Antun Maračić - Na duge staze

Page 1

Antun MaraÄ?ić Na duge stazeMMSUAntun Maračić


Na duge staze


In the Long Run


10 16

Uprizorenja dugog trajanja Imagings of Long Duration

22

Novska – Banova Jaruga

32

Slika u sedam dana Painting in Seven Days

Antun Maračić

Slika u 114 slojeva Painting in 114 Layers 36

Stol  The Table

42

Svibanj 1977. – studeni 1979. May 1977 – November 1979

54

Demonstracija odnosa subjekt–objekt Demonstration of a Subject–Object Relationship

66

Istovremeno registriranje potiljka i en facea Photographed simultanously full face and from the rear

70

Dubrovnik, 22. lipnja 2008. Dubrovnik, 22 June 2008

80

Lokrum

96

San i vrijeme (Evelina)  Sleep and Time (Evelina)

112

Ivo


124

Dubrovački pult The Counter of Dubrovnik

136

Moje drage My Darlings

152

‘Cajger na cajgeru’

156

Promatrači mora Observers of the Sea

164

Ispražnjeni okviri – iščezli sadržaji, 1991. – 1994. Emptied Frames – Vanished Contents, 1991 – 1994

174

Ispražnjeni okviri – iščezli sadržaji, 1991. – 2017. Emptied Frames – Vanished Contents, 1991 – 2017

184

Nepostojanje  Nonexistence

188

Antun Maračić: Nepostojanje, ...2008...  Antun Maračić: Nonexistence, ...2008...

192

Dubrovački vjetrovi  The Winds of Dubrovnik

196

Nehotični filmovi Involuntary Films

200

Fado medo Fado Bear

206

Biografija Biography


Uprizorenja


dugog trajanja


10

Izložba Na duge staze uključuje radove koji su koncipirani kao dugoročni ili su spontano nastajali duže vrijeme. Štoviše, vrijeme se u njima često ističe, bilo kao latentna bilo kao eksplicitna tema i sadržaj što je vidljivo i iz naslova nekih od radova, primjerice: Slika u sedam dana, Svibanj 1977. – studeni 1979., Vlakom od Novske do Banove Jaruge kroz četiri godišnja doba, San i vrijeme… Prakticirajući analitičko slikarstvo sredinom 70-ih godina prošlog stoljeća, odabirući za temu sam proces nastanka slike, u vizualu konačnog artefakta, neposredno ili implicite, bilo je čitljivo vrijeme njezine izvedbe. Paralelno sa slikarstvom već tada sam se koristio i fotografijom, kojom se ideja vremena tematizirala još izrazitije. Primjerice, zamislio sam da rast kose i brade na vlastitoj glavi/licu u fotosekvencama pratim od potpune izbrijanosti do stanja drastične zaraslosti, a pojedine faze tog procesa od svibnja 1977. do studenoga 1979., diferencirane su i fizičkim pomakom od 45 stupnjeva, od en facea preko poluprofila, profila itd, sve do završnog en facea na kraju zatvorenog kruga, koji je slikom duge kose i brade upućivao na proteklo vrijeme. U niz takvih projekata spada i film snimljen super 8 kamerom u kojemu se putovanje vlakom od stanice do stanice (konkretno, Novska – Banova Jaruga) u trajanju od dvanaest minuta bilježi u četiri godišnja doba, zaokružujući tako cijeli godišnji ciklus. Svako godišnje doba u filmu je zastupljeno po tri minute što je jednako trajanju jedne role super-osmice. Brojne kasnije nastale serije fotografija, koje nisu poput onih iz 70-ih godina zamišljene kao apriorni projekt, nastajale su mjesecima, godinama pa i desetljećima. Tako sam primjerice punih dvanaest godina snimao Lokrum, dubrovački otočić prema kojemu je bio okrenut prozor mojeg tamošnjeg ureda, a prizore Evelinina sna, isprva crtežom a kasnije fotografijom, kontinuirano pratim već više od četvrt stoljeća. Poriv za snimanje tih


11

serija isprva nije bio izrazito ‘umjetnički’ predznačen, bili su to više intimni zapisi kakve bi, uvjetno govoreći, bilježio i netko bez artističkih pretenzija i opredjeljenja, poput turista ili obiteljskih ljudi koji ovjekovječuju svoje impresije lijepog krajobraza ili proizvode materijal za kućne albume. Tek s vremenom, budući da je riječ o opsesivnim motivima kojima sam se neprestano vraćao, akumulirane sam fotozapise ‘promovirao u umjetnost’. To jest, nastavio sam ih izvoditi kao osmišljene projekte jer sam u njima prepoznao složenija značenja odnosno relevantni sadržaj. Slična fenomenologija nastanka prati i neke druge višegodišnje serije, poput primjerice Dubrovačkog pulta, Promatrača mora itd. Njihov nastanak, sve do odluke da ih imenujem radom, ne uključuje osjećaj neupitnosti samouvjerenog i samosvjesnog umjetničkog djelatnika. Naprotiv, neki negativno određeni lajtmotivi koje intuitivno odabirem i s vremenom evidentiram kao konstante (praznine, iščeznuća…), podrazumijevaju i odgovarajuća osobna osjećanja i stanja, prepoznajem ih kao projekciju vlastite mentalne nutrine, odnosno skepse prema vlastitom ‘poslanju’. Stoga, ‘duge staze’ nisu samo doslovni izrazi dugotrajnosti izvedbe jednog rada nego i motivi koji se pokazuju kao trajni, ponavljajući se ili izvirući nenadano poput ponornice u različitim trenucima, medijima, uobličenjima i značenjskim nijansama. Tako motiv praznine i osjećaj manjkave ili izostale egzistentnosti izlazi na površinu u većim ili manjim razmacima. Primjerice, rad Nepostojanje, ambijent postavljen 1991., uoči rata u Galeriji PM (koincidentno, bila je to i posljednja izložba u PM-u koji je upadom paravojske HOS-a u zgradu HDLU-a, na tom mjestu zauvijek prestala s radom), izveo sam u drugom obliku, iz sličnih poriva (osobne i društvene) insuficijencije, sedamnaest godina kasnije u Antwerpenu. Pri tome, to ‘nepostojanje’, materijalizacijom u kamenu,


12

postaje suprotnost onome što ta riječ sugerira, postaje ‘prisutnost’ u konkretnom prostoru i vremenu. Godine 2017. pak, uočavajući oko sebe slične pojavnosti materijalne i društvene devastacije kao u ratno doba, izveo sam remake rada Ispražnjeni okviri – iščezli sadržaji iz 1994. Izveden ponovno nakon toliko godina, iako formalno posve isti, taj rad u našem vremenu ima nove konotacije: sada se referira na drugu vrstu, mirnodopskih, opustošenja. Sličan mehanizam ‘punjenja’ praznog sugeriram i u nekim od ostalih radova. Trenutke ljudskih kontakata koji kataliziraju kontinutitet dnevnog životnog pogona (serija fotografija Moje drage) ili pak prizore s ulica kao što je kovitlanje otpadaka ili najlonske vrećice (serija filmića Vjetrovi), koji obično prolaze nazamjećeni ili nezapamćeni, iz njihove beznačajnosti, već samim bilježenjem, promoviram u nešto drugo. Oni su punktovi kojima vizualiziram svoj kontakt sa stvarnošću. I ostali radovi ovdje pokazani, poput low tech videofilmića koji su produkt uočavanja i afirmiranja elementarnog pokreta ili naprosto usvajanja tehničke greške, i koji traju tek nekoliko sekundi, pravo nazočnosti u ‘dugim stazama’ opravdavaju dugotrajnim opstankom istih (ne) sadržaja u mojoj percepciji i (pod)svijesti. Neki od izloženih radova iz ranog razdoblja, koji naizgled ne odgovaraju naslovnoj izložbenoj sintagmi, imaju značaj kripto-ključa, šifre za čitanje onih recentnijih. Primjerice rad Demonstracija odnosa subjekt-objekt (praćenje pogledom točke u ogledalu) iz 1979. izraz je potrebe jasnog evidentiranja susreta oka i vanjskog svijeta, odnosno fascinacije sviješću da vizualni kontakt znači trenutak novog iskustva i duhovnog obogaćenja. Isti motiv na ‘labaviji’ je način prisutan u novijoj seriji Promatrači mora (2005. – 2009.) jer je odluka za snimanje morskog krajobraza i osoba na klupi u prvom planu, proizašla iz mojeg zaključka da se radi upravo o takvom trenutku i procesu.


13

Uz tu seriju vezan je i drugi rani ‘pomoćni rad’, Istovremeno registriranje potiljka i en facea iz 1978. Naime u tom radu nastojim personalizirati, u odnosu na lice, nijemi i bezlični potiljak. Kod promatrača mora viđenih samo straga, zamišljam i podrazumijevam izraz koji odražava povezanost s ljekovitim pejzažem kojemu se predaju, odnosno namjera mi je da i promatračima samog rada sugeriram ‘viđenje’ njihova skrivenog rječitog lica. Radovi s početka mojega umjetničkog djelovanja postavljeni ovom prilikom kao uvod u izložbu, iako bi na prvi pogled mogli sugerirati da je riječ o retrospektivi, u ovom izboru nemaju takvu ulogu. Ovdje se ne prezentira moj cjelokupni rad, u punom tematskom, medijskom i kronološkom rasponu. Rani radovi služe kao primjeri dugotrajnosti procesa nastanka, ali i kao indikatori dugog trajanja istih motiva i ideja realiziranih tokom vremena svaki puta u različitim uprizorenjima i tematskim pomacima. Tako sintagma ‘na duge staze’ iz naslova izložbe, osim što se odnosi na vrijeme upisano u pojedine radove, istodobno, u širem krugu, obilježava i koncept na kojem je utemeljena cijela izložba. Antun Maračić


Imagings of


Long Duration


16

In the Long Run comprises works that have been imagined as long-term or works that have been created spontaneously over a longer period of time. Time in these works is often emphasized, either as a latent or an explicit content, which is evident in some of the titles, such as Picture in Seven days, May 1977 – 1979, By Train From Novska to Banova Jaruga Through Four Seasons, Dream and Time… Practicing the so-called analytical painting in the 1970s, the very process of painting served as my subject matter. Directly or indirectly, time of doing the painting could be clearly seen in the end product. Even then I used photography as my medium of expression, next to painting. For example, I got an idea to keep track of the growth of my own hair and beard in photo sequences, from being completely bald/clean shaven to having a drastically overgrown hair or beard. Some of the phases in this process, which lasted from May 1977 to November 1979, were also differentiated according to the 45 degree movement in the position of the head – from an en face to semi-profile to profile etc, until I made the closing en face portrait, with long hair and long beard. Representing the end of the closed circle, this portrait becomes the symbol of the time that has passed. This group of works also includes a film that I made with Super 8 camera, which captures a train ride from Novska to Banova Jaruga. The ride lasted approximately twelve minutes, and it was recorded in four sections, in four different seasons, completing a one-year cycle. Each season in the film lasts approximately three minutes, which corresponds to the running time of a Super-8 film reel. Many of the subsequently made series of photographs, which were not, like those from the 1970s, envisaged as an a priori project, were being created for month, years, even decades. For instance, I was filming the island of Lokrum that was visible from my office window in Dubrovnik, for twelve years. Also, I have been capturing


17

the scenes of Evelina’s dream, first in drawing, then in photographs, for more than a quarter of a century. The urge for creating these series was not ‘artistically’ motivated at first – those were more like intimate notes that could be made by someone who did not have artistic aspirations or background, such as tourists or family people, who capture their impressions of beautiful landscapes or produce the material for their family albums. In time, however, I promoted these photographic records into art, for I was always coming back to them, obsessively. In other words, I continued producing them as pre-conceived projects because I recognized their complex meanings, their relevant contents. Some of my other multi-annual series were also inspired by a similar phenomenon of production, like The Counter of Dubrovnik, Observers of the Sea, etc. The process of creating these series, all the way to the decision of turning them into a ‘piece of art’, does not contain that feeling of indisputability of a self-confident artist. On the contrary, some of the negative leit motifs, which I choose intuitively and eventually document as constancies (voids, disappearances…), include the corresponding personal memories and states. I recognize them as projections of my own innerness, i.e., my skepticism towards my own ‘mission’. Hence, ‘in the long run’ is not just the expression to denote a longer period of creating a piece of art, but it also serves as a motif that is permanent, repetitive or appearing all of a sudden, like a subterranean river that emerges in different moments, in different media, forms and shades of meaning. In this way, the motif of emptiness and the feeling of deprived or missing existence resurface in shorter or longer periods of time. For example, Non-existence, an ambience exhibited in Zagreb’s PM Gallery in 1991, just before the war (coincidentally, it was also the last exhibition there, as the building of The


18

Croatian Association of Visual Artists was soon occupied by HOS, the para unit of Croatian Armed Forces, and PM Gallery has ceased to operate in that place forever), was made in different form, driven by similar motives of (personal and social) insufficiency, seventeen years later in Antwerp. This ‘non-existance’, by being materialized in stone, becomes the opposite of what this word suggests; it becomes the ‘presence’ in a concrete space and time. In 2017, however, witnessing the signs of material and social devastation similar to those that occurred in the wartime, I decided to do a remake of the 1994 Emptied Frames – Vanished Contents. Although completely the same in terms of form, this work, placed in our time, carries completely new connotations: it now refers to another kind of devastations – peacetime devastations. The similar mechanism of ‘filling’ the voids defines some of my other works too. I take moments of human contact, which drive the continuity of everydayness (the series My Darlings), or street images such as whirling litter or plastic bags (Winds, video series), which usually go unnoticed or unremembered, from their insignificance, and by recording them I promoted them into something else. They become the frames through which I visualize my contact with reality. Other works shown here, such as the serie of the low tech video works that resulted from perceiving and determining an elementary movement, or simply capturing technical errors – the works that last only several seconds – justify their own presence ‘in the long run’ by retaining the same (non)contents in my perception and my (sub)conscious mind. Some of my earlier works shown in this exhibition, which at first glance may not correspond to the title of the exhibition, bear the meaning of a cryptic key; they are a code that enables the viewer to understand the


19

more recent works. For example, Demonstration of a Subject-Object Relationship (Observing the Movement of a Point in the Mirror) from 1979 is the expression of the need for a clear documentation of the moment when the eye meets the external world, i.e., the fascination with the apprehension that visual contact signifies the moment of gaining new experience, the moment of spiritual growth. The same motif is somewhat ‘loosely’ presented in the more recent series called Observers of the Sea (2005 – 2009). My decision to film the seascape and the people sitting by the sea came from my conclusion that this was precisely the moment and the process described above. This series is related to my earlier work called Simultaneous Capturing of the Back of the Head and en Face from 1978. In this work I tried to personalize noiseless and faceless backs of heads. In the observers of the sea, who can be seen only from the back, I see an expression that denotes their connection with the therapeutic landscape. In other words, I wanted to present to the observers of this work the ‘vision’ of the observers’ articulate faces. My early works, displayed as an introduction to this exhibition, may at first give the impression that this is a retrospective, but this is not the case here. This exhibition is not a presentation of my entire oeuvre in its thematic, media and chronological extent. On the contrary, these early works serve as the examples of long processes of creation. They also symbolize the longevity of same motifs and ideas realized over a longer period of time, always in different forms and thematic frameworks. Therefore, the phrase ‘in the long run’ from the title of this exhibition, apart from referring to time inscribed into the works, also represents a concept on which the entire exhibition is based. Antun Maračić


Radovi


Works


NOVSKA – BANOVA JARUGA; vlakom kroz četiri godišnja doba  1977. – 1979. 8mm film (digitalizirano) 12’ 34’’

22

Putovanje vlakom od stanice Novska do stanice Banova Jaruga koje traje cca dvanaest minuta snimljeno je u četiri dionice, u četiri različita godišnja doba i montirano je u kontinuitetu, čime je zaokružen jednogodišnji ciklus. Svako godišnje doba u filmu traje cca tri minute što je jednako trajanju jedne role super-osmice.


NOVSKA – BANOVA JARUGA; By Train Through Four Seasons  1977 – 1979 8mm film (digitalized) 12’ 34’’

23

A train ride from Novska to Banova Jaruga, lasting approximately twelve minutes, was recorded in four sections, in four different seasons and edited as continuity, completing a one-year cycle. Each season in the film lasts approximately three minutes, which corresponds to the running time of a Super-8 film reel.25272931


SLIKA U SEDAM DANA 1976. akrilik na platnu, 81x62 cm SLIKA U 114 SLOJEVA 1977. akrilik na platnu, 100x70 cm

32


PAINTING IN SEVEN DAYS 1976 acrylic on canvas, 81x62 cm PAINTING IN 114 LAYERS 1977 acrylic on canvas, 100x70 cm

3335


STOL 1979. 6 analognih fotografija, 18x13 cm

36

PeriodiÄ?no sam nakon ustajanja snimao konstelacije stvari na mom stolu zaostale od prethodog dana.


THE TABLE 1979 6 analog photographs, 18x13 cm

37

I recorded periodically, after getting up in the morning, the constellation of things on my table that had remained there from day before.


38


39


40


41


SVIBANJ 1977. – STUDENI 1979. 1979. 9 analognih fotografija, 18x13 cm

42


MAY 1977 – NOVEMBER 1979 1979 9 analog photographs, 18x13 cm

43


44


4547495153


DEMONSTRACIJA ODNOSA SUBJEKT–OBJEKT (Praćenje pogledom točke na ogledalu)  1979. 9 analognih fotografija, 18x13 cm

54

Rad je izraz potrebe jasnog evidentiranja susreta oka i vanjskog svijeta, odnosno fascinacije sviješću da vizualni kontakt znači trenutak novog iskustva i duhovnog obogaćenja. Isti motiv na ‘labaviji’ je način prisutan u novijoj seriji Promatrači mora (2005. – 2009.) jer je odluka za snimanje morskog krajobraza i osoba na klupi u prvom planu, proizašla iz mojeg zaključka da se radi upravo o takvom trenutku i procesu.


DEMONSTRATION OF A SUBJECT–OBJECT RELATIONSHIP (Observing the Movement of a Point on the Mirror)  1979 9 analog photographs, 18x13 cm

55

The work is the expression of the need for a clear documentation of the moment when the eye meets the external world, i.e., the fascination with the apprehension that visual contact signifies the moment of gaining new experience, the moment of spiritual growth. The same motif is somewhat ‘loosely’ presented in the more recent series called Observers of the Sea (2005 – 2009). My decision to film the seascape and the people sitting by the sea came from my conclusion that this was precisely the moment and the process described above.


56


5759616365


ISTOVREMENO REGISTRIRANJE POTILJKA I EN FACEA 1978. 14 analognih fotografija, 18x13 cm


PHOTOGRAPHED SIMULTANEOUSLY FULL FACE AND FROM THE REAR  1978  14 analog photographs, 18x13 cm
DUBROVNIK, 22 lipnja 2008., od 6:01 do 10:01  2008. serija digitalnih fotografija, 29,7x21 cm

70


DUBROVNIK, 22 June 2008, from 6:01 to 10:01  2008 series of digital photographs, 29.7x21 cm

71


72


73

6:01


74

6:20


75

6:29


76

6:40


77

6:56


78

9:57


79


LOKRUM  2000. – 2013. serija digitaliziranih analognih fotografija, 86x61,5 cm

80

Lokrum sam snimao punih dvanaest godina, od trenutka kad sam, krajem 2000., počeo koristiti ured na trećem katu Umjetničke galerije Dubrovnik. Poriv da snimim prizor koji se kroz prozor nudio pogledu bio je neodoljiv odnosno - posve prirodan. Jer riječ je o jedinstveno čistoj, jasnoj slici: cijeli otok u vidokrugu, s puno neba i mora uokolo. Zapravo, otok je samo središnja točka, os oko koje se odvija neprekidni spektakl mijena. Vedrinu izmjenjuje mutež juga, čistoću burnog vremena - kad vjetar brije površinu mora i diže uvis pjenu – kiša; u kadru potom mahnitaju pijavice, spuštaju se magle, pada snijeg... A otok ostaje stamen, isti, magnet pogledu i katalizator opažaja te atmosferske raskoši. Vrijeme, kako ono kronološko, tako i meteorološko, stvarna je tema ovog rada. Zbirka slika Lokruma zorna je demonstracija heraklitovske pouke o neponovljivosti stvari. Parafrazirajući, zaključujem da je u isti prizor (Lokruma) nemoguće uroniti dva puta.


LOKRUM  2000 – 2013 a series of digitalized analog photographs, 86x61.5 cm

81

I was filming Lokrum island for twelve years, from the end of 2000, when I started using the office on the third floor of the Museum of Modern Art Dubrovnik. The urge to film the scene that was spreading out before my eyes from the office window was irresistible, but natural at the same time. It was an exceptionally clear view that encompassed the entire island, with a large portion of the sky and the sea around it. Actually, the island was only the central spot, an axis around which an endless spectacle of change occurred. The brightness was altered with the blur of jugo; the clarity of bura – when the northern wind shaves the surface of the sea, sending up foam high in the air – was altered with rain; and then waterspouts began to dominate the frame, the horizons got enshrouded in fog, or snow was falling... And all that time the island remained the same, staunch, unwavering; like a magnet that draws the eye, like a catalyst of perceptions and atmospheric opulence. Time and weather are the central themes of this work. These photographs of Lokrum island are a vivid demonstration of Heraclitus’ non-repeatability of things. In other words, we can not immerse ourselves into the same scene (of Lokrum) twice.


Četvrtak / Thursday  7. 12. 2000., 8:45; 22/60 Vedro. / Clear. *

82


Srijeda / Wednesday  2. 5. 2001., 19:25; 8/30 Svečanost neba koje je uronilo u more čineći jednu svjetlu tišinu. S violetnim obzorjem. Čudo vedrine. / Ceremony of sky immersed in the sea making a light silence. With a violet horizon. Miracle of clearness.

83


Petak / Friday  29. 10. 2001., 9:20; 22/125-250 Bura. Čisto, čisto. Vodena prašina iznad modrog, sjajnog mora punog bijelih krijesta. / North easterly. Clean, clean. Water spray above the brilliant blue sea full of white crests.

84


Utorak / Tuesday  10. 9. 2002., 18:55; 11/60 Vedro iznad otoka, ali onda, više – muljavi oblaci koji čine da je more puno okera na kobaltnoj podlozi. / Clear and fair over the island, but then, more turbid clouds making the sea full of ochre on a cobalt ground.

85


Srijeda / Wednesday  30. 4. 2003., cca 13:00; 16/1000 Oblaci do tla, otok se izgubio, vidljive samo kroĹĄnje u prvom planu. / Clouds down to the ground, island lost, only treetops visible in the foreground.

86


Četvrtak / Thursday  15. 1. 2004., 16:00; 8/60 Veliki valovi pjene se visoko uz otok, na horizontu mutno svjetlo; tirkizna podloga neba mjestimično probija ispod sivih oblaka. / Great waves foam up high along the island, subdued light on the horizon; turquoise background of the sky occasionally breaks through from the under the grey clouds.

87


Srijeda / Wednesday  31. 5. 2006., 9:54; 11/250 Sunčano, more jake boje s ‘bolesnom’ pjenom na sve strane. / Sunny, sea with a strong hue, ‘unhealthy’ foam on all sides.

88


Petak / Friday  16. 11. 2007., cca 10:00; 11/125 Svjetla naoblaka, s vedrinom u pozadini, dim iz otoka. / Light clouding, clearness in the background, smoke from the island.

89


Utorak / Tuesday  15. 4. 2008., cca 8:50; 5,6/125 Pijavice. / Whirlwinds.

90


Petak / Friday  21. 11. 2008., 9:12; 11/250 PreteĹžno vedro, komad velikog sivog oblaka u gornjem lijevom kutu. / Mainly bright, lump of big grey cloud in the upper left corner.

91


Ponedjeljak / Monday  6. 4. 2009., 11:31; 5,6/500 Magla, vidljiv samo vrh otoka. / Fog, only the top of the island is visible.

92


Ponedjeljak / Monday  26. 11. 2012., 9:55; 8/250 Rahli gustiš nabranih plavosivih sljubljenih oblaka; ružičasta iskrzanost na otočnom rubu slijeva, s većim dijelom uz horizont i kontinuiranom širokom trakom desno; gdje boja iz ružičaste prelazi u blijedo sivo-plavkastu no sveudilj puno svjetla. / Dense shrubs of light blue blurred clouds; A pink expanse on the island’s edge on the left, largely along the horizon and the continuous wide wedge right; Where the color of the pink passes into pale gray-blue but does not light up much light.

93


Četvrtak / Thursday  17. 1. 2013., 12:33 posljednji snimak uopće / last shot in general Kiša, jugo; monolitno, podbuhlo sivo slijeva, raščlanjeni oblaci nad otokom, usitnjeni bjelkasti oblačići u liniji paralelnoj s horizontom zdesna; na toj strani svjetlo, naznake razvedravanja? / Rain, south; monolithic, gray-gray on the left, broken clouds over the island, chopped white-faced lines in a line parallel to the horizon of the descent; on that side of the light, indications of rejuvenation?

94


* Budući da sam koristio analogni fotoaparat, bilježio sam osnovne podatke pri svakoj pojedinoj snimci: datum, vrijeme, vrijednosti otvora objektiva i ekspozicije, te kratki opis snimljenog prizora. Te bilješke služile su mi kasnije za identificiranje pojedinih fotografija, a potom kao njihove legende na izložbama i u publikacijama. / I was using an analogue camera, and therefore I noted down the basic information every time I took a shot: date, time, f-number and exposure, and a short description of the scene taken. I used these notes for later identification of individual pictures and at the exhibitions and in the publications they are used as captions for the photographs.

95


SAN I VRIJEME (EVELINA)  1991. – 2017. crteži grafitnom i kemijskom olovkom, 29,7x21 cm serija analognih fotografija, 25,4x20,3 cm serija analognih i digitalnih fotografija, 29.7x21 cm

96

Prizor Evelinina sna preda mnom je već više od četvrt stoljeća našeg zajedničkog života. Jednostavna činjenica da se redovito ustajem prije nje omogućuje mi svakodnevno pogled na tu nježnu i istinitu sliku. Biće koje spava ne može pozirati i glumiti pa me, uz ostalo, upravo ta činjenica uvijek iznova potiče na bilježenje tih scena, isprva crtežom, a kasnije pa sve do danas – fotoaparatom. Slike se akumuliraju kroz godine kao intimni dokumenti, uglavnom bez artističkih pretenzija. Tek nakon gotovo dva desetljeća odlučio sam ih 'promovirati u umjetnost' i izložiti. Posredno, na njima su zabilježena naša zajednička staništa i migracije, stanovi koje smo promijenili, interijeri i eksterijeri u kojima bismo se zaticali, putovanja vlakovima, brodovima, avionima... Mijenjaju se prostori, namještaj, posteljina, svjetlo, boje, teksture... Mijenja se lice spavačice, ali i tehnologija slike koja je ovjekovječuje. Od manualne izvedbe olovkom do fotografije, u početku crno-bijele do one u boji; od analogne do digitalne. U jednoj maloj intimnoj povijesti sna kao da se zrcale znaci cijele jedne epohe.


SLEEP AND TIME (EVELINA)  1991 – 2017 drawings with pencil and ball-point pen, 29.7x21 cm series of analog photographs, 25.4x20.3 cm series of analog and digital photographs, 29.7x21 cm

97

The scene from Evelina’s sleep has lingered in front of my eyes for more than a quarter of a century of our life together. The simple fact that I regularly get up before her allows me to look at this gentle, genuine image every day. A sleeping creature cannot act nor pose for a photo, so this fact urges me, again and again, to capture these scenes, first in drawings, and then by camera. The pictures have accumulated over the years, serving as intimate documents, mostly without having any artistic pretensions. It was only after two decades that I decided to turn them into art and exhibit them. These photographs indirectly capture our habitats and migrations, all the places in which we lived, interiors and exteriors of our past, journey by trains, ships, planes… Spaces change, as well as the furniture, beddings, light, colors and textures… The face of the sleeper also changes, as well the technology of the image which makes it eternal. From drawing to photographing, from black and white to color, from analogue to digital medium: symbols of an epoch seem to reflect in this miniature intimate history of a sleep.99


100


101103


104


105


106

Stari Grad  11. 8. 2009., 7:44


Dubrovnik  8. 8. 2010., 0:43

107


108

Šipan  28. 8. 2010., 16:15


Küsnacht  20. 8. 2013., 17:25

109


Zagreb  19. 8. 2015., 10:14


Zagreb  19. 1. 2017., 10:00

111


IVO  2005. – 2013. serija digitalnih fotografija, 29,7x21 cm

112

Budući da je u staroj dubrovačkoj gradskoj jezgri isključen automobilski promet, gotovo sve stvari se prevoze na starinski način, pomoću kolica na ljudski pogon. Ivo je jedan od dubrovačkih ‘karićara’, momaka koji transportiraju potrepštine za gradska kućanstva, trgovine, restorane... Doživljavao sam ga kao amblematičnog predstavnika tih specifičnih lokalnih ‘sizifa’, koji vječno, tijekom svih godišnjih doba i vremenskih uvjeta tegle kolica sa svim mogućim vrstama tereta. Ivu sam godinama snimao pri slučajnim susretima u različitim dijelovima Grada.


IVO  2005 – 2013 series of digital photographs, 29.7x21 cm

113

Since car traffic is not allowed in the old town of Dubrovnik, almost everything is transported by the old-fashioned, human-powered vehicles. Ivo is one of Dubrovnik’s handcart pullers, men who transport supplies for city households, shops, restaurants ... I have experienced him as an emblematic representative of these specific local ‘sisyphuses’ who always, in all seasons and weather, pull and push carts with all kinds of cargo. For years I have been photographing him at random meetings in different parts of the city.


114


115

9. 5. 2005.


12. 8. 2008.


117

20. 1. 2010.


11. 12. 2010.


119

8. 4. 2011.


19. 9. 2011.


121

1. 2. 2012.


27. 10. 2012.


123

21. 1. 2013.


DUBROVAČKI PULT  2007. – 2012. serija digitalnih fotografija, 86x61,5 cm

124

Okrugli drveni pult koji se nalazio u predvorju dubrovačkog gradskog kina i kavane zaostao je iz nekih ranijih vremena i više nije imao određenu, stalnu svrhu. Aktiviran je bio tek povremeno, više, činilo se, iz milosrđa (‘kad je već tu’) nego iz stvarne potrebe. Slika tog neuglednog objekta u velikom praznom interijeru djelovala je poput nekakve zgusnute materijalne metafore samoće kinoposjetitelja. Gajio sam neku empatiju prema njemu i osjećao svojevrsno poistovjećenje s tim usamljenim predmetom koji je posredovao znakove života oko sebe različitim povremenim premještanjima i presvlačenjima za neke reklamne svrhe ili blagdanske prigode. Susretao sam ga i snimao godinama, no jednog dana nestao je. Trebalo je vremena da mu uđem u trag. Završio je na jednom gradskom stovarištu odbačenih stvari.


THE COUNTER OF DUBROVNIK  2007 – 2012 series of digital photographs, 86x61.5 cm

125

A round wooden counter that used to be a part of the lobby in the Dubrovnik cinema and the town coffee house was a relic of the past times and had no specific or regular purpose. From time to time it was made use of, but more out of pity (‘since it is here’) than the real need. This unattractive object in the empty interior seemed like a dense material metaphor expressing the loneliness of a cinemagoer. I was feeling a kind of empathy and somehow I identified with this lonesome item that would occasionally give signs of life when it was moved around or decorated for advertising purposes or some holiday. I would come across it, from time to time and for years I used to photograph it, when one day it disappeared. It took time to find it as it ended up at the municipal dump.


126

1. 10. 2007.


2. 11. 2007.

127


128

31. 1. 2008.


22. 8. 2009.

129


130

10. 12. 2010.


6. 3. 2011.

131


10. 4. 2011.


24. 5. 2012.

133


134

24. 5. 2012.


135


MOJE DRAGE  2007. – 2017. serija digitalnih fotografija, 50x40 cm

136

Susrećem ih češće, povremeno ili tek jednokratno na njihovim različitim radnim mjestima. Neke poznajem, a nekima ne znam niti ime. No u našim susretima izmjenjujemo znatno više dobara nego što nam poslovi zbog kojih se nalazimo to određuju. One su lišene institucionalne moći, ali svojom ljudskom snagom i veseljem djeluju okrepljujuće. ‘Viškom’ komunikacije - lijepom rječju, šalom, komplimentom – uzajamno izmjenjujemo energiju koja omogućuje lakši nastavak dana.


MY DARLINGS  2007 – 2017 series of digital photographs, 50x40 cm

137

I see them often, or occasionally, or just once, at their workplaces. Some I know, some I don’t. However, in these encounters we share a lot more good than our jobs, which are the reason of our encounters, allow us to share. They do not have any institutional power, but they invigorate me with their human strength and joy. In a ‘surplus’ of communication – a nice word, a joke, or a compliment – we share the energy that makes it easier to live through the day.


Marija, Zagreb  23. 7. 2007.


139

Zagreb  5. 10. 2007.


Cres  8. 10. 2007.


141

Snježana, Zagreb  7. 11. 2007.


Slave, Dubrovnik  13. 12. 2007.


143

Zagreb  17. 2. 2008.


Neda i Ivanka, Dubrovnik  26. 4. 2008.


145

Ružica, Dubrovnik  16. 10. 2008.


Suzi, Zagreb  12. 6. 2008.


147

Slave, Dubrovnik  7. 2. 2009.


Fatima, Dubrovnik  12. 2. 2009.


149

Zagreb  14. 10. 2010.


Marija i Gordana, Zagreb  30. 8. 2013.


151

Sestra Milena, Krapinske Toplice  8. 4. 2014.


‘CAJGER NA CAJGERU’  2014. – 2018. serija digitalnih fotografija, 20,5x15 cm

152

Kad god mi pogled padne na red posloženih identičnih brojki na digitalnom satu (mobilnog telefona, kompjutera, štednjaka...), imam osjećaj posebnog trenutka. U igri kao da je neka vrsta upozorenja, opomene, sudbinskog 'klika', sugestija da treba načiniti stanku u dnevnim aktivnostima, razmisliti o sebi, stvarima, svijetu.... Riječ je o parafrazi pojave kod klasičnih satova gdje se trenutak poklapanja velike i male kazaljke ('cajger na cajgeru') smatralo znakom uspostavljene, 'telepatske', veze s nekom osobom koja sada 'misli na nas'. No, novodobni, digitalni satovi operiraju samo brojkama te tako vrijeme koje pokazuju repetirane iste znamenke nije ono koje su pokazivale poklopljene kazaljke. Stoga je analogija između istih senzacija uzbuđenja, štoviše - 'praznovjerja', koje nas obuzima i kod analognog i kod digitalnog 'cajgera na cajgeru', tek uvjetna. Odnosno, novoj pojavnosti tog sinkroniciteta dodana je, čini se, neka nova vrijednost i težina.


‘CAJGER NA CAJGERU’  2014 – 2018 series of digital photographs, 20,5x15 cm

153

Whenever I see a sequence of identical numbers on a digital clock (of a mobile phone, computer, stove…), I get the feeling that the moment is special. It seems like a warning, an admonition, a fateful ‘tick’, something that tells us to take a break in our daily activities, to think about ourselves, about things, about the world… This is another version of the moment when clock’s hands overlap (Croatian informal: ‘cajger na cajgeru’), which was believed to symbolize a telepathic connection with someone special, who ‘thinks of you’ at the very moment. But modern digital clocks use only numbers, so time shown by a sequence of same digits is not the same as time shown by the overlapping hands of an old-fashioned clock. Therefore, the analogy between the sensation, thrill or premonition we feel when we see an analogue or digital “crossing of hands” is conditional. In other words, the new concept of the well-known synchronicity seems to have received a new value, a new layer of meaning.155


PROMATRAČI MORA  2006. – 2009. serija digitalnih fotografija, 86x61,5 cm

156

Nailazio sam na ove prizore prolazeći svaki dan istim putem pokraj dubrovačkih Banja. Po potiljcima i smirenosti tijela promatrača mora viđenih s leđa, zaključivao bih da svjedočim njihovu prožetost krajobrazom kao posljedicu dirljive odluke da prekinu zamorni dnevni ritam, da se obnove… Kada bi mi se činilo da prepoznajem takav trenutak, kriomice bih ih snimio.


OBSERVERS OF THE SEA  2006 – 2009 series of digital photographs, 86x61.5 cm

157

I have been seeing these images every day, while walking by Banje Beach in Dubrovnik. The backs of the heads and the tranquillity of the bodies of the observers are telling me that they are fully immersed in the seascape. Their immersion is the result of a moving decision to part with the exhausting rhythm of the day, to revitalize themselves… When it seemed that I came across moments like these, I would secretly capture them on camera.


158

27. 4. 2007.


159

1. 12. 2008.


160

11. 11. 2009., 12:50


161

11. 11. 2009., 16:51


162

23. 4. 2010.


163

19. 4. 2011.


ISPRAŽNJENI OKVIRI – IŠČEZLI SADRŽAJI, 1991. – 1994.  1994. analogne fotografije, drveni okviri, plastične pločice, 52x45 cm (x 9)

164

Riječ je o praznim okvirima i plohama zatečenim na fasadama zagrebačkih zgrada koji su služili kao nosači ploča s informacijama o različitim djelatnostima, možda nekog odvjetničkog ureda, zubara, postolara... Te zaostale uokvirene praznine počeo sam intenzivno zapažati tijekom prve ratne, 1991. godine. Premda uzrok tih ispražnjenosti nije u izravnom ratnom pustošenju, prepoznao sam ih kao sublimni znak tog vremena te sam nekoliko godina kasnije odlučio proglasiti ih vlastitim radom. Dvadestak okvira i ploha raspršenih u raznim dijelovima grada obilježio sam pločicama s mojim imenom i nazivom čime sam toj praznini dao novi 'sadržaj'.


EMPTIED FRAMES – VANISHED CONTENTS, 1991 – 1994  1994 analog photographs, wooden picture frames, plastic plates, 52x45 cm (x 9)

165

These are empty frames and plates from the facades of buildings in Zagreb that were used for bearing plaques with information about various services available in a specific building (legal office, dentist’s surgery, cobbler, etc.) It was around 1991, the first year of the war, that I started noticing these empty frames. Although the war destruction was not a direct cause of these empty items, to my view they were a subtle sign of those times, and a few years later I decided to claim them as my works. I inserted little plaques with my name and titles into about twenty frames spread around the city and so gave a new ‘content’ to the void.


166


167


Zagreb: Bauerova 12, VlaĹĄka 77


169


Zagreb: Vojnovićeva 15, Martićeva 41, Trg Bana Jelačića 4


171


Zagreb: Trg Hrvatskih velikana 2, Hatzova 12, Radićeva 23


173


ISPRAŽNJENI OKVIRI – IŠČEZLI SADRŽAJI, 1991. – 2017.  2017. digitalne fotografije, drveni okviri, plastične pločice, 52x36,5 cm (x 10)

174

Dva desetljeća nakon prve akcije obilježavanja ispražnjenih okvira ponovno sam po gradu počeo primjećivati istu pojavu. U današnjem vremenu ti prazni okviri kao da postaju metafora novog vala, ovaj put mirnodopske, opustošenosti.


EMPTIED FRAMES – VANISHED CONTENTS, 1991 – 2017  2017 digital photographs, wooden frames, plastic plates, 52x36,5 cm (x 10)

175

Two decades after the first action of recording the empty frames, I began to notice them gain, all over the city. In the present age, these empty frames seem to become metaphors of a new wave, of a peaceful time devastation.


176


177


Zagreb: Bauerova 12, Bogovićeva 9


179


Zagreb: Dalmatinska 11, RaÄ?koga 9, Trg Kralja Petra KreĹĄimira IV. 12


181


Zagreb: Trg žrtava fašizma 11, Zvonimirova 3, Vlaška 90


183


NEPOSTOJANJE 1991. analogne fotografije izložbe u Galeriji proširenih medija, Zagreb, srpanj – rujan 1991., 50x40 cm

184


NONEXISTENCE 1991 analog photographs of the exhibition in the Extended Media Gallery, Zagreb, July – September 1991, 50x40 cm

185


186


187


ANTUN MARAČIĆ: NEPOSTOJANJE, ...2008...  2008. fotografije rada in situ u Troubleyn / Laboratoriumu, Antwerpen, 50x40 cm

188


ANTUN MARAČIĆ: NONEXISTENCE, ...2008...  2008 the photographs of the in situ work in Troubleyn / Laboratorium, Antwerpen, 50x40 cm

189191


DUBROVAČKI VJETROVI  2007. – 2009. 4 digitalna filma, od 41'' do 3'54''

192


THE WINDS OF DUBROVNIK  2007 – 2009 4 digital films, from 41'' to 3'54''

193195


NEHOTIČNI FILMOVI  2007. – 2009. 5 digitalnih filmova, od 1'' do nekoliko sekundi

196


INVOLUNTARY FILMS  2007 – 2009 5 digital films, from 1'' to several seconds

197199


FADO MEDO  10. 2. 2007. digitalni film, 3'40''

200


FADO BEAR  10. 2. 2007 digital film, 3'40''

201203


Na duge staze


In the Long Run


Antun Maračić  rođen je 12. 12. 1950. g. u Novoj Gradiški. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu 1971. godine, predmet likovne umjetnosti, te slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976., u klasi profesora Šime Perića. Od 1976. do 1979. bio je suradnik Majstorske radionice Ljube Ivančića i Nikole Reisera. Od 1978. do 1980. član je radne zajednice umjetnika Podroom, Zagreb. Od 1981. do 1991. te od 1994. do 2000. aktivni je suradnik Galerije proširenih medija u Zagrebu. Kao multimedijalni umjetnik priredio je pedesetak samostalnih i sudjelovao na stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu te izveo više vlastitih akcija i performansa. Dobio je više nagrada za svoj rad, uz ostale i Vjesnikovu nagradu Josip Račić za 2004. godinu. Njegovi radovi nalaze se u brojnim zbirkama, tako u Muzeju suvremene umjetnosti, Modernoj galeriji, Povijesnom muzeju, Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice, zbirci Filip Trade (Zagreb), u zbirci Vidović (Varaždin), Thyssen Bornemisza Art Contemporary (Beč), Troubleyn (Antwerpen)... Kao kustos osmislio je i postavio veliki broj izložbi domaće i međunarodne umjetnosti. Od 1987. do 1990. priredio je niz izložbi u Galeriji AM-M14f/1-Z, u neformalnom prostoru svog stana u Zagrebu. Godine 1991. kratko vrijeme radi kao voditelj Galerije SC, Zagreb. Od 1992. do 1997. voditelj je Galerije Zvonimir u Zagrebu. Od 1988. do 2000. vodi Galeriju proširenih medija u Zagrebu, a od 2000. do 206

2012. ravnatelj je Umjetničke galerije Dubrovnik. Od 2013. do kraja 2017. godine vodi Galeriju Forum u Zagrebu. Autor je mnogih tekstova o umjetnosti (recenzija, kritika, polemika, eseja... objavljenih u dnevnom i periodičnom tisku, u specijaliziranim revijama za kulturu i umjetnost te katalozima izložbi), a ostvario je i desetak televizijskih priloga o suvremenim hrvatskim umjetnicima. Dobitnik je Godišnje nagrade za likovnu kritiku Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA) za 2016. godinu. Objavio je više knjiga i monografija. Godine 1995., kao autor teksta i fotografija, zajedno s povjesničarkom umjetnosti Evelinom Turković, objavljuje monografsku knjigu Atelijer Kožarić, a 2009., u istom koautorstvu, monografiju Igor Rončević. Godine 1996. objavljuje vlastitu knjigu fotografija i tekstova Ispražnjeni okviri - iščezli sadržaji 1991-1994., a 1998. knjigu Pavo Urban – posljednje slike. Godine 2004. objavljuje svoju knjigu fotografija Lokrum, a 2013. knjigu pod naslovom Rurbane nezgrapnosti . Antun Maračić živi i radi u Zagrebu.


Antun Maračić  was born on December 12 in 1950 in Nova Gradiška, Croatia. He graduated at the Pedagogical Academy in Zagreb, Fine Arts in 1971, and in 1976 at the Academy of Fine Arts in Zagreb, painting, in the class of prof. Šime Perić. From 1976 to 1979 he was an associate of the Master workshops of Ljubo Ivančić and Nikola Reiser in Zagreb. From 1978 to 1980 he was a member of the Working Community of Artists called Podroom. From 1981 to 1991, and since 1994 to 2000, he was an active collaborator of Extended Media Gallery (PM) in Zagreb. As multimedia artist, he has put on about fifty solo exhibitions and taken part in a hundred or so collective exhibitions at home and abroad. He also made several actions and performances. He has recieved several awards for his work, along with other, Vjesnik award Josip Račić for year 2004. His works are held in several Croatian and international art collections: in the collection of the Museum of Contemporary Art in Zagreb, the Modern Gallery, the History Museum, the Print Collection of the National and University Library (Zagreb); in the Vidović Collection (Varaždin), Filip Trade Collection (Zagreb), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection (Wienna), Troubleyn Collection (Antwerpen)… He has curated a large number of individual and group exhibitions of modern and contemporary Croatian and international art. From 1987 to 1990 he put a number of exhibitions in the AM207

M14f/1-Z Gallery, in the informal space of his own flat. In 1991, for a short time, he was manager of the Student Centre Gallery, Zagreb. From 1992 to 1997 he was manager of the Zvonimir Gallery, Zagreb. From 1998 to 2000 he was manager of the Extended Media Gallery, Zagreb. From 2000 to 2012, he has been director of the Museum of Modern Art, Dubrovnik. From 2013 to 2017 he was manager of the Forum Gallery in Zagreb. He has written extensively about art and has published his articles in the daily and periodical press. He has also written many prefaces for the exhibition catalogues of other artists. As well he made a number of television programmes about contemporary Croatian artists. He received the annual Croatian Section of International Association of Art Critics (AICA) award for art critics, for 2016. He is author of several books and monographies. In 1995, as author of text and photographs, together with art historian Evelina Turković, he published a book on the sculptor Ivan Kožarić entitled The Kožarić Studio. In 2009, also with Evelina Turković, he published the monography Igor Rončević. In 1996 he published a book of photographs and texts of his own under the title Emptied Frames - Vanished Contents 1991-1994. In 1998 he published the book Pavo Urban - Last Shoots. In 2013 he published the book of photographs and texts of his own under the title Rurban Awkwardnesses. Antun Maračić lives and works in Zagreb.


Samostalne izložbe / Solo Exhibitions

2008.

1997.

— Vela Luka, Galerija Centra

— Zagreb, Galerija Gradska,

za kulturu, Solarni grad –

Stablo

Dubrovnik, 22. lipnja 2008., od 6.01 do 10.01 h

1995. — Zagreb, Galerija Zvonimir,

2018.

2006.

Opasnost

— Omiš, Gradski muzej,

— Zagreb, Galerija 01, Za stolom

— Slavonski Brod, Muzej

Ispražnjeni okviri – iščezli

Brodskog Posavlja, Borba se

sadržaji 1991. – 1994. / 1991. –

2005.

nastavlja

2017., Almissa Open Art festival

— Zagreb, Galerija Križić

— Zagreb, Galerija Matice

Roban, Lokrum

hrvatske, Ispražnjeni okviri –

2017.

Iščezli sadržaji 1991. – 1994.

— Dubrovnik, Galerija Otok,

2004.

Dubrovački vjetrovi

— Dubrovnik, Galerija

1994.

— Dubrovnik, Galerija Flora,

Sebastian, Lokrum

— Zagreb, javni prostor /

Dubrovački vjetrovi

public space, Ispražnjeni okviri

— Zagreb, javni prostor / public

2002.

– iščezli sadržaji 1991-1994

space, Ispražnjeni okviri –

— Zagreb, Galerija Miroslav

— Dubrovnik, Izložbeni salon

iščezli sadržaji 1991. – 2017

Kraljević, Usput – spomenici

Matice Hrvatske, Opasnost

— Rijeka, Muzej moderne i

— Zagreb, Galerija proširenih

suvremene umjetnosti,

medija, Cro Car Crash cronicle

Na duge staze

1993. — Zagreb, Studio Muzeja

2001.

suvremene umjetnosti,

2016.

— Lyon, Galerie Le Bleu du Ciel,

Plastički eseji o zlu

— Zagreb, Muzej suvremene

Photographies et installation

umjetnosti, Doktor i ja

— Rijeka, Galerija O.K. MMC,

1992.

Usvojene slike

— Zagreb, Muzejski prostor,

208

2015.

Nova Gradiška – No Grad i

— Zagreb, Galerija AŽ,

2000.

njegov subrealizam

Maksimir, 23. 6. 2007.

— Split, Galerija Ghetto,

— Zagreb, Kulturno-

Usvojene slike

informativni centar,

2012.

— Zagreb, Galerija Križić

Svečana prisega

— Zagreb, Kula Lotrščak,

Roban, Usvojene slike

— St. Lambrecht, 9.

Rurbarne nezgrapnosti

— Zagreb, Studio Josip Račić,

Künstlerbegegnung im Stift

— Zagreb, Galerija Greta,

Ispražnjene zlatarne 1991. – 2000.

St. Lambrecht, Total egal

Parazitiranje na prizorima sreće

(s / with N. Dančuo i / and 1999.

V. Čosić)

— Rovinj, Galerija Sv. Toma,

— Koprivnica, Galerija S

2009.

Ispražnjene zlatarne

(Podravska banka), Rat-art

— Zagreb, Dom hrvatskih

1991. – 1999.

— Dubrovnik, Galerija Sesame

likovnih umjetnika, Nehotični i

(s / with I. Kožarić)

slični radovi

1998.

— Nova Gradiška, Sveučilište

— Stari Grad, Galerija Moria,

— Dubrovnik, Klub Otok,

A. M. Relković, No Grad,

San i vrijeme

Galerija Kovačka 3, Ispražnjene

Svečana prisega

zlatarne 1991. – 1998.


1991.

1976/77.

— Zagreb, Galerija proširenih

— Zagreb, Galerija Vladimir

medija, Ambijent

Nazor (sa / with Ž. Kipke)

— Dubrovnik, Prostor Kovačka 3, Sloboda je manifestacija

1976.

vrhunske neljudskosti

— Čakovec, Muzej Međimurja

— Zagreb, izlog knjižare

(sa / with Ž. Kipke)

Akcije, performansi / Actions, Performances 1995.

August Šenoa, Umrijet će u

— Zagreb, Muzej suvremene

pustoši svog mrtvog srca

umjetnosti, dijeljenje letka Landscape of Death na

1990.

otvaranju izložbe Riječi i slike /

— Sarajevo, Galerija

distribution of leaflet Landscape

Kamernog teatra

of Death at the opening of the

— Zagreb, Galerija ESCE

exhibition Riječi i slike

1989.

1991.

— Dubrovnik, Galerija

— Dubrovnik, Prostor Kovačka

Sesame, Slike

3, Sloboda je manifestacija vrhunske neljudskosti

1988.

— Zagreb, knjižara August

— Zagreb, Galerija proširenih

Šenoa, Umrijet će u pustoši

medija, Slike

svog mrtvog srca (s / with Vlado Gotovac)

209

1986. — Zagreb, Galerija proširenih

1989.

medija, L‘art en passant

— Split, Kula Dioklecijanove palače, pokazivanje knjige-rada

1984.

D. B. Mangelosa A&h uthopie,

— Zagreb, Prostor proširenih

performans u okviru simpozija

medija, Predstava

Re/vizija označavanja / showing the book D.B.Mangelos A&h

1982.

uthopie, performance within

— Zagreb, Galerija

the symposium Re/vizija

Događanja, Ichform

označavanja — Dubrovnik (kuća / house

1980.

M. Ercegović); Sarajevo

— Zagreb, Galerija Studentskog

(privatni ugostiteljski objekt),

centra, Foto-serije

predstavljanje knjige-rada D. B. Mangelosa A&h uthopie,

1979.

performans, predavanje, video

— Zagreb, Podroom

projekcija / (private restaurant),

— Zagreb, Galerija Nova (sa /

presentation of the artist book

with Ž. Kipke i / and M. Molnar)

by D.B. Mangelos A&h uthopie, performance, lecture, video projection


1984. — Zagreb, Prostor proširenih medija, Predstava

Skupne izložbe (Izbor) / Group Exhibitions (Selection)

Toppo Florio, La fine del nuovo. Capitolo XIV 2016.

1982.

— Zagreb, Galerija Događanja,

— Zagreb, Galerija Karas, Kritičari odabiru

2019.

Galerija Događanja 1981. – 2016.

— Zagreb, Galerija suvremene

— Zagreb, Moderna galerija,

/ Multimedija, fotografija, strip,

umjetnosti, Inovacije

Ikonografija grada II. (1950. -

dizajn, video

u hrvatskoj umjetnosti

2000. +) Vizije grada

— Zagreb, Galerija Zvonimir,

sedamdesetih godina, Mu,

— Poreč, Istarska sabornica,

Lekcije iz ‘91.

akcija na otvaranju izložbe i u

59. Annale, Da nam živi,

prostorima grada / action at

živi rat

2015.

the exhibition opening and in

— Rijeka, Filodrammatica,

— Zagreb, Muzej suvremene

the public space

Ako u kamionu lete ptice,

umjetnosti – Galerija NO, Tekst i

je li kamion lakši?

grad / Text and the City

1981.

— Zagreb, Centar za vizualne

— Zagreb, Trg Petra

studije, knjižara Bibliofil,

2014.

Preradovića, jednodnevna

Razotkrivanje

— Pula, MSU Istre, Tabula rasa – Primarno i analitičko u hrvatskoj

izložba-akcija / one-day

210

— Buttrio / Udine (Italija), Villa di

exhibition-action

2018.

umjetnosti

— Zagreb, Umjetnički paviljon,

— Osijek, Galerija Kazamat,

— Beograd, Podroom Kulturnog

13. salon mladih, All right, look

Rubovi grada, rubovi mora,

centra Beograd, Grad je mrtav.

at my shoes, višednevna akcija

izbor radova suvremene

Živio Grad!

na otvaranju i u prostorima

dubrovačke umjetnosti

— Zagreb, Lauba, 7. Zagreb!

grada / multi-day action at the

— Dublin, Pallas Projects/

Festival: Smrt – početak kraja

opening of the exhibition and

Studios, I Saw a Woman in

ili kraj početka

in the public space

Inverness Whom I Shall

— Zagreb, Galerija Modulor Centra

— Zagreb, All right, look at my

Never Forget

za kulturu Trešnjevka, 4 priče

new shoes, jednodnevna akcija

— Zagreb, Dom HDLU,

— Zagreb, Institut za suvremenu

/ one-day action

Okruženju usprkos

umjetnost, Hrvatski krajolik –

— Nova Gradiška, Gradski

poravnavanje povijesti na

1980.

muzej, SB = NG

imaginarnom horizontu

— Zagreb, Lumpenkünstler-

— Zagreb, Galerija Vladimir

Travestit, jednodnevna akcija

Bužančić, Vrijeme prostora,

2013.

u prostorima grada / one-day

u sklopu 9. One Take Film

— Zagreb, Pogon Jedinstvo –

action in the public space

festivala / as part of 9th One

Galerija 90-60-90, Slika od

Take Film festival

zvuka 2, 2011. / 2012.

1978.

— Janjina, Privatno - javno,

— Zagreb, Gliptoteka HAZU,

— Zagreb, Podroom,

18. festival Vizura aperta

Tabula rasa – Primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti

Umjetnik radi 8 sati dnevno, jednodnevna akcija-izložba /

2017.

— Beč, Galerie Michaela Stock

one-day action-exhibition

— Zagreb, Galerija Forum,

— Zagreb, Umjetnički paviljon,

Umjetnost prisvajanja

Lijepa Naša domovino!

— Dubrovnik, Umjetnička

— Zagreb, Galerija Greta,

galerija Dubrovnik, Praznina

Pajo treba pomoć


— Graz, Camera Austria,

2004.

— Poreč, Istarska sabornica,

Nulta točka značenja

— Zagreb, Dom hrvatskih

XXXVI. Annale – Odsutnost,

likovnih umjetnika, U prvom licu

— Dubrovnik, Art radionica

2011.

— Zagreb, Umjetnički paviljon,

Lazareti Projekt Otok

— Zagreb, Umjetnički paviljon,

Čudovišno

— Zagreb, Umjetnički paviljon, Koncept

Nulta točka značenja – nefunkcionalna, neprikazivačka,

2003.

elementarna, eksperimentalna i

— Poreč, Istarska sabornica,

1994.

konceptualna fotografija

XXXXIII. Annale – Dnevnici

— Poreč, Istarska sabornica;

2010.

2001.

umjetnika, XXXIV. Annale,

— Zagreb, Muzej suvremene

— Zagreb, Galerija proširenih

Prerađena materija

umjetnosti, T-HT nagrada@

medija, XXXX. Annale – Pogled

MSU.hr – izložba radova

unatrag-slučajna panorama

1993.

3. natječaja

— Zagreb, Dom hrvatskih

— Dubrovnik, Muzej Rupe, Šest

— Dubrovnik, Art radionica

likovnih umjetnika; Dubrovnik,

hrvatskih umjetnika – umjetnost

Lazareti, Domaći rad:

Umjetnička galerija, _PM_20 /

defenzive, neoegzistencijalizam

Upoznajmo suvremenu

dvadeset godina / 1981_2001

(Mjesto i sudbina)

Zagreb, Dom hrvatskih likovnih

umjetnost u Dubrovniku

— Sao Paolo, Hrvatski ratni

— Motovun, Galerija 5 kula,

2000.

reporteri

Glavom i bradom

— Zagreb, Umjetnički paviljon

— Zagreb, Moderna galerija,

— Zürich, Galerija Grafičke

Mjesto na kojem nisam bio

Nova hrvatska umjetnost — Zagreb, Muzej suvremene

zbirke ETH, Der Natur 211

— Zagreb, Gliptoteka HAZU,

1999.

umjetnosti, Hrvatska fotografija

Na drugi pogled

— Poreč, Istarska sabornica,

od 1950. do danas

XXXIX. Annale – Ideja serije 2009.

— Zadar, Galerija umjetnina

1992.

— Zagreb, Prostor javne garaže

Narodnog muzeja, 15. triennale

— Dubrovnik, Art radionica

Kvatrić, 43. Zagrebački salon

hrvatskog slikarstva Plavi salon,

Lazareti, Galerija Ars longa vita

Strategija citata u umjetnosti

brevis, Requiem in Croatia

80-ih i 90-ih godina

— Zagreb, Muzejski prostor,

2008. — Reykjavik, Gallery 100°

Objektiv rata

(Reykjavík Arts Festival),

1998.

— Beč, WUK-Projektraum,

Welcome

— Paris, Confluences,

Landung in Wien

Via#4 Festival, Drvo

— Zagreb, Galerija Zvonimir,

2007.

Desant na Beč

— Dubrovnik, Etnografski

1997.

— Düsseldorf, Kunst und

muzej, Priroda i društvo /

— Poreč, Istarska sabornica;

Auktionhaus Peter Karbstein,

Parallel lines

Zagreb, Dom hrvatskih likovnih

Kunstauktion zu Gunsten der

umjetnika; XXXVII Annale,

Kriegsopfer im Kroatien

Strategija: izazov

— Zagreb, Galerija Karas,

2005.

Antiratni panoi – prvi likovni

— Dubrovnik, Umjetnička

1996.

galerija, U prvom licu

— Zagreb, Dom hrvatskih

— Poreč, Mala galerija,

likovnih umjetnika, 125 vrhunskih

Photodistorzija II

djela hrvatskih umjetnika

protest u Hrvatskoj


1991.

1982.

1979.

— Zagreb, Galerija Studentskog

— Zagreb, Galerija Karas,

— Frankfurt am Main, Atelijer

centra, Hrvatski umjetnici za

Kritičari odabiru

Darivoja Čade, Arbeiten von

mir, 1991.

— Zagreb, Galerija suvremene

Künstlern aus Zagreb

— Zagreb, Muzej suvremene

umjetnosti; Beograd, Muzej

— Beograd, Galerija SKC;

umjetnosti, Umjetnik u

savremene umetnosti;

Zagreb, Centar za

pejzažu rata

Sarajevo, Umjetnički paviljon

multimedijalna istraživanja,

— Zagreb, Salon galerije Karas,

Collegium artisticum, Inovacije

Sekvence

WART – hrvatski umjetnici za

u hrvatskoj umjetnosti

— Zagreb, Podroom, Linije

mir, 1991.

sedamdesetih godina

— Zagreb, Trg Republike,

— Osijek, galerija likovnih

Izložba-akcija Radne zajednice

1990.

umjetnosti; Koprivnica, Muzej

umjetnika

— Brighton, Corn Exchange’s

grada koprivnice, Primjeri

— Zagreb, Podroom, Vrijednosti

Passage, Crossing over

primarnog i analitičkog

1989.

slikarstva u Jugoslaviji 1

1978.

974 – 1980.

— Zagreb, Galerija Instituta

— Zagreb, Galerija Karas;

212

Ruđer Bošković, Demur, Kipke,

Dubrovnik, Lazareti; Sarajevo,

1981.

Maračić, Molnar, Petercol,

Collegium Atristicum, PM 1

— Zagreb, SKUC, Izložba,

Rašić, Sokić

981 – 1989 – recentni radovi

akcije, projekcije Radne

— Zagreb, Podroom,

zajednice umjetnika

Za umjetnost u umu

1987.

— Ljubljana, Galerija ŠKUC,

— Zagreb, Podroom, Druga

— Sarajevo, Collegium

Izložba Radne zajednice

nova izložba u Podroomu

artisticum, Jugoslovenska

umjetnika 1977.

dokumenta 1980.

— Zagreb, Galerija Karas,

1986.

— Beograd, Salon Muzeja

Inovacije

— Zagreb, Muzejski prostor,

savremene umetnosti;

U susret Muzeju suvremene

Maribor, Razstavni salon

1976.

umjetnosti

Rotovž, Nova fotografija 3

— Zagreb, Galerija Nova;

— Zagreb, Podroom; Beograd,

Beograd, Galerija SKC, Otisci

1984.

Galerija SKC, Plakat

— Čakovec, Izložbeni salon,

— Zagreb, Filozofski fakultet,

Fotografija u Hrvatskoj

Izložba RZU Podroom

sedamdesetih godina — Skoplje, Centar za kulturu i informacije; Zagreb, Galerija Karas, Papir kao površina i materijal likovnog izraza 1983. — Zagreb, Galerija suvremene umjetnosti; Piran, Obalne galerije, Primjeri primarnog i analitičkog slikarstva u Jugoslaviji 1974 – 1980.


Radovi u zbirkama / Works in Collections

Nagrade, odlikovanja Bibliografija (izbor) / Awards, Decorations / Bibliography (selection)

— Muzej suvremene umjetnosti,

2017.

— Orelj, Ksenija, Je li rat gotov?,

Zagreb, stalni postav

— Godišnja nagrada Hrvatske

katalog 59.Annale Da nam živi

— Moderna galerija, Zagreb,

sekcije Međunarodnog

živi rat!, Poreč, 2019.

stalni postav

udruženja likovnih kritičara

— Ramljak Purgar, Mirela,

— Povijesni muzej, Zagreb

(HS AICA) za 2016.

Raz/otkrivanje, Od ideje do

— Grafička zbirka Nacionalne i

imerzivnosti, katalog izložbe

sveučilišne knjižnice, Zagreb

2006.

Raz/otkrivanje, Urbane

— Zbirka Filip Trade, Zagreb

— Posebna nagrada

intervencije, Zagreb, 23. –

— Thyssen Bornemisza Art

organizatora Festivala

30. 4. 2019.

Contemporary, Beč

vizualnih i audio medija

— Vojvoda, Rozana, Rubovi

— Graphische Sammlung ETH

Vizura aperta 06, Momjan

grada, rubovi mora, deplijan

Zürich

izložbe u Galeriji Kazamat,

— Troubleyn / Laboratorium

2004.

Osijek, 8. – 23. 12. 2018.

Jana Fabrea, Antwerpen

— Vjesnikova nagrada za

— Franceschi, Branko,

— Zbirka suvremene umjetnosti

likovne umjetnosti Josip Račić

predgovor izložbi Okruženju

Bosiljevac, Zagreb 213

usprkos, Dom HDLU, Zagreb,

— Zbirka suvremene umjetnosti

1996.

26. 10. – 2. 12. 2018.

Vidović, Varaždin

— Red Danice hrvatske s

— Turković, Evelina, Slika

— Muzej Image of War, Zagreb

likom Marka Marulića

od zvuka, Zvuk u vizualnoj

— HRT, Slika od zvuka, zbirka audio umjetnosti

umjetnosti, HS AICA i Durieux, 1994.

Zagreb, prosinac 2018.

— Nagrada Ministarstva kulture

— Zanki, Josip, tekst u deplijanu

i prosvjete za grafiku, na 18.

izložbe I Saw a Woman in

zagrebačkoj izložbi grafike

Inverness Whom I Shall Never

održanoj u Umjetničkom

Forget, Dublin, Pallas Projects,

paviljonu u Zagrebu

listopad 2018.

— Spomenica Domovinskog

— Perić, Davorka, Vrijeme pro-

rata 1990. – 1992.

stora, deplijan izložbe u Galeriji Vladimir Bužančić, Zagreb, 13. – 20. 10. 2018. — Nestajanje, Filmonaut, Zagreb, broj 21, Udruga Filmonaut, 2018. — Vitaljić, Sandra, Izbliza i osobno: rat u Hrvatskoj, izdavač Gregos d.o.o., Zagreb, 2018. — Maković, Zvonko, About Absence, The End of the New, NEO edizioni, Udine, 2017.


214

— Beroš, Nada, Početnica za

— Brailo, Luko, Sramotna

Maračić mora iz svojeg

konceptualce, Nova umjetnička

politička trgovina, Novi list,

Dubrovnika?, Večernji list,

praksa protumačena djeci,

Rijeka, 14. 12. 2013., str. 41

Zagreb, 5. 1. 2013., str. 33

Biblioteka Čitanje umjetnosti,

— Kiš, Patricia, Unatoč podršci

— Vujanović, Barbara, Voditelj u

Muzej suvremene umjetnosti

struke smijenjen ravnatelj

dosluhu s vremenom (razgovor

Zagreb, 2017.

Umjetničke galerije, Jutarnji list,

s A. Maračićem), Vijenac, 496,

— Njavro, Mia, Dulist, ‘Dubro-

Zagreb, 13. 12. 2013., str. 44

Zagreb, 2013., str 23

vački vjetrovi’ Antuna Maračića,

— Vitaljić, Sandra, Suvremena

— Tamindžija, Jelena, Problemi

Dulist, Dubrovnik, 18. 10. 2017.

ratna fotografija, Algoritam,

umjetnosti u Hrvatskoj, Vijenac,

— Vojvoda, Rozana, Zapisi

Zagreb, listopad 2013.

493, Zagreb, 2013., str. 2

samoće, predgovor kataloga

— A. P., Lokrum i rituali

— Karaman, Antun, Političke

izložbe Dubrovački vjetrovi,

buđenja, Jutarnji list, Zagreb,

smjene i programske mijene,

Galerija Otok i Galerija Flora,

11. 8. 2013., str. 47

Zarez, 350-351, Zagreb, 2013.,

Dubrovnik, listopad 2017.

— L.(endvaj), A.(na), Galerija

str. 17

— Greiner, Boris, Osvojena

Forum trebala bi prodisati s

— Kalčić, Silva, Naši i njihovi,

područja, volumen 5, Petikat,

Maračićem na čelu, Večernji

Zarez, 352, Zagreb, 2013., str.

Zagreb, 2017,

list, Zagreb, 23. 2. 2013., str. 32

15-17

— Valerjev Ogurlić, Nela,

— (Hina), Umjetnost u dosluhu

— Vidal, Ricarda, Death and

Duge staze vremena, Novi list,

s vremenom i prostorom, Novi

Desire in Car Crash Culture, A

Rijeka, 14. 5. 2017.

list, Rijeka, 23. 2. 2013., str. 60

Century of Romantic Futurisms,

— Jeličić, Jelena, Umjetničke

— K.(iš), P.(atricia), Antun

Peter Lang Ltd, International

i kustoske pozicije Antuna

Maračić novi je voditelj galerije

Academic Publishers, Oxford,

Maračića, završni rad, Sveučili-

Forum, Jutarnji list, Zagreb,

2013

šte u Splitu, Filozofski fakultet,

21. 2. 2013., str. 26

— Kelava, Anđelika, Gospari

Odsjek za povijest umjetnosti,

— Lendvaj, Ana, Fotografska

zaratili oko Umjetničke galerije,

30. 9. 2016.

petorka diže glas za Antuna

Slobodna Dalmacija, Split,

— Hrgović, Maja, Sve pršti

Maračića, a ne za kulturu Zrća,

19. 12. 2012., str. 32

od ljubavi, Novi list, Rijeka,

Večernji list, Zagreb, 23. 1.

— Brailo, L.(uko), Uvreda

14. 6. 2016., str. 16, 23

2013., str. 33

kulturnoj javnosti, Novi list,

— K.(iš), P.(atricia), Izložba

— Jergović, Miljenko, Antun

Rijeka, 18. 12. 2012., str. 43

‘Doktor i ja’ Antuna Maračića,

Maračić – prognanik, Jutarnji

— K.(iš), P.(atricia), Za Maračića

Jutarnji list, Zagreb,

list / Magazin, Zageb, 19. 1.

su AICA i HDLU, Ministarstvo

13. 6. 2016., str. 27

2013., str. 55

šuti, Jutarnji list, Zagreb,

— Kiš, Patricia, Ivan Kožarić

— Pilaš, Livia, Antun Maračić

17. 12. 2012, str. 28

(razgovor s Antunom

dobio otkaz: ‘Odlazim iz Grada’,

— Brailo, L.(uko), Ravnatelj

Maračićem), Jutarnji list,

Slobodna Dalmacija, Split,

Maračić ‘šaptom pao’, Novi list,

Zagreb, 8. 6. 2016., str. 38

17. 1. 2013.

Rijeka, 12. 12. 2012., str. 50

— Bagić, Krešimir, Uvod u

— Kiš, Patricia, Pozivamo

— Prtenjača, Ivica, Parazitiranje

suvremenu hrvatsku književnost

Andreu Zlatar Violić na podršku

na sreći fotografa koji snima

1970. – 2010., Školska knjiga

Antunu Maračiću, Jutarnji list,

preko tuđih ramena, Večernji

Zagreb, 2016.

Zagreb, 14. 1. 2013., str. 29

list / Obzor, Zagreb, 3. 11. 2012.,

— Alter, Anton, Izmjereni

— Brailo, Luko, Dvostruka

str. 61

krajobraz, deplijan izložbe

ravnateljica hitro otkazala

— K.(iš), P.(atricia), Maračićevo

Maksimir, 23. 6. 2007., Galerija

Maračiću, Novi list, Rijeka,

viđenje vjenčanja u Dubrovniku,

AŽ, Zagreb, 18. 12. 2015. –

11. 1. 2013., str. 44

Jutarnji list, Zagreb, 31. 10.

27. 1. 2016.

— Prtenjača, Ivica, Zašto

2012., str. 30


215

— (-), Maračićeve rurbane

Cro_Car_Crash_Chronicle_after_

401-403, Zagreb, 2009., str. 40

nezgrapnosti, Slobodna

War_hol_and_Usput_spomenici_

— Janković, Iva Rada, Nehotični

Dalmacija, Split, 1. 6. 2012.,

Sideroad_Monuments_and_

i slični radovi: Antun Maračić,

str. 36

Aernout_Mik_s_Refraction),

Kontura art magazin, 102,

— Jp/VLM, Izložba fotografija

2010.

Zagreb, 2009., str. 46-47

Antuna Maračića u kuli

— Mandić-Mušćet, Jelena,

— Križić Roban, Sandra, Antun

Lotrščak, Večernji list, Zagreb,

Otok kao autoportret, Vjesnik,

Maračić, Slučajni i slični radovi,

25. 5. 2012., str. 18

Zagreb, 26. 5. 2009., str. 33

Camera Austria, 107, Graz,

— Župan, Ivica, Antun Maračić:

— Z. M., Od dubrovačkih

2009., str. 74-75

laž kao esencija umjetnosti,

motiva do slučajnih prizora,

— Grainer, Boris, Solarni Grad,

Kontura art magazin, Zagreb,

Novi list, Rijeka, 11. 5. 2009.,

katalog izložbe Antun Maračić:

118/119, 2012., str. 114

str. 24

Solarni Grad – Dubrovnik, 22.

— Mandić-Mušćet, Jelena,

— Kalle, Martina, Kroničar

lipnja 2008., od 6.01 do 10.01 h,

Velike međunarodne izložbe

vremenskih tijekova, Vjesnik,

Galerija moderne i suvremene

su ‘nadrealistički’ pothvati

Zagreb, 5. 5. 2009., str. 31

umjetnosti, Centar za kulturu,

(razgovor s A. Maračićem),

— K.(iš), P.(atricia), Velika

Vela Luka, srpanj 2008., str. 7

Vjesnik, Zagreb, 16. 7. 2011.,

retrospektiva Antuna Maračića,

— Topić, Leila, Projekt

str. 40-41

Jutarnji list, Zagreb, 5. 5. 2009.,

Welcome, Kontura Art Magazin,

— Franić, Anet, Vićan je za

str. 46

97, god. XVIII, Zagreb, lipanj

rezove u kulturi, a u Galeriji htio

— Ivica Župan, Nehotične slike

2008., str. 12

udomiti nećakinju, Slobodna

i filmovi, predgovor u katalogu

— Janković, Iva Rada, Welcome,

Dalmacija, Split, 3. 3. 2011.,

izložbe Antun Maračić:

katalog izložbe Velkominn –

str. 25

Nehotični i slični radovi, Dom

samtímalist frá Króatíu /

— Vidal, Ricarda, Quiet Crash

hrvatskih likovnih umjetnika,

Welcome – Contemporary Art

Sites: Antun Maračić’s Cro

Zagreb, svibanj 2009., str. 4-6

from Croatia, Galleríi 100°,

Crash Chronicle, After War/hol

— Mance, Ivana, Usput svjedok,

Reykjavík, 16. 5. 2008. – 27. 8.

and Usput spomenici /Sideroad

katalog izložbe Antun Maračić:

2008.

Monuments and Aernout Mik’s

Nehotični i slični radovi, Dom

— Križić Roban, Sandra, Antun

Refraction, Altre Modernità,

hrvatskih likovnih umjetnika,

Maračić TO SEE = TO BE /

issue 4, 2010, Milano, pg. 257-

Zagreb, svibanj 2009., str.

SEHEN = SEIN, Camera Austria

267

10-14

International, 99, Graz, 2007.,

— Križić Roban, Sandra, Antun

— Križić Roban, Sandra, Biti =

str. 33-34

Maračić: Usvajanje snimanjem,

vidjeti, katalog izložbe Antun

— Rončević, Ivana, Antun

u: Na drugi pogled: pozicije

Maračić: Nehotični i slični

Maračić - Galerija 01, Kontura

suvremene hrvatske fotografije,

radovi, Dom hrvatskih likovnih

Art Magazin, 91, god. XVI,

Institut za povijest umjetnosti:

umjetnika, Zagreb, svibanj

Zagreb, prosinac 2006., str.

UPI-2M plus, Zagreb, 2010., str.

2009., str.23-26

71-72

113-128

— Peleh, Ivana, Antun Maračić

— Župan, Ivica, Za stolom,

— Vidal, Ricarda, Quiet Crash

(razgovor), Život umjetnosti,

deplijan izložbe Antun Maračić

Sites: Antun Maračić’s Cro Car

85, Zagreb, 2009., str. 105-106,

Za stolom / kratki filmovi

Crash Chronicle, after War/hol

166-167

snimljeni digitalnom kamerom,

and Usput spomenici/ Sideroad

— Babić, Vanja, Prostor, vrijeme

Galerija 01, Zagreb, 9. 11. 2006.

Monuments and Aernout Mik’s

i fotografija, Vijenac, 397,

– 25. 11. 2006.

Refraction, (https://www.

Zagreb, 2009., str. 22

— Novak, Tanja, ‘Za stolom’

academia.edu/363122/Quiet_

— Gavrilović, Feđa, Manjak

Antuna Maračića, Vjesnik,

Crash_Sites_Antun_Maračić_s_

kriterija i invencije, Vijenac,

Zagreb, 13. 11. 2006., str. 16


216

— Golub, Marko, Antun

‘Josip Račić’, Fascinacija

Zagreb. 11. 3. 2004., str. 16

Maračić ‘Za stolom’ Galerija 01,

otokom, Dubrovački vjesnik,

— Janković, Iva Rada, Između

(http://www.radio101.hr/?se-

Dubrovnik, 24. 6. 2005., str. 59

egzistencije i fikcije - Gdje je

ction=2&page=6&item=1024),

— Baričević, Marina, Foto

subjekt?, katalog izložbe U

Zagreb, 17. 11. 2006.

monografija ‘Lokrum’ Antuna

prvom licu, Hrvatsko društvo

— Greiner, Boris, Bilježenje

Maračića, Dnevnički zapisi o

likovnih umjetnika, Zagreb,

postojanja u vremenu, Zarez,

fotografijama, Novi list, Rijeka,

4. 3. 2004. – 21. 3. 2004.;

br. 193, Zagreb, 30. 11. 2006.,

19. 6. 2005., str. 24

Umjetnička galerija Dubrovnik,

str. 21 (http://www.zarez.hr/193/

— Giljača, Marko, Laureat

Dubrovnik, 20. 8. 2005. – 2. 10.

vizualna2.htm)

Vjesnikove likovne nagrade

2005., str. 97-104

— Turković, Evelina, Antun

‘Josip Račić’ za 2004.,

— Gluić, Jasna, Usputni

Maračić Lokrum, Update Art

Nagrađen Antun Maračić,

spomenici, Slobodna

Magazine – Diffuzion, Girona,

Dubrovački list, Dubrovnik,

Dalmacija, Split, 5. 6. 2002.,

2006., str. 388

15. 6. 2005., str. 15

str. 40

— Križić Roban, Sandra, Antun

— Križić Roban, Sandra,

— Križić Roban, Sandra,

Maračić – Lokrum, katalog

Laureat - Razgovor s Antunom

Kronika hrvatskih automobilskih

izložbenih sezona 2004. i

Maračićem, dobitnikom

nesreća, Vjesnik, Zagreb, 1. 6.

2005., Galerija Križić Roban,

Vjesnikove nagrade za likovne

2002., str. 23

Zagreb, 2006., str. 24-25

umjetnosti ‘Josip Račić’, Biti

— Perić, R., Inspiracija u ‘crnoj

— Golub, Marko, Antun Maračić

i trajati s otokom, Vjesnik,

kronici’, Novi list, Rijeka, 31. 5.

u Galeriji Križić Roban, (www.

Zagreb, 13. 6. 2005., str. 46

2002., str. 69

radio101.hr/?section=2&pa-

— R. K., Vjesnikova priznanja

— Jendrić, Dorotea, Kronika

ge=6&item=842, Zagreb),

za umjetnost – Nagrada za

dnevnog gubilišta, Večernji list,

listopad 2005.

likovne umjetnosti za 2004.

Zagreb, 29. 5. 2002. / 30. 5.

— Topić, Leila, Otok u

Godinu, Antun Maračić dobitnik

2002., str. 17

mijenama, Vjesnik, Zagreb,

‘Račića’, Vjesnik, Zagreb, 9. 6.

— Župan, Ivica, predgovor u

21. 10. 2005., str. 58

2005., str. 47

katalogu izložbe Cro Car Crash

— Vojvoda, Rozana, Prilozi za

— Kujundžić, Anita, Glavni

Cronicle Usput-spomenici /

autopsihografiju, Zarez, Zagreb,

događaj u gradu izvan sezone,

Sideroad Monuments, Galerija

6. 10. 2005., str. 20 i 29

Zarez, br. 169, Zagreb, 2005.,

Miroslav Kraljević, Zagreb,

— Slijepčević, Branka, Antun

str. 18-19

svibanj 2002.

Maračić, Lokrum: fotografije,

— Golub, Marko, Umjetnost

— Špoljar, Marijan, Galerija PM:

prosinac 2000 – travanj

kontinuiteta, Zarez, br. 151,

prostor izložbenog vitalizma,

2004, knjiga fotografija, Meta

Zagreb, 24. 3. 2005., str. 8-9

katalog izložbe _PM_20 /

i Sebastian art, 2004., Otočki

— Golušić, Petra, Antun

dvadeset godina/ 1981_2001,

zen, Vijenac, br. 296, Zagreb,

Maračić Lokrum, Kontura Art

Dom hrvatskih likovnih

7.7.2005., str. 13 (www.matica.

Magazin, 82, god. XIV, Zagreb,

umjetnika, Zagreb, listopad

hr/Vijenac/vijenac296.nsf/

listopad 2004., str. 78

2001.

AllWebDocs/zen)

— Turković, Evelina, Otok i oko

— Šegota Lah, Nataša, Crna

— Kalčić, Silva, Nagrada Račić

otoka, katalog izložbe Antun

kronika poslijeratne Hrvatske,

pogledu na otok, Zarez, br. 158,

Maračić Lokrum - fotografije,

Novi list, Rijeka, 22. 3. 2001.,

Zagreb, 30. 6. 2005., str. 2-3

Galerija Sebastian, Dubrovnik,

str. 12

(www.zarez.hr/158/z_info.htm)

prosinac 2000. / travanj 2004.,

— Valerjev, N.(ela), ‘Usvojene

— Seferović, Sonja, Antun

str. 5-9

slike’ Antuna Maračića, Novi

Maračić, laureat Vjesnikove

— Križić Roban, Sandra, Portret

list, Rijeka, 16. 3. 2001., str. 10

nagrade za likovnu umjetnost

umjetnika naših dana, Vjesnik,

— Župan, Ivica, predgovor u


217

katalogu izložbe Usvojene slike,

Maračića Ispražnjeni okviri

Zagreb, 5. 10. 1995.

Galerija O. K., Rijeka, ožujak

iščezli sadržaji 1991 – 1994,

— Zima, Zdravko, Idu ludi, idu

2001.

IdeaImago, Zagreb, 1996.,

hudi, Vijenac, br. 46, Zagreb,

— Turković, Evelina, Antun

str. 7-10

5. 10. 1995.

Maračić – Usvojene slike,

— Župan, Ivica, Rat-art, iščezli

— Susovski, Marijan, Borba

katalog izložbenih sezona 1999.

sadržaji i okamenjeni brodovi,

se nastavlja, katalog izložbe

i 2000., Galerija Križić Roban,

Slobodna Dalmacija, Forum,

Antuna Maračića Borba se

Zagreb, 2001., str. 12-15

Split, 15. 10. 1996., str. 4-5

nastavlja, Muzej Brodskog

— Mandić, Jelena, Artistička

— Župan, Ivica, Otok!,

Posavlja, Slavonski Brod,

komponenta novinskih crnih

Slobodna Dalmacija, Split,

travanj 1995.

kronika, Novi list, Mediteran,

5. 7. 1996., str. 14

— Blagus, Goran, Hod kroz

Rijeka, 9. 7. 2000., str. 3

— Nikitović, Spomenka,

močvaru, Danica, Vjesnik,

— Tenžera, Marina, Televizijsko

Praznine rata, Večernji list,

Zagreb, 4. 2. 1995., str. 19

- novinski Babilon, Vjesnik,

Zagreb, 30. 6. 1996., str. 19

— Turković, Evelina, Antun

Zagreb, 1. 7. 2000., str. 14

— M.(andić), J.(elena), Krugovi

Maračić – Galerija ‘Zvonimir’,

— M.(andić), J.(elena), Usvojene

između površina, Novi list,

Zagreb, siječanj 1995., Kontura

slike, Novi list, Rijeka, 19. 6.

Rijeka, 27. 6. 1996., str. 27

Art Magazin, br. 33/34, god. V,

2000., str. 13

— Hlevnjak, Branka, Fotografija

Zagreb, siječanj/veljača 1995.,

— Zidić, Igor, Prazno / Puno

devedesetih iz perspektive

str. 66

– Ispražnjeno / Ispunjeno,

hrvatske stvarnosti, Život

— Blagus, Goran, To nije

katalog izložbe Ispražnjene

umjetnosti, br. 58, god. XXXI,

‘obični’ rat, Vjesnik, Zagreb,

zlatarne 1991. – 2000., Studio

Zagreb, 1996., str. 30-43

25. 1. 1995., str. 19

Moderne galerije Josip Račić,

— Rus, Zdenko, Antun Maračić,

— Nikitović, S.(pomenka),

Zagreb, lipanj 2000.

katalog izložbe 125 vrhunskih

Opasnost zvana memorija!,

— Župan, Ivica, Novinska

djela hrvatske umjetnosti, Dom

Večernji list, Zagreb, 23. 1.

fotografija kao grafika, Novi list,

hrvatskih likovnih umjetnika,

1995., str. 31

Zagreb, 11. 5. 2000., str. 14

22. 2. 1996. – 10. 4. 1996,

— Vukmir, Janka, Brojevi

— Vidulić, Sandi, Slike

Zagreb, str. 246

nisu matematika, katalog

društvenog mraka, Slobodna

— Maković, Zvonko, Ispražnjeni

izložbe Riječi i slike / Words

Dalmacija, Forum, Split, 9. 5.

okviri iščezli sadržaji, katalog

& Images, Muzej suvremene

2000., str. 3

izložbe Ispražnjeni okviri iščezli

umjetnosti, Zagreb, 1. 12. 1994.

— Turković, Evelina, Usvojene

sadržaji 1991. – 1994., Galerija

– 5. 1. 1995., izdavač Institut

slike, katalog izložbe Usvojene

Matice hrvatske, Zagreb,

Otvoreno društvo Hrvatska –

slike, Galerija Ghetto, Split,

studeni 1995.

Soros centar za suvremenu

travanj 2000.

— Ivančević, Nataša, Odsutnost

umjetnost, Zagreb, 1995., str.

— Župan, Ivica, Doživljaj

i praznina kao šifra umjetnosti,

157-164

sadržajne praznine, Novi list,

Novi list, Rijeka, 26. 11. 1995.,

— Reberski, Ivanka, Umjetnost i

Rijeka, 8. 2. 2000., str. 26

str. 4

rat u Hrvatskoj 1991/92.. Nasilje

— Pavelić, Goran, Drvo života,

— Bekić Duda, Irena, Nova

protiv umjetnosti – umjetnost

Hrvatsko slovo, Zagreb, 30. 5.

galerija MH, Maračićevi

protiv nasilja*, Radovi instituta

1997., str. 19

ispražnjeni okviri – iščezli

za povijest umjetnosti, god. 18,

— N.(ikitović), Sp.(omenka),

sadržaji 1991 – 1994 u svom

Zagreb, 1994., str. 189-203

Jedno drvo raste u Ilici, Večernji

prostoru, Vijenac, br. 49,

— Maroević, Tonko, Sudbina

list, Zagreb, 21. 5. 1997., str. 16

Zagreb, 16. 11. 1995.

projekta – Položaj avangardi

— Maković, Zvonko, O

— Beroš, Nada, Što povijest

unutar političkih i poetičkih

odsutnosti, knjiga Antuna

čini umjetnosti, Vijenac, br. 46,

promjena (poseban prilog


218

- Simpozij međunarodnog

— Kusin, Vesna, Baština

Zagreb, 20. 5. 1992.

udruženja kritičara likovnih

hrvatske moderne umjetnosti,

— Maković, Zvonko, Fotke

umjetnosti, Muzej Mimara,

Vjesnik, Danica, Zagreb, 27. 11.

praznine i odsutnosti, Slobodna

Zagreb, 9. 12. 1994.), Kontura

1993.

Dalmacija, Split, 2. 5. 1992.

Art Magazin, br. 31/32, god. IV,

— Beroš, Nada, Zalog buduće

— Križić Roban, Sandra,

Zagreb, studeni/prosinac 1994.,

baštine, Danas, Zagreb,

Trojstvo slikovnog, Glas

str. 24-26

16. 11. 1993.

Slavonije, Osijek, 2. 5. 1992.

— Crnčević, Lidija, Opasnost

— Lendvaj, Ana, Svijest s

— L.(endvaj), A.(na), Mentalna

od koga?, Dubrovački vjesnik,

adresom, Večernji list, Zagreb,

slika stvarnosti, Večernji list,

Dubrovnik, 27. 8. 1994.

7. 5. 1993.

Zagreb, 27. 4. 1992.

— Paljetak, Luko, Prometni

— L.(endvaj), A.(na), Mjesto i

— Maković, Zvonko, Svečana

znaci opasnosti, Vjesnik,

sudbina, Večernji list, Zagreb,

prisega, katalog izložbe Antuna

Zagreb, 19. 8. 1994.

17. 4. 1993.

Maračića, Kulturno informativni

— Briski - Uzelac, Sonja, Znaci

— S.(eferović), S.(onja), Art -

centar, Zagreb, travanj, 1992.

vremena – projekt aktivne

radionica Lazareti i Galerija

— Kusin, Vesna, Nepoćudna

komunikativne instalacije, Kolo,

Sesame, Dubrovački vjesnik,

avangarda, Vjesnik, Zagreb,

br. 9 /10, Zagreb, 1994.

Dubrovnik, 14. 4. 1993.

16. 2. 1992.

— Turković, Evelina, Opasnost!!!

— Koščević, Želimir, Hrvatska

— Kusin, Vesna, Kreativni duh i

Izložba, Ljeto u Dubrovniku,

ratna reportaža u Brazilu,

ziheraštvo, Vjesnik, Zagreb,

Kontura Art Magazin, br. 28/29,

Kontura Art Magazin, br. 16,

25. 1. 1992.

Zagreb, srpanj/kolovoz 1994.,

Zagreb, travanj 1993., str. 19-22

— Maković, Zvonko,

str. 32-33

— Kipke, Željko, Svi hrvatski

Melankolični predmeti,

— Župan, Ivica, Potpis na

umjetnici, Život umjetnosti, br.

Slobodna Dalmacija, Split,

nestanak, Danas, Zagreb,

51, Zagreb, 1992.

25. 1. 1992.

19. 7. 1994.

— Maroević, Tonko, Nemezis

— L.(endvaj), A.(na), Maračićev

— Nikitović, S.(pomenka),

protiv mimezisa, Život

No – Grad, Večernji list, Zagreb,

Iščezli sadržaji, Večernji list,

umjetnosti, br. 51, Zagreb,

20. 1. 1992.

Zagreb, 5. 7. 1994.

1992.

— Kipke, Željko, V iskanju

— Vitielo, Vicenzo, La vita oltre

— Titz, Walter, Kunst und

izgubljenog kamna, Mars, br.

ogni limite, Il Mattino, Napulj, 5.

Politik: Von der Macht der

2/3, Ljubljana, 1991.

6. 1994.

Ohnmacht, Kleine Zeitung,

— Kipke, Željko, Svi hrvatski

— Župan, Ivica, Plastički eseji o

Graz, 20. 8. 1992.

umjetnici, Danas, Zagreb,

zlu, Vjesnik INE, Zagreb, 25. 12.

— Lendvaj, Ana, Umjetnost

3. 12. 1991.

1993. / 1. 1. 1994.

protiv terora, Večernji list,

— Beroš, Nada, Jedinstvo kroz

— Gašparović, Miroslav,

Zagreb, 19. 8. 1992.

mnoštvo, Danas, Zagreb,

Plastički eseji o zlu, Vjesnik,

— Titz, Walter, Zeichen der

3. 12. 1991.

Zagreb, 17. 12. 1993.

Gegenwehr, Kleine Zeitung,

— Lendvaj, Ana, Vrhunac jedne

— N.(ikitović), Sp.(omenka),

Graz, 1. 8. 1992.

opsesije, Večernji list, Zagreb,

Osporavanje zla, Večernji list,

— Lalin, Tomislav, Djelomična

2. 7. 1991.

Zageb, 10. 12. 1993.

slika, Slobodna Dalmacija,

— Lendvaj, Ana, Kultiviranje

— Lučić, Mladen, predgovor

Split, 13. 6. 1992.

vlastite mučnine, Oko, br. 27,

katalogu izložbe Antuna

— Beroš, Nada, Rat se čita art,

Zagreb, 10. 1. 1991.

Maračića Plastički eseji o zlu,

Novi Vjesnik, Zagreb,

— Kipke, Željko, Trkač olovnih

Studio Muzeja suvremene

27. 5. 1992.

nogu, Danas, Zagreb, 8. 1. 1991.

umjetnosti, Zagreb, 28. 11.

— Maković, Zvonko, Slike

— Kipke, Željko, Nausea,

1993. – 19. 12. 1993.

istinske praznine, Novi Vjesnik,

pojačana gesta,


219

neoegzistencijalizam,

Čakovec, studeni 1983. –

Galeriji Instituta R. Bošković,

predgovor kataloga izložbe

veljača 1984.

Polet, br. 56, Zagreb, 6. 3. 1978.

Antuna Maračića, Galerija

— Lučić, Mladen, Neprimjetno,

— Lučić, Mladen, Klima novog

studenskog centra, Zagreb,

važno i – primarno, Vjesnik,

akademizma, Polet, br. 44,

prosinac 1990.

Zagreb, 30. 1. 1983.

Zagreb, 9. 12. 1977.

— Lendvaj, Ana, Kultiviranje

— Kusik, Vlastimir, Demur,

vlastite mučnine, Večernji list,

Maračić, Kipke, Molnar,

Zagreb, 6. 12. 1990.

Jokanović, Knifer, Jevšovar,

— Arapović, Ademir, Papiri u

katalog izložbe Primjeri

novom statusnom štimungu,

primarnog i analitičkog

Oslobođenje, Sarajevo,

slikarstva u Jugoslaviji 1974 –

30. 10. 1990.

80, Galerija likovnih umjetnosti,

— Lendvaj, Ana, Nove mutacije

Osijek; Muzej grada Koprivnice,

starih vrijednosti, Start, Zagreb,

Koprivnice; Galerija suvremene

12. 5. 1990.

umjetnosti, Zagreb; Obalne

— Benić, Gordana, Alternativci,

galerije, Piran, 1982. – 1983.

rezervati i cinici, Forum,

— Kusin, Vesna, Nova praksa

Slobodna Dalmacija, Split,

sedamdesetih, Sedam dana,

26. 11. 1989.

Vjesnik, br. 206, Zagreb, 1982.

— Lendvaj, Ana, Legitimacija

— Kipke, Željko, Ljubavni zov u

nove umjetničke prakse, Oko,

zemlji smiješka, Studenski list,

Zagreb, 19. 10. 1989. / 2. 11.

br. 802, Zagreb, 19. 3. 1982.

1989.

— Susovski, Marijan, Inovacije

— B.(enić), G.(ordana),

u hrvatskoj umjetnosti

Rječiti intermeco, Slobodna

sedamdesetih godina, katalog

Dalmacija, Split, 25. 8. 1989.

izložbe Inovacije u hrvatskoj

— L.(endvaj), A.(na), Težina

umjetnosti sedamdesetih

nostalgije, Večernji list, Zagreb,

godina, Galerija suvremene

24. 5. 1988.

umjetnosti, Zagreb; Muzej

— L.(endvaj), A.(na), Slika koje

suvremene umjetnosti,

nema, Večernji list, Zagreb,

Beograd; Collegium artisticum,

17. 6. 1986.

Sarajevo, 1982.

— (Anon.), Antun Maračić,

— Ivandić, Boro, Antun

Prostor proširenih medija,

Maračić: Galerija Studenskog

Vjesnik, Zagreb, 13. 6. 1986.

centra, Zagreb, prosinac 1980.,

— Škunca, Josip, Korifeji nove

Studenski list, br. 776, Zagreb,

senzibilnosti, Vjesnik, Zagreb,

26. 12. 1980.

31. 7. 1985.

— Stipančić, Branka, Autori oko

— Domić, Ljiljana,

Podruma, katalog izložbe Nova

Demistifikacija slike, Vjesnik,

fotografija 3, CEFFT, Galerija

Zagreb, travanj 1984.

grada Zagreba, Zagreb;

— Špoljar, Marijan, predgovor u

Muzej suvremene umjetnosti,

katalogu Fotografija u Hrvatskoj

Beograd; Razstavni salon

sedamdesetih godina, Galerija

Rotovž, Maribor, 1979. – 1980.

Koprivnica, Koprivnica; Galerija

— Jerman, Željko, Povodom

slika, Varaždin; Izložbeni salon,

izložbe sedmorice autora u


Izloženi radovi

— Lokrum  2000. – 2013.

— Ispražnjeni okviri – iščezli

serija digitaliziranih analognih

sadržaji, 1991. – 1994.  1994.

fotografija u boji, 86x61,5 cm

analogne fotografije, drveni okviri, plastične pločice,

— San i vrijeme (Evelina)

52x45 cm (x 9)

1991. – 2017.  — Novska – Banova Jaruga;

crteži grafitnom i kemijskom

— Ispražnjeni okviri – iščezli

vlakom kroz četiri godišnja

olovkom, 29,7x21 cm; serija

sadržaji, 1991. – 2017.  2017.

doba  1977. – 1979.

analognih fotografija c/b i

digitalne fotografije u boji,

8mm film (digitalizirano), 12’

u boji, 25,4x20,3 cm; serija

drveni okviri, plastične pločice,

34’’

analognih i digitalnih fotografija

52x37 cm (x 10)

c/b i u boji, 29,7x21 cm — Nepostojanje  1991.

— Slika u sedam dana  1976. akrilik na platnu, 81x62 cm

— Reykjavik  svibanj 2008.

analogne c/b fotografije

digitalni film, 2’ 4’’

izložbe u Galeriji proširenih medija, Zagreb, srpanj – rujan

— Slika u 114 slojeva  1977. akrilik na platnu, 100x70 cm

— Ivo  2005.–2013.

vlasništvo: Josip Krištof

serija digitalni fotografija u boji, 29,7x21 cm

1991., 50x40 cm — Antun Maračić: Nepostojanje, ...2008...  2008.

— Svibanj 1977. – studeni 1979. 1979.

— Dubrovački pult

fotografije rada in situ u

9 c/b analognih fotografija,

2007. – 2012.

Troubleyn / Laboratoriumu,

18x13 cm

serija digitalni fotografija u boji,

Antwerpen, 50x40 cm

86x61,5 cm

220

— Dubrovački vjetrovi,

— Istovremeno registriranje potiljka i en facea  1978.

— Moje drage  2007. – 2016.

2007. – 2009.

14 c/b analognih fotografija,

serija digitalnih fotografija u

4 digitalna filma, od 41’’

18x13 cm

boji, 50x40 cm / vlasništvo:

do 3’54’’

Tomislav Kličko (Zbirka Filip — Demonstracija odnosa

Trade), autor

— Küsnacht (Zh), 6. 9. 2016. 2016.

subjekt-objekt (Praćenje pogledom točke u ogledalu)

— ‘Cajger na cajgeru’

1979.

2014. – 2018.

9 c/b analognih fotografija,

serija digitalnih fotografija u

— Zagreb, Teslina ulica,

18x13 cm

boji, 20,5x15 cm

22. 2. 2016  2016.

— Stol  1979.

— Za stolom  2006. – 2017.

6 c/b analognih fotografija,

7 digitalnih filmova, različito

— Nehotični filmovi

18x13 cm

trajanje

2007. – 2009.

— Dubrovnik, 22 lipnja 2008.,

— Promatrači mora

od 6:01 do 10:01 h  2008.

2006. – 2009.

serija digitalnih fotografija,

serija digitalnih fotografija u

— Fado medo, 10. 2. 2007.

29,7x21 cm; digitalni film, 99’

boji, 86x61,5 cm

digitalni film, 3’40’’

digitalni film, 1’48’’

digitalni film, 2’10’’

5 digitalnih filmova, od 1’’ do nekoliko sekundi


Exhibited works

— Lokrum  2000 – 2013

— Emptied Frames – Vanished

series of digitalized analog

Contents, 1991 – 1994  1994

colour photographs, 86x61.5 cm

b/w analog photographs, wooden picture frames, plastic

— Dream and Time (Evelina)

plates, 52x45 cm (x 9)

1991 – 2017 — Novska – Banova Jaruga;

drawings with pencil and

— Emptied Frames – Vanished

By Train Through Four Seasons

ball-point pen, 29.7x21 cm,

Contents, 1991 – 2017  2017

1977 – 1979

series of analog b/w

digital colour photographs,

8mm film (digitalized), 12’ 34’’

photographs, 25.4x20.3 cm;

wooden colour picture frames,

series of b/w and color analog

plastic plates, 52x37 cm (x 10)

— Painting in Seven Days  1976

and digital photographs,

acrylic on canvas, 81x62 cm

29.7x21 cm

— Painting in 114 Layers  1977

— Reykjavik  May 2008

exhibition in the Extended

acrylic on canvas, 100x70 cm

digital film, 2’ 4’’

Media Gallery (Galerija

— Nonexistence  1991 b/w photographs of the

proširenih medija), Zagreb, July

owner: Josip Krištof — Ivo  2005 – 2013 — May 1977 – November 1979

series of digital colour

1979

photographs, 29.7x21 cm

— Antun Maračić: Nonexistence, ...2008...  2008

9 analog b/w photographs, — The Counter of Dubrovnik

photographs of the in situ work

2007 – 2012

in Troubleyn / Laboratorium,

— Simultaneous Capturing of

series of digital colour

Antwerpen, 50x40 cm

the Back of the Head and

photographs, 86x61.5 cm

18x13 cm 221

– September 1991, 50x40 cm

— The Winds of Dubrovnik,

en Face  1978  14 analog b/w photographs,

— My Darlings  2007 – 2016

2007 – 2009

18x13 cm

series of digital colour

4 digital films, from 41’’ to 3’54’’

photographs, 50x40 cm / — Demonstration of a

owner: Filip Trade Collection,

— Küsnacht (Zh), 06/09/2016

Subject-Object Relationship

author

2016 digital film, 1’48’’

(Observing the Movement of a Point in the Mirror)  1979

— ‘Cajger na cajgeru’

9 analog b/w photographs,

2014 – 2018

— Zagreb, Teslina ulica,

18x13 cm

series of digital colour

22/02/2016 2016

photographs, 20,5x15 cm

digital film, 2’10’’

6 analog b/w photographs,

— At the Table  2006 – 2017

— Involuntary Films

18x13 cm

7 digital films of different

2007 – 2009

durations

5 digital films, from 1’’

— The Table  1979

to several seconds

— Dubrovnik, 22 June 2008, from 6:01 to 10:01  2008

— Observers of the Sea

series of digital colour

2006 – 2009

— Fado Bear, 10/02/2007

photographs, 29.7x21 cm;

series of digital colour

digital film, 3’40’’

digital film, 99’

photographs, 86x61.5 cm


Antun Maračić  Na duge staze / In the Long Run 15. 5. – 4. 6. 2017.  Muzej moderne i suvremene umjetnosti / Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka


Izdavač / Publisher: Muzej moderne i suvremene umjetnosti / Museum of Modern and Contemporary Art Za izdavača / For the Publisher: Slaven Tolj Urednica / Editor: Evelina Turković Prijevod / Translation: Martin Mayhew Fotografije / Photography: Stephany Stefan, Antun Maračić Grafičko oblikovanje / Graphic design: Marino Krstačić-Furić & Ana Tomić Tisak / Printing: Kerschoffset, Zagreb Naklada / Print run: 300 Broj kataloga / Catalogue no. 398 © MMSU, Rijeka 2020. Kustosica / Curator: Evelina Turković Postav / Setup: Evelina Turković, Slaven Tolj, Antun Maračić Tehnički postav / Technical set-up: Vanja Pužar, Anton Samaržija Odnosi s javnošću / PR: Ivo Matulić Edukacija / Education: Milica Đilas Dokumentacija / Documentation: Diana Zrilić Podrška / Supported by: Grad Rijeka CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem / A CIP catalogue record for this book is available from the University Library in Rijeka under the number 140828067 ISBN 978-953-8107-32-0
Antun Maračić In the Long Run