Page 1

Voetbal in Cuijk

Elftal

Doorgaan op de ingeslagen weg

Yorrit Kanters

Sergi Simons

Sjoerd van der Looy

Lucas van de Heuvel

Maarten Bosch

Emre Talas

Jurre Grotenhuis

Benjamin Djukic

Alexander Lejic

Jay van Boxtel

Simon van Zeelst

Jorrit Ritzen

Een vereniging zijn we met z’n allen,

week fruit voor de jongste jeugd, er is een

Boy Visser

Sjoerd Booijen

tenslotte komt het woord ‘vereniging’

footgolf toernooi voor alle leden, een

Rik Renirie

Lars Loermans

voort uit t werkwoord ‘verenigen’.

groot meisjestoernooi en diverse talen-

Jordie van der Laan

Kevin de Bruin

Vandaar dat JVC Cuijk de slogan heeft

tentoernooien op onze velden, en diverse

Furkan Alakmak

René van der Greft

“Club van ons allemaal”.

teams gaan naar internationale toernooi-

Hafid Sarkouke

Rai Janssen

en. Kortom voor elk wat wils.

Timo Peters

Het nieuwe seizoen is pas net begonnen

Stan Broenland

en de contouren van het 2 jaar geleden

De cultuur binnen de club is aan het ver-

Bjenze Graat

ingeslagen beleid worden meer en meer

anderen van consumeren naar participe-

zichtbaar. Het eerste zondagelftal speelt

ren. We werken heel fijn samen met onze

in de derde divisie en bestaat voor een

buurverenigingen

groot deel uit talentvolle jongens voort-

Groenendijkse Kampen en met de andere

Ruud Kaiser (Trainer)

gekomen uit de eigen jeugdopleiding.

voetbalverenigingen binnen de gemeen-

Dennis Straatman (Ass trainer)

Het

zaterdagteam

te. Ook hebben we nauwe relaties met de

Hans Geurts (Keeperstrainers)

bestaat uit veel oude gezichten die zich

organisatie van de Copa del Agatha, het

Martie Koenen (Fysiotherapeut)

weer bij de JVC Cuijk familie hebben

prestigieuze internationale O19 toernooi

Osama Arrogi Hersteltrainer

gevoegd. De jeugdopleiding staat in de

in St Agatha. Onze businessclub heeft een

Berry Aalberts (Teammanager)

steigers om talent op te leiden maar ook

programma waar t elan vanaf spat en

Ronnie van der Cruijsen (Elftalbegeleider)

om de jeugd met veel plezier te laten

iedere maand is er een evenement. Op ons

Jos Tonk (Elftalbegeleider)

sporten.

sportpark zijn de Stichting Dagbesteding

JVC Cuijk

De dames- en meisjestak doet het erg

lijks actief. Kortom, we zijn volop in bewe-

goed en dat uit zich niet alleen in de regu-

ging om te worden wie we willen zijn, nl

Opgericht: 1931

liere competitie maar ook daar buiten

“JVC Cuijk, Club van ons allemaal”. Doe je

Sportpark: Groenendijkse Kampen

getuige de deelname aan internationale

ook mee?

Sportlaan 7, Cuijk

competities. Naast het sporten zijn er tal

Telefoon clubhuis: 0485-315657

van evenementen en faciliteiten beschik-

www.jvccuijk.nl

baar voor de leden. Zo is er ieder jaar de

Uitkomend in de Landelijke derde divisie

clinic voor de jeugd, we hebben iedere

Staf

nieuw

opgerichte

op

sportpark

de

Cuijk en XXS Kinderopvang bijna dage-

Nr. 3 2017

Ton van Elk de Freese

Topic Regiomagazine

11


Voetbal in Cuijk

Elftal Roy Daamen

Mart Nuijen

Jeroen Ebben

Mick Boogaard

Danny van Raaij

Wout van de Wiel

Maarten Broekmans

Mark Daamen

Rob van Raaij

Vianen Vooruit

Remco Loeffen Rik Willemsen

Het afgelopen jaar heeft het 1e elf-

Binnenkort komt er een nieuw hekwerk

Harm van Sambeek

tal van Vianen Vooruit voor de eer-

om het sportpark, dan ziet alles er weer

Jim Bogels

ste keer in district Oost gevoetbald.

strak uit!

Thomas van de Sanden

We wisten natuurlijk niet wat ons

Sjoerd Nuijen

daar te wachten stond, maar na een

De jeugdafdeling gaat komend jaar als

Stijn Bardie

aantal wedstrijden voelden we ons

SJO Vianen Vooruit/HBV van start. Na

Joost Verbiesen

ook daar thuis.

een aantal jaren goede samenwerking is besloten om beide jeugdafdelingen

Na mooie overwinningen op de nummer

samen te voegen. Na een stemming

1 en 2 (Union en SML) eindigden we op

door alle leden van VV en HBV is er een

de 5e plaats en misten we op doelsaldo

nieuw tenue gekozen. De jeugdafdeling

Niels Voet (Hoofdtrainer)

de nacompetitie. Komend seizoen is VV

gaat met 19 teams van start, die dankzij

Harm Verbiesen (Assistent trainer)

1 weer in Zuid II ingedeeld en staan er

de vele sponsoren in hun nieuwe tenue

Erwin Ermers (Elftalleider)

mooie derby’s op het programma, o.a.

starten.

Staf

tegen Hapse Boys.

Zoals u ziet is Vianen Vooruit volop in

Vianen Vooruit

Maar Vianen Vooruit is natuurlijk niet

beweging,

alleen het 1e elftal. We hebben in totaal

leden en sponsoren. Daarom ook onze

dankzij

alle

vrijwilligers,

vijf senioren teams, één vrouwenelftal,

lijfspreuk waar wij trots op zijn: ‘Vianen

de veteranen, één vrouwen 30+ team

Vooruit dat zijn wij’.

en niet te vergeten het G-team, waar we ontzettend trots op zijn. Deze teams

Namens het bestuur,

Opgericht: 14 mei 1932

mogen allemaal voetballen op ons

Jos Claassen

Sportpark: Vianen Vooruit

mooie sportpark. Dankzij de vele vrij-

Voorzitter Vianen Vooruit

Koebaksestraat 35B Vianen

willigers ziet het park er weer fantas-

Telefoon clubhuis: 0485-315913

tisch uit. Op de plaats van de oude kan-

www.vianenvooruit.nl

tine ligt nu een mooie grasmat en hope-

Uitkomend in de 3e klasse

lijk in de toekomst een pannaveldje.

Nr. 3 2017

Topic Regiomagazine

13


Voetbal in Cuijk

Elftal Thijs Kemperman

Sjuul Roelofs

Jason Cornelis

Luuk Crommentuijn

Nicky van der Wijst

Dirk Thijssen

Niek Maas

Meedraaien in de 3e klasse!

Brian Guntlisbergen Emiel Jans

Na een zeer succesvol vorig seizoen

schap van afgelopen seizoen een her-

Ruud Weerts

waar het 1e, het 2e, het 4e, Meisjes O19-

nieuwde kennismaking met de 3e klasse.

Tim Janssen

1 en Meisjes O15-1 kampioen werden en

Met alleen maar Hapse spelers hopen we

Stef Thijssen

waarin Meisjes MO15-1 inmiddels tra-

goed mee te kunnen doen in deze nieuwe

Joost van de Groes

ditioneel de beker pakte, zijn we weer

competitie. Hapse Boys is niet alleen Hapse

Job Kemperman

klaar voor nieuwe uitdagingen.

Boys 1. Ook de rest doet er binnen onze vereniging zeker toe. De prestatieve teams

Tom Meijer Michiel Vloet

Hapse Boys is de voetbalvereniging van het

gaan voor prestatie en daarbij natuurlijk de

Martijn Broeks

grootste kerkdorp van de gemeente Cuijk.

gezonde dosis gezelligheid. De recreatieve

En met ruim 550 leden is Hapse Boys veruit

teams gaan wat minder voor presteren

de grootste vereniging van Haps. Op het

maar vooral voor de gezelligheid. Als hier-

sportpark De Berkte aan de Haringsestraat

bij dan ook gewonnen wordt is dat meege-

in Haps zijn vele jeugd- en seniorenteams

nomen.Buiten het voetballen organiseren

Johan Vullings (Hoofdtrainer/coach)

iedere week weer bezig met de mooiste

de verschillende commissies allerhande

Ad Vloet (Leider)

bijzaak in het leven, namelijk: voetbal. We

activiteiten zowel voor de senioren als de

Hans de Caluwé (Loop- en hersteltrainer)

hebben op dit moment 14 jeugdteams,

junioren. Ook een heuse supportersvereni-

Sandra Vloet (Verzorgster)

waaronder in iedere leeftijdscategorie een

ging ‘De Berkte’ genaamd zorgt voor de

of twee meisjesteams, 10 seniorenteams,

broodnodige gezonde ondersteuning op

waaronder twee damesteams, en natuur-

velerlei gebied. Dit jaar bestaat de suppor-

lijk een zaterdag-veteranenteam. Verder

tersvereniging 40 jaar!!! Dat dit in ons

hebben we nog een 30+ team bij de dames.

mooie ‘durpke Hops’ gevierd gaat worden,

Al deze teams spelen op het mooiste sport-

moge duidelijk zijn. Alles tezamen met de

park van de regio waar helaas ook de

vele, vele vrijwilligers die we rijk zijn, maakt

slechtste velden van de regio liggen. De

van Hapse Boys een vereniging voor jong

organisatie van Hapse Boys zit goed in

en oud, voor prestatief en recreatief, voor

elkaar. Met een goed en jong hoofdbe-

spelend en niet spelend, voor begunstiger

stuur,

en sponsor een vereniging waar het goed

Staf

Hapse boys Opgericht: 1931 Sportpark ‘De Berkte’ Haringsestraat 7, 5443 PD Haps Telefoon clubhuis (0)485-315823 www.hapseboys.nl Uitkomend in de 3e klasse

een

enthousiast,

hardwerkend

jeugdbestuur en de vele commissies is ook

en fijn is om bij te horen.

nu weer begonnen aan een nieuw seizoen. Voor ons 1e elftal is het na het kampioen-

Nr. 3 2017

Corné Tak, Voorzitter Hapse Boys.

Topic Regiomagazine

15


Voetbal in Cuijk

Elftal Rik Lucassen

Bas Verlinden

Jeroen van Sonsbeek

Ralph Reinders

Lars Uppelschoten

Roel Thijssen

Siem ten Haaf

Koen Claassen.

Roy Toonders

Teun Cuppen

HBV, een gezonde vereniging

Jeroen Cremers

Op sportief gebied is de situatie wat

SJO Vianen Vooruit-HBV. SJO staat voor

Kai Derks,

veranderd ten opzichte van voorgaande

‘Samenwerking Jeugdopleiding’. Er is

Don Linders

seizoenen. Het eerste elftal heeft maar

hard gewerkt om de samenwerking op

Tommy Kaak

liefst tien spelers zien vertrekken. Daar-

gang te krijgen, maar het is allemaal

Mark van Sonsbeek

voor zijn wat jonge talenten in de plaats

behoorlijk op de rails en de samenwerking

Guus Heurkens

gekomen. Aan de nieuwe trainers Ro-

wordt aan HBV-zijde als erg positief erva-

Kevin Kerstens

bert van Mierlo (eerste elftal) en John

ren. Het spreekt vanzelf dat met maar

Jasper Breen

Hendriks (tweede elftal) dus de schone

liefst negentien jeugdteams ieder kind nu

taak om met een wat krappe maar ge-

op zijn of haar niveau kan voetballen, een

motiveerde selectie de strijd aan te

speerpunt van de samenwerking. Leuk om

Staf

gaan. Het belooft een leuke competitie

te vermelden is dat er een heuse tenuecom-

te worden in de vierde klasse G.

missie was ingesteld die een voorselectie van mogelijke tenues heeft gemaakt voor

Robert van Mierlo (Trainer-coach) Theo van den Bosch (Leider)

Er is natuurlijk meer dan het vlaggenschip.

de jeugd. De leden van beide verenigingen

Ronny Selten (Leider)

In totaal zijn er zeven seniorenelftallen,

mochten vervolgens stemmen op hun favo-

waaronder een veteranenelftal en een

riete tenue. Uiteindelijk is een tenue met

dameselftal. De dames hebben vorig sei-

lichtblauw shirt, donkerblauwe broek en

zoen flink aan de weg getimmerd met een

donkerblauwe kousen als winnaar uit de

kampioenschap en winst van de districts-

strijd gekomen en nu dus iedere zaterdag te

beker en zullen alles uit de kast halen om

bewonderen.

HBV Beers

die lijn dit seizoen door te trekken. Al dat voetballen – en de activiteiten eromBij de jeugd is belangrijk nieuws te mel-

heen – wordt natuurlijk mogelijk gemaakt

Opgericht: 1913

den. Nadat er al een paar jaar met een

door de vele vrijwilligers die wekelijks voor

Sportpark: Calbroek

aantal gecombineerde jeugdteams samen

de club in touw zijn. Dat mag ook op deze

Heuf 3 5437 NA Beers

met de buren van Vianen Vooruit werd

plaats niet onvermeld blijven.

Telefoon clubhuis: 0485-314646

uitgekomen zijn de jeugdafdelingen van

www.hbvbeers.nl

beide verenigingen per seizoen 2017-2018

Kort samengevat,

Uitkomend in de 4e klasse

volledig samengevoegd onder de naam

we hebben er weer zin in!

Nr. 3 2017

Topic Regiomagazine

17


Voetbal in Cuijk

Elftal Djavano Amanupunnjo Sander Hendriks Alihan Deniz

Leon Rijckhart

Daniel Ilic

Loutfi Chamlal

Tomas Jans

Raffie Letemahulu

Loyd Hoegen

Willem de Haan

Luuk Maassen

Dylan Janssen

SIOL, meer dan voetbal

Maik van Bree

SIOL start dit seizoen in de 4e klas-

teams van SIOL actief zijn in de diverse

Zacharia El Bagar

se met een nieuwe technische staf.

competities.

Luuk van Bree

Het

Peter

zijn daarmee bezet. Daarmee wordt de

Julian vd Laan

ten Haaf en Maarten Hendriks zijn

doorstroom van junioren naar selectie-

Senol Caluk

na drie jaren opgevolgd door Lucien

voetbal nog beter gewaarborgd.

Zino Lalaar

Roeffen, die geassisteerd wordt door

Bryan Bokma

Tim Driessen (SIOL 2) en Perry Mase-

SIOL onderscheidt zich al jaren met

laman (SIOL JO19-1).

G-voetbal, ook dit seizoen weer met het

Staf

succesvolle

trainersduo

Alle

leeftijdscategorieën

Jumbo G Toernooi als één van de hoogDaarnaast is de selectie van SIOL dit jaar

tepunten van dit seizoen. Dat toernooi

aangevuld met een aantal nieuwe spe-

zal op zaterdag 20 januari 2018 plaats-

Lucien Roeffen (Hoofdtrainer)

lers waaronder Daniël Ilic en zijn er spe-

vinden in Sporthal Laco in Cuijk.Een

Tim Driessen (Trainer SIOL 2 / Assistent)

lers na een jaartje elders gespeeld te

ander groot evenement dat SIOL jaarlijks

Perry Masselaman (Trainer SIOL JO19-1)

hebben teruggekomen zoals Seno Caluk.

organiseert is het internationale jeugd-

Nevzat Karakus (Leider)

Maar de belangrijkste toevoegingen aan

toernooi om de Aviko-Cup, dat wordt

Frank van Bree (Leider)

de selectie van SIOL komen toch uit de

komend seizoen op 16 en 17 juni 2018

Wim Toisuta (Assistent-scheidsrechter)

eigen jeugd zoals Zino Lalaar en Luuk

georganiseerd.

Bryan Bokma (Verzorger)

van Bree. SIOL leeft, dat blijkt wel uit de enorme

Harrie Verberkt (Materiaalman)

De groei van SIOL in de afgelopen jaren

ledengroei. Maar ook de sponsoren zijn

is ook bij de senioren goed zichtbaar.

voor SIOL van levensbelang, bv. om er

Vanaf dit seizoen zijn er zes senioren-

voor te zorgen dat we een betaalbare

Opgericht 18 augustus 1945

teams op zondag actief bij SIOL (vijf

contributie kunnen hanteren. Ook dit

Sportpark De Groenendijkse Kampen

herenteams en één damesteam) en één

seizoen zijn er weer een aantal nieuwe

Sportlaan 3, 5431 AP Cuijk

veteranenteam op zaterdag. Maar ook

sponsoren. Samen met de reeds aanwe-

info@siol.nl

bij de jeugd is er sprake van een flinke

zige sponsoren, dragen zij ook bij aan

www.siol.nl en www.avikocup.com

toename van het aantal leden. Komend

de cultuur van SIOL: SIOL, meer dan

Uitkomend in de 4e klasse

seizoen zullen maar liefst achttien jeugd-

voetbal!

V.V. Siol

Nr. 3 2017

Topic Regiomagazine

19


Voetbal in Cuijk

Elftal Joey Heijnen

Siem Bloemen

Stijn Witte

Ivan Puerto Robles

Stijn Verdijk

Bas Toonen

Lee Sneijder

Niek van Hout

Het wordt weer een spannend seizoen! Na een nipte degradatie uit de 3e klasse

Vooral in de derde periode verdween de wis-

Robin Angenendt

werd in het seizoen 2016 – 2017 weer

selvalligheid en werd op een constant niveau

Patrick Angenendt

gestart in de 4e klasse. Na afscheid geno-

gepresteerd. VCA werd vierde in de competitie

Sander van den Hurk

men te hebben van Jan Marijnissen stond

en verdiende daarmee een plaats in de nacom-

Ismail Kalkan

er een nieuw trainersduo voor de groep.

petitie. Er moest gespeeld worden tegen Elspeet. De eerste wedstrijd werd thuis nipt ver-

Mathijs Thoonen Stan Brands

Remco ten Hoopen name het stokje over van

loren. In de uitwedstrijd was het lang span-

Jan van Es

Jan en hij werd geassisteerd door Michel

nend, maar trok VCA toch aan het kortste eind.

Dennis van Weers

Baudet. De selectie onderging wederom een

De zware competitie had zijn tol geëist.

Mike van Herk

metamorfose. De gemiddelde leeftijd is nog

Opvallend detail was wel dat Jan van Es in deze

verder naar beneden gegaan. Matthijs Toonen

wedstrijd niet als speler in het veld stond, maar

is het hele seizoen basisspeler geweest en Siem

als keeper. Hij wist lange tijd op spectaculaire

Bloemen viel met grote regelmaat in. Verder

wijze zijn doel schoon te houden, maar ook hij

kreeg het team versterking van een viertal

moest uiteindelijk capituleren. Na de promotie

jonge spelers met een JVC Cuijk achtergrond.

net niet te hebben gehaald, kunnen we spreken

Remco ten Hoopen (trainer)

Dat waren Sander van der Hurk, Ismail Kalkan,

over een leerzaam seizoen.Seizoen 2017 – 2018

Michel Baudet (assistent trainer)

Ivan Puerto Robles en Mike van Herk. Daarmee

wordt weer spannend. Helaas maken sterkhou-

Maik Heijsterman (leider)

was het een jonge groep met veel perspectief.

ders Jordy Toonen (naar Olympia ’18) en Harry

Staf

Kepser (2e elftal) geen deel meer uit van de

Harry Peeters (verzorger)

De trainers kregen de opdracht een harmonieus

selectie.

team te creëren dat gaat voetballen. De lat

Aanvullingen van buiten waren niet aan de

werd vooralsnog niet te hoog gelegd. Een

orde en dit betekent dat de selectie niet heel

goede subtoppositie moest haalbaar zijn en

erg breed is. Maar ook nu hebben wij vertrou-

dan misschien een periodetitel. Dat zou gewel-

wen in de begeleidings- en spelersgroep dat zij

dig zijn. Dat dit moeilijk zou worden werd in

toch weer iets mooi neer kunnen zetten. Een

MFA De Agaat Liesmortel 46 5435XJ St.Agatha Telefoonnummer: 0485-316039 info@vca-stagatha.nl www.vca-stagatha.nl

het begin al duidelijk. Het werd een zwaar en

competitie met veel nieuwe teams uit de regio

lang seizoen. Ook nu moesten er 26 wedstrijden

Nijmegen en natuurlijk Cuijk. Ook JVC Cuijk zal

worden gespeeld en dat was pittig. Er werd wis-

komend seizoen met een zaterdag 1 in de com-

selvallig gepresteerd. De ene keer werden

petitie uitkomen. Wordt de landelijke tendens,

tegenstanders compleet van de mat gespeeld ,

namelijk een verschuiving van de zondag naar

Uitkomend in de 4e klasse

maar de week er op was dit anders om. Toch

de zaterdag, nu ook in deze regio doorgezet?

VCA st. Agatha

kreeg Remco ten Hoopen het team op de rails.

Nr. 3 2017

Dat

zal

een

gemis

worden.

Arthur Baudet Voorzitter VCA

Topic Regiomagazine

21

Voetbalkrant Cuijk 2017  

Voetbalkrant Cuijk 2017

Voetbalkrant Cuijk 2017  

Voetbalkrant Cuijk 2017

Advertisement