Revija Misteriji 185 - december 2008

Page 1

LETNIK 16 - ŠT ŠT.. 185 - DECEMBER 2008 - 4,50 €

POZOR! BRANJE TE REVIJE LAHKO VPLIVA NA VASE ZIVLJENJE ISSN 1318-1777 v

v

Pot v pranojedstvo Zemlja, ki ~isti zrak Energijski Na{a prava hrana je pretanjena eteri~na energija

Podnebju prijazna blazinica Biofresh

vampirizem Zavestni in nezavedni kradljivci na{e vitalne energije

Kri` napoveduje Alkimist Newton Nenavaden spomenik, ki razkriva skrivnosti ~asa

O~e sodobne znanosti se je resno ukvarjal z alkimijo

No~ne more

Razumevanje in razlaganje sanj

Dopustite si zdravje - Pri te`ki diagnozi se moramo ~ustveno naravnati v smeri izbolj{anja • Iluminati – vladarji sveta? - Kdo so iluminati in do kod se`e njihov vpliv • Sadje - Jemo presno (2) • Prepu{~anje v vodi - Watqi, u~inkovita tehnika za spro{~anje in energijsko ugla{evanje v vodi • Nastanek ~loveka - Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise • @elezo - Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (23) • Aids lahko zajezimo - Hrana, bogata s selenom, omogo~a imunost na DECEMBER 08 •-Biodinamika Misteriji 1 • viruse aidsa in hepatitisa B in C • Z bioenergijo nad pasovca - Ana je razmi{ljala, da lahko pri te‘avah z ‘ivci pomaga -edino bioenergetik in sadjarstvo Razbiranja revije Misteriji • Horoskop za december 2008 • Nenavadna do`ivetja • Novi knjigi • Poti do zdravja • Prodaja po po{ti • Oglasi • Nagradna kri`anka 166


ARA ZALO@BA

N

O

V

O N

O

V

O

MAGIC LIFE ZA PRVO POMO^ Simbol Magic life, ki je natisnjen na prvi strani revije, koncentrira energijo iz okolja, zato je je v njegovem neposrednem okolju ve~. Polo‘en pod kozarec s pija~o lahko spremeni njen okus, polo‘en pod vazo lahko podalj{a ‘ivljenje ro‘, pod cvetli~njakom deluje na bujnej{o rast, prilepljen na obolelo mesto lahko zmanj{a bole~ino ...

HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE Knjiga vas seznanja s spremembami v obdobju pred menopavzo in po njej ter svetuje, kako jim slediti in prilagoditi na~in ‘ivljenja, da bo tudi v zrelem obdobju mirno in zadovoljno.

ISLANDSKI ^UDE@ OMEGA-3 Posega v temelje zdravja in ‘ivljenja ter prepri~ljivo dokazuje, kako pomembno je, da vsakdo zau‘ije dovolj ma{~obne kisline omega-3, ki so jo otroci nekdaj u‘ivali kot ribje olje.

12,10 €

Trda vezava 14,60 € bro{irano 12,10 €

Knjige, ki so tudi naprodaj: NAJVE]A TAJNA .................................................................... 25,90 € TEMELJI @IVLJENJA .................................................................... 28 € POST - POT DO ZDRAVJA .................................................. 9,90 € @IVETI BREZ BOLEZNI ....................................................... 16,27 € KAKO @IVETI 100 LET ............................................................ 9,60 € ZDRAVILNI ^AJI IN NASVETI ......................................... 12,10 € KOJI K.... UOP]E ZNAMO ................................................ 33,59 € ZNANSTVENI PRISTOP K PRIDOBIVANJU BOGASTVA ...................................... 14,61 € MODROSTI ZBRANE IZ VERZOV STKANE ............. 25,04 € SRCA ZRCALO ......................................................................... 11,32 € @IVETI V SRCU ........................................................................ 19,02 € SVOBODA IZBIRE .................................................................. 10,43 € KDO SEM IN KAJ LAHKO POSTANEM ..................... 25,87 € KOZMOBIOLOŠKI KOLEDAR ............................................. 7,93 € SPOMINI ....................................................................................... 12,48 € SANJE ............................................................................................ 12,10 € ALKALIZIRAJTE ALI UMRITE .......................................... 16,90 €

-10 %

ZAKON PRIVLA^NOSTI

SRE^ANJA Z DU[AMI

OSUPLJIVA MO^ ^USTEV

PROSITE, DANO VAM JE

Vse stvari, za`elene in neza`elene, v na{e `ivljenje privla~i najmo~nej{i zakon v vesolju – zakon privla~nosti. Svetovna uspe{nica vsebuje tudi prakti~ne nasvete, na podlagi katerih lahko za`ivimo `ivljenje, kakor se nam zdi najbolj{e.

Avtorja sta zbrala pri~evanja o posmrtnih komunikacijah – spontanih do‘ivetjih, pri katerih z nami nave‘e stik preminuli svojec. Knjiga nas skozi pripovedi pri~evalcev prepri~a, da du{a pre‘ivi fizi~no smrt, in nam pomaga preboleti izgubo ob smrti ljubljene osebe.

Tretja knjiga iz serije Abraham nam govori, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut. Ilustrira nam ogromno mo~ na{ih ~ustev in ponuja odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo slehernemu med nami.

V knjigi iz serije Abraham je nekaj najmo~nej{ih u~enj, do katerih lahko danes pridete. Njena energija vam pomaga povezati se z Izvorno Energijo, da lahko pritegnete bogastvo Vesolja ter dobite dostop do bo‘anskega vodstva.

18,90 €

24,00 €

22,90 €

Trda vezava 32,90 € bro{irano 22,90 €

KAJ NAJ JEM, DA OD@ENEM RAKA NA DEBELEM ^REVESU

MASA@A PSOV

Rak na debelem ~revesu je zelo povezan z na{o prehrano. Knjiga odgovarja na vsa vpra{anja o tem raku in prehrani zoper njega ter navaja obilico prakti~nih nasvetov in receptov.

Ta bogato ilustrirana knjiga je priro~nik za lep{e so‘itje med ~lovekom in psom. Psa lahko namesto z ukazi umirimo in po‘ivimo s pravilno masa‘o; tako spremenimo njegovo po~utje in obna{anje, da postane bolj vodljiv in zaupljiv.

15,00 €

39,00 €

VODA ZA ZDRAVJE IN @IVLJENJE

TELO KLI^E PO VODI

V knjigi zdravnik razkriva, kako uravnote‘eno pitje vode in u‘ivanje soli pomaga ozdraviti in prepre~iti {tevilne bolezni ter nam pomaga, da se izognemo dragim, lahko pa tudi {kodljivim zdravilom.

Zdravnik internist F. Batmanghelidj dokazuje, da si lahko zdravje mo~no izbolj{amo s pitjem navadne vodovodne vode. Medicinsko utemeljeno.

Trda vezava 22,95 € bro{irano 20,45 €

14,90 €

PARAZITI, SKRITI VZROK MNOGIH BOLEZNI

PRISLUHNI SVOJEMU TELESU

OZDRAVITE LAHKO KARKOLI

JI D@ING – KNJIGA PREMEN

Da zajedavci povzro~ajo vse bolezni in kako se jih lahko znebimo, sami ali s pomo~jo zdravilca, ter si tako povrnemo zdravje, nam na razumljiv na~in opisuje nem{ki naturopat.

Ta priro~nik vam lahko pove, ali z vsakdanjo prehrano svoje telo oskrbujete z vsem, kar potrebuje. Dodan vpra{alnik pa vam pomaga razviti u~inkovit in po va{i meri krojen jedilnik.

19,50 €

Vse, kar se dogaja v na{em telesu, se najprej zgodi v na{i zavesti – zato lahko v njej to tudi ozdravimo. Knjiga obravnava zdravitelje, ~akre, miselne oblike in pretekla ‘ivljenja, na~ine zdravljenja, navaja {tiri vaje …

Knjiga premen ali »kitajska biblija« je sijajna zbirka modrih misli, predvsem pa ‘iv orakelj, od katerega lahko zmeraj dobimo brezhiben nasvet. Knjigi so dodani trije kitajski nov~i~i za postavljanje vpra{anj.

7,93 €

18,00 €

15,90 €

^lani kluba Poti do zdravja, naro~niki na revijo Misteriji, imajo 10 % popusta. Vsem ~lanom je ta popust, ob gotovinskem pla~ilu, priznan tudi v trgovini Aurea, BTC hala A.

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 2


LETNIK 16 - [T. 185

december 2008

9

13

Zemlja, ki ~isti zrak

Pot v pranojedstvo

Podnebju prijazna blazinica Biofresh

Na{a prava hrana je pretanjena eteri~na energija

17

25

Energijski vampirizem

Sadje

Zavestni in nezavedni kradljivci na{e vitalne energije

Jemo presno (2)

19

Nastanek ~loveka

Nenavaden spomenik, ki razkriva skrivnosti ~asa

Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise

31

Kri` napoveduje

22

Iluminati – vladarji sveta? Kdo so iluminati in do kod se`e njihov vpliv

23

Alkimist Newton O~e sodobne znanosti se je resno ukvarjal z alkimijo

Pisma bralcev ......................................................................................................... 4 Zanimivosti ................................................................................................................ 6 Dopustite si zdravje ..................................................................................... 15 Prepu{~anje v vodi ....................................................................................... 29 No~ne more ........................................................................................................... 35 @elezo ........................................................................................................................... 37 Aids lahko zajezimo ..................................................................................... 39 Z bioenergijo nad pasovca .................................................................. 41 Biodinamika in sadjarstvo ................................................................... 43 Razbiranja revije Misteriji ..................................................................... 44 Horoskop za december 2008 ............................................................ 45 Nenavadna do`ivetja .................................................................................. 46 Novi knjigi ................................................................................................................ 47 Poti do zdravja ................................................................................................... 48 Prodaja po po{ti ............................................................................................... 49 Oglasi ............................................................................................................................ 53 Nagradna kri`anka 166 ............................................................................. 54

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 3


P ISMA Ilustrirana mese~na revija na robu medicine in drugih znanosti

Misteriji www.misteriji.si Naslov uredni{tva: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 misteriji@misteriji.si Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, Ljubljana Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec joze@misteriji.si Direktorica: Eva Jeseni~nik eva.jesenicnik@zalozba-ara.si Redaktor: Andrej Kikelj andrej@misteriji.si Tehni~no urejanje: Luka Zlatnar luka@misteriji.si

BRALCEV

M ISTERIJI, CIGALETOVA 5, 1000 L JUBLJANA; misteriji@misteriji.si

OGLED PIRAMID

Za Novo leto bom dobil v dar Atlantidski prstan. »Moral« ga bom nositi, da ne bom u‘alil prijateljice. Povejte mi prosim, kako u~inProdaja po po{ti: kuje, da bom vsaj nekaj veTel.: 01/549 17 92; 051/307 777 del o tej, meni {e neznani aratrgovina@siol.com stvari. Tisk: Peter, Kranj Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Prstan je sprejemnik kozmi~Naklada: 8000 izvodov ne energije, nosimo ga z namenom, da nas {~iti, da nam Distribucija: pomaga pri zdravljenju in za Delo prodaja d. d., Ljubljana pove~anje intuicije. V tej {tevilki Misterijev so sodelovali: Atlantidski prstan, pa tudi

Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja v kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naro~nina se pla~uje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni ra~un: 02083-0011412222

4 - DECEMBER 08 -

Za zvestobo reviji Misteriji je ‘reb tokrat naklonil Magic life Izidori @van iz Ljubljane. Vse nove naro~nike v decembru bomo nagradili z Merilcem stresa.

STOJNICA MISTERIJEV V TU[U Tudi v decembru lahko na stojnici Misterijev, ki je v Tu{evem supermarketu v ljubljanskem BTC-ju, vsako soboto brezpla~no dobite kako osebno informacijo od vede‘evalke oziroma vede‘evalca, ob petkih, sobotah in nedeljah pa si lahko na enem mestu ogledate vse knjige in izdelke na{e revije. Vse bo mogo~e tudi kupiti.

V kabini za posvet z vede‘evalko bo prvo soboto (6. decembra) Rina s ciganskimi kartami, drugo soboto (13. decembra) Marko Be{ter z ji d‘ingom, tretjo soboto (20. decembra) Vilma s ciganskimi kartami, ~etrto soboto (27. decembra) pa Darja s ciganskimi kartami.

ATLANTIDSKI PRSTAN

Tajni{tvo, naro~nine in oglasno tr`enje: Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 misteriji@misteriji.si

Jo‘e Vetrovec, Franc Grabrovec, Amedeja Li~en, Andreja Paljevec, Andreja A‘ber, Aleksej Metelko, Alenka Jurkovi~, Neda Fanuko, mag. Bara Hieng, Tatjana Angerer, Matja‘ Kolo{a, Pavel [kofic, Danica Filipovi}, Sa{o Burja, dr. Harold D. Foster, Andrej Kikelj, Meta Vrhunc, Stane Pade‘nik, Janez Korent Naslovnica foto Jo‘e Vetrovec

NAGRADE ZA NARO^NIKE

Navdu{en sem nad bosanskimi piramidami. Ve~ nas je tak{nih in imam predlog. Na pomlad organizirajte ogled piramid s kakim dobrim vodi~em, ki veliko ve o tem. Saj Bosna je vedno lepa in bomo tako videli nekaj novega-starega in do‘iveli vsaj nekaj lepot te de‘ele. Miha, Ljubljana Izlete ‘e organizira neka turisti~na agencija. Se bomo povezali in objavili, kdaj in kako je mogo~e obiskati bosansko dolino piramid.

luxor plo{~ica in atlantidski kri‘, so izjemni sprejemniki in na podlagi mnogih pri~evanj je mogo~e re~i, da celo prepre~ujejo avtomobilske in druge nesre~e ter da se z njim zavarujemo tudi pred feti{i, prekletstvi, pred ~love{ko napadalnostjo in {kodo‘eljnostjo. Pripisujejo mu zdravilno mo~; organizmu pomaga ponovno vzpostaviti ugodno delujo~e energetske tokove, s ~imer izbolj{a celotno delovanje orga-

REFLEKSOTERAPIJA – DAN ODPRTIH VRAT V petek, 12. decembra ob 10. uri dopoldne Sekcija refleksoterapevtov pod okriljem Podjetni{ko trgovske zbornice organizira 7. dan odprtih vrat v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimi~evi 13. Tema leto{njega sre~anja, ki nosi naslov ODNOS DO TELESA, bo obravnavana z razli~nih terapevtskih vidikov, ki jih bodo predstavili predavatelji in izvajalci. Obenem bomo obele‘ili 20-letnico delovanja joga dru{tev v Sloveniji. Vabljeni. Ve~ informacij: 01/58 98 312 30

1 21:41

2

3

4

5 22:24

6

7

8

nizma. ^e ga nosimo na palcu, {e posebno ugodno vpliva na dihalne organe, na kazalcu na ‘iv~ni sistem in vitalnost, na sredincu na kosti, na prstancu na genitalije, srce, prebavila, simpati~no in parasimpati~no ‘iv~evje, na mezincu pa na krvni obtok. Na splo{no velja, da na desni roki pomaga pri re{evanju problemov, na levi pa pri pridobivanju dobrin.

POSMRTNI STIKI Pozdravljeni! Pravkar sem pri{la do konca knjige SRE^ANJA Z DU[AMI in na koncu vsa navdu{ena zagledam naslov, kamor lahko napi{em svoje posmrtne stike! Februarja 2008 mi je umrla babica, na katero sem bila zelo navezana. Imeli sva dogovor, da me bo po smrti pri{la obiskat, ~e se 9 12:27

10

11

12 17:37

13


P ISMA

BRALCEV

vaza na mizi. Mislim, da je ta{~a opozorila nase in ‘elela nekaj povedati, vendar je sporo~ilo telepatsko sprejel le moj sin. Lep pozdrav in veliko uspeha pri nastajanju knjige! Brigita, Ig Zahvaljujemo se za prispevek Brigiti in vsem drugim bralcem, ki so nam poslali svoja resni~na do‘ivetja o posmrtnih stikih s svojci in znanci.

SLIKA ZA NARO^NIKA Med novimi naro~niki na revijo Misteriji bomo tudi ta mesec iz‘rebali sre~ne‘a, ki bo dobil za nagrado miniaturno sliko, original v tempera tehniki avtorja Vlada Pare‘nika iz Mozirja. Prej{nji mesec je nagrada pripadla Jo`ici Lovec iz Lo~. ^estitamo!

SODELUJTE PRI USTVARJANJU KNJIGE O POSMRTNIH STIKIH! V zalo‘bi ARA pripravljamo knjigo o posmrtnih komunikacijah, ki so se zgodile pri nas. ^e ste tudi vi imeli posmrtne stike, ki so vam pomagali na va{i ‘ivljenjski poti, lahko pomagate tudi mnogim drugim, ~e nam svojo izku{njo zaupate za objavo v knjigi. Prelijte jo na papir ali vtipkajte v ra~unalnik ter nam jo po{ljite po elektronski ali navadni po{ti. Opi{ite svoje do‘ivetje s ~im ve~ podrobnostmi. Pripi{ite {e svoje ime, naslov in telefonsko {tevilko. Tako bomo lahko z vami stopili v stik, ~e bo va{e pri~evanje izbrano za objavo v knjigi. Zaradi spo{tovanja zasebnosti bodo v knjigi spremenjena vsa imena pri~evalcev in preminulih svojcev. Pi{ite nam na: p-k@zalozba-ara.si ali ARA, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana (s pripisom »za Posmrtne komunikacije«)

Slika, ki jo bo prejel nagrajeni novi naro~nik na revijo Misteriji

ne bi uspela posloviti od nje. Babico so v bolnici o‘iveli, potem je pri{la domov in sem jo {la obiskat. Na smrtni postelji sva se {alili in celo peli njene najljub{e popevke, potem pa sem jo vpra{ala, ali je pripravljena oditi (verjamem v posmrtno ‘ivljenje) in mi je mirno odgovorila, da je. Za‘elela sem ji sre~no pot in pozdravili sva se. Domov sem od{la pomirjena, vedo~, da se bova {e videli. Zve~er je umrla, vsi so jokali, meni pa je odleglo, vendar tega nisem nikomur povedala, ker bi me imeli za noro. Na dan pogreba sem se ulegla v posteljo in za~utila prijetno toploto, ki se je {irila od prstov nog navzgor po telesu in izpuhtela pri glavi. ^esa takega nisem {e nikoli za~utila in intuitivno sem vedela, da je babica, ~eprav se ni prikazala. Bilo mi je nepo14

15 22:37

16

17

18

pisno lepo in ~utila sem spokojnost. Drug dogodek se je zgodil pred dvema letoma, ko je za rakom preminula moja ta{~a, s katero se nisva preve~ razumeli, vendar sem {ele po njeni smrti ugotovila, da je bila zelo dobra in ljube~a ‘enska. Nekaj mesecev po pogrebu sem pospravljala in umaknila ta{~ino sliko z omare. Potem sem v stekleno posodo postavila ro‘e in naredila aran‘ma. Steklena posoda je bila zelo masivna in debela. Postavila sem jo na mizo kot okras in pozabila nanjo, dokler ni ~ez nekaj minut po~ila na tiso~ del~kov, vendar se ni razsula. Moj sin, ki je bil na babico zelo navezan, je rekel, naj postavimo sliko nazaj, pa bo vse v redu. Postavila sem sliko nazaj in ~ez kak{en dan se je na enak na~in razbila {e ena manj{a 19 11:30

20

21

22

23 10:00

24

25

26

27

28

PISMA

BRALCEV

Naro~ite Misterije Misterije!

Kot je storilo ‘e nekaj tiso~ ljudi. Povsem enostavno: Pokli~ite 01/231 93 60 in od naslednjega meseca vam bo pismono{a ‘e dva dni pred prihodom revije na kioske prinesel Misterije na va{ dom.

To pa {e ni vse! Kot naro~nik boste brezpla~no dobili klubsko kartico z va{im imenom, da boste lahko kupovali in uporabljali vrsto storitev vsaj 10 odstotkov ceneje. Misteriji so, ~eprav vam jih prinesemo domov, za naro~nika 10 oziroma 15 odstotkov cenej{i. Letno ali polletno naro~nino (45,90 oziroma 24,30 €) pla~ate {ele ko dobite polo‘nico. Tudi kadar revijo naro~ite za darilo svojcu ali prijatelju. In {e ve~, obdarovancu po{ljemo ne le revijo, marve~ tudi ~estitko v va{em imenu.

In ne le to! Ko naro~ite Misterije, boste prejeli darilo, Merilec stresa.

Pa tudi to {e ni vse! Kot naro~nik boste lahko uveljavljali posebne akcijske popuste, ki znesejo tudi do 20 odstotkov.

In {e kaj dobrega se vam lahko zgodi, ko pokli~ete 01/231 93 60 in postanete naro~nik revije, ki je med nami ‘e petnajst let.

29

30

31

1

2

16:15

13:22

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 5


Z ANIMIVOSTI

STARODAVNI ODVISNIKI?

@ENSKI MO@GANI SO HITREJ[I

SPANJE POVEZANO Z BOLEZNIMI?

K

Foto splet

oliko spanca resni~no potrebujete? Verjetno veliko manj, kot mislite, pravijo strokovnjaki. Seveda je dober spanec bistven za zdravje, a predolgo spanje lahko vpliva na razne zdravstvene te‘ave, kot so diabetes, debelost, glavobol, bole~ine v hrbtu, depresija, bolezni srca in celo smrt. Ve~ kot 9 ur spanja ali manj kot 5 ur na no~ pove~a mo‘nost diabetesa za 50 %. ^e spimo 9 ali 10 ur, imamo 21 % ve~jo mo‘nost, da v roku {estih let postanemo veliko obilnej{i. Dolgo spanje lahko povzro~i tudi glavobole in bole~ine v hrbtu. Ugotovili so, da 15 % ljudi, ki trpijo zaradi depresije, predolgo spi, kar lahko te‘ave {e pove~a. @enske, ki spijo 9 do 11 ur, so kar za 38 % bolj nagnjene h koronarnim boleznim srca. Ve~ {tudij pa je celo pokazalo na ve~jo smrtnost pri ljudeh, ki spijo 9 ur ali ve~. Mnenje strokovnjakov je, da je idealno trajanje spanca sedem do sedem in pol ur. D

MISTERIJI GOSTUJEJO NA SPLETU! Obi{~ite nas na portalu

misteriji.webslovenia.com kjer pripravljamo celoten arhiv ~lankov revije Misteriji.

Na www.webslovenia.com ozave{~amo in organiziramo brezpla~na predavanja ter delavnice s podro~ja uporabe vode in kakovosti ‘ivljenja. Nudimo brezpla~na testiranja kakovosti vode, strokovno razlago izmerjenih parametrov ter brezpla~en pregled aure udele‘encev in vode s pomo~jo kirilianove kamere. Naro~nikom revije Misteriji nudimo ugodnosti pri izdelkih in storitvah. Pi{ite nam za va{e ‘elje.

6 - DECEMBER 08 -

R

aziskovalci so dognali, da imajo mo{ki mo‘gani druga~no strukturo in povezave kot ‘enski. Pokazalo se je, da so mo{ki bolj sposobni pri nalogah, ki vklju~ujejo orientacijo predmetov v prostoru, medtem ko so se ‘enske bolje odrezale na jezikovnih testih. Znanstveniki sicer ‘e nekaj ~asa vedo, da so mo{ki mo‘gani razli~ni od ‘enskih, a do sedaj so poznali le razlike pri dojemanju seksa in hranjenju. Ugotovili so, da imajo mo{ki mo‘gani 6,5-krat ve~ sive snovi (aktivni nevroni) od ‘enskih, medtem ko imajo ‘enski okoli 10-krat ve~ bele snovi (povezava med nevroni), kar pomeni, da ‘enski mo‘gani delajo hitreje kot mo{ki. Vendarle pa je povpre~en IQ enak pri ‘enskah in mo{kih. D

Foto splet

Foto splet

tarodavni predniki Inkov so, kot je pokazala zadnja analiza las neke odrasle mumije iz ~asa med 800 in 1200 na{ega {tetja, u`ivali halucinogene droge. Poleg mumije so na{li tudi dovr{en pripomo~ek za snifanje. V ostankih las dojen~ka, ki so ga na{li zraven omenjene mumije, so tudi odkrili enako snov. Ker je nemogo~e, da bi bil ‘e sam odvisnik, znanstveniki predvidevajo, da je droga pri{la v otroka skozi dojenje. Ni izklju~eno, da so droge uporabljali tudi v terapevtske namene. @e dolgo se govori, da so starodavni prebivalci Ju‘ne Amerike uporabljali psihoaktivne droge, saj so na to namigovale razli~ne najdbe poleg mumij, a zdaj imamo tudi konkreten dokaz, da je bilo temu res tako. D

STRELJAL NA NLP

S

edeminsedemdeset letni ameri{ki pilot Milton Torres je po ve~ kot 30-tih letih z olaj{anjem razkril skrivnost, ki jo je vsa ta leta skrbno varoval. Maja 1957 je dobil ukaz, da poleti in strmoglavi NLP. S {e enim pilotom sta poletela oboro‘ena z dvema ducatoma smrtonosnih raket. Ko je za~el streljati na NLP, je ta nemudoma mo~no pospe{il in izginil (tudi z radarja). Naslednji dan ga je obiskal neznan mo{ki in mu dejal, naj o dogodku mol~i. David Clarke, strokovnjak za NLP-je, pravi, da je bil Torres po vsej verjetnosti poskusni zajec tajnega ameri{kega projekta za nekak{no elektronsko vojskovanje. V isti sapi pa je dodal, da je sicer povsem mogo~e, da je tudi v resnici videl NLP. D

MOBITEL IN KO@NI IZPU[^AJI

S

trokovnjaki iz Britanskega zdru‘enja dermatologov sprva niso znali pojasniti izpu{~aje na u{esih in licih, potem pa so pri{li do sklepa, da je to lahko samo alergi~na reakcija na mno‘i~no uporabo mobilnih telefonov. Nikelj, ki ga vsebujejo nekatera ohi{ja mobilnih telefonov, povzro~i bla‘jo alergijo na uporabnikovem u{esu, licu ali celo prstih. Nikelj, ki ga najdemo tudi v raznih drugih izdelkih, kot je na primer nakit, je po besedah nekaterih strokovnjakov ena najbolj alergenih snovi. D

Foto splet

S


Z ANIMIVOSTI SAMOPOMO^

Med resni~nostjo in domi{ljijo

VISOK KRVNI TLAK

Kitajsko pero in knji‘ico navodil, oboje je lahko tudi darilo, naro~ite: aratrgovina@siol.net ali 01/549 17 92.

MIKRO^IP NA[ VSAKDANJI

H

i{ni ljubljen~ki imajo za u{esi ~ipe, ki jih uvaja zastonjkarska dr‘avna akcija, da jih – zmedene zaradi hormonov, nepredvidljivih prometnih razmer ali na{e {lamparije – prijazni najditelji la‘je vrnejo v tople doma~e objeme. Ka‘e, da bomo kmalu vsi postali sre~ni lastniki male podko‘ne kapsule, s katero bomo pomahali pred ~italcem in potovali, kupovali in podpisovali, kolikor nam po‘eli srce in dovoli ban~ni ra~un, saj ‘e imamo ~ipirane osebne dokumente, telefone, avtomobile in celo malce dra‘je ~evlje. Licencirani VeriChip v velikosti ri‘evega zrna, izdelan v Applied Digital Solutions, ki ima za sabo bogato kariero ~ipiranja ‘ivali, je nesporni kralj. Vsebuje identifikacijsko {tevilko oziroma kodo, elektromagnetno tuljavo za prenos podatkov in kondenzator, vse pa je spravljeno v silikonskem ovoju, kompatibilnim s ~love{kim tkivom in pripravljeno za od~itavanje z razdalje do dobrega metra. Ko RFID (radijsko identifikacijski ~italec) odda signal, antena v ~ipu uporabi njegovo energijo, da po{lje svoje podatke. Ima neomejen rok trajanja, saj ne potrebuje baterije. Z njim so opremljeni {tevilni ameri{ki vojaki, te‘ki bolniki in VIP obiskovalci diskotek v [paniji in na [kotskem, z uvedbo za svoje stranke pa se spogledujejo tudi zavarovalnice. Po testiranju na ogromnem {tevilu prostovoljcev in dobrosr~ni brezpla~ni monta‘i otro{ke razli~ice Hugs v milijon novorojen~kov v letu 2007 je pri{el ~as, da podjetje razgrne tan~ice tajnosti, za‘ene ogromno propagandno ma{inerijo in svojo ponudbo izstreli na prosti trg. Direktor Harvardske medicinske fakultete dr. Halamka si ga je vstavil sam in ima polna usta hvale, isto~asno pa zatrjuje, da ni na pla~ilni listi podjetij, povezanih z ADS. Poskusimo pozabiti, koliko denarja se vrti v projektu, ki ga izdatno podpirajo vlade, saj jim laj{a sledenje kriminalcev in opore~nikov (kolumbijski predsednik Uribe je ‘e lobiral pri ameri{kem senatorju Sessionsu za ~ipiranje sezonskih delavcev), pa tudi mo‘ne negativne odzive organizma na tujek in moralnost uporabe, s katero oklestimo svobodo posameznika. Kaj je dobra plat sledenja? Mamice v Postopek vstavljanja je hiter in preprost. ameri{kih reklamnih film~kih vriskajo od zadovoljstva, ker lahko skrb za svoje potomce podelijo z mogo~nim velikim bratom. Ugrabiteljem in pedofilom je odzvonilo, pravijo. Pa jim je res? ^e se radi navdu{ujete nad novitetami, pomislite, kaj lahko zadr‘i sprevr‘enca, ki je sposoben ugrabiti otroka, da mu ne izre‘e VeriChipa, ali ga zabri{e z roko vred v prvo kanto za smeti? Pri ‘ivalih se pojavljajo tumorji, vezani Amedeja na mesto vsadka. Foto splet

S stimuliranjem akupunkturnih to~k si lahko pomagamo zmanj{ati previsok krvni tlak. Namesto da bi v to~ke zabodli iglice, jih lahko stimuliramo s posebnim kitajskim elektri~nim peresom. Tega imamo lahko vedno s seboj.

D

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 7


KOZMOBIOLO[KI KOLEDAR

Z ANIMIVOSTI

ZA NARAVNO NA^RTOVANJE ROJSTEV IN DOLO^ANJE SPOLA NOVOROJEN^KA

ALI SE BO MIZA VRTELA?

ZA DECEMBER/JANUAR 2008/9

Pet 26.12. Sob 27.12.

Sob 29.11.

27.11.08 ob 17:55

Ned 30.11.

HI[O DALA NA POL

Sre 31.12.

Tor 02.12.

01.12.08 ob 21:42

^et 04.12.

^et 01.01.

31.12.08 Pet 02.01. ob 16:16 Sob 03.01.

Pet 05.12.

Ned 04.01.

Sob 06.12. Ned 07.12.

27.12.08

Pon 29.12. ob 13:22 Tor 30.12.

Pon 01.12.

Sre 03.12.

Ned 28.12.

05.12.08 ob 22:26

Pon 05.01. Tor 06.01.

04.01.09 ob 12:56

Pon 08.12. Sre 07.01.

Tor 09.12. Sre 10.12. ^et 11.12.

^et 08.01.

09.12.08 ob 12:29

VESOLJSKI PARFUM

Ned 11.01.

Sob 13.12.

12.12.08 ob 17:37

Pon 12.01. 11.01.09 ob 04:27 Tor 13.01.

Pon 15.12. Sre 14.01. Tor 16.12. Sre 17.12.

15.12.08 ob 22:36

^et 18.12.

Ned 21.12.

^et 15.01.

Sre 21.01.

Tor 23.12.

^et 22.01.

^et 25.12.

23.12.08 ob 10:00

Pet 26.12. Sob 27.12. Ned 28.12. pun~ka

Pet 23.01.

22.01.09

Sob 24.01. ob 05:27 Ned 25.01.

27.12.08 ob 13:22

fantek

8 - DECEMBER 08 -

RASTLINA, KI PI[E BLOG

A

Pon 19.01. 18.01.09 Tor 20.01. ob 03:47

Pon 22.12.

Sre 24.12.

ritanski kemik Steven Pearce je dobil naro~ilo od NASE, naj ustvari vonj po vesolju, da bi lahko astronavtom nudili {e bolj realisti~ne pogoje pri urjenju in pripravah za vesoljske ekspedicije. Po Pearceovih besedah naj bi vesolje di{alo po ocvrtem zrezku in vro~i kovini. Tako so vsaj rekli astronavti, ki so bili zunaj vesoljske postaje in so med sla~enjem skafandrov zaznali omenjene vonje. ^e bo vesoljski parfum na voljo tudi navadnim smrtnikom, {e ni znano. D

14.01.09

Ned 18.01.

19.12.08 ob 11:29

B

Pet 16.01. ob 11:25 Sob 17.01.

Pet 19.12. Sob 20.12.

ek kambo{ki par je, da bi se izognil lo~itvenemu procesu, dobesedno pre‘agal hi{o na dva dela. Zakonca Rim, Moeun in Nhanh, sta bila poro~ena skoraj {tirideset let, nato pa sta se po hudem prepiru odlo~ila, da se bosta izognila dolgotrajnemu in dragemu procesu lo~itve in sta zadevo re{ila sama. Hi{o sta pre‘agala na dva dela, dvori{~e pa razdelila na {tiri dele; en del za Moeuna, eden za Nhanh in dva za oba otroka. Polovica hi{e je tako ostala v provinci Prey Veng, okoli 90 km od glavnega mesta, druga polovica pa je na neznani lokaciji. D

Sob 10.01.

Pet 12.12.

Ned 14.12.

07.01.09 Pet 09.01. ob 23:43

N

Foto splet

Pet 28.11.

26.01.09

Pon 26.01. ob 08:56 Tor 27.01.

li so rastline sposobne ~utenja ali ne, je ‘e dolgo vpra{anje, okoli katerega se kre{ejo iskre. Kakor se sli{i nenavadno, pa vendar je resni~no, v kavarni blizu Tokia na Japonskem namre~ obstaja rastlina, ki pi{e blog o svojih ob~utkih. Gre za delo nekega univerzitetnega in‘enirja, ki je na rastlino po imenu Midori-san priklju~il senzor, ki bele‘i bioelektri~ne signale. Ra~unalnik jih nato pretvori v tekst, ki se izpisuje na internetni strani v obliki bloga. Tako je pred kratkim na primer zapisala: »Danes je bilo obla~no. Bil je mrzel dan.« D

Foto splet

Sre 26.11. ^et 27.11.

P

rej{nji mesec nam mize v vasi Podlipa ni uspelo zavrteti. Zakaj? Gostilni~ar Janez Jurca, ki je mizo postavil v svoji gostilni, meni, da se je zbralo premalo ljudi. Da mora biti ob mizi ve~ kot deset ljudi. Pa nas ni bilo toliko. Plo{~a, ki jo je mo~ pognati le tako, da nanjo polo‘imo dlani in ob vrte~i stopamo okrog nje, tehta ve~ kot dvajset kilogramov. In bomo poskusili znova. Vabimo vas, da mizo, oziroma njeno plo{~o, ki je polo‘ena na obod vedra, skupaj zavrtimo v gostilni v vasi Podlipa pri Vrhniki: drugi ~etrtek ta mesec, to je 11. decembra ob 18. uri. D Foto L. Z.

S tem koledarjem dolo~amo dneve velike verjetnosti zanositve in spol novorojen~ka. Uporabljamo ga s knji`ico Kozmobiolo{ki koledar, ki jo lahko naro~ite na 01/549 17 92. Navodila za uporabo koledarja so v 176. in 177. {tevilki Misterijev v ~lankih »Sami dolo~imo spol otroka« in »Dolo~anje (ne)plodnih dni«. Osnovne izra~une lahko izdelate tudi sami na http://lunarium.co.uk/jonas.php


PRANOJEDSTVO

Na{a prava hrana je pretanjena eteri~na energija

Pot v pranojedstvo I

ngrid Dolgan* iz Dutovelj je pred ^e nimamo petimi leti tri tedne ‘ivela »na prani«, torej le od pretanjene eteri~ne prave energije. Med postopkom pranojedstpovezave, va prvih sedem dni ni ne jedla ne pila. Potem je pre{la na razred~ene sokove. lahko umremo. »To mi je odprlo vrata v svet brezmejne radosti, bla‘enosti in svetlobe, v katerem zaradi povezanosti z bo‘anskim izvorom ni ve~ ob~utka lo~enosti,« pravi. V svet pranojedstva, na Zemlji naj bi le od prane ‘ivelo kakih {tirideset tiso~ ljudi, se vra~a vsak mesec kot sodelavka Marjana Viden{ka pri vodenju skupinskih desetdnevnih postenj na Mostu na So~i. Je presnojedka in jé vse manj in manj: »Nisem {e ~isti pranojedec, ker morda {e ne zmorem ali {e nisem raz~istila dolo~enih stvari in nimam {e stoodstotne povezave, da bi me svetloba popolnoma hranila.« Pri tem je zdrava, ima dovolj energije in vzdr‘uje, kot pravi, programirano te‘o petin{tiridesetih kilogramov. Na popolno pranojedstvo bo pre{la, ko bo zmogla dovolj dvigniti vibracije svojega telesa. Zakaj bi bili pranojedka? K pranojedstvu me vle~e, ker sem izkusila del~ek tega in spoznala, da je ‘iveti od prane mogo~e. Za kraj{i ~as sem ob~utila energetsko povezanost, imela sem jasne misli in videnje. Bilo je ~udovito. Zaznava na prani je ~isto druga~na kot ob obi~ajni hrani. Vidim, da je ono resnica, vendar ‘ivim v tem materialnem svetu. [e vedno malo lovim ravnovesje med enim in drugim, v~asih najdem ravnote‘je, pa ga spet zgubim. To je proces. ^utim, da moram malo ve~ delati na tem, da se za{~itim pred grobimi energijami.

Pranojedci se pogosto umaknejo v naravo, stran od ljudi … Zelo pogosto. Ampak mislim, da ni smisel duhovnosti, da se umaknemo. Delovati moramo v okolju, v katerem ‘ivimo. Zame ima duhovnost smisel edinole, ~e je uporabna v tem svetu. Sicer, se mi zdi, nima smisla. ^e jo ima{ samo zase, se sprevr‘e v sebi~nost. V naravi pranojedstva ni te‘ko vzdr‘evati, a tam ne koristimo nikomur.

Foto A. Paljevec

Kaj je namen 21-dnevnega procesa? Klju~no je spoznanje, da nam je dana svobodna izbira glede hranjenja, da prese‘emo omejujo~e prepri~anje, da za pre‘ivetje moramo jesti. Namen 21-dnevnega procesa ni jesti ali ne jesti. To je samo stranski proizvod, ~e se tako odlo~imo. Ne hrani nas namre~ hrana, temve~ bolj pretanjena eteri~na energija, saj smo energijska bitja – du{e, ki do‘ivljajo izkustvo ~loveka.

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 9


P OT

V PRANOJEDSTVO

~ustvenega telesa. Najbolje je, da enaindvajsetdnevni proces na prani delamo sami, ker je to proces popolnega zaupanja. ^e koga potrebujemo, pomeni, da ‘e ne zaupamo popolnoma. Povsem sem zaupala in nisem niti pomislila, da bi lahko bilo kaj narobe. Proces sem naredila v stanovanju. Odklopila sem se od sveta, izklju~ila telefon in stavila vse svoje ‘ivljenje na teh 21 dni.

od ‘alosti do bla‘enosti. V procesu si sam s seboj, ne more{ nikamor pobegniti. V tem svetu lahko sicer pobegnemo in se zamotimo na {tevilne na~ine. V~asih je bilo zelo te‘ko, v~asih zelo lepo, ob~utila sem tudi bla‘enost. V fizi~nem svetu se po~utimo osamljene tudi ~e smo fizi~no v dru‘bi z nekom. Na tej vi{ji vibraciji pa nisi sam. Vse je povezano. Energijsko se spoji{ z vesoljem.

Prvih sedem dni v procesu niste pili, ste bili mo~no ‘ejni? Zaradi intenzivnega ~i{~enja sem imela glavobole, obhajale so me slabosti in trganja po mi{icah in sklepih. ^e bi bila prej ~ista, bi bilo super. To je nekaj bo‘anskega, ~udovitega. Ne obstaja ve~ ni~esar drugega, samo povezanost z bo‘anskim izvorom. Takrat dobi{ eteri~no infuzijo. ^e bi prej pre~istila telo, ne bi bilo nobenih te‘av. Nekateri ‘e pred procesom pre~istijo ~revesje in nekaj ~asa prej u‘ivajo samo teko~ine. Jaz sem bila prej »~istun«, potem pa sem svoje fizi~no vozilo »zapacala« in iz tega {la neposredno v proces, zato sem imela te‘ave. Bila sem seveda tudi ‘ejna, usta lahko samo izpira{ s teko~ino, a je ne sme{ pogoltniti. Po sedmih dneh sem za~enjala po~asi piti, eno ~etrtino soka, razred~enega s tri ~etrtine vode. Pila sem po~asi. Imela sem zasu{eno grlo, te‘ko sem po‘irala. Zanimivo je, da sem pogosto hodila na vodo. Od kod vsa ta teko~ina? Vode takrat ne dobivamo iz vode, ampak jo ~rpamo iz zraka. Da razumem delovanje telesa, vedno pogledam, kaj se dogaja v naravi. Pri izgorevanju se ustvarja vlaga. V telesu med postenjem izgoreva trda snov in pri tem nastaja para, vlaga, ki se ~isti preko ledvic. Med procesom sem imela napade vro~ine ali pa sem ob~utila hlad. Po sedmih dneh, ko se vse skuri, mi je postalo hladno.

In spanje? Potrebovala sem {tiri ure spanja.

Foto J. Vetrovec

Kdaj ste opravili »21-dnevni proces na prani«? Pred petimi leti sem {la za eno leto ‘ivet v Zagreb. Delala sem v vegetarijanski restavraciji pri gibanju za razvoj zavesti Hare Kri{na, kjer smo pripravljali hrano in jo dostavljali na dom. Bila je zelo dobra izku{nja, s pripravo prasadama ali posve~ene hrane. Njihova hrana je mastna, sladka, mle~na. Ampak njihov duhovni guru Prabhupada omenja v knjigah, da je za duhovno napredovanje presna hrana zelo dobra. A ~e ljudem govori{ o presni hrani, bodo vsi u{li. Zato je pri prehodu z mesne na vegetarijansko hrano precej mastne, sladke, za~injene hrane, da imajo ljudje {e vedno »cucelj«, ki jim pomaga. Navezanost na hrano je danes ogromna. Ko sem v tistem obdobju za~ela me{ati razli~no hrano, sem postala lena, um mi ni ve~ jasno deloval, zato sem se v trenutku odlo~ila, da grem na proces. Pred tem sem hodila na meditacije k Damirju Modri}u, ki je tudi prestal 21-dnevni proces na prani. Pri njem sem se seznanila z reprogramiranjem fizi~nega, umskega in

10 - DECEMBER 08 -

So se ~istila tudi ~ustva in um? Razpolo‘enja zelo nihajo,

Kako ste pre‘ivljali dneve? Meditirala sem, hodila, gledala z okna … Bilo je vsega, od joka do vpra{anj, kaj sploh po~nem. Povezovala sem se tudi z vnebovzetimi mojstri in se pogovarjala z njimi. Ne vem, ali je bilo to resni~no ali plod uma. S Prabhupado sem se pogovarjala in hodila sva skupaj na sprehode. Na jutranjih sprehodih sem se mu izpovedovala kot o~etu. Pred procesom sem bila zelo predana bhakti jogi, potem pa me je pot spet vodila v materialni svet. Morala sem si najti zaposlitev in takrat sem duhovnost in mantre malo odrinila na stran. Naslednji korak je bil vklju~iti duhovna spoznanja v ta svet. To mi doslej kar dobro uspeva. Tudi z delom pri Marjanu Viden{ku, kjer vodim razgibavanje, jogo, meditacije … Ste do‘ivljali kaj posebnega? Dogaja se mi telepatija, povezujem se z ljudmi, s katerimi sem na isti valovni dol‘ini. Da denimo na nekoga pomislim in me ta pokli~e. ^ude‘i se dogajajo, ~e jim da{ prilo‘nost oziroma si jih ‘eli{. ^e pa ti niso pomembni, se ti ne dogajajo. Ne vidim nobenega smisla v tem, da bi denimo levitirala ali kaj podobnega. V ~em je smisel tega po~etja? Dolgo ~asa nisem videla smisla v ni~emer, spra{evala sem se, zakaj sploh obstajam, ~emu koristim. Potem sem {la v meditacijo in sem dobila odgovor glede svojega poslanstva: pomagati ljudem z nasmehom, pogledom, dotikom. Ampak ljudje ho~emo vedno nekaj materialnega, vedeti konkretno, kaj naj delamo.


P OT

Kako vzpostavljate povezavo z bo‘anskim izvorom? Najve~ uporabljam meditacijo s svetlobo za pre~i{~enje. To je meditacija s Saint Germainovim vijoli~nim plamenom, z roza plamenom bo‘anske ljubezni, modrim plamenom bo‘anske modrosti. Zakaj ljudje po 21-dnevnem procesu prenehajo s pranojedstvom? Delovati za~ne ~ustveno telo. Ljudje, ki ne predelajo ~ustvene prtljage, ve~inoma ne zdr‘ijo ‘ivljenja na prani. Pri tem procesu to postane {e bolj jasno. Vsa pretirana ~ustva, pozitivna in negativna, {e niso radost. Edino, kar {teje, je notranja radost. To je zame merilo. Ko si v radosti, bla‘enosti, pomeni, da si na pravi poti. ^im pa so nihanja, nas ‘e premetava. Zakaj ~ustva jedo hrano? @e majhnemu dojen~ku, ki zajo~e, mama ponudi prsi ali cucelj. Ampak ni nujno, da on takrat potrebuje snov. Lahko da rabi ljubezen, pa je ne dobi. Ko se nam v odrasli dobi javlja lakota po ljubezni, se zatekamo k »papanju«. Da ne bo pomote; ne gre za ljubezen, ki ti jo da ~lovek. Gre za univerzalno, bo‘ansko ljubezen. Te

primanjkuje, ker smo se od nje lo~ili in z njo pretrgali stik.

sadjem. Pri normalni prehrani je seveda treba zau‘iti dva ali tri litre teko~ine na dan, da spere {kodljive snovi. V telesu poteka zgorevanje, pri tem nastaneta vlaga in pepel. Pepel moramo sprati ven, sicer se nalaga v sklepih in na drugih mestih. Zato je priporo~ljivo toliko piti. Pri sadni hrani pa tega ni treba.

Kako do‘ivljate bo‘ansko ljubezen? Meni je najbli‘ja predstava boga kot osebe, ki sem jo dobila pri gibanju za razvoj zavesti Hare Kri{na. [e preden sem pri{la k njim, sem ~utila, da je to oseba na vi{ji vibraciji, ki je ne vidimo. Univerzum vodi ena oseba, ki je na drugih vibracijah. Zame to ni vera. Ne gre za verjeti, ampak za vedeti.

Nikoli ne pijete vode ali ~aja? O, da. Ob~asno. Ste imeli kake te‘ave zaradi pranojedstva? Imam uni~eno zobno sklenino, morda zaradi sadne kisline. Imela sem tudi neko obdobje, ko sem jedla jabolka zve~er in pono~i. Ko si na prani, potrebuje{ manj spanja, zadostujejo tri do {tiri ure. In potem sem se zbujala in segla po jabolku. Jasno, spet mi je manjkal cucelj. Mislim, da je to zaradi tega, ~eprav ne nujno. Lahko bi imela v redu zobe, ~e bi jih prej redno popravljala.

Imate {e kak{nega prijatelja, prijateljico, ki je tudi pranojedec in vam daje podporo? Imam kolegico v Zagrebu, ki je {la skozi proces presnojedstva. @ivi samo na teko~inah, sokovih. Je stomatologinja in normalno opravlja svoje delo. Je zelo suha. Kaj se zgodi, ~e po dalj{em obdobju prekinemo s pranojedstvom? Vse je odvisno od stanja uma. Tudi bole~ine, ki jih potem do‘ivimo, izhajajo iz uma. ^e moja zagreb{ka prijateljica nekaj malega poje, dva dni oble‘i v postelji. To je psihi~no pogojeno, ker pri~akuje, da bo po hranjenju zbolela. V~asih tudi mene kaj popade in pojem ogromne koli~ine sladoleda. A ni ni~ narobe. Vem, da mi ne more biti ni~. Veliko ljudem, ki gredo skozi ta proces, prija sladoled, kot da je neka la‘ja hrana. Katero hrano jeste? Sadje. Najbolj rada pa imam jabolka. Ko jem jabolka, se po~utim ~udovito. Pojem kilogram do dva jabolk na dan. Zdaj tudi ‘e manj. Jem tudi krhlje. V~asih mi namre~ manjka grizljanja in zato ‘ve~im krhlje. Ob~asno u‘ivam tudi ore{~ke in semena. Ko si enkrat v procesu pranojedstva, ti vsebnost hrane ni~ ne pomeni. Ne ukvarjam se ne z vitamini niti z minerali, ne s tem, ali je hrana bio ali ne. Kadar te hrani svetloba, te hrani pa~ svetloba. Hrano jemljem kot »cucelj« (dudo), ne pa da mi ona nekaj daje. Raje imam seveda doma~a jabolka, ker imajo bolj{i okus. Ampak na~eloma se s tem ne obremenjujem. Kaj pijete? Teko~ine ne potrebujem, vodo dobim s

Vas pozimi kaj bolj zebe? Zebe pa me. Pogrejem se z obleko. Dobro bi bilo ‘iveti tik ob morju, potem je la‘je. ^eprav sem brala, da gredo ljudje delat proces tudi v hribe. Te‘ava je spet v tem, kako programiramo telo, da organizem ne prejema toplote od hrane, ampak od svetlobe.

Foto J. Vetrovec

Lahko delamo karkoli, saj sámo delo ni pomembno, bolj pomembna je pravzaprav energija, ki jo oddajamo v svet. Svoje poslanstvo ‘e vklju~ujem v delovanje. Kako nadzirate te‘o? Pri pranojedstvu je pomembno stabilizirati te‘o, ker sicer te‘a pada. To dose‘emo s programiranjem telesnega elementala, da ohrani dolo~eno te‘o ne glede na to, ali jemo ali ne jemo, ali spimo ali ne spimo, ali meditiramo ali ne meditiramo. Jasmuheen, ki ‘e trinajst let ‘ivi od prane, je to uspelo. Vnebovzeti mojstri so ji v meditaciji rekli, naj ustali svojo te‘o, sicer bo slab zgled za pranojedstvo. Obsojali so jo tudi, da spodbuja anoreksi~nost. Med anoreksijo in pranojedstvom je majhna lo~nica, hkrati pa velika, kajti anoreksija pomeni ne ljubiti samega sebe, pranojedstvo pa je povezava in ljubezen ter preklop iz materialnega sveta na vi{je vibracije. In ~e te povezave nimamo, lahko zares umremo.

V PRANOJEDSTVO

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 11


POT

REVIJA VZAJEMNOST PREDSTAVLJA Pooblastilo za ra~un Bralec Vzajemnosti in njegova ‘ena imata vsak svoj ban~ni ra~un, hkrati pa sta drug drugega pooblastila za razpolaganje s partnerjevim ra~unom. Bralca zanima, ali sme zakonec tudi po smrti imetnika ra~una razpolagati z denarjem, ki je na ra~unu umrlega zakonca, in ali so predmet zapu{~ine tudi sredstva, ki so na tem ra~unu. Odgovor pravnega svetovalca: Predmet zapu{~ine je vse, kar je bilo last umrlega na dan njegove smrti: nepremi~nine, premi~nine, denarna sredstva, delnice, to~ke vzajemnih skladov in tako dalje. Ker je predmet zapu{~ine vse premo‘enje zapustnika, je z dnevom njegove smrti prepovedano razpolagati z ra~unom, ki ga je imel pokojni. Torej s sredstvi na ra~unih ne more razpolagati niti oseba, ki je sicer poobla{~ena za to. ^e banka ne ve za smrt zapustnika, je v~asih sicer mogo~e dvigniti denar s takega ra~una, vendar gre za prepovedano razpolaganje, kar pomeni, da mora denar tisti, ki ga je dvignil, tudi vrniti v zapu{~ino. Denar je namre~ do razdelitve zapu{~ine last vseh dedi~ev in torej vsak dvig denarja pomeni o{kodovanje dedi~ev. Razpolaganje je dopustno le, ~e ga dovoli sodi{~e, ki tudi dolo~i, za kak{en namen. Razpolaganje bi bilo dopustno tudi v primeru, ~e bi se o tem sporazumeli vsi dedi~i, vendar pa so banke previdne, saj je te‘ko ugotavljati, ali so se res sporazumeli vsi dedi~i ali ne. Ugotoviti je namre~ treba, kdo vse so dedi~i, se pravi, ali obstaja oporoka in ali je po zapustniku {e kak dedi~, ki {e ni znan, in podobno. (iz oktobrske Vzajemnosti)

Vzajemnost

je revija, ki je namenjena predvsem starej{im. Izhaja ‘e ve~ kot 30 let in je na voljo le naro~nikom. Ti lahko vsak mesec prebirajo zanimive ~lanke o pokojninah, prehrani, zdravju, gibanju. Svojim naro~nikom pa tudi brezpla~no odgovarja na pravna vpra{anja in vpra{anja v zvezi s pravicami iz pokojninskega podro~ja.

Naro~niki revije Vzajemnost pa imajo {e vrsto ugodnosti.

Polletna naro~nina (6 {tevilk revije) je le 9,90 evra. Za ve~ informacij ali brezpla~en ogledni izvod pokli~ite na telefonsko {tevilko 01/530 78 42 ali obi{~ite spletno stran www.vzajemnost.si.

D

12 - DECEMBER 08 -

V PRANOJEDSTVO

Kako programirate telo, da ohranjate ‘ivljenje? Potrebna sta zelo mo~na vera in zaupanje. To nalo‘imo v program in potem ne smemo ni~ ve~ dvomiti v to. ^im pomisli{, da zadeva ne deluje, vse propade. Tak{na je mo~ misli. Zdaj tehtam okrog 45 do 46 kilogramov. ^e bi videla, da bi mi te‘a zelo padala, sta samo dve re{itvi: ali bi se morala za~eti mo~no programirati ali pa za~eti jesti. ^e za~ne te‘a padati, pomeni, da nismo popolnoma povezani z bo‘anskim izvorom. Lahko smo delno, ampak ne popolnoma, {e vedno potrebujemo trdo hrano. Nisem {e ~isti pranojedec, ker morda {e ne zmorem ali {e nisem raz~istila dolo~enih stvari in nimam {e stoodstotne povezave, da bi me svetloba popolnoma hranila. To ni dogodek, to je proces. Na kak{en na~in si krepite energijo? Na prvem mestu je dihanje. Kako dihate? Ve~inoma s trebu{no prepono. Popek je tista ~akra, skozi katero prejemamo najve~ energije. V~asih ob~utim padec energije v glavi. Ob~utek je tak, kot da zmanjkuje energije, elektrike. In potem se osredoto~im na dihanje s trebuhom, pri tem prsni ko{ miruje. Pravo jogijsko dihanje je s trebuhom in tudi s prsnim ko{em, ampak za hitro pridobivanje energije diham samo s trebuhom, potem pa diham tudi s prsnim ko{em. To je energetsko zelo mo~no. Tudi na skupinskih postih me, kadar za~utim padec energije, re{uje trebu{no dihanje. Se veliko ukvarjate z dihanjem? Da. A na ‘alost se v ‘ivljenju, ko gre za energijo, devetdeset odstotkov ukvarjamo s hrano, z dihanjem pa ni~. Za dvig energije zadostuje ‘e, da se zavedamo dihanja in se ‘e polnimo. Tako da bi morali pisati recepte za dihanje, ne pa za kuhanje. Zjutraj je najmo~nej{a koncentracija prane v zraku in takrat si lahko z globokim dihanjem naberemo energije za ves dan. Kako pa shajate z ljudmi? Najlep{e je biti v dru‘bi podobnih ljudi. Ampak s tem ni~ ne pomaga{ drugim ljudem in jih pu{~a{ pa~ tam, kjer so. ^e pa pride{ v dru‘bo z njimi, si lahko dele‘en tudi veliko kritike. Treba je vztrajati in zaupati v ljubezen. Tudi ~e me kdo vidi druga~no, mu po{iljam ljubezen, ga objemam, samo da ne pride do konflikta. Vidim, da bolj ko sprejemam svoj na~in ‘ivljenja kot normalen, manj sem mote~a za okolico. Pomembno je, da se po~utim normalno kamor koli grem; ljudje v dru‘bi sploh ne opazijo, da ne jem istih stvari kot oni. Preusmerim energije na nekaj drugega in potem te ljudje celo zelo radi sprejmejo. Andreja Paljevec

D

* Ingrid Dolgan: 031/241 807


EKOLOGIJA

Podnebju prijazna blazinica Biofresh

Zemlja, ki ~isti zrak B

Vulkanska kamenina odli~no ~isti zrak in zmanj{uje porabo energije. »Ko damo blazinico Biofresh v hladilnik, se temperatura zni‘a za 0,7 do 3 stopinje, saj nadzira vlago, jo ve‘e pri odpiranju hladilnika, kar pomeni dalj{e vzdr‘evanje nastavljene temperature brez vklopa kompresorja,« pojasnjuje delovanje avtor patenta Vilijem Tur{i~, ki je blazinice, v katerih je aktivirana vulkan-

Foto L. Z.

lazinica Biofresh je bila letos uvr{~ena med trideset najbolj pomembnih slovenskih izumov. Tja jo je uvrstil slovenski forum inovacij zato, ker blazinica, ki jo damo v hladilnik, ne vsrka le vonjav, marve~ tudi vlago in tako zmanj{a porabo energije. Ve~ blazinic hkrati pa lahko ob~utno zmanj{a porabo energije tudi v hladilnicah.

Vilijem Tur{i~, inovator, ki z blazinico Biofresh ‘anje pohvale po vsem svetu.

Ilustracija ing. arh. M. Novak

ska kamenina, sprva namenil odstranjevanju neprijetnih vonjav in zagotavljanju ~istega zraka v delovnih in bivalnih prostorih, avtomobilih in prostorih z `ivalmi. Blazinice Biofresh ljudje v glavnem uporabljajo za preganjanje slabih vonjav v stanovanjih in avtomobilih. Uporaba tega povsem biolo{kega izdelka je zelo pomembna v sodobnih zgradbah, v katerih je vgrajenih veliko razli~nih materialov. Ti oddajajo snovi, ki motijo zdravje. Leta 1984 je svetovna zdravstvena organizacija ocenila, da se kar v tretjini stavb ljudje prito‘ujejo nad kakovostjo zraka. Raziskave ka‘ejo, da veliko ljudi pre‘ivi v zaprtih prostorih tudi do devetdeset odstotkov dneva, hkrati pa so ugotovili, da je zrak v Tiso~ minut na teden hladilnik, v katerem je blazinica, ne vklopi kompresorja in tako var~uje z elektri~no energijo. Zato je bila blazinici podeljena oznaka Podnebju prijazno. Z mno‘i~no uporabo blazinic, ve~ skupaj v posebni kaseti omogo~a uporabo tudi v najve~jih hladilnih prostorih, je mogo~e privar~evati veliko energije, posledi~no torej zmanj{ati emisijo CO2. V gospodinjskih hladilnikih blazinica zmanj{a porabo elektrike od 9 do 15 odstotkov, v trgovinskih in gostinskih pa od 22 do 44 odstotkov. Pri tem pa blazinica posrka vase {e vse vonjave in zaradi zmanj{anja vlage zavre tudi delovanje in razmno‘evanje bakterij in plesni.

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 13


Z EMLJA ,

KI

~ ISTI

ZRAK

Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdravljenja na podro~ju biotehnologije. Namenjen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~utju in lep{emu telesnemu videzu brez stranskih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance se ~love{ke celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter vzpostavitev procesa zdravljenja in samozdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z BIO-SPECTRUM APARATI RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DELOVANJE NA: • sistem prekrvavitve • celoten imunski sistem • reguliranje psihosomatskega sistema BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI: • zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih made‘ev • anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj{anju • pomo~ pri pove~anih {portnih aktivnostih in hitrej{em okrevanju po {portnih po{kodbah • pove~uje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne te‘ave • odpravlja te‘ave s prostato • zdravi stresna stanja in nespe~nost, pomaga pri preutrujenosti • uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebavno funkcijo • izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo • laj{a revmatske bole~ine in bole~ine v sklepih www.biospectrum.biz Iz~rpne informacije o na{ih storitvah, cenah in celotni ponudbi dobite po telefonu 01/366 31 31 - vsak dan od ponedeljka do petka od 8. ure do 17. ure.

14 - DECEMBER 08 -

Foto arhiv Misteriji

NAJNOVEJ[I IZZIV NA PODRO^JU BIOMEDICINE

Priznanjem s sejmov inovacij v @enevi, Celju in Nürnbergu so se v zadnjih mesecih pridru‘ili {e dve slovenski in kitajsko priznanje.

stavbah pogosto veliko bolj onesna‘en kot zunanji zrak; v sodobnih zgradbah so na{li ve~ kot 900 razli~nih {kodljivih snovi. Znane so »bolne stavbe«, v katerih so bivalni pogoji tak{ni, da ima ve~ kot dvajset odstotkov ljudi bolezenske znake, ki so povezani z bivanjem v tak{nih stavbah. To so predvsem stavbe, v katerih je polno sodobnih materialov, hkrati pa so mo~no tesnjene in vanje le ste‘ka prihaja sve‘ zrak: »Ve~ino snovi, ki ogro‘ajo zdravje, je mogo~e odstraniti z blazinicami Biofresh,« pojasnjuje Vilijem Tur{i~: »Vulkanska kamenina v blazinicah je aktivirana tako, da kot magnet privla~i molekule teh {kodljivih snovi in jih vpija v svojo porozno notranjost. Ko je blazinica polna, jo lahko s segrevanjem obnovimo, torej je ne zavr‘emo. ^e jo pa ‘e zavr‘emo, lahko njeno vsebino zme{amo med zemljo lon~nic, kjer zadr‘uje vlago in tako izbolj{a pogoje za rast rastlin.«

Z blazinicami je mogo~e zmanj{ati tveganje za zdravje tudi v vseh pisarni{kih prostorih, kjer so znana slaba po~utja, saj tu laserski tiskalniki, kopirni stroji in naprave za faksiranje oddajajo fini tonerski prah in hitro hlapljive organske spojine, topila, ki povzro~ajo zdravstveno tveganje. Ni natan~nih podatkov o prikazovanju dopustnih meja onesna‘evanja s temi kemikalijami. Zanesljivi pa so podatki o {kodljivosti, ki so jih pokazale raziskave na ‘ivalih. Fini tonerski prah se kopi~i v plju~ih in povzro~a kroni~no vnetje in plju~no fibrozo, pa tudi raka. [kodljive za zdravje pa so tudi hlapljive organske spojine, ki se sprostijo, ko se toner in papir segrevata. Pomembno je, da blazinice Biofresh niso le doma in v tujini pogosto nagrajen izum, marve~ jih je mogo~e v Sloveniji ‘e tudi kupiti. J. V.

Blazinica ~isti zrak in ne povzro~a nobenih kemi~nih reakcij. V hladilnikih var~uje z energijo. Ker je obnovljiva, deluje nekaj let. Navodila so prilo`ena. Naprodaj v trgovinah Sanolabor, v Hipermarketih Mercatorja in na biooddelku Maximarketa, v vseh trgovinah Mr. Pet, v trgovini Aurea v BTC hala A v Ljubljani. Prodaja po po{ti: 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com

D


NOVA KNJIGA

Pri te`ki diagnozi se moramo ~ustveno naravnati v smeri izbolj{anja

Dopustite si zdravje Z osredoto~anjem na izbolj{ano ~ustvo polo‘ite vibracijske temelje za fizi~no izbolj{anje. Mi pa bi radi, da razumete, da je v tem trenutku edina stvar, ki jo morate pretehtati, slede~a: Sem obrnjen proti toku ali s tokom? In ~e si boste dovolili, da bo to edino, kar morate v tem trenutku upo{tevati, se boste lahko za~eli premikati v smeri izbolj{anja zdravja, ki si ga ‘elite. Z drugimi besedami, upo{tevati ni potrebno ni~ drugega kot to: Sem v tem trenutku obrnjen v smeri izbolj{anja ali stran od njega? In ~ustvo, ki ga ~utite, vam bo dalo odgovor. Vaja dolo~anja smeri proti toku (stran od za‘elenega rezultata) ali s tokom (v smeri za‘elenega rezultata) se bo razli-

Foto splet

K

njiga Osupljiva mo~ ~ustev, tretja iz zbirke uspe{nic Abraham (ARA zalo`ba), v prakti~nem delu vsebuje 33 primerov, ki ilustrirajo veliko in klju~no mo~ na{ih ~ustev. Ti primeri obravnavajo razli~ne `ivljenjske situacije, v katerih nismo usklajeni s svojimi ‘eljami in ki so povezane z na{im fizi~nim telesom, odnosi, ‘ivljenjskim smislom, denarjem, zaposlitvijo in dogodki v svetu. Povzemamo prvi primer, ki nas u~i, kako lahko svoja ~ustva uporabimo v svoj prid ob zastra{ujo~i diagnozi. Primer: »Moje telo ka‘e nekaj znakov neravnovesja. Pravzaprav sem z neravnovesjem dovolj dale~, da mi je strokovnjak postavil neprijetno diagnozo, in zdaj me je strah.« Strah, ki ga ~utite, je v tak{nih okoli{~inah razumljiv, a dejstvo je, da ga ~utite in pomeni, da ste usmerjeni proti toku. Na tak{nem mestu je izpred o~i z lahkoto izgubiti tisto, kar je resni~no potrebno storiti, saj obstaja mnogo razli~nih mnenj glede tega, kaj bi v tak{nem primeru morali storiti. Na témo diagnoze, ki so jo postavili vam, je napisanih na stotine knjig, vendar bi vam radi pomagali odstraniti zmedo glede tega, kaj naj storite, in vam preprosto pomagali dolo~iti, ali ste obrnjeni proti toku ali s tokom. Iz te situacije lahko z lahkoto naredite nadaljnjo zmedo, ~e boste sku{ali razumeti, kaj bi lahko storili druga~e, da se v njej ne bi zna{li, in pogledovali nazaj na razpotje, kjer bi vsaj lahko ubrali drugo pot in prispeli na druga~no mesto: »Vsa ta leta ne bi smel po~eti tega in onega,« ali »Bolje bi bilo, da bi storil to, namesto tistega. Ko bi vsaj bolje skrbel zase … Ko bi vsaj hodil na redne preglede … Ko bi vsaj poslu{al svojo mamo!«

Fizi~nega okrevanja ne morete dose~i takoj, bolj{e ~ustvo pa lahko, in to je dovolj.

kovala od osebe do osebe, odvisno od tega, kako hitro te~e va{ Tok. ^e je va{a diagnoza na primer resna in ogro‘a va{e ‘ivljenje, vi pa si {e vedno zelo mo~no ‘elite ‘iveti, boste proti Toku ~utili zelo mo~en poteg (ali zelo mo~en ob~utek strahu), ko se boste na diagnozo osredoto~ili. ^e pa vas ‘ivljenje v tem fizi~nem telesu ne zanima tako zelo, bo ob~utek neugodja {ibkej{i. Torej vam ~ustvo, ki ga v kateremkoli danem trenutku ~utite, pove dvoje: (1) kako hitro te~e va{ Tok ali kako mo~na je va{a ‘elja glede dolo~enega rezultata in (2) v katero smer v Toku ste obrnjeni. Celo ideja »zdravljenja« je obrnjena proti toku, saj pomeni premagovanje bolezni. Ob~utite za trenutek razliko med idejo »premagovati bolezen« in idejo »dopu{~ati zdravje«. Ponudili vam bomo nekaj trditev, ki jih ljudje v tak{ni situaciji ponavadi izre~ejo. Posku{ajte za~utiti, ali so obrnjene proti toku ali s tokom. Zaradi te diagnoze sem zelo prestra{en. Bolje bi moral skrbeti zase. Bolezen je dedna. Opcije zdravljenja te bolezni niso prijetne. Kako sem se zna{el tu? Zakaj se mi je to zgodilo? Mo‘no je, da ste med branjem teh trditev z lahkoto ~utili, da so uporne ali proti toku, zdaj pa preberite slede~e: Temu bom kos. Ne bom dovolil, da me potol~e. Nisem {e pripravljen iti. To bom premagal. Tudi te trditve so uporne trditve proti toku, saj v vsaki izmed njih gledate stvar, ki si je ne ‘elite, in ostajate vibracijsko usklajeni z neza‘elenim namesto z za‘elenim. Poleg tega v vseh zgornjih trdit-

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 15


DOPUSTITE

SI ZDRAVJE

vah pozabljate, da ste s tem, ko ste si nakopali to bolezen, ‘e oddali vibracijsko pro{njo za izbolj{anje, ki ga je va{e Notranje Bitje ‘e doseglo; in va{e Notranje Bitje na tem izbolj{anem mestu stoji in vas k temu kli~e – in TO je zagon Toka … Proti toku in stran od re{itve vas dr‘i prav va{e prepri~anje, da morate to nadlogo premagati. Zdaj pa poglejte, kako se po~utite ob slede~ih mislih: S to diagnozo sem prosil {e za ve~je zdravje. Ve~ji del mene, moje Notranje Bitje, je to zdravje ‘e doseglo. Razvijal se bom {e naprej in prosil za ve~. Na vibracijski ravni je moje zdravje na vi{ku. Ve~ji del mene, ki je moje Notranje Bitje, se zdaj po~uti bolje kot kdajkoli. Zakon Privla~nosti tudi preostali del mene kli~e k temu izbolj{anemu stanju. Naravni Tok se pomika v smeri moje Dobro-Biti. Katerokoli dejanje, ki si ga izberem, je manj pomembno od mojega zavedanja tega Toka. Ni razloga, da bi se boril proti temu. Dobro-Bit je neizogibna. Vse te trditve so bile s tokom. Zdaj pa si vzemite ~as in v teh spro{~enih trditvah ob~utite olaj{anje. Kadarkoli ~utite olaj{anje, zmanj{ate upor; in ko zmanj{ate upor, greste v smeri za‘elenega. Fizi~na manifestacija va{ega zdravja ne bo vidna takoj, a to ni potrebno. Zdaj ko ste odkrili umetnost dopu{~anja svoje Dobro-Biti namesto impulza, da bi se ji upirali, Dobro-Biti dopu{~ate, da se vra~a, zato se mora vrniti. Ko boste svoje misli {e naprej posku{ali usmerjati s tokom, vam bo to s~asoma pre{lo v navado; to boste po~eli z lahkoto – in va{e zdravje se bo vrnilo. Na za~etku boste olaj{anje za~utili tu in tam; s~asoma pa ga boste ~utili dosledno – in takrat se bo manifestacija uskladila z olaj{anjem. Bolezen je odziv Zakona Privla~nosti na upor. In Dobro-Bit je odziv Zakona Privla~nosti na dopu{~anje.

16 - DECEMBER 08 -

Vpra{anje: »Koliko ~asa bo trajalo, preden bom na telesu videl izbolj{anje? Z drugimi besedami, kdaj lahko pri~akujem novo-in-izbolj{ano diagnozo?« ^eprav je razumljivo, da si tak{na vpra{anja {e vedno postavljate, saj si zaradi stra{ljive diagnoze ‘elite hitro re{itev, sama vpra{anja izhajajo iz predpostavke, da prestajate bolezen in da potrebujete re{itev. Zato sta va{i vpra{anji jasno usmerjeni proti toku. Prav tako

Celo ideja »zdravljenja« je obrnjena proti toku, saj pomeni premagovanje bolezni. razkrivata pomanjkljivo razumevanje mo~i Toka, njegove smeri in sposobnosti, da vas ponese k re{itvam. Ko vpra{ate Koliko ~asa bo trajalo, preden bom videl znake izbolj{anja?, pravzaprav spra{ujete Koliko ~asa bom na mestu, kjer si ne ‘elim biti? Razlika v besedah se vam morda zdi majhna, a vam zagotavljamo, da je vibracijska razlika ogromna. Edini na~in, da lahko sami veste, ali ste osredoto~eni proti toku ali s tokom, je, da segate po notranjem ob~utku olaj{anja. Na primer: Koliko ~asa bo trajalo, preden bom na telesu videl izbolj{anje? (proti toku) Poskusite zdaj najti vpra{anje ali pogled, ob katerem se boste po~utili bolje. Osredoto~ite se na po~utje in se z naslednjo trditvijo poskusite po~utiti bolje. Izbolj{anje je naravno. (s tokom) Vse ob pravem ~asu. (s tokom) Zaradi teh trditev morda ne boste padli s stola in morda jim ~isto ne verjamete, a to ni pomembno. Edina pomembna stvar je, da ste z majhnim osredoto~enjem dosegli malce bolj{e po~utje. Na svoj ~oln niste pritrdili motorja in oddrveli k nekak{nemu ~ude‘nemu ozdravljenju, vendar upor ste ustavili, spustili ste vesla, obrnili ste se s Tokom. Storili ste vse, kar je bilo tukaj in zdaj potrebno. Ob~asno se lahko nekaj zgodi ali bo-

ste nekaj opazovali, vam bo nekdo nekaj rekel ali pa se boste spomnili ne~esa, kar vas bo zopet obrnilo proti toku. Vendar to za vas ne bo problem, ker se svojega polo‘aja v Toku zdaj zavedate … Pa povejmo {e enkrat: z malce truda lahko misel proti toku nadomestite z ne~im, ob ~emer se boste po~utili bolje. Recimo, da vidite nekoga, ki o~itno trpi za hudo boleznijo, in opazite, da so njegovi simptomi podobni va{im – a je o~itno bolj bolan kot vi. Ko ga vidite, za~utite strah in si mislite: Upam, da to ne ~aka mene. A tokrat ta misel ni va{a prioriteta. Namesto tega jo nadomesti prioriteta zavedanja ob~utka. In ker vam je va{e po~utje tukaj in zdaj pomembnej{e od katerekoli misli, o kateri premi{ljujete, se v tistem trenutku odlo~ite ob~utek izbolj{ati: Zgodbe tega ~loveka ne poznam. Danes se morda po~uti bolje, kot se je pred enim mesecem. Ne vem, katere misli ustvarjajo njegovo izkustvo. Njegovo izkustvo in moje izkustvo nista povezana. Ne bi smel iskati te‘av. Mislim, da se bom raje brigal zase. Naj ponovimo, ne i{~ete korenitega izbolj{anja ali ‘ivljenje-spreminjajo~ih idej …, le mehko, rahlo izbolj{anje po~utja. Tekom dneva se odvije mnogo situacij in ko se zavedate, kako se sredi njih po~utite in – znova in znova – vztrajate v smeri s tokom, naravno greste s tokom, {e preden se zaveste tega. In kmalu se v va{em telesu pojavi o~iten dokaz izbolj{anja smeri va{ih misli. Z osredoto~anjem na izbolj{ano ~ustvo, kar lahko dose‘ete v tem trenutku, polo‘ite vibracijske temelje za fizi~no izbolj{anje. Ko posku{ate natan~no dolo~iti, kdaj in kako bo do fizi~nega izbolj{anja pri{lo, le-to prepre~ujete, ker odgovorov na ta vpra{anja ne poznate in v svoji vibraciji zato povzro~ate upor. Skratka, ~eprav fizi~nega okrevanja ne morete dose~i takoj, bolj{e ~ustvo lahko dose‘ete. In to je dovolj!

D


^RNA MAGIJA

Zavestni in nezavedni kradljivci na{e vitalne energije

Energijski vampirizem V

as morda med komunikacijo z dolo~eno osebo za~ne stiskati v prsih? Se po nekem telefonskem razgovoru po~utite povsem iz‘eti? Ste ‘e kdaj na zabavi za~utili rahlo slabost ali glavobol takoj po za~etku pogovora z dolo~enim ~lovekom? Va{i pritrdilni odgovori potrjujejo domnevo, da ste naleteli na energijskega vampirja. Pojav energijskega vampirstva lahko razberemo iz razli~nih mitov o vampirjih ter inkubih in sukubih – demonih in demonkah, ki svoje ‘rtve spolno nadlegujejo. O kradljivcih energije pa danes govorijo tudi mnogi psihoterapevti. Energijski vampirji so videti povsem obi~ajni in dobronamerni ljudje, ki iz nekega razloga ne morejo nadomestiti porabljene ‘ivljenjske energije in jo zato kradejo drugim. In kako to ob~utijo njihove ‘rtve? Kalifornijski hipnoterapevt dr. Bruce Goldberg navaja tipi~ne znake iz~rpanosti, kot so splo{na oslabelost, pomanjkanje motivacije in energije, shiranost, bledica. @rtev je sugestibilna osebnost, ki ‘ivi v soodvisnosti z dominantnim partnerjem - energijskim vampirjem, ki se na vse kriplje upira uspe{nemu zdravljenju in za{~iti ‘rtve. Dru‘enje s kradljivcem energije nas ~isto izmozga. Pre‘ame nas ob~utek, da on pri~akuje, da mu damo nekaj, ~esar pravzaprav no~emo dati. V nasprotnem primeru nam zavestno ali podzavestno vcepi ob~utek krivde.

Dru‘enje s kradljivcem energije nas ~isto izmozga. gijskega vampirizma slikovito opisal v noveli Vampir, kjer teozof Bla‘ Golob svojemu nejevernemu prijatelju razkrinka ne~edno po~etje gospe Fleish, ki k sebi vabi {tudente in srka njihovo vitalno energijo. Mladi obiskovalec se po vsakem obisku stare vdove ves iz~rpan, bled in vrtoglav opote~e na cesto, a se nikoli zares ne vpra{a, zakaj. Svoje slabo po~utje zmeraj povezuje z zatohlim zrakom in vsiljivimi vpra{anji gostiteljice. Gospa Fleish spada v nevarnej{o skupino zavestnih kradljivcev vitalne energije. Zavestni ali psihokineti~ni vampirji so povsem seznanjeni z energijskimi metodami srkanja energije, ki temeljijo na eidetski sposobnosti izpostavljanja vseh petih ~utov in tako dose‘ejo stoodstotni u~inek. Izbrana ‘rtev si preprosto ne more pojasniti, kaj se dogaja z njo in ~ému je

v resnici izpostavljena. Zaveda se le svoje vpetosti v negativne silnice in ob~utka stra{ne bole~ine. ^e zaprosi prijatelje za pomo~, se ti odzovejo s posmehom in podvomijo v njeno du{evno zdravje. @rtev psihokineti~nega vampirja je tako povsem osamljena in prepu{~ena njegovemu ru{ilnemu po~etju, v nekaterih primerih vse do bridkega konca. Psihokineti~ni vampirji so namre~ povsem brezobzirni in svoje ‘rtve velikokrat pahnejo v norost ali pripeljejo do samomora. @e s samo svojo navzo~nostjo drugim srkajo energijo in s~asoma postanejo nekak{na energetska ~rna luknja. Za ta tip energijskega vampirstva sta poglavitna telesna navzo~nost in vizualni kontakt z ‘rtvijo. Ta pojav je v ljudskem izro~ilu poznan kod »hudoben pogled«. Osebna mo~ ega je osnova vsakega psihokineti~nega vampirja. Vsaki~ ko okrepi energetski potencial svoje osebne mo~i, se okrepi tudi njegova psihokineti~na mo~. Psihokineza je sposobnost ~loveka, da zbere ‘ivljenjsko energijo in jo miselno usmeri k dolo~eni osebi, stvari ali zamisli, da bi z u~inkovanjem

Foto splet

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s energijskim vampirizmom, tatove energije delijo na dve glavni skupini: na zavestne in nezavedne vampirje. Pisatelj Vladimir Bartol je pojav ener-

Foto A. Dunn

ZAVESTNI ENERGIJSKI VAMPIRJI Energijsko vampirstvo simbolizirajo miti o inkubih in sukubih – demonih in demonkah, ki spolno nadlegujejo svoje ‘rtve. Zgoraj: Inkubus, akvatinta, 1870. Desno: leseni opornik v obliki sukuba na kr~mi v Cambridgeu iz 16. stoletja ka`e, da je tam bil tudi bordel.

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 17


ENERGIJSKI

VAMPIRIZEM

nanjo dosegla neko ‘eleno spremembo. Tako kot je Uri Geller izkori{~al to mo~ za ukrivljanje ‘lic, jo energijski vampir uporablja za uni~enje za{~itnega ovoja avre svoje ‘rtve.

PSIHI^NI PARAZITIZEM Dr. Goldberg meni, da oznaka energijski vampir ustrezna zgolj tistim hudodelcem, ki zavestno naklepajo psihi~ni napad na drugo osebo. Po~etje manj nevarnih nezavednih energijskih vampirjev, ki soljudem kradejo energijo posredno, s psihi~nimi manipulacijami, je zato ozna~il kot psihi~ni parazitizem. Na podlagi svoje psihoterapevtske prakse je opredelil pet tipov energijskih psihi~nih parazitov. Skupni imenovalec vseh je strah. Paranoik Njegovo ‘ivljenje je eno samo boji{~e, saj se nenehno bojuje proti neobstoje~im sovra‘nikom. Nikomur ne zaupa, {e posebej nezaupljiv pa je do nasprotnega spola. Nenehno izziva prepir in agresivnost je njegov najpogostej{i odziv. Je zapeljivec, a povsem nesposoben za dolgotrajno zvezo, saj pri~akuje, da ga bo vsakdo prej ali slej izdal. Ta nestrpne‘ mora zmagati za vsako ceno, kajti vsako izgubo jemlje kot osebni poraz. Kot neutrudljivi gara~ nima nikoli dovolj ~asa za dosego zastavljenih ciljev. Od sogovornika pri~akuje, da se bo zmeraj strinjal z njegovimi (velikokrat izkrivljenimi) stali{~i. V debatah nenehno dokazuje, da je on dober, njegov sogovornik pa slab. Nikoli ne razpravljajte s takim ~lovekom! Takoj prekinite o~esni stik, zni‘ajte in zmeh~ajte ton svojega glasu in zamenjajte temo pogovora. Eteri~ni parazit Njegov osrednji problem je eksistencialna groza. Ker se slabo po~uti v svoji ko‘i, je precej odmaknjen in nedru‘aben. Ves ~as se zateka v duhovni svet. Zelo te‘ko se prizemlji in vklju~i v linearni ~as. Kadar je prisiljen delovati na zemeljski ravni, postane agresiven. Njegovi psihi~ni napadi na so~loveka so redkokdaj naklepni, vendar za{~ita pred tovrstnim parazitom ni nikoli odve~.

18 - DECEMBER 08 -

Omahljivec Omahljivec je prepri~an, da vsakdo srka njegovo energijo. Domnevno izgubo energije potem kompenzira na na~in, ki ga pripisuje drugim. Energijo srka tako, da ~loveka zmami v dolgovezno razpravo. Njegov glas je tako tih in mehak, da se mora sogovornik zelo potruditi, da sploh kaj razume. @ivi v prepri~anju, da ni vreden ljubezni in pozornosti. Od drugih zmeraj nekaj pri~akuje. Ne zmore ni~esar dajati, samo jemlje. Ker svojih potreb po sprejetosti in bli‘ini nikoli ne more povsem zadovoljiti, vztraja v svojem {kodljivem po~etju in srka energijo drugim. Krog je tako sklenjen. Nikoli se ne postavite z njim iz o~i v o~i. Izogibaj-

KAKO SE ZA[^ITIMO Ameri{ka psihiatrinja Dr. Judith Orloff v ~lanku Energy vampirism ponuja nekaj u~inkovitih tehnik za{~ite.

PREPOZNAJTE ZNAKE Najprej morate odkriti vzrok va{e iz~rpanosti in prepoznati simptome, kot so utrujenost, slabost ali glavobol.

GLOBOKO DIHAJTE Kakor hitro za~utite, da vas pre‘ema ob~utek nelagodja in ujetosti, globoko zajemite zrak. Globoko dihanje je izvrsten na~in osredoto~anja. Preprosto spremljajte svoje dihanje in si med tem dopovedujte, da ste kos sogovornikovemu ne~ednemu po~etju. Klju~no je, da se zavedate svoje osebne mo~i.

POSTAVITE MEJO Ru{ilnemu u~inku energijskega vampirstva se lahko u~inkovito uprete z uporabo lastne subtilne energije. Vizualizirajte, da vas obdaja za{~itni ovoj bele svetlobe. [e vedno boste zaznali nasilen vdor v va{ osebni prostor, vendar vam ta zaradi energetske pregrade ne bo ve~ pri{el do ‘ivega.

te se o~esnega stika. Vzpodbujajte ga z besedami, a ne storite ni~esar zanj. Ne pozabite, da omahljivec ~uti nenehen strah pred zavrnitvijo in zapu{~enostjo. In nikar ne poka‘ite so~utja, ker boste tako postali njegova ‘rtev. Pasivni agresor Ta tip psihi~nega parazita hrepeni po popolni svobodi, a je zaradi svojega strahu nikoli ne dose‘e. Nezmo‘nost re{itve tega problema ga spravlja v bes. Odziva se z umikom, vendar od drugih podzavestno pri~akuje, da mu bodo dopustili vrnitev v dru‘bo. Pasivnemu agresorju primanjkuje ob~utek neodvisnosti, zato se vme{ava v ‘ivljenja drugih. Zmeraj nekaj zahteva in se hkrati upira ponujenim predlogom. @ivi v zdaj{njosti in nikoli ne na~rtuje prihodnosti. Izra‘anje samega sebe mu je povsem tuje. Zapre se v svoj svet, kjer pestuje svojo samoto, obup in zamere. Ne zmore izra‘ati jeze. ^e se boste z njim zapletli v pogovor, vas bo zaprosil za nasvet, a bo potem zavrnil vse va{e predloge, ~e{ da mu nih~e ne more pomagati. Robot Njegov glavni problem je, da zanika svoj pravi jaz. Njegovo zunanje ‘ivljenje je na videz popolno, vendar on ni nikoli pristen. @ivi namre~ v nenehnem strahu, da nekaj zamuja in da se svet bliskovito vrti brez njega. Ta izraziti perfekcionist bi se lahko pohvalil s trdnim zdravjem, donosno slu‘bo, uglednim polo‘ajem v dru‘bi in ~udovito dru‘ino. Ljudje ga spra{ujejo za nasvete in mu na tihem zavidajo, on pa ni nikoli zadovoljen s svojim ‘ivljenjem, saj v njegovi notranjosti zija velika praznina. Njegovo ravnanje spominja na robota. Nikoli se ne prito‘uje, njegov svet je prekrasen. Politi~na korektnost je zanj pomembnej{a od njegovega pravega jaza, zato se robot iz ko~ljivega polo‘aja preprosto izklopi. Dr. Goldberg pravi, da moramo psihi~ne parazite pravi ~as prepoznati in se ustrezno za{~ititi, sicer nam grozi psihi~ni napad. Andreja A‘ber

D


PREROKBE

Nenavaden spomenik, ki razkriva skrivnosti ~asa

Kri` napoveduje N

eodvisnemu raziskovalcu Jayu Weidnerju je s pomo~jo namigov, ki jih je na{el v alkimisti~nem delu Skrivnost katedral, uspelo razre{iti skrivnost ~asa. Ta se skrbno zakrinkana skriva in je razodeta le izbranim, ki jo uspejo razpoznati v simbolih in napisih na sicer ~isto obi~ajnem francoskem spomeniku iz sredine 17. stoletja. Ameri~anu Jayu Weidnerju, strokovnjaku za ezoteriko ter avtorju ve~ knjig in filmov, je leta 1986 pri{la v roke knjiga Skrivnost katedral (Le Mystere des Cathedrales) skrivnostnega avtorja z imenom Fulcanelli, ki govori o gotskih katedralah. Kot pravi sam, je kaj hitro ugotovil, da knjiga ni le arhitekturni, temve~ tudi alkimisti~ni biser.

Galaksijski kri‘ in drugi nebesni dogodki naj bi omogo~ili dvig ~loveka na drugo, vi{jo raven zavesti. skrivnostih. Fulcanelli pravi, da je Hendayski kri‘ glede na njegove ornamente na piedestalu najbolj nenavaden spomenik primitivnega milenarizma (verovanja v prihajajo~o zlato dobo, paradi‘ na zemlji) in njegov najbolj izjemen simboli~ni prevod, s katerim se je kdajkoli sre~al. Kdor poglobljeno prou~i knjigo, naj bi za~el razumevati skrivnosti stvari in odkrivati najbolj skrite resnice. To razumevanje odpre pot do notranjega prebujanja. Fulcanelli razkrije tudi klju~e, do katerih je pri{el in s katerimi je mo~ odpreti vrata svetih skrivnosti, vklju~no s potjo do komunikacije z bo‘ansko inteligenco, ki vlada na{i galaksiji. Po Fulcanellijevem spoznanju je napisano, da ‘ivljenje najde zaveti{~e na samo enem prostoru; torej da obstaja mesto, kjer v groznem ~asu dvojne kataklizme smrt ~loveka ne bo dosegla.

MOJSTER ALKIMIST

SKRIVNOSTNI SPOMENIK

Foto splet

Fulcanelli je vzdevek francoskega alkimista in ezoteri~nega pisca, znanega tudi kot Mojster Alkimist. Njegova prava identiteta do danes {e ni razkrita, glede na vedenje, ki je razvidno iz njegovega opusa, pa vidimo, da mu je bil svet ezoterike zelo dobro znan. Skrivnost katedral je prvi~ iz{la leta 1926 v samo tristo izvodih, leta 1957 pa je do‘ivela ponatis. Tokrat je bila knjiga za odtenek debelej{a, saj je avtor dodal novo poglavje z naslovom Cikli~ni kri‘ iz Hendaya (Cyclic Cross of Hendaye), ki govori o nenavadnem kri‘u iz francoskega obalnega mesteca Hendaye. Kri‘ naj bi pri~al o katastrofi, ki bo doletela Zemljo zaradi razli~nih nebesnih dogodkov, a kot bomo videli, lahko to razumemo tudi druga~e, saj je alkimija polna skritih pomenov. Neznani umetnik, ki je spomenik iz- Hendayski kri‘ ima skriti pomen, ki napoveduje klesal, je moral imeti zelo razvejano in prihodnje dogodke na nebu in njihove posledice napredno znanje o vesolju in njegovih na Zemlji.

Na prvi pogled se zdi povsem obi~ajen, toda natan~nemu opazovalcu ne bodo u{li skrivnostni simboli na piedestalu. Na severni strani je polmesec z obrazom. Na vzhodu je osemkraka zvezda. Na jugu vidimo obi~ajen krog, razdeljen na {tiri enake dele in v vsakem je ~rka A, ki pa ima eno posebnost; vodoravno ~rtico nadome{~a znak v obliki ~rke V, ki skupaj s ~rko A tvori razli~ico prostozidarskega simbola. Na zahodu pa vidimo Sonce z »jeznim« obrazom, obkro‘eno s krogom. Na piedestalu se pokon~no dviga gr{ki steber, na vrhu katerega je

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 19


KRI ‘

NAPOVEDUJE

DVOUMNI NAPISI

Ilustracija A. Metelko

gr{ki kri‘ z napisom INRI na vzhodni in OCRVXAVES PESVNICA na zahodni strani. Kot se lahko prepri~ate sami, je piedestal tesno povezan s simboliko kart tarota ter z dogajanjem na Zemlji in nebu (glej sliko na naslednji strani).

Dvevrsti~ni napis v latin{~ini OCRVXAVES PESVNICA, razdeljen na O CRVX V bli‘ji prihodnosti se bo na nebu izoblikoval navidezni AVE SPES UNICA, pomeni kri‘. Bo dogodek prinesel svetovno kataklizmo ali obljuPozdravljen, kri‘, edino upa- bljeni raj? nje. Vendar pa se v napisu skriva namer- gu opravil nekaj prilagoditev in dobil na pravopisna napaka. Ker ~rka S ni v OCRV S AVEC, PECU NICA ter besede spodnji vrstici, kot bi morala biti (pravil- anagramiral v kon~ni stavek: CUSCO no bi bilo OCRVXAVE SPESVNICA), je CAVE, PERU INCA oziroma INCA videti napis tako, kot bi na primer name- CAVE, CUSCO, PERU. sto Kranjska Gora napisali Kranjsk AgoWeidner kar ni mogel verjeti svojim ra, popolnoma nesmiselno. Fulcanelli o~em, ko se je pred njim pokazalo ime pravi, da je napis INRI tisti, ki razkrije obljubljenega mesta. Poigral se je {e z skriti pomen kri‘a. odve~no ~rko S na koncu prve vrstice INRI je kratica za Iesus Nazarenus in jo prestavil na za~etek besede. DobljeRex Iudeorum – Jezus iz Nazareta, kralj Ju- no vrstico SOCRU X AVE je prebral dov, vendar po alkimisti~ni interpretaciji nazaj – AVE X URCOS, torej Pozdravljen lahko pomeni tudi Igne Natura Renova- kri‘ pri Urcosu. Sprva ni vedel, kaj naj bi tur Integra – Od ognja narava je prenovljena beseda Urcos pomenila, zaman je iskal vsa. Saj, kot pravi, bo na{a polobla kmalu po enciklopedijah, ko pa je v roke vzel zaradi ognja in v ognju preizku{ena in atlas, je presene~en ugotovil, da je Urbo na véliki sodni dan zlato lo~eno od cos mesto kakih 30 kilometrov oddaljeno od mesta Cusco v Peruju. ne~istih kovin in dobro lo~eno od zla. V kroniki Guamana Pome, doma~eOCRVXAVES PESVNICA ga nasprotnika {panskih osvajanj v PeWeidnerjevo zanimanje je postajalo ruju v 16. in 17. stoletju, je na{el zanimivse ve~je. O kak{ni dvojni kataklizmi vo risbo, ki prikazuje vse {tiri simbole s govori Fulcanelli? Ali kri‘ resni~no raz- piedestala – z rahlo izjemo pri simbolu kriva mesto, kjer ji bo mo~ ube‘ati? Sod- na ju‘ni strani; menda je slika skrivala ni dan, kdaj?! Wiedner je zavihal rokave inkovsko skrivnost. Weidner je izvedel in ob pomo~i Fulcanellijevih navodil tudi za zgodbe o mre‘i predorov, ki naj bi jih naredil ~lovek pred ve~ tiso~ leti za~el s podrobno raziskavo. in naj bi se raztezali pod celotnim gorovUgotovil je, da ~rka X v zgornji vrstici jem Andov. napisa le‘i natanko pod veliko ~rko X na vrhu kri‘a in bi lahko tudi sama po VESOLJSKI KRI@ sebi pomenila kri‘, hkrati pa obe latinKo je Weidnerju uspelo razbrati laski besedi razdelila na dva dela. Tako je pri{el do napisa OCRV X AVES, PESV tinska napisa, se je slika za~ela hitro biNICA. Nato je po Fulcanellijevem nami- striti. V ~lanku Postavitev Svetega Kri‘a

20 - DECEMBER 08 -


K RI ‘

EKSPLOZIJA MLE^NE CESTE Vsaka galaksija prehaja skozi cikli~ne spremembe, ki so posledica periodi~nih eksplozij v sredi{~u galaksije, in zanimivo je, da so na{i predniki dve zodiakalni ozvezdji (Strelec in Škorpijon) »postavili« tako, da ka‘eta naravnost v sredino Mle~ne ceste, na{e galaksije. Strelec meri vanjo s pu{~ico, Škorpijon pa s svojim ‘elom. Kakor {korpijon pi~i svoj plen, tako galaksija pi~i nas s svojo eksplozijo, razlaga dr. LaViolette. Z Zemlje bi bila tak{na eksplozija videti kot zelo svetla modra zvezda na no~nem nebu – tudi legenda indijancev Hopi pravi, da se ob koncu ~asa pojavi modra zvezda, ki jo imenujejo Saquasohuh ali Modra Kachina – in radiacija bi nebo obarvala svetlo modro. Udarni val bi skozi celotno galaksijo ponesel ogromno kozmi~nega prahu, v katerem bi na{li veliko iridija in rodija. Sledile bi naravne katastrofe, na{e sonce pa bi bilo ovito v gost oblak prahu, kar bi povzro~ilo vse ve~je segrevanje; kon~no bi se razplamtelo ter v vesolje poslalo ogromne koli~ine mo~nih radioaktivnih ‘arkov.

HENDAYSKI KRI@ IN TAROT

P

odobnost simbolov je ve~ kot o~itna. Zanimivo je zaporedje kart v tarotu (od XVII do XX) in na piedestalu – z za~etkom na vzhodu in naprej v nasprotni strani urinega kazalca. Spomnimo, da je vzhod v prostozidarstvu simbol za duhovni svet, kjer je ‘ivljenje, kjer vzhaja sonce in prinese nov dan, lu~, znanje. Pot se za~ne z zvezdo, ki predstavlja eksplozijo. Sledi Luna z obrazom, ki bi lahko pomenila svetlobo v temi. Nato na zahodu vidimo Sonce, ki je jezno, ker je obdano z vesoljskim prahom. Ju‘ni strani piedestala pa simbolno ustreza karta tarota {tevilka XX, ki ozna~uje sodni dan. Kataklizma bo pri{la ob nastopu velikega kri‘a. Pa bo temu res tako – ali bo to le ~as, ko bo ~lovek lahko do‘ivel preporod in se dvignil na vi{jo raven zavesti, spoznal resnico in, kot pravi Fulcanelli, lahko komuniciral z bo‘ansko inteligenco, ki vlada na{i galaksiji? D Foto splet

(Erection of the Holy Cross) avtor Nick A. Fiorenza ugotavlja, da se bo v bli‘nji prihodnosti v vesolju izoblikoval navidezni kri‘, ki bo prese~i{~e galaksijske ravnine in ravnine zemeljske precesije enakono~ij. Gre za zelo redek pojav, do katerega pride vsakih 13.000 let. To naj bi se zgodilo v letih med 1980 in 2016. Do zanimivih ugotovitev je pri{el tudi dr. Paul LaViolette, ki v svoji knjigi Zemlja pod ognjem (Earth under fire) ugotavlja, da so vzorci ledu z Grenlandije pokazali, da je bila pribli‘no vsakih 26.000 let na Zemlji velika prisotnost iridija, zelo redkega elementa, ki ga na Zemlji ni veliko, v vesolju pa ga je v izobilju. To pomeni, da je vsakih 26.000 let (mimogrede, to je tudi ~as, v katerem zemeljski pol naredi popoln obhod po precesijskem krogu; pojav je znan tudi kot platonsko leto) iridij moral nekako vdreti skozi atmosfero in pasti na Zemljo.

NAPOVEDUJE

Tu velja omeniti izsledke Nasinih odprav na Luno, ki ka‘ejo na zadnjo ve~jo Son~evo aktivnost pred 13.000 leti.

KON^NO RAZKRITJE Kmalu je bila ena ve~jih ugank spomenika na dlani. Zvezda na piedestalu torej pomeni eksplozijo na{e galaksije, Sonce pa je jezno, saj je ovito v gost oblak vesoljskega prahu in se vse bolj segreva. Kri‘ predstavlja veliki kri‘, ki se zgodi vsakih 13.000 let, o~itno takrat pride tudi do ekplozije. Napis razkriva, da bo mo~ ube‘ati katastrofi v inkovskih jamah v mestu Cusco v Peruju. Obdobje, v katerem se bo kri‘ izoblikoval, je tudi znano. Morda lahko najdemo natan~nej{i datum pri Majih, saj je znano, da se njihov koledar kon~a 21. 12. 2012. Bo takrat konec ~asa? To pa {e ni vse. Kot ugotavlja John Major Jenkins, bo ta dogodek ozna~en na nebu {e z neko drugo zanimivo nebesno poravnavo. Na ta dan bo namre~

na{a Zemlja v ravni ~rti s Soncem in sredi{~em na{e galaksije. Da lahko v tem letu pri~akujemo mo~ne son~ne aktivnosti, pa so potrdili tudi Nasini strokovnjaki. Ali to pomeni konec sveta? Pustimo ob strani vse ~rne napovedi. Morda bodo vsi ti nebesni pojavi imel ~isto druga~en u~inek na ~love{tvo. Nekateri viri pravijo, in privr‘encev te nove teorije je vsak dan ve~, da ne bo pri{lo do sodnega dne v pomenu, ki mu ga pripisuje ve~ina ljudi. Obstaja sicer ve~ razli~nih teorij, a njihov skupni imenovalec je, da bodo dogodki povzro~ili spremembo ~lovekove zavesti. Vse te teorije tako ali druga~e namigujejo na obljubljeni raj, tiso~letno kraljestvo na Zemlji in podobno. Galaksijski kri‘ in drugi nebesni dogodki naj bi omogo~ili dvig ~loveka na drugo, vi{jo raven, predvsem v duhovnem smislu. Za tistega, ki se bo na to pripravil, bo odprta pot do bo‘anske inteligence … Aleksej Metelko

D

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 21


TAJNA ZDRU@ENJA

Kdo so iluminati in do kod se`e njihov vpliv

Iluminati – vladarji sveta? I

Foto splet

tanovi leta 1776 red z zelo visokimi cilji: lluminati ali Razsvetljeni, skrivnostna skupina ljudi, ki naj bi obvla- Napovedovali so odpravo razsvetljenost, razumevanje s pomo~jo dovala svet. So gonilo vsega, kar narodov, monarhij, religij, sonca razuma, ki bo prepodil oblake vra‘evernosti in predsodkov. Radikalse dogaja v svetovni politiki, gospocelo privatne lastnine na vsebina gibanja pa je napovedovala darstvu, javnem ‘ivljenju. Njihova mo~ odpravo narodov, monarhij, religij, celo je neizmerna, njihov vpliv neizbe‘en. in zakonske zveze. takih dru‘benih struktur, kot sta privatTako vsaj pravijo razne teorije zarot. Ve~ina zgodovinarjev, ki so se ukvar- gim nadzorom nad prekr{~enimi in ka- na lastnina in zakonska zveza. Gibanje se je {irilo med intelektualjali z Razsvetljenimi, i{~ejo njihove za- znovanjem krivovercev. ci, a kar je preve~, je preve~. @e ustano~etke v [paniji petnajstega stoletja. Nevitelj ni vzbujal zaupanja – Adam Weiskaj stoletij trajajo~ razcvet znanosti in POJAVITEV GIBANJA haupt, rojen kot ‘id, vzgojen kot katoumetnosti v [paniji, predvsem AndaluVsi conversos pa niso ostali prikriti lik, prestopil v protestantizem, pa {e ziji, ki je bil posledica strpnega skupnega ‘ivljenja mavrskih muslimanov, ‘i- ‘idje; nasprotno, katoli{ki veri so ‘eleli ~lan prostozidarjev. Gibanje uradno ni dodati nove, globlje vidike. Zagovarjali pre‘ivelo desete obletnice. Ukinjeno je dov in kristjanov, se je kon~al z rekonso neposreden stik z Bogom, mo~ oseb- bilo leta 1785, ustanovitelja pa so pregkvisto – ponovno katolizacijo. Najprej so nega bo‘jega razsvetljenja. Tako se je nali iz Bavarske. katoli{ki vladarji in cerkev pregnali leta 1511 pojavilo gibanje razsvetljenih, Mavre, ki so ve~inoma emigrirali v afri{alumbrados ali latinsko iluminati. Gibake sredozemske de‘ele. Potem so bili na INFILTRIRANJE nju so se pridru‘ili mnogi {panski arivrsti ‘idje. Nekaj se jih je odselilo, druPrepoved na Bavarskem je gibanje stokrati, ve~ina pa je bila »novih« kristjagim pa je bila dana mo‘nost – pokristnov. Kar hitro so bili obto‘eni krivo- samo spravilo v ilegalo, kar mu je povejanjenja. To milost sta leta 1492 uzakoniverstva in morali so v ilegalo. Ideje tega ~alo mik in skrivnostnost. Ideje in nosilci la {panska monarha Ferdinand in Izagibanja so se, tudi pod drugimi nazivi, gibanja naj bi se vtihotapili v vse mogo~e bela. Tako se je pojavil nov pojem con- {irile po Evropi. obstoje~e in nove institucije. versos ali prekr{~eni, novi kristjani. V Eden takih gostiteljev so bili prostoziNovo poglavje zgodovine Razsvetza~etku so imeli enake pravice kot »stari« darji. Predvsem v Ameriki, kjer so se o~etljenih se za~ne na Bavarskem. Mladi kristjani. Glede na ve~inoma dober fiprofesor na univerzi v Ingolstadtu us- je novonastajajo~e dr‘ave spogledovali s nan~ni in socialni polo‘aj so zasedli prostozidarstvom in za visoka mesta v dr‘avni uptisti ~as revolucionarniravi in celo cerkvi, da ne mi idejami, vidijo mnogi omenjamo znanosti in prste Razsvetljenih. kulture. To pa je bilo poSvetovno ban~ni{tvod za zavist in ljubovo, ki je vsaj na Zahodu sumje. ‘e od uni~enja kri‘arjev Za~ele so se spletke prete‘no v ‘idovskih roin podtikanja, kar se je kah, ne more prikriti vplikon~alo z novimi omeva iluminatov. [e ve~; jitvenimi zakoni za »noRothschildi, Rockefelve« kristjane in posredlerji, Astorji in podobni no z ustanovitvijo instiso bodisi ‘idje ali nezemljani ali pa oboje. tucije, ki je stoletja vzbuIdeja o nezemljanih jala grozo – inkvizicije. Ustanovitelj iluminatov je novej{ega datuma in Adam Weishaupt in njegova domnevna reinkarnacija – Bill Gates Ta je za~ela prav s stro-

22 - DECEMBER 08 -


VLADARJI SVETA ?

PIONIRJI MEJNIH ZNANOSTI

prav zanimiva. Sem namre~ pri{tevajo tudi domnevne hibride, kot so G. Bush, Hillary Clinton, kraljica Elizabeta, Kris Kristofferson in drugi. To sicer ni ~isto v skladu s teorijo uni~enja dosedanjih vladavin in prevzema oblasti, pa ni~ zato; zadeva je toliko bolj zamotana.

O~e sodobne znanosti se je resno ukvarjal z alkimijo

PRANJE MO@GANOV Iluminate je najti tudi v mednarodnih telesih, kot so Trilateralna komisija, Skupina Bilderberg, Zdru‘eni narodi, Evropska skupnost, Mednarodno sodi{~e. Njihov cilj je ljudem tako oprati mo‘gane, da bodo s~asoma sprejeli globalno vladanje, centralizirano ekonomsko kontrolo in enotno religijo. Te‘ko si je predstavljati, da je Bill Gates reinkarnacija Bavarca Adama Weishaupta – pa je potrebno le nekaj fantazije. Bill je B(avarian)ILL(uminati), Gates pa G(eheime) A(merikanische) T(ochtergenossenschaft) der E(rleuchteten) S(eher) ali Ameri{ka lo‘a iluminatov. Res preprosto! Bolj resno je iskanje Razsvetljenih v klubu Bohemian. ^lani tega kluba so iz vrst vrhunskih politikov, finan~nikov in gospodarstvenikov. Znan je njihov poletni tabor vsako leto julija v Kaliforniji. Da sploh lahko sanja{ o preboju med tovrstno elito, mora{ biti rojen v pravi dru‘ini in ‘e kot {tudent pripadati pravim dru‘bam, kot so Phi Beta Kappa, Lobanje in kosti ipd. ^e omenimo {e eno takih teorij – tudi za terorizem 9/11 naj bi bili odgovorni iluminati. Skeptiki so prepri~ani, da iluminati, ~e bi bili res tako mo~no gibalo sveta, svojo mo~ pokazali, ko so v zadnjih stoletjih uni~ujo~e krize in vojne desetkale ~love{tvo. Zastavili bi mo~neje svojo besedo proti uni~evanju podnebja, svetovni lakoti, boleznim. A kdo ve, mogo~e pa je to bilo na nek na~in v interesu njihovih idej? Saj vse teorije zarote ponavadi vsebujejo poleg zavisti in strahu tudi drobce resnice … Alenka Jurkovi~

D

Alkimist Newton P

rizori{~e, kaj nenavadno za kemi~ni laboratorij na ameri{ki univerzi Indiana v Bloomingtonu: golo ognji{~e, obzidano z opeko in ometom, v kotu sobe pa dve osebi, upognjeni nad ne~im, kar se zdi kot ~e~kanje kakega blazne‘a. Se ponovno poraja alkimija? Na nek na~in, da. ^e~karije iz laboratorijskega zvezka opisujejo alkimisti~ni poskus, ki ga nameravata izvesti kemika William Newman in Catherine Reck. ^a~ke, ki jih posku{ata de{ifrirati, pa so delo najbr‘ najznamenitej{ega znanstvenika vseh ~asov: sira Isaaca Newtona. Zgodovinarji znanosti so vedno menili, da so razlogi Newtonovega zanimanja za alkimijo filozofski ali pa religijski, kar je omade‘evalo njegov znanstveni ugled. Newman pa je prepri~an, da je bilo Newtonovo navdu{enje nad alkimijo povsem normalno za znanstvenike v tistih ~asih in da je zgolj ‘elel razkriti kemi~ne zakonitosti narave. Tako je na primer Newtonova knjiga, v kateri razlo‘i epohalen eksperi-

Newtonovi alkimisti~ni poizkusi so morda pripeljali do znamenitih znanstvenih ugotovitev. ment ponovnega sestavljanja bele svetlobe iz njenih spektralnih sestavin, polna alkimisti~nih receptov. Poleg resnih razlag o opti~nih in fizikalnih pojavih, kot so zmrzovanje in vretje, je Newman na{el tudi Neptunov trizob, Merkurjevo razvejano palico in Zelenega leva, simbole raznih alkimisti~nih snovi.

ALKIMISTI^NE ŠIFRE

Foto arhiv Misteriji

I LUMINATI –

Zvezda Regulus, alkimisti~na sinteza kristalne zlitine antimona in ‘eleza

Je mogo~e, da so Newtonovi alkimisti~ni poizkusi pripeljali do znamenitih znanstvenih ugotovitev? Da bi odgovorili na to vpra{anje, je potrebno najprej de{ifrirati njegove bele‘ke. To pa ni enostavno, saj je Newton svoje alkimisti~ne eksperimente bele‘il zelo nejasno. Alkimisti so bili sicer znani po nerazumljivem pisanju, Newton pa je stvari {e poslab{al, saj si je izmi{ljeval svoje lastne simbole in sisteme. Tudi zaradi tega mnogi njegovi rokopisi, kljub Newtonovemu ugledu, {e vedno niso objavljeni in ustrezno razlo‘eni. »Iz de{ifriranega besedila lahko sicer ugibamo, s ~im se je v alkimiji ukvarjal,« pravi Newman, »vendar ima v kemi~ni raziskavi pogosto toliko spremenljivk, da je nemogo~e napovedati to~en izid.« Zato se je Newman odlo~il, da bo s kolegi ponovil Newtonove eksperimente – ob natan~no enakih pogojih. Za to pa je potrebno narediti natan~no take naprave, s kakr{nimi je delal Newton. Raziskovalci so za za~etek rekonstruirali Newtonovo ognji{~e. »Sodobne elektri~ne pe~i ne morejo ustvariti

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 23


A LKIMIST NEWTON

KOVINSKA DREVESA

De{ifriranje Newtonovih simbolov in sistemov ni niti malo lahka naloga.

Foto arhiv Misteriji

Raziskovalci so po Newtonovih bele`kah naredili tudi drevesom podobne kovinske strukture, ki so najbr‘ vplivale na njegov rokopis O~itne naravne zakonitosti in procesi v vegetaciji. Nekatera drevesa zrastejo kot precipitat kovinskih soli v gelu natrijevega silikata, ki so mu alkimisti 17. stoletja rekli »pe{~eno olje«; podobne razvejane strukture so danes znane v kemi~nih vrtovih. Njihov organski videz je bil za Newtona in njegove sodobnike potrditev stare alkimisti~ne zamisli, po kateri imajo kovine nekak{no ‘ivljenje in lahko »vegetirajo«.

V naslednjem eksperimentu je Newman ponovil Newtonovo alkimisti~no sintezo kristalne zlitine antimona in ‘eleza, imenovane zvezda Regulus, ki tvori zvezdaste kristalne delce. »Te ponovitve nam veliko povedo o Newtonovih uspe{nih in spodletelih poskusih,« pravi Newman. Potrebno je veliko napornega dela, a Newman je prepri~an, da je vredno truda. Odkrivanje sestave Newtonovih kemi~nih snovi in laboratorijskih metod bo pomagalo razsvetliti povezavo med njegovimi poskusi in alkimisti~no literaturo o pretvarjanju kovin v zlato, ki ga je navdihovala. Alkimija je proti koncu 17. stoletja pojemala, a {e ni veljala za neznanstveno. Mnogi najve~ji znanstveniki so takrat verjeli ne samo v mo‘nost pretvarjanja svinca v zlato, temve~ tudi v vrsto drugih predstav, ki danes veljajo za »okultne«, kot je denimo astrologija. Lawrence Principe z univerze Johns Hopkins je ugotovil, da se je celo Robert Boyle, Newtonov kolega, ~igar knjigo Skepti~ni alkimist so dolgo ~asa imeli za obsodbo alkimije, vse ‘ivljenje ukvarjal s pretvarjanjem kovin v zlato. Boyle in Newton sta si o tem redno

Foto arhiv Misteriji

kompleksne zmesi plinov, kakr{no ustvarja ognji{~e na oglje,« navaja Newman. To~no po Newtonovih navodilih so naredili kroglico snovi, ki jo je znanstvenik imenoval »mre‘a«. To je {krlatasta zlitina bakra in antimona z jami~asto, mre‘asto povr{ino. Po podatkih iz njegovih bele‘k se je Newton tega nau~il od alkimista in prvega ameri{kega znanstvenika Georgea Starkeyja; ta je menil, da je sinteza »mre‘e«, kot {tevilni drugi alkimisti~ni procesi, kodirana v dolo~eni zgodbi iz gr{ke mitologije.

Newton je izgubil dvajset let svojega dela, ko je njegov pes prevrnil sve~o.

24 - DECEMBER 08 -

izmenjevala podatke, pogosto {ifrirane s prikrito terminologijo alkimistov. Ko je Boyle leta 1691 umrl, je Newton na vsak na~in hotel odkriti, kaj vse je vedel njegov kolega, in je skrbno pregledoval njegove rokopise. Od Boylovega prijatelja Johna Locka pa je zmamil vzorec rde~e snovi, za katero je sumil, da je kamen modrosti (katalizator pretvorbe kovin v zlato) v surovi obliki. Kmalu po tem, ko je od Locka dobil Boylovo recepturo, je Newton nekaj ~asa trpel za mentalno boleznijo, saj se je v silni ‘elji, da bi ponovil Boylov postopek, pretirano izpostavljal param ‘ivega srebra. Vsaka deseta knjiga v Newtonovi ogromni knji‘nici je bila na temo alkimije. Njegov primerek knjige O pretvorbah kovin, ki jo je napisal prvi renesan~ni alkimist Paracelsus, je bila polna zavihanih vogal~kov. Ameri{ka zgodovinarka Betty Jo Dobbs pravi, da je bila Newtonova alkimija predvsem duhovna. Njegova nekonvencionalna verska prepri~anja so zelo verjetno vplivala tudi na njegovo alkimisti~no delo, toda William Newman trdi, da bi bila napaka, ~e bi vso Newtonovo alkimijo tolma~ili kot kodirano religijo. »Ezoteri~ne« alkimije z njeno tajnostjo in kripti~nim simbolizmom ne moremo lo~iti od prakti~ne zgodnje kemije kovinskih delavcev, izdelovalcev barv in apotekarjev. Obe sta del takratne »kimije« in z njunim lo~evanjem ne moremo pravilno razumeti Newtonovega dela, trdi Newman. Ne. Fa.

D


PRESNO PREHRANJEVANJE

Jemo presno (2)

Sadje L

judje ‘e stoletja cenijo izredno hranljivost sve‘ega sadja. ^im bolj je sadje sve‘e in kolikor bolj naravno je pridelano, tem blagodejnej{i u~inek ima na ~love{ki organizem. ^e je le mogo~e, naj bo sadje, ki ga u‘ivamo, pridelano ekolo{ko ali pa vsaj iz integrirane pridelave. Tako se vsaj do neke mere izognemo dodatnim kemikalijam. Najbolj{e sadje je seveda tisto, ki ga naberemo na lastnem vrtu in nato takoj zau‘ijemo. Na splo{no velja, da je razlika v prehranski vrednosti med ekolo{ko pridelanim in naravnim pridelkom razmeroma majhna. Raziskave ka‘ejo, da vsebuje ekolo{ko pridelano sadje manj vode in ve~ vitaminov in rudnin ter ima izrazitej{i okus. Vzrok za manj{o vsebnost vode (dehidriranost) sta predvsem na~in skladi{~enja in prevoz. Sicer pa se ve~ina nutricionistov strinja, da so prednosti u‘ivanja sadja tolik{ne, da odtehtajo celo morebitno nevarnost pesticidov. Ve~ina sadja, ki ga kupimo v trgovinah, jih vsebuje namre~ tako malo, da niso nevarni za zdravje, celo otrokom ne.

Na{e sadje naj bo po mo`nosti pridelano ekolo{ko ali vsaj iz integrirane pridelave. je doma na Haitiju, danes pa ga gojijo v ve~ini tropskih in subtropskih de‘el. Glede na okus in vsebnost hranil delimo sadje v ve~ skupin in sicer: kislo sadje, sadje z nizko vsebnostjo kislin, sladko sadje, melone, sadje s {krobom, sadje brez {kroba in sadje z beljakovinami. V skupino kislega sadja spadajo: pomaran~e, ananas, papaja, kisla jabolka, kisle slive, limone, grenivke, kisle breskve, limete, mandarine in kislo grozdje.

To sadje pospe{uje odplakovanje presnovnih strupov iz organizma in je odli~na hrana. Izogibati pa se ga moramo, kadar imamo povi{ano telesno temperaturo, ker se lahko zaradi pospe{enega izlo~anja bolezen poslab{a. Nekaterim ljudem povzro~a to sadje te‘ave zaradi vsebnosti neza‘elenih kislin. Tako na primer papaja in ananas nista priporo~ljiva za ljudi s pepti~nimi razjedami. Sadje z nizko vsebnostjo kislin, kamor uvr{~amo marelice, borovnice, jagode, nektarine, maline, robidnice, kosmulje, mango, smokve, sladka jabolka, ~e{nje, sladke breskve, sladke slive in kaki, je manj razstrupljevalno kot kislo sadje in ga lahko u‘ivamo v neomejenih koli~inah. Med sladko sadje pri{tevamo datelj-

SADJE IN FITOHRANILA

Foto M. Kolo{a

Veliko sadja je sicer sladkega okusa, a je kljub temu nizko kalori~no, zato je odli~no ‘ivilo za vsakogar, ki huj{a. Bogato je z vlakninami in hranili. Posebej bogato je z vitaminom C; specifi~na za sadje so fitohranila, dragocene naravne sestavine sve‘ega sadja, ki vzdr‘ujejo na{ imunski sistem v popolni pripravljenosti. Narejenih je bilo tudi kar nekaj raziskav o hranljivosti posameznih vrst sadja. Izkazalo se je, da je najbolj hranljivo sadje gvajava, plod drevesa gvajaba, ki

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 25


SADJE ne, sladko grozdje, hru{ke, suhe slive, rozine in suhe fige. Suho sadje je pred u‘ivanjem priporo~ljivo rehidrirati. ^ez no~ ga namo~imo v vodi. ^e sadja ne su{imo sami, moramo vedeti, da je suho sadje, ki ni ekolo{ko pridelano, obdelano bodisi z ‘veplovim plinom ali z alkalno kopeljo, kar seveda ni za‘eleno; oba na~ina pospe{ujeta su{enje, zadnji je primernej{i za cele plodove, kot so npr. slive in grozdje. V skupino melon uvr{~amo lubenico/vodno melono, kantalupsko dinjo, medeno roso, galijo, ogen in dinjo charentais, ki so, kakor preostalo sadje, odli~na ‘ivila. Posebej za lubenico velja, da vsebuje toliko ‘eleza kot {pina~a. Melone lahko jemo v neomenjenih koli~inah. Med sadje, ki vsebuje {krob oziroma razli~ne ogljikove hidrate, sodijo banane in ~e ne ‘elimo pridobiti na telesni te‘i, ne zau‘ijmo ve~ kot eno banano dnevno. Med sadje, ki vsebuje beljakovine, pa

PRAZNI^NE SADNE KROGLICE SESTAVINE: 1 skodelica orehov ali mandljev, 3 skodelice suhih marelic ali izko{~i~enih datljev, ko{~ek sve‘ega ingverja, nastrgana lupinica eko pomaran~e

in limone, ½ ~ajne ‘li~ke cimeta, ½ ~ajne ‘li~ke kardamoma. PRIPRAVA: V me{alniku zmeljemo najprej orehe ali namo~ene in olupljene mandlje, dodamo oprano suho sadje, nastrgan ali sesekljan ingver ter za~imbe. Me{amo, dokler masa ni gladka – ho-

26 - DECEMBER 08 -

sodi avokado, ki je izjemno zdrav sade‘ in vsebuje veliko razli~nih hranil. To hranilno maslasto sadje gojijo v {tevilnih tropskih de‘elah, izvira pa iz osrednje Amerike. Imenujemo ga tudi aligatorjeva hru{ka.

KUPOVANJE SADJA Pri kupovanju sadja moramo biti pozorni na izgled. Odrgnjenega in preve~ omeh~anega sadja, sade‘ev z made‘i rje in plesnivega sadja ne kupujmo, ker lahko vsebuje naravne rakotvorne snovi. ^e je le mogo~e, kupimo sadje, ki si ga lahko ogledamo, ki torej ni zaprto v vre~kah ali posodah. Kupujmo predvsem sezonsko sadje, tako zaradi gospodarnosti kot tudi zaradi arome in vsebnosti hranil. Na~ini za ugotavljanje zrelosti pa so pri vsaki sadni vrsti in celo pri vsakem plodu razli~ni. ^e sadja ne nameravamo pojesti takoj, je najbolje, da kupimo mogena. Iz pripravljene sadne mase oblikujemo kroglice. Sadne kroglice lahko pripravimo tudi iz drugih vrst suhega sadja, ore{~kov ali son~ni~nih semen. Kupujemo kvalitetne surovine, po mo‘nosti ekolo{ko pridelane, saj bodo izdelki bolj okusni in tudi zdravi. K JEDI: Orehi in mandlji so bogat vir kvalitetnih beljakovin, zdravih ma{~ob, {tevilnih mineralov (kalcij) in vitaminov (predvsem vitamina E, ki je mo~an antioksidant). Pri suhem sadju in semenih je pomembno, da jih u‘ivamo namo~ene, saj postanejo la‘je prebavljivi, izlu‘ijo pa se nekatere ne‘elene snovi. Suho sadje nam ponuja obilico hitro dostopne energije v zdravi obliki ter {tevilne za{~itne snovi in minerale. Še posebej suhe marelice se odlikujejo z visoko vsebnostjo beta karotena – provitamina A. Cimet kot pomembna azijska za~imba slovi po antimikrobnem, antioksidativnem u~inkovanju, izbolj{uje cirkulacijo krvi, ogreva, pove~uje energijo in vitalnost, pomaga pri metabolizmu krvne-

{e ne povsem dozorelo in pustimo, da dozori doma. Ve~ino zrelih plodov moramo hraniti v hladilniku, nezrelo sadje pa shranjujemo pri sobni temperaturi. Vsako sadje ima svoje zna~ilnosti, zato ni mogo~e dati splo{nega navodila o ustrezni zrelosti sadja. Pomembno je tudi znanje o ob~utljivosti posameznega sadja na etilen (eten), ki ga izlo~ajo nekatere vrste sadja, kadar je zrelo in prezrelo. Nekatero sadje, npr. banane, izlo~a plin etilen ‘e ko zori. Mnoge vrste sadja obirajo nezrelo, da ohranijo ~vrstost in obstojnost, kasneje pa ga zorijo v tako imenovanih etilenskih (etenskih) komorah. Med sadje, ki proizvaja etilen, sodijo: jabolka, gvajava, marelica, avokado, dinje, nektarine, hru{ke, zrel kivi, banane, kaki, breskve, fige, mango in slive. Na etilen ob~utljivo sadje naj ne bi bilo zlo‘eno/skladi{~eno poleg sadja, ki proizvaja etilen (npr. lubenice). ga sladkorja in ma{~ob. Pri pretiranem u‘ivanju cimeta (nad 20 g dnevno) bi lahko kemi~na snov kumarin povzro~ila po{kodbe jeter in ledvic.

KAKIJEVA SADNA KREMA SESTAVINE: 4 banane, 1 kaki, 1 pest rozin, ½ ~ajne ‘li~ke kardamoma, ko{~ek sve‘ega ingverja, nastrgano lupinico eko pomaran~e.

PRIPRAVA: V me{alniku najprej zmeljemo oprane rozine, dodamo olupljene banane in kaki. Dodamo {e za~imbe in me{amo, da dobimo gladko maso. Na-


S ADJE Treba je paziti tudi na ob~utljivost razli~nih vrst sadja na mraz. Pri nepravilnem skladi{~enju (premrzlo) lahko pride do zmanj{anja kakovosti posameznih sade‘ev. Neznatno ob~utljivi na mraz (optimalna temperatura skladi{~enja od –1 °C do +1 °C) so: dateljni, kivi, fige, li~i, jabolka, marelice, brusnice, borovnice, nektarine, hru{ke, maline, breskve, ribez, slive, jagode, kutine, kaki, kosmulje in namizno grozdje. Samo te vrste sadja lahko skladi{~imo v hladilnici, ne da bi pri{lo do zmanj{anja kakovosti. Srednje ob~utljivo sadje na mraz (optimalna temperatura skladi{~enja od 6 °C do 10 °C) je: (pol)zrel ananas, marakuja, gvajava, dinja, karambola, mandarine in pomaran~e. Mo~no ob~utljivo sadje na mraz (optimalna temperatura skladi{~enja od 10 °C do 20 °C) pa je: zrel avokado, mango, banane, papaja, grenivke, lubenice, trd

ananas, limete in limone. Ko je sezona dolo~ene vrste sadja (npr. borovnice, maline, ribez, ~e{nje), ga lahko tudi zamrznemo. Tako ga imamo na voljo ~ez celo leto. Hranila se pri zamrzovanju ve~inoma dobro ohranijo. Priporo~en ~as skladi{~enja zamrznjenega sadja je do 12 mesecev. Zamrzovanje spremeni strukturo marsikaterega sadja, ki zato izgubi ~vrstost in je mehko, ko ga odtajamo. Sadje vsebuje topne in netopne vlaknine. Netopne vlaknine prepre~ujejo zapeko in zmanj{ujejo nevarnost za nastanek ~revesnega raka, topne vlaknine (npr. v hru{kah in jabolkih) pa zni‘ujejo raven holesterola v krvi. Ameri{ko Sr~no zdru‘enje svetuje, da dnevno zau‘ijemo 25 do 30 g vlaknin iz sve‘ega sadja in/ali zelenjave. To pomeni 5 do 9 porcij sve‘ega sadja ali zelenjave na dan. Porcija sadja je npr. ena pomaran~a ali jabolko, ali skodelica manj{ih sade‘ev,

denimo grozdja ali jagod, ali pa kozarec iz sadja iztisnjenega soka.

mesto kakija lahko uporabimo mango ali drugo priljubljeno sadje. Na podoben na~in si lahko pripravimo tudi okusen in zdrav sladoled. V tem primeru uporabimo zamrznjene ko{~ke banan in drugega sadja, za bolj{o mazavost dodamo {e meso zrelega avokada. K JEDI: Med bogastvom hranilnih snovi v kakiju izstopa vsebnost beta karotena in vitamina C, sade‘ pa zelo dobro vpliva na prebavo. Zrele banane so lahko prebavljive, primerne predvsem za ljudi, ki so fizi~no aktivni. Vsebujejo mnogo kalija in magnezija, kar pomaga pri ~i{~enju organizma. Bogate so z vitamini B skupine in beta karotenom. Ugodno vplivajo na razdra‘eno ali vneto sluznico prebavil. Debela lupina dokaj dobro {~iti meso pred kemi~nimi snovmi, uporabljenimi pri pridelavi. Kardamom zdravi vnetne procese, prebavne te‘ave, ~isti ledvice in mehur, razstruplja, pospe{uje cirkulacijo krvi. Ingver pomaga pri prebavi, vzpodbuja tek, zmanj{uje napenjanje, ogreva, deluje protivnetno, pomaga celo pri zastrupit-

vah, prehladu, gripi, ka{lju in te‘avah z dihali.

mo meso zrelega avokada, ga spasiramo, dodamo sok ene pomaran~e, kardamom in malo nastrgane eko pomaran~ne lupinice. Kocke sadja in rozine nalo‘imo v skledo, previdno preme{amo, pokapamo z limoninim sokom in prelijemo z avokadovim prelivom. Posipamo s cimetom in takoj postre‘emo. K JEDI: Kljub dejstvu, da je pri obroku najbolj{e me{ati ~im manj razli~nih ‘ivil, pa se lahko kdaj pa kdaj nagradimo z rajsko paleto zdravih, sve‘ih, po mo‘nosti doma~ih ali eko sade‘ev. Kot vso hrano tudi sadje u‘ivamo po~asi, ga dobro pre‘ve~imo in navla‘imo s prebavnimi encimi. Hitreje bomo siti, bolj bomo u‘ivali v pestrosti okusov, prebava pa nam bo hvale‘na za la‘je delo. Avokado je bogat vir kakovostnih lahko prebavljivih ma{~ob, vitamina E in B kompleksa, kalija in bakra ter drugih snovi, ki dvigujejo obrambne sposobnosti telesa. Vitamini A (beta karoten), C in E so u~inkoviti antioksidanti, ki prepre~ujejo {kodljive degeneracijske spremembe na celi~ni ravni. Priprava in foto: Matja‘ Kolo{a D

SADNA SOLATA Z AVOKADOVIM PRELIVOM SESTAVINE: 1 banana, 1 jabolko, 1 hru{ka, 1 vanilijev kaki, 1 kivi, 1 pest

namo~enih rozin, 1 avokado, 2 pomaran~i, ½ limone, ½ ~ajne ‘li~ke kardamoma in cimeta. PRIPRAVA: Sadje operemo, banane, kivi in pomaran~o olupimo. Nare‘emo ga na kocke, rozine namo~imo. Izdolbe-

SADNI SOKOVI La‘je zau‘ijemo ve~ vrst sadja, ~e iz sadja iztisnemo sok. ^e npr. iztisnemo eno pomaran~o, eno grenivko in eno limono in popijemo sok, smo ‘e zau‘ili tri vrste sadja (tri porcije). ^e ‘elimo bolj sladek sok, dodamo sadje, ki je bolj sladko, npr. banane. Ne smemo pa pozabiti, da utegne velika koli~ina kislin in enostavnih sladkorjev v sokovih povzro~iti bolezni zob in dlesni. Tveganje je manj{e, ~e sok zau‘ijemo ob obroku hrane. V Evropi sve‘e iztisnjene sokove ‘e od 19. stoletja uporabljamo tudi kot zdravilo. Sokovi odplaknejo odpadne snovi in {kodljive toksine (strupe) iz telesa in ga tako pomagajo ~istiti. Agrumi in posu{eno sadje (fige, dateljni, marelice in rozine) so posebno dobri viri vlaknin. ^eprav suho sadje ve-

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 27


SADJE lja za eno najbolj zdravih ‘ivil, ker vsebuje veliko vlaknin in je koncentriran vir hranil, kot sta ‘elezo in kalij, vsebuje tudi veliko sladkorja in je zelo kalori~no. Najpogostej{e suho sadje so rozine iz razli~nih vrst grozdja. Suhe fige so posebej koristne, ~e nas mu~i zapeka, saj vsebujejo veliko vlaknin. ^e pa potrebujemo energijo, so rozine in suhe marelice odli~en prigrizek in hiter vir energije. Posu{eno sadje lahko uporabljamo tudi kot sladilo. Sadje vsebuje veliko fitohranil, ki prispevajo k splo{nemu zdravju, sicer pa dajejo sadju tudi zna~ilno barvo, okus in naravno za{~ito pred boleznimi. So nekak{en »imunski sistem« rastlin. V na{em organizmu pa kot mo~ni oksidanti prepre~ujejo po{kodbe, ki jih povzro~ajo prosti radikali. Tako varujejo na{e telo pred celo vrsto razli~nih obolenj, vklju~no z boleznimi srca in rakom. Poznamo pet glavnih skupin fitohranil. To so: fitosteroli, glutation, karotenoidi, flavonoidi in terpenoidi. Med flavonoidi so izredno pomembni bioflavonoidi, ki jih najdemo v limonah, grenivkah oziroma v belem sloju pri agrumih, belem in rde~em grozdju, slivah, marelicah, ~e{njah in robidnicah. Flavonoidi iz rde~ega grozdja so pri zaviranju oksidacije ~love{kega holesterola LDL ve~ kot tiso~krat u~inkovitej{i od vitamina E. Rde~e grozdje vsebuje tudi veliko kvercetina, protirakave snovi, za katero so v laboratorijih kalifornijske univerze dokazali, da uni~uje zasnove malignih celic, preden se iz njih razvijejo tumorji. Tudi karotenoide v sadju (rastlinska barvila, topna v ma{~obah) cenimo predvsem kot antioksidante in zaviralce razvoja rakastih celic. Obstaja pet glavnih karotenoidnih sestavin: alfa- in betakaroten, lutein,

Veliko sadja je sladkega, a je kljub temu nizko kalori~no, zato je odli~no za huj{anje. 28 - DECEMBER 08 -

zeaksantin, kriptoksantin in likopen. Za betakaroten, rastlinsko izhodno obliko vitamina A, ki je najpogosteje zastopan v sadju, ‘e dolgo ~asa obstajajo dokazi, da pomaga pri prepre~evanju {tevilnih vrst raka. Betakaroten daje barvo rumeno-oran‘nim sade‘em z ‘ivo rumenim mesom, kot so marelice, mango in kantalupska dinja. Dinja, ki vsebuje veliko betakarotena in vitamina C ter daje malo kalorij in veliko vlaknin, pomaga zni‘evati prevelike koli~ine natrija. Papaja ima enake lastnosti kot dinja. Drugi karotenski pigmenti so v rde~ih sade‘ih in skupaj z betakarotenom varujejo pred prostimi radikali in morebiti tudi pred rakom. Zeaksantin vsebujejo mango, nektarine, pomaran~e, mandarine, papaja in breskve. Ta pomaga varovati na{e telo pred razli~nimi oblikami raka, ker ve‘e proste radikale in zavira rast tumorskih celic. Kriptoksantin je prisoten v mangu, nektarinah, pomaran~ah, mandarinah, breskvah in papaji. Ta, menijo, varuje ‘enske pred rakom na materni~nem vratu. Likopen pa vsebujeta ro‘nata/rde~a grenivka in lubenica. Likopen se v telesu tudi presnovi v vitamin A in je veliko u~inkovitej{i antioksidant kot betakaroten. Zavira rast {tevilnih vrst rakavih celic in nas varuje pred povzro~itelji raka v cigaretnem dimu in pred ultravijoli~nimi ‘arki v son~ni svetlobi.

VITAMIN C Sve‘e sadje in iz sve‘ega sadja iztisnjeni sokovi vsebujejo ve~ino na{ih dnevnih potreb po vitaminu C, ki je tudi mo~an antioksidant, in se ga pri stiskanju sadja izgubi le malo. Najpomembnej{i viri vitamina C so agrumi (pomaran~e, limone, grenivke in mandarine). Agrumov, ki niso iz ekolo{ke pridelave, ne u‘ivamo z lupino, saj je pri {tevilnih prekrita s fungicidi, ki prepre~ujejo razvoj plesni. Priporo~ljivo je, da jih celo umijemo, preden jih olupimo. Tudi gvajava je znana po tem, da vsebuje veliko vitamina C in v nekaterih zvrsteh ga je celo ve~ kot v plodovih citrusov.

Kupujmo predvsem sezonsko sadje – zaradi gospodarnosti, arome in vsebnosti hranil. Drugi pomembni viri vitamina C so kivi, jagode, maline, borovnice, ribez, brusnice, mango in papaja. Jagodi~je nas obenem oskrbuje {e s kalijem, ki je nujen za ohranjanje ravnovesja rudnin, pravilno delovanje srca in ohranjanje teko~in v telesu. Vsebuje pa salicilate, aspirinu podobne sestavine, ki utegnejo pri ob~utljivih ljudeh povzro~iti neza‘elene reakcije. Posu{eno sadje in banane so bogat vir kalija, ki uravnava tudi krvni tlak. Skupaj z natrijem vzdr‘ujeta ravnote‘je telesnih teko~in. Bor (rudnina, ki je v jabolkih, grozdju, grozdnem soku, rozinah, suhih slivah, suhih marelicah; najbolj{i vir je posu{eno sadje), kateremu sicer ne posve~amo velike pozornosti, ker ne velja za esencialno hranilo, lahko zaustavi izgubljanje kostne mase pri ‘enskah po menopavzi. @enskam, ki jemljejo nadomestne hormone, pa pomaga, da hormon estrogen ostane v njihovi krvi dlje ~asa. Sadje je tudi nekak{no osnovno gorivo za na{e mo‘gane. Ima izredno pozitiven u~inek nanje in ~e sadje redno u‘ivamo, se na{i mo‘gani odzivajo hitreje in se la‘je spomnimo v njih shranjenih informacij. Po zaslugi sodobnih na~inov transporta in shranjevanja nam danes v trgovinah ponujajo {iroko izbiro sadja z vsega sveta. Vsi tropski sade‘i, od granatnih jabolk do perujskih vol~jih jabolk, imajo prav poseben okus in meso ter so ve~inoma dobri viri hranil. Tako imamo danes vse leto na voljo ogromno sadja, iz katerega si pripravimo slastne jedi. Kljub vsemu priporo~amo predvsem u‘ivanje sadja, ki zraste ~im bli‘je na{ega bivali{~a. Lahko ga namre~ pustijo, da dozori na rastlinah, kar pove~a njegovo biolo{ko vrednost. Bara Hieng in Tatjana Angerer

D


ENERGIJSKE TERAPIJE

Watqi, u~inkovita tehnika za spro{~anje in energijsko ugla{evanje v vodi

Prepu{~anje v vodi L

Foto osebni arhiv

judje, ki imajo okrog vratu in cije ter je o tem objavil okrog 40 ~lankov gle‘njev pritrjene posebne plov- Watqi je zlasti priporo~ljiv v razli~nih znanstvenih revijah. ce, se prepu{~ajo lebdenju v voza ljudi, ki te‘ko umirijo ANTISTRESNO di, da raztopijo blokade in se spontano svoj um. osvobajajo ~ustvenih in mentalnih naLEBDENJE V VODI petosti. Gre za watqi, u~inkovito teraWatqi je u~inkovita antistresna tehSede‘ ~lovekove du{evnosti je v mo‘pijo za globinsko spro{~anje, ki zdruganih, njegova zavest pa ima sede‘ v nika, zlasti priporo~ljiva za ljudi, ki te‘‘uje elemente Reichove orgonske teravesoljnem prostoru samem. ^lovekovi ko umirijo svoj um. Wat pomeni voda, pije in budisti~ne meditacije vipasane. mo‘gani imajo mo‘nost, da se naravna- qi ali ~i pa ‘ivljenjska energija. Watqi je Metodo je zasnoval Ptuj~an Sre~ko jo na frekvenco zavesti, se nanjo priklo- torej o‘ivitev in harmoniziranje ‘ivljenj[orli*, ki je svoja prakti~na in teoreti~na pijo. Namen sprostitvenih tehnik je rav- ske energije prek gibanja v vodi, ki je spoznanja o ‘ivljenjski energiji strnil v no priklop na zavest. V ~loveku se za- odli~en odvajalnik stresa. biowellness – ‘ivljenjski slog za krepitev vest udejanja kot vest, kot notranja ti{ina Metoda je nastala po nekak{nem telesa, umirjanje uma in o‘ivitev duha, in kot sposobnost zavedanja miselnih naklju~ju. Ko je Sre~ko [orli pred desetiki ga sestavlja pet elementov: polno di- procesov in ~ustev. Zavedanje, pozor- mi leti v italijanskih termah Abano u~il hanje, zdrava prehrana, vsakodnevno nost o miselnih procesih, prisotnih ~ust- razli~ne sprostitvene dihalne tehnike, gibanje, vsakodnevna sprostitev in zdra- vih, dihanju in gibanju telesa, je osnova enkrat ni imel na voljo prostora za terava narava. dobrega po~utja in zdravja,« pojasnjuje pijo, pa sta s klientom izvedla terapijo »[tevilne raziskave potrjujejo, da Sre~ko [orli, ki se ‘e vrsto let posve~a kar v vodi. Da je ta lahko lebdel na vodi, sprostitvene tehnike pripomorejo k ohra- raziskovanju zavesti, bioenergije, ~asa, mu je Sre~ko namestil plutovino na vrat njanju zdravja in dobrega po~utja. Ko je gravitacije, evolucije, vesolja in medita- in gle‘nje ter ga vodil po vodi. Obenem ~lovek spro{~en, se la‘je posta poskusila s posebno dive‘e z zavestjo, ki pre‘ema halno tehniko. Mo‘akar se je vesolje. Wilhelm Reich je izjemno globoko sprostil. bioenergijo poimenoval orTo sprostitveno tehniko gon, v Indiji pravijo temu je potem za~el Sre~ko [orli prana in na Kitajskem ~i, a raziskovati in izvajati v nagre pravzaprav za isto stvar. slednjih letih, ko je veliko ^love{ki organizem je enerpotoval, najve~ po Pacifiku. getski sistem, sestavljen iz Za razvijanje sprostitvene energetskih sistemov z raztehnike je imel idealne poli~nimi vibracijami. Telo je goje v tamkaj{njih lagunah, najni‘ja energijska vibracija. globokih ravno prav, da je Sledita elektromagnetno pov njih lahko stal. Nato je lje organizma, ki ga je odkril nadaljeval s spro{~anjem v Fröhlich, in biofotonsko povodi v evropskih hotelih. lje, ki ga je odkril Popp. [e Watqi je delal v Rimu, v Invi{jo vibracijo ima morfogediji je vodil te~aj, v Sloveniji netsko polje, ki ga je odkril pa se je za~el s tem ukvarjati dr. Sheldrake, temu sledi profesionalno. Vodil je te~aj energija ~i, sistem z najvi{jo za maserje v La{kem, kjer vibracijo pa je zavest kot osimajo watqi vklju~en tudi v novna vibracija kvantov proponudbo zdravili{~a. Sre~ko [orli izvaja watqi v bazenu hotela Primus v Termah Ptuj. stora.

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 29


P REPU {~ANJE

V VODI

Dihanje in spro{~anje pripomoreta k svobodnemu in neoviranemu pretoku ~ija, s tem pa tudi k ve~ji vitalnosti in pove~anju kakovosti ‘ivljenja. Ko je tok ~ija prost in neoviran, te~e proti pozitivnim ‘ivljenjskim silam. ^e pa je pretok energije oviran in blokiran, je podobno kot pri reki, v kateri se zaradi ovire za~ne kopi~iti blato in usedline. Ko smo spro{~eni, la‘je sledimo in se predamo nenehnemu toku sprememb, kar ‘ivljenje je. In {ele ko smo uravnote‘eni, lahko uresni~imo ljubezen in so~utje ter prepoznamo neomejene povezave z vsem ‘ivljenjem.

AKTIVIRANJE HARE »Polno dihanje je pomemben vnos energije v organizem; ~im bolje dihamo, tem manj{a je na{a potreba po hrani. Dihanje vselej odra‘a ~lovekovo psihofizi~no stanje. Ve~ina ljudi diha povr{no in plitvo, {e zlasti pod stresom. Zavestno dihanje, ki ga u~i slog zdravega ‘ivljenja Valens, pa ~loveka postavi v sedanji trenutek. Pri tem dihanju popolnoma izdihnemo in vdihnemo s trebuhom in prsnim ko{em,« pojasnjuje Sre~ko [orli, ki pri watqiju uporablja tudi posebno dihalno tehniko za masiranje in aktiviranje hare, pri kateri vdihnemo normalno skozi nos in izdihnemo dvakrat skozi nos. Navdih zanjo je dobil, ko je leta 1990 v Münchnu gledal eksperimentalni film o spontanem orgazmi~nem refleksu. »Aktivacija hare je bila tudi eden od ciljev Wilhelma Reicha, ki se je ukvarjal s spontanim orgazmi~nim refleksom. V trenutku orgazma pride do energetskega preboja hare in ker v glavo pride toliko energije, da se mo‘gani sprostijo, se um ustavi. Reich je orgazmi~ni refleks sprostil z gibanjem medenice, jaz pa sem to povezal z dihanjem. Razmi{ljal sem, kako bi dihal, da bi se trebu{na prepona hitro spu{~ala gor in dol. In sem ugotovil, da se trebu{na prepona giblje v podobnem ritmu kot med smehom ali orgazmom, ~e izdihujemo z dvakratnim izdihom.«

30 - DECEMBER 08 -

RAZISKAVA BIOENERGIJE IN PROSTORA

S

re~ko [orli je med leti 1987-1990 na In{titutu za fizikalno kemijo ljubljanske univerze in na biotehni{ki fakulteti opravil raziskave o energiji qi (~i). V raziskovalni nalogi je ugotavljal, ali je ‘iv organizem v energetski korelaciji s prostorom, ki je nosilec gravitacijske sile. V ta namen je tehtal ‘ive in mrtve de‘evnike. Ugotovil je, da ima ‘iv organizem ve~jo te‘o od mrtvega. »Sku{al sem dognati, ali gravitacija deluje mo~neje na ‘ivi kot na isti mrtvi organizem, ter odgovoriti na vpra{anje, ali je delovanje ‘ivega organizma le rezultat biokemi~nih procesov v celicah organizma, ali tudi energij v vesoljnem prostoru. Poskus z goji{~i gliv kvasovk, ki rastejo v nepredu{no zaprti epruveti v anaerobnih pogojih, je pokazal, da se s spreminjanjem organske mase v ‘ivo pove~uje tudi njegova te‘a, kajti v rastni fazi glive integrirajo v organizem energije, ki so v prostoru, za katere ne vemo izvora. Mo‘no je tudi, da ‘ivi organizmi v rastni fazi absorbirajo temno energijo. Po drugi strani pa se te‘a de‘evnikov, ki poginejo v zaprti epruveti, zmanj{a, kar lahko pomeni, da se dodatno zgo{~ena nepoznana energija prostora ob smrti razporedi nazaj v prostor. Eksperiment z glivami kvasovkami in de‘evniki je potrebno ponoviti in ga izpeljati tako, da bo ~love{ki dejavnik eksperimenta ni~. Vsako namigovanje o „merjenju du{“ pomeni nepoznavanje fenomena in je neprimerno,« pojasnjuje Sre~ko [orli. @e pred petnajstimi leti je [orli navezal stike tudi z dr. Fritzom Poppom iz Nem~ije, o~etom biofotonike, ki je odkril, da ‘ivi organizmi sevajo fotone. Sre~ka je zanimalo, ali je morda kak{na korelacija med sevanjem in razliko v te‘i. Zanimalo ga je, ~e se biofotonsko sevanje spremeni ob smrti organizma. Popp mu je odgovoril, da je to preve~ delikatna zadeva za resno znanost. Pred tremi leti pa je [orlija poklical Poppov asistent in mu poslal ~lanek o poljskem raziskovalcu Slawinskem, ki je izmeril, da se biofotonsko sevanje ob smrti pove~a za 10- do 100-krat. Ko nekdo umre, se spro{~a 10- do 100-krat ve~ svetlobe kot ob normalnem stanju, hkrati pa se lahko tudi manj{a masa in s tem te‘a organizma samega. Ta koncentrirana energija, v~asih so ji rekli du{a, ki je mogo~e tudi vzrok za pove~ano te‘o, se torej razpr{i ali porazdeli nazaj v prostor, domneva na{ sogovornik in napoveduje, da bo ‘ivljenjska energija ali qi, ki je prisotna po celotnem vesoljskem prostoru in dodatno zgo{~ena v vsakem ‘ivem bitju, v roku desetih let vstopila v »trdo znanost«.

Kot ugotavlja Sre~ko [orli, je watqi uspe{na terapija za pare, pri katerih se pogosto dolo~eni miselni vzorci tako poglobijo in utrdijo, da partnerja izgubita ~ustveni, energetski stik in stik na vitalni ravni ter se povsem odtujita. V vodi dolo~ene pregrade spontano padejo in komunikacija s so~lovekom la‘je ste~e. Watqi je zelo primeren tudi za laj{anje te‘av s hrbtenico, predvsem z vratnim delom, ramenskim obro~em in kri‘nim delom. »Ko ~loveka vle~e{ skozi vodo, pravzaprav podalj{uje{ hrbtenico. Vsa gibanja pri watqiju so simetri~na; vse, kar se naredi z levo stranjo telesa, se ponovi tudi z desno. Gre za ne‘no raz-

tezanje in mehko usmerjanje v vodi. Zelo lepi, mehki in varni gibi sprostijo mi{ice in okostje ter obnovijo tok ‘ivljenjske energije. Pri watqiju me navdu{uje brezosebna intimnost, ki se ustvari med menoj in ~lovekom, ki ga sicer ne poznam. Med watqijem se dogajajo globoke stvari, tako kot v meditaciji. To je izku{nja predanosti, varnosti. Na splo{no vzpostavljamo stike z drugimi prek govorjenja. A stik s ~lovekom lahko vzpostavi{ tudi tako, da ga preva‘a{ po vodi. To me navdu{uje,« pojasnjuje Sre~ko [orli. Andreja Paljevec * Sre~ko [orli 051/655 126

D


NOVA ZGODOVINA

Razvoj zemeljske civilizacije glede na sumerske zapise

Nastanek ~loveka

»PRIMITIVNI DELAVEC« Takoj je bil sklican intervencijski sestanek. Na njem je Enkiju pri{la na pamet briljantna ideja. Le zakaj bi si lomili hrbte sami, ~e pa obstajata znanje in tehnologija za »izdelavo« »primitivnega delavca«. Veljaki so idejo podprli, odgovorno nalogo pa je prevzela Enkijeva polsestra Ninhursag. Kot osnovo si je izbrala bitje, ki ga zapisi imenujejo »opi~ja ‘enska«. Kaj je to dejansko bilo, je zelo te‘ko ugibati. Pred dvajsetimi leti je uradna zgodovina za obdobje pred 500.000 leti priznavalo le avstralopiteka in {e ni‘je oblike na{ih prednikov. Danes v to obdobje ‘e sodijo najdbe Homo erectusa in Homo habilisa. Obe vrsti sta ‘iveli vzporedno, najstarej{e najdbe pa so stare tudi ve~ kot milijon in pol let. Glede na tako hitro (ali po~asno) prilagajanje uradne zgodovine bi bilo zelo nehvale‘no ugibati, kateremu rodu je pripadala »opi~ja ‘en-

Ninlil je jaj~no celico »opi~je ‘enske« predelala s komponentami iz jaj~ne celice mlade »boginje«. ska«. Ampak v celi zgodbi to vsekakor ne igra bistvene vloge. Omenjeno je, da naloga ni uspela v prvem poskusu. V za~etku naj bi se ukvarjali predvsem s kri‘anjem primata z ostalimi ‘ivalmi, a se je to izkazalo za neproduktivno. Glede na v zapisih omenjeno nezmo‘nost razploda vseh produktov genskega in‘eniringa se ponesre~ene verzije niso pojavljale v ve~jem {tevilu. Vsekakor pa nam to zelo dobro pojasni, od kod mno‘ica silno ~udnih bitij v raznih mitologijah. Sama stvaritev uspe{ne verzije je dokaj natan~no opisana. Enlilova ‘ena Sud ali Ninlil je izolirala jaj~no celico

»opi~je ‘enske« in jo predelala s komponentami iz jaj~ne celice mlade »boginje«. Zanimivo je, da sta korena besed za glino in jajce v sumerskem jeziku in njegovih naslednikih silno podobna ali enaka. Nekdanjemu prevajalcu je bilo popolnoma nelogi~no, da bi nekdo pri stvarjenju ~loveka oblikoval jaj~ece, tako kot je nam danes nelogi~no, da bi to po~el z glino. Kakorkoli ‘e, zapisi nadaljujejo z oploditvijo jaj~eca s spermijem to~no dolo~enega darovalca, ~igar ime pa ‘al ni ohranjeno. Ob dana{njem znanju nam je jasno, da je bilo takrat oblikovanemu jaj~ecu dana mo‘nost delitve – vdahnjeno mu je bilo ‘ivljenje. Zapis v Stari zavezi je torej neverjetno to~en. Tako predelano osnovo ‘ivljenja je potem vstavila v maternico boginje, ki je donosila dojen~ka »primitivnega delavca«. Po navedbah pisnih virov naj bi Adama donosila kar Ninlil sama. Na tem mestu si poglejmo {e pomen imena Adam. Izhaja iz besede adamu, ki bi naj pomenila »rojen iz temno rde~e

Foto splet

G

lede na stare sumerske zapise se zdi, da je ~love{ka rasa nastala v petem civilizacijskem ciklu z gensko manipulacijo »bogov«. Sodobna znanost v hitrem tempu odkriva zakonitosti DNK in genetike in s tem znanjem bomo morda ‘e prav kmalu vedeli, na osnovi katerega bitja je ta genska manipulacija potekala … Pred pribli‘no 300.000 leti se je za~ela zgodovina Homo sapiensa. Ta trenutek je tako natan~no opisan in ~asovno opredeljen, da je napaka skoraj izklju~ena. Kot pri vseh velikih odkritjih je bila vzrok lenoba. »Bogovom« je bilo dovolj mukotrpnega rudarjenja, o ~emer smo govorili v ~lanku »Peti cikel zgodovine« v prej{nji {tevilki Misterijev, in so se uprli.

Gr{ka Harpija in asirski Urmahlulu je le dvoje od mnogih ~udnih bitij, ki jih opisujejo starodavne legende. Dejstvo je, da je veliko »bogov« narisanih s krili, kar naj bi najbr‘ pomenilo, da so bili sposobni leteti, ne pa, da so dejansko imeli krila. Pri kentavrih, minotavrih in ostalih tako zvezo te‘je najdemo. Ali je mo‘no, da se je nekdo malo igral z genetiko? Znanje za tako po~etje bomo kmalu imeli tudi mi. Upajmo le, da se takih igric ne bo {el nih~e.

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 31


Ilustracija splet

N ASTANEK ~ LOVEKA

Prepleteni ka~i sta od nekdaj simbol znanja, danes pa moderne medicine. Podobnost tega simbola z molekulo DNK zanesljivo ni naklju~na. Enki, ki je »krivec« za nastanek ~loveka, je imel v svojem simbolu ka~o. Mnoga starodavna ljudstva so ka~e ~astila po bo‘je. Simbol spominja tudi na prepletanje poti obeh Sirijev, ki je tako mo~no ostalo v spominu Dogonov. Kr{~anstvo pa v ka~i vidi le zlo in hudi~a.

zemlje«. Zemljo zlahka pove‘emo z glino, temno rde~o barvo pa z barvo jaj~ne celice. V Epu o Gilgame{u je na{ prvi prednik nosil ime Adapa, ki tudi ni dale~ od osnovnega korena besede. Ponovno se zaplete pri nastanku Eve. Biblija je tu dokaj na trhlih nogah s tezo, da naj bi jo Bog ustvaril iz Adamovega rebra. Zgodba je podobna kot pri glini. V tem primeru gre za enak pomen zapisa za rebro in ‘ivljenje. Sud je le rahlo spremenila genski zapis, da je dobila ‘enski spol. Za nastanek Eve je uporabila Adamovo ‘ivljenjsko osnovo, ne pa njegovega rebra. Pri tem je treba omeniti {e pravo Evino ime. Eva je nastala pri prevodu v angle{~ino. Prej je bila Chava, kar naj bi pribli‘no pomenilo »tista, ki ima v sebi ‘ivljenje«. Ko so tako pri{li do zadovoljivega modela primitivnega delavca, so rekrutirali ve~je {tevilo »boginj«. Tak{no delo

32 - DECEMBER 08 -

je bilo ne glede na lojalnost in domoljubje silno neprijetno in pri{lo je do upora. V ‘elji, da bi se izkazal in v tekmi za vladarsko nasledstvo le izpodrinil brata Enlila, je Enki ukazal Sud, naj se »primitivni« razmno‘ujejo sami.

ADAM IN EVA IN RAJ V Stari zavezi je ta dogodek opisan kot Evina napaka, ko se je dala pregovoriti ka~i in sta oba z Adamom jedla sade‘ s prepovedanega drevesa znanja ali spoznanja, ~eprav jima je Bog to prepovedal. Nevede sta prekr{ila pravilo o prepovedi mo‘nosti razmno‘evanja, kar je Enlila tako raztogotilo, da je vso ~love{ko zalego pognal iz svojega Edin-a, »domovanja pravih ali pravi~nih«. Nekdo je to na hitro povezal z angle{ko besedo »eden« (raj) in dobili smo zgodbo o izgonu iz raja. Zanimivosti pa s tem {e zdale~ ni konec. Sumerski zapisi povezujejo Enkija s simbolom ka~e, obe-

nem pa omenjajo, da je bil zaradi storjenega dejanja tudi sam kaznovan. Na vsem lepem si lahko tudi bolj logi~no razlagamo kult ka~e. Najbr‘ je normalno ~astiti nekoga, ki te je ustvaril. Zanimiva je tudi povezava z indijskimi kastami in svetimi kravami. Boginja Ninhursag je bila v ~asu stvaritve {e »mlada« in lepa, ko pa se je z leti »razlezla« in je lepota postala relativna, je dobila vzdevek »krava«. Kaste so zelo verjetno ostanek ureditve v ‘ivljenju »bogov«. Anunaki so namre~ bolestno skrbeli za ~istost svoje rase. Me{anje jim je najbr‘ jemalo dolo~ene sposobnosti in zato ga je bilo treba prepre~iti. Poroka med sestro in bratom je bila sicer prepovedana, spolni odnosi pa nikakor ne. Najbolj spo{tovani so bili mo{ki potomci iz zveze voditelja z njegovo polsestro. Tak otrok je bil naslednik, pa ~eprav ni bil prvorojeni. Ob pojavu »primitivnih« je mo~no naraslo zanimanje mladih »bogov« za ~love{ke h~ere. Ker so si veljaki v ‘elji po mo{kem potomstvu jemali ve~ ‘ensk lastne »kaste«, jih je ni‘jim primanjkovalo. In ta problem so »bogovi« re{evali z lepimi ~love{kimi h~erami. Tak{no me{anje je vodilne seveda spravljalo v hudo nejevoljo in so stalno iskali na~ine, kako to prepre~iti. Zapisi ne govorijo zgolj o problemih preskokov »kast«, ampak tudi o genetski degeneraciji. Ker je bilo prvih ljudi malo in so bili ustvarjeni na hitro, so bili genetsko skoraj identi~ni. Razplod takih osebkov je zadevo le {e poslab{eval. Po drugi strani so se tudi Nefilimi ukvarjali z isto te‘avo. Ker so bili ljudje ustvarjeni s polovico njihove zasnove, tudi njihovo me{anje z ljudmi ni bilo ravno blagodejno. Zaradi vsega skupaj je predvsem Enlil skoraj redno snoval na~ine za uni~enje ~love{ke rase. Najbolj drasti~en je bil vesoljni potop, o katerem bo kaj ve~ zapisanega kasneje. Tu lahko vidimo, da je v mnogih »pripovedkah«, ki nam jih ponujajo uradna znanost in razne religije, tudi zrno resnice. Problem je le v tem, da je zavita tako, da ustreza namenom tistega, ki nam jo sku{a »prodati«. Kdo je torej ustvaril ~loveka, evolu-


N ASTANEK ~ LOVEKA pod ugodnimi pogoji lahko razvila sposobnost artikuliranega govora, s kakr{nim se lahko pohvali ~lovek. Pa temu v resnici ni tako. Artikuliran govor ~loveku omogo~a hioidna kost – majhna podkvasta kost nad grlom, ki edina ni povezana z nobeno drugo kostjo v ~love{kem telesu. Ravno ta kost daje mo‘nost dobrega nadzora jezika in grla in s tem oblikovanje zapletenih kombinacij razli~nih zvo~nih frekvenc, ki so nujne za govor. Le {e eno bitje je imelo tako re{en govorni organ. To je bil neandertalec. Najnovej{e raziskave ka‘ejo, da je bila ta vrsta gensko sorazmerno dale~ od modernega ~loveka in da vsekakor nista imela istega prednika. Razlaga ob upo{tevanju teorije o genetskem in‘eniringu je silno enostavna. Neandertalec in Homo sapiens sta dva produkta istega projekta. Neandertalec je bil prilagojen te‘jim ‘ivljenjskim razmeram, Homo sapiens pa bolj prilagodljiv in zvit. Da so Nefilimi pri svojih projektih radi imeli tudi rezervne opcije, smo videli ‘e pri ustvarjanju Zemlje in Venere. In zakaj se ne bi neandertalec in Homo sapiens

Dru{tvo za ozave{~anje in osebnostno rast Sonce, Beleharjeva 41, [en~ur

cija ali Bog? Obe teoriji imata preve~ o~itnih pomanjkljivosti. Mo‘no je sicer, da so se Nefilimi spontano razvili na Nibiruju. ^e bi njihov planet v zgodovini vesolja nastal le dva odstotka ~asa pred Zemljo, so imeli vsaj 110 milijonov let prednosti. Ker zapisi govorijo o njihovi stvaritvi Nebes in Zemlje, vemo, da so bili na izjemno visoki stopnji razvoja ‘e takrat. Velika verjetnost je, da so prav oni pustili odtise, ki so okamneli skupaj z dinozavrovimi – pred uradno ve~ kot 65-imi milijoni let. Za sodobnej{e je pa~ lahko razlaga tudi druga~na. Konec koncev so najbr‘ skrbno nadzorovali razvoj razmer na na{em planetu in ~akali primeren trenutek za za~etek del na njem. Po tej logiki bi se morda Homo erectus in Homo habilis v nadaljnjih desetinah milijonov let lahko razvila do stopnje na{e razvitosti. Darwinova teorija bi torej hipoteti~no lahko ustrezala, ~e bi bilo ~asa dovolj. Pa ga ni bilo! Poglejmo si le eno malenkost, ki jo uradna znanost s trenutnimi teorijami nikoli ne bo znala pojasniti. To je razvoj govora. Morda si kdo predstavlja, da je na na{em planetu mno‘ica bitij, ki bi

razvila vzporedno po sistemu naravnega izbora? V takem primeru bi nedvomno morala izhajati iz dveh prednikov. Pri obeh bi se postopoma razvijala hioidna kost od manj{e proti ve~ji.

MANJKAJO^I ^LENI Tu pa nastopita dva problema. Danes poznamo pogostnost mutacij in jasno je, da v zadnjih nekaj deset tiso~ letih (toliko daje na razpolago uradna znanost) do tak{nega razvoja na tak na~in ni moglo priti. Potrebni bi bili milijoni let. Tudi verjetnost, da bi pri dveh bitjih evolucija potekala enako, je skoraj enaka ni~. Predvsem pa je absolutno nemogo~e, da pri dveh tako lo~enih razvojih ne bi na{li ostankov bitij, pri katerih bi bil opazen razvoj hioidne kosti. Takih ostankov ni, pa ~eprav bi jih moralo biti na pretek. Kakorkoli gledamo na pojav pisave in govora, ki sta temeljni komunikacijski orodji sodobnega ~loveka, ne moremo mimo dejstva, da trenutne razlage ne vsebujejo nobene vsaj pribli‘no sprejemljive logike. Spoznana dejstva o Stari zavezi nam dajo {e en presenetljiv razplet. Vsem nam je poznana paranoja rimskokatoli{ke cerkve ter iskanje in uni~evanje dokumentov, ki bi lahko zamajali njihove temelje. Ironija je, da je ravno Stara zaveza z dokumenti, na podlagi katerih je nastala, poskrbela za ohranitev teh pomembnih podatkov. Kasneje bomo videli, da je tudi zgodba o Jezusu Kristusu nastala na podlagi mnogo starej{ih zapisov. Pokazali bomo, da je to zdru‘ena zgodba dveh Nefilimov. Ker je kar precej del, ki jih je opravil eden od njiju, pripisanih Bogu, na vsem lepem pridemo do zaklju~ka, da sta v tem primeru lahko Bog in Jezus ista oseba. Videli bomo, da je takih in {e mnogo huj{ih nelogi~nosti {e veliko. Medtem ko originalni zapisi pripisujejo dolo~ena dejanja posameznim »bogovom«, so v babilonski verziji in Stari zavezi pripisani enemu Bogu. Zmeda je v tem primeru logi~na in popolna. Pavel [kofic

-

DECEMBER

08 -

D

Misteriji 33


34 - DECEMBER 08 -


SANJE

Razumevanje in razlaganje sanj (5)

No~ne more K

do {e ni do‘ivel no~ne more, ko ti na vso mo~ bije srce, obliva te znoj, te‘ko diha{ in se od groze ves trese{ … Toda kaj no~ne more povzro~a? Zakaj na{e nezavedno v dolo~enem trenutku med spancem sprosti tok zastra{ujo~ih slik? Nekateri znanstveniki svetujejo, naj ne gremo spat takoj po obilnem obroku, ker naj bi poln ‘elodec povzro~al no~ne more. Za to obstajata dva razloga. Prvi je, da prenajedanje ponavadi spremlja ob~utek krivde; ta se v sanjah izrazi v obliki stra{ljivih podob, ki nas za kazen preganjajo, i{~ejo, napadajo in na vse mogo~e na~ine tiranizirajo. Drugi razlog pa je, da morajo mo‘gani zdaj opravljati dvojno delo: procesirati na{o prebavo in hkrati varovati telo med po~itkom. V telesu takrat deluje veliko kemi~nih snovi in zaradi pove~ane aktivnosti mo‘ganov in srca, ki bi med spanjem sicer morala biti zmanj{ana, pridejo na povr{je najbolj negativne slike, shranjene v na{em nezavednem.

No~ne more povzro~ajo tudi uspavalne tablete. zelo razdiralno na normalne miselne vzorce na{e psihe, tako da jih imajo psihiatri za prvi simptom pred ‘iv~nim zlomom. To seveda ne pomeni, da vsake slabe sanje napovedujejo du{evni zlom, toda ob stalnih no~nih morah, ki jih spremljajo {e druge motnje spanja, se moramo posvetovati s svojim zdravnikom oziroma s psihologom ali psihiatrom. Kaj pa, ~e vzrok ni prenajedanje ali u‘ivanje mamil oziroma zdravil; kaj potem povzro~a stalno ponavljajo~e se no~ne more? Dr. Dement meni, da je

ob~utek groze v sanjah lahko posledica intenzivne aktivnosti v mo‘ganskem deblu in aktivacije »primitivnih« emocionalnih krogotokov. Ti krogotoki so zakopani v globinah nezavednega, zato so te‘ko obvladljivi, pa tudi v veliki meri odgovorni za najbolj grozne slike v na{em nezavednem. Strah je eden najbolj primitivnih nagonov v ~loveku; tistim stvarem, ki se jih bojimo, se pogosto posku{amo izogniti tako, da jih potla~imo v globine nezavednega. ^ustva, kot so strah, zaskrbljenost, tesnoba in negotovost zaradi dolo~ene situacije, lahko aktivirajo skriti mehanizem primitivnih emocionalnih krogotokov ter spro‘ijo tok negativnih slik v no~nih morah.

Hude no~ne more so lahko tudi posledica u‘ivanja mamil ali nenadnega prenehanja njihovega u‘ivanja. Dr. Wiliam C. Dement, svetovno znan strokovnjak za spanje in sanje, pa je ugotovil, da tudi uspavalne tablete lahko povzro~ijo »zelo moteno spanje«. Mnogi ljudje, ki zaradi nespe~nosti za~nejo jemati uspavalne tablete, ~ez nekaj ~asa potrebujejo vedno ve~ tablet, da bi zaspali. Razvijejo tako mo~no odvisnost, da brez tablet ne morejo ve~ zaspati. ^e ne vzamejo uspavalnih tablet, bodisi ne morejo zaspati ali pa jih mu~ijo grozne no~ne more. Neprenehne no~ne more delujejo

Foto splet

MAMILA IN ZDRAVILA

No~ne more so izraz na{ih strahov, tesnobe in negativnosti. (Johann Heinrich Füssli: Mora, 1781, olje na platnu)

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 35


N O~ NE

MORE

SIMBOLI SMRTI V SANJAH

KAJ STORITI OB NO^NIH MORAH

Jung je odkril, da simboli sprememb, preporajanja in potovanj v sanjah velikokrat napovedujejo dejansko smrt. V tem smislu so zelo pomenljive sanje o dolgih potovanjih z vlakom, ladjo ali letalom, toda samo, ~e se dalj{i ~as nenehno ponavljajo. Smrt napovedujejo tudi sanje, v katerih se preselimo v drug kraj, izplavamo iz globoke vode, ali pa se v njej utapljamo. Tak{no utapljanje v sanjah lahko ka‘e tudi na du{evno bolezen, ker globoka voda pogosto simbolizira na{e nezavedno. Seveda pa lahko tak{ne sanje namesto smrti pomenijo tudi novo rast in preobrazbo osebnosti po zaklju~enem procesu individuacije. Vidimo torej, da ne moremo podati dokon~ne in popolne razlage o vzrokih no~nih mor. Zagotovo vemo samo, ~esa bi se morali izogibati, da ne bi imeli slabih sanj.

Ne smemo se prenajedati neposredno pred spanjem. Vemo, da lahko mehanizem no~nih mor spro‘i tudi u‘ivanje drog ali zdravil, ali pa hude skrbi. Psihologi tudi svetujejo, naj bomo pozorni na svoje misli pred spanjem, ker med sanjanjem najve~krat pridejo na povr{je prav te misli. Zato naj bi se pred spanjem izogibali branju in gledanju morbidnih knjig in filmov, neprijetnih in stra{ljivih tem.

Kaj pomenijo sanje, ki so lahko vesele ali pa tema~ne? Ponatis sanjske knjige iz leta 1902 je pravi ka‘ipot pomena razli~nih sanj. Zato pride prav vsakomur, ki verjame, da so prav njegove sanje pripomogle k njegovi usodi.

Knjigo Sanje po najbolj{ih virih zbrane lahko naro~ite po telefonu 01/549 17 92 ali e-mailu: aratrgovina@siol.com Kupiti jo je mogo~e tudi v knjigarnah, cena je 9,90 €.

36 - DECEMBER 08 -

Po{astim v svojih morah vrnite milo za drago. Kaj pa, ~e se dr‘imo vseh teh napotkov, a nas no~ne more {e vedno preganjajo? Odgovor je preprost. Moramo se obraniti. ^e vas ugrizne Drakula, {e vi ugriznite njega! Vrnite svojim po{astim milo za drago, po mo‘nosti {e z obrestmi. ^e tako ravnate, boste opazili, da va{e no~ne more niso ve~ tako pogoste kot prej. Morda boste porekli: Kako pa to lahko storim, kako lahko obvladujem svoje no~ne more? Enostavno. Pred spanjem sami sebi recite, da no~ete imeti slabih sanj, ~e pa jih boste vseeno imeli, da se boste pripravljeni boriti. Zakaj je pomembno, da se proti no~nim moram borimo? Zato, ker so stra{ljivi simboli v slabih sanjah v resnici na{i problemi, katerih se bojimo, in negativne lastnosti v nas, ki jih moramo {e premagati. ^e se postavimo po robu nekemu zastra{ujo~emu liku v na{ih sanjah in ga premagamo, to pomeni, da smo uspe{no integrirali negativen del samega sebe oziroma naredili prvi korak do re{itve problema.

SENOI IN NO^NE MORE Pripadniki plemena Senoi z Malajskega polotoka, primitivno ljudstvo, ki ga antropologi opisujejo kot najbolj demokrati~no skupino v zgodovini ~loveka, se od malih nog u~ijo postaviti po robu

slabim sanjam. To pleme ‘e stotine let v svoji zgodovini nima zabele‘enih nobenih nasilnih zlo~inov ali osebnih konfliktov ter so vedno sre~ni in pri popolnem du{evnem zdravju. Njihova skrivnost je preprosta. Du{evno zdravje ohranjajo z razlaganjem in obvladovanjem svojih sanj. Po njihovem verovanju so slike v sanjah del posameznikove osebnosti, tvorijo pa jih psihi~ne energije, ki privzamejo zunanje oblike. Zato se ‘e od otro{tva u~ijo, kako obvladovati te notranje energije. Svoje otroke u~ijo ne samo, da se s sovra‘nimi liki ali »duhovi« soo~ijo, temve~ tudi da jih v svojih sanjah napadejo. U~ijo jih, da v no~ni mori pokli~ejo na pomo~ »prijateljske duhove«. Te prijateljske sile, ki jih lahko primerjamo z angeli in drugimi religijskimi liki, predstavljajo pozitivne notranje vidike osebnosti. Senojci verjamejo, da se stra{ljivi lik, ki ga sanjalec uni~i, pozneje prika‘e kot prijateljski duh ali zaveznik. Po Senojcih je tudi pomembno, da se ne bojimo sanj, v katerih padamo. Pri takih sanjah naj bi pustili, da pademo, nakar bomo ugotovili, da se zastra{ujo~e sanje padanja spremenijo v prijetno do‘ivetje letenja, ponavadi z eroti~nim predznakom. Prou~evanje verovanj o sanjah pri plemenu Senoi je mnoge moderne psihologe pripeljalo do zaklju~ka, da je njihov pogled na sanjanje najbolj zdrav ter najprimernej{i za ohranjanje du{evnega zdravja in integracijo osebnosti. Lahko torej zaklju~imo, da so no~ne more izraz na{ih strahov, tesnobe in negativnosti, ki jih moramo na vsak na~in posku{ati obvladati. To lahko storimo preprosto tako, da se z no~no moro soo~imo; namesto da se je bojimo, jo moramo napasti in naposled poraziti. Tako lahko re{imo svoje probleme, pa tudi obvladujemo negativne vidike v nas. Obvladovanju svojih sanj se bomo posvetili v naslednjem nadaljevanju. Danica Filipovi}

D


PERIODNI SISTEM

Vloga kemijskih elementov v ~love{kem organizmu (23)

@elezo E

Foto splet

jati v rasti oziroma propadati. Pojav polement, ki je omogo~il temelje Za procese dihanja je civilizaciji, kot jo poznamo, Poznajo vrtnarji pod imenom listna kloropajeva la‘na formula mo~i in za in ga uspe{no odpravljajo s {kroplje‘elezo nujno potrebno glede na svojo strupenost morda najnjem rastlin z raztopino zelene galice, bolj zlorabljen dodatek prehrani prej{- skoraj vsem ‘ivim bitjem. ki je kemijsko ‘elezov sulfat. njega stoletja … O biolo{ki vlogi ‘eleza v ~love{kem za, se je temeljito spremenil na~in bivanja Pozdravljeni bralci Misterijev v dokaj na{e vrste. Izdelke iz ‘eleza bi te‘ko na- organizmu in njegovi porazdelitvi po tepustem svetu kemije, medtem ko se oko- {teli, saj nanj odpade kar 95 % svetovne lesu danes vemo vse. Vemo pa tudi, da li vas pri~enjajo prva decembrska rajanja proizvodnje vseh kovin, na ‘elezovo gre za verjetno enega najbolj nerazumin so glave polne pisanih pri~akovanj naj- rudo pa 90 % vseh izkopanih rud. ljenih, {kodljivih in najve~krat v {kodo dalj{e no~i. Na 26. mestu periodnega pacienta predpisanih dodatkov prehrasistema nas kot {esti predstavnik prehod- POMEMBNO ZA DIHANJE ni v 20. stoletju. Za~etki ‘elezove zmote nih kovin pod oznako Fe pri~aka ‘elezo. @elezo ni ‘ivljenjskega pomena samo so znanstveno pogojeni, v miti~no trd@elezo je {esti najpogostej{i element za na{e gospodarstvo. Ima sposobnost, njavo na{ih mentalnih konstruktov pa je v vesolju in je nastal v procesu nukleo- da zelo lahko sprejema in oddaja elek- to zablodo potisnila hollywoodska filmsinteze z izgorevanjem ogljika v velikan- tron, ko prehaja iz tri- v dvovalentno obli- ska industrija. skih zvezdah, ki so nastale po velikem ko in nazaj, kar ve~ina zemeljskega ‘ivVse skupaj se je za~elo leta 1870, ko poku. ^eprav sestavlja le 5 % zemeljske lja uporablja za prenos kisika. Za proce- je dr. von Wolf objavil raziskovalno deskorje, je zaradi teko~ega ‘eleznega je- se dihanja je ‘elezo nujno potrebno sko- lo, v katerem je napisal, da {pina~a vsedra Zemlje na prvem mestu med ele- raj vsem ‘ivim bitjem – z redkimi izjema- buje kar desetkrat ve~ ‘eleza kot kateramenti, ki sestavljajo na{ ljubi planet. mi, kot so nekateri mehku‘ci in raki, koli druga zelenjava. V ~asih, ko je bilo zaradi slabe prehrane pomanjkanje ‘eleV naravi je najve~ ‘eleza vezanega v med mikroorganizmi pa laktobacili. razli~ne okside. Le redko ga najdemo v Rastline ob pomanjkanju ‘eleza po- za dostikrat vzrok slabemu po~utju in kovinski elementarni obliki, pa {e to je stanejo svetle zelene in pri~nejo zaosta- bledi~nosti otrok, je svet z veseljem ponajpogosteje meteoritskega izvograbil to novico. Leta 1933 se v ra. Prostorninski liter te srebrne Hollywoodu rodi Popaj – suhcen kovine tehta malo manj kot 8 kg, mo‘icelj, ki golta konzerve {pipri 1538 °C se stali, pri 2862 °C na~e, nakar mu bicepsi eksplodipa upari. Pojavlja se v treh razli~rajo v podobi ‘eleznih sider in nih kristalnih oblikah - alotropih topov in nato izbija gorili ‘lehtin je ena redkih kovin, ki se lahnobo iz zadnjice. ko namagneti. Oksidacijska sta[pina~a je postala mit in ‘elenja, v katerih najdemo ‘elezo, so zo je postalo bog fizi~ne mo~i. +6, 5, 4, 3, 2 in 1, najpogostej{i Slavnostnega pohoda ‘eleza ni obliki pa sta +2 in +3. zaustavilo niti, ko je skupina {tu@e praljudje so iskali kose dentov odkrila, da je von Wolf ‘eleza, ki so k nam za{li iz vesonarobe postavil decimalno vejilja, in so ‘elezu pripisovali ~arobco in da ima {pina~a samo desene lastnosti ter sposobnost, da tino koli~ine ‘eleza, zaradi katepre‘ene zlo. Okoli 2000 let pred re je postala slavna. Da je stvar na{im {tetjem, ko je ~love{tvo Takle majhen mo‘ic z lahkoto opravi z nasilno gorilo zaradi {e bolj ironi~na, so sredi devetdeodkrilo postopke taljenja ‘ele- izredne mo~i, ki jo ~rpa iz ‘eleza v {pina~i. ^e verjamete, se setih let odkrili v {pina~i velike zove rude in pridobivanja ‘ele- ne sekirajte - niste sami. koli~ine oksalne kisline, ki pusti

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 37


@ ELEZO dostopnih le {e 2 do 5 % skupnega ‘eleza. Zaradi svoje reaktivnosti ‘elezo v prosti obliki vstopa v oksidacijske in redukcijske reakcije, ki lahko povzro~ijo po{kodbe DNK in oksidacijski stres. Da bi se izognili tem neprijetnim stranskim u~inkom za ‘ivljenje neobhodnega elementa, je ‘elezo zvezano na proteinske komplekse, ki jim zaradi pojavljanja v krvi pravimo kar hem. Najpogostej{e oblike proteinov, povezanih z prenosom in uporabo ‘eleza, so naslednje. Hemoglobin, najpogosteje zastopana hem skupina, ima v telesu nalogo transporta kisika od plju~ do celic. Mioglobin slu‘i kot zaloga kisika v mi{icah. Citokromi, neko~ imenovani respiratorni pigmenti, opravljajo redukcijske procese v celi~nih mitohondrijih, kjer poteka proizvodnja energije. Feritin je telesu hitro dostopna zaloga ‘eleza, ki se skladi{~i v jetrih, kostnem mozgu in vranici. Je pravo potujo~e skladi{~e ‘eleza, saj lahko v svojo proteinsko strukturo spravi kar 4500 atomov trivalentnega ‘eleza. Ko se molekule feritina pri~no med seboj zdru‘evati, tvorijo v vodi netopne komplekse, ki se skladi{~ijo v jetrih in jih imenujemo hemosiderin. Ta je tudi zadnja, »‘elezna« zaloga ‘eleza, ki jo je evolucija namenila, da ~loveka popelje skozi te‘ke ~ase v davnini, ko {e ni bilo kro‘nikov, kaj {ele polnih, in je prihajalo do pomanjkanja tega nujno potrebnega elementa. V idealnih pogojih ~love{ko telo vsebuje 3 do 4 g {estindvajsetega elementa. Od tega ga je 2,5 g v hemoglobinu, 500 mg pa razporejenega v tkivih. Od tega ga je okoli 400 mg v obliki mioglobina in 100 mg zvezanega znotraj celic v citokromih. Idealna rezerva ‘eleza v telesu zna{a kak{en gram, od tega 700 mg v obliki feritina in 300 mg v obliki hemosiderina. Koli~insko nepomembni, a funkcionalno izrednega pomena so {e 4 mg ‘eleza, zvezani na transferin, ki se zamenjajo kar {estkrat na dan. Koli~ina prostega ‘eleza v telesu je izredno majhna. @elezo v prehrani lahko grobo razdelimo na dve vrsti: hem ‘elezo, ki je v +2

38 - DECEMBER 08 -

oksidacijskem stanju in zvezano na proteine, je v mesu in mesnih izdelkih; feri, oksidirano +3 ‘elezo, pa je v glavnem rastlinskega izvora. Slednje se mora v kislem okolju encimsko reducirati, za kar potrebuje prisotnost kisline, ki ‘elezu odda elektron. Ko je ‘elezo v +2 obliki, ga transportni protein za prenos dvovalentnih kovin ali DMT1 prenese iz ~revesja skozi celi~no membrano v enterocite. To so celice, ki le‘ijo na stenah dvanajsternika – za~etka tankega ~revesa. V enterocitih se ‘elezo skladi{~i kot feritin. Vstop ‘eleza v enterocite je veliko ve~ji, kot ga dejansko prispe v krvni obtok. Ve~ina enterocitov se ob svoji smrti odlu{~i s ~revesne sluznice skupaj s svojim ‘eleznim tovorom in se izlo~i z blatom. Ko nekaj ‘eleza potrebujemo, pa je tu transportni protein feroportin, ki

Ko je ‘elezo enkrat v telesu, ni enega samega mehanizma za izlo~anje ‘eleza iz telesa. atom ‘eleza iz enterocita prenese v kri, kjer ga pobere transferin – hem kompleks proteinov, ki prena{a ‘elezo v reducirani trivalentni obliki. Transferin nato potuje z dvema atomoma po telesu, dokler ne najde prostega mesta na celici, ki potrebuje ‘elezo in ima na svoji povr{ini vklju~en transportni protein, ki ‘elezo prenese v njeno notranjost. Ta protein se imenuje transferinski receptor. ^e koli~ina transferina upade ali pa se njegova lovilna kapaciteta zapolni, je to znak za jetra, da pri~no tvoriti hemosiderin. Zakaj tako obse‘en uvod o vsrkavanju ‘eleza v telo? Zato, ker takrat, ko je ‘elezo enkrat v telesu, ni enega samega mehanizma za izlo~anje ‘eleza iz telesa. Prav ste prebrali, v obdobju evolucije se je na{e telo nau~ilo ravnati z ‘elezom tako kot skopuh s svojim zlatom. Tako kljub vsakodnevnemu odmiranju rde~ih krvni~k ne prihaja do izgube ‘eleza, saj Kupfferjeve celice v jetrih pridno pre-

snavljajo njihova trupelca in iz njih reciklirajo hemoglobin, od katerega po lo~itvi ‘eleza ostane prazna, okrog rotirana proteinska mre‘a – bilirubin. @elezo nato iz krvi pobere transferin in ga dostavi do celic za ponovno uporabo.

MAJHNE IZGUBE Dnevna koli~ina iz hemoglobina recikliranega ‘eleza zna{a okoli 20 mg. Kljub var~nemu ravnanju pa v vsakdanjem ‘ivljenju vseeno prihaja do vsaj minimalnih izgub in ‘elezo ni nobena izjema. ^e ‘ivite kot pa~ ‘ivi povpre~en ~lovek, na dan izgubite en sam miligram ‘eleza na ra~un lupljenja ko‘e ter izpadanja las in dlak. ^e ste ‘enska v rodni dobi, pri{tejte k tej izgubi {e pol miligrama dnevno na ra~un mese~nega perila. ^e te~ete ultramaratone v tropskih ali subtropskih krajih, lahko dodate {e miligram izgube s potom in tukaj se izgube ‘eleza nehajo. ^e ‘e ne premoremo mehanizma izlo~anja, imamo pa zato toliko bolj striktno urejen vstop ‘eleza v telo. Za to poskrbi hepcidin, peptidni hormon, ki uravnava prenos ‘eleza iz enterocitov. Ta nedavnega leta 2000 po naklju~ju odkriti hormon je temeljito spremenil poglede strokovnjakov na metabolizem ‘eleza in tako pripomogel h koncu Popajeve ‘elezne dobe. Hepcidin se zve‘e na feroportin, ga s tem pritrdi na zunanjo stran celice in tako prepre~i prenos ‘eleza iz notranjosti enterocita v krvni obtok in s tem v organizem. Telo proizvaja hepcidin kot odgovor na zadostno koli~ino ‘eleza v telesu. ^e hepcidina ni dovolj, se ‘elezo iz notranjosti enterocitov zve‘e na feroportin in vstopi skozi kri v organizem. Vesel december vam ‘elim do januarskega nadaljevanja o ‘elezu, ko bo glavna tema, zakaj je premalo v~asih bolje kot preve~. Govorili pa bomo {e o bakterijah, zakaj je ‘elezo potencialni tihi ubijalec Slovencev in posledi~no o indijansko bronasti polti, o koncu ‘elezne dobe v svetu in pri nas in nenazadnje – komu je Popaj najbolj udaril v glavo. Sre~no in pa predvsem zdravo 2009. Sa{o Burja

D


NEXUS

Hrana, bogata s selenom, omogo~a imunost na viruse aidsa in hepatitisa B in C

Aids lahko zajezimo Nezmo‘nost {irjenja na podro~jih, kjer ljudje u‘ivajo veliko selena, je ahilova peta za HIV. Te spremembe so prou~evali E. W. Taylor in sodelavci z univerze Georgia. Sredi devetdesetih let so ti raziskovalci odkrili, da obstaja ve~ virusov, ki kodirajo esencialni encim glutation-peroksidazo, ki je odvisna od selena. Med temi virusi so HIV-1 in HIV-2, coxsackievirus B in virusa hepatitisa B in C. Genomi tovrstnih virusov vsebujejo gen, ki je tako reko~ enak kot pri ~loveku, kar jim omogo~a, da proizvajajo selenoprotein glutation peroksidazo.

AHILOVA PETA ZA AIDS Zato bi bilo logi~no pri~akovati, da so oku‘be s temi virusi najpogostej{e v krajih z veliko selena. Zanimivo pa je, da obilica dokazov govori ravno nasprotno: da s selenom bogata hrana omogo~a zelo dobro imunost na vse te viruse.

Ta nezmo‘nost {irjenja na podro~jih, kjer ljudje u‘ivajo relativno veliko selena, je ahilova peta za HIV oziroma aids in je trenutno najbolj{a strategija, ki nam je na voljo, da pandemijo zaustavimo ali vsaj zajezimo. Zgovoren primer je Senegal. Glede na raz{irjenost poligamije in promiskuitete v tej dr‘avi bi pri~akovali zelo veliko smrtnost od aidsa. Senegal le‘i v podsaharski Afriki blizu podro~ja, kjer naj bi opi~ji virus SIVcpz nekajkrat pre{el s {impanza na ~loveka in pozneje evolviral v HIV-1. Ampak v Dakarju, najve~jem urbanem sredi{~u Senegala, se je raz{irjenost HIV-a med ‘enskami, ki obiskujejo ambulante za nose~nice, zadr‘ala na vsega enem odstotku, kar je manj kot sredi osemdesetih let, ko so za~eli voditi evidenco. Podobno zelo nizko raz{irjenost bele‘ijo tudi v senegalski notranjosti. Geolo{ko je Senegal izsu{eno morje iz obdobja krede in zgodnjega eocena. Ko je pri{lo do izsu{evanja, so iz raztopljenih mineralov v morski vodi, ki je izparevala,

Foto splet

S

kozi celotno zgodovino ~love{tva so po svetu razsajale pandemije. Na milijone ljudi je ponavadi pomrlo od oku‘be z dolo~enim patogenim organizmom, ki se je po tem umaknil, a se ponovno vrnil, ko je imunost skupnosti zopet padla. Kolera, gripa, tifus in ~rne koze so znova in znova zadajali te‘ke ‘rtve prebivalstvu, ni pa nobenih prepri~ljivih dokazov, da bi se ponavljale pandemije aidsa. Zdi se, da je trenutna epidemija, ki ‘e grozi, da bo presegla {tevilo smrtnih ‘rtev ~rne smrti, prva do sedaj. Opi~je viruse imunske pomanjkljivosti (SIV) so odkrili pri 26-ih vrstah afri{kih ne~love{kih primatov. Videti je, da sta dva od njih izvor virusov HIV-1 in HIV-2 pri ljudeh. Slednja sta evolvirala iz opi~jih virusov kot posledica zoonotskega prenosa med vrstami. Analiza genomov teh virusov je pokazala, da je HIV-1 najbr‘ iz{el iz {impanzjega virusa SIVcpz, HIV-2 pa iz virusa SIVsm sajastega mangabija. Ampak ljudje so bili v stiku s {impanzi, mangabiji in drugimi opicami na stotine tiso~ev let. V lovu in trgovini z opi~jim mesom so bili nenehno izpostavljeni telesnim teko~inam opic in mo‘nosti, da virus preide z ene vrste na drugo. Zakaj je potem HIV prvi~ za~el oku‘evati ljudi v svetovnih razse‘nostih {ele v zadnjih dveh desetletjih dvajsetega stoletja? Virusi so kakor vse druge ‘ivljenjske oblike: v nekaterih fizi~nih in dru‘benih sredinah uspevajo, v drugih pa ne. Najverjetnej{i razlog za dana{njo pandemijo aidsa je dejstvo, da so dolo~ene spremembe v okolju, do katerih je pri{lo v drugi polovici prej{njega in za~etku tega stoletja, v veliki meri izbolj{ale konkuren~en polo‘aj HIV-a.

Zakaj je HIV za~el mno`i~no oku‘evati ljudi {ele na koncu 20. stoletja, ~eprav so ljudje `e stotine tiso~ev let v tesnem stiku z opicami in bi lahko virus pre{el z ene vrste na drugo?

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 39


AIDS

EKSKLUZIVNO: Korporacije – centri prikrivanja NLP GLOBALNA DRU@BA: Boj proti Codexu Alimentariusu AIDS: Re{itev je v selenoencimih MEDICINA: Transdimenzionalno zdravljenje s tehnologijo Adam ZNANOST: Hologramski mo‘gani v hologramskem vesolju ARHEOLOGIJA: Prerokbe bogov in velika piramida MISTERIJI: @itni krogi v letu 2008 Hrva{ki mese~nik Nexus lahko v Sloveniji naro~ite po telefonu: 01/231 93 60 ali 031/662 092

40 - DECEMBER 08 -

LAHKO ZAJEZIMO

nastale sedimentne kamnine. Kalcijevi fosfati, ki se danes uporabljajo za gnojila, so eden najpomembnej{ih senegalskih mineralnih proizvodov. Pridobivajo jih iz fosforitov, kamnine, ki je bogata s selenom. Ni slu~ajno, da se HIV-1 tako te‘ko {iri v Senegalu, dr‘avi, ki ima tudi najmanj raka na svetu. [tevilne raziskave so pokazale, da imajo ljudje, katerih hrana je bogata s selenom, relativno majhno tveganje za razli~ne vrste raka. Po drugi strani pa so v ZDA ugotovili povezavo med zvi{ano smrtnostjo za aidsom in nizkimi ravnmi selena v okolju. Ameri{ka biologinja Ursula Cowgill je v svoji analizi iz leta 1990 ugotovila, da je smrtnost od aidsa ve~ja na podro~jih z ni‘jimi ravnmi selena. To razmerje je bilo {e zlasti o~itno med Afroameri~ani, ki so manj mobilni in v ve~ji meri jedo lokalno pridelano hrano. Zdi se, da to obratno sorazmerje med vnosom selena s hrano in tveganjem od oku‘be ni omejeno samo na HIV-1, temve~ velja tudi za druge viruse, ki ustvarjajo glutation peroksidazo. Virologinja Melinda Beck z univerze North Carolina je ugotovila, da ponavadi benigni coxsackievirus lahko mutira in povzro~i znatne po{kodbe srca pri mi{ih s pomanjkanjem selena. Ti novi soji virusa so se bistveno razlikovali od izvornega virusa in so po tem povzro~ali te‘ave s srcem tudi pri ‘ivalih z dovolj selena.

KITAJSKA REŠITEV Povezava med virulentnostjo coxsackievirusa in sr~nimi obolenji pri mi{ih ni le akademski problem. Pogosto smrtna kardiomiopatija, ki ji pravijo ke{anska bolezen, je raz{irjena in endemi~na v s selenom siroma{nih podro~jih Kitajske. Pojavlja se pri ljudeh, ki nimajo dovolj selena in so oku‘eni s coxsackievirusom. To bolezen torej povzro~a virus, ki ustvarja glutation peroksidazo, a oku‘i samo tiste, ki v prehrani nimajo dovolj selena. U‘ivanje dodatka selena lahko znatno zmanj{a {tevilo oku‘b s coxsackievirusom. Na Kitajskem se stopnja pogostosti in smrtnosti zaradi ke{anske bolez-

ni zmanj{uje zaradi uporabe ve~jih koli~in ‘it, pridelanih zunaj pasu s premalo selena, {kropljenja tal in posevkov z gnojili, ki so obogatena s selenom, in dodajanja tega elementa v sledeh v ‘ivinsko krmo in kuhinjsko sol. Tako so v provinci Se~uan od leta 1974 do 1983 z uporabo kuhinjske soli, obogatene s selenom, zmanj{ali pogostost ke{anske bolezni pri otrocih s 7,1 na 0,12 promila. Kitajci so tudi dokazali, da ve~ selena v prehrani lahko zmanj{a {tevilo oku‘b s {e dvema patogenima organizmoma, ki tvorita glutation peroksidazo: z virusoma hepatitisa B in C. Skratka, oku‘be z virusom HIV-1, coxsackievirusom B in virusoma hepatitisa B in C so veliko pogostej{e v podro~jih in populacijah s premalo selena. Prav tako je dokazano, da se stopnji oku‘enosti in smrtnosti od coxsackievirusa B in hepatitisa B in C mo~no zmanj{ata, ~e pove~amo vsebnost selena v prehrani. Zato je zelo verjetno, da bi bila enaka strategija uspe{na tudi pri zajezitvi {irjenja HIV-a 1 in zni‘evanju stopnje smrtnosti od aidsa. @al pa se dogaja ravno nasprotno. V drugi polovici 20. stoletja je bil de‘ vedno bolj kisel, pH zemlje je padal, onesna‘enost s te‘kimi kovinami in gnojili pa je rasla. Zato je biolo{ka dostopnost selena padla, ravni tega elementa v hrani pa so se zni‘ale, kar je znatno olaj{alo {irjenje virusom, ki tvorijo glutation peroksidazo. To pa je razlog za dana{nje pandemije, ki jih povzro~ajo HIV 1, coxsackievirus in virusa hepatitisa B in C. Vsi {tirje skupaj so oku‘ili ve~ kot tretjino svetovnega prebivalstva in se {e vedno nezadr‘no {irijo. Vendar pa je njihovo razsajanje najbolj o~itno v tistih krajih planeta, kjer so zaradi geolo{kih razlogov ravni selena v tleh zelo nizke. Da bi vendarle zaustavili pandemijo aidsa in zajezili {irjenje hepatitisa B in C, moramo v teh podro~jih pove~ati vna{anje selena s prehrano. dr. sc. Harold D. Foster

D

Celoten ~lanek si lahko preberete v novi {tevilki hrva{ke izdaje Nexusa, ki je naprodaj tudi v Sloveniji.


POTI DO ZDRAVJA

Ana je razmi{ljala, da lahko pri te‘avah z ‘ivci pomaga edino bioenergetik

Z bioenergijo nad pasovca Med terapijo pri Du{ku Pra{talu Ana vselej ~uti prijetno toploto, ki se razliva po telesu. medrol, ki jih je dobivala tudi moja prijateljica za plju~a, druga prijateljica pa za neko drugo te‘avo. To se pravi „eno zdravilo za vse”. Te tablete so zelo mo~na droga s hudimi stranskimi u~inki in povzro~ajo odvisnost. Rekla sem, da tega ne bom jemala. Predpisal mi je tudi injekcije B-vitamina in dal navodila za vaje, ki pa jih zaradi omrtvi~enosti obraznega ‘ivca nisem mogla izvajati.«

BIOENERGIJA RAZTOPILA MIOME Ana je razmi{ljala, da lahko pri te‘avah z ‘ivci pomaga edino bioenergetik. Bioenergija namre~ prodre povsod v

telo in ga zdravi. @e od prej je imela zelo dobre izku{nje z bioenergijo, ko je leta 1993 zaradi miomov v maternici poiskala pomo~ pri poljskem bioenergetiku, ki je prihajal enkrat na mesec v Slovenijo. »Pred za~etkom mene so mi predpisali hormonske tablete, potem pa so se mi za~eli po maternici kar razra{~ati miomi. Ginekolog mi je ‘e vnaprej rekel, da bom glede na svoja leta morala poleg maternice odstraniti tudi jaj~nike. Bila sem ~isto iz sebe, zakaj je to treba. ^e ne bi imela informacij s televizije, ne bi {la k bioenergetiku. Spomnila sem se na veliko oddaj na televiziji o bioenergetikih na Hrva{kem in drugod ter na izpovedi ‘ensk, ki so imele miome in so povedale, da jim ni bilo treba na operacije.« V ~asu Aninega ~akanja na operacijo je v Ljubljano pri{el bioenergetik Roman Janiszewski, o katerem je brala, da tovrstna obolenja odpravi zlahka. »Pri njem sem bila samo trikrat na individu-

Ana Klan~i{ar* Spol: ‘enski Rojena: 22.2.1943 Diagnoza: miomi, herpes zoster, ohromel obrazni ‘ivec – pareza facialis in za~etek pareze trigeminus Simptomi: rde~i, srbe~i izpu{~aji, omrtvelost obraza Zdravljenje: bioenergija Po~utje danes: sre~na je, da se lahko spet nasmehne, izra‘a ~ustva, normalno jé in govori.

Foto A. Paljevec

U

pokojenka Ana Klan~i{ar iz Ljubljane je nekega dne med gledanjem televizije nenadoma za~utila, da ne more ve~ premikati desne strani ustnic. Omrtvelost je zajela celo desno stran glave in je bila posledica prebolelega herpesa zostra ali pasovca. Ana se je spomnila na svoje dobre izku{nje z bioenergetikom s Poljske, ki je v devetdesetih letih prihajal v Slovenijo in ji odpravil miome v maternici. Obrnila se je na bioenergetika Du{ka Pra{tala, ki dela po Doman~i}evi metodi, in tudi tokrat ni bila razo~arana. Pred {tirimi leti je Ana hudo zbolela za herpesom zostrom. Desno polovico glave so prekrili bole~i rde~i srbe~i izpu{~aji in ko so se ti raz{irili {e na vrat, se je odlo~ila obiskati splo{nega zdravnika. Ta ji je predpisal neke tablete in mazilo, ki pa niso kaj dosti zalegli, zato si je pomagala z razli~nimi ma‘ami, denimo alojo vero, a jih je zaradi las te‘ko nana{ala na glavo. Tablet proti bole~inam ni jemala, hude bole~ine so popustile, ko so se ~ez pribli‘no deset dni za~ele delati hraste. Oddahnila si je, dokler ni nekega lepega dne med gledanjem televizije za~utila, da ne more ve~ premikati desne strani ustnic. »Lahko sem sicer govorila, a dolo~enih ~rk, kot sta p in b, nisem mogla ve~ razlo~no izgovarjati. Nisem se mogla ve~ nasmejati, dvigniti obrvi, oko sem te‘ko premikala … Potem sem opazila, da se mi je v ustih nabirala tudi hrana in sem lahko grizla samo na nasprotni strani. To me je ~isto {okiralo.« [la je spet na pregled k svojemu splo{nemu zdravniku in ta je povedal, da so to vse posledice omrtvi~enega obraznega ‘ivca. Dobila je napotnico za nevrologa, ki ga je na polikliniki obiskala {e isti dan. »Predpisal mi je tablete

* 031/455 942

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 41


Z

BIOENERGIJO NAD PASOVCA

alni terapiji. Opisala sem mu svojo te‘avo in da bom morala na operacijo v bolni{nico, on pa je rekel, da mi tja ne bo treba. Tudi mamo sem pripeljala k njemu, ker je imela te‘ave s hrbtenico, kolki, vedno je bila nerazpolo‘ena. Ko je po terapiji pri{la ven, je bila tako druga~na, nasmejana in zadovoljna, da je skoraj nisem spoznala. Poljski bioenergetik je sodeloval tudi z ortopedsko kliniko v Ljubljani, Beogradu in Zagrebu. Napisal je debelo knjigo z naslovom Moja psihoenergo terapija, v kateri so zbrane vse njegove izku{nje, pisma pacientov, zahvale, pisma zdravnikov, s katerimi je sodeloval. Opisan je denimo primer deklice z ortopedske klinike v Ljubljani, ki je bila na invalidskem vozi~ku in je shodila. Ogromno ljudi je takrat iskalo pomo~ pri njem. Terapije je delal v neki sobici, ki mu jo je ponudila neka gospa, kateri je pomagal. Meni je pomagal stoodstotno, kar je potrjeno tudi uradno v bolni{nici, kamor sem {la po terapiji na ultrazvok in so me poslali domov. Pregledali so me {e trije ginekologi in mi povedali, da to ni za operacijo, saj so se miomi ob~utno zmanj{ali. [la sem {e enkrat na ultrazvok in tudi tam so potrdili, da je stanje v redu,« se spominja Ana Klan~i{ar. Ko je potem {la k svojemu ginekologu in jo je ta pobaral, ~e je ‘e bila operirana, je bil osupel, ko mu je povedala, da sploh ni bila na operaciji. Povedal ji je, da so delovale tablete, ki jih ji je predpisal ob vstopu v klimakterij, podobno kot bi prilil bencin na ogenj. Poslal jo je {e enkrat na ultrazvok in je bilo vse v redu. Ana nikoli ve~ ni {la k njemu, niti h kak{nemu drugemu ginekologu. Meni, da bi zdravniki morali dobiti povratne informacije od bolnikov, da vidijo, kako tablete in zdravljenje delujejo. »^e nekaj ne deluje, potem naj tega ne predpisujejo ve~. Ampak zdravnikov to kaj dosti ne zanima. Koliko mojih so{olk, prijateljic in znank v teh letih nima ve~ maternice niti jaj~nikov. Imam prijateljico, ki ima po mnogih letih zaradi tega te‘ave, kar ni ni~ ~udnega, saj je na me-

42 - DECEMBER 08 -

»[e isti dan ko sem se vrnila s terapije, sem lahko za~ela normalno jesti.« stu, kjer je bila maternica, praznina. Tako sem zadovoljna in sre~na, da mi ni bilo treba na operacijo.«

NASMEH PO ^ETRTI TERAPIJI Ana je sli{ala za Doman~i}evo metodo prek ob~il, za bioenergetika Du{ka Pra{tala, ki zdravi po njegovi metodi v Ljubljani, pa je zvedela prek svoje prijateljice. V Doman~i}evo metodo resni~no verjame, zato se je obrnila k Du{ku po pomo~ zaradi omrtvelega obraznega ‘ivca. »Pokazala sem mu, kaj se mi je naredilo, in ga prosila, da me ~im prej vzame. Eden od pacientov je odpovedal in sem bila takoj na vrsti za terapijo. Du{ko je rekel, da je zame potrebna posebna terapija. [e isti dan ko sem se vrnila s terapije, sem lahko za~ela normalno jesti. Hrana se mi ni ve~ zatikala. Potem sem posku{ala izgovoriti p, b, in mi je uspelo jasno izgovoriti obe ~rki. Takoj sem ~utila, da se mi je po terapiji nekaj sprostilo v notranjosti glave, kjer je bila ohromitev. Naslednji dan sem po terapiji lahko za spoznanje premaknila desni koti~ek ust. U~inki terapije so bili zelo hitro vidni. ^etrti dan po terapiji sem se ‘e lahko rahlo nasmehnila.« Potem se je Ana naro~ila na terapijo ~ez tri tedne. V tistih treh tednih ~akanja se ji je stanje {e naprej izbolj{evalo. Du{ko ji je svetoval, naj ob~asno ponovi {e terapijo zaradi prebolenega herpesa zostra. Zdaj nima ve~ nobenih te‘av v zvezi z ohromljenim obraznim ‘ivcem. Med terapijami pri Du{ku je {e naprej hodila na injekcije B-vitamina k zdravniku. »Splo{nega zdravnika sem enkrat, ko sem ga sre~ala, vpra{ala, ~e na meni vidi kak{ne spremembe in je rekel, da sem malo bolj{a. Odvrnila sem mu, veliko bolj{a sem! Bila sem tako sre~na.

Vem, da s tabletami ali operacijo tega ni mogo~e pozdraviti. K sre~i veliko berem in mi vedno pride v roke informacija o tem, kaj pomaga.« Ana se je spra{evala po vzroku, zakaj je tako hudo zbolela. Zato je {la tudi k Marjanu Ogorevcu, avtorju knjige Karmi~na diagnostika.

PO PO[KODBI SPET GIBLJIVA RAMA Pred dvema letoma je Ano doletela {e ena nesre~a. Ko je obirala drevo, se ji je lestev spodmaknila in da ne bi padla dol, se je z ramo ujela za eno vejo. Nekako ji je uspelo spraviti lestev nazaj in se spustiti na tla, ampak rama je bila po{kodovana. Ker je ni mogla ve~ premikati, je {la na urgenco. Ko jo je zdravnik prijel za roko, je sicer ni bolelo, ampak z ramo ni mogla ni~ gibati. Poslali so jo v zdravstveni dom na razgibavanje, a se stanje ni ni~ izbolj{alo. Po desetih razgibavanjih je Ano spreletela misel, zdaj pa bo treba spet k Du{ku. @e drugi dan po njegovi terapiji je lahko dvignila roko navzgor. Da se je v roko vrnila mo~, pa je trajalo {tiri mesece. Vsak mesec je {la na en cikel terapij, vse skupaj je bilo 16 terapij. Roka je zdaj normalna, lahko jo giblje v vse smeri in z njo dela tako kot prej. Med terapijo pri Du{ku Pra{talu Ana vselej ~uti prijetno toploto, ki se razliva po telesu. »Ko me je zdravil zaradi omrtvelega ‘ivca, sem na obrazu ~utila toploto, na koncu terapije pa se vse razjasni. Vidim zelo ostro, jasno, svetlo. Po~utim se tudi bolj veselo in optimisti~no. Imam veliko energije, sem dejavna, lahko po~nem veliko stvari. Sama imam z bioenergijo zelo dobre izku{nje. Vsakomur priporo~am tak{no terapijo. Vsem kolegicam, ki so me videle in spremljale, sem povedala svojo izku{njo, in ~udim se, da kljub njihovim te‘avam mnoge niso poskusile s terapijo. Zdravniki ne morejo vedno pomagati. Ampak zdaj so tudi tak{ni, ki po{ljejo bolnika naprej tudi h kak{nemu bioenergetiku ali zdravilcu.« Andreja Paljevec

D


BIODINAMIKA

Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (12)

Biodinamika in sadjarstvo

Foto L. Z.

Z

a sadno drevje {e bolj kot za druge kulturne rastline velja, da ga brez nenehne ~lovekove skrbi ne more biti. ^lovek drevo poseje in vzgaja kot semenjak ali ga razmno‘uje vegetativno, s potikanjem vejic. Skrbi, da se dobro razvije koreninski sistem, da dobi drevo zdravo, ~vrsto deblo, in cepi pravo sorto. Z obrezovanjem lepo oblikuje krono drevesa in z gnojenjem daje pravo spodbudo za dobro letino. Moderno sadjarstvo se od tradicionalnega, kakr{no je bilo {e pred 50-imi leti, bistveno razlikuje. Na semenjakih vzgojenega sadnega drevja z visokimi debli je vse manj. Vzgoja mladih sadik in pridelovanje sadja se dogaja v drevesnicah in na planta‘ah, kjer so drevo bistveno prilagodili potrebam tehnologije. Drevesa so vegetativno razmno‘ena, od za~etka gnojena z mrtvim mineralnim gnojilom in preventivno {kropljena, tako da ostajajo nizka. Hitro prihajajo v rodnost, njihova ‘ivljenjska doba je 4-krat do celo 10-krat kraj{a in naenkrat imamo opraviti s stalnimi boleznimi sadnega drevja in {kodljivci. Moderen na~in dela s sadnim drevjem pla~ujejo torej drevesa z vse slab{im zdravjem. Korenjakov, visokih po deset metrov s prav tako globokimi koreninami, ki so do‘iveli starost ~loveka, med modernim sadnim drevjem ne sre~amo ve~. Upravi~eno si moramo zastaviti vpra{anje, ali dana{nji, potrebam sadjarjev prikrojeni na~in sadjarstva sploh lahko ohrani sadno drevje za bodo~nost, pa tudi, ali smemo biti ob tem ravnodu{ni. Kako pa s sadjem biodinamiki? Da sadno drevo ostane zdravo in obilno rodi, je najpomembnej{i na~in vzgoje mladih sadik. Za ohranjanje sadnega drevja ne smemo zanemariti klasi~no vzgojenih visokodebelnih seme-

Star travni{ki sadovnjak

njakov. Oblikovanje mo~nih korenin je temeljnega pomena za vsako rastlino, za sadno drevje pa {e posebej. Gnojenje z mineralnimi gnojili prav zato ni primerno. Posebnost pri biodinamiki je gnojenje s prepariranimi komposti, {kropljenje s pripravki gnoj iz roga in kremen iz roga ter nana{anje premaza na debla in debelej{e veje ali {kropljenje s pasto za drevje. Rudolf Steiner je omenjal, naj gledamo na les kot na nakopi~eno zemljo, na kateri rastejo enoletnice v obliki listov in plodov. In da je pri vseh olesenelih kulturnih rastlinah, torej tudi pri sadnem drevju, pomembno negovati {tiri sokove, ki so dejavni v rastlini: sok zemlje, sok lesa, sok ‘ivljenja in kambij. Tem Steinerjevim zahtevam biodinamika v celoti zado{~a. ^e moderni sadjarji {kropijo svoje sadno drevje tudi

po dvajsetkrat na leto s strupi, zmore biodinamika pridelati enake koli~ine, toda neprimerno bolj{ega (in upravi~eno dra‘jega) sadja brez strupov. V ilustracijo primer, o katerem nam je poro~al dipl. ing. Claudio Casera, od dr‘ave Italije pla~an svetovalec za biodinami~ne sadjarje iz Bolzana: »Pri biodinami~nem sadjarju se pojavi rde~i pajek. Kaj storiti? Bolj ali manj smo vajeni razmi{ljati, da je v tem primeru potrebno narediti nekaj proti {kodljivcu. Toda biodinamika se ukvarja prete‘no s salutogenezo in ima tako bolj{i uspeh. Torej ne strupi, temve~ pomo~ k {e bolj{emu zdravju: sadjar v enem tednu jablane dodatno {kropi enkrat z gnojem iz roga in trikrat s kremenom iz roga. ^ez teden dni o rde~em pajku ni ne duha ne sluha.« Kako radi imamo v vrtu svojo ~e{njo in vsaj kak{no jablano! Zakaj se ne bi nau~ili delati z njimi tako, da bodo ostale zdrave?

PREMAZ ZA DEBLO Ko drevje odvr‘e liste, je ~as, da pod krono drevesa potrosimo kompost in naredimo premaz za deblo, ki obnavlja kambij drevesa. Steiner pravi, da se v kambij odtisnejo sile zvezd, iz katerih potem rastejo plodovi. Za premaz potrebujemo 1/3 kravjeka zdrave krave, 1/3 sirotke in 1/3 gline. Lahko dodamo malo pripravka iz kravjeka po Marie Thun ali malo ~aja iz preslice. Deblo najprej ostrgamo in o~istimo z ‘i~nato {~etko, nato pa vse sestavine premaza preme{amo in nanesemo s ~opi~em na deblo in veje.

D

Meta Vrhunc Informacije: 01/754 07 43, www.ajda-vrzdenec.si

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 43


Razbiranja revije Misteriji za osebno rast in samozdravljenje

Razbiranja revije Misteriji Vam pomagajo, da la‘je odkrijete svoje potenciale in talente, ozavestite svoje ‘ivljenjske lekcije ter za‘ivite v skladu s svojo pravo naravo. Vsebujejo tudi prakti~ne nasvete za tukaj in zdaj. Razbiranja revije Misteriji so tudi lepo darilo. BARVNO RAZBIRANJE Barvno razbiranje je ne‘en na~in brskanja po zastalih energijah. Prvi del daje globlji uvid v Va{o preteklost, sedanjost in prihodnost. Drugi del pomaga prepoznati Va{e ‘ivljenjske potenciale in izzive ter sporo~ilo Va{ega vi{jega jaza. Na podlagi Va{ih intuitivnih izborov barv lahko dobite za Vas blagodejne stekleni~ke z barvnimi eteri~nimi olji. Uporabljate jih v kopelih, kot mazila, pri fizi~nih in ~ustvenih te‘avah, za priklic ‘elenih stvari v ‘ivljenje, meditiranje, o~i{~enje prostora … Okoli 11 strani. Cena s po{tnino: 75 € PRIMERJALNI HOROSKOP Do sre~anja dveh oseb nikoli ne pride slu~ajno; ljubezenski partner je zagotovo na{ najbolj{i u~itelj. Zato je vredno spoznati, kaj lahko drug drugemu ponudimo: katere dobre lastnosti vzbujamo drug v drugem ter kak{ni izzivi nas ~akajo. Na{e predispozicije za partnerske odnose je mogo~e videti v rojstni astrolo{ki karti in to znanje lahko uporabimo za bolj kvalitetno in zrelo partnerstvo. Primerjalni horoskop je iz dveh delov: Va{ odnos do drugega in odnos druge osebe do vas, v navzkri‘nem razmerju. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 € GRAFOLO[KA ANALIZA Osebnostna grafolo{ka analiza, ki Vam jo na podlagi rokopisa izdela na{a grafologinja, podrobno analizira Va{ miselni proces, odnos do sebe, medosebne odnose, produktivnost, sposobnosti, gonilno mo~ in ~ustveno odzivnost. Dodana so osebna navodila za grafoterapijo, da lahko z ustreznimi afirmacijami izbolj{ate svoje »{ibke to~ke«. Grafologinji lahko tudi postavite konkretna vpra{anja glede izbire poklica ali {tudija, odkrivanja osebnih talentov, partnerskega ujemanja in poslovnih partnerjev. Okoli 10 strani. Cena s po{tnino: 65 €

44 - DECEMBER 08 -

NUMEROLO[KI PORTRET Vibracije {tevil na{ega rojstnega datuma in imena nas spremljajo vse ‘ivljenje. ^e jih poznamo, lahko izvemo ogromno o sebi. Opis {tevil v Numerolo{kem portretu Vam pomaga spoznati glavno ‘ivljenjsko lekcijo, sr~no ‘eljo du{e, obraz pred zunanjim svetom, talente in ‘ivljenjsko poslanstvo, najvi{ji ‘ivljenjski smisel in karmi~ne lekcije. Opisuje tudi Va{e `ivljenjske cikle, prelomnice in izzive. Dodana je {e dveletna numerolo{ka napoved in Va{e sre~ne {tevilke za dve leti naprej. Okoli 15 strani. Cena s po{tnino: 39 € BIORITEMSKI KOLEDAR Vsak ~lovek ima svoje bioritme, ki od rojstva uravnavajo njegove energije. Fizi~ni bioritemski cikel nam odkriva ugodne dneve za fizi~ne napore in operacije, emocionalni dneve za medosebne komunikacije, ljubezenske sestanke … Na podlagi intelektualnega bioritma na~rtujemo u~enje, izpite in pomembne sestanke, na podlagi intuicijskega pa opravila, ki terjajo ustvarjalnost in »{esti ~ut«. Bioritemski koledar za eno leto prikazuje stanje osebnih bioritmov po mesecih in dnevih. 14 strani. Cena s po{tnino: 39 € NARO^ILA Razbiranja naro~ite na: 01/549 17 92; 051/307 777; misteriji@misteriji.si V obrazec, ki Vam ga bomo poslali na dom, vnesite ustrezne osebne podatke. Pri Barvnem razbiranju izpolnite tudi prilo‘en vpra{alnik z Va{imi barvnimi izbirami, za Grafolo{ki portret pa prilo‘ite papir z vzorcem Va{ega rokopisa. Izpolnjen vpra{alnik in kopijo pla~ane polo‘nice, ki jo dobite skupaj z obrazcem, po{ljite na naslov: Revija Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Naro~eno Vam bomo poslali najpozneje v roku dveh tednov od dneva, ko prejmemo va{o po{to.


Solarno-karakterni horoskop za december 2008 – Jupitrovo leto in leto Podgane

Horoskop za december 2008 OVEN – Pred polno luno 12. se udele‘ite

strokovnega obiska v tujini v pisano sestavljeni ekipi. Pravo~asno sodelujte pri pripravi predpisov in hitreje odreagirajte na duhovne ali pravne izzive. V vrve‘u pogledov in dotikov se boste prepustili spogledovanju in vro~ici pohotnih ljubljenj, ki jih raztegnite do silvestra! Delovne in poslovno dru‘abne obveznosti boste uspe{no zaklju~ili do polno~nice, ko se sprostite ob potici, silvestrovanje pa pre‘ivljajte {portno, a brez predrznosti in s pozornostjo na kolena! BIK – Do miklav‘a boste te‘ko na{li ~as za prijatelje, ~e pa se ‘e boste zna{li med njimi, bo va{a pozornost bolj usmerjena v ekonomsko smer. Kljub vsemu boste imeli mo‘nost navezati pomembna poznanstva, ki se bodo krepila in po~asi poglabljala. Do silvestra bo va{a potreba po pripadnosti omenjeni skupnosti ‘e zelo mo~na. Navdu{eni boste nad poslovnimi zvezami ter nad prakti~nostjo in podjetnostjo tima, ki bo delal na novem projektu ali programu, katerega pa ne bo, ~e boste vi kot gonilna sila popustili! DVOJ^KA – Prijateljske, dru‘inske in prijateljske odnose bo pre‘emala hitrost sporazumevanja, ki bo v trenutkih nebrzdanih emocij vodila v pogoste nestrpne razprave, ti pa v glavobole in razhajanja. Nekoliko ve~ umirjenih dni bo v zadnjem tednu leta, ko stabilizirajte svoje ljubezensko ‘ivljenje. Druga polovica decembra bo primerna za ekonomska razmi{ljanja in urejanje financ ali nepremi~nin ter dograjevanje temeljnih projektov, v katerih imajo svojo besedo tudi dr‘ava in izku{eni strokovnjaki iz tujine. RAK – Imeli boste ob~utek, da se je marsikdo zarotil proti vam. ^e ne boste reagirali neobi~ajno ob~utljivo, boste lahko razre{ili nesporazume s tistimi, ki jih imate radi, ter z onimi, s katerimi morate sodelovati. Med bo‘i~em in novim letom se raje posvetite prazni~nim opravilom, kot da bi kontrirali partnerju. Potovanje v ~asu polne in prazne lune, 12. in 27. decembra, ne bo umirjeno. Pri~akujte stresne situacije, ki lahko na~nejo va{e zdravje in imetje. Slovo od starega leta naj bo v znamenju fizi~nih, {portnih aktivnosti, lahko v naravi. LEV – Smisel za organizacijo in povezovanje vseh, ki vam veliko pomenijo, bo pri vas v mesecu trojnega obdarovanja nadvse

V solarno-karakternem horoskopu dobite bolj osebno napoved, ~e preberete najprej besedilo za va{e Son~evo, nato pa {e Ascendentno znamenje. ^e svojega Ascendentnega znamenja ne veste, si pomagajte s tabelami, ki smo jih objavili v reviji Misteriji od 136. do 139. {tevilke. izrazit. Ob sebi boste imeli ve~ prijaznih in uporabnih sodelavcev, med njimi tudi eroti~no zelo privla~nih oseb. Z njimi se lahko zapletete tisti, ki srca {e nimate oddanega! Pravne, poslovne, medijske in mednarodne projekte boste z ve~jo lahkoto uresni~evali do bo‘i~a, za tem si privo{~ite zaslu‘en prazni~ni oddih zunaj doma, lahko s potepanjem po anti~nih izkopaninah. DEVICA – Adventni ~as do polne lune 12. vam bo pomagal raz~i{~evati odnose, v katerih se je nakopi~ilo veliko nejasnosti. ^e ste veliko travmati~nih do‘ivetij potla~ili v podzavest, vam bodo sedaj privrela na povr{je. Slabe ljubezenske zveze ne bodo pre‘ivele, zato pa bo va{e ‘ivljenje ubralo novo, bolj realno pot. V novo leto boste lahko ‘e zaplesali s fantasti~nim ljubimcem! V gne~o se med prazniki ne podajajte, da ne boste do‘iveli pretirane spro{~enosti mno‘ice in posameznikov kot preve~ agresivnih za vas. TEHTNICA – Ritmi~no razpolo‘enje, ki vas bo prevevalo, bo nalezljivo in bo pre{lo na vse, ki vas bodo oblegali. U‘ivanje v glasbi na dru‘abnih sre~anjih in prednovoletnih zasebnih in javnih prireditvah in praznovanjih vam bo pri~aralo magneti~ni eroti~ni naboj, zavoljo katerega se boste morali {e otepati ‘eljnih intimnosti z vami. »Bliski in gromi« bodo zadnjih pet dni! Tedaj si privo{~ite zaslu‘eni predah, sicer bodo hudo trpeli ‘ivci, va{a odpornost in pomembni odnosi doma, v sorodstvu in v slu‘bi. Pasivnega zaklju~ka leta pa ne bo! [KORPIJON – Sebe, svoje vrednote in talente lahko tr‘ite do zadnje ure v letu. Prijatelj, partner ali dru‘ba vam bodo zmogli slediti vsaj do bo‘i~a. Zanemarljivih prask z njimi ne razpihujte, ampak jih sproti obvladujte, le tako boste sre~no zaklju~ili leto enke! Kljub decembrskemu nenehnemu stresu boste zmogli precej uspe{no poslovati tisti, ki ne boste razpr{ili delovne energije, posebno po mlaju 27. Silvestrski poljub

vas zaradi va{e dinami~nosti preseneti celo med zimsko{portnimi aktivnostmi. STRELEC – Nekaj ~asa {e imate, da se na najdalj{o no~ v letu pripravite s ponavljajo~im delom na svojem telesu in du{i, z aerobno telovadbo v dvoje, masa‘o ko~ljivih delov s pomo~jo partnerja ali ljubimca, s ponavljanji plesnih korakov in {e ~im. Nori ve~eri, posebno silvestrska no~ bodo nepozabni! Naj jih ne zape~atijo spori, zlomi, nezgode. V va{ih rokah je tempo ‘ivljenja, ki ga uravnavajte v skladu z intuicijo in realnimi mo‘nostmi. Razveselila vas bo pozitivna ni~la ob koncu koledarja. KOZOROG – Prijetne vesti vam bodo ohlajevale temperament {ele po 12., kar bo ugodno vplivalo na prijateljsko ali partnersko zvezo. Da bi se ta ~ustveno {e bolj razvnela, pa bi morali narediti sami kaj ve~. [e vedno previdno in preudarno boste ljubili in bili dele‘ni zadr‘ane pozornosti zadnje dni v letu. Da vam bo ‘ivljenje bolj udobno in ko‘a bolj po va{i meri, vsaj poslednji mesec za‘ivite druga~e kot obi~ajno. S pozornostmi presenetite poslovne partnerje in dru‘ino. Vzemite si ve~ ~asa zanje in za skupne aktivnosti in ob~udovanje zimskih lepot! VODNAR – Samotnost vas ne bo utegnila obiskati, saj boste nenehno v dru‘bi z znanimi in novimi znanci in prijatelji. Nekdo, ki vam bo sku{al se~i pod krilo ali videti va{e mre‘aste nogavice visoko nad koleni, bo razbijal va{o sre~o, hkrati pa vas o~aral s predrznostjo. Do‘iveli boste dvojno ljubezen! Venera v Vodnarju bo prina{ala estetske u‘itke ter tiste, ki jih prina{ajo denar in vse sladke stvari. Razveseljevali vas bodo razposajeni praznovalci, otroci in dobrote. Za konec leta pojdite v svet, ~e le morete! RIBI – ^lovek, ki ga boste pred mlajem 27. spoznali preko medija, {e ne bo primeren za trajnej{o zvezo. S trenutnim partnerjem boste prej raz~i{~evali razmerje in se odlo~ali o delitvi premo‘enja. Mo~nega zaveznika boste imeli ob sebi zadnje dneve starega leta. Med tem se ne izpostavljajte pritiskom nezadovoljne‘ev, bodite primerno oble~eni tudi med rekreativnimi podvigi na mrazu in popolnoma zbrani na tisto, kar boste po~eli, da ne bi oble‘ali v bolni{ki postelji. Pripravlja: astrolog prof. Stane Pade‘nik

D

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 45


Nenavadna do`ivetja

^udna simpatija

46 - DECEMBER 08 -

Vseeno dobivam odgovore na moja neizre~ena vpra{anja. O~i tega »nekaj« so temno rjave, globoke, brez dna, a oddajajo prijetnost. V{e~ mi je. V meni se je oglasil refleks na dogodek. Sama sebe prehitevam z vpra{anji. Kdo ste? Od kod ste? Kaj ste? @e dobim odgovor. Pri{li da so k nam po zahtevnem prou~evanju za vstop v na{e sfere. Sporo~a vsem, da je prijateljski obisk, vsi smo Zemljani, le iz ~asovno lo~enih zemeljskih plasti. »Smo z Antarktike, za vas

D

nenaseljenega ledenega obmo~ja, a mi ‘ivimo po va{e pod ledom.« ^veka, sem zaklju~ila svojo misel in zapi~ila pogled ogor~enja v svojega sogovornika. A prikima. Ampak kako hudi~a – ne poslu{am ve~ – ho~em vsaj logi~na dejstva. Mnogo razvitej{i so od nas, izvem. Mene zanima led, mu vsilim svoje vpra{anje. V njihovem ~asu na Antarktiki ni ledu. La‘e sem utrdila svoj dvom. Smeji se na mojo misel ob pogledu na tla, ~e je mogo~e lu‘a pod njim, ponudi mi roko, naj se ga le dotaknem, da se prepri~am. Oklevam, ~e govori resnico, ‘e ob misli na dotik me je zmrazilo, da so ledeno mokri. Primem ga z obema rokama, presene~ena. Roka tujca ni ne mrzla ne mokra, ampak ~isto normalno topla. Z me{animi ob~utki pomislim, kaj bi se zgodilo, ~e bi se zaljubila. Ponuja mi roko, odhajajo. V slovo me podu~i: »O tem ne govori, ljudje {e niso pripravljeni sprejeti, izpadla bo{ neuravnove{ena.« Rahlo se je priklonil, tik preden je stopil skozi vrata, ki so za hip izginjala. Vse zapisujem, {e malo in se bo zdanilo. A sedaj, {est ur po sre~anju, dr‘im v rokah ~asopis in berem rubriko »Zanimivosti«. Znanstveniki so na Antarktiki s stroji za prou~evanje zemeljskih plasti na ve~ kot tristo metrih globine ledu izvlekli ‘ivega metulja. Kako se je tam zna{el, ne morejo ugotoviti. Nisem dobila ob~utka vzvi{enosti zaradi znanega – po~utila sem se stra{no osamljeno. Sta{a Ilustracija Milo{ Lukman

N

e verjamem, sanjam. U{~ipnem se, zape~e, ne spim. Stojim sre di predsobe. Svetlo je, ~eprav je no~. Vem, saj sem legla. Kazalci ka‘ejo tretjo zjutraj. Nekaj sli{im. Obhaja me slabost. Ne najdem logi~ne razlage. V ozra~ju je nekaj povsem tujega. ^utim, da nisem sama. Nara{~anje pritiska v glavi se stopnjuje. Tega ne bom pre‘ivela. Groza, kaj mi je? Ne vem, koliko ~asa je minilo. Prihajam k sebi. Poizkusim. Pogledam v smer balkonskih vrat. V hipu sem brez ob~utkov. Zraven le‘i{~a v siju sivozelene svetlobe stoji silhueta. Zajela me je brezmejna panika. Kri~im, ni~ ne sli{im, nimam glasu. Kaj se dogaja? Trese me kot {ibo na vodi. I{~em re{itev, rada bi zbe‘ala, vseeno kam, samo pro~, pro~. Sli{im glas, topel, ne‘en, enak dotiku ‘ameta. ^utim pronicanje vame … Kakor glasba. Komaj dojemam; tisto nekaj v moji sobi govori v znanem jeziku. »Ne boj se, ni~esar ti ne bomo storili.« Mislim, da bi ta stavek v vsaki drugi situaciji uredil stvar. Vendar sem zmedena od besede »mi«; da je tisto »nekaj« {e kje drugje v sobi, me je ohromilo. Vibracije dojemam, ne ~utim zlobe. Prisluhnem. »Pri{li smo k nekaj ljudem.« Ob~utek vibracije je ponehal. Opogumljena pogledam, s kom moram govoriti, o ~em neki le? Ob tem, kar sem zagledala, sem pozabila ves strah. Bitje, visoko, lepo, ~udne barve. Sli{im ga, vendar ne odpira ust.

Vabilo k pisanju Mnogim med nami se je `e pripetilo kaj nenavadnega. Opi{ite va{ resni~ni nenavaden dogodek, sre~anje, va{e sanje, ob~utke, jasnovidne utrinke, strah ... in napisano po{ljite na: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, ali misteriji@misteriji.si - najbolj{e prispevke bomo objavili. Nagrada za objavljen prispevek je polletna naro~nina na revijo Misteriji.

D


@ivljenje v zoni zdravja Avtorja: dr. Barry Sears in Bill Lawren Prevedla: Bojana Ivanj{i~ Mure{ki~ Zalo‘ba: Rotis Obseg: 300 strani Format: 16 × 24 cm Vezava: trda Cena: 29 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 ^e jemo pet obrokov na dan in je v na{i hrani pravilno razmerje med beljakovinami, ogljikovimi hidrati in ma{~obami, pa naj bo to presna ali kuhana hrana, »vstopimo« v cono zdravja. To pomeni – kot pravi avtor, zdravnik, ki je svoje znanje namenil tudi izdelavi novih in nenavadnih zdravil proti raku – da je najbolj{e zdravilo kar hrana sama, da s pravo izbiro hrane in ne zdravil vstopimo v »obmo~je odli~nega telesnega in mentalnega zdravja«; ne le da ob kombinaciji hrane po njegovih navodilih kljub temu, da jemo obilno, huj{amo po~asi do optimalne te‘e, temve~ tudi ustavimo bolezni, si uravnamo krvni tlak, odpravimo starostno sladkorno bolezen, upo~asnimo staranje, dose‘emo najbolj{e telesne sposobnosti in izbolj{amo svojo mentalno u~inkovitost. Avtor nas prepri~a, da si lahko brez vsakr{nih prehranskih dopolnil in zdravil, z izjemo ribjega olja, dolgoro~no sami zagotovimo odli~no zdravje. S hrano. Prehrana, ki jo dr. Barry Sears opisuje v knjigi, temelji na delu, ki so ga leta 1982 nagradili z Nobelovo nagrado za medicino in je dokazalo pomen

eikozanoidov, kratkotrajnih hormonov, za delovanje ~love{kega telesa. Prav na hormonskih odzivih, ki jih v telesu povzro~a »prehrana za doseganje cone«, in na razumevanju, zakaj je razmerje med inzulinom in glukagonom pomembno pri uravnavanju eikozanoidov, slonijo ugotovitve in napotki zdravnika, ki zagotavlja, da klasi~na prehranska piramida in hrana, ki je namenjena {portnikom, pa tudi hrana, ki jo priporo~ajo sr~nim bolnikom in bolnikom z rakom, ne more dobro vplivati na zdravje ljudi. Pa~ pa, kot dokazuje v knjigi, to storijo hormoni, ki nastajajo ob pravilnem hranjenju. Odkritja v knjigi lahko kaj hitro preverimo sami. Dva tedna je dovolj, da zaznamo delovanje hranjenja, ki ne zahteva nobenih posebnih hranil. Pa~ pa le znanje, kako sami sebi dolo~imo koli~ino dnevne potrebe po beljakovinah; te naj bi bile 40 odstotkov dnevne hrane, ki ji moramo dodati 30 odstotkov ogljikovih hidratov in 30 odstotkov beljakovin.

Osupljiva mo~ ~ustev Avtorja: Esther in Jerry Hicks Prevedla: Nata{a Martinèiè Zalo•ba: Ara zalo`ba Obseg: 320 strani Format: 12,5 × 19,5 cm Vezava: bro{irano Cena: 22,9 € Informacije o prodaji: 01/549 17 92 To je tretja knjiga sporo~il (v sloven{~ini sta ‘e iz{li knjigi Zakon privla~nosti in Prosite, dano vam je), ki jih Abraham, skupina modrih neutele{enih bitij, ob sodelovanju Esther in Jerryja Hicksa, posreduje nam, da vplivajo na nas in nas ganejo. V tej knjigi, ki govori o ~ustvih, nazorno prikazuje osupljivo mo~ ~ustev. Sporo~ila so napisana v jeziku, ki ga dobro razumemo in tako jih lahko takoj prenesemo v dejanja. Knjiga nam pove, da smo vibracijska bitja in da imamo {esti ~ut; razlaga nam, kak{no mo~ ima vodstvo na{ih ~ustev in da ‘ivljenje te~e po naravnem ciklu. V knjigi najdemo odgovore na ve~ino vpra{anj in te‘av, ki se porajajo

slehernemu med nami. Nekateri med {tevilnimi primeri na teme (Ne morem shuj{ati, Moji otroci se ves ~as prepirajo in to me spravlja ob ‘ivce, Popolnoma neorganiziran sem, Moj biv{i partner o meni {iri la‘i, V slu‘bi nisem sre~en, Odkar mi je umrl o~e, ne najdem ravnovesja, Ne morem najti partnerke, Sredi lo~itve sem in po~utim se izgubljeno, Ljudje kradejo moje ustvarjalne ideje, Zapustil me je partner, Umrl mi je pes in hudo mi je, Najin sin je gej …) so povezani s stvarmi, ko so nam pomembne prav sedaj, drugi pa nimajo zveze z nami, a nam bodo koristili, da popolno razumemo, kako lahko •ivimo tako, kot si •elimo. Knjiga je nekak pripomo~ek, ~e poenostavimo, da sami pridemo do spoznanj in tako sami najdemo odgovor, kako pregnati misli, ki se nam neprestano motajo po glavi, nas obremenjujejo, nam dvigajo krvni tlak in nam ne dajo spokoja. Ko knjigo preberemo, doumemo, da so na{a navidezno trdna prepri~anja le strnjena vrsta posameznih misli, ki smo jih mislili neko~ in jih mislimo {e danes. Namen knjige je, da nas teh misli osvobodi in nam zagotovi svobodo. Daje nam informacije, ki jih lahko uporabimo takoj, da ustvarimo ve~ vsega, kar si ‘elimo, ali koristimo drugim.

-

Najbolj iskane knjige v trgovini Aurea v BTC, hala A v Ljubljani

Novi knjigi

DECEMBER

1. Sre~anja z du{ami Bill in Judy Guggenheim

2. Zakon privla~nosti Esther in Jerry Hicks

3. Prosite, dano vam je Esther in Jerry Hicks

4. Kako prebudimo in poslu{amo svojo intuicijo James Wanless

5. Skrivena istina, zabranjeno znanje Steven Greer

6. Ozdravite lahko karkoli dr. Martin Brofman

7. Voda za zdravje in ‘ivljenje dr. F. Batmanghelidj

8. Kako vidimo, beremo in izbolj{amo avro dr. Thomas Chalko

9. Zdravje iz stopal Ana Koro{ec

10. Omega-3 – islandski ~ude‘ dr. Garry Gordon in Herb Joiner-Bey

08 -

Misteriji 47


Novak

Poti do zdravja S klubsko kartico Misterijev velja 10 % popust pri storitvah na{ih ~lanov

AL TERNA TIVNO ZDRA VLJENJE LTERNA TERNATIVNO ZDRAVLJENJE SCIO je najkompleksnej{i bioresonan~ni biofeedback sistem za diagnostiko/terapijo, ki omogo~a vpogled v celotno energetsko stanje organizma (hormoni, vitamini, minerali, encimi, ~akre, emocije, virusi, bakterije …) LAH MEDIKAL CENTER d. o. o., Klanec 13, 1218 Komenda Tel. 031/616 351 »ZDRAVJE« TAMARA GALA s. p., alternativna oblika zdravljenja, ra~unalni{ka diagnostika, psihoanaliza, svetovanje. Naro~anje na tel. 031/412 340 BIOSPECTER CENTER – Pregledi in terapije z magnetno bioresonanco. Biospectrum center [kofljica, Lisjak Stanko, 031/566 977, www.biospectrum.biz ANGELI IN REIKI Marjetka Novak – [ola za angelskega terapevta, [ola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami, razli~ni te~aji, Angelski Reiki Info: Brodarjev trg 11, Ljubljana, tel. 031/830 299, info@svetangelov.com, www.svetangelov.com, www.reiki.si ASTROLOGIJA Karmi~ni, natalni in letni horoskopi. Karmi~na analiza 33 €, brezpla~ni vzorec. Astrolog Armand – tel. 041/568 340, 05/6571 340; www.astrologarmand.co.cc BIOENERGOTEHNOLOGIJA Funkcionalna in frekven~na diagnostika notranjih organov, mikrovalovna akupunktura pri bole~inah v hrbtenici in sklepih, bicom resonanca pri alergijah in prekomerni te‘i, frekven~na terapija Dr. Rifa pri onkolo{kih obolenjih, psihoterapija. Brane Kobal, tel. 041/909 341, Ljubljana BIOTERAPIJA PRAVE ENERGIJE NA PRAVO MESTO, PRAVE ENERGIJE PRAVIM LJUDEM ! Terapije samo individualno! HUJ[ANJE PO OSEBNEM BIORITMU s svojo osebno dieto! POMO^ pri motnjah hranjenja in pomanjkanju volje do ‘ivljenja! Obi{~ite na{o spletno stran MOJAXXLLINIA.com ali pokli~ite na tel. 041/485 309 in se naro~ite za osebno obravnavo in obisk. DELA VNICE DELAVNICE U~enje kot ‘ivljenjska izku{nja – Zavod za alternativna izobra‘evanja – ZAI Izvajamo izobra‘evalne programe: NARAVNI ZDRAVILEC, uporabna psihosomatika, prednosti in pasti samopodobe. Opravljamo radiestezijsko detekcijo {kodljivih sevanj. Nudimo slikanje avre z diagnostiko. Organiziramo izredna predavanja, u~ne delavnice in izlete, povezane z naravnimi energijami in ~ude‘i. Dalmatinova 2, Ljubljana, tel. 01/230 84 71 e-mail: zavod.zai@gmail.com, spletne strani: www.zavod-zai.si HOLISTI^NI CENTRI CENTER ZA RAVNOVESJA BIOENERGIJ vam nudi pomo~, kako priti bli‘je k svojemu notranjemu ravnovesju. Holisti~ni pristop. Energetsko ~i{~enje prostora, angelske terapije, delavnice, Quantec. Tel. 031/72 34 27; www.beli-delfini.net Holisti~ni center Toma‘ [u{ter{i~ Fizioterapija, akupresura, kristaloterapija, refleksna masa‘a stopal, energijska terapija, psihoterapija, energijsko ~i{~enje prostorov in predmetov, masa‘a telesa, laj{anje bole~in in po{kodb hrbtenice in sklepov. Tel. 031/728 590, e-mail: info@kamrca.com, www.kamrca.com Vodnikova 155, Ljubljana QUANTEC – INSTRUMENT INSTRUMENTALNA ALNA BIOKOMUNIKACIJA Quantec sistem analizira, svetuje in z oddajanjem informacij tudi deluje na izbrani cilj. Zdru‘uje najnovej{a dognanja kvantnih fizikov in razli~na znanja s podro~ja klasi~ne in komplementarne medicine. Quantec nam da poglobljen vpogled v vzroke te‘av na telesni in psihi~ni ravni ter nudi optimalno podporo pri vseh oblikah zdravljenja in pri premagovanju razli~nih kriznih situacij. Uporablja se v osebnem in poslovnem svetovanju, pri {portu, {tudiju, kmetijstvu, ekologiji … Manipet d. o. o., Lamutova 48a, Podutik Tel.: 040/299 667 (ga. Manja); e-po{ta: manipet@gmail.com

48 - DECEMBER 08 -

Ureja Eva Jeseni~nik, 01/231 93 60 eva.jesenicnik@zalozba-ara.si

MEDIT ACIJA MEDITACIJA Osvobodite se travmatskih izku{enj iz preteklosti. Z meditacijo do ve~je vitalnosti, telesne in du{evne sprostitve, ~i{~enja avre. Naj v vas za‘ivi energija! Meditacije: mandala, za-zen, nadabrama … Tel: 040/909 650 NARA VNO ZDRA VLJENJE NARAVNO ZDRAVLJENJE [ola naravnega zdravljenja in samozdravljenja po metodi angle{ke TV serije »Posebne bolezni« v prelepem okolju Debelega rti~a. Informacije: GSM 041/204 648; albina.solomun@gmail.com Odprava bole~in, gangrena, depresija, onkolo{ka obolenja, migrena … Ko uradna medicina ne more dovolj pomagati – bioterapija po metodi Zdenka Doman~i}a Info: 031/567 731; bioterapija@siol.net Energetska psihoterapija-zdravilni pogovori, u~inkovita pomo~ pri fizi~nih in psihi~nih te‘avah. Kisikove terapije na aparatih AIRNERGY – www.airnergy.com Naro~ila in informacije 031/300 209. ZARA CENTER, Dolenjska PSIHOKIBERNETIKA ESENOV Psihokibernetika Esenov spodbuja samorazvoj in meditacijo ter omogo~a osebne za{~ite, za{~ite na{ih bli‘njih, za{~ite stvari, delovanje z miselnimi frekvencami, telesno, ~ustveno in umsko zdravje, zdravljenje ‘e obstoje~ih in prepre~evanje novih motenj, pa tudi sposobnost psihokirurgije. Te~aji, terapije, regresoterapija. Vadana Gordana Kudrikova Umag, tel. 00385/(0)91 20 62 815, 00385/(0)52 752 760 RADIESTEZIJA Radiestezijski pregledi spalnic in ~loveka. ALTERA nudi radiestezijske preglede spalnic, pisarn, energetske preglede telesnih organov (slikanje avre), diagnostika. Imate te‘ave s spanjem, zdravjem, ~utite utrujenost, pa ne veste vzroka? Naro~ila na GSM: 041/716 195; www.altera.si REIKI SUN REI, svetovanja in terapije, Tadej Krnc s. p. Reiki terapije, radiestezija, bioenergija, angelske terapije, energetsko ~i{~enje prostorov, svetovanja s pomo~jo angelskih kart in tarota. Po predhodnem dogovoru mo‘en obisk na domu. Dunajska cesta 51, Ljubljana Tel. 041/750-398, e-mail: tadej.krnc@telemach.net TRGOVINE AUREA - vse za telo in du{o, maloprodaja in veleprodaja; naravna kozmetika za telo, ezoterika, knji`ni program in izdelki iz tehnologije Hydronic; AUREA Press d. o. o., BTC hala A, [martinska 152, Ljubljana. Tel. 01/541 17 60 TRGOVINA ART AURUM na Pobre{ki c. 4 v MARIBORU in TRGOVINA DIVA Kidri~eva 2b NAKUPOVALNI C. v VELENJU vam ponuja veliko izbiro ezoterike, kristalov, literature, to~enih parfumov in unikatnih izdelkov. ZDRA VILI[^A ZDRAVILI[^A Terme Dobrna, zdravljenje ginekolo{kih, revmatskih, ortopedskih in nevrolo{kih obolenj ter stanj po po{kodbah Tel. 03/780 80 00 WU WEI BUJENJE Skupinsko in individualno odpravljanje bolezenskih blokad. Tedenska sre~anja, {tirinajst seans. Vodi Dragan Sekuli}. Informacije in prijave Tel. 00385 91 254 36 98 Za sodelovanje na strani Poti do zdravja pokli~ite prosim na telefon 01/231 93 60 ali 031/66 20 92 ali se oglasite po e-po{ti: eva.jesenicnik@zalozba-ara.si


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI KOZARCI

VR^ ZA DOBRO VODO

Njihova posebnost je, da izbolj{ajo vsakdanjo vodo; v njih voda spremeni svoje fizikalno-kemi~ne lastnosti, informacije v kozarcu vzpodbudijo njene samoo~i{~evalne lastnosti. Voda iz informiranih kozarcev je primernej{a za vsa ‘iva bitja. Genotoksi~ni test dokazuje, da kozarec izbolj{a vodo za kakih 40 odstotkov. Kozarci imajo svoj pomen tudi v barvni terapiji. Iz knjige Aura Soma povzemamo, kako barve delujejo na ~loveka: Modra: Deluje na grlno ~akro, vzpodbuja toleranco do sebe in drugih, vero v notranje vodstvo, okrepi odpornost, fizi~no in ~ustveno, zmanj{uje trpljenje ... 19,70 €

19,70 €

Vr~ za dobro vodo deluje enako kot modri kozarec. Z biolo{kimi testi je dokazano, da zmanj{a genotoksi~nost vode do 40 odstotkov. ^e vodo iz vr~a nato~imo v informirani kozarec, se njegova u~inkovitost pove~a {e za nekaj odstotkov. V vr~ lahko nato~imo liter vode. Tako kot informirani kozarci tudi vr~ spremeni u~inek alkohola. 52,80 €

17,90 €

19,70 €

KRISTALINSKA KROGLA Krogla zagotavlja, da se energija okrog nje su~e desno (preverite z nihalom). V radioni~ni delavnici so ji vsevane informacije, ki razen dobre volje vzbujajo v ljudeh tudi odpornost proti {tevilnim boleznim. Osem centimetrov velika krogla deluje v premeru treh metrov. Poznavalci jih postavijo na ra~unalnik, na delovno mizo, predvsem pa na no~no omarico. 36,30 €

MAGIC LIFE

Zelena: Deluje na sr~no ~akro, podpira nas pri sprejemanju odlo~itev, vzpodbuja nov pogled na stvari, prina{a mo~an stik z naravo ... Rde~a: Spodbuja delovanje hormonskega sistema, pomaga premagovati agresivna ~ustva, obnavlja energijo, uravnove{a delovanje prve ~akre, pomaga pri stresu, pri razli~nih strahovih.

MINIHYDRONIC Minihydronic za pipo (z notranjim ali zunanjim navojem) montiramo na pipo; izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Minihydronic za tu{ izbolj{a vodo do 70 odstotkov. Privijemo ga na ro~ico za tu{.

Plasti~na plo{~ica posebnih oblik zaradi svoje oblike zajema energijo iz okolja in jo oddaja v neposredno bli‘ino. Plo{~ica je kodirana z orgonskimi sevalniki; pove~a nam energijo in nas {~iti pred sevanji, ~e jo nosimo na vrvici okoli vratu ali v prsnem ‘epu. 6,26 €

TESLOVA PURPURNA PLO[^A Deluje s svojim indukcijskim magnetnim poljem biostimulativno na celi~ne procese, pove~uje izmenjavo plinov, krepi regenerativne procese in mikro cirkulacijo v obolelem tkivu. Uporabljamo jo zjutraj in zve~er po dvajset minut, tako da jo postavimo na obolela mesta in pritrdimo z obli‘em. Uporabljamo lahko tudi dve plo{~i, postavljeni drugo proti drugi. Pomaga tudi proti nespe~nosti in drugim te`avam; prilo‘ena so natan~na navodila.

204,47 €

20,45 €

RADIESTEZIJSKA NIHALA JEDILNI SERVIS Ju{ni, plitvi in desertni kro‘niki zmanj{ajo genotoksi~nost do 40 %. 24,62 €

(a) Karnak (nova oblika), (b) Izis-6 in (c) Izis-4 (oba novej{a oblika) so med najbolj znanimi radiestezijskimi nihali. Nihali Izis sta poimenovani po egip~anski boginji Izidi, primerke tako oblikovanih nihal so na{li v izkopanih egiptovskih sarkofagih. Uporabljamo jih za preiskavo {kodljivih sevanj, iskanje vode, izbiranje primerne prehrane, doziranje, pa tudi za diagnosticiranje. Cena posameznega nihala: 18,36 €

-

DECEMBER

a

08 -

b

c

Misteriji 49


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

AKUPUNKTURNO PERO

INFORMIRANI OBESEK LU^KA

Namesto z iglami z rahlimi elektri~nimi impulzi stimuliramo akupunkturne to~ke, ki so za {tevilne te‘ave natan~no opisane v prilo‘enem priro~niku. Z njim odpravljamo sebi ali svojim bli‘njim glavobole in druge bole~ine, preganjamo utrujenost ter laj{amo zdravstvene te‘ave. 77,70 €

HYDRONIC 1H/F ZA HI[O Hydronic za hi{o ima dve funkciji: • izbolj{a vso vodovodno vodo v hi{i in do 70-odstotno zmanj{a njeno {kodljivo delovanje. Skozi hydronic za hi{o o‘ivljena voda izlo~a tudi do 70 odstotkov manj vodnega kamna in tako varuje in{talacije in gospodinjske stroje. O‘ivljena voda pove~a ‘ivljenjske sposobnosti, tudi rastlin in ‘ivali. Pospe{uje izlo~anje klora. Primeren je tudi za rastlinjake in farme. • filtrira do 80 mikronov velike delce (mivka, pesek, glina, kovinski ostru‘ki …) in jih izpira. Vgradimo ga takoj za vodomerom. Dopu{~a pretok do petih kubikov na uro. Hydronic za hi{o ne zmanj{uje pretoka vode. 701,05 €

V kerami~ni obesek so s posebno tehnologijo vtisnjene izbrane informacije, ki pripomorejo k bolj{emu po~utju. Obesek pove~a avro, {~iti pred zunanjimi negativnimi vplivi (geopatske cone, elektromagnetna sevanja, kozmi~na sevanja …), odpravlja energetske blokade, uredi nepravilno vrtenje ~aker, odpira izhodne kanale, vzpodbuja intuicijo, {iri du{evno in duhovno obzorje … 75 €

OSVE@ILEC ZRAKA BREZ VONJA Blazinica Biofresh osve‘uje zrak tako, da kot magnet privla~i in kot spu‘va vpija molekule vonjav. Deluje dve leti in je obnovljiva. Zelo je priporo~ljiva za otro{ke sobe in sobe bolnikov. Zrak osve‘uje v vseh stanovanjskih in delovnih prostorih, v hladilnikih ohranja sve‘ost ‘ivil in zmanj{uje porabo elektrike, razsmrajuje obutev, osve‘uje zrak v avtomobilih … Ni~esar ne oddaja, pa~ pa odstranjuje. Tudi alergene in {kodljive nanodelce razli~nega izvora. 7,90 €

N

O V O

KAPLJICE ALKALIFE S temi kapljicami navadno pitno vodo spremenimo v alkalni pripravek. Dve kapljici kanemo v poldrugi deciliter vode in dobimo pija~o, ki nam uravnovesi pH teko~in v telesu in tako pripomore k njegovemu normalnemu delovanju. Kaj se dogaja v telesu in kako deluje napitek, ki uredi pH teko~in v telesu, kadar smo utrujeni, omoti~ni, imamo motnje vida … ali kako drugo, tudi huj{o te‘avo, izvemo iz knji‘ice, ki jo kupcem kapljic podarjamo.

BLAZINICE ZA RAZSTRUPLJANJE Razstrupljevalna blazinica iz telesa potegne strupe s pomo~jo naravnih, na Vzhodu od davnine znanih snovi za razstrupljanje. Z dodanim obli‘em blazinico pono~i prilepimo na podplat. 34,60 € (dvajset blazinic)

30,00 €

KAPLJICE ZA LAJ[ANJE BOLE^IN Na dlan kanemo kapljico vodice Yi tong in jo polo‘imo na akupresurno to~ko ali podr‘imo nad obolelim mestom. Bole~ina, pa naj gre za glavobol, bole~ine v sklepih, hrbtenici … izgine ‘e po eni minuti. Kapljice so namenjene tudi zdravilcem, koristne so pri akupunkturi, akupresuri, kiropraktiki, reikiju, masa‘i tuina, moksibustiji … Odpravljajo energetske blokade, vzpostavljajo preto~nost meridianov in tako odpravljajo bole~ino. 34,00 €

50 - DECEMBER 08 -

OSEBNI ANGEL^EK Unikatni angel~ek iz kamene strele, velik pribli`no 3 cm, lahko programiramo tako kot je napisano v prilo`enih navodilih v skladu s svojimi `eljami in potrebami. 16 €


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

INFORMIRANI LON^EK BAKRENE ZAPESTNICE Informirani lon~ek dopolnjuje program informiranih izdelkov. Ima enake lastnosti kot modri kozarec; fizikalno vpliva na razdru‘evanje molekul v teko~inah in jih tako omeh~a. Zato imajo v lon~ku pripravljeni ~aji bolj{i okus, o‘ivljena voda potegne iz rastlin ve~ u~inkovin. Na informiranih lon~kih so odtisnjeni posebni simboli »magic life« v ~akrinih barvah, ki ugodno delujejo na zdravje. Lon~ki imajo razli~no obarvane robove, da si lahko izberete svojega. Informirane lon~ke lahko pomivate v stroju, primerni so za vse vrste vro~ih napitkov, tudi za juhe.

NORAD

17,90 €

Za{~itna kodirana plo{~ica Norad do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj. Za{~itna plo{~ica vodo v telesu, te je v povpre~ju kar 75 odstotkov te‘e, vzpodbudi, da se vrne v »zdravo« strukturo, v obliko, kakr{no ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo sevanja mobilnega telefona. Norad je samolepilna kodirana bakrena plo{~ica (Ø 16 mm), ki jo prilepimo na hrbtno stran telefona. 14,60 €

NORAD PLUS Norad plus do sedemdeset odstotkov zmanj{a tveganje, ki ga povzro~a sevanje mobilnih telefonov in baznih postaj, hkrati pa telo oskrbi z dovolj bakra, podobno kot bakrena zapestnica, ki jo mnogi uporabljajo za zmanj{anje artriti~nih, revmati~nih in drugih bole~in. Norad plus je narejen iz povsem ~istega (elektrolitskega) bakra. Norad plus je informirana samolepilna bakrena plo{~ica, ki jo nalepimo na zadnjo stran zapestne ure (za manj{e ure je Ø 24 mm, za ve~je Ø 28 mm). 14,60 €

RASTRSKA O^ALA Z gledanjem skozi luknjice, ki so izvrtane v kartonska o~ala po posebni shemi, krepimo o~esne mi{ice in izbolj{amo vid, zmanj{amo ali odpravimo dioptrijo. Nosimo jih 15 do 20 minut na dan. Osebe z dioptrijo plus vadijo tako, da jih nosijo med branjem, osebe z dioptrijo minus pa med gledanjem televizije. Prilo‘ena so navodila in test za ugotavljanje ostrine vida. 6,00 €

Zmanj{ujejo ali odpravljajo bole~ine, ki jih povzro~ajo revma, artritis, i{ijas, lumbago, igranje tenisa, golfa, ko{arke... Mnogi, ki nosijo zapestnico, zmanj{ajo ali pa celo opustijo jemanje protibole~inskih zdravil in tako veliko naredijo za svoje zdravje. Velikosti zapestnic: od 15 do 19 cm premera. Naprodaj so tudi posrebrene in pozla~ene. a) bakrena 15,44 € c) posrebrena 27,96 € d) pozla~ena 40,06 €

^AKRINA MAJICA ^akrine majice iz Avstralije telesu dovajajo bioenergijo s pomo~jo mo~nih nihanj nenavadno ‘ivih barv (njihove intenzivnosti se na papir ne da natisniti), ki polnijo avro in izbolj{ujejo zdravje. Velikosti S, M, L, XL, XXL. 62,18 €

ATLANTIDSKI KRI@ Atlantidski kri‘ je skrbno narejen iz srebra, o~i{~en vseh negativnih energij in napolnjen s kodami, ki ugodno vplivajo na ~loveka. Njegovo delovanje je {e mo~nej{e kot delovanje atlantidskega prstana in plo{~ice ter ima prav tako vgravirano vija~nico, ki energijsko dodatno ugodno deluje na ‘ive organizme. 69,50 €

ATLANTIDSKI PRSTAN IN PLO[^ICA Sta srebrna, oblikovana tako, da posebni liki sprejemajo in oddajajo kozmi~no energijo in s tem {~itijo pred negativnimi sevanji. Ugodno delujeta na zdravje in dobro po~utje, prepre~ujeta nesre~e. Oblika prstana izhaja iz davnine, saj so u~inki likov, ki so skrbno vdelani v celjski srebrni nakit, znani ‘e iz ~asov faraonov. Velikosti prstana: od 16 do 24 mm notranjega premera. prstan 48,50 € plo{~ica 48,50 €

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 51


Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo

PRODAJA PO PO[TI - 051/307 777; 01/549 17 92

[TIRJE LETNI ^ASI Poslu{anje na zlatem disku posnetih zvokov ansambla Vedun je namenjeno samozdravljenju vseh energijskih teles (mentalnega, emocionalnega, duhovnega) in du{e ter posredno zdravljenju fizi~nega telesa, ozave{~anju in razvoju zavesti na poti ~lovekovega samouresni~evanja. Zvok z zgo{~enke poslu{alca spreminja, umirja in zdravi. Zgo{~enko so lani na dan letnega solsticija, v ~asu, ki je energetsko pre‘et z izjemnimi vibracijami vseprisotne kozmi~ne zavesti, s posebno tehniko posneli v cerkvi sv. Ane. Ansambel Vedun vódeno uporablja pi{~ali razli~nih tradicij, tibetanske zvon~ke, ~inele, zvonce, afri{ke sanse, bobne, rogove, tolkala, oceanske {koljke, avstralske did‘eriduje, slova{ke fujare, himalajsko-tibetanske pojo~e sklede, evropske drumljice, ksilofone, metalofone … Kvantni fiziki trdijo, da zavest ustvarja materijo, torej na nas vplivajo tudi misli in ~ustva, ki nam jih vzbuja poslu{anje zlate zgo{~enke. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na na{e misli, ~ustva in po~utje. Cena: 25,00 €

RUNSKI ENERGIJSKI AMULETI Runski energijski amuleti so ustvarjeni iz ve~ posameznih run (rune so pismenke misti~ne starodavne skandinavske pisave, ki so jo ljudstva severne Evrope uporabljala za prerokovanje, za{~ito, zdravljenje …) v to~no dolo~enem zapisu, ki privablja kvaliteto tistih energij, ki jih potrebujemo: obilja, za{~ite, harmonije v odnosih, doseganja ciljev … Runski amulet za plodnost, Amulet za za{~ito in obilje dovr{itev, izpolnitev

ZGO[^ENKI ZA NOSE^NICE Hipnoza pomaga k umirjeni nose~nosti in la‘jemu, kraj{emu in manj bole~emu porodu. Zgo{~enki za spro{~anje in samohipnozo je pripravil ugledni porodni~ar, profesor dr. Marjan Pajntar, dr. med.

Runski amulet za pomo~ pri uresni~evanju zamisli, ciljev, podvigov

Priprava na porod in Spro{~anje v hipnozi Zgo{~enki sta namenjeni poslu{anju med nose~nostjo, saj pomirjata in pripomoreta k dobremu po~utju v teh ob~utljivih mesecih.

Runski amuleti so kovinske plo{~ice v barvi starega srebra in so energijsko napolnjeni.

Runski amulet za vzpostavljanje ravnovesja na podro~ju odnosov, komunikacije, partnerstva …

Cena: 24,50 €

Cena posameznega amuleta: 19,50 €

Kako naro~amo?

PROGRAM ZA SPROSTITEV Spro{~anje je del naravnega zdravljenja. Zgo{~enka psihoterapevta dr. Toneta Pa~nika je namenjena ob~utljivim na zunanje pritiske in onim, ki so izpostavljeni kratkotrajnim, a mo~nim du{evnim pritiskom. Za starej{e od 12 let. Pomaga nam, da se telesno in du{evno sprostimo in zajamemo energijo. Cena zgo{~enke: 12,10 € Cena kasete: 6,26 €

TEST ZAKISANOSTI Iz koluta odtrgate dva do tri centimetre dolg testni trak in ga pomo~ite v urin. Sprememba

NE KADIM VE^ Poslu{anje tega avtosugestivnega programa vas vodi med nekadilce! Da bi se lahko odrekli tobaku, program poslu{ajte vsaj tridesetkrat zapored.

Izbrani izdelek naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; siol.com aratrgovina@siol.com e-po{ti: aratrgovina ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba zalo‘ba, Cigaletova 55, 1000 Ljubljana Ljubljana. Vsi naro~niki na revijo Misteriji imajo 10 % popusta. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec. Pri naro~ilu nad 80 € po{tnino podarimo. Po{iljatelj jam~i, da bodo kupci prejeli izdelke, tudi steklene, nepo{kodovane. ^e z izdelkom niste zadovoljni, denar vrnemo. Reklamacije upo{tevamo v osmih dneh od dneva odpo{iljanja.

Cena zgo{~enke: 15,00 €

Novoletni nakup daril 19,70 €

Ob k

17,90 €

arilo N d – h i c r a oz

orad

19,70 €

14,60 € barve testnega traku vam pove, kolik{en je pH va{ega urina, in tako ugotovite, ali ste morda zakisani. 9,90 €

52 - DECEMBER 08 -

Ob nakupu treh kozarcev (po povzetju), modrega, zelenega in rde~ega, vam uredni{tvo revije poklanja darilo: telefonsko za{~ito Norad. Kozarci so pakirani tako, da jam~imo, da se med po{iljanjem ne bodo po{kodovali. Naro~ila: aratrgovina@siol.com; 051/307 777, 01/549 17 92

VEVERICA – MASER ZA GLAVO Maser za glavo, narejen po vzoru aborid‘inskih maserjev in maserjev tradicionalne kitajske medicine, vas popolnoma sprosti ter pre‘ene stres, slabo voljo in depresivno po~utje. Z njegovo uporabo se v telesu sprostijo endomorfini (hormoni ugodja), ki nam prinesejo zelo prijetne ob~utke. 19,90 €


Izidi `rebanja za nagradno kri`anko {t. 165

Mali oglasi @ELITE POKUKATI V PRIHODNOST? Storite to z izku{enimi. Vede‘evanje in svetovanje na 090/43 85. 0,7010 €/0,5 min. Ceno iz drugih omre`ij dolo~a operater ponudnik storitev. MAKRA AS s.p., PE: Kvedrova c. 3, 1000 Ljubljana

090 4321 ... Da vpra{anje postane odgovor, da se strah spremeni v prah! POGOVORISVETOVANJA-TAROT z vami 365 dni. Mo`en osebni stik. 0,70 € / 0,5 min; mobitel omre`je 090/142 872 - 0,75 € /0,5 min

ZANA d.o.o.

TAROT preko GSM 090/14 24 10. Cena 1,04 €/min. Vsak petek ob 22,30 imam oddajo v ‘ivo na televiziji VI-TEL.

Violeta Bonutti s. p., [empeter, www.violetta.si

Prejmite nasvete Nadangelov in Boginj. Angelsko svetovanje po predhodnem telefonskem naro~ilu. (Imam AS certifikat) GSM 051/385 903 VEDE@EVALKA DARJA vam pomaga iz stiske. Za informacije lahko pokli~ete na telefon 041/903 465.

PRVA NAGRADA (letna naro~nina na revijo Misteriji) WU WEI BUJENJE

Na Zgornjem Jezerskem v hotelu Planinka Dragan Sekuli} (00385 91 254 3698) vodi wu wei bujenje bujenje, metodo samozdravljenja, v kateri udele‘enci sami strejo notranji psihoenergijski vzrok svojih fizi~nih te‘av. Termini delavnic do konca leta: 12.–19. decembra

Marjetica vede‘evanje s. p.

Prodamo sistem za ra~unalni{ko diagnostiko AMSAT, ki omogo~a hitro in natan~no ugotavljanje funkcionalnega stanja notranjih organov in hrbtenice. Informacije na 040/267 947. Salvita d. o. o., Kranj

Mapa za shranjevanje revij Misteriji

Narejena iz trde lepenke, plastificirana z `i~nim patentom za vpenjanje posameznih revij. Na belo polje sami vpi{ete letnik. Na prodaj po povzetju (01/549 17 92) in v trgovini Aurea v BTC hala A v Ljubljani. Cena: 3,60 €

Informacije in rezervacije rezervacije: 04/231 94 52; www.hotel-planinka.si, www.wuwei-budjenje.org

Psihokibernetika Esenov Zdravilka Vadana Gordana Kudrikova (00385 91 206 2815) na Zgornjem Jezerskem v hotelu Planinka vodi te~aj Psihokibernetika Esenov Esenov, ki temelji na znanjih Esenov, Jezusovih sodobnikov - zdravilcev. Meditacija, samoza{~ita, za{~ita drugih oseb in predmetov, delovanje z blagodejnimi miselnimi frekvencami, zdravilno delovanje nase in na druge, psihokirurgija, odstranjevanje vzrokov raznih motenj in ‘ivljenjskih situacij. Naslednji termin: 5.–7. decembra Cena te~aja: 310 €

Hotel Izvir Manzato Roga{ka Slatina Program za december 2008 SRE^ANJE Z BRACOM V ROGA[KI VEGETARIJANSKE KUHINJE SLATINI: prva sreda v mesecu 7.–14. decembra 3. dec., 7. jan. 2009 (10h–17h); Ljudmila Brezigar: IZKUSTVENA avtobus iz Ljubljane 041/201 509, DELAVNICA GIBALNO-PLESNE iz Maribora 031/543 194 TERAPIJE – 12. - 14. decembra SKUPINSKO ZDRAVLJENJE SVETA FO[KA (vodita Ivan Novak MARINKE MIKELJ: in Damir iz Rovinja) – za termin pokli~ite 041/769 686 sobota 13. decembra; 60 € (prevoz, Damir iz Rovinja: TRETMAJI in organizacija, delavnica, kosilo) QUICK ZAP TERAPIJA: I@ PO I@U – vsak ve~er plesi v krogu z 2., 3. in 20., 21. decembra Ivanom – 14. – 21. decembra dr. Neven Kruljac: ORTOPEDSKO Ratko [imetin, Jadranka Podnar: SVETOVANJE: 20. decembra KAKO MATI BO@JA ROJEVA Janez Pelko: SLIKANJE AVRE – JEZUSA V NAS – 19. - 21. decembra 20. decembra BO@I^NI PROGRAM – izredno bogat PROGRAM ZA DIABETIKE – program v Roga{ki in doma~nost v 30. novembra.–7. decembra. hotelu; 21.–28. decembra; posebna cena Miran [ubelj Sagmeister: 25 €/dan, 1/1 30 €/dan; OZDRAVIMO BOLE^INO HRBTA NOVOLETNI PROGRAM – od 28.12. do 5. do 7. decembra 4.1.: 270–300 €; od 30.12. do 4.1.: 200–230 € Franc Bo‘jak: BOLEZEN NI PORAZ Silvestrovanje z Bracovo ekipo: 35 € ALI KAZEN, TEMVE^ MO@NOST IZREDNO UGODNE CENE K SPREMEMBI; EVRITMIJA – DALJ[EGA BIVANJA – ZIMOVANJA 5. do 7. decembra 1 mesec bivanja (polni penzion): Kuharica ANA z I‘a: TE^AJ ZDRAVE 700 € (1/1 750 €) Informacije, rezervacije, prijave: Izvir @alec, tel.: 03/71 33 100, 041/769 686 (Janko Ka~) hotel Izvir Roga{ka Slatina, tel.: 03/58 16 140; info@izvir.com; www.izvir.com

-

Magda Drozg, Skomarje 32, 3214 Zre~e DRUGA NAGRADA (polletna naro~nina na revijo Misteriji): Martina Kralj, Vrh 30, 1294 Vi{nja Gora TRI TRETJE NAGRADE (knjiga zalo`be ARA): Jo‘e Mikec, Sti~na 4, 1295 Ivan~na Gorica Rudolf [kolni, Kol. c. 11, 6230 Postojna Janez Igli~, Podlipovica 8, 1411 Izlake Nagrade bomo poslali po po{ti. Re{itev nagradne kri`anke {t. 165: VODORAVNO: miniator, ozeblina, Rom, plen, veliki, {‘, hadronski, tosa, tutor, Stratford, pomije, Krumperk, Baum, Lec, Adda, Tea, Albeniz, Knin, Uhland, Resen, AJ, drs, nadev, Atri, Lakme, sirarna, kol, Evian, Ake, mol‘a, Car, Tom, laser, OK, aspirin, mesto, Laver, valuta, anoda, gnomon Nagradni pojmi: VELIKI HADRONSKI TRKALNIK, ASPIRIN

Prosimo, da re{itev po{ljete do 15. decembra 2009 v ovojnici s pripisom KRI@ANKA 166 na naslov: Misteriji, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Iz`rebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli: 1. nagrada: letna naro~nina na revijo Misteriji 2. nagrada: polletna naro~nina na revijo Misteriji 3.-5. nagrada: knjiga zalo`be ARA

DECEMBER

08 -

Misteriji 53


^e ku‘eli po te n oh in ra ga nit po i re v in {ljit ijo va e s ce {i ku lo m p ,o i p aj d od z n re‘ at ag ite ki r s . ad am ni o m n i p ag oj ra m dn i i

i 6 n Nagradna 6 d 1 ra {t. g Ime in priimek: a N on p Stalno bivali{~e: ku Po{tna {tevilka in kraj:

54 - DECEMBER 08 -

kri`anka (166)


ARA ZALO@BA

ODKRIVANJE PRETEKLIH IN PRIHODNJIH @IVLJENJ

POTOVANJE DO EKSTAZE

ZDRAVJE IZ STOPAL Priro~nik za refleksoterapijo vas nau~i skozi stopala pregledati celotno telo in zaznati morebitne ~ustvene te‘ave in slabo po~utje. Prek masa‘e stopal, se telo ves ~as ~isti in obnavlja. Prilo‘ena sta plakata z oznakami con na stopalih in rokah.

PRIRO^NIK ZA ZDRAVILCE

OSNOVE RADIESTEZIJE IN BIOENERGIJE

POLJE - PO SLEDI NEVIDNIH SIL V VESOLJU

Knjiga razkriva, kako s pomo~jo hipnoze spoznamo svojo preteklost in prihodnost. Vsebuje osupljive primere regresij v pretekla in progresij v prihodnja ‘ivljenja, dodana pa so {e podrobna navodila za samohipnozo.

V knjigi avtorica nagovarja plesalca, ki ‘ivi v vsakem izmed nas, in nas ne‘no spomni, da smo rojeni za ples v ekstazi. To je trenutek celosti, ko smo popolnoma ugla{eni sami s seboj, in ko so na{e telo, srce, um in du{a povezani.

Knjiga je izvrsten priro~nik za vse, ki ‘elijo prebuditi in razviti zdravilske sposobnosti ter k bolj{emu zdravju pomagati sebi in drugim. Opisane tehnike so zelo u~inkovite in vklju~ujejo barve, zvoke in di{ave.

Priro~nik je namenjen vsem, ki se `elijo nau~iti uporabljati nihalo in druge radiestezijske instrumente ter sebi in svojim pomagati z bioenergijo. Knjiga je dobrodo{la tako izku{enim radiestezistom, kot tudi novincem.

Ves svet vibrira v skrivnostnem kvantnem polju neizmerne energije, ki je klju~ za pojasnitev telepatije, telekineze in bioenergije, obeta pa tudi mo`nost ~rpanja neskon~nega vira energije in vesoljska potovanja na velike razdalje.

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

16,27 €

20,45 €

N PRIKRITA ZGODOVINA ^LOVE[KE RASE

POTOVANJE DU[

USODA DU[

Knjiga opisuje izkopanine, ki jih v muzejih skrivajo v depojih; strokovnjaki ne znajo razlo‘iti njihovega porekla; seznanja tudi s predmeti, katerih starost ocenjujejo na milijone let, ~eprav je ~love{ka rasa uradno stara {ele 100.000 let.

V knjigi najdemo odgovore na ve~na vpra{anja, kaj se dogaja z du{o, ko ~lovek umre, bodisi naravne bodisi nasilne smrti. Kdaj in kako se du{a odlo~i, da pride v ~lovekovo telo? Kaj se dogaja z du{o med dvema ‘ivljenjema?

Ameri{ki mojster hipnoterapije Michael D. Newton je na podlagi {tevilnih seans pri{el do novih odkritij o usodi du{ in to popisal v ve~ kot 500 strani debeli knjigi, ki v obliki intervjujev odstira pogled v skrivnost zasmrtja. Knjiga je ameri{ka uspe{nica.

16,27 €

15,00 €

24,00 €

KAKO VIDIMO, BEREMO IN IZBOLJ[AMO AVRO

KAKO ODKRIJETE VA[A PREJ[NJA @IVLJENJA

KAKO SE NAU^IMO AVTOMATSKEGA PISANJA

Priro~nik za spoznavanje avre in razlage, kako se jo nau~imo gledati in spoznavati njen pomen; kako nam avra ka‘e na podlagi bioenergijskih zevov du{evno in telesno stanje.

Priro~nik korak za korakom vodi do znanja, kako se sami, brez terapevta, spustimo v prej{nja ‘ivljenja in odkrijemo vzroke morebitnih bolezni, preganjavic, stisk, ki izvirajo iz davnine.

Priro~nik, ki vas pou~i, kako prek avtomatskega pisanja vzpostavite stik z Vi{jim jazom, ki vas vodi in vam svetuje, komunicirate z drugimi bitji, ki vam posredujejo razli~ne informacije, dobite odgovore ...

7,93 €

12,90 €

12,10 €

O

V

O

KAKO PREBUDIMO IN POSLU[AMO SVOJO INTUICIJO

KAKO ZDRAVIMO Z BARVAMI

KAKO ZDRAVIMO Z ZVOKOM

Nau~imo se slediti svojim notranjim ob~utkom, kot so misel, glas ali slutnja. Tako smo resni~no oseba, ki vodi sámo sebe. Branje knjige nam odpira vrata v svet, v katerem smo, a {e nismo.

Barvna terapija ni ~arobno zdravilo za vsa obolenja, vendar barve na nas vplivajo bolj kot si mislimo. Barvna terapija je preventivna nega, s katero odgovorneje in aktivneje sodelujemo pri vzdr‘evanju lastnega zdravja.

Vsak ~lovek je glasbeni in{trument, ki niha v razponu kozmi~nih vibracij. V knjigi je opisano, kako lahko z zvoki, glasbo in lastnim glasom uravnove{amo in zdravimo sebe in druge.

15,90 €

12,10 €

13,77 €

KAKO POVE^AMO SAMOZDRAVILNE SPOSOBNOSTI

KAKO VPLIVAJO OSEBNA [TEVILA

KAKO BEREMO USODO Z DLANI

Sami lahko veliko storimo za svoje zdravje. Napotki za klistiranje, post, telesno vadbo in savnanje. Kako, koliko in kdaj naj bi jedli, da bi spremenili svoj svet zdravja.

S pomo~jo {tevil, vsako ima svoj pomen, lahko bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkro‘ajo. [tevila nam lahko pomagajo ustvariti lep{e ‘ivljenje, z njimi lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in na~rtujemo prihodost.

Priro~nik iz~rpno opisuje, kako iz ~rt na dlani izra~unamo razne datume in `ivljenjska obdobja. Dlan razkriva ~lovekov zna~aj, zdravje, temperament in celo usodo.

7,93 €

12,10 €

12,10 €

Kako naro~imo knjige, kozarce, vr~e ... Izbrano naro~imo po telefonu (med 8. in 15. uro): 01/549 17 92 ali 051/307 777, faksu: 01/230 16 27; e-po{ti: aratrgovina@siol.com ali pisno na naslov: ARA zalo‘ba, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Pla~ilo po povzetju. Po{tnino pla~a kupec.

-

DECEMBER

08 -

Misteriji 55


Da ne smrdi, Biofresh* poskrbi 3 . SL O V E N S K I

FORUM INOVACIJ

podnebju prijazno

Blazinica Biofresh ~isti zrak tako, da kot magnet privla~i in kot goba vpija molekule neprijetnih vonjav. Deluje na podlagi fizikalnih na~el. V prostor ne oddaja ni~esar, zato je povsem ne{kodljiva za vsa ‘iva bitja. Ko po dveh mesecih delovanje blazinice ope{a, jo segrejemo in deluje kot nova. BIOFRESH U~INKOVITO ODSTRANJUJE NEPRIJETNE VONJAVE V:

•kopalnicah in strani{~ih •kuhinjah in spalnicah •sobah z otroci, bolniki ali hi{nimi ljubljen~ki •omarah za obleke •omarah s ~evlji in v ~evljih •torbah za {portno opremo •avtomobilih in avtomobilskih prikolicah •vseh zatohlih prostorih IN

{E POSEBEJ:

•v hladilnikih, kjer vpija vonjave, ohranja sve‘ino in zmanj{uje porabo energije.

Izbran med 30 najbolj{ih inovacij na * leto{njem 3. Slovenskem forumu inovacij Novoletni popust Novoletna cena paketa, Cena: 7,9 €

–30 %

v katerem je 12 vre~k, je le 66,36 €. (Prihranek je 28,44 €)

Biofresh je naprodaj v hipermarketih Mercatorja v Ljubljani, Kopru in Kranju, v trgovinah Sanolaborja, v Bio oddelku v Maximarketu v Ljubljani, v trgovinah Mr. Pet, v trgovinah KGZ [kofja Loka, v trgovini Aurea v ljubljanskem BTC-ju, naro~ite pa ga lahko tudi po telefonu.

56 - DECEMBER 08 -

Prodaja po po{ti in informacije - 051/307 777, 01/549 17 92; aratrgovina@siol.com ARA zalo`ba d.o.o., Cigaletova 5, 1000 Ljubljana