Page 1

ROFI-NYT

NR. 1 · APRIL · 2011

DANHOSTEL RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT

RINGKØBING R O F I - N Y T • NVANDRERHJEM R . 1 • 2 0 11 1


 FORMANDEN HAR ORDET

Medlemstallet stiger stadig Den 29. marts afviklede ROFI sin årlige generalforsamling. I min beretning på generalforsamlingen understregede jeg bl.a. følgende: ROFI har 3.466 medlemmer, hvoraf 1.014 er under 25 år. Det er en stigning på omkring 300 medlemmer. Vi har 5.886 aktivitetsmedlemmer, der fordeler sig på i alt 25 aktiviteter. Det er en stigning på omkring 900 medlemmer. ROFI-Centret er særdeles godt besøgt. Igen i 2010 kunne vi tælle mange forskellige arrangementer. Mange virksomheder, klubber, foreninger og enkeltpersoner har øje for, at centret er et ideelt sted at dyrke sport, holde kurser, møder, messer og fester. Vi kom ud af 2010 med et underskud på 270.000 kr. mod et budgetteret underskud på 370.000 kr. Det er tilfredsstillende af bl.a. to grunde: For det første blev vi beskåret kraftigt i lokaletilskuddet fra kommunen. Reduktionen var på 540.000 kr. i forhold til året før. Vi handler og agerer hele tiden for at kunne optimere salg, udlejning og indtjening, så de kraftige nedskæringer fra kommunen får mindst mulig indvirkning på dagligdagen i centret. For det andet trådte den nye Ringkøbing Skoles brug af ROFI-Centrets idrætsfaciliteter først i kraft efter indvielsen af skolen i sensommeren 2010, hvorfor vi selvfølgelig først derefter har fået lejeindtægt fra sko skolen.

Ragna Knudsen Formand

I så stort et center er der naturligvis også mange udgifter. Af ekstraordinære ting havde vi i 2010 bl.a. udgifter på sikring af maskiner ved bowling og slibning og lakering af bowlingbaner for i alt 210.000 kr. Renovering af skydekælderen hører også til blandt de ekstraordinære udgifter. Det er klart, at vi ikke kan drive et så stort center med så mange arrangementer, uden at det også er forbundet med store udgifter. Vi lægger vægt på, at tingene i centret er i orden og fungerer, og at det fremstår vel vedligeholdt, pænt og rent. Faktisk får vi også mange tilkendegivelser fra vores brugere om, at de er særdeles tilfredse med både standarden og atmosfæren i ROFI-Centret. I dette nummer af ROFI-Nyt kan du bl.a. læse mere om de mange ting, der foregik i ROFI og i centret i 2010. Tak til vores mange sponsorer for god støtte i det forløbne år. Tak til vores samarbejdspartnere, til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, instruktører og hjælpere for indsatsen og engagementet. Og ikke mindst en stor tak til vores dygtige og kompetente personale i ROFI-Centret for en fantastisk arbejdsindsats. ROFI-Centret / Danhostel Ringkøbing Kirkevej 26 · Ringkøbing ..............Tlf. 9732 2455 www.rofi.dk · rofi@rofi.dk Fitnesscenter......................Tlf. 9732 0996 motionscenteret@rofi.dk Bowling .............................Tlf. 9732 2455 ROFI-NYT redaktion: Hans Herping, Per Andersen og Ragna Knudsen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion: A. Rasmussens Bogtrykkeri Forsidefoto: Glade Højmark-knægte til forårsopvisning i ROFI-Centret.

2

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

3


 FORÅRSOPVISNING I ROFI-CENTRET

Gymnastikken har det godt i Vestjylland

Bjarne Andersen var en af instruktørerne på holdet Højmark Mini Rytme og Turbofræs.

2.400 gymnaster fordelt på ca. 65 hold var på gulvet, da DGI Vestjylland Ringkøbing-Skjernegnen afviklede sin årlige forårsopvisning i gymnastik i ROFI-Centret i weekenden 19.-20. marts. Det var en klar understregning af, at gymnastikken har det rigtig godt i Vestjylland. - Gymnastikken har samlet set været i vækst i den seneste halve snes år. Vi ser mange og store børneog ungdomshold, hvorimod voksengymnastikken er i tilbagegang, fortalte formanden for Ringkjøbing-Skjernegnens gymnastikudvalg, Karen Bak, Grønbjerg, til ROFI-Nyt under opvisningen. Karen Bak har også bud på, hvorfor det netop er børne- og ungdomsgymnastikken, der er i vækst, mens færre dyrker holdgymnastik, når de kommer over de 20 år. - Der er ingen tvivl om, at efterskolerne i Vestjylland og deres ungleder-uddannelser har en stor afsmittende virkning på børne- og ungdomsgymnastikken. Det betyder, at der rundt i vores foreninger er mange unge, der er parate til at påtage sig opgaven som instruktører. I dag ser vi ofte rigtig mange instruktører på hvert hold. De inspirerer hinanden. Det gør det mere attraktivt at være leder og sjovere for gymnasterne. På de hold, der deltager i forårsopvisningen i år, er der ikke færre end i alt 275 instruktører. Det siger jo meget om udviklingen. Det er flot, understreger Karen Bak.

Individuel fitness

Mette Green med fanen i spidsen for ”Ringkøbing-Skjernegnens Sprinterne”.

4

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

Men hvad er så forklaringen på, at mange fravælger holdgymnastikken, når de når op i 20-erne? - Den ”sundhedsbølge”, der er i gang, er på den ene side en væsentlig forklaring på, at der er godt gang i børne- og ungdomsgymnastikken. Men når de unge

Fra venstre Ole Pedersen, Anne Sofie Vanghøj og Sanne Larsen var tre af flere unge instruktører på ”Tim Turboholdet”. Formanden for DGI Vestjylland RingkøbingSkjernegnens gymnastikudvalg, Karen Bak, under forårsopvisningen i ROFI-Centret, der faldt i en weekend, hvor også vejret udenfor afspejlede, at nu var foråret kommet.

er over de 20, er der mere fokus på den individuelle fitness. Det er jo under alle omstændigheder godt, at folk motionerer, men jeg kunne godt ønske mig, at der blandt de unge voksne blev mere fokus på de mange sociale gevinster, som foreningslivet i Danmark er eksponent for. Sundhed har for mig også noget med social trivsel at gøre, og på hold i foreningerne lærer man f.eks. at løfte i flok og tage ansvar og hjælpe hinanden. Jeg håber, at der fremover vil blive mere fokus på det, siger Karen Bak. R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

5


 BØRNE- OG JUNIORSKYDNING I ROFI

ROFI-hold i front i landsdelsturnering Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk

Nørregade 8 · Tlf. 040405 05 Birkmosevej 22 -97 Tlf.32 9732

AUT. EL-INSTALLATØR

E-mail: morten@c-wiese.dk · www.c-wiese.dk E-mail: morten@c-wiese.dk - www.c-wiese.dk

Alt hvad du tænder på

Nygade 2 - Ringkøbing – Tlf. 97 32 01 06 - www.inspiration.dk

til beskæ

ring

- 5 mm

til beskæ

ring

de-tagren s.dk

4456

94

t!

Din lok ale radioTV forhand ler

21

97 32 00

KM ra dio

e Kibæk 76 94 31 00 97 19 14 88

Biltlf. 40 30 61 46 km.r

E-mail:

84

adio@a2

a.dk

Fax 97 32 www.boll 55 84 erup.dk

BOLLE

www.lokaltelefonbog.dk - 5 mm

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

NG

i for kva lite

48 6509 ldsen . Ringkøb 97 32 ing Tømmerhan 10 00 del A/S BYGG Ringkøbi ECEN Videbæk ng 97 32 10 TER 97 17 10 04 Spja www.10-4 04 ld Ulfborg 97 38 10 04 .dk 97 49 18 Vard 00

97 32 31 46

RUP

til beskæ

til besk æring

Din gar ant

GKØBI

Henry Kje

10-4

den

6

Nybygg eri Tilbygnin g Ombyg ning Repara tioner Glas

9732 05

Gåga

1

0 66

EN RIN

en

A/ Tømre Svinget S Bygninr & gssnedker Fax 97324, 6950 Ringkøb ing E-mail: 3307 - Mob il 4018 bendtkj 3408/214 ensen@p 2 6209 c.dk

5-7, 695 0 Ringkøb ing, mai l: bs@beo stores.co m - 5 mm

VVS &

Isolering og hulm af lofter urer med papi sten ruld og

9731 214uldprodukter 2 Mobil 4029 www.hvid esan

BING · TLF. 97 32 00 32

Isolering

ndling

JESPER SEN

ing

algebeha

K. Jens

sevej 4 9732 470 0

97 32 2

aranti.dk

KLOAK

af tag samt

dansk byggeri tagmaler forening

Ringk J:\KA łbing Telef 5. majTALOG\RING onbog Omsla \KOMMUNAL\ g.prn 2010 11:57 Omslag.VP :18

ertz.d

k

Afrensn

og maling

k-h

Bendt

bing

1. Simon Pedersen med et gennemsnit på 181 p. foran Jakob Thomsen med 180 p.

Jakob Thomsen vandt 2. præmie i pokalskydning.

Skaadsmo

9

1, Ringkø

2010-11 Lange Kop&Ka nde

Torvet

4 9732 006

www.bygg

SØREN

w.b

00

STØRST E SALG DERFOSTØRSTR UDVAL E G

GVEJ 22 · 6950 RINGKØ

ww

97323 700

.DK

GESHUS

97 32 06

Merrild Kop&Ka nde

sevej 4

9732 470

0

Torvegade

HUGBOR

9732 1 515 HIN

WWW.

Nørregade 9 · Ringkøbing Tlf. 9732 1100 grafisk@arastryk.dk

ring

OLUFS

æring

44

Ringkø

den

Skaadsmo

6

Junior: 1. Josefine Korsager 193 p.

Skovgård , Nygade

til besk

rn

A. Rasmussens Bogtrykkeri 97 32 08

Holsteb rovej mail@b11A - 6950

Jord-, kloakwww.b vkristensen.dk bing vkristensen.d samt anlæg , beton- og k murerarbejd i fag- og sarbejder udføre e Mere hovedentrep s end rise. din garan 40 års erfaring ti for faglig udført kvalite tsarbejde.korrekt

Legekæ

Thorsvej

9732 4565

til beskæ

BANG

or dlyst

, 6900 Skje

Inform at for Ring ions- og te lefonbo købing g og om egn

Sikkerhed udstyr s-

Pokalskydning

v/ Brian

estuen Fj

Stauning

DU ER

- 5 mm

ØBING

maet Tegn

& SERVIC E

- 5 mm

Informa for Ringtions- og te lef købing og om onbog

DEN

v/

Johnny Tlf. 973 Andersen, Toldhus

6 905 vej 12, E-Mail: ja@tegnes 9 - Fax 973 www.tegn tuen estuen-fjo -fjordlyst.d 6 9099 k rdlyst.dk

FOR

www.arastryk.dk

-wiese.dk www.c-wi ese.dk

Alt hvad du tæn der på

Torvega dannemann de 3 · 6950 Ring købing -ringkobing @profilopt ik.dk

HINGE S HUS

TORVEG ADE 4, 6950 RIN GK

a/ s

Reklamer og tryksager - se det hele på Arkitektfir

38

ØJE

97 31 12

AUT.

EL-INS MO Birkmos RTEN BRÆTALLATØR NDGAAR evej 22 - Tlf. 97 D E-mail: 32 morten@c 04 05

66

www.profi loptik

.dk Stormgade E-mail: hvides3, 6960 Hvide Sande ande@profilo ptik.dk

02

97 32 11

OPTIK

egn - 20 PROF 10-11 IL OP TIK

97 32 06

1. Stine Bloch 197p., 2. Magnus Madsen 195 p.

Josefine Korsager vandt klubmesteskabet i juniorklassen.

Color profile: Composite Gener Default ic CMYK printer screen profile

V. Strandgade 3, 6950 Ringk E-mail: ringko øbing ebing@pro filoptik.dk

BK2:

Fra venstre Mie Dalgaard, Stine Bloch, Emil Roos og Sune Poulsen var med på det ROFI1 hold, der vandt sin pulje i De Danske Skytteforeningers landsdelsturnering.

08-03-2011 12:21:48

- 5 mm

1. Emil Roos med et gennemsnit på 191 p., 2. Mads Dalgaard 190 p., 3. Jakob Nahnsen 188 p., 4. Christian A. Stræde 188 p.

BK4:

Gaver pakkes smukt ind, og der er landsdækkende bytteservice indenfor 30 dage.

PROFIL

BK3:

Den16. marts holdt ROFIs skydeudvalg afslutning på en god sæson for børne- og juniorskytterne. Der har været et flot medlemstal på 30 i sæsonen. Ved afslutningen blev der også overrakt præmier til vinderne af vinterens løbende pokalskydning. Vindere blev:

Bliv inspireret til nyt til din bolig eller til en god gaveidé

Annonce Ringkøbing.indd 1

I den forløbne sæson har ROFIs børne- og juniorskytter deltaget med fem hold i De Danske Skytteforeningers (DDS) landsdelsturnering. To af holdene - ROFI 1 og ROFI 2 - vandt deres puljer, og ROFI 2 vandt desuden finaleskydningen i sin gruppe ved at besejre Mejrup Skytteforening.

ring

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

7


Fra venstre Magnus Hundevad, Mads Dalgaard, Tobias Poulsen og Jakob Nahnsen på det ROFI2 hold, der vandt finaleskydning i DDS’ landsdelsturnering over Mejrup.

Vester Strandgade 9732 2727 Lige om hjørnet ved Torvet

MELLEMGADE 6 RINGKØBING

Murer- og entreprenørforretning Aut. kloakmester

9732 0638 Mobil.: 2046 1573 9732 1573 Fax:

E-mail: dml-huse@dml.huse.dk

· www.dml-huse.dk

Ringkøbing Flagstænger Salg og udlejning af flag og flagstænger Tlf. 9732 2388 - www.ringkobingflag.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-18, lørdag kl. 10-13 og 1. søndag i md. 10-16 ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-18, lørdag kl. 10-13 og 1. søndag i md. 10-16

Klubmesterskaber

Hvidbergs Bageri

GULDBAGEREN

En uge før afslutningen blev der skudt om klubmesterskaberne, hvor følgende vandt medaljer:

Maja Vad 190 p., Jakob Nahnsen 189 p., Emil Schwartz 189 p., Magnus Hundevad 188 p. og Benjamin Holm 188 p.

BK4:

Stig Thomsen 184 p.

BK2:

BK3:

Mads Dalgaard 193 p., Emil Roos 191 p.,

Junior: Josefine Korsager 195 p.

Østergade 17 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 4422

 ROFI-NYT – KORT

Fax: 9732 5201

www.garant.nu

Garant Ringkøbing

Ribovej 2 . 6950 Ringkøbing

Tlf. Gulve 97 32 06 97 Tlf. Gardiner 97 32 17 77

Kom i form med tilløb i Matas J. A. Jensen Algade 18 Tlf.: 9732 0101

 Farvel efter 105 år. Der blev sagt farvel og tak til i alt 105 års indsats for ROFI ved foreningens generalforsamling den 29. marts. I alt 13 med-

8

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

Stine Bloch 197 p., Magnus Madsen 195 p.

lemmer af ROFI’s forskellige udvalg ønskede ikke genvalg. Det var: Søren Juul Mikkelsen, der stopper i håndboldudvalget efter ikke færre end 41 år som en konsekvens af, at ROFIs håndboldudvalg nedlægges. Iver Milter Kristensen og Sanne Heinze, der også begge stopper i håndboldudvalget efter henholdsvis 16 og 13 år. Gitte Cordius, der stopper i badmintonudvalget efter 5 år. Dina Højbjerg, Majla Losic, Karen Bendtsen og Berit Møller Simonsen, der alle stopper i fitnessudvalget efter henholdsvis 13 år, 2 år, 2 år og 1 år. Bente Kirkeby og Inna Sørensen, der begge stopper i udvalget for Idræt om Dagen efter 3 år. Thomas Andersen og Claus Højhus, der stopper i fodboldudvalget efter henholdsvis 4 år og 1 år. Og Morten Astrup Hansen, der stopper i golfudvalget efter 1 år. På billedet er to af de afgående - Søren Juul Mikkelsen (th) og Thomas Andersen. Thomas fortsætter dog som næstformand i ROFIs bestyrelse.

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

9


FYSIURGISK MASSAGE i Rofi-Centret Balsam for krop og sjæl Vær god ved din krop - den skal holde hele livet Massage/akupressur Min egen behandlingsform, som jeg har udøvet i lang tid. Hvor man arbejder dybt med musklerne og de evt. følelser og problemer, der er forbundet med spændingen. Under behandlingen får man varme på lænd og nakke, og det gør at man får en dejlig afslappet og afstressende tilstand.

Tidsbestilling på tlf. 9732 1936 Tinna Skaanning

 VOKSENSKYDNING I ROFI

Andenplads til ROFI ved DM i skydning ROFI deltog med to pistolhold i klasse PB og et riffelhold i klasse C ved danmarksmesterskaberne i skydning i Horsens den 18.-20. marts. Det ene pistolhold, der bestod af Irene Lykke Møller, Viktor Sørensen og Jan Thorsted, skød sig til en andenplads. De to øvrige ROFI-hold kom ikke i præmierækken. Voksenskydningen i ROFI har også afviklet årets klubmesterskaber, og klubmestre i de enkelte rækker blev:

Mennesket i de fire elementer: Luft - Jord - Ild -Vand

Riffel Klasse AA: Klasse AB: Klasse AC:

Ole Nansen 192,24 p. Bent Bonde Madsen 189,71 p. Ellen Langfrits 183,30 p.

Pistol Klasse P2A: Klasse P2B: Klasse P2C: Klasse PA: Klasse PB: Klasse PC:

Sven Nørgård Knudsen 181,50 p. Anker Madsen 168,50 p. Svend Erik Andersen 156,60 p. Peter Aas Jacobsen 174,30 p. Poul Nielsen 172,20 p. Hanne Peetz 159,00.

Malet af Line Skaanning

 ROFI-NYT – KORT

Honorar for ejendomshandler 6.250 kr. incl. moms når der foreligger købsaftale vedrørende parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Uden købsaftale er prisen 10.000 kr. incl. moms. Berigtigelsen omfatter gennemgang af købsaftalen, servitutter, ejendomsoplysninger fra kommunen, tilstandsrapport, forsikringstilbud, tinglysningsmæssig ekspedition m.m. Hvis det ønskes, orienterer vi gerne kort om samejeoverenskomst, testamente m.v. For andre typer handler kan indhentes tilbud på prisen for ejendomshandler.

THORNINGER Advokat Jens E. Pedersen - Advokat Thomas Lindschouw - Advokat Jacob Møller Herningvej 1, 6950 Ringkøbing - Tlf.: 9732 3811 - Fax: 9732 5240 - email: advokat@thorninger.dk

10

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

 Stampe til messe. Der var mange tusinde mennesker til den årlige bolig- og fritidsmesse i ROFI-Centret i weekenden 19.-20. februar. Blandt de mange stande på messen var firmaet Stampedesign, der har til huse på Mejsevej i Ringkøbing

og forhandler totalløsninger i alt, der har med farver at gøre. På billedet er familien bag firmaet samlet. Det er indehaveren Claus Stampe, hans hustru Anita, der arbejder som sygeplejerske, og døtrene Andrea og Alberte (th).

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

11


 ANNONCØRER I ROFI-NYT

Alfreds to ”emner” i Bork blev til godt 200 i Vestjylland Der var engang, da Alfred Berg kun havde to emner at drøfte og forhandle om. Det var i 1999. Her i 2011 har han omkring 100 gange flere emner af forskellig art, størrelse og indhold på bedding. Emner kan være mange ting, men i Alfreds verden er ”emner” ensbetydende med huse og bygninger. Han har nu i 12 år ejet BoligCenter Vestjylland, der har hovedkontor i Torvegade i Ringkøbing og en filial på Badevej i Søndervig. - Da jeg startede BoligCenter Vestjylland den 1. september 1999 havde vi kun to sommerhuse i Bork til salg. Det var mine egne. I dag har vi konstant godt 200 emner - parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse, nedlagte landbrug og byggegrunde i et geografisk område, der for det meste svarer til de tidligere Ringkøbing og Holmsland kommuner. I starten var Knud Møller den eneste ansatte i firmaet. I dag er vi 11, hvoraf fire er mæglere og de øvrige kontorpersonale. Jo, der er da

sket noget af en udvikling gennem årene, konstaterer ejendomsmægler Alfred Berg.

Et livsværk Han taler med stolthed om sit livsværk. Bl.a. om at BoligCenter Vestjylland er den største mæglerbutik i Ringkøbing-Skjern Kommune, målt på antal emner til salg. Men han taler også med ydmyghed om, hvorfor butikken har udviklet sig til det, den er i dag. - Målt på liggetider, markedsandele og prisfald ligger vi nr. 1 blandt ejendomsmæglerbutikker i vores kommune. Det er vi naturligvis stolte over, men det er en position, som især skyldes to ting: At jeg har et fantastisk personale, og at vi har et godt samarbejde med specielt Vestjysk Bank, siger Alfred Berg. Han lægger ikke skjul på, at konkurrencen blandt mæglerbutikker er benhård, ligesom den er inden for så mange andre brancher. - Vores mål er ikke absolut at være billigst på salæret. Vores mål er først og fremmest at udvise høj faglighed og give vores kunder en god service, så både sælger og køber føler sig godt behandlet. Vi skal kunne se folk i øjnene bagefter. Gennem de 12 år, som BoligCenter Vestjylland har eksisteret, har vi aldrig haft en sag, som er havnet i klagenævnet eller en sag, hvor vi har mistet vores salær på grund af en fejl i sagsforløbet. Det tager vi som udtryk for, at folk er godt tilfredse med den måde, vi kører tingene på, at vi følger de gamle dyder om, at en handel er en handel og et ord er et ord, understreger Alfred Berg. Alfred Berg har 10 medarbejdere i BoligCenter Vestjylland. Her ses han sammen med en af dem, Karina Vanghøj.

Annoncører og sponsorer har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer ROFI-Nyt i hvert nummer et portræt af et firma eller en forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Til dette nummer har vi udtrukket BoligCenter Vestjylland, der har til huse i Torvegade i Ringkøbing og en filial på Badevej i Søndervig.

12

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

Markedet er trægt, men vi klager ikke Han lægger heller ikke skjul på, at ejendomsmarkedet fortsat er trægt i dønningerne af finanskrisen og likviditetskrisen. - Som firma har vi ikke noget at klage over, men markedet er stadig hårdt ramt. Vi har brugt rigtig mange ressourcer på især sommerhusområdet for at justere priserne ned til markedsprisen. Derfor har vi

haft et rimeligt godt salg. Men det er klart, at når Ringkøbing-egnen i løbet af blot et par år har mistet op imod et par tusinde arbejdspladser, ja, så har det en negativ effekt på markedet for parcelhuse. Vi var for blot få år siden så forvænte, at priserne på parcelhuse i Ringkøbing kunne matche de større byer i Herning og Holstebro. Det kan de ikke i dag. 2007 var vores bedste år med et salg på ca. 200 emner – eller næsten én pr.

arbejdsdag. 2009 var vores dårligste år med kun ca. 120 solgte emner. 2010 var på jysk helt OK for os, understreger Alfred Berg. I travle arbejdsdage er omsætning af ejendomme og tilfredse kunder de vigtigste ”emner” for ejendomsmægleren. Men i fritiden er familie, venner, golfen, god mad og et godt glas vin det, der tænder Alfred, som gerne indrømmer, at han er meget til fest og farver. R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

13


 ROFI-NYT – KORT  Reklameaftale. ROFI har indgået en aftale med Ringkøbing Håndbold, der har ROFI-Centret som hjemmebane, om leje af reklamerettighederne i centrets hal 1. Aftalen er med virkning fra den 1. januar 2011 og med en 3-årig opsigelsesperiode.  49 nye medlemmer. ROFIs afdeling for ”Motion og Samvær”, der er for alle over 60 år hver onsdag eftermiddag i vintersæsonen, har haft en særdeles god sæson. Der har været mellem 80 og 110 deltagere hver gang, og 49 nye medlemmer kom til i løbet af sæsonen.

Nybyggeri - Tilbygning - Ombygning - Reparationer -Glas

Værksted: Svinget 4 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 0594 • Fax: 9732 3307 • Bil: 4018 3408

BoligCenter Vestjylland Torvegade 5e / Badevej 13 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 3022 - Fax 9732 3067

Vores boligbutik har åbent alle ugens dage fra kl. 9-21

14

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

www.bcvj.dk

 Ole og Svend til nytårskoncert. Ole Kamp (tv) og Svend Madsen havde hver deres rolle i samme rum, da Rindum SU og Musikskolen Ringkøbing-Skjern den 15. januar traditionen tro arrangerede nytårskoncert i ROFI-Centret. Ole var en af de ca. 1.100 tilhørere til koncerten, og Svend spillede med på violin i promenadeorkestret LAUSENIANA - også kaldet ”Slyngelorkestret” - der leverede musikken til nytårskoncerten. Også til daglig spiller Ole og Svend hver deres rolle i samme gebet - ikke ved musikken, men i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ole fra Stadil er formand for byrådets Teknik- og Miljøudvalg, og Svend fra Ringkøbing er ansat i kommunens natur- og miljøforvaltning. I pausen under nytårskoncerten mødtes de til en hyggelig snak.

 Idræt om Dagen. ROFIs aktivitet ”Idræt om Dagen”, der byder på aktiviteter hver tirsdag eftermiddag, har haft 80 medlemmer i den forløbne vintersæson. Deltagertallet pr. gang er mellem 30 og 45, som dyrker gymnastik, bowling, badminton, billard og motion i fitnesscentret.  35 hold til firmabowling. 35 hold har i den forløbne vintersæson dystet i ROFIs firmaturnering i bowling. Turneringen var ikke færdigspillet ved slutningen af redaktionen på dette nummer af ROFI-Nyt. Men vi bringer resultater i næste nummer.

 Slut med håndbold. I ca. 40 år er der spillet håndbold i ROFI, men nu er det slut. Hverken i den forløbne sæson eller de to foregående lykkedes det at stable en firmaturnering i håndbold på benene. Derfor har ROFIs bestyrelse besluttet at nedlægge håndboldafdelingen.  Golf i ROFI. I 2010 forsøgte ROFI at få gang i en golfturnering, der skulle spilles på pay and play baner, så folk, der ikke normalt spiller golf, også kunne være med. Det slog dog ikke an. I år forsøger man sig så med et nyt koncept, der satser på etablerede golfspillere i en turnering, der løber over hele sommeren. Det tegner til at blive en succes, idet der allerede nu er tilmeldt 10 hold fra hele kommunen.

 Tak til personalet. På ROFIs generalforsamling den 29. marts rettede formanden Ragna Knudsen en stor tak til bl.a. personalet i ROFI-Centret for en fantastisk arbejdsindsats. På billedet ses fem af de ansatte, der deltog i generalforsamlingen. Bagest fra venstre er det Tonni Christiansen og Henrik Jensen. Forrest fra venstre er det Birger Kristensen, Jytte Larsen og Lisbet Skovgaard.

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

15


 VINTERFERIE OG FASTELAVN Maiken Andersen benyttede bl.a. klatrevæggen, da hun var til vinterferiesjov i ROFI-Centret.

Verdens bedste fodboldspiller, Messi fra Barcelona, var også til vinterferiesjov i ROFICentret. Her hedder han dog Magnus og ser til fra ”udskiftningsbænken”.

Børn og bank i ROFI-Centret Man må naturligvis ikke banke børn. Det er strafbart. Bytter man om på ordene, så der står ”børn og bank”, så er man på en helt anden lovlig vej, som oven i købet er ganske underholdende for de medvirkende. Sådan er det i hvert fald traditionelt i ROFI-Centret i skolernes vinterferie i uge 7 og ved fastelavn. 2011 var ingen undtagelse. Den 14. februar afviklede Vestjysk Bank i samarbejde med ROFI-Centret vinterferiesjov for børn, og den 6. marts holdt Ringkjøbing Landbobank fastelavnsfest og tøndeslagning i centret. I alt omkring 2.000 børn, forældre og bedsteforældre deltog i de to arrangementer. Her er der nogle få glimt fra de to fester:

Pippi Langstrømpe var der også. 4-årige Maja Doyle var til vinterferiesjov sammen med morfar, Viggo Hvistendahl.

Sebastian (tv) og Kristoffer Rosager fra Stenaldervej i Ringkøbing var klædt på til lejligheden ved fastelavnsfesten i ROFI-Centret.

Tre glade børn, der bl.a. var med til at ”banke” katten af tønden ved fastelavnsfesten i ROFICentret. I alt 19 tønder blev smadret i løbet af festen.

16

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

17


 ROFI-NYT – KORT

PARTNER REVISION statsautoriseret revisionsselskab

Hugborgvej 18 - DK-6950 Ringkøbing - Tel.: +45 97 32 10 55

7

+

7

ringkoebing@partner-revision.dk - www.partner-revision.dk

)

2

4

-

' 0

/

6

-% J

8

7

-

-7 E E

E

Y

X

X

I

S

V

V

I

MW

MW

I

V

V

S

I

X

X

YE J

Ringkøbing Skjern Låseteknik

NYT ROFI-

· APR IL NR . 1

DØGNVAGT TLF. 40 33 66 42

· 2011

Du kan få dit budskab ud til samtlige hus husstande i lokal lokalområdet med en annonce i ROFI-NYT 1 TEL RHJEM HOS DRE • 2 0 11 DAN R. 1 GNVAN BIN YT • FI-N RINOGKØ R

T

BING

RINGKØ

WWW.M-MASTRUP.DK

GNS

OG OME

AIDRÆ

FIRM

Kontakt

ROFI-Centret · 9732 2455

 Birgit fik Kulturpris 2010. Der er skabt tradition for, at Ringkøbing-Skjern Kommunes årlige kulturpris uddeles i forbindelse med nytårskoncerten i ROFI-Centret. Under nytårskoncerten den 15. januar blev kommunens Kulturpris 2010 uddelt. Den tilfaldt Birgit Fanneskov for hendes store en-

gagement og arbejde for amatørteaterforeningen ”Teater For Alle”. Prisen blev overrakt af formanden for byrådets Kultur- og Fritidsudvalg, Kristian Ahle. Det var fjerde år i træk, at kommunen uddelte kulturprisen.

 Fremgang i badminton. Efter nogle år med en lille tilbagegang i antallet af badmintonspillere i ROFI har der i den forløbne sæson været en fremgang i forhold til forrige sæson. En stor skare af trofaste medlemmer møder op år efter år, og der er kommet enkelte nye til. Fremgangen kan bl.a. skyldes, at ROFI i den forløbne sæson ikke har haft konkurrence fra Rindum SU om badminton.

en gennemgribende renovering, hvori skydeudvalget har lagt mange frivillige timer, fremstår skyde-lokalerne i kælderen under centret som helt moderne med bl.a. hæve-sænke borde.

 Gang i skoleskydning. I den forløbne sæson lykkedes det for ROFIs skydeudvalg at få gang i skoleskydning. Det er en aktivitet for 5. klasser fra hele landet. Ringkøbing Skoles 5. klasser var ganske tæt på at gå videre til amtsfinalen, så det var en flot debut. I øvrigt har ROFIs skydeafdeling haft fremgang i medlemstallet, både for voksenskytter og børne- og juniorskytter. Efter

18

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

 Færre overnatninger. I 2010 var der knap 7.000 overnatninger i ROFI-Centrets vandrerhjem. Det var et kraftigt fald på omkring 2.500 overnatninger i forhold til året før. Det skyldes især, at Vestas ikke har brugt vandrerhjemmet i nær samme udstrækning som i 2009. Derimod har der været mange turister. – Økonomisk gav vandrerhjemmet 90.000 kr. mindre end budgetteret, men det er stadig et kæmpe aktiv for ROFI-Centret. Vandrerhjem og center hører sammen, understregede ROFIs formand, Ragna Knudsen, i sin beretning på generalforsamlingen.

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

19


P R O F I LEN Finn og de andre veteraner sørger for ”30.000 ting” Aldrig tidligere i historien har så mange mennesker været samlet under ét tag i Ringkøbing, som da Ringkjøbing Landbobank den sidste onsdag i februar 2011 traditionen tro afviklede sin årlige generalforsamling i ROFI-Centret. 2.380 kuverter stod der i snorlige rækker på bordene i de to haller og i mødelokalerne, da generalforsamlingen startede. Det var en snes medlemmer af ROFIs veteranklub, der sørgede for borddækningen. De var i sving dagen før generalforsamlingen, og i runde tal havde de fat i omkring 30.000 ting, før alt var lagt på plads som tilbehør til de mange kuverter. - Borddækningen til Landbobankens generalforsamling er et eksempel på den ulønnede og frivillige arbejdskraft, som veteranklubben stiller til rådighed ved både store og mindre store arrangementer i ROFI-Centret. Der er aldrig problemer med at skaffe

 ROFI-NYT – KORT  Sjov Lørdag. ROFI-Centret har i den forløbne vintersæson afviklet ”Sjov Lørdag” syv aftener i samarbejde med Ungdomsgården og Rindum SU. Mellem 300 og 325 børn fra 3. klasse til 8. klasse boltrer sig i en lang række forskellige aktiviteter og styrker samtidig deres sociale netværk. I den forløbne sæson var der sat aldersbegrænsning på, så det kun var unge til og med årgang 8. klasse, der kunne deltage. Det har vist sig at være rigtig godt, da mange flere i de yngre årgange kom til Sjov Lørdag. Lørdag aften den 2. april 2011 stillede frivillige fra Brand og Redning i Ringkøbing-Skjern Kommune sig til rådighed for børnene, der kunne komme ud og køre i en brandbil med blå blink. På billedet ses frivillig i Brand og Redning, Nick Wittendorff, sammen med nogle af de meget unge ”brandfolk”.

20

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

2.380 kuverter placerede veteranklubbens medlemmer på snorlige rækker til Landbobankens generalforsamling.

veteraner, når der bliver kaldt på hjælpende hænder. Det tjener et godt formål, og vi hygger os med det, siger formanden for ROFIs veteranklub, Finn Hansen.

Sådan kommer man med i veteranklubben Veteranklubben blev stiftet i 2004. Forudsætningen for at komme med i klubben er, at man på et eller andet tidspunkt har været udvalgs- eller bestyrelsesmedlem i ROFI. I dag har veteranklubben 54 medlemmer. Kontingentet er beskedne 50 kr. om året, og ægtefæller er også velkomne som medlemmer. - Baggrunden for at stifte en veteranklub var især, at mange af dem, der var med til at starte ROFI for over 40 år siden, efterhånden var holdt op med udvalgseller bestyrelsesarbejde. I klubben har vi mulighed for at holde forbindelserne og kammeratskabet med gode

kolleger ved lige, samtidig med at vi bevarer en tilknytning til ROFI. Selv om alle nuværende medlemmer er over 60 år, så er der absolut hverken en nedre eller øvre aldersgrænse for at være med, siger Finn Hansen, der med sine 61 år er en af de yngste i flokken. Med de frivillige hænder, som veteranklubbens medlemmer ofte stiller til rådighed, sparer ROFI og centret mange udgifter. Men veteranernes formand lægger ikke skjul på, at klubben først og fremmest er en social foreteelse. - Vi har normalt to-tre arrangementer om året. Det kan f.eks. være virksomhedsbesøg, en petanque- eller bowlingturnering, og en fast årlig begivenhed er vores julefrokost. Der er altid god tilslutning til vores arrangementer, understreger formanden.

Pladespil som ”adgangskort” Finn Hansens ”adgangskort” til ROFIs veteranklub hører fortiden til. Han var med i det nu hedengangne pladespiludvalg, der i en lang årrække hvert år tjente rigtig mange penge hjem til ROFIs aktiviteter via ugentlige pladespil. Nu er han så som veteran bl.a. med til at tjene penge til/spare udgifter for ROFI på anden vis. Finn Hansen har været formand for veteranklubben, lige siden den blev stiftet for 7 år siden. Det er et af adskillige eksempler på, at han er rimelig stabil og ikke ”løber af pladsen” i utide. Flere eksempler: ✔ Finn har i 44 år været ansat i Ringkøbing Tøm-

- Det er af uvurderlig betydning for ROFI og ROFI-Centret, at vi kan trække på veteranklubbens frivillige hænder, siger centerleder Per Andersen. Han ses her sammen med klubbens formand, Finn Hansen (th) efter veludført borddækning til Landbobankens generalforsamling.

merhandel (nu 10-4), hvor han startede som arbejdsdreng, blev udlært som salgsassistent og i de seneste mange år har haft titel af disponent. ✔ Han har siden 1973 boet sammen med sin kone, Anne Marie, der er ansat i Landbobanken efter at have været 32 år i Nykredit. Parret har en søn og en datter, der bor i henholdsvis Vonge ved Vejle og i Herning. Finn og Anne Marie bor på Bregnevej 14 i Ringkøbing. ✔ Finn var som soldat ”fodtudse” i Slesvigske Fodregiment. Siden 1972 har han hvert år haft en årlig sammenkomst med fem jyske soldaterkammerater. Idræts- og motionsmæssigt har Finn Hansen ikke slået sine folder i ROFI. Det har han til gengæld i den grad i RIF, hvor han i mange år spillede på førsteholdet i både fodbold (som målmand) og i håndbold (som højre back). Sidstnævnte var i RIFs storhedstid som divisionshold, hvor lokalopgør mod Hvide Sande og Skjern (som Finn også spillede for i et par sæsoner) var de absolutte højdepunkter. I dag får han jævnligt sin motion og glæde ved sport tilgodeset sammen med Anne Marie på golfbanen på Holmsland. R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

21


Confirm the you in you!

 ROFI-NYT – KORT

Confirm the you in you!

af ions-

Stort udvalg af konfirmationscykler

S E F L E R E CY K L E R PÅ F R I CY K L E R . D K S E F L E R E CY K L E R PÅ F R I CY K L E R . D K

MBK Nobly Cruiser, Dame, 7 Gear

4.499

Kildemoes City Retro Limited, Dame, 7 Gear

Trek 3900 Disc, MTB, 24 Gear

3.999

4.899 v/Dennis Nielsen BANEGÅRDSPLADSEN . RINGKØBING Tlf. 9732 3601 . www.fricykler.dk

 Tour de Pedal i maj. Mandag den 2. maj starter ROFIs familiemotionsudvalg den årlige cykelkampagne Tour de Pedal, hvor der i hele maj cykles hver mandag og onsdag aften. Ud over i Ringkøbing cykles der i Hee, Hover, Kloster, Stadil-Vedersø og Ølstrup. Der er en masse sponsorpræmier i Tour de Pedal og ved afslutningen udtrækning af en vinder af hovedpræmien – en ny cykel fra Fri Cykler i Ringkøbing v/Dennis Nielsen. Fri Cykler var også hovedsponsor med en cykel i Tour de Pedal i 2010, hvor i alt 1.713 var ude at cykle i løbet af maj. (Se annoncen andetsteds i ROFI-Nyt).

virksomheder for at få flere til at dyrke motion i bl.a. ROFI. – Ting tager tid, men vi er ikke i tvivl om, at vi er på rette vej, og at vi på sigt får flere medlemmer og udbredt kendskabet endnu mere til firmaidrætten, sagde ROFIs formand, Ragna Knudsen, i sin beretning på generalforsamlingen den 29. marts.

 Bike & Run 3. september. I oktober 2010 deltog ROFI i Dansk Firmaidrætsforbund nye aktivitet ”Bike & Run”. Det er en motionsstafet, hvor der er fem deltagere på hvert hold. Tre løber hver 5 km, og to cykler hver 13,6 km, så hele holdet når 42,2 km, der svarer til en maraton. 26 hold deltog i Bike & Run i ROFI, og samtlige udtrykte ønske om at deltage igen i 2011. Løbsdatoen er fastsat til den 3. september med start kl. 11. Ringkøbing bliver et af de i alt 14 steder i Danmark, hvor der arrangeres Bike & Run i år. Læs mere om arrangementet på side 25 i dette nummer af ROFI-Nyt.

 Nyvalgte til ROFI. Der var omkring 70 valg af medlemmer til ROFIs bestyrelse og udvalg ved generalforsamlingen den 29. marts. Langt de fleste var genvalg, men følgende blev nyvalgte til udvalg: Ulla Birkmose, Heidi Kragelund, Claus Kvist og Jannik Skelmose nyvalgtes til fitnessudvalget med førstnævnte som formand. Kaj Lauridsen, Knud Rasmussen og Birgit Riber nyvalgtes til udvalget for Idræt om Dagen. Karin Madsen nyvalgtes til udvalget for ROFI’s veteranklub. Egon Dalby blev valgt som ny formand for petanqueudvalget. På billedet nederst ses fem af de nyvalgte. Det er bagest fra venstre Claus Kvist (fitnessudvalget), Egon Dalby (petanqueudvalget) og Kaj Lauridsen (udvalget for Idræt om Dagen). Forrest fra venstre: Jannik Skelmose og Heidi Kragelund (begge fitnessudvalget).

 ROFI som regionscenter. ROFI er i Dansk Firmaidrætsforbund regionscenter i Midt- og Vestjylland. Det indebærer bl.a., at der er ansat en firmaidrætskonsulent, der skaber nye kontakter til

 Løbeklub i gang. I 2010 startede ROFI en løbeklub. Der var ikke overvældende mange medlemmer det første år, men man håber på flere i år. Der er sket en opgradering til nu fem løbeinstruktører, der skal på kursus, så kvaliteten i træningen og måden, der løbes på, optimeres.

Expert - Algade 22 - Ringkøbing - 9732 2633 ... vi er inde i sagerne

H. Lindquist Arkitekter

22

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

23


Tømrer, maskin- og bygningssnedkeri Total- og hovedentrepriser

Gert S. Andersen

A

S

Birkmosevej 17 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 1111 • Fax: 9732 5111

Deltag i Danmarks nye firmastafet for motionister

Ringkøbing lørdag den 3. september 2011 kl. 11.00 ved ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, Ringkøbing Distance

nb tegnestuen aps Bjørn Christiansen Thomas Olsen Arkitekter M.A.A Vester Strandsbjerg 4 A, 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 2100 Fax: 9732 4744

Busser fra 14-81 personer til Udflugter Selskaber Specialopgaver Ekskursioner

3 deltagere x 5 km løb og 2 deltagere x 13,6 km på cykel = 42,2 km for hele holdet

Tilmeld dit hold på www.bikeandrun.nu

Rejser og meget mere HØJMARK TURISTFART info@hojmark-turistfart.dk www.hojmark-turistfart.dk Tlf.: 9734 1419

Kr.

Lokalsponsor

old pr. h , 5 49

Sponsor

Ringkøbing og Omegns Firmaidræt www.rofi.dk

24

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

25


 FYRAFTENSMESTERSKABER I FODBOLD I ROFI

Seks til fyraftensfodbold Vestas Blades. Forrest fra venstre: Jesper Lund, Tim Lindgaard og Mikael Rosenkvist. Bagest fra venstre: Anders Wraae, Michael Lindberg og Søren Brask.

Hover Dreamteam. Forrest fra venstre: Søren Vindelbo, Simon Jørgensen og Daniel Fadshild. Bagest fra venstre: Johan Haubjerg Sørensen, Thomas Kjær og Johnny Jespersen.

26

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

Der var spillere fra Italien, Colombia, England, Spanien, Indien, Hover, Ringkøbing og flere andre internationale steder på egnen, da ROFIs fodboldudvalg fredag den 21. januar for første gang afviklede ”ROFI-mesterskaberne i fyraftensfodbold”. Seks herrehold havde tilmeldt sig turneringen, der startede kl. 20 og blev afsluttet efter kl. 23 med spisning og socialt samvær. For god ordens skyld skal det understreges, at fyraftensmesterskaberne som sådan ikke var lagt

Vestas Nacelles. Forrest fra venstre: Julian fra Italien, Juan fra Colombia og Charlie fra England. Bagest fra venstre: Kike fra Spanien, Gert fra Danmark og Ajish fra Indien.

an på at konkurrere med Champions League og andre internationale turneringer. Det internationale islæt skyldtes ene og alene, at et af de deltagende hold med navnet ”Vestas Nacelles” talte spillere fra hele verden som en understregning af, at Vestas er en stor international virksomhed, der stadig har stærke rødder her på egnen. Men hvad er så grunden til, at ROFI for første gang arrangerede fyraftensmesterskaber i fodbold? - I hele ROFIs historie har vi arrangeret en traditionel indendørs turnering, der strækker sig over flere spilleaftener i løbet af vintersæsonen. Det har vi også haft i denne sæson. Men for at tilgodese de firmaer, der foretrækker at spille en enkelt aften, frem for at være med i en turnering over flere aftener, arrangerede vi et fyraftensmesterskab, der også var lagt an på hyggeligt samvær bagefter. De deltagende hold var begejstrede for initiativet, og vi gentager det i næste sæson, hvor vi håber, at endnu flere hold melder sig til. Med de spillere, der var med til fyraftensmesterskaberne denne gang, har vi i hvert fald fået nogle gode ”ambassadører” til at reklamere for arrangementet, siger formanden for ROFIs fodboldudvalg, Thomas Andersen. Fyraftensmestre 2011 blev i øvrigt Viking, der består af inseminører under Danmarks Kvægavlsforening, efter en finalesejr over holdet fra Ringkjøbing Landbobank. Her er de seks deltagende hold:

JSB PLAST. Forrest fra venstre: Jan Pedersen og Jacob Brogaard. Bagest fra venstre: Torben Pedersen, Brian Nielsen og Jesper Østergaard.

Viking. Forrest fra venstre: Peter Hansen og Peter Larsen. Bagest fra venstre: Jesper Nielsen, Jakob Kristensen og Allan Mikkelsen

Ringkjøbing Landbobank. Forrest fra venstre: Anders Bukbjerg, Brian Vinkel og Thomas Bjørnsgaard. Bagest fra venstre: Jacob Westergaard, Kim Vestergaard og Lars Andersen. R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

27


Malerfirma & Farvehandel Malerfirma & Farvehandel

S Stampe-design Stampe-design

Malerfirma & Farvehandel tampe-design

SKORINGEN SKORINGEN

Mejsevej 6 B, 6950 Ringkøbing, tlf: 21 90 83 86 www.stampe-design.dk maler@stampe-design.dk Mejsevej 6 B, 6950 Ringkøbing, tlf: 21 90 83 86 www.stampe-design.dk maler@stampe-design.dk Mejsevej 6 B, 6950 Ringkøbing, tlf: 21 90 83 86 www.stampe-design.dk maler@stampe-design.dk

Algade 12 Algade 12 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing Tlf.: 6226 5555 Tlf.: 9732 Mobil: 40240176 7996

Niels’s Gulvbelægning

Birkmosevej 13B, 6950 Ringkøbing 9732 3400 – post@vestjyskel.dk

Niels Andersen Skådsmosevej 8 - Tlf.: 9732 5444 Mobil: 2320 6191

VESTJYSK SERVICE OG KVALITET I LANGE BANER

 FITNESS I ROFI-CENTRET

ROFI Fitness scorer højt Medlemmerne i ROFI Fitness har haft mulighed for at deltage i en landsdækkende undersøgelse af medlemmernes og kundernes tilfredshed med centre, der drives af foreninger, contra kommercielle centre. Besvarelserne er nu analyseret, og på ROFIs generalforsamling den 29. marts kommenterede formanden, Ragna Knudsen, resultatet i sin beretning: - ROFI Fitness scorer meget højt på både kvalitet i udstyr, instruktørernes kompetencer og udbud af forskellige holdaktiviteter. I besvarelserne blev der fra flere sider udtrykt ønske om en øget åbningstid i fitnesscentret, og det har vi indfriet, sagde Ragna Knudsen. Formanden kunne i beretningen bl.a. konstatere, at 2010 var et særdeles godt år for fitnesscentret. Flere og flere bruger fitness som deres motionsform. I årets løb var der en omsætning på godt 2,5 mio. kr. i fitnesscentret.

Det kan aflæses i kommunens økonomi - Der har været en stor stigning i omsætningen. Det skyldes især, at der har været flere hold fra Ringkøbing-Skjern Kommunes sygedagpengeprojekt. Her kommer modtagere af sygedagpenge og kontanthjælp hver uge for at træne - tre gange i fitnesscentret og én gang i svømmehallen. Vi har i en periode haft en ekstra fysioterapeut ansat, som sammen med fysioterapeut Michael Rømer har arbejdet i projektet. De gode resultater, som deltagerne på holdene har opnået, kan helt sikkert aflæses i kommunens økonomi på området. En ikke ubetydelig procentdel af deltagerne er meldt klar til arbejdsmarkedet igen eller har fået mod på at komme videre i tilværelsen på anden vis, sagde Ragna Knudsen.

Spinning er en af de mest populære aktiviteter i fitnesscentret. Som noget nyt er der to hold i weekenden, så medlemmernes har mulighed for at spinne både lørdag og søndag. Desuden er der mulighed for at køre en max. puls test én gang hver måned. Det er også meget populært. Aerobic havde også flere besøgende i 2010 end året før, og her har ROFI investeret i et nyt redskab – Corebar, som er blevet en succes. - Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi hele tiden er med på de nye træningsmetoder og teknikker, understregede Ragna Knudsen i sin beretning. Zumba er også fortsat populær i ROFI. Aktiviteten er så populær, at aftenholdene er fuldt booket, så der er udvidet med morgen-, weekend- og eftermiddagshold. Godt booket er der desuden på holdene i motionsformen Pilates. Her kører der hold af syv ugers varighed fire gange om året.

Aftale om efterfødselstræning Formanden nævnte, at ROFI laver mange aftaler med firmaer om forskellige aktiviteter i fitnesscentret. Og i starten af 2011 har ROFI indgået et samarbejde med AOF om kursus i efterfødselstræning. - Hvert hold træner i 10 uger. På det første hold har der været 11 deltagere. Vi starter løbende nye hold, når der er tilmeldinger nok, og næste periode på 10 uger starter den 29. april, siger leder af ROFIs fitnesscenter, Mette Palnov, der underviser på holdene i efterfødselstræning. På holdene genoptrænes svage muskler efter graviditet og fødsel, bl.a. bækkenbund, mave, ryg, nakke og skulder. Ud- og afspændingsteknikker indgår i træningen. I øvrigt nævnte ROFI-formand Ragna Knudsen i beretningen på generalforsamlingen, at man arbejder på at få nogle nye redskaber til fitnessafdelingen – de såkaldte TRX. I givet fald vil ROFI blive de første, der kan tilbyde denne træningsform i Vestjylland.

Aut. FIAT / LANCIA / ALFA ROMEO SERVICECENTER

VM BILER - RINGKØBING A/S www.vm-biler.dk

28

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

Sønderbyvænget 2 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2446 ROFIs fitnesscenter sætter hele tiden gang i nye aktiviteter og laver nye aftaler. Senest er der startet efterfødselstræning via et samarbejde med AOF.

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

29


 ROFI-NYT – KORT

 DM I BORDTENNIS I ROFI-CENTRET

”Det var verdensklasse”

 10 år med ROFI. I 10 år har Svend Erik Andersen ydet en stor frivillig indsats i ROFIs skydeudvalg. På ROFIs generalforsamling i marts fik han overrakt en gave som tak for indsatsen.  Socialt petanque. Petanque er blevet en stor sportsgren i ROFI. Der konkurreres gevaldigt, men det sociale er det vigtigste. Det understreges f.eks. af, at ROFIs petanqueudvalg i 2010-sæsonen den første tirsdag og den tredje torsdag i hver måned afviklede en turnering, hvor der var præmier til de tre bedste - og en præmie til sidstepladsen.  ”Dukkert” i svømning. ROFIs svømmeudvalg havde i den forløbne sæson i Ringkøbing Svømmehal 65 medlemmer. Det var et fald på 32 medlemmer i forhold til forrige sæson. Umiddelbart er der ikke nogen forklaring på den store ”dukkert” i medlemstallet. Svømmeudvalget håber, at folk får smag for svømning i ROFI-regi igen, når svømmehallen er renoveret og ændret med nye muligheder i sæson 2012-2013. Netop renoveringen betyder, at ROFI-medlemmerne ikke kan benytte svømmehallen i sæson 2011-2012. Mulighederne for at svømme andre steder i næste sæson, eventuelt i Danland Søndervig eller Hotel Fjordgården, undersøges.

Det var naturligvis ikke bordtennis på højeste internationale niveau, der blev præsenteret i weekenden den 26.-27. marts, da ROFI var vært for DM i bordtennis inden for Dansk Firmaidrætsforbund. Alligevel blev prædikatet ”verdensklasse” sat på stævnet af to af de i alt godt 50 deltagere. - Hvis Ringkøbing skal være vært for et DM-stævne igen, så kommer vi gerne. Her er der nogle fantastiske faciliteter. Vi kunne overnatte (i vandrerhjemmet) og spille (i centrets hal 1) under samme tag. Desuden var der gjort fantastisk meget ud af det sociale samvær med en aftenfest, hvor der bl.a. både var gratis bowling og fodboldlandskamp på storskærm. Det her stævne er ”verdensklasse”, understregede Frank Pedersen og Bent Larsen, der begge bor og arbejder i København. Frank arbejder som projektleder på Københavns Rådhus, og Bent er flymekaniker i SAS. De har spillet bordtennis sammen i mange år, men det er også for at dyrke det sociale samvær, at de deltager i stævner. - Naturligvis er vi her for at spille bordtennis. Men det vigtigste er sammenholdet og hyggen på tværs af geografien i Danmark og på tværs af vores arbejdsmæssige tilknytning, sagde Frank og Bent til ROFI-Nyt lige efter, at de havde vundet DM-guld i double i mesterrækken.

ROFI og Rindum SU Bordtennis er ikke på ROFIs aktivitetsprogram, men Rindum SU har en vel fungerede bordtennisafdeling.

R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

Frank Pedersen (tv) fra Københavns Rådhus’ Idrætsforening og Frank Larsen fra SAS vandt DM i double i herremesterrækken og kaldte faciliteterne i ROFI-Centret for ”verdensklasse”.

”Vi lever endnu” Bordtennis hører langt fra til de store idrætsgrene inden for Dansk Firmaidrætsforbund. Men forbundets idrætsansvarlige inden for denne sportsgren, Michael Darre, København, glæder sig over, at der var godt 50 deltagere til stævnet i ROFI-Centret. - Forbundet har sat en minimumgrænse på 50 tilmeldinger, for at man vil afvikle DM-stævner, og det var der godt og vel her i Ringkøbing, hvor der er nogle fantastisk gode faciliteter. Så vi ”lever” endnu. Næste år afvikles DM i Ålborg, men på et tidspunkt vender vi meget gerne tilbage til ROFI, siger Michael Darre, der ud over tjansen i Dansk Firmaidrætsforbund også er i bestyrelsen for Firmaidræt Storkøbenhavn.

Følgende fra ROFI fik topplaceringer ved DM-stævnet:

De stod for et godt DM-stævne, der fik topkarakter af alle deltagere. Fra venstre er det Michael Darre, København, der er idrætsansvarlig for bordtennis i Dansk Firmaidrætsforbund, Thomas Andersen, der er næstformand i ROFI’s bestyrelse og aktiv bordtennisspiller i Rindum SU, og Bjarne Piil, der er formand for Rindum SU’s bordtennisudvalg.

Single Herre B: Herre C:

1. præmie: Bjarne Piil. 1. præmie: Alen Talic, 3. præmie: Gunner Madsen. Herre D: 1. præmie: Michael Stougaard. Old Boys A: 2. præmie: Peer N. Andersen. Old Boys C: 2. præmie: Thomas Andersen.

Double Herre A: Herre D:

2. præmie: Bjarne Piil og Peer N. Andersen. 1. præmie: Jack Hansen og Zi Kang Hu.

Holdturnering TDC var også til DM i bordtennis i ROFI-Centret.

30

Derfor fik ROFI værtskabet for dette års DM-stævne inden for firmaidrætten. Det samme var tilfældet for 5 år siden. Bjarne Piil, der er formand for Rindum SUs bordtennisafdeling, og Thomas Andersen, der er næstformand i ROFIs bestyrelse, men også aktiv bordtennisspiller, var de lokale tovholdere på DM-stævnet. Og de var særdeles godt tilfredse med stævnets forløb. - Det er jo ikke og skal heller ikke være elitebordtennis, der bliver spillet her. I firmaidrætten drejer det sig først og fremmest om motion og samvær. Vi havde den store tilfredsstillelse, at 98 pct. af deltagerne i stævnet deltog i aftenfesten. Det er exceptionelt for et DMstævne, siger Thomas Andersen og Bjarne Piil.

Herre C: Herre D:

1. præmie: Alen Talic og Lars Jørgensen. 1. præmie: Jack Hansen og Zi Kang Hu.

11 spillere fra Rindum SUs bordtennisafdeling deltog i DM i bordtennis og repræsenterede ROFI. Her er tre af dem. Det er fra venstre Jack Hansen, Anni Piil og Zi Kang Hu, der er fra Kina, men arbejder i Ringkøbing og spiller bordtennis i Rindum SU for øjeblikket. Jack og Zi Kang Hu vandt holdmesterskabet og senere double i D-rækken ved stævnet. R O F I - N Y T • N R . 1 • 2 0 11

31


32

RROOFFI -I N - NYYTT • • NNRR. . 41 • • 2200111 0

Profile for Lisbet Skovgaard

Rofinyt_1-2011  

Rofinyt_1-2011

Rofinyt_1-2011  

Rofinyt_1-2011

Profile for rofi
Advertisement