Page 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วม ออกบูธแสดงนิทรรศการ

ส ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5th RMUTCON) และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ครัง้ ที่ 4 (4th RMUTIC) โดยงานนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 8 แ ห่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ซึ่งมีผลงาน ของ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลจ�ำนวน 4 รางวัล รวม 8 ผลงาน


สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 10/2556 ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ • อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพิ่มเติม • ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Rosenheim University of Applied Sciences (RoUAS) in Germany, Bavarian Thai Academic Cooperation Center (BTACC) , สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ • ให้ความเห็นชอบค�ำชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นในการให้ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.... บทบัญญัติมาตรา 4(1) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป • อนุมัติข้อบังคับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2556 • ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะศิลปกaรรมและออกแบบอุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบริหารธุรกิจ • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบริหารธุรกิจ • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบริหารธุรกิจ • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบริหารธุรกิจ • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบริหารธุรกิจ • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • เห็นชอบผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แทนต�ำแหน่งที่ว่าง • อนุมัติการขอก�ำหนดต�ำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ)


นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และแนะนำ�หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งงานนี้มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมาร่วมแสดงนิทรรศการและ แนะนำ�หลักสูตร กว่า 150 สถาบันการศึกษา มีนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมชมกว่า 1,000 คนต่อวัน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (สมศ.) ​ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (สมศ.) วันที่ 18- 20 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จ�ำนวน 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม,ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์, รศ.ดร.วาทินี สุขมาก,รศ.ชาญ ถนัดงาน, รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย, อาจารย์โสภิดา ทะสังขา และนางนารีรัตน์ ศรีอุทัย โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน

โครงการชวนน้องเล่นดนตรีกับพีสะเดิด กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สถานีวิทยุ อสมท.นครราชสีมา จัดโครงการชวนน้องเล่นดนตรีกบั พีสะเดิด เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ เวทีกิจกรรมโรงอาหาร มทร.อีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ได้รบั เกียรติจาก ผศ.ชูชยั ต.ศิรวิ ฒ ั นา รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา และศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด โครงการ โดยมี นักศึกษา มทร.อีสาน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน


การแถลงข่าวการจัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดแถลงข่าว การจัดโครงการแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (Art and Cultural Exchange of the Mekong River Region) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ คุรุสัมมนาคาร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผศ.ชูชยั ต.ศิรวิ ฒ ั นา รองอธิการบดีฝา่ ย กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แถลงข่าวการจัดกิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษามทร.อีสาน และสื่อมวลชน ร่วมกว่า 200 คน


โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (Art and Cultural Exchange of the Mekong River Region)

​ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ภูมภิ าคลุม่ น้ำ�โขง ประจำ�ปี 2556 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2556 ณ คุ รุ สั ม มนาคาร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน และบริเวณลานแสดงกิจกรรมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งโครงการนี้จัด โดยกองพัฒนานักศึกษา มีกจิ กรรมการเสวนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายประจำ�ชาติ การแสดงซุ้มอาหารประจำ�ชำ�ติ การจัด เลี้ยงขันโตกอีสาน การแสดงการร่ายรำ� บรรยากาศเต็มไปด้วยความ สนุกสนาน ซึง่ เป็นการสร้างมิตรไมตรีอนั ดีระหว่างนักศึกษามทร.อีสาน และนักศึกษาต่างชาติ สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณชาว มทร.อีสาน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำ�เนินโครงการ ให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


โครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการธรรมะ ทู ยู นิ เ วอร์ ซิ ตี้ เมื่ อ วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมหลังใหม่ อาคาร 35 ซึ่งทางผู้จัดงานได้กราบนิมนต์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโน) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ร่วมบรรยาย ธรรมในโครงการ โดยมี ค ณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมรับฟัง จนเต็มความจุ ห้องประชุมกว่า 500 ที่นั่ง นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะ ได้รบั ฟังธรรมและข้อคิดอันเป็นประโยชน์ จาก พระพยอม กัลยาโน แล้วและยังได้รว่ มบริจาคสิง่ ของเครือ่ งใช้ทชี่ ำ�รุด หรือไม่ได้ใช้งานแก่ทางวัดด้วย อาทิ หนังสือ เครื่อง คอมพิวเตอร์เก่า เครือ่ งเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ทีน่ อน เป็นต้น

โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2013 ​ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานเปิดโครงการ เปิดโลกกิจกรรม 2013 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัย โดยมีกจิ กรรม การออกบูธแสดงนิทรรศการ ของชมรมต่างๆ พร้อมรับสมัครสมาชิกชมรม การประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2013 การแสดงดนตรี จากชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสาน และชมรมดนตรีสากล การแสดงจากสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สโมสรคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สโมสร คณะบริหารธุรกิจ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเล่นเกมส์ชิง ของรางวัล ชมกิจกรรมและให้กำ�ลังใจผู้เข้าประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2013 กว่า 1,000 คน

คณะบริหารรวมใจปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวุฒอิ าสาธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “คณะบริหารรวมใจ ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านมาบมะค่า ต.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาและบุคลากรของคณะได้รว่ มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และร่วมสร้างจิตสำ�นึก ให้ช่วยป้องกันดูแลรักษ์ป่า พัฒนาและฟื้นฟูป่าชุมชน ตลอดทัง้ รักษาสภาพแวดล้อมให้ยงั่ ยืนต่อไป ซึง่ โครงการ นี้มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจำ�นวน 250 คน


โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน เป็นประธานในการถวายผ้าป่ามหากุศล ราชมงคลอีสาน ซึ่งได้ยอดทำ�บุญ รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 80,282 บาท โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมกว่า 200 คน

โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการราชมงคล อีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ วัดบ้านเกาะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา และถวาย ภัตราหารเพล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

มทร.อีสาน รับมอบเงิน จากการจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจ�ำปี 2556 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากคณะกรรมการจัดงาน “วิ ส าขบู ช า พุ ท ธยั น ตี ” ประจำ�ปี 2556 เพือ่ สมทบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เป็นจำ�นวนเงิน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา


ธนาคารกรุงศรีอยุธยามอบเช็คเงินสดสนับสนุนการจัดการศึกษา มทร.อีสาน ​ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทนรับมอบเช็คเงินสด จำ�นวน 20,000 บาท จากคุณบุญธินี โชติมณี ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ของมทร.อีสาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ สำ�นักงานอธิการบดี ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ​สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการ แก่สงั คมเพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านศาลา ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึง่ โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้คำ�ปรึกษาเบือ้ งต้นด้านการตลาด เพิม่ พูนองค์ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะ ด้านการตลาด โดยสามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากการบรรยายไปประยุกต์ใช้และ เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป ซึง่ โครงการนีม้ ปี ระชาชนชาวบ้านศาลา เข้าร่วมรับฟังบรรยายจำ�นวน 30 คน

บทบรรณาธิการ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม 2556

​สำ�หรับในเดือนนี้นับเป็นเดือนแห่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามทางศาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มโี อกาสจัดโครงการแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม ภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง ในระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเราได้ต้อนรับคณาจารย์ คณะผู้ดูแล และนักศึกษาต่างชาติต่างภาษา อาทิ สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณะกัมพูชา เวียดนาม ยูนนาน นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ด้านภาษา การแต่งกาย อาหาร การละเล่นหรือการแสดง และความเป็นอยู่ ซึ่งความ พิเศษของครั้งนี้ คือ การจัดแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายประจำ�ชาติของแต่ละชาติ โดยผู้ สวมใส่คือ นักศึกษาชาตินั้นๆ บรรยากาศทั้งภาคเช้าและภาคเย็น เป็นไปด้วยความ สนุกสนาน ได้ความรู้ และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ......... นอกจากจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติแล้ว มทร.อีสาน ยังได้มโี อกาสส่งเสริมและปลูกฝังประเพณีอนั ดีงามแก่นกั ศึกษาได้แก่ โครงการทอดผ้าป่า มหากุศลราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ยอดทำ�บุญรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 80,282 บาท โดยมีคณะผู้ บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมกว่า 300 คน อีกกิจกรรมคือโครงการ ราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ วัดบ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมกว่า 200 คน นับเป็นหนึง่ พันธกิจทีม่ หาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งเสมอ มา คือ การทำ�นุบำ�รุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง บรรณาธิการ

บรรณาธิการ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ออกแบบ พิสูจน์อักษร

: ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี : นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง : นางจิราภรณ์ สายเชื้อ นางสาววราภรณ์ นามบุตร นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน นายพหลยุทธ บุตรจู : นายพหลยุทธ บุตรจู : นางจิราภรณ์ สายเชื้อ นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน

จัดท�ำโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง มทร.อีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 www.rmuti.ac.th

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน กรกฎาคม 2556  

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน กรกฎาคม 2556