Page 1

[ m i e s i ę c zn i ki + ] w numerze:

[ miesięczniki ] [ tematyczne ] [ Rzeszów street photo ] [ wystawy ]

f o t . J a c e k O ws i a k

sierpień 201 5 r. #57


WYDANIE NUMER: 57 - VIII 201 5

FOTOGRAFIE: CZŁONKOWIE I SYMPATYCY RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO

NA OKŁADCE NAJLEPSZE ZDJĘCIE MIESIĄCA AUTOR: Jacek Owsiak TYTUŁ: Safari

COPYRIGHT BY RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE ALL RIGHTS RESERVED

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NIEAUTORYZOWANE ROZPOWSZECHNIANIA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU NINIEJSZEJ PUBLIKACJI W JAKIEJKOLWIEK POSTACI BEZ PISEMNEGO ZEZWOLENIA RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO JEST ZABRONIONE. KOPIOWANIE KATALOGU JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH. © COPYRIGHT RSF. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1 994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, WSZELKIE PRAWA DO PUBLIKOWANYCH W MAGAZYNIE ZDJĘĆ NALEŻĄ DO ICH AUTORÓW. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ICH W JAKIEJKOLWIEK FORMIE JEST ZABRONIONE. KONTAKT: redakcja@rsf.rzeszow.pl MIESIĘCZNIKI, MIESIĘCZNIKI TEMATYCZNE: miesieczniki@rsf.rzeszow.pl RZESZÓW STREET PHOTO: streetphoto@rsf.rzeszow.pl

OPRACOWANIE: Artur Wysocki, Jacek Książek, Agnieszka Szafirska, Alicja Wysocka, Mariusz Baran PROJEKT KATALOGU: Artur Wysocki, Mariusz Baran RZESZÓW 201 5

sierpień 5 r. #57201 4r. #41 201 marzec


W numerze:

[ miesięczniki ] [ tematyczne ] [ Rzeszów street photo ] [ wystawy ] sierpień 201 5 r.

temat miesiąca: "Czas na las"

sierpień 201 5 r.

"Spójrz mi w oczy..."

sierpień 5 r. #57201 4r. #41201 marzec


sierpień 5 r. #57201 4r. #41201 marzec


[ m i e s i ę c zn i ki ] r.

fot. Artur Wysocki

s i e rp i e ń 201 5

Ag n i e s zka S za fi rs ka , S ła wo m i r G i b a ła , R a fa ł O rło ws ki , M a łg o rza ta D u l , S ta n i s ła w Ka rc z, M a łg o rza ta Ko rze c , M a re k M a j e ws ki , J a n S zc ze p a ń s ki , J o l a n ta Kyc , Artu r W ys o c ki , J a c e k O ws i a k, P a tryc j a P i tra , D a m i a n B o b ro wi c z, P a we ł J a ku b o ws ki , M a ri u s z B a ra n , J e rzy S ki b a , S ła wo m i r Fo rn a l

[ miesięczniki ]


Agnieszka Szafirska "Miodowe poranki"


Sławomir Gibała "Świt"


Rafał Orłowski "Wakacje"


Małgorzata Dul


Stanisław Karcz


Małgorzata Korzec "Abstrakcja"


Marek Majewski "Kropla"


Jan Szczepański "Atak z kosmosu"


Jolanta Kyc "Odnalazłem Cię"


Artur Wysocki "Senne mary"


Jacek Owsiak "Safari"


Patrycja Pitra "Maspalomas"


Damian Bobrowicz"


Paweł Jakubowski "Kasia W."


Mariusz Baran "Piotrek"


Jerzy Skiba


[ tematyczne ] temat miesiąca: "Czas na las"

fot. Agnieszka Mac Uchman

A g n i e s z k a M a c U c h m a n , A r t u r W y s o c k i , D a m i a n B o b r o w i c z , Es t e r a K u l a w s k a , M a r e k M a j e w s k i , P a w e ł J a k u b o w s k i , Sł a w o m i r G i b a ł a , St a n i s ł a w K a r c z , W i es ł aw   G ar gał a

[ tematyczne ]


Stanisław Karcz "Złotoliść"


Artur Wysocki


Marek Majewski


Agnieszka Mac Uchman


Estera Kulawska


Damian Bobrowicz


Wiesław Gargała


Paweł Jakubowski


Sławomir Gibała


[ Rzeszów street photo ]

fot. Jacek Owsiak

sierpień 2015

Jeśli chcesz, pokaż nam swój Rzeszów takim jak go widzisz ­ wyślij zdjęcie na adres streetphoto@rsf.rzeszow.pl, a my je opublikujemy na stronie fb.com/RzeszowStreetPhoto a wybrane znajdą się w tym miesięczniku. Zdjęcia nie muszą być typowo uliczne, mogą być aktualne lub archiwalne, przedstawiające ciekawe miejsca lub nietypowe sytuacje. Poniżej wybrane zdjęcia, które pojawiły się na stronie fb.com/RzeszowStreetPhoto

[ Rzeszów street photo ]


fot. Jacek Owsiak


fot. Jacek Owsiak


Nad Wisłokiem, fot. Oskar Kuryło


fot. Tomasz Jurek


fot. Przemek Kędra


fot. Przemek Kędra


fot. Agnieszka Szafirska


fot. Sylwester Lip


fot. Katarzyna Warańska


fot. Artur Wysocki


fot. Anna Trojnar


fot. Dominika Krukar


fot. Anna Trojnar


fot. Andrzej Jezierski


Zgrana para, fot. Tomasz Jurek


[ wystawy]

[ wystawy ]


fot. Agnieszka Mac Uchman [wystawy]


fot. Agnieszka Szafirska [

wystawy ]


fot. Sławomir Gibała [

wystawy ]


fot. Sławomir Gibała [

wystawy ]


fot. Artur Wysocki [

wystawy ]


fot. Katarzyna Warańska [

wystawy ]


fot. Katarzyna Warańska [

wystawy ]


fot. Katarzyna Warańska [

wystawy ]


fot. Katarzyna Warańska [

wystawy ]


fot. Lidia Dyło

[ wystawy ]


fot. Lidia Dyło [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Katarzyna Warańska [

wystawy ]


fot. Artur Wysocki [

wystawy ]


fot. Paweł Jakubowski [

wystawy ]


fot. Jerzy Skiba [

wystawy ]


fot. Jerzy Skiba [

wystawy ]


fot. Jerzy Skiba [

wystawy ]


fot. Stanisław Karcz

[ wystawy ]


[ wystawy ]


Zostańmy w kontakcie...

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne ul. Jana Matejki 10 35­064 Rzeszów kontakt@rsf.rzeszow.pl www.rsf.rzeszow.pl www.nierzeczywista.art.pl www.fb.com/rsf.rzeszow www.fb.com/rzeszowstreetphoto

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne

57 - sierpień 2015  

Miesięczniki plus - obowiązkowe czasopismo Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

57 - sierpień 2015  

Miesięczniki plus - obowiązkowe czasopismo Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

Advertisement