Page 1

ROTTERDAM TOPSPORT

2017 2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

UITGAVE FEBRUARI 2017

MATCHING DNA


TOPSPORT IN HET

Topsporters en Rotterdam Topsport beschikken over hetzelfde DNA. Een topsporter innoveert, is hoog gemotiveerd, wil alles uit zichzelf halen en heeft er alles voor over om op het podium te komen. Hij of zij wil kortweg de

beste zijn. Diezelfde

passie stroomt bij Rotterdam Topsport door het bloed.

Rotterdam Topsport wil een optimaal klimaat creĂŤren voor de topsporters, de talenten en de topsportverenigingen. De missie van Rotterdam Topsport is het positioneren van Rotterdam, zowel nationaal als internationaal, als dĂŠ toonaangevende topsportstad van Nederland.

2

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020


1 2 3 4 5

INHOUD EEN NIEUWE KOERS 1.1 Aanleiding

6

1.2 Missie en strategie Rotterdam Topsport

6

1.3 Doelstellingen

8

TOPSPORTEVENEMENTEN EN CITYMARKETING 2.1 Inleiding

10

2.2 Topsportevenementenbeleid tot en met 2016

10

2.3 Beleidsuitgangspunten en ambities 2017 - 2020 12

TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING 3.1 Inleiding

13

3.2 De situatie tot en met 2016

14

3.3 Beleidsuitgangspunten en ambities 2017 - 2020 16

PARTNERSHIPS MET HET BEDRIJFSLEVEN 4.1 Inleiding

18

4.2 Sponsorbeleid tot en met 2016

19

4.3 Beleidsuitgangspunten en ambities 2017 - 2020 19

MARKETING EN COMMUNICATIE 5.1 Inleiding

22

5.2 Communicatiebeleid tot en met 2016

22

5.3 Beleidsuitgangspunten en ambities 2017 - 2020 22

3


HET VERHAAL VAN ROTTERDAM TOPSPORT

Goed georganiseerde evenementen en Rotterdamse topsportprestaties versterken het gevoel van trots van Rotterdammers op hun stad. Ze maken de stad aantrekkelijker voor bezoekers, bedrijven en nieuwe bewoners. Tijdens zulke sportevenementen gaan beelden van de stad en van ‘onze’ topsporters de wereld over. Ze zetten de stad letterlijk in de spotlights. Sportevenementen brengen bovendien grote aantallen Rotterdammers op de been en trekken een internationaal publiek naar de stad. De sport draagt zo bij aan de levendigheid en aan de economische winst. In 1990 werd Rotterdam Topsport in het leven geroepen om Rotterdam nog nadrukkelijker te positioneren als toonaangevende sportstad. Een vooruitstrevende zet. De stad werd direct voorloper in stedelijk topsportbeleid en is dat altijd gebleven. Rotterdam Topsport richt zich sindsdien op het verwerven en organiseren van topsportevenementen, het ondersteunen van topsportverenigingen, het laten realiseren van topsportaccommodaties en talentencentra en het creĂŤren van de beste omstandigheden voor talenten om te kunnen presteren. Onze ondersteuning verhoogt de medaillekansen van sporters, terwijl tegelijkertijd het imago van de stad wordt versterkt. Rotterdam Topsport maakt nadrukkelijk keuzes voor focussporten en evenementen die aansluiten bij het DNA van Rotterdam. Werelds, grensverleggend en no-nonsense, dat is Rotterdam en dat is Rotterdam Topsport. Topsporters en Rotterdam Topsport beschikken over hetzelfde DNA. Een topsporter is innovatief en hoog gemotiveerd, wil alles uit zichzelf halen en heeft er alles voor over om op het podium te komen. Hij of zij wil kortweg de beste zijn. Diezelfde drive stroomt bij Rotterdam Topsport door het bloed. We willen de beste zijn voor de sporters en sponsors en ook voor de aankomende talenten en de topsportverenigingen. Net als bij topsporters, gaat dat niet vanzelf. Een podiumplaats behalen vereist intensief en doelgericht werken.


5


Een nieuwe koers

1

1.1 Aanleiding De Rotterdamse gemeenteraad heeft op 13 oktober de Sportnota 2017+ vastgesteld. Rotterdammers kunnen de komende jaren rekenen op voldoende en kwalitatief goede voorzieningen om binnen ĂŠn buiten te bewegen. De gemeente investeert wijkgericht in de jeugd en in ondersteuning aan sportaanbieders. Het sportieve klimaat in de stad wordt versterkt door eigentijdse top- en breedtesportevenementen die passen bij Rotterdam. In samenwerking met partners wordt ondernemerschap, innovatie en kennisdeling gestimuleerd. Topsportbeleid In deze sportnota komt de rol van topsport, talentontwikkeling en topsportevenementen nadrukkelijk aan de orde. Rotterdam wil de emotie van topsport grijpen, de voorbeeldrol van de topsporter gebruiken en evenementen inzetten om de stad (internationaal) te profileren en

6

met vertegenwoordigers van topsportverenigingen en regionale talentencentra, plus stakeholders op het gebied van topsportevenementen en citymarketing en betrokkenen uit het bedrijfsleven. De uitkomsten van die sessies zijn belangrijk geweest voor de ambities die zijn geformuleerd voor Rotterdam heeft een zeer diverse bevolking. Het sportbeleid in onze stad de komende jaren. is er voor iedereen, dat geldt ook voor het topsportbeleid. Elke Rotterdammer 1.2 Missie en strategie zou in onze ogen de kans moeten Rotterdam Topsport krijgen om met zijn of haar talenten de top te bereiken. Samen met Sport en Cultuur, Rotterdam Sportsupport Rotterdam Topsport werkt nauw samen en vele andere partners in de stad met haar stakeholders om haar missie proberen we eventuele te realiseren. Sport en Cultuur, belemmeringen weg te nemen. gemeente Rotterdam is daarbij economische en maatschappelijke spin-off te realiseren. De toekomstige evenementen passen nog beter bij het DNA van de stad. De prestaties van de topsporters en talenten zorgen voor nog meer trots bij de inwoners.

De uitgangspunten van de sportvisie 2017+ van de gemeente Rotterdam zijn leidend geweest voor de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan. Daarnaast is nadrukkelijk gekeken naar de (inter)nationale trends en ontwikkelingen op het gebied van (top)sport. Er zijn bovendien expertsessies gehouden

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020

opdrachtgever. Daarnaast zijn stakeholders als Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, bedrijfsleven, topsportverenigingen, regionale talentencentra, sportbonden en NOC*NSF van groot belang. Ook partners als de gemeenten Den Haag en Dordrecht (Regionale Topsport Organisaties (RTO) Metropoolregio) en het ministerie van


VWS zijn belangrijke stakeholders om tot een goed topsportbeleid, een optimale topsportinfrastructuur en een passend topsportevenementenaanbod te komen. Strategie Één van de uitdagingen is om talentontwikkeling naar een hoger plan brengen. We gaan ambitieuze en talentvolle jongeren alle faciliteiten in Rotterdam bieden om dat te realiseren. Begin december 2016 heeft NOC*NSF het vertrouwen uitgesproken over de vorming van het 5e Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) van Nederland, het CTO Metropool Den Haag Rotterdam. Het streven is om in de zomer van 2017 de definitieve accreditatie toegekend te krijgen. Daarnaast gaan we topsportverenigingen meer dan voorheen uitdagen om maatschappelijk actief te zijn, als tegenprestatie van de ondersteuning die ze van Rotterdam Topsport krijgen. Onze sportevenementen krijgen in de toekomst nog meer effect en een groter bereik. Omdat naast Rotterdamse topsporters ook ‘gewone’ Rotterdammers

de kans krijgen een rol te gaan spelen in een evenement. Of het nu gaat om de organisatie van een side-event of om een plek op de tribune. In de toekomst doen meer Rotterdammers mee aan deze echte Rotterdamse producties. Ze bewegen en beleven mee, meer dan ooit. De bijdrage van Rotterdam Topsport aan maatschappelijke doelen wordt de komende jaren verder uitgediept. In de toekomst passen deze sportevenementen dus nóg beter bij de stad en de Rotterdammer. Er worden criteria opgesteld voor de keuze van topsportevenementen zodat de stad als podium en als decor optimaal wordt benut. Zowel het economische als het maatschappelijke rendement van evenementen gaat omhoog, omdat het onderwijs, de culturele sector, het bedrijfsleven en Rotterdammers zelf een nadrukkelijkere rol gaan spelen in de organisatie van de randprogrammering van sportevenementen. Ook de verscherpte focus op ondersteuning en facilitering van topsportverenigingen en talentencentra draagt bij aan het internationale en grensverleggende karakter dat de stad uitdraagt.

MISSIE De missie van Rotterdam Topsport is het positioneren van Rotterdam, zowel nationaal als internationaal, als dé toonaangevende topsportstad van Nederland. Rotterdam Topsport zorgt door middel van maatwerk voor een optimaal topsportklimaat voor topsportverenigingen, topsporters en talenten. Rotterdam Topsport is het kenniscentrum op het gebied van topsportevenementen en draagt bij aan de acquisitie, organisatie en uitvoering van die evenementen. Door deze professionele ondersteuning worden de evenementen optimaal benut voor de citymarketing van de stad en de economische en maatschappelijke spin-off.

7


1.3 Doelstellingen

Rotterdam Topsport zet haar middelen in om de missie te realiseren. De doelstellingen van de afzonderlijke middelen worden hieronder beschreven. In de volgende hoofdstukken worden de doelstellingen verder uitgewerkt en wordt met name de focus op de komende jaren gepresenteerd. Topsportevenementen: Acquisitie, begeleiding en ondersteuning van topsportevenementen, met als doel het creĂŤren van een zo optimaal mogelijke promotionele, maatschappelijke en economische spin-off voor de betreffende tak van sport en de stad Rotterdam.

Topsport en talentontwikkeling: Vijftien procent van de nationaal geselecteerde sporters in sporten waar Rotterdam een talentencentrum voor huisvest (basketbal, boksen, volleybal, atletiek, judo, roeien en honkbal) moet uit de stadsregio Rotterdam komen. Voor de topsportverenigingen is de ambitie om minimaal vijf Rotterdamse topsportverenigingen op het hoogst landelijke niveau actief te hebben. Minimaal vijftig procent van deze groep verenigingen moet bij de beste vijf van Nederland behoren. Rotterdam Topsport zet zich daarom in voor een zo optimaal mogelijke (top) sportinfrastructuur.

Partnerships bedrijfsleven: De doelstelling van Rotterdam Topsport is om minimaal dertig procent van haar inkomsten uit sponsorgelden te genereren. De uitdaging is om op pro-actieve wijze de topsport te integreren bij sponsors, ze maatwerk te leveren en meer businessmogelijkheden voor hen te creĂŤren. Rotterdam Topsport wil een heldere visie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen vertalen naar en voor het bedrijfsleven.

Marketing en communicatie: Rotterdam Topsport lanceert een integrale marketing- en communicatiestrategie, waarmee we in afstemming met onze Rotterdamse partners in de sport- en marketingbranche gezamenlijk de sportpassie versterken. De middelen van Rotterdam Topsport worden ingezet om evenementen op innovatieve en grensverleggende wijze onder de aandacht te brengen, en daarmee een bijdrage leveren aan de citymarketing van de stad.

8

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020


2 Topsportevenementen en

CITY MARKETING>>

9


Topsport evenementen en

CITY MARKETING 2.1 Inleiding

succesvol organiseren van topsportevenementen is een samenspel tussen diverse betrokken Nationaal en internationaal organisaties. De sportbonden zijn hier onderscheidt Rotterdam zich als bij betrokken, net als landelijke, toonaangevende evenementenstad regionale en lokale overheden. door haar organisatiekracht en Ook organisatiebureaus en sponsoren innovatieve totaalconcepten. Niet alleen de jaarlijks terugkerende, maar praten mee. Rotterdam Topsport is ook zeker de incidentele grootschalige actief als partner in diverse rollen: topsportevenementen zetten Rotterdam de organisatie pleegt acquisitie, stelt op de kaart. Denk aan de start van de bidbooks op, fungeert als kennis- en expertisecentrum, is financier en soms Tour de France in 2010, het WK ook (deels) uitvoerende partij. Turnen 2010, het ABN AMRO World Om grootschalige, internationale, Tennis Tournament, het CHIO en de éénmalige, meerdaagse evenementen NN Marathon Rotterdam. Recent viel te financieren doet Rotterdam Topsport het WK Beachvolleybal 2015 met het unieke decor van het ss Rotterdam op, beroep op het Stedelijk Evenementenfonds. Overige evenementen worden net als het WK Paratriathlon 2016 midden in het centrum van de stad en ondersteund vanuit de lopende evenementenbegroting van Rotterdam het WK Roeien 2016 op de Willem Topsport. Alexander Baan. De afgelopen jaren zijn we er ieder jaar in geslaagd om Keuzes voor de evenementen die we minimaal één EK of WK in een naar de stad halen maken we op Olympische sport te faciliteren. basis van te verwachten rendement, zowel in maatschappelijke als 2.2 Topsporteconomische zin. Het draait om evenementenbeleid tot verbinding tussen breedte- en topsport en het belang voor citymarketing. en met 2016 Rotterdam ondersteunt als één van vijf gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Het binnenhalen, behouden en

10

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020

Eindhoven, Rotterdam, Utrecht) samen met NOC*NSF het manifest ‘De kracht van sportevenementen’. Daarin is vastgesteld dat sport goud waard is, en dat sportevenementen de waarde en kracht van sport voor de Nederlandse samenleving verder kunnen versterken en uitvergroten. Zowel in nationaal als internationaal opzicht. Er is een werkplan voor de komende jaren opgesteld dat richting geeft aan de samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de gemeenten, de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Drenthe, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en NOC*NSF. Samen streven deze


WHAT’S

NEW?

• Rotterdam Topsport maakt de komende jaren nog nadrukkelijker keuzes voor evenementen die passen bij het DNA van de stad. De stad dient daarbij als podium.

organisaties naar een hechte samenwerking, het bundelen van krachten en het delen en het verspreiden van kennis. Concreet wordt gestreefd naar de organisatie van zo’n dertig toonaangevende sportevenementen met impactvolle side-events tussen 2017 en 2026, waarbij expliciet wordt gemaakt welk effect dit heeft in economische, (sociaal)maatschappelijke en sportieve zin. Bij ‘De kracht van sportevenementen’ wordt gewerkt met de zogenaamde Topevenementenkalender. Grootschalige evenementen die gebruik willen maken van de financiering van het Ministerie van VWS, zijn genoodzaakt een aanvraag hiervoor in te dienen. Een uitgebreide projectbeschrijving en haalbaarheidsonderzoek geven de Commissie Evenementen en het Directeuren-overleg (de directeuren/ hoofden sport van de deelnemende partijen) input om een evenement al dan niet toe te laten tot de Topevenementenkalender. Topsportevenementen bieden goede mogelijkheden om de kwaliteiten van de stad onder de aandacht te brengen. Niet alleen bij bezoekers, maar ook bij

miljoenen volgers via de media. Steeds meer steden ontdekken deze kracht van evenementen. De concurrentie in het halen van grote, internationale topsportevenementen naar de stad wordt daarom steeds groter. De kans om een evenement in Rotterdam te ‘hosten’ is daarmee kleiner geworden. Redenen van het kiezen voor andere steden zijn veelal van financiële aard. Bij de in Rotterdam plaatsvindende evenementen is de laatste jaren een sterkere nadruk ontstaan op de koppeling tussen het topsportevenement en de side-events. Die geven de sportparticipatie een impuls. Jong en oud worden uitgedaagd om deel te nemen en zo te ervaren hoe leuk sport kan zijn. De side-events in wijken, op scholen en bij verenigingen worden georganiseerd voor, tijdens en na topsportevenementen. Ze variëren van losse clinics tot lessenseries of zelfs scholenkampioenschappen. In 2015 bezocht drieënveertig procent van de Rotterdammers minimaal één van de grotere sportevenementen. In datzelfde jaar deden ruim zestigduizend Rotterdammers mee aan side-events.

• Bij het binnenhalen van nieuwe evenementen ligt de nadruk op Olympische sporten, maar ook op ‘nieuwe’ sporten als urban sports of de spektakelsporten zoals bijvoorbeeld Red Bull die organiseert. • De samenwerking tussen Rotterdam Festivals en Rotterdam Partners wordt verstevigd. Topevenementen worden zo optimaal ingezet voor de marketing van de stad. • Om de betrokkenheid van Rotterdammers en Rotterdamse organisaties te vergroten, wordt er een speciaal fonds opgericht dat middels financiële ondersteuning initiatieven rondom topsportevenementen mogelijk maakt. • Rotterdam Topsport positioneert zich als het kenniscentrum voor de topsport.

11


2.3 Beleidsuitgangspunten en ambities 2017 - 2020 Topsportevenementen Het is zaak om de positie van de stad te versterken en ons duidelijk te onderscheiden bij het binnenhalen van de topevenementen die écht Rotterdams en imagoversterkend zijn. We kiezen voor evenementen die de stad benutten als podium en decor. Zo maken we het verschil met innovatieve totaalconcepten, die nog meer rendement opleveren voor de stad. Deze evenementen passen qua karakter bij het profiel van Rotterdam. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Jaarlijks streven we naar het binnenhalen van minimaal twee nieuwe internationale topsportevenementen. • Er worden nieuwe criteria opgesteld, zodat er scherpere keuzes kunnen worden gemaakt. De voorkeur gaat uit naar evenementen die passen bij het DNA van de stad, de insteek ‘de stad als podium’ kennen en naar sporten waarin Rotterdam sterk is of wil zijn. • Oriëntatie en acquisitie van evenementen gebeurt op basis van de Olympische sporten, aangevuld met ‘nieuwe’ sporten als urban sports of spektakelsporten zoals Red Bull die organiseert. Tegelijk houden we ruimte om onvoorziene kansen te benutten. Hierbij betrekken we de kennis van onze partners. • Continuering van de ondersteuning en periodiek herijken van de bestaande jaarlijkse topsportevenementen. • In samenwerking met Rotterdam Partners en Rotterdam Festivals worden topevenementen, voorheen iconen genoemd, geselecteerd voor zowel de sportsector als de culturele sector. Gezamenlijk wordt bekeken hoe evenementen als het CHIO, de NN Marathon Rotterdam, het ABN AMRO World Tennis Tournament en EK’s of WK’s optimaal benut kunnen worden voor de marketing van de stad.

12

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020

Side-events • Rotterdam Topsport nodigt Rotterdammers, ondernemers, het onderwijs en andere organisaties ook uit om zélf met initiatieven te komen rondom topsportevenementen. Er wordt een speciaal fonds opgericht, waarmee we financiële ondersteuning van initiatieven rondom topsportevenementen mogelijk kunnen maken. Het publiek bereik en de betrokkenheid van Rotterdammers en Rotterdamse organisaties wordt zo vergroot. • Bij minimaal zeven topsportevenementen worden side-events georganiseerd. Deze randprogrammering wordt zoveel mogelijk in de openbare ruimte georganiseerd, waardoor sprake is van de stad als podium. Per evenement wordt gekeken naar de juiste mix. Sport, cultuur, kennis, gezondheid en voeding zijn belangrijke elementen. Het zoeken van verbinding met andere evenementen, die vanuit andere beleidsterreinen worden georganiseerd, wordt gestimuleerd. Side-events zijn onlosmakelijk onderdeel van topsportevenementen. Ook wordt de programmering landelijk afgestemd met de werkgroep side-events, die onderdeel is van ‘De kracht van sportevenementen’. Kenniscentrum • Rotterdam Topsport is het kenniscentrum op het gebied van topsportevenementen. Alle kennis over topsportevenementen wordt centraal bewaakt bij Rotterdam Topsport. Hier waarborgen we kennis en kunde over de organisatie van topsportevenementen en kunnen álle initiatiefnemers voor de organisatie van topsportevenementen terecht. • Er wordt minimaal één keer per jaar een onderzoek gedaan naar de economische impact (via WESPmethodiek), als er een beroep is gedaan op het Stedelijk Evenementenfonds.


TALENT ONTWIKKELING

TOPSPORT EN

3 3.1 Inleiding

In Rotterdam zijn veel topsportverenigingen die prestaties leveren op het hoogste niveau. Om dit te faciliteren zet Rotterdam Topsport zich in voor een zo optimaal mogelijke infrastructuur voor topsport. Adequate begeleiding en professionele advisering voor alle topsportverenigingen en de zeven regionale talentencentra maken hier onderdeel van uit. Van deze verenigingen worden er vijf topsportverenigingen extra financieel ondersteund. Rotterdam Topsport heeft de sportieve doelstelling om minimaal vijf Rotterdamse verenigingen/stichtingen op het hoogst landelijke niveau actief te hebben. Daarvan zal vijftig procent van deze groep bij de beste vijf van Nederland behoren. Daarnaast streeft Rotterdam Topsport ernaar dat vijftien van de nationaal geselecteerde sporters in de takken van sport waarvoor Rotterdam een Regionaal Talentencentrum (RTC) huisvest, uit de stadsregio Rotterdam komt.

13


3.2 De situatie tot en met 2016

steunen. Zo wordt van een topsportvereniging verwacht dat zij ernaar streeft een goed georganiseerde sportorganisatie te zijn. De vereniging In 2014 heeft Rotterdam Topsport moet in staat zijn een goede wedstrijdgekozen om zich te focussen op een organisatie te hebben en de ambitie aantal sporten. In deze sporten wordt hebben te spelen voor de hoogste geïnvesteerd. Deze zogenaamde notering in de competitie. Ook moet focussporten passen bij het integrale een vereniging betrokkenheid creëren sportbeleid van de stad, dat bestaat uit bij breedtesportverenigingen, actief aandacht voor topsport-breedtesportzijn in het geven van clinics, een schoolsport. Ook is er gekeken naar goede jeugdopleiding hebben, zich criteria als aansluiting bij de identiteit maatschappelijk betrokken opstellen van de stad, de aanwezigheid van de en een bijdrage leveren aan de benodigde topsportaccommodaties, maatschappelijke agenda van de stad. en de bijdrage aan de positionering Bovendien moet een vereniging het van Rotterdam als sportstad. bedrijfsleven weten te betrekken. Vasthoudend aan deze doelstelling gaat het nieuwe beleid uit van focus Rotterdam Topsport heeft de afgelopen en kwaliteit. Atletiek, basketbal, boksen, hockey, honkbal, judo, roeien, jaren inhoudelijk ook topsportvolleybal en zaalvoetbal zijn benoemd verenigingen ondersteund die geen focusvereniging waren, maar wel op tot focussporten. het hoogste niveau actief zijn of de ambitie hebben om dat te zijn. Vanuit de focussporten worden vijf In de negen focussporten ondersteunt topsportverenigingen financieel en Rotterdam Topsport in zeven takken inhoudelijk ondersteund: Hockeyclub van sport een Regionaal Talenten Rotterdam, Neptunus (honkbal), Centrum (RTC). De RTC’s in het Rotterdam Basketbal, TPP Rotterdam boksen, volleybal, basketbal, atletiek, (zaalvoetbal) en Stichting Roeien in judo, roeien en honkbal zijn in Rotterdam (Skadi en De Maas). Rotterdam Topsport stelt eisen aan de samenwerking met de nationale sportbond, de lokale organisatie en verenigingen die zij financieel onder-

14

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020

het faciliteitennetwerk van de stad Rotterdam opgezet. Daarnaast ondersteunt Rotterdam Topsport in kennis en netwerk ook nog twee RTC’s die buiten de focussporten vallen, handbal en de hippische sport. De focus ligt in de RTC’s op de doorlopende carrièrelijn van de beginnende sporter tot de gearriveerde sporter. Voor de talentencentra worden professionele talentcoaches aangesteld. Zij verzorgen de scouting, de coördinatie en de trainingen van het RTC. Het aanstellen van de coaches gebeurt in overleg met de bond, die uiteindelijk goedkeuring geeft. Deze coaches hebben regelmatig overleg met de verenigingscoaches die talenten afleveren aan het RTC. In hun gesprekken wordt de voortgang en de ontwikkeling van talenten besproken. Om de landelijke topsportinfrastructuur en de topsportomgeving van sporters te verbeteren zijn vanaf 2009 onder regie van NOC*NSF zowel Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) als Nationale TrainingsCentra (NTC’s) opgericht. In een CTO kunnen talentvolle sporters op één locatie


WHAT’S NEW? • Rotterdam Topsport gaat in gesprek met de topsportverenigingen en met Feyenoord over de haalbaarheid van een omnisportvereniging.

fulltime wonen, studeren en trainen. Rotterdam werd destijds door NOC*NSF nog niet aangewezen als CTO. Omdat Rotterdam niet ging behoren tot één van de vier CTO’s werd daarna de focus gelegd op de ontwikkeling van Regionale Talentencentra (RTC’s). In 2013 is NOC*NSF begonnen om de regionale topsportinfrastructuur te hervormen en te versterken. Met de oprichting van zeven Regionale Topsport Organisaties (RTO’s) werd een nieuwe weg ingeslagen bij de ondersteuning van topsporttalent. Samen met Den Haag en Dordrecht vormt Rotterdam sindsdien de RTO-Metropool.

Begin december 2016 heeft NOC*NSF het vertrouwen uitgesproken over de vorming van het 5e CTO van Nederland, CTO Metropool Den Haag Rotterdam. Het streven is om in de zomer van 2017 de definitieve accreditatie toegekend te krijgen.

Rotterdam Topsport heeft in 2016 bij ZonMw, dat namens het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezondheidsonderzoek financiert, een sportinnovatie-subsidieaanvraag ingediend voor het oprichten van een Rotterdam Sport Innovation Centre (RSIC). Rotterdam Topsport werkt in dit RSIC samen met het Erasmus MC, Sportgeneeskunde Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Stichting WillemAlexander Baan, Gemeente Rotterdam, Erasmus Centre for Entrepreneurship, Hogeschool Rotterdam en de TU Delft. Rotterdam Sport Innovation Centre stelt zich ten doel een duurzaam platform te zijn voor alle vernieuwingen op het gebied van sport en beweging, van topsport tot patiënten met een chronische aandoening. Er is niet direct een subsidie toegekend aan het RSIC, maar het ‘topteam sport’, dat de susidieaanvragen beoordeelt, ziet Rotterdam met haar netwerk als een goede partner in de sportinnovatie. In 2017 krijgt daarom het RSIC een coachingstraject aangeboden. Op dit moment is er door het RSIC concreet een begin gemaakt om innovatie toe te passen op de WillemAlexanderbaan, met het ontwikkelen voor een meetstraat die de afstelling van roeiboten moet vergemakkelijken.

• Rotterdam Topsport participeert met haar diensten en kennis in het RTO Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Dordrecht. • Deze drie steden zijn onder voorwaarden het 5e CTO van Nederland geworden. Samen wordt gewerkt aan een gezamenlijk topsportbeleid. • Binnen het CTO heeft Rotterdam de ambitie om Nationale Topsportprogramma’s te huisvesten. • Rotterdam Topsport initieert, met partners als het Erasmus MC, TU Delft, Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam, innovaties op het gebied van topsport en talentontwikkeling als in het Rotterdam Sport Innovation Centre. • De samenwerking met Rotterdam Sportsupport wordt intensiever, zowel in de inhoudelijke ondersteuning aan verenigingen als bij de sociaal-maatschappelijke bijdrage die zij leveren.

15


3.3 Beleidsuitgangspunten en ambities 2017 - 2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020

16


Ondersteuning topsportverenigingen Rotterdam Topsport continueert de ondersteuning van topsportverenigingen (2016: 5) en talentencentra (2016: 7) aan de hand van de criteria van de focussporten. Deze ondersteuning is zowel financieel als inhoudelijk. Aanvullend worden de volgende richtlijnen gesteld: • Voor de ondersteuning wordt nadrukkelijk samengewerkt met Rotterdam Sportsupport; zowel voor de inhoudelijke ondersteuning aan de verenigingen als voor de sociaalmaatschappelijke tegenprestaties. • Rotterdam Topsport breidt de sociaal-maatschappelijke tegenprestaties uit. Sporters worden ambassadeur voor de stad, geven clinics en participeren in side-events bij grotere evenementen. Met de topsportverenigingen worden aanvullende afspraken gemaakt over de inzet van topsporters als ambassadeur, als tegenprestatie voor de financiële en inhoudelijke ondersteuning.

• Rotterdam Topsport fungeert als kenniscentrum voor de gemeente Rotterdam bij de investeringen om de definitieve accreditatie toegekend te krijgen.

• De ondersteunde verenigingen participeren, indien mogelijk, met inhoudelijke kennis en expertise in het RTO Metropoolregio Rotterdam - Den Haag - Dordrecht.

• Rotterdam Topsport initieert, met partners als het Erasmus MC, TU Delft, Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam, innovaties op het gebied van topsport en talentontwikkeling. Rotterdam Topsport fungeert daarbij als verbindende partner en als katalysator om deze innovatiekracht binnen het CT te laten landen.

Ambitie om een omnisportvereniging te realiseren • Feyenoord heeft in 2016 de plannen voor Feyenoord City gepresenteerd. Hiermee investeert de stad in een nieuwe attractie in de delta die Rotterdam haar eersteklas havenpositie heeft gegeven. Omdat Feyenoord City een bestemming zal zijn waar vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week iets te beleven moet zijn, is er sprake van een vooruitstrevende stadsontwikkeling. Het programma omvat winkels, huizen, kantoren, hotels, attracties, appartementen, parkeerplaatsen, station, culturele ankerplaatsen, maatschappelijke voorzieningen, faciliteiten voor breedtesport en vanzelfsprekend het nieuwe onderkomen van de voetbalclub Feyenoord. Ook kan er een samenwerking tot stand komen met een aantal andere topsportverenigingen in de omgeving van Feyenoord City. Rotterdam Topsport gaat in gesprek met deze topsportverenigingen en Feyenoord om te kijken naar de haalbaarheid van een omnisportvereniging. In de gesprekken staan thema’s als topsportondersteuning, talentontwikkeling, sociaal-maatschappelijke projecten en marketing ter versterking van de professionaliteit, efficiency en resultaten centraal. Centrum voor Topsport en Onderwijs • Het creëren van een zo optimaal mogelijke (top) sportinfrastructuur. Rotterdam Topsport participeert met haar diensten en kennis in RTO Metropoolregio Rotterdam - Den Haag - Dordrecht, met als doel het verkrijgen van de definitieve accreditatie voor een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO).

• Rotterdam Topsport initieert verbindingen tussen gemeente, bedrijfsleven en kennisinstellingen, waaronder de universiteit, om te participeren in het CTO.

• Om het CTO voldoende omvang en inhoud te geven, moeten naast zeilen en beachvolleybal (de al bestaande nationale programma’s in Den Haag) ook andere programma’s worden geacquireerd. Rotterdam Topsport opereert voor Rotterdam als eerste aanspreekpunt voor bonden en NOC*NSF om topsportprogramma’s naar het CTO Metropool Regio Rotterdam - Den Haag Dordrecht te halen. Ondersteuning topsporters en talenten • Rotterdam Topsport ondersteunt en begeleidt topsporters en talenten met een NOC*NSF status, selectieleden van een door Rotterdam Topsport ondersteunde topsportvereniging en talenten die deel uitmaken van een RTC (Regionaal Trainingscentrum). Rotterdam Topsport zet een faciliteitennetwerk in dat voldoet aan de eisen van NOC*NSF op sportmedisch gebied, diëtiek, prestatiegedrag, fysiek, leefstijl en anti-doping. Daarnaast beschikt Rotterdam Topsport over een netwerk waarin onderwijs en huisvesting goed zijn geregeld. Topsportaccommodaties • Rotterdam Topsport adviseert de gemeente Rotterdam (gevraagd en ongevraagd) over (nieuwe) topsportaccommodaties. Rotterdam Topsport maakt onderdeel uit van de werkgroep die zich bezighoudt met de inrichting van het Stadionparkgebied, het gebied rondom het nieuwe stadion, en is aangesloten bij de ontwikkelingen rondom Feyenoord City.

17


4

Partnerships met het

BEDRIJFSLEVEN

WHAT’S NEW? • Rotterdam Topsport wil met een aantal toonaangevende A-merken strategische partnerships afsluiten. Deze (nieuwe) Toppartners geven input op strategisch niveau, inspireren, hebben invloeden in bepaalde netwerken, vervullen een ambassadeursfunctie en leggen verbindingen met het bedrijfsleven. • Gold en silver partners worden Toppartners, de leden van de businessclub Topsupporters. Samen maken zij Rotterdam Topsport sterk. • Sponsorpakketten worden op maat gemaakt.

18

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020

4.1 Inleiding Sponsoring is voor Rotterdam Topsport geen doel op zich. Het is een belangrijk middel om (extra) activiteiten en ondersteuning te kunnen ontplooien voor de topsport in Rotterdam. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij de activiteiten van Rotterdam Topsport. Sponsoring is één van de middelen waarover Rotterdam Topsport beschikt om haar doelstellingen te bereiken en wordt sinds de start van de organisatie met succes ingezet. Bij de oprichting van Rotterdam Topsport is door de gemeente Rotterdam bepaald dat dertig procent van het totale budget van Rotterdam Topsport vanuit sponsoring verkregen dient te worden. Inmiddels behoort de sponsorgroep van Rotterdam Topsport met meer dan tachtig bedrijven tot een succesvol en gekend netwerk in de regio Rotterdam.


4.2 Sponsorbeleid tot en met 2016 De sponsorgroep is onderverdeeld in de volgende categorieën: Gold sponsors, Silver sponsors, Suppliers, Mediapartners en Businessclubleden. Zij zijn onderdeel van een krachtig Rotterdams netwerk, kunnen zakendoen in een sportieve omgeving, worden persoonlijk begeleid bij de introductie aan de andere partners van RTS, maken gebruik van exclusieve hospitality units tijdens evenementen en krijgen mogelijkheden om in een ontspannen omgeving zakelijke relaties te ontmoeten. Ons sponsorbeleid was jarenlang succesvol, maar de tijd van de ‘kille’ sponsoring is voorbij. Bedrijven willen steeds meer waar voor hun geld. Ze profileren zich liever als partner dan als sponsor. In het bedrijfsleven zijn nog meer trends waarneembaar. Zo is er meer aandacht gekomen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en voeren veel bedrijven een sportief personeelsbeleid. Bovendien streven bedrijven naar directe return on investment (ROI), rendement op hun investering, als het om sponsoring gaat. De vaste vorm van de sponsorpakketten is niet meer van deze tijd. Sponsors willen maatwerk en meer flexibiliteit.

De komende jaren staan daarom partnerships centraal, waarbij het gaat om wat wij en de sport voor het bedrijfsleven kunnen betekenen en andersom. Bestaande sponsors worden Topsupporters, die haarscherp weten waarom ze zich aan ons verbinden. (Inter)nationale bedrijven die vanuit een maatschappelijke doelstelling het topsportbeleid in de stad willen ondersteunen, worden onze Toppartners. We betrekken ze als adviseur bij ons strategisch beleid. In de toekomst liggen er dankzij deze koers kansen om meer grote Rotterdamse bedrijven te betrekken bij de Rotterdamse topsport.

contracten. Om sponsors te overtuigen meer te investeren in de topsport van Rotterdam worden de pakketten aangepast.

4.3 Beleidsuitgangspunten en ambities 2017 - 2020

Maatwerk Of het nu gaat om de mogelijkheden tot netwerken, het genereren van business, de hospitality mogelijkheden of om maatschappelijke overwegingen, ieder bedrijf heeft zijn eigen motivatie voor een sponsorship met Rotterdam Topsport. Deze beweegreden komen centraal te staan in het aanbod van activiteiten zodat wij onze partners maatwerk leveren en spelen wij in op deze trend in de sponsorwereld. Zo kan er in een overeenkomst een keuze in accenten voor hospitality, zichtbaarheid, netwerk of activatie worden gemaakt. >>

De uitdaging is om de topsport op pro-actieve wijze te integreren bij sponsors. Rotterdam Topsport wil maatwerk leveren, meer businessmogelijkheden creëren voor partners en met de partners meedenken over de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De relaties moeten worden omgebogen van sponsorship naar partnership. Om onze sponsors sterker te verbinden aan Rotterdam Topsport moeten wij extra meerwaarde leveren binnen de sponsor-

Partnerships Rotterdam Topsport wil met een aantal toonaangevende bedrijven strategische partnerships afsluiten. Deze Toppartners geven input op strategisch niveau, inspireren, hebben invloeden in bepaalde netwerken, vervullen een ambassadeursfunctie en leggen verbindingen met het bedrijfsleven. De Gold en Silver sponsors worden onderdeel van de nieuw te benoemen groep Toppartners.

Het vijfentwintigjarig bestaan van Rotterdam Topsport was in 2015 aanleiding om het aanbod van activiteiten voor de sponsors tegen het licht te houden. De motivatie van sponsoren en de drive voor een sponsorship kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën, blijkt uit onderzoek. Deze vier categorieën zijn: het participeren in een netwerk, het creëren van businessmogelijkheden, het kunnen aanbieden van hospitalitymogelijkheden voor klanten en het maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Bedrijven zien het aansluiten bij het netwerk van Rotterdam Topsport nadrukkelijk als bijdrage aan de maatschappij.

19


De komende jaren staan partnerships centraal, waarbij het gaat om wat wij en de sport voor het bedrijfsleven kunnen betekenen en andersom.

Ook kan er bijvoorbeeld extra worden ingezet op activatie tijdens evenementen, clinics voor het personeel of de ondersteuning van topsporttalenten. Unieke activiteiten Rotterdam Topsport organiseert per jaar ruim twintig businessactiviteiten, variërend van netwerkontbijten, speeddatesessies en sportclinics tot sponsorontvangsten bij grote topsportevenementen. Dankzij de contacten met de sportbonden, de verenigingen en de talentcentra heeft Rotterdam Topsport toegang tot een exclusief netwerk dat de komende jaren

20

meer zal worden benut voor de organisatie van exclusieve activiteiten. Met dit aanbod onderscheidt Rotterdam Topsport zich van de inmiddels tientallen businessclubs in Rotterdam en regio.

als we hierdoor aanwijsbaar kosten op de begroting kunnen schrappen. De uitbreiding van het aantal sponsors willen wij, naast de ontplooiing van activiteiten die hierboven staan benoemd, vooral realiseren door de ‘invite a Nieuwe sponsors friend’-methode. Dat is een manier van Naast het verdiepen van de relatie met persoonlijke acquisitie die Rotterdam onze sponsors ligt er ook een ambitie Topsport in contact brengt met een om de sponsorinkomsten de komende potentiële nieuwe sponsor dankzij jaren toe te laten nemen. Nieuwe bemiddeling van een huidige relatie. sponsors kunnen zowel Toppartners, Rotterdam Topsport hoopt betere Topsupporters, Suppliers als ingangen in nieuwe bedrijven te krijgen Mediapartners worden. Bij zoveel door middel van het inzetten van de mogelijk nieuwe sponsorcontracten wordt directie en/of het management van onze alleen een bartergedeelte opgenomen huidige partners.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020


Marketing en

5

COMMUNICATIE

21


WHAT’S

NEW? • Eigen evenementen als het Sportfilmfestival Rotterdam worden ingezet als marketingtool en communicatiemiddel. • Publieksonderzoek, en het opzetten van een database, krijgt de volle aandacht.

5.1 Inleiding

strategie sport onlosmakelijk verbonden is met het imago van de stad Rotterdam.

Één van de kernactiviteiten van Rotterdam Topsport is de internationale profilering van Rotterdam als toonaangevende sportstad. De stad is in 2016 op nummer 13 geëindigd in de top twintig van de wereldranglijst van Sportsteden. Steden als Londen, Moskou en Tokio voeren de lijst aan maar Rotterdam laat toonaangevende steden als Barcelona, Glasgow en Istanbul achter zich.

Daarnaast heeft Rotterdam Topsport haar eigen communicatieaanpak, geënt op de presentatie van de topsportactiviteiten van Rotterdam naar een (inter)nationaal publiek en het genereren van media-aandacht. Rotterdam Topsport: • acquireert, begeleidt en ondersteunt topsportevenementen zodat een zo optimaal mogelijke promotionele en economische benutting plaatsvindt; 5.2 Communicatiebeleid • heeft zijn focus op de primaire tot en met 2016 doelgroepen: topsporters en topsportverenigingen, (inter) Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf nationale sportbonden, partners Rotterdam N.V., Erasmus Universiteit (sportsector/Rotterdamse Rotterdam en Rotterdam Partners organisaties), gemeenten/ bundelen hun krachten om het imago overheden, onderwijs en media; van Rotterdam in binnen- en buiten• zoekt naar een juiste synergie tussen land te verstevigen. Zij doen dit onder de diverse communicatiemiddelen, meer door het voeren van een zodat ze niet los van elkaar staan gemeenschappelijke pay-off, maar elkaar versterken in hun ‘Rotterdam. Make it Happen’, en door boodschap; meer gezamenlijke promotiemomenten • zoekt naar een evenwicht in de te benutten. Rotterdam Topsport is media- en middelenmatrix, zodat aangesloten als merkpartner en zorgt een juiste focus per doelgroep ervoor dat binnen deze gezamenlijke ingezet kan worden.

22

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017 - 2020

5.3 Beleidsuitgangspunten en ambities 2017 - 2020 Integrale aanpak De passie voor sport is groot in Rotterdam. De stad heeft sport in het DNA, net als het opzoeken van grenzen en het inzetten van innovatieve concepten. Voor elk topsportevenement wordt een prognose gemaakt hoe de mediawaarde van het evenement optimaal kan worden behaald. Bij de evenementen worden zowel het evenement als de stad vermarkt (citymarketing). De komende vier jaar willen we ook hierin met onze partners in het Rotterdamse sportveld en de marketingbranche samenwerken. Het doel is om te komen tot een integrale citymarketingstrategie, waarmee we gezamenlijk de sportpassie versterken. Dat doen we op een manier die past bij het Rotterdamse DNA: proactief, innovatief en grensverleggend. Contentstrategie Met een uitgekiende contentstrategie wordt vastgesteld hoe content met een bepaalde waarde voor publiek helpt


om onze organisatiedoelen te bereiken. Er wordt een strategie opgesteld waarbij duidelijk wordt welke content op welk moment met welke persoon, en via welk medium, in welke vorm moet worden uitgewisseld. De contentstrategie is de basis voor al onze media. De vernieuwde website rotterdamtopsport.nl wordt hierin een belangrijke speler. Dit is een nieuw online platform, gekoppeld aan de social mediakanalen, waarop Rotterdam Topsport het verhaal van de topsporter laat zien. De emotie van een overwinning, de inspanningen van een talent, een blik achter de schermen bij een topsportevenement en de effecten voor de stad krijgen op deze nieuwe website alle ruimte. Publieksonderzoek Vanuit marketingperspectief is het relevant om meer inzicht in de wensen van Rotterdammers te krijgen ten aanzien van (top)sportevenementen. Waar liggen hun interesses, hoe koppelen wij die aan de citymarketingdoelstellingen, hoe versterkt Rotterdam Topsport door de evenementen de Rotterdamse economie? Dit zijn relevante vragen. Om de juiste antwoorden te vinden hebben wij meer data nodig, onder andere van het Rotterdamse publiek. Intern worden de prestaties van Rotterdam Topsport met betrekking tot Rotterdamse topsportevenementen ook beoordeeld door de gemeente aan de hand van de tevredenheid van bezoekers. Dit project gaat over het verkrijgen van meer data op een gestructureerde manier. Fanbase Het verzamelen van relevante data en de verwerking daarvan gaan een steeds grotere rol spelen in het effectief bepalen en uitvoeren van beleid. Rotterdam Topsport wil weten hoe Rotterdammers oordelen over de topsport en de evenementen die wij aanbieden of ondersteunen. Gezien de relatie tussen topsport en breedtesport moet er meer inzicht komen in wat Rotterdammers letterlijk laat bewegen. Het inwinnen van data is hiervoor van groot belang. Het verzamelen en bewerken van een

constante stroom van data van sportbeoefenaren, sportliefhebbers, sportlocaties en dergelijke wordt een steeds belangrijker beleidsinstrument. Marketing kan helpen door een fanbase op te zetten die relevante data gaat leveren.

Marketing events

AD Sportfilmfestival Rotterdam Na een succesvolle eerste editie van het AD Sportfilmfestival Rotterdam in 2015 heeft Rotterdam Topsport al snel bepaald dit festival te continueren. De positieve reacties van Rotterdamse partners en de overweldigende aandacht in de (landelijke) media sterkten in die beslissing. Sport en Cultuur gaan hand in hand op dit festival. De ambitie van Rotterdam Topsport is dan ook om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken, om zo op unieke wijze de topsport op een andere wijze te belichten. Topsportcongres Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken om te komen tot een kenniscentrum voor topsportevenementen en

buiten te verstevigen. Het congres focust op een breed scala aan onderwerpen die altijd een relatie hebben met de Rotterdamse topsport zoals evenementen, citybranding, economische effecten en talentontwikkeling. Topsport Talentday Meer en meer Rotterdamse topsporters en aanstormende talenten behalen nationale en internationale medailles. Zij dragen met trots de stad uit en hebben een belangrijke rol in de aanpak van maatschappelijke opgaves in de stad.

Met de ‘Topsport Talentday’ wil Rotterdam Topsport het Rotterdamse talent een podium geven en bekendheid genereren voor de ambassadeurs van de toekomst.

topsportverenigingen. Met de organisatie van een jaarlijks congres wil Rotterdam Topsport de rol als de kennispartner voor topsport in Rotterdam en daar-

23


INFO@ROTTERDAMTOPSPORT.NL WWW.ROTTERDAMTOPSPORT.NL

@RDAMTOPSPORT FACEBOOK.COM/ROTTERDAMTOPSPORT

Matching DNA: strategisch beleidsplan Rotterdam Topsport 2017 - 2020  

De missie van Rotterdam Topsport is het positioneren van Rotterdam, zowel nationaal als internationaal, als dé toonaangevende topsportstad v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you