Rijnboutt Magazine #11: Nieuwe collectieven: hoe publiek is de publieke ruimte?

Page 36

36

Rijnboutt magazine

Pleidooi voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte

De publieke taak van stedenbouw Station Sloterdijk, Amsterdam


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.