Page 1

มทร.อีสาน เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพ จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลแห่ ง ประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์”ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 7 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระดับชาติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 9 แห่ง ทัว่ ประเทศประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์”เป็นมหกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งได้เห็น ความร่วมมือของ 9 มทร. ท�ำให้การแข่งขันกีฬาครัง้ นีม้ คี วามยิง่ ใหญ่ และยังสร้างความภาคภูมใิ จแก่เราชาว มทร.อีสาน ตลอดจนเป็นการ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลทั้ ง 9 แห่ ง ในการนี้ ข อขอบคุ ณ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ทุกๆ ส่วนงาน ที่ท�ำให้กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง ประเทศไทย ครัง้ ที่ 30 “อีสานเกมส์” ประสบผลส�ำเร็จอย่างงดงาม


2

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมสภา มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแคแสด อาคารส�ำนักงานอธิการบดี สรุปผลการประชุมดังนี้ รายงานความก้าวหน้ากรณีหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และโครงการเปิดสอนระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาคปกติ ให้ความเห็นชอบปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ�ำปี พ.ศ.2557 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบณ ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) โดยจัดการเรียนการสอน ที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ ให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฝ่ายการประชุม ส�ำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแคแสด อาคารส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี ศู น ย์ ก ลาง มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสานเป็นประธานการประชุม

การอบรมหลักสูตรข้อก�ำหนด ISO 9001:2008 ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมหลักสูตรข้อก�ำหนด ISO 9001:2008 ส�ำหรับผูบ้ ริหาร และหลักสูตรส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน ระหว่ า งวั น ที่ 17-20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 22 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด โครงการ โดยมี คุ ณ กณิ ก นั น ท์ ชั ย วงศ์ จากบริษัท Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร


ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 3

โครงการสัมมนาเครือข่ายครู - อาจารย์แนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จั ด โครงการสั ม มนา เครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนวภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องแคแสด ส�ำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน กล่ า วเปิ ด โครงการ ซึ่ ง มี ค ณะครู - อาจารย์ จากสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายแห่ ง เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การบรรยายและ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ คณะผู ้ บ ริ ห าร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นกั ศึกษา เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา มาบรรยายให้ความรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย


4


ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 5


6

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ที่ 47 ในรายการสนทนาภาษาข่าว

มทร.อีสานเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 4 มหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อี ส าน เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล กระชับมิตร รายการ 1 FT NRSV University ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ณ สนามกี ฬ าฟุ ต บอล มทร.อี ส าน โดยมี มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ผศ.ดร.วิ โรจน์ ลิ้ ม ไขแสง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทาน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครราชสี ม าและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ที่ 47 ระหว่าง มทร.อีสาน กับ มรภ.นครราชสีมา ในรายการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นการแข่งขันแบบ สนทนาภาษาข่าว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พบกั น หมดทุ ก ที ม ซึ่ ง ผลการแข่ ง ขั น ใน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้มหาวิทยาลัยที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ ม.วงษ์เชาวลิตกุล รองชนะเลิศได้แก่ มทส. และ การประชุมบุคลากรกองกลาง ครั้งที่ 2 /2557 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มทร.อีสาน และ ฝ่ายบริหาร กองกลาง จัดการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มรภ.นครราชสีมา ซึง่ ในครัง้ ต่อไป ม.เทคโนโลยี ณ ห้องประชุมกองกลาง อาคาร 3 โดยมี นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย รักษาราชการแทน สุรนารี จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้อ�ำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายให้แก่บุคลากรสังกัด กองกลางได้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน

โครงการเรียนภาษาจีนและท�ำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ชาวไต้หวัน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กองนโยบายและ แผน จั ด โครงการเรี ย นภาษาจี น และท� ำ กิจกรรมร่วมกับอาจารย์ชาวไต้หวัน ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2557 ณ อาคาร 12 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ส�ำหรับการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 มีบุคลากร มทร.อีสาน นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ซึง่ โครงการนีไ้ ด้เปิดรับสมัครผูส้ นใจเรียนโดยมี ก�ำหนดการดังนี้ - เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2557 - เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2557 - เดือนธันวาคม 2557 – เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ผู ้ ส นใจสามารถสมั ค รเรี ย นได้ ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โทรศั พ ท์ 0-4423-3000 ต่ อ 2450 หรื อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ชัน้ 1 อาคาร 19 โทรศัพท์ 0-4423-3000 ต่อ 0,2292


ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 7

งานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตประเพณีชงิ โล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ที่ 47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงานแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ที่ 47 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ห้อง 500 ที่นั่ง โดยมี ผศ.ดร.วิ โ รจน์ ลิ้ ม ไขแสง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน พร้ อ มด้ ว ย ผศ.ชู ชั ย ต.ศิ ริ วั ฒ นา รองอธิ ก ารบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผศ.อนุสรณ์ ศิริอนันต์ ผูค้ วบคุมทีมฟุตบอล และผศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม ผูฝ้ กึ สอน มทร.อีสาน และคณะผูแ้ ทนจาก มรภ.นครราชสีมา น�ำโดย รศ.ดร.ณภัทร น้อยน�ำ้ ใส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน และอาจารย์มงคล ทะมังกลาง ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล มรภ.นครราชสีมา ร่วมแถลงข่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลประเพณี ชิ ง โล่ พ ระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 47 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีชงิ โล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ที่ 47 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึง่ มี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันในครัง้ นี้ นักศึกษาผูอ้ ญั เชิญโล่พระราชทานฯ จาก มรภ.นครราชสีมา ได้แก่ นางสาวปิยาพัชร สุพร และนายณัฐพงษ์ แพนดี นักศึกษาจาก มทร.อีสาน อาจารย์นักศึกษาผู้อัญเชิญโล่พระราชทานฯ จาก มรภ.นครราชสีมา ได้แก่ ดร.สุนทรี ศิรอิ งั กูร รองอธิการบดีฝา่ ยการศึกษา และมวลชนสัมพันธ์ และผูอ้ ญั เชิญโล่พระราชทานฯจาก มทร.อีสาน ได้แก่ ผศ.ชูชยั ต.ศิรวิ ฒ ั นา รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ การจัดขบวนพาเหรดได้แบ่งออกเป็น 4 ขบวนโดยมีแนวคิด คือ เรียนรูอ้ ดีต ศึกษาปัจจุบนั มุง่ มัน่ แก้ไข เทิดไท้องค์ราชัน ซึง่ มีความสวยงามและนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ แนวทางแก้ปญั หาทีเ่ กิดในสังคม และส�ำหรับ การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่พระราชทานฯ ครัง้ ที่ 47 นี้ ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยคะแนน 2 ประตู ต่อ 1 ประตู


8

มทร.อีสานร่วมจัด

“งานนัดพบแรงงานนครราชสีมา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปี 2557 ”

กรมการจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัด “งานนัดพบแรงงานนครราชสีมา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปี 2557” ระหว่างวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 35) ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิม้ ไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นผูก้ ล่าวต้อนรับผูร้ ว่ มงาน และ นายอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นผูก้ ล่าวรายงาน การจัดงานในครัง้ นี้ ซึง่ มีผบู้ ริหารจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนเข้าร่วม กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบ การชั้นน�ำ การฉายวีดีโอแนะน�ำสถานประกอบการ การทดสอบความสามารถทางอาชีพและภาษาอังกฤษ การอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคง ในอาชีพ การจัดนิทรรศการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า OTOP และจากกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน การสาธิตอาชีพอิสระ และการร่วมกิจกรรมชิง ของรางวัล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการจดหมายข่าว มทร.อีสาน

ส�ำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นี้ จะเรียกว่าเดือนแห่งการแข่งขันกีฬา และความภาคภูมกิ ว็ า่ ได้ เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รบั เกียรติ ให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การการแข่ ง ขั น กี ฬ าอั น ทรงเกี ย รติ ร ายการระดั บ ประเทศ ถึง 2 รายการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 30 “อีสานเกมส์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รบั เกียรติให้เป็น เจ้าภาพการแข่งขัน นับว่าเป็นกีฬาทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นกีฬาทีท่ ำ� ให้ เราชาวราชมงคลทั้ง 9 แห่งจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ได้พบปะกันทั้ง คณาจารย์ นักศึกษาทีเ่ ป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน มทร.อีสาน ก็ได้ดำ� เนินการ จัดเตรียมการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มความสามารถ ไม่วา่ จะเป็นด้านสถานที่ ด้านทีพ่ กั ด้านการฝึกสอนนักกีฬา ด้านการต้อนรับ ด้านพิธีเปิด-ปิด ที่สวยงามตระการตา ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การแข่ ง ขั น ก็ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ต้ อ งขอบคุ ณ บุ ค ลากร นักศึกษา และทุกหน่วยงานใน มทร.อีสาน ที่ร่วมมือกันท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ดังค�ำขวัญประจ�ำการแข่งขัน “กีฬาสร้างไมตรี สามัคคี 9 มทร.” โดย ผูท้ ไี่ ด้เหรียญรางวัลสูงสุดและได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ มทร.ล้านนา และเราชาว มทร.อีสานก็คว้าล�ำดับที่ 2 ปีหน้าก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน มทร.พระนคร ในฐานะเจ้าภาพบ้าง ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 31 “พระนครเกมส์” งานใหญ่อีกงานที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีเป็นประเพณีสืบต่อกันมา คือ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 แล้วโดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ของเราเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา แม้ มทร.อีสานจะพ่ายแพ้ พลาดโอกาสครองถ้วยพระราชทานฯ เป็นสมัยที่ 2 แต่สิ่งที่ได้จากการแข่งขัน คือ ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นของเราชาว 2 ราช (ราชมงคล- ราชภัฏ)

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ชีวิน เปสตันยี รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สุภาพร วีระปรียากูร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการกองกลาง นายอมร มาดาเวียง รักษาราชการแทนหัวหัวฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กองบรรณาธิการ

นางสาววราภรณ์ นามบุตร/ว่าที่ ร.ต.ทินกฤต ชัยสุวรรณ/นายพหลยุทธ บุตรจู นายพลกฤต จารัตน์/นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน/นางสาวกัญชลี พรอ�ำนวย นายธนภัทร คุ้มหมื่นไวย/นายมังกร แสงสี/นายสมคิด จวบกระโทก ออกแบบ : นายมังกร แสงสี / นายพลกฤต จารัตน์ ภาพ : นายพหลยุทธ บุตรจู / นายพลกฤต จารัตน์ / นางสาววราภรณ์ นามบุตร พิสูจน์อักษร : นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน/นางสาวกัญชลี พรอ�ำนวย

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน กุมภาพันธ์ 2557  

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน กุมภาพันธ์ 2557