Electronic Environment nr 1 2013

Page 1

Rapport från

EMC EUROPE 2012 EMC-problem

från trasiga produkter Nu är det d9a-2g0 sm!ars

EE13 den

1

sjö mässan, Älvu s lm o h k c to på S mer hit tar d I det ta num rogrammet, konferensp racs, ab s t mm . föreläsarna

Redo för RoHS

Farliga kemikalier påverkar CE-märkningen KALENDARIUM SID 6

FÖRETAGSREGISTRET SID 35-39

»ÖGAT PÅ…« SID 10 >>>


2013 19-20 mars, 2013, Stockholmsmässan, Älvsjö

Du har väl bokat din monter!? Electronic Environment 2013 är mötesplatsen för dig som ställer höga krav på ett mässevenemang. För dig som vill träffa rätt människor i rätt sammanhang och för dig som vill göra affärer och knyta viktiga kontakter. EE13 arrangerades för första gången i Göteborg 2007, sedan dess har evenemanget utvecklats och nu presenterar vi version 2.0. EE13 bjuderpå en hel del nyheter för evenemanget i allmänhet och för dig som utställare i synnerhet. Boka tidigt, då har du större möjlighet att påverka din placering!

t! Electronic Environment kompletteras med Nyheytterligare ett elektronikområde; Energilagring,

Föreläsningarna under EE13 delas in efter olika temakategorier så att besökare kan

t! Nyhe

ett område som kompletterar evenemangets

följa ett specifikt intresse genom konferensens

kärnområden på ett självklart sätt.

olika elektronikområden. Besökaren kan också

t! Nyhe

välja att bara följa ett specifikt elektronikomDe färdiga monterpaketen är moderna

råde. Ett konferensprogram i två dimensioner!

och framtagna för maximal utnyttjande av ytan och anpassning till den öppna planlösningen i

Som tidigare erbjuder Electronic Environment

övrigt. Som utställare kan du också välja mellan

på ett dynamiskt konferesprogram med inslag

en mängd olika möbler, färger på mattor mm.

av workshops, paneldebatter m.m. All förtäring

t! Under EE13 kommer vi att erbjuda våra utNyheställare och monterpersonal exklusiv tillgång till

sker i utställningsområdet och man kan bjuda med sina kunder att medverka på konferensmiddagen.

föreläsningar inom olika affärsrelaterade teman, ej konkurrerande med övriga föreläsningar.

Välkommen som utställare!

Kontakt, Electronic Environment 2013: Dan Wallander Projektledning dir: 031-775 03 91 dan.wallander@justevent.se

Peter Marchione Försäljning dir: 031-775 03 93 peter.marchione@justevent.se

Electronic Environment 2013 arrangeras av tidningen Electronic Environment och Just Event Sverige AB, telefon 031-775 03 90 Mail: fornamn.efternamn@justevent.se Web: www.electronicenv.se Intressenter:

2

Arrangör:

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #1.2013


19-20 mars, 2013, Stockholmsmässan, Älvsjö

EE13 – Branschens mötesplats Mötesplatsen för Ditt elektronikområde! Tidningen Electronic Environment står åter som

cerade föreläsningar, workshops, paneldebatter och besök på fackmässan.

värd för Nordens enda kombinerade konferens

Att träffas, människor emellan, blir allt viktigare i

och fackmässa för elektronikområdena EMC,

en vardag där många kontakter sker på elek-

ESD, Miljötålighet för elektronik samt Energilag-

tronisk väg. Det personliga mötet är oslagbart

ring. Electronic Environment Konferens & Mässa

när det gäller att få fram sitt budskap då över-

är ett återkommande evenemang om elektro-

flödet av information gör det allt mer kompli-

nikmiljö och arrangeras 2013 för fjärde gången.

cerat att nå målgruppen.

Hit kommer praktiserande ingenjörer, tek-

Som utställare på Electronic Environment

niker, konstruktörer, utvecklings- och kvalitets-

2013 möter du dina viktiga målgrupper. Hit kom-

ansvariga, inköpare, beslutsfattare, konsulter

mer besökare intresserade av EMC, ESD, Miljö-

med flera, alla intresserade av dessa elektron-

tålighet för elektronik samt Energilagring, för att

nikområden. På Electronic Environment 2013

uppdatera sig och skaffa sig ännu mer kunskap.

presenteras de senaste rönen och de senaste

Många kommer med siktet inställt på att för-

lösningarna. Kunder och leverantörer träffas

bättra elektronikkonstruktion, arbetssätt och

och det utbyts erfarenheter, goda idéer flödar

produktionsmetoder avseende produkters

och man träffar många välkända företag och

egenskaper inom dessa viktiga teknikområden. Vill du skapa nya kundkontakter och träffa

branschorganisationer. Här överbryggs gränserna mellan akade-

människor som kan påverka ditt företags fram-

miker, företag och myndigheter. Med förelä-

tid är Electronic Environment 2013 tillfället att

sare från hela Europa och presentationer i flera

synas på. Boka din monter i tid, då har du större

parallella lokaler under två dagar är Electronic

möjlighet att påverka din placering!

Environment 2013 så mycket mer än en mötesplats. Här förkovrar man sig inom sitt eget teknikområde och får samtidigt aktuell kunskap

Välkommen som utställare!

inom närliggande teknikgrenar genom kvalifi-

Teknikredaktörer Electronic Environment 2013: EMC: ESD: Miljötålighet: Energilagring:

Peter Stenumgaard, FOI Dag Stranneby, Örebro Universitet Mats Lindgren, SP Karin Davidsson, SP

För att kontakta teknikredaktörerna, skicka ett mail på info@justevent.se, så skickas ditt mail vidare till aktuell redaktör. Electronic Environment 2013 arrangeras av tidningen Electronic Environment och Just Event Sverige. Telefon: 031-775 03 90 Web: www.electronicenv.se Intressenter:

Electronic Environment #1.2013

Arrangör:

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

3


Reflektioner

Välkommen till EE13!

N

u är det knappt en månad kvar innan vi slår upp dörrarna till Stockholmsmässan och Electronic Environment 2013. Vi presenterar även denna gång ett mycket gediget konferensprogram med flera nyheter. En av de tydligaste är adderandet av elektronikområdet Energilagring som på ett väldigt naturligt sätt kompletterar de övriga disciplinerna. Alla föreläsningar presenteras i tre parallella lokaler under två komprimerade och mycket intensiva dagar. Vi har eftersträvat ett program i två dimensioner där du som deltagare kan välja att följa ett specifikt elektronikområde eller ett övergripande tema. Det har pusslats en hel del för att, så långt det är möjligt, undvika att

ett elektronikområde skall ha flera föreläsningsspår igång samtidigt. I grunden ett omöjligt uppdrag, men jag tycker att vi lyckats väldigt bra.

I

detta nummer av tidningen Electronic Environment finner du presentationer av talarna samt abstracts. Konferensprogrammet, hallplanen med mera hittar du i den medföljande bilagan. Det kan fortfarande ske förändringar i konferensprogrammet, men på www. electronicenv.se ligger alltid det senast uppdaterade programmet.

J

ag vill passa på att slå ett slag för den paneldebatt som arrangeras under konferensen, den 20 april. I år kommer den att hand-

la om integrationen av apparater och delsystem i stora system. Apparater provas var för sig och sedan skall en systemintegration till så att slutprodukten fungerar. En mycket omdiskuterad och typisk fråga är ju om provning på apparat/delsystemnivå räcker för att slutintegrationen skall kunna genomföras. Mer information om paneldebatten hittar du på hemsidan.

Ä

ven i år kan du välja mellan att boka biljett för båda dagarna, eller enbart för en. Det innebär en större möjlighet för dig som inte kan medverka under båda dagarna. Men som konferensdeltagare får du ändå tillgång till konferensens samtliga föreläsningar genom konferensdokumen-

tationen, oavsett hur många dagar du väljer att medverka. Så ta chansen att kompetensutveckla dig för att vara med och utveckla morgondagens elektronikprodukter – Boka konferensbiljett för dig och dina kollegor på konferensens hemsida. Jag ser verkligen fram emot årets upplaga av Electronic Environment och jag hoppas att vi träffas i Stockholm den 19–20 mars!

SkärmningSteknik Skärmprodukter » Skärmade rum » Skärmade lådor » Skärmväv » Skärmade tält » Filter

test & mät » Solid State Förstärkare 10kHz-6GHz 15-12000W » BCI-klampar » Antenner » LISN » Air interface Emulatorer » RF komponenter

Säkerhet & Avlyssning » Skärmade mötes rum » Skalskydd

tjänster

www.emp-tronic.se Electronic Environment ges ut av Just Media Sverige AB Box 31019 400 32 Göteborg Tel: 031–775 03 90 Fax: 031–775 02 20 info@justmedia.se www.justmedia.se

www.scratch.se

» EMC lab för Pre-compliance testning » Certifiering för marknadstillträde » InSitu mätning » Mätning av skärmningseffektivitet » Konsultation EMP-Tronic AB – STOCKHOLM Centralvägen 3, SE-171 68 Solna Tel +46 727-23 50 60

Tekniska redaktörer: Mats Lindgren info@justmedia.se Karin Davidsson karin.davidsson@justmedia.se Peter Stenumgaard info@justmedia.se Dag Stranneby info@justmedia.se

Annonser: Peter Marchione peter.marchione@justmedia.se Ansvarig utgivare: Dan Wallander dan.wallander@justmedia.se

Adressändringar: info@justmedia.se

4

Emp-tronic AB – HELSINGBORG Box 13060, SE-250 13 Helsingborg Tel +46 42-23 50 60

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Layout: Just Reklam Omslagsfoto: Matton Tryck: Exakta, Malmö, 2013 Efterpublicering av redaktionellt material medges endast efter godkännande från respektive författare.

Electronic Environment #1.2013


Något ur innehållet Electronic Environment #1.2013

6 8 10

26

EE-kalendern Konferenser, kurser och annat aktuellt.

Ny el-standard Ögat på Checklista för EMC.

12

Rapport från EMC Europe 2012

14

EMC-problem

35

Företagsregister

Magnus Höijer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) rapporterar från några deloråden som presenterades.

från trasiga produkter.

Redo för RoHS

Farliga kemikalier påverkar CE-märkningen.

Panelen Våra teknikredaktörer Mats Lindgren

Peter Stenumgaard

Mats Lindgren är sektionschef för Miljötålighet inom enheten Elektronik vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Borås. Han har tidigare arbetat som chef för industrialisering och som teknikchef på Kitron AB. Dessförinnan var han industridoktorand inom termomekanisk tillförlitlighet av elektronik.

FOI Gick Teknisk Fysik och Elektroteknik LiTH -1988, Tekn. Dr. Radiosystemteknik, KTH 2001). Han arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft, där han arbetade med elektromagnetiska störningarseffekter på flygplansystem. Peter är idag forskningschef på FOI i Linköping samt adjungerad professor vid avdelningen för Kommunikationssystem vid Linköpings Universitet. Han ärspecialiserad på elektromagnetiska störningars på verkan på trådlösa kommunikationssystem

info@justmedia.se

Dag Stranneby

Karin Davidsson

Dag Stranneby är utbildad på bland annat KTH och Chalmers. Genom åren har Dag arbetat med forskning och utbildning både inom den akademiska världen och näringslivet, och stått bakom en mängd publikationer inom ämnet. 2006 erhöll han Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris för framstående insatser inom teknisk utbildning. Dag Stranneby är professor i elektronikproduktion och undervisar samt forskar inom bland annat ESD.

Kari Davidsson är forsk-ningsledare för Batteri- och Hybridsystem på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Hon har tidigare arbetat som teknikansvarig och gruppchef för alternativa drivlinor och bränslen på Semcon. Dessförinnan arbetade Karin som teknikansvarig och gruppchef för hybridfordon på Caran. Karin är doktor i industriell elektroteknik, med inriktning mot elhybridfordon, från Lunds Tekniska Högskola.

info@justmedia.se

info@justmedia.se

info@justmedia.se

Electronic Environment #1.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

5


EE-kalendern POTENTIALUTJÄMNING & ÅSKSKYDD 22-23 april, Stockholm www.stf.se CE-MÄRKNING EXPRESS 23 april, Stockholm www.intertek.se EMC EXPRESS 23 april, Stockholm www.intertek.se KEMI&MILJÖ EXPRESS 23 april, Stockholm www.intertek.se

KONFERENSER & MÄSSOR ELECTRONIC ENVIRONMENT 2013 19-20 mars Stockholmsmässan SVENSKA INTELEC-FÖRENINGENS SYMPOSIUM 2013 13 mars, Stockholm http://www.svenskaintelec.org.se/

KURSER VENTILAVLEDARE OCH ÖVERSPÄNNINGSSKYDD 3 mars, Stockholm www.stf.se EMC INTRODUCTION 4 mars, Linköping www.frendus.com EMC 5-6 mars, Linköping www.frendus.com EMC DESIGN 7 mars, Linköping www.frendus.com LITIUMJONBATTERIER 12 mars, Stockholm www.intertek.se JORDNING AV HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR I REGIONOCH STAMNÄT 12 mars, Stockholm www.stf.se GRUNDKURS I EMC 12-14 mars, Mölndal www.emcservices.se RADIO & WIRELESS SEMINARIUM 13 mars, Stockholm www.nemkosweden.se/utbildning

6

CHINA ROHS 13 mars, Stockholm www.intertek.se RADIO & WIRELESS SEMINARIUM 14 mars, Lund www.nemkosweden.se/utbildning LEDNINGSDIMENSIONERING ENLIGT SS 424 14 05 14 mars, Stockholm www.stf.se LEDNINGSDIMENSIONERING ENLIGT HANDBOK 421 (UTGÅVA 4) 12-13 mars, Stockholm www.stf.se LEDNINGSDIMENSIONERING ENLIGT SS 424 14 05 14 mars, Stockholm www.stf.se EMC HW DESIGN 20-21 mars, Linköping www.frendus.com RESERVKRAFT – PROJEKTERING 20-22 mars, Stockholm www.stf.se RESERVKRAFT – PROJEKTERING 20-22 mars, Stockholm www.stf.se KRETSKORTSKONSTRUKTION FÖR GOD EMC 9-10 april, Stockholm www.emcservices.se CE- MÄRKNINGSPROCESSEN OCH PRODUKTSÄKERHETSKRAV 11 april, Stockholm www.nemkosweden.se/utbildning NEUTRALPUNKTER OCH JORDFEL I ICKE DIREKTJORDADE SYSTEM 11-12 april, Stockholm www.stf.se

FRÅN JORDTAG TILL SKYDDSUTJÄMNING 25-26 april, Stockholm www.stf.se EMC PCB DESIGN 6-7 maj, Linköping www.frendus.com ROHS OCH WEEE 14-15 maj, Stockholm www.intertek.se EMC FÖR FUNKTIONSSÄKERHET 15-16 maj, Linköping www.frendus.com

ELKVALITET – ORSAK/VERKAN – ÅTGÄRDER Våren 2013, Stockholm EMC INTRODUKTION E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik EMC: STÖRNINGSKÄLLOR, STÖRNINGSOFFER OCH KOPPLINGSVÄGAR E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik ELEMENTÄR ELLÄRA E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik

FÖRENINGSMÖTEN SE RESPEKTIVE FÖRENINGS HEMSIDA: IEEE: WWW.IEEE.SE NORDISKA ESD-RÅDET: www.esdnordic.com SER: WWW.SER.SE SNRV: WWW.RADIOVETENSKAP. KVA.SE SEES: WWW.SEES.SE

EMC I PRAKTIKEN 16 maj, Mölndal www.emcservices.se JORDTAGSMÄTNING – JORDNING OCH JORDNINGSKONTROLL 17 maj, Avesta www.stf.se SKÄRMNING OCH JORDNING 22-23 maj, Stockholm www.stf.se BATTERIKUNSKAP 29 maj, Stockholm www.intertek.se LITIUMJONBATTERIER 30 maj, Stockholm www.intertek.se

Vi tar tacksamt emot tips på kurser, föreningsmöten och konferenser om elsäkerhet, EMC (i vid bemärkelse), ESD, Ex, mekanisk, termisk och kemisk miljö samt angränsande områden. Publiceringen är kostnadsfri. Sänd upplysningar till: info@justmedia.se. Tipsa oss gärna även om andras evenemang, såsom internationella konferenser!

TERMISK KONSTRUKTION AV ELEKTRONIK maj, Mölndal www.emcservices.se EMC I FORDONSSYSTEM 11-12 juni, Mölndal www.emcservices.se HYBRIDFORDON OCH EMC 13 juni, Mölndal www.emcservices.se

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #1.2013


Den kompletta test- & mätleverantören! Hela HAMEG Instruments produktportfölj finns tillgänglig via Rohde & Schwarz Sverige AB. HAMEG spektrumanalysatorer och EMC-tillbehör - En revolution inom mätteknologin När spektrumanalysatorserien HMS introducerades, revolutionerade HAMEG Instruments dina möjligheter att ta med EMCaspekter i produktutvecklingen på ett tidigt stadium. För inte så länge sedan var denna mätteknik för dyr för de flesta användare. HAMEG Instruments sätter nu stopp för denna exklusivitet med HMS-serien. Sin vana trogen levererar HAMEG Instruments tysk kvalitet och prestanda till rimliga priser. Models Base unit Frequency range DANL RBW Tracking generator Spectral purity Detectors Start price

EMC P från 3 recomplian 4.368 k r! ce Set 36 må 990 kr naders leas /måna i d* ng: *

Rest v ärde 3.437 betal as vid kr at t av tals Kvart tiden alsvis s utg betal ång. ning.

HMS1000 HMS3000 100 kHz…1 GHz 100 kHz…3 GHz -135 dBm with preamp. option HO3011 100 Hz…1 MHz in 1–3 Steps, 200 kHz (-3 dB); additional, 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz (-6 dB) HMS1010 HMS3010 <-100 dBc/Hz (@ 100 kHz) Auto-, Min-, Max-Peak, Sample, RMS, Quasi-Peak € 2.500 € 3.300

HAMEG EMC Precompliance Set - 1 GHz eller 3 GHz Precompliance-paketet från HAMEG innehåller alla nödvändiga instrument och verktyg för att mäta upp typiska EMI-problem. I paketet ingår spektrumanalysatorn HMS, LISN-enheten HM6050-2, närfältsprobarna HZ5X0 samt PC-programvaran HM EMC PreCom för Windows. Välj mellan 1 GHz eller 3 GHz som övre gräns.

Kontakta oss gärna per telefon: E-post:

08 - 605 19 00 info.sweden @ rohde-schwarz.com

Ta en titt i vår nya nätbutik: www.rohde-schwarz.se/surf-in

Great Value in Test & Measurement Se hela sortimentet på: www.hameg.com Annons Electronic Environment nr 1.indd 1

2012-03-21 10:57:14


Ny el-standard SS-EN 61000-4-4, UTG 3:2012 IEC 61000-4-4:2012 • EN 61000-4-4:2012 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 4-4: MÄTOCH PROVNINGSMETODER – PROVNING AV IMMUNITET MOT SNABBA TRANSIENTER OCH PULSSKURAR Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test Fastställelsedatum: 2012-12-19 SEK TK EMC Denna tredje utgåva förbättrar och förtydligar specifikationer, provningskriterier och provningsuppställningar för simulatorer. SS-EN 62477-1, UTG 1:2012 IEC 62477-1:2012 • EN 62477-1:2012 SÄKERHETSFORDRINGAR PÅ UTRUSTNING OCH SYSTEM MED HALVLEDARSTRÖMRIKTARE – DEL 1: ALLMÄNT Safety requirements for power electronic converter systems and equipment – Part 1: General Fastställelsedatum: 2012-12-19 SEK TK 22 Strömriktare Ger grundläggande säkerhetsfordringar på kraftelektroniken i utrustning där sådan ingår, och de minimikrav som behövs för samordning av säkerhetsnivån i olika delar av utrustningen. SS-EN 62604-2, UTG 1:2012 IEC 62604-2:2011 • EN 62604-2:2012 SAW- OCH BAW-DUPLEXRAR MED FASTSTÄLLD KVALITET – DEL 2: VÄGLEDNING VID ANVÄNDNING Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality – Part 2: Guidelines for the use Fastställelsedatum: 2012-12-19 SEK Elektrotekniska rådet SS-EN 50173-4, UTG 1:2007/A2:2013 – • EN 50173-4:2007/A2:2012 FASTIGHETSNÄT FÖR INFORMATIONSÖVERFÖRING – GENERELLA KABELNÄT – DEL 4: BOSTÄDER Information technology – Generic cabling systems – Part 4: Homes Fastställelsedatum: 2013-01-22 SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning Tillägget behandlar installation med optofibrer. SS-EN 50173-5, UTG 1:2007/A2:2013 – • EN 50173-5:2007/A2:2012 FASTIGHETSNÄT FÖR INFORMATIONSÖVERFÖRING – GENERELLA KABELNÄT – DEL 5: DATAHALLAR Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data centres Fastställelsedatum: 2013-01-22 SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning SS-EN 55016-1-4, UTG 3:2010/A1:2013 CISPR 16-1-4:2010/A1:2012 • EN 55016-1-4:2010/A1:2012 EMC – UTRUSTNING OCH METODER FÖR MÄTNING AV RADIOSTÖRNINGAR OCH IMMUNITET – DEL 1-4: UTSTRÅLADE STÖRNINGAR Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements Fastställelsedatum: 2013-01-22 SEK TK EMC

8

SS-EN 55016-1-5, UTG 1:2005/A1:2013 CISPR 16-1-5:2003/A1:2012 • EN 55016-1-5:2004/A1:2012 EMC – UTRUSTNING OCH METODER FÖR MÄTNING AV RADIOSTÖRNINGAR OCH IMMUNITET – DEL 1-5: SPECIFICERING OCH VALIDERING AV KALIBRERINGS- OCH REFERENSPROVPLATSER FÖR ANTENNER (CALTS OCH REFTS), 30 MHZ TILL 1000 MHZ Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Specifications and validation procedures for CALTS and REFTS from 30 MHz to 1 000 MHz Fastställelsedatum: 2013-01-22 SEK TK EMC SS-EN 55103-1, UTG 2:2009/A1:2013 – • EN 55103-1:2009/A1:2012 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – FORDRINGAR PÅ AUDIO-, VIDEO-, OCH AUDIOVISUELL UTRUSTNING OCH PÅ UTRUSTNING FÖR LJUSSTYRNING I STUDIOR OCH DYLIKT FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK – DEL 1: EMISSION Electromagnetic compatibility – Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use – Part 1: Emissions Fastställelsedatum: 2013-01-22 SEK TK EMC Lägger till mätning av emission upp till 6 GHz. SS-EN 55103-2, UTG 2:2009/IS1:2013 – • EN 55103-2:2009/IS1:2012 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – FORDRINGAR PÅ AUDIO-, VIDEO-, OCH AUDIOVISUELL UTRUSTNING OCH PÅ UTRUSTNING FÖR LJUSSTYRNING I STUDIOR OCH DYLIKT FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK – DEL 2: IMMUNITET Electromagnetic compatibility – Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use – Part 2: Immunity Fastställelsedatum: 2013-01-22 SEK TK EMC Rättar och förklarar avsnitt B.1 i standarden SS-EN 62075, UTG 2:2013 IEC 62075:2012 • EN 62075:2012 HEMELEKTRONIK OCH IT-UTRUSTNING – MILJÖHÄNSYN VID KONSTRUKTION OCH UTVECKLING Audio/video, information and communication technology equipment – Environmentally conscious design Fastställelsedatum: 2013-01-22 Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning Mest redaktionella ändringar och uppdateringar i förhållande till första utgåvan. Ansluter till SS-EN ISO 14001 och SS-EN 62430.

SAMMANSTÄLLNINGEN ÄR ETT URVAL AV NYA SVENSKA STANDARDER PÅ DET ELEKTROTEKNISKA OMRÅDET FASTSTÄLLDA AV SEK SVENSK ELSTANDARD DE SENASTE TRE MÅNADERNA. FÖR KOMPLETTERANDE INFORMATION: WWW.ELSTANDARD.SE

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #1.2013


(14 #.. ;174 X *'4/#. #0& 5'#.+0) 51.76+105

-ROH[ $% 9lVWHUYLNVYlJHQ 9lUPG| 7HOHIRQ )D[ PDLO#MROH[ VH ZZZ MROH[ VH

Intertek Semko AB - din partner inom EMC - och mycket mer! Intertek är experter pĂĽ att se till att dina produkter, processer och system uppfyller bĂĽde marknadens fĂśrväntningar och regulatoriska krav. Intertek hjälper dig i din produkts alla faser med allt frĂĽn rĂĽdgivning, granskning och inspektion till provning, kvalitetssäkring och certiďŹ ering. Vi tillhandahĂĽller även utbildningar.

Intertek Semko AB Tel +46 8-750 00 00 info-sweden@intertek.com

www.intertek.se

Med hjälp av vür expertis für du ut dina produkter pü de marknader du Ünskar pü snabbast mÜjliga sätt. Kontakta oss idag!

Electronic Environment #1.2013

Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ www.ee-guiden.se

9


Ögat på… EMC: Störningsorsaker

Vad alla bör känna till om EMC:

Checklista för EMC För att framgångsrikt kunna hantera E M C EMC-arbetet ESD i ett företag eller organisation behöver man hålla fokus på att EMC-verksamheten genomsyrar hela organisationen.

Följande checklista kan vara till hjälp: LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Man bör undersöka vilka lagar och förordningar, som gäller på de marknaderna där produkterna kommer att säljas eller tas i bruk. Lagkraven kan gälla produktens olika egenskaper, såsom: elektriska, mekaniska, påverkan på människor och djur, elektromagnetisk emission eller tålighet mot vissa elektromagnetiska fenomen. I Europa bör vi beakta ett antal olika EU-direktiv, som reglerar produktansvaret. Dessa kan vara:

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

lika utvecklade internationellt. Behovet är mindre eftersom domstolarna i USA PROVNING kan döma utUTBILDNING höga böter vid otillräcklig eller felaktig funktionalitet. TILLÄMPLIGA STANDARDER KEMISK K EMISK Lagar och förordningar pekar allMILJÖ tid på standarder där de tekniska kraven är specificerade. Standarderna innehåller bl a • Beskrivning av mät- eller provningsmetoden (basic standards) • Gränsvärden • Tålighetskriterier (tålighets- standarder) Man bör i första hand välja produkt- eller produktfamiljstandarder

DIREKTIV: EGENSKAPER: EMC-direktivet Störningsemission och störningstålighet Lågspänningsdirektivet Spänningar, strömmar och brandrisk Maskindirektivet Klämrisk mm Teleterminaldirektivet Elektriska säkerhet Vågdirektivet EMC-egenskaper Hissdirektivet EMC-tålighetskrav m fl I USA är det UL och FCC och i Kanada är det CSA, som reglerar produkternas EMC-emissionsegenskaper. Det pågår ansträngningar för att harmonisera dessa krav internationellt. EMC-tålighetsdirektiven är inte

10

om sådana finns. Finns ej produkteller produktfamiljstandarder til�lämpa ”generella standarder”. VERKLIG MILJÖ Om produktens användarmiljö är strängare än standardens gräns-

värden, skärp frivilligt gränsvärdeskraven (=kvalitetsförbättring). Strängare användarmiljö kan t ex vara stor exponering av överspänningar eller närhet till känsliga radiomottagare. Om produktens användarmiljö innehåller andra typer av störningar än vad som täcks av lagligt tillämpade standarderna tillämpa frivilligt andra standarder. (=kvalitetsförbättring). UTBILDAD PERSONAL Utnyttja tider med mindre arbetsbeläggning till att kontinuerligt utbilda personal i alla led. EMC är ett komplext ämne. Många människor i ett företaget eller projekt är involverade. Detta kräver samarbete. Det är inte en omöjlig uppgift att med rimliga medel åstadkomma önskade EMC-egenskaper hos en produkt.

Man bör genomföra en elmiljöprognos. Man konstruerar för uppfyllande av kravspecifikationen. EMC uppnås med riktig EMCteknik. Konstruktionsgenomgångar och konstruktionsgranskning ett par gånger under produktframtagningen är effektiva sätt att uppnå EMC. PROVNING EMC är inte enbart provning. EMC är en del av produktkvalitet. Man kan inte prova sig till kvalitet. Den måste konstrueras och byggas in! Genom konstruktionsprovning (förprovning) kontrollerar man att man är på rätt väg att uppfylla kraven. Denna typ av provning kan vara enklare, behöver inte uppfylla standardens alla krav till punkt och pricka.

För att lyckas med EMC behöver man, förutom provningsresurser: kunskap, erfarenhet och kontinuitet i EMC-arbetet.

Vid verifierande provning däremot det är viktigt att det går helt enligt standardens föreskrifter. Som namnet anger verifierar man att man har lyckats konstruera för fullt uppfyllande av kravspecifikationen.

KONSTRUKTION Konstruera med EMC-hänsyn. ”Från ide till avveckling”. Utgå alltid från en kravspecifikation, som även innehåller väl definierade EMC-krav.

Verifierande provning utförs ofta på en prototyp eller en tidig förserieprodukt. Det är viktigt att man har marginaler till kraven: tålighet måste vara större än miljöns stränghet.

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Electronic Environment #1.2013


EMC

ESD

MEKANISK MILJĂ–

TERMISK MILJĂ–

MJUKVARA

HĂ…RDVARA

PROVNING

UTBILDNING

CHECKLISTA FĂ–R EMC

EMC PARTNER www.emc-partner.com

• LAGAR OCH FÖRORDNINGAR • TILLÄMPLIGA STANDARDER • VERKLIG MILJÖ • UTBILDAD PERSONAL KEMISK K EMISK MILJÖ

• KONSTRUKTION • PROVNING

New Combination Generator

Ne

for up to 10 standards

w

EFT ESD AC DIPS

• DOKUMENTATION • PRODUKTION

!

DC DIPS

• UNDERHÅLL

10/700 Âľs Att beakta: • en fĂĽtal individer provas • miljĂśn är uppskattad • provningsmetoder är modeller av miljĂśn • variationer mellan provningslabb • standardiserade gränsvärden är kompromisser • felkonsekvenser DOKUMENTATION Det är viktigt att dokumentera alla ändringar under konstruktionens och provningens gĂĽng, samt att tillvärkningsunderlaget är fullständigt fĂśr att säkerställa att alla serieprodukter erhĂĽller de Ăśnskade egenskaperna. Som tillverkare ansvarar man fĂśr att CE-märka sin produkt samt att utfärda en Ă–verensstämmelsedeklaration. PRODUKTION Det är lämpligt att EMC-kunnig

personal ser Ăśver tillverkningen och gĂśr även stickprovskontroll avseende EMC-egenskaper. Det sker ibland tyvärr att produktionspersonal â€?fĂśrenklarâ€? vissa monteringsrutiner, med ibland fĂśrĂśdande resultat pĂĽ EMC-egenskaperna. UNDERHĂ…LL Det finns komponenter vars funktion inte är uppenbart elektriska! Montera tillbaka alla skruvar. PlĂĽtdelar, luckor, täckkĂĽpor mm har ofta en skärmfunktion eller jordplansfunktion och dessa funktioner kan oavsiktigt bli fĂśrsämrade av en felaktig montering. Alla skruvar skall vara ĂĽtermonterade och rätt ĂĽtdragna, även efter en service, fĂśr att bibehĂĽlla EMCegenskaperna.

Ring Wave

www.emc-partner.com/imu3000/

Common Mode

Combination Wave Differential Mode Magnetic Field

See the new IMU3000 at

2013

Stockholm Ă„lvsjĂś 19-20 mars 2013

ERDE-Elektronik AB Tel: +46-40-42 46 10 www.erde.se

info@erde.se

ANNONS105en

electronic environment

Miklos Steiner miklos@justmedia.se

Information frün svenska IEEE EMC Inom ramen fÜr Swedish Chapter IEEE EMC genomfÜr vi mÜten omkring tre günger per ür. MÜtena sker ofta pü intressanta platser där vi samtidigt kan fü ett studiebesÜk. Under mÜtena hülls intressanta seminarier med koppling till EMC-omrüdet. Vi hoppas ocksü att viktig information kan spridas till medlemmarna under mÜtena. Om du är intresserad av att delta, Electronic Environment #1.2013

hĂśr av dig till mig eller vĂĽr sekreterare Ă…ke Lindbeck, fĂśr mer information (kia.wiklundh@foi.se och ake.lindbeck@saabgroup.com). Nästa mĂśte sker den 19 mars i anslutning till Electronic Environment 2013 i Ă„lvsjĂś, http://www. electronicenv.se/. Kia Wiklundh Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ w ww.ee-guiden.se

% &) * $ ' '+$ % - & #% #'!( *('+"# % + ,,, *('+"# % +

11


En redaktörs reflektioner EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

Radiostörningar – tidig indikator på EMC-problem MJUKVARA

P

HÅRDVARA

roblem med radiostörningar orsakade av oavsiktliga störningssignaler från elektroniska system har varit kända sedan radions barndom och hamnade i fokus när rundradiosändningar startade i större skala för nästan 100 år sedan. Då uppmärksammades att elektriska system i hemmen kunde störa den mottagna radiosignalen vilket föranledde att standardiserade gränsvärden och mätmetoder för maximal utsänd radiostörning så småningom utarbetades för elektrisk utrustning. Detta blev starten på teknikområdet EMC (eng. Electromagnetic Compatibility) . PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

J

ust radiosystem är konstruerade för att fånga in signaler i luften varför radiostörningsproblem ofta kan vara den första varningen vi får på EMC-problem i en konstruktion. Ett färskt exempel är Elsäkerhetsverkets rapportering om en elektronisk reklamskylt som störde flygradion vid Trollhättans flygplats. Om radiostörningsproblem uppstår så kan det ligga nära till hands att man enbart fokuserar på att hantera symtomen genom att exempelvis flytta radiomottagaren, byta radioantenn eller rikta om antennen.

R

isken finns att man då missar ett allvarligare EMC-problem som senare kan visa sig leda till ännu fler problem. När ett radiostörningsproblem uppstått så bör man alltid ta det som en indikation på ett grundläggande EMC-problem i en konstruktion och genomföra en undersökning av den bakomliggande orsaken. Radiostörningsproblem kan även vara diffusa i vissa situationer eftersom det inte är alltid som symtomen visar sig som direkta avbrott i mottagningen. Förutom avbrott så kan digitala radiosystem kan reagera på olika sätt vid störning. Exempel på andra symtom är: • tidsfördröjning av data, • minskad räckvidd för enskilda enheter, • fel i applikationen som använder radiosystemet, • reducerat antal användare i systemet.

S

om EMC-ingenjör bör man således alltid betrakta radiostörningsproblem som en indikation på EMC-problem och undersöka orsaken istället för att enbart åtgärda radioutrustningen.

PETER STENUMGAARD info@justmedia.se

Rapport från Magnus Höijer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) rapporterar från några delområden som presenterades på EMC Europe 2012, och genomfördes på Universita di Roma Sapienza 17-21 september 2012. SÅRBARHET En viktig frågeställning är om det är energin eller effekten hos en elektromagnetisk puls som utgör den största faran. Ett termodynamiskt angreppssätt säger att för mycket korta pulser är det energin och för mycket långa pulser effekten. En intressant frågeställning är att veta gränserna för mycket korta pulser respektive mycket långa pulser, samt hur beroendet ser ut i mellanområdet. Genom tester kan man få fram en kurva. Ofta visas en kurva över hur mycket elektromagnetisk effekt som krävs för förstörelse som funktion av den elektromagnetiska pulsens längd. Dessa test och kurvor kallas ofta ”Wunsch-Bell” efter två av pionjärerna inom området. Under symposiet gjordes två presentationer som knöt an till detta område:

1. Titel: Verification of MIL-STD-464 Requirements for Derivative Military Aircraft Föredragshållare: David Brumbaugh Organisation: Boeing 2. Titel: Investigation on Conductive Electromagnetic Pulse (EMP) Effects on the Breakdown of GaAs MESFETBuilt Power Amplifiers (PA) Föredragshållare: Liang Zhou Organisation: Shanghai Tong University Föredrag 1: Det framgick av föredraget att Boeing utför immunitetstest på komponent nivå för att få fram Wunsch-Bell kurvor. Skälet för att utföra test på komponentnivå är att det är för dyrt och komplicerat att utföra test på hela system och subsystem. Genom skärmnings- och mottagningskunskap kan nivån för helsystemssårbarheten beräknas. Från komponenttesterna kan viktiga systemparametrar utläsas. Detta är troligen Boeings viktigaste skäl att utföra dessa tester. Boeing har en databas över flera komponenters sårbarhet. Undertecknad frågade om sårbarheten varierade mycket mellan olika komponenter men fick inget riktigt tydligt svar. Oklart om det var på grund av okunskap eller om det var hemligt. När frågan omformulerades till om skillnaden kan vara så stor som 10 dB, gavs ett vagt ”ja” från föredragshållaren. På FOI (Jonsson & Höijer, 2007; Qamar-Ul-Wahab, Jonsson, Höijer, & Huss, 2010) har tester utförts på ett fåtal typiska komponenter. Dessa tester är typiskt gjorda för kortare pulser än de som Boeing kort presenterade. Även om resultaten inte är identiska så är de inte motsägande och samma principiella beteende syns. Det ska betonas att målet med dessa tester primärt var att få tillgång till systemparametrar, t.ex. hur ett helt systems sårbarhet varierar med pulslängden hos den infallande strålningen. Syftet var således inte att få reda komponenternas sårbarhet. Föredrag 2: Föredrag nummer 2 var fokuserat komponentsårbarhet. Författarna

12

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #1.2013


EMC Europe 2012 jämförde även sina mätresultat med olika fysikaliska modeller av förstörelsemekanismerna. Intressant att notera är att de likt (Jonsson & Höijer, 2007; Qamar-Ul-Wahab, Jonsson, Höijer, & Huss, 2010) drog slutsatsen att det typiskt är förstärkare som förstörs och därför är ett lämpligt objekt att testa. I föredragshållarnas fall en effektförstärkare (PA), i FOIs fall en lågbrusförstärkare (LNA). Resultaten var inte motsägande till föredrag 1 eller FOIs resultat. TEST OCH MÄTMETODIK 3.1. Riktnings- och polarisationsberoende När utrustnings elektromagnetiska immunitet testas och emission mäts på objekt som är stora jämfört med den elektromagnetiska våglängden, kan resultatet visa ett mycket starkt riktningsberoende. Det är tidödande och ofta inte ekonomiskt görbart att testa alla riktningar. I praktiken uppkommer det starka riktningsberoendet för de flesta objekt vid frekvensen 1 GHz och högre. Det är ett problem att behovet att testa/mäta är större än vad tid och resurser ofta tillåter. Benjamin Menssen från Leibniz Universität Hannover (Prof. Heyno Garbes institution) konstaterade i sitt föredrag att emissionsmönstret är starkt riktningsberoende och frekvensberoende. Benjamin Menssen undersökte hur tätt man måste sampla i frekvensledd. Ett mycket välgjort arbete, bra beskrivet, relevant och dessutom nominerat som bästa papper. Från en praktisk synpunkt kan man invända att svepa frekvensen mycket tätt i frekvensledd är en mycket mindre utmaning än att ta tillräckligt många riktningar och polarisationer. Praktiskt sveper man snabbt hela frekvensbandet innan man går vidare med nästa riktning/ polarisation. En praktisk utmaning och intressant frågeställning är hur tätt måste man mäta/testa med avseende på riktning och polarisation. 3.2. HEMP Frank Sabath från Bundeswehr Research Institute for Protective Technologies and NBC Protection (WIS), höll ett föredrag “HEMP Clearance of Modern Airfighter (sic)”. Med ”Modern Airfighter” avsågs Eurofighter. Tyskarna tyckte att verifiering av HEMP (High Altitude Electromagnetic Pulse) tålighet skulle kunna ske med numeriska beräkningar och därmed kostnaderna minskas. ”Inget hade trots allt blivit utsatt för HEMP efter Nagasaki.” De brittiska Eurofighter-kollegorna insisterade dock på verkliga tester då de vill kunna använda flygplanet tillsammans med kärnvapen. Testning skedde i fyra steg: 1. Test av utrustning 2. Kopplingsmätningar 3. Full högnivå HEMP testning av flygplan 4. Data analys och värdering Högnivåtestning hade skett upp till 50 kV/m. Kopplingsmätningar hade skett med två polarisationer och 4 orienteringar. Enbart amplitud uppmättes och minimumfas metoden användes för att bestämma fasen. De hade kommit fram till att minimumfas metoden gav en överskattning med en faktor 2-4, men det tog man som en säkerhetsmarginal. Frank Sabath påpekade att man måste vara noggrann med att industrin levererar de test och mätresultat de lovat, och inte bara skickar att intyg på att utrustningen klarar kraven. MEDICINSK UTRUSTNING SAR är engelsk akronym för Specific Absorption Rate, och avser hur mycket effekt som absorberas per viktenhet i den mänskliga kroppen. När det gäller att använda detta mått vid användandet av radiofrekvent strålning gjordes två invändningar: 1. De data som finns är inte tillförlitliga. 2. SAR är ett fysiologiskt mått, när det gäller t.ex. pacemaker är det de fysiska fälten som är relevanta. Electronic Environment #1.2013

EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

MÄNNISKODETEKTION Det var ett antal presentationer från italienska grupper om att finna människor i rasmassor. Silviano Cruciani från L’Aquila universitetet visade hur tidsreverseringsteknik (Time Reversal) kan användas för att detektera UWB-källor i rasmassor. (Tankegången är att människan som skall hittas bär på en radiokälla.) KEMISK K EMISK MILJÖ

THz-TEKNIK Det var ett fåtal presentationer om THz-teknik. Oliver Spathmann från University of Wuppertal visade resultat från försök att värdera THzstrålnings skadlighet för människan. Resultaten var relativt vaga. Det finns flera skäl därtill, det finns hittills få THz-källor och därför är hotet relativt okänt. Det finns liten kunskap om människans materialegenskaper vid dessa frekvenser. Författarna antog att THz-strålning kan moduleras som en Gaussisk stråle och de utnyttjade en Debey material modell. De hade hittat mätdata i litteraturen upp till 100 GHz och de var nöjda med att de kunde få överensstämmelse vid denna lägsta gräns av THz-området. Om tio år anses detta troligen vara en ”dussinpresentation”, men idag intressant att veta lite om ett nytt område. JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA TESTFACILITETER Perry Wilson (N IST, Boulder, CO, USA), Hans Georg Krauthäuser (TU Dresden, Tyskland), Mathias Magdowski (OvG University Magdeburg, Tyskland) och Magnus Höijer (FOI, Sverige) höll en workshop om att jämföra resultat från olika testfaciliteter. Generellt kan sägas att de olika testfaciliteterna används för att karakterisera olika testobjekt, t.ex. i form av immunitetstest och emissionsmätning. De används även för att simulera olika elektromagnetiska miljöer. Generellt kan vi använda de olika testfaciliteterna som komplement till varandra. Ett helt ekofritt rum (Anechoic chamber, AC) och Modväxlande kammare (Reverberation chamber, RC) är ett slags motsatta extremfall. I en AC befinner vi oss i ett rum utan reflektioner, i en RC är alla väggar av metall med hög reflektion. Idag har vi emellertid kommit mycket längre, vi kan utifrån utfallet i en testfacilitet förutsäga utfallet i en annan testfacilitet; måhända inte i en deterministisk mening utan i en statistisk mening. Statistisk och sannolikhetsbeskrivningar kräver ett nytt tänkande, men då föredragshållarna summerade intrycken efter workshopen, påpekade Perry Wilson att han märkt att den allmänna acceptansen för statistiska beskrivningar ökat enormt under de senaste 5-10 åren. ÄNDAMÅLSENLIG TESTNING I MODVÄXLANDE KAMMARE Christopher Holloway (N IST, Boulder, CO, USA), Garth d’Abreu (ETS Lindgren, Austin, TX, USA) och Magnus Höijer (FOI, Sverige) höll en workshop om effektiv testning i Modväxlande kammare. Metoder visades för: Immunitetstest Emissionsmätning Skärmverkansmätning Mätning av antenners verkningsgrad Christopher Holloway sa att en majoritet av deras arbete idag handlar om att simulera olika telekommunikationsmiljöer. Även några försök att mäta risker av elektromagnetisk bestrålning nämndes. Föredragshållarna visade helt öppet de modeller som ligger bakom de utvecklade metoderna för testning och mätning i modväxlande kammare (Reverberation chamber, RC). Undertecknads intryck var att åhörarna tog till sig och förstod dessa metoder. Däremot kan tiden och vanan att implementera de små matematiska rutinerna saknas.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Magnus Höijer Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

13


EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

”EMC-problem från trasiga produkter” KEMISK K EMISK MILJÖ

I förra numret av Electronic Environment uppmärksammades underhåll och service och hur det kan höra ihop med EMC. Ämnet är förmodligen okänt för många som äger och underhåller olika utrustningar. Många är säkert inte heller medvetna att utrustning kan vara trasig och orsaka EMC-problem utan att man vet om det. Trasiga saker kan avge avsevärda störnivåer både utstrålat och ledningsbundet. UTSTÖRD ELMÄTARAVLÄSNING, FRÅN NÄTAGGREGAT Det hela började som ett EMCärende som dök upp hos Elsäkerhetsverket. Det lokala elnätsföretaget på en ort söder om Värmland hade märkt att de fått allt mer problem att avläsa sina elmätare – som kommunicerade via elnätet. Verket var ute i verkligheten tillsammans med elnätsföretaget och ett antal av deras kunder. Det visade sig att några störkällor hade återkommit lite väl ofta och det handlade då om små switchade nätaggregat till digitalboxar för marksänd teve. Nätaggregaten hade fungerat bra i flera år men på ålderns höst, dvs. efter några år, började de störa. I extremfallen kunde ett enda litet nätaggregat stoppa avläsningen i ett villaområde. För ägarna kom det som en överraskning att de orsakade störningar, de hade inte noterat några problem. Med hjälp av en radio för mellanvåg gick det relativt lätt att lokalisera störkällorna och det stod klart att problemet var ledningsbundna störningar. Frågan är varför nätaggregaten börjat störa. Nätaggregaten var CE-märkta och hade uppenbarligen fungerat bra från början. Elmätarkommunikationen använder frekvenser under 100 kHz.

14

EMC-MYNDIGHETEN DRABBAD AV EMC-PROBLEM I ett av verkets konferensrum blev det plötsligt störningsproblem. I ett rum i närheten görs ibland enklare EMC-prov och även där blev det störningsproblem, redan innan provobjekt spänningssatts fanns störningar. Den skyldige var ett litet switchat nätaggregat till videokonferensanläggningen. Det hade börjat störa helt plötsligt.

Figur 1. De tre nätaggregaten.

Figur 2. Bild på utbytt (felaktig) kondensator. Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

UNDERSÖKNING AV NÄTAGGREGAT Nu vaknade intresset att kolla lite mer på nätaggregaten, varför hade de börjat störa? Nyfikenheten växte sig starkare och nätaggregaten bröts isär. Den första felsökningen inleddes okulärt och det blev snabbt uppenbart att elektrolyterna (reservoarkondensatorer) efter den inledande likriktaren i samtliga nätaggregat inte såg friska ut. På diverse internetforum kan man läsa om otaliga problem där dåliga elektrolyter har drabbat elektronikbranschen och saker på kort tid gått sönder. Den som googlar efter ”bad caps” eller ”capacitor plague” hittar massor att läsa. Mängder av elektronikprylar har upphört att fungera men EMC har inte nämnts. MÄTNINGAR AV STÖRNIVÅ Med en spektrumanalysator och en Electronic Environment #1.2013


s.k. LISN kontrollerades nätaggregaten och störnivån på nätkabeln var långt över relevanta krav i ett mycket stort frekvensområde. Eftersom vi intresserade oss för hur elmätarkommunikationen påverkades utsträcktes frekvensområdet en bit under de 150 kHz som normalt är den nedre gränsen. Signalerna var mycket ostabila och varierade avsevärt med belastningen. Även utspänningen var ostabil men de flesta anslutna digitalboxarna hade fungerat ändå, troligtvis är inte matningsspänningen så kritisk pga. intern stabilisering. UTBYTE GAV RESULTAT Störnivån mättes upp igen efter utbyte av dåliga kondensatorer och nu hände det verkligen saker. Efter bytet var störnivån en bråkdel av den ursprungliga och även utspänningen var stabil. Skillnaden i störnivå låg mellan 10 – 40 dB. ORSAKER TILL FELEN Det får anses vara allmänt känt att elektrolytkondensatorer lever ett hårt liv i switchade nätaggregat och det är viktigt att konstruktören både väljer lämpliga

Figur 3. Den övre (vita) kurvan visar aggregatet före reparation. Den undre visar tydligt hur mycket lägre störnivån blir efter byte av kondensator. Skillnaden blir 10 – 40 dB beroende på frekvens. Störst blir skillnaden på lägre frekvenser. I bägge fallen var aggregatet belastat.

komponenter av god kvalitet och designar vettigt. Bra kylning är avgörande för livslängden. Slutsatser och kommentarer Det är intressant att notera hur en produkts EMC-egenskaper så totalt kan ödeläggas av åldrade komponenter. Elektrolytkondensatorer anses normalt inte vara

någon EMC-komponent men har uppenbarligen en stor inverkan. Produkterna fungerade trots allt tillräckligt bra så användarna märkte aldrig att något hade hänt. Med tanke på den enorma mängd switchade nätaggregat, och även annan elektronik som bygger på sådan teknik, som finns i ett

EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

vanligt hem kan man bara spekulera i vilken potential för EMCproblem som finns och säkert existerar en del problem också. Henrik Olsson Avdelningen för anläggningar och installatörer henrik.olsson@elsakerhetsverket.se

SkäRMNINGSTEkNIk

www.emp-tronic.se Electronic Environment #1.2013

www.scratch.se

• Nyckelfärdiga dämpade skärmade mäthallar. • Avlyssningssäkra mötesrum. • Skärmrum för datasäkerhet med normal kontorsmiljö. • Skärmningsmaterial för egenmontage: Dörrar, fönster, absorbenter, ferriter, filter, packningar, skärmväv. • Skärmade mätlådor för GSM-, DECT-, RADIO-provning. • EMC-provning i eget EMC-lab. • EMC-mätutrustning, förstärkare, antenner, receivers mm. EMP-Tronic AB – STOCkHOLM Centralvägen 3, SE-171 68 Solna Tel +46 727-23 50 60

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Emp-tronic AB – HELSINGBORG Box 13060, SE-250 13 Helsingborg Tel +46 42-23 50 60

15


EMC

ESD

‌Sabine Alexandersson, som fĂĽtt Kockums jubileumsfonds utmärkelse fĂśr slit, nit och snille.

Hallü där...

MEKANISK MILJĂ–

TERMISK MILJĂ–

MJUKVARA

HĂ…RDVARA

PROVNING

UTBILDNING

Hur känns det att ha fĂĽtt den här utmärkelsen? – Roligt! Det är roligt att EMC kommer upp pĂĽ agendan. PĂĽ ubĂĽtsomrĂĽdet har EMC varit lite styvmoderligt hanterat. UbĂĽten är ju en sluten volym och är därfĂśr rätt skyddad. Men nu bĂśrjar man inse att man kan hĂśja prestandan även pĂĽ en ubĂĽt genom att ta hänsyn till EMC.

KEMISK K EMISK MILJĂ–

Berätta, vad fĂĽr du utmärkelsen fĂśr? – Främst handlar det väl om att jag synliggjort det här omrĂĽdet. Jag har jobbat nära vĂĽra slutanvändare sĂĽ att de ocksĂĽ fĂśrstĂĽr vad man kan ĂĽstadkomma. Jag gĂĽr ju runt här pĂĽ jobbet och lägger mig i allt mĂśjligt. En ubĂĽt har Ăśver 200 olika system och jag är inne och petar i dem alla.

Foto: Kockums

Vad är speciellt med att jobba med EMC pĂĽ ubĂĽtar? – FramfĂśr allt att ubĂĽten är känslig i frekvenser där man oftast inte behĂśver bry sig. En ubĂĽt har sensorer i frekvensomrĂĽden

där fartyg och flygplan inte pĂĽveras. Sen är det ocksĂĽ speciellt att hela produkten är sĂĽ komplex. En ubĂĽt är verkligen nĂĽgot utĂśver det vanliga. Det är spännande att fĂśrsĂśka fĂśrstĂĽ ubĂĽtens väsen. Hur den fungerar. I en intervju sa du fĂśr ett tag sedan att EMC är ett väldigt speciellt omrĂĽde, och att man "mĂĽste vara beredd pĂĽ att känna sig korkad minst en gĂĽng om dagen pĂĽ jobbe". Vad menade du med det? – EMC pĂĽ ubĂĽtar är väldigt komplext. Jag stĂśter pĂĽ nya och oväntade problem hela tiden. Det är sĂĽ mycket att ta hänsyn till, sĂĽ mycket att tänka pĂĽ. Det gäller att vara Ăśdmjuk infĂśr ubĂĽten. Det är spännande. Framtiden. Vad är mest spännande framĂśver? – Att vi kanske fĂĽr mĂśjligheten att bygga nästa generations ubĂĽtar. Det vill säga en helt ny ubĂĽt med mycket ny teknik. Det hoppas jag pĂĽ. Tänk bara pĂĽ en sĂĽdan sak att framtidens ubĂĽtar inte kommer ha periskop utan kameror istället. Mattias Hagberg

'LQ OHYHUDQW|U DY XWUXVWQLQJ RFK VHUYLFH LQRP (0& (OVlNHUKHW RFK 7HPSHUDWXU )XNW 9LEUDWLRQ

(/6b.(5+(7

(0&

7(03 )8.7 9,%5$7,21

3UR[LWURQ $% LQIR#SUR[LWURQ VH ZZZ SUR[LWURQ VH

16

Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ w ww.ee-guiden.se

Electronic Environment #1.2013


EMC-TESTUTRUSTNING

COMTEST SKÄRMADE RUM och EMC HALLAR Vi levererar och installerar SKÄRMADE RUM , ”REVERBERATION CHAMBERS” , EMC-hallar och HÖGPRESTERANDE POLYSTYREN ABSORBENTER från COMTEST ENGINEERING BV och DMAS BV, Dutch Microwave Absorber Solu ons The Netherlands. Det omfattar kompletta installationer från s.k. nyckelfärdiga anläggningar, EMC hallar till skärmade rum, dörrar, filter etc. Efter installation av skärmen kontrollmäter vi utlovad dämpning och garanterar specificerade egenskaper. Vi har utrustning till 40GHz för kontroll av EMC hallens prestanda, som naturligtvis även kan kontrolleras av tredje part. Anläggningar finns bl.a. hos SP i Borås, Intertek i Stockholm och DELTA i Danmark.

DMAS

DMAS (Dutch Microwave Absorber Solutions) Spec. Material Dimensions Weight Color Frequecy range Fire Retardancy Humidity resistance Product life Power Handling

Description Closed-cell polystyrene (EPS) 1200*600 450mm (l*w*h) 4.1 kg (5.7 kg/m2) Dark Grey 20 MHz - 40 GHz ISO 11925-2 class E No deterioration from moisture >25 years 500 W/m2

EMC Hybrid Polystyren Absorbent EHPA-612-T45 En Europeiskt tillverkad absorbent av polystyren med frekvensområde 30 MHz – 40 GHz, även anpassad för att monteras med ferritplattor för de lägre frekvensområdena. Konerna monteras asymmetrisk för att bättre efterlikna verkligheten. DMAS är självklart både REACH och ROHS godkänd. För mer information besök oss gärna i CE-BIT:s monter på plats: VH01:03.

2013

Ny mätplats i Stockholm för ledningsbundna EMC märningar, ESD, Burst, Surge, Power Failure och Bulk-Current Injection. PRÖVA OSS OCH PROVA HOS OSS – DET LÖNAR SIG! CE-BIT - Box 7055, 187 11 Täby, Sweden - Tel: +46 8-735 75 50 - Fax. +46 8-735 61 65 - E-Mail: info@cebit.se - www.cebit.se


ic n tro ars c le 0 m e pรฅ 9 - 2 s s See it before you CE it! รถk o ent 1 s Be ironm v en 4-axlig EMC-Scanner fรถr emissionsoch immunitetsmรคtningar Sluta gissa! Gรถr objektiva jรคmfรถrande mรคtningar och se dina stรถrkรคllor som 2D och 3D bilder. Detectus AB - Hantverkargatan 38B, 782 34 Malung - Tel: +46 280 41122 - Fax: +46 280 41169 - Web: www.detectus.se

4EMPERATUR

&UKT

6IBRATION

5GNAR

,ABO4EST !" MARKNADSFyR OCH UNDERHkLLER UTRUSTNINGAR TILL LAB OCH PRODUKTIONSAVDELNINGAR INOM MILJyTkLIGHET TEST OCH ViRMEBEHANDLING 18

,ABO4EST !" WWW LABOTEST SE INFO LABOTEST SE


Be en sök o vir mars, 2013, Stockholmsmässan, Älvsjö on ss19-20 p me å e lec nt 19 t - 20 ronic ma rs

Nu är det dags att boka konferensbiljett... ...till årets höjdpunkt inom EMC, ESD, energilagring och miljötålighet för elektronik

19-20 mars 2013 på Stockholmsmässan, Älvsjö

Abstracts.......... sid 20 Föreläsare........ sid 23 OBS! Preliminärt konferensprogram och hallplan hittar du i medföljande bilaga, samt på www.electronicenv.se

Arrangör:

Intressenter:

2013 Electronic Environment #1.2013

Boka din konferensbiljett på www.electronicenv.se Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

19


Abstracts, Electronic Environment 2013 LOKAL A: PROVNING & SIMULERING: MILJÖTÅLIGHET: A1:1 Vad är miljötålighet? Mårten Solman, SEES

Miljötålighetsteknik – för bättre livslängd och funktion hos produkter! Miljötålighetsteknik är det teknikområde som omfattar metoder att säkerställa och utvärdera produkters tålighet mot miljöpåverkan t.ex. • Klimatmässig (fukt, temperatur, korrosion) • Kemisk (luftföroreningar, salt, korrosion) • Mekanisk (vibrationer, stötar, nötning) • Elektrostatiska och elektromagnetiska fält Under föredraget kommer Mårten att gå igenom grunderna i miljötålighetstekniken, och berätta om SEES, The Swedish Environmental Engineering Society, samt SEES bok om miljötålighetsteknik ”Environmental Engineering Handbook”. SEES, grundades 1985 som ett kontaktorgan för företag och institutioner som är verksamma inom eller har intresse för miljötålighet. SEES, vars svenska namn är Svenska Föreningen för Miljötålighetsteknik, är en branschgrupp inom Teknikföretagen. SEES vill understödja miljötålighetsteknikens utveckling i Sverige, framför allt vid medlemsföretagen. Det sker främst genom den kunskap som företagens representanter kan tillägna sig genom att delta i SEES verksamhet. SEES hjälper företagen att nå sina mål genom att möta deras behov av kunskap och erfarenheter inom miljötålighetstekniken. Syftet med SEES är att: • Utveckla och främja miljötålighetstekniken i Sverige • Fungera som kontaktorgan mellan föreningens medlemmar • Företräda teknikområdet nationellt och internationellt • Informera om nyheter inom miljötålighetstekniken

PROVNING & SIMULERING: MILJÖTÅLIGHET: A1:2

Hur vibrationsprovas Li-jon batterier för el- och hybridbilar? Gunnar Kjell, SP Under de senaste åren har flera standarder och metoder för provning av Li-jon batterier tagits fram. Exempel på standarder är ISO 12405-1:2011, IEC 62660-2, SAE J2380 och ECE R100. De riktar sig främst mot hela batteripack och delsystem men även mot enskilda celler. Standarderna föreskriver olika slags vibrationsprovningar med olika laddningsnivåer och olika frekvensområden, vilket kan tyda på att syftet med standarderna varierar. Tyvärr framgår det inte alltid i standarden vilket syfte som avses.

PROVNING & SIMULERING: MILJÖTÅLIGHET: A1:3

Nya vibrationskrav; behov av längre slaglängder Göran Jansson, SAAB Bofors Testcenter. Thomas Lindell, Proxitron

PROVNING & SIMULERING: MILJÖTÅLIGHET: A1:4

Accelerated Life Testing – Classic or CALT Susanne Otto, DELTA Accelerated life testing, when correctly applied, is a valuable tool for product development and reliability engineering. Classic accelerated life testing based on acceleration models and acceleration factors are used to predict the “lifetime” for a given product in a predefined use environment. When correctly applied it is a valuable tool for the reliability engineering parts of the product development and provides understanding of product performance at different stress levels at the same time. Further, this knowledge can be applied in determination of derating strategy and design optimisation. However, no single acceleration model can address all possible failure mechanisms of complex manufactured assemblies and products. CALT (Calibrated Accelerated Life Testing) is a single or even two stressor analysis and test strategy used to predict a product’s lifetime. The CALT method focuses on situations needing extensive time compression, thus requiring significant extrapolation. The desire to combine “fast learning cycles” in testing with “calibration to reality” is the fundamental underlying objective. However, it should be borne in mind that only wear out failure mechanisms can be addressed with accelerated life testing since they are time dependent in the way that is assumed in the acceleration models commonly used. This does not apply to overstress failure mechanisms. Rather, they depend on the short term absolute stress level and should be addressed using relevant “overstress” test methods such as HALT. The presentation gives an overview of the methods for design and execution of accelerated testing with focus on applicability, advantages and disadvantages of the methods. Cases are included to exemplify the application of the methods. The cases describe classic acceleration testing performed on electronic meters utilizing acceleration of an electrical parameter i.e. ESD and CALT performed on a power generation system.

PROVNING & SIMULERING: EMC: A2:1

Kan simulering ersätta provning? Jan Carlsson, SP Numeriska simuleringar har under lång tid med framgång använts inom antennområdet, frågan är hur situationen ser ut för EMC. Enklare problemställningar kan simuleras och bidra med viktiga kunskaper, men har tekniken kommit så långt att simulering kan ersätta EMC provning?

PROVNING & SIMULERING: EMC: A2:2

EMC – vad är det vi vill uppnå? Sabine Alexandersson, Kockums EMC, det vill säga att elektriska komponenter skall kunna arbeta i närheten av varandra utan att störa eller störas av varandra, är något vi alla strävar efter. Men när har vi uppnått det? Är det när produkten klarar alla tester? Kan man vara säker då, och hur gör man om själva slutprodukten är så beskaffad att det är omöjligt att få in

den i en mätkammare? Detta föredrag är tänkt att behandla lite annorlunda sätt för att försäkra sig om att en produkt är elektromagnetiskt kompatibel innan man släpper den till kund.

PROVNING & SIMULERING: EMC: A2:3

Diagnostic methods based on CE and other measurements Torsten Nilsson, SAAB AB Examples of diagnostic measurements are presented. For example the possibility to predict the radiated emission from a device based on CE measurements. The methods and some practical results are discussed.

PROVNING & SIMULERING: EMC: A2:4

Accelerated EMC Overstress Test using Reverberation Chamber Per Thåstrup Jensen, DELTA New opportunities for accelerated electrical tests using multi-axis, high amplitude electromagnetic fields. Overstress testing has proved useful as a testing technique for mechanical and climatical parameters for some decades. Overstress testing using high amplitude electromagnetic fields is not very common, perhaps as it is costly to establish very high electromagnetic field strengths, and as the product developers are reluctant to view the very high field strengths as being a real threat to product performance because the extreme field strengths are seldom observed in real life electrical environment. The presentation provides an overview of the testing environment (the reverberation chamber located at DELTA, Aarhus), the test philosophy, the testing capability and the practical aspects of performing an overstress test in an EMC reverberation chamber. Examples of practical test schemes, data and results are given.

PROVNING & SIMULERING: EMC: A2:5

Common mode issues in cables and connectors Ingvar Karlsson, Ericsson The data transfer speed increases in the communications between equipments. Electrical links is used as transfer media in many applications. The emission from those electrical links can be high if not properly designed. The demand on shielding effectiveness of cables and connectors is high for high speed links. One severe source of electromagnetic emission is origin from common mode signals in the link. In this presentation different types of common mode sources will be discussed. Also the coupling from common mode current to radiated emission etc will be discussed.

PROVNING & SIMULERING: EMC: A2:6

Can I still use my conducted immunity EMC- test equipment? Nicholas Wright, EMC Partner AG Since the 1980s the IEC (International Electrotechnical committee) have been developing a series of standards which describe EMC (Electro Magnetic Compatibility) phenomena. These documents have formed the basis for a whole series of standard documents ranging from environmental description, through individual phenomena to specific product standards. Introduction of CE marking within the single European market around 1994/95, saw a rapid increase in interest and activity around these standards. IEC standards translated into EN (Euro Norms) by CENELEC are a legal requirement for goods sold within the EU (European Union). Time and technology moves on. What was relevant in the 1980s has been superseded by new technologies. To keep pace with the rapidly changing technologies, the standards have had to change. The IEC basic phenomena documents are all undergoing revision to make them more relevant to the needs of today’s market.

FORDON: ENERGILAGRING: A3:1

Batterier - vad händer härnäst? Maria Wesselmark, Intertek Dagens snabba produktutveckling ställer allt högre krav på batteriteknologin. Detta gäller såväl el- och hybridbilar som portabel elektronik i form av datorer och smart phones men även andra marknader. Utvecklingen av nya batteriteknologier, den växande marknaden samt nya användningsområden medför även att relevanta standarder måste tas fram och vidareutvecklas. Hur ser det ut inom dessa områden idag och vad händer härnäst?

FORDON: ENERGILAGRING: A3:2

Evaluating EV batteries Experience within SmartBatt Karin Davidsson, SP The objective within SmartBatt, an EU-project within the 7th Framework Programme, is to develop and proof an innovative, multifunctional, light and safe concept of an energy storage system which is integrated in the pure electric car’s structure. The main challenges of this smart integration are the combination of lightweight design with a high safety level against all kinds of hazards, the optimization of functions and the intelligent design of interfaces to various on-board systems. The project is a cooperation of nine partners: AIT Mobility (Austria), AIT LKR (Austria), Axeon (UK), Fraunhofer (Germany), Impact Design Europe (Poland), Ricardo (UK), SP Technical Research Institute of Sweden (Sweden), TUG (Austria) and VW (Germany). This paper presents some of the experiences made during tests on the SmartBatt prototype performed at SP Technical Research Institute of Sweden.

FORDON: ENERGILAGRING: A3:3

Experimental investigation of standard drive cycles in a flywheel based propulsion system Johan Lundin, Uppsala Universitet There is a global interest in electric vehicles, because of concerns about future oil supplies and the need to reduce emissions of green house effect gases [1]. The transport sector is responsible for 20% of the overall carbon dioxide emissions in the EU. Our research focuses on efficient energy storage for electric vehicles. A new electric drive line based on a kinetic energy storage unit is under development. The flywheel project at Uppsala University has its novelty in the driveline topology which is divided in two different power and voltage levels. The High-Power (HP) side is connected to wheel motor and the Low-Power (LP) side is connected to the battery. The key component of this system is a Two-Voltage-Level-Machine (TVLM), with stator windings arranged to divide the system in two different voltage levels, similar to an electric transformer (“power transformer”). In this configuration, an efficient system which handles the power developed during fast dynamical processes is provided. This permits the recovery of braking energy with high efficiency while the battery is protected against transients, increasing its life time. A small scale experimental set-up of a driveline, from power source to traction motor, has been constructed and is operational at Uppsala University. The driveline is able to source relatively constant DC power, while delivering high power transients to the traction motor. Recently, a shaft interconnection to control the torque and speed of the traction motor of the system output has been implemented. In this way, it is be possible to create an experimental environment closer to the real situations and simulate controlled loads, including standard drive cycles. In this work, tests with the American standard drive cycle (Federal Test Procedure - FTP72) and the New European Drive Cycle (NEDC) have been performed.

FORDON: EMC: A4:1

EMC consequences in cars due to modern technologies Björn Bergkvist, Volvo Cars Let us take a look in the rear mirror and see the technology used in the first Volvo S80 introduced

20

Electronic Environment 2013, på Stockholmsmässan, Älvsjö. 19–20 mars 2013 Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

20 Electronic Environment #1.2013


back in 1998. What has happened in society the last 10 to 15 years that has influenced the development of the vehicle's electrical system? How has Volvo Cars adapted to the new demands from customers and society? The C30 Electric, the coming V60 hybrid, new safety and vehicle infotainment functions that require modern faster communication bus technologies and more computer performance. What are the coming technologies and what are the Electromagnetic Compatibility consequences of all this?

FORDON: EMC: A4:2

EM-Simulations of Electrical Vehicles Built of Lightweight Materials Ulf Carlberg, SP We investigate crosstalk between cables, radiated emission, and coupling from cables to antennas in a simplified vehicle model. In particular we investigate the effect of using lightweight materials instead of metal in the car chassis. Computer simulations of this are done in CST, and in the conclusion we present design guidelines for cable placement.

FORDON: EMC: A4:3

EMF/EMC Measurements on Motor Controllers for Electrical Vehicles Jan Carlsson, SP Conducted as well as radiated emission measurements on motor controllers for electrical vehicles in both time- and frequency domains will be presented. Special considerations that need to be addressed when measuring in the time domain will be discussed and how peaks in the frequency domain can be identified in the time domain demonstrated. The correlation between conducted and radiated emission measurements will also be demonstrated and results for low power 48 V systems as well as high power high voltage systems will be presented.

FORDON: EMC: A4:4

Vilken verklighetsanknytning har EMI-kraven inom personbilsindustrin? Mikael Johansson, EMC Services Personbilsindustrin har under lång tid haft kravställning på EMI som är hårdare jämfört med många andra industriinriktningar. Kravnivåerna är på vissa områden strängare än vad man har inom militära applikationer. En personbil är per definition mobil och kan därmed hamna i vitt varierande elektromagnetiska miljöer plus den egenalstrade EMI:n. Men är de krav som ställs relevanta mot dagens elektromagnetiska samhälle och de säkerhetskrav som ställs för fordonets beteende på vägarna?

FORDON: MILJÖTÅLIGHET: A5:1

Laplace-processer för modellering av vägojämnheter Pär Johannesson, SP Gaussiska lastbeskrivningar används ofta för att modellera miljölaster, t ex våghöjder, vindstyrka och vägprofiler. Dessa modeller är oftast bara giltiga för korta sektioner. För vägprofiler är korta sektioner, säg 100 m, väl modellerade av en Gaussisk process, medan längre sektioner, säg 10 km, innehåller kortare irreguljära sektioner, vilket inte kan modelleras med en Gaussisk process. Detta beteende kan fångas av Laplace-processen, som kan beskrivas som en Gaussisk process med slumpmässigt varierande varians. Laplace-processen kan således ses som en generalisering av en Gaussisk process. Exempel på modellering av vägprofiler kommer att presenteras. Speciellt demonstreras hur en vägprofil kan rekonstrueras baserat på mätningar av index för vägojämnhet, närmre bestämt från en sekvens av IRI (International Roughness Index) för sektioner på 100 meter.

FORDON: MILJÖTÅLIGHET: A5:2

MAAC-projektet, redovisning och resultat Swedish Environmental Engineering Society

LOKAL B: INDUSTRIELL MILJÖ: EMC: B1:1

The Smart Grid is becoming reality. Are there test standards for this? Nicholas Wright, EMC Partner AG The smart grid is everywhere. In magazines, newspapers, on TV. But what is it? The smart grid is more a concept than physical entity, although there are physical components required to bring it to reality. What is required to test this spectre? Are exsisting test standards relevant? A lot of work is being expended in realizing the first steps to a smart grid, but without proper regulation and testing none of it can become reality. Pressure from politicians, manufacturers and power companies is growing. The need for relevant standards is upon us. Who will respond to this call?

INDUSTRIELL MILJÖ: EMC: B1:2

WLAN IEEE 802.11 i industriella miljöer – en riskabel strategi Per Ängskog, José Chilo, Högskolan i Gävle WLAN är förmodligen den vanligaste trådlösa installationen inom våra industrier idag. Vad få inser är att den lösning de valt i första hand är avsedd för användning i kontorsmiljö med helt andra krav på säkerhet och robusthet.

INDUSTRIELL MILJÖ: EMC: B1:3

Challenges and Conditions for Wireless Machine-to-Machine Communications Peter Stenumgaard, FOI Wireless solutions are rapidly growing in machineto-machine (M2M) communications in industrial environments. These environments provide challenging conditions in terms of radio wave propagation as well as electromagnetic interference. In this paper, results from characterizing such radio channel properties are summarized to provide some fundamental guidelines for the choice of wireless solutions in industrial environments. In conclusion, it is of great importance to know how industrial processes react upon time delay in the data transfer. Furthermore, to know how the radio interference environment look like and finally how different wireless technologies react upon interference. If these steps are followed, we minimize the risk of unforeseen expensive disturbances in industrial processes.

INDUSTRIELL MILJÖ: EMC: B1:4

Tillsyn, marknadskontroll och installationer inom EMC H Olsson, M Gustavsson, Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket berättar om tillsynsarbete, både om elektriska installationer och produkter, med några exempel från verkligheten.

INDUSTRIELL MILJÖ: ESD: B2:1 ESD i industriell miljö

INDUSTRIELL MILJÖ: ESD: B2:2

Andtändningsrisker i industriell miljö Dag Stranneby, Örebro Universitet The risks caused by Electrostatic discharges (ESD), where electronic components may be damaged in Electronic production and testing facilities, are well known. ESD however, also presents problems and major risk in many other industrial environments, for instance Chemical Process plants. This presentation is an overview of ESD related problems in general.

INDUSTRIELL MILJÖ: ESD: B2:3

Sources in a production line (SMT) and Solutions against ESD-Requirements today and in the future Hartmut Berndt, B.E.STAT European ESD The structures of electronic components become smaller. 5 volts or smaller voltage of an electrostatic charge are enough to damage or change the

structures in small electronic components. The structures will achieve such small dimensions, so electrostatic charges can cause permanent damages. In the year 2024 the sizes of the electronic components will be less than 10 nm. Electrostatic charges of 0,1 nC and electrostatic fields of 10 V/cm will be enough then to damage ESDS permanently.

INDUSTRIELL MILJÖ: MILJÖTÅLIGHET: B3:1

automotive methodology used for railway construction noise applications Ian Black, m+p international Ltd The presentation will introduce the methodology of hybrid test modelling in vehicle noise and vibration engineering (NVH) to rank and control the contributors to interior noise. The measurement techniques will be described. The application of this hybrid test modelling approach to the rail construction industry will be described including the method used to predict excavation noise and its benefits to the civil engineering operations.

INDUSTRIELL MILJÖ: MILJÖTÅLIGHET: B3:2

Framtagande av provningsspec: Vibrationsprovning av styrelektronik i stötig miljö Gunnar Kjell, SP Föredraget handlar om att ta fram en provningsföreskrift för styrelektronik som skall monteras i ’stötig’ miljö. En tidsforcerad provning måste göras. Då elektroniken kommer att ha många driftstimmar i den stötiga miljön måste provningen visa att påkänningarna är lägre än konstruktionens utmattningsgräns. Men provningen måste även visa att det inte blir någon felfunktion vid de höga accelerationstoppar som förekommer. Fatigue Damage Spectrum och Extreme Response Spectrum är därför lämpliga analysmetoder. Eftersom provningen skall visa att påkänningarna är lägre än utmattningsgränsen och Fatigue Damage Spectrum normalt används för att visa att en utrustning har en viss livsängd får analysen göras lite annorlunda än i normalfallet. Föredraget visar hur man med sinusexcitering, sine-on-random eller stötprovning kan säkerställa att utmattning i verklig drift inte kommer att ske.

KVALITETSSÄKRING: MILJÖTÅLIGHET: B4:1

Ökat produktvärde och stärkt varumärke med miljöålig elektronik Roger Källberg, Intertek Producenter av elektronikprodukter lever i en värld med stenhård, global konkurrens. Att positionera sin produkt på marknaden och få den att stanna där är en tuff utmaning. Att upptäcka konstruktionsbrister och minimera risken för reklamationer kan vara ett sätt att bygga sitt varumärke. Men hur prioritera miljötålighet i dagens samhälle, där teknikutvecklingen går rasande snabbt och konsumenter börjat vänja sig med att ständigt erbjudas uppdaterade modeller?

KVALITETSSÄKRING: MILJÖTÅLIGHET: B4:2

LED’s – the Cool New Thing Jussi Myllyluoma, EG Electronics LED’s are the Newest and Coolest thing that the lighting industry has seen for a century. But this is not an industry used to working with electronics – and to all practical intents and purposes, LED’s are electronics, with all the attendant implications pertaining to thermal management requirements: waste heat, temperature sensitivity, cooling design requirements, etc. In this lecture, we will regard LED’s from a thermal management perspective.

KVALITETSSÄKRING: MILJÖTÅLIGHET: B4:3

LED’s – the Hot New Thing Jussi Myllyluoma, EG Electronics Cool as they are, LED’s still generate heat, and given the fact that LED’s have particular cooling requirements that place them apart from other lighting technologies, how would one go about designing lighting that satisfies those requirements – or the other way around, how can we apply the electronics industry’s thermal management tool box on lighting applications? In this lec-

ture, we will regard thermal management solutions from an LED perspective.

KVALITETSSÄKRING: MILJÖTÅLIGHET: B4:4

Miljötålighet och kvalitetssäkring Swedish Environmental Engineering Society

ELKVALITET: EMC: B5:1

The use of zipper tubes in electrical installations Torsten Nilsson, SAAB AB Findings from a real case are presented. What zipper tubes can mean for the overall EMC philosophy, what level of shielding can be expected, and also some results from characterizing measurements.

ELKVALITET: EMC: B5:2

Safety in medical electrical equipment starts with the supply of power input Paul Radovinvoc, Schurter Schweiz Electrical equipment used in medical technology must not place patients or medical staff in danger. This, in turn, requires that designing safe equipment starts at the point where the power is supplied. Power connectors and power entry modules with or without a power-line filter must fulfill the requirements of the base standard for medical electrical equipment, IEC/UL 60601-1.

DC-NÄT: EMC: B6:1

Phenomena and Disturbances in AC and DC Networks and Their Simulation in Laboratory Adrian Matoi, EM Test AG As the number and complexity of applications concerning one phase and three phase supply networks, this paper proposes an overview of phenomena and disturbances occurring on the lines. Disturbances occurring in AC supply networks, harmonic and inter-harmonic signals, frequency variations and voltage fluctuations are described in IEC 61000-4-13; -14; -27 and -28 normative. In IEC 61000-4-17 and -29 are described DC supply networks and related disturbances as DC-Ripple, voltage variations and interruptions. After establishing parameters and origins of relevant phenomena, test procedures according to norms are clarified. Experimental determinations are utilized in order to assess the behavior of different electric/electronic devices and procedures for functional optimization are pointed out. The analysis on test and measurement methods utilized in military and avionics industries will provide relevant data as well as solutions regarding simulation of disturbances on supply lines.

DC-NÄT: EMC: B6:2

DC-nät är smart grid John Åkerlund, Avbrottsfria Kraftnät UPN AB Likström är en bättre produkt än växelström för elektronisk last. Utredning av ett mikro DC-nät i Glava Hillringsberg – ett smart grid.

LOKAL C: SÄKERHET & FÖRSVAR: EMC: C1:1 EMC i militära fordon Petter Gärdin, SAAB AB

Behovet av att förflytta sig har alltid varit ett viktigt moment i militär verksamhet. Genom historien har det alltid funnits olika sätt att förflytta sig. När Carl Benz byggde de första bilarna så upptäckte militären direkt att detta skulle kunna ge en fördel för den egna försvarsmakten. Man eftersträvar ju alltid att få ett övertag genom att bli ännu mobilare och snabbare vid förflyttningar. Militär verksamhet är en hierarkisk, dvs. att det finns alltid någon som bestämmer vad som skall utföras. Klanhövdingen skrek ut sin vilja på slagfältet för att se till att hans tänkta erövringar lyckades. Kungen red främst och ledde sin här vid fälttågen. I samtliga fall så är det frågan om att kunna leda sina styrkor på ett sätt som ger en ge-

Boka din konferensbiljett på www.electronicenv.se Electronic Environment #1.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

21


mensam styrka. De viktiga parametrarna vid de flesta exempel på militär verksamhet är alltså mobilitet och ledning. Ledning kräver information för att rätt beslut skall kunna tas för att nå framgång. Ordonnanser användes tidigare för att sprida budskapet om taktiska beslut vilket inte var ett alltför snabbt sätt att överföra information. I moderna tider så har utvecklingen av radio medfört att det går att nå många otroligt fort och svängningar i det taktiska läget förändras snabbt. Det moderna militära scenariot består då till största delen av många mobila enheter som hela tiden kommunicerar med ledningen för att snabbt kunna utnyttjas effektivast.

SÄKERHET & FÖRSVAR: EMC: C1:2

Helikopterlandning på fartyg Barbro Nordström, FMV Inför Sveriges engagemang i Adenvilen med HMS Carlskrona och helikoptrar, som använde fartyget som flygplats genomförde FMV:Test&Evaluering en validering under våren 2010. Under hösten 2012 fortsatte valideringen med flygplats på fartyg på Korvett typ Visby. Det som validerades var flygplatsfunktionen på fartyget med kraft och tankningsmöjlighet samt start och landning av helikoptrar på fartyg. En stor del av uppdraget för FMV:Test&Evaluering var att bestämma den tillåtna enveloppen för landning avseende vindhastighet, våghöjd och vindriktning relativt fartyget. För att kunna genomföra denna validering måste en elmiljöbedömning vara gjord för säker samfunktion mellan fartyg och helikopter.

SÄKERHET & FÖRSVAR: EMC: C1:3

Measurements of Cable Shielding in Reverberation Chamber to Meet HPM Requirements – Detection of Deficiencies and Design Flaws Tony Nilsson, SAAB AB This paper describes the test results and methodology which can be used to achieve a balanced overall shielding effectiveness (SE), focusing on cables. Reverberation Chamber (RC) measurements has been used to investigate the SE properties of the cable against High Power Microwaves (HPM). Different cable types i.e. different shield structures, number of shields, different connectors and cable length, have been investigated. In particular has the addition of an external braided shield been investigated. The lessons learned and the results are to be apart of a guideline for the protection and verification of hardness against HPM.

SÄKERHET & FÖRSVAR: EMC: C1:4

The lecture highlights a number of aspects pertaining to where and how electronics thermal management may and must be applied in order to enable electronics on the battlefield.

Hotet från mikrovågsvapen med extremt höga uteffekter, HPM, började på allvar uppmärksammas under slutet av 1980-talet. Rapporter började då dyka upp om att USA och Sovjetunionen satsade betydande belopp på FoU inriktad mot denna typ av vapen. Sedan dess har satsningar tagit fart även i andra länder, däribland Sverige. Idag betraktas USA, Ryssland, Kina och Västeuropa vara ledande men även länder som Iran, Nordkorea och Israel pekas ut som aktiva inom området. Omfattande FoU har under många år bedrivits inom områden som verkan av HPM på komponenter och system, skyddsmetoder och verifiering av tålighet. I det senare fallet har avsevärda insatser gjorts vad gäller utveckling av metoder för analys samt av mät- och provningsmetodik. I Sverige kom redan i slutet av 1980-talet en mycket ambitiös verksamhet igång, både inom försvarsindustrin och inom försvarets myndigheter. En ganska färsk bekräftelse på att HPM-vapen, även utanför NATO-familjen, nu är fältmässiga och alltså utgör ett hot mot militära, och civila, system är att krav på tålighet införts i amerikanska MIL-STD-464C och i STANAG (NATO Standardization Agreement).

TELEKOM: EMC: C3:1

HPM – Ett realiserat hot Mats Bäckström, SAAB AB

SÄKERHET & FÖRSVAR: EMC: C1:5

Guideline for HPM Protection and Verification Based on the Method of Power Balance Mats Bäckström, SAAB AB An outline of a guideline on methodologies for protection and verification of hardness against High Power Microwaves (HPM) will be presented. The aim with the guideline is to systematize existing practical knowledge together with results from related basic research into a guideline of practical use for the defence industry. The current first issue of the guideline is restricted mainly to sub-system protection and hardness verification with respect to backdoor coupling (i.e. coupling through apertures and cables into a shielded compartment) for narrow-band HPM. The approach is based on the concept of power balance for overmoded cavities. Other types of HPM as well as front-door coupling (i.e. coupling to antennas and sensors) will be included later.

SÄKERHET & FÖRSVAR: MILJÖTÅLIGHET: C2:1

Provning av stora och färdiga provobjekt samt konsekvenser av felaktiga provningssträngheter Göran Jansson, SAAB Bofors Testcenter

SÄKERHET & FÖRSVAR: MILJÖTÅLIGHET: C2:2

Cooling of Military Electronics Jussi Myllyluoma, EG Electronics Military equipment is affected by a unique set of requirements. Electronics in ground, airborne, or seagoing vehicle platforms, in weapons systems, in soldier systems as well as stationary installations, need to fulfil requirements on ruggedness, robustness to ambient conditions, signature management, power consumption, and so forth, that civilian technology seldom or never is affected by. Cooling is a key technology also in the design of military electronics, where a correct understanding and application of available technologies may decide the usefulness of any given piece of equipment in this highly demanding environment.

Framtida trender inom korthållsradio (SRD) Tomas Bodeklint, SP The radio frequency spectrum is a limited resource and the market is exploding in wireless applications. SRD:s play a major role in the market where everyone and everything should be connected. We will look into the future of what steps are taken to solve this need and provide a good market place were a large number of wireless services can coexist.

TELEKOM: EMC: C3:2

Electromagnetic Interference on Tactical Radio Systems from Co-located Medical Equipment Peter Stenumgaard, FOI On military camps for joint international operations, the intersystem-interference can be highly unpredictable and situation changes can occur very fast. For such situations it is highly important to perform intersystem-interference analyses not only for intentional transmitters but also for electromagnetic interference from other electric equipment. One example of such interference source to consider is medical equipment in field hospitals since the hospitals can contain a large amount of interfering equipment. In this paper, we show examples of necessary safety distances between medical equipment and tactical radio systems at military camps for international missions. We give an example of how wideband electromagnetic interference can degrade the performance even for a wideband frequency hopping army combat radio.

STANDARD & CERTIFIERING: EMC: C5:1

An update on CISPR 16 requirements Martin Wiles, ETS-Lindgren Ltd The generic, basic and product standards developed by the IEC and its special committee CISPR form the corner stone of EMC standardisation. Recent work in the basic standard CISPR 16 has focused on the extension of the frequency range above 1GHz and consolidating methods from the product standards. A brief overview of the key changes will be presented.

STANDARD & CERTIFIERING: EMC: C5:2

STANDARD & CERTIFIERING: ENERGILAGRING: C6:1

Avancerade batterier för nya tillämpningar – Möjligheter och utmaningar Magnus Dahlen, Etteplan Nya avancerade batterier ökar allt mer i nya och konventionella tillämpningar. En utmaning är att de batteriprodukter som finns att tillgå främst är utvecklade för konsumentelektronik eller fordonsindustrin avseende effektnivåer, livslängd, miljötålighet, kostnader, cellstorlekar mm vilket inte alltid är optimalt för andra tillämpningsområden och produkter. Hur kan andra produktområden dra fördel av den nya tekniken samt identifiera och hantera svårigheterna?

STANDARD & CERTIFIERING: ENERGILAGRING: C6:2

Batterikrav på en oreglerad marknad Stina Starborg, Etteplan Myndigheter och organ för standardisering kan inte hålla jämna steg med den ökande användningen av nya batterikemier i konventionella tilllämpningar (exempel: flyg, gaffeltruckar, elektriska cyklar, etc.) avseende regler och krav. Det är också stora skillnader mellan olika länders myndigheter och standardiseringsorgan avseende deras kunskapsnivå inom teknikområdet. För att klara marknadens krav, hur kan producenter av sådana produkter upptäcka luckorna och bedöma vilka batterikrav som är relevanta för just deras produkt på ett effektivt sätt?

STANDARD & CERTIFIERING: MILJÖTÅLIGHET C7:1

CE-märkning och RoHS-direktivet Eva-Helena Westman, Intertek Farliga kemikalier påverkar CE-märkningen. Från och med 2 januari i år är RoHS-direktivet ett CEmärkningsdirektiv. För att få CE-märka en elektrisk eller elektronisk produkt krävs alltså att den följer de regler som RoHS ställer upp. Men vad är RoHS egentligen? Och hur visar man att reglerna följs?

STANDARD & CERTIFIERING: MILJÖTÅLIGHET: C7:2

Standarder för miljötålighetsprovning Anders Lindberg, Ericsson 1. Standarder för miljötålighet 2. Vad är en standard 3. Varför behöver jag standarder? 4. Hur använder jag en standard 5. Att deltaga i standardisering 6. Standardiseringsorganisationer 7. IEC/TC 104 Environmental conditions, classification, and methods of test

Anledningen till att se bortom CE märkning för EMC Per Isacsson, Rohde&Schwarz CE testning när det gäller EMC är inte bara ett nålsöga som skall passeras, det finns även stor vinning i att förstå sina produkts EMC svagheter. Verkligheten ställer i många fall högre krav på EMC tålighet än vad CE märkningen kräver och i många fall så är detta inte heller reglerat i någon standard. EMC mätningarna är också behäftade med stora mätonoggrannheter, som det också är bra att ha kunskaper om, så man inte testar sin produkt för snällt. EMC svagheter i konstruktionen kan då helt eller delvis missas.

STANDARD & CERTIFIERING: EMC: C5:3

EMC – nyheter avseende standarder och direktiv Farzad Farzaneh, Intertek Denna session innehåller grundläggande information avseende de senaste uppdateringarna för ett antal vanliga standarder avseende EMC, t ex IT-utrustning, belysningsmateriel och hushållsapparater. Utöver de framsteg som nyligen gjorts i CISPR 32 och 35 (ny standard för multimedia - MME) kommer också ett flertal intressanta basstandarder att beröras. Dessutom guidar denna session dig om hur du använder EMC Official Journal och den viktiga skillnaden mellan datum för tillbakadragande (DoW - Date of Withdrawal) och datum för upphörande (DoC - Date of Cessation) samt andra viktiga dokument.

22

Electronic Environment 2013, på Stockholmsmässan, Älvsjö. 19–20 marsElectronic 2013 22 Environment #1.2013 Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se


Föreläsare, Electronic Environment 2013 Sabine Alexandersson Kockums Sabine received the M.Sc.E.E. degree from Lund University in 2001 and the Ph.D. degree in Industrial Electrical Engineering in 2008. During her Ph.D. studies, the work was focused on EMC and power electronics in automotive applications. Between 2004 and 2008, Sabine worked at Haldex Brake Products AB, developing an electromechanical brake system for heavy-duty vehicles. Since 2008 Sabine works at Kockums AB, mainly focusing on EMC onboard existing and future submarines.

Hartmut Berndt B.E.STAT European ESD Competence Centre Hartmut Berndt received the Dipl.-Ing. degree in physics and semiconductor technology from the Technical University of Karl Marx Stadt (today Chemnitz), Germany in 1979. From 1979 to 1986 he worked in the area semiconductor development at Zentrum Mikroelektronik Dresden, Germany. 1994 he founded the firm B.E.STAT. Since 1981 he has been working on the special area ESD and electronic devices. He became a member of ESD Association in 1997 and 2002 of Electrostatic Society of America. Additional he works as an expert in national and international standard committees (K 185 + IEC TC 101). Since summer 2002 he is secretary of the IEC TC 101 “Electrostatics” and he is important participate in the actual and future ESD standards of IEC.

Björn Bergkvist Volvo Cars Arbetar med EMC och RF-kommunikation på Volvo Personvagnar och har lång erfarenhet av praktisk EMC provning och projektansvar för EMC i bilprojekten. Björn arbetar även med att undervisa i Sex Sigma och Design för Sex Sigma. Idag arbetar Björn huvudsakligen med tidiga konceptutvecklings- och forskningsprojekt.

Ian Black m+p international Ltd Ian has been employed by m+p international in the UK for 6 years, undertaking sales and support for their renowned vibration controllers and noise & vibration measurement and analyser solutions. Ian is a regular visitor to Sweden, supporting m+p customers alongside their Scandinavian distributor, Proxitron AB of Motala. Prior to joining m+p international, Ian worked mainly for noise and vibration consultancies, including SDRC, MSX and Sound & Vibration Technology, applying noise and vibration test techniques to development, troubleshooting and correlation projects for the automotive, aerospace, defence and power generation industries.

Tomas Bodeklint SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tomas har sedan1993 jobbat med EMC på SP som provningsingenjör. Främst inom industrisegmentet men även EMC för fordon. Har sedan 1995 varit ansvarig för uppbyggnaden av radioverksamheten på SP och är idag teknikområdesansvarig för radio. Är aktiv medlem i EU kommissionens Notified Body grupper för EMC och R&TTE direktivet sedan 1995. SP tillhör en av de första europiska lab som blev godkända som certifieringsorgan (TCB) för USA marknaden enligt FCC:s regelverk och Tomas har sedan 2000 varit ansvarig för den verksamheten och är en aktiv medlem i TCB council. Han är idag ansvarig gruppchef för provningssidan av industri och telekomsektorn inom EMC och Radio.

Mats Bäckström SAAB Aeronautics Mats Bäckström is Senior Scientist at Saab Aeronautics. He is also Adjunct Professor at Royal Institute of Technology (KTH), division of Electromagnetic Engineering (ETK) in Stockholm (20% duty). He was Research Director in Electromagnetic Effects at the Swedish Defence Research Agency, FOI during 1994-2006, and Head of the Electromagnetic Effects Group at Saab Aircraft 1988-1994. He is the (co-) author of more than 160 scientific publications. Dr. Bäckström is chairman of the Swedish URSI Committee, Commission E,

Electromagnetic Noise and Interference. He is cochairman of the URSI working group on Intentional Electromagnetic Interference. He has been recognized as an EMP Fellow by the U.S. Summa Foundation. In 2004 he received the Certificate of Acknowledgment from the IEEE Electromagnetic Compatibility Society. He has been recognized as the 2011 recipient of the IEC 1906 Award.

Ulf Carlberg, SP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jan Carlsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jan är Tekn. Dr. inom EMC-området och adjungerad professor i elektromagnetisk beräkningsmetodik vid Chalmers, men har också omfattande erfarenhet från provning. Jan Carlsson har själv utvecklat ett antal program för simulering av EMCegenskaper hos bl a kretskort och kablage.

Jose Chilo Högskolan i Gävle Magnus Dahlen Etteplan Karin Davidsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Karin Davidsson är forskningsledare för Batteri- och Hybridsystem på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Hon har tidigare arbetat som teknikansvarig och gruppchef för alternativa drivlinor och bränslen på Semcon. Dessförinnan arbetade Karin som teknikansvarig och gruppchef för hybridfordon på Caran. Karin är doktor i industriell elektroteknik, med inriktning mot elhybridfordon, från Lunds Tekniska Högskola.

Göran Jansson SAAB Bofors Testcenter

från praktiskt kvalitetsarbete i samband med både produkt- och tjänsteutveckling.

Göran Jansson är ordförande i SEES sedan 2005 och arbetar till vardags på SAAB Bofors Test Center, tidigare på Saab Bofors Dynamics. Saab Bofors Test Center har kunder inom den militära, verkstads och elektronikindustrin. Där ansvarar han för mekanisk provning. Han har 25 års erfarenhet av miljötålighetsarbete, både inom specificering och provning. Göran deltar i standardiseringsarbete på området, både på svensk och Europeisk nivå. Viktigt i arbetet med provning är att prover genomförs utifrån nytta och med moderna standarder. Göran är aktiv inom den Europeiska branschorganisationen CEEES och har skrivit ett antal artiklar i svenska och Europeiska facktidskrifter.

Thomas Lindell Proxitron

Per Thåstrup Jensen DELTA

Anders Lindbergh Ericsson

Mr. Thåstrup Jensen has worked with EMC since 1984. Employed at DELTA (formerly ElektronikCentralen) as M.Sc.E.E. and specialised in test instrumentation, QA and MIL-STD & Aerospace EMC testing. He has worked as a test engineer and as a consultant regarding proper EMC design of equipment, installations and buildings, and has prepared a handful of technical reports on the subject of EMC design. He is a member of IEC SC77B Working Group 10, which prepares and maintains basic EMC immunity standards. Since 2002 he has worked in manager positions for the EMC activities at DELTA. He is now employed as Senior Technology Specialist regarding EMC and accelerated testing.

Anders Lindbergh är civilingenjör i maskinteknik och har arbetat nästan 30 år med kravställning och verifiering av telecomprodukter. Anders har främst jobbat med temperatur och fuktighetsmätningar men även med mekanikprovning, kraft och störningar på kraftmatningar. Anders Lindbergh har arbetat med standardisering mer än 7 år inom IEC TC 104 och är ordförande för en av arbetsgrupperna inom TC 104, WG14 som har ansvar för klimatiska data.

Pär Johannesson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Farzad Farzaneh pratar om EMC standard uppdateringar. Farzad är senior EMC-ingenjör och projekt ledare på Intertek med tio års praktisk erfarenhet av provning av olika produkter inom bl a industri, medicin och radio. Han anlitas regelbundet som föreläsare av KTH, där han föreläser för studenter, och han håller också ofta i presentationer om EMC för yrkesverksamma.

Pär Johannesson erhöll sin PhD I matematisk statistik 1999 vid Lunds tekniska högskola, med en avhandling inom statistisk analys av belastningar inom utmatting. Under 2000-2001 var han PostDoc på Chalmers inom ett gemensamt projekt med PSA Peugeot Citroën, där han tillbringade ett år vid Division of Automotive Research and Innovations i Paris. Mellan 2002 och 2010 var han tillämpad forskare vid Fraunhofer-Chalmers Centrum för industrimatematik I Göteborg. Han jobbar nu på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, främst med industri- och forskningsprojekt inom statistiska metoder för lastanalys, tillförlitlighet och utmattning.

Martin Gustafsson Elsäkerhetsverket

Mikael Johansson EMC Services

Martin Gustafsson är inspektör av elektriska produkter och har mångårig erfarenhet av elsäkerhetsaspekter och produkter ur ett EMC perspektiv, samt av standardiseringsarbete inom IEC.

Ingvar Karlsson Ericsson

Farzad Farzaneh Intertek

Petter Gärdin SAAB AB Efter att ha spenderat 25 år inom området EMC har Petter samlat på sig mycket erfarenhet gällande provning, design, kravställning och EMChantering i stort och smått inom både militära och civila system. Basen är provverksamheten som bedrivis inom Saabs EMC labb i Östersund men med hela världen som arbetsfält.

Per Isacsson Rohde&Schwarz Per Isacsson är Produktchef för EMC produkter hos Rohde&Schwarz och ansvar även för designen av EMC system här i Sverige. Per Isacsson har jobbat hos Rohde&Schwarz i ca 2 år och har tidigare ett förflutet inom Ericsson och Sony Ericsson där han arbetat med EMC frågor i ca 14 år. Under tiden hos Sony Ericsson byggde och driftsatte Per EMC-labb i USA, Kina, England och i Sverige. Per Isacssons erfarenheter är starkast inom EMC mätteknik samt konstruktion av EMC-mätsystem. Genom åren har Per arbetat mycket med att få korrelation mellan olika EMC-labb och försöka förstå vad som spelar roll in repeterbarheten mellan olika EMC-labb.

Ingvar has worked with hardware design in 35 years. 20 years of these are at Ericsson AB. In the last 15 years Ingvar has worked with design support within EMC and signal integrity. He is a senior specialist in EMC and signal integrity at Ericsson. Ingvar gives courses in EMC and signal integrity. He has also developed analyze and simulation tools, as a complement to commercial tools.

Gunnar Kjell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Gunnar Kjell arbetar sedan många år på det mekaniska laboratoriet på SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås med mätning, analys och provning inom områdena utmattning och vibration. Bland arbetsuppgifterna finns även forskning inom dessa områden. Gunnar Kjell var en av medförfattarna till den Handbok i miljötålighetsteknik som SEES, Svenska föreningen för miljötålighetsteknik har gett ut. Han är aktiv inom SEES och sitter med i styrelsen. Under många år har han haft ansvar för den kurs i miljötålighetsteknik som SEES och SP gemensamt ger.

Roger Källberg Intertek Roger Källberg arbetar med affärsutveckling på Intertek och har under sin tid på företaget bland annat byggt upp tjänster inom miljötålighet, vindkraft och kalibrering. Han är utbildad elektroingenjör från Chalmers och i internationell marknadsföring på IHM och har mångårig erfarenhet

Thomas Lindell, Proxitron AB Mät&Test i Motala är gymnasieingenjör el/tele och har närmare 30 års erfarenhet av försäljning och service av testutrustning för såväl mekanisk och klimatisk miljötålighetstest: temperatur- och klimatkammare, vibratorer, styrsystem, datainsamling och analys som EMC test. Kunderna över hela norden finns mestadels inom försvars- elektronik- och fordonsindustrin. Han är flerårig styrelseledamot av SEES – Swedish Environmental Engineering Society och medlem även i IEEE EMC chapter Sweden.

Johan Lundin Uppsala Universitet Adrian Matoi EM Test AG Adrian Matoi graduated Electrical Engineering and Computers section with diploma thesis in automotive EMC at Dortmund University. PhD title was obtained at Transylvania University from Brasov in 2011 in the field of EMC as well, meanwhile holding classes and seminars. In 2012 he started activity at EM Test in Germany, focused on EMC conducted immunity applications, scientific and practical seminars as well as sales.

Jussi Myllyluoma EG Electronics Jussi Myllyluoma är en mekanikingenjör som tillbringat sin karriär inom olika grenar av elektronikindustrin. Här har han varit involverad i de flesta länkar i näringskedjan, från komponenter och konstruktion till produktion. Det senaste årtiondet har han med framgång dedikerat åt att hjälpa industrin konstruera bort värmeproblem från sina applikationer.

Tony Nilsson SAAB AB Tony Nilsson was born in Örebro, Sweden, in 1978. He received his B.Sc. degree in Electrical Engineering in 2001 (from Linköping University) at the same point he also became employed by The Swedish Defence Research Agency FOI, as a Research Engineer. Studying in parallel, he received a M.Sc. degree in Electrical Engineering 2007 (from Linköping University). Since 2007 is he employed at Combitech AB, where he works as an EMC-engineer. Among his tasks are general EMC-consulting and a position as compliance verification engineer for the military aircraft program at Saab.

Torsten Nilsson SAAB AB Torsten Nilsson has worked with research and development in power electronics 1985-1997. He has worked with EMC since 1997 and as EMC specialist since 2004. Education: Graduated 1985 as Master of Science, Electrical Engineering, Chalmers. Licentiate of Engineering, Electrical Engineering, Chalmers, graduated 1994.

Barbro Nordström FMV Barbro Nordström was born in Stockholm, Sweden in 1948. She received the M. Sc degree in Electrical Engineering from the Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden in 1971.

Electronic Environment 2013, på Stockholmsmässan, Älvsjö. 19–20 mars 2013 Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #1.2013

23


From 1972 to 1997, she was a Systems Engineer at SAAB Military Aircraft, Linköping, Sweden, mainly with Electromagnetic Environmental Effects. Since 1997 she has a position as Chief Test Engineer, Electromagnetic Effects at Swedish Defence Material Administration (FMV).

Henrik Olsson Elsäkerhetsverket Henrik Olsson finns på Elsäkerhetsverkets avdelning för anläggningstillsyn där han jobbar med EMC-frågor. Även aktiv inom standardisering på området. Sedan tidigare finns tio års praktisk erfarenhet av EMC-provning.

Susanne Otto DELTA Susanne Otto has worked with consultancy and testing of electronic products for DELTA, Danish electronics, Light & Acoustics (or formerly ElektronikCentralen) since 1986. The work has included all aspects of the approval process from design of requirement specifications, design review, consultancy on climatic, mechanical and reliability issues, HALT and pre-testing, approval testing and consultancy on obtaining approvals. For the last 2 years she has concentrated on reliability consultancy. Furthermore, she gives courses on thermal management and accelerated testing and has issued 7 public reports on thermal management, HALT, and reliability.

Paul Radovinvoc Schurter Schweiz Paul Radovinovic is employed at Schurter AG, Lucerne, Switzerland Branch: EMC - EMS Competence Centre EMC: Electro Magnetic Compatibility EMS: Electronic Manufacturing Services Study: Electro Technician Occupation: Head of Customer Support, Sales EMC, EMS. Active in the field of EMC in over 20 years. Operating fields: Sales, Customer Training, Customer Service, R & D

Mårten Solman Swedish Environmental Engineering Society Mårten Sohlman är sekreterare i SEES, Swedish Environmental Engineering Society och arbetar vid sidan av detta som verksamhetsledare för ytterligare sex olika branschorganisationer inom TEBAB, Teknikföretagens branschgrupper. Mårten är Civilingenjör i Miljö- och vattenteknik, och har en bakgrund inom satellitbilder, geografisk information

och standardisering. Mårten har också arbetat som sångare i radiokören och som Yogainstruktör.

Annika Ahlberg Tidplan Etteplan Peter Stenumgaard FOI Gick Teknisk Fysik och Elektroteknik LiTH -1988, Tekn. Dr. Radiosystemteknik, KTH 2001. Han arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft, där han arbetade med elektromagnetiska störningars effekter på flygplansystem. Peter är idag forskningschef på FOI samt adjungerad professor i Kommunikationssystem på Linköpings universitet. Han är specialiserad på elektromagnetiska störningars på verkan på trådlösa kommunikationssystem.

bution av likström inom teleanläggningar, EMC och transientskydd m m och utveckling av sol- och vindbaserade primärkraftsystem för teleanläggningar. 1989 – 1998: I olika enheter på Telia Nättjänster. Chef för telenätets elkraftsverksamhet, projektering, installation och driftsättning, utbildning och budgets- och investeringskontroll m m. Sedan 1998: Konsult och egen förtagare i Avbrottsfria Kraftnät UPN AB och Netpower Labs AB. Inom UPN; konsultuppdrag inom elkvalitet, elmätning, avbrottsfri kraft och reservkraft samt sårbarhet för myndigheter, elkraftbranschen, telekombranschen i Sverige och internationellt. Utveckling av nytt publikt eldistributionssystem för kritisk infrastruktur. Inom Netpower; utveckling och försäljning av 350 V likströms UPS-system omfattande nätstation och distribution.

Dag Stranneby Örebro universitet

Per Ängskog Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt vid avdelningen för Elektronik, matematik och naturvetenskap, vid Högskolan i Gävle (HiG). Per Ängskog är Teknologie magister, inriktning mot telekommunikation, med examen från Högskolan i Gävle. Mellan 1987 och 2000 arbetade han vid Ericsson Radar Electronics och Ericsson Radio Systems bland annat med utveckling av mätsystem för provning av sändare och mottagare avsedda för mobiltelefonisystem. Till avdelningen för Elektronik vid Högskolan i Gävle kom han år 2000. Vid HiG undervisar han i Cellular Radio Systems och RF Measurement Technology på Masterprogrammet i elektronik samt kurser i elektrisk mätteknik på olika nivåer inom ingenjörs- och kandidatprogrammen. Han ger även kurser i RF Mätteknik och Mikrovågskomponenter som uppdragsutbildning. Sedan 2007 innehar han också funktionen som forskningsingenjör i avdelningens forskningsprojekt inom elektronikområdet.

Dag Stranneby är utbildad på bland annat KTH och Chalmers. Genom åren har Dag arbetat med forskning och utbildning både inom den akademiska världen och näringslivet, och stått bakom en mängd publikationer inom ämnet. 2006 erhöll han Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris för framstående insatser inom teknisk utbildning. Dag Stranneby är professor i elektronikproduktion och undervisar samt forskar inom bland annat ESD.

Maria Wesselmark Intertek Dr. Maria Wesselmark är disputerad i Tillämpad elektrokemi på Kungliga Tekniska Högskolan och arbetar som specialist med batteri- och bränslecellsfrågor på Intertek.

Eva-Helena Westman Intertek Eva-Helena Westman är civilingenjör inom kemi och teknologie licentiat inom fiber- och polymerteknik. Sedan 2011 är hon chef för Interteks enhet för Kemi-, Hälsa och Miljö som är specialiserade på rådgivning inom kemikalielagstiftning.

Martin Wiles ETS-Lindgren Ltd Martin Wiles is product manager for the Anechoic and EMCO product lines at ETS-Lindgren, in Stevenage, England. He is a UK delegate for CISPR A and the IEC-CISPR Joint Task Force on Fully Anechoic Rooms.

Nicholas Wright EMC Partner AG EMC PARTNER, Laufen Switzerland International Sales Manager. Worldwide sales and development of products for the EMC and impulse test market.

John Åkerlund Avbrottsfria Kraftnät UPN AB Civilingenjör från Chalmers med elkraftinriktning 1974. Mellan 1974 – 1976: Sjöfartsverket: projektering, installation och driftsättning av fyr- och sjökabelanläggningar. Mellan åren 1976 – 1989: I olika bolag inom Ericssons strömförsörjningsverksamhet: systemfrågor och säljstöd inom området för el-anslutning av telekom-anläggningar, distri-

24

Du missar väl inte konferensmiddagen på kvällen den 19 mars?! Du anmäler dig till middagen i samband med att du bokar din konferensbiljett. Mer information finner du på www.electronicenv.se

Boka din konferensbiljett på www.electronicenv.se Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

24 Electronic Environment #1.2013


Produktnyheter

Yokogawa lanserar 5:e generationens kompakta digitala effektmetrar

– Kompakta digitala instrument ger apparattillverkarna möjlighet att optimera energieffektiviteten – Den nya WT300-serien bildar den femte generationen av Yokogawas bästsäljande, kompakta digitala effektmetrar – instrument som spelar en avgörande roll när det gäller att försäkra sig om optimala standarder för energieffektivitet och energibesparing genom uppmätning av effektförbrukningen hos elektrisk utrustning. De nya instrumenten kombinerar noggrann och tillförlitlig effektmätning över ett brett effektområde med flexibilitet, enkelt handhavande och tillgång till ett antal olika kommunikationsgränssnitt. Härigenom kommer de att hjälpa utvecklare och tillverkare av elektrisk utrustning – alltifrån vanliga hushållsapparater till belysningssystem och utrustning för luftkonditionering – att garantera att deras produkter överensstämmer med kommande IEC- och EN-standarder, liksom med alltmer komplexa och stringenta specifikationer för energieffektivitet. “Med nästan 100 års erfarenhet av precisionsmätningar tillhandahåller Yokogawa det bredast möjliga sortimentet av pålitliga testlösningar”, säger Terry Marrinan som är Yokogawas Vice President Test & Measurements för Europa och Afrika. “Våra tidigare serier av effektmetrar – speciellt den ytterst framgångsrika WT200 – hjälper kunder inom en stor mängd olika industrier, och vi tror att denna nya serie kommer att fortsätta med att överträffa våra

kunders förväntningar vad gäller kvalitet, noggrannhet och lättanvändbarhet.” Bland de viktigaste egenskaperna hos de nya instrumenten finns en basnoggrannhet på 0,1% av mätvärdet, garanterad noggrannhet över hela mätområdet (från 1% till 130%), ett brett mätområde från standby-nivåer på några få milliampere upp till de strömmar på 40 A som används i induktionskokare, samt flexibiliteten att ge användarna möjlighet att inrikta sig på olika tekniska och kommersiella applikationer. Vidare finns en uppsättning kommunikationsgränssnitt som gör att de digitala effektmetrarna i WT300-serien kan integreras i laboratorietestbänkar och automatiserade testuppsättningar i produktionslinjer. USB och GPIB eller RS232 finns som standard, och Ethernet finns som tillval. Förutom vanliga effektmätningar ger de nya effektmetrarna möjlighet att utföra ett stort antal olika harmoniska mätningar, däribland samtidig mätning av normala effektparametrar som RMS-, medel- och DC-effekt tillsammans med mätning av harmoniska deltoner upp till 50:e ordningen. Detta gör att de totala mättiderna minskas så att användarna kan styra över tid och möda till andra uppgifter. Den garanterade noggrannheten hos de nya effektmetrarna är ett resultat av det faktum att Yokogawa har ett eget europeiskt standardlaboratorium i sitt europeiska högkvarter i Nederländerna. Detta laboratorium är den enda industriella (d.v.s. icke statliga) organisationen som erbjuder spårbar effektkalibrering, enligt nationella och internationella standarder, vid frekvenser upp till 100 kHz. Detta är ett krav vid mätningar av höga deltoner som specificeras i kvalitetsstandarder som ISO9000. Bland övriga egenskaper hos de nya instrumenten finns en bandbredd från DC och 0,5 Hz upp till 100 kHz (upp till 20 kHz för 40 A med WT310HC), liksom en autorange-funktion för mätning och integrering. Vidare finns mjukvara som gör att testutrustningen uppfyller kraven i industriella standarder för energibesparing som IEC62301 Ed2.0 och IEC62018 för utrustning i standby-läge, och att den kan hantera vågformer som har en toppfaktor på 5 eller högre. Yokogawa är världens största tillverkare av effektmetrar och effektanalysatorer. De digitala effektmetrarna i WT300-serien är det senaste tillskottet till företagets breda sortiment, och de ger garanterad effektnoggrannhet från den kompakta WT300 till högprecisionsinstrumentet WT3000.

Källa: Yokogawa

Rätt mätt genom en kombination av högkvalitativ utrustning och hög kompetens! •

Standardenlig mäthall, upp till 18 GHz. Uppmätt NSA samt Svswr 1-6 GHz.

EMC-provning (bl.a. fordonskomponenter), radiomätning.

Certifiering, förtest, konstruktionsprovning. Allt vad du som kund kan behöva!

Ny mätmottagare: Rohde & Schwarz ESU 26. �

www.janlinders.com, 031-744 38 80, info@janlinders.com

Electronic Environment #1.2013

Jan Linders ��������� ��������� ��� �� EMC-provning

��������� �� ������� ��� ��

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

25


EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

Redo för RoHS? MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

– Farliga kemikalier påverkar CE-märkningen. Från och med 2 januari i år är RoHS-direktivet ett CE-märkningsdirektiv. För att få CE-märka en elektrisk eller elektronisk produkt krävs alltså att den följer de regler som RoHS ställer upp. Men vad är RoHS egentligen? Och hur visar man att reglerna följs?

E

U:s RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) syftar till att begränsa, och i förlängningen ersätta, användningen av de hälso- och miljöfarliga ämnena kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektrisk och elektronisk utrustning.

26

– Den första upplagan av RoHS trädde i kraft i juli 2006 med det uttalade syftet att se till att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska innehålla några av de begränsade ämnena, säger Eva-Helena Westman, chef för Interteks Kemi, Hälsa och Miljö-enhet. Anledningen är att dessa ämnen kan orsaka skador på både män-

niskor och miljö, framförallt när produkten tjänat ut och tas om hand som avfall. De senaste årens starka fokus på kemikalier i varor hänger ihop med en stor ökning av elektriska och elektroniska produkter på marknaden, både inom EU och i Sverige. Mellan 1995 och 2008 fördubblades importen av elektriska och elek-

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

troniska produkter i Sverige. Inom EU säljs årligen runt 9 miljoner ton elektrisk och elektronisk utrustning, samtidigt som 6,5 miljoner ton elektriskt och elektroniskt avfall produceras varje år. För tillverkarna är bly det ämne som orsakat störst bekymmer, främst för att det varit en viktig komponent i lödningsprocesser. Se-

Electronic Environment #1.2013


dan RoHS infördes har dock mycket hänt och idag är det inom vissa områden svårt att hitta komponenter som inte är RoHS-kompatibla. Trots det visar både Interteks kemiska testverksamhet och Kemikalieinspektionens marknadstillsyn att många produkter som finns på marknaden inom EU fortfarande ligger över gränsvärdena, främst vad gäller bly. Den analys av hemelektronikprodukter som Kemikalieinspektionen genomförde under 2012 gav exempelvis vid handen att åtta av trettio testade varor innehöll för höga halter av bly. Man hittade även ett antal produkter med för höga halter av det bromerade flamskyddsmedlet PBDE. – Fortfarande har omkring 20-30 procent av de produkter vi analyserar i våra laboratorier problem, säger Eva-Helena Westman. Oftast handlar det då om produkter med kort livslängd som exempelvis bly i kretskort, färger eller krom i skruvar. Å andra sidan har man i vissa branscher lyckats väl med att ta bort de begränsade ämnena helt, så det är tydligt att aktivt arbetet ger resultat. UTMANINGAR LEDDE TILL OMARBETAT DIREKTIV Förutom de initiala svårigheterna med att faktiskt begränsa användningen av ämnena innebär det ursprungliga direktivet ett antal mer administrativa utmaningar för tillverkarna. Bland annat ansågs det besvärligt att visa att man uppfyllde reglerna och direktivet var även otydligt vad gäller definitioner och omfattning. – För att definiera omfattning och produktkategorier pekade det tidigare RoHS-direktivet på ett annat direktiv – WEEE, som handlar om avfall från elektriska och elektroniska produkter, säger Eva-Helena Westman. Ett problem med det har varit att WEEE är ett minimidirektiv som ger medlemsstaterna stor frihet när direktivet införlivas i den nationella lagstiftningen. Det betyder att omfattningen av både WEEE och RoHS har varierat mycket mellan de olika EU-länderna. Därför har målet med omarbetningen av RoHS varit att skapa ett enklare och effektivare direktiv som är lättare att verkställa och kontrollera och som ser till att samma regler gäller inom hela EU. De stora förändringarna i det uppdaterade direktivet är: • Omfattningen – nya produktkategorier har lagts till de tidigare åtta, med vad man

Electronic Environment #1.2013

EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

Illustration 1. Att CE-märka sin produkt. Enligt det uppdaterade RoHS-direktivet ska testresultat eller bedömningar enligt harmoniserade standarder användas som teknisk dokumentation för att visa att kraven i direktivet uppfylls.

kallar ”öppen omfattning” från och med 2019. • Man inför ny terminologi och nya definitioner, exempelvis introduceras begreppet ”homogent material”. • En metod för hur listan på begränsade material kan revideras och nya material läggas till införs. • Man inför nya kriterier för hur undantag ska beviljas, som i praktiken gör det svårare att få till stånd ett undantag. • Direktivet anpassas till EU:s Varupaket och inkluderas därmed i CE-märkningen. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I stället för att referera till WEEEdirektivet är RoHS nu ett fristående direktiv, vilket betyder att det är i en bilaga till RoHS-direktivet som man finner listan på de produktkategorier som omfattas. I dagsläget är den listan oförändrad, men från och med 2014 kommer medicintekniska produkter och utrustning för övervakning och kontroll att omfattas. Under 2016 och 2017 tillkommer medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument. Från och med 2019 gäller sedan öppen omfattning, det vill säga alla produkter som faller inom definitionen för elektriska och elektroniska produkter omfattas av direktivet. Vad gäller de ämnen som begränsas och de gränsvärden som är satta för dem sker ingen förändring i och med 2 januari 2013. – Däremot öppnar skrivningen i det uppdaterade direktivet upp för

att man så småningom förändrar gränsvärdena eller lägger till nya ämnen på listan, säger Eva-Helena Westman. En av de viktigaste förändringarna är att RoHS från och med 2 januari 2013 är ett CE-märkningsdirektiv. – CE-märkning visar att en produkt överensstämmer med kraven och är det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse, säger Eva-Helena Westman. I korthet betyder det att den som släpper ut en produkt

på marknaden inom EU genom att CE-märka är ansvarig för att produkten följer reglerna i tillämpliga direktiv, som i det här fallet, RoHS. Med ”släppa ut på marknaden” menas att produkten efter tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-marknaden. I praktiken äger det rum när produkten för första gången byter ägare inom EU. Produkter som importeras från tredje land släpps ut på marknaden när de går igenom tullen. Enligt reglerna för

Eva-Helena Westman är civilingenjör inom kemi och teknologie licentiat inom fiber- och polymerteknik. Sedan 2011 är hon chef för Interteks enhet för Kemi-, Hälsa och Miljö som är specialiserade på rådgivning inom kemikalielagstiftning.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

27


EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

Ruta 3: Elektrisk och Elektronisk utrustning definieras som all utrustning som genererar, överför och mäter och/eller är beroende av ström/fält. Med ”beroende” menas alla avsedda funktioner (även ”sekundära”)

Ruta 1. Gränsvärden: För kvicksilver, bly, sexvärt krom, PBB och PBDE är gränsvärdet 0,1 viktprocent i homogena material. För kadmium är gränsvärdet 0,01 viktprocent i homogena material. Med ett homogent material menas ett material som inte på mekanisk väg (till exempel genom slipning, skärning och krossning) kan sönderdelas i olika material. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar.

Ruta 2. RoHS-direktivet omfattar: 1. Stora hushållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT- och telekommunikationsutrustning 4. Konsumentutrustning 5. Belysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter 8. Medicintekniska produkter 9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument 10. Automater 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier. (De kategorier som är nya för RoHS2 är markerade med röd fetstil)

28

CE-märkning har både tillverkare, importörer och distributörer väl definierade roller och skyldigheter i det här sammanhanget. DE EKONOMISKA AKTÖRERNAS ANSVAR Som tillverkare räknas den som själv tillverkar produkten, låter tillverka den eller sätter sitt varumärke på den. Med rollen som tillverkare kommer ansvaret för att se till att kraven i RoHS uppfylls, det vill säga ta fram teknisk dokumentation, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse (en så kallad Declaration of Conformity) och se till att produkten blir märkt. All teknisk dokumentation måste dessutom sparas i tio år. Som importör räknas den som importerar en produkt från tredje land och släpper ut den på EUmarknaden. Importören ska säkerställa att tillverkaren uppfyller kraven i RoHS och även, om det behövs, vidta korrigerande åtgärder. Som distributör räknas den som tillhandahåller en produkt på marknaden och inte är tillverkare eller importör. En distributör med eget varumärke räknas som tillverkare. Distributören ska kontrollera CE-märkningen. Vad ska då den tekniska dokumentationen innehålla? För att vägleda tillverkarna i arbetet med att visa att man följer RoHS har en ny standard tagits fram och harmoniserats under hösten 2012. Att standarden är harmoniserad betyder något förenklat att den är granskad mot direktivet och anses motsvara de krav som ställs där, den så kallade presumtionsprincipen. Standarden EN 50581 med ti-

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

teln ”Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances” ger en bild av den tekniska dokumentation som tillverkare ska ta fram och de dokument som kan vara relevanta. – Det handlar till exempel om att göra en riskanalys för att ta reda på vilken information man som tillverkare måste ta in från sina leverantörer och vad som händer med materialen i ens egna processer, säger Eva-Helena Westman. Sedan måste den insamlade informationen utvärderas ur trovärdighetsperspektiv. Man kan också själv behöva göra olika tester och mätningar för att säkerställa att gränsvärdena inte överskrids. Sammanfattningsvis är alltså tillverkaren ansvarig för att de produkter man tillverkar inte innehåller högre halter av de begränsade ämnena, sätta ihop en teknisk fil, utarbeta en EU-försäkran om överensstämmelse och sätta CE-märket på produkten. Övriga skyldigheter är bland annat att se till att produkten är märkt med typ-, batch- eller modellnummer så att den kan identifieras. Tillverkarens namn och adress måste också finnas antingen på produkten eller, när detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som medföljer produkten. – CE-märkningen i sig är ju inget nytt, säger Eva-Helena Westman. Det som kan vara svårt är att veta hur man på ett effektivt sätt hanterar och dokumenterar RoHSkraven i sin CE-märkningsprocess. Åsa Larsbo Electronic Environment #1.2013


Visst är det smidigt med kompetensutveckling? Oavsett om du arbetat inom elmiljö ett tag eller precis har börjat är kompetensutveckling en viktig faktor för din fortsatta karriär. Genom våra e-utbildningar inom elmiljö håller du dig på ett tryggt och bekvämt sätt uppdaterad. Dessutom kan du gå utbildningen var du vill och när du vill – bara du har en internetuppkoppling och en webbläsare. www.justkompetens.se/elektronik

KVALIFICERADE E-KURSER

Electronic Environment #1.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Justkompetens.se erbjuder, i samarbete med Electronic Environment, e-kurser inom elmiljö. Genom e-learning kompletterar och säkerställer man kunskapsnivån och bygger vidare på den befintliga kompetensen på ett enkelt sätt i ett trevligt och användarvänligt gränssnitt, när det passar respondenten bäst.

29


Produktnyheter

Framtidssäkrade Ăśverspänningsskydd fĂśr hĂĽllbart systemskydd VPU Ăśverspänningsskydd fĂśr kraftmatningar frĂĽn WeidmĂźller i skyddsklass 1, 2 och 3. Ă…sk- och Ăśverspänningsskydd pĂĽ hĂśgsta nivĂĽ i enlighet med gällande IEC 61643-11 och framtida EN 61643-11 (ny under 2013). Med VPU-serien erbjuder WeidmĂźller ett nytt utformat blixt- och Ăśverspänningsskydd som ger bĂĽde planeringssäkerhet och investeringsskydd. WeidmĂźllers breda produktsortimentet i VPU-serien som tillverkas i enlighet med klass 1, 2 och 3 fĂśr kraftmatningar och ger skydd motsvarande IEC 6164311 och framĂśver även EN 61643-11. Den nya EU-normen som infĂśrs 2013 betonar hĂśg relevans fĂśr tillfĂśrlitligt blixt- och Ăśverspänningsskydd. Med kombination av varistor- och gasurladdningsteknik är VPU produktserie väl fĂśrberett fĂśr framtiden, och uppfyller redan de nya internationella standarderna som ger dina anläggningar hĂĽllbart skydd. Med VPU-serien är det mĂśjligt att inte bara säkra anläggningar utan ocksĂĽ hela planeringsprocessen. Tack vare anpassning till standarder minst fem ĂĽr framĂĽt, minimeras upprepade planeringssteg i enlighet med standarden IEC61643-12 och tillhĂśrande re-design. En praktisk produktegenskap är att varje VPU-modul, tack vare sin 180° rotation kan placeras i skĂĽpet sĂĽ att den uppnĂĽr kortaste vägen till ĂĽskskyddets potentialutjämning. Ett stort synligt, centrerat statusfĂśnster visar all skyddsinformation. En ny montagefot gĂśr installationen enklare eftersom den kan monteras utan verktyg. Den gĂĽr även snabbt att demontera - även frĂĽn en modulgrupp - genom att helt enkelt dra ut lĂĽshaken. Mekaniken i montagefoten säkerställer exakt avlägsnande av VPU-modulen frĂĽn monteringsskenan. Du kan hĂśra och känna när den vibrationstĂĽligt utformade modulen snäpps pĂĽ skenan.

Fjärrsignalkontakten kan ocksĂĽ snabbt och säkert kopplas med â€?PUSH INâ€? anslutningsteknik. Det ger tillfĂśrlitlig statusinformation. Med VPU erbjuder WeidmĂźller ett skyddskoncept. WeidmĂźllers produktprogram är utformad i enlighet med de olika kraven pĂĽ blixt- och Ăśverspänningsskydd. Den nya VPU-serien som bestĂĽr av ca 200 varianter täcker olika skyddszoner och skyddsklasser. Detta mĂśjliggĂśr optimala produktlĂśsningar fĂśr skräddarsydda krav - frĂĽn anläggningar och infrastruktursbyggnader fram till maskinkonstruktion, processteknik och fĂśrnybar energi. WeidmĂźllers anläggnings- och infrastrukturlĂśsningar innehĂĽller ett komplett sortiment av VPU klass 1 och 2 fĂśr alla nätverksvarianter TNC, TN-S, TN-CS, TT och IT. I sortimentet ingĂĽr läckstrĂśms-fria typ 1-enheter som erbjuder bästa mĂśjliga skydd fĂśr användning fĂśre mätaren. WeidmĂźller erbjuder även pĂĽlitliga klass 3-skydd fĂśr alla viktiga slutprodukter. VPU:s PV-serie ger ett optimalt skydd fĂśr solcellsanläggningar. När det gäller vindkraftverk, där WeidmĂźller ocksĂĽ erbjuder ett nytt omfattande produktsortiment, ger VPU-modulerna imponerande vibrationstĂĽlig lĂĽsning pĂĽ skenan och säkerställer en hĂśg grad av säkerhet som Ăśverstiger den konventionella säkerhetsnivĂĽn.

3E PAOP=N @EJ= QPI=JEJC=N

Källa: Weidmßller

A SAAB GROUP COMPANY

0HG SURYQLQJ UnGJLYQLQJ SUREOHPO|VQLQJ RFK XWELOGQLQJ lU YL GLQ VMlOYNODUD OHYHUDQW|U LQRP (0&

HMEN DLBRDQUHBDR RD [ VVV DLBRDQUHBDR RD

30

(0& 6(59,&(6

Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ w ww.ee-guiden.se

VD BQD@SD $,"

Electronic Environment #1.2013


Produktnyheter

Laird Technologies Releases Android Support for 40 Series Radio Modules Modules Meet Stringent Requirements of Latest Mobile Computers. Laird Technologies, Inc., a global leader in the design and supply of customized performance-critical components and systems for advanced electronics and wireless products, has released Android 2.3 Gingerbread support for its Summit 40 Series radio modules, which support dual-band 802.11n (802.11a/b/g/n) and Bluetooth 2.1.  â€œBusiness-critical mobile devices such as handheld mobile computers are beginning to run Android instead of Windows Embedded Handheld or Windows Embedded Compact,â€? said Laird Technologies Product Director Chris Bolinger. “40 Series radio modules now offer the same proven enterprisegrade features on both Windows and Android.â€?  Those enterprise-grade features include secure, reliable connectivity in both the 2.4 GHz and 5 GHz frequency bands, fast roaming from one access point to another, certified support for Version 4 of Cisco Compatible Extensions (CCX), and easy configuration and management using the Summit Client Utility (SCU), trusted on more than one million mobile devices worldwide. With 40 Series radio modules, SCU also supports configuration and management of Bluetooth profiles, giving administrators a single interface for both Wi-Fi and Bluetooth. 40 Series radio module software is available for Android 2.3 Gingerbread, Linux kernel version 2.6.37, Windows Embedded Handheld 6 and 7, and Windows Embedded Compact 6 and 7. The software and a full array of technical support services are included with every 40 Series module at no additional charge.Â

Ombyggnad av armaturer med LED-lysrÜr Elsäkerhetsverket für ofta frügor om användandet och ansvar gällande lysdiodrÜr, allmänt kallat LED-lysrÜr. Idag fÜrkommer nügra olika sätt att använda LED-lysrÜr pü marknaden. Det finns flera omständigheter att ta hansyn till när det gäller ombyggnad av en befintlig armatur eller eftermontering (retrofit) av lysrÜr och/eller glimtändare i befintlig armatur. AktÜren har olika alternativ när han eller hon ska montera ett LED-lysrÜr. Det finns tre alternativ: Konverteringssats, sü kallad retrofit lÜsning eller slutligen lÜsa rÜr.

TRE ALTERNATIV

AktÜren kan tillhandahülla en konverteringssats fÜr ombyggnad av befintlig armatur och det kan finnas eftermonteringslÜsningar (retrofit) som innebär att tillverkaren gÜr ett LED-lysrÜr som är anpassat fÜr att sättas in i befintlig armatur. Slutligen kan det ocksü fÜrekomma lÜsa rÜr. Givetvis für inte LED-lysrÜret orsaka fara oavsett vilken armatur det används i. De risker som kan uppstü med den här typen av produkt rÜr büde elsäkerhet och elektromagnetiska stÜrningar.

ALLA LYSRĂ–RSARMATURER Ă„R EJ BYGGDA FĂ–R LED-LYSRĂ–R

Gamla lysrÜrsarmaturer är inte byggda fÜr LED-lysrÜr. Den ursprungliga armaturtillverkaren kan därmed inte hüllas ansvarig fÜr de problem som eventuellt kan uppstü efter en ombyggnad. Detta innebär att nügon annan müste ta ansvaret fÜr armaturen efter ombyggnad. Elsäkerhetsverkets avdelning fÜr produkter har ocksü tagit fram ett PM i frügan som är riktat mot branschen. Den gür att hitta pü Elsäkerhetsverkets webbplats. I anslutning till PM:et fÜrklarar vi ansvarsfÜrhüllande utifrün tvü synvinklar, tillverkarens ansvar och användarens ansvar.

Källa: Elsäkerhetsverket

Källa: Laird Technologies

USB-laddare kan ge elchock Elsäkerhetsverket har beslutat att importĂśren SweDeltaco AB ska ĂĽterkalla en speciell sorts USB-laddare frĂĽn konsument. USB-laddarens hĂślje kan lätt gĂĽ sĂśnder vilket kan innebära att man riskerar att fĂĽ en elchock. USB-laddaren har ett hĂślje som inte klarar tryckprov. När hĂśljet gĂĽtt sĂśnder sĂĽ kan man komma ĂĽt spänningsfĂśrande delar och fĂĽ en elchock. Felaktigt utfĂśrd stickpropp
USB-laddaren av fabrikatet Media Tech som bland annat sĂĽlts pĂĽ Media Markt har ocksĂĽ felaktigt utfĂśrd stickpropp där stiften kan rotera. Interna ledningar är heller inte tillfĂśrlitligt fĂśrankrade. ImportĂśren SweDeltaco AB ska ĂĽterkalla alla sĂĽlda produkter och är ĂĽlagd att varningsinformera. Typbeteckningen pĂĽ den ĂĽterkallade produkten är: MPOWER / MT6210. Du hittar mer information om detta och andra fĂśrsäljningsfĂśrbud pĂĽ Elsäkerhetsverkets webbplats under FĂśrsäljningsfĂśrbud.

Källa: Elsäkerhetsverket Electronic Environment #1.2013

Bofors Test Center

En kvalificerad resurs fÜr avancerad produktion Testa din produkt under utvecklings- och tillverkningsprocessen. Vi provar allt frün komponenter till kompletta system. Vi verifierar egenskaper som funktion, prestanda, underhüllsmässighet och stÜrning pü omgivningen. MiljÜtülighetsprovning Klimatisk och mekanisk stress, vibrationer, salt- och sanddimma. Kontakta oss fÜr verifierad kvalitetssäkring. 7 ( 6 7 7 2 % ( % ( 6 7 7HO LQIR# WHVWFHQWHU VH

ZZZ WHVWFHQWHU VH

Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ www.ee-guiden.se

31


Produktnyheter säkerhetsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket samverkar kring säkrare leksaker.

OMFATTANDE LAGSTIFTNING OM LEKSAKER

Barn ska ha säkrare leksaker

– Förra året kom en ny EU-lagstiftning som bygger på ett EU-direktiv från 2009 om leksakers säkerhet, säger Anna Ekegren. Vi har sett att information behövs för att de ekonomiska aktörerna ska kunna arbeta mer systematiskt och förebyggande med leksakers säkerhet. 80 procent av de som säljer leksaker är små- och medelstora företag. Det är svårare för ett litet företag att hänga med i svängarna kring regelhanteringen. Företagen har många frågor. Vad kan jag ställa för krav på en tillverkare i ett annat land? Vilket ansvar har jag som inköpare? Säkerhetsaspekter behöver bli inkluderade i de rutiner som företagen har vid inköp och produktbeställningar. Projektgruppen jobbar bland annat med informationsträffar där aktörerna får tillfälle att ställa frågor. – I och med den nya lagstiftningen efterlyser branschen utbildningstillfällen, säger Anna Ekegren. EU-kommissionen har hjälpt till med vägledning till direktiven bland annat genom att översätta till de officiella språken inom EU samt kinesiska , så att importörer har lättare att ställa krav på tillverkare från andra länder.

SKÄRPTA GRÄNSVÄRDEN FÖR KEMIKALIER

fulla barn. Många paket innehöll leksaker.

För Kemikalieinspektionen är projektet ”Leksakers säkerhet” en del av ett större uppdrag från regeringen för att få bort farliga kemikalier från konsumenters hemmiljö och som sorterar under Reach-förordningen*. Reglerna kring kemikalier har skärpts och leksaker är ett prioriterat område. – Under några år har Kemikalieinspektionen tittat på elektriska produkter där vi hittat vissa förbjudna metaller och flamskyddsmedel. Det behöver vi titta mer på, säger Frida Ramström, inspektör i Kemikalieinspektionen.

Sedan ett år tillbaka samverkar tre svenska

HÖG ELSÄKERHET HITTILLS

För drygt en månad sedan låg julklappar under granen och väntde på förväntans-

Barn förfogar över i snitt 30 kilo leksaker per år enligt statstik som SCB, Statistiska Centralbyrån, tagit fram. Lyckligtvis är det ett fåtal olyckor som sker men enligt en undersökning som Sydsvenska Dagbladet gjort omsätter leksaksbranschen inklusive daglivaruhandeln fyra miljarder varje år i Sverige. Och det sker en ständig ökning.

Det finns en mängd olika risker med leksaker. Det kan handla om kvävningsrisker, fysikaliska och mekaniska risker, klämning, strypning, rätt dokumentation, varningstexter, kemiska ämnen, mjukgörare så kallade ftalater, tungmetaller och risker för elchock. Katarina Olofsson är den som är ansvarig i projektet från Elsäkerhetsverkets sida Hon arbetar med marknadskontroll och tittar på elsäkerheten. De flesta krav gällande elsäkerheten finns i en så kallad harmoniserad standard som är lika för hela Europa. – Vi tittar bland annat på att leksakerna inte drivs av en spänning över 24V. Om detta uppfyllts kontrollerar vi bland annat att ingen fara för elchock kan uppstå, att leksaken är rätt märkt och åtföljs av rätt instruktioner samt att eventuella batteriluckor följer standardkraven. Hittills har våra tester inte påvisat några direkta elsäkerhetsbrister hos de testade leksakerna.

BARNS SÄKERHET PRIORITERAT

BESÖK, ANALYS OCH UTBILDNING

myndigheter kring leksakers säkerhet. Allt för att öka kunskapen om ansvar hos importörer, tillverkare och handel.

– Det är en enorm omsättning på leksaker, säger Anna Ekegren, jurist på Konsumentverket som håller i projektet ”Leksakers säkerhet”. Toys in Europé, som är en europeisk branschförening för leksakshandeln, visar att 60 procent nya leksaksprodukter kommer in varje år. Barns säkerhet är ett prioriterat område inom flera myndigheter i samhället. Anna Ekegren beskriver några anledningar till att de tre myndigheterna El-

– Under våren 2012 har vi besökt åtta olika importörer av leksaker. Vi har tagit med oss varuprover av leksaker som vi sedan skickat på analys för att upptäcka eventuella brister. Under hösten följer vi upp besöken för att prata vidare med importörerna om det man upptäckt. Man har också haft två utbildningstillfällen för inspektörer i respektive myndighet och en gemensam workshop om hur samordningen ska se ut. I december har utbildningsdagar för branschen hållits i Stockholm och ett särskilt informationsmaterial har tagits fram till riktat till respektive; tillverkare, importörer och distributörer.

VAD HÄNDER 2013?

SEES är den Svenska branschföreningen för miljötålighetsteknik. Föreningen samlar Sveriges främsta experter inom miljötålighetsteknik och miljötålighetsprovning.

* Reach-förordningen är EU:s samlade kemikalielagstiftning som bland annat begränsar mjukgörare i leksaker.

Välkommen att bli medlem! sees@teknikforetagen.se

32

tel: 08-782 08 78

Under nästa år ska projektet titta på de stora distributörerna av leksaker såsom butikskedjor. Det är också tänkt att samarbetet med tullen ska utvecklas för att kunna stoppa farliga leksaker redan vid gränsen. Om konsekvenserna blir att en leksak faller under alla tre myndigheters tillsynsområden då är frågan vem som ska sätta försäljningsförbud? – Vi är ju beslutande myndigheter inom tre olika områden. En viktig uppgift blir hur vi ska kunna samordna vår tillsyn i framtiden, säger Anna Ekegren. Projektgruppen har en stor förhoppning på att ökad kännedom hos företagen ska göra det lättare att kunna ställa tydliga krav på tillverkarna. I sin tur hoppas man på att det ska ge säkrare leksaker för konsumenten.

fax: 08-660 33 78

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Källa: Elsäkerhetsverket Electronic Environment #1.2013


Produktnyheter

Ny serie av enkla och dubbla DC spänningsaggregat som passar pü labbänken och ATE applikationer.

BK Precision har just presenterat tvü nya serier av programmerbara DC aggregat 9170 och 9180. Serien som bestür av 9 olika modeller bestür av büde enkla och dubbla aggregat med uteffekt upp till 210W och max spänning/strÜm 600V / 20A. Varje modell har tvü utnivüer t ex 0-35V/0-3A och 0-70V/0-1,5A fÜr att erhülla hÜg noggrannhet vid inställning av spänning/strÜm. Spänningsutgüngar finns pü front och baksida tillsammans med sensingüngar. Aggregaten har speciell mode fÜr LED testning mode med begränsad strÜmrusning.

Utmärkande fÜr 9170/9180 serien är lüg stÜrning-/belastningskänslighet pü endast 0,01% +1mV / 0,01% +250¾A och ripple/niose <0,35mVrms. PC och Labwieve programvara finns färdig fÜr att styra aggregaten. USB gränssnitt är standard därtill finns 4 gränssnittskort fÜr LAN/GPIB, RS485, RS232 och analogt I/O kontroll kort. Priset varierar mellan 7 500 till 10 800 kronor. Svensk representant är Ferner Elektronik AB, www.ferner.se

(OVlNHUKHW RFK (0& KRV %. 6HUYLFHV

ZZZ EN VHUYLFHV VH *UDQVND GLQD SURGXNWHU PRW /9' RFK (0& GLUHNWLYHW 9L KDU NRUWD OHGWLGHU RFK JRGD P|MOLJKHWHU WLOO KMlOS Sn SODWV

1\KHW

9L KMlOSHU GLJ PHG GHQ WHNQLVND ILOHQ L &( GRNXPHQWDWLRQHQ

(OVlNHUKHWVJUDQVNQLQJDU RFK (0& PlWQLQJDU I|U ,7 NRQVXPHQW LQGXVWUL RFK IRUGRQVSURGXNWHU ,Q VLWX PlWQLQJDU

Electronic Environment #1.2013

Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ www.ee-guiden.se

33


Branschnyheter

Anders Mannikoff blir ny vd på Herrljunga Elektriska AB Anders Mannikoff har i dagarna utsetts till VD och koncernchef för Herrljunga Elektriska AB. Anders har lång erfarenhet av arbete inom företag med hög teknisk kompetens som ABB och senast från en befattning som sektionschef vid SP Sveriges TekniskaForskningsinstitut i Borås. Herrljunga Elektriskas verksamhet omfattar dagligen tekniska frågor och lösningar av bred omfattning. Anders gedigna tekniska kunskap kommer att bli till stor nytta för utveckling av bolagets verksamhet och ett gott stöd för våra medarbetare och kunder. Anders är bosatt utanför Alingsås och tillträder tjänsten den 15 april 2013. Herrljunga Elektriska AB grundades redan år 1906 och sysselsätter idag 39 personer i Herrljunga. Bolagets affärsgrenar är elnät, elproduktion, elinstallation, fjärrvärme, ITtjänster och VA-verksamhet. Bolaget ägs till 99,8% av Nossan Förvaltning AB som är ett kommunalägt bolag i Herrljunga Kommun. Anders efterträder Gunnar Ingvarsson som efter 35 år i bolaget avgår med pension. ”Herrljunga Elektriska är ett välskött bolag med duktiga och erfarna medarbetare. Man har redan tagit flera viktiga steg mot det hållbara samhället. Jag ser fram emot att få vara del av den fortsatta utvecklingen” säger Anders Mannikoff.

Foto: Carina Gran

Purchase Expands Thermal Management Product Portfolio Nextreme’s innovative technology, delivering high precision cooling in an ultra-small form factor, will advance Laird’s leadership in its existing thermal management business. This is particularly beneficial as devices become smaller and more compact. Nextreme and Laird currently have a strategic design and distribution partnership, but the acquisition enables wider market access to serve current and potential new customers in application areas such as sensors, solar power and LEDs. In addition Laird provides the ability to rapidly scale-up Nextreme’s operations in order to exploit the full potential of these next generation products. Commenting on this acquisition, Chief Executive David Lockwood said: “Nextreme is the next generation in technology for thermoelectrics. It can fundamentally change the way we cool electronics at the most integrated levels while being produced in large volumes. This significant shift in technology will also enable new applications such as energy harvesting. Nextreme is an excellent fit with our business growth strategy. Through this acquisition we will combine the most innovative technology with our market presence and ability to scale operations, to deliver added value to our customers and enable us to move into new segments.”

ABOUT NEXTREME THERMAL SOLUTIONS™, INC.

Nextreme Thermal Solutions is a leading manufacturer of thin-film thermoelectric modules and sub-systems for growing markets worldwide. Micro-scale form factors, high power-pumping capabilities and a high-volume semiconductor manufacturing process enables low-cost, high-performance thermal management and energy harvesting solutions. For more information, visit www.nextreme.com.

DELTA och Innventia ingår samarbete inom provnings- och konsultverksamhet Det svenska FoU-företaget Innventia och det danska konsultföretaget DELTA har tecknat ett samarbetsavtal som innebär helhetslösningar inom test och provning för säkrare och tåligare produkter. Innventias laboratorium i Kista är idag Sveriges ledande leverantör av tjänster inom miljötålighetsprovning, som exempelvis transport- och klimattester, vid sidan om sin FoU-verksamhet. DELTA har mer än 70 års erfarenhet inom EMC-området. Genom sitt kontor i Västerås erbjuder företaget sina svenska kunder test och rådgivning. – DELTA är idag en av de största aktörerna i Skandinavien inom miljötålighet och EMC. Tack vare samarbetet kan vi utöka vår kundsupport på den svenska marknaden, säger Claus Schleiter, Vice President, Centre of Test Excellence, Test & Consultancy, DELTA. – Våra verksamheter kompletterar varandra. Genom samarbetet kan vi nu erbjuda våra kunder paketlösningar oavsett vilket företag man vänder sig till, säger Anders Engström, Executive Vice President, Innventia.

Skräddarsydda EMC-lösningar KAMIC har mer än 25 års erfarenhet av utveckling, produktion och installation av enheter och produkter inom elmiljöområdet. Vi hjälper idag ett hundratal enskilda kunder och större företag med vår kunskap och erfarenhet när det gäller frågor som rör EMC och förbättrad elmiljö. Välkommen att läsa mer om kompletta EMC-lösningar på www.kamic.se eller ring 054- 57 01 20 för mer information. Vår personal lotsar dig fram till just din skräddarsydda lösning.

KAMIC GROUP COMPONENTS

34

KAMIC Karlstad Automatic AB • 054-57 01 20 • www.kamic.se

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Electronic Environment #1.2013


Branschnyheter

Företagsregister 4TEST AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik, Norge Tel: +47 67 10 10 80 Fax: +47 67 10 10 81 www.4test.no Acal AB Solna Strandväg 21 171 54 Solna Tel: 08-546 565 00 Fax: 08-546 565 65 info@acal.se www.acal.se Acte Supply AB Box 4115 171 04 Solna Tel: 08-445 28 00 Fax: 08-98 26 19 www.acte.se

Vindkraft i kooperativ form mest populär Allmänhetens inställning till vindkraft är mycket positiv i Sverige. 86 procent vill satsa på vindkraft, lika mycket som idag eller mer. Kooperativt ägda vindkraftsparker uppskattas mest av allmänheten. På andra plats hamnar kommunägd vindkraft. Därefter kommer statligt och privat ägd vindkraft. Det framgår av en nypublicerad enkätundersökning från Vindval, som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. – Regeringen bör främja den andelsägda vindkraften för att det gagnar vindkraftsutbyggnaden och ger vanliga människor inflytande på en marknad som helt domineras av eljättarna, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel som driver Sveriges största vindkraftskooperativ. Ju fler privatpersoner och kommuner som är med och äger vindkraften desto positivare blir opinionen för vindkraft. Det visar den här undersökningen och även erfarenheterna från Danmark. Den så kallade nettodebiteringsutredningen utreder nu hur man ska kunna uppmuntra småskalig egenägd elproduktion av främst solceller och vindkraft. Ett förslag är att man ska kunna kvitta sin egen produktion med sin elkonsumtion och därmed undantas energiskatten. De som äger andelar i vindkrafts- och solkraftskooperativ borde få liknande villkor menar O2. – Det vore orimligt att enbart gynna dem som kan sätta upp egna vindkraftverk eller solcellspaneler. Egna solceller kräver stora takytor i rätt väderstreck och egna vindkraftverk kräver markyta. Om man likställer kooperativt ägd vindkraft och solkraft med den elproduktion som sker på den egna tomten eller taket skulle betydligt fler människor kunna producera sin egen el, även de som bor i städer, säger Linda Burenius Magnusson. Vindvals undersökning visar att allmänheten är mycket positiv till vindkraft. På frågan ”Hur mycket bör vi i Sverige satsa på vindkraft som energikälla under de närmaste 5-10 åren?” anger 86 procent att de vill satsa lika mycket som idag eller mer. En stor majoritet (83 procent) anser också (helt eller delvis) att vindkraft är en miljövänlig energikälla. I vilken landskapstyp människor bor tycks inte spela någon större roll för hur de ser på vindkraft i olika landskap. Ett undantag är dock boende i fjällnära miljöer, då dessa tycker bättre om vindkraft i fjällnära miljöer än de som inte bor där. Läs rapporten från Vindval, på Naturvårdsverkets hemsida: ”Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav”

Källa: O2 Vindel Electronic Environment #1.2013

Adopticum Gymnasievägen 34 Leveransadress: Anbudsgatan 5 931 57 Skellefteå Tel: 0910-288 260 info@adopticum.se www.adopticum.se Agilent Techologies Sweden AB Kronborgsgränd 23 164 94 Kista Tel: 0200-88 22 55 Aleba AB Västberga allé 1 126 30 Hägersten Tel: 08-19 03 20 Fax: 08-19 35 42 www.aleba.se AMB Industri AB 361 93 Broakulla Tel: 0471-485 18 Fax: 0471-485 99 Amska Amerikanska Teleprodukter AB Box 88 155 21 Nykvarn Tel: 08-554 909 50 Kontaktperson: Kees van Doorn www.amska.se Anritsu AB Borgarfjordsgatan 13 A 164 26 Kista Tel: 08-534 707 00 Fax: 08-534 707 30 www.eu.anritsu.com

Ageto MTT AB Propellervägen 6 B 183 62 Täby Tel: 08-446 77 30 Fax: 08-446 77 45 www.agetomtt.com Kontaktperson: Mikael Lundgren mikael.lundgren@agetomtt.com Produkter och Tjänster: EMC-testinstrument för emission och immunitet, ledningsbundet, RF och ESD. Absorbenter , skärmrum, hel och halvdämpade kammare samt nyckelfärdiga system. Kalibrering och service av instrument. För övrigt produktutbud se vår hemsida.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Alpharay Teknik AB Skraggevägen 7 663 41 Hammarö Tel: 054-52 12 05 Fax: 054-52 12 05 mail@alpharay.se www.alpharay.se Kontaktperson: Lars Larsson Produkter och tjänster: ESD-skydd Alpharay Teknik marknadsför NRD nukleära jonisatorer – stavjonisatorer, fläktar, hand­blåspistoler m m. Samt tryckluftsprodukter från EXAIR, t ex kylare för elkapslingar.

ANSYS Sweden Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-588 370 60 Vestagatan 2 B 416 64 Göteborg Tel: 031-771 87 80 info-se@ansys.com www.ansys.com Armeka AB Box 32053 126 11 Stockholm Tel: 08-645 10 75 Fax: 08-19 72 34 www.armeka.se Axiom EduTech Gjuterivägen 6 311 32 Falkenberg Tel: 0346-71 30 30 Fax: 0346-71 33 33 www.axiom-edutech.com Berako AB Regulatorv 21 14149 Huddinge Tel: 08-774 27 00 Fax: 08-779 85 00 www.berako.se

Bromanco Björkgren AB Rallarvägen 37 184 40 Åkersberga Tel: 08-540 853 00 Fax: 08-540 870 06 info@bromancob.se www.bromancob.se Produkter och tjänster: Produkter, lösningar och konsultation för värmehantering i elektronik. Bromanco Björkgren AB representerar ett världsledande sortiment av produkter för värmehantering i elektronik. Sortimentet består bla av: värmeledande kontaktmaterial, Peltier-element, kylprofiler, fläktar, heat pipes, värme-spridare i graftit m m. Besök vår hemsida för mer info. om värmehantering och vårt övriga sortiment.

35


Företagsregister

BK Services Datalinjen 5A 583 30 Linköping Tel: 013–21 26 50 Fax: 013–99 13 025 johan@bk-services.se www.bk-services.se Kontaktperson: Johan Bergstrand Produkter och Tjänster: BK Services erbjuder elsäkerhetsgranskningar (LVD), för- och sluttester av din produkts EMCegenskaper, hjälp med CE-märkning, klimat- och vibrationstester samt akustikmätningar. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster med korta ledtider, problemlösningshjälp och vänligt bemötande.

CCC Solutions/Carpatec Högbackavägen 6 184 37 Åkersberga, Tel: 08-540 888 45 www.cccsolutions.eu Kontaktperson: Henry Laine, vd: hl@cccsolutions.eu Produkter och Tjänster: Stort utbud av EMCtestinstrument för kompletta mätningar inom emission och immunitet (även RF kammare och ESD-simulering). Komponent/modullösningar (absorbenter, hel och halvdämpade kammare, EMC lådor och tätningslösningar). Vi representerar även tillverkande företag inom RF/MW, Testantenn och Fiberoptik.

BFI Optilas Portalgatan 2 B 754 23 Uppsala Tel: 018-56 58 30 Fax: 018-69 66 66 www.bfioptilas.se

Caltech AB Fågelviksvägen 7 145 53 Norsborg Tel: 08-534 703 40 Fax: 08-531 721 00 www.caltech.se

Bodycote Ytbehandling AB Box 58 334 21 Anderstorp Tel: 0371-161 50 Fax: 0371-151 30 www.bodycote.se

CE-BIT Elektronik AB Box 7055 187 11 Täby Tel: 08-735 75 50 Fax: 08-735 61 65 info@cebit.se www.cebit.se

Bofors Test Center AB Box 418 691 27 Karlskoga Tel: 0586-84000 www.testcenter.se Bomberg EMC Products Aps Gydevang 2 F DK 3450 Alleröd Danmark Tel: 0045-48 14 01 55 Bonab Elektronik AB Box 8727 402 75 Göteborg Tel: 031-724 24 24 Fax: 031-724 24 31 www.bonab.se BRADY AB Vallgatan 5 170 69 Solna Tel: 08-590 057 30 Fax: 08-590 818 68 cssweden@bradyeurope.com www.brady.se www.bradyeurope.com Båstad Industri AB Box 1094 269 21 Båstad Tel: 0431-732 00 Fax: 0431-730 95 www.bastadindustri.se CA Mätsystem Sjöflygsvägen 35 183 62 Täby Tel: 08-505 268 00 Fax: 08-505 268 10 www.camatsystem.se Cadputer AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby Tel: 08-590 752 30 Fax: 08-590 752 40 www.cadputer.se

36

CLC SYSTEMS AB Nygård Torstuna 740 83 Fjärdhundra Tel: 0171-411030 Fax: 0171-411090 info@clcsystems.se www.clcsystems.se Combinova Marketing AB Box 200 50 161 02 Bromma Tel: 08-627 93 10 Fax: 08-29 59 85 sales@combinova.se www.combinova.se

Dectron AB Törnbladväg 6 386 90 Färjestaden Tel: 0485-56 39 00 (vxl) Fax: 0485-358 07 (emc) goran.tordsson@ kemet. com, ulf.heiding@ kemet. com, tobias.gustavsson @ kemet.com www.dectron.se Produkter och Tjänster: Provning, komponenter. I Dectrons välutrustade ackredi­terade EMC-laboratorium arbetar personal som är experter på att avhjälpa störnings­problem. Vi testar enligt de vanligast förekommande standarderna inom EMC området. Utrustningar och anläggningar som inte kan flyttas till labbet, kommer vi ut och kontrollerar på plats.

DELTA Development Technology AB Finnslätten, Elektronikgatan 47 721 36 Västerås Tel: 021-31 44 80 Fax. 021-31 44 81 info@delta-dt.se www.delta-dt.se Kontaktperson: Ulf Bjerke Produkter och Tjänster: Ackrediterad EMCmätning, elsäk- och EMC rådgivning, problemlösning, utbildning, CE-märkning. DELTA hjälper svensk industri att utveckla miljötåliga och störningståliga produkter och elektronik samt vid e-, FCC, CE, VCCI-märkning etc – även ute på företag. Vi arbetar med test och rådgivning inom EMC, LVD, MD, akustik och optik samt mekanik- och klimattest. DELTA är SWEDAC-ackr för EMC.

Detectus AB Hantverkargatan 38 B 782 34 Malung Tel: 0280-411 22 Fax: 0280-411 69 jan.eriksson@detectus.se www.detectus.se Kontaktperson: Jan Eriksson Produkter och Tjänster: Instrument, provning. Detectus AB utvecklar, producerar och säljer EMC-testsystem på världsmarknaden. Företaget erbjuder också hyra och leasing av mätsystemet. Detectus har möjlighet att utföra konsultmätningar (emission) på konsultbasis i egna lokaler.

Combitech AB Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 Fax: 013-18 51 11 emc@combitech.se www.combitech.se Compomill AB Box 4 194 21 Upplands Väsby Tel: 08-594 111 50 Fax: 08-590 211 60 www.compomill.se Elastocon AB Göteborgsvägen 99 504 60 Borås Tel: 033-22 56 30 Fax: 033-13 88 71 www.elastocon.se

Eldonvasa AB Egnahemsgatan 39 571 83 Nässjö Tel: 0380-762 00 Fax: 0380-158 00 www.eldon-enclosures.com

ELKUL Kärrskiftesvägen 10 291 94 Kristianstad Tel: 044-22 70 38 Fax: 044-22 73 38 www.elkul.se

ElektronikBolaget Orbis Ekbacksvägen 28 168 69 Bromma Tel: 08-555 36 360 Fax: 08-555 36 369 www.orbis.eu/swe

Elrond Komponent AB Box 1220 141 25 Huddinge Tel: 08-449 80 80 Fax: 08-449 80 89 www.elrond.se

Elis Elektro AS Jerikoveien 16 N-1067 Oslo Tel: +47 22 90 56 70 Fax: + 47 22 90 56 71 www.eliselektro.no

Eltech Electronics AB Björnavägen 74 891 42 Örnsköldsvik Tel: 0660-29 98 50 www.eltech.se

EG Electronics AB Grimstagatan 160 162 58 Vällingby Tel: 08-759 35 70 Fax: 08-739 35 90 www.egelectronics.com Produkter och Tjänster: EG Electronics is one of the leading distributors on the Nordic electronic market. We offer selected components and systems with a high technical content, requiring both indepth technical expertise and knowledge about the customer´s operations, as well as reliable and efficient logistic. EG Electronics has operations in seven countries in Europe and Asia, with local sales offices in Stockholm, Gothenburg, Oslo, Copenhagen, Helsinki, Ditchling, Frankfurt, Shanghai and Bangalore.

EMC Services Box 30 431 21 Mölndal Besöksadress: Bergfotsgatan 4 Tel: 031-337 59 00 www.emcservices.se Kontaktperson: Tony Soukka tony@emcservices.se EMC Services erbjuder provning, rådgivning, problemlösning och utbildning inom EMCområdet. I vårt EMClaboratorium i Mölndal utför vi EMC-mätningar på alla möjliga produkter och kan även ta in större objekt som t.ex. bilar. Vi har utrustning för att utföra mätningar på plats hos kund och kan även erbjuda miljö- och vibrationsprovning. EMC Services ingår i försvarskoncernen Saab.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

EMC Väst AB Bror Nilssons Gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-51 58 50 Fax: 031-51 58 50 www.emcvaest.se

ERDE-Elektronik AB Spikgatan 8 235 32 Vellinge Tel: 040-42 46 10 Fax: 040-42 62 18 info@erde.se web: www.erde.se Kontaktperson: Ralf Danielsson Produkter och Tjänster: Skandinavisk representant för schweiziska EMC-Partner AG. Vi har provutrustning för IEC, EN, ISO, MIL mfl standarder samt för harmonics, flicker, emission och immunitet. Transientgeneratorer för bla immunitets- och komponentprovning samt blixtprovning av flygplans-, telekom- och militärutrustning.

EMP-Tronic AB Box 130 60 250 13 Helsingborg Tel: 042-23 50 60 Fax: 042-23 51 82 www.emp-tronic.se Kontakt person: Lars Günther Emp-tronic AB är specialiserat på Elmiljö- och EMC-teknik. Produkter och Tjänster: Vi har levererat skärmade anläggningar i över 25 år till bl.a. försvaret och myndigheter som skydd för EMP, RÖS, HPM med kontorsmiljö. Vi levererar även utrustning och skärmrum för EMC-mätning, elektronikkalibrering eller antennmätning, även med modväxelteknik. I vårt fullutrustade EMC-lab kan vi erbjuda verifierad provning för CE-märkning.

Electronic Environment #1.2013


Företagsregister Emicon AB Möllebacken 8 226 50 Lund Tel: 046 307100 www.emicon.se Emka Scandinavia Box 3095 550 03 Jönköping Tel: 036-18 65 70 ESD-Center AB Ringugnsgatan 8 216 16 Malmö Tel: 040-36 32 40 Fax: 040-15 16 83 www.esd-center.se Eurodis Electronics 194 93 Stockholm Tel: 08-505 549 00 Exapoint Svenska AB Box 195 24 104 32 Stockholm Tel: 08-501 64 680 www.exapoint.se ExCal AB Bröksmyravägen 43 826 40 Söderhamn Tel: 0270-28 87 60 Fax: 0270-28 87 70 info@excal.se www.excal.se

Instrumentcenter Folkungavägen 4 Box 233 611 25 Nyköping Tel: 0155-26 70 31 Fax: 0155-26 78 30 info@instrumentcenter.se www.instrumentcenter.se Produkter och Tjänster: • Försäljning • Kalibrering • Uthyrning INSTRUMENTCENTER erbjuder försäljning, kali-brering och uthyrning av, instrument, utvecklingshjälpmedel och strömförsörjning. Hos oss hittar du bl.a. instrument för EMC, RF, Audio, Installation, Elkvalitet, Service, Miljö, Elsäkerhet, och ESD-möbler samt programmeringsutrustning mm. Även begagnade instrument köps och säljs med garanti.

Farnell Skeppsgatan 19 211 19 Malmö Tel: 08-730 50 00 www.farnell.se

INNVENTIA AB Torshamnsgatan 24 B 164 40 Kista Tel: 08-67 67 000 Fax: 08-751 38 89 www.innventia.com Kontaktperson: Torben Jacobson Produkter och Tjänster: INNVENTIA AB är ett certifierat laboratorium, som arbetar med miljötålighets- och förpackningsprovning. Vi fastställer att produkt och förpackning klarar de mekaniska samt de klimatologiska påkänningar, som uppstår under transport och i produktens användarmiljö. Vi kan även utveckla optimala förpackningar med anpassade stöt- och vibrationsdämpningsegenskaper. INNVENTIA AB är certifierat av SWEDAC och ISTA.

Electronic Environment #1.2013

Kontaktpersson: Christian Persson Terrytory Sales Manager Nordic & Baltic Distributörer: Scapro (SE),Stigab (SE),Notron (N),IT-Tronic (DK),Matronic (Fin), Q-Flex (FIN) Produkter och Tjänster: Laird Technologies är en global ledare av EMI (Electromagnetic Interference ),signal integrity (ferrit material fd Steward), Termokonduktiva material, antenner, inom områden som infrastruktur, M2M, trådlösa system. Vi erbjuder spetskompetens inom design och tillverkning för dessa produktområden. Vårt breda produktprogram och globala närvara gör att vi kan erbjuda globala lösningar med lokal support. FMV 115 88 Stockholm Tel: 08-782 40 00 Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se

Ferner Elektronik AB Box 600 175 26 Järfälla Tel: 08-760 83 60 www.ferner.se Flexitron AB Tumstocksvägen 11 A Box 7117 187 12 Täby Tel: 08 - 732 85 60 sales@flexitron.se www.flexitron.se

Laird Technologies Box 1146 164 22 Kista Tel: 08-555 723 01 Fax: 08-555 722 10 www.lairdtech.com

Intertek Semko AB Torshamnsgatan 43 Box 1103 164 22 Kista Tel: 08-750 00 00 Fax: 08-750 60 30 info-sweden@intertek.com www.intertek.se Produkter och Tjänster: Intertek Semko AB är en ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar och arbetar med en mängd olika branscher. Företaget finns i alla världsdelar med över 1 000 laboratorier och kontor och
26 000 medarbetare i mer än 100 länder. Tack vare den globala såväl som lokala närvaron kan Intertek bistå sina kunder i allt från granskning och inspektion till provning, kvalitetssäkring och certifiering och ge dem ett snabbt och smidigt marknadstillträde. Interteks division Commercial & Electrical utför provnings- och certifieringsuppdrag, däribland provning och certifiering av produktsäkerhet, provning av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), prestandaprovning, kalibrering och certifiering av ledningssystem.
Gå in på www.intertek.se för ytterligare information. Vill du påbörja ett projekt, mejla oss på: info-sweden@intertek.com

Frendus AB Strandgatan 2 582 26 Linköping Tel: 013-12 50 20 info@frendus.com www.frendus.com Kontaktperson: Stefan Stenmark Garam Elektronik AB Box 5093 141 05 Huddinge Tel: 08-710 03 40 Fax: 08-710 42 27 Glenair Nordic AB Box 726 169 27 Solna Tel: 08-505 500 00 Fax: 08- 505 500 00 www.glenair.com Gore & Associates Scand AB Box 268 431 23 Mölndal Tel: 031-706 78 00 www.gore.com HCM Elektronik Sockenvägen 428 122 63 Enskede Tel: 08-659 99 15 Fax: 08-556 103 78 www.hcm.se Helukabel AB Spjutvägen 1 175 61 Järfälla Tel: 08-557 742 80 Fax: 08-621 00 59 www.helukabel.se High Voltage AB Änggärdsgatan 12 721 30 Västerås Tel: 021-12 04 05 Fax: 021-12 04 09 www.highvoltage.se

Jolex AB Västerviksvägen 4 139 36 Värmdö Tel: 08-570 229 85 Fax: 08 570 229 81 mail@jolex.se www.jolex.se Kontaktperson: Mikael Klasson Produkter och Tjänster: EMC, termiska material och kylare Jolex AB har mångårig erfarenhet inom EMC och termiskt. Skärmningslister/kåpor, mikrovågsabsorbenter, icke ledande packningar, skärmande fönster/glas/ rum/dörrar, genomföringskondensatorer, kraftfilter, data-, telekom-, utrustnings- och luftfilter, ferriter, jordflätor, termiska material och kylare etc. Vi kundanpassar produkter och volymer. HP Etch AB Box 567 175 26 Järfälla Tel: 08-588 823 00 Fax: 08-580 261 06 www.hpetch.se Industrikomponenter AB Gårdsvägen 4 169 70 Solna Tel: 08-514 844 00 Fax: 08-514 844 01 www.inkom.se Infineon Technologies Sweden AB Isafjordsgatan 16 164 81 Kista Tel: 08-757 50 00 www.infineon.com

Jan Linders Ingenjörsfirma Bror Nilssons gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-744 38 80 Fax: 031-744 38 81 info@janlinders.com www.janlinders.com Kontaktperson: Jan Linders Produkter och tjänster: EMC-provning, elektronik och EMC, utbildning, EMIanalys, allmän behörighet. Jan Linders Ingenjörsfirma har mångårig erfarenhet inom EMCområdet och har allmän behörighet upp till 1 000 V. Bland vårt utbud märks ce-märkning, prototypprovning samt mätning och provning hos kund. Vi utför EMC-styling dvs förbättrar produkters EMC-egenskaper, ger råd och hjälp om standarder m m. Med vår nya EMCtjänst tar vi totalansvar för er EMC-certifiering.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

LaboTest AB Datavägen 57 B 436 32 Askim Tel: 031-748 33 20 Fax: 031-748 33 21 info@labotest.se www.labotest.se Produkter och Tjänster: LaboTest AB marknadsför och underhåller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom miljötålighet och test. Vårt huvudkontor finns i Askim och vårt filialkontor i Sollentuna. Våra huvudleverantörer är Vötsch och Heraeus. Båda har en världsomspännande organisation och är marknadsledande inom sina respektive produktområde. Vår verksamhet fokuseras främst kring följande produktområden: Värmeskåp, Torkugnar, Vakuumtorkskåp, Temperatur-, Klimattestkammare, Chocktest- kammare, Sol/Vädertestkammare, Vibrationstestkammare, Klimatiserade rum, Saltspraytestkammare, HALT/ HASS-kammare. Ing. Firman Göran Gustafsson Asphagsvägen 9 732 48 Arboga Tel: 0589-141 15 Fax: 0589-141 85 www.igg.se Ingenjörsfirman Gunnar Petterson AB Ekebyborna 254 591 95 Motala Tel: 08-93 02 80 Fax: 0141-711 51 hans.petterson@igpab.se www.igpab.se Instrument-Mäklaren Pyramidbacken 6 141 75 Kungens Kurva Tel: 08-710 58 47 info@instrument-maklaren.se www.instrument-maklaren.se Kontaktperson: Per-Arne Andersson Intertechna AB Kvarnvägen 15 663 40 Hammarö Tel: 054-52 10 00 Fax: 054-52 22 97 www.intertechna.se Kitron AB 691 80 Karlskoga Tel: 0586-75 04 00 Fax: 0586-75 05 90 www.kitron.com LAI Sense Electronics Rördromsvägen 12 590 31 Borensberg Tel: 0703-45 55 89 Fax: 0141-406 42 www.laisense.com LINDH Teknik Granhammar 144 744 97 Järlåsa Tel: 018-444 33 41 Mobil: 070-664 99 93 kenneth@lindhteknik.se www.lindhteknik.se

37


Företagsregister

justkompetens.se Andra Långgatan 19 400 32 Göteborg Tel: 031-775 03 90 info@justevent.se www.justkompetens.se/ elektronik Produkter och tjänster: Då en produkts egenskaper inom elmiljö är en stor del av produktens kvalitet, krävs att de funktioner som kommer i beröring med utveckling, konstruktion, installation och underhåll har en grundläggande kunskap i elmiljöns olika förutsättningar, delmoment och grundkrav. Därtill kunskap om hur man uppnår tillräckliga egenskaper inom exempelvis EMC, ESD, elsäkerhet och miljötålighet. Vi vill ge dig en möjlighet att på ett effektivt och kvalitativt sätt komplettera och säkerställa din kompetens för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt i ditt yrke – Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man helt enkelt skaffa ny. Då är e-learning ett optimalt verktyg att använda sig utav.

Lundinova AB Dalbyvägen 1 224 60 Lund Tel: 046-37 97 40 Fax: 046-15 14 40 www.lundinova.se Magnab Eurostat AB Pontongatan 11 611 62 Nyköping Tel: 0155-20 26 80 www.magnab.se Megacon AB Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 Fax: 08-581 653 00 www.megacon.se Mentor Graphics Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-632 95 00 www.mentor.com Metric Teknik Box 1494 171 29 Solna Tel: 08-629 03 00 Fax: 08-594 772 01

Kontaktperson Karlstad: Bo Janson Produkter och Tjänster: Komponenter, ledande packningar & lister, skärmade rum (RÖS/EMP). KAMIC erbjuder ett brett program av elmiljöprodukter omfattande allt från komponenter till kompletta system. Lösningarna för skalskydd omfattar lådor, skåp och rum för EMI-, EMP- och RÖS-skydd. Systemlösningar som uppfyller MILSTD 285 och är godkända enligt skalskyddsklasserna SS1 och SS2.

Miltronic AB Box 1022 611 29 Nyköping Tel: 0155-777 00

MPI Teknik AB Box 96 360 50 Lessebo Tel: 0478-481 00 Fax: 0478-481 10 www.mpi.se NanoCal AB Lundbygatan 3 621 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se Nefab Packaging AB 822 81 Alfta Tel: 0771-59 00 00 Fax: 0271-590 10 www.nefab.se Nelco Contact AB Box 7104 192 07 Sollentuna Tel: 08-754 70 40 Nemko Sweden Enhagsslingan 23 187 40 Täby Tel: 08-47 300 30 www.nemko.no

Lintron AB Box 1255 581 12 Linköping Tel: 013-24 29 90 Fax: 013-10 32 20 www.lintron.se

Nohau Elektronik AB Derbyvägen 4 212 35 Malmö Tel: 040-59 22 00 Fax: 040-59 22 29 www.nohau.se

LTG Keifor AB (KAMIC) Box 8064 163 08 Spånga Tel: 08-564 708 60 Fax: 08-760 60 01 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se

Nolato Silikonteknik AB Bergmansvägen 4 694 91 Hallsberg Tel: 0582-889 00

38

Kontaktperson: Maria Månsson Produkter: Utveckling Produkter och Tjänster: Spetskompetens inom elektronikutveckling: Analog och digital elektronik, EMC-teknik (rådgivning och eget pre-compliance EMC-lab), inbyggda system, samt programmering. Regulativa krav som EMC-, MD- RoHS- och WEEE- EUP-direktiven. "Lean Design" med fokus på kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, producerbarhet och säljbarhet.

Mikroponent AB Postgatan 5 331 30 Värnamo Tel: 0370-69 39 70 Fax: 0370-69 39 80 www.mikroponent.se

MJS Electronics AB Box 11008 800 11 Gävle Tel: 026-18 12 00 Fax: 026-18 06 04 www.mjs-electronics.se Kamic Karlstad Automatic AB Box 278 651 07 Karlstad Tel: 054-57 01 20 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se

Prevas AB Box 4617 116 91 Stockholm Tel: 08-644 14 00 Fax: 08-644 25 25 www.prevas.se

Box 324, 591 24 Motala Tel: 0141-580 00 Fax: 0141-584 95 E-post: info@proxitron.se www.proxitron.se Kontaktperson: Rickard Elf Produkter och Tjänster: INSTRUMENT. Proxitron AB arbetar med försäljning och service inom elektronikbranschen. Vi samarbetar med en rad ledande internationella tillverkare inom områdena; Klimat/Vibration, EMC, Givare, Komponenter, Högspänning och Elsäkerhet. Våra kunder finns över hela Skandinavien och representerar forskning/utveckling, produktion, universitet och högskolor.

Nortelco AS Ryensvingen 3 N-0680 Oslo Tel: +47 22576100 Fax: +47 22576130 elektronikk@nortelco.no www.nortelco.no Nortronicom AS Ryensvingen 5 Postboks 33 Manglerud N-0612 Oslo Tel: +47 23 24 29 70 Fax: +47 23 24 29 79 www.nortronicom.no Nässjö Plåtprodukter AB Box 395 571 24 Nässjö Tel: 031-380 740 60 www.npp.se OEM Electronics AB Box 1025 573 29 Tranås Tel: 075-242 45 00 www.oemelectronics.se

RF Partner AB Flöjelbergsgatan 1 C 431 35 Mölndal Tel: 031-47 51 00 Fax: 031-47 51 21 info@rfpartner.se www.rfpartner.se Kontaktperson: Tomas Ornstein Produkter och Tjänster: RF Partner AB är din leverantör inom RF och mikrovågsteknik. Vi har mångårig erfarenhet av effektiva test och mätlösningar och levererar kompletta system, instrument, komponenter och konsultuppdrag. Vi levererar aktiva och passiva produkter i området 100 MHz-100 GHz, bland annat EMC/EMI Filter, Oscillatorer, Förstärkare, Switchboxar, och Mätinstrument. Mätinstrument av alla fabrikat finns även för uthyrning.

Ronshield AB Klamparbacken 5 122 64 Enskede Tel: 08-722 71 20 Fax: 08 556 720 56 info@ronshield.se www.ronshield.se Kontaktpersoner: Ronald Brander Produkter och Tjänster: Produkter: Kompletta EMC-mätplatser/hallar, absorbenter, ferriter, vridbord, antenner, antennmaster, TEM-Cell, Strip­ lines, EMC-Mätinstrument och system, Audio-video system, fiberoptiska styrningar, EMC-­Filter, RÖS-Rum, EMP-Skydd/ Filter, Utbildning.

Ornatus AB Överby Gård 192 77 Sollentuna Tel: 08-444 39 70 Fax: 08-444 39 79 www.ornatus.se Para Tech Coating Scandinavia AB Box 567 175 26 Järfälla Besök: Elektronikhöjden 6 Tel: 08-588 823 50 info@paratech.nu www.paratech.nu Phoenix Contact AB Linvägen 2 141 44 Huddinge Tel: 08-774 06 30 Fax: 08-774 15 93 www.phoenixcontact.se Polystar Testsystems AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta Tel: 08-506 006 00 Fax: 08-506 006 01 www.polystartest.com Processbefuktning AB Pilotgatan 17 128 32 Skarpnäck Tel: 08-659 01 55 Fax: 08-659 01 58 www.processbefuktning.se Procurator AB Box 9504 200 39 Malmö Tel: 040-690 30 00 Fax: 040-21 12 09 www.procurator.se Profcon Electronics AB Hjärpholn 18 780 53 Nås Tel: 0281-306 00 Fax: 0281-306 66 www.profcon.se Proxy Electronics AB Box 855 391 28 Kalmar Tel: 0480-49 80 00 Fax: 0480 49 80 10 www.proxyelectronics.com

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Saab AB, Support and Services, EMC-labbet Box 360 831 25 Östersund Tel: 063-15 60 00 Fax: 063-15 61 99 www.emcinfo.se www.saabgroup.com Kontaktperson: Marcus Helander Produkter och Tjänster: Vi erbjuder ackrediterad EMC-provning enligt ett flertal kommersiella och militära standarder samt standarder för civil luftfart. Vi erbjuder även kvalificerad konstruktionsgranskning och rådgivning avseende EMC vid produktutveckling, problemlösning, diagnostisk provning m.m.

Saab AB, Saab Avitronics Miljö och Analys labbet Nettovägen 6 175 88 Järfälla Tel: 08-580 850 00 www.saabgroup.com Kontaktperson: Anders Ericsson Produkter och Tjänster: Miljö och analys lab, rådgivning vid produktframtagning och ansvarig för materialval.

Electronic Environment #1.2013


Företagsregister Rifa AB Box 945 391 29 Kalmar Tel: 0480-616 61 www.rifa.se Rittal Scandinavian AB Månskärsgatan 7 141 71 Huddinge Tel: 08-680 74 08 Fax: 08-680 74 06 www.rittal.se Rohde & Schwarz Sverige AB Flygfältsgatan 15 128 30 Skarpnäck Tel: 08-605 19 00 Fax: 08-605 19 80 info.sweden@rohdeschwarz.com www.rohde-schwarz.se Roxtec International AB Box 540 371 23 Karlskrona Tel: 0455-36 67 23 www.roxtec.se RS Components AB Box 21058 200 21 Malmö Tel: 08-445 89 00 Fax:08-687 11 52 www.rsonline.se RTK AB Box 7391 187 15 Täby Tel: 08-510 255 10 Fax: 08-510 255 11 info@rtk.se www.rtk.se RUTRONIK Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-505 549 00 Fax: 08-505 549 50 www.rutronik.se Sansafe AB Box 120 597 23 Åtvidaberg Tel: 0120-137 08 hakan.sander@sansafe.se SavenHitech AB Box 504 Enhagsvägen 7 183 25 Täby Tel: 08-505 641 00 Fax: 08-733 04 15 www.savenhitech.se Scanditest Sverige AB Box 182 184 22 Åkersberga Tel: 08-544 019 56 Fax: 08-540 212 65 www.scanditest.se info@scanditest.se Scandos AB Varlabergsvägen 24 B 434 91 Kungsbacka Tel: 0300-56 45 30 Fax: 0300-56 45 31 www.scandos.se Schaffner EMC AB Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90 Schroff Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarp näck Tel: 08-683 61 00

Electronic Environment #1.2013

TRESTON GROUP AB Tumstocksvägen 9 A 187 66 Täby Tel: 08-511 791 60 Fax: 08-511 797 60 Bultgatan 40 B 442 40 Kungälv Tel: 031-23 33 05 Fax: 031-23 33 65 info.se@trestoncom www.treston.com Kontaktperson: Johnny Lehmann Produkter: ESD-skyddade Industrimöbler och Förvarings­lösningar Produkter och Tjänster: TRESTON GROUP säljer tekniska möbler, förvaringslösningar och verktygshurtsar av fabrikaten TRESTON och SOVELLA. Våra produkter finns både i standardutförande och ESD-skyddade för säker hantering av elektronik. För kunder med speciella behov tar vi fram unika lösningar.

Schurter Nordic AB Sandborgsvägen 50 122 33 Enskede Tel: 08-447 35 60 Fax: 08-605 47 17 www.schurter.se SEBAB AB Sporregatan 12 213 77 Malmö Tel: 040-601 05 00 Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se Shortlink AB Stortorget 2 661 42 Säffle Tel: 0533-468 30 Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857 501 15 Borås Tel: 010-516 50 00 Fax: 033-13 55 02 www.sp.se STF Ingenjörsutbildning AB Malmskillnadsgatan 48 Box 1419 111 84 Stockholm Tel: 08-613 82 00 Fax: 08-21 49 60 www.stf.se Stigab Box 5085 141 05 Huddinge Tel: 08-97 09 90 Fax: 08-97 65 90 Swentech Utbildning AB Box 180 161 26 Bromma Tel: 08-704 99 88 www.swentech.se Swerea KIMAB AB Box 55970 102 16 Stockholm Tel: 08-440 45 00 www.swerea.se

Technology Marketing Möllersvärdsgatan 5 754 50 Uppsala Tel: 018-18 28 90 Fax: 018-10 70 55 www.technologymarketing.se Tesch System AB Box 21196 100 31 Stockholm Tel: 08-441 56 00 Fax: 08-441 56 19 Testhouse Nordic AB Österögatan 1 164 40 Kista Landskronavägen 25 A 252 32 Helsingborg Tel: 08-501 260 50 Fax: 08-501 260 54 info@testhouse.se www.testhouse.se Tormatic AS Skreppestad Naringspark N-3261 Larvik Tel: +47 33 16 50 20 Fax: +47 33 16 50 45 www.tormatic.no

Söker du tjänster eller produkter inom EMC, ESD, Elsäkerhet, Söker du tjänster eller Mekanisk miljö produkter inom eller EMC, ESD, Elsäkerhet, Mekaniskmiljö? miljö Termisk eller Termisk miljö?

Trafomo AB Box 412 561 25 Huskvarna Tel: 036-38 95 70 Fax: 036-38 95 79 www.trafomo.se Treotham AB Box 11024 100 61 Stockholm Tel: 08-555 960 00 Fax: 08- 644 22 65 www.treotham.se Trinergi AB Halltorpsvägen 1 702 29 Örebro Tel: 019-18 86 60 Fax: 019-24 00 60 UL International (Sweden) AB An affiliate of Underwriters Laboratories Inc. Stormbyvägen 2-4 163 29 Spånga Tel: 08-795 43 70 Fax: 08-760 03 17 www.ul-europe.com Weidmüller AB Box 31025 200 49 Malmö Tel: 0771-43 00 44 Fax: 040-37 48 60 www.weidmuller.se Würth Elektronik Sweden AB Annelundsgatan 17 C 749 40 Enköping Tel: 0171-41 00 81 eiSos-sweden@we-online.com www.we-online.se Kontaktperson: Martin Danielsson Yokogawa Measurement Technologies AB Finlandsgatan 52 164 74 Kista Tel: 08-477 19 00 Fax: 08-477 19 99 www.yokogawa.se Österlinds El-Agentur AB Box 96 183 21 Täby Tel: 08-587 088 00 Fax: 08-587 088 02 www.osterlinds.se

ESöker MC ESD du tjänster eller produkter inom EMC, ESD, Elsäkerhet, Mekanisk miljö eller Termisk miljö? MEKANISK MILJÖ

EMC MJUKVARA MEKANISK MILJÖ

PROVNING

MJUKVARA

TERMISK MILJÖ

ESD HÅRDVARA TERMISK MILJÖ

UTBILDNING

HÅRDVARA

Vi gör det lättare för dig att Vihitta gör rätt detleverantör! lättare KEMISK PROVNING

UTBILDNING

MILJÖ för dig att hitta Vi gör det lättare för dig rätt leverantör! att hitta rätt leverantör!

ee-guiden.se KEMISK MILJÖ

ee-guiden.se

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

39


POSTTIDNING B  Returer till: Just Media Sverige AB Box 31019, 400 32 GÖTEBORG

EMC-TESTUTRUSTNING DARE Radipower Mäthuvud från med frekvensband 9kHz till 6GHZ som kan kopplas direkt till dator via USB. Med noggrannhet på 0,15dB passar klarar det att mäta enligt normer CISPR-16 och/eller EN61000-4-3. Effekt område -50dBm till 10dBm PMM AS-02 Antennset med individuellt kalibrerade antenner BC-01 bikonisk antenn 30-200MHz, LP-02 logperiodisk 200MHz3GHz samt tripod TR-01 och väska PMM 7010 Förtestsystem för utstrålad och ledningsbunden emission 150kHz till 1GHz. Inbyggd 16A LISN. Levereras med RS232 interface och programvara. DARE RadiCenter Ett ”plug and play” styrsystem för att kunna göra EMC mätningar helt automatiserat. Klarar att styra upp till 8 st enheter samtidigt. Styrs via RS232, GPIB eller LAN. Kan med fördel användas ihop med programvara RadiMation.

För mer information besök oss gärna i CE-BIT:s monter på plats: VH01:03.

2013

Begagand GTEM CELL modell 5317 till salu CE-BIT har förnärvarande 1 st begagnad GTEM Cell till salu med data enligt nedan, mer information och fler begagnade instrument finns på vår hemsida. GTEM-cell (Gigahertz Transverse Electromagnetic Mode) har en enkel och kontrollerad mätvolym för enkel och snabb mätning av emission och immunitet med ett minimum av ändringar i mätuppställningen. Bandbredd är DC till 20GHz för immunitet och 9kHz – 5 GHz för emission. Storlek modell 5317: 7,7 x 4,1 x 3,1m (l x b xh) Max test volym: 1321 x 1321 x 1166mm (l xb xh) Max last 1500kg Pris 465 000:- exkl moms, monterad på anvisad plats i Sverige.

PRÖVA OSS OCH PROVA HOS OSS – DET LÖNAR SIG! CE-BIT - Box 7055, 187 11 Täby, Sweden - Tel: +46 8-735 75 50 - Fax. +46 8-735 61 65 - E-Mail: info@cebit.se - www.cebit.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.