Page 1

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดที่ 1. ขอมูลโดยทั่วไป 1.รหัสและชื่อรายวิชา HU 2073 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 2. จํานวนหนวยกิต 3(3/3-0-0) 3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 3.1 หลักสูตร หลายหลักสูตร 3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี 4. อาจารย์์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์์ผ้สู อน อาจารย์รัชนีพร ศรีรักษาและอาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3/ ทุกชั้นปี 6. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถ้ามี) ไมมี 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไมมี 8. สถานที่เรียน อาคารเรียน ห้อง 2-106 9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครัง้ ลาสุด การปรับปรุงดําเนินการเดือน มีนาคม 2557

HU2073[356]


มคอ. 3

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค์ 1. จุดมุงหมายของรายวิชา 1. เพื่อให้นักศึกษาบอกความหมายความสําคัญและวัตถุประสงค์ของรายงานทางวิชาการได้ 2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายวิธีการและขั้นตอนการเขียนรายงานวิชาการได้ 3. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายรูปแบบของรายงานและการเขียนอ้างอิงเชิงวิชาการได้ 2. วัตถุประสงค์์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นด้วยตนเอง โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนําสารสนเทศจากการสืบค้นไปประยุกต์ใช้ในการทํารายงาน โครงการ การวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อยางถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ 1. คําอธิบายรายวิชา ความหมาย ความสําคัญของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ วิธีการรวบรวมบรรณานุกรม การ อานและการจดบันทึกข้อความ ขั้นตอนการเขียนรายงาน รูปแบบของรายงานและการเขียนรายการ อ้างอิงเชิงวิชาการ 2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ตอภาคการศึกษา บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความต้องการ ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝึกงาน ไมมกี ารฝึกปฏิบัติ/ ภาคสนาม/ฝึกงาน

การศึกษาดวยตนเอง นอกเวลาเรียน 4 ชั่วโมง ตอสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหห์ที่อาจารย์์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเป็นรายบุคคล อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุมตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

HU2073[356]


มคอ. 3 หมวดที่ 4. แผนการสอนและการประเมินผล 1. แผนการสอน ครั้งที/่ ขอบเขตเนื้อหา ชั่วโมง 1/3 ชี้แจงเกี่ยวกับ วิธีการเรียนการ สอนและการ ประเมินผล บทที่ 1 การเขียน รายงานทาง วิชาการ 1.1 ความหมาย และ วัตถุประสงค์ ของการเขียน รายงานเชิง วิชาการ 1.2 ความสําคัญ ของการเขียน รายงานเชิง วิชาการ 1.3 ลักษณะและ ประเภทของ การเขียน รายงานเชิง วิชาการ 1.4 สวนประกอบ ของการเขียน รายงานเชิง วิชาการ ขั้นตอนของ การเขียน รายงานเชิง วิชาการ HU2073[356]

จุดประสงค์การเรียนรู 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบ วิธีการเรียนการสอน 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการ ประเมินผลการเรียน 1. บอกความหมายและ วัตถุประสงค์ของการ เขียนรายงานเชิง วิชาการได้ถูกต้อง 2. อธิบายความสําคัญ ของการเขียนรายงาน เชิงวิชาการได้ 3. อธิบายลักษณะและ ประเภทของการเขียน รายงานเชิงวิชาการได้ 4. อธิบายสวนประกอบ ของการเขียนรายงาน เชิงวิชาการได้ 5. อธิบายขั้นตอนของ การเขียนรายงานเชิง วิชาการ

กิจกรรมการ เรียนการสอน 1. บรรยาย 2. ซักถาม

1. บรรยาย 2.ซักถาม

สื่อการสอน PowerPoint

ผูสอน อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา

1. PowerPoint อ.ฤทธิชัย 2. สื่อออนไลน์ เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา


มคอ. 3 ครั้งที/่ ขอบเขตเนื้อหา ชั่วโมง 2/3 บทที่ 2 การเลือก หัวขอเรื่องและ การรวบรวมขอมูล 2.1 การเลือกหัวข้อ เรื่องของ รายงานเชิง วิชาการ 2.2 การรวบรวม ข้อมูล

3/3

กิจกรรมการ สื่อการสอน เรียนการสอน 1. บอกขั้นตอนการเลือก 1. บรรยาย 1. PowerPoint หัวข้อเรื่องได้ถูกต้อง 2. ซักถาม 2. สื่อออนไลน์ 2. บอกประเภทและ 3. อภิปราย แหลงที่มาของข้อมูล และ ได้ ยกตัวอยาง 3. อธิบายคุณสมบัตขิ อง 4. กิจกรรม ข้อมูลที่ดไี ด้ถูกต้อง กลุมให้ 4. อธิบายวิธีการประเมิน นักศึกษา แหลงของข้อมูลได้ ระดมสมอง ถูกต้อง เพื่อกําหนด 5. บอกวิธีการรวบรวม หัวข้อเรื่อง ข้อมูลได้ถูกต้อง รายงาน 6. อธิบายขั้นตอนของ การคัดเลือกเอกสาร ได้ 7. จดบันทึกข้อมูลได้ ถูกต้องตามรูปแบบ 1. อธิบายขั้นตอนและ 1. บรรยาย 1. PowerPoint บทที่ 3 การ วิธีการสังเกตได้ 2.ซักถาม 2. สื่อออนไลน์ รวบรวมขอมูล ถูกต้อง สนาม 2. อธิบายขั้นตอนและ 3.1 การสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ได้ 3.1.1วิธีการสังเกต ถูกต้อง 3.1.2คุณสมบัตขิ อง 3. อธิบายขั้นตอนและ ผู้สังเกต วิธีการใช้แบบสอบถาม 3.1.3สวนดีและสวน ได้ถูกต้อง เสียของการ สังเกต 3.2 การสัมภาษณ์ 3.2.1.แบบของการ สัมภาษณ์ 3.2.2เทคนิคการ สัมภาษณ์

HU2073[356]

จุดประสงค์การเรียนรู

ผูสอน อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา

อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา


มคอ. 3 ครั้งที/่ ชั่วโมง

4/3

5/3

ขอบเขตเนื้อหา 3.2.3 คุณสมบัติ ของผู้ สัมภาษณ์ 3.3 การใช้แบบ สอบถาม 3.3.1 รูปแบบของ แบบสอบถาม 3.3.2 การสร้าง แบบสอบถาม 3.3.3 ลักษณะของ แบบสอบถาม ที่ดี 3.3.4 การสงแบบ สอบถาม สวนดีสวนเสีย ของแบบ สอบถาม บทที่ 4 การวาง โครงเรื่อง 4.1 ความสําคัญ ของโครงเรื่อง 4.2 ลักษณะโครง เรื่องที่ดี 4.3 วิธีวางโครง เรื่องที่ดี 4.4 รูปแบบการ เขียนโครงเรื่อง บทที่ 5 การอาน และจดบันทึก ขอมูล 5.1 การอาน 5.2 การบันทึก ข้อมูลและ สารสนเทศ

HU2073[356]

จุดประสงค์การเรียนรู

กิจกรรมการ เรียนการสอน

สื่อการสอน

ผูสอน

1. อธิบายความสําคัญของ 1. บรรยาย 1. PowerPoint โครงเรื่องได้ถูกต้อง 2. ซักถาม 2, สื่อออนไลน์ 2. บอกลักษณะของโครง 3. กิจกรรมกลุม 3. วิดีทัศน์ เรื่องที่ดไี ด้ถูกต้อง ให้นกั ศึกษา 4 อธิบายขั้นตอนและ ระดมสมอง วิธีการเขียนโครงเรื่อง เพื่อกําหนด ที่ดไี ด้ โครงเรือ่ ง 5 เขียนโครงเรื่องได้ รายงาน ถูกต้องตามรูปแบบ

อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา

จดบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ตามรูปแบบของการบันทึก ข้อมูลจากการอาน ประสบการณ์ และการฟัง

อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา

1. บรรยาย 1. PowerPoint 2. ซักถาม 2.สื่อออนไลน์ 3. ดูวีดทิ ัศน์การ สัมภาษณ์ 4. ให้นักศึกษา บันทึกข้อมูลที่ ได้จากการฟัง


มคอ. 3 ครั้งที/่ ขอบเขตเนื้อหา ชั่วโมง 6/3 บทที่ 6 การเรียบ เรียงเนื้อเรื่อง รายงาน 6.1 การจัดระเบียบ ของข้อมูล 6.2 การเขียนและ เรียบเรียง ข้อมูล 6.3 การเขียนฉบับ ราง 6.4 การตรวจและ แก้ไขฉบับราง 6.5 การเขียนและ เรียบเรียงขั้น สุดท้าย 6.6 การใช้ เครื่องหมาย ตรวจแก้ 7/3 บทที่ 7 ตารางและ ภาพประกอบ 7.1 ความสําคัญ ของตารางและ ภาพประกอบ 7.2 การจัดทํา ตาราง 7.3 การจัดทํากราฟ 7.4 การจัดทํา ภาพประกอบ

HU2073[356]

จุดประสงค์การเรียนรู

กิจกรรมการ สื่อการสอน เรียนการสอน 1. บอกวิธีการจัดระเบียบ 1. บรรยาย 1. PowerPoint ข้อมูลได้ 2.ซักถาม 2. สื่อออนไลน์ 2. อธิบายวิธีการเขียน 3. มอบหมายให้ และเรียบเรียงข้อมูลได้ นักศึกษาไป 3. อธิบายรูปแบบและ เรียบเรียง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เนื้อหาที่ได้ ตรวจและแก้ไขได้ จากการ ถูกต้อง ค้นคว้าและสง เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ครัง้ ที่ 1

1. บอกความสําคัญของ การอ้างอิงในรายงาน วิชาการได้ 2. เขียนและพิมพ์อา้ งอิง เชิงอรรถ, อ้างอิงแทรก ในเนื้อหาได้ถูกต้อง

1. บรรยาย 1. PowerPoint 2. ซักถาม 2. สื่อออนไลน์ 3. สงเนื้อหาคืน ให้นักศึกษาไป ปรับแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ และสงเพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครัง้ ที่ 2

ผูสอน อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา

อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา


มคอ. 3 ครั้งที/่ ขอบเขตเนื้อหา ชั่วโมง 8/3 บทที่ 8 การอางอิง ในรายงานวิชาการ 8.1 ความสําคัญ ของการอ้างอิง 8.2 การเขียนและ การพิมพ์การ อ้างอิง 8.3 การอ้างอิง เชิงอรรถ 8.4 การอ้างอิง แทรกในเนื้อหา 9/3 บทที่ 9 รายการ อางอิงในรายงาน วิชาการ 9.1 หลักการเขียน รายการอ้างอิง 9.2 การจัดเรียง รายการอ้างอิง 9.3 การลงรายการ อ้างอิง 10/3 บทที่ 10 กฏหมาย ลิขสิทธิ์และ กฏหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกับงาน วิชาการ 10.1 กฏหมาย ลิขสิทธิ์ 10.2 กฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 11/3 สอบปลายภาค

HU2073[356]

จุดประสงค์การเรียนรู

กิจกรรมการ เรียนการสอน 1. อธิบายหลักการเขียน 1. บรรยาย รายการอ้างอิงได้ 2. ซักถาม ถูกต้อง 3. ให้นักศึกษา 2. เรียงรายการอ้างอิงได้ ฝึกเขียน ถูกต้อง อ้างอิงแบบ 3. เขียนและพิมพ์รายการ เชิงอรรถ, อ้างอิงได้ถูกต้อง อ้างอิงแทรก ในเนื้อหา

สื่อการสอน

ผูสอน

1. PowerPoint 2. สื่อออนไลน์

อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา

1. อธิบายหลักการเขียน 1. บรรยาย รายการอ้างอิงได้ 2. ซักถาม ถูกต้อง 3. ให้นักศึกษา 2. เรียงรายการอ้างอิงได้ ฝึกเขียนและ ถูกต้อง เรียงรายการ 3. เขียนและพิมพ์รายการ อ้างอิง อ้างอิงได้ถูกต้อง

PowerPoint

อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา

1. อธิบายประเภทของ กฏหมายลิขสิทธิ์ที่ เกี่ยวกับงานเขียนเชิง วิชาการได้ถูกต้อง 2. อธิบายกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เขียนเชิงวิชาการได้

PowerPoint

อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์, อ.รัชนีพร ศรีรักษา

27/06/57

1. บรรยาย 2.ซักถาม

08:30-11:30


มคอ. 3 1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการ เรียนรู 1.1-1.4, 2.1,3.1,4.1, 5.1 1.1-1.4, 2.1,3.1,4.1, 5.1 1.1 – 1.4, 4.1, 5.1

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาห์ที่ ประเมิน

แบบฝึกหัดสอบยอย* สอบปลายภาค

2-7, 9-14

วิเคราะห์กรณีศกึ ษาค้นคว้า การนําเสนอรายงาน** การทํางานกลุมและผลงาน การสงงานตามที่มอบหมาย การเข้าชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอด ภาค การศึกษา ตลอด ภาค การศึกษา

8 15

สัดสวนของ การ ประเมินผล

10% 60%

20% 10%

*กิจกรรมที่ใหนักศึกษาทําในชั้นเรียนและเก็บคะแนน (10 คะแนน) ไดแก -การกําหนดหัวข้อรายงาน (2 คะแนน) -การวางโครงเรื่อง (2 คะแนน) -การบันทึกข้อมูลจากการฟัง (2 คะแนน) -การเขียนอ้างอิง (2 คะแนน) -การเขียนรายการอ้างอิง (2 คะแนน) **รายงานฉบับสมบูรณ์ (20 คะแนน) การตรวจให้คะแนนมีเกณฑ์ ดังนี้ -การสงรายละเอียดเนื้อหาของรายงานที่เรียบเรียงตามโครงเรื่องพร้อมทั้งแหลงที่ค้นคว้าอ้างอิง เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและความถูกต้องของเนื้อหา 2 ครั้ง (6 คะแนน) -รูปเลม (4 คะแนน) -การอ้างอิง(5 คะแนน) -รายการอ้างอิง(5 คะแนน)

HU2073[356]


มคอ. 3 หมวดที่ 5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก -รัชนีพร ศรีรักษา, ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์. (2550) เอกสารประกอบการสอนวิชา HU 2073 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ. สมุทรปราการ : กลุมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ . 2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนํา -การคนควาและเขียนรายงาน. (2540) พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. -คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2543) สารนิเทศกับการศึกษาคนควา . กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.

HU2073[356]

มคอ 3hu2073356[st]  
Advertisement