Rovinj Photodays 2018 - katalog

Page 1

GODIŠNJI NATJEČAJ / ANNUAL CONTEST

ROVINJ PHOTODAYS 2018GODIŠNJI NATJEČAJ / ANNUAL CONTEST

ROVINJ PHOTODAYS 2018 Zavičajni muzej grada Rovinja, svibanj 2018. / Rovinj Heritage Museum, May 2018 Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, studeni 2018. / Museum of Arts and Crafts, Zagreb, November 2018


Izložba pobjednika i finalista festivala Rovinj Photodays 2018

Rovinj Photodays 2018 Festival Winners & Finalists Exhibition

Jedanaesto izdanje Rovinj Photodaysa još jednom donosi niz uzbuđenja široj fotografskoj zajednici okupljenoj oko godišnjeg tradicionalnog javnog natječaja. Završna izložba finalista predstavlja javnu internacionalnu promidžbu radova i natjecatelja koji su po ocjenama dvostrukog žiriranja dosegli razinu izvrsnosti.

The eleventh Rovinj Photodays festival once again brings a myriad of exciting events to the wide photographic community assembled at this traditional annual open competition. The closing exhibition of work by all the finalists is actually an international promotion of excellence for both the competitors and their work, as attested by a twofold jury process.

U raspisivanju natječaja, kriterijima, procesu ocjenjivanja, realizaciji i prezentaciji, natjecateljski dio festivala ima za cilj iskazivati najbolju praksu fotografske struke. Natječaj unutar jasnih pravila utemeljenih na struci i ravnopravnosti ostavlja slobodan prostor najprije nacionalnim selektorima, a potom i glavnim, finalnim selektorima da prema svojem uvjerenju i stručnom znanju slobodno ocjenjuju radove u konkurenciji.

The objective of the competition itself, the criteria, the judging the assessment process, the realisation and the presentation is to show the best in photographic practice. The competition with clearly set rules lay down by the profession and based on fairness and impartiality, leaves manoeuvring space for the National selectors as well as for the head selectors to freely assess the work according to their professional experience, expertise and convictions

Na ovogodišnji je natječaj do 31. siječnja, pristiglo više od 12000 fotografija. Radove je prijavilo oko 600 autora iz 46 država, a kako je i očekivano, brojem prijava prednjačili su fotografi iz regije. Žiriranje se odvijalo u dva kruga. Nacionalni selektori i Savjetodavni odbor festivala preuzeli su sve radove i suzili izbor glavnoj selektorici Gabrielli Uhl koja je odabrala tri finalista u svakoj kategoriji. Valja istaknuti kako se ove godine među finalistima pozicioniralo šest autora iz Hrvatske, po tri autora iz Srbije, Slovenije i Makedonije, te po jedan autor iz Njemačke, Slovačke, Grčke, Italije i Bosne i Hercegovine. U ime cjelokupnog savjeta festivala koristim priliku još jednom čestitati svim finalistima i pobjednicima natječaja.

For this year’s competition we received over 12 000 photographs by January 31, 2018. Approximately 600 photographers from 46 countries sent in their work and, as it was to expect, a good number were from Croatia and the neighbouring countries. The selection was conducted in two stages: National selectors and the festival advisory board narrowed the selection and then forwarded it to Gabriella Uhl, the head selector who chose the three finalists for each category. It is worth mentioning that amongst them there are 6 photographers from Croatia, 3 from Serbia, Slovenia, and Macedonia, 1 from Italy, Germany, Greece, Bosnia and Herzegovina and Slovakia.

Želim vam puno uspjeha u vašem stvaralačkom radu...

On behalf of all festival advisers I take this opportunity to congratulate the finalists and the winners of the competition and wish them further success with their creative work.

S poštovanjem,

Sincerely,

Denis Redić direktor festivala Rovinj Photodays

Denis Redić, Director of Rovinj Photodays Festival


Ocjenjivački Sud / Jury

Glavni selektor / Main selector: Gabriella Uhl Nacionalni selektori / National selectors: Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina:

Slovenija/ Slovenia:

Dejan Đurić, Andrija Vrdoljak, Budimir Zeljko

Emina Đukić, Katarina Sadovski, Dejan Sluga

Crna Gora / Montenegro:

Srbija/ Serbia:

Ljiljana Karadžić, Duško Miljanić, Stevo Vasiljević

Branimir Karanović, Miroslav Karić, Andrea Palašti

Hrvatska / Croatia:

Ostale zemlje / other countries: Savjet festivala - Advisory board:

Dunja Nekić, Valentina Radoš, Darije Petković Italija / Italy: Stefania Rössl , Fabio Severo, Massimo Sordi Makedonija / Macedonia: Elena Bojadijeva-Cvetkovska, Robert Jankuloski, Dragi Nedelchevski

koordinacija i vodstvo / coordination and guidance: Hrvoje Slovenc


Glavni selektor:

Main Selector:

Gabriella Uhl, dr.sc. (1970) Budimpešta, Mađarska

Gabriella Uhl, PhD (1970) Budapest, Hungary

Povjesničarka umjetnosti i kustosica, trenutno radi kao docentica i voditeljica programa za dizajn i umjetnički menadžer na diplomskom programu Metropolitanskog Sveučilišta u Budimpešti, a predaje i umjetničke teorije i povijest umjetnosti na Sveučilištu u Kapošvaru. Diplomirala je povijest i književnost (MA) na Sveučilištu Eötvös Lóránd (Budimpešta), obranila je doktorsku disertaciju o srednjoeuropskoj baroknoj književnosti. Studirala je i ekonomiju na Corvinusu (Ekonomskom i Tehničkom sveučilištu) u Budimpešti i stekla diplomu povijesti umjetnosti na Sveučilištu Eötvös Lóránd (Budimpešta). Radila je kao istraživačica na Mađarskoj akademiji znanosti, a potom i kao glavna kustosica Ernst Muzeja, vodećeg suvremenog izložbenog prostora u Budimpešti. Provela je četiri godine u baltičkim zemljama kao dopisnik vodećih mađarskih umjetničkih časopisa i kao istraživač u Centru za suvremenu umjetnost (Tallinn, Riga). Bila je kustosica mađarskog paviljona na Biennalu u Veneciji, 2013. Radila je kao slobodna umjetnička kritičarka i kustosica. Bila je kustosica Mjeseca fotografije (Budimpešta, Mađarska) 2012. i 2014., a imenovana je kao glavna kustosica fotografskog festivala 2018. u Budimpešti. Članica je kustoskog odbora organizacije European Month of Photography. Kao istraživačica specijalizirala se za marginalnu i romsku umjetnost. Autorica je mnogih publikacija o suvremenoj mađarskoj i srednjoeuropskoj umjetničkoj sceni.

Art historian and curator, she is currently the assistant professor (docent) and head of the design and art management MA program at Budapest Metropolitan University, and also lecturing at Kaposvár University, Art Theory and Art History Department. She first graduated history and literature (MA) at the Eötvös Lóránd University (Budapest), writing her PhD thesis on the Central-European baroque literature. She then studied economics at the Corvinus (Economical and Technical) University (Budapest) and graduated art history (MA) at Eötvös Lóránd University (Budapest). She worked as a researcher at the Hungarian Academy of Science and afterwards as a chief curator of the Ernst Museum, a leading contemporary exhibition space in Budapest. She spent four years in Baltic States working as a correspondent of the leading Hungarian art magazines and as a research fellow of the Contemporary Art Centre (Tallinn, Riga). She was the curator of the Hungarian Pavilion at Venice Biennale, 2013. She is working as an art critic and free-lance curator, as well. She was the curator of the Month of Photography (Budapest, Hungary) in 2012 and 2014, and appointed as a main curator of the 2018 edition of the photo festival in Budapest. She is a member of the curatorial board of European Month of Photography organization. As a researcher she specialized in the marginal and gypsy art. She is the author of many publications on the contemporary Hungarian and Central-European art scene.


Osvrt Gabrielle Uhl

Gabriella Uhl’s review

Otvoreni poziv i proces selekcije ne predstavljaju i ne mogu prezentirati sintezu brojnih pristupa u suvremenoj fotografskoj sceni uglavnom južnoeuropskih prostora posljednjih godina u smislu koji je tradicionalno zanimljiv teoretičarima. To jest, ovaj tekst ne pruža uvid primjene teoretskih ideja u smislenoj cjelini, već samo pisani izvještaj o odabiru. Ne mogu zanemariti svoje emocije, stoga sam citirala i prihvatila činjenice i teze temeljene na slavnim i sjajnim idejama. Samo pokušavam pružiti neke fragmentarne informacije, kao i inicijativu kojom sam se približila razumijevanju nove umjetničke scene, osobito suvremene fotografije koja se nalazi pod jakim pritiskom. Odabrala sam neke “priče” i pokušala upotrijebiti besplatne oblike društvenih medija (blog i / ili komentare) koji bi odražavali određeni odabir. Tijekom svog rada, promišljala sam neke važne knjige kako bih se nadahnula o tome kako konstruirati ili predstaviti “neodređeni” ili “određeni” kanon povijesti fotografije.

An open call and a selection process does not and could not present a detailed summary of the contemporary photography scene’s approaches mostly in the South European area over the last years in the sense that is traditionally of interest to theorists. That is, this text does not provide a way of putting theoretical ideas together into a meaningful whole, it is just the written account of the selection. I cannot ignore my emotions therefore I quoted and counted facts and thesis based on famous and splendid ideas. I just try to provide some fragmental information, issue, initiative to get closer to understand the emerging art scene, especially contemporary photography, which finds itself under severe pressure. I selected some “stories” and tried to use the social media free style forms (blog and/or comments) to reflect a certain selection. During my work, I rethink some important books to get inspired again on how to construct or constitute “a” or “the” photography-history canon.

Akt / Tijelo Tijekom izbora pokušala sam izbjeći vječnu ljepotu koja je tisućljećima kodirana u golo tijelo. U povijesti umjetnosti kroz akt su se predstavljali junaci ili junakinje, sklad duha i moć mišića te božanske proporcije ljudskog tijela. No, bila sam zainteresirana za suprotnu stranu - za ružno, propadajuće tijelo kada sam pretraživala slike starijih ljudi koji su patili ili bili osuđeni na debela, napuhana, raspadajuća tijela koja

Nude / Body During the selection I tried to avoid the eternal beauty coded from thousands of years in the naked body. In the art history the nude represented the hero or heroine, the harmony between the soul and the power of muscles and the divine proportion in the human body. But I was interested in the opposite side in the ugly, rotten body I was searching the images of the elder people who were being suffered in the fat, plump, crumbling body could not move anymore quickly but they all have a nice memory on their former shape. I was interested in this certain distance between the real and


se ne mogu više brzo kretati, ali sadrže sjećanja na svoj bivši oblik. Zanimala me ova stvorena udaljenost između stvarne i konstruirane slike tijela. Moji drugi interes usmjeren je na manipulaciju golim tijelom kada je akt povezan s nekim metaforama ili postaje simbolički objekt. Akt / tijelo postoji u konstantnoj transformaciji, a odabrane serije detektiraju to kretanje na vrlo fin i osjetljiv način.

the constructed body image of them. The other interest of mine focused on the manipulation of the naked body when the nude is related to some metaphors or became a symbolical object. The nude / the body exists in a constant transformation and the selected series are detected this motion in a very fine and sensitive way.

Moda

What does it mean fashion photography in the time of the fast fashion? Just a quick click … and then the photographers should turn to the new collection! In the selection of fashion photography category I focused on the constructed identity behind the clothes, shoes, sunglasses etc. Both of the chosen series created an own world through the fantastic and extravagant costumes, created a utopia or dystopia on the design-driven globe. The Tennis court series and the Abnormal images turned our view upside down and shown the crazy, extreme challenges of the glamorous stylish world while using the colourful tools of the traditional fashion photography.

Što znači modna fotografija u vrijeme brze mode? Samo brzi klik... i fotografi se okreću novoj kolekciji! Pri odabiru u kategoriji modne fotografije fokusirala sam se na identitet izgrađen iza odjeće, obuće, sunčanih naočala itd. Obje odabrane serije stvorile su vlastiti svijet kroz fantastične i ekstravagantne kostime, utopiju ili distopiju na globusu kojim upravlja dizajn. Serije Tennis court i Abnormal okreću naš pogled naopako i pokazuju lude, ekstremne izazove glamuroznog modernog svijeta uz korištenje raznolikih alata tradicionalne modne fotografije. Portret Izabrane fotografije ove kategorije uhvatile su emocije pojedinih ljudskih bića i univerzalni spektar iskustava izvan svih društvenih i kulturnih razlika i posebnosti. Razmišljajući o našem svakodnevnom životu, našoj golemoj snazi i našoj ranjivosti, fotografi otkrivaju složenu prirodu čovječanstva. Sve odabrane fotografije odgovor su na neku vrstu slabe točke

Fashion Portrait

Portrait The selected photographs of this category captured the emotions of individual human beings and the universal spectrum of experiences beyond all social and cultural differences and particularities. While reflecting on our daily life, our enormous strength as well as our vulnerability, the photographers reveal the complex nature of mankind. All chosen pictures are response to a kind of weak spot that cannot be avoided in human life, which can be healed only


koja se ne može izbjeći u ljudskom životu, onu koja može biti izliječena samo ljubaznošću i nježnošću drugog. U tom kontekstu fotografi su postavljali pitanja o identitetu, mladosti i odrastanju, te o godinama zalaska, znatnoj mentalnoj preobrazbi tijekom života, o prolasku vremena, osobnom gubitku, izolaciji i samoći u suvremenom društvu. Izlaganjem krhkosti oni otkrivaju izdržljivost i ustrajnost čovječanstva. Arhitektura Što je arhitektonski model, nego pojednostavljeni, često smanjeni pokušaj razumijevanja problema, korelacija ili čak cijelog svijeta. S tim u vezi, nije li svako umjetničko djelo odraz sličnosti s nekim modelom? Ovaj heuristički put može biti prožet plastičnim replikama, grafikonima, fragmentima i komadićima povrća, kao što je serija Square koja je pobijedila u kategoriji. U osnovi, modeli su također izraz ljudskog instinkta za igrom, simulacijom stvarnosti i utopija koje često čak nadmašuju stvarnost, rođene iz djetinjeg ili kreativnog impulsa ili iz znanstvene ili umjetničke znatiželje. Pejzaž U ovoj su kategoriji prizori usredotočeni na kritičko poimanje krajolika. Korelacija koordinata vremena, prostora i čovjeka u ubrzanom, digitaliziranom životnom okruženju prizivaju izum nove slike svijeta. Vizije i fikcije prerastaju u stvarnost. Serija Kaligrafija predela oponaša romantičnu reprezentaciju prirode u suvremenom društvenom i ekološkom kontekstu

by kindness and gentleness from someone else. In this context the photographers raised questions about identity, youth and adulthood, and the declining years, the considerable mental transformation during our lifetime, the passage of time, personal loss, isolation and solitude in the modern society. By exposing the fragility, they reveal the endurance and perseverance of mankind. Architecture What else is an architectural model but a simplified, often scaleddown attempt to understand a problem, correlations or even the whole world. In that regard, does not every work of art bear resemblance to a model? This heuristic path can be trodden with plastic replicas, charts, fragments and with pieces of vegetables as the category winning series Square did it. Basically, models are also an expression of the human instinct for play, simulations of reality and utopias that often even surpass reality, born out of the childish or creative impulse or out of scientific or artistic curiosity. Landscape In this category the images focused on the critical notion of landscape. The correlation of the coordinates of time, space and man in accelerated, digitised living environments evokes the invention of new image world. Visions and fictions are overtaken by reality. The Kaligrafija predela series is replicating the romantic representation of nature in an unprecedented contemporary social and ecological context. The photographer tried to build on an extended


bez presedana. Fotografkinja je pokušala graditi na proširenom pogledu na Prirodu kao sublimnu, pseudo ili sintetičku prirodu u globalnoj konstelaciji, s ciljem definiranja različitih odnosa, kako stvarnih tako i virtualnih, koji kreiraju stvarnosti suvremenog života u kojemu umjetnost ima značajnu funkciju pokazujući i definirajući, bez ikakvog utilitarizma, dramu koja se razvija oko nas. Druga serija u ovoj kategoriji istražuje pojmove konstruiranog krajolika i odnos s distopijskom idejom znanstveno-fantastičnih slika.

view of the Nature as sublime, pseudo or synthetic nature in the global constellation, aiming to define the various relationships, both real and virtual, that create the realities of modern life in which art has the significant function of pointing to and defining, without any utilitarian means, the evolving drama around us. The second ranked series in this category explores notions of the constructed landscape and it relationship with dystopian idea of the sci-fi images.

Dokumentarna

Documentary

Proizvodnja prikaza mora se promatrati u odnosu na njezin povijesni kontekst. Fotografija je sudjelovala u ovom istraživanju i postala njezin najstroži izraz u svojoj ulozi dokumentiranja stvarnosti. Živući pojedinac, od krvi i mesa, onaj koji ima lice ne može se izbjeći. On ili ona ne može se sažeti digitalnom bestjelešnošću koju nam moderni svijet nameće kao sve više prijeteću stvarnost. Još uvijek postoje ljudi koji stvarno pate, koji gledaju u nebo u očekivanju nekoga tko bi ih mogao spasiti. Krajnji cilj kategorije u kojoj pobjedničke fotografija i serije pružaju globalni uvid u život svih građana, krivih ili nevinih, sada otvara vrata prema novom fašizmu za koji smo mislili da je stvar prošlosti. Propitivanje snimljenih prikaza, u smislu da možemo imati dvojbe o predstavljenim fotografijama kao i o njihovom smislu, otvorilo je krizu perspektive da je ono Drugo definirano nesporazumom, nepovjerenjem i strahom, iza kojih često slijedi odbijanje.

The production of images must be seen in relation to its historical context. Photography participated in this research and became its most rigorous expression in its role documenting reality. The living individual, of flesh and blood, he who has a face still cannot be avoided. He or she cannot be summed up by a digital disembodiment that the modern world imposes on us as an ever more threatening reality. There still are people actually suffering, who scan the sky in expectation of someone who could save them. The ultimate goal of the category winning photographs and series to provide a global insight into the life of all citizens, guilty or innocent, is now opening doors to a new fascism that we thought was a thing of the past. Questioning the recorded images, in the sense that we can have doubts about images provided as well as the sense we made of it, has opened a crisis of perspective in the sense that the other is defined through misunderstanding, distrust and fear, frequently followed by rejection.


Umjetnički koncept

Artistic Concept

Najveći izazov u procesu odabira predstavila je ova kategorija sa svojom velikom raznolikošću i raznovrsnošću vrlo ozbiljnih djela. Općenito govoreći, sve odabrane serije temelje se na umjetničkom istraživačkom konceptu koji je namijenjen otkrivanju različitih aspekata svijeta, ljudskog bića i ponašanja duše. Serije su zbirke fotografskih eseja koje se usredotočuju i objašnjavaju stvarni značaj i mogućnosti eksperimentalnih vježbi i kritika koji se pojavljuju na području umjetničkog istraživanja. One su strukturirane oko različitih glavnih pitanja i tema koje su trenutno zanimljive širokom interdisciplinarnom području znanstvenika i umjetnika. Ovi prikazi su uglavnom usmjereni na tzv. memorijski diskurs. S tog aspekta fotografija funkcionira kao marker, navodeći nešto što je ponekad zamagljen odraz pamćenja čije razumijevanje zahtijeva posebnu hermeneutiku.

This category caused the greatest challenge in the selecting process with the huge variety and diversity of very serious works. Generally speaking all chosen series are based on the artist research concept meant to discover the various aspects of the globe, the human being and the behaviour of the soul. The series are the collection of a photo-essays that bring into focus and explain the actual significance and possibilities of the experimental exercises and critiques emerging across the field of artistic research. The series are structured around different main questions and topics that are, at the moment, of interest to a wide interdisciplinary field of scholars and artists. These images are mostly focused on the so called memory discourse. From that aspect the photography functions as a marker, hinting something that is sometimes a blurred reflection of a memory whose understanding requires a special hermeneutics.

Gabriella Uhl


ARHITEKTURA / ARCHITECTURE: 1. MJESTO / 1ST PLACE Kiril Shtrkov: Cevahir ROĐEN / BORN: 1958. Skopje, Makedonija / Skopje, Macedonia PROFESIJA / PROFESSION: Stomatolog / Dentist ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Skopje, Makedonija / Skopje, MacedoniaARHITEKTURA / ARCHITECTURE: 2. MJESTO / 2ND PLACE Zenir Šuko: Kocka i kvader ROĐEN / BORN: 1963., Sarajevo, Bosna i Hercegovina / Sarajevo, Bosnia and Herzegovina PROFESIJA / PROFESSION: Građevinski inženjer i fotograf / Civil engineer and Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Sarajevo, Bosna i Hercegovina / Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaARHITEKTURA / ARCHITECTURE: 3. MJESTO / 3RD PLACE Ivan Buvinić: Different Places ROĐEN / BORN: 1994., Šibenik, Hrvatska / Šibenik, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Student / Student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Zagreb, Hrvatska / Zagreb, CroatiaDOKUMENTARNA / DOCUMENTARY: 1. MJESTO / 1ST PLACE Nanna Heitmann: Gone from the Window ROĐENA / BORN: 1994., Ulm, Njemačka / Ulm, Germany PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Hannover, Njemačka / Hannover, Germany

DOKUMENTARNA / DOCUMENTARY: 2. MJESTO / 2ND PLACE Zvonimir Tanocki: Collateral Victims ROĐEN / BORN: 1960., Vinkovci, Hrvatska / Vinkovci, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Vinkovci, Hrvatska / Vinkovci, CroatiaDOKUMENTARNA / DOCUMENTARY: 3. MJESTO / 3RD PLACE Igor Čoko: Karaburma moj geto ROĐEN / BORN: 1975., Knin, Hrvatska / Knin, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Sociokulturni antropolog i fotograf / Socio-cultural anthropolgist and photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Beograd, Srbija / Belgrade, SerbiaMODA / FASHION: 1. MJESTO / 1ST PLACE Nik Erik Neubauer: Tennis Court ROĐEN / BORN: 1994., Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia PROFESIJA / PROFESSION: Student / Student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia

MODA / FASHION: 2. MJESTO / 2ND PLACE Denis Butorac: Abnormal ROĐEN / BORN: 1992., Virovitica, Hrvatska / Virovitica, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Student / Student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Zagreb, Hrvatska / Zagreb, CroatiaMODA / FASHION: 3. MJESTO / 3RD PLACE Nik Erik Neubauer: The Londond Suit ROĐEN / BORN: 1994., Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia PROFESIJA / PROFESSION: Student / Student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, SloveniaPEJZAŽ / LANDSCAPE: 1. MJESTO / 1ST PLACE Sonja Žugić: Kaligrafija predela ROĐENA / BORN: 1977. Beograd, Srbija / Belgrade, Serbia PROFESIJA / PROFESSION: Umjetnički fotograf / Fine Art Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Beograd, Srbija / Belgrade, Serbia

PEJZAŽ / LANDSCAPE: 2. MJESTO / 2ND PLACE Nina Knežević: Let ROĐENA / BORN: 1986., Brežice, Slovenija / Brežice, Slovenia PROFESIJA / PROFESSION: Građevinski inženjer / Civil engineer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, SloveniaPEJZAŽ / LANDSCAPE: 3. MJESTO / 3RD PLACE Brigita Ercegović: Blue ROĐENA / BORN: 1981., Split, Hrvatska / Split, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Doktorica medicine / Doctor of medicine ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Split, Hrvatska / Split, CroatiaAKT-TIJELO / NUDE-BODY: 1. MJESTO / 1ST PLACE Tea Štokovac: In Bed ROĐENA / BORN: 1995., Rijeka, Hrvatska / Rijeka, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Student / Student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Umag, Hrvatska / Umag, Croatia

AKT-TIJELO / NUDE-BODY: 2. MJESTO / 2ND PLACE Sonja Stavrova: Capitalism ROĐENA / BORN: 1992., Kavadarci, Makedonija / Kavadarci, Macedonia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Skopje, Makedonija / Skopje, MacedoniaAKT-TIJELO / NUDE-BODY: 3. MJESTO / 3RD PLACE Andrea Stanišić: ID ROĐENA / BORN: 1994., Beograd, Srbija / Belgrade, Serbia PROFESIJA / PROFESSION: Student / Student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Beograd, Srbija / Belgrade, SerbiaPORTRET / PORTRAIT: 1. MJESTO / 1ST PLACE Zuzana Pustaiova: Faces of Family ROĐENA / BORN: 1990., Levice, Slovačka / Levice, Slovakia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Levice i Bratislava, Slovačka / Levice & Bratislava, Slovakia

PORTRET / PORTRAIT: 2. MJESTO / 2ND PLACE Filip Ilievski: Bazar Zaječar ROĐEN / BORN: 1985., Kumanovo, Makedonija / Kumanovo, Macedonia PROFESIJA / PROFESSION: Građevinski inženjer / Civil engineer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Kumanovo, Makedonija / Kumanovo, MacedoniaPORTRET / PORTRAIT: 3. MJESTO / 3RD PLACE Paulo Dukić: Čovjek i pas ROĐEN / BORN: 1961. Rijeka, Hrvatska / Rijeka, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Poduzetnik / Entrepreneur ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Rijeka, Hrvatska / Rijeka, CroatiaUMJETNIČKI KONCEPT / ARTISTIC CONCEPT: 1. MJESTO / 1ST PLACE Guram Chachanidze: Scripta Manent ROĐEN / BORN: 1981., Tbilisi, Gruzija / Tbilisi, Georgia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf, kustos i redatelj / Photographer, curator and director ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Atena, Grčka / Athens, Greece

IZJAVA O RADU:

ARTIST STATEMENT:

Scripta Manent (latinski: pisana riječ ostaje) je umjetničko-socijalnodokumentarni projekt.

Scripta Manent (Latin: written words remain) is an art - social - documentary project.

Rad Scripta Manent omogućuje nam da pogledamo žene iz povijesne zemlje Medeje. Željezna zavjesa, neovisnost, rat i hladnoća. Isključenost od struje.

The work Scripta Manent allows us to look at women from the historical country of Medea. Iron curtain, independence, war and cold. Disconnected from electricity.

Selektivni humanizam Europe i pogrešni zakoni za imigrante. Bitka za opstanak. Strah i osamljenost žena, majki, koje su bile prisiljeni napustiti svoju djecu u potrazi za “boljom budućnosti”. Ništa nije više zastrašujuće za ženu od odgajanja djeteta putem telefona. Kada vas unuci mogu prepoznati samo preko Skypea. Kako kažu - drugog rješenja nema.

Selective humanism of Europe and the wrong laws for immigrants. The battle for survival. Fear and loneliness of women, mothers, who were forced to leave their children for a “better future”. There is nothing more terrifying for a woman than bringing up a child on the phone. When grandchildren can only recognize you through Skype. As they say - they have no other solution.

UMJETNIČKI KONCEPT / ARTISTIC CONCEPT: 2. MJESTO / 2ND PLACE Tilyen Mucik: Pink ROĐENA / BORN: 1995., Slovenj Gradec, Slovenija / Slovenj Gradec, Slovenia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia

IZJAVA O RADU [ULOMAK]:

ARTIST STATEMENT [EXCERPT]:

Serija Pink nastala je kao domaća zadaća. Trebali smo napraviti 100 fotografija i predstaviti ih bilo u obliku serije, knjige ili kao izložbu - izbor je bio na nama. S obzirom da je zadatak bio tako širok i proizvoljan, odlučila sam ne komplicirati. U tom trenutku u mom životu počele su mi se sviđati crvena i ružičasta - boje koje prije nisam mogla podnijeti. Kako je bio hladan zimski dan, željela sam napraviti domaću zadaću kod kuće. [...] Kad sam na kraju skupila sve fotografije, učinile su mi se posebne. Zanimljivo je kako je moguće stvoriti prvi dojam osobe na temelju njezinih osobnih stvari.

The Pink series was created as a task for homework. We were required to make 100 photographs and present them either in a form of a series, as a book, or as an exhibition – the choice was left to us. Because the task was set so broadly and arbitrarily, I decided not to complicate it. It was at this time in my life that I began to like the colours red and pink - the colours I couldn’t stand before. It was a cold winter day so I wanted to do the homework at home. […] When I put all the photographs together in the end, it somehow seemed special to me. Special in the fact that it’s possible to make out the first impression of a person on the basis of her / his personal items.UMJETNIČKI KONCEPT / ARTISTIC CONCEPT: 3. MJESTO / 3RD PLACE Martino Lombezzi: Interpreting War Crimes ROĐEN / BORN: 1977., Genova, Italija / Genova, Italy PROFESIJA / PROFESSION: Dokumentarni fotograf / Documentary photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Bologna, Italija / Bologna, Italy

IZJAVA O RADU [ULOMAK]:

ARTIST STATEMENT [EXCERPT]:

Tekst Jorie Horsthuis

text by Jorie Horsthuis

[...] Tumači poput nje obično su nevidljivi. Ako ostanu neprimijećeni, znači da rade sjajan posao. No, u međuvremenu njihova prisutnost je od krajnje važnosti: suci, tužitelji, branitelji, optuženi i svjedoci dolaze iz cijelog svijeta i govore različitim jezicima. Suđenja se baziraju na riječima i njihovom značenju, a bez tumača, postupak neće funkcionirati. „Tumačenje zahtijeva neprirodnu vještinu“, objašnjava sudska tumačica Simonida Stošić. „Morate govoriti i slušati u isto vrijeme. Pokušajte i shvatit ćete kako je to šizofrena sposobnost“. Simonida je napustila bivšu Jugoslaviju 1992., na početku rata. „Nije mi se svidjelo ono što vidim. Vođe su se spremale uništiti zemlju, dok su ljudi su bili zavedeni propagandom. Ako je to većina, pomislila sam, moje mjesto nije ovdje“. [...]

[…] Interpreters like her tend to be invisible. If no one notices them, they are doing a great job. But in the meantime, their presence is of uttermost importance: judges, prosecutors, defence lawyers, accused and witnesses come from all over the world and speak different languages. The trials are all about words and their meaning, and without interpreters, the proceedings would not function. ‘Interpreting requires an unnatural skill’, explains interpreter Simonida Stosic. “You have to speak and listen at the same time. Try it, and you will understand: it is a schizophrenic ability.” Simonida left the former Yugoslavia in 1992, at the beginning of the war. “I didn’t like what I was seeing. The leaders were about to destroy the country, and people easily fell for propaganda. If that’s the majority, I thought, my place is not here.” […]KATALOG / CATALOGUE Digitalni ispis / Digital print 2018

Arhitektura / Architecture 1. Kiril Shtrkov: Cevahir; 100 x 66,7 cm 2. Zenir Šuko: Kocka i kvader, serija od 5 fotografija / 5 photographs in series; 50 x 50 cm, 60 x 40 cm 3. Ivan Buvinić: Different Places; 100 x 70 cm

Dokumentarna / Documentary 1. Nanna Heitmann: Gone from the Window, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series; 60 x 40 cm 2. Zvonimir Tanocki: Collateral Victims, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series; 60 x 40 cm 3. Igor Čoko: Karaburma moj geto, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series; 50 x 40 cm

Moda / Fashion 1. Nik Erik Neubauer: Tennis Court, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series; 70 x 50 cm 2. 2. Denis Butorac: Abnormal, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series, 60 x 40 cm 3. Nik Erik Neubauer: The Londond Suit, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series; 60 x 40 cm

Pejzaž / Landscape 1. Sonja Žugić: Kaligrafija predela, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series; 50 x 33 cm 2. Nina Knežević: Let; 70 x 100 cm 3. Brigita Ercegović: Blue; 70 x 50 cm


Akt - Tijelo / Nude - Body 1. Tea Štokovac: In Bed, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series; 50 x 40 cm 2. Sonja Stavrova: Capitalism, serija od 2 fotografija / 2 photographs in series; 100 x 70 cm 3. Andrea Stanišić: ID, serija od 3 fotografija / 3 photographs in series; 60 x 40 cm

Portreti / Portrait 1. Zuzana Pustaiova, Faces of Family, serija od 6 fotografija / 6 photographs in series; 40 x 30 cm 2. Filip Ilievski: Bazar Zaječar; 50 x 70 cm 3. Paulo Dukić: Čovjek i pas; 90 x 60 cm

Umjetnički koncept / Artistic Concept 1. Guram Chachanidze: Scripta Manent, serija od 16 fotografija / 16 photographs in series; 50 x 100 cm 2. Tilyen Mucik: Pink, serija od 17 fotografija / 17 photographs in series ; 100 x 66,7 cm, 30 x 22,5 cm, 30 x 16,9 cm, 30 x 30 cm, 30 x 20 cm, 30 x 28,3 cm, 30 x 21 cm 3. Martino Lombezzi: Interpreting War Crimes, serija od 19 fotografija / 19 photographs in series; 32 x 40 cm


Impressum: Izložba /Exhibition Kustosice izložbe / Exhibition curators: Dunja Nekić, Iva Prosoli Likovni postav / Exhibition setup: Dunja Nekić, Iva Prosoli Priprema i digitalni ispis, oprema fotografija / Digital processing and print, Mounting of photographs: Studio B-Nula Prijevod / Translation: Dunja Nekić Katalog / Catalogue Nakladnik / Publisher: Astoria d.o.o. Za nakladnika / For publisher: Tonči Denis Redić Urednici kataloga / Catalogue editors: Denis Redić, Dunja Nekić, Iva Prosoli Tekstovi / Texts: Denis Redić, Gabriella Uhl Prijevod / Translation: Dunja Nekić Likovno oblikovanje / Catalogue design: Tina Radosavljević, Astoria dizajn studio, Rijeka Priprema fotografija za tisak / Processing of photographs: Studio B-Nula Tisak / Print: Kerschoffset Zagreb d.o.o. Naklada / Circulation: 450 ISBN 978-953-55330-2-3 Rijeka, 2018

Pokrovitelj izložbe / Sponsor:

digitalni ispis fotografija / digital print

Partner projekta / Partner:

katalog-izlozbe_ovitak-hrbate2016.indd 1

GODIŠNJI NATJEČAJ / ANNUAL CONTEST

ROVINJ PHOTODAYS 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.