Page 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556

ฝ่ า ยแนะแนวและอาชี พ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร เรียนรวม ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้กล่าวให้ โอวาทแก่นักศึกษาด้วย ซึ่งแบ่งเป็นเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ช่วงบ่าย เป็นการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษา ใหม่ประจ�ำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,900 คน


สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครัง้ ที่ 7/2556 สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 7/2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 7 /2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องแคแสด อาคารส�ำนักงานอธิการบดี • รายงานผลการติดตามการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ • รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน • ขยายเวลาการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต�ำแหน่งที่ว่าง • อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย มาตรฐานการก�ำหนดระดับ ต�ำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ • ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครือ่ งกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ • ก�ำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาในการศึกษาต่อ • อนุมัติการแก้ไขข้อมูลผู้ส�ำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 • ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน • การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน • พิจารณาผลการเสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งและแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ • แต่งตัง้ กรรมการกลัน่ กรองงานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ จากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แทนต�ำแหน่งที่ว่าง

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 8/2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 8 /2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส�ำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น • รายงานผลการรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ


มทร.อีสาน ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง

​ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพเป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ยุวชนสูอ่ าเซียนไร้พรมแดน”และกล่าวต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม จำ�นวน 40 คน ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำ�นักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ โครงการนีจ้ ดั โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมีผบู้ ริหาร คณาจารย์ ผูป้ ระสานงาน และนักศึกษามทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการ และให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

การสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุค AEC” ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และดร. บุญประสิทธิ ตัง้ ชัยสุข รองประธานอนุกรรมการพิจารณาการให้ทนุ สนับสนุนอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ – โฮสต์ จำ�กัด ร่วมกับ คุณวิบูลย์ ฐานันดรสุข ผู้อำ�นวยการฝ่ายการขาย บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด ร่วมกันแถลงข่าวและเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุค AEC” เพื่อรองรับและเตรียม ความพร้อมการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ในปี 2015 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยท่านอธิการบดียงั ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การปรับตัวของ สถานศึกษาในยุค AEC ด้วย

มทร.อีสานเข้าร่วมการประชุมเตรียมงานนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก” จังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้ อ มด้ ว ยนางสาวศิ ริ ลั ก ษณ์ จั น ทร์ ส ว่ า ง รั ก ษาราชการแทนผู้ อำ�นวยการ กองกลาง และอาจารย์ฉกาจ เชื่อดี หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย กองกลาง เป็นผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการเตรียม งานนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก” จัดโดยจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา โดยมี ดร.วินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมเป็นจำ�นวนมาก ในการจัดงานนิทรรศการ ครั้งนี้ มทร.อีสาน ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน ร่วมกับสำ�นักงาน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา


โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่คณะ บริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิด ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพีอ่ ให้นกั ศึกษาได้นำ�หลักธรรมที่ได้รบั ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของตนเองให้อยู่ในศีลธรรมและมีคุณธรรมในชีวิต โดยมีนักศึกษาใหม่เข้า ร่วมโครงการ จำ�นวน 1,300 คน

สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ TICTA 2013 สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้สงั กัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมดำ�เนินการจัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA 2013) โดยเป็นการส่งเสริมด้าน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทย อีกทัง้ ยังให้การสนับสนุนผลงาน ซอฟต์แวร์ที่ชนะการประกวดจากโครงการ Thailand ICT Awards ได้สทิ ธิเ์ ข้าร่วม ประกวดต่อในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards โดยได้จดั การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในหลายจังหวัดทัว่ ไทย ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้จัดแถลงข่าวโครงการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชามัลติมเี ดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อี ส าน ร่ ว มงานด้ ว ย นอกจากนี้ ท างโครงการยั ง ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ แ ก่ อ.โสภณ ผลประพฤติ หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดีย ร่วมบรรยายในงานด้วย

สวส.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ผศ.ธัญภัค สังฆมานนท์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำ�นัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 C โดยคณะกรรมการการตรวจประเมินประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไชยอุดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะ โดยผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ สกอ.ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 เกณฑ์ สมศ.ได้คะแนนเท่ากับ 4.90 เกณฑ์ การประเมินสาย สนับสนนุน ได้เท่ากับ 4.91 เกณฑ์ มทร.อีสาน ได้คะแนนเท่ากับ 4.95


บันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะ

​ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์ทีมงานจากรายการ เวทีสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ในกรณีคัดค้านการรื้อถอนอาคารหอประชุมเก่าที่ฃทรุดโทรมเพื่อจัด สร้างหอประชุมหลังใหม่ในการรองรับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยการสั ม ภาษณ์ นี้ จ ะออกอากาศในรายการ เวที ส าธารณะ ตอน“ก่อนลบเงาอดีต มทร.โคราช” ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.05-15.00 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการมารู้จักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการออกแบบเครื่องมืออย่างมีส่วนร่วม

​ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการมารู้จักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการออกแบบเครื่องมืออย่างมี ส่วนร่วม ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร อเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้ทราบกระบวนการ เทคนิคการวิจัย เพื่อท้องถิ่นการจัดทำ�เครื่องมืออย่างมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งอยู่ โดยมีผู้เข้า ร่วมโครงการ 39 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจนา ทองทั่วและคณะ เป็นวิทยากรในโครงการ


โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการ ความรู้ในองค์กร เรื่อง “การวิจัย” ประจำ�ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 18 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และจะได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ที่มีอยู่แล้วในระบบให้สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเกียรติ จากผศ.ดร.เฉลิมพลเยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และผศ.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ ผูช้ ว่ ยอธิการดีดา้ นวิจยั และการต่างประเทศ ผศ.ดร.เสมอใจ บุรนี อก ดร.เบญญา แสนมหายักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานเจ้าหน้าทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ​ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จั ด โครงการพั ฒ นา ประสิทธิภาพการทำ�งานเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและกีฬา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับประสิทธิภาพ ในการทำ�งานและพัฒนาองค์กร การคิดเชิงบวก การคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงกลยุทธ์ รูจ้ กั การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สภาพแวดล้อม และสามารถทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้เป็น อย่างดี โดยมีผู้ร่วมโครงการจำ�นวน 50 คน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 18 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กล่าว ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ผศ.เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร ผศ.ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต และ อ.พิเชษฐ จิรประเสริฐวงศ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ และคณะกรรมการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมของคณะด้วย


การแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานส่งบุคลากรเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครัง้ ที่ 32 “บางแสนเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 11 ชนิดกีฬา โดยมีมหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. เข้าร่วม จำ�นวน 58 สถาบัน มทร.อีสาน สามารถทำ�ผลงานเข้ามาเป็น ลำ�ดับที่ 14 ของตารางสรุปเหรียญรางวัล ได้แก่ 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง สำ�หรับในปี 2557 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ​ แผนก กีฬานักศึกษา ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมฐานานุศกั ดิ์ คณะบริหารธุรกิจ โดย ผศ.ชูชยั ต.ศิรวิ ฒั นา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสานได้รบั เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยใช้คำ�ขวัญการ แข่งขัน “กีฬาสร้างไมตรี สามัคคี 9 มทร.” โดย นางสาวคชรินทร์ คชสุนทรบุตร นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 สาชาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ออกแบบสัญลักษณ์การแข่งขันโดย อาจารย์ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ อาจารย์ประจำ�สาขาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบ สัญลักษณ์นำ�โชคการแข่งขัน เป็นรูปแมวสีสวาดถือคบเพลิง โดย อาจารย์ฉตั รชัย สายจันทร์ อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาทัศนศิลป์ และตั้งชื่อสัญลักษณ์นำ�โชค โดย นางสาวรัตติกาล หงส์อินทร์ นักศึกษาระดับ ปวส. โปรแกรมวิชาการเงิน ชัน้ ปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ซึ่ ง คำ�ขวั ญ การแข่ ง ขั น ชื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ นำ�โชคการแข่ ง ขั น เป็นผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันทีผ่ า่ นมา


การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ​ รศ.ดร.สนั่น การค้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ระว่างวันที่ 14 -18 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติ การคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาคาร 34 โดยการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีววิทยาเรื่องการแบ่งเซลล์ พันธุกรรมศาสตร์ การสังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ 2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านเคมี เรือ่ งการตรวจหาไอออน ในสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์และการไทเทรตระหว่างกรด – เบส 3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านฟิสกิ ส์ เรือ่ งลูกตุม้ อย่างง่าย และลูกตุ้มเชิงฟิสิกส์ การหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุ แข็งแกร่ง การหาค่าความหนืดของของเหลว และวงจร ไฟฟ้ากระแสสลับ RLC โดยมีอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาดังกล่าว เป็นวิทยากร พร้อมกันนีย้ งั ได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักเรียนผู้ร่วม โครงการกว่า 60 คน

บทบรรณาธิการ

ประจ�ำเดือน พฤษภาคม 2556 ​ พฤษภาคม เดือนแห่งการเริม่ ต้นของการเปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2556 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำ�หรับนักศึกษาเดิมที่กำ�ลังศึกษาก็จะเปลี่ยน ระดับชั้นปีที่สูงขึ้นเป็นรุ่นพี่ แต่สำ�หรับเดือนนี้ก็นับเป็นที่น่าตื่นเต้นสำ�หรับน้องใหม่หรือ นักศึกษาใหม่ที่เรียกแทนตัวว่า เฟรชชี่ เพราะจะได้เจอเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ ระบบการ เรียนใหม สถานที่ใหม่ๆ และจะได้มโี อกาสทำ�กิจกรรมร่วมกับผูอ้ นื่ มากยิง่ ขึน้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นับเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษา ที่จะมีหน้าที่ดูแล และอบรมให้ความรู้เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในอนาคต นอกจากหน้าที่ นี้แล้วมหาวิทยาลัยยังเป็นแหล่งที่นักศึกษาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ อีกมากมาย ทีอ่ าจไม่พบได้ในสถานศึกษาเดิม มทร.อีสาน ได้จดั กิจกรรมหลายกิจกรรมทีเ่ ป็นการปรับ เปลี่ยนทัศนคติ ในการเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษา กิจกรรมแรกที่ต้องเข้าร่วม คือ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2556 เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม (1,000 ที่นั่ง) ในปีการศึกษานี้ มทร.อีสาน มีโอกาสได้ ดูแลนักศึกษา 2,900 คน ซึง่ ทางคณะทีน่ กั ศึกษาสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษานัน้ ก็ได้เตรียม กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ไว้เช่นกัน ท้ายนี้ขอฝากข้อคิดแก่นักศึกษา ใหม่ทุกท่าน ระยะเวลา 4 ปีที่นักศึกษาอยู่ในรั้วแคแสดแห่งนี้ ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างเต็มที่ เพราะช่วงเวลาเหล่านี้จะไม่สามารถ ย้อนกลับมาได้อีก...........

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง บรรณาธิการ

บรรณาธิการ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ออกแบบ พิสูจน์อักษร

: ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี : นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง : นางจิราภรณ์ สายเชื้อ นางสาววราภรณ์ นามบุตร นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน นายพหลยุทธ บุตรจู : นายพหลยุทธ บุตรจู : นางจิราภรณ์ สายเชื้อ นางสุชัญสินี ช่อสูงเนิน

จัดท�ำโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง มทร.อีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 www.rmuti.ac.th

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน พฤษภาคม 2556  

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน พฤษภาคม 2556

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน พฤษภาคม 2556  

จดหมายข่าว มทร.อีสาน เดือน พฤษภาคม 2556

Advertisement