Page 1

[ m i e s i ę c zn i ki + ] w numerze:

[ miesięczniki ] [ tematyczne ] [ Rzeszów street photo ] [ wystawy ]

fo t. M a rc i n M a j

lipiec 201 5 r. #56


WYDANIE NUMER: 56 - VII 201 5

FOTOGRAFIE: CZŁONKOWIE I SYMPATYCY RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO

NA OKŁADCE NAJLEPSZE ZDJĘCIE MIESIĄCA AUTOR: Marcin Maj TYTUŁ:

COPYRIGHT BY RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE ALL RIGHTS RESERVED

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NIEAUTORYZOWANE ROZPOWSZECHNIANIA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU NINIEJSZEJ PUBLIKACJI W JAKIEJKOLWIEK POSTACI BEZ PISEMNEGO ZEZWOLENIA RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO JEST ZABRONIONE. KOPIOWANIE KATALOGU JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH. © COPYRIGHT RSF. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1 994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, WSZELKIE PRAWA DO PUBLIKOWANYCH W MAGAZYNIE ZDJĘĆ NALEŻĄ DO ICH AUTORÓW. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ICH W JAKIEJKOLWIEK FORMIE JEST ZABRONIONE. KONTAKT: redakcja@rsf.rzeszow.pl MIESIĘCZNIKI, MIESIĘCZNIKI TEMATYCZNE: miesieczniki@rsf.rzeszow.pl RZESZÓW STREET PHOTO: streetphoto@rsf.rzeszow.pl

OPRACOWANIE: Artur Wysocki, Jacek Książek, Agnieszka Szafirska, Alicja Wysocka, Mariusz Baran PROJEKT KATALOGU: Artur Wysocki, Mariusz Baran RZESZÓW 201 5

lipiec 5 r. #56201 4r. #41 201 marzec


W numerze:

[ miesięczniki ] [ tematyczne ] [ Rzeszów street photo ] [ wystawy ] lipiec 201 5 r.

temat miesiąca: "Portret"

lipiec 201 5 r.

"Krajobraz minimalny"

lipiec 5 r. #56201 4r. #41201 marzec


lipiec 5 r. #56201 4r. #41201 marzec


[ m i e s i ę c zn i ki ] l i p i e c 201 5

r.

fot. Marcin Maj

S ła wo m i r G i b a ła , M a łg o rza ta Ko rze c , P a we ł J a ku b o ws ki , Ag n i e s zka M a c U c h m a n , M a rc i n M a j , J e rzy S ki b a , Artu r W ys o c ki , J a c e k O ws i a k, An d rze j P o te ra , R a fa ł O rło ws ki , S ta n i s ła w Ka rc z, Ag n i e s zka S za fi rs ka , J a ro s ła w M a zu r, Ka ta rzyn a W a ra ń s ka

[ miesięczniki ]


Sławomir Gibała "Alior Bank"


Małgorzata Korzec "Nasz Staś"


Paweł Jakubowski


Agnieszka Mac Uchman


Marcin Maj


Jerzy Skiba


Artur Wysocki


Jacek Owsiak "Zjawy"


Andrzej Potera


Rafał Orłowski "Figiel"


Stanisław Karcz "Górski prysznic"


Agnieszka Szafirska


Jarosław Mazur


Katarzyna Warańska "Świtanie na wypasie"


[ tematyczne ] temat miesiąca: "Portret"

fot. Agnieszka Mac Uchman

M a r e k M a j e w s k i , J a k u b O c h n i o , A g n i e s z k a M a c U c h m a n , A r t u r W y s o c k i , J e r z y Sk i b a , M a ł g o r z a t a K o r z e c , Sł a w o m i r G i b a ł a , M a r c i n M a j , W i e s ł a w G a r g a ł a , A n d r z e j P o t e r a , M a r i u s z B a r a n , Es t e r a K u l a w s k a

[ tematyczne ]


Marek Majewski "Indian"


Jakub Ochnio "Dom Pomocy Społecznej Tarnów"


Agnieszka Mac Uchman


Artur Wysocki


Jerzy Skiba


Małgorzata Korzec


Sławomir Gibała "Diablica"


Marcin Maj


Wiesław Gargała


Andrzej Potera "Benia"


Mariusz Baran "Paula"


Estera Kulawska


[ Rzeszów street photo ]

fot. Przemek Kędra

lipiec 2015

Jeśli chcesz, pokaż nam swój Rzeszów takim jak go widzisz ­ wyślij zdjęcie na adres streetphoto@rsf.rzeszow.pl, a my je opublikujemy na stronie fb.com/RzeszowStreetPhoto a wybrane znajdą się w tym miesięczniku. Zdjęcia nie muszą być typowo uliczne, mogą być aktualne lub archiwalne, przedstawiające ciekawe miejsca lub nietypowe sytuacje. Poniżej wybrane zdjęcia, które pojawiły się na stronie fb.com/RzeszowStreetPhoto

[ Rzeszów street photo ]


fot. Przemek Kędra


Komin, fot. Sebastian Stankiewicz


Okolice PKP, fot. Wiesław Gargała


Burza, fot. Wiesław Gargała


fot. Przemek Kędra


fot. Jacek Owsiak


fot. Bartłomiej Bieniek


fot. Przemek Kędra


fot. Przemek Kędra


fot. Jakub Berłowski


fot. Jakub Berłowski


Maki na Rynku fot. Artur Wysocki


Procesja, fot. Artur Wysocki


fot. Katarzyna Jopek


Halo jest tam kto? fot. Agnieszka Szafirska


fot. Sebastian Stankiewicz


fot. Jacek Owsiak


fot. ナ「kasz Kleska


fot. Artur Wysocki


[ wystawy]

PODKARPACKIE KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE 2015 [ wystawy ]


fot. Jakub Ochnio [

wystawy ]


fot. Artur Wysocki [

wystawy ]


fot. Artur Wysocki [

wystawy ]


fot. Agnieszka Szafirska [

wystawy ]


fot. Damian Bobrowicz [

wystawy ]


fot. Estera Kulawska [

wystawy ]


fot. Jacek Owsiak [

wystawy ]


fot. Jacek Owsiak [

wystawy ]


fot. Jerzy Skiba [

wystawy ]


fot. Katarzyna Warańska[

wystawy ]


fot. Katarzyna Warańska [

wystawy ]


fot. Tomasz Iwaszek [

wystawy ]


fot. Lidia Dyło [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Korzec [

wystawy ]


fot. Małgorzata Dul [

wystawy ]


[ wystawy ]


Zostańmy w kontakcie...

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne ul. Jana Matejki 10 35­064 Rzeszów kontakt@rsf.rzeszow.pl www.rsf.rzeszow.pl www.nierzeczywista.art.pl www.fb.com/rsf.rzeszow www.fb.com/rzeszowstreetphoto

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne

56 lipiec 2015  

Miesięczniki plus - obowiązkowe czasopismo Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

56 lipiec 2015  

Miesięczniki plus - obowiązkowe czasopismo Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

Advertisement