Kamerbrief 19 december 2019

Page 1

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den H aag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Datum

19 december 2019

Betreft

Reactie op het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning Rijnstraat 50 D en H aag P ostbus 16375 2 5 00 BJ D en H aag www.rijks overheid.nl

Onze ref erentie 1 7 862619 Uw brief van 2 1 november 2019 Bijlagen 2

Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (dd. 21 november 2019, 2019D47494) naar aanleiding van mijn brief van 30 oktober 2019 inzake Voortgang onderwijs -zorg. U schrijft in uw verzoek: “Het wordt niet alleen ‘verwacht’, maar ook ‘vereist’ dat eenzelfde looptijd voor de toelaatbaarheid geldt. De leden gaan ervan uit dat dit als zodanig aan de samenwerkingsverbanden wordt gecommuniceerd.” Zoals ik in de brief Voortgang onderwijs-zorg heb aangegeven is het uitgangspunt voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (emb) een geldigheid voor de hele (v)so-loopbaan met de hoogste bekostigingscategorie. Het verplichten van een bepaalde looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring vraagt om een wetswijziging. Dit is niet op korte termijn te realiseren. Wel heb ik in overleg met de PO-Raad, Lecso, en de VOraad een handreiking gemaakt voor het gebruik van het aanvraagformulier, waarbij het uitgangspunt voor hoogte en duur van de toelaatbaarheidsverklaring nog eens zijn benadrukt. Dit uitgangspunt is ook verwerkt in het aanvraagformulier en de landelijke model toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met emb. In de handreiking is daarnaast opgenomen dat ik het gebruik van het formulier en de duur van de toelaatbaarheid van deze leerlingen ga monitoren. In de bijlage treft u het aanvraagformulier en de handreiking aan. Waar nodig zal ik gericht actie ondernemen om de duur van toelaatbaarheid voor deze leerlingen te waarborgen. Mochten de resultaten van de monitoring daar aanleiding toe geven, zal ik mij bezinnen op een wettelijke verankering van de duur van de toelaatbaarheidsverklaring voor emb leerlingen. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob P agina 1 van 1