Page 1

71. 氓rgang 路 Nummer 1 Marts - maj 2013

...

1


Kirkebladet

Adresser og træffetider Sognepræst Kirsten Schmidt (kirkebogsfører, begravelsesmyndighed) Ulkebøl præstegård, Bjørnemosen 1, Telefon 74 42 38 96, mobil: 31 46 38 96 E-mail: ksch@km.dk, Træffes bedst hverdage mellem 11-12, samt efter aftale, mandag fri.

Sognepræst: Christina Holm Egelund Hjortevej 29 Telefon 74 42 80 06, mobil: 51 16 80 06 E-mail: cihe@km.dk Træffes bedst mellem kl. 9 og 10 samt efter aftale, mandag fri.

Kirketjener Anna Birgitte Gautier Kirkevej 11 4 tlf. 20 24 90 05, mandag fri E-Mail: kirketjener@ulkeboelkirke.dk

Kirkegårdsleder Lise Schmedes, Kirkevej 11, tlf. 40 19 41 82, E-mail: kirkegaard@ulkeboelkirke.dk træffes bedst på kirkegårdskontoret mandag - fredag kl. 11-12

Organist Pia Jeanette Nielsen, Tlf. 21 46 86 46, mandag fri E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk

Regnskabsfører Karen Dam, Tlf. 74 42 41 02 E-mail: bogholder@ulkeboelkirke.dk

Menighedsrådet: Frede Mørch Pedersen, Præstegårdsvej 60 (formand) Sanne Detlefsen, Tombølgårdvej 4 (kirkeværge) Jesper Engelstad, Ringade 89 Jørgen Due Jensen, Damager 27 Leif Louring-Andersen, Damager 9 Karl Matthies, Søvang 17 Frode Otten, Mommarkvej 47 Svend Erik Petersen, Mommarkvej 27 Inge Aarø-Hansen, Bosager 46

Ulkebøl Sogn Kirkebladet Udgives af et udvalg under Ulkebøl menighedsråd. Ansvarshavende: Sognepræst Kirsten Schmidt. Tryk: Als Offset Augustenborg

www.ulkeboelkirke.dk

2

Hvor henvender man sig ved: Dåb: Forældrene henvender sig til den præst, der har gudstjenesten den søndag, der ønskes dåb. Der aftales et møde enten i hjemmet eller hos præsten. Forældrene skal medbringe barnets fødsels- og navneattest fra personregistret samt navne og adresser på mindst 2 - max. 5 faddere.

Vielse: Der aftales et tidspunkt for vielsen med den præst, som man ønsker skal foretage vielsen. Parret anmoder om udstedelse af prøvelsesattest ved henvendelse til folkeregistret i deres bopælskommune, eller i den kommune, hvor én af parterne bor. Nærmere aftales med præsten. Parret skal også vælge to bryllupsvidner.

Anmeldelse af dødsfald: De nærmeste pårørende skal anmelde dødsfaldet til sognepræsten, kirkebogsfører/begravelsesmyndighed i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Desuden skal de henvende sig til den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen, for at træffe nærmere aftale. Langt de fleste vælger at lade en bedemand ordne alle papirer og andre praktiske ting, herunder også den første kontakt til præsten for at aftale tid og sted for begravelsen. Men man er selvfølgelig velkommen til selv at tage kontakt til præsten, samt selv ordne papirer og det praktiske.

Navneændring: Ved navneændring for personer der er fødselsregistreret uden for Sønderjylland og bosiddende i Ulkebøl Sogn, skal henvendelse ske til sognepræst Kirsten Schmidt.

Samtale: Man er altid velkommen til at henvende sig til en af præsterne og bede om en samtale. Vi kommer gerne på hjemmebesøg, hvis det ønskes, også evt. hjemmealtergang. Ønskes besøg af en af os, mens man er indlagt på sygehuset, kan man bede om det ved at rette direkte henvendelse til os eller gennem en af hospitalspræsterne. Præsterne har selvfølgelig tavshedspligt. Præsterne


Kirkebladet Hvorfor holder vi fri? Hvorfor holder vi påske Påsken er sammen med jul og pinse én af de tre store kristne højtider. Vi holder påske for at mindes Jesu korsfæstelse død og opstandelse. De fleste vil nok regne julen for den største kristne fest, men rent faktisk er påsken langt vigtigere og større. I modsætning til jul, der altid ligger på den samme dato, så varierer tidspunktet for påsken fra år til år. Påsken ligger altid på den 1. søndag efter 1. fuldmåne efter forårsjævndøgn. Jævndøgn kaldes de to døgn i henholdsvis forår og efterår, hvor dag og nat er lige lange. Påsken ligger derfor mellem den 22. marts og den 25. april, den kan som følge deraf variere helt op til 5 uger. Påskeugen kaldes også for den stille uge. Før i tiden var musik, dans, skuespil m.m. forbudt i dagene op til påske, der skulle være ro og tid til andagt, så man bedre kunne tænke på påskens budskab dvs. Jesu lidelse, død og opstandelse. Palmesøndag: Palmesøndag er indledningen til den stille uge. Palmesøndag er den dag, Jesus red ind i Jerusalem på et æsel for at fejre påske. Folkeskaren tog imod ham og hyldede ham som en konge, idet det tog deres kapper og bredte dem ud på vejen, mens andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Kun Johannesevangeliet fortæller om palmegrenene. Mens der i Matthæus- og Markusevangeliet er tale om, at folkene skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Lukas beretter udelukkende, at skaren bredte deres kapper ud på vejen. Når vi så alligevel altid forestiller os skaren med palmegrene, er det fordi palmegrene i det gamle Grækenland blev brugt som æresbevisning. I Johannesevangeliet bliver palmegrenene symbol på sejr og glæde og udtryk for folkets hyldest til Jesus som den messianske konge. Skærtorsdag: Ordet skær er et gammelt dansk udtryk for ren. Dvs. skærtorsdag betyder i virkeligheden den rene torsdag. Der findes to forskellige forklaringer for hvorfor dagen kaldes skærtorsdag. Den første, og som de fleste nok mener, er den rigtige forklaring, er, at Jesus den sidste aften han var sammen med sine disciple vaskede disciplenes fødder. Det, der for os i dag virker som en lidt mærkelig handling, var på Jesu tid helt almindeligt: at gæsterne fik vasket deres fødder inden de gik til bords. Dog blev arbejdet udført af tjenere eller slaver og slet ikke af værten eller herren. Så når Jesus vasker disciplenes fødder, udfører han en tjeners arbejde. Den anden forklaring er, at da romerne havde taget Jesus til fange i Gethsemane Have trak én af disciplene sit sværd og skar et øre af én af soldaterne. Dvs. det er den torsdag, hvor en discipel kom til at skære øret af en soldat. Langt større betydning har det, at det var den aften, Jesus indstiftede nadveren. Mens Jesus og disciplene spiste påskemåltidet sammen, tog han et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: ”Dette er mit legeme som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!” Ligeså tog han også kalken efter måltidet, takkede gav dem den og sagde: ”Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes

forladelse. Gør dette, hver gang I drikker den, til ihukommelse af mig!” På den måde gentages og får vi del i dét, der skete skærtorsdag, hver gang vi ved gudstjenesten i fællesskab deler brød og vin til minde om Jesu død og opstandelse. Langfredag: Er den dag Jesus blev korsfæstet. Egentlig begynder dagen allerede om natten mellem skærtorsdag og langfredag, da Jesus bliver arresteret i Gethsemane Have. Efter at han var blevet taget til fange, blev han underkastet forhør og tortur som fortsatte den næste dag. Det er en af de mest besynderlige retssager i verdenshistorien, og det er ikke muligt at få et præcist overblik over den. Anklagerne skifter, og han sendes frem og tilbage mellem kong Herodes og Pilatus. Pilatus forsøger at vige udenom ved at tilbyde at frigive ham i anledning af den jødiske påske. Men menneskemængden krævede ham korsfæstet, de samme mennesker, som blot nogle dage forinden havde hyldet ham som en konge. Dommen blev eksekveret med det samme. Mod hvad man kunne forvente blev Jesus ikke stenet, stening var den jødiske straf for gudsbespottelse, men korsfæstet. Korsfæstelse var en romersk henrettelsesmetode, som blev brugt mod kriminelle, herunder også frihedskæmpere og oprørere mod den romerske statsmagt. Jesus måtte, som alle andre der blev korsfæstet, selv bære den tunge overligger ud til Golgata, byens henrettelsessted, her blev han korsfæstet sammen med to røvere. Almindeligvis kunne der gå op til flere døgn, før døden indtrådte ved korsfæstelse, men Jesus dør allerede efter ca. 6 timer. Sabbatten er nær, og den dag må al aktivitet hvile. For at Jesu legeme ikke skal hænge på korset sabbatten over, bliver han i al hast begravet i en grav, som Josef af Arimatæa, en rig rådsherre, havde stillet til rådighed. Stenen blev rullet for gravhulen, og nu kan man intet andet end at vente. Påskelørdag: Kaldes lørdagen mellem langfredag og påskedag, og en rigtig mellemdag. Dagen efter at Jesus blev korsfæstet var det sabbat, og derfor måtte der ikke være nogen form for aktivitet. Dagen er fra gammel tid en dag til stilhed og eftertanke. Påskedag: Den vigtigste af påskens dage. Det er den dag, Jesus opstod fra de døde, sådan som han selv havde forudsagt det. Selve opstandelsen er ikke beskrevet i Det nye Testamente, kun at kvinderne kom ud til graven og fandt den tom. Påskedag er glædens dag, den mest skelsættende dag i kristendommen. Fordi Jesus opstod ”den første dag i ugen”, dvs. dagen efter sabbat, fejrer vi påskemorgens begivenhed ved at vi holder søndagen som hviledag. 2. påskedag: På en måde kan man kalde det dagen derpå. Det er den første dag efter Jesu opstandelse. Den første dag hvor Jesu disciple skal leve med den opstandne Jesus, og den betydning hans død og opstandelse har for dem og os. GLÆDELIG PÅSKE Kirsten Schmidt

3


Kirkebladet Konfirmander 5. maj 2013: 7.A Tobias Bachmann, Enebjerg 9 Ida Basse, Dyrehaven 2 Ida Stub Clausen, Falkevej 1 Pernille Wismar Hinrichsen, Stenbjergparken 9B Emil Smedegaard Jensen, Spang Vade 7 Carina Kanstrup Jørgensen, Dyrehaven 8 Simon Kellmann, Hesselvej 4 Amalie Müller Lindemann, Dyrløkke 13 Kristoffer Marcussen, Hesselløkke 11 Anna-Marie Diana Nielsen, Lindevang 16 Jacob Bank Olesen, Svalevænget 8 Lotte Guldborg Pedersen, Ulkebøldam 103 Jessica Petersen, Stenbjergparken 3B Louise Hedegaard Petersen, Agerløkke 10 Theresa Staal, Ulkebøldam 17 Mads Stolberg, Ulkebøldam 15 Jesper Nørret Sumborg, Morbærhegnet 38 Amie Victoria Villadsen, Morbærhegnet 36 9. maj 2013 7.B: Thomas Erik Andersen, Krog-Meyers Vej 42 Katrine Marie Bernth-Andersen, Helgolandsgade 35 Emma Langholz Dohrmann, Svanemosevej 17 Diana Galic, Stenbjergparken 3A Kathrine Iversen Gregersen, Østerkirkevej 3 Jeppe Sebastian Drabsch Jensen, Ulkebøldam 1A Pernille Mikkelsen Jones, Krog-Meyers Vej 22 Sune Hjortkjær Lorenzen, Mosevang 17 Allen Martirosyan, Stenbjergparken 6B Emma Holm Nielsen, Ottemosevej 21 Cathrine Schjelde Paulsen, Ormstoft 17 Emilie Brock Sørensen, Augustenborg Landevej 71B Maria Laulund Sørensen, Skovparken 2 Nicklas Lassen Tolstrup, Østerkobbel 15 Mie Voldstedlund, Dyrløkke 2 Mikkel Esbjærg Ring Wonsild, Nørager 6B

Konfirmationer 2014: Ulkebøl skole 7.A: 4. Maj Ulkebøl skole 7.B: 11. Maj Ulkebøl skole 7.C: 16. Maj

Konfirmationer 2015: Ulkebøl skole 7.A: 1. Maj Ulkebøl skole 7.B: 3. Maj Ulkebøl skole 7.C: 10. Maj

4

12. maj 2013 7.C: Jasmin Bøttcher, Ottemosevej 18 Jannik Christensen, Grønnemosevej 1 Mads Delf, Egernvej 6 Matilde Grøndahl, Ulkebøldam 14 Cecilie Hansen, Borgmesterløkken 5 Kasper Refshauge Hansen, Krog-Meyers Vej 26 Niklas Smidt Jensen, Kær Bygade 35 Sabrina Jørgensen, Stationsvej 25D Ida Kjær-Christensen, Møllegade 7 Jonas Behnfeld Kragh, Ottemosevej 4 Anna Christine Nielsen, Spang Vade 23 Victoria Sofie Kuusisto Pedersen, Grønnemosevej 45 Celina Schmidt Petersen, Folehave 1 Clara Laue Petersen, Egelykke 4 Emma Linding Poulsen, Søndervang 5 Liv Xenia Le Rasmussen, Stenbjergparken 8B Henrik Astrup Sørensen, Peter Kaads Vej 7 Mads Bakit Thorsen, Ulkebøldam 7E

Døbte: 25.11.2012 25.11.2012 25.11.2012 02.12.2012 06.01.2013 13.01.2013

William Liniger-Mathiasen, Ulkebøldam 87 Lilje My Kliefoth Nevalainen, Lysvang 3 Frederik Wedel Rasmussen, Vestervang 76 Bastian Frederik Amos Nielsen, Halmtorvet 29A, København Silje Mathiesen Lauesen, Ulkebøldam 35 Lia Düwel Brandhøj, Egelykke 11

Døde/begravede: 11.11.2012 11.11.2012 17.11.2012 10.12.2012 11.12.2012 19.12.2012 21.12.2012 25.01.2013 28.01.2013

Betty Leth Sørensen, Spurvevænget 12 Karl Johann Witt, Mågevænget 12 Helene Lausen, Mågevænget 10 Hedwig Marie Eriksen, Mågevænget 12 Anna Marie Lange, Vesterdalen 16 Anne Marie Jensen Jørgensen, Præstegårdsvej 122 Ella Lund, Mågevænget 10 Agnete Marie Petersen, Mågevænget 10 Margit Frost, Agtoftsvej 65A


Kirkebladet SPAGHETTI-GUDSTJENESTE

Den 17. Marts

ONSDAG DEN 20. marts AFHOLDES SPAGHETTIGUDSTJENESTE I ULKEBØL KIRKE Spaghettigudstjenester er en kort gudstjeneste i ”børnehøjde” en hverdag kl. 17.00 med efterfølgende middag i ”Degnegården” for alle deltagende. Det med ”børnehøjde” skal tages meget bogstaveligt. Man er velkommen til at sidde på gulvet med sit barn eller anbringe barnet på gulvet og sidde ved siden af. Meningen med det hele er, at de mindste skal få en fornemmelse af, at kirken er et på én gang ”hjemligt” rum og et rum, hvor der sker store ting. Vi fortæller bibelhistorier, synger og laver forskellige aktiviteter. Vi vil desuden gerne, at børnefamilierne skal mærke, at kirken også er deres, og at evangeliet har med deres liv og hverdag at gøre. Vi håber, at de forældre og børn, som via spaghetti-gudstjenesterne kommer i kirken, vil blive ved med at bruge kirken og sætte deres eget præg på den.

Musikgudstjeneste med sopran Ingelise Nygaard, tenor Jesper Engelstad og organist Karen Bøhrnsen.

Tilmelding Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd, men man må gerne! Det er nemlig en kunst at få maden til at passe til antallet af kirkegængere. Det koster 30 kr. pr. familie at deltage i middagen efter gudstjenesten. Man tilmelder sig hos Christina Egelund på tlf.:74428006/51168006. Det gør man også, hvis man kunne have lyst til at give en hånd med som frivillig.

Den 15. Maj Koncert med Sønderborg Musikskole. Sønderborg Musikskoles elever giver koncert flere steder i Sønderborg og omegn. De kalder det café koncerter. Vi er så heldige i Ulkebøl Kirke at de hvert år i de sidste mange år har besøgt kirken for at give en forrygende koncert. Kom og hør skolen dygtige elever der spiller både klassisk men også nyere moderne musik. Der er både samspil og solo optræden. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

2. juni Musikgudstjeneste med Ulkebøl Kirkes Kantori under ledelse af korleder Karen Bøhrnsen under ledsagelse af organist Pia Jeanette Nielsen. Ulkebøl Kirkes Kantori havde sin debut ved de 7 læsninger den 1. søndag i advent 2012. hvor de sang julen ind efter den engelske tradition. De optræder igen under en gudstjeneste under temaet nordisk musik. Deltagerne i koret er håndplukket og synger til daglig i andre kor. Alle er velkommen til musikgudstjenesten.

Tid Spaghetti-gudstjenesterne afholdes hver gang kl. 17.00 - 18.30.

Skærtorsdag Kom og vær med til en prøvesmagning på det jødiske påskemåltid i Degnegården efter gudstjenesten skærtorsdag aften. Vi smager på retter som fx lam, bitre urter og usyret brød, fordi skærtorsdag står i nadverfællesskabets tegn.

5


Kirkebladet

SKAL KIRKEN MALES LYSERØD? Kære Ulkebøller! Det nye menighedsråd for de næste 4 år er nu tiltrådt her først i jan. 2013. Der er både nye og gamle medlemmer repræsenteret i rådet. Menighedsrådets opgaver er meget alsidige, med utrolig mange praktiske gøremål med at sørge for at Kirken både udvendigt og indvendigt er i en forsvarlig stand, at kirkegården og Præsteboligerne holdes i orden. Men menighedsrådet har også til opgave at være medvirkende og støttende om nye tiltag der skal fremme brugen af kirken og Kirkelivet, og at gøre kirkegangen og bruge af kirken til en rigtig god oplevelse. Det der måske kunne glemmes, er at menighedsrådet i alt hvad de foretager sig, skal være til gavn for Ulkebøl sogns beboere og brugere. I Menighedsrådets regi er derfor forskellige udvalg der tager sig af forskellige områder, så som, bygninger- kirkegården præsteboliger og især regnskaber, og mange andre ting. Der er også nedsat et Aktivitetsudvalg, bestående af, Præster- Organist- kirketjener og sanger samt menighedsrådsmedlemmer, disse i alt ti personer har til opgave at medvirke til at DU som bruger af kirken for en rigtig god oplevelse af at komme i kirken, både om søndagen, men også til de forskellige arrangementer der bydes på. Du skal jo huske at Kirken hverken er menighedsrådets eller præsternes, det er Din kirke. De forskellige råd er uden undtagelse repræsen- tanter for sognets kirkegængere Nu bliver et så straks sværere, fordi, hvordan ved disse råd,

og især aktivitets ud- valget, hvad kirke gængerne i Ulkebøl egentlig ønsker sig af kirkelige aktiviteter!? Det nye Menighedsråd har derfor afsat tid til et ”Visionsmøde” hvor der skal drøftes hvilke tiltag der skal focuseres på i de kommende 4 år. At finde en farbar vej med forskellige realistiske delmål de også ville kunne måles på, for at vurdere effekten af det der bliver sat i værk. Men kære Ulkebøller, det der skal arbejdes på er jo dine ønsker og behov, fordi alle evt. tiltag jo ikke er noget værd hvis ikke lige netop Du giver lyd fra dig, og fortæller hvad Du kunne ønske dig fra kirkens side, samtidig med at du også bakker tiltagene op, at du måske også kunne have lyst til at give en hånd med ved kommende arrangementer. Vi har jo alle oplevet at tingene bliver dyrere og dyrere, og at vi også fra kirkens side er nødsaget til at kræve brugerbetaling, der i øvrigt hver gang er bestemt af prisen på den aktivitet vi nu tilbyder. Så mit spørgsmål til alle indbyggere i Ulkebøl sogn er; hvad skal vi bruge vores kirke til. Og her vil jeg opfordre Alle til at give sin mening til kende, således at vi kan få en kirke med et indhold vi alle har lyst til at komme i. Kirken har brug for dit engagement og deltagelse, men du må fortælle hvad der vil få dig til at bruge kirken. Den er jo din. Med venlig hilsen. Ulkebøl menighedsråd Frode Sander Otten Formand for Aktivitetsudvalget


Kirkebladet

Nyt fra menighedsrådet Frede Mørch Pedersen, Formand Jeg er 68 år, født og opvokset i Ulkebøl, er gift med Ingrid og har 2 børn. De første år boede vi i Høruphav, men købte så hus på Borrevej i Sundsmark i 1978, i året 1988 flyttede vi til vor nuværende adresse på Præstegårdsvej. Jeg har i mange år beskæftiget mig med import og salg af pakkemaskiner til levnedsmiddel industrien. Det er min anden periode i menighedsrådet. Min vision er at Ulkebøl kirke, forbliver et rart sted at komme, hvad enten det er ved kirkelige handlinger eller andre kulturelle arrangementer. Samt en god arbejdsplads for alle ansatte ved kirken. Jørgen Due Jensen, Næstformand Jeg er gift med Karen. Jeg kommer fra Aarhus, men har boet i Ulkebøl i 45 år. Det er min anden periode i menighedsrådet og er udover næstformand, konstitueret som kontaktperson. Mine forventninger er at gøre kirken til et godt sted at komme og på længere sigt, være med til at skabe noget nyt. Sanne Detlefsen, Kirkeværge Jeg er 64 år, gift med Jørgen og vi har to voksne døtre. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har undervist på Augustenborg Skole siden 1976. Menighedsrådsarbejdet har min interesse og jeg har tidligere været medlem i en periode (1988-1992). Jeg vil bestræbe mig på at være lydhør’, aktiv og åben i forbindelse med det kirkelige arbejde. Som kirkeværge er det min opgave bl.a. at holde tilsyn med kirken, kirkegården og øvrige bygninger i tilknytning til kirken. Denne opgave ser jeg frem til med ansvarsfølelse og spænding og glæder mig til samarbejdet med kirkens ansatte og de øvrige menighedsrådsmedlemmer. Jesper Engestad, Sekretær og formand for Præstegårdsudvalget Jeg hedder Jesper Engelstad. Jeg er 43 år gammel og bor i Sønderborg med min kone Karen og vores seks børn. Jeg er uddannet lærer og arbejder som afdelingsleder på Kløver-Skolen i Sønderborg. Jeg har i fire år været kirkesanger ved Ulkebøl kirke, men er nu kommet i menighedsrådet for første gang. Der er kirkemusikken der har min store interesse og med et så fantastisk kirkerum som Ulkebøl kirke og et godt og stort orgel, har kirken alle rammer der skal til for at lave kirkemusik af en hvis kvalitet. Man skal huske på, at kirken også er en arbejdsplads med mange forskellige ansatte. Det er vigtigt at såvel præster som kirkebetjening har de bedst mulige arbejdsbetingelser også dette område er noget af det jeg gerne vil arbejde med i menighedsrådet.

For mig er kirken og kristendommen noget fundamentalt i mit liv. Jeg har erkendt at dette ikke vedbliver at være en selvfølgelighed. Hvis borgerne ikke aktivt værner om kirken og kristendommen så vil den langsomt, men sikkert, forsvinde. Det ønsker jeg ikke og yder derfor mit bidrag til at fastholde kirken og kristendommen som en del af vores kulturarv. Leif Louring-Andersen, Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget Jeg er 68 år, født i Odder, men opvokset i Ulkebøl, hvor jeg har boet siden 1952 kun afbrudt af militærtjeneste og uddannelse. Jeg er gift med Lise, og vi har to voksne børn. Jeg er udlært tømrer og har efterfølgende taget en uddannelse som ingeniør på Ingeniørskolen i Horsens. Det er min første periode i menighedsrådet, og jeg glæder mig meget til at deltage i arbejdet i samarbejde med kirkens ansatte og menighedsrådet, bl.a. om de projekter der for øjeblikket arbejdes med. Gennem mit arbejde for kirken vil jeg gerne medvirke til, at Ulkebøl kirke fortsat er et godt sted at komme for alle. Inge Aarø-Hansen Jeg er 52 år og er gift med Henrik. Vi har sammen 4 voksne børn, hvoraf de 2 største er fløjet fra reden. Jeg arbejder til daglig i Hørup SFO. Vi har i 23 år drevet et landbrug på Kær halvø. Dette solgte vi for 3 år siden og bor nu i Sønderborg. Da vi flyttede til byen løste vi alle 4 sognebånd, da vi føler os knyttet til Ulkebøl Kirke og sogn. Jeg vil arbejde for, at kirken bliver et godt samlingssted ikke blot i forbindelse med gudstjenester, men også i hverdagen. Frode Sander Otten Jeg er 71 år, Gift med Margit, har tre børn, plus 2 børnebørn. Jeg er uddannet Glarmester, og senere Pædagog. Valgt til formand for Aktivitets udvalget. Jeg ønsker at medvirke til et positivt samarbejde i Menighedsrådets regi, og vil positivt medvirke til fortsat innovation til fordel for Ulkebøl Kirkes fremtidige arbejde, og fortsat gode udvikling. ”Innovation er ikke nødvendigvis hæmmet af alder, men som oftest af konservatisme,” Karl Matthies Det er min tredje periode, jeg deltager i menighedsrådet her i Ulkebøl. I sidste periode fungerede jeg som formand for Præstegårdsudvalget. Jeg er født og opvokset her i sognet. Derfor har kirken og sognet altid halt min interesse.

Svend Erik Petersen, Valgt kasserer Jeg er 58 år, gift og bosiddende i Vollerup siden 1969. Arbejdsmæssigt har jeg været ansat som leder ved en driftsafdeling i Sønderborg kommune i over 30 år. Nu er jeg førtidspensionist, men beklæder forskellige off. erhverv såsom medlem af byrådet, domsmand m.v.

7


Gudstjenester Gudstjenester Dato Kl. Dagens navn Præst Dagens tekst Kollekt/ bemærkninger 03.03.13 10.00 3. søndag i fasten

K.S.

Luk. 11,14-28

Folkekirkens Nødhjælp

10.03.13 10.00 Midfaste CHE. Joh. 6,1-15

Sogneindsamling. Folkekirkens Nødhjælp

17.03.13 10.00 Mariæ bebudelse

K.S.

Musikgudstjeneste

20.03.13 17.00

CHE og K.S.

24.03.13 10.00 Palmesøndag

K.S.

Luk. 1,26-38

Spaghettigudstjeneste

Matt. 21,1-9

KFUM/K Med efterføl28.03.13 19.00 Skærtorsdag CHE Matt. 26,17-30 gende ”påskemåltid” 29.03.13 10.00 Langfredag

K.S.

Liturgisk gudstjeneste KFUM/K

31.03.13 10.00 Påskedag

K.S.

Mark. 16,1-8

KFUM/K

01.04.13 10.00 2. påskedag

CHE

Luk. 24,13-35

KFUM/K

07.04.13 10.00 1.s.e.påske

CHE

Joh.20,19-31

14.04 13 10.00 2.s.e.påske

K.S.

Joh. 10,11-16

21.04 13 10.00 3.s.e.påske

K.S.

Joh. 16,16-22

26.04 13 10.00 Bededag CHE Matt 3,1-10 28.04 13 10.00 4.s.e.påske K.S. Joh. 16,5-15

Guldkonfirmation Minikonfirmander medvirker

05.05 13 10.00 5.s.e.påske

K.S.

Folkekirkens nødhjælp Konfirmation (A kl.)

09.05 13 10.00 Kristi himmelfart

K.S.

Folkekirkens nødhjælp Konfirmation (B kl.)

12.05 13 10.00 6.s.e.påske

CHE

Folkekirkens nødhjælp Konfirmation (C kl.)

19.05 13 10.00 Pinsedag

K.S.

Joh. Folkekirkens nødhjælp 14,22-31

20.05 13 11.00 2. pinsedag

CHE

Friluftsgudstjeneste i Dybbøl

26.05 13 10.00 Trinitatis

CHE

Joh. 3,1-15

02.06 13 10.00 1.s.e.trin

K.S.

Musikgudstjeneste ved Ulkebøl Kantori

K.S.: Kirsten Schmidt CHE: Christina Holm Egelund

Gudstjenester på Ulkebøl Plejehjem 6. marts kl. 14.30 K.S. 3. april kl. 10.30 i kirken CHE 1. maj. kl. 14.30 K.S.

Taxa til gudstjenester kan bestilles på 74 42 18 18. Gerne i god tid! Taxaen kan også benyttes til alle arrangementer, som er annonceret i kirkebladet.

Ulkebøl Kirkeblad nr. 1 2013  

Ulkebøl Kirkeblad nr. 1 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you