__MAIN_TEXT__

Page 1


Barna Gergő – Kiss Tamás

ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013 – HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

1


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Sorozatszerkesztő – Series editor Horváth István Jakab Albert Zsolt

2


Barna Gergő – Kiss Tamás

Erdélyi magyar fiatalok 2013 KUTATÁSJELENTÉS

Hungarian Youth in Transylvania 2013 RESEARCH REPORT

KÓS KÁROLY AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY

EURÓPAI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA

NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET

Kolozsvár, 2013

3


Erdélyi magyar fiatalok 2013

Lektorálta/ Peer-review dr. Csata Zsombor egyetemi adjuntus, BBTE Szociológia és Szociális Munkásképző Kar, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet dr. Zsombor Csata, assistant professor, UBB Faculty of Sociology and Social Work, Department of Hungarian Sociology and Social Work Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Barna, Gergő Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României    Erdélyi magyar fiatalok 2013 = Hungarian youth in Transylvania 2013 / Barna Gergő, Kiss Tamás. - Cluj Napoca : Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2013      Bibliogr.      ISBN 978-606-8377-18-6 I. Kiss, Tamás 323.1(=511.141)(498)

Korrektúra/ Proofreading: Demeter Zsuzsa, Farkas Emőd Borítóterv és tipográfia/ Design: Könczey Elemér Számítógépes tördelés/ Layout: Sütő Ferenc Nyomda/ Printed by: IDEA Design+Print

© Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale © Fundaţia Kós Károly Akadémia A kötet az Európai Tanulmányok Központja, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet közös kiadványa. Megjelenését az Európai Parlament támogatta.

A kutatás az Európai Tanulmányok Központjának (CES) résztámogatásával készült. A kötet szerkesztése 2013-ban ért véget. The research was supported financially by Centre for European Studies (CES). This is  a  joint  publication  of  the  Centre  for  European  Studies, the Kós Károly Academy Foundation and the Romanian Institute for Research on National Minorities. This publication receives funding from the European Parliament. A kötet tartalmáért a szerzők vállalnak felelősséget, a kifejtett vélemények nem feltétlenül The processing of the publication was concluded in 2013. tükrözik az NKI és Románia Kormánya álláspontját.

This publication views of the authors, andIntézet, the RIRNM andKormánya, the Romanian A kötet a szerzők reflects nézeteit the tükrözi, a only Nemzeti Kisebbségkutató Románia a Kós Károly Akadémia Alapítvány, Tanulmányok és az Európai neminformation tehető felelőssé az Government cannotaz beEurópai held responsible for Központja any use which may beParlament made of the abban foglaltak bárminemű felhasználásért. contained therein.

This publication reflects the views only of the authors, and the Romanian Institute for Research on National Minorities, the Romanian Government, the Kós Károly Academy Foundation, the Centre for European Studies and the European Parliament cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4


Tartalom Erdélyi magyar fiatalok 2013. Kutatásjelentés

7

A kutatás célja és kontextusa

9

A vizsgálatok módszertana

9

Románia elmúlt másfél évtizede

10

Az Ifjúság 2013 vizsgálat legfontosabb következtetései

13

A kutatás eredményei

23

Társadalmi közérzet, elégedettség

24

Anyagi helyzet: szubjektív és objektív mutatók

28

A fiatalok problémái

31

Életút, értékek

34

Dohányzás és alkoholfogyasztás

41

Család, gyermekvállalás

45

Migrációs tapasztalat és potenciál

48

Szabadidő, kulturális fogyasztás

56

Médiafogyasztás, internet- és számítógép-használat

60

Nyelvismeret, nyelvhasználat

72

Etnikumközi viszonyok

80

Politikai érdeklődés, részvétel

81

Ifjúsági szervezetek

87

Rezumat

171

5


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Contents Hungarian Youth in Transylvania 2013. Research Report The Aim and Context of the Research

91

Research Methodology

91

The Past Two Decades in Romania

92

The Most Important Conclusions of the 2013 Youth Survey

95

Research Results

105

Satisfaction and feeling of comfort in society

106

Financial Situation: Subjective and Objective Indicators

110

The Problems of the Youth

113

Values, life course, career

116

Smoking and Alcohol Consumption

123

Family planning

127

Migration experience and potential

130

Leisure time, cultural consumption

138

Media consumption, internet and computer usage

142

Foreign language knowledge, language usage

154

Interethnic relations

162

Interest in politics and political participation

163

Youth Organizations

169

Rezumat

6

89

171


Erdélyi magyar fiatalok 2013 KUTATÁSJELENTÉS


A KUTATÁS CÉLJA ÉS KONTEXTUSA

A kutatás célja és kontextusa Kiadványunk alapját egy, a 18–35 év közötti erdélyi magyar fiatalokat megcélzó, reprezentatív mintán elvégzett szociológiai adatfelvétel képezi. A kutatást a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a brüsszeli székhelyű Európai Tanulmányok Központ (Centre for European Studies – CES) felkérésére a TransObjective Consulting KFT hajtotta végre. A vizsgálat fontos előzménye két korábbi, szintén az erdélyi magyar fiatalokra vonatkozó survey. Az első nagy esetszámú ifjúságvizsgálat az erdélyi magyarok körében 2001-ben született, a budapesti Nemzeti Ifjúságkutató Intézet által kezdeményezett MOZAIK2001 című kutatás keretében. Ezt követően 2008-ban, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet végzett felmérést az erdélyi magyar fiatalok körében az Országos Ifjúsági Hatósággal közösen, részben a 2001-es kutatással való összehasonlítás céljából, részben pedig a magyar és a román fiatalok közötti különbözőségek feltárásának igényével. A 2013 áprilisában elvégzett felmérés alapvető ismérvét a két korábbi kutatással való összehasonlíthatóság képezte. Arra keressük a választ, hogy az elmúlt 12, illetve 5 évben milyen változások következtek be az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzetében, attitűdjeikben. Mindhárom kutatás több témakört járt körül. Szükséges kiemelni, hogy a három vizsgálat – műfaját tekintve – közvélemény-kutatás, vagyis a legtöbb kérdés a fiatalok különböző témákról alkotott véleményét, attitűdjeit, értékeit, terveit igyekszik felfedni. Emellett, egy fokkal tényszerűbb szinten, a közéleti cselekvés, a fogyasztói szokások, a szabadidő-használat, a migrációs gyakorlatok különböző modelljeire kérdeztünk rá. Egy harmadik szinten az anyagi és társadalmi helyzetet meghatározó tényszerű adottságok állnak (pl. a nyelvtudás, a lakáskörülmények). Alá kell húznunk ugyanakkor, hogy a vizsgálatokból nyert anyag mélysége ezen a szinten, vagyis a tényszerű társadalmi mutatószámok tekintetében a legkisebb. Így tanulmányunkban, habár néhány esetben a tényszerű társadalmi mutatószámokról is szó fog esni, alapvetően a véleményekre, attitűdökre, illetve a társadalmi/fogyasztói praxisokra fogunk koncentrálni.

A vizsgálatok módszertana A 2008-as és a 2013 kutatás azonos módszertannal, a 2001-es pedig nagyon hasonló eljárással készült, ami növeli az eredmények összehasonlíthatóságát. Mindhárom kutatás az erdélyi magyarokra reprezentatív mintán készült. Földrajzi hatókörüket tekintve Románia 16 megyéjére (Fehér, Arad, Bihar, BeszterceNaszód, Brassó, Krassó-Szörény, Kolozs, Kovászna, Hargita, Máramaros, Maros, Szatmár, Szilágy, Szeben és Temes megyére) terjedtek ki. A 2011-es népszámlálás szerint ezekben a megyékben él a romániai magyarok 99 százaléka. A 2001-es, illetve a 2008-as adatbázist a 2002-es népszámlálás régiókra, településtípusokra, nemre és korosztályra vonatkozó adatai szerint súlyoztuk, a 2013-as adatokat a 2011-es népszámlálás előzetes adatainak segítségével korrigáltuk. Az egyetlen lényeges eltérés a vizsgált populációk esetében van, a 2001-es kutatás a 15–29

9


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

éves fiatalokra, a későbbi kettő pedig a 18–35 éves fiatalokra vonatkozott. Így jelentésünkben a 2001-es felmérés 18–29 éveseket tartalmazó részét vesszük alapul, és ehhez hasonlítjuk a 2008-as, illetve 2013-as vizsgálatok hasonló koröszszetételű almintáit. A következőkben pontszerűen mutatjuk be az egyes adatfelvételek legfőbb jellemzőit.  Mozaik2001 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében Erdélyre és Székelyföldre vonatkozó része. Az összehasonlításokban a 18–29 éves magyar fiatalok almintát használjuk (1598 eset). Az adatbázist a 2002-es népszámlálási adatok alapján súlyoztuk. Adatfelvétel: 2001. október 12. – december 30. Az eredmények 95%-os valószínűséggel, ±2,5%-os hibahatárral érvényesek.  Ifi2008 – Erdély magyar nemzetiségű fiatal, 18–35 év közötti lakossága – Országos Ifjúsági Hatóság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. A teljes mintanagyság: 1202 fő. Adatfelvétel: 2008. szeptember 2. – október 7. Az eredmények 95%-os valószínűséggel, ±2,9%-os hibahatárral érvényesek. A Mozaik2001-gyel történő összehasonlításokban a 18–29 éves almintát használjuk (786 eset), ennek hibahatára ±3,6%-os.  Ifi2013 – Erdély magyar nemzetiségű fiatal, 18–35 év közötti lakossága – Kós Károly Akadémia Alapítvány – Centre for European Studies. A teljes mintanagyság: 1238 fő. Adatfelvétel: 2013. április 6. – május 12. Az eredmények 95%-os valószínűséggel, ±2,8%-os hibahatárral érvényesek. A Mozaik2001-gyel történő összehasonlításokban a 18–29 éves almintát használjuk (809 eset), hibahatára ±3,5%-os.

Románia elmúlt másfél évtizede Figyelembe véve, hogy elemzésünkben több esetben is a 2001 és 2013 között bekövetkezett változásokat vizsgáljuk, érdemes nagyon röviden felvázolni az elmúlt másfél évtized legfontosabb gazdasági, társadalmi és politikai változásait, amelyek nagymértékben befolyásolhatják a fiatalok különböző attitűdjeit, elvárásait.

1. Románia 1998–2012 között Bruttó hazai Munkanélkütermék (GDP) liségi ráta a Év volumen25 év alattiak változása (%) körében (%) 1998 -2,1 15,8 1999 -0,4 17,2 2000 2,4 17,2 2001 5,7 17,6 2002 5,1 21,0

10

Munkanélküliségi ráta (%) 5,4 6,2 6,8 6,6 7,5

Felsőfokú oktatásban tanulók száma (fő) 407 720 452 621 533 152 582 221 596 297

Állandó lakosság (millió fő)

21,7


ROMÁNIA ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZEDE

1. Románia 1998–2012 között Bruttó hazai Munkanélkütermék (GDP) liségi ráta a Év volumen25 év alattiak változása (%) körében (%) 2003 5,2 19,5 2004 8,5 21,0 2005 4,2 19,7 2006 7,9 21,0 2007 6,3 20,1 2008 7,3 18,6 2009 -6,6 20,8 2010 -1,1 22,1 2011 2,2 23,7 2012 0,7 22,7 Forrás Eurostat Eurostat

Munkanélküliségi ráta (%) 6,8 8,0 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0 Eurostat

Felsőfokú oktatásban tanulók száma (fő) 620 785 637 386 716 464 785 506 907 353 891 098 775 319 673 001 539 852 INS

Állandó lakosság (millió fő)

19,0 Népszámlálás

Gazdasági szempontból 1998 és 2012 között Románia jelentős fejlődésen ment keresztül. Ebben a periódusban az ország gazdasága gyarapodott, ugyanakkor a növekedés nem volt egyenletes, a 2008-as gazdasági és pénzügyi válság meredeken megtörte a fejlődés trendjét. A 2001-es adatfelvételt megelőzően, 1997–1999 között Románia recesszióban volt, a növekedés az ezredfordulót követően indult be, és viszonylag töretlen volt 2009-ig. Az évi, átlagban 5 százalék feletti gazdasági gyarapodás alapvetően meghatározta a lakosság anyagi helyzetét, illetve a percepciók szintjén is optimista hangulat uralkodott. A 2008-as adatfelvétel még ebben a periódusban, közvetlenül a világméretű gazdasági válság kirobbanása előtt történt. 2009-től Románia ismét recesszióba került, a 2011-es és 2012-es enyhe növekedés nem kompenzálta a lakosságot megszorító gazdasági intézkedéseket. A válság kezdetével a bérek és a szociális juttatások jelentősen csökkentek, a munkanélküliek száma számottevően növekedett. A fiatalkori munkanélküliség 2011-ben érte el a csúcsértékét (24%). Politikai szinten is jelentős változások mentek végbe ebben a periódusban. Románia 2004-ben belépett a NATO-ba, majd 2007-től az Európai Unió tagállamává vált. Kormányzati szinten a 2001 és 2008 közötti mandátumok viszonylag stabil periódusok voltak, 2001–2004 között Adrian Năstase vezetésével a Szociáldemokrata Párt, 2005–2008 között Călin Popescu Tăriceanu vezetésével a Nemzeti Liberális Párt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, illetve 2007-ig a Demokrata Párt kormányozott együtt. A 2008-as választásokat követően Emil Boc miniszterelnökségei következtek, majd 2012-ben megbukott a Demokrata Liberális Párt kormánya, és a Szociálliberális Unió vette át az ország vezetését. Az erdélyi magyarok szempontjából fontos, hogy 2001 és 2012 között, a 2009-es év kivételével, az RMDSZ részese volt a kormányzati szövetségeknek, 2001 és 2004 között parlamenti támogatást nyújtott Năstase kormányának, azt követően pedig kormányzati szinten képviseltette magát. Az RMDSZ 2012 májusától van ellenzékben. Érdemes itt megemlíteni, hogy ebben a periódusban két népszámlálást is tartottak Romániában. Jelentős demográfiai és társadalmi átalakulásokra utal a

11


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

2002-es és 2011-es cenzus között az ország állandó lakosságának változása, pontosabban a mintegy 2,7 milliós fogyása. A természetes fogyáson túl a népesség csökkenésének legfőbb oka a negatív migrációs egyenleg, több mint kétmillió román állampolgár hagyta el az országot a népszámlálások közötti periódusban. A fiatalok szempontjából fontos adat, hogy Romániában is beindult a felsőoktatás expanziója, 1998 és 2007 között több mint duplájára nőtt az egyetemre járók száma. A 2007-es csúcspont után úgy tűnik, ismét csökkenni kezd a tendencia, 2011-re jelentősen csökkent a felsőoktatásban részt vevő populáció mértéke. A demográfiai változások az erdélyi magyar fiatalok populációját is befolyásolták. A népességfogyás sem regionálisan, sem etnikailag, sem a települések típusa szerint nem volt egyenletes, így a vizsgált népesség jellemzői (belső arányai) is átalakultak. Jelentősen csökkent a Közép-Erdélyben és általában a nagyvárosokon élő magyar fiatalok aránya. Etnikai szempontból egyfajta tömbösödés figyelhető meg, az erdélyi magyarok belső megoszlásai tekintetében nőtt a Székelyföldön élők aránya, és jelentősen csökkent a szórványterületeken élőké. Bár korosztályi bontások nem állnak rendelkezésre a 2011-es népszámlálásból, minden bizonnyal jelentős a magyar közösség elöregedése. Az iskolai végzettség változása is markánsan megjelenik, időben jelentősen nő a felsőfokú végzettségűek aránya, és mérséklődik az alapfokú képesítéssel rendelkezők súlya. A házasságok egyre későbbre halasztása, illetve a gyermekvállalási életkor kitolódása szintén jól követhető a 2008-as és 2013-as minták alapváltozóinak összehasonlításából. Összefoglalva elmondható, hogy a 2013-as vizsgálati populációnkban magasabb a székelyföldiek, a falusiak, a tömbben élők, az idősebb korosztályok (25–35 évesek), a felsőfokon kvalifikáltak, az egyedülállók és a gyerektelenek aránya. A populáción belüli változások fontos adalékot jelenthetnek az eredmények értelmezésekor.

2. A 2008-as és a 2013-as minták jellemzői

Régió

Település típusa

Település mérete

Magyarok aránya

12

Székelyföld Partium Közép-Erdély Város Falu < 4000 lakos 4000-30 000 lakos 30 000-100 000 lakos 100 000-200 000 lakos Szórvány (<20%) Kisebbség (20%-40%) Egyforma arány (40%-60%) Többség (60%-90%) Nagytöbbség (>90%)

2008

2013

48,7 24,3 27,1 54,0 46,0 40,7 23,0 10,0 26,3 19,3 18,8 8,7 14,5 38,7

49,9 24,7 25,4 51,4 48,6 41,1 26,2 11,8 20,9 16,0 16,3 7,6 22,5 37,6

Eltérés aránya 2,5 1,6 -6,3 -4,8 5,7 1,0 13,9 18,0 -20,5 -17,1 -13,3 -12,6 55,2 -2,8


AZ IFJÚSÁG 2013 VIZSGÁLAT LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEI

2. A 2008-as és a 2013-as minták jellemzői

Nem

Korcsoport

Iskolai végzettség

Főtevékenység

Van-e gyermek Családi állapot

Férfi Nő 18–24 év 25–29 év 30–35 év Általános Szakiskola Középfokú Felsőfokú Magánvállalkozó Szellemi, irodai alkalmazott Alkalmazott, fizikai munkás Tanuló, diák Munkanélküli Inaktív (háztartásbeli, GYES, egyéb) Nincs gyermek Van gyermek Egyedülálló (nőtlen, hajadon, elvált, özvegy) Házas, élettárssal él

2008

2013

51,5 48,5 37,2 28,2 34,6 13,1 19,8 43,9 23,1 8,5 27,5 27 18,5 8,1

50,9 49,1 34,3 28,4 37,3 8,5 19,9 43,2 28,4 9,5 25,1 27,1 19,0 7,6

Eltérés aránya -1,2 1,2 -7,8 0,7 7,8 -35,1 0,5 -1,6 22,9 11,8 -8,7 0,4 2,7 -6,2

10,4

11,7

12,5

62,2 37,8

65,6 34,4

5,5 -9,0

55,5

56,0

0,9

44,5

44,0

-1,1

Az Ifjúság 2013 vizsgálat legfontosabb következtetései Társadalmi közérzet és elégedettség A fiatalok általános közhangulata nagymértékben megváltozott 2008 őszéhez képest. Jelentősen (12-ről 21 százalékra) nőtt azok aránya, akik arról számoltak be, hogy életszínvonaluk romlott az elmúlt egy évben, és csökkent azok aránya, akik javulást tapasztaltak (38-ról 20 százalékra). Hasonlóképpen a jövőbe vetett bizalom is eltérő képet mutat a 2008-as állapotokhoz képest, bár a fiatalok relatív többsége továbbra is optimista, jelentősen nőtt azok aránya, akik anyagi helyzetük romlását prognosztizálták. A társadalmi közérzet negatív irányba való elmozdulását egyértelműen a munkalehetőségekkel és a jövedelmekkel való növekvő elégedetlenség határozza meg.

13


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

A fiatalok anyagi helyzete A fiatalok anyagi helyzetét az életminőséget, illetve a mobilitási esélyeket alapvetően meghatározó fogyasztói javakhoz való hozzáférésen keresztül mértük. 2013-ban a tartós fogyasztási cikkek szélesebb skálájára kérdeztünk rá, ezekből csupán néhányat tudunk hasonlítani a korábbi évek eredményeivel. Összevetve a 2001-es adatokkal a későbbi eredményeket, kiderül, hogy az elmúlt években valóságos fogyasztói expanzió zajlott le. A mobiltelefonnal rendelkezők aránya a 18–29 évesek körében 30-ról 94-re nőtt 2001 és 2008 között, mára azt mondhatjuk, hogy a fiatalok szinte kivétel nélkül rendelkeznek maroktelefonnal. A számítógéppel rendelkezők aránya is hasonlóan növekedett, 2001-ben a fiatalok 15, 2008ban 71, 2013-ban pedig 91 százalékuk számolt be arról, hogy a háztartásban megtalálható az asztali vagy a hordozható személyi számítógép. A saját vagy más tulajdonában levő autót használók aránya 14-ről 43, majd 57 százalékra nőtt. A 18–35 éves korosztály 2008 és 2013 közötti eredményeiben hasonló arányú változások figyelhetők meg. Ugyanakkor meglepő, hogy a nagy értékű vagyontárgyak (lakás, autó) tulajdonlók esetében is számottevő a növekedés. A saját lakással rendelkezők aránya 44-ről 57 százalékra nőtt 2008 szeptembere és 2013 áprilisa között. A bővülés annak ellenére következett be, hogy a válság kirobbanása után a korábbi években jelentős fejlődésnek indult romániai ingatlanpiac megtorpant. A pozitív változást több okra vezethetjük vissza. Nagy valószínűséggel a magyarázat abban keresendő, hogy a 2007–2008-ban vásárolt nagy számú ingatlan számottevő része csupán a 2009–2010-es periódusban került jogilag is a vásárlók tulajdonába. Erről a fáziskésésről árulkodnak a Statisztikai Hivatal adatai is, amelyek szerint 2007-ben 43, 2008-ban 59, 2009-ben 54, 2010-ben pedig 42 ezer magánlakással bővült az országos állomány. Ugyanakkor az ingatlanvásárlást serkenthették a csökkenő árak, illetve a fiatalok bankhitelfelvételét lehetővé tevő „első lakás” (Prima Casa) kormányprogramok. A gépkocsi-tulajdonosok számának bővülése is nagy valószínűség szerint az autóárak jelentős csökkenésének tulajdonítható, 2008-ról 2013-ra 35-ről 51 százalékra nőtt azon válaszadók aránya, akik saját autóval rendelkeznek. A 2013-as vizsgálat kitért néhány olyan kérdésre is, amelyeket a korábbi években nem mértünk. Főképp a digitális korszakot jellemző eszközök birtoklására érdemes röviden kitérnünk. Figyelemre méltó, hogy 2013-ban a 18–35 éves magyar fiatalok szinte kivétel nélkül rendelkeznek mobiltelefonnal (99 százalék), 89 százalékuk személyi számítógéppel, 86 százalékuk otthoni internetcsatlakozással, kétharmaduk digitális fényképezőgéppel, és 59 százalékuk arról számolt be, hogy telefonja rendelkezik a világhálóhoz való hozzáféréssel.

A fiatalok problémái A fiatalok által említett problémákat az elmúlt időszak gazdasági nehézségei határozzák meg. A munkanélküliség, a pénztelenség és az alacsony keresetek, illetve a kilátástalan jövő az a három probléma, amelyet az erdélyi magyar fiatalok az idén említettek, és ugyanakkor ez a három kérdés értékelődött fel az elmúlt öt évben. Míg 2008-ban a megkérdezettek 37 százaléka említette a két legsúlyosabb

14


AZ IFJÚSÁG 2013 VIZSGÁLAT LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEI

gond között a munkahelyek hiányát, ezek aránya 2013-ra 60 százalékra emelkedett. A pénztelenséget, az alacsony kereseteket említők aránya 29-ről 41-re, a kilátástalan jövőt megjelölők aránya pedig 13-ról 18 százalékra növekedett. Az összehasonlításokban az tűnik fel, hogy míg 2001 és 2008 között, az életszínvonal fokozatos emelkedésével elsősorban olyan immateriális problémák kerültek előtérbe, mint a „kulturálatlanság”, az „igénytelenség”, a „családi értékek megrendülése”, az „erkölcsi romlás”. A 2008-as gazdasági válság következtében ezek ismét háttérbe szorultak, kikerültek a fiatalok látóköréből, helyüket ismét a megélhetéshez kötődő nehézségek veszik át.

Életút, értékek Vizsgálatunk központi kérdése volt, hogy a különböző biográfiai eseményeket milyen korban élik meg vagy tervezik megélni az erdélyi magyar fiatalok. Ezt a kérdést 2001 és 2013 közötti összehasonlításban tudjuk elemezni, a 18–29 éves korosztályok esetében. Az elmúlt majdnem másfél évtized társadalmi változásait jól szemléltetik eredményeink. Elsősorban az individualista életesemények kerülnek a fiatalok életútjának korábbi szakaszába. Az elmúlt tizenkét évben a megélt/tervezett események közül legmarkánsabban az első szexuális tapasztalat megszerzése kerül időben előbbre. Míg 2001-ben 18,3 évesen élték meg/tervezték megélni ezt a 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok, 2013-ra 9 hónappal csökken az átlagéletkor, már 18 éves kort megelőzve, 17,6 évre tevődik. Az eltérés még hangsúlyosabb a lányok esetében, itt egy évvel hozódik korábbra az első szexuális tapasztalat megszerzésének átlagéletkora, 19-ről 18 évre. Szintén a lányok esetében kerül jelentősebb mértékben előtérbe a szélsőséges alkoholfogyasztás kipróbálása, míg 2001-ben 19,1 évesen, addig 2013-ban 17,9 évesen szándékoznak „jól berúgni”. A teljes mintában 7 hónappal kerül előbbre ez a magatartás. A férfiak esetében a szülőktől való függetlenedés kerül határozottan előbbre (mintegy 9 hónappal 2001-hez viszonyítva), már 21 évesen szeretnék elérni az anyagi függetlenséget, és 24 éves korban elköltözni a szülői házból. A házasságkötés mindkét nem esetében jelentősen kitolódik, míg 2001-ben a fiatalok 25 éves koruk után készültek házasodni, ez most majdnem 26 éves korra halasztódik. Ugyanakkor az első komoly barát/barátnő szerzése és az állandó partnerrel való együttélés előbbre hozódik, mintegy 5–6 hónappal. Az is egyértelműnek tűnik, hogy a fiatalok egyre inkább előnybe részesítik a házasság előtti együttélést. Míg 2001-ben az együttélés a házasságkötést másfél évvel előzte meg, ez az időszak most két és fél évre nő. A házasságkötéshez hasonlóan a gyerekvállalás kezdési időpontja is kitolódik, a férfiak 3 hónappal (27,5 évesen), a nők 6 hónappal később (25,4 évesen) vállalnák az első gyermeküket, 2001-hez viszonyítva. Az iskolából való kilépés, illetve a szakmai végzettség megszerzése is későbbre halasztódik, elsősorban a lányok terveznek tovább tanulni, mint 2001-ben. Az erdélyi magyar fiatalok értékpreferenciáiban – a vizsgált periódus relatív hossza ellenére – csekély változást figyelhetünk meg. Ennek alapvető oka, hogy a kutatások során mért értékek esetében kiemelkedő az irányukban pozitívan viszonyulók aránya. A család, a jövedelem, a munka, a barátok, a szabadidő, a műveltség egyaránt fontos az egyének életében (a megkérdezettek 90–99 százaléka között fontosnak tarja ezeket), és az általunk használt kérdezési módszerek nem

15


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

alkalmasak ezek hierarchiába rendezésére. A Rokeach-féle értékskála átalakított változata is az erdélyi magyar 18–29 évesek értékrendjének lassú elmozdulására utal a 2001–2013-as periódusban. Figyelembe véve, hogy az egyéni értékek a társadalmi elvárások hatására alakulnak ki, talán az egyetlen fontos következtetés, hogy a megkérdezett tizenhét értékfajta megítélése szinte kivétel nélkül az elfogadottság alacsonyabb fokát mutatja. Annak ellenére, hogy a legtöbb felsorolt értéket a fiatalok jelenleg is fontosnak ítélik meg, számottevően csökken azok aránya 2001-hez képest, akik „nagyon fontosnak” gondolják ezeket. Ez az árnyalatnyi eltérés arra utalhat, hogy a mai fiatalok, ha nem is helyezkednek élesen szembe a társadalmi elvárásokkal, csökken ezen normák kényszerítő ereje. Az egyes értékek megítélésének változását vizsgálva megfigyelhető, hogy alapvetően a tradicionális, konformitásorientált, a közösségi szféra körébe sorolható értékek esetében tapasztalható jelentősebb leértékelődés, jelentősen csökken azok aránya, akik a „nemzet szerepét”, a „társadalmi rendet”, illetve a korábbi kérdésben a „politikát” fontosnak gondolják. Ezzel szemben a privát szférához tartozó értékek enyhe felértékelődése figyelhető meg, a „változatos élet”, a „szépség”, a „kultúra, műveltség” jelennek meg hangsúlyosabban a 2013-as vizsgálatban. A vallás megítélésére külön érdemes kitérnünk. Arra a kérdésre, hogy „menynyire fontos a vallás az Ön életében” 2001-ben a 18–29 éves fiatalok 74 százaléka mondta, hogy „nagyon fontos” vagy „fontos”, 2008-ban 61 százalékuk, 2013 pedig 66 százalékuk. Tehát még 2001 és 2008 között a vallást fontosnak gondolók aránya csökkent, 2013-ban enyhe felértékelődésnek lehetünk tanúi. A Rokeach-skálán szinte változatlan a „vallásos hit” skálaértéke 2001 és 2013 között, bár kevesebben mondják, hogy „nagyon fontos” ez életükben. Egy harmadik kérdésünk a templomba járás gyakoriságán keresztül vizsgálta a fiatalok kötődését a valláshoz. Itt is azt figyelhetjük meg, hogy bár folyamatosan csökken a hetente templomba járók aránya, ezt kompenzálja a legalább havonta egyszer elmenőké. Összességében azt feltételezhetjük, hogy bár enyhén csökken a vallás szerepének és gyakorlásának intenzitása, de ez egyelőre nem jelenti a szekularizálódás magasabb fokát, az erdélyi magyar fiatalok többségének életében továbbra is fontos helyet foglal el a hit és az egyház.

Dohányzás és alkoholfogyasztás Kutatásunk alapján a dohányzási és az alkoholfogyasztási szokásokra tehetünk releváns megállapításokat, a drogok használatában már fenntartással kezelendők a kérdőíves módszerrel nyert adatok. A dohányzás esetében már a biográfiai események kapcsán is láthattuk, hogy jelentősen nőtt azok aránya, akik úgy ítélik meg, hogy soha nem fognak dohányozni. A konkrétan a cigarettázásra vonatkozó eredmények is azt támasztják alá, hogy folyamatosan csökken a dohányzó fiatalok aránya, míg 2001-ben a 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok 37 százaléka arról számolt be, hogy naponta rágyújt, ez 2008-ra 33 százalékra, 2013-ra pedig 28 százalékra csökkent. Az alkoholfogyasztás esetében már nem ennyire látványosak a tendenciák. Úgy tűnik nő azok aránya, akik kipróbálják az alkoholfogyasztást, illetve ennek extrém eseteit, viszont stagnál azok aránya, akik rendszeresen fogyasztanak alkoholt. A megkérdezettek fiatalok 2–3 százaléka számolt be arról, hogy napi, illetve egyötödük arról, hogy heti rendszerességgel fogyaszt alkoholt.

16


AZ IFJÚSÁG 2013 VIZSGÁLAT LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEI

Család, gyermekvállalás Az életútesemények elemzésénél már egyértelművé vált, hogy a fiatalok jövőtervezésében a korai függetlenedés a szülői háztól, az anyagi önállóság mielőbbi megszerzése, a párkapcsolat és a szex korai kipróbálása mellett a saját család alapítása és a gyerekvállalás egy későbbi időpontra tolódik ki. Ez a tendencia követhető nyomon a házasságkötés időpontjára vonatkozó kérdések kapcsán is, 2008-hoz képest az idén többen jelöltek meg egy későbbi időpontot a családalapításra mind a férfiak, mind a nők esetében. 87-ről 92 százalékra emelkedik azok aránya, akik szerint a nők 22 éves koruk után kellene házasodjanak, és 31-ről 36 százalékra nő azok aránya, akik ezt a 26. életév után tartják megfelelőnek. A gyerekvállalás későbbi időpontra való halasztásának következménye, hogy ifjúsági mintáinkban egyre kisebb arányban vannak jelen a gyerekkel rendelkezők, viszont pozitív elmozdulásnak tekinthető, hogy a több mint egy gyereket tervezők aránya nőtt 2008-hoz képest, és csökkent azok aránya, akik egy gyermeket szeretnének. A két gyereket tervezők aránya 60-ról 64 százalékra, a három vagy több gyereket kívánók aránya pedig 17-ről 21 százalékra nő.

Migrációs tapasztalat és potenciál 2008-hoz képest jelentősen nőtt az erdélyi magyar fiatalok migrációs érintettsége, illetve személyes tapasztalata is. 2013-ban a megkérdezettek 13 százaléka arról számolt be, hogy a háztartás tagjai közül valaki épp külföldön tartózkodik (2001-ben ez csupán 7 százalék), illetve minden második válaszadó jelezte, hogy a tágabb családból, rokonságból van olyan személy, aki külföldön él (2001-ben ez csupán minden harmadik volt ebben a helyzetben). A migrációs szándékok esetében a külföldi munkavállalás kap kiemelt szerepet. A 18–35 éves korosztályban 2008 és 2013 között 33-ról 43-ra nőtt azok aránya, akik időszakos munkavállalás céljával külföldre mennének, a 18–29 éves korosztályban 2001-ben 41, 2008-ban 38, 2013-ban pedig már 51 százalék tervez munkát vállalni az országhatárokon túl. Nagymértékben megváltoztak ugyanakkor az utóbbi években a külföldi munkavállalás célországai. Míg 2001-ben a külföldön munkát vállalni szándékozó magyar fiatalok 75 százaléka említette Magyarországot, ez 2008-ra 39 százalékra, 2013-ban pedig 27 százalékra esett vissza. Magyarországgal szemben jelentősen nőtt a Nyugat-Európa felé történő elmozdulás, a Németországba vagy Ausztriába munkát vállalni szándékozók aránya megduplázódott 2001-hez képest, 25-ről 51 százalékra nőtt, így a német nyelvterület jelenti az elsődleges opciót, ezt pedig Anglia követi, az erdélyi magyar fiatalok egyharmada preferálná az Egyesült Királyságot munkavállalás szempontjából. Magyarország a harmadik helyre sülylyedt a preferált célországok rangsorában, ezt az Egyesült Államok követi, majd Olaszország és Spanyolország. A külföldön való letelepedést fontolgatók aránya nem változott 2008-hoz képest (14 százalék), körükben továbbra is Magyarország képezi az elsődleges célországot, ezt követi Németország, illetve az Egyesült Királyság.

17


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Szabadidő, kulturális fogyasztás A szabadidő-használatra és kulturális fogyasztásra vonatkozóan két kérdésblokkot használtunk. A legalább heti rendszerességgel gyakorolt, legnépszerűbb szabadidős tevékenységek a tévézés (90 százalék a hetente tévézők aránya), a rádióhallgatás (77 százalék), a barátokkal való együttlét (59 százalék), a sportolás (59 százalék), az újságolvasás (39 százalék), a bevásárlás (37 százalék), kávézók, bárok látogatása (35 százalék). Bár nem ebben a blokkban kérdeztük, érdemes itt megemlíteni, hogy a heti rendszerességgel internetezők aránya 85 százalékra tehető 2013-ban, az erre vonatkozó kérdésünk viszont nem differenciált szabadidős és egyéb célú internetezés között. A 2008-as adatokkal tizenkét szabadidős tevékenység fogyasztási intenzitását tudjuk összehasonlítani. Az eltéréseket vizsgálva érdemes kiemelni, hogy jelentősen nőtt a rendszeresen sportolók aránya (a hetente sportolóké 35-ről 59 százalékra), a rádiót hallgatóké (65-ről 77-re), a moziba járóké (itt 57-ről 47 százalékra csökkent a nem járók aránya), illetve csökkent az újságot (16-ról 22 százalékra nőtt a nem olvasók aránya), illetve szépirodalmat olvasók aránya (36-ról 42 százalékra nőtt a nem olvasóké). 2013-as kutatásunkban arra is rákérdeztünk, hogy „van-e olyan ma is élő, erdélyi magyar személy, személyiség (színész, énekes, művész, író stb.)”, akit a fiatalok nagyra értékelnek. Az eredmények jelentős mértékben összecsengenek egy 2008-ban, a teljes erdélyi magyar populáción nyert eredményekkel, abból a szempontból, hogy a megkérdezettek relatív többsége szerint nincs ilyen személy (40 százalék), illetve további egyharmad nem tud egyetlen nevet sem említeni. A válaszadók mintegy negyede tudott legalább egy ismert, általa nagyra értékelt személyiséget megnevezni. Ezeken belül is a válaszok nagyon fragmentáltak, a válaszadók több mint 200 nevet említettek, és viszonylag alacsony azon személyiségek száma, akik jelentős számú említést kapnak. A legtöbb említést Kányádi Sándor erdélyi magyar költő kapta, őt Tamás Gábor és Dancs Annamária könnyűzenei énekesek, illetve Böjte Csaba szerzetes követik. Viszonylag magas említést értek el a magyarországi kereskedelmi adók zenés vetélkedőinek erdélyi résztvevői: Baricz Gergő, a 2011-es X-Faktor című műsor 3. helyezettje, László Attila, a 2011-es Csillag születik című műsor győztese, Csobot Adél, a 2012-es XFaktor 3. helyezettje. A lista első tíz helyezettje közé két politikus is bekerült, Tőkés László, európai parlamenti képviselő, illetve Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A neves személyiségek tárházának szegényessége minden valószínűséggel az erdélyi magyarok médiafogyasztási szokásaival függ össze, az erdélyi magyar nyilvános tér szerénységére, az egységes médiatér hiányára utal.

Médiafogyasztás, internet- és számítógép-használat Amint a szabadidős tevékenységeknél már láttuk, a televíziózás a legelterjedtebb foglalkozás az erdélyi magyar fiatalok körében (is). Bár az elmúlt tizenkét évben nem történt jelentős változás a tévét nézők arányában, egy nagyon enyhe csökkenő tendencia rajzolódik ki. 2001-ben a 18–29 éves fiatalok 96 százaléka, 2013-ban pedig 92 százalékuk mondta, hogy szokott tévézni. Bár a 2001-es adatokkal nem teljesen összehasonlítható az egyes adók nézettsége, egyértelmű, hogy az azóta el-

18


AZ IFJÚSÁG 2013 VIZSGÁLAT LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEI

tel időszakban a fogyasztási struktúra teljesen megváltozott, és a magyar nyelvű és ezen belül a magyarországi kereskedelmi csatornák fele mozdult el. Míg 2001-ben a román nyelvű ProTV mellett két magyarországi közszolgálati adó képezte a három leggyakrabban nézett televíziót (Duna TV és MTV2), 2008-ra az RTL Klub és a TV2 átvette a vezető szerepet. 2013-ban a magyarországi kereskedelmi tévék pozíciójának a konszolidálódását figyelhetjük meg, ezzel párhuzamosan tovább csökken a román kereskedelmi adók népszerűsége (ProTV, Antena1), illetve jelentősen viszszaesik az eddig élvonalban levő Duna TV nézettsége. Ugyanakkor jelentős növekedést figyelhetünk meg a romániai magyar adók nézettségében, amely első sorban az Erdélyi Magyar Televízió megjelenésével és fokozatos terjeszkedésével függ össze, amelyet a tévéző magyar fiatalok 14 százaléka néz legalább heti rendszerességgel. Mivel a Marosvásárhelyen szerkesztett, 2008-ban alakult adó terjesztési hálózata jelentősen alulmúlja a többi, általunk mért adóét, érdemes kiemelni, hogy a vételezők körében az ETV nézettsége eléri a 24 százalékot, amely a különböző hírtelevíziók, illetve a román közszolgálati televízió elé pozícionálja azt. A rádiót hallgatók arányában enyhe növekedés figyelhető meg 2008-hoz képest. A médiaszerkezet ebben az esetben is jelentősen átalakult 2001-hez képest, amikor a romániai, illetve a magyarországi kereskedelmi adók hallgatottsága hangsúlyosabb volt, mint 2008-ban. A 2000-es években a helyi (városi, megyei, regionális), magyar kereskedelmi adók fokozatos térfoglalásának lehettünk tanúi. Az idei kutatásunk 2008-hoz képest is jelentős változásokat mutat, úgy tűnik, hogy a román kereskedelmi adók sikerült visszanyerjék hallgatóságuk egy részét, egyértelműen a helyben szerkesztett magyar kereskedelmi és közszolgálati adók kárára. Ugyanakkor itt azt is meg kell jegyezni, hogy a helyi adók népszerűségének mérése problematikus az Erdélyre reprezentatív mintákon. Az újságot olvasók arányának csökkenésére több jel is mutat. Mind a szabadidős tevékenységekre, mind pedig a médiafogyasztási szokásokra vonatkozó kérdéseknél az tapasztalható, hogy a fiatalok közül egyre kevesebben olvasnak újságot, ami nagy valószínűséggel a világháló használatának növekvő intenzitásával is összefügg. A rádióadók mérésénél jelzett módszertani fenntartások a lapok esetében is érvényesek, ugyanakkor itt ellentétes folyamatot figyelhetünk meg. Tovább bővül a helyi magyar lapok piaca, és csökken az országos magyar napilapok (Krónika, illetve az Új Magyar Szó, amelynek nyomtatott változata 2012 közepétől megszűnt), illetve a román lapok olvasótábora a magyar fiatalok körében. A számítógép- és az internethasználat előretörése egyértelmű, mind 2001-hez, mind 2008-hoz viszonyítva. Míg 2001-ben 59 százalékra volt tehető a digitális analfabéták aránya (akik sem számítógépet, sem internetet nem használnak), ez 2008ra 14 százalékra, 2013-ban pedig 4 százalékra csökkent a 18–29 éves korosztályban. A világhálót használók aránya 24-ről 74 százalékra nőtt 2001–2008 között, 2013 pedig a fiatalok 93 százaléka nyilatkozta azt, hogy rendszeresen internetezik.

Nyelvismeret, nyelvhasználat A fiatalok nyelvismeretére több kérdésben is rákérdeztünk. Itt nyilván figyelni kell, hogy az egyes nyelvek tudásszintjének megállapítása a válaszadók szubjektív értékelésére hagyatkozik. Első megállapításunk az lehet, hogy bár a román nyelvet

19


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

a magyar anyanyelvű fiatalok túlnyomó többsége (95–98 százaléka) beszéli valamilyen szinten, 2001 és 2013 között egy enyhén csökkenő tendencia figyelhető meg azon 18–29 évesek körében, akik úgy vélik, hogy a román nyelvet jól beszélik (77-ről 72 százalékra), és ezzel párhuzamosan növekszik azok aránya, akik saját bevallásuk szerint nem beszélnek jól románul, de meg tudják magukat értetni az ország nyelvén. Az idegen nyelvek esetében az angol nyelv térhódítása figyelhető meg, míg 2001-ben a 18–29 évesek 51 százaléka mondta azt, hogy valamilyen szinten (jól vagy megérteti magát) ismeri az angol nyelvet, ez 2008-ra 66, 2013ra pedig 72 százalékra nő. A 18–35 éves korosztály egyharmada nyilatkozott úgy, hogy jól beszéli az angolt, és további egyharmad véli úgy, hogy meg tudja értetni magát ezen a nyelven. A német nyelv ismeretében nincs jelentős változás, a magyar fiatalok valamivel kevesebb mint egyharmada tartja azt magáról, hogy valamilyen szinten birtokolja azt. A nyelvhasználat esetében arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar és román nyelv közül különböző élethelyzetekben melyik tölt be domináns szerepet. A csak magyar nyelvet használók aránya 2008-hoz képest nőtt újságolvasás, tévénézés esetében, illetve a polgármesteri hivatalokban való ügyintézések alkalmával. A csak román nyelvet használók aránya a legtöbb megkérdezett tevékenység esetében visszaesett, viszont nőtt azok aránya, akik a rendőrségen csak románul beszélnek, illetve a médiafogyasztással foglalkozó alfejezetünkben írtakkal összhangban nő a román nyelven rádiózók aránya is.

Etnikumközi viszonyok Az erdélyi magyar fiatalok mintegy fele gondolja úgy 2013 áprilisában, hogy a románok és a magyarok között konfliktusos a kapcsolat az országban, egynegyedük együttműködési viszonyt lát, másik negyedük szerint pedig kölcsönös érdektelenség jellemzi a román–magyar viszonyt. Bár 2008-hoz képest növekedik a konfliktust, illetve csökken az együttműködést megjelölők aránya, érdemes figyelembe venni, hogy az így mért etnikumközi viszonyok megítélése időben hullámzó értékeket mutat, és nem tételez valamilyenféle tartós tendenciát. A 2013 áprilisában felerősödő negatív megítélés nagy valószínűséggel az adatfelvételt övező periódusban hangsúlyosan mediatizált „székely zászló ügy”, illetve a „trikolóros hajpánt ügy”, és általában a március 15-i magyar nemzeti ünnep kapcsán felmerülő feszültségek számlájára írható.

Politikai érdeklődés, részvétel Az értékekre vonatkozó kérdéseknél láthattuk, hogy a politika kismértékben érdekli az erdélyi magyar fiatalokat, mintegy 13 százalékuk mondja azt, hogy ez az aspektus fontos a személyes életében. A politikai érdeklődést célzó specifikus kérdések esetében viszont enyhe elmozdulás tapasztalható 2008-hoz képest, mérsékelten nő azok aránya, akik minimális szinten érdeklődnek a település, az ország vagy az Európai Unió politikai történései iránt. A közügyek iránti érdeklődés szerény élénkülése nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy a 2008-ban kez-

20


AZ IFJÚSÁG 2013 VIZSGÁLAT LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEI

dődő gazdasági válságot követő kormányzati megszorító intézkedések az utóbbi évekre nem jellemző állami beavatkozást jelentettek az egyének privát szférájába. Nagyrészt ennek a kiábrándultságnak a következménye a 2012-es önkormányzati és parlamenti választásokon felerősödő politikai mobilizáltság, amely a választásokon résztvevők számának növekedésében volt tetten érhető. Ebben a kontextusban az sem váratlan, hogy enyhén nőtt az erdélyi magyar fiatalok részvételi szándéka is, míg 2008-ban 36 százalék mondta, hogy biztos elmenne voksolni, ha jövő vasárnap parlamenti választásokat tartanának, most 42 százalék nyilatkozta ezt. A politikai opciók tekintetében az erdélyi magyar fiatalok preferenciáiban az RMDSZ örvend egyértelmű támogatottságnak, 2008-hoz sikerült növelnie szavazótáborát, 67-ről 72 százalékra. A kihívó magyar pártok (MPP, EMNP) továbbra is magyar fiatalok 12–13 százalékának a szimpátiáját bírják.

Ifjúsági szervezetek 2008-ban és 2013-ban rákérdeztünk a legjelentősebb erdélyi magyar ifjúsági szervezet ismertségére, illetve arra kértük a válaszadókat, jelezzék, milyen mértékben elégedettek azok tevékenységével. A legnagyobb láthatóságnak a református egyház mellett működő Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) örvendett mind 2008-ban, mind pedig az idei mérésben. Az ifjúsági szervezetek esetében mindenik ismertsége valamelyest nőtt az elmúlt öt évben, és a legjelentősebben az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) népszerűsége javult. Összességében az is elmondható, hogy ezen ifjúsági szervezetek társadalmi beágyazottsága továbbra is nagyon alacsony a célcsoportjuk körében, azok is, akik hallottak az adott szervezetről, csak kevesen tudtak véleményt nyilvánítani tevékenységükről.

21


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

22


AZ IFJÚSÁG 2013 VIZSGÁLAT LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEI

A kutatás eredményei

23


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Társadalmi közérzet, elégedettség

1. Ha visszagondol, hogyan él most az egy évvel ezelőtti állapothoz viszonyítva? (%) 70.0

2008

59.6

60.0

49.4

50.0

40.0

2013

38.2

30.0 20.9

19.5

20.0

12.4 10.0

.0 Jobban

HozzávetĘleg ugyanúgy

Rosszabbul

2. Mit gondol, jobban vagy rosszabbul fog élni egy év múlva? (%) 50.0

2008

47.0

2013

45.0 40.0

38.2 34.8

35.0

33.2

30.0 25.0 20.0

18.3

15.0 9.2

10.0

8.9

10.3

5.0 0.0 Jobban

24

HozzávetĘleg ugyanúgy

Rosszabbul

Nem tudja


TÁRSADALMI KÖZÉRZET, ELÉGEDETTSÉG

3. Mennyire elégedett Ön iskolázottsági szintjével? (%) 60.0

55.8

2008

2013

51.5 50.0

40.0

30.0

26.4

27.7 22.1

20.0

16.5

10.0

0.0 Inkább elégedett

Se nem elégedett, se nem elégedetlen

Inkább elégedetlen

4. Mennyire elégedett Ön munkahelyével? (ha van) (%) 70.0

2008

2013

62.9 60.2 60.0

50.0

40.0

30.0

26.1 22.7

20.0 14.4

13.7

10.0

0.0 Inkább elégedett

Se nem elégedett, se nem elégedetlen

Inkább elégedetlen

25


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

5. Mennyire elégedett Ön jövedelmével? (ha van) (%) 45.0

2008

2013

40.0

38.2 35.2

35.0 29.8

30.0

32.0

31.4

33.4

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Inkább elégedett

Se nem elégedett, se nem elégedetlen

Inkább elégedetlen

6. Mennyire elégedett Ön egészségével? (%) 90.0 80.0

2008 79.3

2013

80.6

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0

14.1

15.1

10.0

6.6

4.2

0.0 Inkább elégedett

26

Se nem elégedett, se nem elégedetlen

Inkább elégedetlen


TÁRSADALMI KÖZÉRZET, ELÉGEDETTSÉG

7. Mennyire elégedett Ön lakáskörülményeivel? (%) 80.0

70.0

74.4

2008

2013

66.0

60.0

50.0

40.0

30.0 19.4

20.0

17.9 14.6 7.8

10.0

0.0 Inkább elégedett

Se nem elégedett, se nem elégedetlen

Inkább elégedetlen

27


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Anyagi helyzet: szubjektív és objektív mutatók

8. Ön hogyan ítéli meg a családja jövedelmeit a szükségletekhez viszonyítva? (%) 2008

2013

4.2

Az alapvetĘ szükségletekre sem elegendĘk

4.8

13.0

Csak az alapvetĘ szükségletekre elegendĘk

21.4

40.1

Elfogadhatóan élünk, de nem tudunk megvásárolni drágább dolgokat

39.6

35.5

Meg tudunk vásárolni drágább dolgokat is, ha megszorítunk más kiadásokat

30.0

7.2

Meg tudunk vásárolni mindent, amire szükségünk van, megszorítások nélkül

4.2 0.0

5.0

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

9. Az alábbiak közül melyek azok a dolgok, amelyeket Ön megtesz, megvalósít, és melyek azok, amelyeket nem. És ha nem teszi, akkor szeretné, de nem telik rá, vagy nincs szüksége rá? 2013 (%)

97,3

0,3

1,8

Egyéb okból nem teszi 0,6

60,3

32,1

3,7

4,0

43,7

34,5

16,7

5,0

42,5

39,1

9,6

8,8

40,6

17,6

26,5

15,3

23,5

29,0

39,0

8,5

14,0

31,6

44,3

10,0

Megteszi ↓ Naponta egy tányér meleg ételt elfogyaszt? Évente egyszer legalább egy hétre elmegy üdülni? Rendszeresen vásárol új ruhákat? Havonta legalább 50 RON-t félretesz? Havonta egyszer meghívja barátait vacsorára? Havonta egyszer vendéglőben ebédel a családjával? Lecseréli elöregedett bútorait?

28

Szeretné, de nem telik rá

Nincs rá szüksége


ANYAGI HELYZET: SZUBJEKTÍV ÉS OBJEKTÍV MUTATÓK

10. Az alábbiak közül melyek azok a dolgok, amelyeket Ön megtesz, megvalósít, és melyek azok, amelyeket nem. A „szeretné, de nem telik rá” válaszok aránya (%) 2008

2013 39 39

Havonta legalább 50 lejt félretesz? 26

Rendszeresen vásárol új ruhákat?

35

Évente egyszer legalább egy hétre elmegy üdülni?

31 32

Lecseréli elöregedett bútorait?

31 32 30 29

Havonta egyszer vendéglĘben ebédel a családjával? 16 18

Havonta egyszer meghívja barátait vacsorára? 1 0

Naponta egy tányér meleg ételt elfogyaszt? 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

11. Az alábbiak közül melyek azok a dolgok, amelyek megvannak Önnek, és melyek, amelyek nincsenek? És ha nincsenek, akkor szeretné, de nem telik rá, vagy nincs rá szüksége? 2013 (%) de Nincs rá Megvan ↓ Szeretné, nem telik rá szüksége Mobiltelefon Színes televízió Automata mosógép Fürdőszoba vagy zuhanyzó a lakásban Személyi számítógép/laptop Vezetékes víz Internetcsatlakozás otthon Mikrohullámú sütő Vízöblítéses (angol) WC DVD-lejátszó, házimozi, videó-magnó Digitális fényképezőgép, kamera Saját hőközpont Mobiltelefonján internethozzáférés Saját lakás (teljes vagy résztulajdon) Saját autó Használatban levő autó (más tulajdona) Mosogatógép Hétvégi ház, üdülő

99,4 97,7 91,3 90,0 89,2 87,5 86,3 83,8 82,4 67,4 67,0 59,5 58,8 57,4 51,0 21,7 15,0 10,8

0,4 0,4 5,0 6,4 6,3 2,3 6,8 6,0 8,0 8,6 15,4 18,0 8,5 29,5 31,9 7,0 21,0 38,5

0,2 1,5 2,9 2,1 3,1 6,3 5,0 8,1 6,3 21,1 13,9 17,0 28,5 8,1 11,2 54,2 58,7 43,2

Egyéb okból nincs 0,0 0,5 0,8 1,6 1,4 3,9 2,0 2,1 3,4 2,9 3,6 5,5 4,2 5,0 5,9 17,1 5,2 7,4

29


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

12. Az alábbiak közül melyek azok a dolgok, amelyek megvannak Önnek, és melyek, amelyek nincsenek? (%) 2008

2013

91.6

Mobiltelefon

99.4

68.0

Személyi számítógép

89.2

53.2

Internetcsatlakozás otthon

86.3

43.7

Saját lakás (teljes vagy résztulajdon)

57.4

35.0

Saját autó

51.0

19.6

Használatban levĘ autó (más tulajdona)

21.7 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

13. „Van-e az Ön használatában?” (2001), „Megvannak-e Önnek?” (2008, 2013). 18–29 év közötti erdélyi magyar fiatalok. (%) 120,0

2001 (18-29 év)

2008 (18-29 év)

2013 (18-29 év)

99,5

100,0

94,2

90,7

80,0 70,9 57,2

60,0 43,4 40,0 30,3 20,0

15,4

14,8

0,0 Mobiltelefon

30

Személyi számítógép

Saját használatban autó


A FIATALOK PROBLÉMÁI

A fiatalok problémái

14. Ön szerint az alábbiak mennyire jelentenek problémát az országban? 2013 (%) Egyáltalán nem jelent problémát Problémát jelent

Általában nem jelent problémát Súlyos problémát jelent

A fiatalok esélye, hogy munkát találjanak 1 6

A fiatalok esélye, hogy megfelelĘ lakáshoz 17 jussanak

A családalapításhoz szükséges feltételek megléte

50

43

14

34

40

12

27

54

16

5

A fiatalok esélye, hogy megfelelĘ oktatásban részesüljenek

59

35

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15. Ön szerint az alábbiak mennyire jelentenek problémát az országban? (A „problémát jelent” és „súlyos problémát jelent” válaszok) (%) 2008 100,0

93,1

2013

92,6

90,0 82,4

80,0

80,0 66,8

70,0 62,0 60,0

48,4

50,0 40,0

33,4

30,0 20,0 10,0 0,0 A fiatalok esélye, hogy A fiatalok esélye, hogy munkát találjanak megfelelĘ lakáshoz jussanak

A családalapításhoz szükséges feltételek megléte

A fiatalok esélye, hogy megfelelĘ oktatásban részesüljenek

31


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

16. Véleménye szerint melyek az ifjúság legégetőbb, legsúlyosabb problémái? Kérem, a felsorolt problémák közül válassza ki azt a kettőt, amelyik Ön szerint legsúlyosabb probléma! 2013 (%) Probléma Munkanélküliség Pénztelenség, alacsony keresetek Kilátástalan jövő Szegénység, létbizonytalanság Lakáshelyzet megoldatlansága Kábítószer elterjedése Elvándorlás Kulturálatlanság, igénytelenség Céltalanság Erkölcsi romlás A család válsága, a családi értékek megrendülése Növekvő társadalmi egyenlőtlenségek Tanulási lehetőségek beszűkülése (anyagi okok miatt) A megfelelő iskolázottság, képzettség hiánya Anyanyelven való továbbtanulási lehetőségek hiánya Szórakozási, ismerkedési lehetőségek hiánya Egyéb

Legsúlyosabb probléma 49,7 18,7 4,6 5,5 4,9 4,0 1,3 2,7 1,8 2,0

Második legsúlyosabb 9,8 22,1 13,1 9,5 6,9 5,3 6,8 4,8 5,1 4,0

Összesen említi ↓ 59,5 40,8 17,7 15,0 11,8 9,3 8,1 7,5 6,9 6,0

1,5

2,9

4,4

0,7

2,8

3,5

0,6

2,2

2,8

0,8

1,8

2,6

0,6

1,9

2,5

0,4 0,1

0,8 0,1

1,2 0,2

17. Véleménye szerint melyek az ifjúság legégetőbb, legsúlyosabb problémái? Összes említő, 2008–2013, illetve az eltérés aránya (%) Probléma Munkanélküliség Pénztelenség, alacsony keresetek Kilátástalan jövő Elvándorlás Anyanyelven való továbbtanulási lehetőségek hiánya A megfelelő iskolázottság, képzettség hiánya Céltalanság Tanulási lehetőségek beszűkülése (anyagi okok miatt) Szegénység, létbizonytalanság Szórakozási, ismerkedési lehetőségek hiánya Növekvő társadalmi egyenlőtlenségek Erkölcsi romlás A család válsága, a családi értékek megrendülése Kulturálatlanság, igénytelenség Kábítószer elterjedése Lakáshelyzet megoldatlansága

32

2008 37,2 29,2 13,1 6,4

2013 59,5 40,8 17,7 8,1

Eltérés aránya ↓ 59,9 39,7 35,1 26,6

-

2,4

2,5

4,2

-

2,6 6,9

2,6 6,9

0,0 0,0

-

2,9

2,8

-3,4

-

15,8 1,3 4,8 8,7

15,0 1,2 3,5 6,0

-5,1 -7,7 -27,1 -31,0

-

6,5

4,4

-32,3

-

11,7 21,6 28,3

7,5 9,3 11,8

-35,9 -56,9 -58,3


A FIATALOK PROBLÉMÁI

18. Véleménye szerint melyek az ifjúság legégetőbb, legsúlyosabb problémái? Összes említő, 2001–2008–2013, illetve az eltérések aránya, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001 2008 2013 ↓ Munkanélküliség Pénztelenség, alacsony keresetek Kilátástalan jövő Szegénység, létbizonytalanság Lakáshelyzet megoldatlansága Kábítószer elterjedése Elvándorlás Céltalanság Kulturálatlanság, igénytelenség Erkölcsi romlás A család válsága, a családi értékek megrendülése Növekvő társadalmi egyenlőtlenségek Tanulási lehetőségek beszűkülése (anyagi okok miatt) A megfelelő iskolázottság, képzettség hiánya Anyanyelven való továbbtanulási lehetőségek hiánya Szórakozási, ismerkedési lehetőségek hiánya

Eltérés Eltérés Eltérés (2001-2008) (2008-2013) (2001-2013) -21,7 63,4 27,9

47,1

36,9

60,3

35,1

29,0

38,2

-17,4

31,7

8,8

26,4

13,1

17,8

-50,4

35,9

-32,7

19,3

14,7

14,6

-23,8

-0,7

-24,3

14,8

27,9

11,4

88,0

-59,1

-23,2

7,4

22,0

10,9

198,6

-50,5

48,0

6,7 9,4

6,6 7,1

8,7 7,4

-1,7 -24,7

31,8 4,2

29,5 -21,5

6,1

11,9

7,0

96,1

-41,2

15,4

6,7

9,2

6,2

37,0

-32,6

-7,7

2,8

6,7

3,8

137,9

-43,3

34,9

3,6

5,0

3,8

39,8

-24,0

6,3

5,5

3,3

3,3

-40,3

0,2

-40,3

2,7

2,4

2,4

-11,4

0,4

-11,4

3,9

2,4

2,3

-38,5

-4,2

-41,0

2,1

1,5

1,8

-27,1

20,0

-12,6

33


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Életút, értékek

19. Hány éves korában élte meg, illetve mit gondol, mikor fogja megélni az egyes eseményeket…? 2013 Esemény Először önállóan szórakozni menni Először akkor jönni-menni, amikor akarok Először nagyon szerelmesnek lenni Jól berúgni Először szexuális tapasztalatokat szerezni Először komoly barátot/barátnőt szerezni Először nyíltan cigarettázni Kikerülni az iskolából Az (első) szakmai végzettséget megszerezni Először teljes állásban dolgozni Elég pénzt keresni ahhoz, hogy gondoskodhassam magamról Elköltözni a szülői házból, szülőktől függetlenül élni Állandó partnerrel együtt élni Házasságot kötni Először apa/anya lenni

Átlag (év) ↓ 16,6 17,1 17,7 17,7 17,8 18,0 18,2 19,8 20,7 21,2

Soha (%) Nem tudja (%) 0,4 3,5 1,8 3,6 1,0 10,9 34,4 8,5 0,4 12,7 0,6 7,7 42,0 5,8 1,0 3,1 3,5 6,5 2,5 5,9

21,4

2,7

5,1

23,3

6,4

8,6

23,5 25,8 26,8

7,3 2,1 1,8

10,9 12,7 12,1

20. Hány éves korában élte meg, illetve mit gondol, mikor fogja megélni az egyes eseményeket…? 2013 (átlagéletkor) Átlag (év) ElĘször önállóan szórakozni menni ElĘször akkor jönni-menni, amikor akarok

16.6 17.1

Jól berúgni

17.7

ElĘször nagyon szerelmesnek lenni

17.7

ElĘször szexuális tapasztalatokat szerezni

17.8

ElĘször komoly barátot/barátnĘt szerezni

18.0

ElĘször nyíltan cigarettázni Kikerülni az iskolából Az (elsĘ) szakmai végzettséget megszerezni ElĘször teljes állásban dolgozni Elég pénzt keresni ahhoz, hogy… Elköltözni a szülĘi házból, szülĘktĘl függetlenül… Állandó partnerrel együtt élni Házasságot kötni ElĘször apa/anya lenni

18.2 19.8 20.7 21.2 21.4 23.3 23.5 25.8 26.8

10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0

34


ÉLETÚT, ÉRTÉKEK

21. Hány éves korában élte meg, illetve mit gondol, mikor fogja megélni az egyes eseményeket…? 2001 és 2013, illetve az átlagéletkorok eltérése hónapokban kifejezve, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok.

Nem tudja (%)

Átlag (év)

Soha (%)

Nem tudja (%)

Először szexuális tapasztalatokat szerezni Jól berúgni Elég pénzt keresni ahhoz, hogy gondoskodhassam magamról Először komoly barátot/ barátnőt szerezni Állandó partnerrel együtt élni Elköltözni a szülői házból, szülőktől függetlenül élni Először akkor jönni-menni, amikor akarok Először nyíltan cigarettázni Először önállóan szórakozni menni Először nagyon szerelmesnek lenni Először teljes állásban dolgozni Kikerülni az iskolából Először apa/anya lenni Az (első) szakmai végzettséget megszerezni Házasságot kötni

Eltérés (hó) ↓

Soha (%)

Esemény

2013

Átlag (év)

2001

18,3

0,6

12,1

17,6

0,3

13,0

-9

18,1

42,9

9,1

17,4

32,2

8,4

-7

22,0

5,0

5,3

21,4

2,4

4,9

-6

18,3

0,9

5,4

17,8

0,4

8,0

-6

23,8

7,9

10,9

23,4

6,3

13,2

-5

23,7

9,4

7,6

23,3

6,1

10,6

-4

17,0

4,0

3,4

16,9

1,9

3,2

-1

18,0

37,2

7,6

18,0

42,4

6,6

0

16,3

1,2

2,3

16,5

0,2

3,4

3

17,5

1,6

7,1

17,7

0,8

9,8

3

21,1

3,2

4,1

21,3

2,4

5,9

3

19,5 26,1

2,1 1,6

3,2 9,7

19,9 26,4

0,4 1,9

3,5 12,6

4 4

20,1

8,0

5,7

20,8

3,4

7,2

9

25,1

3,1

9,7

25,8

1,9

14,4

9

35


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

22. Hány éves korában élte meg, illetve mit gondol, mikor fogja megélni az egyes eseményeket…? 2001 és 2013, illetve az átlagéletkorok eltérése hónapokban kifejezve, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok. Nemek szerint Esemény Először szexuális tapasztalatokat szerezni Jól berúgni Elég pénzt keresni ahhoz, hogy gondoskodhassam magamról Először komoly barátot/barátnőt szerezni Állandó partnerrel együtt élni Elköltözni a szülői házból, szülőktől függetlenül élni Először akkor jönni-menni, amikor akarok Először nyíltan cigarettázni Először önállóan szórakozni menni Először nagyon szerelmesnek lenni Először teljes állásban dolgozni Kikerülni az iskolából Először apa/anya lenni Az (első) szakmai végzettséget megszerezni Házasságot kötni

2001 Férfi Nő 17,8 18,9 17,8 19,1

2013 Férfi Nő 17,3 17,9 17,2 17,9

Eltérés (hó) Férfi Nő -6 -12 -7 -14

22,0

22,0

21,2

21,7

-9

-3

18,6 24,7

17,9 22,8

18,1 24,3

17,4 22,5

-6 -5

-6 -3

24,6

22,8

23,9

22,8

-9

0

16,6 17,7 15,9 17,5 21,1 19,6 27,2 20,0 26,2

17,4 18,5 16,7 17,4 21,0 19,5 24,9 20,2 23,8

16,4 17,8 16,3 17,9 21,2 19,9 27,5 20,4 26,9

17,4 18,3 16,7 17,5 21,5 19,8 25,4 21,3 24,7

-2 1 5 4 1 3 3 5 8

0 -2 0 1 5 4 6 13 10

23. Hány éves korában élte meg, illetve mit gondol, mikor fogja megélni az egyes eseményeket…? 2001 és 2013, illetve az átlagéletkorok eltérése hónapokban kifejezve, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok. A település típusa szerint Esemény Először szexuális tapasztalatokat szerezni Jól berúgni Elég pénzt keresni ahhoz, hogy gondoskodhassam magamról Először komoly barátot/barátnőt szerezni Állandó partnerrel együtt élni Elköltözni a szülői házból, szülőktől függetlenül élni Először akkor jönni-menni, amikor akarok Először nyíltan cigarettázni Először önállóan szórakozni menni Először nagyon szerelmesnek lenni Először teljes állásban dolgozni Kikerülni az iskolából Először apa/anya lenni Az (első) szakmai végzettséget megszerezni Házasságot kötni

36

2001 2013 Eltérés (hó) Város Falu Város Falu Város Falu 18,1 18,6 17,5 17,6 -6 -12 18,2 17,9 17,5 17,4 -8 -6 22,4

21,4

22,2 20,6

-2

-11

18,0 24,0 23,6 17,0 18,0 16,2 17,2 21,4 20,9 26,6 20,6 25,7

18,5 23,5 23,7 17,0 18,1 16,4 17,8 20,6 18,0 25,4 19,3 24,4

17,8 23,7 23,4 17,0 18,0 16,5 17,9 22,0 20,2 27,1 21,4 26,5

-2 -4 -3 1 -1 4 9 7 -8 5 9 9

-10 -6 -7 -3 1 1 -5 0 18 4 10 10

17,7 23,0 23,1 16,7 18,1 16,5 17,4 20,6 19,4 25,7 20,2 25,2


ÉLETÚT, ÉRTÉKEK

24. Az Ön életében mennyire fontosak a következő dolgok? 2013 (%) Nagyon fontos

Elég fontos

Kevésbé fontos

Családja

Egyáltalán nem fontos

90

Hogy mennyi a jövedelme (ha van)

9 1

57

Munkája (ha van)

41

53

A barátok

2

43

44

3

45

10

Kultúra, mĦveltség

42

47

10 1

A szabadidĘ, a kikapcsolódás

42

46

11

Az iskola (ha tanul)

39

A vallás

47

27

A politika 2 0%

10%

12

41

11

26

44 20%

30%

1 3 7

44 40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

25. Az Ön életében mennyire fontosak a következő dolgok? A „nagyon fontos” és „elég fontos” válaszok aránya (%) 2008

2013 99 99

Családja

96 98

Hogy mennyi a jövedelme (ha van)

94 96

Munkája (ha van) 88 90

A barátok Kultúra, mĦveltség

84

A szabadidĘ, a kikapcsolódás

84 81

Az iskola (ha tanul) 61

A vallás

89 88

86

67

12 13

A politika 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

37


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

26. Az Ön életében mennyire fontosak a következő dolgok? A „nagyon fontos” és „elég fontos” válaszok aránya. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001

2008

2013 99 99 99

Családja 93

Hogy mennyi a jövedelme (ha van)

97 97

96 95 96

Munkája (ha van)

91 90 92

A barátok A szabadidĘ, a kikapcsolódás

87 89 83 84

Kultúra, mĦveltség A vallás

61

A politika 10

88

74 66

31

12 12 0

93

20

30

40

50

60

70

80

90

100

27. Mennyire fontos az Ön életében a… Skála átlagértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – nagyon fontos) 2013

családi biztonság (a szeretett személyek biztonsága) szerelem/boldogság békés világ (háborútól és konfliktusoktól mentes) belső harmónia (béke önmagammal) igaz barátság (támogató barátok, akik mindenben mellettem állnak) a környezet állapota szabadság (a cselekvés és a gondolkodás szabadsága) a tradíciók tisztelete (a tiszteletre méltó szokások megőrzése) társadalmi rend (stabilitás a társadalomban) változatos élet (kihívásokkal, új dolgokkal és változásokkal) érdekes élet (érdekes tapasztalatok) kreativitás (eredetiség, fantázia) gazdagság (anyagi javak, pénz) nemzet szerepe (nemzetem védelme, megtartása) szépség elszakadás az evilági terhektől (vallásos hit) hatalom (ellenőrzés mások felett, dominancia)

38

Skála átlagértéke 2013 ↓ 4,74 4,67 4,49 4,41 4,41 4,38 4,35 4,09 4,02 3,97 3,96 3,89 3,87 3,85 3,83 3,51 2,73


ÉLETÚT, ÉRTÉKEK

28. Mennyire fontos az Ön életében a… Skála átlagértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – nagyon fontos) és az eltérés aránya, 2001–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok.

hatalom (ellenőrzés mások felett, dominancia) szépség változatos élet (kihívásokkal, új dolgokkal és változásokkal) elszakadás az evilági terhektől (vallásos hit) kreativitás (eredetiség, fantázia) a környezet állapota a tradíciók tisztelete (a tiszteletreméltó szokások megőrzése) érdekes élet (érdekes tapasztalatok) szerelem/boldogság családi biztonság (a szeretett személyek biztonsága) igaz barátság (támogató barátok, akik mindenben mellettem állnak) gazdagság (anyagi javak, pénz) társadalmi rend (stabilitás a társadalomban) szabadság (a cselekvés és a gondolkodás szabadsága) belső harmónia (béke önmagammal) nemzet szerepe (nemzetem védelme, megtartása) békés világ (háborútól és konfliktusoktól mentes)

2001

2013

2,65 3,70 3,90 3,42 3,93 4,42 4,08 4,06 4,79 4,86 4,68

2,79 3,88 4,01 3,44 3,90 4,37 4,03 4,00 4,69 4,73 4,45

4,05 4,25 4,65 4,70 4,09 4,82

3,84 4,01 4,36 4,39 3,80 4,44

Eltérés aránya ↓ 5,3 4,9 2,8 0,6 -0,8 -1,1 -1,2 -1,5 -2,1 -2,7 -4,9 -5,2 -5,6 -6,2 -6,6 -7,1 -7,9

29. Mennyire fontos az Ön életében a… A „nagyon fontos” válaszok aránya, 2001–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001

2013

családi biztonság

81

szerelem/boldogság

77

békés világ

61

igaz barátság

78

60

szabadság a környezet állapota a tradíciók tisztelete

38

társadalmi rend

36

érdekes élet

34 34 33

változatos élet kreativitás

31 29 31

szépség nemzet szerepe

28

gazdagság

26 28

vallásos hit

0

10

43

75

56 58

49

40

37 46 39

23

9 9

hatalom

53

87

77

61

belsĘ harmónia

89 83

20

30

40

50

60

70

80

90

100

39


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

30. Milyen gyakran jár Ön templomba? (%) 2008

2013

50.0 44.8 45.0

40.0

37.8 33.7

35.0

30.0 27.0 25.0 19.3

20.0

18.5

15.0 10.1 8.9

10.0

5.0

0.0 Hetente vagy gyakrabban

Legalább havonta

Évente párszor

Szinte soha

31. Milyen gyakran jár Ön templomba? 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001

2008

2013

45

43

40 36

36

36

35

30

29 28

25 22 20 20

18 14

15

11 9

10

5

0 Hetente vagy gyakrabban

40

Legalább havonta

Évente párszor

Szinte soha


DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS

Dohányzás és alkoholfogyasztás

32. Ön általában milyen gyakran fogyaszt kávét? (%) 70.0

60.0

2008 59.5

2013

60.3

50.0

40.0

30.0 21.7 19.0

20.0 12.4 9.2

10.0

11.5

6.4

0.0 Naponta

Hetente

Ritkábban

Soha

33. Ön általában milyen gyakran fogyaszt kávét? 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 60.0

2001 54.6 51.7

2008

2013

53.4

50.0

40.0

30.0 25.4 22.2 18.4

20.0 14.6 9.7

10.0

13.3

15.1

13.6

7.7

0.0 Naponta

Hetente

Ritkábban

Soha

41


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

34. Ön általában milyen gyakran fogyaszt alkoholt? (%) 60.0

2008

2013 51.9

50.0 44.4 40.0 32.3 30.0 23.6 19.8

20.0

21.3

10.0 3.5

3.2

0.0 Naponta

Hetente

Ritkábban

Soha

35. Ön általában milyen gyakran fogyaszt alkoholt? 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 60.0

2001

2008

2013

55.2

50.0 44.4 45.2 40.0 31.3 30.0 25.8

24.8 21.3

20.9 20.8 20.0

10.0 5.0 2.6

2.7

0.0 Naponta

42

Hetente

Ritkábban

Soha


DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS

36. Ön általában milyen gyakran fogyaszt cigarettát? (%) 70

2008

2013 59.5

60

55.2

50

40 35.1 29.3

30

20

10

7.5 2.2

7.8

3.4

0 Naponta

Hetente

Ritkábban

Soha

37. Ön általában milyen gyakran fogyaszt cigarettát? 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 70.0

2001

2008

2013

58.6

60.0

56.0 50.2

50.0

40.0

36.8 32.8 27.8

30.0

20.0 13.0

11.2

13.6

10.0

0.0 N a p on t a

R i t k á b ba n

S o ha

43


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

38. Ön általában milyen gyakran fogyaszt valamilyen drogot, hangulatjavító szert? (%) 120.0

2008

2013

97.6

97.1

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0 2.9

2.4

0.0 K i p r ó b á lt a

S o h a n e m f o g ya s z t o t t

39. Ön általában milyen gyakran fogyaszt valamilyen drogot, hangulatjavító szert? 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 120.0

2001

100.0

2008

2013

94.3

96.5

96.8

80.0

60.0

40.0

20.0 5.7

3.5

3.2

0.0 K i p r ó b á lt a

44

S o h a n e m f o g ya s z t o t t


CSALÁD, GYERMEKVÁLLALÁS

Család, gyermekvállalás

40. Mit gondol, egy nő esetében milyen kor a legmegfelelőbb a házasságkötésre? Hát egy férfi esetében? 2013 (%) NĘ esetében

Férfi esetében

70.0

60.0

56.7

55.0

50.0

40.0 32.1 30.0 25.3 20.0

18.2

10.0

0.0

7.2 0.3 0.2

3.6

1.2

18 éves korig

18 és 21 év között 22 és 25 év között 26 és 29 év között 30 év vagy afölött

41. Mit gondol, egy nő esetében milyen kor a legmegfelelőbb a házasságkötésre? (%) 2008 60.0

2013

55.8 56.7

50.0

40.0 32.1 30.0

27.8

20.0 11.7 10.0

7.2 3.6 1.0

3.6

0.3

0.0 18 éves korig

18 és 21 év között 22 és 25 év között 26 és 29 év között 30 év vagy afölött

45


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

42. Mit gondol, egy férfi esetében milyen kor a legmegfelelőbb a házasságkötésre? (%) 2008

2013

60.0 55.0 51.1 50.0

40.0

28.4

30.0

25.3 17.6 18.2

20.0

10.0 0.4

2.5

0.2

1.2

0.0 18 éves korig

18 és 21 év között 22 és 25 év között 26 és 29 év között 30 év vagy afölött

43. Van-e Önnek gyermeke? (%) 2008

2013

70

65.5 62.2

60

50

40

37.8 34.5

30

20

10

0 Van

46

Ni n c s


CSALÁD, GYERMEKVÁLLALÁS

44. Van-e Önnek gyermeke? 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001

2008

2013

90.0 80.0

80.0

83.4

74.9

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0

25.1 20.0

20.0

16.6

10.0 0.0 Van

Nincs

45. Ön hány gyermeket szeretne (a meglévőkkel együtt)? (%) 2008

2011

70 64,3 60,1

60

50

40

30 20,9 20

16,9

16,7 10,2

10

4,7 1,6

1,1

3,6

0 Egyáltalán nem akarok gyereket

Egyet

KettĘt

Hármat vagy többet

Nem tudja

47


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Migrációs tapasztalat és potenciál

46. Migrációs érintettség és tapasztalat. „Igen” válaszok aránya (%) 60

2008

2013

49.3

50

40 32.6 30 21.5 20

17.8 12.5

10

7.4

0 Van-e olyan személy az Önök A tágabb családból, rokonságból háztartásában, aki külföldön él? él-e valaki külföldön?

Élt-e Ön huzamosabb ideig külföldön 1989 után?

47. Ön tervezi-e, hogy külföldre menjen...? Az „igen” válaszok aránya (%) 70

2008 2013 63.7

60

59.2

50 43.3 40 32.6 30

20 15.4

13.5

12.6

14.4

10

0

48

turisztikai célból?

tanulni?

időszakos munkavállalás céljából?

letelepedés céljából?


MIGRÁCIÓS TAPASZTALAT ÉS POTENCIÁL

48. A külföldi turizmus célországai (%)

Ország Magyarország Görögország Németország Olaszország Franciaország Spanyolország Anglia Horvátország USA Ausztria Törökország Hollandia Svájc Egyiptom Svédország Bulgária Portugália Tunézia Kanada Írország Ausztrália Kína Brazília Dánia Belgium Norvégia Ciprus Csehország India Izrael Skócia Japán Egyéb

2008 Első Összes opció említő (%) (%) 21,5 28,7 10,8 22,2 7,4 15,5 11,7 27,4 5,5 15,9 7,0 16,5 4,4 11,0 5,2 10,3 4,5 13,3 2,2 6,9 1,2 4,8 1,6 4,1 1,9 4,8 3,6 8,8 0,5 2,3 0,1 0,5 0,3 0,7 0,0 1,1 0,5 1,1 0,5 1,9 0,5 1,8 0,1 1,5 0,1 0,7 1,0 2,3 1,0 1,9 0,1 0,8 0,3 0,5 0,5 1,5 0,7 1,9 0,4 0,7 0,5 0,5 0,5 1,4 3,4 10,0

2013 Első Összes opció említő (%) (%) ↓ 15,1 22,2 11,4 19,6 8,5 17,9 9,0 17,5 7,8 16,8 7,6 16,8 7,6 15,1 6,4 11,3 3,2 10,6 3,8 7,9 3,3 6,8 2,2 4,6 0,7 4,0 1,3 3,9 1,0 2,9 1,4 2,6 0,7 2,5 0,8 2,2 0,3 1,9 0,3 1,7 0,3 1,7 0,3 1,5 0,4 1,5 0,7 1,4 0,3 1,4 0,7 1,4 0,7 1,0 0,7 0,8 0,3 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,3 0,7 2,2 7,9

Eltérés aránya (%) -22,5 -11,9 15,6 -36,2 5,6 2,1 38,0 9,3 -20,7 15,4 41,8 11,4 -16,1 -55,7 25,1 380,9 264,5 102,5 77,2 -13,2 -6,5 1,3 122,8 -40,4 -27,7 68,8 77,2 -44,8 -56,6 21,5 51,9 -49,4 -20,9

49


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

49. A külföldi tanulás célországai. Első opció (%) 2008

2013 36

Magyarország

28 19

Anglia, Írország, Skócia

25 10

Németország, Ausztria

23 15

USA, Kanada

6 4

Spanyolország

1 5

Olaszország

0 9

Egyéb Nyugat-Európa

12 1

Egyéb

4 0

5

10

15

20

25

30

35

40

50. A külföldi tanulás célországai. Összesen említők (%) 2008

2013 33

Anglia, Írország, Skócia

39 42

Magyarország

37 27

Németország, Ausztria

31 22

USA, Kanada

13 8

Spanyolország

5 9

Olaszország

2 19

Egyéb Nyugat-Európa

23 2

Egyéb

6 0

50

5

10

15

20

25

30

35

40

45


MIGRÁCIÓS TAPASZTALAT ÉS POTENCIÁL

51. Ön tervezi-e, hogy külföldre menjen dolgozni? 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001

2008

55.2

56.1

60

2013

51.2 50 42.2

41.3 40

38.0

30

20

10

5.9

6.7

3.5 0 Igen

N em

NT, NV

51


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

52. A külföldi munkavállalás célországai. Első opció (%) 2008

2013 22

Németország, Ausztria

40 31

Magyarország

19 9

Anglia, Írország, Skócia

15 9

USA, Kanada

5 6

Spanyolország

4 10

Olaszország

3 11 12

Egyéb Nyugat-Európa 2 2

Egyéb 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

53. A külföldi munkavállalás célországai. Összesen említők (%) 2008

2013 38

Németország, Ausztria

52 16

Anglia, Írország, Skócia

29 39

Magyarország

27 14

USA, Kanada

10 14

Olaszország

7 9

Spanyolország

6 24 25

Egyéb Nyugat-Európa 7

Egyéb

4 0

52

10

20

30

40

50

60


MIGRÁCIÓS TAPASZTALAT ÉS POTENCIÁL

54. A külföldi munkavállalás célországai. Első opció. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001 13

Németország, Ausztria

2008

23

Magyarország

38

0

10 9

USA, Kanada

5 1

Spanyolország

4

4 0

Egyéb

11

8

3

Egyéb Nyugat-Európa

17

6

3

Olaszország

69

31

19

Anglia, Írország, Skócia

2013

9

12

3 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

55. A külföldi munkavállalás célországai. Összesen említők. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001

2008

2013

25

Németország, Ausztria 2

Anglia, Írország, Skócia

18

27 11 6

Olaszország 2

6

14 15

9 10

Egyéb Nyugat-Európa 1

Egyéb

3 0

75

39

13

8

Spanyolország

51

32

Magyarország USA, Kanada

43

22

26

8 10

20

30

40

50

60

70

80

53


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

56. Az elvándorlás célországai. Első opció (%) 2008

2013 30

Magyarország

37 15

Németország, Ausztria

21 9

Anglia, Írország, Skócia

12 20

USA, Kanada

11 4

Spanyolország

2 6

Olaszország

2 10

Egyéb Nyugat-Európa

11 6

Egyéb

3 0

5

10

15

20

25

30

35

40

57. Az elvándorlás célországai. Összesen említők (%) 2008

2013 38

Magyarország

41 26

Németország, Ausztria

31 19

Anglia, Írország, Skócia

22 26

USA, Kanada

18 8

Spanyolország

5 11

Olaszország

4 18

Egyéb Nyugat-Európa

23 8

Egyéb

7 0

54

5

10

15

20

25

30

35

40

45


MIGRÁCIÓS TAPASZTALAT ÉS POTENCIÁL

58. Ha tervezi, hogy külföldre menjen letelepedés céljával, miért menne el leginkább? 2001 és 2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001 90 81.4

2013

84.6

80 70 60 50 40 30 20 10

8.7

5.2

5.6

7.6

4.3

2.7

0 Ott jobb Mert itthon csupán életkörülmények vannak, kisebbségi vagyok, és jobban lehet élni nem tudok érvényesülni

Családegyesítés, más személyes okból

Más okból

55


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Szabadidő, kulturális fogyasztás 59. Ön a szabadidejében milyen gyakran...? 2013 (%) 2–3 2–3 2–3 alkalom- alkalom- alkalomEgyáltalán Naponta mal mal mal ↑ egy hé- egy hó- egy évben ten napban ...tölti az idejét a barátokkal? 18,9 39,8 29,0 8,6 3,6 ...nézi a TV-t? 73,7 16,0 4,2 1,5 4,6 …jár hipermarketbe bevásárolni? 6,6 30,0 45,6 12,3 5,5 ...megy kirándulni? 5,3 31,4 55,9 7,3 ...hallgat rádiót? 52,8 24,2 10,7 2,7 9,6 ...megy kávézóba, bárokba, 7,9 27,1 36,9 16,6 11,5 teraszokra? ...sportol, végez fizikai 27,3 31,2 18,7 6,3 16,5 gyakorlatokat? …olvas közéleti, kulturális 14,9 23,7 21,3 13,7 26,4 napilapot vagy folyóiratot? ...megy könnyűzenei koncertre? 13,9 58,4 27,7 ...megy klubba, diszkóba? …jár plázába (mallba)? ...olvas szépirodalmat? …olvas bulvár, életmód napilapot vagy folyóiratot? ...megy moziba? ...megy színházba, operába? ...olvas népszerű irodalmat? (pl. krimi, romantikus regény) ...megy hangversenyre, klasszikuszene-koncertre?

4,6

7,7 10,8 11,0

6,4

15,6

2,5

6,4

31,6 27,2 16,7

25,3 26,0 25,8

35,4 36,0 41,9

19,8

14,0

44,3

14,2 11,6

39,2 40,9

46,6 47,5

13,8

27,1

50,2

4,3

25,2

70,5

60. Ön a szabadidejében milyen gyakran...? Skálák átlagértéke (1 – egyáltalán, 5 – naponta) és az eltérés aránya, 2008–2013

...sportol? ...hallgat rádiót? ...megy moziba? ...megy kávézóba, bárokba, teraszokra? ...megy klubba, diszkóba? ...megy színházba, operába, hangversenyre? ...megy könnyűzenei koncertre? ...tölti az idejét a barátokkal? ...megy kirándulni? ...nézi a TV-t? ...olvas szépirodalmat? ...olvas újságot, folyóiratot?

56

2008

2013

Eltérés aránya ↓

2,67 3,64 1,53 2,77 1,96 1,58 1,81 3,53 2,32 4,53 2,20 3,41

3,47 4,08 1,69 3,03 2,12 1,69 1,88 3,62 2,35 4,53 2,11 3,00

29,8 11,9 10,4 9,4 7,9 6,5 4,2 2,5 1,1 -0,1 -4,4 -12,1


SZABADIDŐ, KULTURÁLIS FOGYASZTÁS

61. Ön a szabadidejében milyen gyakran...?

2008 ...nézi a TV-t? ...hallgat rádiót? ...tölti az idejét a barátokkal? ...sportol, végez fizikai gyakorlatokat? ...megy kávézóba, bárokba, teraszkora? ...olvas újságot, folyóiratot? ...megy kirándulni? ...megy klubba, diszkóba? ...olvas szépirodalmat? ...megy könnyűzenei koncertre? ...megy moziba? ...megy színházba, hangversenyre?

2013 ...nézi a TV-t? ...hallgat rádiót? ...tölti az idejét a barátokkal? ...sportol, végez fizikai gyakorlatokat? ...megy kávézóba, bárokba, teraszkora? ...olvas újságot, folyóiratot? * ...megy kirándulni? ...megy klubba, diszkóba? ...olvas szépirodalmat? ...megy könnyűzenei koncertre? ...megy moziba? ...megy színházba, hangversenyre? **

2–3 2–3 2–3 Naponta alkalommal alkalommal alkalommal Egyáltalán egy egy héten hónapban egy évben 71,7 17,7 5,9 1,2 3,4 41,6 23,3 11,2 5,8 18,0 14,7

42,8

27,8

9,8

4,9

11,8

23,3

19,1

11,8

34,1

3,8

26,5

31,8

19,2

18,8

26,1

31,3

15,8

10,9

15,8

4,9

30,3

56,8

8,0

8,6

23,4

23,6

44,4

4,6

12,1

18,8

28,2

36,3

13,1

53,1

33,8

7,9

35,5

56,6

9,2

39,0

51,8

2–3 2–3 2–3 Naponta alkalommal alkalommal alkalommal Egyáltalán egy egy héten hónapban egy évben 73,7 16,0 4,2 1,5 4,6 52,8 24,2 10,7 2,7 9,6 18,9

39,8

29,0

8,6

3,6

27,3

31,2

18,7

6,3

16,5

7,9

27,1

36,9

16,6

11,5

17,0

24,0

22,3

15,0

21,8

5,3

31,4

55,9

7,3

7,7

31,6

25,3

35,4

11,0

16,7

25,8

41,9

13,9

58,4

27,7

14,2

39,2

46,6

12,1

42,8

45,1

4,6

* - az „olvas közéleti, kulturális napilapot vagy folyóiratot”, illetve az „olvas bulvár, életmód napilapot vagy folyóiratot” kérdések összevonásával (2013) ** - a „megy színházba, operába”, illetve a „megy hangversenyre, klasszikuszene-koncertre” kérdések összevonásával (2013)

57


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

62. Mikor volt Ön utoljára... 2013 (%) az elmúlt hónapban

1-2 hónapja

Házibuliban, partin?

3-6 hónapja

25

16

Bálban, mulatságon?

17

15

MĦvelĘdési házban?

18

13

Diszkóban?

22

KönnyĦzenei koncerten?

11

Könyvtárban?

Színházban (nézĘként)?

Moziban?

7

9

14

53

15

53

15

41 20%

11

50

15

10%

9

38

13

9

7

48

18

Hangversenyen? 2 2 5 0%

47

15

9

6

62

9

10

5

44

13

15

13

Kiállításon, múzeumban?

20

8

18

5

40

25 8

Soha

36

22

8

Könyvesboltban?

18

12

14

Ennél régebben

49

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

63. Akik soha nem voltak… 2001 és 2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 2001

2013

4 5

Bálban, mulatságon? Diszkóban?

5

Házibuliban, partin?

5

7 6

Könyvtárban?

8

MĦvelĘdési házban?

9

KönnyĦzenei koncerten?

11 13 19

9 9

Könyvesboltban? Kiállításon, múzeumban?

13 20

14 15 14

Színházban (nézĘként)? 7

Moziban?

17 55 53

Hangversenyen? 0

58

10

20

30

40

50

60


SZABADIDŐ, KULTURÁLIS FOGYASZTÁS

64. Ki az a ma is élő, erdélyi magyar személy, személyiség, akit Ön nagyra értékel (színész, énekes, művész, író stb.)? Akár többet is megnevezhet! 2013 Említések % az említők % a teljes száma ↓ között mintában Kányádi Sándor (költő) 39 12,8 3,4 Tamás Gábor (énekes) 27 8,9 2,4 Dancs Annamari (énekes) 25 8,2 2,2 Böjte Csaba (szerzetes) 17 5,6 1,5 Baricz Gergő (énekes) 15 4,9 1,3 Tőkés László (politikus, volt püspök) 12 3,9 1,0 László Attila (énekes, Háromszék) 11 3,6 1,0 Antal Árpád (politikus) 7 2,3 0,6 Csobot Adél (énekes) 6 2,0 0,5 Keresztes Ildikó (énekes) 6 2,0 0,5 Kovács András Ferenc (költő) 6 2,0 0,5 Nagy István (színész, Marosvásárhely) 5 1,6 0,4 Bocsárdi László (rendező, Sepsiszentgyörgy) 4 1,3 0,3 Cseke Attila (politikus) 4 1,3 0,3 Frunda György (politikus) 4 1,3 0,3 Antal Timi (énekes) 3 1,0 0,3 Balázs József (festőművész, Gyergyószentmiklós) 3 1,0 0,3 Bogdán Zsolt (színész, Kolozsvár) 3 1,0 0,3 Erős Zsolt (sportoló, elhunyt) 3 1,0 0,3 Hatházi András (színész, Kolozsvár) 3 1,0 0,3 Kusztos Endre (festő) 3 1,0 0,3 Markó Béla (költő, politikus) 3 1,0 0,3 Sütő András (író, elhunyt) 3 1,0 0,3 Visky András (dramaturg) 3 1,0 0,3 Czintos József (színész, Szatmárnémeti) 2 0,7 0,2 Egyed Ákos (történész) 2 0,7 0,2 Herman Gusztáv (történész) 2 0,7 0,2 Kelemen Hunor (politikus) 2 0,7 0,2 Koós János (énekes, Magyarország) 2 0,7 0,2 Korodi Attila (politikus) 2 0,7 0,2 Lung László Zsolt (színész, humorista) 2 0,7 0,2 Pálffy Tibor (színész, Sepsiszentgyörgy) 2 0,7 0,2 Presszer Gábor (zenész, Magyarország) 2 0,7 0,2 Ráduly Róbert (politikus) 2 0,7 0,2 Szabó Kati (sportoló) 2 0,7 0,2 Vetró András (szobrász) 2 0,7 0,2 Wass Albert (író, elhunyt) 2 0,7 0,2 Egy említéssel 177 58,0 15,5 Megnevez legalább egy személyt Nem tud megnevezni Szerinte nincs ilyen személy Összesen

305 384 454 1143

100,0

26,7 33,6 39,7 100,0

59


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Médiafogyasztás, internet- és számítógép-használat

65. Médiafogyasztás gyakorisága. „Igen” válaszok (%) 100.0

94.6

2008

93.0

2013

90.0 81.2 80.0

74.7

70.0 57.4

60.0

50.1

50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Szokott Ön tévét nézni?

Szokott Ön rádiót hallgatni?

Az elmúlt héten olvasott-e Ön valamilyen lapot?

66. Szokott Ön tévét nézni?, Szokott Ön rádiót hallgatni? 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 120.0

100.0

2001

96.4

94.2

2008

2013

91.6 78.0

80.0

82.2 75.0

60.0

40.0

20.0

0.0 Néz T V-t

60

Hall gat rádi ót


MÉDIAFOGYASZTÁS, INTERNET- ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT

67. Az alábbi TV-adók közül melyiket lehet fogni az Ön lakásában? Ha fogható, melyiket milyen gyakorisággal nézi? Tévézők köre. 2013 (%) Nézi ↓ RTL Klub (HU) TV2 (HU) Duna TV (HU) MTV1 – M1 (HU) MTV2 – M2 (HU) ProTV (RO) Realitatea TV (RO) Antena 1 (RO) RTV1 – TVR1 (RO) RTV – TVR magyar adásai Hír TV (HU) ETV (Erdélyi Magyar Televízió) Antena 3 (RO)

92,4 82,6 76,0 75,0 72,3 71,8 47,3 41,1 36,6 34,5 31,1

Naponta Hetente Ritkábban Nem nézi 2–3 nézi nézi nap nézi 62,2 19,7 10,5 5,9 44,3 22,4 15,9 13,9 21,3 20,7 34,0 22,9 21,2 23,7 30,1 22,6 20,6 20,2 31,5 24,9 29,4 19,2 23,2 27,6 11,4 11,5 24,4 50,6 11,6 8,2 21,3 53,6 5,7 7,9 23,0 60,2 4,2 5,9 24,4 60,3 6,4 6,0 18,7 47,5

Nem fogható 1,7 3,4 1,0 2,5 2,8 0,6 2,1 5,3 3,2 5,2 21,4

28,7

6,6

7,5

14,6

30,4

41,0

26,1

4,9

4,0

17,2

62,3

11,6

68. Az egyes tévéadók nézettsége. Vételezők köre. 2013 (%)

RTL Klub (HU) TV2 (HU) Duna TV (HU) MTV1 – M1 (HU) MTV2 – M2 (HU) ProTV (RO) ETV (Erdélyi Magyar Televízió) Realitatea TV (RO) Antena 1 (RO) Hír TV (HU) RTV1 – TVR1 (RO) RTV – TVR magyar adásai Antena 3 (RO)

Naponta nézi 63,3 45,9 21,6 21,7 21,2 29,5 11,2 11,7 12,3 8,2 5,9 4,4 5,6

Hetente 2–3 nap nézi 20,0 23,2 20,9 24,3 20,7 19,4 12,6 11,7 8,7 7,6 8,2 6,2 4,5

Ritkábban nézi 10,7 16,5 34,4 30,9 32,4 23,3 24,7 24,9 22,5 23,8 23,8 25,7 19,4

Nem nézi ↑ 6,0 14,4 23,1 23,2 25,6 27,7 51,5 51,7 56,6 60,4 62,2 63,7 70,5

61


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

69. TV-adók nézettsége: a „naponta” és „hetente többször” nézők aránya. Tévézők köre (%) 2008

2013 80 82

RTL Klub TV2

71

67

ProTV

61

49 46 45

MTV1 Duna TV

58

42

MTV2

41

Realitatea TV

23

Antena 1

27 34

20

RTV1

26

14

Hír TV

22

12

Antena 3

13

9 0

47

10

20

30

40

50

60

70

80

90

70. TV-adók nézettsége: a „naponta” és „hetente többször” nézők aránya. Vételezők köre (%) 2008

2013 83 83

RTL Klub TV2

69

ProTV

62

49 48 46

MTV1 Duna TV

59

43

MTV2

50

42

Realitatea TV

23

Antena 1

28 35

21

Hír TV

16

RTV1 10 0

10

26 27

14

Antena 3

62

74

15 20

30

40

50

60

70

80

90


MÉDIAFOGYASZTÁS, INTERNET- ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT

71. TV-adótípusok nézettsége. A „naponta” és „hetente többször” nézők arányának összevonásával. Tévézők köre (%) 2008

2013 83 84

Magyarországi kereskedelmi (RTL Klub, TV2) 68

Magyarországi közszolgálati (Duna, M1, M2)

58 63

Romániai kereskedelmi (Pro TV, Antena1)

50 31

Romániai hírtelevízió (Realitatea, Antena3)

25 12

Romániai magyar (ETV, RTV)

19 26

Romániai közszolgálati (RTV1)

13 22

Magyarországi hírtelevízió (Hír TV)

12 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

72. Ha visszagondol az elmúlt hétre, mely rádióadókat hallgatta? Három opció. Rádióhallgatók köre. 2013

64 45 40 23

24 20 16 8

66

24

9

99

10,1

70 37 38 32 38 31 30 25 30 24 23 15 14

13 31 19 14 10 13 11 16 6 9 9 14 12

9 9 5 5 2 6 1 1 4 4 2 1 4

92 77 62 51 50 50 42 42 40 37 34 30 30

9,3 7,8 6,3 5,2 5,1 5,1 4,3 4,3 4,1 3,8 3,5 3,0 3,0

17

9

26

2,6

9 15 18 12 8 7 13 2

8 6 1 6 6 6

6

5

4

23 21 21 20 16 15 13 11

2,3 2,1 2,1 2,0 1,6 1,5 1,3 1,1

4

2

2

8

0,8

2 4 2 3 1 1

2 1 4 2 2 3

2 1

6 6 6 5 4 4

0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4

3

1

4

0,4

3 67

40

3 114

0,3 11,6

I. opció II. opció III. opció 83 77 68 92

Összes említés ↓ 171 142 124 123

Pro FM Román országos kereskedelmi Kiss FM Román országos kereskedelmi Europa FM Román országos kereskedelmi Gaga Rádio Marosvásárhelyi magyar kereskedelmi Marosvásárhelyi Marosvásárhelyi magyar közszolgálati rádió Paprika Rádió Kolozsvári magyar kereskedelmi Radio Zu Román országos kereskedelmi Prima Rádió Székelyudvarhelyi magyar kereskedelmi Radio 21 Román országos kereskedelmi Class FM Magyarországi országos kereskedelmi Magic FM Román országos kereskedelmi Fun FM Csíkszereda-Gyergyó magyar kereskedelmi Star Rádió Székelyudvarhelyi magyar kereskedelmi Petőfi Rádió Magyarországi országos közszolgálati Friss FM Kovászna megyei magyar kereskedelmi Partium Rádió Bihar megyei magyar kereskedelmi City Rádió Szatmár megyei magyar kereskedelmi Rock FM Román országos kereskedelmi Kolozsvári Kolozsvári magyar közszolgálati Rádió Mária Rádió Katolikus rádió Kossuth Rádió Magyarországi országos közszolgálati Mix FM Gyergyószentmiklósi magyar kereskedelmi Juventus Rádió Magyarországi kereskedelmi (Budapest) Rádió 1 Magyarországi kereskedelmi (hálózatos) Sepsi Rádió Sepsiszentgyörgyi magyar kereskedelmi Profi Rádió Kézdivásárhelyi magyar kereskedelmi Radio Guerilla Román országos kereskedelmi Radio Román regionális kereskedelmi Transilvania Info Pro Román országos kereskedelmi (Pro Fm) Vox FM Székelykeresztúri magyar kereskedelmi Vibe FM Román országos kereskedelmi Radio Impuls Román országos kereskedelmi Bartók Rádió Magyarországi országos közszolgálati Sláger rádió Sepsiszentgyörgyi magyar kereskedelmi Vocea Román evangélikus rádió Evangheliei Radio Brasov Brassói román kereskedelmi Egyéb adók (kevesebb, mint 3 említéssel)

64

2 2 2 2

1

9

% 17,4 14,4 12,6 12,5


MÉDIAFOGYASZTÁS, INTERNET- ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT

73. Rádiótípusok hallgatottsága. A napi rendszerességgel hallgatott rádióadók összevonásával, mindhárom opció. Rádióhallgatók köre (%) 2008

2013

49

Romániai román kereskedelmi

52

54

Romániai magyar kereskedelmi

45

17

Romániai magyar közszolgálati

12

14

Magyarországi kereskedelmi

8

4

Magyarországi közszolgálati

5 0

10

20

30

40

50

60

65


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

74. Az elmúlt héten milyen lapokat olvasott? Három opció. Újságolvasók köre. 2013 Említések száma ↓

%

Udvarhelyi Híradó

79

13,1

Bihari Napló

59

9,8

Székely Hírmondó (Háromszék)

48

8,0

Népújság

43

7,1

Csíki Hírlap

41

6,8

Heti Hirdető (Hargita)

37

6,1

Háromszék

32

5,3

Szabadság

30

5,0

Nők Lapja

25

4,1

Reggeli Újság (Nagyvárad)

24

4,0

Vásárhelyi Hírlap

22

3,6

Hargita Népe

21

3,5

Szatmári Friss Újság

20

3,3

Krónika

20

3,3

Banyavidéki Új Szó

18

3,0

Brassói Lapok

14

2,3

Jurnalul Bihorean

14

2,3

Nyugati Jelen

14

2,3

Graiul Maramureșului

11

1,8

Informația Zilei (Szatmár)

10

1,7

Új Kelet (Gyergyószentmiklós)

10

1,7

Erdélyi Konyha

9

1,5

Adevărul

7

1,2

Gazeta Sporturilor

7

1,2

Gyergyói Hírlap

7

1,2

Igen, tessék

7

1,2

Story Magazin

6

1,0

Gyergyói Kisújság

5

0,8

Libertatea

5

0,8

Őrtorony

5

0,8

Heti Új Szó (Temesvár)

4

0,7

Nagykároly és vidéke

4

0,7

167

27,7

Egyéb lapok (kevesebb, mint 4 említéssel)

66


MÉDIAFOGYASZTÁS, INTERNET- ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT

75. Laptípusok olvasottsága. Az elmúlt héten olvasott lapok összevonásával, mindhárom opció. Újságolvasók köre (%) 2008

2013

72

Helyi magyar lap

79

28

Magazin, szaklap

21

10

Román helyi lap

9

11

Országos magyar lap

3

5

Román országos lap

3 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

67


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

76. Szokott-e Ön internetezni? „Igen” válaszok aránya (%) 100 89.3

90 80 70

65.7

60 50 40 30 20 10 0 2008

2013

77. Szokott-e Ön internetezni? „Igen” válaszok aránya. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 100 92.8 90 80

73.6

70 60 50 40 30

23.8

20 10 0 2001

68

2008

2013


MÉDIAFOGYASZTÁS, INTERNET- ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT

78. Milyen gyakran használja Ön az internetet? Az internetet használók köre (%) 90

2008

2013

79.5

80 70 62.9 60 50 40 30

26.6

20

16.2 9.4

10

3.8

1.1

0.5

0 Naponta

2-3 alkalommal hetente 2-3 alkalommal havonta 2-3 alkalommal évente

79. Általában mennyi időt tölt naponta internetezéssel, beleértve az e-mailezést is? A naponta internetezők köre (%) 2008 2013 60 56.1 53.8 50

40

30 22.1 20

22.1

18.3

17.9

10 5.9 3.9 0 Kevesebb mint egy órát

Egy és három órányi között

Három és nyolc órányi között

Nyolc óránál többet

69


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

80. Digitális analfabéták (sem számítógépet, sem internetet nem használók) aránya. (%) 25.0

20.4 20.0

15.0

10.0

6.0 5.0

0.0 2008

2013

81. Digitális analfabéták (sem számítógépet, sem internetet nem használók) aránya. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 70.0

60.0

59.0

50.0

40.0

30.0

20.0 14.2 10.0 4.0 0.0 2 00 1

70

2008

2013


MÉDIAFOGYASZTÁS, INTERNET- ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT

82. Melyik az a két internetes portál, honlap, amelyekben a leggyakrabban követi az országos vagy helyi híreket? Két opció. Hírlapolvasók köre. 2013 Hírportál szekelyhon.ro erdon.ro uh.ro Facebook transindex.ro erdely.ma bihon.ro stirileprotv.ro szatmar.ro realitatea.net Yahoo emaramures.ro Google index.hu origo.hu 3szek.ro sport.ro stiridecluj.ro ermifon.info mediafax.ro citynews.ro aradon.ro dejeanul.ro hirmondo.ro kuruc.info nagykaroly.ro nyugatijelen.com kakukk.ro szabadsag.ro zf.ro hotnews.ro manna.ro prosport.ro 9am.ro adevarul.ro gandul.info hvg.hu Egyéb (kevesebb, mint 4 említéssel)

Említések száma ↓ 108 59 54 48 48 34 24 24 24 22 21 20 17 15 15 12 12 12 11 11 10 9 9 9 9 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 83

% 19,9 10,9 10,0 8,9 8,9 6,3 4,4 4,4 4,4 4,1 3,9 3,7 3,1 2,8 2,8 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 15,3

71


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Nyelvismeret, nyelvhasználat

83. Mi az Ön anyanyelve? (%) 2008 98.9

100.0

2013

98.6

90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 1.1

1.3

M a g y ar

0.2

0.0

0.0 Román

Ro m a

84. Most arra kérem, sorolja fel, hogy milyen nyelveken tud jól írni anyanyelvén kívül! Csak magyar anyanyelvűek (%) 100.0

97.4 96.3

2008

2013

90.0 80.0 70.0 60.0 48.9

50.0 41.8 40.0 30.0 20.0

16.3 14.9

10.0

5.6

3.9

1.7 1.9

1.0 1.4

0.5 0.4

0.6 0.2

Olasz

Spanyol

Orosz

Más

0.0 Román

72

Angol

Német

Francia


NYELVISMERET, NYELVHASZNÁLAT

85. Most arra kérem, sorolja fel, hogy milyen nyelveken tud jól olvasni anyanyelvén kívül! Csak magyar anyanyelvűek (%) 100.0

97.5 97.4

2008

2013

90.0 80.0 70.0 60.0

55.6

50.0

46.1

40.0 30.0 20.8 21.5 20.0 7.6 6.5

10.0

1.9 3.4

1.5 2.6

1.1 0.6

1.0 0.4

Olasz

Spanyol

Orosz

Más

0.0 Román

Angol

Német

Francia

86. Most arra kérem, sorolja fel, hogy milyen nyelveken tud jól beszélni anyanyelvén kívül! Csak magyar anyanyelvűek (%) 90.0 80.0

2008 76.3

2013

74.5

70.0 60.0 50.0 40.0 32.8 29.0

30.0 20.0

9.5

10.0

5.8

2.9

1.4

1.0

0.8

1.0

2.0

0.0 Román

Angol

Német

Francia

Olasz

Spanyol

0.2

0.0

Orosz

0.9

0.3

Más

73


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

87. És melyek azok a nyelvek, amelyeket nem beszél jól, de amelyeken meg tudja értetni magát? Csak magyar anyanyelvűek (%) 50.0

2008

2013

45.0 40.0 33.9

35.0 30.3 30.0 25.0 21.5

23.2

22.7 19.6

20.0 15.0

8.9

10.0

8.6

8.5 6.4

5.0

5.0

5.2 1.2

0.5

2.2

2.2

0.0 Román

Angol

Német

Francia

Olasz

Spanyol

Orosz

Más

88. Melyik kijelentés érvényes az Ön esetében a román nyelv ismeretét illetően? Csak magyar anyanyelvűek (%) 50

2008

2013

45 40,7 40 33,8

35 30

35,6

28,6

27,6

25 20

17,9

15 10 6,1 5

6,9 1,5

1,3

0 Tökéletesen beszélek

74

Nagyon jól beszélek, de érezhetĘ akcentussal

Nem beszélek Nagyjából értek és Alig egy pár szót nagyon jól, de az nehézségekkel meg tudok esetek többségében tudom értetni meg tudom értetni magam magam


NYELVISMERET, NYELVHASZNÁLAT

89. Most arra kérem, sorolja fel, hogy milyen nyelveken tud jól írni anyanyelvén kívül! Csak magyar anyanyelvűek. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 97 97

100

2001

92

2008

2013

90 80 70 58

60 51 50 40 29

30

20

20

18

14 8

10

6

5

1

2

2

0 Román

Angol

Német

Francia

Olasz

0

1

1

Spanyol

90. Most arra kérem, sorolja fel, hogy milyen nyelveken tud jól olvasni anyanyelvén kívül! Csak magyar anyanyelvűek. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 97 97

100

2001

93

2008

2013

90 80 70

65

60

56

50 40

35

30

26 25 18

20

11 10

9

7 2

2

3

1

2

3

0 Román

Angol

Német

Francia

Olasz

Spanyol

75


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

91. Most arra kérem, sorolja fel, hogy milyen nyelveken tud jól beszélni anyanyelvén kívül! Csak magyar anyanyelvűek. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 90 80

2001 77

75

2008

2013

72

70 60 50 40

35

38

30 20 20 11 10

7

7

3

3

2

1

1

1

0

1

2

0 Román

Angol

Német

Francia

Olasz

Spanyol

92. És melyek azok a nyelvek, amelyeket nem beszél jól, de amelyeken meg tudja értetni magát? Csak magyar anyanyelvűek. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 40

2001

2008

2013

34

35 31

32

30

20

25

25

25

23

22

18

17

15

14 11 9

10

6

7

8

7 5

5

3

0 Román

76

Angol

Német

Francia

Olasz

Spanyol


NYELVISMERET, NYELVHASZNÁLAT

93. Az adott nyelvet valamilyen szinten beszélők. Csak magyar anyanyelvűek (%) 100

98

97

2008

2013

90 80 67

70 59

60 50 40

29

30

29

20 12

10

10

9

7

7

6

0 Román

Angol

Német

Francia

Olasz

Spanyol

94. Az adott nyelvet valamilyen szinten beszélők. Csak magyar anyanyelvűek. 2001–2008–2013, 18–29 éves erdélyi magyar fiatalok (%) 100

95

98 97

2001

2008

2013

90 80 72 70

66

60 51 50 40

34

30

32

24 17

20

14

10

10

7

8

9

8

7

4

0 Román

Angol

Német

Francia

Olasz

Spanyol

77


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

95. Milyen nyelven beszél, milyen nyelvet használ a következő helyzetekben? A csak magyar nyelvet használók aránya, azok körében, akikre az adott helyzet érvényes (%) 2008

2013 92 91

Otthon 56 59

Újságolvasáskor 39

A polgármesteri hivatalban

45 45 44

Rádióhallgatáskor

44 41

Az orvosnál 35

Tévénézéskor

40 38 38

A munkahelyen 32 29

Bevásárláskor 8

A rendĘrségen

6 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

96. Milyen nyelven beszél, milyen nyelvet használ a következő helyzetekben? A csak román nyelvet használók aránya, azok körében, akikre az adott helyzet érvényes (%) 2008

2013 71

A rendĘrségen

76 37

A polgármesteri hivatalban

29 31

Az orvosnál

27 8

Rádióhallgatáskor

13 15

A munkahelyen

11 15

Bevásárláskor

10 7 6

Újságolvasáskor 4 3

Tévénézéskor

2 1

Otthon 0

78

10

20

30

40

50

60

70

80


NYELVISMERET, NYELVHASZNÁLAT

97. Milyen nyelven beszél, milyen nyelvet használ a következő helyzetekben? A magyar és román nyelvet vegyesen használók aránya, azok körében, akikre az adott helyzet érvényes (%) 2008

2013 53

Bevásárláskor

61 62

Tévénézéskor

57 47

A munkahelyen

51 47

Rádióhallgatáskor

44 37

Újságolvasáskor

34 26

Az orvosnál

31 24 27

A polgármesteri hivatalban 21 19

A rendĘrségen 6

Otthon

8 0

10

20

30

40

50

60

70

79


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

Etnikumközi viszonyok

98. Az alábbi kifejezések a magyarok és románok közötti viszonyokról szólnak, egész Románia esetében. Ön szerint melyik fejezi ki legjobban a valóságot? 60,0

2008

2013

48,9

50,0

39,0

40,0 33,1 30,0

27,8 25,6

25,5

20,0

10,0

,0 EgyüttmĦködési a kapcsolat

Kölcsönös érdektelenség

Konfliktusos a kapcsolat

99. Az alábbi kifejezések a magyarok és romák közötti viszonyokról szólnak, egész Románia esetében. Ön szerint melyik fejezi ki legjobban a valóságot? 60,0

2008

2013

50,0

56,7

46,9 39,8

40,0

32,6 30,0

20,0 13,3 10,7 10,0

,0 EgyüttmĦködési a kapcsolat

80

Kölcsönös érdektelenség

Konfliktusos a kapcsolat


POLITIKAI ÉRDEKLŐDÉS, RÉSZVÉTEL

Politikai érdeklődés, részvétel

100. Önt milyen mértékben érdeklik a politikai történések? 2013 (%) Nagyon nagy mértékben

Az Ön településén?

Nagymértékben

3

12

Az országos szintĦ politika? 1 7

30

20%

27

37

30%

Egyáltalán

21

37

25

10%

Kismértékben

34

28

Az európai szintĦ politika? 1 7

0%

Valamilyen mértékben

40%

50%

30

60%

70%

80%

90%

100%

101. Önt milyen mértékben érdeklik a politikai történések? Skála átlagértéke (1 – egyáltalán nem, 5 – nagyon nagy mértékben) 5.00

2008

2013

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50

2.23

2.41 2.03

2.20

2.00

1.96

2.12

1.50 1.00 0.50 0.00 Az Ön településén?

Az országos szintĦ politika?

Az európai szintĦ politika?

81


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

102. Ön mit gondol, milyen mértékben befolyásolják az Ön és a családja életét a helyi és az országos adminisztráció szintjén meghozott döntések? 2013 (%) Nagyon nagy mértékben

Nagymértékben

Valamilyen mértékben

...a központi adminisztráció (kormány, parlament, elnök) döntései?

11

...a helyi önkormányzat (polgármesteri hivatal, helyi tanács) döntései?

10

Kismértékben

28

27

Egyáltalán

32

18

11

34

20

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

103. Ön mit gondol, milyen mértékben befolyásolják az Ön és a családja életét a helyi és az országos adminisztráció szintjén meghozott döntések? Skála átlagértéke (1 – egyáltalán nem, 5 – nagyon nagy mértékben) 5.00

2008

2013

4.50 4.00 3.50 3.10 3.00

2.66

3.09 2.83

2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 ...a központi adminisztráció döntései

82

...a helyi önkormányzat döntései


POLITIKAI ÉRDEKLŐDÉS, RÉSZVÉTEL

104. Mit gondol, hogy Ön és az Önhöz hasonló emberek milyen mértékben tudják befolyásolni azokat a döntéseket...? 2013 (%) Nagyon nagy mértékben

Nagymértékben

...amelyek a települést érintik?

3

...amelyek az országot érintik? 2

0%

Valamilyen mértékben

13

8

28

20%

21

36

30%

Egyáltalán

35

19

10%

Kismértékben

40%

35

50%

60%

70%

80%

90% 100%

105. Mit gondol, hogy Ön és az Önhöz hasonló emberek milyen mértékben tudják befolyásolni azokat a döntéseket...? Skála átlagértéke (1 – egyáltalán nem, 5 – nagyon nagy mértékben) 5.0

2008

2013

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5

2.4 2.2 1.9

2.0

2.1

1.5 1.0 0.5 0.0 ...amelyek a települést érintik?

...amelyek az országot érintik?

83


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

106. Az Ön véleménye szerint van-e egy olyan politikai párt Romániában, amelyik az Ön érdekeit képviseli? (%) 70

2008

60

2013

56.2

56.1

50

40 32.5

30.3 30

20 13.5

11.4

10

0 Igen

N em

NT/NV

107. Ha van, melyik az? Nyílt kérdés (%)

RMDSZ EMNP a magyar pártok MPP PDL PNL PSD Székely Nemzeti Tanács USL Egyéb NV

84

2008 80,6

12,9 1,2 2,2 0,5

0,4 2,2

2013 ↓ 79,2 11,3 2,0 1,6 1,4 0,8 0,7 0,5 0,5 0,2 1,7


POLITIKAI ÉRDEKLŐDÉS, RÉSZVÉTEL

108. Ki az a romániai politikus, akiben Ön a leginkább megbízik? Nyílt kérdés. 2008–2013

Politikusok Traian Băsescu Markó Béla Tőkés László Antal Árpád Cseke Attila Victor Ponta Emil Boc Kelemen Hunor Borboly Csaba Szabó Ödön Pocsaly Zoltán Toró T. Tibor Borbély László Klaus Johannis Korodi Attila Tánczos Barna Bognár Levente Călin Popescu Tăriceanu Csehi Árpád Dan Diaconescu Eckstein Kovács Péter Frunda György Molnár Zsolt Morar Costan Péró Tamás Smaranda Enache Egy említéssel NT/NV/nincs ilyen Összesen

2008 Említések száma 42 29 35 2

% 3,5 2,4 2,9 0,1

11

0,9

9

0,7

4

0,3

8

0,7

10

0,9

19 1 027 1 202

1,6 85,5 100,0

2013 ↓ Említések % száma 26 2,1 16 1,3 16 1,3 11 0,9 10 0,8 10 0,8 8 0,6 8 0,6 7 0,6 6 0,5 4 0,3 4 0,3 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 18 1,4 1 062 85,8 1 238 100,0

85


ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK 2013

109. Ha jövő vasárnap parlamenti választásokat tartanának, Ön elmenne-e szavazni? (%) 45,0

2008

42,2

2013

40,0 36,2

36,7

35,0 29,4

30,0 25,0 20,0

15,9 15,0 11,8

11,0 10,4

10,0 5,0

2,9 1,0

1,4 1,2

0,0 Biztosan igen

ValószínĦleg igen

ValószínĦleg nem

Biztosan nem

NT

NV

110. Ha jövő vasárnap parlamenti választásokat tartanának, Ön melyik pártra szavazna? Biztos szavazók (%) 80.0

2008

2013

71.8 70.0

67.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0 11.0

12.6 9.3

10.0 2.4

3.5

5.9 1.6

3.5

7.1

1.7 2.6

0.0 RMDSZ

86

EMNP

MPP

PD-L

USL (PNL, PSD)

Más, független

NT, NV


IFJÚSÁGI SZERVEZETEK

Ifjúsági szervezetek

111. Kérem, mondja meg, ismeri-e az alábbi ifjúsági szervezeteket? Az ismerők aránya (%) 60.0

2008

2013

49.8

50.0 44.6

44.0

40.0 34.2 31.1 28.1

30.0

27.4 21.7

20.0

10.0

0.0 Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT)

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)

112. Mennyire elégedett tevékenységükkel? Elégedettek aránya a teljes mintában (%) 25.0

2008

19.9

20.0

2013

19.7

18.1

15.0

13.8 12.2 11.0

10.0

9.0 7.0

5.0

0.0 Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT)

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)

87


Hungarian Youth in Transylvania 2013 RESEARCH REPORT


THE AIM AND CONTEXT OF THE RESEARCH

The Aim and Context of the Research This publication is based on a sociological survey with a representative sample on the Hungarian youth from Transylvania, aged between 18 and 35 years. The research was initiated by the Kós Károly Academy Foundation and by the Centre for European Studies from Brussels, and was carried out by TransObjective Consulting company. Important antecedents of the research were two other previous surveys about the youth from Transylvania. The first representative youth survey was carried out in 2001 as a part of the MOZAIK2001 research, initiated by the National Youth Research Institute from Budapest. Following that, in 2008, another youth survey was carried out in Transylvania by the Romanian Institute for Research on National Minorities and the National Authority for Youth. The aim of this survey was partly to compare the results with the previous one, done in 2001 , and partly to explore the differences and similarities between the Hungarian and Romanian youth. The basic characteristic of the present survey is its comparability to the previous two ones. Our aim was to reveal what kind of changes have occurred in the social position and attitudes of the Hungarian youth from Transylvania in the past 12 and 5 years. Each survey focused on several topics. It is important to stress that all three researches are public opinion surveys, thus most of the questions aim to reveal the attitudes, values, plans, and the opinion of the youth about various topics. Besides, more factual questions were also asked , about public action, consumer behaviour, leisure time activities or migration. On a next, third level the surveys provide variables indicating the financial and social position of respondents (e.g. foreign language skills, housing conditions etc.). However, it must be underlined that the material provided by the surveys is the least comprehensive on the factual level of social indicators. Consequently, although some social indicators are discussed in the report, the main focus is on opinions, attitudes and on social/consumer behaviour.

Research Methodology The surveys in 2008 and 2013 were carried out using the same methodology, and the 2001 survey had had a similar methodology, which increases the comparability of results. All three surveys were conducted on a representative sample of the Hungarians in Transylvania. Geographically they covered 16 counties of Romania (Alba, Arad, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu and Timiş counties). According to the 2011 census results, 99 percent of the ethnic Hungarians from Romania live in these counties. The databases of the 2001 and 2008 surveys were weighted by the available results of the 2002 census on regions, area, gender and age groups; whereas the data from the 2013 survey was revised using the preliminary results of the 2011 census. The only relevant difference between the researched popula-

91


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

tions is that the 2001 survey covered the age group of 15-29 years, while the two following surveys were representative for the age group of 18-35 years. Hence, the age group of 18-29 from the 2001 survey is taken as a basis in the report, which is compared to the same subsamples of the 2008 and 2013 surveys. The basic characteristics of these surveys will be presented separately.  Mozaik2001 – was the Romanian part of a larger research, called “Hungarian Youth in the Carpathian Basin”. In order to make comparisons with the results of the later researches, the subsample of the age group 18-29 years is used (1598 cases). The database was weighed based on the 2002 census results. Fieldwork: 12th October 2001 – 30th December 2001. The margin of error is ±2.5% on a 95% confidence level.  Ifi2008 – was representative for the Hungarian youth from Transylvania, between 18-35 years of age. The survey was initiated by the Romanian Institute for Research on National Minorities and the National Authority for Youth. Sample size: 1202 cases. Fieldwork: 2nd September 2008 – 7th October 2008. The margin of error is ±2.9% on a 95% confidence level. For comparison with the 2001 results the subsample of the age group 18-29 was used (786 cases with a margin of error of ±3.6%).  Ifi2013 – was representative for the Hungarian youth from Transylvania, between 18-35 years of age. The survey was initiated by the Kós Károly Academy Foundation and the Centre for European Studies. Sample size: 1238 cases. Fieldwork: 6th April 2013 – 12th Mai 2013. The margin of error is ±2.8% on a 95% confidence level. For comparison with the 2001 results the subsample of the age group 18-29 was used (809 cases with a margin of error of ±3.5%)

The Past Two Decades in Romania As our report will often analyse the changes occurred in the years between 2001 and 2013, it is worth summing up the most important economic, social and political changes of this period, which could have influenced the attitudes and expectations of the youth. 1. Romania between 1998–2012 Year GDP Unemployment rate change among (%) people below the age of 25 (%) 1998 -2.1 15.8 1999 -0.4 17.2 2000 2.4 17.2 2001 5.7 17.6 2002 5.1 21.0 2003 5.2 19.5

92

Unemployment rate (%) 5.4 6.2 6.8 6.6 7.5 6.8

Number of students in higher education 407,720 452,621 533,152 582,221 596,297 620,785

Stable population (million)

21.7


THE PAST TWO DECADES IN ROMANIA

1. Romania between 1998–2012 Year GDP Unemployment rate change among (%) people below the age of 25 (%) 2004 8.5 21.0 2005 4.2 19.7 2006 7.9 21.0 2007 6.3 20.1 2008 7.3 18.6 2009 -6.6 20.8 2010 -1.1 22.1 2011 2.2 23.7 2012 0.7 22.7 Source Eurostat Eurostat

Unemployment rate (%) 8.0 7.2 7.3 6.4 5.8 6.9 7.3 7.4 7.0 Eurostat

Number of students in higher education 637,386 716,464 785,506 907,353 891,098 775,319 673,001 539,852 INS

Stable population (million)

19.0 Census

From an economic point of view, Romania experienced a remarkable development between 1998 and 2012. It was a period of economic growth, however growth was not even, and the financial and economic crisis starting in 2008 broke this trend. In the years before the 2001 survey, between 1997 and 1999, Romania was in recession. Growth started at the beginning of the decade and was unbroken until 2009. The average yearly economic growth of 5 percent fundamentally determined the financial situation of the population, and an optimistic mood prevailed. The 2008 survey was carried out in this period, right before the outbreak of the worldwide economic crisis. In 2009 Romania fell into recession again, and the slow growth in 2011 and 2012 couldn’t compensate the severe austerity measures. During the crisis the salaries and the social benefits decreased significantly, and the unemployment was rising. The youth unemployment rate peaked at 24 percent in 2011. The period brought major changes in politics, too. In 2004 Romania joined the NATO and in 2007 became a member of the European Union. On a governmental level the cabinets between 2001 and 2008 were relatively stable, between 2001-2004 the Social Democratic Party was on power with Prime Minister Adrian Năstase, followed by Călin Popescu Tăriceanu’s coalition government of the National Liberal Party, the Democratic Alliance of Hungarians in Romania between 2005-2008 and the Democratic Party until 2007. The cabinets of Emil Boc followed after the 2008 elections, and in 2012 the Democratic Liberal Party government was overthrown in the Parliament by the Social Liberal Union, who have been governing ever since that. From the point of view of the ethnic Hungarians of Romania it is important that the DAHR was part of the government coalitions or alliances between 2001 and 2012 (except 2009): between 2001 and 2004 the party provided parliamentary support to the Năstase Government, and after that it took part in the government, too. The DAHR is in opposition since May 2012. It is worth mentioning that in this period two censuses were held in Romania. The constant change, specifically the decrease of the stable population of the country by 2.7 million people between the two (2002 and 2011) censuses, indicates huge demographic and social transformations. Besides the natural decrease the main cause of the population drop is the negative migration rate, two million people left the country during this period.

93


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

An important development concerning the youth is that the expansion of higher education reached Romania too; the number of students doubled between 1998 and 2007. However, a decreasing tendency prevails after 2007, thus the number of participants in higher education fell significantly by 2011. The demographic changes also affected the Hungarian youth from Transylvania. The fall in population was not balanced, either regionally, by gender or the settlement type, therefore the characteristics (inner proportions) of the researched population also changed. The proportion of the Hungarian youth fell seriously in Central Transylvania and in the big cities. Regarding ethnicity one can experience a territorial concentration process, the proportion of Hungarians increasing in the Székelyland and significantly falling in the diaspora1. Although the age structure data from the last census is not available, the aging of the Hungarian minority is definitely notable. Changes occurred in educational level, too, the proportion of people with higher education is rising and the proportion of people with primary education is decreasing. Marriages and the birth of the first child are constantly postponed, which can be seen by comparing the 2008 and 2013 survey results. To sum it up, it can be said that the proportion of the residents of Székelyland and other ethnically concentrated regions, the rural population, the older age category (25-35 years), as well as the proportion of those with higher education, the singles and the people without children has become bigger among the researched population in 2013. Taking notice of these changes can help in the later interpretation of the results. 2. The characteristics of the 2008 and 2013 samples (%)

Region Area Population of the settlement

Proportion of Hungarians in the settlement

1

94

Székelyland Partium Central Transylvania Urban Rural < 4.000 inhabitants 4.000-30.000 inhabitants 30.000-100.000 inhabitants 100.000-200.000 inhabitants Diaspora (<20%) Minority (20%-40%) Equal proportion (40%-60%) Majority (60%-90%) Big majority (>90%)

2008

2013

48.7 24.3 27.1 54.0 46.0 40.7 23.0 10.0 26.3 19.3 18.8 8.7 14.5 38.7

49.9 24.7 25.4 51.4 48.6 41.1 26.2 11.8 20.9 16.0 16.3 7.6 22.5 37.6

Proportion of the difference 2.5 1.6 -6.3 -4.8 5.7 1.0 13.9 18.0 -20.5 -17.1 -13.3 -12.6 55.2 -2.8

Instead of the original meaning of the term (i.e. spreading of people from one country to other countries, and emphasizing the link between the diaspora community and the country of origin) we use it to describe the ethnic minority communities (Hungarian) that make up a small proportion of a region’s or settlement’s population whereby their chances of ethnocultural reproduction are seriously affected and put in danger, in contrast with those regions where the ethnic proportions are equal, or where the ethnic minority is actually a majority.


THE MOST IMPORTANT CONCLUSIONS OF THE 2013 YOUTH SURVEY

2. The characteristics of the 2008 and 2013 samples (%) Male 51.5 Gender Female 48.5 18-24 years 37.2 Age 25-29 years 28.2 30-35 years 34.6 Primary, lower secondary 13.1 Professional 19.8 Educational level High school 43.9 Higher education 23.1 Entrepreneur 8.5 Intellectual worker 27.5 Manual worker 27 Activity Student 18.5 Unemployed 8.1 Inactive (housewife, 10.4 maternity benefit, etc.) 62.2 Do you have any No children? Yes 37.8 Single (unwedded, divorced, 55.5 widow) Marital status Married, common law 44.5 marriage

50.9 49.1 34.3 28.4 37.3 8.5 19.9 43.2 28.4 9.5 25.1 27.1 19.0 7.6

-1.2 1.2 -7.8 0.7 7.8 -35.1 0.5 -1.6 22.9 11.8 -8.7 0.4 2.7 -6.2

11.7

12.5

65.6 34.4

5.5 -9.0

56.0

0.9

44.0

-1.1

The Most Important Conclusions of the 2013 Youth Survey Satisfaction and feeling of comfort in society The general climate of opinion among the youth has changed substantially since the autumn of 2008. The proportion of those who say that their living standards had been falling last year increased seriously (from 12 percent to 21 percent). In a similar way, trust in the future has decreased, too. Although the relative majority of the youth is still optimistic, the proportion of those who predict the deterioration of their financial situation has grown. This negative change in the general climate of opinion is evidently determined by the dissatisfaction with the lack of jobs, and low salaries.

The financial situation of the youth The financial situation and standard of living of the youth was measured through their access to those consumer goods that determine the chances of mobility in a serious way. In 2013 we examined a bigger number of durable consumer goods; hence we can compare only a few of them with the results of the previous years. Compared to the 2001 results it can be stated that a major expansion in

95


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

consumption occurred. Between 2001 and 2008 the proportion of those among the 18-29 age group who had a cell phone grew from 30 percent to 94 percent, and by now we can say that almost every young people has one. The percentage of those possessing a PC has grown in a similar way. In 2001 15 percent, in 2008 71 percent and in 2013 91 percent of the youth reported that there is a PC or laptop in their households. The percentage of those using their own or anyone else’s car grew from 14 percent to 43 percent, and by now to 57 percent. The changes within the age group of 18-35 between 2008 and 2013 are similar. However, it is surprising that even the possession of more valuable goods (cars, houses) has grown substantially. The percentage of those who possess their own house grew from 44 percent in September 2008 to 57 percent in April 2013. This growth occurred despite the stagnation of the construction industry in Romania during the economic crisis that followed a considerable growth. This positive change could have several causes. The most probable explanation is that the huge number of houses or apartments bought in 2007-2008 legally became the buyer’s property only in 2009-2010. This time-lag can be observed examining the official data from the National Institute of Statistics too, which show that the number of flats grew by 43 thousand in 2007, 59 thousand in 2008, 54 thousand in 2009 and by 42 thousand in 2010. At the same time, the purchase of houses was stimulated by the falling prices on the real estate market and the Prima Casa (“First House”) governmental programme that made possible for young people to get a bank loan easier. The growing number of car owners can also be most likely explained by the falling prices. Between 2008 and 2013, the proportion of car owners grew from 35 percent to 51 percent. In 2013 we extended the number of measured consumer goods in the questionnaire. It is worth mentioning the devices of the digital era. It is outstanding that in 2013 almost all of the interviewees (99 percent) have got mobile phones, 89 percent own a personal computer, 86 percent have internet access at home, twothirds have digital cameras and 59 percent report that they have internet access on their mobile phones.

The problems of the youth The problems mentioned by the youth are determined by the economic hardships of the past few years. Unemployment, low salaries and the uncertain future are three of the most often mentioned problems in 2013, and these are the problems that gained more importance in the past five years. While in 2008 37 percent of the respondents mentioned the lack of jobs among the two most serious problems, their percent has grown to 60 by 2013. The percentage of those mentioning “low salaries” grew from 29 to 41, and of those mentioning “uncertain future” grew from 13 to 18. It is noticeable that in contrast with the period between 2001 and 2008 characterised by a growing standard of living, when some mostly immaterial problems (like “self-denial”, “setback of family values”, “moral deterioration”) had experienced a growing tendency in the number of mentions, after 2008 these became de-emphasised again, the youth being concerned once more about issues regarding subsistence and living standards.

96


THE MOST IMPORTANT CONCLUSIONS OF THE 2013 YOUTH SURVEY

Values, life course, career One of the central questions of our research concerned the age at which the Hungarian youth from Transylvania did or are planning to experience specific biographical events. These results can only be compared with the 2001 data among the age group 18-29. The results convincingly exemplify the social changes of the last decade. Primarily, certain events in the lives of the respondents occur earlier. During the last twelve years, the most spectacular change occurred in the age of the first sexual experience. While in 2001 the respondents aged between 18-29 had or planned their first sexual experience on average at the age of 18.3, by 2013 it this experience comes about 9 months earlier, at the age of 17.6. The difference is even bigger among girls, who begin their sexual lives on average one year earlier, at the age of 18 compared to 19 in 2001. Moreover, extreme alcohol consumption among the girls also occurs significantly earlier: whereas in 2001 girls “got drunk” for the first time at the age of 19.1, by 2013 this happens on average at the age of 17.9. In the case of the whole sample, the difference is 7 months. Among boys, independence from parents is planned significantly earlier (on average by 9 months, compared to 2001). They are planning to become financially independent by the age 21, and to move out of the parent’s house by the age of 24. Time of marriage is extended among both men and women; in 2001 the respondents got or planned to get married at the age of 25, which by now is delayed to the age of almost 26 years. At the same time, getting into the first serious relationship and living together with a partner in 2013 happens half a year earlier as compared to 2001. It also seems obvious that the youth prefer more and more to live together with a partner before marriage. While in 2001, “living together with a partner” preceded marriage on average by one and a half years, this period has grown by now to two and a half years. In a similar way, the planning of the first child is postponed as well; now men would like to have their first child 3 months later (at the age of 27.5), whereas women 6 months later (at the age of 25.4) compared to 2001. Finishing school and obtaining a professional qualification is postponed, too; primarily girls are planning to study longer than in 2001. Regarding the values of the Hungarian youth from Transylvania – despite the relative length of the period studied – we experience little change. The main cause for that is that the proportion of those who have a positive attitude towards these values measured is very high. Family, income, work, friends, leisure time, education are all very important in the individual’s life (90-99 percent of the respondents consider them important) and our methods of measurement are inappropriate to arrange these into a hierarchy. Also, the Rokeach Value Scale indicates only a slow shift in the values of the 18-29- year old Hungarian youth from Transylvania during the period between 2001-2013. Taking into consideration that the values are formed by social circumstances, the only important conclusion to draw is probably that almost all the seventeen measured values are somewhat less accepted by the youth in 2013. Although these values are considered important by most of the youth, the percentage of those who consider them “very important” has decreased significantly since 2001. These small differences might show that even though the youth do not yet stand up against social expectations, the strength of these social norms is diminishing. Examining the values separately, it can be seen that those

97


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

that belong to a traditional, conformity-oriented, community-centred cluster are depreciated the most. The percentage of those who consider the “role of nation”, “ social order” or “politics” very important is falling significantly. In turn, values that belong to the private sphere, like “diverse life”, “beauty”, “culture”, “education” are slightly more appreciated in the 2013 survey. It is worth talking about religion separately. To the question “how important religion is in your life?” 74 percent of the youth (18-29 age category) answered “very important” or “important” in 2001, 61 percent in 2008 and 66 percent in 2013. Thus, the percentage of those who consider religion important fell between 2001 and 2008; however by 2013 we are witnessing a slight appreciation. Measured through the Rokeach Value Scale, the importance of “religious belief” did not change between 2001 and 2013, although in 2013 less respondents said that it was “very important” in their lives. A third question measured the importance of religion through church attendance. It can be seen that although the proportion of those who go to church every week is continuously falling, it is compensated by the growth of monthly attendance. All in all it can be assumed that though the role of religion is being slightly attenuated, it does not mean a higher level of secularisation; religion continues to have an important role in the lives of the Hungarian youth from Transylvania.

Smoking and alcohol consumption Based on our research we can make relevant statements about smoking and alcohol consumption habits, while the results about drug usage gained through the survey method must be interpreted with precaution. In the case of smoking, we have seen at the biographic events questions, that the proportion of those who think they will never smoke has risen. The concrete questions regarding the frequency of smoking confirm that the ratio of smoking youth is falling continuously; in 2001 37 percent of the Hungarian youth from Transylvania aged between 1829 were smoking daily, a proportion that had fallen to 33 percent by 2008 and to 28 percent by 2013. In the case of alcohol consumption, tendencies are not this spectacular. It seems that more young people consume alcohol, but the proportion of those who drink alcohol regularly is stagnating. 2-3 percent of the youth say that they drink alcohol daily, and one fifth of them drink alcohol on a weekly basis.

Family planning It was obvious at the analysis of life course events, that the earlier planning of independence from parents, of gaining financial independence, and the earlier beginning of sexual life and serious relationships, marriage and the birth of the first child are postponed to a later age. This tendency is confirmed by the results concerning the desired date of marriage, too. This year more respondents named a later date, both among men and women, as compared to 2008. The proportion of those who think that women should marry after the age of 22 has risen from 87 to 92, and the proportion of those who think that it is desired after the age of 26 has risen from 31 to 36.

98


THE MOST IMPORTANT CONCLUSIONS OF THE 2013 YOUTH SURVEY

The effect of postponing the birth of the first child is that in our survey samples we find less and less respondents with children. On the other hand, it is a positive sign that the proportion of those planning more than one child is growing, and of those not planning children at all is falling, compared to 2008. The ratio of those planning two children grew from 60 to 64 percent, while that of those wanting three or more children grew from 17 to 21 percent.

Migration experiences and potential Compared to 2008, the Hungarian youth form Transylvania is much more affected by migration, and they have more personal experiences, too. In 2013 13 percent of the respondents said that at least a member of their household was residing abroad (in 2001 this percentage had been only 7), and every other respondent answered that someone from their wider family or kinship was residing abroad (in 2001 every third respondent had been in this situation). The primary goal of migration is work. Between 2008 and 2013 the percentage of those planning to go abroad to work grew from 33 to 43 percent; among the age group of 18-29 in 2001 41 percent, in 2008 39 percent and by 2013 51 percent planned the same thing. In the past years a serious change occurred in the preferred destination countries, too. While in 2001 75 percent of the Hungarians from Transylvania planning to work abroad named Hungary as the primary destination country, this percentage fell to 39 by 2008 and to 27 by 2013. In turn, the shift towards Western European countries has accelerated seriously. Compared to 2001, the percentage of those planning to work in Germany or Austria has doubled (from 25 to 51 percent), thus this German speaking area became the primary option, followed by England, where one third of the Hungarian youth from Transylvania would prefer to work. Hungary fell to the third position, followed by the United States, Italy and Spain. The rate of those planning to emigrate did not change since 2008 (14 percent), and among them Hungary is still the first option, followed by Germany and the United Kingdom.

Leisure time, cultural consumption Referring to leisure time and cultural consumption, two question blocks were used in the questionnaire. The most popular leisure time activities are watching TV (90 percent of respondents doing it weekly), listening to the radio (77%), spending time with friends (59%), doing sports (59%), reading newspapers (39%), shopping (37%), going to cafĂŠs and pubs (35%). Although it was not asked in this question block, it is worth mentioning here that the proportion of those using the Internet daily is 85 percent in 2013, but our question does not differentiate between Internet usage in leisure time and in other situations. The frequency of twelve leisure time activities can be compared with the 2008 results. It is important to note that the proportion of those who are doing sports has risen significantly (from 35 to 59 percent), similarly to those listening to radio (from 65 to 77), going to cinema frequently (at least weekly). The percentage of those reading newspapers has fallen

99


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

(i.e. the percentage of those not reading has risen from 16 to 22), just as the percentage of those reading literature (from 36 to 42 percent). In the 2013 questionnaire respondents were asked if they knew any living Hungarian personality from Transylvania (actor, singer, artist, writer etc.) whom they appreciated a lot. The results show similarities with the results of a survey conducted in 2008 on a sample representative for the whole Hungarian population of Transylvania, from the point of view that the relative majority of the respondents said that there was no such person in Transylvania (40%), and another one third of them couldn’t mention a single name. Only one quarter of the respondents could mention at least one appreciated person. Even this way the answers are very fragmented, more than 200 names were mentioned, and just a few personalities got significantly higher number of mentions. The most popular personality is the Hungarian poet from Transylvania, Kányádi Sándor, followed by pop singer Dancs Annamária, and Franciscan monk Böjte Csaba. A relatively high number of mentions went to the Transylvanian participants of the television music competitions from Hungary: Baricz Gergő who came out third at the 2011 X-Factor, László Attila, the winner of the 2011 “Csillag Születik” (A Star is Born) and Csobot Adél, also third at the 2012 X-Factor. Among the top ten personalities we find two politicians, too: Tőkés László, member of the European Parliament and Antal Árpád, the mayor of Sfântu Gheorghe. This relative small number of popular Hungarian personalities from Transylvania is most probably related to media consumption habits of the Hungarians from Transylvania, and it shows the small size of Hungarian public sphere and the lack of a unified Hungarian media in Transylvania

Media consumption, internet and computer usage As we’ve seen at the leisure time activities, watching TV is the most frequent activity among Hungarians from Transylvania. Although in the past twelve years the proportion of those watching TV did not change very much, a slightly falling tendency can be observed. In 2001 96 percent, in 2013 92 percent of the 18-29 years old youth of said that they usually watched TV. Although we cannot compare the results with the 2001 data completely, it is obvious that since then the structure of consumption has changed totally, and a shift towards the Hungarian speaking, more specifically the commercial channels from Hungary can be observed. While in 2001 the Romanian ProTV and two public channels from Hungary (Duna TV and MTV2) were the three most frequently watched channels, by 2008 the RTL Klub and TV2 (two commercial channels from Hungary) got to the first places. By 2013 we witness the consolidation of these two Hungarian commercial channels at the top of the list and the fall in popularity of Romanian channels (Pro TV, Antena1) and of the Hungarian Duna TV. At the same time the Hungarian speaking channels from Romania are rising in popularity, which is related to the appearance and gradual growth of the Erdélyi Magyar Televízió (Hungarian Television from Transylvania). 14 percent of the Hungarian youth from Transylvania watch ETV at least once a week. Because the distribution network of the channel (founded in 2008 and edited in Târgu Mureş) is much smaller than that of the other measured TV channels, it is important to notice that among those who receive the channel

100


THE MOST IMPORTANT CONCLUSIONS OF THE 2013 YOUTH SURVEY

its weekly audience is 24 percent, which puts it in front of several Romanian news channels and the Romanian public television. Compared to 2008 the proportion of those who listen to the radio is slightly growing. The structure of the media has changed also in this case since 2001, when the audience of Romanian and Hungarian commercial stations was higher than in 2008. In turn, during the first decade of the century we were witnessing the spread of local Hungarian speaking commercial stations (on city, county or regional level). The 2013 results show significant changes compared even to 2008: it seems that the Romanian commercial stations managed to win back a serious part of their audiences, obviously on the expense of the locally edited Hungarian speaking commercial stations. However, it should be noted at this point that the measurement of the local radio stations from Transylvania is problematic on samples that are representative for the Hungarians in Transylvania. Several signs show the decrease in the number of those reading newspapers. By analysing both the questions related to leisure time, and the questions specifically concerned to media consumption, one can experience that less and less percentage of the youth read newspapers, a fact that is most probably related to the growing intensity of Internet usage. The methodological problems at the measurement of local radio channels are also there in the case of local newspapers, yet in this case we can observe reverse processes. The market of local Hungarian newspapers is extending further, while the number of readers of national level Hungarian papers (Krónika, Új Magyar Szó) and Romanian ones is falling. The rapid spread of computer and Internet usage compared both to 2001 and 2008 is beyond any doubt. In 2001 the proportion of the digital illiterate (not using computers or internet) was 59 percent. By 2008 this number fell to 14, and by 2013 to 4 percent among the youth of 18-29 years old. The proportion of Internet users grew from 24 to 74 percent between 2001 and 2008, and in 2013 93 percent of the youth answered that they use Internet regularly.

Foreign language skills, usage of languages The questionnaire contained several questions concerning the language skills of respondents. It is important to note here that the assessment of the level of foreign language knowledge is based on the subjective judgment of the respondent. Our first statement can be that although 95-98 percent of the Hungarian youth speaks Romanian on some level, a decreasing tendency can be observed among those considering that they speak Romanian very well (from 77 to 72 percent), and at the same time the percentage of those stating that they don’t speak Romanian very well but they can make themselves understood is growing. In the case of foreign languages the spread of the English language can be observed, in 2001 51 percent of the age category of 18-29 said that they knew English on some level, a percentage which grew to 66 percent by 2008 and to 72 percent by 2013. Among the age category of 18-35 one third of the respondents declared that they spoke English well and another one third told that they could make themselves understood in English. The knowledge of German language did not change significantly, less than one third of the Hungarian youth said that they knew the language on some level.

101


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

In the case of language usage we were curious to see which of the Hungarian and Romanian languages is dominant in various situations of life. Since 2008 the proportion of those using only the Hungarian language while reading newspapers, watching TV or in the public administration is growing. In the case of these activities the proportion of those who use only Romanian has fallen, but it has grown in the case of the language usage at the police department, and while listening to the radio.

Interethnic relations In April 2013 half of the Hungarian youth from Transylvania considered that there is a conflict in the country between Romanians and Hungarians, one quarter of them sees cooperation between the two ethnic groups, and another quarter thinks that the relationship between them is characterised by mutual disinterest. Although since 2008 the proportion of those who see conflict is growing, and the proportion of those who see cooperation is falling, we should take into consideration that the judgment of interethnic relations over time is very volatile. The growing negative assessment in 2013 is most probably related to the actual, heavily mediatised issues at the time of the fieldwork (the SzĂŠkely flag issue and the tricolour hair band issue) and generally to the tensions arising at the Hungarian national holiday on the 15th of March.

Interest in politics and political participation We could see at the questions concerning the values that the interest of the Hungarian youth in politics is low, only 13 percent say that politics is important in their personal lives. Analysing the questions concerning the concrete interest in politics small changes can be seen since 2008. The proportion of those to some extent interested in the political life of their city or village, of the country or of the European Union is slightly growing. This change happened most likely because the governmental austerity measures after 2008 meant an unusual governmental interference into the individualsâ&#x20AC;&#x2122; private life. Mostly this disillusionment caused the higher mobilisation of the electorate at the 2012 local and parliamentary elections, as well. In this context it wasnâ&#x20AC;&#x2122;t unexpected that the intention to vote among the Hungarian youth increased, too: while in 2008 36 percent said that they would certainly vote if elections were held next Sunday, in 2013 42 percent of them was willing to do the same thing. The most popular party among the Hungarian youth from Transylvania is RMDSZ (DAHR), which managed to increase its constituency from 67 to 72 percent since 2008. Its challenger Hungarian parties still have a support of 12-13 percent among the Hungarian youth.

102


THE MOST IMPORTANT CONCLUSIONS OF THE 2013 YOUTH SURVEY

Youth organizations Both in 2008 and 2013 questions were asked to assess how familiar respondents were with the most important Hungarian youth organisations from Transylvania, and how satisfied they were with their activity. The best known youth organization in both years was the Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (Christian Youth Association from Transylvania), close to the Hungarian Reformed Church from Transylvania. All of the measured youth organizations are better known in 2013 than in 2008, but the Erdélyi Magyar Ifjak (Hungarian Youth from Transylvania) experienced the most significant increase in popularity. All in all it can be stated that these organizations’ social embeddedness is still very low, even among the respondents who have heard about them. The proportion of those who have any opinion about their activity is very low.

103


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

104


THE MOST IMPORTANT CONCLUSIONS OF THE 2013 YOUTH SURVEY

Research Results

105


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Satisfaction and feeling of comfort in society

1. If you recall, how do you live now compared to the situation last year? (%) 70.0

2008

59.6

60.0

49.4

50.0

40.0

2013

38.2

30.0 20.9

19.5

20.0

12.4 10.0

.0 Better

Pretty much the same

Worse

2. What do you think, will you live better or worse one year from now? (%) 50.0

2008

47.0

2013

45.0 40.0

38.2 34.8

35.0

33.2

30.0 25.0 20.0

18.3

15.0 9.2

10.0

8.9

10.3

5.0 0.0 Better

106

Pretty much the same

Worse

Don`t know


SATISFACTION AND FEELING OF COMFORT IN SOCIETY

3. How satisfied are you with your educational level? (%) 60.0 55.8

2008

2013

51.5 50.0

40.0

30.0

26.4

27.7 22.1

20.0

16.5

10.0

0.0 Rather satisfied

Neither satisfied nor unsatisfied

Rather unsatisfied

4. How satisfied are you with your job? (if he/she has one) (%) 70.0

2008

2013

62.9 60.2 60.0

50.0

40.0

30.0

26.1 22.7

20.0 14.4

13.7

10.0

0.0 Rather satisfied

Neither satisfied nor unsatisfied

Rather unsatisfied

107


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

5. How satisfied are you with your income? (if he/she has) (%) 45.0

2008

2013

40.0

38.2 35.2

35.0 29.8

30.0

31.4

32.0

33.4

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Rather satisfied

Neither satisfied nor unsatisfied

Rather unsatisfied

6. How satisfied are you with your health? (%) 90.0 80.0

2008 79.3

2013

80.6

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0

14.1

15.1

10.0

6.6

4.2

0.0 Rather satisfied

108

Neither satisfied nor unsatisfied

Rather unsatisfied


SATISFACTION AND FEELING OF COMFORT IN SOCIETY

7. How satisfied are you with your housing conditions? (%) 80.0 74.4 70.0

2008

2013

66.0

60.0

50.0

40.0

30.0 19.4

20.0

17.9 14.6 7.8

10.0

0.0 Rather satisfied

Neither satisfied nor unsatisfied

Rather unsatisfied

109


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Financial Situation: Subjective and Objective Indicators

8. What do you think about your family’s income compared to your needs? (%) 2008

2013

4.2

They don`t even cover the basic needs

4.8

13.0

They cover only the basic needs

21.4

40.1

We are living acceptable, but we can`t buy expensive things

39.6

35.5

We can buy expensive things with restriction on others

30.0

7.2

We can buy anything without any restriction

4.2 0.0

5.0

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

9. From the list below, which are the things that you do, and which are the things you don’t. do? If you do not do them, why is that? 2013 (%) I do it ↓ Eating a plateful warm food every day? Going to a vacation for at least one week every year? Buying new clothes regularly? Saving 50 RON every month? Inviting friends for dinner every month? Eating in a restaurant with family once a month? Replacing your old furniture?

110

97.3

I’d like to do it but I can’t afford 0.3

I don’t need it

60.3

32.1

3.7

4.0

43.7 42.5 40.6

34.5 39.1 17.6

16.7 9.6 26.5

5.0 8.8 15.3

23.5

29.0

39.0

8.5

14.0

31.6

44.3

10.0

1.8

Other cause of not doing it 0.6


FINANCIAL SITUATION: SUBJECTIVE AND OBJECTIVE INDICATORS

10. From the list below, which are the things that you do, and which are the things you do not do? Proportion of answers “I’d like to do it but I can’t afford” (%) 2008

2013 39 39

Saving 50 RON every month? 26

Buying new clothes regularly?

35

Going to a vacation for at least one week every year?

31 32

Replacing your old furniture?

31 32 30 29

Eating in restaurant with family once a month? 16 18

Inviting friends for dinner every month? 1 0

Eating a plateful warm food every day? 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

11. From the list below, which are the things that you possess, and which are the things you don’t? If you don’t have them, why? 2013 (%) I have it ↓ Mobile phone Colour TV Washing machine Bathroom or shower in your house PC/Laptop Running water in the house Internet connection at home Microwave oven Flush toilet DVD Player, Home cinema Digital camera Your own central heating Internet connection on mobile phone Your own house Your own car Car (not in your property) Dishwasher Summer house, cabin

99.4 97.7 91.3 90.0 89.2 87.5 86.3 83.8 82.4 67.4 67.0 59.5 58.8 57.4 51.0 21.7 15.0 10.8

I’d like to have it but I can’t afford 0.4 0.4 5.0 6.4 6.3 2.3 6.8 6.0 8.0 8.6 15.4 18.0 8.5 29.5 31.9 7.0 21.0 38.5

I don’t Other need it cause of not having it 0.2 0.0 1.5 0.5 2.9 0.8 2.1 1.6 3.1 1.4 6.3 3.9 5.0 2.0 8.1 2.1 6.3 3.4 21.1 2.9 13.9 3.6 17.0 5.5 28.5 4.2 8.1 5.0 11.2 5.9 54.2 17.1 58.7 5.2 43.2 7.4

111


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

12. From the list below, which are the things that you possess? (%) 2008

2013

91.6

Mobile phone

99.4 68.0

PC/Laptop

89.2 53.2

Internet connection at home

86.3 43.7

Your own house

57.4 35.0

Your own car

51.0 19.6 21.7

Car (not in your property) 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

13. „Is there in your possession (yours or anyone else’s property)?” (2001), „Do you possess?” 2008 and 2013 Hungarian youth from Transylvania aged between 18–29 (%) 120.0

2001 (18-29 years old)

2008 (18-29 years old)

2013 (18-29 years old)

99.5

100.0

94.2

90.7

80.0 70.9 57.2

60.0 43.4 40.0 30.3

20.0

15.4

14.8

0.0 Mobi le ph on e

112

PC/ Laptop

Car


THE PROBLEMS OF THE YOUTH

The Problems of the Youth

14. What do you think, how problematic the following issues are in the country? 2013 (%) It`s not a problem at all

Generally it`s not a problem

It`s a problem

It`s a serious problem

The youth`s chance to get employed 1 6

The youth`s chance to get proper housing 1 7

Conditions needed for family planning

27

54

16

14

34

40

12

0%

50

43

5

The youth`s chance to get proper education

59

35

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15. What do you think, how problematic the following issues are in the country? Proportion of answers „it’s a problem” and „it’s a serious problem” (%) 2008 100.0

93.1

90.0

2013

92.6 82.4

80.0

80.0 66.8

70.0 62.0 60.0

48.4

50.0 40.0

33.4

30.0 20.0 10.0 0.0 The youth`s chance to get employed

The youth`s chance to get proper housing

Conditions needed for family planning

The youth`s chance to get proper education

113


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

16. What do you think which are the most serious problems of the youth? Please, choose the two most serious problems from the list below! 2013 (%) Problem Unemployment Low salaries Unforeseeable future Poverty, uncertainty Problems of housing Spread of drugs Emigration Uneducatedness, self-denial Aimlessness Moral deterioration The crisis of the family, setback of family values Growing social inequalities Narrowing possibilities for education Lack of proper education, qualification Lack of education in native language Lack of possibilities for distraction Others

The most serious problem 49.7 18.7 4.6 5.5 4.9 4.0 1.3 2.7 1.8 2.0 1.5 0.7 0.6 0.8 0.6 0.4 0.1

The second most serious problem 9.8 22.1 13.1 9.5 6.9 5.3 6.8 4.8 5.1 4.0 2.9 2.8 2.2 1.8 1.9 0.8 0.1

Total â&#x2020;&#x201C; 59.5 40.8 17.7 15.0 11.8 9.3 8.1 7.5 6.9 6.0 4.4 3.5 2.8 2.6 2.5 1.2 0.2

17. What do you think which are the most serious problems of the youth? All mentions, 2008-2013, and the proportion of the difference. (%) Problem

2008

2013

Unemployment Low salaries Unforeseeable future Emigration Lack of education in native language Lack of proper education, qualification Aimlessness Narrowing possibilities for education Poverty, uncertainty Lack of possibilities for distraction Growing social inequalities Moral deterioration The crisis of the family, setback of family values Uneducatedness, self-denial Spread of drugs Problems of housing

37.2 29.2 13.1 6.4 2.4 2.6 6.9 2.9 15.8 1.3 4.8 8.7 6.5 11.7 21.6 28.3

59.5 40.8 17.7 8.1 2.5 2.6 6.9 2.8 15.0 1.2 3.5 6.0 4.4 7.5 9.3 11.8

114

Proportion of the difference â&#x2020;&#x201C; 59.9 39.7 35.1 26.6 4.2 0.0 0.0 -3.4 -5.1 -7.7 -27.1 -31.0 -32.3 -35.9 -56.9 -58.3

-


THE PROBLEMS OF THE YOUTH

18. What do you think which are the most serious problems of the youth? All mentions, 2001-2008-2013, and the proportion of differences, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29. (%)

Unemployment Low salaries Unforeseeable future Poverty, uncertainty Problems of housing Spread of drugs Emigration Aimlessness Uneducatedness, self-denial Moral deterioration The crisis of the family, setback of family values Growing social inequalities Narrowing possibilities for education Lack of proper education, qualification Lack of education in native language Lack of possibilities for distraction

Difference Difference Difference (2001-2008) (2008-2013) (2001-2013) -21.7 63.4 27.9 -17.4 31.7 8.8

2001

2008

2013 â&#x2020;&#x201C;

47.1 35.1

36.9 29.0

60.3 38.2

26.4

13.1

17.8

-50.4

35.9

-32.7

19.3

14.7

14.6

-23.8

-0.7

-24.3

14.8

27.9

11.4

88.0

-59.1

-23.2

7.4 6.7 9.4

22.0 6.6 7.1

10.9 8.7 7.4

198.6 -1.7 -24.7

-50.5 31.8 4.2

48.0 29.5 -21.5

6.1

11.9

7.0

96.1

-41.2

15.4

6.7

9.2

6.2

37.0

-32.6

-7.7

2.8

6.7

3.8

137.9

-43.3

34.9

3.6

5.0

3.8

39.8

-24.0

6.3

5.5

3.3

3.3

-40.3

0.2

-40.3

2.7

2.4

2.4

-11.4

0.4

-11.4

3.9

2.4

2.3

-38.5

-4.2

-41.0

2.1

1.5

1.8

-27.1

20.0

-12.6

115


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Values, life course, career

19. At which age did, or what do you think when will, the following events happen in your life? 2013 Event Going to party independently for the first time Going out when I want for the first time Being in love for the first time Getting drunk Having sexual experience for the first time Having a serious relationship for the first time Smoking openly for the first time Finishing school Getting the first professional qualification Being employed full-time for the first time Earning enough money to support myself Moving out from parents’ house, living independently Living together with a stable partner Getting married Becoming father/mother for the first time

Average (age) ↓ 16.6 17.1 17.7 17.7 17.8 18.0 18.2 19.8 20.7 21.2 21.4 23.3 23.5 25.8 26.8

Never (%) 0.4 1.8 1.0 34.4 0.4 0.6 42.0 1.0 3.5 2.5 2.7 6.4 7.3 2.1 1.8

Doesn’t know (%) 3.5 3.6 10.9 8.5 12.7 7.7 5.8 3.1 6.5 5.9 5.1 8.6 10.9 12.7 12.1

20. At which age did, or what do you think when will, the following events happen in your life? 2013 (Average age) Average (age) Going to party independently for the first time Going out when I want for the first time

16.6 17.1

Getting drunk

17.7

Being in love for the first time

17.7

Having sexual experience for the first time

17.8

Having a serious relationship for the first time

18.0

Smoking openly for the first time

18.2

Finishing school Getting the first professional qualification Being employed full-time for the first time Earning enough money to support myself

19.8 20.7 21.2 21.4

Moving out from parents` house, living …

23.3

Living together with a stable partner

23.5

Getting married Becoming father/mother for the first time

25.8 26.8

10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0

116


VALUES, LIFE COURSE, CAREER

21. At which age did, or what do you think when will the following events happen in your life? 2001 - 2013, and the difference between the average ages expressed in months, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years.

Never (%)

Doesn’t know (%)

Average (age)

Never (%)

Doesn’t know (%)

2013

Average (age)

2001

Difference (month) ↓

Having sexual experience for the first time

18.3

0.6

12.1

17.6

0.3

13.0

-9

Getting drunk

18.1

42.9

9.1

17.4

32.2

8.4

-7

22.0

5.0

5.3

21.4

2.4

4.9

-6

18.3

0.9

5.4

17.8

0.4

8.0

-6

23.8

7.9

10.9

23.4

6.3

13.2

-5

23.7

9.4

7.6

23.3

6.1

10.6

-4

17.0

4.0

3.4

16.9

1.9

3.2

-1

18.0

37.2

7.6

18.0

42.4

6.6

0

16.3

1.2

2.3

16.5

0.2

3.4

3

17.5

1.6

7.1

17.7

0.8

9.8

3

21.1

3.2

4.1

21.3

2.4

5.9

3

19.5

2.1

3.2

19.9

0.4

3.5

4

26.1

1.6

9.7

26.4

1.9

12.6

4

20.1

8.0

5.7

20.8

3.4

7.2

9

25.1

3.1

9.7

25.8

1.9

14.4

9

Event

Earning enough money to support myself Having a serious relationship for the first time Living together with a stable partner Moving out from parents’ house, living independently Going out when I want for the first time Smoking openly for the first time Going to party independently for the first time Being in love for the first time Being employed fulltime for the first time Finishing school Becoming father/ mother for the first time Getting the first professional qualification Getting married

117


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

22. At which age did, or what do you think when will the following events happen in your life? 2001 - 2013, and the difference between the average ages expressed in months, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. By gender Difference (month) Male Female Male Female Male Female Having sexual experience for the first time 17.8 18.9 17.3 17.9 -6 -12 Getting drunk 17.8 19.1 17.2 17.9 -7 -14 Earning enough money to support myself 22.0 22.0 21.2 21.7 -9 -3 Having a serious relationship for the first time 18.6 17.9 18.1 17.4 -6 -6 Living together with a stable partner 24.7 22.8 24.3 22.5 -5 -3 Moving out from parentsâ&#x20AC;&#x2122; house, living 24.6 22.8 23.9 22.8 -9 0 independently Going out when I want for the first time 16.6 17.4 16.4 17.4 -2 0 Smoking openly for the first time 17.7 18.5 17.8 18.3 1 -2 Going to party independently for the first time 15.9 16.7 16.3 16.7 5 0 Being in love for the first time 17.5 17.4 17.9 17.5 4 1 Being employed full-time for the first time 21.1 21.0 21.2 21.5 1 5 Finishing school 19.6 19.5 19.9 19.8 3 4 Becoming father/mother for the first time 27.2 24.9 27.5 25.4 3 6 Getting the first professional qualification 20.0 20.2 20.4 21.3 5 13 Getting married 26.2 23.8 26.9 24.7 8 10 Event

2001

2013

23. At which age did, or what do you think when will the following events happen in your life? 2001 - 2013, and the difference between the average ages expressed in months, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. By area Difference (month) Urban Rural Urban Rural Urban Rural Having sexual experience for the first time 18.1 18.6 17.5 17.6 -6 -12 Getting drunk 18.2 17.9 17.5 17.4 -8 -6 Earning enough money to support myself 22.4 21.4 22.2 20.6 -2 -11 Having a serious relationship for the first 18.0 18.5 17.8 17.7 -2 -10 time Living together with a stable partner 24.0 23.5 23.7 23.0 -4 -6 Moving out from parentsâ&#x20AC;&#x2122; house, living 23.6 23.7 23.4 23.1 -3 -7 independently Going out when I want for the first time 17.0 17.0 17.0 16.7 1 -3 Smoking openly for the first time 18.0 18.1 18.0 18.1 -1 1 Going to party independently for the first 16.2 16.4 16.5 16.5 4 1 time Being in love for the first time 17.2 17.8 17.9 17.4 9 -5 Being employed full-time for the first time 21.4 20.6 22.0 20.6 7 0 Finishing school 20.9 18.0 20.2 19.4 -8 18 Becoming father/mother for the first time 26.6 25.4 27.1 25.7 5 4 Getting the first professional qualification 20.6 19.3 21.4 20.2 9 10 Getting married 25.7 24.4 26.5 25.2 9 10 Event

118

2001

2013


VALUES, LIFE COURSE, CAREER

24. How important are the following things in your life? 2013 (%) Very important

Important

Less important

Your family

Not important at all

90

Income (if you have)

9

57

Job (if you have)

41

53

Friends

1 2

43

44

3

45

10

Culture, education

42

47

10

1

Leisure time, distraction

42

46

11

1

School (if you study)

39

Religion

47

27

Politics 2 0%

41

11 10%

12 26

44 20%

30%

3 7

44 40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25. How important are the following things in your life? Proportion of answers „very important” and „important” (%) 2008

2013 99 99

Your family

96 98

Income (if you have)

94 96

Job (if you have one) 88 90

Friends Culture, education

84

Leisure time, distraction

84 81

School (if you study) 61

Religion

89 88

86

67

12 13

Politics 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

119


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

26. How important are the following things in your life? Proportion of answers „very important” and „important” 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 2001

2008

2013 99 99 99

Your family 93

Income (if you have)

96 95 96

Job (if you have one) 91 90 92

Friends Leisure time, distraction

87 89 83 84

Culture, education Religion

61

Politics 10

93

88

74 66

31

12 12 0

20

30

40

50

60

70

80

90

27. How important is in your life the…? The mean of the scale values (1-not important at all, 5-very important) 2013

Security of family (security of loved ones) Love/Happiness Peaceful world (without wars and conflicts) Inside harmony (peace with myself ) True friendship (supportive friends, who always stand by me) The condition of the environment Freedom (freedom of thought and of action) Respect for traditions (maintaining tradition) Social order (stability of society) Diverse life (with challenges and changes) Interesting life (interesting experiences) Creativity (originality, fantasy) Wealth (money, financial goods) Role of nation (maintaining, defending the nation) Beauty Religious belief Power (Dominance, control over others)

120

97 97

Mean 2013 ↓ 4.74 4.67 4.49 4.41 4.41 4.38 4.35 4.09 4.02 3.97 3.96 3.89 3.87 3.85 3.83 3.51 2.73

100


VALUES, LIFE COURSE, CAREER

28. How important is in your life the …? The mean of the scale values (1-not important at all, 5-very important) 2001-2013, and the proportion of the difference. Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years.

Power (dominance, control over others) Beauty Diverse life (with challenges and changes) Religious belief Creativity (originality, fantasy) The condition of the environment Respect for traditions (maintaining tradition) Interesting life (interesting experiences) Love/Happiness Security of family (security of the loved ones) True friendship (supportive friends, who always stand by me) Wealth (money, financial goods) Social order (stability of society) Freedom (freedom of thought and of action) Inside harmony (peace with myself ) Role of nation (maintaining, defending the nation) Peaceful world (without wars and conflicts)

2001

2013

2.65 3.70 3.90 3.42 3.93 4.42 4.08 4.06 4.79 4.86 4.68

2.79 3.88 4.01 3.44 3.90 4.37 4.03 4.00 4.69 4.73 4.45

4.05 4.25 4.65 4.70 4.09 4.82

3.84 4.01 4.36 4.39 3.80 4.44

Proportion of the difference ↓ 5.3 4.9 2.8 0.6 -0.8 -1.1 -1.2 -1.5 -2.1 -2.7 -4.9 -5.2 -5.6 -6.2 -6.6 -7.1 -7.9

29. How important is in your life the …? Proportion of the answers „very important”, 2001-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 2001

2013

Security of family Love/happiness

77

Peaceful world

61

True friendship

61

Inside harmony

60

Freedom Condition of environment Respect for traditions

38

Social order

36 40 34 34 33 37 31 29 31

Interesting life Diverse life Creativity Beauty Nation

28

Wealth

26 28

Religious belief

0

10

43

89 87

77 78 75

56 58

49

46

39

23

9 9

Power

53

81 83

20

30

40

50

60

70

80

90

100

121


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

30. How often do you go to church? (%) 2008

2013

50.0 44.8

45.0 40.0

37.8 33.7

35.0 30.0

27.0

25.0 19.3

20.0

18.5

15.0 10.1

8.9

10.0 5.0 0.0 At least weekly

At least monthly

Several times a year

Almost never

31. How often do you go to church? 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 2001

2008

2013

45

43

40 36

36

36

35 30 25 20

28

29

22 20 18 14

15

9

10

11

5 0 At least weekly

122

At least monthly

Several times a year

Almost never


SMOKING AND ALCOHOL CONSUMPTION

Smoking and Alcohol Consumption

32. How often do you drink coffee? (%) 70.0

60.0

2008 59.5

2013

60.3

50.0

40.0

30.0 21.7 19.0

20.0 12.4 9.2

10.0

11.5

6.4

0.0 Daily

Weekly

Less frequently

Never

33. How often do you drink coffee? 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 60.0

2001 54.6 51.7

2008

2013

53.4

50.0

40.0

30.0 25.4 22.2 18.4

20.0 14.6 9.7

10.0

13.3

15.1

13.6

7.7

0.0 Daily

Weekly

Less frequently

Never

123


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

34. How often do you drink alcohol? (%) 60.0

2008

2013 51.9

50.0 44.4 40.0 32.3 30.0 23.6 19.8

20.0

21.3

10.0 3.5

3.2

0.0 Daily

Weekly

Less frequently

Never

35. How often do you drink alcohol? 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 60.0

2001

2008

2013

55.2

50.0 44.4 45.2 40.0 31.3 30.0 25.8

24.8 21.3

20.9 20.8 20.0

10.0 5.0 2.6

2.7

0.0 Daily

124

Weekly

Less frequently

Never


SMOKING AND ALCOHOL CONSUMPTION

36. How often do you smoke? (%) 70

2008

2013 59.5

60

55.2

50

40 35.1 29.3

30

20

10

7.5 2.2

7.8

3.4

0 Daily

Weekly

Less frequently

Never

37. How often do you smoke? 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 70.0

2001

2008

2013

58.6

60.0

56.0 50.2

50.0

40.0

36.8 32.8 27.8

30.0

20.0 13.0

11.2

13.6

10.0

0.0 Dai ly

Le s s f r e q u e n t l y

Never

125


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

38. How often do you use drugs? (%) 120.0

2008

2013

97.6

97.1

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0 2.9

2.4

0.0 Have tried

Have never tried

39. How often do you use drugs? 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 120.0

2001

100.0

2008

2013

94.3

96.5

80.0

60.0

40.0

20.0 5.7

3.5

3.2

0.0 Have tried

126

Have never tried

96.8


FAMILY PLANNING

Family planning

40. What do you think, which age is the most suitable for marriage for a woman? And for a man? 2013 (%) For a woman

For a man

70.0

60.0

56.7

55.0

50.0

40.0 32.1 30.0 25.3 20.0

18.2

10.0

0.0

7.2 0.3 0.2

3.6

1.2

Until the age of 18 Between the ages of 18-21

Between the ages of 22-25

Between the ages After the age of 29 of 26-29

41. What do you think, which age is the most suitable for marriage for a woman? (%) 2008 60.0

2013

55.8 56.7

50.0

40.0 32.1 27.8

30.0

20.0 11.7 10.0

7.2 3.6 1.0

3.6

0.3

0.0 Until the age of 18 Between the ages of 18-21

Between the ages of 22-25

Between the ages After the age of 29 of 26-29

127


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

42. What do you think, which age is the most suitable for marriage for a man? (%) 2008

2013

60.0 55.0 51.1 50.0

40.0

28.4

30.0

25.3 17.6 18.2

20.0

10.0 0.4

2.5

0.2

1.2

0.0 Until the age of 18 Between the ages of 18-21

Between the ages of 22-25

Between the ages After the age of 29 of 26-29

43. Do you have any children? (%) 2008

2013

70

65.5 62.2

60

50

40

37.8 34.5

30

20

10

0 Yes

128

No


FAMILY PLANNING

44. Do you have any children? 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 2001

2008

2013

90.0 80.0

80.0

83.4

74.9

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0

25.1 20.0

20.0

16.6

10.0 0.0 Yes

No

45. How many children would you like to have? (%) 2008

2011

70 64,3 60,1

60

50

40

30 20,9 20

16,9

16,7 10,2

10

4,7 1,6

1,1

3,6

0 I don’t want children at all

Three or more

Don’t know

129


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Migration experience and potential

46. Migration affectedness and experience. Proportion of the answers „Yes”. (%) 60

2008

2013

49.3

50

40 32.6 30 21.5 20

17.8 12.5

10

7.4

0 Is there anyone in your household living abroad?

Is there anyone in your broader Were you living abroad for a family, kinship living abroad? longer period of time after 1989?

47. Do you plan to go abroad…? Proportion of the answers „Yes”. (%) 70

2008

2013

63.7 60

59.2

50 43.3 40 32.6 30

20

15.4

13.5

12.6

14.4

10

0 as a tourist?

130

to study?

to work?

to emigrate?


MIGRATION EXPERIENCE AND POTENTIAL

48. Destination countries of tourist trips abroad (%) 2008 Country Hungary Greece Germany Italy France Spain England Croatia USA Austria Turkey Netherlands Switzerland Egypt Sweden Bulgaria Portugal Tunisia Canada Ireland Australia China Brazil Denmark Belgium Norway Cyprus Czech Republic India Israel Scotland Japan Others

First choice (%) 21.5 10.8 7.4 11.7 5.5 7.0 4.4 5.2 4.5 2.2 1.2 1.6 1.9 3.6 0.5 0.1 0.3 0.0 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 1.0 1.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.4 0.5 0.5 3.4

All choices (%) 28.7 22.2 15.5 27.4 15.9 16.5 11.0 10.3 13.3 6.9 4.8 4.1 4.8 8.8 2.3 0.5 0.7 1.1 1.1 1.9 1.8 1.5 0.7 2.3 1.9 0.8 0.5 1.5 1.9 0.7 0.5 1.4 10.0

2013 First choice (%) 15.1 11.4 8.5 9.0 7.8 7.6 7.6 6.4 3.2 3.8 3.3 2.2 0.7 1.3 1.0 1.4 0.7 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 0.3 0.7 0.7 0.7 0.3 0.4 0.4 0.3 2.2

All choices (%) â&#x2020;&#x201C; 22.2 19.6 17.9 17.5 16.8 16.8 15.1 11.3 10.6 7.9 6.8 4.6 4.0 3.9 2.9 2.6 2.5 2.2 1.9 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 7.9

Proportion of difference (%) -22.5 -11.9 15.6 -36.2 5.6 2.1 38.0 9.3 -20.7 15.4 41.8 11.4 -16.1 -55.7 25.1 380.9 264.5 102.5 77.2 -13.2 -6.5 1.3 122.8 -40.4 -27.7 68.8 77.2 -44.8 -56.6 21.5 51.9 -49.4 -20.9

131


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

49. Destination countries of studying abroad. First choice. (%) 2008

2013 36

Hungary

28 19

England, Ireland, Scotland

25 10

Germany, Austria

23 15

USA, Canada

6 4

Spain

1 5

Italy

0 9

Other West-European countries

12 1

Others

4 0

5

10

15

20

25

30

35

40

50. Destination countries of studying. All choices. (%) 2008

2013 33

England, Ireland, Scotland

39 42

Hungary

37 27

Germany, Austria

31 22

USA, Canada

13 8

Spain

5 9

Italy

2 19

Other West-European countries

23 2

Others

6 0

132

5

10

15

20

25

30

35

40

45


MIGRATION EXPERIENCE AND POTENTIAL

51. Do you plan to go abroad to work? 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 2001

2008

55.2

56.1

60

2013

51.2 50 42.2

41.3 40

38.0

30

20

10

5.9

6.7

3.5 0 Yes

No

Don`t know/No answer

133


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

52. Destination countries of working abroad. First choice. (%) 2008

2013 22

Germany, Austria

40 31

Hungary

19 9

England, Ireland, Scotland

15 9

USA, Canada

5 6

Spain

4 10

Italy

3 11 12

Other West-European countries 2 2

Others 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

53. Destination countries of working abroad. All choices. (%) 2008

2013 38

Germany, Austria

52 16

England, Ireland, Scotland

29 39

Hungary

27 14

USA, Canada

10 14

Italy

7 9

Spain

6 24 25

Other West-European countries 7

Others

4 0

134

10

20

30

40

50

60


MIGRATION EXPERIENCE AND POTENTIAL

54. Destination countries of working abroad. First choice. 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 2001

2008

13

Germany, Autria

2013

23

Hungary

38

0

England, Ireland, Scotland

10 9

USA, Canada 1

4

6

3

Italy

8

3 4

Other West-European countries 0

Others

17

11

5

Spain

69

31

19

9

12

3 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

55. Destination countries of working abroad. All choices. 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 2001

2008

2013 25

Germany, Austria 2

England, Ireland, Scotland

18

27 11 6

Italy 2

6

14 15

9 10

Other West-European countries 1

Others

3 0

75

39

13

8

Spain

51

32

Hungary USA, Canada

43

22

26

8 10

20

30

40

50

60

70

80

135


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

56. Destination countries of emigration. First choice. (%) 2008

2013 30

Hungary

37 15

Germany, Austria

21 9

England, Ireland, Scotland

12 20

USA, Canada

11 4

Spain

2 6

Italy

2 10

Other Wes-European countries

11 6

Others

3 0

5

10

15

20

25

30

35

40

57. Destination countries of emigration. All choices. (%) 2008

2013 38

Hungary

41 26

Germany, Austria

31 19

England, Ireland, Scotland

22 26

USA, Canada

18 8

Spain

5 11

Italy

4 18

Other West-European countries

23 8

Others

7 0

136

5

10

15

20

25

30

35

40

45


MIGRATION EXPERIENCE AND POTENTIAL

58. If you plan to emigrate, why would you do it? 2001 and 2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 2001 90 81.4

2013

84.6

80 70 60 50 40 30 20 10

8.7

5.2

5.6

7.6

4.3

2.7

0 The life is better there, Because here at home higher standard of living I`m only a member of a minority

Family reunification, other personal motive

Other reasons

137


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Leisure time, cultural consumption

59. How often do you do the following activities in your leisure time? 2013 (%) Daily Spending time with friends Watching TV Shopping in hypermarket Going on an excursion Listening to radio Going to cafes, bars, pubs Doing sport, physical exercises Reading newspaper Going to concerts Going to club, disco Going to malls Reading literature (belles-lettres) Reading tabloids, magazines Going to cinema Going to theatre, opera Reading popular literature (e.g. crime, romantic novel) Going to classical music concert

18.9 73.7 6.6 52.8 7.9 27.3 14.9

4.6 6.4

2-3 times 2-3 times 2-3 times Never â&#x2020;&#x2018; a week a month a year 39.8 29.0 8.6 3.6 16.0 4.2 1.5 4.6 30.0 45.6 12.3 5.5 5.3 31.4 55.9 7.3 24.2 10.7 2.7 9.6 27.1 36.9 16.6 11.5 31.2 18.7 6.3 16.5 23.7 21.3 13.7 26.4 13.9 58.4 27.7 7.7 31.6 25.3 35.4 10.8 27.2 26.0 36.0 11.0 16.7 25.8 41.9 15.6 19.8 14.0 44.3 14.2 39.2 46.6 11.6 40.9 47.5

2.5

6.4

13.8

27.1

50.2

4.3

25.2

70.5

60. How often do you do the following activities in your leisure time? The mean of scale values (1-never, 5-daily) and the proportion of the difference, 2008-2013

Doing sport, physical exercises Listening to radio Going to cinema Going to cafes, bars, pubs Going to club, disco Going to theatre opera, classical music concert Going to concerts Spending time with friends Going on an excursion Watching TV Reading literature (belles-lettres) Reading newspaper

138

2008

2013

Proportion of the difference â&#x2020;&#x201C;

2.67 3.64 1.53 2.77 1.96 1.58 1.81 3.53 2.32 4.53 2.20 3.41

3.47 4.08 1.69 3.03 2.12 1.69 1.88 3.62 2.35 4.53 2.11 3.00

29.8 11.9 10.4 9.4 7.9 6.5 4.2 2.5 1.1 -0.1 -4.4 -12.1


LEISURE TIME, CULTURAL CONSUMPTION

61. How often do you do the following activities in your leisure time? 2008 Watching TV Listening to radio Spending time with friends Doing sport, physical exercises Going to cafes, bars, pubs Reading newspaper Going on an excursion Going to club, disco Reading literature (belles-lettres) Going to concerts Going to cinema Going to theatre opera, classical music concert

71.7 41.6

2-3 times a week 17.7 23.3

2-3 times a month 5.9 11.2

14.7

42.8

27.8

9.8

4.9

11.8

23.3

19.1

11.8

34.1

3.8

26.5

31.8

19.2

18.8

26.1

31.3 4.9 8.6

15.8 30.3 23.4

10.9 56.8 23.6

15.8 8.0 44.4

4.6

12.1

18.8

28.2

36.3

13.1 7.9

53.1 35.5

33.8 56.6

9.2

39.0

51.8

2-3 times a year 1.5 2.7

Never

Daily

2-3 times a year 1.2 5.8

Never 3.4 18.0

73.7 52.8

2-3 times a week 16.0 24.2

2-3 times a month 4.2 10.7

18.9

39.8

29.0

8.6

3.6

27.3

31.2

18.7

6.3

16.5

7.9

27.1

36.9

16.6

11.5

17.0

24.0 5.3 7.7

22.3 31.4 31.6

15.0 55.9 25.3

21.8 7.3 35.4

4.6

11.0

16.7

25.8

41.9

13.9 14.2

58.4 39.2

27.7 46.6

12.1

42.8

45.1

2013

Daily

Watching TV Listening to radio Spending time with friends Doing sport, physical exercises Going to cafes, bars, pubs Reading newspaper * Going on an excursion Going to club, disco Reading literature (belles-lettres) Going to concerts Going to cinema Going to theatre opera, classical music concert **

4.6 9.6

* - Questions “reading newspapers” and „reading tabloids and magazines” (2013) ** - Questions „going to theatre, opera”, and „going to classical music concerts” (2013)

139


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

62. What was the last time when you went toâ&#x20AC;Ś? 2013 (%) Last month

1-2 months ago

Party?

3-6 months ago

25

16

Ball (dance)?

17

15

Community centre?

18

13

Disco?

22

Concert?

11

Library?

Museum, exposition?

7

9

14

53

15

53

15

41 20%

11

50

15

10%

9

38

13

9

7

48

18

Classical music concert? 2 2 5 0%

47

15

9

6

62

9

10

Cinema?

13

15

13

5

44

8

18

5

40

25 8

Never

36

20 12

14

Theatre?

18 22

8

Bookstore?

Longer time ago

49

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

63. Those who have never been toâ&#x20AC;Ś 2001 and 2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years (%) 2001

2013

4 5

Ball (dance) Disco

5

Party

5

7 6

Library

8

Community centre

9

Concert

11 13 19

9 9

Bookstore Museum, exhibition

13 20

14 15 14

Theathre 7

Cinema

17 55 53

Classical music concert 0

140

10

20

30

40

50

60


LEISURE TIME, CULTURAL CONSUMPTION

64. Who is the living Hungarian personality from Transylvania whom you appreciate? (actor, singer, artist, writer etc.)? You can name more than one! 2013

Kányádi Sándor (poet) Tamás Gábor (singer) Dancs Annamari (singer) Böjte Csaba (monk) Baricz Gergő (singer) Tőkés László (politician, former bishop) László Attila (singer, Covasna county) Antal Árpád (politician) Csobot Adél (singer) Keresztes Ildikó (singer) Kovács András Ferenc (poet) Nagy István (actor, Târgu Mureş) Bocsárdi László (director, Sfântu Gheorghe) Cseke Attila (politician) Frunda György (politician) Antal Timi (singer) Balázs József (painter, Gheorgheni) Bogdán Zsolt (actor, Cluj Napoca) Erőss Zsolt (sportsman, deceased) Hatházi András (actor, Cluj Napoca) Kusztos Endre (painter) Markó Béla (poet, politician) Sütő András (writer, deceased) Visky András (playwright) Czintos József (actor, Satu Mare) Egyed Ákos (historian) Herman Gusztáv (historian) Kelemen Hunor (politician) Koós János (singer, Hungary) Korodi Attila (politician) Lung László Zsolt (actor, humorist) Pálffy Tibor (actor, Sfântu Gheorghe) Presser Gábor (musician, Hungary) Ráduly Róbert (politician) Szabó Kati (sportswoman) Vetró András (sculptor) Wass Albert (writer, deceased) With one mention Mentioned at least one person Can’t mention any person Think there is no such person Total

those Number of % among mentioned mentions ↓ atwho least one name 39 12.8 27 8.9 25 8.2 17 5.6 15 4.9 12 3.9 11 3.6 7 2.3 6 2.0 6 2.0 6 2.0 5 1.6

% in the whole sample 3.4 2.4 2.2 1.5 1.3 1.0 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4

4

1.3

0.3

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 177

1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 58.0

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 15.5

305 384 454 1143

100.0

26.7 33.6 39.7 100,0

141


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Media consumption, internet and computer usage

65. Frequency of media consumption. Proportion of „Yes” answers. (%) 100.0

94.6

2008

93.0

2013

90.0 81.2 80.0

74.7

70.0 57.4

60.0

50.1

50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Do you usually watch TV?

Do you usually listen to radio?

Did you read any paper last week?

66. Do you usually watch TV? Do you usually listen to radio? 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 120.0

100.0

2001

96.4

94.2

2008

2013

91.6 78.0

80.0

82.2 75.0

60.0

40.0

20.0

0.0 W atchin g TV

142

Listen ing to radi o


MEDIA CONSUMPTION, INTERNET AND COMPUTER USAGE

67. Which one of the following TV channels do you receive in your house? If you receive, how often do you watch them? Among those who watch TV. 2013 (%)

RTL Klub (HU) TV2 (HU) Duna TV (HU) MTV1 – M1 (HU) MTV2 – M2 (HU) ProTV (RO) Realitatea TV (RO) Antena 1 (RO) RTV1 – TVR1 (RO) RTV – Hungarian speaking programs of TVR Hír TV (HU) ETV (Hungarian Television from Transylvania) Antena 3 (RO)

Watches ↓ 92.4 82.6 76.0 75.0 72.3 71.8 47.3 41.1 36.6

Daily

34.5

4.2

5.9

24.4

60.3

5.2

31.1

6.4

6.0

18.7

47.5

21.4

28.7

6.6

7.5

14.6

30.4

41.0

26.1

4.9

4.0

17.2

62.3

11.6

62.2 44.3 21.3 21.2 20.6 29.4 11.4 11.6 5.7

2-3 days Less Doesn’t a week frequently watch 19.7 10.5 5.9 22.4 15.9 13.9 20.7 34.0 22.9 23.7 30.1 22.6 20.2 31.5 24.9 19.2 23.2 27.6 11.5 24.4 50.6 8.2 21.3 53.6 7.9 23.0 60.2

Doesn’t receive 1.7 3.4 1.0 2.5 2.8 0.6 2.1 5.3 3.2

68. Audience of the TV channels. Among those who receive them. 2013 (%)

RTL Klub (HU) TV2 (HU) Duna TV (HU) MTV1 – M1 (HU) MTV2 – M2 (HU) ProTV (RO) ETV (Hungarian Television from Transylvania) Realitatea TV (RO) Antena 1 (RO) Hír TV (HU) RTV1 – TVR1 (RO) RTV – Hungarian speaking programs of TVR Antena 3 (RO)

Daily

2-3 days a week

Less frequently

63.3 45.9 21.6 21.7 21.2 29.5

20.0 23.2 20.9 24.3 20.7 19.4

10.7 16.5 34.4 30.9 32.4 23.3

Doesn’t watch ↑ 6.0 14.4 23.1 23.2 25.6 27.7

11.2

12.6

24.7

51.5

11.7 12.3 8.2 5.9

11.7 8.7 7.6 8.2

24.9 22.5 23.8 23.8

51.7 56.6 60.4 62.2

4.4

6.2

25.7

63.7

5.6

4.5

19.4

70.5

143


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

69. Audience of TV channels. Proportion of those who watch them daily or several times a week. Among those who watch TV. (%) 2008

2013 80 82

RTL Klub TV2

71

67

ProTV

61

49 46 45

MTV1 Duna TV

58

42

MTV2

41

Realitatea TV

23

Antena 1

27 34

20

RTV1

26

14

Hír TV

22

12

Antena 3

13

9 0

47

10

20

30

40

50

60

70

80

90

70. Audience of TV channels. Proportion of those who watch them daily or several times a week. Among those who receive the channel. (%) 2008

2013 83 83

RTL Klub TV2

69

ProTV

62

49 48 46

MTV1 Duna TV

59

43

MTV2

50

42

Realitatea TV

23

Antena 1

28 35

21

Hír TV

16

RTV1 10 0

10

26 27

14

Antena 3

144

74

15 20

30

40

50

60

70

80

90


MEDIA CONSUMPTION, INTERNET AND COMPUTER USAGE

71. Audience of types of TV channels. Proportion of those who watch them daily or several times a week. Among those who watch TV. (%) 2008

2013 83 84

Hungarian commercial channel (RTL Klub, TV2) 68

Hungarian public channel (Duna, M1, M2)

58 63

Romanian commercial channel (Pro TV, Antena1)

50 31

Romanian news channel (Realitatea, Antena3)

25

Hungarian speaking channel from Romania (ETV, RTV)

12 19 26

Romanian public channel (RTV1)

13 22

Hungarian news channel (HĂ­r TV)

12 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

145


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Station name Pro FM Kiss FM Europa FM Gaga Rádió Marosvásárhelyi rádió

Station type

146

All choices ↓

%

National commercial from Romania National commercial from Romania National commercial from Romania Hungarian speaking commercial from Târgu Mureş

83 77 68

64 45 40

24 20 16

171 142 124

17.4 14.4 12.6

92

23

8

123

12.5

Hungarian speaking public from Târgu Mureş

66

24

9

99

10.1

70

13

9

92

9.3

37

31

9

77

7.8

38

19

5

62

6.3

32 38 31

14 10 13

5 2 6

51 50 50

5.2 5.1 5.1

30

11

1

42

4.3

25

16

1

42

4.3

30

6

4

40

4.1

24

9

4

37

3.8

23

9

2

34

3.5

15

14

1

30

3.0

14 17 9 15

12 9 8 6

4

30 26 23 21

3.0 2.6 2.3 2.1

18

1

2

21

2.1

12 8

6 6

2 2

20 16

2.0 1.6

7

6

2

15

1.5

13

1.3

2 4 2

5 2 2

4 2 2

11 8 6

1.1 0.8 0.6

4

1

1

6

0.6

2 3 1

4 2 2

1

6 5 4

0.6 0.5 0.4

1

3

4

0.4

3 3

1

4 3

0.4 0.3

67

40

114

11.6

Hungarian speaking commercial from Cluj Napoca Radio Zu National commercial from Romania Hungarian speaking commercial from Prima Rádió Odorheiu Secuiesc Radio 21 National commercial from Romania Class FM National commercial from Hungary Magic FM National commercial from Romania Hungarian speaking commercial from Fun FM Miercurea Ciuc-Gheorgheni Hungarian speaking commercial from Star Rádió Odorheiu Secuiesc Petőfi Rádió National public from Hungary Hungarian speaking commercial from Friss FM Covasna county Hungarian speaking commercial from Bihor Partium Rádió county Hungarian speaking commercial from City Rádió Satu Mare county Rock FM National commercial from Romania Kolozsvári Rádió Hungarian speaking public from Cluj Napoca Mária Rádió Catholic (religious) station Kossuth Rádió National public from Hungary Hungarian speaking commercial from Mix FM Gheorgheni Juventus Rádió Commercial from Hungary (Budapest) Rádió 1 Commercial from Hungary (network) Hungarian speaking commercial from Sepsi Rádió Sfântu Gheorghe Hungarian speaking commercial from Târgu Profi Rádió Secuiesc Radio Guerilla National commercial from Romania Radio Transilvania Regional commercial from Romania Info Pro National commercial from Romania (Pro Fm) Hungarian speaking commercial from Vox FM Cristuru Secuiesc Vibe FM National commercial from Romania Radio Impuls National commercial from Romania Bartók Rádió National public from Hungary Hungarian speaking commercial from Sláger rádió Sfântu Gheorghe Vocea Evangheliei Romanian evangelic (religious) station Radio Brasov Romanian speaking commercial from Braşov Other stations (with less than 3 mentions) Paprika Rádió

I. choice II. choice III. choice

72. Which radio stations did you listen last week? Three possible answers. Among those who listen to radio. 2013

6

13

9


MEDIA CONSUMPTION, INTERNET AND COMPUTER USAGE

73. Audience of types of radio stations. Proportion of those who are listening daily, all the three choices. Among those who usually listen to radio. (%) 2008

2013

49

Romanian speaking commercial station from Romania

52

54

Hungarian speaking commercial station from Romania

45

17

Hungarian speaking public station from Romania

12

14

Commercial station from Hungary

8

4

Public station from Hungary

5 0

10

20

30

40

50

60

147


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

74. Which papers did you read last week? Three possible answers. Among those who read papers. 2013

Udvarhelyi Híradó Bihari Napló Székely Hírmondó (Covasna county) Népújság Csíki Hírlap Heti Hirdető (Harghita county) Háromszék Szabadság Nők Lapja Reggeli Újság (Oradea) Vásárhelyi Hírlap Hargita Népe Szatmári Friss Újság Krónika Bányavidéki Új Szó Brassói Lapok Jurnalul Bihorean Nyugati Jelen Graiul Maramuresului Informatia Zilei (Satu Mare) Új Kelet (Gheorgheni) Erdélyi Konyha Adevărul Gazeta Sporturilor Gyergyói Hírlap Igen, tessék Story Magazin Gyergyói Kisújság Libertatea Őrtorony Heti Új Szó (Timişoara) Nagykároly és vidéke Other papers (with less than 4 mentions)

148

Number of mentions ↓ 79 59 48 43 41 37 32 30 25 24 22 21 20 20 18 14 14 14 11 10 10 9 7 7 7 7 6 5 5 5 4 4 167

% 13.1 9.8 8.0 7.1 6.8 6.1 5.3 5.0 4.1 4.0 3.6 3.5 3.3 3.3 3.0 2.3 2.3 2.3 1.8 1.7 1.7 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 27.7


MEDIA CONSUMPTION, INTERNET AND COMPUTER USAGE

75. Audience of types of newspapers. Proportion of those who read them last week, all the three choices. Among those who usually read papers. (%) 2008

2013

72

Hungarian local paper

79

28

Magazine

21

10

Romanian local paper

9

11

Hungarian national paper from Romania

3

5

Romanian national paper

3 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

149


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

76. Do you usually use the internet? Proportion of „Yes” answers. (%) 100 89.3

90 80 70

65.7

60 50 40 30 20 10 0 2008

2013

77. Do you usually use the internet? Proportion of „Yes” answers. 2001-20082013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 100 92.8 90 80

73.6

70 60 50 40 30

23.8

20 10 0 2001

150

2008

2013


MEDIA CONSUMPTION, INTERNET AND COMPUTER USAGE

78. How often do you use the internet? Among those who usually use the internet. (%) 90

2008

2013

79.5

80 70 62.9 60 50 40 30

26.6

20

16.2 9.4

10

3.8

1.1

0.5

0 Daily

2-3 times a week

2-3 times a month

2-3 times a year

79. How much time do you usually spend daily with internet usage, included the usage of e-mail? Among those who use the internet daily. (%) 2008 60 53.8

2013

56.1

50

40

30 22.1 20

18.3

10

22.1 17.9

5.9

3.9

0 Less than one hour

Between one and three Between three and eight More than eight hours hours hours

151


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

80. Proportion of digital illiteracy (those who donâ&#x20AC;&#x2122;t use neither computer nor internet). (%) 25.0

20.4 20.0

15.0

10.0

6.0 5.0

0.0 2008

2013

81. Proportion of digital illiteracy (those who donâ&#x20AC;&#x2122;t use neither computer nor internet). 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 70.0

60.0

59.0

50.0

40.0

30.0

20.0 14.2 10.0 4.0 0.0 2 00 1

152

2008

2013


MEDIA CONSUMPTION, INTERNET AND COMPUTER USAGE

82. Which are the two news sites, portals where you read the local or national news most often? Among those who are reading news. 2013 Name of portal szekelyhon.ro erdon.ro uh.ro Facebook transindex.ro erdely.ma bihon.ro stirileprotv.ro szatmar.ro realitatea.net Yahoo emaramures.ro Google index.hu origo.hu 3szek.ro sport.ro stiridecluj.ro ermifon.info mediafax.ro citynews.ro aradon.ro dejeanul.ro hirmondo.ro kuruc.info nagykaroly.ro nyugatijelen.com kakukk.ro szabadsag.ro zf.ro hotnews.ro manna.ro prosport.ro 9am.ro adevarul.ro gandul.info hvg.hu Others (with less than 4 mentions)

Number of mentions â&#x2020;&#x201C; 108 59 54 48 48 34 24 24 24 22 21 20 17 15 15 12 12 12 11 11 10 9 9 9 9 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 83

% 19.9 10.9 10.0 8.9 8.9 6.3 4.4 4.4 4.4 4.1 3.9 3.7 3.1 2.8 2.8 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 15.3

153


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Foreign language knowledge, language usage

83. What is your native language? (%) 2008 100.0

98.9

2013

98.6

90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 1.1

1.3

0.0

0.0 Hun gari an

R omani an

0.2

R o m a n i ( g yp s y)

84. Which are the languages besides your native language that you can write well? Among those who have Hungarian as native language. (%) 100.0

97.4 96.3

2008

2013

90.0 80.0 70.0 60.0 48.9

50.0 41.8 40.0 30.0 20.0

16.3 14.9

10.0

5.6

3.9

1.7 1.9

1.0 1.4

0.5 0.4

0.6 0.2

Italian

Spanish

Russian

Other

0.0 Romanian

154

English

German

French


FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE, LANGUAGE USAGE

85. Which are the languages besides your native language that you can write well? Among those who have Hungarian as native language. (%) 100.0

97.5 97.4

2008

2013

90.0 80.0 70.0 60.0

55.6

50.0

46.1

40.0 30.0 20.8 21.5 20.0 7.6 6.5

10.0

1.9 3.4

1.5 2.6

1.1 0.6

1.0 0.4

Italian

Spanish

Russian

Other

0.0 Romanian

English

German

French

86. Which are the languages besides your native language that you can speak well? Among those who have Hungarian as native language. (%) 90.0 80.0

2008 76.3

2013

74.5

70.0 60.0 50.0 40.0 32.8 29.0

30.0 20.0

9.5

10.0

5.8

2.9

1.4

1.0

0.8

1.0

2.0

0.0 Romanian

English

German

French

Italian

Spanish

0.2

0.0

Russian

0.9

0.3

Other

155


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

87. Which are the languages besides your native language that you donâ&#x20AC;&#x2122;t speak very well, but you can make yourself understood? Among those who have Hungarian as native language. (%) 50.0

2008

2013

45.0 40.0 33.9

35.0 30.3 30.0 25.0 21.5

23.2

22.7 19.6

20.0 15.0

8.9

10.0

8.6

8.5 6.4

5.0

5.0

5.2 1.2

0.5

2.2

2.2

0.0 Romanian

English

German

French

Italian

Spanish

Russian

Other

88. Which statement describes the best your knowledge of the Romanian language? Among those who have Hungarian as native language. (%) 50

2008

2013

45 40.7 40 33.8

35 30

35.6

28.6

27.6

25 20

17.9

15 10

6.1

6.9

5

1.5

1.3

0 I speak perfectly

156

I speak very well I don`t speak very I understand a lot, but with perceptible well, but in most of and I can make accent the cases I can myself understood make myself with difficulties understood

I know only a couple of words


FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE, LANGUAGE USAGE

89. Which are the languages besides your native language that you can write well? Among those who have Hungarian as native language. 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 97 97

100

2001

92

2008

2013

90 80 70 58

60 51 50 40 29

30

20

20

18

14 8

10

6

5

1

2

2

0 Romanian

English

German

French

Italian

0

1

1

Spanish

90. Which are the languages besides your native language that you can write well? Among those who have Hungarian as native language age. 2001-20082013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 97 97

100

2001

93

2008

2013

90 80 70

65

60

56

50 40

35

30

26 25 18

20

11 10

9

7 2

2

3

1

2

3

0 Romanian

English

German

French

Italian

Spanish

157


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

91. Which are the languages besides your native language that you can speak well? Among those who have Hungarian as native language. 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 90 80

2001 77

75

2008

2013

72

70 60 50 40

35

38

30 20 20 11 10

7

7

3

3

2

1

1

1

0

1

2

0 Romanian

English

German

French

Italian

Spanish

92. Which are the languages besides your native language that you donâ&#x20AC;&#x2122;t speak very well, but you can make yourself understood? Among those who have Hungarian as native language. 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 40

2001

2008

2013

34

35 31

32

30

20

25

25

25

23

22

18

17

15

14 11 9

10

6

7

8

7 5

5

3

0 Romanian

158

English

German

French

Italian

Spanish


FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE, LANGUAGE USAGE

93. Those who can speak on some levelâ&#x20AC;Ś. Among those who have Hungarian as native language. (%) 100

98

97

2008

2013

90 80 67

70 59

60 50 40

29

30

29

20 12

10

10

9

7

7

6

0 Romanian

English

German

French

Italian

Spanish

94. Those who can speak on some level... Among those who have Hungarian as native language. 2001-2008-2013, Hungarian youth from Transylvania aged between 18-29 years. (%) 100

95

98 97

2001

2008

2013

90 80 72 70

66

60 51 50 40

34

30

32

24 17

20

14

10

10

7

8

9

8

7

4

0 Romanian

English

German

French

Italian

Spanish

159


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

95. What language do you use in the following situations? The proportion of those who use only the Hungarian language. Among those to whom the situation applies. (%)

96. What language do you use in the following situations? The proportion of those who use only the Romanian language. Among those to whom the situation applies. (%)

160


FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE, LANGUAGE USAGE

97. What language do you use in the following situations? The proportion of those who use both the Hungarian and Romanian languages. Among those to whom the situation applies. (%)

161


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

Interethnic relations

98. The statements below refer to the relationship between Hungarians and Romanians in the country. What do you think, which one of them is the closest to reality?

99. The statements below refer to the relationship between Hungarians and Roma (Gypsies) in the country. What do you think which one of them is the closest to reality?

162


INTEREST IN POLITICS AND POLITICAL PARTICIPATION

Interest in politics and political participation

100. To what extent are you interested in politics? 2013 (%) To very great extent

In your city or village?

3

On national level? 1

To great extent

12

7

30

20%

Not at all

21

37

25

10%

To small extent

34

28

On european level? 1 7

0%

To some extent

27

37

30%

40%

50%

30

60%

70%

80%

90%

100%

101. To what extent are you interested in politics? The meaning of the scale values (1-not at all, 5-to very great extent) 5.00

2008

2013

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50

2.23

2.41 2.03

2.20

2.00

1.96

2.12

1.50 1.00 0.50 0.00 In your city or village?

On national level?

On European level?

163


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

102. What do you think, to what extent do the decisions taken on local and national administration level affect you and your familyâ&#x20AC;&#x2122;s life? 2013 (%) To very great extent

To great extent

To some extent

decisions on the level of central administration (government, parliament, president)

11

decisions on the level of local administration (mayor, city counsil)

10

To small extent

28

27

Not at all

32

18

11

34

20

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

103. What do you think, to what extent do the decisions taken on local and national administration level affect you and your familyâ&#x20AC;&#x2122;s life? The meaning of the scale values (1-not at all, 5-to very great extent) 5.00

2008

2013

4.50 4.00 3.50 3.10 3.00

2.66

3.09 2.83

2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Decisions of central administration

164

Decisions of local administration


INTEREST IN POLITICS AND POLITICAL PARTICIPATION

104. What do you think, to what extent can people like you influence these decisions? 2013 (%) To very great extent

To great extent

Decisions affecting your city or village

3

To some extent

13

Decisions affecting the whole country 2 8

0%

To small extent

28

19

Not at all

35

21

36

35

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

105. What do you think, to what extent can people like you influence these decisions? The meaning of the scale values (1-not at all, 5-to very great extent) 5.0

2008

2013

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5

2.4 2.2 1.9

2.0

2.1

1.5 1.0 0.5 0.0 Decisions affecting your city of village?

Decisions affecting the whole country?

165


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

106. In your opinion is there any political party in Romania that represents your interests? (%) 70

2008

60

2013

56.2

56.1

50

40 32.5

30.3 30

20 13.5

11.4

10

0 Yes

No

D o n ` t k n o w / N o a n sw e r

107. If yes, which one is that? Open question. (%)

RMDSZ (Democratic Union of Hungarians from Romania) EMNP (Hungarian People’s Party of Transylvania) “The Hungarian parties” MPP (Hungarian Civic Party) PDL (Democratic Liberal Party) PNL (National Liberal Party) PSD (Social Democratic Party) Székely Nemzeti Tanács (Szekler National Council) USL (Social Liberal Union) Others No answer

166

2008

2013 ↓

80.6

79.2 11.3 2.0 1.6 1.4 0.8 0.7 0.5 0.5 0.2 1.7

12.9 1.2 2.2 0.5

0.4 2.2


INTEREST IN POLITICS AND POLITICAL PARTICIPATION

108. Who is the Romanian politician, whom you trust the most? Open question. 2008-2013. Politicians Traian Băsescu Markó Béla Tőkés László Antal Árpád Cseke Attila Victor Ponta Emil Boc Kelemen Hunor Borboly Csaba Szabó Ödön Pocsaly Zoltán Toró T. Tibor Borbély László Klaus Johannis Korodi Attila Tánczos Barna Bognár Levente Călin Popescu Tăriceanu Csehi Árpád Dan Diaconescu Eckstein Kovács Péter Frunda György Molnár Zsolt Morar Costan Péró Tamás Smaranda Enache With one mention Don’t know/No answer/There is no such politician Total

2008 Number or mentions 42 29 35 2

% 3.5 2.4 2.9 0.1

2013 ↓ Number or mentions 26 16 16 11 10 10 8 8 7 6 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

% 2.1 1.3 1.3 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4

11

0.9

9

0.7

4

0.3

8

0.7

10

0.9

19

1.6

1 027

85.5

1 062

85.8

1 202

100.0

1 238

100.0

167


HUNGARIAN YOUTH IN TRANSYLVANIA 2013

109. If parliamentary elections would be held next Sunday would you go to vote? (%)

110. If parliamentary elections would be held next Sunday how would you vote? Among those who would certainly vote. (%) 80.0

2008

2013

71.8 70.0

67.0

60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 11.0

12.6 9.3

10.0 2.4

3.5

5.9 1.6

3.5

7.1

1.7 2.6

0.0 RMDSZ (UDMR)

168

EMNP (PPMT) MPP (PCM)

PD-L

USL (PNL, PSD)

Other, independent

Don`t know/No answer


YOUTH ORGANIZATIONS

Youth Organizations

111. Have you heard about the youth organizations below? Proportion of those who know them. (%) 60.0

2008

2013

49.8

50.0 44.6

44.0

40.0 34.2 31.1 28.1

30.0

27.4 21.7

20.0

10.0

0.0 Erdélyi Ifjúsági Erdélyi Magyar Ifjak Keresztény Egyesület (EMI) - Hungarian Youth (IKE) - YMCA from Transylvania Transylvania

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Hungarian Youth Counsil of Romania

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)

112. How satisfied are you with their activity? The proportion of those who are satisfied in the whole sample. (%) 25.0

20.0

15.0

2008

19.9

2013

19.7

18.1

13.8 12.2 11.0

10.0

9.0 7.0

5.0

0.0 Erdélyi Ifjúsági Erdélyi Magyar Ifjak Keresztény Egyesület (EMI) - Hungarian Youth (IKE) - YMCA from Transylvania Transylvania

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Hungarian Youth Counsil of Romania

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)

169


TINERII MAGHIARI DIN TRANSILVANIA 2013

Rezumat Tinerii maghiari din Transilvania 2013 Publicaţia noastră prezintă un raport de cercetare cu privire la tinerii maghiari din Transilvania. Cercetarea sociologică a fost efectuată pe un eşantion reprezentativ pentru tinerii maghiari din Transilvania, aparţinând grupei de vârstă cuprinse între 18–35 de ani. Culegerea datelor s-a efectuat în aprilie-mai 2013, pe un eşantion de 1238 de persoane. Cercetarea a fost iniţiată şi finanţată de Fundaţia Kós Károly Akadémia, respectiv de Centrul pentru Studii Europene (Fundaţia Partidului Popular European), şi realizată de Societatea TransObjective Consulting SRL. Raportul de cercetare nu prezintă doar rezultatele studiului din anul 2013, ci analizează evoluţia în timp a situaţiei şi a atitudinilor tinerilor maghiari în baza unor cercetări anterioare, din anul 2001, respectiv 2008. Starea de spirit a tinerilor maghiari în anul 2013 poate fi caracterizată ca fiind una pesimistă, doar 20% dintre respondenţi au declarat că nivelul lor de trai a crescut comparativ cu cel de acum un an, şi 38% cred că lucrurile vor merge mai bine peste un an. Faţă de anul 2008 a crescut semnificativ proporţia tinerilor care sunt nemulţumiţi de veniturile proprii, respectiv de oportunităţile de pe piaţa muncii. Principalele problemele ale tinerilor constau în: lipsa locurilor de muncă, lipsa banilor, veniturile mici, viitorul fără perspective, sărăcie, lipsa şansei de a avea o locuinţă corespunzătoare. În ciuda pesimismului general se poate observa că situaţia materială a tinerilor a cunoscut o îmbunătăţire în ultimii cinci ani. Într-o proporţie semnificativă a crescut accesul tinerilor la bunurile de consum. Conform datelor înregistrate 99% au telefon mobil, 89% deţin calculator, 86% conexiune de internet la domiciliu, 57% au locuinţă în proprietate, respectiv 51% deţin un autoturism. O întrebare centrală a cercetării a fost legată de experienţa, respectiv planificarea diferitelor evenimente biografice. Conform rezultatelor (în comparaţie cu datele din anul 2001) în rândul tinerilor maghiari evenimentele din viaţă privată se petrec mai devreme în ciclul de viaţă a tinerilor (prima experienţă sexuală – în medie la 17,8 ani, experimentarea stării de beţie – 17,7 ani, atingerea independenţei financiare – 21,4 ani) şi întemeierea familiei, respectiv finalizarea studiilor se amână la o dată mai târzie (căsătoria – 25,8 ani, primul copil – 26,8 ani, a obţine prima calificare profesională – 20,7 ani). O altă temă importantă studiată constă în fenomenele de migraţie. În ceea ce priveşte intenţia de migraţie aceasta s-a accentuat faţă de anul 2008, ponderea tinerilor maghiari care vor să lucreze în străinătate fiind acum de 43%, iar ponderea celor care vor să se stabilească definitiv în afara ţării este de 14%. Se poate constata o schimbare şi în ceea ce priveşte în ţările de destinaţie ale intenţiei de migrare, Ungaria rămâne în urmă faţă de ţările vest-europene ca Germania, Austria sau Marea Britanie.

171


Profile for RMDSZ Website

Barna Gergő, Kiss Tamás: Erdélyi magyar fiatalok - kutatásjelentés  

Barna Gergő, Kiss Tamás: Erdélyi magyar fiatalok - kutatásjelentés  

Profile for rmdsz
Advertisement