Page 1

Juni · 02-13

Migræne & Hovedpineforeningen Medlemsblad -for patienter med hovedpine og migræne

www.hovedpineforeningen.dk


Formandens indlæg Endelig kom solen og varmen, det har vi alle trængt til. Dejligt at vågne til fuglenes kvidren. Alle mennesker bliver gladere, når solen skinner. Vi ved dog, at mange har haft ekstra mange anfald, fordi vi har haft en masse forskellige vejrlig. Omskifteligt vejr med regn, blæst og tåge, kan udløse anfald hos rigtig mange patienter. Vi håber nu på, at vi må få en mere stabil sommer. Vi har holdt generalforsamling i Århus. Vi tog afsked med Karin Eriksson, som valgte at stoppe efter ca. 15 år i bestyrelsen. Karin vi takker dig for dit arbejde og ønsker dig alt godt i fremtiden. Anne Sofie Dalsgård var ny, men valgte også at stoppe pga. arbejde, du får også tak for din indsats. Anne Sofie var også med i Hovedpinesagen, og det krævede ekstra indsats. Vi har fået to nye, som vi byder hjertelig velkommen, den ene er Lykkelisa Garding fra Århus og Laila Bendix fra Odense. Vi har holdt vores første generalforsamling i Hovedpinesagen i Glostrup, den 23. maj. Fra vores bestyrelse deltog Connie Nielson, Inge Stuckert, Laila Bendix og Hanne Johannsen. Christian Hansen fra Horton Foreningen blev valgt som formand, undertegnede som næstformand og Lonni fra Trigeminusforeningen som kasserer. Torben Gunge fra Trigeminusforeningen er sekretær. Karsten Peidrup fra Horton hjælper med arrangementer og evt. udenlandske fondsansøgninger. Laila Bendix fra vores forening er også i bestyrelsen og hun blev valgt til at hjælpe Torben Gunge med vores hjemmeside. I kan gå ind og se www.hovedpinesagen.dk. Her kan I også se de fælles arrangementer vi afholder. Det næste er i september. Vi vedtog at ville arbejde på en Hovedpineskole, som Laila Bendix vil lede. Laila er læge og lider selv af migræne, så hun er meget kompetent. Den 20.6 er der møde i Hovedpinesagen, hvor det skal afgøres, hvem vi skal bruge til fundraising. Vi skal have søgt midler til driften af foreningen, vi skulle gerne have en lønnet medarbejder på sigt, til at ordne alt det praktiske, da vi i bestyrelsen har masser af arbejde i vores egne foreninger. Der skal også søges midler til driften af en Hovedpineskole. Det er meningen, at der skal afholdes 1-dags hovedpineskole rundt om i lanSekretariat: Migræne & Hovedpineforeningen Toftehøj 90, 6470 Sydals Tlf. 70 22 00 52, fax 74 42 76 52 Læserbreve sendes til ovenstående adresse eller på e-mail: post@hovedpineforeningen.dk

det ca. 8 gange om året. Dette kan blive et stort plus for vores medlemmer i alle tre foreninger. Vi ved, der er lange ventetider på hovedpineskolen i Glostrup og at mange skal rejse langt. Det er vigtigt, at man lærer at leve med sin sygdom, og kan hente hjæp til selvhjælp. Vi blev enige om, at vi skulle forhøje kontingentet for 2014 til 20,- pr. medlem i hver forening. Tilsammen har vi 1355 medlemmer. Vi skal bruge penge til driften og det kan tage lidt tid, inden vi får penge hjem fra fondssøgninger. Vi har desværre måttet slette en del medlemmer, som ikke har betalt deres kontingent, det er ærgeligt, men det koster mange penge, både at rykke og udsende blade, til medlemmer, der ikke betaler. Så efter blad nr. efter udsendelse af kontingentopkrævning sletter vi medlemmer, der ikke har betalt. Der blev vedtaget på vores generalforsamling, at vores kontingent fra næste år skulle stige til kr. 200,- vi har ikke haft prisændringer i mange år og portoen er steget indtil flere gange. Der var forslag om, at vi skulle lave en pdf-fil, så medlemmer, der havde afgang til nettet selv kunne printe bladet, dette blev nedstemt. Alle mente medlemmerne skulle have deres blad i trykt form. Mangler man et blad fra tidligere, kan det hentes i en pdf-fil på vores hjemmeside. Husk, at benytte vores forum og facebook og også gerne sende os læserbreve, det kan være godt for mange, at hente ideer og hjælp fra andre medlemmer. I er også meget velkommen til at sende os en mail, hvis der er ting I gerne vil have taget op i foreningen, eller hvis I ønsker at holde et lokalt foredrag eller mødes med andre i jeres område. Så hjælper vi gerne med lokaler og annoncering. Vi er altid glad, hvis noget vil hjælpe os med at komme med ideer og ting, som kan være med til at udbrede kendskabet til vores forening. Skriv også gerne til os, hvis I har haft oplevelser med de nye regler om sygefravær, flexjob m.m. I ønskes alle en rigtig god sommer og pas godt på jer selv og hinanden. Hanne Johannsen, Formand Layout/tryk: Reklamehuset Sønderborg ApS Tlf. 74 42 74 60 Næste nr.: Udkommer september 2013. Materiale til læserbreve og artikler skal være os i hænde 1. august 2013, pr. e-mail: post@hovedpineforeningen.dk.

Bestyrelsen i Hovedpineforeningen Formand Hanne Johannsen Toftehøj 90, Høruphav • 6470 Sydals Tlf. 74 41 55 53 efter kl. 18.00 post@hovedpineforeningen.dk Næstformand Inge Stuckert Årø 135 • 6100 Haderslev Tlf. 22 83 46 31 famstuckert@jubii.dk kasserer Connie Nielson Margretheparken 94 • 6400 Sønderborg c.nielson@stofanet.dk Tlf. 70 22 00 52 Bestyrelsesmedlemmer Ole Nielsen Dalslandsgade 48 3. s. th. Bolig nr. 260 2300 Kbh. S • Tlf. 32 57 29 60 Helle helleam@hotmail.com Laila Bendix Hjalleseparken 40 • 5260 Odense S laila.bendix@dadlnet.dk Tlf. 26 15 65 01 Lykkelisa Garding Torvevænget 28 • 8310 Tranbjerg J espeholt@webspeed.dk Tlf. 31 13 56 45 suppleanter Litten Ringberg Normasvej 35 • 2000 Frederiksberg ringberg@lite.dk revisor Rikke Sandberg Poulsen Nedervej 15 • 7140 Stouby rsandbergp@hotmail.com Tlf. 40 73 54 67 revisor suppleant Else Marie Sørensen Kærvangen 5, Turup • 5610 Assens troldfun@hotmail.com Tlf. 22 71 96 46

Redaktion: Hanne Johannsen (ansv.) Læserbreve: Vi forbeholder os ret til at forkorte de indsendte læserbreve.

2

Er der nogen, der vil betænke vores forening, kan beløb indsættes på girokonto: 1-660-6464 eller Danske Bank: 9570 0016606464 Beløb på 500,- og op til 6400,- er fradragsberettigede

Mød os på facebook facebook.com/hovedpineforeningen


Referat af Bestyrelsesmøde

i Frivillighedscenter i Århus - 16. april 1213 Skrevet af: Inge Paag Stuckert.

Deltagere: Hanne, Connie, Inge, Ole, Laila, Lisbeth (Esbjerg), og Lykkelisa. Valg af dirigent: Connie, bød velkommen og nævnte at indkaldelsen er lovligt varslet. Godkendt Valg af referent: Inge Formandens beretning: Fortalte om året der er gået, og hvad der skal ske i foreningen: I 2012 har vi afholdt følgende arrangementer: Vores forening fyldte 15 år april 2012 Vi afholdt generalforsamling den 21.4 incl. frokost på Kryb-i-ly kro i anledningen af 15 års jubilæet. Vi måtte dog aflyse vores foredragsholder Kenn Ehler Skytte pga. for få tilmeldinger. 25.4 afholdtes et Fyraftensmøde i Herning med Kirsten Spanggaard fra Midtjysk fysioterapi 23.8 deltog vi i et fælles møde med Rigmor Jensen på DHC der orienterede om nye behandlinger, ventetider etc. 25.8 deltog vi i Randers i et forenings marked sammen med andre foreninger 5.9 deltog vi i et migræneløb på Amager sammen med Horton, Migrænikerforbundet og Trigeminus foreningen. Der var en succes der kom ca. 68 deltagere 12.9 havde vi et foredrag i Gladsaxe med neurolog Song Guo fra DHC, her var ca. 90 fremmødte 14.9 Migræneløb i Århus også sammen med de andre to foreningen, dårlig vejr og dårlig fremmøde ca. 4 personer ud over bestyrelsesmedlemmer. Stort arbejde til ingen nytte, så det gør vi ikke igen. 20.9 Foredrag med forsker Lars Edvinsson fra Sverige på Glostrup Hospital. Her deltog også Migrænikerforbundet og Trigeminusforeningen. Hjerteforeningen og Fibromyalgiforeningen var også inviteret. Her var der dårlig fremmøde ca. 12 personer. Det er meget svært at forudsige hvad der har folks interesse. Edvinsson talte om ny medicin, der kan bruges af dem der ikke kan tåle triptaner, bl.a dem der har dårlig hjerte eller lider af forkalkninger. 30.10 Foredrag i Odense med neurolog Song Guo fra DHC, her var de andre tre foreninger også inviteret. Der var ca. 70 fremmødte

2012 var også året hvor 20 migrænepatienter fik indopereret en neurostimolator. Tidligere var det kun Horton patienter der kunne få denne operation. Vi afventer stadig resultatet af disse operationen, det har trukket ud, fordi de stadig ikke har fået alle indstillet i de rigtige frekvencer. 24.11 deltog vi på Åbent hus arrangement på Dansk Hovedpine Center i Glostrup, hvor emnet var søvn og hovedpine, nyt fra forskningen og så var der orientering om vores nye paraplyorganisation. 28.11 deltog vi i et møde med Sundhedsstyrelsen, der havde inviteret foreninger til emnet: Bivirkninger og patienter. Her deltog Litten Ringberg. Vi har sammen med Migrænikerforbundet, Trigeminus og Horton foreningen skrevet til beskæftigelsesministeren vedr. flexjob og førtidspension. Vi har deltaget i mange møder med den ny Paraplyorganisation, som er vedtaget, dog uden Migrænikerforbundet. Stiftende generalforsamling afholdt i jan. 2013. Vores forening skal betale et kontingent på kr. 5,- pr. medlem pr. år. Og hver forenings medlem har betalt 45,- som opstart til den ny forening indtil Hovedpinesagen får søgt fonde. Udlægget skal tilbagebetales. I efteråret har Inge Stuckert taget et kursus som bisidder, hun kan hjælpe de medlemmer i Sønderjylland der får brug for hjælp hos læger eller offentlige kontorer. Flot Inge Vi deltager på info-cafeer i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg Sygehus med brochurematr. 2012 var også året hvor vi kom på facebook, her kommer der mange gode kontakter og her kan man hurtig komme ud med sine budskaber. Bl.a. den nye app til I-phone hvor man kan have sin hovedpinekalender hos sig. Den er udarbejdet i samarbejde med lægerne på DHC. Vi er synlige på nettet, annoncer i fagblade og diverse helsetillæg. Vores medlemstal er 750 betalende, vi må desværre slette en del, der ikke betaler. Fremlæggelse af regnskab: Connie startede med resultatopgørelsen og derefter balancen i aktiver og passiver. Godkendt.

Budget: Flot budget for 2013. Fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent: Vi blev enige om at hæve kontingentet til 200 kr. pr. år. Med start i 2014. Godkendt. Firmakontingent uændret. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formand Hanne Johannsen modtager genvalg. Valgt Næstformand Karin Eriksson modtager ikke genvalg. Inge Paag Stuckert. Valgt Helle Svanholm modtager genvalg. Var ikke til stede, er på dagen startet på nyt job. Valgt Suppleant Litten Ringberg modtager genvalg. Valgt Revisor Rikke S. Poulsen modtager genvalg. Valgt. Revisorsuppleant Else Marie Sørensen modtager genvalg. Valgt. Anna Sofie Dalsgaard svigter os, hun trækker sig. 2 nye: Laila Bendix læge i Odense, vil hjælpe i hovedpinesagen, samt hovedpineskolen. Lykkelisa Garding Århus, formand for Staffeten i Århus. Valgt. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer: Hovedpinesagen 1a. Hævelse af kontingentet for 2014. Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år: Medlemmer skal alle have et blad, minus pdf.fil. Holde et foredrag i Sønderborg eller Esbjerg: Susanne Lynge kiropraktor fra Ålborg. Kampagne dage på apotek ved blodtryksdage- patientdag. Tilskud til PHD studerende 100.000. kr. over 2 år, skrives på hjemmesiden, uddeler til hovedpinecenter til forskning og 1 gang pr. år. Evt. Konkurrence ved betaling af kontingent på PBS. Præsentation af hovepineskole – hjælp til selvhjælp - får svar på generelle spørgsmål - søge penge til projektet – ca. 1 gang pr. mdr. max 8 personer – dagskursus a 6 timer, de skal lære at leve med migrænen.


Ny smart

hovedpine-app hjælper danskerne Skrevet af: Læge Troels Wienecke Hver tiende dansker lider ugentligt af hovedpine Stort set alle voksne har på et eller andet tidspunkt i livet oplevet hovedpine, men for mange er hovedpine et hyppigt og tilbagevendende problem. Hver tiende dansker lider således af hovedpine mindst en gang om ugen, og 3 pct. af befolkningen har kronisk hovedpine, hvilket betyder hovedpine mere end 15 dage om måneden. For disse personer er hovedpinen ofte invaliderende, fortæller Troels Wienecke, læge og ph.d. ved Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital: ”Mange lever jo i et smertehelvede, hvilket både fysisk og psykisk giver et voldsomt ubehag for den enkelte. Men derudover kan hovedpinen også være stigmatiserende på det sociale plan, da hovedpineanfaldene er usynlige for andre og ofte gør det umuligt for de ramte at være til stede og deltage i sociale sammenhænge. Det gælder både aftensmaden, familiesammenkomster, det at gå på arbejde eller bare det at hente sine børn og få hverdagen til at hænge sammen. Det gør, at man kan blive socialt isoleret.” Når hovedpinen opleves som ødelæggende for arbejds- og privatliv, er det ofte altafgørende at få diagnosticeret hovedpinen og finde frem til den behandling, der kan afhjælpe problemet bedst muligt. Desværre er dette en proces, som tager tid. Det er nemlig meget individuelt, hvordan hovedpinen føles, hvad der udløser den, hvilke symptomer man har, og hvad der hjælper mod hovedpinen. Lægerne prøver derfor over længere tid at finde et mønster i hovedpinen, som gør dem i stand til at finde den bedste løsning for den enkelte person. Ny app hjælper danskere med hovedpine Typisk bliver man som patient bedt om at udfylde en hovedpinedagbog eller en hovedpinekalender, som hjælper lægerne med at finde et mønster, der kan afgøre diagnosen og valg af behandling. Hovedpinedagbogen og -kalenderen har indtil nu kun eksisteret i papirform, men en ny mobilapplikation med navnet ’Min Hovedpine’ gør det nu muligt for hovedpineramte danskere at foretage deres registreringer digitalt direkte på mobiltelefonen. App’en er udviklet af medicinalvirksomheden Pfizer med eksperthjælp fra Dansk Hovedpinecenter, og hos hovedpinecenteret betragter man den nye app som et bedre registreringsværktøj end pa-

4

pirversionerne: ”Venter man for længe med at registrere et hovedpineanfald, kan det faktisk være svært at huske præcist, hvad der skete under anfaldet. Hvor voldsom var smerten? Tog man nu tabletten 20 minutter efter, hovedpinen startede eller gik der to timer? Hvad virkede bedst? Der er det en stor hjælp med et digitalt registreringsværktøj. Mobilen har man altid med sig, mens man måske ikke render rundt med alle sine papirer på sig hele tiden. Og man kan faktisk også få registreret flere detaljer i forhold til papirversionerne,” fortæller Troels Wienecke. Overblik giver mere effektiv behandling App’en er på under 2 måneder blevet hentet ned af mere end 10.000 danskere, og har ligget nr. 1 på listen over mest populære sundheds-apps. Troels forstår godt hvorfor, for han ser app’en som en stor hjælp for både læger og patienter til at få bedre overblik over hovedpinen og behandlingen: ”App’en har jo blandt andet den smarte funktion, at man kan sende en rapport på mailen til sig selv, som man så kan analysere og tage med til lægen. Her kan man se de forskellige registrerede faktorer, hvor kraftige hovedpinerne har været over en periode, og om den ene eller den anden type medicin har virket bedst. Vi registrerer også disse ting nu og har papirversioner af patienternes hovedpinekalendere liggende, men her er det sværere at få et samlet overblik.” ”Med app’en kan patienten også bedre selv følge med og med selvsyn se, hvordan de har haft det, og hvad der rent faktisk virkede bedst. På den måde kan de også selv prøve sig lidt frem i forhold til, hvilken medicin de tager, og hvornår de skal tage den for at opnå den bedste effekt. Derudover går der jo ofte lang tid før folk med hovedpine første gang henvender sig til en læge med problemet, og der kan det være svært at huske og beskrive, hvor ofte man egentlig har haft anfald og hvor kraftige de har været. Der er det jo smart, at de kan registrere anfaldene efterhånden og dermed have grundig dokumentation, når de henvender sig til lægen.” Troels har selv oplevet, hvordan app’en var en hjælp: ”Nu er den jo ret ny, app’en, men jeg har allerede haft en patient, hvor man via hendes

app-kalender tydeligt kunne se en effekt af hendes nye behandling. I kalenderen var hendes hovedpineregistreringer overvejende røde – altså meget kraftige – i perioden før hun startede på en ny behandling, men efterfølgende var der overvejende grønt i kalenderen. Selv om hun stadig havde hovedpineanfald, var intensiteten altså faldet. Der kunne man visuelt se en forskel.” Digital hovedpine-registrering er fremtiden Det er en forhåbning, at mange danskere med hovedpine vil benytte sig af den nye app, som er den første af sin slags på dansk. Især efter nogle års registreringer vil app’en være til stor gavn for læger og patienter, mener Troels: ”Efter et år eller to vil personer, der lider meget af hovedpine, kunne kigge tilbage og se, hvilken behandling der reelt har hjulpet dem bedst. Nogle af de patienter vi ser her på Dansk Hovedpinecenter har jo prøvet rigtigt mange forskellige typer behandling, før de kommer ud til os, og der kan det være svært for dem at sige, at den og den medicin virkede sådan og sådan, for det kan være svært at huske dem fra hinanden. Men er det digitalt dokumenteret, kan man vende tilbage til den mest effektive behandling og arbejde videre derfra.” ”Det er dejligt, at der endelig er kommet en digital hovedpine-kalender. Det har vi faktisk savnet.” slutter Troels Wienecke. På www.minhovedpine.dk kan du læse mere om applikationen og downloade den. App’en findes til iPhone og Android-telefoner og kan findes i App Store i iTunes og Google Play. Eller du kan SMSe ’Hovedpine’ til 1231 og få et link direkte til din iPhone eller SMS ’Android’ og få et link direkte til din Android-telefon.


Min vej til fred... - Anne Bagger, april 2013

Jeg har lidt af migræner siden jeg var barn, og mit liv har været præget af smerterne og begrænsningerne, der fulgte med. Jeg har nu fundet min vej ud – eller igennem, er det nok nærmere – og dette er min beretning om hvordan det er lykkedes. Jeg håber at den kan være en inspiration til jer, der kæmper med samme problem, så I aldrig giver op i jeres søgen efter hvorfor smerterne kommer, og hvor hjælpen kan findes. Siden jeg var 8 år gammel har jeg haft mange migræner hver måned. Nogle perioder har været værre end andre. I flere år ad gangen – specielt under mit studie, og det efterfølgende arbejdsliv – har jeg haft hovedpine hver dag, heraf migræne 10-12 dage om måneden. Hvis I er i en lignende situation, ved I hvor meget dette definerer den måde man lever på, både i form af at finde den rigtige medicin, dosere så man ikke kommer ud i overforbrug af medicinen, afprøve forskellige forebyggende midler, tage forholdsregler i alle aftaler, så man kan bakke ud i sidste øjeblik hvis et migræneanfald viser sig umuligt at slå ned, passe på søvn, stress, fødevarer, flimrelys, osv. osv. osv. Det er et kæmpe arbejde, især hvis man insisterer på at leve et nogenlunde normalt liv, men jeg har altid undgået at indse hvor belastende og ubehageligt det var, for hvilken nytte ville det være at kollapse under vægten. Det ville jo ikke ændre noget. Jeg har været et utal af steder i min søgen efter netop den behandling, der kunne betyde forskellen. Men hver gang jeg troede, at det var lykkedes, vendte mønstret tilbage til det gamle efter 2-3 måneder. Hvor

Patientuddannelse

har jeg dog mange gange grædt af glæde over endelig at tro at løsningen var fundet, kun for at møde glædens modpol – en bitter skuffelse – når alting vendte tilbage til normal. Da jeg blev 30 var jeg gift, mor til to, husejer, civilingeniør, og i fuld gang med et Ph.D. studie, og udefra så det jo nok ret normalt ud. Men de ressourcer jeg måtte bruge for at få dette til at køre, var pludselig brugt op, og så kollapsede min situation. Jeg kunne simpelthen ikke fortsætte. Jeg blev nødt til at forholde mig til hvorfor jeg fik hovedpine, og det blev starten på en lang rejse. Jeg er stadig på den rejse, og lærer hele tiden nyt. I dag er der to store forskelle i forhold til før. For det første har jeg ikke længere hovedpine imellem migræneanfaldene. Dette har haft en kæmpe stor betydning for min livskvalitet. For det andet er hyppigheden af anfaldene blevet meget mindre, og de bliver hele tiden sjældnere. Samtidig er anfaldene blevet betydeligt nemmere at slå ned med anfaldsmedicin. Det er min erfaring, at mine smerter har en årsag, og at nøglen til at forstå og forløse den findes i mit sind. Den største forandring i mit liv er knap nok fraværet af smerter, men den fred jeg har fundet. Med fred kommer glæde, og styrke og en stor appetit på livet. Ingen kortlægning af migræne-triggere kunne nogensinde have bragt den fred og glæde med sig. Jeg under dig at prøve kræfter med det selv, og tage opgaven op. Udnyt det voldsomme motivationsskub du har i smerterne,

og sæt din selvudvikling øverst på dagsordnen; arbejd på at udvide din bevidsthed om hvad der egentlig styrer dine reaktioner, hvilke underliggende motivationer, der er begravet i dit sind, og som egentlig vil dig det bedste, men som skaber en masse smerte undervejs. Giv aldrig op – søg efter årsagerne, vær modig nok til at gå din helt egen retning. Du har kapacitet til at udvide din forståelse for dig selv, og bogstaveligt talt være den første her i verden, der virkelig forstår dig og værdsætter dig for alt det hårde arbejde, du har ydet. Jeg vil gerne hjælpe dig på vej. Det kan både være i form af et enkelt boost, der kan give dig blod på tanden til at kaste dig ud i arbejdet selv. Det kan også være at mødes med nogle måneders mellemrum for at give dig løbende modspil, eller det kan være et mere intenst forløb. I dette arbejde bruger jeg samtaler, hypnoterapi, regression, suggestion, kognitiv terapi m.m. Hvad end det kræver at finde frem til smerternes årsag. Vi søger efter oplevelser, der har haft afgørende betydning for din måde at håndtere dit liv på. Vi snakker om mønstre og finder ud af hvor de kommer fra. Forløser smerte, og finder nye måder at se på fortiden. Hvad som helst for at give fred i sindet. Du er velkommen til at ringe til mig på tlf. 30 53 35 05 – også gerne bare til en snak. Kærlig hilsen Anne

Foredrag i Roskilde

Patientuddannelse kurser for kronisk sygdom, tager udgangspunkt i egen indsats og håndtering.

den 24. september 2013 fra kl. 19.00-21.00

Du kan finde din egen kommune der er 71 kommuner der har tilbudet, lær at leve med Kronisk sygdom, lær at tackle kronisk smerter, lær at tackle angst og depression.

Foredraget holdes i samarbejde med Horton Hovedpineforening og Trigeminusforeningen. Der vil deltage tre læger fra Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, som hver er specialister i på deres felt af forskellige hovedpinesygdomme/ansigtssmerter. De vil fortælle om den nye forskning og hvad den enkelte patient selv kan gøre. Inden for migræne og hovedpine deltager. Song Guo, som vi har haft nogle gange med stor succes, er en af foredragsholderne.

Se mere på www.patientuddannelse.info

(Lokalerne er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, men se mere på www.hovedpineforeningen.dk eller hovedpinesagen.dk)

Husk at sætte X i kalenderen til en lærerig aften!

5


Migræne: Kar og triptaner Skrevet af Song Guo Migræne er en utrolig hyppig og kompleks sygdom, der viser sig meget forskelligt hos patienterne. Sygdommen involverer mange forskellige symptomer, og hovedpinen er kun en del af symptom-billedet. Der er stor diskussion om, hvad der udløser migræne, og hvad der udløser migrænesmerten. Generelt set er migræne nu anset som en hjernesygdom, som starter inden i hjernen, men hvor selve migrænesmerten opstår, er der stadig stor uenighed om. Er det ved blodkarrene, ved nerveenderne eller inden i hjernen? Man havde allerede for 1800 år siden lagt mærke til at migræne-hovedpinen ofte er pulserende eller dunkende, og dette blev tolket som påvirkning af blodkarrene i hovedet. For 300 år siden blev der fremlagt en teori om, at migræne-smerten kan skyldes udvidelse af blodkarrene i og udenfor kraniet. Det blev fødslen af den såkaldte vaskulære teori af migræne. For 70 år siden blev der lavet de første forsøg, som viste, at stimulation samt mekanisk

6

udvidelse af hovedets blodkar gav hovedpine, der mindede om migræne. Det understøttede yderligere den vaskulære teori, som dominerede migræne-forskningen i de efterfølgende 50 år. Den vaskulære teori viste dog sig at være forkert eller i hvert fald spille en mindre rolle i migrænesmerten. En ny dansk opdagelse gør også op med den vaskulære teori. Skanninger viste, at pulsårerne uden for kraniet ikke var udvidede under migræne-anfald, mens pulsårer inde i kraniet kun var lidt udvidet på hovedpinesiden i forhold til den anden side, hvor der ikke var smerte. Blodårerne udvider sig altså ikke betydeligt under migræne-anfald. Der må derfor være en anden grund til, at patienterne får hovedpine. Disse banebrydende resultater understøtter en nyere teori, der siger, at migrænens smerte opstår, fordi nervetrådene omkring blodårerne bliver overfølsomme. Man ved endnu ikke præcis, hvad der gør smertetrådene omkring

karrende overfølsomme, men en form for lokal inflammation spiller måske en central rolle. Desuden viste forsøget at migrænemedicin ikke fungerer som oprindeligt antaget. Før mente man, at sumatriptan hæmmer smerten ved at få hjernens blodkar til at trække sig sammen. Nye resultater viser dog, at hjernens indre pulsårer fortsat var udvidede, selvom patienterne ikke længere havde migrænehovedpine efter de havde fået sumatriptan. Det tyder på, at sumatriptans effekt ikke skyldes blodkarsammentrækning. Man tror derfor nu, at sumatriptan udøver sin effekt ved at påvirke nerveenderne omkring blodkarrene og hæmmer overfølsomheden af nerven. Efter de seneste resultater dominerer nu 2 teorier om migrænesmertens opståen. Den ene teori mener, at smerten opstår i nerveenderne omkring karrene, mens den anden teori mener, at smerten starter inde i hjernen pga. en ændret kontrol og regulering af smertesignaler. Hvad der er sandheden må fremtidig forskning vise.


Migræne kirugisk klinik i Berlin Jeg har skrevet til Dr. Muhlenberger på Migræne Kirugisk klinik i Berlin, da vi gerne vil have dette emne mere udbygget. Hvis nogen med meget slemme anfald kan hjælpes, mener vi det er vigtigt, at de får alle oplysninger. Her er hvad Dr. Muhlenberger skriver tilbage: Den kirugiske behandling af migrænepatienter har bredt sig i de senere år, især i Amerika. Jeg ved at neurologer har travlt med at hævde, at der ikke er nogen videnskabelig grundlag for dette, men intet er længere fra sandheden.

Metoden er blevet evalueret i en farce-kirugisk undersøgelse, som svarer til et dobbeltblindt design. Vores klinik som vi åbnede i København for tre år siden, lukkede de danske sundhedsmyndigheder fordi de tilbagekaldte vores licens, uden at give nogen grund. Vi modtager stadig et stigende antal spørgeskemaer fra danske patienter via vores hjemmeside, de kommer til Tyskland eller England for en aftale. I kan se mere på den danske hjemmeside www.migraine-surgery-centre.com/de/dk/ home.html. Der vil du nemt kunne finde svar på spørgsmål (f.eks. Mere end 20 undersøgelser om spørgsmålet PDF til download). Behandlingen er dækket af private forsikringer i Tyskland og Schweiz. Men ingen fra DK har fået godtgjort omkostningerne. De tre største forsikringsselskaber, luftfartsselskaber i USA (herunder Medicare) har medtaget vores behandlinger i deres portofølge og betaler for behandlingen, det har betydet rigtig meget for antal af opererede patienter. De tre hovedbudskaber til denne behandling er ganske enkelt: 1. Dette er ikke nogen universalmiddel eller helbredelse for alle migrænepatienter.

HJÆLP OS! Vi har fået lavet en ny folder, som vi gerne vil have hjælp til at udbrede forskellige steder, hvor I finder det passende.

Folderen henvender sig til pårørende til dem, der har hovedpine eller migræne, som vi beder om at være støttemedlem. Det er slemt at have hovedpine og migræne men det er også slemt for de pårørende. Derfor vil vi aktivt gå ind for bedre behandling og mere viden, men alt koster penge. Jo flere medlemmer vi er, jo mere kan vi hjælpe med at støtte forskningen. Derfor har vi lavet denne lille folder! Scan koden med din

VI kEndER al lE En VI kEndEl ERlEallE EnE R FlER pERSonER d EllER FlERE lI pERS ER dER dERonER aF MIgRæn E EllER lIdER aF MIgRSV ænE æREllER H o SVæR HoVEdpInE! VEdpInE! MEld dIg In MEld dIg d So STø Ind So MTTEMEd STøTTEMEd E lEM M ! lEM!

MIgRænE & HoVEdpInEFo REnI MIgRænE & HoVEdST øTTERREnIng pInEFo EnIngE ngEn FoRSkn n! STøTTER FoRSknIngEn!

smartphone eller læs re om foreni Scan koden medme din ngen på www.hovedpi smartphone eller neforeningen læs .dk mere om foreningen på Find os på fac ebo ok: www.hofac vedpinef n.dk ebook.oreninge com/hoved Toftehøj 90 pineforening · 6470 Sydals en · Tlf. 70 22 Find os på facebook: 00 52 ww·w.h Toftehøj 90 · 6470 Sydals Tlf.ove 70 dpi 22 nef 00ore 52 ningen facebook.com/hovedpineforeningen .dk Mail: post@h www.hovedpinefor eningen.d ovekdpi

så nu håber vi, du vil hjælpe os, med at få den lagt ud så mange steder som muligt. send en mail til post@hovedpineforeningen.dk Mail: post@hovedpineforeningen.d

neforeningen .dk k

2. Det afhænger af testen, testen simulerer operation, så patienten og kirurgen ved præcis, hvad de kan forvente. 3. Vores brug af Botox har absolut intet tilfælles med, hvordan neurologer bruger det.

Vi er blevet spurgt om Dansk Hovedpinecenters holdning til den operation for migræne, som bl.a. tilbydes på en klinik i Berlin. Ved operationen fjernes en lille muskel typisk omkring øjet eller i tindingen. Ideen bag denne operation er, at musklen muligvis trykker på en gren af ansigtets følenerve og dette tryk skulle kunne fremkalde migræne. Der foreligger kun enkelte studier, der tyder på en effekt, men de studier er metodemæssigt helt utilstrækkelige og efter vores mening er der slet ikke tilstrækkelig bevis for effekten til at vi kan anbefale denne behandling. Der er et stort behov for yderligere studier og vurdering fra andre uafhængige forskningsgrupper, før man kan udtale sig mere nøjagtigt om effekt og bivirkninger ved denne operation. Med venlig hilsen Lars Bendtsen og Rigmor Jensen Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling

GRATIS EBOG

”10 GODe RåD tIl syGemelDte”

Det nemmeste er at downloade den GRATIS e-bog som ligger på forsiden af www.paasygedagpenge.dk. E-bogen hedder ”10 gode råd til sygemeldte” og fortæller blandt andet om regeringens forslag om at ophæve varighedsbegrænsningen. Et forslag, som forventes at træde i kraft fra 1. januar 2014.

download bogen og læs meget mere om den på www.paasygedagpenge.dk 7


Nu skal det være slut med at købe store pilleglas i håndkøb! Med de nye regler, kan man max få 20 stk. tabletter uden recept. Skal man bruge flere, skal lægen vurdere, om han skriver en recept på en større dosis. Dette for både at begrænse et overforbrug og begrænse selvmord. I 1997, blev der begået 505 selvmordsforsøg med håndkøbsmedicin. I 2011 var tallet oppe på 1.246 personer. Samtidig kommer omkring 3000 personer hvert år på hospitalet med forgiftning af piller. Hver dansker tager i snit 186 stk. svagt smertestillende piller årligt, viser tal fra Danmarks Apotekerforening. Det er langt flere end i vores nabolande Norge og Sverige. Dødsens-farlige hovedpinepiller Hvert år dør omkring 100 danskere af helt almindelige smertestillende piller. Pillerne indeholder bland andet stoffet ibuprofen, der kan give blødende mavesår. Henved 10 pct. Af de indlagte med denne slags maveblødninger dør. (Tallene er fra 2004 så det er sikkert steget betydeligt, da antallet af danskernes forbrug også er steget). Men det er kun omkring 5 dødsfald om året, der bliver indrapporteret til lægemiddelstyrelsen. Ibuprofen findes i de smertestillende piller Ipren og Ibumetin. Jo ældre man er jo større risiko for at få dødelige maveblødninger. Man skal tage pillerne i over en uge, før der er en risiko. Det vurderes at omkring 100 danskere dør om året, som følge af maveblødninger efter at have

taget ibuprofen. Mange opdager ikke de har maveblødninger. Symtomerne kan være sure opstød og smerter, der trækker opad i maven. større risiko med alderen Der er større risiko for maveblødninger ved brug af recept-medicinen, fordi den ofte har en større dosis end håndkøbsmedicinen. Men det har også betydning hvor ofte og i hvor lang tid man tager pillerne. Der er ingen risiko, hvis man blot tager pillerne, når man har hovedpine eller menstruationssmerter. Men hvis man tager dem “kronisk” alså gennem længere tid, så er risikoen der, siger Thirstrup. Han vurderer, at risikoen er størst, når man tager pillerne i over én uge. Men desuden spiller alderen også en rolle. Jo ældre, jo større risiko, fortæller Thirstrup. I de registrerede dødsfald var alle ofrene over 75 år. Hovedpinepiller kan give fosterskader Piller med ibuprofen kan give fosterskader. Efter en svensk undersøgelse advares gravide mod at spise pillerne. Også kvinder, som forsøger at blive gravide, skal holde sig væk fra dem, da de kan gøre kvinderne sterile. Undersøgelsen omfattede 2.500 svenske børn. 36 af dem havde misdannelser i hjertet – mødrene havde alle spist medicin med ibuprofen tidligt i graviditeten. De svenske apoteker bliver nu informeret om problemet.

MELD EN BIVIRKNING... I disse dage søsætter Sundhedsstyrelsen kampagnen ”Ikke alle reagerer ens” på landets apoteker, lægehuse og i samarbejde med en række patientforeninger. Formålet er at skabe mere opmærksomhed om indberetning af bivirkninger og at få flere medicinbrugere og deres pårørende til at melde eventuelle bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Et glimrende tiltag, siger chefkonsulent i Lif, Ulla Høegh. ”Vi synes, det er rigtig positivt, at der bliver sat fokus på bivirkninger, og hvad man som medicinbruger selv kan gøre, hvis man oplever bivirkninger ved sin medicin. Ofte bliver det ikke fortalt videre til andre end familie og venner, fordi folk simpelthen ikke ved, hvor de skal henvende sig, og ikke er klar over, at lægemiddelvirksomhederne bruger bivirkningsindberetningerne til nøje at vurdere, om der skal ske ændringer i informationen om lægemidlet,” siger hun.

I dag kommer ca. 20 procent af de bivirkningsindberetninger, fra privatpersoner, mens de resterende 80 procent kommer fra sundhedsfagligt personale. Indberetningerne er del af lægemiddelovervågningen i Danmark, og ifølge Louise Benner, som er tilknyttet Sundhedsstyrelsen kampagne, er målet at endnu flere privatpersoner kommer på banen. ”Indberetningerne fra læger og farmaceuter kan selvfølgelig ikke erstattes, men ofte oplever de almindelige medicinbrugere nogle helt andre bivirkninger end det sundhedsfaglige personale. De bidrager med en anden vinkel og med en viden, der er med til at give et mere helt billede af bivirkninger,” siger Louise Benner. Bivirkninger skal i første omgang indberettes til din læge, som vil bringe det videre til Sundhedsstyrelsen. Men det er også muligt at melde bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via siden meldenbivirkning.dk.

Nyhederne tV2.dk/article.php/id-592631 Mange af jer har sikkert også set de udsendelser på TV, der har været omkring Danmark på piller. Det er helt utroligt, så mange piller folk indtager dagligt og for dem med hovedpine fremkalder det bare det næste anfald. Det er en meget ond cirkel at komme ind i. Men hvis man skal passe sit arbejde, og hovedet banker og intet hjælper, så er det jo man bliver desperat, det er jo naturligt. Men prøv andre alternativer som afslapning bl.a.: • Afslapningsmusik, gode nakkeøvelser og husk at få en gang massage af og til, det kan løse op for spændingerne, som man helt naturligt får, når man har mange smerter. • Sov ikke for længe når det er weekend, sæt evt. vækkeuret til, selv om det lyder umenneskeligt, når man har fri, men at sove for længe kan nemt udløse et anfald af migræne eller spændingshovedpine. • Tænk også over hvad du spiser og drikker. Husk at indtage rigeligt med vand især i varmen. Væskemangel kan også udløse hovedpinen. • Ved migræne, skal man heller ikke opholde sig længe i solen, brug solkat og solbriller. De fleste tåler heller ikke de stærke lysstråler. Der var for nogen tid debat om triptaner uden recept skulle indføres i DK, det er dog ikke sket. Man kan i både Sverige og Spanien og sidst så jeg dem i Tyskland, men kun i 2 stk. pakninger og de var dyre! De findes sikkert receptfrie i endnu flere lande.

Skal smerterne styre din hverdag og dit humør? vidste du det? Med ca. 850 muskler, 206 knogler og over 230 bevægelige og semi-bevægelige led i vores krop, er det næppe overraskende, at disse fra tid til anden giver os smerter, overanstrengelser, ømhed, m.v. Tænk på din arbejdsstilling, især dem der sidder foran computeren i mange timer. Stå f.eks. op noget af tiden, lav nogle nakkeøvelser, rul fra side til side med hovedet, træk hovedet på skift fra venstre og højre øre mod skulderne hold et øjeblik, så man mærker strækket. Ømme nakkemuskler giver hovedpine. Rul med skulderne og lave hæve sænke bevægelser med skulderne. Det er vigtigt at holde pauser af og til og skabe variation i arbejdet. At have stillesiddende arbejde kræver god fysik. Hanne johannsen


Læserbreve min operation for kronisk migræne Jeg har lyst til, at dele min historie med jer, i håb om, at der er flere derude, der kan hjælpes. Jeg har, siden jeg ca. 15 år, lidt af kronisk migræne og spændings hovedpine. Det er bare blevet værre år for år, så jeg til sidst, ikke havde en eneste smertefri dag. Migræne anfald havde jeg 25/27 dage pr. mdr. Jeg har været tilknyttet Hovedpine centrene, både i Århus og i rigtig mange år, i Glostrup - men, begge steder, uden nogen bedring. Jeg har også fået fjernet min livmoder og er blevet sat i kunstig overgangsalder, for at se om det havde en effekt, men desværre nej. Da alt var afprøvet, blev jeg afsluttet og fik at vide, at jeg " bare " skulle lære, at leve med smerterne. Jeg har også ( som de fleste migræne patienter) forsøgt med alt alternativt, der nærmest kan nævnes. I min desperation begyndte jeg, at gennemsøge nettet, efter nogen der måske, kunne hjælpe mig i udlandet - og Migræne Kirugisk center dukkede op. Jeg læste rigtig meget om det og fandt enda ud af, at der var en dansk pige, der allerede var blevet opereret der - jeg kontaktede hende, for at høre hendes historie og den var så meget lig min. Hun fortalte, at hun efter sin operation i 2009, havde det rigtig godt og at hun nu, måske havde et enkelt migræne anfald pr. uge. Det gjorde mig så nysgerrig og optimistisk, at jeg selv kontaktede klinikken, via deres hjemmeside, som forøvrigt findes på dansk. Efter et hurtigt tilbage svar, og udfyldelse af et "migræne barometer" fik jeg at vide, at jeg var en egnet kandidat, til en forundersøgelse på klinikken - så i januar tog jeg flyveren til London for at møde Dr. Muhlenberger og for

første gang, følte jeg mig forstået og samtidig, kunne han nærmest udpege mine triggerpunkter, på mit kranium. Han fortalte, at mine muskler over øjenbrynene og musklerne bag på mit kranium, trykkede på en nerve, der går tværs igennem hovedet og det var, de overspændte muskler, der udløste anfaldene. Han gav mig, nogle enkelte Botox indsprøjtninger i musklerne omkring punkterne, hvilket efter nogle dage, "lammede" dem. Det lettede på min migræne og gav mig enda pludselig, smertefri dage. Dette var en god indikation på, at en operation ville hjælpe mig. Ved en operation, fjernes musklerne over begge øjenbryn, to muskler på baghovedet og nogle gange også i tindingerne. Oftest kan man nøjes med, enten foran eller bag på hovedet - men det kommer an på, hvor man har ondt.

Jeg besluttede, i sammen råd med Dr. Muhlenberger, at gennemføre operationen. Jeg er blevet opereret, både foran, bagpå og i tindingerne - selve operationen, er ikke slem, men det er noget hårdt efter, da der er enorm meget hævelse og ømhed. Jeg blev opereret i Berlin, hvor han også har en klinik - jeg følte, at jeg var i de bedste hænder og Dr. Muhlenberger er fantastisk. Jeg blev opereret den 18 marts og har allerede, rigtig mange smertefrie dage og når jeg har anfald, kan jeg nøjes med, en 1/2 Triptan, og så er jeg hurtig frisk. Den fulde effekt, kan jeg først mærke, efter ca. 4 mdr. Og da jeg stadig er hævet og øm, kan jeg regne med endnu bedre effekt senere. Ialt har min operation kostet ca. 55.000 kr. det er også med Botox behandlingen. Der er desværre ikke, nogen form for støtte til operationen, men for mig, har den været alle pengene værd.

Jeg er en pige på 67, der har haft migræne siden jeg begyndte at menstruere og desværre ved dennes ophør ikke ophørte med migrænen, den blev desværre meget værre . Jeg synes jeg har prøvet alverden, været tilknyttet Glostrup hovedpinecenter, uden anden effekt end afprøvning af diverse medicin, læser jeres blad hvergang med lidt håb om måske noget nyt.

Gik på nettet og fandt Nygart privatklinik hvor de i 10 år har behandlet migræne med botox, fik en tid og startede behandlingen, men da jeg kom næste gang og skulle fortsætte denne, blev jeg mødt at et desværre de havde fået forbud mod at bruge botox til migænepatienter . Det var bare ØV for der er ikke noget alternativ.

For et stykke tid siden så jeg en udsendelse på Svensk fjernsyn hvor man fulgte en migræne patient der var tilknyttet en smerteklinik hvor man behandlede migrænen med botex med stort held, som skrevet griber man jo enhver change for at blive migræne fri, så da vi kom hjem kontaktede jeg min læge, men han kunne ikke tilbyde en sådan behandling .

Måske er der andre der har haft gavn af botox og måske har et andet sted at anbefale. Venlig Hilsen Lonni Bagger Overdrevsvejen 13 Lellinge Mail: stig.lonni@kabelmail.dk

Jeg håber at mit indlæg, giver lidt mening det er svært, at få alle detaljer med. Men alt i alt, har dette været en fantastisk løsning for mig - og jeg ved, at der sikkert sidder flere, i samme situation som jeg, som måske også kunne, få det meget bedre af behandlingen. I er velkommen til, at kontakte mig - hvis i vil høre mere om operationen - det er altid nemmere, at fortælle end at skrive om det. Med venlig hilsen Helle Østrup Mail: morhelle@hotmail.com Tlf. 20720104

Kære Helle Nej hvor har du lidt, det var rigtig mange anfald, det er jo umenneskeligt at leve med. Kan godt forstå, at du valgte denne løsning. Du har jo også fortalt, at du har været til afgiftning flere gange uden held. Flot du vil dele dine oplevelser med os, så måske er der andre der får lyst til at prøve samme behandling. Jeg har talt med Dansk Hovedpinecenter om behandlingen og et er, at der ikke er lavet nogen videnskabelige forsøg med behandlingen og at der kan være den risiko, at når man skærer musklen over ved øjet, kan man ramme en muskel, så øjet komme til at hænge og det kan man åbenbart ikke rette igen. Men, det er jo en specialist på området, der udfører behandlingen, så det er han sikkert meget opmærksom på. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye liv og tak fordi du delte dine oplevelser med os. Kærlig hilsen Hanne

Da mange har skrevet til os vedr. Botox behandling og mangel derpå, har jeg skrevet til DHC i Glostrup og spurgt neurolog Song Guo. Han har svaret følgende: Kære Hanne Botox må kun tilbydes, hvis man er diagnosticeret med kronisk migræne og har prøvet mindst 4 forebyggende medicin + 3 anfaldsmedicin uden effekt. Det er derfor en behandling, som mange smertecentre ikke har ekspertisen i at tilbyde, da det kræver godt kendskab til patientens migræne. Jeg er ikke helt sikker, men tror DHC er en af de få steder (hvis ikke den eneste) i DK, der tilbyder botox-behandling mod kronisk migræne. Mvh Song

9


Husk vores medlemstilbud Psykolog hjælp: Poul Røpker fra BrainCenter. Han træffes mandage i lige uger fra kl. 8.00-9.30 eller pr. mail. Vi har en gratis socialrådgiver der hedder Anne-Marie Sølvsten. Hun træffes hver torsdag fra kl. 17.00-18.00 Vi kan også tilbyde gratis bisidder i det Sønderjyske. Send en mail til Inge Stuckert og aftal nærmere direkte med hende på famstuckert@jubii.dk eller tlf. 22834631.

Telefonnr. og mailadresser finder du på www.hovedpineforeningen.dk under medlemstilbud.

lej sommerhus med ekstra medlemsfordele Vi har fået en rabatordning med Danferie, I skal bestille på www.danferie.dk og oplyse koden 1507 for at få rabatten. I får 20% rabat i Fjaltring ferieby, som ligger midt på den jyske vestkyst, hvor der er fine hvide strande. Et rigtigt familiested. Der er opført separart bygning med indendørs swimmingpool også et børnebassin.

HVIL HJERNEN MED MEDITATION

Mange undersøgelser har vist, at meditationen har positive effekter på vores velbefindende og kan forbedre hukommelsen. Nu har amerikanske forskere ved hjælp af avanceret magnetrøntgen været i stand til at bevise, at meditation også reducerer aktiviteten i de dele af hjernen, der bl.a. er indblandet i dagdrømmeri, opmærksomhedsforstyrrelser og ved dannelse af det plak, der menes at ligge bag Alzheimers sygdom. Meditation kan også hjælpe migræne og hovedpinepatienter med at finde roen og få afslappet, tag fem min. efter en lang arbejdsdag eller gør det inden du skal sove, kan give en rolig nattesøvn, og måske undgår man at vågne med migræne. Det giver velvære og er altid et forsøg vær! Hanne johannsen

Rabat gennem Migræne & Hovedpineforeningen Alle medlemmer af Migræne & Hovedpineforeningen kan nu få rabat hos følgende (husk at sige, at I er medlem af foreningen ved bestilling): tivoli Friheden a/s århus Rabat på indgangen til gælder 2013: Entre børn kr. 40,- normalpris kr. 60,Entre voksne kr. 60,- normalpris kr. 80,Oplys I er medlem af Migræne & Hovedpineforeningen. Aftalen lavet med Per Rønn Christensen. OBS: Gælder ikke Fed Fredag efter kl. 18.00 Fysioterapeut Caspar Frausing, sundhedscenter Vanløse: Alle medlemmer af Hovedpine og Migræneforeningen kan frem til slutningen af 2011 få 15% rabat på alle behandlinger. For behandling kontakt ham på mail: caspar@casparf.dk eFt og energiterapi v/lis Hammer Normalpris kr. 500, -, Medlemspris kr. 400, Mobil: 29 46 26 36 - www.livsenergi-nu.com Mail: lishammer.terapi@gmail.com Poul Røpke, sjælland Psykolog og brainfitness arbejder med neurobiofeedback vil give 50%. Kontakt ham på tlf. 52 71 33 42 eller på mail: poul@hjernecentrum.dk

afspænding & Psykomotorik v/ Ove B. Wadum, Psykomotorisk Terapeut dap Søborg Hovedgade 139 A, 2860 Søborg Jeg giver 10% til foreningens medlemmer. Oplys medlemsnr. Tlf.: 2365 1230 · E-mail: ove@wadum.com Se mere på www.slapheltaf.dk eRGOmaZONe Husoddevej 20, 8700 Horsens giver kr. 100,- rabet ved første behandling www.ergomazone.dk kognitiv terapi ved læge laila Bendix, Odense. Medlemspris 750kr for ti sessioner (første gang gratis). Normalpris 1000 kr. Kontakt mig for nærmere information: laila.bendix@dadlnet.dk elle se mere på min facebook side ”Kognitiv terapi tilbydes”. 15% rabat på behandlinger v. lone andersen, Cand.pæd.psych.aut hos Human Relations Holmegårdsvej 23, 3400 Hillerød Mobilnr. 21246580, la@humanrelations.dk www.humanrelations.dk

Orange Fitness Haderslev og Odense Kun for kvinder! Giver foreningens medlemmer 20% på normalkontingent samt 50% på oprettelsesgebyr. Aftalt med Kim, I oplyser bare, at I er medlem af Migræne & Hovedpineforeningen. Skibhusvej 66-74, 5000 Odense Bygnaf 6, 6100 Haderslev københavns yoga Medlemmer får 15% på alle medlemskaber på deres Yoga hold. Se mere på www.kbhyoga. dk tlf. 70 22 85 50 FoviJa synstræning, københavn Synstræning vil give 30% på screening (første besøg) Tlf. 2212 0570 trend 2009, Ryttervænget 30, ølstykke giver 15% til foreningens medlemmer. Mark arbejder med akupunktur, massage og coaching kraniosakralterapeut Dorte larsen, Hole Skovvej 50, 5120 Odense NV. Tlf. 2326 8896. Mail: dortelarsen@mail.dk Dorte giver foreningens medlemmer 25% på 1. behandling.


kontaktpers on er Lokalforeninger, støttegrupper og selvhjælpsgrupper Flemming Colding sejersen Sonatevej 21 8700 Horsens Tlf. 26 10 33 00 foghsejersen@stofanet.dk

Grete Nielsen Fladehøj 29 4534 Hørve Tlf. 59 65 71 92 fladehoej29@hotmail.com

Birgitte skov iversen Ravnekærlund 148 5800 Nyborg Tlf. 66 15 67 46 skoviversen@post.tele.dk

Grete evang Fuglebakken 8 4100 Ringsted grete.evang@mail.dk

else Marie sørensen Kærvangen 5, Turup 5610 Assens Tlf. 22 71 96 46 troldfun@hotmail.com

stig løye Bøgehaven 44 3500 Værløse stl@fvst.dk

Winnie Gudmand jensen Brøndbyøster Torv 2, 2th 2605 Brøndby Tlf. 77 89 12 07 winniegudmand@gmail.com

thaus leopol jensen Egegade 16 III th. 2200 København N Tlf. 26 28 88 43 thausleopold@hotmail.com

kirstine C. Hou Frejasvej 16 D. st. tv. Tlf. 22 90 37 01 3000 Helsingør kirstine.hou@gmail.com

karin eriksson C. F. Richs Vej 103 A 5 th. 2500 Valby Tlf. 36 16 65 82 karin.eriksson@vip.cybercity.dk

Britt Brunhøj Arkonavej 11, 5000 Odense C abb@el-soft.dk

ole Nielsen Dalslandsgade 48 3. s. t.h. Bolig nr. 260 2300 København S Tlf. 32 57 29 60

Tlf. 57 61 48 43

Tlf. 36 17 52 01

Husk at meddele hvis i skifter adresse eller får ny e-mail!

til Migræne & Hovedpineforeningen

Hospitalet Valdemar i Ringsted har åbnet nyt sundhedscenter, og i den forbindelse tillader vi os at skrive til jer med lidt information om tilbud til de lokale og regionale medlemmer i Hovedpineforeningen. Valdemar har regionsfunktion på hovepine og kronisk smertebehandling, og vores tværfaglig smerteenhed havde i 2012 ca. 900 patienter. Derudover har vi hovedfunktion indenfor reumatologi og neurologi. I løbet af det tidlige forår har hospitalet åbnet nyt sundhedscenter, fuldt udbygget med nyt træningsudstyr og maskiner til selvtræning. Vi har også flere forskellige træningshold på programmet, Skulle nogle af behandlings- og træningstilbuddene være interessant for jeres medlemmer, så er de meget velkommen til at kigge forbi og se på faciliteterne. Har I evt. spørgsmål, så ring eller skriv gerne til Hospitalet Valdemars direktør Jens Jacobsen eller mig.

tlf.: 5761 0914 www.hospitaletvaldemar.dk

BOTOX behandling mod migræne... Flere har henvendt sig til os, da de ikke kan få Botox behandling på smertecentrer. Det er en behandling som holder i ca. tre måneder, men en del har glæde af den. Jeg har forespurgt på Glostrup Hovedpinecenter og nedenstående, kan I læse svaret fra læge Song Guo. Botox må kun tilbydes, hvis man er diagnosticeret med kronisk migræne og har prø-

vet mindst 4 forebyggende medicin + 3 anfaldsmedicin uden effekt. Det er derfor en behandling, som mange smertecentre ikke har ekspertisen i at tilbyde, da det kræver godt kendskab til patientens migræne. Jeg er ikke helt sikker, men tror DHC er en af de få steder (hvis ikke den eneste) i DK, der tilbyder botoxbehandling mod kronisk migræne. Mvh Song

lykkelisa Garding Torvevænget 28 8310 Tranbjerg J Tlf. 31 13 56 45 espeholt@webspeed.dk poul ellesøe Åparken 21 8500 Grenå ria e.p. Hansen Bragesvej 55 6100 Haderslev

Tlf. 86 32 27 32

Tlf. 74 53 27 27

Ulla pedersen Solbakkevej 7 7480 Vildbjerg Tlf. 97 13 18 42 ullapedersen@gmail.com inge stuckert Årø 135 6100 Haderslev Tlf. 22 83 46 31 famstuckert@jubii.dk

Hjælp os! Vi beder jer alle om at hjælpe os med at synliggøre vores forening endnu mere. Rekvirer en folder; den kan ligge hos lægen, tandlægen, frisører, apotek, bibliotek, på arbejdspladser og hvor der ellers kommer mange mennesker.

Ring til os på tlf: 70 22 00 52 eller send en mail til: post@hovedpineforeningen.dk

11


Afsender: Migræne & Hovedpineforeningen Toftehøj 90, 6470 Sydals

Har migrænen taget styringen? Nu også på Android

Få overblik og indblik med Min Hovedpine app’en

Med den gratis app Min Hovedpine kan du registrere dine hovedpiner og tilføje detaljer om forløbet. Det hjælper dig med at få styr på hvornår og hvor ofte, du har hovedpine, hvad der trigger den, symptomer, medicinforbrug, andre behandlinger og meget mere. Du kan også trække en rapport med detaljer, som kan hjælpe dig, hvis du ønsker at drøfte din hovedpine med lægen.

Scan koden eller gå ind på minhovedpine.dk eller send en SMS og få et link direkte på din telefon: SMS ”Android” til 1231 og få et link på din Android mobil Denne service koster kun alm. SMS-takst

Min Hovedpine app’en er udviklet af Pfizer ApS med assistance fra Dansk Hovedpine Center, Glostrup Hospital og har været brugerflade-testet af personer med migræne eller spændingshovedpine.

Rpx-12-01-25. Maj 2013

SMS ”Hovedpine” til 1231 og få et link på din iPhone

Medlemsblad 02 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you