Page 1

2014

Izobra탑evalna

ponudba


Razvojno izobraževalni center Novo mesto Topliška cesta 2 8000 Novo mesto Telefon: 07 393 45 50 Faks: 07 393 45 67 e-pošta: ric@ric-nm.si www.ric-nm.si

Uradne ure: Razvojno izobraževalni center Novo mesto od ponedeljka do petka: 8.00–18.00 Svetovalno središče Novo mesto ponedeljek in četrtek: 8.00–12.00 sreda: 13.00–18.00 Središče za samostojno učenje (EDUS) od ponedeljka do petka: 8.00–19.00 (ponudba dejavnostI ob sobotah bo na spletni strani)

2


Spoštovani, z letom 2014 vstopa RIC Novo mesto v svojo 20. izobraževalno sezono. V vseh teh letih smo uresničili mnogo projektov, razvili različne programe in dejavnosti, sprejeli množico udeležencev različnih generacij in širili njihovo znanje. Bogatili smo znanje posameznikov, obogatili smo možnosti za učenje v širšem lokalnem prostoru, z brezplačnimi programi smo omogočali izobraževanja tistim, ki so jim najtežje dostopna. Bogatili pa smo tudi svoje znanje in si prizadevali za stalno rast in razvoj. Kakovost živimo vsak dan in se zavedamo, da je to pot nenehnega izboljševanja. Življenje pa včasih ubira čudna pota. Ko smo že mislili, da imamo dobre temelje za nadaljnje delo, se zdi, kot da smo spet na začetku. Kljub našim nenehnim prizadevanjem, da zavod dobi stalne prostore za svoje delo, vse kaže na to, da bomo ponovno, in to že četrtič, zamenjali lokacijo – vsaj takšna je namera MO Novo mesto, zapisana v gradivu proračuna za leto 2014. Na pragu 20. obletnice delovanja zavoda smo tako ponovno v negotovosti. Zavedamo se, da kriza vpliva na vse odločitve, še posebej, ko gre za velike finančne vložke. Želimo pa si, da se na naš zavod pogleda tudi skozi prizmo izobraževalnih možnosti, ki jih zagotavljamo, skozi evropska sredstva, ki jih pridobimo v lokalno okolje, skozi delež proračunskih sredstev, ki jih za naše delovanje (in ne prostor) nameni ustanovitelj, in tista sredstva, ki jih pridobimo sami, skozi vse tiste posameznike različnih generacij, ki z nami najdejo svojo pot v življenju … Trdno verjamemo, da bodo vsi, ki odločajo, zmogli videti tudi s srcem in poiskati stalno prostorsko rešitev, ki bo RIC-u omogočala uspešno nadaljevanje poti, ki si jo je začrtal v korist skupnosti. Naša ponudba za leto 2014 je bogata, zanimiva, aktualna … Pridite, poglejte in se prepričajte sami. Meta Gašperšič, direktorica RIC-a Novo mesto

3


VSEBINA

4

6

PREDSTAVITEV ZAVODA

8

KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

9

RIC PLAC

10

IZ STROKE ZA STROKO

11

FESTIVAL zaTE

12

PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN CERTIFIKATA

13

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

14

SREDNJA ŠOLA ZA ODRASLE

15

ŠTUDIJ NA DALJAVO (DOBA)

16

EVROPSKO SPRIČEVALO POSLOVNIH

KOMPETENC (EBC*L)

17

UČENJE RAČUNALNIŠTVA

18

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

20

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

(RPO)

21

DIGITALNA ZNANJA ZA PREHOD V INFOR

MACIJSKO DRUŽBO

22

JEZIKOVNI TEČAJI

23

TUJI JEZIKI

24

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP)

25

PROJEKTI

26

PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE

ODRASLE (PUM)

27

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO

USPEŠNOST (UŽU)


28

PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO

48

PROGRAMI ZA KVALITETO ŽIVLJENJA

IZOBRAŽEVANJE (POKI)

49

SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE

29

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE

ODRASLIH (SNIO)

NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ (UVNPZ)

53

TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVŽU)

30

CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA (CMU)

54

ŠTUDIJSKI KROŽKI

31

PROJEKT SIMBIOZA

56

BORZA ZNANJA

32

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)

57

UNIVERZA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE (U3O)

33

E-ROMA RESOURCE (ERR)

59

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (EDUS)

34

FINALLY – Finančna pismenost za Rome

60

SVETOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO

35

WELNESS – Spretnosti za dobro počutje

62

PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE

36

GENERACIJE V GIBANJU

ZAPOSLOVANJA (APZ)

37

MEDGENERACIJSKI MOSTOVI –

PROSTOVOLJSTVO NAS POVEZUJE

63

PROGRAMA JAVNIH DEL

38

NADALJNJA IZOBRAŽEVANJA IN

63

POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI

USPOSABLJANJA V IZOBRAŽEVANJU

(PRPS)

ODRASLIH

39

UČENJE PREKO PRENOSA ZNANJ

64

UČNA POMOČ

40

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

DOLENJSKA (CVŽU DOLENJSKA)

65

PONEDELJKOVE USTVARJALNICE

41

ZAKLJUČENI PROJEKTI

67

S PLESOM PO EVROPI

42

DVIG RAVNI PISMENOSTI (DRP)

43

ISKANJE EVROPSKEGA ZAKLADA

68

GALERIJA RIC NOVO MESTO

44

ET-STRUCT

45

USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO

69

ZA NAŠE UDELEŽENCE

IN IZOBRAŽEVANJE II.

46

PREPREČEVANJE ODVISNOSTI MED MLADIMI

ROMI IN SINTI (SRAP)

72

ZAPOSLENI FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

47

PARADA UČENJA

5


Smo javni zavod, ki vsem tistim, ki si želite pridobiti ali dopolniti svoje znanje, tako formalno kakor tudi neformalno, ponujamo celovito podporo vse od svetovanja do izvedbe izobraževanja.

PREDSTAVITEV ZAVODA

V letu 2014 praznujemo 20 let svojega samostojnega dela in nadaljujemo bogato tradicijo organiziranega izobraževanja odraslih na Dolenjskem. Trudimo se, da bi bila priložnost za učenje na dosegu vsem ljudem in v vseh življenjskih obdobjih.

Za vas skrbno načrtujemo in nenehno izboljšujemo raznovrstne možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, uvajamo sodobne pedagoške pristope, spodbujamo strokovno usposobljenost naših predavateljev in skrbimo za prijetno učno okolje. V RIC-u Novo mesto že več kot 50 let aktivno prispevamo k večjemu vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje. Prizadevamo si, da naša ponudba kar najbolj upošteva potrebe posameznika in regije, hkrati pa je usmerjena v potrebe prihodnosti. Prijavljamo projekte in se vključujemo v partnerstva v lokalnem, na nacionalnem in mednarodnem okolju, da bi v regiji zagotovili čim večjo dostopnost do različnih brezplačnih programov vseživljenjskega učenja. Znanje razumemo kot moč, ki vpliva na kakovost življenja vseh generacij.

6


POSLANSTVO Z vseživljenjskim učenjem, izobraževanjem in svetovanjem razvijamo kulturo učenja za boljšo kakovost življenja. RIC prepoznava svoje poslanstvo v razvoju, izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka družbi, ki temelji na znanju in inoviranju, želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela.

VIZIJA Postati eden vodilnih nacionalnih centrov vseživljenjskega učenja in evropsko prepoznavno središče za usposabljanje ranljivih skupin.

VREDNOTE Strokovnost V RIC-u razumemo strokovnost kot dobro poznavanje vsebinskih in zakonodajnih področij dela. Ves čas skrbimo za strokovno spopolnjevanje zaposlenih in izboljševanje poslovnih procesov. Dobro poznamo potrebe različnih ciljnih skupin in okolja, jih upoštevamo pri razvoju izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti. Vsi zaposleni in naši zunanji sodelavci v vseh fazah dela težimo h kvalitetni izvedbi. Bogate strokovne izkušnje s pridom uporabljamo pri razvoju in izvajanju izobraževalnih programov, pri čemer uporabljamo sodobne oblike in metode dela. Prizadevamo si, da udeleženci naših programov pridobijo uporabno in strokovno znanje. Prijaznost Prijaznost razumemo kot profesionalen odnos do udeležencev, partnerjev in sodelavcev. Izražamo ga z medsebojnim spoštovanjem in ustvarjanjem pozitivnega delovnega okolja. V naši sredini ste prijazno sprejeti in z veseljem vam pomagamo na poti znanja.

Odgovornost Odgovornost razumemo kot odgovoren odnos do sebe in drugih, izpolnjevanje dogovorov in spoštovanje rokov. V RIC-u vsakdo upošteva zakonodajo in stroko. Prevzemamo osebno odgovornost za kakovost opravljenega dela. Sprejemamo upravičeno kritiko in morebitne napake odgovorno popravimo. Odgovorno se obnašamo do narave in hkrati tudi družbeno odgovorno delujemo. Skrbimo, da je naše poslovanje urejeno in transparentno. Ustvarjalnost Ustvarjalnost pri nas pomeni iz nemogočega delati mogoče, iz majhnega delati veliko … Razumemo jo kot sodelovanje zaposlenih, udeležencev in partnerjev pri kreiranju novih idej in izvajanju programov. Smo odprti za nove izkušnje, nove možnosti, dopuščamo raznolikost in sprejemamo nove ideje. Kreativno razmišljanje nas vodi k izboljševanju posameznikovega dela tako v razvoju programske ponudbe kot v poslovanju zavoda. Zanesljivost Naši sodelavci, udeleženci in partnerji se na nas lahko zanesejo, kar pomeni, da smo natančni, dosledni in izpolnjujemo obljube in dogovore. Zagotavljamo zanesljivost informacij in organizacije programov. Udeležencem pomagamo na njihovi izobraževalni poti. Z zaupnimi podatki ravnamo v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Kakovost V RIC-u je skrb za kakovost odgovornost vseh zaposlenih in partnerjev. Odraža se kot nenehna osebna in profesionalna rast posameznika in celotne organizacije. Vsak RIC-evec profesionalno skrbi za vseživljenjsko učenje, izobraževanje in svetovanje ter razvijanje kulture učenja za boljšo kakovost življenja vsakega udeleženca.

7


KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Nenehno izboljševanje kakovosti je stalnica pri našem delu v izobraževanju odraslih. Leta 2005 smo se tako vključili v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, ki ga je ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada razvijal Andragoški center Slovenije. Projekt je trajal dve leti. V prvem letu smo veliko skrb namenili sistematični analizi stanja kakovosti v izobraževalnem procesu, v drugem letu trajanja projekta pa na podlagi akcijskega načrta vpeljali izboljšave. V letu 2012 se nam je ponovno odprla možnost, da se pridružimo projektu POKI. Tako smo že tretjič pridobili pravico do uporabe zelenega znaka POKI, ki ga smemo uporabljati do konca leta 2014. Projekt POKI nas je spodbujal k vključitvi v projekt Svetovalec za kakovost. Tudi ta projekt je razvijal Andragoški center Slovenije ob nacionalni in evropski finančni podpori. V sklopu tega projekta se je izobraževal svetovalec posameznik, ki sistematično razvija in analizira kakovost in skrbi za izvajanje izboljšav kakovosti v izobraževalnem procesu. V sklopu tega projekta smo pripravili Izjavo o kakovosti. Vsi do sedaj izpeljani projekti za ohranjanje in izboljšanje kakovosti so spremljali naša prizadevanja po pridobitvi certifikata ISO 9001:2008, ki smo ga pridobili v januarju 2013. Ustvarjen je bil Poslovnik kakovosti, ki odraža vse značilnosti in specifične lastnosti dejavnosti izobraževanja odraslih pri nas. Za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v RIC-u skrbi Komisija za kakovost, ki jo sestavlja 8 članov, njene naloge pa so vezane na presojanje kakovosti na področju celotnega delovanja zavoda po modelu POKI in izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

8

Od začetka leta 2013 smo ponosni lastniki certifikata ISO 9001:2008.


RIC PLAC Vsak 3. četrtek v mesecu med 10. in 18. uro ob lepem vremenu oživi terasa pred našim RIC-em. Če nam vreme ni naklonjeno, pa zapolnimo našo avlo. Ta dan namenimo za humanitarni dogodek in RIC-ev projekt, za katerega si želimo, da postane naš skupni projekt. Namenjen je vsem, ki želimo v času krize, vedno večjega pomanjkanja in na drugi strani kopičenja stvari v naših domovih, na delovnih mestih, v okolju in povsod tam, kamor vstopamo, preseči takšne razmere. Podelimo si stvari med seboj, zato se nam pridružite na dogodku s sloganom Prinesi, menjaj, odnesi. Prijazno vabljeni v RIC Novo mesto na RIC PLAC. Stojnice in zaposleni vas pričakujemo, da pridete k nam z igračami, oblačili, obuvali, delujočimi malimi pripomočki, posodo, sadikami in drugimi uporabnimi predmeti. Kaj boste prinesli, zamenjali ali odnesli, je vsekakor odvisno od vas in ponudbe, ki bo na voljo. Tudi če boste odšli praznih rok, boste bogatejši za humano gesto, saj bo morda prav vaš predmet osrečil nekoga drugega.

Živahen utrip na terasi ob obisku prvošolčkov, ki so prinesli, zamenjali ali odnesli igračke.

Ob blagovni menjavi pri nas domuje tudi knjižna omara Rumeni vseved, na kateri krožijo knjige med ljudmi in skupaj z njimi tudi znanje. Pridite, preberite, vzemite ali pa knjigo pri nas pustite.

Kontakt: Petra Piletič 07 393 45 69, 051 389 298 petra.piletic@ric-nm.si 9


IZ STROKE ZA STROKO Vsak dan prinaša nova spoznanja na vseh področjih življenja in dela. Tudi izobraževanje ni nobena izjema. Številne raziskave, diplomske naloge, magistrska dela ipd. analizirajo našo prakso, opozarjajo na stara spoznanja in prinašajo nove teorije. Zato bi želeli v RIC-u Novo mesto enkrat mesečno nekaj ur nameniti izobraževalni stroki. V našo sredino vabimo mlade raziskovalce, diplomante, nosilce magistrskih in doktorskih del, skratka vse, ki želite svoje delo predstaviti širši javnosti. Ponujamo vam prostor in organizacijsko podporo pri pripravi vaše predstavitve. Na prvem srečanju v januarju 2014 bo svojo diplomsko nalogo Zadovoljstvo udeležencev na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v RIC-u Novo mesto predstavila Tanja Longar. Datum predstavitve bo objavljen na spletni strani. Vabljeni.

Kontakt: mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

...................................................

Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si 10


Festival zaTE – Znanje aktivira te Leta 2014 bomo že tretjič zapored izvedli največji karierno-zaposlitveni dogodek v naši regiji. Poimenovali smo ga Festival zaTE. Nase opozarja s svojim sloganom Znanje aktivira te! Potekal bo od 4. do 7. marca 2014 v naših prostorih. Nosilna tema strokovnega dogodka bo priznavanje neformalno pridobljenega znanja, potekal pa bo pod okriljem projekta UVNPZ.

Svetovalka ZRSZ, OE Novo mesto, pripravlja stojnico za informiranje obiskovalcev festivala.

V letu 2013 … 2. regijski Festival zaTE je bil odlično obiskan: izvedli smo 59 predavanj, predstavitev, delavnic in svetovalnih kotičkov, na »stojnicah znanja« pa je bilo obiskovalcem na voljo 14 izvajalcev. Beležili smo 1016 obiskov festivalskih dogodkov, vseh udeležencev je bilo 687, kar pomeni, da se je veliko udeležencev udeležilo več kot samo enega dogodka festivala. Organizatorja festivala sta bila RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto, potekal pa je pod okriljem projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. V okviru strokovnega dogodka Festivala zaTe je potekala razprava o priznavanju neformalnih znanj v izobraževanju odraslih

3

Za vašo karierno in zaposlitveno aktivnost bomo tudi letos poskrbeli z zanimivimi delavnicami, strokovnimi predavanji ter razpravo na aktualno temo. V ta namen k sodelovanju vabimo organizacije s področja izobraževanja, razvoja človeških virov ter delodajalce naše regije. Veseli bomo vaših predlogov in pripravljenosti za predstavitev na festivalu. Pokličite nas, pišite po e-pošti ali se oglasite osebno v RIC-u Novo mesto. Kontakt: Prav tako pa vljudno vabimo Tea Sulič vse občane, da nas obiščete 07 393 45 52, 031 746 005 in zase poiščete vsebine, ki tea.sulic@ric-nm.si vam bodo obogatile kariero ................................................... ali omogočile novo zaposli- Tina Strnad tev. 07 393 45 52, 031 701 191 tina.strnad@ric-nm.si

11


PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN CERTIFIKATA

12


OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE • • • •

V enem šolskem letu lahko opravite dva razreda. Pri nas so metode in oblike dela prilagojene izobraževanju odraslih. Program je brezplačen, financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Ob vpisu je potrebno priložiti: • • •

izpis iz rojstne matične knjige ali rojstni list, spričevalo o končani predhodni izobrazbi, potrdila o pridobljenem dodatnem znanju (npr. tečaji računalništva, jezikov, seminarji, usposabljanja ...)

Prednosti izobraževanja v RIC-u Novo mesto • Omogočamo svetovanje pred, med in po izobraževanju, • skupaj z vami pripravimo osebni izobraževalni načrt, • spodbujamo povezanost vseh udeleženih v izobraževalnem procesu, • uporabljamo spletno učilnico, da hitreje in lažje napredujete. Vpis poteka skozi vse leto. Predavanja so organizirana od ponedeljka do petka v popoldanskem času, v dveh semestrih: • •

september–januar (1. semester) februar–junij (2. semester) Udeleženci OŠO na strokovni ekskurziji v Multimedijskem centru Svet energije v Krškem.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/pridobitev-izobrazbe/osnovna-sola-za-odrasle

Kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

...................................................

Udeleženci z zanimanjem poslušajo predstavitev programa OŠO.

Stanka Papež 05 907 57 14, 031 746 004 stanka.papez@ric-nm.si 13


SREDNJA ŠOLA ZA ODRASLE Ponujamo vam možnost vpisa v programe Trgovec, Ekonomski tehnik ali Ekonomski tehnik (pti). Vsi, ki imate zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo ali pa nedokončano katerokoli drugo srednjo šolo, imate možnost, da pridete do želene izobrazbe. Naši uspešni udeleženci na podelitvi spričeval.

»Moja avantura na RIC-u je bila sicer kratka, ampak lepo se je bilo vrniti v šolske klopi. Predavanja so bila zelo interaktivna, profesorji so bili vedno na voljo in gradiva so jasna in razumljiva. Že ob samem vpisu sem bila odločena, da bom dala na preizkus svoje sposobnosti. S pomočjo Gregorja Sepaherja ter Stanke Papež mi je uspelo uskladiti in izpolniti vse obveznosti. Vložila sem veliko truda in časa za učenje, že na izpite sem bila zelo dobro pripravljena. Zato mi je zlahka uspelo postati zlata maturantka in sem zelo vesela, da se je moj trud poplačal s tako lepim rezultatom.« Tanja Baća Zlata maturantka Tanja Baća prevzema za svoj dosežek najvišje priznanje RIC-a Novo mesto.

• • • • • • • • • •

14

Za vsakega posameznika naredimo načrt izobraževanja. Priznamo vam izpite, ki ste jih že opravili. Omogočimo vam elektronsko prijavo in odjavo od izpitov. Predavanja dopolnjujemo z e-gradivi. Imeli boste elektronski dostop do učnih gradiv. Rezultate izpitov boste spremljali v vaši elektronski redovalnici. Lahko boste obiskovali predavanja in konzultacije. Organiziramo vam priprave na zaključni izpit/poklicno maturo. Ponujamo vam možnost, da opravljate predpreizkus poklicne mature. Šolske obveznosti lahko opravljate tudi preko spletne učilnice.

Dobro je vedeti

Najuspešnejšemu udeležencu na poklicni maturi in najuspešnejšemu udeležencu zaključnega izpita povrnemo polovico stroškov poklicne mature oziroma zaključnega izpita.

Vpis in predavanja Vpis poteka od 2. 9. 2013, celo šolsko leto. Predavanja so organizirana od ponedeljka do petka v popoldanskem času.

Kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

...................................................

Stanka Papež 05 907 57 14, 031 746 004 stanka.papez@ric-nm.si


ŠTUDIJ NA DALJAVO (DOBA) RIC Novo mesto je študijsko središče študija na daljavo za DOBO Fakulteto za uporabne poslovne in družbene študije Maribor ter Višjo strokovno šolo. Pri nas lahko opravljate vse študijske obveznosti, zato se vam ni potrebno voziti na sedež fakultete. Prav zaradi izjemne fleksibilnosti je edinstven študij na daljavo prava alternativa za vse zaposlene, mlade mamice, športnike, skratka za vse, ki zaradi službe, družinskih ali drugih obveznosti ne morete obiskovati predavanj.

Študij v magistrskih študijskih programih je odlična priložnost za vse, ki bi radi razvili menedžerske spretnosti in kompetence za uspešno vodenje. Na voljo so vam: • • •

ORGANIZIRANJE IN MENEDŽMENT SOCIALNIH DEJAVNOSTI, MENEDŽMENT VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA in MEDNARODNO POSLOVANJE.

Nudimo vam višješolske programe: • • •

POSLOVNI SEKRETAR, EKONOMIST in VELNES.

V dodiplomskih programih je študij izrazito praktično naravnan, zasnovan problemsko ter temelji na aktivnem in sprotnem delu študentov. V različnih študijskih programih boste pridobili predvsem interdisciplinarna praktična znanja in za vašo poklicno pot potrebne strokovne kompetence. Izbirate lahko med naslednjimi programi: • • • • •

ORGANIZIRANJE IN MENEDŽMENT SOCIALNIH DEJAVNOSTI, MENEDŽMENT VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA, POSLOVANJE, MARKETING in POSLOVNA ADMINISTRACIJA.

Študirajte na daljavo – študirajte sodobno.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/pridobitev-izobrazbe/studij-doba www.doba.si

Kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si 15


EVROPSKO SPRIČEVALO POSLOVNIH KOMPETENC (EBC*L) Bi radi znali sestaviti in prebrati letno poročilo? Vas zanima, kako izračunamo in si razlagamo finančne kazalnike? Vas zanima, v čem se razlikujeta stroškovno in finančno računovodstvo? Bi želeli vedeti, kako določimo najnižjo sprejemljivo ceno produkta/storitve na dolgi in kratki rok? Želite vedeti, katere pojme iz gospodarskega prava mora poznati vsak podjetnik? Če ste na zgornja vprašanja odgovorili z da, vas vabimo, da se nam pridružite na tečaju, s katerim boste pridobili znanja iz poslovne ekonomike in kompetence za poslovno sodelovanje. Tečaj se zaključi z izpitom, ki vam omogoča pridobitev mednarodno priznanega certifikata EBC*L. RIC Novo mesto je akreditiran izobraževalni in izpitni center za regijo JV Slovenija, tako da izvajamo priprave in izpite za pridobitev certifikata.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/tecaji/ebcl-certifikat www.ebcl.si

Kontakt: Metod Pavšelj 05 907 57 11, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si 16


UČENJE RAČUNALNIŠTVA

17


RAČUNALNIŠKI TEČAJI OBDELAVA BESEDIL – WORD

DELO S PREGLEDNICAMI – EXCEL in ACCESS

Namen: Namenjen je vsem tistim, ki se vsakodnevno srečujete s pisanjem in oblikovanjem besedil na računalniku in se želite seznaniti z naprednimi možnostmi za avtomatizacijo in bolj učinkovito delo.

Namen: Namenjen je vsem tistim, ki se želite usposobiti za delo s programom Excel in Access. Predvsem tistim, ki se pogosto srečujete s številkami in želite svoje delo poenostaviti, poglobiti znanje ter spoznati dodatne in naprednejše metode.

Vrste tečajev: • WORD osnovni • WORD nadaljevalni

Vrste tečajev: • EXCEL osnovni ali nadaljevalni • ACCESS osnovni

Obseg in termin: 20 ur, 2-krat tedensko po 4 šolske ure, v popoldanskem času od 16. ure dalje.

Obseg in termin: 20 ur, 2-krat tedensko po 4 šolske ure, v popoldanskem času od 16. ure dalje.

Način dela: Tečaj poteka v obliki praktičnega dela z računalnikom.

Način dela: Tečaj poteka v obliki praktičnega dela z računalnikom.

Predznanje: Priporočamo poznavanje okolja WINDOWS, uporabo tipkovnice in miške.

Predznanje: Priporočamo poznavanje okolja WINDOWS in WORD, za tečaj EXCEL nadaljevalni in ACCESS osnovni pa tudi osnove EXCEL-a.

Informativna cena: 120,78 EUR (vključen DDV) Začetek programa: Oktober 2013, januar in april 2014 ob prijavi vsaj 8 udeležencev.

18

Informativna cena: 120,78 EUR (vključen DDV) Začetek programa: Oktober 2013, januar in april 2014 ob prijavi vsaj 8 udeležencev.


INTERNET IN ELEKTRONSKA POŠTA Namen: Namenjen je vsem tistim, ki se želite usposobiti za brskanje po spletu in pošiljanje elektronske pošte. Vsebina tečaja: Osvojili boste osnovne pojme ter osnove o varnosti v internetu, uporabili različne spletne brskalnike, e-pošto in urejali e-sporočila ter povezali e-pošto in internet z ostalimi programi. Obseg in termin: 20 ur, 2-krat tedensko po 4 šolske ure, v popoldanskem času od 16. ure dalje. Način dela: Tečaj poteka v obliki praktičnega dela z računalnikom. Predznanje: Priporočamo poznavanje okolja WINDOWS in WORD. Informativna cena: 120,78 EUR (vključen DDV) Začetek programa: Oktober 2013, januar in april 2014 ob prijavi vsaj 8 udeležencev.

Dobro je vedeti

Prijave zbiramo po redni ali e-pošti ali osebno vsak dan v času uradnih ur zavoda. Udeleženci prejmete ob koncu tečaja potrdilo o zaključenem programu. Po izobraževanju ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev z vprašalniki.

Kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

...................................................

Damjana Fink 07 393 45 50, 031 745 470 damjana.fink@ric-nm.si 19


RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO) Udeleženci boste pridobili osnovna znanja za oblikovanje računalniških programskih orodij, ki so danes najpogosteje uporabljena pri uporabi računalnika kot sodobnega komunikacijskega sredstva. S pomočjo priročnika in vaj, ki jih boste prejeli na tečaju, boste doma samostojno utrdili pridobljeno znanje. Tečaj obsega 60 pedagoških ur (najmanj 36 ur vodenega učenja s predavateljem in asistentom v računalniški učilnici ter samostojnim učenjem doma ali v središču za samostojno učenje v RIC-u). Srečanja potekajo 2-krat tedensko po štiri šolske ure. Program je javnoveljaven, zato si z uspešno opravljenim končnim preizkusom pridobite javnoveljavno listino. Vsebina programa: • Temeljna informacijska znanja • Izdelava in oblikovanje besedil • Uporaba interneta • Uporaba elektronske pošte Program bomo izvedli po tržni ceni, če bo zanj dovolj prijav.

Kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si 20


DIGITALNA ZNANJA ZA PREHOD V INFORMACIJSKO DRUŽBO

@

Program poteka v okviru projekta Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO), zato je brezplačen. Namenjen je starejšim od 55 let. Izvajamo ga v obsegu 50 ur.

V programu boste spoznavali: • možnosti iskanja različnih informacij, podatkov in storitev preko interneta (okno v svet), • e-pošto (pomen e-pošte, kreiranje e-naslovov, pošiljanje in branje sporočil), • e-storitve (pomen spremljanja novic na enem mestu, kaj je RSS in kako deluje), • e-storitve za turizem (pregled katalogov, spletna rezervacija), • e-bančništvo (prednosti in možnosti uporabe, dostopnost z digitalnim potrdilom), • e-knjižnico (uporaba COBISS-a), • e-zdravstvo, e-upravo, e-davke, • socialna omrežja in internetno telefonijo (Skype) ter digitalno fotografijo. Program bomo izvajali od 1. 1. do 30. 4. 2014.

Informativne prijave sprejemamo na spodnji telefonski številki, po e-pošti ali osebno.

Kontakt:

Brigita Herženjak 07 393 45 56, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si 21


JEZIKOVNI TEČAJI

Pri nas se lahko učite angleško, nemško in slovensko, na željo udeležencev tudi drugih jezikov. V skupini je od 8 do največ 15 udeležencev, saj le tako lahko zagotovimo aktivno delo . Ob koncu programa udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. To je le nekaj izjav naših udeležencev tečajev tujih jezikov. Pridite in se sami prepričajte … »… strokovni predavatelji, ki znajo motivirati in vzbuditi veselje do jezika ter poskrbeti za sproščeno vzdušje brez strahu pred govorom …« »… zelo dobro prilagojena vsebina našemu predznanju …« »… všeč mi je bila praktičnost in uporabnost vsebin …« »… prejel sem veliko dodatnega gradiva za samostojno učenje …« »… pomembna mi je bila sproščenost, prijaznost in organiziranost predavateljev in zaposlenih v RIC-u …«


TUJI JEZIKI 1. RICARIJE programi za predšolske in osnovnošolske otroke Ime programa: Angleščina/nemščina v igri in besedi Namen: Spoznavanje in učenje jezika preko iger, na naravni način in ob izbrani vsebini. Vsebina programa: • Pravljične urice: Rdeča kapica • Potepanje: S kolesom po Novem mestu

Termin: 2-krat tedensko po 3–4 šolske ure, v popoldanskem času od 16. ure dalje oz. po dogovoru s skupino. Informativna cena: Od 120,78 EUR do 317,20 EUR (vključen DDV).

Dobro je vedeti Tuje jezike se lahko učite tudi brezplačno z asistentom v Središču za samostojno učenje (EDUS-u).

Obseg in termin: 20 ur, 1-krat tedensko po 2 šolski uri, v popoldanskem času od 16. ure dalje. Ciljna skupina: Otroci v starosti 5–7 in 8–10 let. Informativna cena: 85,40 EUR (vključen DDV) Začetek programa: December 2013, januar in april 2014 ob prijavi vsaj 8 udeležencev.

2.

Vrste in obseg programov: • Konverzacijski tečaj (20 ur za nadaljevalce) • Krajši tečaji (30 ur za izbrane vsebine) • Osvežitveni tečaji (50 ur za izbrane vsebine) • Splošni tečaji (60 ur za osnovno ali samostojno rabo)

SPLOŠNI JEZIKOVNI PROGRAMI za odrasle

Konverzacijski, krajši, osvežitveni in splošni tečaji Namen in vsebina: Splošni jezikovni programi angleščine in nemščine so namenjeni začetnikom in tistim, ki ste se jezik že učili. Vsebine prilagodimo vašim željam in potrebam, pri tem pa upoštevamo tudi vaše predznanje.

Začetek programa: December 2013, januar in april 2014 ob prijavi vsaj 8 udeležencev.

3. JEZIKOVNI PROGRAMI za podjetja in podjetnike

Namen in vsebina: Programi poslovnega jezika so namenjeni širjenju besedišča v najrazličnejših poslovnih situacijah. Vrste programov: • Poslovni dopisi v angleščini/nemščini • Osvežitev angleške/nemške slovnice • Angleščina/nemščina za prodajalce • Angleščina/nemščina za zaposlene v turizmu • Poslovna korespondenca v tujem jeziku • Tehnična angleščina/nemščina • Angleščina/nemščina za menedžerje Obseg in termin: 30 ali 50 ur, 2-krat tedensko po 3–4 šolske ure, v popoldanskem času od 16. ure dalje oz. po dogovoru s podjetjem oz. posamezniki. Informativna cena: 30-urni tečaj 159,82 EUR (vključen DDV) 50-urni tečaj 256,96 EUR (vključen DDV) Začetek programa: December 2013, januar in april 2014 ob prijavi vsaj 8 udeležencev.

Kontakt: Brigita Herženjak 07 393 45 56, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si 23


ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP) Program je namenjen priseljencem, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja. Pravico do brezplačne vključitve v program imajo državljani tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo. Program je za vse udeležence, ki bodo izpolnjevali pogoje za vključitev, brezplačen.

Prosimo, da ob prijavi navedete: • • • •

ime in priimek, naslov in telefonsko številko, število ur programa, ki je zapisano na potrdilu, prejetem na upravni enoti, termin obiskovanja tečaja, ki vam ustreza (dopoldan ali popoldan).

V programu boste spoznavali slovenski jezik, kulturo in družbo, in sicer skozi sledeče vsebine: • osebna identiteta, • stanovanje in bivanje, • družina in dom, • trg dela in delovno mesto, • zdravje in socialna varnost, • izobraževanje ter javno življenje v Sloveniji. Program je sestavljen iz dveh modulov: Začetni modul (60 ur) programa omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države. Vsebinsko in nivojsko je povezan z nadaljevalnim modulom. Nadaljevalni modul (120 ur) omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi v Sloveniji. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir.

Dobro je vedeti Od 1. 7. 2013 do brezplačnega programa niso več upravičeni državljani Hrvaške.

Prijava in začetek tečajev Informativne prijave sprejemamo na spodnji telefonski številki in po e-pošti. Datum začetka izvajanja tečajev bomo objavili na naši spletni strani. V program vpisujemo do zapolnitve prostih mest.

Kontakt: Maja Regina 07 393 45 69, 051 389 298 maja.regina@ric-nm.si

24


PROJEKTI

Naša vizija je postati eden vodilnih nacionalnih centrov vseživljenjskega učenja in evropsko prepoznavno središče za usposabljanje ranljivih skupin. Uresničujemo jo tako, da se redno prijavljamo na nacionalne, mednarodne in evropske projekte. Z vedno novimi prijavami skušamo v naš prostor pripeljati dodatna finančna sredstva, s čimer omogočamo pestrost brezplačnih programov za vsakega med nami, hkrati pa skrbimo za trajnostni razvoj okolja, v katerem delujemo. Vse več uspešno zaključenih projektov prispeva tudi k dobrim referencam zavoda za kandidiranje na novih razpisih. 25


PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE (PUM) Če želite biti aktivni, pridite v PUM. To je brezplačni javnoveljavni motivacijski program. Vključujejo se mladi od 15. do 25. leta, ki so iz različnih razlogov opustili šolanje, so brez poklica in ustreznih zaposlitvenih izkušenj. Pri nas so deležni spodbude in pomoči pri zaključevanju osnovne ali srednje šole, iskanju zaposlitve, odkrivanju ter razvijanju različnih interesnih področij ...

jekt EU Treasure Hunt pa smo jim omogočili še izkušnjo potovanja ter spoznavanja petih evropskih držav. PUM se v RIC-u Novo mesto s krajšo prekinitvijo izvaja vse od leta 2005. Do konca avgusta 2013 je bil sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. V letošnjem šolskem letu pa prehaja pod okrilje Zavoda za zaposlovanje ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Zakaj v PUM? • V program se lahko vključite kadarkoli med letom. • Aktivnosti potekajo 10 mesecev – od začetka septembra do konca junija. • Za dobro počutje, ustvarjalno delo in možnosti učenja skrbi ekipa usposobljenih mentorjev in zunanjih sodelavcev. • Po zaključku programa prejmete javnoveljavno potrdilo. Osebni cilji udeležencev so lahko usmerjeni na različna področja, in sicer: • aktivno delo v izbirnih in produkcijskih projektih ter interesnih dejavnostih, • ponavljanje in utrjevanje znanj, potrebnih pri ponovni vključitvi v redno izobraževanje, • obiskovanje predavanj in opravljanje šolskih obveznosti , • osvajanje socialnih veščin in vključenost v skupino vrstnikov, • razvijanje smisla za sobivanje, sprejemanje drugih in strpnost do drugačnosti, • skrb za lastno eksistenco, • oblikovanje poklicne identitete, • pisanje vlog za delo in iskanje zaposlitve, • razreševanje osebnih stisk in iskanje strokovne pomoči.

Uspešnost programa V zadnjo izvedbo programa (1. 9. 2010–31. 8. 2013) je bil vključen 101 udeleženec. V več kot 4.500 izobraževalnih urah smo izpeljali 13 projektov, 12 različnih interesnih dejavnosti, hkrati pa mladostnikom pomagali, da so dosegli zastavljene cilje. Z vključitvijo v dvoletni mednarodni pro26

PUM-ovci z mentorico sodelovali v projektu Simbioza. Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/projektno-ucenje

Kontakt: Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Maja Regina 07 393 45 69, 051 389 298 maja.regina@ric-nm.si


USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU) V RIC-u Novo mesto smo verificirani izvajalci programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), ki potekajo v obliki projektnega učenja (skupine od 12 do 15 udeležencev). Izvajamo javnoveljavne programe Most do izobrazbe, Moj korak, Izzivi podeželja in Jaz in moje delovno mesto.

MOST DO IZOBRAZBE (UŽU – MI) V program se lahko vključite vsi tisti, ki: • v svojem življenju niste imeli dovolj priložnosti za učenje in posodabljanje že osvojenega znanja, • ste trenutno iskalci zaposlitve in želite obogatiti znanja za večjo konkurenčnost na trgu delovne sile, • se želite v nadaljevanju vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica ali višje stopnje izobrazbe. V dosedanjih skupinah so udeleženci pridobivali znanja za boljšo kvaliteto življenja (računalništvo, tuji jeziki, komunikacija, bonton, zdrava prehrana, države EU, unikatna darila …), spoznavali strategije iskanja zaposlitve in iskali zaposlitvene možnosti (pisanje prošenj oz. vlog za zaposlitev ter življenjepisa, zaposlitveni razgovor, podjetništvo ...), razvijali in obnavljali učne tehnike in spretnosti za ponoven vstop v izobraževanje (spominske tehnike …). Program zajema 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. V izobraževalni sezoni 2013/14 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

Pri učenju pravilne rabe slovenščine nas je obiskala ekipa regionalne televizije Vaš kanal in tako je pogovor stekel tudi z novinarjem Markom Mesojedcem.

27


MOJ KORAK (UŽU – MK)

IZZIVI PODEŽELJA (UŽU – IP)

V dosedanjih izvedbah so udeleženci spoznavali organizacije v svoji okolici, se pogovarjali o zdravi prehrani in pomenu gibanja, primerno glede na svoje primanjkljaje obnovili bralne, pisalne, računske in pripovedne spretnosti. Program zajem 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. V izobraževalni sezoni 2013/14 bomo program izvajali, če bomo zanj dobili sredstva.

V program se lahko vključite vsi tisti, ki: • živite na podeželju in želite izkoristiti priložnosti, ki vam jih to okolje ponuja, • ste motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, • ste zainteresirani za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V dosedanjih skupinah so udeleženci pridobivali znanja s področja komunikacije v maternem in tujem jeziku, odkrivali spretnosti trženja, promocije in podjetništva na podeželju, se spoznavali z računalnikom, ekološkim kmetovanjem, zdravo prehrano, ljudskim izročilom … Program zajem 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. V izobraževalni sezoni 2013/14 bomo program izvajali, če bomo zanj dobili sredstva.

JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO (UŽU – MDM) V program se lahko vključite vsi tisti, ki: • ste zaposleni ter bi radi utrjevali računalniška znanja, • potrebujete veščine nastopanja na trgu delovne sile, • želite preizkusiti sposobnost dela v timu. Udeleženci MK so se urili v kuharskih veščinah.

Izobraževanje praviloma poteka v prostorih podjetja, v katerem so zaposleni udeleženci programa. Program skupaj s samostojnim delom zajema 350 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. V izobraževalni sezoni 2013/14 bomo program izvajali, če bomo zanj dobili sredstva.

Kontakt: mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si 28


PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE (POKI) V letu 2012 ponovno sodelujemo v projektu POKI, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. Tako smo že tretjič pridobili pravico do uporabe zelenega znaka POKI, uporabljati pa ga smemo do 31. 12. 2014. Znak pridobi tista izobraževalna organizacija, ki je vključena v omenjeni projekt in sistematično skrbi za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Kot nosilca znaka POKI nas odlikujejo: • organizirana skrb za kakovost ponudbe, • ugotavljanje in analiza potreb po izobraževanju skupine udeležencev in posameznika, kakovostni pogovori s posameznim udeležencem pred vključitvijo v program, izdelava uporabnega osebnega načrta izobraževanja, pripravljeni interni učbeniki in učna gradiva, e-gradiva, • načrtovanje dela in predstavitev rezultatov na področju kakovosti v ključnih dokumentih zavoda, • vključevanje zunanjih sodelavcev in partnerjev v razvoj sistema kakovosti, • skupina za kakovost, ki si sistematično prizadeva za nenehne izboljšave in njihovo uresničevanje.

vacije POKI in se tako pridružili skupini za kakovost v RIC-u Novo mesto, ki si že od leta 2005 po istem modelu prizadeva za sistematični in poglobljeni razvoj kakovosti. Usposabljanje je trajalo do septembra 2013. V tem obdobju smo se osredotočili na presojanje kakovosti dela z udeleženci in učitelji naših programov, vpeljevali izboljšave v obliki akcijskega načrta in ponovno ovrednotili naše delo. Končni izdelek je samoevalvacijsko poročilo, ki je predstavilo naša prizadevanja na področju presojanja in razvijanja kakovosti.

Zadovoljstvo in dobro počutje naših udeležencev je ena od naših prednostnih nalog, ki ji želimo slediti, zato je v vsaki predavalnici na voljo KNJIGA VTISOV. Veseli bomo, če boste z nami delili svoje misli ob obisku naših dogodkov, ali nam zaupali, kaj je še posebej naredilo vtis na vas. Vaši zapisi nam bodo potrdili, da cenite naše delo, ali pa nas spodbudili, da se bomo za vas še bolj trudili. V tajništvu se nahaja tudi KNJIGA POHVAL IN PRIPOMB, ki je namenjena vsem našim udeležencem in obiskovalcem, da vanjo zapišete vse tiste pohvale in pripombe, ki bi nam pomagale, da kakovost svojega dela še izboljšamo, hkrati pa nas usmerile na pot, ki bo čim bližja vašim željam in pričakovanjem. V projektu smo se usposobili za uporabo modela samoeval-

Kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si 29


UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ (UVNPZ) RIC Novo mesto je bil izbran za nacionalnega izvajalca ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih Projekt UVNPZ od leta 2012 do 2014 uresničuje pomemben ukrep strategije vseživljenjskega učenja v EU – omogočiti vsakemu posamezniku, da ob pomoči svetovalca za vrednotenje vsa (ali določena) znanja in izkušnje, ki si jih je pridobil na svoji življenjski poti, ovrednoti ter jim da vidnost in vrednost. Ko posameznik postavi vrednost vsemu, kar je v svojem življenju dosegel, dobi moč in polet za doseganje višjih kariernih, izobraževalnih ali osebnih ciljev.

Vodja projekta UVNPZ Tea Sulič in svetovalki Svetovalnega središča Ana Granda Jakše in Tina Strnad prve pregledujejo časopis Ker je znanje vredno, naj postane tudi vidno

Če razmišljate o tem, kaj vse ste do sedaj že dosegli in kaj želite doseči, če iščete novo zaposlitveno priložnost, če želite hitreje in ceneje priti do ustrezne izobrazbe ali poklica, si želite pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, pokličite našo svetovalko Teo Sulič osebno, po telefonu ali preko e-pošte. Skozi razgovor boste določili namen vrednotenja vaših znanj in s pomočjo različnih orodij naredili vaše znanje prepoznavno. Pomoč svetovalca pri vrednotenju predhodno pridobljenega znanja in izkušenj, pri načrtova­nju izobraževalne in poklicne poti poteka v RIC-u Novo mesto brezplačno. Strani iz publikacije Ker je vaše znanje vredno, naj postane tudi vidno. Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/uvnpz http://vpnz.acs.si

Kontakt: Tea Sulič 07 393 45 52, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si 30


CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA (CMU)

VO u NO ICR V

Vloga Centra medgeneracijskega učenja je oblikovanje mreže organizacij, ki bodo v projektu povezale različne generacije. Ideja projekta je prenašanje in širjenje znanj, spretnosti in izkušenj, in sicer z mlajših na starejše in obratno. Sodelovale bodo naslednje generacije: veterani, otroci blaginje ter generacije X, Y in Z. Pilotna izvedba Centra medgeneracijskega učenja bo potekala v tednu od 25. do 29. novembra 2013. K projektu, ki ga koordinira RIC Novo mesto, so se pridružili partnerji: Ekonomska šola Novo mesto, Plesni center Dolenjske, Osnovna šola Dolenjske Toplice, Društvo upokojencev Dolenjske Toplice, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Teniški klub Portovald. Vsebine dogodkov CMU-ja so naslednje: • Osnove tenisa za otroke in starejše, Družabno igranje Bridža • Zavrtimo se v plesnem ritmu – družabni ples za starejše, Spoznajte argentinski tango • Potovanja po Evropi, Prostovoljstvo v sodelovanju s Poljaki • Ruščina – izdelajmo (pobarvajmo) babuške in se pogovarjajmo po rusko • Prebiranje pravljice Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča z Ivanko Mestnik in Jožetom Kumrom • Brez e-pošte ne gre, Vnuki pomagajo pri učenju osnov računalništva Dobro je vedeti Ambasadorji tedna CMU-ja so znane osebe našega lokalnega okolja: Jiři Volt, predsednik športne zveze Novo mesto, trener tenisa in vodja Teniškega kluba Portovald, član Občinskega sveta Novo mesto in predsednik Odbora za mladino; Ivanka Mestnik, upokojena učiteljica in pisateljica, avtorica številnih knjig za otroke in odrasle, članica Društva slovenskih pisateljev, prejemnica mnogih nagrad in priznanj, v letu 2011 tudi Nagrade Novega mesta; Boštjan Pucelj, uspešen fotograf, nagrajen s številnimi nagradami in prepoznaven vodja Fotopuba 2012 – festivala, ki vsako leto sredi poletja dolenjsko prestolnico spremeni v središče novinarske in dokumentarne fotografije ter privabi v Novo mesto eminentne mentorje in goste z vsega sveta.

Kontakt: Zvonka Potočar 05 907 57 09, 051 389 298 zvonka.potocar@ric-nm.si 31


PROJEKT SIMBIOZA

VO NO IC-u VR

V Simbiozi smo se združili mladi in starejši Simbioza je največji vseslovenski prostovoljski projekt Zavoda Ypsilon. V letu 2013 je projekt med 21. in 25. oktobrom že tretje leto zapored povezal Slovenijo, aktivnostim pa smo se v letošnji jeseni pridružili tudi v RIC-u Novo mesto. Cilj je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi, med mladimi pa promovira vrednote prostovoljstva. Poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. V projektu starejšim omogočamo pozitivno prvo izkušnjo z računalnikom in mobilnim telefonom in jih spodbujamo k nadaljnji uporabi tehnologije. V enotedenskem projektu smo izvedli 4 module: Računalnik, moj prijatelj, Klik v svet, Brez elektronske pošte ne gre, Povežimo se! in Mobilna telefonija.

Popoldanska skupina udeležencev in prostovoljcev.

Dopoldanska skupina udeležencev in prostovoljcev.

»Z računalnikom se kot s samoumnevnim orodjem vsakodnevno srečujem že skoraj 20 let. Iz svoje stroke prinašam ogromno znanja in izkušenj, povsem nekaj drugega pa je to znanje posredovati in se prilagoditi nekemu drugemu nivoju. Projekt Simbioza mi je poznan že od njegovega začetka, letos pa sem se ga tudi sam uspel udeležiti kot prostovoljec predavatelj. Ker sem se želel resnično izkazati, sem svoj čas za cel teden ponudil dvema skupinama dnevno. Pred Simbiozo sem imel nekakšen strah pred javnim nastopanjem, zato sem med drugim v tej obliki prostovoljstva prepoznal odlično priložnost, da se s tem strahom soočim. Naposled se je izkazalo, da težav sploh nimam, z učenjem uporabe računalnika pa se srečujem že vrsto let ob inštruiranju dedka in starejšega gospoda, ki je z veliko mero volje in radovednosti postal povsem samostojen raziskovalec spleta in monter videoposnetkov. Čudovito je videti obraze, ki so ti za tvoj čas, trud in potrpežljivost resnično iskreno hvaležni. Nekateri trenutki so bili zaradi tega precej ganljivi in prepričan sem, da mi bo mnogo njih ostalo v spominu za vedno.« Rok Kopina Kontakt: Anita Jakše 07 393 45 53, 041 686 anita.jakse@ric-nm.si

32


TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana Slovenija, učeča se dežela. V letu 2013 je v našem zavodu 94 izvajalcev izvedlo 232 dogodkov, ki pa jih je obiskalo več kot 13.200 udeležencev. Vse, ki bi si se želeli predstaviti na TVU 2014, vabimo, da se nam pridružite v vlogi organizatorjev dogodkov, saj je TVU odlična priložnost za predstavitev dejavnosti, informiranje javnosti ter motiviranje posameznikov in skupin za vključevanje v različne programe, ki jih izvajate. Oglasite se s svojimi idejami pri nas osebno ali nam pišite. Koledar prireditev v TVU 2014 bo maja 2014 objavljen na spletni strani www.acs.si in www.ric-nm.si.

Kontakt: Anita Jakše 07 393 45 53, 041 686 anita.jakse@ric-nm.si 33


E-ROMA RESOURCE (ERR)

VO NO -u IC VR

Evropski Romi živijo v različnih pogojih, zato je ključnega pomena, da transnacionalno komunikacijo in sodelovanje razvijamo ob upoštevanju njihovih posebnih družbeno- gospodarskih razmer in kulturnih razlik. Socialna izključenost in diskriminacija močno vplivata na dostop Romov do zaposlitvenih možnosti, izobraževanja in javnih storitev. Glavni cilj projekta je spodbujanje, širjenje in izmenjava rezultatov ter gradiv na področju vključevanja Romov v različne sfere družbenega življenja. Konzorcij partnerjev bo gradil platformo projekta na podlagi lastnih izkušenj in že obstoječih dobrih praks, ki so jih razvile različne organizacije širom Evrope. Na mednarodni spletni izobraževalni in informacijski platformi bodo informacije na razpolago vzgojiteljem, učiteljem, izobraževalcem odraslih, socialnim delavcem, zdravstvenim delavcem, načrtovalcem projektov, strokovnjakom za posamezna področja, odraslim Romom, romskim učencem. ERR platforma bo delovala kot izobraževalno in informacijsko orodje ter tudi kot sredstvo za spodbujanje uporabe različnih gradiv.

Partnerji v projektu: • RIC Novo mesto – vodilni partner • Ljudska univerza Kočevje • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podružni ured Karlovac, Hrvaška • ADICE – Association pour le développement des initiatives, Francija • Trnavska univerzita, Trnava, Slovaška • The Union of Associations MULTIKULTURA, Poljska

Vzpostavitev portala bo lahko prispevala tudi k učinkovitejšemu izvajanje ukrepov na področju izobraževanja odraslih Romov. Hkrati bo lahko z objavami rezultatov projektov prispevala k preprečevanju podvajanja projektov in investicij.

Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si 34


FINALLY Finančna pismenost za Rome

FINALLY

Financial Literacy for the Roma

Glavni cilj projekta je prispevati k izboljšanju finančne pismenosti Romov in njihovega poznavanja različnih potrošniških storitev. V vseh partnerskih državah smo po enotni metodologiji ugotavljali, s kakšnim znanjem razpolagajo Romi na tem področju. Izpeljali smo vodene intervjuje s posameznimi Romi, z dvema fokusnima skupinama strokovnjakov, ki se srečujejo s problematiko te manjšine, in vidnejšimi predstavniki romske skupnosti ter s preučevanjem pisnih virov raziskovali, kako, večinoma manj izobraženi, uspešno obvladujejo družinske finance. Na podlagi teh spoznanj bomo razvili izobraževalni program, kako čim bolj smotrno upravljati z družinskim proračunom, kako biti obveščen potrošnik, kako varčevati in pametno nakupovati ipd. Dopolnili ga bomo z učnimi gradivi, pripomočki, ki bodo prilagojeni potrebam romske manjšine in usmerjeni v pridobivanje praktičnih veščin za večjo kakovost njihovega življenja. Program in učna gradiva bomo pilotno preizkusili, izpopolnili in ob koncu projekta objavili v jezikih vseh partnerskih institucij. Projekt pomeni za vse partnerje tudi svojevrstno priložnost za izmenjavo dobrih praks tako na področju izobraževanja za obvladovanje sodobnega finančnega poslovanja kot tudi na širokem področju socializacije in izobraževanja Romov. Na srečanjih in ob strokovnem sodelovanju bomo partnerji

spoznavali položaj Romov v evropskem prostoru, njihove bivanjske razmere, kulturne razlike, organiziranost … Ob tem bomo širili uspešne modele na področju izobraževanja in zaposlovanja Romov ter sobivanja v skupnem evropskem prostoru. Partnerji projekta: • RIC Novo mesto, Slovenija – vodilni partner • Codici Agenzia di ricerca sociale s. c. – CODICI, Italija • Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu – EKNFAK, Srbija • Health and Social Development Foundation – HESED, Bolgarija • Kentro Erevnon Panepistimiou Pireos – UPRC, Grčija • Techniki Ekpedeftiki Kek S. A. – TECHNIKI, Grčija • Trnavská univerzita v Trnave – TRUNI, Slovaška

Podrobnejše informacije na: www.project-finally.eu www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/grundtvig-finally www.facebook.com/Project.Finally

Kontakt: Project FINALLY Financial Literacy for the Roma

mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si 35


WELNESS Spretnosti za dobro počutje

WELNESS

Skills for True Wellbeing Namen projekta je opremiti strokovnjake v izobraževanju odraslih ter njihove udeležence s praktičnimi spretnostmi, ki jim bodo omogočale uspešno soočanje z dnevnimi izzivi ter zagotavljale trajno dobro počutje. Dosedanji rezultati raziskav o dobrem počutju oziroma sreči vsebujejo tri sestavine, ki so med seboj zelo povezane: pozitivna čustva, pomanjkanje negativnih čustev ter splošni občutek zadovoljstva v življenju. Mnogi strokovnjaki v izobraževanju odraslih so pri svojem delu čustveno vpleteni. Srečujejo se z zahtevnimi medosebnimi odnosi, kar lahko pripelje do sindroma izgorelosti, če ne razvijejo učinkovitih življenjskih strategij ter ustrezno obvladujejo stres. Z mednarodno študijo bomo ocenili raven dobrega počutja strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih in njihovih udeležencev. Na podlagi dobljenih rezultatov bomo razvili programe za učinkovito uravnavanje stresa, spodbujanje kreativnosti, učinkovito uravnavanje čustev in motiviranje samega sebe. Izdelali bomo tudi kakovostne vire za izvajalce programov in jih pilotno preverili. S tem bomo prispevali k večjemu zadovoljstvu in delovni angažiranosti strokovnjakov, preprečevanju sindroma izgorevanja ter posledično prispevali k večji kakovosti evropskega izobraževanja odraslih, kar bo doprineslo k razvoju merljivih kazalnikov dobrega počutja. Ob vsem tem bomo širili zavedanje, da je dobro počutje nujna podlaga za učinkovito učenje in poučevanje.

Partnerji projekta: • West University of Timisoara, Romunija – vodilni partner • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna W Lodz, Poljska • FormAzione Co&So Network, Italija • Health Psycology Management Organization, Velika Britanija • Promoimpresa, Italija • RIC Novo mesto, Slovenija • ShipCon Limassol ltd, Ciper

Podrobnejše informacije na: www.welnessllp.eu www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/grundtvig-wellness

Kontakt: Metod Pavšelj 05 907 57 11, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si 36


GENERACIJE V GIBANJU GÉNÉRATIONS EN MOUVMENT Leto 2013 pod sloganom »Za Evropo gre. Za vas gre.« obeležuje 20. obletnico državljanstva EU. Osredotoča se na že dosežene koristi, ki jih prinaša državljanstvo EU ter na izpolnjevanje pričakovanj državljanov v prihodnosti. Cilj evropskega leta kot tudi projekta GEM je, izboljšati ozaveščenost evropskih državljanov o pravicah do prostega gibanja in prebivanja v Uniji ter o vseh drugih pravicah, pa tudi o politikah in programih, ki obstajajo v podpro uveljavljanju teh pravic. V projektu zato v različnih delavnicah spodbujamo aktivno evropsko državljanstvo in medgeneracijsko povezovanje. Starejše in mlajše odrasle informiramo o možnostih za delo, usposabljanju in izobraževanju v Evropi. Osredotočamo se na mlade z manj možnostmi, starejše in iskalce zaposlitve. Na predavanjih in delavnicah spoznavajo in raziskujejo priložnosti sodelovanja v evropskih programih in izmenjavah, izmenjujejo izkušnje, širijo in delijo znanje … Skupaj s partnerjema iz Francije in Velike Britanije bomo v različne dejavnosti vključili najmanj 600 državljanov Evrope. Njihove izkušnje in pobude bomo zabeležili in objavili v brošuri projekta. Oblikovali bomo učno okolje, ki spodbuja srečevanje in sobivanje več generacij in tako s povezovanjem mladih in starejših v skupnih aktivnostih spodbujali medgeneracijski dialog. Še posebej pozorno bomo oblikovali podporno mrežo, kjer bo mlada generacija pomagala starejši pri odkrivanju vseh sodobnih komunikacijskih poti in pri tem spoznavala tudi bogastvo znanja starejših generacij. V sklopu projekta potekata programa S plesom po Evropi in Ponedeljkove ustvarjalnice (več na straneh 65–67). Partnerji projekta: • Adice, Fancija – vodilni partner • RIC Novo mesto, Slovenija • TAEN/GFTU, Velika Britanija

Podrobnejše informacije na: http://project-gem.blog.arnes.si www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/grundtvig-gem

Kontakt: Maša Bučar 07 393 45 64 masa.bucar@ric-nm.si

...................................................

Andrej Kapš 07 393 45 51, 031 746 002 andrej.kaps@ric-nm.si 37


MEDGENERACIJSKI MOSTOVI – PROSTOVOLJSTVO NAS POVEZUJE THE INTERGENERATIONAL BRIDGES – VOLUNTEERING CONNECTS US Projekt spodbuja in omogoča medgeneracijsko in medkulturno povezovanje s prostovoljnim delom starejših, ki ga izvajata RIC Novo mesto in poljska institucija Bytomski Ośrodek Edukacji iz mesta Bytom. Spomladi 2013 smo v Novem mestu tri tedne gostili štiri starejše odrasle (nad 50 let) s Poljske. Sodelovali so v naših programih za mlade, starejše in jim predstavljali svojo deželo v številnih delavnicah z etnološko (kulinarika), geografsko in zgodovinsko vsebino. Program je bil obogaten tudi z medkulturnim večerom, na katerem so slovenski in poljski prostovoljci predstavili poezijo obeh narodov v slovenskem, poljskem, angleškem in ruskem jeziku. Da so jim dnevi pri nas minili v razgibanem in prijetnem vzdušju, so ves čas skrbeli tudi člani študijskega krožka S prostovoljstvom na pot. Slovenijo in Dolenjsko so jim predstavili v video zapisu Predstavitev Slovenije, ki je objavljen na YouTubu in pri nastajanju katerega smo se povezali tudi s poljsko ambasado, tri tedne druženja, ki bodo vsem ostali v lepem spominu, so zabeležili tudi s fotografijami in posnetki z naslovom Reportažni film o mobilnosti Poljskih prostovoljcev. Slovenski in poljski prostovoljci so predstavili poezijo obeh narodov v slovenskem, poljskem, angleškem in ruskem jeziku. Ob zaključku projekta bomo izdali še e-knjižico receptov v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku. V letu 2014 pa se bodo štirje starejši odrasli iz našega okolja prav tako za tri tedne odpravili na prostovoljno delo na univerzo za tretje življenjsko obdobje k poljskemu partnerju, kjer bodo izmenjali znanja in spretnosti iz zakladnice slovenske in še posebej dolenjske dediščine.

38

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/ grundtvig-prostovoljno-delo-starejsih

Kontakt: mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si


NADALJNJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH Nova znanja si zaposleni v RIC-u Novo mesto pridobivamo na številnih izobraževanjih in usposabljanjih v Sloveniji, neprecenljiva pa so tudi znanja in izkušnje, ki jih pridobimo na usposabljanjih v tujini. Usposabljanja v tujini so še posebej pomembna zaradi izmenjave izkušenj, mnenj in znanj s strokovnjaki iz različnih organizacij zunaj meja Slovenije. Zaposleni v izobraževanju odraslih se lahko prijavimo na strokovna usposabljanja v okviru programa Vseživljenjsko učenje Grundvig (Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja – IST). Akcija je namenjena formalnim oblikam izobraževanja in usposabljanja posameznikov s področja izobraževanja odraslih.

Ana Granda Jakše je bila na drugem prijavnem roku v letu 2013 edina iz Slovenije izbrana za sofinanciranje usposabljanja v okviru programa Grundvig IST.

V letu 2013 se bo usposabljanja udeležila Ana Granda Jakše, svetovalka v Svetovalnem središču Novo mesto. Tretji mesec v novembru se bo v Nemčiji, v Hanovru, udeležila enotedenskega usposabljanja z naslovom Spodbujanje socialne vključenosti s krepitvijo aktivnega državljanstva priseljencev in medkulturnih kompetenc strokovnjakov za izobraževanje odraslih. »V Svetovalnem središču Novo mesto se pri svojem delu pogosto srečujemo s priseljenci. Nudimo jim informacije in pomoč pri učenju slovenskega jezika, pomoč pri vključevanju v izobraževanje, nostrificiranju izobrazbe ter pomoč pri iskanju zaposlitve. Zaradi pestrosti pomoči ter poglobljenega svetovanja svetovalno središče postaja pomemben člen pri vključevanju priseljencev v družbo. Razvite medkulturne kompetence so ključnega pomena za razumevanje problematike ter učinkovito reševanje njihovih težav.« Poleg novih znanj in izkušenj, ki jih dobimo na usposabljanju v tujini, so tovrstne mobilnosti pomembne tudi zaradi učenja tujega jezika ter ustvarjanja vezi, ki omogočajo kasnejša sodelovanja, bodisi pri prenosu uspešnih praks bodisi pri morebitnih sodelovanjih v mednarodnih projektih.

V Svetovalnem središču Novo mesto imamo znanja in izkušnje, s katerimi vam lahko pomagamo s koristnimi nasveti pri prijavi na strokovna izpopolnjevanja v tujini ter nudimo informacije o možnostih za udeležbo.

Razpisani roki za prijavo ter katalog izobraževanj so objavljeni na: www.cmepius.si/vzu/grundtvig/mobilnost.aspx

Kontakt: Ana Granda Jakše 07 393 45 52, 031 337 758 ana.granda.jakse@ric-nm.si 39


UČENJE PREKO PRENOSA ZNANJ SHARING AND LEARNING V RIC-u Novo mesto imamo bogate izkušnje pri razvijanju in izvajanju različnih programov in projektov za odrasle Rome. Pri zahtevnem delu z odraslimi, ki so porinjeni na družbeni rob, se povezujemo s partnerji v lokalnem in mednarodnem okolju. Projekt smo prijavili z željo, da se bomo spoznali z dobrimi praksami, izmenjali izkušnje in navezali stike s španskimi izobraževalci odraslih. Študijski obisk v Španiji je za nas organiziral partner Europroyectos Leonardo da Vinci (Members of AC Group). Naši strokovni delavci in partnerji so z obiskom andaluzijske zveze Romov pridobili informacije s področja zaposlovanja in svetovanja za izobraževanje (mladim) Romom, spoznali njihov način življenja, izobraževalni sistem, vključevanje romskih otrok v osnovno in poklicno šolo ter dosežene rezultate. Predstavljeni so jim bili primeri dobrih svetovalnih praks, prostovoljnega dela v okviru ženskega romskega društva in drugih društev, dejavnih na področju romske problematike. Seznanili so se tudi s španskim sistemom socialnih transferjev in socialnimi politikami. Za vse udeležence, še posebej naše Rome, pa je bil zanimiv predvsem obisk romskega naselja in pogovor z njihovimi prebivalci. V enotedenskem študijskem obisku Andaluzije smo tako skupaj s predstavniki romske skupnosti izmenjali izkušnje in spoznali špansko dobro prakso pri vključevanju Romov v izobraževanje. Obisk je bil za posamezne udeležence mobilnosti tudi prvo srečanje s Španijo, njihovo kulturo, jezikom, običaji, za vse pa priložnost, da obogatijo svoje znanje angleščine.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/leonardo-da-vinci

Kontakt: mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si 40


CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA DOLENJSKA (CVŽU DOLENJSKA) Center vseživljenjskega učenja Dolenjska je mreža 5 konzorcijskih (RIC Novo mesto, CIK Trebnje, LokalPatriot, LU Kočevje, ZIK Črnomelj) in 25 pridruženih partnerjev, ki s svojim sodelovanjem prispevajo k izvajanju Točk vseživljenjskega učenja in dislokacij Svetovalnega središča Novo mesto na območju celotne regije JV Slovenije. Skupaj z mrežo strateških in strokovnih partnerjev Svetovalnega središča Novo mesto je mreža CVŽU ena najmočnejših v regiji in pomembno prispeva k razvoju človeških virov in uresničevanju cilja, da postanemo regija znanja in enakih možnosti. Projekt CVŽU Dolenjska vodi RIC Novo mesto, pri izvajanju aktivnosti pa sodelujejo vsi partnerji. Bogata ponudba centra je namenjena odraslim prebivalcem naše regije, še posebej pa z njo nagovarjamo starejše odrasle, manj izobražene zaposlene, odrasle s posebnimi potrebami, priseljence, brezposelne, Rome … Pričetek projekta je bil v letu 2008 in se zaključuje konec leta 2013. Rezultate projekta bomo skupaj s partnerji predstavili na zaključni konferenci 6. 12. 2013, v tednu od 9. do 13. 12. 2013 pa bomo na vseh lokacijah, kjer so delovale točke za vseživljenjsko učenje in svetovalno središče, pripravili zanimiva brezplačna predavanja in delavnice. Odziv prebivalcev regije na ponudbo Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska je izjemno velik. V obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2012 je bilo v različne aktivnosti CVŽU Dolenjska vključenih 44.453 odraslih udeležencev, kar predstavlja 36,7 % odraslih prebivalcev regije (starejših od 15 let). Na tem mestu se lahko že pohvalimo z rezultati posameznih aktivnosti projekta: • Informiranje in svetovanje: Svetovalno središče Novo mesto trenutno deluje še na sedežu v Novem mestu in na stalnih dislokacijah (Žužemberk, Šentjernej, Metlika in Trebnje), z mobilno dislokacijo pa se odzivamo na potrebe v okoljih, ki jih stalne dislokacije ne pokriva-

jo. Pokrivali pa smo tudi področje Kočevja in Ribnice. Občanom zagotavljamo podporo, spodbudo in pomoč pri najrazličnejših vprašanjih s področja izobraževanja in zaposlovanja. V obdobju projekta smo imeli v Svetovalnem središču Novo mesto več kot 16.000 storitev in izvedenih več kot 300 delavnic in predstavitev o tem, kako se učiti in o veščinah iskanja zaposlitve. Kot posebno aktivnost smo izvajali tudi svetovanje na delovnem mestu, v različnih podjetjih v regiji (imeli smo več kot 300 storitev) in Mobilno svetovalno službo za Rome. V slednje je bilo vključenih 250 Romov, podpora pa je potekala večinoma na terenu, v njihovih naseljih. Sodelovali smo tudi pri pilotni izvedbi projekta UVNPZ, in sicer z 21 udeleženci izdelali e-portfolijske mape. Učenje na Točkah vseživljenjskega učenja: na 21 stalnih Točkah omogočamo odraslim pridobivanje različnih znanj za prosti čas, osebni in poklicni razvoj ter individualno učenje računalništva ob podpori mentorja. Z mobilno točko približujemo učenje v kraje, kjer si ljudje to želijo. V obdobju od 2008 do avgusta 2013 se je srečanj udeležilo več kot 35.000 udeležencev. Aktualen portal projekta: preko portala projekta www.cvzu-dolenjska.si zagotavljamo informiranost o ponudbi programov vseživljenjskega učenja v celotni regiji in predstavljamo aktualno ponudbo centra. Na spletni strani CVŽU-ja je bilo od decembra 2006 do julija 2012 71.803 različnih obiskovalcev, kar predstavlja 51 % prebivalcev naše regije. Spletno učenje računalništva (preko spletnih tečajev se je učilo skoraj 2000 odraslih, ki so skupaj opravili preko 8000 ur učenja).

To dokazuje, da je CVŽU pravi odgovor na potrebe regije in pomembno prispeva k razvoju kompetenc odraslih in socialni vključenosti. CVŽU Dolenjska, še posebej Svetovalno središče Novo mesto, z različnimi dejavnostmi povezuje izvajalce izobraževanja odraslih v partnersko omrežje, ki pomembno prispeva k večjemu vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje v regiji.

Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si 41


V letu 2013 smo v RIC-u uspešno zaključili šest projektov: Dvig ravni pismenosti, EU Treasure Hunt, ET-Struct, Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II., Preprečevanje odvisnosti med mladimi Romi in Sinti (SRAP) in Parado učenja.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

42


DVIG RAVNI PISMENOSTI (DRP)

V zadnjih treh izobraževalnih sezonah so raznoliki programi v okviru projekta Dvig ravni pismenosti udeležencem omogočili pridobiti znanja in spretnosti za boljšo kakovost življenja, reševanje vsakodnevnih izzivov in večjo konkurenčnost na trgu delovne sile. Namenjeni so bili različnim ciljnim skupinam: staršem z otroki, brezposelnim, zaposlenim, odraslim s posebnimi potrebami, prebivalcem podeželja, starejšim odraslim, pa tudi zapornikom in vsem drugim, željnim novih znanj in veščin.

Predstavili smo dosežke projekta.

Delo v programih je potekalo v obliki projektnega učenja, v skupinah pa je bilo od 12 do 15 udeležencev. V vseh javnoveljavnih programih (to so programi Računalniška pismenost za odrasle in programi UŽU, z izjemo programa Razgibajmo življenje z učenjem) so pridobili potrdilo, ki ima veljavo na trgu delovne sile ali pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje. V projektu smo se tako pri motiviranju in vključevanju udeležencev v programe kot tudi pri izvajanju vsebin povezali z več kot 100 organizacijami in posamezniki iz lokalnega okolja. Programi so bili za udeležence brezplačni, saj sta jih sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Sodelavci na projektu Dvig ravni pismenosti na strokovnem dogodku ob zaključku projekta.

Kontakt: mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si 43


ISKANJE EVROPSKEGA ZAKLADA EU TREASURE HUNT Mednarodni projekt je bil namenjen raziskovanju in spoznavanju Evrope. Mladi iz programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) in njihovi mentorji smo tako odkrivali pestrost različnih kultur, s tem pa pridobivali dragocene neformalne učne izkušnje – potovali smo v tujino, komunicirali v tujih jezikih, si razširili socialno mrežo, izmenjavali različna znanja in izkušnje … Mladi so bili vključeni v vse faze projekta; načrtovali so aktivnosti in raziskovali glavne teme projektnega dela: umetnost, zgodovino, arhitekturo in kulinariko. Na obiskih v petih evropskih državah – v Avstriji, Italiji, Španiji, Veliki Britaniji in na Cipru – so mladi z mentorji predstavljali aktivnosti v programu PUM in svoje priprave na mobilnosti. Izpeljali smo 25 mobilnosti v partnerske države. PUM-ovci so izkušnje, ki so jih pridobili na potovanjih, opisali kot poučne in dragocene za njihovo prihodnost.

Predpasniki z motivom potice, s katerimi smo predstavili slovensko kulinariko.

Rezultati dvoletnega projekta so bogati; izdelali smo spletno stran projekta, natisnili predstavitveno knjižico, oblikovali didaktično igro Spomin in posneli dva filma ter ju objavili na YouTubu: Atriji Novega mesta in Znamenitosti Novega mesta. Dvoletno delo je bilo izjemno uspešno, saj smo uresničili vse zastavljene projektne cilje, hkrati pa osnovali dobro podlago za morebitna vnovična sodelovanja s projektnimi partnerji. Partnerji projekta: • RIC Novo mesto, Slovenija – vodilni partner • Institut für die Förderung von Mehrsprachigkeit, interkulturellen Kompetenzen und Gleichbehandlung IFMIK, Avstrija • Instituto de Enseñanza Secundaria »A Sangriña«, Španija • Laboratorio del cittadino, Italija • Politistiko Kentro Anazitisi, Ciper • Pro Art & Co., Velika Britanija 44

Didaktična igra, nastala ob zaključku projekta. Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/grundtvig-ucna-partnerstva http://eutreasurehunt.blogspot.com/

Kontakt: Maja Regina 07 393 45 69, 051 389 298 maja.regina@ric-nm.si


ET-STRUCT

• •

Projekt ET-struct je nastal kot odgovor na pobudo Evropske komisije »Nova znanja za nova delovna mesta«, ki želi uravnotežiti znanja in spretnosti s potrebami trga dela. Transnacionalno partnerstvo (17 partnerjev iz 7 evropskih držav) ET-struct je za uresničitev te pobude združilo tri glavne akterje, ki v posameznih regijah narekujejo bodoči razvoj in gospodarsko rast (politične institucije, gospodarstvo ter institucije za izobraževanje in usposabljanje) in pri tem vzpostavilo trajne trans-evropske povezave, ki omogočajo hitrejši odziv in skupno reševanje prihodnjih problemov zaposlovanja v Srednji Evropi. Na podlagi ugotavljanja potreb smo izdelali tudi katalog znanj in veščin, ki so najbolj zaželene in potrebne za uspešen razvoj kadrov v posameznih regijah ter razvili interaktivne izobraževalne programe za klasično in samostojno učenje prek spleta, ki temeljijo na resničnih potrebah regionalnega trga dela. Rezultati partnerstva so zbrani v priročnikih na spletni strani: www.etstruct.eu:

• • •

• • •

• • • • • •

Ljudska univerza Kočevje, Slovenija Lower Silesian Vocational Information and Teachers Training Centre in Wałbrzych, Poljska Ministry of Education, Science and Culture Mecklenburg-Vorpommern, Nemčija Modena Formazione (Regional Agency of Vocational Training), Italija RIC Novo mesto, Slovenija The Secondary Technical School Hranice, Češka The Statuary City of Karviná, Češka The University of Economy in Bydgoszcz, Poljska Training and Education Centre of Trade and Industry, Nemčija Veneto Region, Department of Labour, Italija

Vstopite v spletni portal Et-LearnTrain prek spletne strani http://et-learntrain.eu/ in se poizkusite v samostojnem učenju kar iz vašega fotelja! Izkoristite praktičen in učinkovit način čenja, ki vam bo olajšal študij ob delu ali na daljavo, pomagal pri učenju ali pa olajšal brskanje, ko boste na hitro potrebovali novo znanje.

ET-struct Trans-national Inventory ET-Academy Management Handbook The Joint Policy Gudelines and Action Plan ET-Strategy and Action and the Regional Territorial the Regional Territorial ET-management Concepts

Vsa gradiva so brezplačno dostopna na projektnem portalu ET-LearnTrain: www.et-learntrain.eu. V slovenščini so brezplačno na voljo e-gradiva Medkulturna komunikacija, Dobra komunikacija – pot do uspeha, Kako organiziram svoje podjetje, Podjetje od ideje do ustanovitve in Socialno podjetništvo v RIC-evi e-učilnici na http://ucilnica.ric-nm.si/. Partnerji projekta: • The European Office, Vienna Board of Education, Avstrija – vodilni partner • Association of Students-Economists of Zakarpattya (ASEZ), Ukrajina • BSC Kranj, Slovenija • CNA, The National Confederation of Crafts and Small and Medium-Sized Enterprises, Association of the Province of Modena, Italija • ENAIP VENETO Regional Agency of Vocational Training, Italija

Podrobnejše informacije na: www.etstruct.eu/ www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/et-struct

Kontakt: Metod Pavšelj 05 907 57 11, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si 45


USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II. Nosilec triletnega projekta, ki se je začel septembra 2011, je Ljudska univerza Kočevje. Vanj je poleg LU Kočevje vključenih še 34 partnerjev: RIC Novo mesto, Fakulteta za družbene vede, Zveza Romov Slovenije, 2 vrtca ter 29 osnovnih šol, in sicer 15 šol in vrtcev s področja Pomurja in 16 šol in vrtcev iz JV dela Slovenije. V RIC-u Novo mesto smo pripravili in izvedli program usposabljanja romskih pomočnikov, ki v osnovnih šolah in vrtcih pomagajo romskim otrokom pri vključevanju k pouku in drugeim dejavnostim. Posodobili in nadgradili smo model mobilne svetovalne službe, ki smo ga razvili v projektu CVŽU Dolenjska. Pripravili smo motivacijski program šole za romske starše ter program odpravljanja predsodkov in razvijanja poklicnih interesov. Pilotno smo programa preizkusili v romskih naseljih in v OŠ Škocjan. Bogate izkušnje partnerjev projekta smo zbrali v zborniku projekta, ki ga je LU Kočevje izdala avgusta 2012 in prinaša izhodišča tudi za pripravo načrta šole in vrtca za uspešnejše vključevanje romskih otrok in učencev. V izobraževalni sezoni 2012/13 smo romske pomočnike vključili v program Most do izobrazbe v okviru projekta Dvig ravni pismenosti. Naše aktivnosti so se uradno zaključile avgusta 2013, vendar bomo v obdobju do zaključka projekta sodelovali pri predstavitvah načrta šole in vrtca.

Podrobnejše informacije na: www.projekt-uvrvi2.si/

Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si 46


PREPREČEVANJE ODVISNOSTI MED MLADIMI ROMI IN SINTI (SRAP) ADDICTION PREVENTION WITHIN ROMA AND SINTI COMMUNITIES

• • • • •

Bolgarija Foundatia Parada, Romunija Hors la Rue, Francija Roma public council Kupate, Bolgarija RIC Novo mesto, Slovenija Società Dolce, Italija

Glavni cilj projekta je bil preprečevati in zmanjševati odvisnosti med mladimi Romi. Sodelovanje strokovnjakov na mednarodnem nivoju je prineslo v evropski prostor nova vedenja in razumevanja problema odvisnosti, izmenjavo strokovnih mnenj in primerov dobre prakse ter oblikovanje novih pristopov in rešitev. Problem odvisnosti vpliva na vsako družbo, vendar pa ima še globlji vpliv na romsko skupnost, ki sodi med socialno izključeno in marginalizirano družbeno skupino. V projektu smo se usposabljali za izvajanje preventivnih aktivnosti, zlasti na področju razvijanja življenjskih veščin, ugotavljali odnos romske mladine do drog ter dejavnike tveganja, ki izhajajo iz njihovega okolja. Vse naše izkušnje in ugotovitve smo delili z zainteresiranimi strokovnimi delavci in pomembnimi predstavniki na lokalnem in nacionalnem nivoju. Pripravili smo program usposabljanja s področja medkulturne komunikacije in poznavanja romske kulture, v katerega je bilo vključenih 135 udeležencev s področja zdravstva, sociale in izobraževanja ter 108 romskih udeležencev. Še posebej pa smo ponosni na izdajo e-priročnika z naslovom Zdravje, preprečevanje zasvojenosti in romska mladina v Evropi. Priročnik najdete na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije: www.dlib.si Partnerji projekta: • Municipality of Bologna, Italija – vodilni partner • Evropski forum o urbani varnosti – Efus, Francija • Fundación Secretariado Gitano, Španija • Health and Social Development Foundation – HESED,

Podrobnejše informacije na: www.srap-project.eu www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/preprecevanje-odvisnosti

Kontakt: Metod Pavšelj 05 907 57 11, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si 47


PARADA UČENJA V RIC-u Novo mesto smo na posebno povabilo Andragoškega centra Slovenije (ACS) v maju 2013 v Novem mestu organizirali Parado učenja, ki je v sklopu TVU-ja potekala prvič, in to kar v sedmih mestih po Sloveniji. Parado je finančno podprl ACS v sklopu projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012–2014.

ob obisku aktivnosti, kar je v današnjem času nadvse pomembno. Vse pohvale seveda tudi vsem zaposlenim, ki izžarevajo prav poseben čar prijaznosti in domačnosti. Večerna romantika plovbe po Krki, ki je človek ne sanja niti v najbolj drznih sanjah, pa je seveda že presežek vsega doživetega v tem nepozabnem dnevu. In še en pomemben faktor – vse doživeto v dežju! Ker bi vedno želeli le sonce ... Slavica Biderman, avtorica maskote PU

Dogodek sta slavnostno otvorila direktorica RIC-a Novo mesto Marjeta Gašperšič in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič. Na otvoritvi je bila prisotna tudi podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije Renata Brunskole. Z uvodno točko so se predstavili plesalci Plesnega studia Novo mesto. Na različnih delavnicah je bilo več kot 620 udeležencev, svečane otvoritve pa se jih je udeležilo skoraj 300. V okviru Parade učenja smo izvedli tudi zaključek projektov Dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle. Ob tej priložnosti se je ponovno zbralo več kot 200 udeležencev in z veseljem obiskalo zanimive delavnice. Nadvse uspešno je bilo predavanje Antona Komata o sodobni hrani in njenih posledicah na naše zdravje. V popoldanskem programu so obiskovalci izdelovali torbice iz trakov videokaset, izdelke iz ovčje volne, zvedeli vse o zvoku, didžeriduju, pojočih skledah in gongih. Zanimiva je bila tudi priprava ekoloških čistil. Vseskozi so nas spremljala tudi dekleta iz vokalne skupine Lilith in pričarale posebno vzdušje. Otroci so barvali igrače iz lesa, mladi pa so s PUM-ovci po mestu iskali zaklad. Potekala je tudi tržnica brezplačne izmenjave predmetov, RIC PLAC, kjer je vsak odvečne izdelke lahko prinesel in odnesel druge, ki jih potrebuje. Beležimo obisk kar 100 obiskovalcev. »Kot udeleženka vseh sedmih Parad učenja sem vesela tega posebnega privilegija in te čudovite izkušnje. Navkljub vsesplošni krizi sem bila prijetno presenečena nad vso pozitivno energijo in trudom, ki se čuti povsod. Vsekakor pa so vidne tudi razlike, tako v organizaciji kot izvedbi. Za Novo mesto moram izraziti veliko pohvalo o zelo dodelani in dinamični organizaciji, natančno vezani na čas. Zelo pohvalna je velika izbira in ponudba različnih vsebin programov. Posebno energijo vsemu dogajanju dodajajo tudi prelepi, sodobni in svetli prostori na dobri lokaciji − bližina vsakodnevnega načina življenja in seveda možnost parkiranja neposredno 48

Marjetice, animatorke Parade učenja.

Z roko v roki čez Kandijski most.

Kontakt: Anita Jakše 07 393 45 53, 041 686 anita.jakse@ric-nm.si


PROGRAMI ZA KVALITETO ŽIVLJENJA

Vseživljenjsko učenje odraslih je temelj za uspešen razvoj posameznika in družbe, kar prepoznavata tako Evropska unija kot tudi Slovenija. Dejavnosti vseživljenjskega učenja spodbujata s financiranjem različnih programov in projektov.


SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (SNIO) Dvo in polletni projekt vključuje 15 različnih programov splošnega izobraževanja odraslih, ki so namenjeni aktivnim odraslim (starim od 25 do 55 let), starejšim odraslim nad 55 let, brezposelnim, odraslim Romom, priseljencem, zapornikom, odraslim s posebnimi potrebami. Projekt poteka od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014. V letu 2012 in 2013 smo izpeljali 24 izvedb različnih programov, v katere je bilo vključenih 423 udeležencev, realiziranih pa je bilo 1200 izobraževalnih ur. V projektu SNIO so nastala tudi različna e-gradiva, ki so za samostojno učenje na voljo v spletni učilnici RIC-a: • • • • • •

Izboljšajmo kvaliteto svojega življenja z zdravo prehrano (dve e-gradivi), Dobra komunikacija – pot do uspeha (dve e-gradivi), Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu, Komunikacijski mostovi, Šola za starše – poglejmo na otroka celostno (dve e-gradivi), Finančna pismenost v družbi sprememb (dve e-gradivi).

V izobraževalni sezoni 2013/2014 izvajamo naslednje programe:

ANGLEŠČINA ZA POTOVANJA (za starejše odrasle) Potovanja prinašajo nepozabna doživetja, pa tudi nova poznanstva, če obvladamo tuje jezike. Zanje angleščine je zato nepogrešljivo na potovanjih in se jo splača obnoviti. V PROGRAMU BOSTE: • pridobili in razširili besedni zaklad s pomočjo sodobnih priročnikov in gradiv, • osvojili osnovne fraze in znanje, da bo odločitev za potovanje lažja, • znali se boste predstaviti, opisati svoj kraj in domovino, • znali boste vprašati za pot, se pogovarjati s tujci, • lažje se boste sporazumeli v hotelu, restavraciji, muzeju, na letališču ali pri zdravniku ... Znanje angleščine vam bo tudi koristilo, da boste lažje razumeli, kaj o zanimivih krajih piše na svetovnem spletu. Za vključitev v program je potrebno osnovno znanje angleškega jezika. Program bo potekal od 1. 1. do 30. 4. 2014.

IZBOLJŠAJMO KVALITETO SVOJEGA ŽIVLJENJA Z ZDRAVO PREHRANO (za starejše odrasle) Naše zdravje je močno odvisno od tega, kako se prehranjujemo. V tretjem življenjskem obdobju moramo biti še posebej pozorni na naše prehranjevalne navade. Marsikdaj je za večjo kvaliteto življenja potrebno spremeniti stare navade. V PROGRAMU BOSTE: • pridobili nova znanja in spoznanja zdravega prehranjevanja, • seznanili se s pomenom certifikatov in oznak na živilih, • spoznavali polnovredna živila in prehranske zamenjave, • pridobili podatke o kulinariki na spletu in uporabne recepte, • usposobili se za takšno pripravo živil, ki ohranja njiho-

50


vo biološko polnovrednost, pripravili nekatere zanimive, zdrave in posebne jedi.

Če se zavedate učinkov nezdravega prehranjevanja, boste izbrali ta program, da boste v prihodnje ravnali drugače in bolje za vaše zdravje. Program bo potekal od 1. 1. do 30. 4. 2014.

ZAŽIVIMO V NOVI DRŽAVI (za priseljence) Preselili ste se v Slovenijo in nove države še ne poznate najbolje, pa tudi znanje slovenščine bi radi izpopolnili. Ta program je potem ravno pravi za vas. V PROGRAMU BOSTE: • pridobili priložnost za pogovor in razširili svoje besedišče, • spoznavali Slovenijo in kraje, kjer živite, • pridobili znanja in veščine za uspešno vključevanje v življenje in delovanje v novi državi, se seznanili z možnostmi izobraževanja, poklicnimi področji ter možnostmi zaposlitve v Sloveniji, • izvedeli, kako deluje trg dela in spoznali načine iskanja zaposlitve, • se seznanili z delovno kulturo v Sloveniji (etika, organizacijska kultura, pravice iz delovnega razmerja), • preko uporabe različnih e-orodij izboljšali svojo digitalno pismenost. Program bo potekal od 1. 3. do 30. 6. 2014.

Z USTVARJALNOSTJO SKOZI RECESIJO Ste tudi vi med tistimi, ki trikrat premislijo, preden zavržejo kakšno stvar? Razmišljate, kako bi lahko še uporabili stare pletenine, čevlje …? V PROGRAMU BOSTE: • spoznavali različne materiale (blago, les, stiropor, plastiko, svilo, volno …), • se poučili o postopkih, ki so potrebni za izdelavo oz. predelavo posameznega izdelka, • uporabili stare materiale in predmete in ustvarili lepše, praktične, prenovljene izdelke …

Z malo iznajdljivosti in ustvarjalnosti boste presenetili sorodnike, znance in prijatelje z unikatnim darilom – pa še prihranili boste. Program bo potekal od 1. 1. do 30. 4. 2014.

DIGITALNA ZNANJA ZA PREHOD V INFORMACIJSKO DRUŽBO Tudi vam nove tehnologije še niso najbolj blizu? Dandanes je že vse okoli nas digitalno. Vpišite se v program in se prepričajte, da so mnoge digitalne naprave enostavne za uporabo, programi in e-storitve pa narejeni tako, da ne morete ničesar pokvariti. V PROGRAMU BOSTE: • znali uporabljati različne e-storitve od doma (nakupovanje, zabava, turizem, bančništvo, zdravstvo, knjižnica ter upravne, socialne, davčne storitve ...), • spoznali možnosti e-poslovanja, • z uporabo e-storitev od doma prihranili čas, morda celo znižali stroške, širili svoje socialne mreže ter dvignili kakovost svojega življenja, • pisali e-pošto, • uporabljali socialna omrežja in internetno telefonijo, • spoznali pribor in pripomočke pri digitalnem fotografiranju ter znali shranjevati, obdelovati in naročati fotografije s pomočjo računalniških aplikacij … Program bo potekal od 1. 1. do 30. 4. 2014.

KOMUNIKACIJSKI MOSTOVI Si želite, da bi bolje razumeli mlade in oni vas? Vse hitrejši napredek, spremembe vrednot, spremembe načinov delovanja in različna pričakovanja lahko delujejo tudi na večanje generacijskih prepadov in s tem na kvaliteto življenja v skupnosti oz. družini. V PROGRAMU BOSTE: • izboljšali svoje komunikacijske spretnosti, • pridobili izkušnjo, kako s komunikacijo presegati različnosti, • spregovorili o vrednotah, ki so gonilna sila v življenju in razumeli pomen prepričanj, 51


• •

spoznavali razlike v vrednostnih sistemih, prepričanjih in načinih delovanja posameznih generacij, postali boljši poslušalci, znali uporabljati sodobne komunikacijske poti …

Program bo potekal od 1. 9. do 31. 12. 2013.

nova znanja, dobili tudi koristne napotke za samostojno učenje ter izpopolnjevanje, ki je bistveno za ohranjanje osvojenega nivoja znanja …

Program bo potekal od 1. 9. do 31. 12. 2013.

POTI DO VEČJE UČINKOVITOSTI NA DELOVNEM MESTU Tudi vas spravljajo v stisko vedno večje zahteve v službi? Imate premalo časa, da bi uživali v življenju? V PROGRAMU BOSTE: • prepoznavali stres, razumeli, kdaj je pozitiven in kdaj vam škoduje, • spoznali in uporabili tehnike za zmanjševanje stresa in njegovih učinkov, • pridobili komunikacijske spretnosti, ki vam bodo olajšale vsakodnevno sporazumevanje v delovnem in domačem okolju, • osvajali organizacijska znanja in socialne veščine za učinkovitejše ravnanje na delovnem mestu, • spodbujali tudi podjetniško razmišljanje in učenje na delovnem mestu … Če se počutite nemočni in neuspešni, ker ne obvladujete vseh obveznosti, ki ste si jih naložili, se odločite za ta program. Program bo potekal od 1. 9. do 31. 12. 2013.

ZA BOLJŠE SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU Vas jezi, ker ne razumete zanimivih oddaj brez podnapisov? Si že dolgo želite obnoviti svoje znanje angleščine? V PROGRAMU BOSTE: • obnovili znanje angleščine, da ga boste lahko uspešno uporabljali v različnih priložnostih pri komuniciranju s tujci, pri iskanju informacij na svetovnem spletu, • s pomočjo različnih gradiv in sodobnih metod učenja jezika boste pridobili mnogo praktičnih izkušenj in 52

USTVARJALNOST NAS BOGATI (za odrasle s posebnimi potrebami) V PROGRAMU BOSTE: • spoznavali različne materiale, ustvarjalne tehnike, procese in pripomočke, • preko ustvarjalne aktivnosti svobodno izražali svoje misli in občutke, • razvijali motivacijo k večji ustvarjalnosti, • razumeli ustvarjalnost, estetiko in nadarjenost kot pomembne dejavnike v posameznikovem, razvoju ter njihovo vlogo in uporabo v vsakdanjem življenju, • razvijali ročne spretnosti, veščine in natančnost, • pridobivali sposobnost in voljo, da izdelke dokončajo izpeljejo določen proces dela do konca, • krepili opazovanje, predstavljanje ter čut za oblikovanje, • pripravili in uredili izdelke za razstavo. Program bo potekal od 1. 1. do 30. 4. 2014.


BRANJE PRINAŠA SPOZNANJE (za zapornike)

UČIMO IN IGRAJMO SE SKUPAJ (za romske starše in njihove otroke)

V programu bodo udeleženci krepili sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja o sebi in drugih ter aktualnih družbenih dogodkih. Ob branju bodo razvijali strpni in demokratični medkulturni dialog, uživali v prebranem. Ob tem bodo spoznavali različne kulture, širili svoja znanja, razumeli, da je jezik sestavni del kulture, se seznanili z življenjem ljudi v drugih državah, s pravicami manjšin in etničnih skupin v Republiki Sloveniji, s tem pa krepili zavedanja o pripadnosti Slovencev v evropskem prostoru. Program bo potekal od 1. 4. do 30. 6. 2014.

Z različnimi igrami in skupnimi ustvarjalnimi delavnicami (slikanje, risanje, oblikovanje, barvanje, rajalne, družabne, elementarne in gibalne igre, petje in ples, igre za osvajanje predbralnih spretnosti, matematične in prostorske igre, dramatizacija …) bomo vplivali na preživljanje prostega časa otrok in staršev ter med njimi povečali kvaliteto odnosa. V programu bomo na zanimiv in zabaven način staršem prikazali vlogo in pomen znanja ter povečali predvsem zaupanje staršev v organizacije. Program bo potekal od 1. 3. do 30. 6. 2014.

Zmoremo ustvarjati in nastopati.

Kontakt: Brigita Herženjak 07 393 45 56, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si 53


TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVŽU) S Točkami vseživljenjskega učenja smo v projektom CVŽU Dolenjska mnogim prebivalcem JV regije pripeljali učenje bliže domu, saj skupaj s partnerji projekta izvajamo različne izobraževalne aktivnosti v več kot 20 krajih. Organiziramo brezplačne delavnice in predavanja (nordijska hoja, sprostitvene tehnike, joga, ustvarjalne delavnice, alternativno zdravljenje, kaligrafija, potopisna predavanja, kompostiranje, vrtnarjenje, zdrava prehrana …), ob pomoči mentorice pa se lahko učite osnov računalništva, uporabe interneta ter elektronske pošte. Točke so financirane iz projekta CVŽU in potekajo do konca leta 2013.

Graf prikazuje število udeležencev na različnih točkah v petih letih.

Podrobnejše informacije na: www.cvzu-dolenjska.si.

Kontakt: Anita Jakše 07 393 45 53, 041 686 anita.jakse@ric-nm.si 54


ŠTUDIJSKI KROŽKI Študijski krožki so oblika neformalnega učenja in druženja v manjših skupinah, kjer se učimo drug od drugega. Letos vas vabimo, da se vključite v krožke, v katerih boste izmenjali in delili znanje o samovrednotenju, pohodništvu, literaturi in širili ideje prostovoljstva. V letu 2014 bomo gostili karavano Študijskih krožkov.

S PROSTOVOLJSTVOM NA POT

v sodelovanju s poljsko ambasado v Sloveniji zaživel tudi v poljskem jeziku. Še posebej so se angažirali z vsebinsko pripravo in organizacijo ogledov naravnih in kulturnih značilnosti Dolenjske, saj je bil vsak izmed njih vsaj enkrat v vlogi lokalnega vodiča, ko smo v maju 2013 v RIC-u gostili poljske prostovoljce. Pripravili in izpeljali so tudi literarni večer v slovenskem, poljskem, angleškem in ruskem jeziku. Krožek se je kot primer dobre prakse s svojim reportažnim filmom predstavil tudi na vseslovenski Karavani študijskih krožkov junija 2013 v Črnomlju. Tako kot so poljski prostovoljci s predstavitvami svoje države, načinom življenja, kulture in kulinarike obogatili ponudbo novomeškega RIC-a, takšen medkulturni in medgeneracijski izziv čaka štiri novomeške upokojence spomladi 2014 v partnerski izobraževalni organizaciji v kraju Bytom v Šleziji. S pripravami na obisk Poljske pričnemo v novembru 2013.

SAMOVREDNOTENJE – POT K OSEBNEMU ZADOVOLJSTVU Če poznamo svoje sposobnosti in se zavedamo šibkih področij, nam je v življenju lažje. Kako na podlagi realnih lastnosti ali na podlagi slike in pričakovanj drugih razviti samopodobo? Samovrednotenje pomeni prepoznati in spoštovati lastno vrednost, kar je nujen pogoj za polno in zadovoljno življenje. V študijski krožek vabimo učitelje, ki se vam zdi vredno učenca naučiti spremljati lasten napredek. Alenka Knez, ki je med prvimi v Sloveniji samovrednotenje prenašala v šolske klopi, bo z vami podelila svoje znanje in izkušnje. Krožek bosta vodili Meta Gašperšič in Alenka Knez. Pridite, prisluhnite, sporočite nam, kaj vas še posebej zanima na tem področju.

Študijski krožek S prostovoljstvom na pot je z delovanjem pričel v jeseni 2012. Deset članov krožka se je skupaj z mentorico mag. Gabi Ogulin Počrvina na tedenskih srečanjih pripravljalo na prihod kolegov s Poljske. Osvežili in med seboj so delili znanja s področja zgodovine, geografije, kulinarike in etnologije, tako Slovenije kot Poljske. Izdelali so polurni film o lepotah Slovenije in Dolenjske, ki je

POTEPANJA PO ... Že celo desetletje deluje študijski krožek Potepanja po ... S spodbujanjem zdravega načina življenja in pohodništva so mnogi upokojenci spoznali različne dolenjske pohodne poti, obenem pa se naučili usklajevati gibanje telesa in miselne sproščenosti, kar vpliva na posameznikovo boljšo fizično kot tudi psihično pripravljenost. Člani sami oblikujejo 55


program dela in cilje, dogovorijo se za urnik in si razdelijo delo. Mentor je le v vlogi povezovalnega člena.

BEREMO SKUPAJ

Ob zaključku ene izmed sezon je dolgoletna animatorka študijskega krožka in vodja dejavnosti Elizabeta Vardijan zapisala takole: »Mnogim je mesec maj čas za začetek izletov v naravo. V našem krožku pa smo z majskim izletom v Kočevje zaključili naše načrtovano druženje s pohodi blizu in daleč. V tem času smo vsak drugi torek v mesecu prehodili daljšo in krajšo pot, ki so jo načrtovali in vodili člani krožka. Zaradi slabega vremena so bili nekatere poti manj obiskane, zato jih bomo jeseni ponovili. Zadnji pohod pa smo združili z izletom v Kočevje, kjer so se srečali s člani njihove Univerze za tretje življenjsko obdobje. Po dobrodošlici, predstavitvi dela in nekaterih krožkov smo spoznali še knjižnico, ki je zgrajene na nekdanjem bazenu. Sedaj daje Kočevcem drugačno znanje, kot je plavanje, a so je veseli in kar ponosni nanjo. Kasneje smo si ogledali še del gozdne učne poti – Rožni studenec in grad Fridrihštajn – pod skrbnim vodstvom gospoda Andolška in gospoda Primca, novinarja od nekdaj in še sedaj. Pri gostišču Tušek smo končali svoje druženje z obilnim kosilom in plesom in pesmijo soncu. Za nami je deset druženj. S hojo in spoznavanjem naše dežele postajamo skupina, ki ljubi naravo, sproščene odnose, obožuje svojo okolico, ki jo spet ali pa šele spoznava. Zato se veselimo, da bomo jeseni in še sedaj odkrivali naše lepote pokrajine in se veselimo druženja na tak način.«

Pod različnimi imeni so se v zadnjih letih ljubitelji knjig srečevali v študijskih krožkih. Iz bralnega krožka Beremo z Manco Košir se je razvila nova oblika srečevanj Beremo skupaj. Vsak prvi delovni torek se na pogovorih o knjigah bralci srečujejo v prostorih Knjižnice Mirana Jarca ali pa pri nas. Pogovori o knjigah jim dajejo nova spoznanja, saj različni značaji, izkušnje in znanja drugače vrednotijo vsebine in sporočila knjig. Širijo bralni virus, ki osrečuje in nič ne boli, če se okužimo. V čitalnici so krožkarji dobro sprejeti, prijazni knjižničarji jih vedno razveselijo še s knjigami izbranega avtorja ali z zanimivimi novostmi. Tako berejo, poslušajo, izbirajo, priporočajo in se veselijo teh srečanj s knjigami in ljudmi. Veselijo se vseh, ki se jim pridružijo začasno ali trajno. »Knjižnica – zavetje tišine. Oh, ta mestni hrup. Stopim skozi vrata in začutim, kakšen mir je v notranjosti. Prijazen pozdrav knjižničarke, sprehod med policami in že sem v čitalnici za odrasle v Knjižnici Mirana Jarca. Vsak prvi torek prihajamo, kakšnih dvajset nas je. Družimo se ob knjigah; ob vnovič¬nem srečanju se kar objamemo, razveselimo se drug drugega. Potem delimo svoja doživljanja o prebranih knjigah. Ura je vedno prekratka. Odhajam polna čudovitih občutij. Kot da bi potihnil mestni hrup, se mi zazdi, ko stopim na ulico. Hvala za lep dan.« Antonija Markovič Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

56


BORZA ZNANJA Borza znanja je namenjena izmenjavi znanj med tistimi, ki ga ponujajo in tistimi, ki ga iščejo. Imamo bogato bazo podatkov o ljudeh z različnimi znanji. Pomagamo pa vam tudi, da znanje posredujete brezplačno ali v zameno za drugo znanje. V lanskem letu so člani borze predstavili svoja znanja, spretnosti in veščine ter izvedli različne aktivnosti: Vadbe (tematske vadbe joge: začetna vadba joge, joga za hrbtenico, marjari – mačka, pranayama – dihalne tehnike, pozdrav soncu; nordijska hoja). Predavanje (Poti moje samozaposlitve – posebnosti, pasti in priložnosti). Ustvarjalnice (valentinovo ustvarjanje – magnetki in okraski z vlivanjem v kalupe; izdelovanje nakita iz lesa, servietne tehnike in filca; izdelava dekorativnih škatel in darilne embalaže; okrasitev žličk s FIMO maso; izdelovanje izdelkov iz ostankov tekstila; izdelovanje malih Angelc; izdelovanje voščilnic). Delavnice (meditacija s pojočimi skledami; sproščanje – predstavljene tehnike sproščanja; osnove šivanja in krojenja; kaligrafija; klekljanje; kuharski delavnici Polnovredne pice in langaši ter Namazi iz polnovrednih žit in stročnic).

Delavnice nordijske hoje.

Izdelovanje nakita iz filca. Delavnica kaligrafije - lepopisja.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/dejavnosti/borza-znanja www.borzaznanja.si

Kontakt: Anita Jakše 07 393 45 53, 041 686 anita.jakse@ric-nm.si 57


UNIVERZA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE (U3O) Univerza za tretje življenjsko obdobje ima v RIC-u že dolgo tradicijo, saj beležimo petnajsto leto delovanja. Združuje blizu 350 članov, ki se vključujejo v različne programe in oblike učenja. Vse več je starejših, ki po koncu svoje aktivne delovne dobe želijo ohranjati vitalnost, pridobivati nova znanja, prenašati svoje izkušnje na druge, skratka poskrbeti za kvalitetno starost in narediti nekaj zase. V ponudbo U3O smo vključili plačljive in brezplačne programe in vsebine, ki jih dopolnjujemo tudi med letom na predlog in pobudo naših članov.

BEREMO SKUPAJ Vsak 1. delovni torek se ob 10. uri v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto srečujejo člani krožka, ki redno in z radostjo prebirajo najrazličnejšo literaturo ter svoja spoznanja prenašajo drug na drugega. V svoje vrste vabijo vse ljubitelje branja in napisanih besed.

TUJI JEZIKI Ponudbo tečajev tujih jezikov smo prenovili in obogatili z novimi vsebinami. • • • •

Članom U3O priznamo 25 % popusta na ceno tečaja.

ŽIVIMO RADOSTNO IN SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE • • • • • • •

POZNAVANJE IN IGRANJE BRIDŽA V krožku bodo udeleženci skupaj z gospodom Vladimirjem Uglešičem spoznavali običaje in pravila igranja angleške igre s kartami Bridge. Preizkusite se tudi vi.

58

Ples kot oblika meditacije (5 ritmov) Nordijska hoja (tečaj) Zdravilne rastline v domači lekarni Vrt in rože v lepih posodah Ohranimo svojo vitalnost Joga za vsak dan Metode EFT

TUDI MI SMO MOJSTRI • • • •

POTEPAJMO SE SKUPAJ Na potepanjih po Dolenjski (brez kotizacije) se boste družili vsak drugi in četrti torek v mesecu. V sodelovanju s turističnimi agencijami boste odkrivali lepote Slovenije spomladi 2014.

60-urni splošni tečaj (angleščina, nemščina) a) začetni b) nadaljevalni 50-urni osvežitveni tečaj (angleščina, nemščina) 30-urni krajši tečaj (angleščina, nemščina) z izbrano vsebino 20-urni konverzacijski tečaj (angleščina, nemščina)

Šivanje in ročne spretnosti Glina – moja strast Likovno ustvarjanje Modelarstvo kot hobi

KREPIMO SIVE CELICE • • • •

Umetnostna zgodovina – začetna/nadaljevalna Kaligrafija kot izziv Novo mesto – spoznajmo svoje mesto Kulturna dediščina (ljudska pesem in izročilo)


RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM Krajši 30-urni program združuje starejše odrasle v novih in zanimivih učnih izkušnjah. Nudi priložnost za učenje in osvajanje uporabnih veščin za vsakdanje življenje ter uspešno uporabo informacijsko-komunikacijskih pridobitev. Program bo potekal dvakrat tedensko po 3 ure v dogovoru z udeleženci in izvajalci.

ČETRTKOVA SREČANJA Vsak četrtek ob 10. uri odpiramo vrata vsem članom na srečanjih z naslednjimi vsebinami: 1. POTOPISNA PREDAVANJA – potopisna predavanja, obarvana z vašimi zgodbami, slikovnimi predstavitvami s krajših ali daljših izletov in potovanj; 2. ZA VARNO IN VARČNO ŽIVLJENJE – spoznavanje področij, ki so pomembna za vas, kot so pravice starejših, varčevanje, varnost ipd; 3. ZDRAVJE IN PREVENTIVA – delavnice in predavanja o skrbi za zdravje; 4. IDEJE ZA PROSTI ČAS – spoznavali boste različne možnosti za vašo ustvarjalnost in zapolnitev časa.

Tudi glasbi in prijetnemu vzdušju koncerta Pusjebn Gušt, se člani U3O radi prepustijo.

ORGANIZIRANO UČENJE V SREDIŠČU ZA SAMOSTOJNO UČENJE – EDUS-u Uporaba računalnika in načini sodobne e-komunikacije: • Računalnik, ne bojim se ga! • Pišem in urejam v Wordu • Internet in e-pošta sta zakon! • Facebook, Skype, Twitter • Imam fotoaparat, kaj sedaj? Naredi sam – kombinacija računalništva z ustvarjanjem PONS interaktivni tečaji (nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, španščina).

Potopisi so zelo obiskana predavanja četrtkovih srečanj.

Srečanja niso zgolj predavanja, njihova vrednost je predvsem v druženju in izmenjavi znanja, izkušenj in življenjskih modrosti predavateljev in udeležencev. Četrtkova srečanja so za vse člane brezplačna.

Dobro je vedeti Z izpolnjeno pristopno izjavo in plačano članarino, ki za študijsko leto znaša 15 €, postanete član univerze. V programe vpisujemo od oktobra do zapolnitve mest, udeležence pa o začetku programov pisno obvestimo. Cene ter podrobnejše informacije o programih najdete na www.ric-nm.si.

Kontakt: Nada Jakše 07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si 59


SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (EDUS) Zagotovite si primerno učno okolje Središče za samostojno učenje – EDUS – je namenjeno vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter pomoč mentorjev. Vsebino in čas učenja izberete sami, ritem in način učenja pa prilagodite lastnim interesom in zmožnostim.

EDUS lahko obiščete: • vsak delavnik med 8. in 19. uro, po dogovoru tudi ob sobotah, • v poletnih mesecih (julij, avgust) med 8. in 12. uro.

V našem središču je 8 učnih mest, ki so opremljena z računalniki, z dostopom do interneta. Na voljo so vam različna gradiva za samostojno učenje. Pri učenju vam je vedno na voljo mentor. Učenje v središču za samostojno učenje je brezplačno. Pri nas imate priložnost za: • samostojno učenje tujih jezikov (PONS nemščina, angleščina, italijanščina in francoščina), • samostojno učenje osnov računalništva (različni računalniški programi, internet, el. pošta), • samostojno učenje drugih vsebin, • pisanj vlog za zaposlitev, • brskanje po internetu itd.

Kontakt: Brigita Herženjak 07 393 45 56, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si 60


SVETOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO Smo eno izmed 14 svetovalnih središč v Sloveniji, ki deluje pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije. Informativno-svetovalna dejavnost (ISIO) v izobraževanju odraslih vsem odraslim zagotavlja brezplačno pomoč pri: • • •

odločanju za izobraževanje, načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja, načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoju kariere.

Ste kdaj pomislili, koliko znanj in veščin ste razvili zunaj šolskega prostora? Ste uspešni v vodenju različnih skupin, imate smisel in občutek za delo z ljudmi, govorite več tujih jezikov, ste vešči v številkah ali uporabi računalnika, ste podjetni, inovativni, obvladate fotografiranje ... Pridite v Svetovalno središče Novo mesto, kjer vam bomo pomagali, da bodo vaša znanja in veščine postali pregledno urejeni in prepoznavni ter primerni za predstavitev pri delodajalcu ali za priznavanje vsebin znotraj izobraževalnih programov. Priznavanje neformalno pridobljenih znanj vam lahko prinese prihranek časa in sredstev pri doseganju izobraževalnih in kariernih ciljev.

Želite odgovore na podobna vprašanja tudi vi? •

Končano imam srednjo strokovno šolo ekonomski tehnik. Kaj lahko študiram?

Kako lahko z Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) izboljšam svoje zaposlitvene možnosti in dobim uraden certifikat, ki potrjuje moja že pridobljena znanja? Kje najdem seznam izvajalcev in seznam vseh NPK-jev?

Imam končano srednjo cvetličarsko šolo. Kako bi najhitreje prišel do srednje strokovne izobrazbe?

Kje lahko dobim brezplačno učno pomoč?

Maturo sem končal neuspešno in sem brez statusa. Kakšne so moje možnosti?

Zaključila sem izobraževanje gostinski tehnik. Rada pa bi poklic pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok. Kam in kako?

Uradne ure Svetovalnega središča na sedežu zavoda (v RIC-u Novo mesto) so: • v ponedeljek in četrtek: 8.00–12.00 • v sredo: 13.00–18.00

Nimam dovolj finančnih sredstev, da bi se vključila v tečaj tujih jezikov. Kako si lahko znanje pridobim?

Za osebno svetovanje priporočamo predhodno telefonsko najavo.

Že več let sem brezposeln. Redno pregledujem delovna mesta po internetu, časopisih ... Kje in kako še lahko iščem zaposlitev?

Kdaj in kje nas lahko še poiščete? Na naših enotah na terenu: Trebnje (Knjižnica Pavla Golie Trebnje), Žužemberk (Občina Žužemberk-sejna soba), Šentjernej (KC Primoža Trubarja) in Metlika (Ljudska knjižnica Metlika).

V okviru projekta CVŽU Dolenjska smo od leta 2008 pa do sedaj imeli skoraj 18.000 individualnih svetovalnih storitev in izvedli preko 350 skupinskih predstavitev in delavnic. Strankam zagotavljamo zaupno, celostno in kakovostno svetovanje.

61


Nevena Vržina prihaja iz mesta Derventa iz Bosne in Hercegovine. V Slovenijo je prišla pred enim letom, za Svetovalno središče Novo mesto pa je izvedela od prijateljev. Prišla je po informacije o možnostih za učenje slovenščine. V svetovalnem središču smo ji svetovali vključitev v program Splošnega neformalnega izobraževanja Zaživimo v novi državi, kasneje pa še se pridružila še študijskemu krožku Ali poznam deželo, v kateri živim? Vključila se je tudi v program Začetna integracija priseljencev. Poleg tega v Svetovalnem središču Novo mesto Neveni pomagamo in svetujemo še pri iskanju zaposlitve. »Zelo sem vesela, da imam možnost, da se učim slovenski jezik. V svetovalnem središču me spremljajo ter mi svetujejo, v katere programe se lahko vključim. Slovenski jezik je zelo zahteven – nekaj besed je skupnih ali podobnih mojemu jeziku, slovnica pa je zelo težka. Po poklicu sem trgovka, tako da je zame znanje slovenskega jezika zelo pomembno tudi zaradi iskanja zaposlitve. Ker napredujem v znanju slovenskega jezika, se veliko bolje znajdem v trgovini, pri zdravniku ter v pogovoru s prijatelji.« Nevena Vržina

Svetovalno središče Novo mesto razvija tudi partnerska omrežja v lokalnem okolju in organizira večje strokovne in promocijske dogodke v regiji, pri katerih sodelujejo tudi naši partnerji (Dnevi svetovalnih središč, regijski Festival zaTE ...).

Dobro je vedeti Izvajamo tudi skupinske delavnice o učenju, načrtovanju kariere, veščinah uspešnega zaposlovanja ipd. Prijave zbiramo vse leto in se prilagodimo vašim željam.

Kontakt: Tina Strnad 07 393 45 52, 031 701 191 tina.strnad@ric-nm.si 62


PROGRAMI AKTIVNE NOV POLITIKE V RI O C-u ZAPOSLOVANJA (APZ) RIC Novo mesto je vpisan v register izvajalcev programov APZ ZRSZ , in sicer za naslednje programe: • • •

Prodajna akademija Čistilec/čistilka prostorov Pomočnik/pomočnik čistilca

PRODAJNA AKADEMIJA Program je namenjen brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitve. Omogoča pridobivanje znanj in spretnosti za večjo konkurenčnost na trgu delovne sile. Vsebinsko je skladen s programi Aktivne politike zaposlovanja ZRSZ, obsega pa 34 ur in samostojno delo. Potrebe po usposobljeni delovni sili kažejo na to, da je vsako pridobljeno znanje koristno za brezposelno osebo, saj si s tem poveča možnosti na trgu delovne sile. Program je nadgradnja formalnega programa za poklic trgovec, zato je z vidika trženja različnih izdelkov po različnih poteh zelo primeren za brezposelne osebe, ki imajo zaključeno trgovsko šolo ali imajo končano samo osnovno šolo, poleg tega pa tudi izkušnje s prodajo. Kandidate v program napotuje Zavod RS za zaposlovanje.

ČISTILEC / ČISTILKA PROSTOROV in POMOČNIK / POMOČNIK ČISTILCA Programa sta po vsebini podobna, namenjena pa sta osebam s končano osnovno šolo in morebitnimi delovnimi izkušnjami s čiščenjem poslovnih ali stanovanjskih prostorov. Dodatne vsebine programa čistilec so analiza, načrtovanje in organizacija dela ter komercialna dela. Usposabljanje je teoretično in praktično, traja pa 60 ur. Vključijo se lahko brezposelni ali iskalci zaposlitve, saj tudi v ta dva programa kandidate napotuje Zavod RS za zaposlovanje. Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si 63


PROGRAMA JAVNIH DEL POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI (PRPS) Program ponuja pestro paleto dejavnosti, ki se izvajajo v naših prostorih, v romskih naseljih in v prostorih novomeškega zapora. Pripravili smo vrsto delavnic, ki so zaobjele kar najširši krog romskih udeležencev – otrok, mladine, mlajših in starejših odraslih. V prostorih RIC-a Novo mesto so delavnice namenjene predvsem udeležencem programa osnovne šole za odrasle in mladim romskim mamicam. Po pouku in med poletnimi počitnicami otroško ustvarjalnost urimo kar pri udeležencih doma. Rome želimo spodbuditi k zdravemu načinu življenja, zato je velik poudarek na kulturi kuhanja in prehranjevanja. Ker želimo Rome čim bolj aktivirati in spodbujati še pri razvoju osnovnih socialnih veščin, smo z ustvarjalnimi delavnicami prisotni tudi v prostorih novomeškega oddelka za prestajanje zaporne kazni. Z učnimi delavnicami spodbujamo izobraževanje, jih informiramo o zaposlitvenih, izobraževalnih in drugih možnostih ter prispevamo k zmanjševanju predsodkov o romski skupnosti pri večinski populaciji in obratno. V šolskem letu 2011/2012 smo delovali v 7 romskih naseljih. Poleg pomoči pri učenju smo skupaj ustvarjali na: • kuharskih delavnicah s poudarkom na zdravi in raznoliki prehrani, • ustvarjalnih delavnicah z otroki in odraslimi (šivanje, oblikovanje z das maso, priprava makete Novega mesta, trganke …), • delavnicah Skrb za zdravje (merjenje pritiska, holesterola in sladkorja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto), • bralnih uricah (pravljice za otroke v romskem in slovenskem jeziku), • motivacijskih delavnicah za ponovno vključitev v izobraževanje in še mnogo drugih. 64

Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si


UČNA POMOČ Zakaj deluje program učne pomoči? Da bi vam pomagali dokončati izobraževanje, bodisi je to osnovnošolsko, srednješolsko ali drugo izobraževanje, pomagali pri pridobivanju različnih znanj za osebni razvoj in prosti čas … Učna pomoč je priložnost za udeležence izobraževanja odraslih, da najdejo spodbudo in dobijo pomoč pri učenju, pripravi na izpite ter pri načrtovanju svojih učnih obveznosti. Učna pomoč je za vse brezplačna, omogočajo jo Zavod RS za zaposlovanje, MO Novo mesto in RIC Novo mesto. Število ur v okviru učne pomoči ni omejeno, prilagodi se glede na potrebe udeleženca. Za učno pomoč se udeleženec lahko dogovori z mentorjema učne pomoči ali strokovnimi delavci RIC-a Novo mesto. Učno pomoč dobite v Središču za samostojno učenje vsak dan od 8. do 19. ure. Zaradi lažje organizacije dela vas prosimo, da se za obisk najavite po telefonu 07 393 45 50 ali 07 393 45 64 ali s sporočilom po e-pošti. Pomoč pri razvijanju načinov uspešnega učenja dobite tudi v Svetovalnem središču Novo mesto (07 393 45 52). Udeležencem učne pomoči: • nudimo individualno pomoč pri osvajanju učne snovi (angleščina, geografija, zgodovina, računovodstvo, naravoslovje, glasbena vzgoja, informatika, računalniška znanja, slovenščina, biologija, ekonomija …), • razložimo učno snov in pomagamo pri reševanju nalog, • svetujemo pri učnem načrtovanju, • pomagamo pri iskanju učnega gradiva in virov, • nudimo tehnično pomoč pri pisanju seminarskih in projektnih nalog na računalniku, • posredujemo pri navezovanju stikov z udeleženci in izobraževalnimi institucijami.

Kontakt: Brigita Herženjak 07 393 45 56, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si 65


PONEDELJKOVE USTVARJALNICE RECIKLAŽA VELJA: POSODICE IN PODSTAVKI ZA POSODE ponedeljek, 18. 11. 2013 Kam s starimi revijami? Potrebujemo samo še lepilo in pridne roke in revije se bodo spremenile v čisto posebne, unikatne postavke. Pa to še ni vse. Iz njih lahko izdelamo tudi priročne posodice za nakit ali zgolj za dekoracijo.

OKRASNI LONČKI ponedeljek, 25. 11. 2013 Prazne pločevinke bomo odeli v novo preobleklo. Oblekli jih bomo v filc, oblepili z vrvico, dekorirali s servietno tehniko in dodali še kak gumb ali perlico. Dekorativne posodice lahko uporabite za shranjevanje posušenih zelišč, sladkarij ali pa vanj zapakirate slastne domače piškote in jih podarite najdražjim.

ANGELČKI ponedeljek, 2. 12. 2013 Angelčki prijateljstva so darilce za tiste, ki jih imamo radi. Prinašajo veselje in nam izpolnijo skrite želje, takrat ko najmanj pričakujemo. Naj razveselijo tudi vaše prijatelje. Vabimo vas, da jih skupaj izdelamo na ponedeljkovi ustvarjalnici. 66


ZAVIJMO DARILA ponedeljek, 9. 12. 2013 Pri obdarovanju je ne glede na vsebino darila pomembno, kako darilo podarimo, kako ga zavijemo ali dekoriramo. Presenetite vaše obdarovance in izdelajte svoj ovojni papir. Na delavnici bomo izdelali različne unikatne štampiljke in spoznali še druge možnosti izdelave unikatnega ovojnega papirja.

LANTERNE IN NOVOLETNI OBESKI ZA DECEMBRSKE VEČERE ponedeljek, 16. 12. 2013 Prijetno vzdušje in tople decembrske večere si lahko pričarate s preprostimi steklenimi lanternami, ki bodo prijetno svetile še dolgo v noč. Imitacija čipkastega vzorca bo pričarala posebno vzdušje v vašem domu, poslikali pa jih boste lahko tudi s keramičnimi pisali. Da bo vaše praznično drevo letos malo drugače okrašeno, bomo izdelali obeske iz das mase ter jih dekorirali s servietno tehniko.

Aktivnosti potekajo v sklopu projekta Generacije v gibanju. Projekt je finančno podprla Evropska unija v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

Kontakt: Maša Bučar 07 393 45 64 masa.bucar@ric-nm.si 67


S PLESOM PO EVROPI

VO NO -u IC VR

Ples je zagotovo tista gibalna dejavnost, ki združuje športno, glasbeno in umetniško udejstvovanje posameznika. Že tisočletja spremlja človeka pri njegovemu razvoju in je nepogrešljiv pri vsakršnih obredih. Ples je enostavno večen! Tudi v Evropi je ples nepogrešljiv. Ravno Evropa je bila tista gonilna sila, ki je razvijala ples do tega, kar pravzaprav je danes. S plesom vas v petih delavnicah vabimo na popotovanje po evropskih državah: • Avstrija: dunajski valček • Nemčija: disco fox • Češka: polka • Anglija: angleški valček • Španija: cha cha Posamezna delavnica traja 90 minut in vključuje predstavitev države, plesa ter učenje plesnih korakov. Delavnice bodo potekale predvidoma enkrat tedensko v dopoldanskem času. Urnik bomo objavili na spletni strani. Aktivnosti potekajo v sklopu projekta Generacije v gibanju. Projekt je finančno podprla Evropska unija v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

Kontakt: Maša Bučar 07 393 45 64 masa.bucar@ric-nm.si 68


GALERIJA RIC NOVO MESTO V naši Galeriji skrbimo, da na plan pride čim več ustvarjalnosti, saj tako skrbimo za prijetnejše počutje naših udeležencev in zaposlenih, pa tudi vseh tistih, ki zaradi karšnihkoli razlogov prihajajo v našo sredino. Na ogled postavljamo različne izdelke (slike različnih tehnik, fotografije, ročne izdelke), ki jih ustvarijo naši udeleženci ali pa jih na ogled postavijo umetniki, ki želijo razstaviti svoja dela. Vabljeni torej vsi, umetniki in ustvarjalci, akademski ali ljubiteljski, ki bi se radi s svojim deli predstavili širši javnosti, da pokličete, pišete ali se pri nas oglasite osebno. Ob otvoritvi razstave za vas organiziramo in pripravimo tudi krajši kulturni program. Avtorji slik so člani likovne sekcije KUD Dolenjske Toplice.

Kontakt: Nada Jakše 07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si 69


ZA NAŠE UDELEŽENCE

70


VPIS V PROGRAME IZOBRAŽEVANJA

Vpis je možen vse leto oziroma do zapolnitve vpisnih mest, vpišete pa se lahko v naslednje javnoveljavne programe: 1. Osnovna šola za odrasle 2. Trgovec 3. Ekonomski tehnik 4. Ekonomski tehnik (pti) 5. Projektno učenje za mlajše odrasle 6. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe 7. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja 8. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak 9. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto 10. Računalniška pismenost za odrasle 11. Začetna integracija priseljencev 12. Slovenščina za tujce Ob vpisu v osnovno in srednjo šolo za odrasle je potrebno priložiti: • osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, • izpisek iz rojstne matične knjige oz. rojstni list, • spričevalo o končani predhodni izobrazbi, • potrdilo o dodatnih pridobljenih znanjih (tečaji, seminarji …). Za vpis v želeni program nas pokličite, pošljite elektronsko pošto ali pa se pri nas zglasite osebno. Vpisni pogoji se glede na oblike izobraževanja razlikujejo. Posredujemo vam jih ob evidenčni prijavi ali neposredno pred vpisom. V programe, ki nimajo javne veljavnosti, vpisujemo do zapolnitve mest. Kontaktni podatki za informacije so navedeni pri programih.

STATUS UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Z vpisom v programe izobraževanja odraslih udeleženci pridobite status udeleženca v izobraževanju odraslih. Tisti, ki se izobražujete po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega in srednjega izobraževanja in ste mlajši od 27 let, imate pravico do: • zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,

drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi.

Pravice lahko uveljavljate v primeru, da: • niste v delovnem razmerju, • niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve.

E-INDEKS

Ob vpisu v srednješolske programe pridobite dostop do e-indeksa, s katerim imate na voljo vse informacije, ki jih potrebujete v zvezi z vašim potekom izobraževanja. Nadomešča klasično obliko indeksa, vanj pa vpisujemo vse vaše ocene. Do e-indeksa dostopate preko spletne strani RIC-a. Vpogled od doma vam ves čas omogoča spremljanje opravljenih obveznosti pa tudi enostavne prijave in odjave od izpitov ipd., s tem pa olajša celoten potek izobraževanja in prihrani veliko osebnih obiskov pri nas. e-indeks vam mogoča: • vpogled v vašo redovalnico, • elektronsko prijavo in odjavo od izpitov, • zgodovino prijav in odjav od izpitov, • pregled priznanih obveznosti.

E-UČILNICA

Ob vpisu v osnovnošolski in srednješolske programe pridobite tudi dostop do RIC-ove spletne učilnice. V njej poteka elektronska komunikacija med učitelji in udeleženci posameznih programov.

e-učilnica vam omogoča: • informiranje in obveščanje udeležencev z novostmi v programu, • dostop do e-gradiv, gradiv za samostojno učenje in izpitnih gradiv za posamezen predmet, • vpogled v zbirko obrazcev in navodil, • samostojno učenje in hitrejše dokončanje izobraževanja, • elektronsko oddajo vlog, seminarskih in projektnih nalog, • objavo urnikov, • objavo rednih ter izrednih izpitnih rokov. 71


V e-učilnici prav tako najdete vrsto brezplačnih e-gradiv, ustvarjenih v projektih CVŽU Dolenjska, SNIO ter ET-Struct.

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA

Šolska pravila ocenjevanja vsebujejo podrobnejša merila in postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja, načrt ocenjevanja znanja, izpitni red, pripravo izpitnega gradiva itd. V njih najdete: • kako vam lahko priznamo izpite, ki ste jih opravljali na drugi šoli, ter ostalo že pridobljeno znanje in izkušnje, • kako pripravimo osebni izobraževalni načrt, • kakšen je izpitni red, • ali ste oproščeni opravljanja izpitov iz določenih predmetov, • kaj in kako ocenjujemo ter kakšne ocene si lahko pridobite, • kako napredujete, kakšen uspeh in katere listine pridobite ob zaključku izobraževanja, • kako in kam naslovite ugovore zoper ocenjevanje itd. Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/za-udelezence/pravila-ocenjevanja

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA

Šolnine v izobraževalnih programih so določene s cenikom in jih je mogoče poravnati v enkratnem znesku ali obročno. Natančnejše informacije dobite v tajništvu RIC-a Novo mesto in pri organizatorjih izobraževanja odraslih ter na spletni strani www.ric-nm.si.

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije objavlja razpise za sofinanciranje šolnin. Trenutno razpisa ni, ker je v lanskem šolskem letu potekel rok za prijavo. Predlagamo vam, da redno spremljate spletne strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/) ali pa pokličete v naše svetovalno središče in izveste aktualne informacije s tega področja.

72

URADNE in POGOVORNE URE ORGANIZATORJEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Udeleženci osnovne in srednje šole za odrasle dobite vse informacije pri: • Stanki Papež (031 746 004, stanka.papez@ric-nm.si), vsako sredo od 13. do 16. ure in • Gregorju Sepaherju (051 670 968, gregor.sepaher@ric-nm.si), vsak ponedeljek od 13. do 16. ure.

Dvakrat mesečno se lahko s strokovnimi delavci v programih osnovne in srednje šole osebno pogovorite ali jih pokličete tudi v popoldanskem času, in sicer med 16. in 19. uro. Datumi pogovornih ur v popoldanskem času bodo objavljeni na spletni strani. Za pogovor izven navedenih terminov je potreben predhodni dogovor. Splošne informacije o programih dobite tudi v Svetovalnem središču Novo mesto v času njihovih uradnih ur na www.ric-nm.si/si/dejavnosti/svetovalno-sredisce/.

HIŠNI RED

S hišnim redom urejamo nemoteno delo naših programov in projektov. Vsebuje splošne določbe, poslovni čas in uradne ure, ureja uporabo prostorov ter območja zavoda ter površine, ki sodijo v šolski prostor, organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda in čistoče.

KOMISIJE

Za dobro organizacijo in izvedbo aktivnosti v javnoveljavnih programih skrbijo člani Šolske komisije za pripravo in izvedbo zaključnega izpita ter Šolske maturitetne komisije za pripravo in izvedbo poklicne mature. O vašem zadovoljstvu s programi, organizacijo, predavatelji in še čem vas bodo vsaj enkrat letno povprašali člani Komisije za kakovost. Seveda si želimo, da bi vaše izobraževanje pri nas poteklo brez zapletov in bi bili uspešni. V primeru, da s čim niste zadovoljni oziroma se ne strinjate s katero od odločitev, lahko vložite na naslov zavoda pisno pritožbo, ugovor, pripombo …, ki jo bodo obravnavali člani Pritožbene komisije oziroma komisije za varstvo pravic udeležencev.


ZAPOSLENI

73


Direktorica: Meta Gašperšič, svetnica 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

Petra Piletič 07 393 45 69, 051 389 298 petra.piletic@ric-nm.si

Maša Bučar 05 907 57 16 masa.bucar@ric-nm.si

Poslovna sekretarka:

Organizatorice izobraževanja odraslih:

Gregor Sepaher 07 393 45 54,051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

Brigita Herženjak 07 393 45 56, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

Damjana Fink 07 393 45 50, 031 745 470 damjana.fink@ric-nm.si

Samostojna strokovna sodelavca V:

Pomožna delavka:

mag. Gabi Ogulin Počrvina, svetovalka 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si Zvonka Potočar, svetovalka 07 393 45 56, 031 305 522 zvonka.potocar@ric-nm.si Maja Regina 07 393 45 69, 051 389 298 maja.regina@ric-nm.si Tina Strnad, mentorica 07 393 45 52, 05 907 57 15, 031 746 005 tina.strnad@ric-nm.si Tea Sulič, svetnica 07 393 45 52, 05 907 57 15, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si Ana Granda Jakše 07 393 45 52, 031 337 758 ana.granda.jakse@ric-nm.si

Stanka Papež 05 907 57 14, 031 746 004 stanka.papez@ric-nm.si Andrej Kapš 07 393 45 51, 031 746 002 andrej.kaps@ric-nm.si

Samostojni strokovni delavci VII/1: Simona Gazvoda 07 393 45 68 simona.gazvoda@ric-nm.si Anita Jakše 07 393 45 54, 041 686 721 anita.jakse@ric-nm.si Metod Pavšelj 07 393 54 51, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si

Računovodkinja: Slavka Jaklič 07 393 45 68 slavka.jaklic@ric-nm.si

Barbara Hudoklin, mentorica barbara.hudoklin@ric-nm.si

Administratorki:

Koordinatorica VI:

Maja Bernad 07 393 45 68 maja.bernad@ric-nm.si

Nada Jakše 07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si 74

Koordinatorja VII/1:

Vesna Gregorčič 07 393 45 66 vesna.gregorcic@ric-nm.si Program javnega dela PRPS: Anja Kure 05 907 57 15 anja.kure@ric-nm.si Silvija Šajnovič 05 907 57 13 silvija.sajnovic@ric-nm.si Dejanka Brajdič 05 907 57 13 dejanka.brajdic@ric-nm.si Artem Lesnikov 07 393 45 54 artem.lesnikov@ric-nm.si Program javnega dela UP: Tjaša Rifelj 07 393 45 55 tjasa.rifelj@ric-nm.si Urban Kosmina 07 393 45 64, 07 393 45 55 urban.kosmina@ric-nm.si


FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

Iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada so financirani projekti: • Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (CVŽU Dolenjska), • Dvig ravni pismenosti, • Splošno neformalno izobraževanje odraslih, • Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II. • Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih (UVNPZ), • Projektno učenje za mlajše odrasle za obdobje 2010–2013. Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, v okviru naslednjih razvojnih prioritet: 1. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« in prednostna usmeritev »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju« ter 2. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostna usmeritev »Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«. 75


Iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve in Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav je financiran program Začetna integracija priseljencev.

Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je v okviru programa Srednja Evropa sofinanciran projekt ET-struct.

Evropska unija iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje financira projekte FINNALLY, Welness, Intergenerational Bridges-Volounteering connects us, EU Treasure Hunt in E-Roma Resource.

Iz sredstev Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji je v okviru programa Zdravje sofinanciran projekt SRAP.

Iz sredstev programa Leonardo da Vinci mobilnost je sofinanciran projekt Sharing and Learning.

Iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavoda RS za zaposlovanje se sofinancirata programa javnih del Pomoč Romom pri socializaciji in Učna pomoč ter Projektno učenje za mlajše odrasle in Most do izobrazbe.

Projekt Générations en Mouvement je financiran s strani Evropske komisije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Mestna občina Novo mesto sofinancirata: • program Osnovna šola za odrasle, • študijske krožke, • Središče za samostojno učenje (EDUS), • Borzo znanja, • projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU).

76


Izdajatelj: Razvojno izobra탑evalni center Novo mesto zanj Urednici: Besedila: Urednici in strokovni delavci RIC-a Novo mesto Jezikovno pregledala: Maja Regina arhiv RIC-a Novo mesto Oblikovanje: Simona Pavlin Novo mesto, november 2013

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement