Page 1

LUKIO-OPAS

Lappeenranta 2022

1


SISÄLTÖ Lukio-opas 2022 TERVETULOA LUKIOON Terveisiä tutoreilta! Hyvinvoiva lukiolainen Lukio-opinnot pähkinänkuoressa Oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste Lukioiden tiedelinja Uniori – Lappeenranta Junior University Etelä-Karjalan urheiluakatemia 

4 6 8 10 18 20 22 24

LUKIODEN ESITTELYT Kimpisen lukio Lappeenrannan Lyseon lukio Itä-Suomen suomalais-­venäläisen koulun lukio Etelä-Karjalan IB-lukio 

26 28 30 32

NÄIN HAET LUKIOON Lukioiden ainevalintakortti Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen 

34 35 35


TERVETULOA lukioon

LAPPEENRANNASSA TOIMIVAT LUKIOT Kimpisen lukio

Lappeenrannan Lyseon lukio

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio (ISK) Etelä-Karjalan IB-lukio (IB)

4


Lukioiden opetussuunnitelman tavoitteena on hyvinvoiva, tasapainoinen ja s­ ivistynyt lukiolainen. Lukiossa r­ akennetaan entistä ahkerammin y­ hteyksiä ­ympäröivään maailmaan. Pääset kehittämään valmiuksiasi

­jatko­-opintoihin, työelämään, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Saat eväitä omaksua, yhdistää ja käyttää tietojasi ja taitojasi sekä soveltaa oppimaasi monipuolisesti myös oppiainerajojen yli.

Lukio-opinnoissa huomioidaan yksilölliset

tarpeesi, tuetaan oppimistasi ja hyvinvointiasi sekä kestävän tulevaisuuden rakentumista. Opiskeltavia oppiaineita esitellään tässä oppaassa. Lukiossa opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opinnot suoritetaan moduuleista koostuvissa opintojaksoissa.

Tässä oppaassa kerrotaan lukio-opinnoista ja esitellään Lappeenrannassa toimivat lukiot.

Lukiot tarjoavat valtakunnallisten pakollisten

ja valinnaisten opintojen lisäksi myös laajan v­ alikoiman koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja. Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio ISK ja IB-lukio toimivat Lyseon lukion tiloissa.

Lukiosta saat hyvät eväät elämään!

5


TERVEISIÄ tutoreilta!

”Lukiota ei tarvitse pelätä. Siellä opit ­paljon uutta ja tulevaisuuttasi suunnitellaan yhdessä.” 6


Hei tuleva lukiolainen! Eikö olisikin mah­tavaa saada valko­lakki? Eikö olisi kiva saada tietoa ja ­osaamista ­tulevaisuuden ­suunnitteluun? Lukio on mahtava paikka juuri sinulle.

Se tarjoaa ja avaa ovet moniin erilaisiin mahdollisuuksiin. Lukioon tullessasi sinua on vastassa upea tukitiimi: me tutorit, opettajat ja opinto-ohjaajat. Lukiossa on erilaista kuin peruskoulussa. Uutta tietoa ja asiaa tulee paljon, mutta siihen tottuu nopeasti. Lukio tarjoaa kuitenkin myös paljon muuta opiskelun rinnalla. Uusiin ihmisiin on helppo tutustua, ja kavereita saa varmasti. Kukaan ei jää yksin! Sen varmistaa myös ykkösluokkalaisten ryhmäyttäminen, joka järjestetään aina lukuvuoden alussa. Lukiosta saat myös uusia ja ainutlaatuisia kokemuksia sekä mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät sinua tulevaisuudessa. Pitää muistaa, että lukioon tullessa kaikki ei kuitenkaan muutu. Jokaisessa oppiaineissa on paljon uutta, mutta myös jotakin vanhaa sovellettuna uuteen tietoon. Lukiossa pääset itse valitsemaan opintoja mielenkiinnon kohteidesi mukaan pakollisten opintojaksojen lisäksi. Lukion ei kuitenkaan tarvitse viedä kaikkea aikaasi. Kaverit, vapaa-aika ja harrastukset ovat yhtä tärkeitä ja hyvää vastapainoa opiskelulle. Lukiota ei tarvitse pelätä. Siellä opit paljon uutta ja tulevaisuuttasi suunnitellaan yhdessä. Lukiosta saat tukea tiukkoihin tilanteisiin ja vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin. Lukio on hyvä paikka löytää suunta mieluiselle tulevaisuudelle, ja tulevaisuuden rakentamiseen myös tarjotaan hyvät eväät. Nähdään lukiossa!

TUTORIT - EEVI & JATTA 7


HYVINVOIVA lukiolainen

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA: opiskelusuunnitelma

ylioppilastutkintosuunnitelma

jatko-opinto- ja urasuunnitelma

8


Tavoitteenamme on tukea s­ inua lukio-opintojesi suorittamisessa sekä edistää hyvinvointiasi ja j­aksamistasi. Lukiolaisena sinä rakennat identiteettiäsi tunnistamalla vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi sekä laadit lukio-­ opinnoistasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opit tietämään, mitkä asiat tukevat hyvinvointiasi ja tuottavat iloa. Saat epävarmuuden sietokykyä, sinnikkyyttä ja luottamusta tulevaisuuteen. Toimit aktiivisesti oman ja toisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi. Opiskelijana saat tarpeittesi mukaista henkilökohtaista ohjausta:

Aineenopettaja ohjaa sinua opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja auttaa kehittämään oppimisen taitoja. Lisäksi aineenopettaja tukee sinun jatkoopintovalmiuksiasi ja työelämätuntemustasi oman oppiaineensa osalta korkea­koulujen ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä. Opinto-ohjaaja ohjaa sinua lukio-opinnoissasi sekä

antaa jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta.

Erityisopettaja puolestaan on tukena­si oppimisen haasteissa ja niissä tarvittavissa tukitoimenpiteissä.

Oppimisen tuella tarkoitetaan yhteisöllisiä

Hyvinvointi, kansain­välisyys, ­ korkeakoulu- ja ­työelämäyhteistyö

KANSAINVÄLISYYS:

Lukiolaisena saat monipuolisia kokemuksia toimia kansainvälistyvässä maailmassa. Pääset osallistumaan kansainväliseen toimintaan sekä kotimaassa että ulkomailla osallistumalla projekteihin, opintojaksoihin tai vaihto-opiskeluun. Kartutat kansainvälistä osaamistasi eri oppiaineiden, niiden välisen yhteistyön sekä laajaalaisen osaamisen kautta. Monipuolinen kielitarjonta ja sitä kautta eri kulttuurien tuntemuksen syventäminen ovat olennainen osa kansainvälistä osaamistasi.

KORKEAKOULUYHTEISTYÖ:

Lukiossa saat tietoa ja kokemuksia korkeakoulu­ opiskelusta. Tavoitteena on sujuvoittaa siirtymistäsi lukiosta korkea-asteen opintoihin ja edelleen työelämään. Korkeakouluopintoihin liittyviä asioita harjoitellaan eri oppiaineissa. Lukiossa osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi sinun on mahdollista suorittaa lukiolaisille suunnattuja opintoja korkeakouluissa ja yliopistoissa.

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ:

Lukion opetus järjestetään siten, että saat tutustua uusiin työn ja yrittäjyyden muotoihin muodostaaksesi käsityksen siitä, millaista osaamista nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan. Lukiolaisena sinun yrittäjyys- ja työelämävalmiuksiasi syvennetään eri oppiaineissa osana opintojaksoja ja opintojen ohjausta sekä muussa lukion toiminnassa. Työelämäyhteistyön tarkoituksena on auttaa sinua selkeyttämään jatko-opintosuunnitelmaasi.

ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja, sinun yksilöllisiin tarpeisiisi vastaamista sekä myönteisen palautteen antamista.

9


LUKIO-OPINNOT pähkinänkuoressa

tioin en v n in vi Hy saam o

Monitieteinen ja luova osaaminen

10

Globaali- ja kulttuuriosaaminen Vuorovaikutusosaaminen

Eettisyys ja ympäristöosaaminen

LAAJA-ALAISTA OSAAMISTA

Yhteiskunnallinen osaaminen


Laaja-alainen osaaminen Lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Sinulla on tukena oma ohjausryhmäsi ja ryhmänohjaajasi lukiovuosien ajan. Lukio-opintosi koostuvat henkilökohtaisista ainevalinnoistasi. Lukion tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden keskeisten sisältöjen hallintaa myös kehittää laajaalaista osaamista. Laaja-alainen osaaminen tukee opiskelijoiden kriittisen ajattelun, yhteistyötaitojen, luovan ongelmanratkaisun, oppimaan oppimisen ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä.

”Kaikkia oppiaineita yhdistää laaja-alaisen osaamisen aiheet.”

11


OPINTOPISTEET ja opintojaksot OPINTOJAKSOT

Oppiaine 1 2 op

3 op

Oppiaine 2 1 op

4 op

Oppiaine 3 2 op

2 op

Oppiaine 1+2+3 4 op Lukiossa opiskellaan lukion oppimäärä ja valmennetaan opiskelija ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan vähintään 150 opintopistettä, joista lyhyen matematiikan opiskelijoilla pakollisia opintoja on 94 opintopistettä ja pitkän matematiikan opiskelijoilla 102 opintopistettä. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja suoritetaan vähintään 20 opintopisteen edestä. Nämä opinnot syventävät pakollisilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Näiden lisäksi lukiossa opiskellaan myös koulukohtaisia valinnaisia opintoja. Valtakunnalliset ja koulukohtaiset valinnaiset opinnot valitaan oman kiinnostuksen ja ylioppilastutkintosuunnitelman mukaisesti. Ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin.

12

Lappeenrannan lukiot ovat muodostaneet opintojaksoja, jotka voivat olla laajuudeltaan ja muodoltaan erilaisia. Opintojaksot voivat muodostua yhdestä tai useammasta oppiaineesta. Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Monen oppiaineen yhteisessä opintojaksossa jokaisesta aineesta annetaan oma arvosana. Lukion oppimäärä tavoitesuoritusaika on kolme vuotta, mutta opintoihin voidaan käyttää 2-4 vuotta. Lukioiden lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Jokainen periodi päättyy päättöviikkoon. Oppituntien pituus on 75 minuuttia. Lukio-opintoihin luetaan hyväksi muualla suoritettuja opintoja.


TOINEN KOTIMAINEN KIELI JA VIERAAT KIELET

62 opintopistettä, joista 22 pakollisia ja 40 valtakunnallisia valinnaisia Lukioaikana hankittu monipuolinen kielitaito on hyödyksi niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Monilla aloilla ja monissa työtehtävissä tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Jatko-opinnoissa on mahdollista jatkaa kielten opiskelua. Myös osa tenttikirjallisuudesta ja opetuksesta voi olla vieraskielisiä. Korkeakouluissa ja yliopistoissa suoritetaan pakollisia toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen opintoja. Kielitarjonta Opiskelijalle on tarjolla 7 vierasta kieltä A-kielet: englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä B1-kieli: ruotsi B2-kielet: espanja, ranska, saksa, venäjä B3-kielet: espanja, italia, ranska, saksa, venäjä Ammatteja: tulkki, kielenkääntäjä, opettaja, tutkija, matkailuala, kaupan ala, finanssiala

Valinnaiset kielten ryhmät toteutetaan joko omassa ­lukiossa tai lukioiden yhteisenä ryhmänä. Merkitse ainevalintakorttiin huolellisesti haluatko jatkaa peruskoulussa aloittamaasi vierasta kieltä!

REAALIAINEET

100 opintopistettä, joista 34 pakollista ja 66 valtakunnallisia valinnaisia Reaaliaineita kannattaa opiskella oman kiinnostuksen ja jatko-opintosuunnitelman mukaisesti. Joillakin aloilla tiettyjen reaaliaineiden hallitsemisesta on hyötyä: esimerkiksi lääketieteen opinnoissa biologiasta, kemiasta ja fysiikasta, teknillisillä aloilla fysiikasta ja/tai kemiasta. Ainereaalikokeista saa eri määrän pisteitä jatko-opintoihin hakeutuessa. Valintakokeet saattavat perustua tietyn reaaliaineen opintoihin. Ammatteja: pappi, psykologi, proviisori, arkeologi, ekonomi, geologi, upseeri, biologi, kemisti, meteorologi, opettaja, ravitsemusterapeutti, kuraattori, sosiaalityöntekijä, sosionomi, asianajaja, metsänhoitaja, fyysikko

13


ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

18 opintopistettä, joista 12 pakollisia ja 6 valtakunnallisia valinnaisia Hyvä äidinkielen taito on perusta kaikissa ammateissa. Se antaa eväät muun muassa sujuvaan tekstin tuottamiseen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoihin. Äidinkielen ylioppilastutkinnon arvosana huomioidaan jatko-opintoihin hakeutuessa lähes kaikille aloille. Ammatteja: toimittaja, dramaturgi, opettaja, ­tiedottaja, kirjailija

MATEMATIIKKA

Pitkä matematiikka 26 opintopistettä, joista 20 pakollisia ja 6 valtakunnallisia valinnaisia Lyhyt matematiikka 16 opintopistettä, joista 12 pakollisia ja 2 valtakunnallisia valinnaisia Matematiikan ylioppilastutkinnon arvosanasta saa pisteitä usealle alalle, etenkin haettaessa teknillisille ja matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Ammatteja: lääkäri, proviisori, diplomi-insinööri, ­arkkitehti, opettaja, ekonomi, liikennelentäjä, analyytikko

TAITO- JA TAIDEAINEET

26 opintopistettä, joista 10 pakollisia ja 14 valtakunnallisia valinnaisia Jos suunnittelet jatko-opintojasi taide-, liikunta- ja opetusaloilla, kannattaa hankkia vahva perusta opintojen ja harrastusten kautta. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja esimerkiksi kuvataiteissa, musiikissa ja liikunnassa. Taide- ja liikunta-alojen pääsykokeet mittaavat soveltuvuutta ja taipumusta alalle. Ammatteja: graafikko, medianomi, muusikko, näyttelijä, tanssija, opettaja, taiteilija, valmentaja, copywriter, ­teollinen muotoilija, sisustusarkkitehti

14


Lukiokoulutuksen tuntijako

Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot OPPIAINE TAI AINERYHMÄ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (tai suomi toisena kielenä) KIELET

A-kieli, alkavat alaluokilla

B1-kieli, toinen kotimainen eli ruotsi

muut kielet: B2-kielet alkavat yläluokilla ja B3-kielet lukiossa MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT Matematiikan yhteiset opinnot

Pakolliset opintopisteinä

Valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä op

12

6

12

4

10

2

4

16+16

lyhyt oppimäärä

10

4

Biologia

4

6

Fysiikka

2

12

Filosofia

4

4

Historia

6

6

pitkä oppimäärä

Maantiede Kemia

HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET OPINNOT Psykologia Yhteiskuntaoppi

Uskonto tai elämänkatsomustieto Terveystieto

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPINNOT Liikunta

Musiikki *

Kuvataide * OPINTO-OHJAUS

TEMAATTISET OPINNOT PAKOLLISET OPINNOT TAI OPINTOJAKSOT

18

2 2

2 6 4 2

6 8

8 2 6 4

4

6

2 tai 4

4

2 tai 4 4

4

6

94 tai 102

VALTAKUN. VALINNAISET OPINNOT VÄHINTÄÄN OPINTOPISTEET YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN

6

20 150

15


YLIOPPILAStutkinto 1. VUOSI lukio alkaa

2. VUOSI

joululoma

kevään yo-kirjoitukset

joululoma 5 periodia

3. VUOSI

lomille /töihin

5 periodia

vanhojen tanssit

joululoma lukuloma

5 periodia syksyn yo-kirjoitukset

penkkarit

kevään yo-kirjoitukset

lomille /töihin /lukemaan

pääsykokeita/ töitä/ lomailua

Ylioppilastutkinnon tarkoituksena on selvittää, miten hyvin lukiolainen osaa soveltaa ­oppimaansa. Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. ­Lukiolainen voi suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään k­ olmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Yhtenä koepäivänä voit osallistua yhden reaaliaineen kokeeseen. Jos hajauttaa tutkinnon, voi kirjoittaa useampia reaaliaineita.Samana koepäivänä olevat reaaliaineet näet taulukosta. Lyhyitä kieliä voi halutessaan kirjoittaa kaksi samana päivänä. A-kielet kirjoitetaan eri tutkintokerroilla.

16

Lisätietoja ylioppilastutkinnosta löydät osoitteesta:

www.ylioppilastutkinto.fi

Testaa tuleeko sinusta ylioppilas:

ilmo.ylioppilastutkinto.fi


YLIOPPILASTUTKINTO KOOSTUU VÄHINTÄÄN VIIDESTÄ KOKEESTA Kaikki valitsevat ÄIDINKIELI TAI S2

Vähintään neljä (4) koetta vähintään kolmesta (3) eri ryhmästä REAALI

VIERAS KIELI

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteis­kuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

lyhyt oppimäärä: englanti, e ­ spanja, ranska, ­saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pitkä oppimäärä A: englanti, e ­ spanja, ranska, saksa, venäjä

TOINEN KOTIMAINEN KIELI

MATEMATIIKKA

ruotsi, keskipitkä oppimäärä

lyhyt oppimäärä

ruotsi, pitkä oppimäärä A

pitkä oppimäärä A

Yksi koe on suoritettava A-tasoisena eli pitkän oppimäärän mukaisena. Kaikki kirjoittavat vähintään viisi ainetta. Kirjoitettavat aineet valitaan vahvuuksien mukaan.

Reaalikokeet samana päivänä: USKONTO

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO YHTEISKUNTAOPPI KEMIA

MAANTIEDE

TERVEYSTIETO

PSYKOLOGIA FILOSOFIA HISTORIA FYSIIKKA

BIOLOGIA

17


”Opiskelijoita autetaan etenemään oman opiskelusuunnitelman mukaan.” 18


OPPIVELVOLLISUUS ja maksuton toinen aste Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen oppimäärä tulee suorittaa 2–4 vuodessa, jollei koulutuksen järjestäjä myönnä opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Opintojen on edettävä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on seurata opintojen edistymistä. Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvollisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos opinnot eivät edisty riittävästi.

Opiskelijalle maksuttomia ovat: • • • • •

• •

opetus päivittäinen ruokailu opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset

Toisen asteen maksuttomuus Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi. Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Esimerkiksi jos opiskelija 16-vuotiaana

siirtyy perusopetuksesta toiselle asteelle, hänellä on lähtökohtaisesti 4,5 vuotta oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Tämän aikajakson sisällä maksuttomuus koskee tutkintotavoitteista koulutusta sekä erilaisia nivelvaiheen koulutuksia. Maksuttomuus ei katkea, vaikka opiskelija tämän aikajakson sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa.

Lähde: Oppivelvollisuuden laajentaminen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

19


YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA www.uniori.fi/tiedelinja

TIEDELINJAN OMAT ESITTELYT TEAMSISSA

Projektipäällikkö Mira Kankkunen mira.kankkunen@edu.lappeenranta.fi puh. 040 631 6444

Linkki osoitteessa

tiedelinjalpr

20

Ke 8.12.2021 klo 18.00 Ke 12.1.2022 klo 18.00

uniori.fi/tiedelinja


YHTEISTYÖSSÄ LUT-YLIOPISTON JA TYÖELÄMÄN KANSSA

Molemmissa lukioissa on tarjolla omat opintokokonaisuutensa. Kimpisen lukiossa on tarjolla Tiedelinjan omia englannin, historian, maantieteen, matematiikan ja yhteiskuntaopin opintojaksoja. Kimpisessä yhteistyötä tehdään LUT-yliopiston kauppatieteen ja tuotantotalouden koulutusohjelmien kanssa. Lappeenrannan Lyseon lukiossa painottuvat matematiikka ja luonnontieteet. Tiedelinjalainen opiskelee pitkää matematiikkaa ja opintojaksoja vähintään kahdesta seuraavista aineista: biologia, maantiede, kemia ja fysiikka. Lyseossa yhteistyötä tehdään LUT-yliopiston tekniikan koulutusohjelmien kanssa.

• • • •

Aloituspaikkojen määrä 25 / lukio Hakeminen erillisenä hakukohteena Opintopolussa Opintojen laajuus 24 op, sisältää 4 – 6 op LUT-yliopiston opintoja osana lukion oppimäärää Omat valintaperusteet jatko-opintoihin LUT-yliopistossa

Valintaperusteet yhteishaussa KIMPISEN LUKIO

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo sekä seuraavat painotusaineet ja painokertoimet: äidinkieli ja kirjallisuus x 2 englanti x 2 historia x 2 yhteiskuntaoppi x 3 matematiikka x 3

LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo sekä seuraavat painotusaineet ja painokertoimet: äidinkieli ja kirjallisuus x 2 matematiikka x 2 biologia x 2 maantiede x 2 kemia x 2 fysiikka x 2

”Tahdomme vahvistaa opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia ja sujuvoittaa heidän siirtymistään korkea-asteen opintoihin.” 21


UNIORI ”Kaikille lukiolaisille tarjotaan mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin.” 22


Lappeenranta Junior University

Lappeenrannan kaupungin opetustoimen ja LUTyliopiston yhteistyön tuloksena on syntynyt ainutlaatuinen Uniori-koulutuspolku varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Polun tavoitteena on herättää opiskelijoiden kiinnostus tieteeseen ja tutkimukseen. Uniori-toiminta tarjoaa kaikille Lappeenrannan lukioiden opiskelijoille mahdollisuuden tutustua LUT-yliopiston opintoihin jo lukioaikana. Ensimmäisen vuosikurssin lukio-opiskelijat tutustuvat • maantieteen opintojen yhteydessä LUT-yliopistossa kehitettyihin ratkaisuihin hiilineutraalin liikenteen saavuttamiseksi tekemällä osia Climate Action – Solution for Carbon Neutral Transport -verkkokurssista. • matematiikan opintojen yhteydessä työelämälähtöisiin matematiikan tehtäviin, jotka esittelevät todellisia tilanteita matematiikan käytöstä eri ammateissa ja havainnollistavat matematiikan merkitystä eri alojen jatko-opinnoissa. Lisäksi matematiikkalähettiläät vierailevat opetusryhmissä kertomassa eri alojen matematiikan tarpeesta. Lisätietoja

www.uniori.fi/nuoret/lukio

LUT Junior University

UNIORI-yhteistyön lisäksi LUT Junior University tarjoaa lukiolaisille yliopisto-opintoja sekä vapaa-ajan toimintaa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteisessä LUMA-keskus Saimaassa. Lisätietoja

www.lut.fi/lut-lukiokurssit

23


ETELÄ-KARJALAN urheiluakatemia Etelä-Karjalan Urheiluakatemian urheilijakoulutus on tarkoitet­tu tavoitteellisesti urheileville nuorille. Urheilijakoulutus tarjoaa kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtääville tai siellä jo oleville hyvät sekä joustavat opiskelu- ja valmennusmahdollisuudet.

YHTEYSTIEDOT Koordinaattori Elina Sinisalo elina.sinisalo@eklu.fi puh. 040 952 4843 https://www.eklu.fi/urheiluakatemia/ etelakarjalanurheiluakatemia

24

VALMENTAUTUMINEN

Urheiluakatemian keskeisin tehtävä on huipulle tavoittelevien urheilijoiden valmennuksen tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen. Urheiluakatemiaan kuuluminen mahdollistaa sen, että urheilija pystyy yhdistämään valmentautumisen ja koulunkäynnin arjessaan. Aamuharjoituksiin on mahdollisuus vähintään kolme kertaa viikossa. Päättöviikkojen osalta harjoitusjärjestelyt ovat lajikohtaisia, ja silloin voi keskittyä kokeisiin. Urheilijakoulutus on osa lukio-opintoja, ja siitä saa opintosuorituksia kunkin oppilaitoksen linjausten mukaisesti. Aamuharjoitukset sisältävät mm. seuravalmentajien ohjaamia lajiharjoituksia, fysiikkavalmennusta, asiantuntijaluentoja, tukipalveluja ja psyykkistä valmennusta. Tämän lisäksi opintoihin voi sisällyttää muita urheilua tukevia kursseja, kuten Olympiakomitean oppimateriaaliin perustuvan Kehity huippu-urheilijaksi -kurssin, joka sisältää teoriatietokokonaisuuden urheilemisen tueksi.

HAKEMINEN Urheilijakoulutukseen voidaan valita urheilijoita, joilla on kansallista tai kansainvälistä menestystä, maajoukkueedustuksia tai joiden harjoittelu vastaa kilpa- ja huippuurheilun vaatimuksia. Toisen asteen urheilijakoulutukseen haetaan mukaan EKLU:n www-sivuilta 9.luokan keväällä maaliskuun loppuun mennessä.


Monia urheilijoita varmasti mietityttää, miten yhdistää tavoitteellinen urheilu ja opiskelu lukiossa. Asia mietitytti myös minua ennen lukion aloittamista, sillä tiesin, että lukiossa opiskelun eteen pitää tehdä enemmän töitä ja kouluun panostaminen vaatii aikansa. Lisäksi myös urheiluun täysillä panostaminen vaatii paljon työtä ja sinnikkyyttä. Lukion ja urheilun yhdistäminen voi vaikuttaa aluksi sekavalta palapeliltä, mutta loppujen lopuksi palaset löytävät paikoilleen! Olen pystynyt luomaan tasapainoisen kuvion koululle ja pesäpallolle. Akatemia on yksi erittäin merkittävä tekijä, sillä se antaa mahdollisuuden aamutreeneille. Aamutreenejä on kolmesti viikossa, ja niiden ansiosta pystyy tekemään kaksi treeniä päivässä, tai vaihtoehtoisesti iltatreenin pystyy siirtämään aamulle, jolloin illalle jää enemmän aikaa. Aamutreenit myös mahdollistavat sen, että olen pystynyt tekemään lajiharjoituksen ja fysiikkaharjoituksen samana päivänä. Lisäksi Eklulla on mahdollisuus oman lajin aamutreenien lisäksi myös yleisvalmennukseen. Yleisvalmennuksen treeneistä olenkin saanut paljon oppeja, jotka olen ottanut osaksi päivittäistä harjoittelua. Lisäksi lukio antaa mahdollisuuden sille, että jokainen saa luoda oman rytminsä opiskelulle. Itse valmistun

neljässä vuodessa, mikä antaa joustavuutta jaksoihin ja kirjoituskertoihin. Olen aikatauluttanut oman opiskeluni niin, että keväällä pelikauden alkaessa ja syksyllä pelikauden ollessa vielä käynnissä jaksot ovat hieman löysempiä muihin jaksoihin verrattuina. Tämän opiskelutahdin ansiosta olen pystynyt keskittymään kilpailukauteen yhä enemmän. Vaikka urheilun ja koulun yhdistäminen voi tuntua haastavalta ja työläältä, voit löytää monia keinoja, jotka auttavat luomaan tasapainoa niiden välille. On tärkeää aikatauluttaa arkea hyvin ja muistaa kysyä apua, jos koulun ja urheilun yhdistäminen mietityttää. Minua tasapainon luomiseen ovat auttaneet opot, valmentajat sekä joukkuelaiseni. Tasapainoisen arjen kannalta on myös erityisen tärkeää muistaa levätä ja hengähtää kiireen keskellä. Jokainen urheilija on kuitenkin erilainen yksilö, eikä tähänkään löydy yhtä tiettyä kaavaa tai järjestelmää, miten urheilu ja opiskelu pitää yhdistää, mutta tärkeintä on tavoitella suuria ja tehdä päättäväisesti töitä unelmien eteen!” PESÄPALLOILIJA Essi Rytteri

25


KIMPISEN LUKIO kohta tiedät enemmän Me Kimpisen lukiossa pidämme arvossa hyviä perinteitä ja innostumme uusista tuulista. Meille on tärkeää, että sinä voit edetä omien vahvuuksiesi mukaan. Niinpä harjoittelemme yhdessä taitoja, joita tarvitset läpi elämäsi. Tervetuloa rakentamaan tulevaisuuttasi!

YHTEYSTIEDOT Pohjolankatu 2 53100 Lappeenranta www.kimpisenlukio.fi

26

kimpisenlukio

Rehtori Olli Mielonen puh. 040 197 0899 olli.mielonen@edu.lappeenranta.fi

Opinto-ohjaaja Satu Komi puh. 040 587 3029 satu.komi@edu.lappeenranta.fi

Opinto-ohjaaja Tuija Jaatinen puh. 040 720 9118 tuija.jaatinen@edu.lappeenranta.fi

Erityisopettaja Arja Kemppainen puh. 040 504 1309 arja.kemppainen@edu.lappeenranta.fi


Hyvinvoiva opiskelija oppii parhaiten! Jaksat tehdä töitä lukio-opintojesi eteen, kun pääset itse vaikuttamaan oppimiseesi ja koet onnistumisia yhdessä toisten kanssa. Meillä Kimpisessä opiskelijoiden hyvinvointi onkin yksi toimintamme kulmakivistä. Me kaikki - lukiolaiset, tutorit, opettajat ja opiskeluhuollon ammattilaiset - tuemme lukiotaivaltasi. Kannustamme sinua valitsemaan opintojaksoja, joista olet kiinnostunut ja jotka tukevat tulevaisuuden haaveitasi. Tarjoamme myös mahdollisuuksia haastaa itseäsi turvallisessa ympäristössä. Kaikessa ei tarvitse onnistua, mutta kokeilemalla rohkeasti uusia asioita voitat aina.

Lukiossamme on kehitetty yksilöllisen ja joustavan oppimisen malli, POLKU, joka mahdollistaa ohjatun ja yksilöllisen opiskelun. Polkuopintoja tarjoamme englannissa, ruotsissa ja matematiikassa. SILTA-opinnoissa taas voit suorittaa haluamiasi kuvataiteen opintojaksoja muiden valinnoista riippumatta.

#tuleniinymmärrät #tulevaisuusopiskeleemeillä

LIIKUNTA “Urheilu ja opiskelu tarjoavat toisilleen vastapainoa ja opettavat aikatauluttamaan. Kun liikkuu, jaksaa keskittyä koulutehtäviinkin.” LIIKUNTA

Henna Eineluoto

“Yrittäminen kiinnosti aiheena, opintojaksot antavat kokonaisvaltaisen kuvan yrittämisestä.” YRITTÄJYYS

Maria Tuomi

“Kielten opiskelu on kivaa ja siitä saa mukavasti opintojaksoja kasaan. Opiskellessa saa jutella ja tulee tutustuttua toisiin helposti.” KANSAINVÄLISYYS

Miro Pullinen

Lukiomme liikuntapainotteinen linja tarjoaa monipuolisia valmiuksia liikunnallisen elämäntavan ymmärtämiseen. Se tukee sinua liikunnan lukiodiplomin suorittamisessa, kehittää eri liikuntalajien teknistä ja taktista osaamistasi sekä edistää ryhmä- ja vuorovaikutustaitojasi. Linja tarjoaa myös kokemuksia ja tietoa liikunta- ja terveysalasta kiinnostuneille opiskelijoille. Linjan laajuus on 24 op.

YRITTÄJYYS

Tulevaisuuden taidoista yrittäjyys, yrittäjähenkinen asenne ja yrittäjämäiset taidot ovat keskiössä. Yrittäjyysopinnoissa tutustut myös työelämään ja opiskelun kautta saat laajan kuvan yhteiskunnasta ja siinä toimimisesta. Kimpisessä pääset syventämään osaamistasi useissa eri opintojaksoissa, joista osa suoritetaan itsenäisesti opettajan ohjauksessa. Monipuoliset opinnot muokkautuvat vahvasti opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien mukaan.

KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälisyyteen on monia mahdollisuuksia lukiossamme. Osallistumalla kansainvälisiin projekteihimme opit tärkeitä työelämätaitoja ja saat mahtavia kokemuksia, jotka kantavat läpi elämän. Rohkaistut käyttämään vierasta kieltä, saat esiintymiskokemusta ja itsevarmuutta ja opit uutta sekä eri kulttuureista että omastasi. Kansainvälisyys ja maailmankansalaisen asenne eivät aina vaadi matkustelua, mutta sekin on mahdollista opintomatkojen muodossa.

27


LAPPEENRANNAN

LYSEON LUKIO

Elävä ja värikäs. Innostava ja kannustava. Rohkea klassikko. Lyseo on moderni ja kansainvälinen lukio. Meillä on lämmin, rento ja turvallinen tekemisen meininki. Lyseon energisessä porukassa sinun on hyvä opiskella. Tervetuloa oppimaan ja menestymään. Olisitpa jo täällä!

YHTEYSTIEDOT Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.lprlyseo.fi lprlyseonlukio

28

Rehtori Mika Luukkonen puh. 040 514 7615 mika.luukkonen@edu.lappeenranta.fi

Opinto-ohjaaja Helena Mielikäinen puh. 040 729 1139 helena.mielikainen@edu.lappeenranta.fi

Opinto-ohjaaja Marjo Haapavuo puh. 040 664 7930 marjo.haapavuo@edu.lappeenranta.fi

Erityisopettaja Satu Lajunen puh. 040 648 1808 satu.lajunen@edu.lappeenranta.fi


ENGLANNIN KIELEN LINJA

Tarjoamme tavoitteellisille, englannissa edistyneille opiskelijoille englannin opintoja vaativammalla tasolla. Oppimateriaalina käytetään nettiaineistoa, videoluentoja ja kirjallisuutta. Oppikirjoja ei käytetä. Materiaaleja työstetään sekä itsenäisesti kirjoittamalla että ryhmä- ja paritöinä. Valinnaisia opintoja voi valita kiinnostuksen mukaan englannin tarjonnasta. Näistä opinnoista voi vaihtaa muuhun englannin ryhmään missä opintojen vaiheessa tahansa. Jos olet kiinnostunut linjasta, merkitse se ainevalintakorttiin. Jos linjasta kiinnostuneita Lyseoon valittuja on riittävästi, muodostamme heistä oman ohjausryhmän.

“Porukka on täällä rentoa ja mukavaa. Ei ole paineita olla samanlainen kuin muut. Käytävillä kuulee monia kieliä, mikä on hauskaa. Jokainen saa olla oma itsensä.”

Aino Lautala

“Opiskelu on monipuolista ja itsenäistä. Omiin opintoihin voi vaikuttaa paljon, ja opettajat auttavat aina. Täällä pärjää, kun motivaatio on kunnossa ja tavoitteet ovat sopivia.”

Lumi-Tuulia Kaijansinkko

“Avoin mieli taiteen eri muodoille riittää. Olen tanssija, mutta olen päässyt kokeilemaan esimerkiksi valokuvaamista, soittamista ja näyttelemistä ja katsomaan hienoja esityksiä lukion järjestämillä reissuilla. Jos haluaa kehittää omaa osaamistaan tai tarvitsee inspiraatiota ja vähän lisäpotkua, Musiikkiteatterilinja on mainio valinta!”

MATEMAATTISLUONNONTIETEELLINEN LINJA

Luma-linja on osa Lappeenrannan lukioiden tiedelinjaa. Luma-opintojen laajuus on 24 opintopistettä, jotka sisältyvät lukion suorittamiseen kuuluviin 150 opintopisteeseen. Kaikki Luma-ryhmän opiskelijat opiskelevat pitkää matematiikkaa ja valitsevat sen lisäksi oman mielenkiintonsa mukaan vähintään kaksi painotusainetta matematiikan, biologian, maantieteen, kemian ja fysiikan valtakunnallisista ja koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. Luma-ryhmä voi tehdä opintoretkiä. Katso lisää Tiedelinjasta tämän oppaan Tiedelinja-sivuilta.

MUSIIKKITEATTERILINJA

Musiikista, kuvataiteesta, teatterista ja muista taiteista innostuneet nuoret pääsevät opiskelemaan samaan ryhmään toisten samanhenkisten kanssa. Erilaiset projektit, oppiainerajat ylittävät opinnot ja tapahtumat vahvistavat yhteishenkeä ja ryhmätaitoja. Opinnoissa huomioidaan mahdollisuudet syventyä taiteisiin lukiossa, vapaa-ajalla ja jatko-opinnoissa. Esitykset ovat musiikin, teatterin ja kuvataiteen näkyvin yhteistyön muoto. Jokaisessa näissä aineessa on myös laaja, itsenäinen tarjonta. Opetuksessa korostetaan luovuutta, osaamista, rohkeutta ja yritteliäisyyttä. Linjasta kiinnostuneet merkitsevät sen ainevalintakorttiin ja täyttävät hakemuksen.

Ville Pakkanen

Lisätietoja osoitteesta www.lprlyseo.fi.

29


ITÄ-SUOMEN suomalais-­venäläisen koulun lukio Itä-Suomen suomalaisvenäläisen koulun lukio on kansainvälinen kielikoulu. Lukiossamme voit kehittää edelleen venäjän kielen ja kulttuurin taitojasi, joista on sinulle hyötyä tulevaisuudessa työelämässä.

Vahvan venäjän kielen ja kulttuurin tuntemuksen lisäksi ISK:n opiskelijana sinun on mahdollista: • • • •

päästä mukaan perinteisille opintojaksoille Pietariin ja Moskovaan vähentää 16 op muiden aineiden valtakunnallisia pakollisia opintoja hyödyntää koko Lappeenrannan lukioiden opinto­ tarjonta lukioiden yhteisen opintotarjottimen kautta olla osa ainutlaatuista, kansainvälistä ja lämmin­ henkistä lukioyhteisöämme!

Venäjän opiskelun jatkaminen lukiossa tuntui luontevalta, koska opiskelin peruskoulussa venäjää. Isk:n lukiossa on muun muassa se mahtava etu, että venäjän opintojen ansioista saa vähentää muita pakollisia opintoja, joista ei ole niin kiinnostunut. Kirjoitin 8 ainetta; äidinkielen, psykologian, yhteiskuntaopin, kieliä ja lyhyen matematiikan, joiden lisäksi suoritin kuvataiteen lukiodiplomin. Valmistuin lukiosta keväällä 2019 ja välivuoden jälkeen aloitin opintoni Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa syksyllä 2020. Tulevaisuudessa tahdon työskennellä kansainvälisen politiikan parissa, joten kielitaidosta tulee olemaan varmasti hyötyä!

Oscar Arminen, Itä-Suomen koulun lukion alumni

30


OPISKELU

KANSAINVÄLISYYS

Itä-Suomen koulun lukio toimii Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä kaupungin keskustassa. Lukiomme ilmapiiri on kansainvälinen ja monikulttuurinen. ISK:n lukiossa voit suorittaa erityislaajan venäjän ja laajan englannin oppimäärän. Venäjän kieltä voit opiskella myös äidinkielen omaisen oppimäärän mukaan. Lukiossamme sinun on mahdollista suorittaa suomi toisena kielenäopintokokonaisuus sekä lyhyt B3-kielen oppimäärä ruotsin kielessä.

Lukiossamme voit kehittää kykyjäsi kansainvälisessä toiminnassa ja Venäjä- yhteistyössä. Lukiomme tarjoaa ainutlaatuisia kansainvälisyys- ja venäjä-tietouskursseja. Hankkimiasi tietoja ja taitoja pääset kokeilemaan käytännössä opintomatkojen aikana. Samalla sinulla on mahdollisuus opiskella Venäjällä yhteistyöoppilaitoksissamme, jotka ovat Moskovan valtion yliopisto ja Pietarin valtion yliopisto. Matkoilla tehdään yhteistyötä pietarilaisten opiskelijoiden kanssa. Voit opiskella yliopistoissa lukio-opintojesi aikana yhteensä kolme viikkoa. Opinnot voi hyväksilukea lukion opintopisteisiin.

Lukiomme opiskelijana sinulla on käytettävissäsi koko Lappeenrannan kaupungin lukioiden opintotarjonta. Opetussuunnitelmamme poikkeaa valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta eduksesi siten, että suorittamalla koulumme erityistehtävän mukaiset opinnot, voit halutessasi vähentää 16 opintopisteen verran valtakunnallisia pakollisia opintojaksoja omien tulevaisuuden suunnitelmiesi mukaan. Vähennysoikeuden voit hyödyntää esimerkiksi matematiikan, ruotsin tai historian opintojaksoihin, jolloin suoritettavaksi jää vain puolet pakollisesta oppimäärästä.

YHTEYSTIEDOT

Voit hakea lukioomme, jos olet opiskellut venäjää A-kielenä tai omaat vastaavat tiedot. Täytä lukion ainevalintakortti, joka löytyy osoitteesta www.itasuomenkoulu.fi Palauta ainevalintakortti opinto-ohjaaja Suvi Moilaselle. Pääsykoe järjestetään vko 23.

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.itasuomenkoulu.fi

Rehtori Jani Naskali puh. 040 594 5336 jani.naskali@itasuomenkoulu.fi

Perustettu 2002 Opiskelijoita 144 Opettajia 12

Opinto-ohjaaja Suvi Moilanen puh. 040 844 6024 suvi.moilanen@itasuomenkoulu.fi

itasuomenkoulu

31


Etelä-Karjalan IB-LUKIO Maailma on siun! MIKSI IB?

Haaveiletko korkeakouluopinnoista ulkomailla tai englannin kielellä? Kiinnostaako sinua laajempi näkökulma maailman tapahtumiin? Haluatko ajattelun ja tekemisen työkaluja positiivisen tulevaisuuden rakentamiseen? IB-lukio on kansainvälinen ja englanninkielinen opintoohjelma nuorille, jotka haluavat ymmärtää tapahtumien taustoja ja maailman rakenteita löytääkseen omat vaikuttamisen paikkansa. Opinto-ohjelma on haastava ja vaatii paljon työtä, mutta taitojen ja tietojen kehittyminen palkitsee ehkä ennenkokemattomalla tavalla. Kansalliseen lukioon verrattuna IB:llä opiskellaan harvempia aineita, mutta syvemmin. IB-lukio edellyttää vastuullista ja itsenäistä otetta koulutyöhön. Tukea kuitenkin on: Ryhmät ovat pieniä ja opiskelijat opiskelevat samojen kokeneiden opettajien johdolla koko kolmivuotisen IB-taipaleensa. Tämä tekee työnteosta hauskaa: IB-yhteisö on vahva, avoin ja ystävällinen. Korkeakoulut ympäri maailman avaavat ovensa akateemisesti osaaville ja tulevaisuuteen uskoville IB-opiskelijoille. Suurin ilo koulutuksesta on kuitenkin siun.

Varsinaisina IB-vuosina syvennymme kuuteen ­oppiaineeseen, jotka valitaan seuraavista: • • • • •

Language and Literature: suomi äidinkielenä, ­edistynyt englanti Language Acquisition: suomi toisena kielenä, espanja Individuals and Societies: historia, psykologia, taloustiede Natural Sciences: biologia, kemia, fysiikka Mathematics: kolme eri tasoa matematiikkaa

Kaikki IB-opiskelijat opiskelevat kahta kieltä, yhtä yhteiskunnallista ainetta, yhtä luonnontiedettä ja matematiikkaa. Kuudes aine valitaan vapaasti. Kolmea aineista opiskellaan laajana (Higher Level) ja kolmea suppeana (Standard Level). IB-linjan ytimessä ovat kaikille yhteiset osiot: • • •

Extended Essay: tarkasti rajattu tutkimusessee itseä kiinnostavasta aiheesta yhdessä IB-aineessa Theory of Knowledge: ajattelun taitojen opintojakso Creativity, Activity, Service: vapaa-ajan ohjelma, joka rakentaa terveitä elämäntapoja, ruokkii luovuutta ja haastaa tekemään hyvää yhteisöissä, joissa on avuntarvetta

OPINNOT IB on 2-vuotinen tutkinto. Siksi meillä on lukion ensimmäinen vuosi aikaa valmistautua. Kutsumme tätä pre-IB-vuodeksi, jonka aikana: • • •

32

Noudatamme suomalaisen lukion opetussuunnitelmaa, mutta opintojaksojen sisällöt ja työskentelytavat on jo mukautettu IB-opintoihin valmistaviksi. Opiskelu tapahtuu englannin kielellä. IB Skills -opintojakso rakentaa taitoja, joita erityisesti IB:llä tarvitaan.

HAKEMINEN YHTEISHAUSSA: Imatran Yhteislukion IB-linja Ainevalintakorttiin Imatran tai Lappeenrannan toimipiste Ei valintakoetta Keskiarvoraja 8,00 Aloituspaikkojen määrä 35


IB-lukio ei tunnetusti ole helpoin reitti ylioppilaaksi, mutta itselleni se näyttäytyi silti parhaana vaihtoehtona. Olen tykästynyt erityisesti opintojen rakenteeseen IB-linjalla. Molemmat IB-vuodet nimittäin vietetään kuuden aineen ja samojen kirjojen parissa, joten osaamista pääsee syventämään juuri niiden aiheiden parissa, jotka oikeasti kokee itselleen tärkeiksi. Opinnot vaativat paljon aikaa ja motivaatiota, mutta ovat palkitsevia varsinkin niille nuorille, jotka aikovat lukion jälkeen ulkomaille yliopistoon. Yliopisto-opiskeluun IB valmistaa hyvin, sillä akateemista ajattelua ja itsenäistä työskentelyä painotetaan opinnoissa jatkuvasti. Englannin kielen käytöstä tulee myös nopeasti arkipäiväistä. Oma IB-linjamme on osa suurta kansainvälistä IB-yhteisöä, jonka osana on hienoa olla!

Minulle IB-linja oli selvä valinta jo aikaisin. Englannin kielen kehittymisen lisäksi minua houkutteli IB:n tarjoama ilmeinen etulyöntiasema haussa opiskelemaan ulkomaille. IB-tutkinto antaa mahdollisuuden keskittyä aineisiin, jotka kiinnostavat eniten, ja valmistaa erinomaisesti yliopisto-opintoihin muun muassa haastavuutensa, arvopohjaisuutensa ja kehittyvien opiskelutaitojen myötä. Etulyöntiaseman tarjoaa se, että korkeakoulut ympäri maailmaa tunnistavat IB:n ominaisuudet, joten sisäänpääsy helpottuu. Tutkinto on minulle siis kerta kaikkiaan järkeenkäypä. Opiskelussa mieleisintä on varmasti pienet ryhmät ja motivoituneet opiskelutoverit..

Robert Penttinen, IB:n alumni

Jade Vuorinen, IB2

YHTEYSTIEDOT IB-koordinaattori Marketta Kolehmainen Puh. 020 617 5712 marketta.kolehmainen@imatra.fi LAPPEENRANTA

IMATRA

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta

Koulukatu 2 55100 Imatra

Opinto-ohjaaja Helena Mielikäinen Puh. 040 729 1139 helena.mielikainen@edu.lappeenranta.fi

Opinto-ohjaaja Kristiina Heikura Puh. 020 617 5727 kristiina.heikura@imatra.fi

33


NÄIN HAET lukioon Lappeenrannan lukioihin haetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulu­tuksen ­yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi Tarkista aikataulut osoitteesta www.opintopolku.fi ja omalta opinto-ohjaajaltasi!

Aloituspaikkojen määrä: 180 180 25 35

Kimpisen lukio Lappeenrannan Lyseon lukio Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio Etelä-Karjalan IB-lukio

Lappeenranna lukioiden alin hyväksyttävä keskiarvon on 7,00.

34


LUKIOIDEN OPISKELIJAVALINTA

Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Jos lukioon hakijoita on enemmän kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, valitaan opiskelija peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Huoltajan pyynnöstä voidaan oppilaan päättötodistuksesta jättää pois valinnaisen A2- tai B3kielen numeroarvosana. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella. Jos useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden em. oppiaineiden sekä liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanojen aritmeettinen keskiarvo. Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista. Jos ylität lukioon pääsyyn oikeuttavan keskiarvorajan, mutta et ole päässyt haussa ensisijalle asettamaasi lukioon, sinut otetaan huomioon seuraavalle sijalle asetetun oppilaitoksen opiskelijavalinnassa. Voit hakea enintään viiteen yhteishaussa mukana olevaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Hakutoiveet laitetaan oman kiinnostuksen mukaiseen järjestykseen. Yhteishaun hakutoivejärjestys on sitova. Sinut valitaan korkeimpaan hakutoiveidesi mukaiseen koulutukseen, mihin sinun keskiarvosi riittää. Sinut voidaan valita yhteishaussa vain sellaiseen koulutukseen, johon olet hakenut.

YHTEISHAUN TULOKSET

Saat tiedon lukiopaikasta Opintopolku-palvelussa, kun yhteishaun tulokset julkaistaan. Opiskelijaksi valitut saavat lukion rehtorilta tiedon opiskelijaksi ottamisesta myös sähköpostilla.

LUKIOPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Saat Opintopolusta linkin hakemuksessasi ilmoittamaasi sähköpostiisi, jonka kautta voit ottaa opiskelupaikan vastaan. Lukiopaikka pyydetään ottamaan vastaan mahdollisimman pian tulosten tultua.

Jos et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Oppivelvollisuuslain mukaan sinun on aloitettava opinnot sinulle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä. Jos et ota sinulle osoitettua paikkaa vastaan, sinulla pitää olla jokin toinen opiskelupaikka, missä aloitat opintosi. Jos et ota paikkaa vastaan, eikä sinulla ole tiedossa opiskelupaikkaa, asuinkunnan tulee järjestää sinulle opiskelupaikka. Voit myös hakea oppivelvollisuuden lykkäämistä erityisen painavasta syystä. Näistä saat lisätietoja peruskoulun opinto-ohjaajaltasi.

LUKIOIDEN AINEVALINTAKORTTI

Opintopolussa täytettävän yhteishaun hakulomakkeen lisäksi lukioon hakevat täyttävät myös ensisijaisen lukion ainevalintakortin opinto-ohjaajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Lukion ainevalintakorttiin kirjaamiesi tietojen perusteella tehdään alustavat työjärjestykset, joita täydennetään lukion alkaessa opinto-ohjauksen tunneilla.

MERKITSE AINEVALINTAKORTTIIN HUOLELLISESTI: • • • • • • • • • •

Haluatko jatkaa peruskoulun alaluokilla tai yläkoululla aloittamaasi kieltä? Onko äidinkielesi muu kuin suomi ja jos on, valitsetko S2-opintoja? Uskontokuntasi mukainen uskonnonopetus tai ET Matematiikan alustava valinta Lukiossa alkavan kielen alustava valinta Jos olet kiinnostunut aloittamaan useampia kieliä, laita ne mieluisuusjärjestykseen Oletko hakeutunut urheilijakoulutukseen? Jos olet kiinnostunut lukioiden tarjoamista linjoista, laita ne mieluisuusjärjestykseen. Haluatko ottaa valtakunnallisia valinnaisia esim. fysiikasta ja/tai kemiasta? Kirjaa lisätietoja tarvittaessa.

35


TERVETULOA tutustumaan! Kimpisen lukion esittelyilta ti 16.11. klo 18.00 Lappeenrannan Lyseon lukion, IB:n ja ISK:n esittelyilta ke 19.1. klo 18.00 Tiedelinjan omat esittelyt Teamsissa: • ke 8.12. klo 18.00 • ke 12.1. klo 18.00 Linkki osoitteessa uniori.fi/tiedelinja

36

Profile for roistermarketing

Lukio-opas Lappeenranta 2022  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded