RMC werkverslag 2014

Page 1

Werkverslag 2014 Rotterdams Milieucentrum (RMC)


Een uitgave van het: Rotterdams Milieucentrum Schiekade 189 3013 BR Rotterdam 010 – 465 64 96 010 – 478 43 61 info@milieucentrum.rotterdam.nl www.milieucentrum.rotterdam.nl Fotografie: Karin Oppelland DTP/vormgeving: Argus werk(t) in beeld


Werkverslag 2014 Rotterdams Milieucentrum (RMC) Inhoudsopgave

1.

Inleiding

4

2.

Ondersteuning van bewonersinitiatieven

7

3.

Parkenoverleg

7

4.

Groene Conferentie

9

5.

Dakakker

10

6.

Energie

11

6.1 Klimaatstraatfeest

11

6.2 VVE’s met energie

12

6.3 opZuinig!

12

6.3.1 Pameijer

13

6.3.2 Agniesebuurt

14

6.4 Stook je rijk 7.

8.

Educatie

15

7.1 Dakennie

15

7.2 Duurzame doorgaande leerlijn

15

7.3 Milieuvoorlichters

15

7.4 NME coalitie

16

7.5 Oudeland

16

Communicatie

17

8.1 Groene Agenda

17

8.2 Rotterdamse Milieucourant

17

8.3 Websites, twitter – en Facebook accounts

17

Bijlage 1: Overzicht werkgeld en groepengelden 2014

18

Bijlage 2: Overzicht achterban/lid organisaties 2014

20

Bijlage 3: Organisatie van het RMC, bestuur en personeel

22

Bijlage 4: Overzicht websites en internetbezoek 2014

23 ??? - foto: ??

Werkverslag 2014

3


1. Inleiding

1.

Bewonersparticipatie staat bij veel lokale overheden hoog in het vaandel. Het milieucentrum organiseert deze participatie op buurt – en wijkniveau en ondersteunt vele initiatieven van

onderop op het gebied van energie, verduurzaming, duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit, groen, stadsnatuur, afval en stadslandbouw.

Er ontstaat maatschappelijk meer en meer aandacht voor de kracht van ideeën en initiatieven van onderop, van bewoners en ondernemers zelf. Het milieucentrum heeft een directe relatie met veel van deze initiatieven door haar wortels in de samenleving. Veel op stedelijk, regionaal en landelijk niveau gemaakte afspraken zijn afhankelijk van draag-

vlak in de wijk. Het milieucentrum creëert dit draagvlak en werkt concreet en projectmatig met bewoners en bedrijven. Meer en meer mensen raken doordrongen van het belang van duurzaamheid. Naast bewustwording, worden beïnvloeding van houding en gedrag steeds meer van belang. Het milieucentrum speelt hierin een belangrijke rol. Het milieucentrum beweegt mee met de meer zakelijke benadering van duurzaamheid. Het mag ook leuk en lucratief zijn, gericht op een prettiger leven, naast de waarden gedreven benadering van zorg voor de aarde en voor elkaar. We zien ook een samenleving die zich in toenemende mate communicatief anders organiseert. Meer individueel en met steeds snellere interactieve informatiestromen. Er wordt vaak ook een meer divers aanbod van activiteiten verwacht door burgers die in toenemende mate kortere betrokkenheid tonen. We merken dat onze rol als de ‘klassieke platformorganisatie’ aan het veranderen is. De burger participeert binnen netwerken en netwerkorganisaties en de betrokkenheid en bijdragen zijn van een kortere duur. Het aanbod van informatie en of activiteiten is groot, divers maar ook diffuus en van wisselende kwaliteit. Het milieucentrum, met van oorsprong ook een belangenbehartigende rol, gaat mee in deze nieuwe manieren. We communiceren en organiseren de activiteiten vanuit nieuwe kaders. Dit vraagt van ons wel om kaf en koren te scheiden en te komen met waardevolle en eerlijke toevoegingen om ‘greenwashing’ te vermijden.

4


We willen bewoners vanuit het belang van echte duurzaamheid aan ons binden met een relevant en waardevol product. Juist daarom zijn wij met onze kennis en ervaring een belangrijke organisatie voor de duurzame ontwikkeling van ons stad. Het milieucentrum spitst zich toe op bewustwording en bevorderen van de participatie. We creëren draagvlak van onderop en zijn lokaal actief als ondersteuners en initiators van lokale initiatieven. Het milieucentrum werkt op het laagdrempelige niveau, dichtbij mensen in hun leefomgeving. Ons werk speelt zich dus af op buurtniveau. Daar waar auto’s geparkeerd staan, kinderen spelen, de luchtkwaliteit en geluidsoverlast er het meest toe doen. Daar waar milieu, duurzaamheid en gezondheid manifest worden. Daar waar de keuzes voor elektrisch rijden, energie besparen, duurzame energie en/of meer bomen in de straat beginnen … Stadslandbouw is een gebied waarin het milieucentrum voorop loopt. Samen met ZUS (architecten) creëerden wij het grootste stadslandbouwdak van Europa: de Dakakker, als testlocatie. Het milieucentrum denkt mee aan de plannen gericht op klimaatadaptatie en resillent cities. Ook rond dit thema werken we aan bewustwording op straat – en buurtniveau via bijvoorbeeld de milieuvriendelijkstetuinen-wedstrijden (minder verstening) of het ‘slimdak’ en ‘daklandbouw’. We werkten de afgelopen jaren samen met de gemeente en imkers aan een ‘bijenbeleid’ en we houden zelf ook zeven bijenvolken op ons dak. We houden de lokale overheid ‘scherp’ op gebieden als luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit, water – en geluidsoverlast, verkeer, duurzame energie en - bouw, wijkontwikkeling, groenbeheer en het behoud van bomen en ecologie. Het afgelopen jaar werd actief meegewerkt aan de ontwikkeling van de ‘natuurkaart’, ecologisch parkbeheer en aan het ‘bomenstructuurplan’. Veelal organiseren we hierover overleg met direct betrokkenen. Bijvoorbeeld in het parkenoverleg zorgen we voor afstemming en contact tussen actieve bewoners en de lokale overheid. Het Milieucentrum ondersteunt van oudsher initiatieven van actieve burgers op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Dankzij de financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam krijgen wij de kansen om een breed publiek te bereiken. Het gemeentebestuur en het ambtelijke apparaat van Rotterdam vraagt regelmatig onze inbreng en participatieve organisatiekracht. Het gaat daarbij juist om onze ervaring, kennis en de organisatie van een goede dialoog of interactie met de samenleving. Praten met de burgers, het ophalen van een gewogen mening hoe doe je dat? Ook de bewoners zoeken ons juist daar voor op. Bijvoorbeeld rond verkeersmaatregelen, luchtkwaliteit of geluidsoverlast maar ook rond thema’s als energiebesparing en ‘verduurzaming’. Dit zijn thema’s waarop samenwerking en afstemming tussen wijken en wijkbewoners door de milieucentrum vorm krijgt. Het milieucentrum is uiteraard meer gefocust op laagdrempelige en op wijk – en buurtniveau gerichte initiatieven en activiteiten dan landelijke en regionale instellingen. Dit komt omdat het milieucentrum mede dankzij haar brede lokale achterban diep geworteld is in de lokale netwerken van bewoners. Het Milieucentrum werkt bovendien projectmatig en concreet aan impactprojecten. We zijn gericht op een scala aan duurzaamheidsthema’s en we proberen hier afstemming en ‘lijn’ in te krijgen, zowel inhoudelijk als qua netwerk. Hierdoor wordt de impact op de kwaliteit van de leefomgeving vergroot. Bij het Milieucentrum gaat het niet alleen om visie, beleid of papieren tijgers maar juist ook om echte participatie. De mogelijkheid om samen daadwerkelijk iets aan duurzame ontwikkeling te doen.

Werkverslag 2014

5


Concluderend Het milieucentrum heeft als doel de burger meer bij duurzaamheid te betrekken en te motiveren tot activiteit. Wij hebben tot doel met onze projecten impact te generen op deze thema’s. Onze projecten zijn ook vaak ook medegefinancierd door fondsen, ‘andere overheden’ en indien mogelijk (en onder voorwaarden) door bedrijven en hebben altijd een actieve rol door bewoners, maar zijn ook concreet, doelgericht en met een tastbaar resultaat dat het pilot karakter overstijgt. Het milieucentrum is te klein om stadsbreed te werken. Doel is niet de hele stad te bedienen, maar deze in beweging te brengen, de mogelijkheden te laten zien. We staan dus voor actieve participatie van bewoners. Deze participatie vergt altijd een extra investering die moeilijk op een andere wijze te financieren is. We zetten daarnaast in op onderzoek naar de duurzame staat van de stad waarmee we bewoners, maar ook lokale politici, beleidsmaker en bedrijven een spiegel voor houden en inspireren. Juist het maatschappelijk belang (duurzame ontwikkeling als antwoord op onze milieuproblemen) en de organisatie van bewonersparticipatie is vaak moeilijk financierbaar. Juist hier speelt de structurele financiering vanuit de gemeente Rotterdam een belangrijke rol. Het is als het organiseren van vrijwilligerswerk, ook daar heb je binnen de non-profit sector professionals bij nodig!

Monitoren Het Milieucentrum heeft nog geen methodisch gestructureerd monitoringssysteem ontwikkeld. Wel is er toenemende mate aandacht voor impactmeting. Over het algemeen wordt er gekeken of onze doelstellingen worden gehaald (mediabereik en of respons) en hoeveel deelnemers, betrokken personen of organisaties er zijn. Via webalizers kunnen we onze websites monitoren. Ook het aantal volgers op Facebook en twitteraccounts zijn tegenwoordig een graadmeter. Maar vooral ook de respons op onze digitale berichtgeving in likes, volgers en de daadwerkelijke ‘opkomst’ bij cursussen, workshops, evenementen, open dagen, bijeenkomsten en energiecafés. ‘Bewustwording’ is moeilijk meetbaar, zeker op de kortere termijn. ‘Meten is weten’ maar het goed meten en onderzoek naar impact kost tijd dus ook geld. Het Milieucentrum is eerder geneigd om het beperkte beschikbare budget vooral in te zetten ten behoeve van concrete activiteiten en minder voor onderzoek naar impact. Ons totale budget is te beperkt om echt goed de effecten van onze activiteiten te kunnen meten. Op gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking is het lastig bewoners te volgen in hun route van bewustwording, naar verandering van hun houding en uiteindelijk actief aan de slag gaan met duurzaamheid. In dit werkverslag schetsen we een beeld van de werkzaamheden en activiteiten van het Rotterdams Milieucentrum (RMC) in 2014. Emile van Rinsum (directeur van het Rotterdam Milieucentrum) Rotterdam – 28 maart 2015

6


2. Ondersteunen bewonersinitiatieven Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt groene en duurzame bewonersinitiatieven ‘van

2. 3.

onderop’. We staan initiatieven met raad en daad bij en we beschikken over een klein ‘aanjaagbudget’ waaruit initiatieven een kleine startbijdrage kunnen aanvragen. Kleine startbijdragen zijn voor groene en/of duurzame activiteiten van groot belang. Het gaat vaak om oprichtingskosten, de statuten, de website, een (eerste) bijeenkomst of ‘actiemiddelen’. Zeker in de beginfase is zo’n bedragje zeer belangrijk maar niet altijd nodig. Ook met advies en/of juridische - of organisatorische ondersteuning zijn initiatieven vaak al een eind op weg geholpen.

3. Parkenoverleg Het Parkenoverleg is een structureel overleg tussen bewonersinitiatieven. Een goed voorbeeld van de door ons georganiseerde bewo-

In het Parkenoverleg zijn vertegen-

nersparticipatie. In het overleg zijn 29 parken

woordigd:

vertegenwoordigd. In 2014 kwam het Parkenoverleg drie maal bij elkaar onder voorzitter-

Het Dakpark, Parken Hoek van Hol-

schap van Marius Huender (Kralingse Bos).

land, Oudelandspark, Bonairepark, Ruigeplaatbos, Visserijgriend, Park

Onderwerpen die de revue passeerden waren:

Hudsonweg, Kralingse bos, Ommoord-

‘Kijken met groene ogen naar beheer en bele-

se Veld, Ons Park, Rozenburgpark,

ving van park en bos’ door John Verkerke, de

Melanchtonpark, Park Zestienhoven,

organisatie van de Rotterdamse parkenmaand

Prinsenpark, Randpark Oosterflank,

en verbetering van participatie tussen parkbe-

Semiramispark, Rietveldpark, park

heerders (Stadsbeheer) en vertegenwoordi-

Kralingseveer, Roel Langerakpark,

gers van parken. In mei werd een excursie

Schat van Schoonderloo, Schiebroekse

georganiseerd naar Hét park en er werd in

park, Spinozapark, Twee Heuvels,

september voor het eerst de Parkenmaand

Vroesenpark, Wollefoppenpark, Wijk-

georganiseerd (zie kader). De grote variatie in

park Het Oude Westen, Het Park (bij

de vele activiteiten die door de ‘parkgroepen’

de Euromast), Zuiderpark, Tuin op de

werden georganiseerd viel, zoals in voorgaan-

Pier en Essenburgpark

de jaren niet meer in een weekend te plannen. Daarom werd in 2014 gekozen voor de parkenmaand.

Werkverslag 2014

7


men met de mensen van stadsbeheer. Het doel is om waar nodig de samenwerking te Rotterdamse Parkenmaand

verbeteren tussen bewonersinitiatieven en de gemeente. Vanwege veel veranderingen bin-

De activiteiten georganiseerd in de

nen de gemeente zijn veel ambtenaren ‘van

Parkenmaand: Struintocht “natuur in

plaats verwisseld’. Bij veel parken is qua

de haven”, IN(S)MAKEN voor begin-

beheer ook een nieuwe situatie ontstaan. Dit

ners, Tuinieren op het Dakpark, Vleer-

verdiende ook in 2014 de aandacht.

muizen en nachtvlinderexcursie, Dak-

In 2014 vernieuwde het Parkenoverleg ook

park van Delfhaven, Dakpark Kruiden-

haar website www.rotterdamseparken.nl.

workshop, Zondagmiddagconcert, Wandeling in het over bomen en paddenstoelen, Wandeling/rondleiding in

Doel Parkenoverleg

het Park, Dakpark Proeverij en Big

Doel van het Parkenoverleg is een platform te

Picknick, een ochtend vrijwilliger zijn,

vormen voor parken in Rotterdam en de com-

Meewerken in de buurttuin, Onkruid-

municatie tussen diverse partijen te bevorde-

pizza estafette, Medische en mythi-

ren. Partijen die hier baat bij hebben, zijn

sche planten en kruiden rondleiding,

bewonersorganisaties, parkbeheerders van de

Pesto maken met kruiden uit de tuin

gemeente, (deel)gemeentebesturen, parkgroe-

Muziek: Diona Fox & her Ragdolls.

pen (‘vrienden van het park’) en het Rotterdams Milieucentrum. Tussen al deze partijen wordt kennis uitgewisseld en de betrokkenheid van Rotterdammers bij de parken neemt

Het Parkenoverleg bracht ook een bezoek aan

toe, wat leidt tot een hogere kwaliteit van het

de bijeenkomst ‘Zelfbeheer gaat niet vanzelf’.

groen in Rotterdam.

Bij deze bijeenkomst werd contact gelegd met Frank Schuring, hoofd gebiedsbeheer van Stadsbeheer. Hieruit is overleg tot stand geko-

8

www.rotterdamseparken.nl


4. Groene Conferentie De Groene Conferentie is een jaarlijks terugkerend evenement van het Milieucentrum. De conferentie in 2014 werd op woensdag 17 december georganiseerd met als thema voedselafval. Tijdens de Groene Conferentie werd ook de Groene Pluim de Groene Vogel uitgereikt. Deze pluim bestemd voor de groenste overheidsdienaar van het jaar in 2014 ging naar parkbeheerder van Stadsbeheer Remmert Koch. De Groene Vogel, de prijs voor de groenste vrijwilliger van 2014, ging naar de vrijwilligers van de Voedseltuin. Wethouder Joost Eerdmans overhandigde de Groene Vogel en de pluim werd uitgereikt door RMC-voorzitter Patrick van Klink. In de staart van de Groeneconferentie ontvingen enkele tientallen milieucoaches en ( jongeren)milieuvoorlichters hun certificaat.

De Groeneconferentie zelf was een inspireren-

De conferentie werd weer uitstekend geleid

de bijeenkomst waarin de vele aspecten van

door Suzanne Mulder (RTV Rijnmond) en

voedselafval aan bod kwamen en waar ook

bezocht door ruim 160 geïnteresseerden uit

het door het Milieucentrum geïnitieerde pro-

de stad. De ‘afvallunch’ werd geregeld door

ject ‘BroodNodig010’ aan het publiek werd

Rechtstreex i.s.m. Kromkommer.

gepresenteerd. Er waren sprekers uit de hoek van de wetenschap zoals Diana den Held (leerstoel Cradle to Cradle van de Erasmusuniversiteit) en uit de praktijk zoals Roel Schoenmakers van de Amsterdamse Kolenkitbuurt, ons voorbeeld als het gaat om het vergisten van broodafval. Ook Philip Troost, de initiatiefnemer van Stadsgas en Robbert van Duin van het Recycling Netwerk spraken. De sprekers gaven volop aanleiding tot debat. Na de pauze was hiervoor ruimte ingepland met vertegenwoordigers uit de Rotterdamse gemeente politiek (Nils Berndsen van D66, Jan Willem Verheij van de VVD, Judith Bokhove van GroenLinks, Querien Velter van de SP).

Werkverslag 2014

9


5. Dakakker De Dakakker op Het Schieblock blijft een grote publiekstrekker. Het grootste landbouwdak van Europa dat in 2012 i.s.m. ZUS architentenbureau werd ontwikkeld trok ook in 2014 veel bezoekers uit het binnen – en buitenland. Het dak op het Schieblock is een testsite als het gaat om klimaatadaptatie in grote steden als het gaat om waterbuffering en het voorkomen van hittestress en het verbouwen van voedsel in de stad.

In 2014 ging het milieucentrum als internatio-

mische en sociale aspecten toe en Angelique

naal kennispartner naar Kopenhagen om mee

Vandevenne gaf een workshop over het

te helpen met de aanleg van de eerste dakak-

educatieprogramma op de Dakakker. Hierna

ker in Kopenhagen: Østergro. Vanuit deze

waren we te gast tijdens de Europese Parkday,

ondersteuning ontstond de eerste europese

Het Kopenhaagse Oogstfeest, PeoplesClimate

samenwerking en nodigde we het team van

March en gingen wij op bezoek bij het Milieu-

Østergro uit om te komen spreken in Rotter-

centrum van de wijk Østerbro (Miljopunkt

dam. Op 3 juli organiseerden wij in samenwer-

Østerbro). Een zeer intense en verrijkende

king met Binder daktuinen en Optigroen de

uitwisseling tussen twee vooruitstrevende

conferentie ‘Wijwillengroen’ over dakland-

havensteden.

5.

bouw in het kader van de Internationale Architectuur Bienale. Tijdens deze conferentie

Ook in 2014 waren wij verantwoordelijk voor

werd het daklandbouwnetwerk ‘Cobroh’

het beheer van de Dakakker. Samen met een

geboren. Een samenwerkingsverband tussen

groep van 15 vrijwilligers wordt er geplant,

dakboerderijen in Rotterdam, Kopenhagen,

gezaaid, geoogst en gewied op het dak. In het

Brussel en Hong Kong. De netwerkorganisatie

dakpaviljoen werden in 2014 een aantal

is bezig met een financieringsaanvraag via

publieksactiviteiten georganiseerd die aanslo-

de Europese Unie.

ten bij stedelijke evenementen zoals de Dag van de Architectuur en de ‘Verborgen Tuinen’.

Op 18 en 19 september waren wij gastsprekers op de conferentie ‘Eat your city’ in Kopen-

Ook ontvingen we schoolklassen op het dak. In

hagen, Denemarken dit ten behoeve van

het programma Dakennie gingen de kinderen

‘Copenhagen, European Green Capital 2014’.

aan de slag als dakboeren, men maakte bijen-

Miljopunkt Amager, één van de Kopenhaagse

hotels, vogelverschrikkers en honderden zaad-

milieucentra was congresorganisator en vroeg

bommen. Ook doen de kinderen onderzoek

www.dakakker.nl

ons kennis te delen over het eetbaar maken

naar het klimaatverhaal van de dakakker. Ze

www.beesonline.nl

van steden met stadslandbouwdaken.

ontdekken, proeven, voelen, eten en ruiken op

Facebook: Dakakkers

Wouter Bauman lichte de technische, econo-

de dakakker (zie hoofdstuk 7).

Twitter: @D_akkers

10


6. Energie Met energiebesparing in de bestaande bouw zijn grote slagen te maken als het gaat om duurzaamheid. Energiebesparing blijft de goedkoopste en snelste manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het is belangrijk, vinden wij, dat het verhaal over energiebesparing in en verduurzaming van de woningen door bewoners zelf wordt opgepakt en uitgedragen. In 2009 startte het milieucentrum daarom met de cursus milieucoach. Sindsdien zijn er ruim 300 Rotterdammers opgeleid tot milieucoach. Bewoners die in eigen netwerk voorlichting geven over en handvatten geven voor energiebesparing. Ook in 2014 werd een aantal cursussen georganiseerd en voorlichtingen gegeven.

Sommige milieucoaches ontpopten zich als ware ‘milieu ambassadeurs’ en gingen binnen hun buurt, wooncomplex of Vereniging van Eigenaren (VvE’s) aan de slag met energiebesparing. De spin-off van de milieucoachcursussen was groter dan door ons verwacht. In samenwerking met ‘VvE’s met energie’ werden specifiek voor VvE’s cursussen opgezet over energiebesparing en duurzame energie met het accent op het proces binnen de VvE.

heeft als doel energiebesparing via gedrags-

Er werden ook twee ‘inspiratiemarkten voor

beïnvloeding van de burger. De klimaatstraat-

VvE’s.

feest is goed te combineren met milieucoaches. Ze versterken elkaar!

Ook de landelijke campagne HIER Klimaat-

6.

straatfeest werd als middel ingezet om actief

Naast de reguliere promotie van het Klimaat-

aan de slag te gaan in straten met energiebe-

straatfeest bezocht het RMC 14 locaties/stra-

sparing en duurzaamheid.

ten in het kader van de campagne klimaatstraatfeest.

6.1 Klimaatstraatfeest De zesde editie van het HIER-Klimaatstraat-

De 5 straten met het hoogst aantal ‘klimaat-

feest 2013 – 2014 werd op 10 mei afgesloten.

punten’ van Rotterdam kregen op 10 mei een

Deze uitdagende landelijke stratencompetitie

straattheatervoorstelling cadeau.

Werkverslag 2014

11


Het bordje ‘Beste Klimaatstraat van Rotterdam’ werd officieel overhandigd door de voorzitter van de gebiedscommissie Noord aan de bewoners van de nummer 1 van Rotterdam: de Schieveenstraat. De beste 5 straten van 2014 zijn: 1. Schieveenstraat 2. Schiebroeksestraat 3. Torenlaan 4. Dick Ketstraat 5. Bloemfonteinstraat Website Klimaatstraatfeest: www.klimaatstraatfeest.nl

6.3 opZuinig! 6.2 VVE’s

opZuinig! ontstond uit het project ‘Tarwewijk

Specifiek gericht op VvE’s werd i.s.m. “VvE’s met

doet ‘t’ in 2009. Een groep van elf vrouwen uit

Energie” een cursus “VvE’s met energie” ontwik-

deze wijk werd toen opgeleid tot milieucoach.

keld voor (bestuurs)leden van VvE’s. Ook kwam

In zeven bijeenkomsten kregen de deelneem-

het reeds in 2012 gestarte netwerk van “VvE’s

sters les over energiebesparing, duurzaamheid

met energie” een aantal keer bijeen in 2014

en afval. Ook was het overbrengen van de infor-

waarbij interessante sprekers te gast waren.

matie aan anderen een belangrijk onderdeel van deze cursus. De coaches leerden in korte

Op 28 juni en op 1 november werden ‘inspira-

tijd ruim 190 andere bewoners aan de slag te

tiemarkten voor VvE’s’ georganiseerd in het IC-

gaan met energiebesparing. Uit handen van

DUBO–centrum op Heijplaat. Op 1 november

toenmalig milieuwethouder Rik Grashoff ont-

werd hierbij samengewerkt met Blijstroom

vingen de deelnemende bewoners op 29 juni

(bewoners-energiecoöperatie). VvE’s konden

2009 in wijkgebouw Tarwewijk de ‘dat levert

hier contact leggen met marktpartijen maar

wat op’-certificaten. Toen werd ook besloten

ook meedoen aan voor hen interessante work-

verder te gaan met de campagne. Begin 2013

shops over financiering, zonnestroom en het

waren er al ruim 250 milieucoaches opgeleid.

‘(besluitvormings)proces’ binnen de VvE. Eind 2014 werd veel tijd besteed aan de opzet van

De cursussen gaan vooral over praktische tips

een plan voor de activering van VvE’s in de loop

om energie te besparen. De milieucoaches

van 2015. Hierin speelt ook de cursus een

organiseren na hun opleiding met deze tips

belangrijke rol.

kleine informatiebijeenkomsten in hun eigen

12


Totaal werden er 3 cursussen (dat zijn 12 bijeenkomsten) georganiseerd en 16 voorlichtingsbijeenkomsten door Milieucoaches. Naast de ‘aangemelde’ voorlichtingsbijeenkomsten organiseerde milieucoaches op eigen initiatief een groot aantal bijeenkomsten en activiteiten binnen hun woningcomplexen of in de buurt. Website van het project opZuinig! www.opzuinig.nl Facebook: Opzunig Twitter: @Opzuinig

6.3.1 Pameijer De stichting Pameijer ontwikkelde i.s.m. het milieucentrum een cursus voor 35 cliënten. De deelnemers hebben allen eind januari een certificaat ontvangen. Daarna zijn de milieucoaches meteen aan de slag gegaan om zoveel mogelijk cliënten en contacten van Pameijer van informatie te voorzien over energiebesparing. De doelstelling van Pameijer en haar milieucoaches is om 4500 cliënten/bewoners voor te lichten over energiebesparing. Eventueel met persoonlijke huisbezoeken, de besparingsladder en de E.Koffer. Bijelkaar gaat dit dus om duizenden woningen. netwerken. Ze gebruiken hierbij de E.koffer met demonstratiematerialen zoals ledlampen, waterbesparende douchekoppen, radiatorfolie

De Pameijerstichting ondersteunt men-

etc. en de “besparingsladder” en besparings-

sen bij het versterken van hun eigen

quiz.

kracht en het omgaan met belemmeringen. Hierbij betrekken ze vrijwilligers

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en

en de mensen uit de directe omgeving

na afloop ontvangen de deelnemers het certi-

van de instellingen en wooncomplexen.

ficaat Milieucoach. In 2014 werden drie cur-

Pameijer stimuleert dat mensen zich

sussen georganiseerd. Zo’n 45 Rotterdammers

inzetten voor anderen, zodra zij dat

werden in 2014 opgeleid tot Milieucoach. Een

kunnen. Zo draagt Pameijer bij aan een

deel van de opgeleide Milieucoaches organi-

samenleving waar iedereen ertoe doet.

seert op eigen initiatief voorlichtings-bijeen-

Pameijer is er voor kwetsbare mensen,

komsten in eigen netwerk. Bij mensen thuis, in

jong en oud. Bijvoorbeeld met een

het buurthuis of bij een vereniging. De coa-

(lichte) verstandelijke beperking of

ches waren ook te vinden op markten en eve-

met psychosociale of psychische proble-

nementen met infostands. Ze bereikten hier-

men. Elke dag ondersteunt Pameijer

mee duizenden Rotterdammers met bespa-

ruim 4.500 cliënten, met dank aan de

ringstips. Wij hebben de Milieucoaches ook

2.000 medewerkers en 500 vrijwilli-

ingezet bij o.a. het bemannen van stands in

gers. Samenwerken doen ze ook graag,

verschillende ontmoetingsplaatsen, evene-

met partners en sponsors en met vrij-

menten en markten. Waarbij de milieucoaches

willigers.

zichtbaar aanwezig waren en bezoekers/huurders ter plaatse van info kunnen voorzien.

Werkverslag 2014

13


6.3.2 Agniesebuurt

sparingscampagne gericht op de bestaande

Specifiek gericht op de Agniesebuurt in de

bouw waarbij het doel is corporaties, huur-

Deelgemeente Noord organseerden wij vanuit

ders(organisaties) en de politiek om de tafel

het wijkgebouw de Nieuwe Banier milieu-

krijgen rond het thema energiebesparing. Op

coachcursussen. Bewoners in de Ageniese-

8 oktober werd in Rotterdam de “Ronde tafel”

buurt werden gemotiveerd om met energiebe-

bijeenkomst georganiseerd.

sparing aan de slag te gaan. Het milieucentrum startte in het najaar 2013 reeds de cam-

Uitgangspunt bij de besprekingen zijn de afge-

pagne met het verspreiden van een Energie-

sloten convenanten tussen het rijk en de cor-

krant. In de winter 2013/2014 gingen we van

poraties over energiebesparing en labelspron-

start met de cursussen en voorlichtingen in de

gen. Via Aedes (de koepel van woningcorpora-

buurt.

ties) worden de energieprestaties van corpora-

Het project ‘Agniesebuurt opZuinig!’ werd in

ties bijgehouden. Deze zogenaamde ‘Shaere’

mei 2014 afgerond. Er kwam geen vervolg op.

gegevens dienen als uitgangspunt voor het gesprek.

Er werden de volgende activiteiten gerealiseerd in de Agniesebuurt: Stook je rijk! -

10 promotionele - en publieksgerichte activiteiten

Stook je Rijk is een samenwerkingsver-

-

3 cursussen van ieder 4 bijeenkomsten

band tussen de Gelderse -, Utrechtse -,

-

9 voorlichtings – en/of wijkbijeenkomsten

Overijsselse, Brabantse Milieufedera-

met bewoners

ties, de Milieucentra Amsterdam en

-

120 enquetes, huis aan huis 1 op 1

Rotterdam. Het ministerie EZ zorgt

-

Energiekrant Agniesebuurt,

voor een deel van de financiering.

oplage 2300 stuks

6.4 Stookjerijk

Website Stook je rijk: www.stookjerijk.nl

Samen met de natuur en milieufederaties uit

Verslag Rondetafel:

Overijssel, Utrecht, Gelderland, Brabant, Noord

http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/

Holland en de Woonbond organiseerde het

versnelling-van-energiemaatregelen-is-nodig/

milieucentrum ook in 2014 de energiecam-

Facebook: Stook je rijk

pagne ‘Stook je rijk’. Een landelijk energiebe-

Twitter: @Stookjerijk

14


7. Educatie

via Facebook en twitter maar kreeg nog niet de ‘sleutels van de borging’ in handen. Daardoor stagneerde het proces.Van borging, waar-

7.1 ¿?Dakennie¿?

bij schoolteams worden benaderd, was in

¿?Dakennie ¿? is een educatief programma

2014 geen sprake omdat een adequate over-

gericht op basisscholen van de Dakakker en

dracht en een minimale financiering ook in

het RMC. Het primaire doel is om kinderen op

2014 hiervoor ontbrak.

7.

de Dakakker te laten beleven en creëren . Thema’s zijn stadslandbouw, klimaatverandering,

Website Klimaatonderwijs: www.klimaaton-

wateropvang en gezond voedsel.

derwijs010.nl

Het programma werd in 2013 ontwikkeld in

Facebook: Klimaatonderwijs 010 Twitter: @Klimaat010

samenwerking met leerkrachten en de kinderen zelf. De Dakakker is een uitdagende locatie voor basisscholen. In ¿?Dakennie¿? worden de

7.3 Milieuvoorlichters

kinderen Dakboeren. Ze kunnen zaaien, oog-

De Rotterdamse – jongeren - Milieuvoorlich-

sten en planten. De kinderen maken ook

ters (RMV-ers) geven voorlichting over lucht-

vogelverschrikkers voor de Dakakker, een bij-

kwaliteit, klimaat, duurzaamheid op o.a. het

enhotel voor op het schoolplein en zaadbom-

voortgezet onderwijs. De RMV-ers organiseer-

men om in de buurt ‘te gooien’. De zaden voor

de in 2014 een aantal keer voorlichtingen in

de zaadbommen komen rechtstreeks uit de

het voortgezet onderwijs en er werden twee

Heemtuin op de Dakakker. Aan de hand van

cursussen Milieuvoorlichter georganiseerd. De

een snuffel- en zoekkaart verspreiden de kin-

website www.iederslucht.nl werd al in 2013

deren zich in duo’s om al doende, voelende,

geheel vernieuwd. Alle informatie, filmpjes en

ruikende, proevende en kijkende de meerkeu-

muziekclips zijn nu makkelijker vindbaar.

zevragen op te lossen omtrent bovengenoemde thema’s.

In 2014 werden twee cursussen georgani-

Het educatieprogramma biedt ook trainee- of

seerd. Hierbij hebben we 27 jongeren aan

stageplaatsen aan leerlingen in het voortgezet

meegedaan. In de cursus worden de thema’s

en hoger onderwijs. Vanuit extra financiële bij-

luchtkwaliteit, klimaat, duurzaamheid, mobili-

dragen van Volkskracht, deelgemeenten Noord

teit en innovatie behandeld. In 2014 hebben

& Delfshaven en de Rabobank waren wij gefa-

we de manier waarop de cursus wordt gege-

ciliteerd om 495 kinderen te ontvangen op de

ven aangepast aan de eisen van de heden-

Dakakker. Het hele voorjaar zijn de vrijwilligers

daagse jongeren. Wij merken dat de huidige

bijgestaan door honderden handjes en weten

generatie jongeren niet dezelfde benadering

nu zowel jong als oud dat je in steden perfect

vraagt als die in 2006. In 4 avonden gingen we

kan boeren op platte daken.

veel meer met de deelnemers in dialoog en lieten we ze debatteren over de genoemde thema’s. Met oefeningen werden de deelne-

7.2 Duurzame leerlijn

mers ook meer vertrouwd gemaakt met het

Het milieucentrum is gevraagd om de in 2013

voorlichten aan groepen. Wij waren tevreden

voor het voortgezet onderwijs gelanceerde

over de kennis van zaken en hoe de jongeren

doorgaande duurzame leerlijn klimaat, enrer-

de cursus gebruikten als kennisverbreding, les-

gie te borgen. Dat wil zeggen: de promotie en

materiaal of onderdeel van een scriptie of

het inhoudelijk op pijl houden van de website

stage.

www.klimaatonderwijs010.nl. Als afsluiting van beide cursussen werd er een De leerlijn werd door de Hogeschool Rotter-

excursie georganiseerd. Met de eerste groep

dam ontwikkeld. Het milieucentrum had hier-

zijn we gaan wandelen in het Klein Profijt en

in een ‘klankbordfunctie’. Het milieucentrum

leerde men veel bij over de oer-Hollandse

startte eind 2013 de sociale media campagne

landschappen langs de Rotterdamse Maas.

Werkverslag 2014 Werkplan 2014

15


Met de tweede groep zijn we een kijkje gaan nemen in Zwolle en leerde men alles over

NME coalitie

duurzaam bouwen en Earthship en natuurlij-

De Rotterdamse NME coalitie werd begin

ke speelplekken die ook kunnen dienen als

2013 opgestart op initiatief van wethou-

‘waterbuffering’ in steden. De milieuvoorlich-

der Alexandra van Huffelen en is samen-

ters ontvingen hun certificaat tijdens de Groe-

gesteld uit vertegenwoordigers van de

neconferentie,

dienst SenC, stichting de Speeldernis,

Promotiefilm Milieuvoorlichters:

BuurtLab, stichting Abela en het Rotter-

https://youtu.be/gkYViGliMRI

dams Milieucentrum en werd tot eind

https://youtu.be/joV4q66kiHo

2013 onafhankelijk voorgezeten door

Facebook: Rotterdams Milieuvoorlichters

conservator van het Natuurhistorisch Museum Kees Moeliker. De coalitie kreeg de opdracht te werken aan nieuw aan-

7.4 NME coalitie

bod, verbreding en vernieuwing van

De Natuur – en Milieueducatie (NME) in de

Natuur en Milieueducatie in Rotterdam.

stad is in beweging. Een aantal deelgemeenten is de afgelopen jaren gestopt met de gemeente als aanbieder van NME. Dit werd

(Hoogvliet). Hieruit ontstond het NME overleg.

mede ingegeven door bezuinigingen. Ook

Door deze ontwikkelingen zijn de doelen van

diverse bedrijfjes, ZZP-er en organisaties zoals

de coalitie wat verwaterd. In december werd

de Speeldernis, Ravottuh en Buurtlab organi-

vanuit het milieucentrum op opheldering

seren momenteel NME. Daarnaast hielden de

gevraagd mede omdat de afdeling SenC van

huidige deelgemeenten in maart 2014 op te

de gemeente (waar NME onder valt) bezig was

bestaan en vervallen budgetten voor NME aan

met een onderzoek naar de behoeften bij

de gemeente. Er ontstond dus een nieuwe

basisscholen zonder samenspraak met de coa-

situatie.

litie. Er werd besloten dat de NME-coalitie nauw zou worden betrokken bij het onderzoek

Wethouder duurzaamheid Van Huffelen wilde

en het vernieuwingsproces voor NME in Rot-

in de vorige collegeperiode onderzocht hebben

terdam. De coalitie hoopt op deze manier

hoe het NME-aanbod kon worden verbeterd

samen met de gemeente een breder draagvlak

en of er een minimaal basisaanbod kan komen

te kunnen creëren voor vernieuwende NME-

voor alle kinderen van het basisonderwijs in

initiatieven in Rotterdam.

de stad met naast dit basispakket een NMEplus-pakket voor zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs. Wij werkten in 2013,

7.5 Oudeland

onder voorzitterschap van de conservator van

Sinds maart zijn we samen met de coalitie-

het Natuurhistorich Kees Moeliker, samen in

partners (zie 7.4) aan de slag met het ontwik-

een NME-coalitie aan een nieuwe opzet voor

kelen van een Natuur – en Milieueducatiepro-

de Natuur en Milieueducatie in Rotterdam en

gramma voor Oudeland (Hoogvliet). We heb-

het NME basis – en pluspakket. In 2014 kreeg

ben onze kennis en vaardigheden ingezet voor

dit een vervolg maar nog geen duidelijke con-

de ontwikkeling van een nieuw NME-aanbod

clusie ook financiering bleef onduidelijk.

voor dit gebied. Als één van de deelnemende partijen hebben wij de behoefte en wensen

Wel werd er budget vrij gemaakt voor een

van met name de professionals in de wijk in

NME-programma in Hoogvliet. De NME-coali-

kaart gebracht. Ook heeft het milieucentrum

tie werd gevraagd samen dit programma

meegewerkt aan het behoefteonderzoek

invulling te geven. Middels een bottum up

waarin via spel de behoeften en wensen van

strategie wilde men aantonen hoe je NME

kinderen in de wijk werden gepeild. Dit onder-

opzet in een wijk als Hoogvliet. Hierin stond

zoek werd in november 2014 afgerond en het-

de behoefte van de inwoners voorop en wordt

geen leidde tot subsidieversterking voor de

gestreefd naar nieuwe samenwerkingsverban-

verdere uitwerking en uitvoerig van het NME-

den tussen de klusters Stadsontwikkeling en

programma. Nu de uitvoering in 2015 zal star-

Maatschappelijk Ondersteuning, de GGD en

ten, laten we het project los en zullen wij

lokale organisatie en - initiatieven in Oudeland

enkel nog fungeren als lid van de NME coalitie.

16


8. Milieucommunicatie

8.

Het Milieucentrum blijft zeer actief op

mogelijkheid om standpunten en activiteiten bekend te maken. In 2014 is begonnen met een nieuwe nieuwsbrief opzet via MailPoet.

internet. Ook in 2014 werd een aantal twitterFacebookpagina’s. Alleen al op twitter volgen

8.3 Websites/facebook- en twitteraccounts

ruim 12.000 mensen het @Milieucentrum,

Naast de websites www.milieucentrum.

accounts bijgehouden en gestart met nieuwe

@Duurzamestad, @Tuinenwedstrijd,

rotterdam.nl en www.groeneagenda.nl heeft

@D_akkers, @Klimaat010, @Parken010,

het milieucentrum nog een aantal websites

@OpZuinig, @VvEsmetenergie, @RdamsePar-

gericht op specifieke doelgroepen, zoals

ken. Ook het aantal volgers van de diverse

www.dakker.nl, www.opzuinig.nl en

Facebook(like)pagina’s nam toe.

www.rotterdamseparken.nl (vanuit het Parkenoverleg). De Milieuvriendelijke tuinen-

Een goede communicatie met de achterban,

wedstrijd stopte eind 2013 maar de website

het publiek en de beleidsmakers/politiek is

www.milieuvriendelijketuin.nl blijft wel ‘in de

voor het RMC van groot belang. Het RMC

lucht’. Speciaal voor jongeren werd in 2007 de

maakt gebruik van diverse communicatie-

website www.iederslucht.nl gestart. In 2013

middelen waarvan een groot deel de laatste

werd deze jongerensite geheel vernieuwd en

jaren naar ‘digitaal’ is opgeschoven.

omgezet naar Wordpress. Ook werd er veelvuldig door het milieucen-

8.1 Groene Agenda

trum getwitterd op de accounts @milieucen-

Helaas viel het doek voor de gedrukte Groene

trum, @milieudivers, @opzuinig, @Duurzame-

Agenda in 2011 vanwege een bezuiniging op

stad, @Tuinenwedstrijd, @d_akkers, @Par-

9.

het basisbudget. De agenda werd nog drie

ken010 en @Vvesmetenergie en ‘ge-face-book-

keer verspreid in 2011 in de hele regio Rijn-

ed’ op de pagina’s Rotterdams Milieucentrum,

mond, in een oplage van 12.000 stuks. In 2012

Dakakkers, opZuinig, Rotterdams Milieuvoor-

stopte de papierenverspreiding helemaal. In

lichters, Klimaatonderwijs010, Groene Agenda

2013 zijn de eerste digitale agenda’s verspreid

en Rotterdamse VvE’s met energie.

en de informatie is uiteraard nog steeds op de website te vinden. Naast de website en de digitale nieuwsbrief is er nu ook een facebookpagina ‘Groene Agenda’.

9. Landelijk overleg

Ook wordt nagedacht over een GroeneAgen-

Milieucentra

daApp. De Groene Agenda is ook in haar nieu-

In 2014 overlegden de directeuren van de vier

we vorm gericht op een breed publiek en biedt

grootstedelijke Milieucentra (Amsterdam, Rot-

vele groene activiteiten aan in de Rijnmondre-

terdam, Den Haag en Utrecht) in totaal vier

gio en verbindt op die manier de groene

keer met elkaar. Het kwam tot uitwisseling

gebieden rond de stad met de mensen in de

van informatie, waarbij ook mogelijke samen-

stad zelf en maakt promotie voor de groene

werkingsprojecten werden besproken. Ook

en duurzame activiteiten. De website blijft in

organiseerden de vier centra de jaarlijkse

de lucht, zie www.groeneagenda.nl.

Milieucentrumdag.

8.2 Rotterdamse Milieucourant

Stook je rijk

De Rotterdamse Milieucourant (RM-courant) is

Het RMC in 2014 overlegden regelmatig met

een digitale nieuwsbrief die naar ruim 2300 e-

het Amsterdams Milieucentrum, de Gelderse,

mailadressen wordt verstuurd. De courant is

Overijsselse en Utrechtse Milieufederatie en

gericht op mensen met belangstelling voor

de Woonbond over het samenwerkingsproject

natuur en milieu en biedt vooral Rotterdamse

‘Huurders op de bres voor hogere energiela-

onderwerpen aan. De RM-courant is voor het

bels’ oftewel ‘Stook Je Rijk’ (zie 2.2.3 in dit

RMC en onze achterbangroepen ook een

werkverslag).

Werkverslag 2014 Werkplan 2014

17


Bijlage 1 jaarverslag 2014 RMC Overzicht groepengelden 2014: (in willekeurige volgorde)

Werkgeld: stg. Natuurbesch. Vlinderstrik Tuin op de Pier Stichting Steensoep Natuurteam Alexander Ambrosiusgilde Stichting Dakpark Adem in Rotterdam Stichting Bloeiende Stad Florawerkgroep Rotterdam

Projectgelden: Schieveenstraat, Klimaatstraat Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik Dik Ketstraat, Klimaatstraat Bomenridders, educatief aanbod Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik Rover en Fietsersbond, debat Voedseltuin, Groene Vogel BroodNodig Eetbaar Rotterdam, ERGroeit manifestatie Stichting Steensoep Ambrosiusgilde VTV Nooitgedacht Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam Better Future Factury/BroodNodig Adem in Rotterdam Stichting Bloeiende Stad Stichting Acteursgroep Projectgeld, Klimaatstraat, Schieveenstraat Stichting BroodNodig Vrijwilligersgroep de Dakakker Rotterdams Milieuvoorlichters, jongeren

18


Toelichting Projectgelden2014:

Eetbaar Rotterdam De stichting Eetbaar Rotterdam organiseerde in

Schieveenstraat

2014 weer een succesvolle editie van de manifesta-

Een bedragje werd beschikbaar gesteld voor de cam-

tie ‘ER-Groeit’. De groepengelden werden aange-

pagne ‘ledlampjes voor de voedselbank’ i.s.m. de

wend voor de organisatie van dit evenement dat

Voedselbank.

ook in 2014 veel bezoekers trok.

Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik

Stichting Steensoep

Bijdrage aan de activiteiten t.b.v. de Parkenmaand..

Een bijdrage aan een scala aan activiteiten van de stichting gericht kinderen. De bijdrage vanuit de

Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik

groepengelden is vooral bestemd voor het profileren

Deze stichting gebruikt het projectgeld vooral voor

van de stichting.

het in stand houden van de website en de (digitale) nieuwsbrieven ten behoeve van de achterban (aan

Ambrosiusgilde:

de Noordrand van Rotterdam).

De bijdrage voor de organisatie van de imkercursus.

Dik Ketstraat

VTV Nooitgedacht

De Dik Ketstraat organiseerde diverse activiteiten in

Ten behoeve van de jubileumuitgave – 100 jaar

het kader van de landelijke Klimaatstraatcampagne

volkstuin.

2013 – 2014 mede gericht op de ‘verspreiding’ van

Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam

zonnepanelen in hun buurt.

De stichting maakte wederom een korte video-

De Bomenridders

impressie.

De Rotterdamse Bomenridders ontwikkelde een educatief aanbod voor basisscholen over bomen en

Adem in Rotterdam

vroegen hier als opstart een kleine bijdrage voor

Deze bewonersgroep voert actie voor schonere lucht

aan.

in Rotterdam-west en weet hiermee zeer goed de media te ‘bespelen’. De groepenbijdrage was

ROVER

bedoeld voor een van de activiteiten van de bewo-

ROVER (organisatie van reizigers in het openbaar

nersgroep.

vervoer) en de Fietsersbond organiseerden in opmars naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014

Stichting Bloeiende stad

een debat over ‘schoon verkeer’. Hier leverde de

Een bijdrage aan de opstart – en oprichtingskosten

groepengelden ook een bijdrage aan t.b.v. de huur

van de stichting ‘Bloeiende Stad’.

van de ruimte en techniek.

Stichting Acteursgroep Voedseltuin

Bijdrage aan de filmproductie ‘The New Forest’ van

De Voedseltuin ontving in december 2014 de groene

Wunderbaum.

vrijwilligersprijs ‘de Groene Vogel’. Met de bijdrage van € 1000,— organiseert de stichting een activiteit

Vrijwilligersteam de Dakakker

met en voor de vrijwillige medewerkers van de

Zo’n 15 vrijwilligers (en nog eens 25 mensen op de

Voedseltuin.

wachtlijst) houden wekelijks (in het seizoen) het ‘landbouwdak’ op Het Schieblock bij. De financiering

BroodNodig

is ingezet ten behoeve de directe vrijwilligerskosten

De stichting BroodNodig werd in 2014 opgezet met

zoals ‘catering’ en het jaarlijkse dakevenement

een campagne rond voedselafval (met name brood-

Oogstfeest.

afval) als doel. Een van de activiteiten is het broodafval meer waarde te geven door broodafval te

Rotterdams Milieuvoorlichters

benutten t.b.v. van de productie biogas. De stichting

De Milieuvoorlichters zijn jongeren die voorlichting

gebruikte de middelen voor het organiseren van een

geven op VO-scholen en bij sociaal culturele instel-

conferentie over voedselafval, het doen van onder-

lingen in de stad. De financiering vanuit de ‘groe-

zoek en de oprichting en profilering van de eigen

pengelden’ werd ingezet ten behoeve van een excur-

organisatie.

sie naar Earthship Zwolle.

Werkverslag 2014

19


Bijlage 2 jaarverslag 2014 RMC Aangesloten groepen (in willekeurige volgorde): 1. De Bomenridders 2. Stichting Ark 3. Stichting Van de Boer 4. Stichting Pro Groen 5. Stichting Natuur Cultuur en Bewegen 6. KNNV Rotterdam 7. Het Groenpunt 8. Recyclicity/2012 Architecten 9. Stichting Studio Hergebruik 10. Stichting Owaze 11. Zweth Kandelaar Front 12. Atalanajongeren 13. Werkgroep Woonmilieu Provenierswijk 14. Weidevogelgroep Schieveen 15. Vogelklas Karel Schot 16. Vogelasiel De Houtsnip 17. Vogel, vleermuizen en vlinderwerkgroep Noordrand 18. Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand 19. Ambrosiusgilde Rotterdam 20. Arboretum Hoogvliet 21. Arboretum Trompenburg 22. Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 23. Botanische Tuin Kralingen 24. Natuur in Kaart 25. Bewonerorganisatie Cool, werkgroep wijktuinen 26. Dierenbescherming Rijnmond 27. Egelopvang Odilia 28. Werkgroep Eschpolder 29. Fietsersbond, afd. Rotterdam 30. Stichting Gezond Overschie 31. Greenpeace regio Rijnmond 32. Vereniging Tegen Milieubederf 33. IVN Rotterdam 34. Werkgroep Kerk en Milieu 35. Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam 36. Milieudefensie, afdeling Rotterdam 37. Natuurpad Hillesluis 38. Moeras IJsclubstraat 39. NIVON Rotterdam 40. Aktiegroep Het Oude Westen 41. Ecoteam Insulinde 42. Wijkorgaan Stadsdriehoek, wijktuinengroep 43. Stichting Natuurlijk Zuiderpark 44. Werkgroep Rotterdams wandelpadennetwerk 45. Tunesisch Forum/Arabische Milieuacademie 46. Werkgroep MilieuDivers 47. Stichting So Mi Tan

20


48. De Speeldernis, natuurspeeltuin 49. Stichting Behoud Zestienhovensepark 50. Rotterdamse Duurzaamheidsclub 51. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek 52. VTV Tuinderslust 53. Wereldnatuurfonds Rotterdam 54. Rotterdamse Bond van Volkstuinders/RBVV 55. Stichting SCRAP 56. Stichting Rotte-Verband 57. Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik 58. Vogels op Zuid 59. Wijknatuurteam Alexanderpolder 60. Wijktuingroep Ommoord 61. PIW Kralingen 62. 3VO Rotterdam 63. Anti Bulderbaan ComitĂŠ 64. ROVER Vereniging van Reizigers Openbaar Vervoer (afd. Rotterdam e.o.) 65. Bewonersgroep Bergpolder Blijdorp 66. Stichting Afri (Jongerenorganisatie Zuid) 67. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord (MVCN) 68. Stichting voor vernieuwing en participatie 69. Dona Daria, werkgroep binnengroen, buitengroen 70. Parkenoverleg (overlegplatform) 71. Ommoordseveld Open en Groen 72. Stichting Aquarius 73. Natuurspeelplaats Ruige Plaat 74. Euroster, Rotterdamse weer- en sterrenkundegroep 75. Platform Regioparken Rottemeren A13/A16 76. Blijstroom 77. Stichting Energie Transitie Rotterdam (SER010) 78. Vliegwiel Hillevliet 79. Actiegroep Rijnmond Greenpeace 80. Groep van de Zeroplastikweek

Werkverslag 2014

21


Bijlage 3 - jaarverslag 2014 RMC De organisatie in 2014 Vestiging: Schiekade 189 (unit 302) 3013 BR Rotterdam Tel. 010-465 64 96 e.mailadres algemeen: info@milieucentrum.rotterdam.nl www.milieucentrum.rotterdam.nl Bestuursleden in 2014: Patrick van Klink, secretaris (voorzitter) Sanne Castro (penningmeester) Rob Lathouwers, vertegenwoordiger achterbanorganisaties Huib Poortman, vertegenwoordiger achterbanorganisaties Karin Oppelland Wiel Senden Bijzondere functies 2014: Marius Huender (voorzitter Parkenoverleg)

Personeel in 2014: Emile van Rinsum, directeur, beleidsterreinen klimaat, energie en lucht

32 uur

e.vanrinsum@

24 uur

m.hacene@

28 uur

w.bauman@

16 uur

a.vandevenne@

Mohamed Hacene, beleidsterreinen milieu en diversiteit Wouter Bauman, beleidsterreinen stadsnatuur en ruimte Angelique Vandevenne, Beleidsterreinen educatie, energiebesparing Accountant: Ton Spruit, van Huizer en van Ieperen Projectmedewerkers in 2014: Frans Vermeer, website, webmaster, digitale opdrachten Joost van Tour, productie Klimaatstraatfeest, Groene Conferentie Mimi Slauerhoff, opZuinig! cursussen / VvE’s met energie Anna Maria Carbonaro, opZuinig! cursussen Layla Hacene, opZuinig! cursussen Drukwerk en vormgeving: Argus, www.argus-rotterdam.nl

22


Bijlage 4 jaarverslag 2014 RMC Bezoek websites en domeinnamen www.milieucentrum.rotterdam.nl Gemiddeld in 2014:

153.318 hits per maand

Gemiddeld in 2014:

7.531 visits (bezoekers) per maand

www.groeneagenda.nl Gemiddeld in 2014:

27.782 hits per maand

Gemiddeld in 2014:

5.399 bezoekers per maand

Twitter @Milieucentrum volgers:

4.000

Twitter @Duurzamestad volgers:

4.200

Twitter @D_akkers volgers:

2.300

Twitter @Tuinenwedstrijd volgers:

191

Twitter @opZuinig volgers:

850

Twitter @Parken010:

230

Twitter @Vvesmetenergie:

200

Facebook likepagina Rotterdams Milieucentrum:

2.000

Facebook likepagina Dakakkers:

2.100

Facebook likepagina Opzuinig:

176

Facebook likepagina Rotterdams Milieuvoorlichters:

206

Facebook likepagina Groene Agenda: Facebook likepagina Klimaatonderwijs010:

1.300 250

De volgende domeinnamen zijn al dan niet actief in RMC-eigendom: www.degroeneagenda.nl www.milieudivers.nl www.dakakker.nl www.dakakkers.nl www.milieuvriendelijkstetuin.nl www.atalantajongeren.nl www.klimaatwant.nl www.klimaatwand.nl www.koopregionaleproducten.nl www.koopregionaleprodukten.nl www.rotterdamseparken.nl www.rotterdamserondjes.nl www.rotterdamseklimaatactie.nl www.rotterdamclimateaction.nl

RMC heeft ook een YouTube kanaal.

Werkverslag 2014

23Werkverslag 2014

25


26


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.