__MAIN_TEXT__

Page 1

Az RMDSZ parlamenti megvalósításai A 2017-ES PARLAMENTI CIKLUS ELSŐ ÜLÉSSZAKA


Kedves Olvasó! Egy éve kezdődő választási kampányunkban azt mondtuk: olyan Erdélyt akarunk építeni, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk családjainkat, ahol nincsenek veszélyben jogaink és javaink. Ennek az elvnek az érvényesítése mentén kötöttünk december 11. után parlamenti együműködési megállapodást a kormánypártokkal is. Fél év után úgy értékeljük, bár jócskán sikerült előrelépni a törvényi garanciák kiszélesítését illetően, a gyűlöletbeszéd, a magyarellenesség újra a kilencvenes évek hangulatát idézi meg. Ez a keősség talán egyedi jelenség és tünet a fejle demokráciákban, ahogyan az az instabil politikai helyzet is, amely az elmúlt fél évet végigkövee, majd kormányválságba torkollo. A többség–kisebbség viszonyának rendezése, az általunk többször kezdeményeze többség–kisebbség egyezség megkötése ma sokkal aktuálisabb, mint bármikor. Kitartónak és elkötelezenek kell lennünk a jogállamiság helyreállításának, a hatalmi ágak szétválasztásának sürgetésében is. Mi azt akarjuk, és közösségünk érdeke, hogy a politikai döntéseket újra az a parlament hozza meg, amelynek ez feladata – ne pedig az erőszakszervek, amelyeket nem az állampolgárok választoak meg. Ha ezzel nem tudunk dűlőre jutni, nagy eséllyel vágnak majd vissza megszerze jogainkból, kivédhetetlen támadások kereszüzébe kerül közösségünk. Ragaszkodnunk kell tehát a párbeszédhez: nem szabad hagynunk, hogy bárki szélsőségesnek higgye követeléseinket, mindazt, amit a magyar emberek joggal várnak el Romániától – mert ezek közösségünk identitásának megőrzéséhez kapcsolódó kérések és feltételek. Nem hátrálunk – csak ez a hozzáállás tehet minket erőssé, megkerülhetetlenné, csak ebben van o a tervezés lehetősége!

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

2


Tiszteletet a közösségnek! Lehetővé teük a magyar nyelv használatát az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben. Teljes körű anyanyelvű kommunikációt kell biztosítsanak ezen intézményekben a kórház, a szociális intézmény szakszemélyzete és a páciens közö. Az RMDSZ következetesen kitart a nyelvi jogok alkalmazása és bővítése melle. Legyen hivatalos a magyar nyelv! 20 százalékról 10-re csökkentenénk az anyanyelv-használati küszöböt, és bevezetnénk egy újnak számító kedvezményes küszöböt is azért, hogy közösségünk még több tagja méltósággal élhessen magyarként szülőföldjén. Továbbá olyan ellenőrzési mechanizmusokat dolgoztunk ki, amelyek pénzbírságot rónának ki a törvény be nem tartása esetén az önkormányzatoknak, valamint a közintézményeknek. Rendeztük a történelmi magyar egyházak személyzeti gondjait – pénzforrást biztosítounk a bérkeret kibővítésére. Megakadályoztuk az anyanyelvhasználat lehetőségét előíró cikkely törlését az egészségügyben, ezáltal megvédtük az anyanyelvhasználatot a páciens és az orvos közöi viszonyban. Legyen hivatalos ünnep Romániában március 15-e! Törvénytervezetet nyújtounk be a parlamentbe annak érdekében, hogy március 15-e hivatalos ünnep legyen, hiszen ez a nap a kisebbségi jogainkért és szabadságunkért vívo örökös küzdelmünk szimbóluma.

Tudást, ne magolást! Sajátos tanterv alapján készíte speciális, könnyebb tételekből vizsgáznak ezentúl román nyelvből a képességvizsgán és éreségin a magyar tannyelvű iskolákban tanuló diákok. A magyar diákoknak 12 éven át külön rendszer szerint kell tanítani a román nyelvet, speciális tankönyvekből. Megoldouk a történelmi magyar egyházaink lelkészképzőinek állami finanszírozását. Kezdeményezésünkre a történelmi magyar egyházaink lelkészképzői is állami támogatásban részesülnek. Sikerült megszüntetnünk a pap- és lelkészképzés állami támogatása területén tapasztalt keős mércét, ezután a protestáns, református, evangélikus, unitárius lelkészképzés is részesülni fog állami finanszírozásban, az ortodox melle. Megoldouk, hogy a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet újból állami támogatásban részesüljön. Most már törvény írja elő az intézet számára a teljes állami támogatást. Előkészületben van az új tanügyi törvény, amelynek kidolgozásában a kisebbségi oktatás és különösképpen a magyar nyelvű iskolák helyzetének javításával foglalkozunk. Szorgalmazzuk a törvény előírásainak szigoríto végrehajtását.

3


Elhárítounk minden akadályt a kisebbségi pedagógusképző központ létrehozása elől. A szenátus plénuma döntő fórumként fogadta el a törvénykezdeményezésünket.

Biztonságot a magyaroknak! Azt kértük a parlamentben, hogy 2018. december elsejéig hozza összhangba a romániai törvényeket a gyulafehérvári nyilatkozatban vállalt ígéretekkel. Megakadályoztuk a székely zászló és a székely himnusz betiltását előíró törvénytervezet elfogadását, elgáncsoltuk a kisebbségi szimbólumokat tartalmazó zászlók használatának büntetését célzó jogszabálytervezet elfogadását. Megakadályoztuk a kisebbségellenes kezdeményezéseket: például Bogdan Diaconu törvénytervezetét, amely a Diszkriminációellenes Tanács felszámolását kezdeményezte. Munkánk eredményeként a szenátus egyöntetűen utasítoa el Tudor Ciuhodaru PSD-s képviselő tervezetét, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel büntetee volna az alkotmányos rend megváltoztatását célzó rendezvények szervezőit (a jogszabály indoklása szerint a Székely szabadság napi felvonuláshoz hasonló eseményekhez módosítani kell a Btk.-t).

Tiszteletet Erdélynek! Több pénzt Erdélynek! Magasabb fokú pénzügyi decentralizációt szorgalmazunk: törvénytervezetet dolgoztunk ki annak érdekében, hogy egyes pénzforrások fele az önkormányzataink rendelkezhessenek, ne Bukarest. Jogszabálytervezetet iktaunk az önkormányzatok pénzügyi autonómiájának erősítéséért. Javasoljuk, hogy a jelenlegi 71,5 százalékról 80 százalékra növekedjen a személyi jövedelemadóból visszaoszto összegek aránya. A személyi jövedelemadó az egyik legnagyobb önkormányzati bevételi forrás, azonban a központosíto rendszerben a megtermelt összegek csak egy része kerül vissza a helyi önkormányzatok költségvetésébe bukaresti visszaosztással. A megyei és helyi önkormányzatokkal folytato sorozatos egyeztetések eredményeként olyan kezdeményezéseket dolgozunk ki, amelyek a helyben tapasztalt közigazgatási problémákra és ellentmondásokra nyújtanak megoldást. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy Románia túl sok pénzt költ az Emberi Jogok Európai Bírósága által az embertelen börtönkörülmények mia kiró büntetések kifizetésére, és azt javasoltuk, hogy ezt a keretet fordítsa inkább a börtönkörülmények javítására. Törvény garantálja ezután a köztévé és -rádió kisebbségi műsorainak finanszírozását. Eől az évtől megváltozo a köztévé és közrádió finanszírozása, a két médiaintézményt állami költségvetési forrásokból tartják fenn, nem a rádió- és tévéilletékből, mint eddig.

4


Ezentúl nem Bukarest szabja meg az építőipari nyersanyagok árát – elfogadták az RMDSZ erre vonatkozó törvénytervezetét. Ez újabb győzelem a központosíto ügyintézés leépítésében. Kidolgoztunk egy olyan törvénytervezetet, amely megakadályozná a jogtalanul elve földek visszaállamosítását. Azon cikkelyek törlését kértük a földek visszaszolgáltatására vonatkozó törvényből, amelyek túl szűk határidőt szabtak a visszaszolgáltatásra és a birtokviszonyok rendezésére, és ezáltal lehetővé teek egy esetleges újraállamosítást. Kezdeményezésünket első házként elfogadta a szenátus. Megakadályoztuk, hogy újabb törvényes kivételeket vezessenek be a természetbeni visszaszolgáltatások folyamataiba, amelyek lassítanák a restitúciót. A megbuktato tervezet előírta volna többek közö, hogy az agrártudományi felsőoktatási intézmények igazgatása ala levő területeket nem lehete volna visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosoknak. Ez pedig ellenkezik az RMDSZ által sokat hangoztato és képviselt restitucio in integrum elvvel. Újraiktauk a parlamentben az ártatlanság vélelmét erősítő tervezetünket, amely összhangba hozná a romániai jogrendet az ártatlanság vélelméről szóló uniós irányelvvel. Ennek előírásait 2018. április 1-jéig kell a tagállamoknak a saját jogrendjükbe illeszteniük.

Átlátható közigazgatást, méltányos bérezést! Megszavazta az RMDSZ képviselőházi frakciója az egységes bértörvénytervezetét, hiszen mindamelle, hogy 25 százalékkal emelte meg január elsejétől az állami alkalmazoak bérét, kiszámíthatóbb és következetesebb bérezési rács alapján biztosít méltányos fizetéseket a közigazgatásban dolgozóknak. Az akkori kormány vállalta a fizetésemelésekkel járó pénzkeret megteremtését, így a felelősséget is vállalta a jogszabály gyakorlatba ültetéséért. Rendeztük az oktatók javadalmazását, vonzóbbá teük a pedagógusi pályát: 25 százalékkal emeltük meg az oktatók alapfizetését, erre majd 2018. március 1-jétől egy újabb, 20 százalékos növekedés van előírva. A bértörvény parlamenti vitája során is következetesen kiálltunk amelle, hogy az önkormányzati vezetők, tekinteel a tisztséggel járó felelősségre és a közigazgatási hierarchiára, nem kereshetnek kevesebbet, mint az önkormányzat alkalmazottai. Szakbizosági munkánk eredményeként a parlament megszavazta, hogy a megyeközpontok és a megyei önkormányzati vezetők bérét 9-es szorzóval számolják. A megyeközpontok alpolgármesterei és a megyei tanácsi alelnökök bérénél 7,5-ös szorzót alkalmaznak majd. Minden más közigazgatási egység polgármesterének, alpolgármesterének fizetése esetében az eddigihez képest 0,5 ponal nő az alkalmazo szorzó. Emelle az önkormányzatok vezetői is részesülhetnek a sikeres uniós pályázati projektek után járó 25 százalékos fizetéspótlékban, ez idáig ez a pótlék csak a projektben részt vevő hivatalnokoknak járt. Ez azért volt fontos, mert az önkormányzat vezetőjének hozzáállása nagymértékben befolyásolja a munka sikerét. Az RMDSZ támogaa az állami színházakban és operákban dolgozó személyzet azonnali, 20 százalékos fizetésemelését. Bérezési aránytalanságokat vont maga

5


után az a sürgősségi kormányrendelet, amellyel év elején a Kulturális Minisztérium alárendeltségébe tartozó előadóművészi intézményekben a művészeti alkalmazottak fizetését megemelték. Ezt az aránytalanságot szüntee meg az általunk támogato törvénytervezet. Átment az a törvénytervezetünk, amely tisztázza, ki és milyen mértékben felel a közigazgatási dokumentumok aláírásáért. A jogszabály egy többéves vita eredménye, az RMDSZ hathatós szakmai munkája során a szakbizoságokban a Szövetség szakemberei finomítoák a kormány által is megfogalmazo módosító javaslatokat. Alkalmazható közbeszerzést szorgalmazunk! Törvénymódosító javaslatcsomagot dolgoztunk ki az új közbeszerzési törvény alkalmazásának egyszerűsítésére, hiszen a jelenleg hatályos törvény sok esetben alkalmazhatatlan. Javasoljuk egy 10 ezer lejes felső határ megszabását azokra az esetekre, amelyek jelentéktelen értékű eszközbeszerzést igényelnek, továbbá azt is, hogy a törvény előírásai legyenek mérvadóak, és ennek nem mondhat ellent semmilyen végrehajtást szabályozó miniszteri rendelet.

Gyors és biztonságos közlekedést Erdélyben! Az RMDSZ parlamenti jelenlétének köszönhetően az idei év állami költségvetéséből egyenként átlagban 2 millió lejjel több pénzt kapnak útjavítási munkálatokra a magyarlakta megyék. 903 millió lejt különíteünk el az észak-erdélyi autópálya építésére. Több pénz van az erdélyi repterek korszerűsítésére – Marosvásárhely Székelyföld légi kikötője lesz. Több erdélyi város körgyűrűjére különíteünk el pénzkeretet az állami költségvetésben. Mentesíteük a helyi és a megyei önkormányzatokat a Közúti Biztonsági Audit által kibocsáto szakvélemény kifizetése alól, így több pénz marad az utak javítására, ezek az összegek a helyi költségvetésben maradnak. A szállításügyi minisztériumhoz fordultunk a megszűnt vasútállomások lepusztult épületei ügyében. Gyors intézkedést kért az RMDSZ a határátkelőkön tapasztalt torlódások megszüntetésére.

Jobb életet vidéken! Egy évről öt évre hosszabbítouk meg a termelői igazolványok érvényességét. Ez azt jelenti, hogy a gazdáknak nem kell minden évben újabb érvényességet szerezniük igazolványaiknak. Feloldounk egy diszkriminatív előírást: lehetővé teük, hogy ezentúl a közbirtokosságok és az egyesületek birtoklevél nélkül is igényelhessenek területalapú támogatást. 6


Megoldouk: nem büntethetik a gazdákat a szakhatóságok, ezentúl hosszabb időre és kevesebb bürokráciával alkalmazhatnak napszámosokat az állaenyésztéssel és legeltetéssel foglalkozó gazdák. Megoldásokat találtunk a tűzifa problémájára. Úgy módosítouk az erdészeti törvényt, hogy az megerősíti a magánerdészeteket, és lehetőséget biztosít arra, hogy a magánerdő-tulajdonosok saját kezükbe vehessék a fa törvényes kitermelésének irányítását. Megszavaztuk azt a törvénykezdeményezést, amely a hazai piac erősítését és a sertéstartó gazdák támogatását szolgálja. A törvény megteremti a jogi keretet a hazai sertéstartók támogatására, és kedvező feltételeket biztosít a kiírásra kerülő sertéstámogató programban való részvételhez. Az RMDSZ támogatja a mézhamisítás elleni szigorúbb fellépést. Fokozo veszély állt fenn a településekre behatoló medvék mia. Arra kértük az illetékes minisztériumot, hogy lépjen közbe a veszélyessé vált helyzet megoldása érdekében. Törvénykezdeményezést dolgoztunk ki annak érdekében, hogy ezentúl minden év február 28-ig a szakminisztérium állapítsa meg a medvékre vonatkozó kilövési kvótát, illetve szankciókat vezetnénk be a határidők be nem tartására.

Jobb életet szülőföldünkön! Megoldást találtunk a bajba juto ingatlanhitelesek lakásproblémájára. Lehetővé teük, hogy az önkormányzat megvásárolhassa lakásukat, majd azt bérbe adja nekik. Törvénymódosítást dolgoztunk ki a nők ellen elkövete erőszak büntetésének szigorításáért, amely távoltartási rendeleel biztosítaná a bántalmazo nő azonnali védelmét, és lehetőséget adna arra, hogy a rendőrség azonnal cselekedjen. Törvénybe foglaltuk a szociális bentlakások rendszerét, amely által a hátrányos környezetből származó gyerekeken segítünk, és olyan civilszervezetek működését biztosítjuk, mint amilyen a Böjte Csaba ferences szerzetes által fenntarto Szent Ferenc Alapítvány. Megakadályoztuk, hogy kiiktassák a már meglévő, szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtó közösségi szervezetek finanszírozását. A Szövetség javaslata által ugyanis lehetőség adódik arra, hogy az önkormányzatok az új központok létrehozására szánt összegeket a már meglévő szolgáltatók támogatására fordíthassák. Tiltakoztunk a szociális szolgáltatásokat nyújtó civilszervezetek állami támogatásának levágásakor, számos interpellációt és hivatalos kérdést intéztünk a szakminiszternek. A sorozatos tárgyalások eredményeként sikerült megemelni a kormány által terveze támogatások értékének összegét. 2000 lejre emeltük a nyugdíjak megadóztatásának korlátját, és eltöröltük az egészségügyi biztosítás kifizetésének kötelezeségét a nyugdíjasok esetében, így ezek a pénzösszegek a nyugdíjasok zsebében maradnak.

7


Lépéseket teünk az egyes csoportok közö jelentkező aránytalanságok megszüntetésére: megemeltük a nyugdíjaskori garantált minimáljövedelem értékét 400 lejről 520 lejre. Minden ilyen jellegű intézkedést támogatunk. A megfelelő egészségügyi reform megvalósításáig megoldounk néhány halaszthatatlan kérdést: újra lesz adminisztratív igazgatója minden kórháznak.

Vállalkozóbarát gazdasági környezetet! Könnyíteünk a Start-up Nation kis- és középvállalkozásokat segítő kormányprogram előírásain úgy, hogy minél több erdélyi magyar vállalkozás igénybe vehesse ezt. Egy egészséges vállalkozói környezet kialakítása érdekében számos módosítást fogalmaztunk meg azért, hogy a cégek saját maguk dönthessenek arról, hogy 1 százalékos forgalmi adót vagy 16 százalékos profitadót fizetnek. Elfogadtauk az adóügyi visszaélések megelőzésére kidolgozo javaslatunkat, így az ellenőrző hatóság első körben nem büntetheti a cégeket, hanem javaslatokat kell megfogalmaznia az észlelt problémák megoldására. A munkaadók havi 250-300 euró értékű támogatást kaphatnak, amennyiben fiatal inasokat, frissen diplomázo gyakornokokat alkalmaznak. Az inastörvény és a gyakornoki törvény módosítását támogaa az RMDSZ. Ez idáig étkezési, bölcsődei vagy vakációs ajándékjegyeket nyújthaak a hatályos jogszabályok értelmében a munkáltatók, a Szövetség törvénytervezete pedig két újabb típusú értékjegyet vezetne be, ezáltal a kulturális és sporteseményeket támogatnák. Megszavaztuk a kötelező gépjármű-biztosítás könnyítését célzó törvénytervezetet. Arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a szakminisztérium nem végezte el a rá háruló feladatokat az élelmiszerpazarlásra vonatkozó törvény esetében. Eltöröltük a bizonyos beltelkekre fizete aránytalan adókötelezeséget, ezentúl a beépíte területnek megfelelő adószintet kell fizetnie a tulajdonosnak. Feloldouk a lelkészi hivatalok adókötelezeségét.

8

Profile for RMDSZ Website

Az RMDSZ parlamenti megvalósításai  

A 2017-es parlamenti ciklus első ülésszaka www.rmdsz.ro

Az RMDSZ parlamenti megvalósításai  

A 2017-es parlamenti ciklus első ülésszaka www.rmdsz.ro

Profile for rmdsz
Advertisement