Page 1


Spis treœci Wstêp

  

  Czêœæ I

„Pieni¹dze s¹ jedynie pomys³em”

 

   

 



 

   

 

  ­  

 

€ ‚ ƒ­  ƒ „



…    †‡

 

 ˆ    ‰

 

   ƒŠ  ‹   ‡‡

Czêœæ II

To nie pieni¹dze czyni¹ Ciê bogatym

 

Œ    Ž



  ‡

 

  „„

 

‘   ’

 

‚ ‰

 

…   ˆ  ‡

 

 ‘  Ž“’

www.BogatyOjciec.pl
       

 

   

  

     ­

€ ‚

€   ƒ   ­„

€ …

†    ‡ ˆ   ˆ „

www.BogatyOjciec.pl


WstĂŞp

Dlaczego TwĂłj bank nie prosi CiĂŞ o Âœwiadectwo szkolne?  

    

 

   Â

Â? Â?Â?Â?  Â?  Â?

  Â?    Â?Â? Â?  Â 

    ­   Â?Â?  Â?Â? Â? Â? €Â? ‚    Â?

www.BogatyOjciec.pl


  

   

           

       

     ­ €     ‚   ƒ     „        …†  ‡ˆˆˆ    ‰ Š‹  €    ‚ € Œ  Ž  ‹  ‘ˆˆˆˆˆ       ’ “ ‚             ”  €         •Œ‚ 

  „ €  –  ‹ — Ž Œ       ˜         €  

www.BogatyOjciec.pl


         

 ­   €    ‚ ƒ

„ ƒ ƒ … † …  

   ‡  ˆ  ƒƒ

‰ Š  ‹  Œ Ž  Š ‹  Ž   

‰     

‘ † Š            Œ  ’Ž

 „     † ’  …   ’ 

ˆŒ         †    Œ ƒ 

www.BogatyOjciec.pl


                             ­ € ‚ƒ„   …†      

  ‡        „       „    „      ˆ

           …    ‰      Š‹…    Œ    Ž  „ 

    ‘        Š „    

 „       ’ “  ˆ    „    „  ˆ ˆ  „     „      „    ”  

www.BogatyOjciec.pl


                        ­     €          ‚   ‚     € ƒ „ …†   ‡…ˆ  ‰     ‡…ˆ  Š ‡    

      ‹ Œ € Ž ‘ ’ “            ” •    

   –       — ˜       ™        ­  

www.BogatyOjciec.pl


                        ­        € ‚   ƒ   „        … ƒ   †…   ƒ † ‡ ­    ƒ   ˆ   ‰Š ‹ …      Œ   Ž    ƒ  ƒ    …          ­   ƒ ‘ …             

    ‘  ƒ ˆ ƒ ’ “  ƒ ƒ  ”      ‰• – ƒ  ƒ        —  ƒ „ Œ „ ˜  ™ƒ š›“    „˜     š…  †œ

www.BogatyOjciec.pl


                 

                  ­   €   ‚ ­      ‚ ­

    ‚ ­  

  ‚ ­     

   ‚

  ƒ  

   

  € 

   „              …† 

  ‡ ˆ      

    ˆ         

www.BogatyOjciec.pl


        

            ­ € 

   ‚ƒ       „    

      … †      ‡   ‡     ˆ       ‰       †  Š      ‚         ‹      ˆ             ‡†          Œ           ˆ            

www.BogatyOjciec.pl


     

       

          

                               ­€       

 ‚     ƒ„  ­…     

    

   † ƒ             

      ‡                       †                … ˆ…  † …  ‰       ‰  ‚        …  ‚ Š  Š     ‰            ‚            

               

          

www.BogatyOjciec.pl


                            ­   

       €       ‚    €        ‚  ƒ €   ‚      „‚… † ‡ˆ ‰Š          ‹   … ‚   …  †‡Œ ‚ ‚ Ž   Š      ‰‡Š ‚‹  ‰ƒ Š …†ƒ‘  ‹ ’ ƒŒƒ ƒŒ   ‹  Œ  ‚  “   ‡   ‰  ‚  ‚   ‚     ƒ  ƒ ‚  Ž    ‚      www.BogatyOjciec.pl


                 

                        ­€‚   ƒ   „         ƒ    …

  ­€   ­€†   „  … 

   … ­ €‡ 

     „   …„ 

  ˆ ­€

 … €ƒ 

 … †  †    ‰†  Š ‹       

www.BogatyOjciec.pl
          

        ­  € ­     ‚  ƒ  „  „     ……… ­  

 ­ † „­…  ­…  ­  

www.BogatyOjciec.pl
 

                              

­   €     ‚ ƒ „        …             † 

www.BogatyOjciec.pl


                    ­       €  

   

    ‚             ƒ             

 „   ­    …           †   ‡ †      ˆ    † ƒ                         †            †      ‰  Š      ‹  Š           Š          ˆ

   Œ Ž  ‘         Š      ’ ƒ         ƒ  

www.BogatyOjciec.pl


    

         

                          ­      €  ‚    ƒ „  …†  ‚  ‡ ˆ      ‰    Š„    ƒ        ‹           ƒŒ   Ž‘  ŽŒ ’Žƒ          “     … ƒ  “     ­        ”        •  … ƒ­     Ž

www.BogatyOjciec.pl


 

    

           

     ­  €    ‚ ƒ „        

      … € †    ‡   ƒ „   

 €ˆ„          

 €  „       ‰ 

   Š    ‹ „Œ„    Ž ‘   ‹ €     ’ “  ‘  €    †   „     ‡  € ” †      ‡€   €ƒ”   ‹   ƒ  „    „   „ Ž € 

www.BogatyOjciec.pl


                              ­    €    

  ‚  ƒ „ … ‚    „      †   ‡ „    ˆ                ‰ „ „‰  … 

         ‰   ‚‰„   Š„     „€    ‹ ŒŽ     „       ­  ‘  ’  …    „  ƒ ‘       “          

www.BogatyOjciec.pl


                              ­            

 €    €      ‚ƒ„ 

…  †     ƒ ‡  ‚        ‚ˆ‰ Šˆ‹ Š ‹  ‚ˆ      Š      ƒ 

  €  

ƒ   Œ   ‰   ­             ƒ   

    ‚ˆŽ  ‰      Œ     ‘  Š ’    …                     

www.BogatyOjciec.pl


                  

            ­    € ‚ƒ  „     …‚    ‚   

   † ‚       ­ € 

www.BogatyOjciec.pl


                       ­€  ‚     ƒ     „ ­     …      †    ‡ˆ ‰Š‹   Œ†   Ž     ‘ ‘ ‘  ’ “ ”Œˆˆ‡    Œ‡     ” ‹   •–     ­—€‚€‚ ƒ    ˜    ‚ ™Š š   •†ˆˆ   ­Ž      ›  ‘ œ œ „ œ … ž  œ    ” ƒ      ƒŸ¡ •‰ŠŠ ƒ   ƒ ƒ ”•‰¢‡  ƒ          ”•‰‰™    ‚ ™Š ”   ž  ­ £  ‚   ‚  ž       ‚ ‚  

www.BogatyOjciec.pl


Mądre bogate dziecko - ROBERT KIYOSAKI  

Pobudź finansową inteligencję swojego dziecka

Mądre bogate dziecko - ROBERT KIYOSAKI  

Pobudź finansową inteligencję swojego dziecka