Recenzija: Herta Filiplić Stojanović, prof. def., spec. klin. logopedije

Page 1

Monografija dr. Tanje Černe je napisana z jasnim strokovnim jezikom in prepričana sem, da bo našla pot do širšega kroga bralcev. V tej monografiji so podana natančna pojasnila in praktične metode pomoči otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami med šolanjem.

Avtorica opozarja na pogosto spregledano govorno-jezikovno motnjo (razvojno jezikovno motnjo).

Otroci z govorno-jezikovno motnjo imajo težave v govorjenem in pisanem jeziku, in to na področju razumevanja in izražanja. Pogosto imajo motnjo artikulacije glasov, slabše razvito fonološko zavedanje in skromnejše besedišče. Ti otroci so bolj rizični za razvoj disleksije, disortografije in disgrafije. Zato je treba vsakega otroka z govorno-jezikovnimi težavami obravnavati kot rizičnega za razvoj specifičnih učnih težav.

Opismenjevanje je kompleksen proces, ki se začne že pred formalnim izobraževanjem. Traja dolgo in zahteva poučevanje. V odnosu na začetek formalnega poučevanja se obdobje opismenjevanja lahko razdeli na predbralno in bralno obdobje. Predbralno obdobje pretežno določa zgodnja pismenost; ta zajema spretnosti, ki so napovedniki veščine branja v kasnejšem šolskem obdobju. Te spretnosti se pridobijo pred formalnim poučevanjem veščin branja in pisanja. Med njimi so posebno pomembne: fonološko zavedanje, besedišče, pripovedovalna zmožnost, zanimanje za pisano besedilo (slikanice, knjige) in poimenovanje grafemov (črk). Pogosto so otroci z jezikovno motnjo v predšolskem obdobju neprepoznani ali pa njihovi starši menijo, da bodo otroci te težave z dozorevanjem prerasli. Zaskrbljenost se najpogosteje pojavi, ko je otrok že v šoli in že ima pomembne težave z opismenjevanjem, razumevanjem napisane vsebine, usvajanjem novih znanj in na splošno z učenjem. Jezikovna motnja je namreč prisotna tudi v šolskem obdobju.

Pri govornih, jezikovnih in komunikacijskih motnjah je ključno zgodnje odkrivanje in potem vključitev otroka v terapevtsko obravnavo. S terapevtsko obravnavo se motnje omilijo in otrok pridobi določene spretnosti, ki mu v šoli olajšajo proces opismenjevanja in učenja.

Učitelji, strokovni delavci in študenti različnih študijskih smeri bodo v tej monografiji našli dragoceno znanje, pomoč in podporo. Ob informacijah in spoznanjih iz monografije bodo lahko pri otrocih in mladostnikih lažje prepoznali motnje ter pravočasno pristopili k njihovemu reševanju.

Herta Filiplić Stojanović, prof. def., spec. klin. logopedije

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.