÉT≥≈£î ø±s¡DeTT @$Tj·TT˝Ò<äT. @\qq, düs¡«Á|ü|ü+#·eTTqT Ä‘·à#˚‘·H˚ ‘Ó*dæø=qã&ÉTqT. @\qq Ä‘·à C≤„qdü«s¡÷|üeTT. ‘êqT dü « j· T +Á|ü ø ±X¯ e TT>± qT+&ç nq´eTT\qT |üèø±•+|üCÒj·TTqT. j˚Tq s¡÷|ü+ s¡d+ü >∑q+∆ X¯u≤›q‡ŒsêÙ+X¯Ã yÓT<Æ TäÛ HêHé ˆ @‘·He’Ó $C≤Hê‹ øÏeTÁ |ü]dæw´ü ‘˚ ˆˆ (ø£sƒ√) ˝Àø£eT+‘·j·TT s¡÷|ü, s¡dü, >∑+<Ûä, X¯ã›, düŒs¡Ù $wüj·TuÛÀ>∑eTT\qT <˚ì#˚ ‘Ó*düTø=qT#·Tqï<√ n~.... sTT~j˚T.

düX‚wü+

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


21

l <ä‘·Ô©˝≤eTè‘·eTT leT‹ l<˚$ |òÁæ ãe] 2012

»qe] dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT

ªªø£ø±sê~ düs«¡ es¡+í ãT\+<äT nq+‘·yTÓ qÆ Hê<ä+ ˇø£ÿfÒ e⁄qï~. n<˚ düs«¡ es¡eí TT\qT Å|øü ±•+|üCdÒ Tü +Ô ~. Ä dües¡j í T˚ sπ DTø£. sπ DTø£ ‘·|Œü eTs=ø£{Ï j˚TMT˝Ò<Tä . n+<äTe\qH˚ ÄyÓT ÅãVü≤às¡÷|æD.Ï y˚<eä ÷‘·, kÕ$Å‹. ÄyÓT ˇø£ÿ‘˚ »>∑<ë∆Å‹. s¬ +&Ée edüTeÔ ⁄ ˝ÒH˚ ˝Ò<Tä . Ä ÅãVü≤às¡÷|æDHÏ ˚ j˚Tø£e÷Å‘· ` @ø£Ms¡ ` z+ø±¬sø’ d£ «ü s¡ nì n+{≤s¡T. Ç+ø± ÄyÓTqT Vü‰~¢ ì ` $eT\ ` ñ‘·ÿ]¸DÏ ` C≤„qjÓ÷>∑ ` Ç‘·´ ` áXÊq ` Å|Vü ≤æ « ` nqTÅ>V∑ ≤ü nH˚ mì$T~ HêeTeTT\T e⁄+&É≥+‘√ nwüº|üsê´j·Tyê#·ø£ nì ≈£L&Ü ÄyÓTqT |æ\TkÕÔsT¡ . ÄyÓT ˇø£ÿ‹j˚T nH˚ø£ s¡÷|üeTT\T <Û]ä +#·≥+ #˚‘· @ø£Ms¡ nì ÄyÓT |æ\Teã&ÉT‘·T+~. ÅãVü≤à<˚yê! eT∞¢eT∞¢ #ÓãT‘·THêïqT. ÄyÓTj˚T y˚<eä ÷‘· ` >±j·TÅ‹ ` ÅãVü≤às¡÷|æDϵµ. <ä‘·ÔkÕ«$T |ü\T≈£î\T $qï ÅãVü≤à ÄX¯Ãs¡´+‘√

ªª@MT? ˝Àø£e÷‘·jT˚ y˚<eä ÷‘· ` >±j·TÅ‹ nsTT+<ë?µµ n+≥÷ e⁄+&É>±H˚ ‘·ø£åDy˚T <ä‘·ÔkÕ«$T n+ø£eTTqqTqï Åo<˚$ eTTKeTTqT+&û y˚<eä TT\T Ä$s¡“$¤ +∫ sπ DTø±<˚$ j·T+<äT Å|üy˚•+#·≥+ »]–+~. n~ #·÷∫q |üs¡y˚Twæº dü+‘√wüeTT‘√ sπ DTø£qT uÛøÑ ‘ÔÏ √ |üPõ+∫, qeTdüÿ]+#ê&ÉT. ÅãVü≤à<˚e⁄&ÉT sπ DTø±<˚$ì˝≤ k˛ÔÅ‘e· TT #˚XÊ&ÉT ` ªª<˚M! >±j· T Å‘ê´~ #Û · + <ä d ü T ‡\T ˙ n+X¯ e TT\T. nø±s√ø±s¡ e Tø±sês¡ ú e ÷Å‘ê‘· à ø£ + ã>∑ T (nø±s¡ , ñø±s¡, eTø±s¡, ns¡e∆ ÷Å‘\· ‘√ ≈£L&çq{Ï)º z+ø±s¡eTT ˙ dü«s¡÷|üeTT. ˙y˚ nq+‘·s÷¡ |üeTT\ uÛ≤dæ\T¢‘T· Hêïe⁄. Ç~ ‘Ó*dæø=ì, ‘Ó*j·Tø£ ø±ì ìqTïì+~+#·T yê] |ü⁄D´eTT\T |òü*+|üe⁄.µµ ` á $<Ûä+>± mH√ï s¡ø£eTT\ düTÔ‹+∫q ÅãVü≤à<˚e⁄&ÉT y˚<eä TT\˙ï düàè‹ |ü<eä∏ TTq≈£î e∫Ãq+<äT≈£î dü + ‘· è |ü ⁄ Ô & Ó ’ <ä ‘ êÔ Å ‘˚ j · T kÕ«$TøÏ qeTdü ÿ ]+∫, ‘· q ˝Àø£eTTq≈£î ‹]– yÓfi≤¢&TÉ . »>∑Hêà‘· πsDTe⁄ ‘·|üdüT‡≈£î yÓT∫Ã, Äj·Tq≈£î ≈£L‘·Ts¬ ’ |ü⁄{Ϻ •yêø£è‹ nsTTq »eT<ä–ïì $yêVü≤e÷&ç+~. n≥T ‘·sê«‘· yês¡T bÕ]∆e <˚Vü≤eTT\qT $&É∫ ‘·eT dü«dü«s¡÷|üeTT\qT bı+<ës¡T. B|üø±! ˇø£ dü+<˚V≤ü + r]+~ ø£<ë! Çø£ ˙e&ç–q ÄeT\ø° eè‘êÔ+‘·eTTqT #ÓãT‘êqT. ÅãVü≤à<˚e⁄&ÉT y˚<äeTT\qT eTs¡∫b˛sTT, πsDTø± <˚$ì ÄÅXs¯ TT+∫ ÅbÕ]ú+#·>± Ä ‘·*¢ yêdüT<˚e⁄ì n&ÉT>∑eTì #Ó|Œæ +~. n|ü⁄&ÉT ÅãVü≤à yêdüT<˚e⁄ì yÓ<≈ä î£ #·÷ ø°så ê_∆øÏ |üsT¡ >¬ ‹Ô nø£ÿ&É ≈£L&Ü kÕ«$T ø£ìŒ+#·ø£ m+‘√ e´<∏bä ˛‘·Tqï ø£ècÕíeT\ø£ eèøå±ìï #·÷∫, <ëìì Å>∑Væ≤+∫ düVü‰´Å~øÏ ‹]– e#êÃ&ÉT. n|ü⁄&ÉT sπ DTø±<˚$ |üsT¡ X¯ósêeTTì‘√ sTT˝≤

21 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


22

nqï~ ` ªªHêj·THê |üsX¡ ó¯ sêe÷! á ÄeT\ø° eèø£eå TT kÕø屑·TÔ $wüßídü«s¡÷|üeTT. ÅãVü≤àÅ>∑Væ≤+∫ ‘Ó∫Ãq sT÷ eèø£eå TT‘√ ˙e⁄ Å|yü •˚ +∫, áX¯«s¡d«ü s¡÷|ü⁄&É>T∑ ˙ ‘·+Å&ìç düTÔ‹+#·T. n|ü⁄&ÉT sT÷ eè≈£å+ <˚eÅ‘·j·T dü«s¡÷|üeTT ne⁄‘·T+~. <ä‘·ÔkÕ«$T‘√ ø£\dæ ˙e⁄ sT÷ eèøå±ìï <ä‘êÔÅX¯eTeTT˝Àì <ä+&Éø£j·T+<äT kÕú|æ+∫, ˙e⁄ ≈£L&Ü sTT#·≥H˚ ìedæ+#·T. Å‹<˚eeTj·TeTsTTq sT÷ ÄeT\ø£ eèøå±ìï #·÷∫q, ‘êøÏq ÅbÕDT\T dü<‹Zä ì bı+<äT‘ês¡T. Çø£ qeTdüÿ]+∫, |üPõùdÔ e#˚à |òü\eTT sTT+‹+‘·ì #Ó|Œü ‘·se¡ TTø±<äT.µµ |üsT¡ X¯ósêeTT&ÉT ‘·*¢ #Ó|Œæ qfÒ¢ #˚XÊ&ÉT. B|üø±! Bìì ã{Ϻ |üs¡X¯ósêeTT&ÉT <˚e<˚e⁄&Éì düŒwüyº TÓ +Æ ~ ø£<ë! ÄeT\ø° eèø£å eè‘êÔ+‘·eTT ≈£L&É ‘Ó*dæ ø=Hêïe⁄ø£<ë! Ä ‘·sê«‘· ÅãVü≤à πsDTø± <ä‘êÔÅ‘˚j·TT\≈£î qeTdüÿ]+∫, ‘·q˝Àø£eTTq≈£î yÓ[¢ b˛j·÷&ÉT. <ä‘êÔÅ‘j ˚ T· T&ÉT bÕ|üHêX¯ì nsTTq sπ DTø± <˚$øÏ qeTdüÿ]+∫, ÄeT\ø° eèø£eå TT Åø+Ï <ä ≈£Ls=Ãì <Ûë´qeT>∑Tï&ÓH’ ê&ÉT. |ü<äà rs¡úeTTq kÕïHê~ø£eTT\T ìs¡«]Ô+#·Tø=ì qs¡ H êØeTDT\T Ä eèøå ± ˙ï, <ëìÅøÏ + <ä e⁄qï eTùV≤X¯«sêø±s¡T&É>∑T <ä‘·TÔì dü+<ä]Ù+∫, |üPõùdÔ yê]øÏ yÓ ÷ ø£ å | ü < ä e TT \_Û d ü T Ô + ~. |ü P s¡ « eTT <˚ e <ëqe⁄\T ø°så k¡ Õ>∑sêìï ∫*øÏq|ü⁄&ÉT eTH√Vü‰s¡eTT\sTTq |ü⁄wüŒeTT\qT |üPùd |”j·T÷cÕeT\ø£ eèø£åeTT ñ<䓤$+∫+~. <ëìì <˚e‘·\T ø£èwüßíìøÏ n]Œ+#ês¡T. n~>±ø£, \ø°åà<˚$ì, øödüTuÔ eÑÛ TT yÓTT<ä\sTTq s¡‘ï· eTT\qT, X¯óuÛ≤uÛsÑ D ¡ eTT\qT ø°så k¡ Õ>∑sy¡ T˚ dü«j·T+>± ø£èwüßìí øÏ düeT]Œ+∫, |üPõ+∫+~. $wüßeí T÷]Ô |”jT· ÷cÕeT\ø£ eèøå±ìï \ø°àå <˚$ Å|‹” ø=s¡≈î£ Ä ø°så k¡ Õ>∑s¡ eT+~s¡eTTq+<˚ kÕú|+æ #ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ÅoVü≤] <ä‘êÔe‘ês¡T&Ó’ yÓ\dæq|ü⁄&TÉ Ä eèø£eå TT qT+&ç dü>e∑ TT n+X¯qT rdüTø=ì sêe≥+ »]–+~. n<˚ <ä‘êÔÅXe¯ TeTT˝À e⁄qï dæ<ë∆eT\ø£ eèø£åeTT>±qT, ø£ècÕíeT\ø£ eèø£åeTT>±qT |æ\Teã&ÉT‘·Tqï~. <ëììãfÒº Ä Å|<ü X˚ e¯ TTq≈£î ÄeT\ø° Å>±eTeTT nì ù|s¡ T e∫Ã+~. n≥T ‘· s ê«‘· n<˚ e÷‘ê|ü ⁄ s¡ e TT>± |æ \ Teã&ç + ~. n+‘˚ ø±<ä T , |”j·T÷cÕeT\ø£eTT eTs=ø£ n+X¯‘√ bÕ‘êfi¯ ˝Àø£eTT˝À ≈£L&Ü e⁄+&ç |üPõ+|üã&ÉT‘·Tqï~. á $<Û+ä >± ÄeT\ø£eTT eT÷&ÉT ˝Àø£eTT\˝Àq÷ yê´|æ+∫ $sêõ\T¢‘T· qï~.µµ nì #Ó|Œæ y˚<<ä säÛ T¡ à&ÉT B|ü≈î£ ì dü+<˚V‰ü \qT düe÷<Ûëq|üs∫¡ ,

‘· < ä T |ü ] n‹|ü $ Å‘· e TT, eTVæ ≤ e÷ì«‘· e TT nsTTq Åo<ä‘êÔÅ‘j ˚ T· kÕ«$T #·]‘·eTTqT sTT˝≤ ø=qkÕ–+#ê&ÉT. Å|D ü ‘° ê qB rs¡eTT˝ÀqTqï ø£ècÕíeT\ø° eèø£eå TT ÅøÏ+<ä ˇø£Hê&ÉT Åo <ä‘êÔÅ‘˚j·T kÕ«$T ≈£Ls¡TÃì e⁄qï düeTj·T+˝À nø£ÿ&É≈î£ |æ+>∑fi¯ Hê>∑T&ÉT e#êÃ&ÉT. n‘·&TÉ kÕ«$TøÏ kÕcÕº+>∑ qeTkÕÿs¡eTT #˚dæ ˝Ò∫ ì\Teã&ç #˚‘T· \T CÀ&ç+∫, sTT˝≤ ÅbÕ]ú+#ê&ÉT. ªªkÕ«MT! Hê<=ø£ dü+<˚Vü≤eTTqï~. ø±˙ <ëìì e´ø£ Ô + #˚ j · ÷ \+fÒ , ‘· e Tπ s eTqTø=+{≤s√qì uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêïqTµµ. kÕ«$T q$« ªª|æ+>∑fi≤! uÛj Ñ T· yÓT+<äT≈£î? ˙e⁄ ˙ dü+<˚V‰ü ìï ‘=\–+#·Tø=q≥+ nedüs+¡ . ìs¡“j ¤ T· +>± #Ó| ü .µµ nq>±H˚ |æ+>∑fi¯ Hê>∑T&ç˝≤ nHêï&ÉT ` ªªkÕ«MT! Hê Å|Xü ï¯ \˝À @yÓTHÆ ê ‘·| ü e⁄+fÒ eTìï+#·+&ç. y˚<ä XÊÅkÕÔ\˝À Hê\T>∑T ÄÅXe¯ TeTT\T, yê{Ï <Ûsä êà\T ‘Ó*j·TCÒjT· ã&ܶsTT. nsTT‘˚, MTs¡T e÷Å‘e· TT sT÷ Hê\T>∑T ÄÅXe¯ TeTT\˝À @ ˇø£ÿ ÄÅX¯eTeTTq≈£î #Ó+<äø£ e⁄Hêïs¡T. á Hê\T>∑T ÄÅXe¯ TeTT\˝Àì @ ˇø£ÿ ÄÅXe¯ T Ä#ês¡, <Ûsä à¡ eTT\T MT Ä#·s¡D˝À ø£ìŒ+|üe⁄. ~>∑+ãs¡T˝…’, eT<ä´bÕqs¡‘·T˝…’ j·TTe‹ì n+ø£|”sƒ¡+ô|’ ≈£Ls¡TÃ+&É u…≥Tºø=ì e⁄+{≤s¡T. Ç~ @ ÄÅXe¯ TeTT? á ÄÅXe¯ TeTTqT MTøÏ|Œæ +∫q >∑Ts¡Te⁄ mes¡T? <äjT· #˚dæ ‘Ó*j·TCÒjT· +&ç.µµ <ä‘·ÔkÕ«$T, ªª˙eqïe÷≥ yêdüÔeeTT. XÊÅdüÔeTT Hê\T>∑T ÄÅXe¯ TeTT\ >∑T]+∫ #Ó|⁄ü ‘·Tqï~. nsTT‘˚ áHê~ nsTT<äe ÄÅXe¯ TeTj·÷´! á düø\£ #·sê#·s¡ $X¯«eT+‘ê kÕ«‘·àdü«s¡÷|ü+>± me¬s‘’ ˚ #·÷kÕÔs√ yê]~ sT÷ nsTT<äe ÄÅXe¯ T+. |æ+>∑fi≤! H˚qT #Ó|Œæ q sT÷ ‘·‘«Ô· + Ä Hê\T>∑T ÄÅXe¯ TeTT\˝À e⁄qï<√ ˝Ò<√ #Ó| ü . #Ó|Œü ˝Òe⁄˝Ò. ˙yÓsT¡ >∑e⁄. ÅãVü≤àyê<äT\T e÷Å‘·y˚T sT÷ $wüj·÷ìï ‘Ó*dæqyê¬s’ e⁄+{≤s¡ T µµ nì #Ó | ü Œ >∑ H ˚ eTTì s¡ ÷ |ü e TT˝À e⁄qï |æ+>∑fió¯ &ÉT ªª dü‘´· eTT, dü‘´· eTT, kÕ«MT ! ˙e⁄ #Ó|Œæ q~ ì»eTT. $X¯«+uÛsÑ ê! düèwæº dæ‹∆ \j·T ø±s¡ø± ! düø\£ y˚<ä XÊÁdüeÔ TT\ø±<Ûës¡ uÛ÷Ñ ‘·T&Éyq’Ó ìHÓïs¡T>∑ H˚H+Ó ‘·yê&ÉqT ! |ü⁄s¡Tc˛‘·eÔ ÷ ! nqdü÷j·÷q+<äHê ! Hê nC≤„qeTT qqï≥T¢ |ü*øÏ+∫+~. qqTï ø£$å T+#·T. X¯sD ¡ ≤>∑‘e· ‘·‡˝≤ ! X¯sD ¡ T, X¯sD¡ T. qqTï s¡ø+åÏ #·T. qqTï ˙ bı≥º˝À <ë#·Tø=ì ø±bÕ&ÉTµµ nì ÁbÕ]∆+#ê&ÉT.

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


23

ªª Áo sêeT ! Hêsêj·TD ! yêdüT<˚e ! >√$+<ä ! yÓ≈’ î£ +sƒ¡ ! eTT≈£î+<ä ! ø£èwüí ! Áo øπ X¯yêq+‘· ! qèdæ+Vü≤ ! $c˛í ! e÷+Á‘êVæ≤ dü+kÕs¡ uÛTÑ »+>∑ <äw+ºü . µµ n+≥÷ |æ+>∑fi¯Hê>∑T&ÉT düTÔ‹+#·>∑H˚ <ä‘·ÔkÕ«$T •es¡÷|üeTTqT <ë*à yêìì ‘·q ñ<äse¡ TTq <Û]ä +#ê&ÉT. y˚<<ä säÛ T¡ à&ÉT sTT+ø± ø£<qäÛ T sT÷ $<Û+ä >± $e]+#ê&ÉT. ªª B|üø±! |üPs¡«+ ø£è‘·jT· T>∑+˝À ª|ü⁄s¡+<äse¡ TTµ nH˚ Á>±eT+˝À ª#ê+Á|ò æ T ≈£ î &É T µ nH˚ ù|s¡ T >∑ \ Áu≤Vü≤àDT&ÉT+&˚yê&ÉT. n‘·ì uÛ≤s¡´ ù|s¡T uÛ≤eT. Ä <ä+|ü‘T· \ eTqdüT\˝À dü«s¡dZ Tü KeTT\qT nqTuÛ$Ñ +#ê\qï ã\yÓTqÆ ø√]ø£ ø£*–+~. Ä ø√¬sÿ HÓsy¡ s˚ ≥ ¡ + ø√dü+ yês¡T ‘·|dü Tü ‡ #˚j÷· \ì uÛ≤$+∫, ‘·|dü Tü ‡ #˚jT· {≤ìøÏ nqT≈£L\+>± e⁄+&˚ Å|<ü X˚ Êìï yÓ<Tä ø£kÕ>±s¡T. n˝≤ yÓ<Tä ≈£î‘·÷ uÛ÷Ñ eT+&É\eT+‘ê ‹s¡T>∑T‘·T+&É>± <äTs¡s∆ T¡ ¸\T nH˚ yê] |æ‘è· <˚e‘·\T Äø±X¯+˝À yê]øÏ Å|‘ü ´· ø£yå TÓ Æ #ê+Å|Tæò ≈£îì‘√ ªª|ü⁄Å‘ê! m+<äT≈£î e´s¡+ú >± nø£ÿ&Ü, sTTø£ÿ&Ü yÓ<Tä ≈£î‘·THêïe⁄? <ä‘êÁÔXe¯ TeTT˝À e÷‘·è rs¡úeTT nH˚ ù|s¡T‘√ πsDTø± rs¡úeTTqï~. nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢ sπ DTø±<˚$ m<äT≥ ‹˝À<äø£ |æ+&É Å|<ü ëqeTT #˚jT· +&ç. yÓTT<ä≥ |æ‘è· <˚e‘·\ Ä<˚X+¯ y˚Ts¡≈î£ #ê+Å|Tæò ≈£î&ÉT uÛ≤eT‘√ ø£\dæ <ä‘êÔ‘·{≤ø£eTTq kÕïq+ #˚dæ n+<äTqï ÄeT\ø° eèø£eå TT Åø+Ï ~qTqï sπ DTø±<˚$ kÕøÏ>å ± |æ+&√<äøe£ TT\qT n]Œ+#ê&ÉT. n|ü⁄&ÉT n‘·ì |æ‘è· <˚e‘·\T |ü⁄D´˝Àø£eTT\qT bı+<ës¡T. #ê+Å|Tæò ≈£î&ÉT, uÛ≤eT Ä |ü⁄D´Å|<ü X˚ +¯ ˝À ‘·|dü Tü ‡ #˚dæ dü«s¡Z ˝Àø£eTTq≈£î #˚sês¡T. m+‘√ ÅX¯<ä∆‘√ <ä‘·ÔkÕ«$T ø£<∏äqT Ä\øÏdüTÔqï B|ü≈£î&ÉT y˚<ä<Ûäs¡TàìøÏ qeTdüÿ]+∫ sTT˝≤ nHêï&ÉT ` ªª>∑Ts¡T<˚yê! <ä‘kÔ· Õ«$T ø£<ë∏ eTè‘·eTT eTT+<äT <˚e‘·\T Å‘êπ> neTè‘·eTT @bÕ{Ï? Ç+‘·{Ï eT<ÛäTsê‹ eT<ÛäTs¡eTT, eTVæ≤e÷ì«‘·eTT nsTTq kÕ«$T #·]‘·eTT m+‘· $Hêï sTT+ø± $Hê\ì|ædTü qÔ ï<˚ ø±˙ sTT+ø£ #ê\T˝Ò nì|æ+#·≥+ ˝Ò<Tä . Hê j·T+<äT yê‘·‡\´eTT‘√ mH√ï n|üPs¡« $wüjT· eTT\T #Ó|⁄ü ‘·THêïs¡T. >∑Ts¡T<˚yê! @<˚$ á Å||ü +ü #·eTTq+<ä* uÛøÑ Ô£ »qT\ bÕ*{Ï ø±eT<Ûq˚ Ty√, @<˚$ »>∑<ë∆Å‹jÓ÷, @<˚$ ~e´ Å|üuÛ≤e KìjÓ÷ Ä<˚$ jÓTTø£ÿ ~e´Å|üuÛ≤eeTTqT ‘·eTe+{Ï ‘·|üdü‡+|üqTï\T>±ø£ me¬ss¡T>∑>∑\s¡T? Ä πsDTø±<˚$ >∑T]+∫ sTT+ø± sTT+ø± $Hê\ì m+‘√ ≈£î‘·÷Vü≤\+>± e⁄qï~. <äjT· ‘√ ‘Ó*j·TCÒjT· +&çµµ

y˚<<ä säÛ T¡ à&ç˝≤ #Ó|Œü kÕ>±&ÉT ` ªª≈£îe÷sê! ˙ uÛøÑ ÔÏ ÅX<¯ \∆ä T qHêïø£]¸dTü HÔ êïsTT. kÕ«$T ø£<\ä∏ ô|’ ˙ ÄdüøÔÏ #·÷düT+Ô fÒ Hêø±q+<ä+>± e⁄qï~. ˙e+{Ï yê]øÏ ø±ø£ kÕ«$T #·]‘·eTT $H˚ ns¡Ω‘· eT¬se«]øÏ e⁄+≥T+~? á $<Û+ä >± kÕ«$T düàs¡D Hê≈£î ≈£L&É Äq+<ä+ ø£*–düTÔqï~. ˙e&ç–q πsDTø± Å|üuÛ≤eeTTqT ‘·|üŒø£ ‘Ó*j·TCÒkÕÔqT. ˇø£Hê&ÉT Åo<ä‘·ÔkÕ«$T düTs¡, eTTì >∑DeTT\T #·T≥÷º |ü]y˚wæº+∫ j·TT+&É>± |üs¡X¯ósêeTTì‘√ sTT˝≤ nHêïs¡ T ` ªª|ü s ¡ X ¯ ó sêe÷! ìH=ïø£ $wü j · T + n&É>±\qTø=+≥THêïqT. ˙e⁄ kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄&Ée⁄ø±e⁄. Å‘˝’Ó Àø±´~Û|‹ü $. kÕø屑·TÔ >∑D≤~Û|‹ü ˙j·T+<ä* Åù|eT‘√ dü«j·TeTT>± ˙ ø±‘·àdü«s¡÷|üeTTqT uÀ~Û+∫j·TTHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï $X‚wü ‘˚CÀ dü+|üqTï&Ée⁄ nsTTq ˙e⁄ ˙‘·*¢ nsTTq sπ DTø± dü«s¡÷bÕìï u≤>± ‘Ó*dæq yê&Éy’Ó e⁄+{≤e⁄. ø£ q Tø£ qTe⁄« Ä<˚ $ ì >∑ T ]+∫ dü $ es¡ + >± e÷≈£ î $ì|æ+|ü>√s¡T‘·THêïqT.µµ |üsX¡ ó¯ sêeTT&ÉT kÕ«$TøÏ #˚‘T· \T CÀ&ç+∫ qeTdüÿ]+∫ ªªkÕ«MT! H˚qT @ø£Ms¡ |ü⁄Å‘T· &Éqqï e÷fÒ>±˙ ÄyÓT dü«s¡÷|ü $es¡eTT\T ‘Ó*dæqyê&ÉqT>±qT. jÓ ÷ >∑ $ <ä T &É y Ó ’ q MTπ s π s DTø±<˚ $ >∑ T ]+∫ #Ó | æ Œ e÷ø±q+<äeTT #˚≈L£ s¡Ã+&çµµ nHêïs¡T. kÕ«$T q$« ªªsêe÷! ˙yÓsT¡ >∑ø£ ø±<äT˝Ò. Hê#˚‘· #Ó|Œæ +#ê\˙ e⁄<˚X› +¯ ‘√ sT÷ $<Û+ä >± n&ÉT>∑T‘·THêïe⁄. düsπ , ˙ ø√]ø£ Å|øü ±s¡+ sπ DTø£ eTVü‰‘·à´+ $e]kÕÔqT. ÅX¯<ä∆>± $qTµµ n+≥÷ sTT˝≤ #Ó|üŒkÕ>±s¡T. ªªπsDTø± <˚$øÏ dü÷\ú , dü÷ø£àå X¯Øs¡eTT\T s¬ +&ÉT e⁄HêïsTT. ˇø£{Ï kÕø±s¡eTT. s¬ +&Ée~ ìsêø±s¡eTT. #·÷&ÉT sêe÷! á eqeTT\T, düeTTÅ<eä TT\T, q<äT\T, |üs«¡ ‘·eTT\T, uÛ Ñ ÷ ‘· e TT\T, uÛ Ñ ÷ ‘· < Û ë Å‹, dü « s¡ Z e TT dü s ¡ « rs¡ ú e TT\T, dü|eÔü TVü≤s¡T¸\T, dü|Ôü bÕ‘êfi¯ uÛTÑ eqeTT\T, X‚w,ü ≈£Ls¡àeTT\T eTTqï>∑T »+‘·TC≤\eTT\T ` mqïì #Ó|üŒqT? á eTT˝À¢øe£ TT\˝À ˙ ‘·*¢ nsTTq @ø£Ms¡ dü÷\ú X¯Øs¡eTT. Çø£ ÅãVü≤ày˚T ÄyÓT dü÷ø£åà X¯Øs¡eTT. |üs¡ÅãVü≤ày˚T ÄyÓT ndü\T dü«s¡÷|üeTT.µµ sπ DTø£qT >∑÷]à $e]+∫q kÕ«$TøÏ kÕcÕº+>∑ qeTkÕÿs¡eTT˝§q]+∫, |üsX¡ ó¯ sêeTT&ÉT kÕ«$T qT+&ç ôd\e⁄ ¬ > ’ ø =ì Ä ÄeT\ø° eèø£ å e TT ÅøÏ + <ä ‘·b˛eT>∑Tï&Ó’Hê&ÉT. düX‚wü+

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


24

Ä<Ûëà‹àø£ |ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉT l møÏÿsê\ nq+‘· ø£èwüí |òÁæ ãe] 2012

(Ms¡T Åoe÷Hé møÏÿsê\ ø£èwüeí ÷#ês¡T´\yê] ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT. Ms¡T Åo e÷düsº T¡ Ç.¬ø. Ä<Ûë´‹àø£ ùdyê dü+düú Åô|dæ&+Ó {Ÿ>± Ä<Ûë´‹àø£ uÀ<Ûqä , ¨$TjÓ÷yÓ<’ ´ä ùdeqT n+~dü÷,Ô ‘·+Å&>ç ±] n&ÉT>∑T C≤&É\˝À q&ÉTdüTqÔ ï Ä<äsÙ¡ eT÷]Ô). oÅ uÛsÑ <¡ ë«» >±s¡T e÷ u≤u≤sTT >±s¡T. Hê ù|s¡T nq+‘·øè£ wü.í møÏÿsê\ ø£èwüeí ÷#ês¡´>±s¡T e÷ Hêqï>±s¡T. Hê≈£î }Vü≤‘Ó*j·Tì ej·TdüT˝ÀH˚ e÷ Hêqï>±s¡T qqTï e÷ ‘ê‘·>±] <ä>]Z∑ øÏ |ü+|æ+#ês¡T. n+#˚‘· ∫qï|üŒ{ÏqT+∫ Hê≈£î e÷ uÛsÑ <¡ ë«» u≤u≤sTT >±]‘√, $T–*q u≤u≤sTT\ ø£+fÒ kÕìïVæ≤‘·´+ e⁄+&˚~. Hê≈£î u≤>± }Vü≤ ‘Ó*ùddü]øÏ Äj·Tq Ç+ø± $<ë´]ú <äX˝¯ ÀH˚ e⁄Hêïs¡T. Äj·Tq #ê˝≤ #·Ts¡Tø¬ q’ yês¡T. yês¡T Hê¬øH√ï $wüj÷· \T #Ó|⁄ü +Ô &˚yês¡T. ‘·q‘√ bÕ≥T ãj·T{ÏøÏ rdüTø¬ fi‚flyês¡T. yês¡T #ê˝≤ <Ûs’Ó ´¡ XÊ*. m|ü &ÉT, @ |ü]dæú‘·T\˝À>±ì, uÛÑj·T|ü&É≥+ ø±ì, »+ø£≥+ ø±ì #·÷&É˝<Ò Tä . >∑T+≥÷s¡T˝À Hêqï>±s¡T ˝…øã s¡s>Y ± #˚ùdyês¡T. u≤u≤jYT >±s¡T yÓTÅ{≈Ï î£ ´˝ÒwHü é bÕdüsTTq ‘·sê«‘· >∑T+≥÷s¡T Væ≤+<ä÷ ø±˝Òõ˝À #˚sês¡T. yÓTT<ä{À¢ ø=Hêïfi¯ófl u…»yê&É, >∑T+≥÷s¡T ‹]π>yês¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· ø=Hêïfi¯ófl e÷ Hêqï>±] <ä>sπZ∑ e⁄+&ç #·~yês¡T. yês¡T øπ e\+ bÕsƒ´¡ |ü⁄düøÔ ±˝Ò>±ø£ Ç‘·s¡ Å>+∑ <∏ë\T ≈£L&Ü mHÓïH√ï #·~y˚yês¡T. Ä #·<eä ≥+ ≈£L&Ü #ê˝≤ bòÕdt>º ± #·~y˚yês¡T. C≤„|øü £ X¯øÔÏ ≈£L&Ü #ê˝≤ m≈£îÿe>±H˚ e⁄+&˚<Hä ˚ #ÓbÕŒ*. #·<Tä e⁄‘√ bÕ≥T Åø&° \É ˝À ≈£L&Ü #ê˝≤ j·÷øÏyº >é ± e⁄+&˚yês¡T. Äj·Tq≈£î Åøø¬Ï {Ÿ n+fÒ u≤>± Çwü+º . ø±˝ÒJ˝À s√p Ä&É≥y˚T >±ø£, Ç+{Ï <ä>sZ∑ ¡ Hê≈£Lÿ&Ü H˚]Œ+#˚yês¡T. Ç+{À¢ e÷‘√{Ï m+‘√ düs<¡ ë>± e⁄+&˚yês¡T. Hê≈£î ‘Ó*dæq+‘· es¡≈£î Äj·Tq nHês√>∑´+>± e⁄qï≥T¢ >∑Ts¡T˝Ô <Ò Tä . #ê˝≤ <äè&ÛyÉ TÓ qÆ , eT+∫ Äs√>∑´yÓTqÆ X¯Øs¡+. yês¡T #ê˝≤ |ü≥Tº<\ä eTìwæ. @<ÓH’ ê ˇø£ |üì nqT≈£î+fÒ Ä |üì nj˚T´es¡≈î£ #ê˝≤ |ü≥Tº<\ä >± ø£èwæ #˚ùdyês¡T. @<ÓH’ ê

düsπ ‘êqT |üP]Ô>± ˝≤õø£˝Ÿ>± ø£ì«Hé‡ nsTT‘˚ ‘·|Œü ne‘·* yês¡T #Ó|æŒ+<ëìï yÓ+≥H˚ ˇ|ü ≈£îH˚ dü«uÛ≤e+ ø±<äT. ‘·+Å&>ç ±s¡+fÒ #ê˝≤ >ös¡e+ e⁄+~. Äj·Tq y˚<ä $<äT\T, eTVü‰Å<wä ºü nsTTHê düsπ , yês¡T @$T #Ó|Œæ Hê ≈£L&Ü eT÷&Û+É >± qy˚Tàyês¡T ø±<äT. H˚qT n|ü &É| ü &ÉT >∑T+≥÷s¡T˝À Hêqï>±] <ä>sZ∑ ø¬¡ fi¯S+Ô &˚yêDÏ.í n+<äTe\¢ yê]‘√ m≈£îÿe kÕìïVæ≤‘·´+ e⁄+&˚~. Hêqï>±s¡+fÒ u≤u≤sTT>±]øÏ ≈£L&Ü #ê˝≤ >ös¡e+. πøe\+ nqï<äeTTà\ nqTã+<Ûäy˚T>±ø£ ‘ê‹«ø£ |üs¡yÓTÆq kÕìïVæ≤‘·´+ e⁄+&˚~. Ç<äs› ÷¡ Ä<Ûë´‹àø£ e÷s¡+Z ˝À #ê˝≤ ñqï‘·yTÓ qÆ dæ‹ú ˝À ñqï|üŒ{Ïø° yê] eT<Û´ä |üsd¡ Œü s¡ nqTsê>∑+, Åù|eT, ÄbÕ´j·T‘·\T+&˚$. e÷ u≤u≤sTT >±s¡T $<ë´ düeTTbÕs¡q® ˝À #ê˝≤ ‘·«s¡>± ô|ø’ Ï sêe≥+ eT÷˝≤q yê]˝≤ H˚q÷ #ê˝≤ ‘·«s¡>± #·<Tä e⁄ø√yê\ì e⁄+&˚~. Äj·Tq 19e dü+ˆˆeTT e#˚à dü]øπ myéT.m. ne≥+ eT÷˝≤q Hê≈£î yês¡T Ä<äs¡ÙÅbÕj·T+>± ì*#ês¡T. yê]øÏ düu…®ø˘º MT<ä ø£e÷+&é e⁄+&˚~. H˚qT nqT≈£îqï≥Tº yê] ÄodüT‡\ e\¢ Hê #·<Tä e⁄ ≈£L&Ü n˝≤H˚ |üPs¡sÔ TT+~. u≤u≤sTT >±s¡T myéT.m. #·~y˚ s√E\˝À H˚qT e÷eTà>±s¡T, e÷ ‘ê‘·>±]‘√ ø£\dæ yÓC’ ≤>¥ yÓfi≤flH=ø£kÕ]. yês¡T nø£ÿ&É Vü≤s¡¸es¡ì∆ Vü‰dü˝º Ÿ˝À e⁄+&ç #·<Tä e⁄‘·THêïs¡T. $<ë´]ú>± e⁄qï|ü &ÉT ≈£L&Ü #ê˝≤ <ÛÓ’s¡´kÕVü≤kÕ\T, ‘· q <Ó ’ q ≥Te+{Ï ˇø£ $•wü º y Ó T Æ q e´øÏ Ô ‘ · « eTT+&˚ ~ . $<ë´+XÊ\HÓ’Hê s={°Hé>± #·<äTe⁄ø√≈£î+&Ü ì•‘·yÓTÆq |ü]o\q #˚ùdyês¡T. ˇø£ ØôdsYà f…|Æ t Ä|òt eP´ e⁄+&˚~. ªª<˚Hï’Ó Hê düsπ ≈£L\+ø£w+ü >± ‘Ó\TdüTø√ì<˚ @ $wüj÷· ˙ï e~*ô|≥ºs¡Tµµ nì yê] düVü≤ $<ë´s¡Tú\T #Óù|Œyês¡T. n+<äTe\q yêfi¯ófl Äj·Tqì ˇø£ Å|‘ü ´˚ ø£yTÓ qÆ >ös¡e+‘√ #·÷ùdyês¡T. ‘êqT #˚jT· e\dæq |üìì jÓT{Ϻ |ü]dæ‘ú T· \˝ÀHÓH’ ê düsπ zs¡TŒ eVæ≤+∫ ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. Äj·TqT+&˚ Vü‰dü˝º Ÿ

24 ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


25

e⁄qï≥¢ì|ædTü +Ô ~. Ç+{À¢ ‘ê‘·>±s¡T y˚<eä TT, |üP» sTTe˙ï #˚ j · T ≥+ e⁄HêïsTT. ndü ‡ \T <˚ e TT&É + fÒ @$T{Ï ? mø£ÿ&ÉT+{≤&ÉT? m˝≤ e⁄+{≤&ÉT? nH˚≥≥Te+{Ï |ü]o\Hê‘·àø£ <äèwæº áj·Tq≈£î u≤>± e⁄+&˚~. Ç+‘·˝À ˇø£ dü+|òüT≥q »]–+~. uÛ Ñ s ¡ < ë«» u≤u≤sTT >±] ñ|ü q j· T qeTT »s¡bÕ\qï~ ô|<ä\› ìs¡j í T· +. n<˚ düeTj·T+˝À Hê ‘·sê«‘· uÛ ≤ dü ÿ sê#ês¡ ´ nH˚ ‘· e TTà&É T +&˚ y ê&É T . yê&É + fÒ e÷ u≤u≤sTT>±]¬ø+‘√ Çwü+º . Hêqï>±] <ä>sZ∑ T¡ +&ç u≤u≤jYT>±s¡T #· < ä T e⁄≈£ î H˚ ≥ |ü &É T yê&É T |ü ⁄ ≥º & É + , neTà>±s¡ T |üì#˚dTü ≈£î+≥T+fÒ yêD…≈í î£ ÿe>± m‘·T≈Ô î£ ì düeTT<ësTT+#·≥+ e\¢ yê&É+fÒ u≤>± sTTwü+º >± e⁄+&˚~. ñ|üqj·Tq+ »]π> düeTj·T+˝À yê&ÉT m+&É <Óã“ ‘·–* #·ìb˛j·÷&ÉT. Ä dü+|òTü ≥q áj·Tq MT<ä u≤>± Á|üu≤Û e+ #·÷|æ+~. n|üŒ{Ï qT+∫ áj·Tq #·ìb˛e≥+ n+fÒ @$T{Ï? |ü⁄≥º&+É n+fÒ @$T{Ï? nH˚ $wüj÷· \ MT<ä u≤>± <äèwæº eT[fl+∫ #ê˝≤ rÅe+>± ø=H˚ïfi¯flbÕ≥T Bìï >∑T]+#˚ Ä˝À∫+#˚yês¡T. eTT+<äT yê&ÉT #·ìb˛e≥+ e\¢ #ê˝≤ u≤<Û|ä &ü ܶ, yê]˝À yÓTT<ä˝q’… nH˚«wüD˝ÀH˚ Äj·Tq $<ë´uÛ≤´dü+ |üP]Ô nsTT+~. ‘ê‘·>±s¡T |æ\¢˝…e]¬ø’Hê ˇø£ $•wüºyÓTÆq |ü<䛋˝À Åf…Æì+>¥ Ç#êÃs¡T. Äj·Tq @+#˚ùdyês¡+fÒ >¬ &’ HÓ ‡é e÷Å‘+· Ç#˚Ãyês¡T. dü÷ŒHé |ò&” +ç >¥ e⁄+&˚~ ø±<äT. myéT.m. nsTTq ‘·sê«‘· ˇ+>√\T ø±˝ÒJ˝À ˝…øã s¡sY b˛dtº U≤∞>± e⁄+<äì ‘Ó*dæ n|üj ¢ TY #˚XÊs¡T. yÓTT<ä{À¢ Ç+≥s¡÷«´ø£H˚ yÓfi≤fls¡T. ‘·sê«‘· m|ü &√ |æ\TkÕÔsT¡ ˝Ò nì nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ yêfi¯ófl yÓ+≥H˚˚ ñ<√´>∑+˝À #ê˝≤ bÕ‘·~. uÛÀ»q dü<Tä bÕj·÷\T Ç+{Ï <ä>sZ∑ T¡ qï≥Tº+&Ée⁄. #˚se¡ THêïs¡T. eT+∫ Å&dÓ t ‘Ó#T· Ãø√e{≤ìøÏ ≈£L&Ü neø±X¯+ nsTTq|üŒ{Ïø°Ï yê{Ïqìï+{Ï˙ ≈£L&Ü ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü ˝Ò<Tä . n{≤¢>π yÓ[fl C≤sTTHé nsTT‘˚, Ä dü÷&º +Ó {Ÿ‡ áj·TqqT ‘·qHÓ+<äT≈£î |ü+|æ+#ês√ Ä |üìì kÕ~Û+#·Tø=ì e#êÃs¡T. ≈£L&Ü ˇø£ dü÷º&Ó+fÒqì nqT≈£îHêïs¡T. ˝…ø£Ãs¡sY nì ˇø£s√E sêÅ‹ áj·Tq ìÅ<˝ä ∫Ò ˝…{’ Ÿ y˚ùd dü]øÏ dü]>±Z yêøÏ{Ï nqTø√˝Ò<Tä . áj·Tqø£| ü &ÉT 19 dü+ˆˆ˝Ò. &Éj÷· dt MT<äø¬ [fl <ä>sZ∑ ¡ ˇø£ bÕeTT |ü&>¬É ‹Ô ì\TÃì e⁄qï~. ãj·T{ÏøÏ sêe&ÜìøÏ nf…+&ÓHé‡ rdüT≈£î+≥T+fÒ ªªáj·Tq ˝…ø£Ãs¡sê!?µµ nì M˝Ò≈¢ î£ +&Ü yêøÏ{Ï <ä>sπZ∑ e⁄qï~. áj·Tq ˇø£ÿ&˚ ˝À|ü\ e⁄Hêïs¡T. ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. áj·Tq ø£+fÒ ô|<äy› ê¬sq’ dü÷&º +Ó {Ÿ‡ ≈£L&Ü n|ü &˚+ #Ój÷· ´*? |ü&>¬É ‹Ôq bÕeTT m<äTs¡T>± e⁄+&É≥eTqï~ e⁄Hêïsê ø±¢d˝t À. n~ ˝…øã s¡s>Y ± Äj·Tq yÓTT<ä{Ï nqTuÛeÑ +. #ê˝≤ ø£wyºü TÓ qÆ |ü]dæ‹ú . m+‘√ <Ûs’Ó ´¡ eTT+fÒ ‘·|Œü ˝≤uÛ+Ñ ˝Ò<Tä . (yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± ˇ+>√\T˝ÀH˚ ñ<√´>∑+˝À #˚s¡≥+, áj·Tq #·\q+ ˝Ò≈£î+&Ü uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü n˝≤ ì\TÃH˚ ∫es¡≈î£ Äj·Tq ø±s¡´Åøe£ T+ yÓTT‘êÔìø° ˇ+>√˝Ò øπ +Å<ä _+<äTe⁄ e⁄Hêïs¡T. á ˝À|ü\ bÕeTT e∫Ã+<äì ‘Ó*dæq #·T≥TºÅ|øü ÿ£ \ ne≥+, ∫es¡≈î£ yês¡T düe÷~Û #Ó+<ä≥+ ≈£L&Ü ˇ+>√\T˝ÀH˚ $<ë´s¡T\ú T ø=+‘·eT+~ e#êÃs¡T >±ì ˝À|ü*øÏ sêe&ÜìøÏ »s¡>∑{≤ìøÏ n+‘·Ø¢q+>± @<√ ˇø£ dü+ã+<Ûä+ e⁄qï≥T¢ n+<ä]ø° uÛj Ñ T· y˚T. n~ ø£~˝ÒÔ ø±fÒùd |ü]dæ‹ú ˝À e⁄+~. ô|>’ ± nìŒdüT+Ô ~). dü] nsTTq uÛÀ»qedü‹˝Òø£ áj·Tq≈£î f…bÆ Õò sTT&é Á‘ê#·TbÕeTT. áj·Tq düeTj·Tdü÷Œ¤]‘Ô √ ø£≥Tº≈î£ qï \T+^ rdæ e∫Ã+~. Hê≈£î ‘Ó*‡q+‘· es¡≈î£ u≤u≤sTT>±s¡T nHês√>∑´+‘√ <ëì MT<ä $dæ] y˚d,æ <ëì u≤]qT+&ç ‘·qqT ‘êqT, düV≤ü e⁄+&É≥+ n<˚ Å|<ü eäÛ T+. Hê≈£î ePVü≤ ‘Ó*ùddü]øÏ Äj·Tq $<ë´s¡T\ú qT ø±bÕ&ÉT≈£îHêïs¡T. ;ÛeTTì˝≤ e⁄+&˚yês¡T. #ê˝≤ ã\e+‘·T&Éì e÷ Hêqï>±s¡T yê]˝À ˇø£ <ë]Ùìø£yÓTÆq <äèwæº yÓTT<ä{ÏqT+&ç #Ó|⁄ü ‘·T+&˚yês¡T. u≤\´+˝À sTT+ø± ÅkÕº+>¥>± e⁄+&˚yês¡≥. Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


26

f…bÆ Õò sTT&é e∫Ãq ‘·sê«‘· e÷ ‘ê‘·>±s¡T u≤u≤sTT>±] #˚‘· XË\e⁄ ô|{Ï+º ∫, u…»yê&É rdüT≈£îe∫à Äj·TTπs«<ä ∫øÏ‘‡· yêπs #˚XÊs¡T. #ê˝≤ ‘·«s¡>±H˚ f…bÆ Õò sTT&é ‘·–bZ ˛sTT+~. ‘·–HZ ê #ê˝≤ ã\V”≤q|ü&ܶsT¡ . ø=+‘·ø±\+ ˇ+>√\T˝À |üì#˚dqæ ‘·sê«‘· nø£ÿ&É ]C…’Hé #˚dæ ôV’≤Å<ëu≤<é yÓ[fl $y˚ø£ e]∆ì ø±˝ÒCŸ˝À #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É Äj·Tq e÷ yê´dt u≤u≤jYT >±]+{À¢ e⁄+&˚yês¡T. Äj·Tq mø£ÿ&É |üì#˚dHæ ê dü÷&º +Ó {Ÿ‡ yê]ì u≤>± ˝…ø’ ˘ #˚ùdyês¡T. m+<äTø£+fÒ yê] uÀ<ÛHä ê |ü<‹∆ä ˝À ˇø£ Å|‘ü ´˚ ø£‘· e⁄+&˚~. düu≈®… î£ º #Óù|Œ≥|ü &ÉT bÕsƒê´+XÊ\T e÷Å‘y· T˚ #Ó|Œü ø£, yêfi¯fløÏ J$‘·+˝À ø±yê*‡q >¬ &’ é ˝…H’ ‡é ≈£L&Ü ø£*|æ Çe«≥+ yê] Å|‘ü ´˚ ø£‘.· n~ @ ø=~›eT+~˝ÀH√˚ e⁄+≥T+~. Ç|üŒ{Ïø° m+‘√ ô|<ä›yêfi¯ófl≈£L&Ü ªªH˚qT uÛÑs¡<ë«» e÷düºs¡T>±] dü÷&º +Ó {Ÿq+&çµµ nì m+‘√ >∑s«¡ +>± #Ó|⁄ü ‘·T+{≤s¡T. n˝≤ #Ó|ü⁄‘·THêïs¡+fÒ yês¡T m+‘·>± Ç+Åô|dt nj·÷´s√qqï~ ‘Ó\TdüT+Ô ~. HÓ{’ Ÿ ø±˝ÒJ˝À m+<äT≈£î |üì#˚XÊs¡+fÒ &˚ f…eÆ TT˝À dü‘ê´H˚«wüDø¬ ’ #˚ùd |ü]XÀ<Ûqä ≈£î ø±e\dæq Å>+∑ <∏ë˝…ìï+{ÏH√ #·<yä ê\H˚ Äø±+ø£å e\¢H.˚ ˝Òøb£ ˛‘˚ |æ.ôV≤#Y.&ç. #˚jT· ≥+ Äj·Tq≈£î ô|<ä› ˝…øÿ£ ˝Àì~ ø±<äT. mø£&$É Tø˘ Øôd]à ø£+fÒ J$‘· $\Te\ MT<ä |ü]XÀ<Ûqä nH˚<˚ yê] \ø£´å +. Ä‘·à$XÊ«dü+ nH˚~ Äj·Tq˝À m≈£îÿe>± e⁄+&˚~. ◊.m.j·Tdt. bÕdt nsTTq ‘·sê«‘· b˛dæ+º >¥ e∫ÃHê yÓfifl¯ ˝Ò<Tä . yêfi¯ófl 6 HÓ\\ bÕ≥T yÓsTT{Ÿ #˚XÊs¡T. ‘ê‘·>±]≈£Lÿ&Ü #ê˝≤ kÕs¡T¢ ø£ãTs¡T ô|{≤ºsT¡ . m+‘√ eT+~ ‘ê‘·>±]ì n&ç>π yês¡T, ªª@eT+&û, MT yê&ÉT ◊.m.mdt. bÕôd’ ñ<√´>∑+ e∫ÃHê m+<äT≈£î yÓfi¯fl˝Ò<äTµµ nì. ‘ê‘·>±] dü«uÛ≤e+ @$T≥+fÒ me]MT<ë @ Åô|wüsY rdüTø=#˚Ãyês¡T ø±<äT. n|ü &ÉT uÛsÑ <¡ ë«» >±]ì n&ç>±s¡T, ªª@sê Mfi¯fl+<äs÷¡ Ç˝≤ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T.eT] qTyÓ«+<äT≈£î yÓfi¯fl≥+ ˝Ò<äT?µµ nì n&ç–‘˚, ªª◊.m.mdt. #·~yêqT ø±˙ Ä ˝…H’ ˝é À yÓfifl¯ &ÜìøÏ ø±<äT. Hê ˝…H’ é y˚sπ e⁄+~ ø£<+ä &çµµ nì düŒwü+º >± #ÓbÕŒs¡T. n+<äTe\¢ m+‘·{Ï |üHH’Ó ê düsπ ‘·qT kÕ~Û+#·>\∑ qT nH˚≥≥Te+{Ï~ ‘·q≈£î ‘êqT ìsê∆sD¡ #˚dTü ø√e{≤ìπø ◊.m.mdt. #·~yês¡T, ø±˙ Ä düTU≤\ ø√dü+ ø±<äT. yê]øÏ ‘·q ˝…|’ tò jÓTTø£ÿ |üsŒ¡ dt @$T{Àqqï~ ‘Ó\TdüT. áj·Tq ô|[fl $wüj·T+ ≈£L&Ü #ê˝≤ ∫Å‘·+>± »]–+~. #ê˝≤ eT+~ |æ\ì¢ kÕÔeTì e#˚Ãyês¡T >±ì ‘êqT ô|[fl m{Ϻ |ü]dæ‹ú ˝Àq÷ #˚dTü ø√qì düŒwü+º >± #Óù|Œyês¡T. ‘ê‘·>±s¡T me]˙ @ $wüj·T+˝Àq÷ ã\e+‘·+ ô|≥ºs¡T. ‘·q ñ<˚›XÊ´\qT Ç‘·s¡T\ ô|’q s¡T<ä›s¡T. Äj·Tq ‘·q

Å|Hæ ‡é |ü⁄˝Ÿ‡≈£î _Ûqï+>± ‘·q |æ\˝¢ ï’… Hê düsπ ã\e+‘·+>± @ |ü˙ #ÓjT· ´eTì #Ó|Œü &ÉyT˚ >±ì ìs¡j í T· + yê]πø e~˝Òùdyês¡T. #ê˝≤ eT+~ u≤u≤sTT >±]ì ø£ ì «Hé ‡ #˚ j · T &ÜìøÏ Å|üj·T‹ï+#ês¡T. ø=+‘·eT+~ @<√ ˇø£ ÄX¯ #·÷ù|yês¡T. ø±ì yês¡T y˚{Ïø° ˝§+>∑˝Ò<äT. $yêVü≤+ #˚düTø√yê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä . J$‘·eT+‘ê á s¡øy£ TÓ qÆ nH˚«wüD #˚j÷· *‡ e⁄+~, n+<äTe\¢ $yêVü≤+ <ëìøÏ nes√<Û+ä ø±e#·Tà nì nqT≈£îHêïπsyÓ÷! Hêqï>±s¡T ≈£L&Ü ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À #ÓbÕŒs¡T. ªª$yêVü≤+ #˚dTü ø√e≥+ eT+∫~. jÓ÷>±ìøÏ ≈£L&Ü nedüs¡+µµ nì nHêïs¡T>±ì, n+‘·ø£+fÒ yês¡T Åô|dt #Ój·T´˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ Hêqï>±s¡H˚yês¡T, ªª<˚ì f…ÆyéT <ëì≈£î+~. n~ e∫Ãq|ü &ÉT $yêVü≤+ ne⁄‘·T+~˝Òµµ nì. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À $y˚øe£ s¡ì∆ ø±˝Òõ˝À C≤uŸ e~˝Òdæ nø£ÿ&çï+∫ u≤|ü≥¢ ø±˝Òõ˝À |üHX®˚ Ês¡T. n|ü &ÉT õ˝Òfi¢ fl¯ eT÷&çøÏ ‘·s#¡ T· >± yÓfiS¯ +Ô &˚yês¡T. ªªm+<äT≈£î ]C…H’ é #˚XÊs¡ìµµ ‘ê‘·>±s¡T n&É>˝∑ <Ò Tä . m+<äTø£+fÒ |üsŒ¡ dt ˝Ò≈î£ +&Ü @ |ü˙ #˚jT· &ÉT nì yê]øÏ ‘Ó\TdüT. e÷eT÷\T yê&Ó’‘˚ eT∞fl @eTÚ‘ê&√qqï uÛj Ñ T· eTT+≥T+~. kÕeTs¡´∆ + ø£\yê&ÉT>∑qø£, ‘ê‘·>±]øÏ n˝≤+{Ï uÛj Ñ T· + ˝Ò<Tä . H˚He˚ TÚ‘êH√ nqï uÛj Ñ T· + u≤u≤sTT>±]øÏ ˝Ò<Tä . u≤|ü≥¢ ø±˝Òõ˝À ≈£L&Ü ]C…H’ é #˚dæ õ˝Òfi¢ fl¯ eT÷&ç yÓ[fl ªneTൠÄÅXe¯ T+˝À ø=+‘· ø±\eTTHêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À H˚qT, ‘ê‘·>±s¡T #ê˝≤kÕs¡T¢ nø£ÿ&É≈î£ yÓfifl¯ ≥+ »]–+~. ÄÅXe¯ T+˝À yês¡T ùdyê ø±s¡´Åøe£ ÷\˝À m≈£îÿe>± bÕ˝§Zq≥+ #·÷XÊqT. ÄÅXe¯ T J$‘êìï yê¬s≈£îÿe>± Çwü|º &ü ܶsq¡ ï~ düŒwü+º >± ø£qŒ&˚~. ‘ê‘·>±]˝≤>±H˚ #ê˝≤ ìsê&É+ãs¡+>± J$+#˚yês¡T. ÄÅX¯e÷ìøÏ neTà <äs¡ÙHês¡∆yÓTÆ #ê˝≤ eT+~ e#˚Ãyês¡T. n≥Te+{Ï yê]øÏ neTà >∑T]+∫ $e]+#·≥+, yê¬sø£ÿ&ÉT+&Ü*? @+ #Ój÷· ´*? m˝≤ e⁄+&Ü*? #Ó|Œü ≥+, yê]øÏ ø±yê*‡q düV≤ü ø±sêqï+~+#·≥+ u≤u≤sTT>±s¡T #˚d÷ü +Ô &˚yês¡T. nø£ÿ&É ≈£L&Ü yê]ø√ Å|‘ü ´˚ ø£ kÕúqeTT+&˚~. neTà≈£î n+<äs÷¡ ˇø£fÒ nsTTHê neTà≈£î u≤u≤sTT>±s¡+fÒ Å|‘ü ´˚ ø£yTÓ qÆ ÅX<¯ e∆ä ⁄qï≥T¢ Hêø£ìŒ+#˚~. ø±s¡D+ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. m+<äTø£+fÒ Ä$&É ne‘ês¡eT÷]Ô, Äj·Tq eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT. ø±s¡D≤\T yê]øÏ ‘Ó\TkÕÔsTT>±˙ eTq≈£î ‘Ó*j·Te⁄. ø±˙ ˝ÖøÏø+£ >± #·÷ùd≈Ô L£ &Ü neTàøÏ ‘ê‘·>±s¡Hêï, ‘ê‘·>±] ≈£î≥T+ãeTHêï #ê˝≤ Åù|eT, $•wüºyÓTÆq >ös¡e+ ≈£L&Ü e⁄qï≥T¢ nìŒ+#˚~. yê] e÷≥\˝À>±ì, yê] yÓK’ ]˝À >±ì u≤u≤sTT>±s¡+fÒ ÄyÓT m+‘√ ÄbÕ´j·T+>±, Çwü+º >± e⁄+&˚yês¡T. yê]<ä]› ø° dæ<ë∆+‘· |üs+¡ >± uÒ<ëÛ \THêï n$ yê] |üsd¡ Œü s¡ Åù|e÷_Ûe÷Hê\≈£î n&ÉTs¶ ê˝Ò<Tä . <˚X+¯ ˝À e⁄qï m+‘√eT+~ eTVü‰‘·Tà\qT Äj·Tq

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


27

<ä]Ù+#ês¡T, ùd$+#ês¡T. yê]˝Àì Ä<Ûë´‹àø£‘q· T $X‚w¢ +æ ∫ #·÷#ês¡T. n~ øπ e\+ ˇø£ eT÷&ÛuÉ øÑÛ ÔÏ ø±<äT. Ä <ä]Ù+#·≥+˝À ˇø£ |üsŒ¡ dt sêuÀj˚T ‘·sê\≈£î uÛøÑ ÔÏ kÕ<Ûqä ≈£î m+‘· nedüs+¡ nH˚≥≥Te+{Ï ìs¡÷|üD Äj·Tq #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒ*. ñ‘·sÔ ¡ Væ≤+<ä÷ kÕúqeT+‘ê ‹]– mø£ÿ&Óøÿ£ &É Ä<Ûë´‹àø£yTÓ qÆ >∑Ts¡Te⁄\T, eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T, kÕ<ÛTä e⁄\T, düHê´düT\THêïs√ yÓ‹øÏ yêfi¯flì <ä]Ù+∫ yêfi¯flì ‘·s∫¡ #·÷&É{≤ìøÏ m≈£îÿe ø±\+ yÓ∫Ã+#ês¡T. eTVü‰‘·Tà\ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ ø=ìï y˚\ eT+~ Å|yü êVü≤+˝≤ yÓfió¯ +Ô {≤s¡T. u≤u≤sTT>±s¡T yÓfifl¯ ≥+˝À ˇø£ Å|‘ü ´˚ ø£ |ü]XÀ<ÛHä ê‘·àø£ n+X¯+ Hêø£ ÿ ìŒ+#˚ ~ . ‘· q jÓ T Tø£ ÿ >∑ T s¡ T e⁄ mes¡ T ? ‘· q qT q&ç|+æ #˚≥≥Te+{Ï X¯øÔÏ @$T{Ï? ˝Ò<ë e÷s¡yZ T˚ $T{Ï? yêfi¯fl <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓ[‘˚ yêfi¯fl Å|uü ≤Û e+ m≥Te+{Ï~? yê] <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓfifl‚ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î @$T \_ÛdTü +Ô ~? nqï n+XÊ\ô|’ øπ e\+ ‘·qπø>±ø£ $T–*q yê]øÏ, sêuÀj˚T ‘·sê\yê]≈£Lÿ&Ü e⁄|üj÷Ó >∑|&ü ˚ $<Û+ä >± yêfi¯fl $X‚cÕ\ìï+{Ïì ≈£L\+ø£w+ü >± ùdø£]+#·≥+ nH˚ ˇø£ Ä<Ûë´‹àø£ |üsy¡ TÓ qÆ |ü]XÀ<Ûqä #˚XÊs¡H˚ #ÓbÕŒ*. Ç~ #ê˝≤ kÕVü≤k˛ù|‘·yTÓ qÆ ø£èwæ. m˝≤>∑+fÒ ˇø£ e÷sêZìï nqTdü]dü÷Ô yÓfifl¯ ≥+ n<=ø£ |ü<‹∆ä . n˝≤ >±≈£î+&Ü $T–*q yê]øÏ Ä<Û+Ó {Ïø>˘ ± #Ó|Œü {≤ìøÏ ªª|ò˝ü ≤Hê#√≥ Ç˝≤ e⁄+≥T+~. |ò˝ü ≤Hê #√{ÏøÏ MT¬sfi¯fle#·Tõµ nì #ÓbÕŒ\+fÒ m+‘√ |ü]XÀ<Ûäq #˚ùdÔ ‘·|üŒ n˝≤ #˚j·T˝Òs¡T. n≥Te+{Ï |ü]XÀ<Ûqä ˝À mH√ï Å|j ü ÷· dü\ø√]à ø£≥Tºã≥º\‘√ yÓ[fl ø=ìï s√E\bÕ≥T ìÅ<ëVü ‰ sê\T ≈£ L &Ü ˝Ò ø £ mH√ïs√E\T m<äTs¡T#·÷dæ, yêfi¯flqT <ä]Ù+∫, yê]ì |ü]Å|Xü ï¯ #˚d,æ yê] qT+&ç uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î @$T \_ÛdTü +Ô ~ nqï dü÷ø£àå |ü]o\q Äj·Tq #˚j·T>∑\Z≥+ e\¢H˚ ì>∑TZ<˚*q ì»yÓTÆq eTVü‰‘·Tà\qT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫à yê] #·]Å‘\· qT Å>+∑ <Ûdä +úü #˚dæ sêuÀj˚T ‘·sê\ yê]ø£+~+#·>˝∑ ≤ZsT¡ . n~ kÕe÷q´yÓTqÆ ø£èwæø±<äT. n+<äTø¬ +‘√ zs¡TŒ, |ü≥Tº<\ä , Ä‘·àã\+ ø±yê*. Çe˙ï yê]˝À |ü⁄wüÿ\+>± e⁄HêïsTT. n+<äTe\¢H˚ yês¡T J$+∫+~ 50 dü+ˆˆ˝Ò nsTTHê, ø=ìï e+<ä\ dü+ˆˆ\ <ëø± yês¡T Ä<Ûë´‹àø£yTÓ qÆ e÷s¡+Z ˝À q&Éyê\+fÒ @+ #˚j÷· *? >∑Ts¡T düìï~Ûì m˝≤ bı+<ë*? nqï yê{Ï >∑T]+∫ |ü]XÀ<Ûqä #˚dæ <ëìï ‘êqT Ä#·]+∫, ìs¡÷|æ+#ês¡qï~ düŒwüº+>± uÀ<Ûä |ü&TÉ qÔ ï~. øπ e\+ mH√ï »qà\ qT+∫ #˚dTü qÔ ï kÕ<Ûqä e˝Ò¢ á »qà˝À n≥Te+{Ï nqTuÛ÷Ñ ‹ì bı+<ä>˝∑ ≤ZsT¡ . eTq ø£fifl¯ ≈£î ø£ìŒ+#˚~ ø=+#˚yT˚ nsTTHê ø£ìŒ+#·ì~ m+‘√ e⁄+≥T+~ ø£<ë! mH√ï »qà\ qT+&ç eTVü‰kÕ<Û≈ä î£ &ÉjT· T´+&É≥+ e\¢H˚ sTT+‘·{Ï eTVü‰Å<wä ºü nsTTq≥Te+{Ï nq+‘ê#ês¡T´\ yê] |ü⁄Å‘·T&ÉT>± |ü⁄{≤ºs¡T. ‘êqT m+‘√ eT+~ eTVü‰‘·Tà\qT

<ä]Ù+#·&yÉ T˚ >±ø£ yê]˝À e⁄qï Ä<Ûë´‹àø£ ‘˚&Ü\ì n+<ä]ø° ‘Ó * j· T CÒ j · ÷ *, n+<ä ] ø° Ä neø±X¯ + ø£ * Œ+#ê* nH˚≥≥Te+{Ï~ $X‚wyü TÓ qÆ ø£èwæ. n<˚ Äj·Tq ˝…|’ etò sYÿ nì #Ó b ÕŒ*. <˚ X ¯ + ˝À mø£ ÿ &Ó ø £ ÿ &É m+‘· e T+~ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\THêïs¡qï~ me]øÏ yês¡T ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ #ê˝≤ ø£wyºü TÓ qÆ |üì. ‘êqT ˇø£ÿsπ Ç+‘· eT+~ì <ä]Ù+∫, |ü]Å|Xü ï¯ #˚d,æ |ü]XÀ<Ûqä #˚d,æ ne˙ï ≈£L&Ü Å>+∑ <Ûdä +úü #˚dæ n+<ä ] ø° n+<ä T u≤≥T˝ÀøÏ ‘˚ e &É e TH˚ ~ #ê˝≤ >=|ü Œ $wü j · T +>±, nìï+{Ï ˙ $T+∫q |ü ì >± ø£ ì Œdü T Ô + ~. m+<äTø£+fÒ $T–*qyÓìï kÕ~Û+∫Hê eTq J$‘·+ m+<äT≈£î? nqï Å|Xü ï¯ y˚dTü ≈£îqï|ü &ÉT Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<Ûqä nH˚~ ˝Òøb£ ˛‘˚ á »qà eè<Ûë nì nìŒdüT+Ô ~. n+<ä] <Û´˚ j·T+ Ä‘·à $ø±dü+ ` Ä‘·à <äs¡Ùq+ nì ñ|üìwü‘·TÔ\T #Ó|ü⁄ÔHêïsTT. n~ ø±yê\+fÒ eTVü ‰ ‘· T à\ dü ì ï~Û ø±yê*. m+<ä T ø£ + fÒ Ä‘·à<äsÙ¡ q+ eTq+‘·≥ eTq+ #˚dTü ≈£îH˚ dæ‹ú ø±<äT. ÇqT|ü eTTø£ÿ, Äj·TkÕÿ+‘·+ ø±yê\+fÒ eTs√ Äj·TkÕÿ+‘·+ ‘·|Œü <äT. Äj·TkÕÿ+‘·+ mø£ÿ&É e⁄+<√, nø£ÿ&çøÏ á ÇqT|ü eTTø£ÿ\qT rdüT≈£î yÓfi≤fl*‡+<˚. n˝≤ yês¡T <ä]Ù+∫ Å>+∑ <Ûdä +úü #˚dqæ eTVü≤˙j·TT\˝À bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s=ø£sT¡ . Äj·Tq düìï~Û Å|‘ü ´· ø£+å >± nqTuÛ$Ñ +∫q yê]˝À H˚H=ø£&ïç . u≤u≤sTT>±]

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


28

J$‘·+˝À yê]ì <ä]Ù+#·≥+ ˇø£ eTTK´eTsTTq düìïy˚Xe¯ TH˚ #ÓbÕŒ*. Äj·TqqT $yêVü‰ìøÏ düTeTTKT\qT #˚dqæ yês¡T Ä eTVü‰‘·Tà&˚. ø=ìï s√E\T yê] kÕìï<Û´ä +˝À e⁄+&ç e∫Ãq ‘·sê«‘·, ªªH˚qT $yêVü≤+ #˚dTü ≈£î+{≤qìµµ u≤u≤sTT >±s¡T #Ó|üŒ≥+ »]–+~. Äj·Tq $yêVü≤+ #˚düT≈£î+{≤qq≥+ e÷¬ø+‘√ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+∫+~. kÕ<Ûës¡D+>± Ç+{À¢ ô|<äy› êfi¯flø£e«≈£î+&Ü ∫qïyêfi¯ófl $yêVü≤+ #˚dTü ø√s¡T. Äj·Tq $yêVü≤+ #˚dTü ø√qì düŒwü+º >± #Ó|Œü ≥+ e\q 71 ˝À Hê $yêVü≤+ »]–+~. n+<äTe\q e÷≈£î Äj·Tq $yêVü‰ìøÏ n+^ø£]+#·≥+ eTT+<äT ÄX¯Ãsê´ìï, Ä ‘·sê«‘· Äq+<ë˙ï ø£*Z+#êsTT. Ä ‘·sê«‘· |òü˝≤Hê Ä$&ÉqT #˚düT≈£î+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. Ä$&É ≈£L&É Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q ø£*–Hê$&É. uÛ$Ñ wü´‘Y Å|üD≤[ø£qqTdü]+#˚ á J$‘ê\T eTT&çô|{Ϻ e⁄+{≤sTT nqï≥Te+{Ï~ ˇø£ ì<äs¡Ùq+. ìC≤ìøÏ ˝Ò{Ÿ e÷´πsõ nsTTq|üŒ{Ïø°Ï n~ ≈£L&Ü Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>±, bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄ >±] s¡÷|ü+˝À ‘·q >∑Ts¡Te⁄>±]∫Ãq Ä<˚X+¯ >± rdüTø=ì, Ä ‘·sê«‘· wæ]&ç yÓ[fl Ä Ä<˚XÊìï u≤u≤ Ä<˚X¯y˚Tqì ìsê∆s¡D #˚düTø=ì, >∑èVü≤kÕúÅX¯e÷ìï d”«ø£]+#·≥+ »]–+~. $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï|üŒ{Ïø° ‘·q Ä<Ûë´‹àø£ |ü]XÀ<ÛäqH˚e÷Å‘·+ e~* ô|≥º˝Ò<äT. Ä$&É düV≤ü ø±s¡+‘√ n~ sTT+ø± <Ûèä &É |ü&+ç ~. Ä ‘·sê«‘· kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡ ìsêàD+ nH˚~ Äj·Tq J$‘·+˝À eTs=ø£ eTTK´yÓTqÆ |òTü ≥º+. kÕsTT‘·‘«· Å|#ü ês¡yT˚ yê] ne‘ês¡ ø±s¡´Åøe£ TeTqï~ düTdüŒwü+º . n+<äT≈£î düŒwüºyÓTÆq s¡÷|üø£\ŒH˚ kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡ ìsêàD+. Ä eT+~s¡ ìsêàD düeTj·T+˝À H˚qT u≤u≤sTT>±] <ä>sZ∑ ø¬¡ fi¯fl≥+ »]–+~. mø£ÿ&ÓH’ ê $<ë´s¡T\ú ≈£î, ˝…øã s¡s‡Y øÏ ø±¢dt nsTTb˛sTTq ‘·sê«‘· yê]ø°, M]ø° eT<Û´ä dü+ã+<Û+ä e⁄+&É<Tä . yê] <√e yê]<˚, M] <√e M]<˚. ø±˙ nø£ÿ&É M] dü÷&º +Ó {Ÿ‡ øπ e\+ ø±˝ÒJ #·<Tä e⁄πø |ü]$T‘·+>±ø£ Ç+{ÏøÏ e∫à Äj·Tq |æ\˝¢ ≤¢>±, •wüß´˝≤¢>± Ä<Ûë´‹àø£ •ø£åDqT bı+<ä&É+ $<ë´q>∑sY˝À u≤u≤sTT>±] <ä>sZ∑ ¡ #·÷XÊqT. nø£ÿ&É $<ë´s¡T\ú e\¢ dü‘‡· +>±\T ÅbÕs¡+uÛ+Ñ nj·÷´sTT. Ä dü‘‡· +>±\˝À $<ë´s¡T\ú T n+‘ê m≈£îÿe dü+K´˝À bÕ˝§Zq≥+, yê] J$‘·+˝À u≤u≤sTT>±s¡T #Ó|Œæ q <ëìì Ä#·sD ¡ ˝À ô|≥º&+É nø£ÿ&É u≤>± ø£ìŒ+∫+~. nø£ÿ&É Ä\j·T ìsêàD+ yê] J$‘· >∑eT´+ nqï~ ˇø£ eTTK´yÓTqÆ bÕsTT+{Ÿ>± nìŒdüT+Ô ~. u≤u≤ Ä\j·T Å|‹ü wü≈º î£ y˚TeT+<äs¡+ yÓfi≤fl+. Ä eTVü‰j·T»„+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îH˚ n<äèwü+º Hê≈£Lÿ&Ü ø£\≥ Z + #ê˝≤ Äq+<äøs£ y¡ TÓ qÆ $wüjT· +. ø=ìï y˚\ eT+~ Ä ø±s¡´Åøe£ T+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø° Ä

<äèX¯´+ Hêø£+{ÏøÏ ø£ìŒdüT+Ô ~. u≤u≤ eT+~s¡ ìsêàD+ nsTT nø£ÿ&˚ dæsú |¡ &ü ÜÔsq¡ T≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À áj·Tq ©yé ô|{Ϻ e#Ó Ã j· ÷ ´*‡q |ü ] dæ ú ‘ · T \T sêe≥+ #ê˝≤ ∫Å‘· + >± nìŒdüT+Ô ~. uÛÖ‹ø£yTÓ qÆ <äèwæøº Ï ‘·q jÓTTø£ÿ eT+~s¡+ ø£{+ºÏ ∫, ‘·q ø±s¡´Åø£e÷ìï m+‘√ #˚j·÷*‡q yê]ì m+<äT≈£î nø£ÿ&Éì+∫ |ü+|æ+#ês¡qï~ n|ü &ÉT ‘Ó*j·T<äT. ø±˙ ‘·sê«‘· ns¡eú TÚ‘·T+~. áj·Tq sTTe‘·\ ø=∫à Ç+ø√ #√≥ øπ +Å<+ä @s¡Œ&ç nø£ÿDÏ+í ∫ $»è+_ÛùdÔ ‘·|Œü yê] ne‘ês¡ ø±s¡´Åøe£ T+ sTT+ø± sTT+ø± $düèÔ ‘·+ ø±<äT. n+<äTe\¢ u≤u≤ Äj·TqqT nø£ÿDÏí+∫ ˇ+>√\T≈£î |ü+|æ+#·≥+ »]–+~. n|üŒ{Ïπø ÅbÕs¡+_Û+#·ã&çq dü‘·‡+>±\T sTT+ø± #ê˝≤ #√≥¢≈£î $dü]Ô +#êsTT. ˇ+>√\T ©>∑˝Ÿ Ç+|æøπ¢ wüH‡é øÏ Å|dü <æ y∆ä TÓ qÆ ePs¡T. eT] n˝≤+{Ï #√≥Tø=∫à e⁄+&ç nø£ÿ&É mH√ï Çã“+<äT\qT, $eTs¡Ù\qT <Ûs’Ó ´¡ +>± m<äTs=ÿì, ‘êqT #˚|{ü qºÏ ø±s¡´Åøe£ ÷\qT, m{Ϻ |ü]dæú‘·T\˝Àq÷ dü&É\˙j·T≈£î+&Ü n≈£î+]ƒ‘· Bø£å‘√ #˚dTü +Ô fÒ yê]øÏ nqT>∑TD+>± e⁄+&ç nìï+{≤ @ø°u$ÑÛ dü÷Ô @ e÷Å‘+· yÓqTø£+»≈£î ‘êMj·T˝Ò<Tä |æìï>±s¡T. Ç<ä+‘ê u≤u≤>±] Å|Dü ≤[πø nqï~ düTdüŒwü+º . Ä $<Û+ä >± yê] J$‘·+˝À mH√ï eT\T|ü⁄\THêïsTT. Ç‘·sT¡ \ ÅXj ‚ T· düT‡ø√dü+ u≤u≤ #˚‹˝À ˇø£ ÇHéÅdTü yº TÓ +{Ÿ>± Äj·Tq e⁄|üj÷Ó >∑|&ü ܶsT¡ . ¨$TjÓ÷|ü‹ yÓ<’ ´ä $<Ûëq+|ü≥¢ Äj·Tq ∫e] 3, 4 dü+e‘·‡eTT\˝À Ç+Å≥dtº #·÷bÕs¡T. ‘·q nqTj·÷j·TT\qT ¨$TjÓ÷ yÓ<’ ´ä + H˚sT¡ Ãø√eTì, Ä yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·Tø√eTì #Óù|Œyês¡T. H˚qT ˇ+>√\T yÓ[flq|ü &É˝≤¢ nø£ÿ&ç &çôdŒq‡Ø esYÿ n+‘ê nsTTq ‘·sê«‘· sêÅ‹|ü P ≥ yÓ fi ‚ fl yê&ç ì . y˚ T $T<ä › s ¡ + ≈£ L s¡ T Ãì n˝≤ ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTes¡≈£î e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚yêfi¯fl+. <ë+{À¢ ¨$TjÓ÷|ü‹ eTTK´yÓTqÆ n+X¯+>± e⁄+&˚~. ¨$TjÓ÷ {°∫+>¥‡ >∑T]+∫ Hêqï>±s¡T @y˚T$T #Ó|üPÔ+&˚yês¡ì n&ç>π yês¡T. ¨$TjÓ÷|ü‹ ãTø˘‡ >∑T]+∫ Hê‘√ mq*{Ïø˝£ Ÿ>± &çdÿü dt #˚ùdyês¡T. Ç+#·T$T+#·T>± ∫e] eT÷&˚fifl¯ ˝À e÷ Å|‹ü dæ{+ºÏ >¥˝À ¨$TjÓ÷ yÓTsTTHé düuø®… >º˘ ± e⁄+&˚~. Äj·Tq n‹ ‘·≈î£ ÿe ø±\+˝À mH√ï ¨$TjÓ÷ãTø˘‡ì u≤>± dü&º û #˚d,æ Ä<Ûë´‹àø£ •ø£D å ‘√ bÕ≥T, ¨$TjÓ÷ •ø£D å ≈£L&Ü Çyê«\qï dü+ø£\Œ+ e⁄+<äì yê] e÷≥˝À¢ Å>V∑ ≤æ +#êqT. Hê‘√ yês¡T &çdüÿdt #˚dæq yê{Ï˝À¢ ¨$TjÓ÷ yÓTT<ä{Ï n+X¯yTÓ ‘Æ ,˚ Ç+&çjT· Hé Væ≤düغ جs{’ Ÿ #Ój÷· ´\qï~ s¬ +&Ée Å|<ü ëÛ q n+X¯+. Ç|ü &ÉT eTq |æ\\¢ T #·~y˚ Væ≤düغ n+‘ê &çkÕºs¬ &º é Væ≤düغ nì ì»yÓTqÆ Çì‡&Ó+{Ÿ‡‘√, Ä<Ûësê\‘√ Ä<Û+Ó {Ïø>˘ ± Ç+&çjT· Hé Væ≤düغ ì جs{’ Ÿ #Ój÷· ´\qï~ Äj·Tq

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


29

s¬ +&Ée dü+ø£\Œ+, ªª<ëì ø√dü+ eTq+ ø£\dæ |üHj ®˚ ÷· *. ˙e⁄ ø=+‘· f…+Æ ôdŒ+&é #Ój÷· ´*‡q |üì e⁄+~. n+<äT≈£î>±qT ø±yê*‡q yÓT{°]j·T*ï >±´<äsY #˚dTü HÔ êïqT. ˙e⁄ ‘·|Œü ø£ ø=+‘· f…ÆyéTì $ìjÓ÷–+#ê\ìµµ #Óù|Œyês¡T. Çy˚>±ø£ e÷ dü+uÛ≤wüD˝À Ç+ø± #ê˝≤ $wüj÷· \T <=s¡T‘¢ T· +&˚$. ªªeTq+ Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>∑+˝À esYÿ #˚dTü HÔ êïeTT, ˝…ø¬ ÃsY‡ ÇdüTHÔ êïeTT, >√wüß\˜ T #˚dTü HÔ êïeTT. ø±ì Ç<ä+‘ê ˇø£ m‘·T.Ô uÛ≤$ ‘·sê\ yê]øÏ ∫qï|üŒ{Ïï+∫ Åf…Æì+>¥ ÇùdÔ ‘·|üŒ m+‘√ e÷s¡TŒ sêe&ÜìøÏ kÕ<Ûä´|ü&É<äTµµ nì nH˚yês¡T. ‘ê‘·>±]øÏ uÛÑs¡<ë«C≤ÅX¯eT+ nH˚ ù|s¡T‘√ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡ ô|{Ϻ n+<äT˝À e÷eT÷\T #·<Tä e⁄‘√ bÕ≥T, Äs√>∑´+, <˚Xu¯ øÑÛ ,ÔÏ Ä<Ûë´‹àø£‘q· T >∑T]+∫ ≈£L&Ü •ø£D å Çyê«\qï Å|bü ˛»˝Ÿ e⁄+&˚~. á $<Ûyä TÓ qÆ dü+ø£\Œ+ u≤u≤sTT >±]˝À ≈£L&Ü e⁄+&˚~. yês¡ T ∫qï|ü Œ {Ï ï +∫ u≤>± <Û Ó ’ s ¡ ´ XÊ*, ô|’ > ± Ä<Ûë´‹àø£+>± n|üŒ{Ïπø ñqï‘· dæú‹˝À e⁄Hêïs¡T. e÷ Hêqï>±s¡T X¯Øs¡+ e~˝Òùd s√Eq $∫Å‘+· >± ªªH˚qT ˇ+>√\T yÓ[fl ekÕÔqTµµ nì yÓ[flb˛j·÷s¡T. yês¡T dü>∑+ <ä÷s¡+ yÓfifl‚ dü]øπ Hêqï>±s¡T X¯Øsêìï e~˝ÒjT· &É+‘√ yê]øÏ yÓTùdCŸ ÇùdÔ e÷s¡Z eT<Û´ä +˝À e⁄qï Äj·Tq yÓqøÏÿ e∫Ã Ä ø±s¡´Åøe£ T+ |ü P s¡ Ô j ˚ T ´es¡ ≈ £ L e÷ Å|ü ø £ ÿ H˚ e⁄+&É ≥ + e÷¬ ø +‘√ <ÛÓ’sê´ìï∫Ã+~. u≤u≤sTT >±s¡T Åyêdæq≥Te+{Ï Å>∑+<∏ë\T #·÷ùdÔ yês¡T sêuÀj˚T ‘·sê\˝À e#˚à kÕ<Ûä≈£î\T á ø£cÕº\˙ï |ü & Ü*‡q nedü s ¡ + ˝Ò ≈ £ î +&Ü yêfi¯ fl ≈£ î ø±yê*‡q kÕsêqï+‘·{˙Ï ‘êqT eT~Û+∫ yê]øÏ &Ós¬’ ø˘>º ± Ä Å>+∑ <∏ë\˝À bÕ+<äT|ü]#ês¡T. yê] Å>∑+<∏ë\qT bÕsêj·TD #˚ùdÔ, nq«sTT+#·T≈£î+≥÷ nqTdü]ùdÔ Ä dæ‹ú bı+<ä>\∑ s¡T. Ç+‘·{Ï $•wüºyÓTÆq, $\TyÓ’q |ü]XÀ<ÛäHê‘·àø£yÓTÆq Å>∑+<∏ëe[ì e÷qyê[øÏ n+~+#·≥+ yê]øÏ »qàì∫Ãq uÛ>Ñ e∑ +‘·TìøÏ #˚dqæ ùde. Ç+‘·≈î£ $T+∫q ùde Ç+ø=ø£{Ï e⁄+&É<y˚ ÷Ó qì nìŒdüTÔ+~. á $wüj·÷ìï Ä˝À∫+∫q|ü &É˝≤¢ n<˚ e÷≈£Lÿ&Ü Ä<äsÙ¡ eTìŒdüT+Ô ~. yê]ì Ä<äsÙ¡ +>± rdüTø=ì ìs¡+‘·s¡+ düà]+#·≥+ e\¢H˚ á s√Eq y˚T$T˝≤ esYÿ #˚jT· >∑\TZ‘T· HêïeTì Hêø£ìŒdüT+Ô ≥T+~. Ç‘·sT¡ \≈£î m+‘√ eT+~øÏ e⁄|üj÷Ó >∑øs£ y¡ TÓ qÆ |üìì #˚jT· ≥y˚T eTq J$‘· \ø£´å + ø±yê*. ‘·sê«‘· ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î e#˚à e´≈£îÔ\qT uÛÑ>∑e‘Y dü«s¡÷|ü⁄\T>± uÛ≤$+#·≥+ nqï kÕ<Ûqä ≈£î Å|‘ü ´· ø£å ì<äsÙ¡ q+ u≤u≤sTT>±s¡T. m+<äT≈£î eTq+ J$düTHÔ êï+? eTq |üsŒ¡ dt @$T{Ï? n+fÒ øπ e\+ eTq ø√dü+, eTq ≈£î≥T+ã+ ø√dü+

ø±ø£ <ëì jÓTTø£ÿ |ü]~Ûì Ç+ø± Ç+ø± ô|+∫ eTq jÓTTø£ÿ J$‘· e Tqï~ m+‘√ eT+~øÏ mH√ï ‘· s ê\øÏ |üìø=#˚Ã≥≥Te+{Ï |üì#˚ùd+<äT≈£î ˇø£ ÇHéÅdüTºyÓT+{Ÿ>± #˚ j · T ≥+ nqï~ ˇø£ es¡ + . nsTT‘˚ n~ n+<ä ] ø° kÕ<Û´ä eTÚ‘·T+<ë? n+fÒ, W‘·T+~. ø£èwæ#ù˚ dÔ n~ kÕ~Û+#·e#·Tà nì düŒwü+º >± ãTTEe⁄ #˚XÊs¡T u≤u≤sTT>±s¡T. e÷eT÷\T>∑ eTq+ nqT≈£î+{≤+ mes√ eTVü‰‘·Tà\≈£î ø±ì eTqπø+ kÕ<Û´ä eTÚ‘·T+~˝Ò nì. eTq+ #˚ùd |üìì #˚<ë›+˝Ò, #·÷<ë›+˝Ò nì #ÓjT· ´≈£î+&Ü mùdÿ|t #˚d÷ü +Ô {≤+. n˝≤+{Ï mùdÿ|æ»+ ˝Ò≈£î+&Ü mes¡yÓTÆHê, Ä s¡ø£yÓTÆq kÕ<Ûäq #˚ùdÔ Ä dæú‹ bı+<äe#·Ãì ‘·q jÓTTø£ÿ J$‘êìï ñ<ëVü≤s¡D>± eTq eTT+<äT+#ês¡T u≤u≤sTT>±s¡T. mH√ï eT\T|ü⁄\‘√{Ï, Å|j ü ÷· dü\‘√{Ï ≈£L&çq J$‘·+ yê]~. eTVü‰‘·Tà\ J$‘ê\qT ø£s÷¡ Œs¡+‘√{Ï b˛\TkÕÔsT¡ . ø£s÷¡ Œs¡+ sTT‘·sT¡ \≈£î eT+>∑fiů |<ü yä TÓ +Æ ~>± e⁄+≥÷ ‘êqT

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


30

Vü≤]+#·T≈£îb˛‘·T+~. u≤u≤sTT >±] $wüjT· +˝À ≈£L&Ü n<˚ »]–+~. sêÅ‹+ãefi¯flH˚ uÒ<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü, ìÅ<ëVü‰sê\T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü, ‘êqT bı+~q≥Te+{Ï nqTuÛÑ÷‹ì $T>∑‘êyê]øÏ ‘·«s¡>± n+~ùdÔ sêuÀj˚T ‘·sê\ yê]øÏ ì»yÓTqÆ Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<Ûqä nH˚~ @$T{À ‘Ó\TdüT+Ô <äqï ‘·|qü e\¢, $|üØ‘·+>± ÁX¯$T+#·&É+e\¢ ‘·q uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï 51 dü+ˆˆeTT\πø e~˝ÒXÊs¡T. 200 dü+ˆˆeTT˝À #˚ùd |üìì yês¡T n‹ ‘·≈£îÿe e´e~Û˝À, n+fÒ πøe\+ |ü~, |üHÓï+&ÉT dü+ˆˆeTT\˝À #˚jT· ≥eTqï~ Ä˝À∫ùdÔ n~ nì‘·sk¡ Õ<Û´ä eTì nìŒdüTÔ+~. u≤u≤sTT>±s¡ T X¯ Ø s¡ + e<ä \ &É e TH˚ ~ ˇø£ nq÷Vü≤´yÓTÆq $wüj·T+. ô|’>± Äj·Tq nHêïs¡T ≈£L&Ü, ªªeTì<äs› +¡ ø£\dæ |òPü ´#·s˝Y À #˚jT· e\dæq |üì #ê˝≤ e⁄+~. n+<äTø£ì Çø£ÿ&É e⁄+&ç qTyÓ«≈£îÿe f…+Æ ôdŒ+&é #˚j÷· *µµ nì.á H˚|<ü ´äÛ +˝À Äj·Tq nø£kÕà‘·T>Ô ± X¯Øs¡+ e~˝ÒXÊs¡+fÒ Hê≈£î ˇø£ s¡ø+£ >± cÕπø. nsTT‘˚ ˇø£{,Ï uÛ>Ñ e∑ ‘·‡+ø£\Œ+ @~ m˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<√ <ëìï >∑T]+∫ &çÅô|dt ne≥+, dæø˘ ne≥+ ˝Ò≈î£ +&Ü e⁄+&É>˝∑ ZÒ dæ‹ú øÏ yêfi¯ófl Hê≈£î ÅfìÆ… +>¥ Ç∫Ãq+<äTe\¢ ì\ã&É>˝∑ ≤ZqT. nsTT‘˚ e÷ u≤u≤sTT >±] nu≤“sTTøÏ ñ |üqj·Tq+ ø±q+<äTe\¢, ˝…øÿ£ Å|øü ±s¡+ e÷ ô|<ä› u≤u≤jYT >±s¡T #˚j÷· *, ø±ì yês¡T H˚qT #˚jT· qì Å|øü ÿ£ ≈£î ‘·|⁄ü Œø√e≥+ e\q uÛÑs¡<ë«» u≤u≤sTT >±]øÏ #˚j·÷*‡q dü+kÕÿsê\T #˚ùd≥≥Te+{Ï neø±X¯+ Hê≈£î sêe≥+ m+‘√ n<äèwü+º >± uÛ≤$+#êqT. u≤u≤sTT>±]øÏ Hê MT<ä e⁄qï yê‘·‡\´+ e\¢ Ç|üŒ{Ï≈£Lÿ&Ü u≤u≤sTT>±] Åô|ôdHé‡ m|üŒ{Ïø£|ü &ÉT |ò”˝Ÿ ne⁄‘·T+{≤qT. ˇ+>√\T˝À düe÷~Û <ä>∑Zs¡ e⁄qï|ü &ÉT, |æìï>±] <ä>sZ∑ ¡ ≈£Ls¡TÃqï|ü &ÉT u≤u≤sTT>±] <ä>sZ∑ T¡ qï≥T¢>±H˚ |ò˝” Ÿ ne⁄‘êqT. m+‘√ eT+~ eTVü ≤ ˙j· T T\ Å|ü u Û ≤ e+ yês¡ T J$+∫e⁄qï|üŒ{Ïø+£ fÒ ≈£L&Ü, yês¡T düe÷~Û nsTTq ‘·sê«‘· Ç+ø± $düèÔ ‘·eTT, ñ<Ûèä ‘·eTT ne&Üìï eTq+ #·÷dü÷+Ô {≤+. <ëìøÏ ñ<ëVü≤s¡D wæ]&û kÕsTTu≤u≤, Jdüdt yÓTT<ä˝…’q eTVü‰qTuÛ≤e⁄\ J$‘ê˝…H√ï e⁄HêïsTT. eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T yê] yÓ|’ ⁄ü ì+∫ nsTT‘˚ yês¡T uÛÖ‹ø£+>± e⁄Hêï, düe÷~Û nsTTHê yê] Å|uü ≤Û e+ ˇø£f.Ò eTq >∑Ts¡Te⁄>±s¡T uÛÖ‹ø£+>± e⁄qï|ü &ÉT ˇ+>√\T˝ÀH√, yêø±&ÉT˝ÀH√ e⁄Hêïs¡ì eTq yÓT+Æ &éøÏ ˇø£ |òõæ ø£˝Ÿ ˝§πøwüHé e⁄+≥T+~. n˝≤ |òõæ ø£˝Ÿ ˝§πøwüHé e⁄qï|ü &ÉT eTq yÓT+Æ &é Äj·Tq n+‘·sê´$T‘·«+ MT<äøÏ b˛<äT. n<=ø£ *$TfÒ w ü H é . n+<ä T e\¢ yês¡ T X¯ Ø s¡ + e<ä * dü e ÷~Û nsTTq|ü &ÉT ˇø£ ˝ÀπøwüHé e⁄+&É<Tä >∑<ë! n|ü &ÉT eTqøÏ

eTq >∑Ts¡Te⁄ n+‘·sê´$T‘·«+ ` Äj·Tq Ç|ü &ÉT nìï#√≥¢ e⁄Hêïs¡ T nH˚ kÕ<Û ä q eTq˝À yÓ T T<ä ˝ Ö‘· T +~. n~ yÓTT<ä˝q’… |ü &ÉT Äj·Tq jÓTTø£ÿ Åô|ô dqT‡ mø£ÿ&ÓH’ ê, m|ü &ÓH’ ê bı+<ä T ‘ê+. Ç≥Te+{Ï eTVü ‰ qTuÛ ≤ e⁄\+‘ê ì‘· ´ eTT≈£ î Ô ˝ … ’ q ≥Te+{Ï yês¡ T ø±ã{Ï º yê] ne‘ês¡ø±s¡´Åøe£ ÷ìï yês¡T X¯Øsêìï e~˝Òdqæ ‘·sê«‘· ‘·eT jÓTTø£ÿ düe÷~Û <ë«sê ≈£L&Ü #˚kÕÔsT¡ . <ëìøÏ ø±s¡Dy˚TeT+fÒ ‘·eTqT X¯sD ¡ ì e∫Ãq yê]ì ‘·eT dæ‹ú øÏ rdüT≈£îsêe≥y˚T yê] \ø£´å +. ìC≤ìøÏ yêfi¯flø£+≥÷ @MT˝Ò<Tä . yêfi¯fløÏ ø£sà¡ nH˚~ n+‘·ø+£ fÒ ˝Ò<Tä . yêfi¯ófl $T>∑‘ê Je⁄\ ø£sà¡ \qT esöÿ{Ÿ #˚dæ ñ<ä]∆ +∫ ‘·eT dæ‹ú øÏ rdüT≈£îsêe≥y˚T yê] Å|j ü T· ‘·ï+. ñ<ëVü≤s¡D>± uÛÑs¡<ë«» u≤u≤sTT>±s¡T ñHêïs¡qTø√+&ç. Äj·Tq uÛÖ‹ø£+>± e⁄qï|ü &ÉT Äj·Tq <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓfifl‚ yêfi¯fl+. dü‘‡· +>±\˝À bÕ˝§ZH˚ yêfi¯fl+. yês¡T X¯Øs¡+ e~˝Òdqæ ‘·sê«‘· eTq+ Ä düe÷~Ûì <ä]ÙkÕÔ+. ‘·sê«‘· #ê˝≤eT+~øÏ Äj·TqqT #·÷&É˝Òø£ b˛j·÷y˚T nH˚≥≥Te+{Ï ‘·Vü≤‘·Vü≤ e⁄+≥T+~. yê] Å>+∑ <∏ë\qT #·~$q yê]øÏ, yê] ø±´ôd{Ÿ‡ $qïyê]øÏ ªªn¬s! yê]ì #·÷&É˝Òø£ b˛j·÷y˚Tµµ qqï ˇø£ Äy˚<äq e⁄+≥T+~. n≥Te+{Ï Äy˚<qä ø£*qZ yê]øÏ yê] düe÷~Û <ä>∑Zs¡ ø=#˚Ãdü]øÏ Ä nqTuÛÑ÷‹ bı+<ä≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTe\q yês¡T düe÷~Û nsTTq|üŒ{Ïø° yê] Å|üuÛ≤e+ sêuÀj˚T ‘·sê\˝À ≈£L&Ü $düèÔ ‘·+>± |üHd®˚ Tü +Ô ~. eTVü‰‘·Tà\T me¬sH’ ê düsπ yê] ne‘ês¡ Å|uü ≤Û e+ düe÷~Û nq+‘·s+¡ ñ <Ûäè‘·eTÚ‘·T+~. nqTuÛÑ÷‹ bı+<ë\qï≥Te+{Ï Äy˚<äqì uÛ≈Ñ î£ ˝Ô À¢ yêfi‚fl |ü⁄{Ïkº ÕÔsT¡ .

#·<eä +&ç ` #·~$+#·+&ç

eTqeTT ` eTq dü+düÿè‹ SRI MANGA BHARADWAJA TRUST, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderbad - 50 00 68

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


31 Books on Sri Ramakrishna Paramhansa and Swami Vivekananda

l sêeTø£èwüí uÀ<ÛëeTè‘·eTT uÛ≤s¡‘+· Hê neTs¡ uÛ≤s¡‘+· C≤„q jÓ÷>∑+ ãT~∆ jÓ÷>∑+ ø£sà¡ jÓ÷>∑+ l sêeTø£èwüí ø£<ë∏ eTè‘·+-2 kÕ«$T $y˚ø±q+<ä (2 uÛ≤>±\T ) eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ Hê neTs¡ dü+<˚X+¯ uÛøÑ ÔÏ jÓ÷>∑+ dü+<˚X¯ ‘·s¡+–DÏ(ø=\+uÀ`n˝Ààsê) $y˚ø£ dü÷s√´<äj·TeTT <Ó’e+‘√ düVü≤Jeq+ uÛÑ>∑e+‘·Tì düìï~Û˝À uÛÑ≈£îÔ\T eTT$y˚ø±q+<ä ˝ÒU≤e[ sêe÷j·TD+

25.00 20.00 30.00 15.00 15.00 120.00 60.00 5.00 30.00 10.00 40.00 20.00 100.00 80.00 25.00 5.00

My Idea of Education Karma Yoga God Lived with Them The Lived with God Raja Yoga Bhakti Yoga Jnana Yoga Letters of Swami Vivekananda Reminiscences of Swami Vivekananda Talks with Swami Vivekananda Complete Works of Swami Vivekananda-9 Meditation and Its Methods Vivekananda on Himself Ramakrishna and Vivekananda Tales and Parables of Sri Ramakrishna Lectures from Colombo to Almora Complete Works of Swami Vivekananda Sayings of Sri Ramakrishna

34.00 18.00 170.00 140.00 36.00 16.00 50.00 110.00 100.00 58.00 110.00 18.00 100.00 7.00 45.00 40.00 50.00 25.00

C…’ kÕsTT e÷düsº Y !! Á|æj·T >∑Ts¡T ã+<ÛäTe⁄˝≤sê! »>∑<äTZs¡T l kÕsTTe÷düºsY Ä•+∫q Ä<Ûë´‹àø£ ùde\q+~+#·&ÜìøÏ, ~e´»qì n*y˚\TeT+>∑eTà uÛÑs¡<ë«E\ ÄodüT‡\‘√ ªl eT+>∑ uÛÑs¡<ë«» Á≥dtºµ kÕú|æ+#·ã&çq~. kÕsTTe÷düºsY uÛÑ≈£îÔ\T, õC≤„düTe⁄\T`|ü⁄düÔø£eTT\T, bò˛{À\T yÓTT<ä\>∑T yê{Ïø=s¡≈£î>±ì, $sêfi¯eTT\T eT]j·TT Magazine Subscriptions yÓTT<ä\>∑T nìï $wüj·TeTT\≈£î á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüTqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. D.D.\T, M.O.\T ≈£L&Ü á ÁøÏ+~ nÁ&ÉdüT≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡T. Sri Manga Bharadwaja Trust, Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 Phone :040-20063300 OR, Sri Manga Bharadwaja Trust , Ongole Branch Office Kothapeta, Kondaiah Street, Ongole, Andhra Pradesh - 523002. Phone : 08592 233271

|üP»´ l kÕsTTe÷düºsY ùdyê_Û˝≤wüß\T sT÷ ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷\≈£î $sêfi≤\]Œ+∫ ‘·]+#·>\∑ s¡T. Magazine eT]j·TT General Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Annadanam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Sai Master)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Ashramam Donations qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Peace Foundation)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T Books order qT "Sri Manga Bharadwaja Trust (Publications)", payable at Hyderabad or Ongole ù|s¡Tô|’ M.O., D.D.\ <ë«sê |ü+|ü>\ ∑ s¡T

Ä#ês¡T´\ Ä<Ûë´‹àø±qTuÛ÷Ñ ‹ 50e yê]¸ø£ eTôVA‘·‡yêìøÏ Äs¡+uÛÑ dü+∫ø£! www.saibharadwaja.org

www.saimasterforums.org


|ü s ¡ e T |ü P »´ Ä#ês¡ ´ l møÏ ÿ sê\ uÛÑs¡<ë«» e÷düºs¡T>±]#˚ s¡∫+#·ã&çq n|üPs¡« Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏äeTT\T l kÕsTT ©˝≤eTè‘·+`l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTTu≤u≤ J$‘· #·]Á‘· l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT l >∑Ts¡T #·]Á‘· l kÕsTT düìï~Û l kÕsTT e÷düºsY Á|üe#·qeTT\T l kÕsTTHê<Ûä Á|üuÀ<ÛëeTè‘·eTT kÕsTTHê<∏ä |üP» kÕsTTHê<∏ä düúeqeT+»] •]&û Äs¡‘·T\T kÕsTTu≤u≤qT ùd$+#·&ÉyÓT+<äT≈£î dü‘‡· +>∑eTT`uÛ»Ñ q •]&û πøåÁ‘· dü+<äs¡ÙqeTT $C≤„q M∫ø£\T |ü]Á|Xü ï¯ eT‘·yTÓ +<äT≈£î? @~ ì»+? <Ûë´qjÓ÷>∑ düs¡«dü«+ ãT<ä∆<Ûë´q Vü≤è<äj·T+ <ä‘êÔe‘ês¡ eTVü≤‘·à´+ dü+Væ≤‘êj·Tq >∑Ts¡T ~«kÕVü≤Ádæ |ü⁄s¡Twüdü÷ø£Ô s¡Vü≤dü´+ kÕsTTdü÷øÏÔ`Ä#ês¡´yêDÏ l bÕø£\bÕ{Ï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ne<Ûä÷‘· l Nsê\ kÕ«$T ne<Ûä÷‘· l yÓ+ø£j·T´kÕ«$T l Äq+<äe÷sTT neTà {Ïu…{Ÿ jÓ÷– $T˝≤πsbÕ #·]Á‘· l Vü≤»s¡‘Y ‘êEB›Hé u≤u≤ #·]Á‘· kÕ«$T düeTs¡ú (nø£ÿ˝Àÿ≥ kÕ«$T) eTqeTT`eTq dü+düÿè‹

Ç‘·s¡ Á|ü#·Ts¡D\T eTVü‰‘·Tà\ eTT<äT›_&ɶ&ÉT ne<Ûä÷‘· ∫e≥+ neTà l dæ<ë∆s¡÷&ÛÉ kÕ«$T #·]Á‘· l kÕsTT e÷düºsY düèà‘·T\T eTs√ q+<äB|ü+ Ä#ês¡´ neTè‘· ˝ÒU≤e[ uÛÑ>∑yêHé l uÛÑs¡<ë«»

55`00 35`00 40`00 75`00 55`00 40`00 125`00

200`00 90`00 70`00 70`00 75`00 25-00 u≤\\ l kÕsTT ©˝≤eTè‘·eTT 75`00 50`00 BOOKS IN ENGLISH 20`00 Baba The Master 110-00 5`00 Sai Guru Charitra 70-00 6`00 Supreme Master (Swami Samartha) 60-00 5`00 Sai Baba of Shirdi and His Teachings 60-00 5`00 Life and Teachings of Hazarat Tajuddin Baba 60-00 10`00 BOOKS IN OTHER LANGUAGES 40`00 40`00 Sadguru Sai Baba (Hindi) 100-00 80-00 20`00 Sai Leelamrutham (Kannada) 25`00 Sai Baba Jeevitha Charitham(Malayalam) 90-00 Baba Leelamrutham (Tamil) 80-00 40`00 Sai Sri Guru Charitra (Hindi) 50-00 30`00 Sri Guru Chraitra (Kannada) 99-00 Swami Samartha (Kannada) 45-00 40`00 Arathi (Tamil) 6-00 80`00 Shirdi Stavana Manjari (Tamil) 3-00 30`00 5`00 45`00 SRI GURUPADUKA PUBLICATIONS 25`00 c/o, Sri Manga Bharadwaja Trust, 40`00 Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68 30`00 Phone : 040-20063300 45`00 Send DD in favour of "Sri Manga 35`00 Bharadwaja Trust (Publications)", 40`00 payable at Hyderabad OR Ongole 55`00

|üì#˚sTT, <˚e⁄ì HêeTeTT#·Ã]+#·T, düÁ<ä+Z <Ûë\T #·<Tä e⁄.


Sai Baba Magazine - February 2012 Issue (Telugu)  

A spiritual and scientific month magazine in Telugu started by Pujya Acharya Sri Ekkirala Bhradwaja. More info on www.saibharadwaja.org and...

Advertisement