Page 1

RUIMTE VOOR DE RIVIER

Wat is... Kribverlaging?

Ruimte voor de Rivier

De rivier meer ruimte geven kan op verschillende manieren. Hier lees je meer over ‘kribverlaging’.

uimte voor de Rivier bestaat uit meer dan 30 verschillende projecten. We werken langs en aan de rivieren de IJssel, Rijn, Lek, Nederrijn en Waal. Rijkswaterstaat doet dit samen met bewoners, water­ schappen, gemeentes en provincies van die gebieden. Ruimte voor de Rivier moet het ­rivierengebied veiliger maken, maar ook ruimte geven aan natuur en r­ ecreatie.

Kribben zijn stenen dammetjes die dwars op de rivier staan. Zij zorgen er voor dat

de rivier op zijn plaats blijft en de oevers (kant) niet wegspoelen. Zo blijft de vaar­ geul diep genoeg voor de scheepvaart. Een nadeel is, dat de ­kribben bij hoog water het water ook omhoog duwen. Door de kribben op sommige plekken een stukje lager te maken kan het water sneller over de kribben stromen.

Langsdammen

O sion) Langsdam (artist impres

p sommige delen in de Waal worden langsdammen aangelegd. Langsdammen kunnen voor meer water­ stand­daling zorgen dan de kribben.

Een langsdam is een langgerekt eilandje dat ongeveer 30 meter in de rivier langs de oever komt te liggen. Omdat de langs­dammen parallel (evenwijdig) aan de stroomrichting van de rivier lopen, zal het water gemakkelijker zijn weg kunnen vinden dan bij kribben. Ook zorgt een langsdam ervoor dat de bodem van de rivier beter op zijn plaats blijft. Door de aanleg van de langsdam ontstaat er tussen de oever en de langs­ dam een grote strook water die men

de oevergeul noemt. Een langsdam is goed voor de natuur. Vissen willen wel graag wonen in de rustige oevergeul en er is grote kans dat de natuur zich in dat gebied zal ontwikkelen. Er is nog niet veel ervaring met langs­ dammen, daarom worden er eerst alleen twee langsdammen aangelegd bij Wamel en bij Ophemert. Als ze goed werken, zullen er vaker langsdammen worden aangelegd in de rivier.

R

Voor meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl en info@ruimtevoorderivier.nl © Mei 2014


UITERWAARD BOLWERKSPL VERGRAVING AS OSSENWAARD , WORP EN

DIJKVERBET ER LEK / BETUWE ING EN CULEMBOR / TIELERGERWAARD Hilversum

Leiden

UITERWAARD BOSSENWAA VERGRAVING RD EN HEERENWA , PONTWAARD ARD

erlagingen W v b i aa Kr

DIJKVERBET ERING LEK / ALBLAS SE EN VIJFHEERE RWAARD NLANDEN

Den Haag

Facts

UITERWAARD DE TOLLEWA VERGRAVING ARD Amersfoort

l

N

DIJKVERBET ER LEK / LOPIKER ING KRIMPENERW EN AARD

IE

UW

E

W AT ER

W

DIJKVERBET ERING OUDE MAAS / VOORNE PU TTEN

EG

Rotterdam

NIEUWE MA

NEDERRIJN

LEK

AS

KRAMMER/ VOLKERAK

RGA T

STE U

KIL

N M IEU ER W W E ED E

DORDTSCHE

HOLLANDSCH DIEP

DIJKVERBET ERING STEURGAT / LAND VAN AL TENA

AME

KADEVERLAG ZUIDERKLIP ING

WATERBERG IN VOLKERAK-ZO G OM

MEER

R

DIJKVERBET ER AMER / DONG ING E Bergen op Zoo

m

. en 2019 opgeleverd OBSTAK

DIJKTERUGL EGGING LENT

KRIBVERLAG ING WAAL FORT ST. ANDRIES ’s-Hertogenbos

ch

KADEVERLAG ING BIESBOSCH

ZOOMMEER

H

GSC

BER

AS

A EM

L

D

RIVIERVERRU OVERDIEPSE IMING POLDER

H SC

T

AA

IE

DIJKVERBET ERING OUDE MAAS / HOEKSCHE WAAR

EN

VL

SPUI

RD

NG

N KA

RI

NE

OUDE MAAS

HA

DIJKVERLEG UITERWAARD GING incie ligt het VO prov VERGRA e VIN welk ORSTERKLEI DOORWEIn G RTHSCHE WA ARDEN ing? erlag kribv UITERWAARD ct proje Zutphen MIDDELWAA VERGRAVING RD DIJKVERLEG Gelderland UITERWAARD GI CORTENOEVE NG DIJKVERBET VERGRAVIN R ERING G NEDERRIJN / MEINERSWIJK GELDERSCHE DIJKVERBET ERING Wanneer start het VALLEI NEDERRIJN / AR EN VELPSEBR NHEMSEOE K project? Velp DIJKVERLEG GING HO 2011 NDSBROEKSC HE PLEIJ Arnhem UITERWAARD VE RG RA VING HUISSENSCHE Tiel Wanneer is het klaar? WAARDEN WAAL UITERWAARD VERG voor MILLI De projecten van Ruimte NGERWAARD RAVING KRIBVERLAG IN BO MIDDEN-WAA G VEN 2012 n L -RIJ Nijmegen de Rivier worden tusse N N PA

D OR

NO

Culemborg UITERWAARD VERGRAVIN AVELINGEN G UITERWAARD ONTPOLDE RI MUNNIKENL VERGRAVING AND NOORDWAA NG RD KRIBVERLAG IN MERWEDE BENEDEN-WA G Dordrecht AL

VOORBEELD PROJECT

Deventer

Apeldoorn

OBSTAKELVE RWIJDERIN MACHINISTEN G SCHOOL ELST Utrecht

UITERWAARD KEIZERS-, STO VERGRAVING BBEN- EN OLSTERWAA RDEN

DIJKVERBET ERING NEDERRIJN / BE TIELER- EN CU TUWE / LEMBORGERW AARD

ELVERWIJD ERING SUIKERDAM / GENDTSE WA ARD KRIBVERLAG ING WAALBOCHTE N

DIJKVERBET ER BERGSCHE MA ING LAND VAN AL AS / TENA

60 kilometer). Daarom is deze klus in drieën gedeeld: - Kribverlaging Midden-Waal (tussen Beuningen en Tiel) - Kribverlaging Waal Fort Sint Andries (tussen Tiel en Zaltbommel) - Kribverlaging Beneden-Waal (tussen Zaltbommel en Gorinchem) Meer informatie www.ruimtevoorderivier.nl/ benedenwaal www.ruimtevoorderivier.nl/middenwaal www.ruimtevoorderivier.nl/ waalfortandries

Eindhoven

V

an Nijmegen tot aan Gorinchem liggen kribben in de Waal. De Waal is de drukst bevaren rivier van West-Europa. Bijna de helft van alle goederen en grondstoffen van en naar Duitsland wordt per schip over de Waal vervoerd.

De kribben steken daardoor veel hoger boven het water uit dan de bedoeling is. Vooral ’s zomers als het laagwater is, kun je dat goed zien. Bij hoogwater houden de kribben de rivier juist tegen. Door de kribben te verlagen kan het water makkelijker wegstromen en daalt het water.

Door de stroming neemt het water over de bodem deeltjes zand en kleine steentjes mee. Heel langzaam wordt door uit­schuring de bodem van de rivier steeds dieper.

Als de kribben onder water staan, zou het kunnen gebeuren dat schepen tegen de kribben aanvaren. Voor de veilig­ heid staan er daarom bakens (een soort verkeersborden) op de kop van de krib.

FACTSHEET KRIBVERLAGING

Bij hoogwater steekt alleen het baken nog boven water en dan weten de schippers dat daar een krib ligt. Op sommige kribben staat een lichtopstand (een klein soort vuurtorentje) op de kop van de krib, zodat de schippers ’s nachts kunnen zien waar de krib ligt. Deze kribben worden niet verlaagd.

Wist je dat sport­ vissers niet zo blij zijn met de verlaag­ de kribben? Ze staan vaak onder water en dan kun je er niet op staan om te vissen.

Tussen Nijmegen en Gorinchem wor­ den in de Waal 500 kribben verlaagd. Dat is een heel groot stuk (ongeveer

RUIMTE VOOR DE RIVIER

Wat is... Kribverlaging?  
Wat is... Kribverlaging?  

De rivier meer ruimte geven kan op verschillende manieren. Hier lees je meer over ‘kribverlaging’.

Advertisement