Page 1

regionálne noviny

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týždenne do 26 500 domácností a firiem

2 3,4 3 3-5 4 5 5 5

2

6

2,6 7 7


4 6 9 7

1

3 6 5

2 7

5 2 9 2 9

5

1 6 3

9

4

3 2 4

TÉMA TÝŽDŇA

KRÚŽKY,

kurzy, jazykovky

Príjemné a užitočné trávenie voľného času ...

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2

by‫﬚‬/predaj

3

by‫﬚‬/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reali‫﬚‬/iné

7

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 3 dolu.

Rozmýšľate nad tým, že prihlásite svoju ratolesť do záujmového krúžku či do jazykovej školy? Možností sa Vám ponúka hneď niekoľko - od športových aktivít, cez umelecké krúžky, tvorivé dielne až po mimoškolské, hlavne jazykové vzdelávanie. Neviete sa rozhodnúť, ktorá voľba je pre Vaše dieťa tá najvhodnejšia? Každý má predpoklad byť v niektorej oblasti lepší ako v iných. Ako však rozpoznať, v čom by sa mohlo dariť vášmu dieťaťu? Odborníci radia, že ak je dieťa na niečo nadané, väčšinou ho to dlhodobo priťahuje, chce sa tomu venovať a spontánne sa k tomu rado vracia. Často o tom rozpráva, má dobré výsledky, prípadne tvorivé nápady, no najmä radosť. Keď nie ste celkom presvedčení, že skutočne má predpoklady na činnosť, ktorej by sa chcelo venovať, poraďte sa s učiteľom, ktorý taký krúžok vedie. Prinášame vám niekoľko ponúk, ktoré Vás i Vaše deti

môžu inšpirovať pri výbere toho správneho záujmového krúžku. Osobitnou kapitolou je jazykové vzdelávanie, ktoré čím ďalej tým viac naberá na dôležitosti. Je nesporný fakt, že znalosť cudzieho jazyka je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou pre väčšinu z nás, najmä pre mladého človeka. Znalosť cudzieho jazyka poskytuje totiž mladému človeku široké možnosti ďalšieho vzdelávania na Slovensku, ale hlavne v zahraničí a otvára možnosti na trhu práce. Ovládanie jazyka dáva človeku aj šancu cestovať a zamestnať sa v zahraničí... Učiť sa nový jazyk predstavuje vždy náročnú úlohu, ale pri správnom prístupe aj učenie sa môže stať zábavné a príjemné. Jazyk sa môžete učiť viacerými spôsobmi: môže zahŕňať učebnice, CD-záznamy, ale i videonahrávky. Môžete postupovať individuálne, ale efektívnejším riešením sa v každom prípade javí využiť možnosť

12-0019

ŠKOLY, KURZY, KRÚŽKY PENIAZE

výuky v jazykových školách, či kurzoch. Jazykové školy ponúkajú rôzne druhy metód, postupov a foriem pre dosiahnutie potrebných vzdelávacích cieľov. Stačí si len správne vybrať! Začínate, alebo chcete postúpiť v doterajších vedomostiach? Plánujete uzavrieť svoju jazykovú úroveň štátnou skúškou? Chystáte sa na maturity alebo následne na prijímacie pohovory na vysokú školu a potrebujete „doladiť“ svoje jazykové schopnosti? Jazykové kurzy ponúkajú pre širokú paletu kurzov od intenzívnych, cez poloointenzívne až po individuálne. Ak ste sa už učili istý čas príslušný jazyk, vo väčšine prípadov stačí, ak absolvujete test, ktorý preverí vašu doterajšiu úroveň. Ak sa vám zdá naučenie sa cudzieho jazyka ako dobrý nápad, samotná myšlienka nestačí. „Dobrý nápad“ ako motivácia vydrží tak dva-tri dni. Dôležité však je, aby ste boli trpezliví, každý človek sa učí odlišným spôsobom. Tempo ako sa budete učiť cudzí jazyk je len na vás. A nezabudnite, nikdy nie ste pristarí na to, aby ste sa učili cudzí jazyk! Myslite však aj na to, že tak ako Vy, tak aj Vaše deti potrebujú oddych. Dajte im možnosť robiť to, čo ich baví a napĺňa radosťou, no všetko v primeranej miere. Držíme Vám palce pri správnom výbere. Nech oči Vašich detí žiaria radosťou!

2


Právnik radí

Zmena priezviska

Dobrý deň, som samoživiteľkou a matkou päťročného syna Adamka. Otec môjho dieťaťa od nás bez vysvetlenia pred rokom odišiel JUDr. a o mňa ako i o nášho syna Maroš sa prestal zaujímať. Krátko Prosman po jeho odchode zo spoloč-

nej domácnosti som obdržala jeho žiadosť o rozvod. Rozhodnutie o rozvode som obdržala pred dvoma mesiacmi. Keďže sa otec o svoje dieťa od svojho odchodu nezaujíma a všetku starostlivosť mu venujem výlučne ja s mojimi rodičmi, bola by som rada, keby môj syn niesol v budúcnosti moje priezvisko. Súčasne by som i ja rada prijala svoje predošlé priezvisko. Ako je možné v danej veci postupovať? Vážená čitateľka, zmena priezviska po rozvode manželstva je pomerne často diskutovanou témou. Z Vášho popisu danej veci vyplýva, že v súčasnosti by už rozhodnutie o rozvode manželstva malo nadobudnúť právoplatnosť. V zmysle

§ 27 ods. 1 Zákona o rodine môže manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko. K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné súčasne predložiť originál alebo osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode manželstva. V prípade zmeny priezviska Vášho syna je postup pri zmene priezviska zložitejší. Podľa § 6 Zákona o mene a priezvisku je možné zmenu mena pokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Žena chce zistiť, aký je jej muž opitý. Dá pred neho stoličku a opýta sa ho: Koľko tu vidíš stoličiek? Muž odpovie: V ktorom rade? Albert Camus: „Budúcnosť najviac obdaruje ten, kto dáva všetko súčasnosti.“

3

SLUŽBY A MAJSTRI OKNÁ, DVERE, BRÁNY STAVBA

občianska

riadková inzercia

stavba

8

domácnosť

9

záhrada a zverinec 10

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


8

5

1

9

7 6

7 9

1 2 1 6 9 2 9 3 5

6 3

1 9 2 5 9 8 8

2

Právnik radí

pokračovanie

alebo zmenu priezviska povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Vo Vašom prípade je možné predmetnú vec podradiť práve pod dôvod hodný osobitného zreteľa. Na povolenie zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého pobytu Vášho dieťaťa. Žiadosť o zmenu priezviska maloletého podávajú podľa Zákona o rodine jeho rodičia ako spoločnú žiadosť. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas

druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom. Na základe Vami opísaných skutočností je zrejmé, že otec dieťaťa pravdepodobne nebude mať o spoluprácu pri zmene priezviska záujem. V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o nahradenie súhlasu druhého rodiča so zmenou priezviska. Po právoplatnom rozhodnutí súdu, v ktorom súd nahradí súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska, je potrebné podať na príslušný okresný úrad žiadosť o zmenu priezviska. Po právoplatnom rozhodnutí okresného úradu o povolení zmeny priezviska zapíše príslušný matričný úrad zmenu

priezviska u maloletého dieťaťa. Len pre úplnosť je potrebné dodať, že v danom prípade je potrebné najskôr oznámiť matričnému úradu, že prijímate opäť svoje predošlé priezvisko a až následne pristúpiť k zmene priezviska Vášho dieťaťa. V každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s Vašim právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne najvhodnejšie právne kroky.k zadlženiu BSM zo strany jedného z manželov.s právnikom. JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

SLUŽBY A MAJSTRI OKNÁ, DVERE, BRÁNY INTERIÉR

občianska

11

deťom

12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

20-016

hobby a šport

47-0021

riadková inzercia

52-0039

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


Zápis prvákov do základnej školy a na čo nesmieme zabudnúť

Odborník radí

Zápisy sú už v plnom prúde od 15. januára a potrvajú do 15. februára. Miesto, čas a dátum konania zápisu určí zriaďovateľ. Zapísať do prvého ročníka možno dieťa, ktoré do 1. septembra 2014

Dúhové náramky

Malá Anička vidí po prvý raz páva a hovorí svojej babke: Aha baby, kvitne ti sliepka. Stendhal: „Aby sa láska zrodila, stačí len malá nádej. Nádej potom môže po dvoch alebo troch dňoch pominúť, no láska je už na svete.“

-36%

-53%

duchovné okienko

Vychutnajte si šport s hudbou v ušiach s týmto praktickým MP3 prehrávačom, vďaka ktorému bude váš tréning ešte viac efektívny.

nová cena

Ján Buc

Chýba ti niečo?

nová cena

9,49 €

10,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

AB Tronic X2

Masážne gély

na pôvodná ce

na pôvodná ce

69 €

15 €

Elektronický systém na cvičenie AB Tronic X2 vám pomôže získať ploché bruško bez potenia sa v posilňovni. + AB Tronic pás na ruku

nová cena

nová cena

16,99 €

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

36-0031

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

CELOROČNÁ PONUKA

Domáce zvieratá

09-18

-76%

-61% Masážny hadí gél - napomáha uvolniť svalovú tenziu

Čo by ste odpovedali na takú otázku? Čo je to, čo Vám chýba? Možno by ste povedali: zdravie, peniaze, práca, lepšie deti, lepší rodičia, menej práce a starostí... Každý z nás by asi vedel povedať niečo, čo mu chýba. Chcem však hovoriť aj o tom, čo máme, len si to možno nevážime. Niektorí si nedokážu prečítať toto slovo, lebo nevidia. Vy a ja vidíme. Niektorí nemajú poštovú schránku, aby mohli dostávať tieto regionálne noviny, no Vy i ja schránku máme a máme ešte viac ako schránku. Niektorí nemajú toľko ako my, a majú v živote viac radosti a pokoja. Myslím, že práve vnútorné šťastie, nie to chvíľkové, ktoré ako rýchlo prišlo, aj rýchlo odíde, je to, čo vedome alebo podvedome hľadáme. Sv. Augustín vyskúšal v živote všeličo. Alkohol, neviazanú zábavu, hľadal šťastie v rôznych veciach. Mal veľa skúseností v radovánkach tohto sveta, no nič z toho nebolo to “pravé-orechové”. Až keď narazil na zdroj a pôvodcu šťastia, na Boha, a spoznal ho osobne, povedal: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože.“ To ho zmenilo a naplnilo vnútorným pokojom. Niektorí ľudia nemajú odvahu ani to skúsiť, majú z Boha strach. Iní sú “zablokovaní” kvôli ľuďom, ktorí zle reprezentovali Boha, a preto s Ním nič nechcú mať. A sú aj ľudia, ktorí nenabrali silu vstúpiť do nadprirodzeného a duchovného prostredia. Ak nám niečo chýba, hľadajme to v pravde a hĺbke a možno sa nám to podarí ako Augustínovi. Verím, že On, Boh, je ten istý, plný lásky, prijatia a pokoja. Je pri nás aj teraz, v tejto chvíli. Dajme mu šancu a práve On doplní, čo nám chýba, nájdeme Jeho pokoj, ktorý prevyšuje každú ľudskú chápavosť. (porov. Flp 4, 7)

Predaj

53-0014

výkrmových ošípaných, odstavčiat.

92-0007

Ján Buc, katolícky kňaz5

OKNÁ, DVERE, BRÁNY REALITY GASTRO

20 €

Rainbow Loom - set na vytváranie silikónových dúhových náramkov. - 600 ks gumičiek - 24 kusov klipov (esíčiek) - návod + tipy na náramky

0903 271 538

Vtip:

na pôvodná ce

16,99 €

Objednávky a info: 8,00-20,00

základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná emocionálna naviazanosť.O prijatí, resp. odložení školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy do 31. mája, o čom bude rodič dieťaťa informovaný. Zápis - Pri zápise pedagógovia formou rozhovoru a na základe výtvarného prejavu dieťaťa preveria ich psychické, fyzické a sociálne schopnosti. V podstate ide o orientačné posúdenie spôsobilostí dieťaťa, či dokáže nadviazať bezprostredný konpokračovanie na nasledujúcej strane

Športový MP3 prehrávač

na pôvodná ce

Masážny konopný gél - rekonvalescencia svalstva po fyzickej námahe

dovŕši 6 rokov veku a dosiahne školskú zrelosť. Potrebné dokumenty - Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Ak dieťa po dovŕšení 6 roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, na žiadosť rodiča riaditeľ školy môže odložiť nástup povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na


1 2 3

8 1

4 9 5 3

9 7 8

7 9

1 2

5 3 4

2 5 9 2 4 1

OdbornĂ­k radĂ­

KaĹždĂĄ ĹĄkola mĂĄ zvyÄ?ajne vypracovanĂ˝ vlastnĂ˝ systĂŠm a rĂ´zne formy hodnotenia, ale obsah testovania je rovnakĂ˝. Ako vybraĹĽ ĹĄkolu - V zmysle zĂĄkona plnĂ­ Ĺžiak povinnĂş ĹĄkolskĂş dochĂĄdzku v zĂĄkladnej ĹĄkole v ĹĄkolskom obvode, v ktorom mĂĄ trvalĂ˝ pobyt. RiaditeÄž spĂĄdovej ĹĄkoly je povinnĂ˝ prednostne prijaĹĽ na plnenie ĹĄkolskej dochĂĄdzky Ĺžiakov, ktorĂ­ majĂş miesto trvalĂŠho pobytu v ĹĄkolskom obvode spĂĄdovej ĹĄkoly. Na ĹžiadosĹĽ rodiÄ?a a so sĂşhlasom riaditeÄža ĹĄkoly, mĂ´Ĺže byĹĽ dieĹĽa prijatĂŠ do ĹĄkoly mimo svojho ĹĄkolskĂŠho obvodu. Na Ä?o prihliadaĹĽ pri vĂ˝bere ĹĄkoly ° referencie (odporĂşÄ?ania a nĂĄzory) o ĹĄkole od znĂĄmych

pokraÄ?ovanie

takt, mĂĄ dostatoÄ?ne rozvinutĂŠ zrakovĂŠ vnĂ­manie, jemnĂş motoriku, rozumovĂŠ, poznĂĄvacie, reÄ?ovĂŠ a pracovnĂŠ schopnosti. ° rozoznĂĄvanie farieb, zĂĄkladnĂ˝ch geometrickĂ˝ch tvarov, pomerovĂŠ mnoĹžstvo (viac, menej, poÄ?et), veÄžkosĹĽ, ° priestorovĂş orientĂĄciu (vpravo, vÄžavo, hore, dole), ° komunikaÄ?nĂŠ schopnosti, vĂ˝slovnosĹĽ – recitovanie bĂĄsniÄ?ky alebo spev piesne ° kresba obrĂĄzku – postava a vĹĄetky jej znaky ° odkreslenie pĂ­smena, tvarov

ZDRAVIE, KRĂ SA, MĂ“DA PENIAZE

prĂ­behy pre duĹĄu

Bruno Ferrero

PĂ´ĹžiÄ?ky pre zamestnancov a dĂ´chodcov

0910 908 680

77-0005

Pracujem ako viazanĂ˝ ďŹ nanÄ?nĂ˝ agent pre spoloÄ?nosĹĽ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o

94-0002

www.proficredit.sk

1SBDPWBMJTUFW[BISBOJɍ 10IJ*"%"+5&0735&/*&%"/‹

 

52-0023

XXXUKMFHBMDPN 23-0022,0023

Nech uĹž bol dĂ´vod akĂ˝koÄžvek, manĹželke vĹždy opakoval: „Ty sa v tom nevyznĂĄĹĄ!“ SkutoÄ?ne vyĹĄtudovala len päż tried zĂĄkladnej ĹĄkoly, nezaujĂ­mala sa o politiku, neÄ?Ă­tala noviny. Starala sa len o deti, dom, pranie, kuchyĹˆu, kurence na dvore a o prĂĄcu v tovĂĄrni na obuv. KeÄ? sa v rodine zaÄ?ala nejakĂĄ debata, manĹžel z princĂ­pu odmietal akĂ˝koÄžvek rozumnĂ˝ dialĂłg a plnĂ˝ predsudkov uzavrel: „Ty sa v tom nevyznĂĄĹĄ!“ KeÄ? sa manĹželka snaĹžila zapojiĹĽ ho do rieĹĄenia nejakej vĂĄĹžnej zĂĄleĹžitosti, aby posĂşdil vhodnosĹĽ nejakej kĂşpy alebo vĂ˝ber miesta dovolenky, alebo ĹĄtudijnĂŠ vĂ˝sledky detĂ­, alebo rodinnĂ˝ rozpoÄ?et‌ mal pre Ĺˆu vĹždy tĂş istĂş odpoveÄ? – jednoznaÄ?nĂş, suchĂş, deďŹ nitĂ­vnu: „Ty sa v tom nevyznĂĄĹĄ!“ KeÄ? raz veÄ?er televĂ­zia vysielala zĂĄpas nĂĄrodnĂŠho tĂ­mu, zrazu vypadol elektrickĂ˝ prĂşd. ManĹžel zaÄ?al hundraĹĽ a so zvyÄ?ajnou domýťĞavou istotou sa pobral do tmavej pivnice, aby skontroloval a vymenil poistky. „ZapĂĄÄž si svieÄ?ku,“ radila mu manĹželka. Ako obyÄ?ajne jej odvrkol: „Ty sa v tom nevyznĂĄĹĄ! ZvlĂĄdnem to aj poslepiaÄ?ky!“ V ten veÄ?er vĹĄak nieÄ?o zjavne nezafungovalo, pretoĹže chudĂĄk muĹž sa poĹĄmykol na schode, zareval ako divĂ˝ tur, strepal sa na dno pivnice a skonÄ?il celĂ˝ zakrvavenĂ˝ a dolĂĄmanĂ˝. Bolo to s nĂ­m vĂĄĹžne, ale lekĂĄrom v nemocnici sa po dlhĂ˝ch dĹˆoch intenzĂ­vnej starostlivosti podarilo zachrĂĄniĹĽ tomu ĂşboĹžiakovi Ĺživot. KeÄ? sa napokon neborĂĄk po ĹĄtyroch dĹˆoch znovu prebral, uvidel pri svojej posteli manĹželku. So zaslzenĂ˝mi oÄ?ami sa k nemu ustarostene sklĂĄĹˆala plnĂĄ lĂĄsky. ĂšbohĂĄ Ĺžena ho neopustila ani na chvĂ­Äžu – vo dne, v noci, vĹždy nablĂ­zku, pozornĂĄ a pohrúŞenĂĄ do modlitby. Po dvoch týŞdĹˆoch v nemocnici sa muĹžovi koneÄ?ne podarilo zaĹĄepkaĹĽ prvĂŠ slovĂĄ. V oÄ?iach sa mu zablysli dve velikĂĄnske slzy a zahanbene zaĹĄepkal: „Som ja ale somĂĄr. Nikdy by som neveril, Ĺže ma tak ĞúbiĹĄ!“ A ona so svojĂ­m zvyÄ?ajnĂ˝m Ăşsmevom, lĂĄskavĂ˝m a ĹžiarivĂ˝m, mu polohlasne zaĹĄepkala do ucha: „Ty sa v tom nevyznĂĄĹĄ!“ PrĂ­behy pre poteĹĄenie duĹĄe nĂĄjdete v knĂ­hkupectve www.donbosco.sk

59-042

MANŽEL

a rodiÄ?ov detĂ­ navĹĄtevujĂşcich danĂş ĹĄkolu ° informĂĄcie z web strĂĄnky ĹĄkoly – ak sĂş k dispozĂ­cii a ĹĄkola mĂĄ zĂĄujem o informovanosĹĽ rodiÄ?ov a zĂĄujemcov o vzdelĂĄvanie (samohodnotiaca sprĂĄva za minulĂ˝ ĹĄkolskĂ˝ rok, koncepcia rozvoja ĹĄkoly, zameranie ĹĄkoly, ĂşspeĹĄnosĹĽ jej absolventov pri prijĂ­macĂ­ch konaniach na strednĂŠ ĹĄkoly a v rĂ´znych testovaniach, vĂ˝sledky z vykonanĂ˝ch komplexnĂ˝ch inĹĄpekciĂ­, zapojenosĹĽ do rĂ´znych projektov, materiĂĄlna vybavenosĹĽ ĹĄkoly, priestorovĂŠ podmienky, ponuka zĂĄujmovĂ˝ch Ăştvarov, akcie ĹĄkoly a pod.) ° nĂĄvĹĄteva ĹĄkoly pri dni otvorenĂ˝ch dverĂ­ Mgr. Dana


polovice. Naneste na tvár a krk a po tridsiatich minútach pôsobenia starostlivo zmyte teplou vodou. Vďaka účinným Sezóna plesov a zábav je v plnom prúde. Žena chce na takejto uda- látkam pomarančov zásobuje táto maska pleť vitamínmi a losti vyžarovať krásu a pohodu. Základom je mať úsmev na tvári, minerálmi a osviežuje. úsmev v očiach a rozžiarenú pleť. No nie každá má čas a prostried- Kávovo-vajcová - Potrebujete k tomu len žĺtok a kvalitnú ky na návštevu kozmetického salónu. Prírodnú kozmetiku si môže- tureckú kávu. Suroviny zmiešate nanesiete na tvár. Jemne te pripraviť doma zo surovín, ktoré máte po ruke alebo ich nájdete zrnka kávy v masírujete do kože a nechať 15 min. pôsobiť. Pleť je jemná a svieža. v najbližšom obchode či lekárni. Príprava nie je vôbec zložitá. Medovo-avokádová - Zrelé avokádo zbavíme šupy, dužinu rozTypy pre unavenú pleť: Pomarančová bomba - Zmiešajte 4 polievkové lyžice tvarohu tlačíme vidličkou a primiešame lyžičku medu, 1 lyžičku bieleho joso šťavou z polovice pomaranča a pridajte dužinu z druhej gurtu, 1 lyžičku čerstvej citrónovej šťavy (ak máte citlivú pleť citrón

Gazdinka radí

Masky na pleť

vynechajte). Maska výrazne zregeneruje unavenú a zrelú pleť. Mrkvová regenerácia - Nastrúhanú mrkvu zmiešame v pomere 1:1 s bielym jogurtom. A aplikujem na tvár. Účinnú regeneráciu poskytne pleti maska z nastrúhanej mrkvy. Zemiaky na mastnú pleť - Mastnejšiu pleť skúste ošetriť maskou zo zemiakovej šťavy, do ktorej namočíte vatové tampóny. Zemiaková maska má sťahujúce a čistiace účinky. Pri používaní „prírodnej kozmetiky“ dbajte na to aby bola vždy čerstvá, dodržiavajte doporučenú dobu pôsobenia a nanášajte iba na dobre očistenú tvár, krk a dekolt. gazdinka Evka

Vtip: Rozprávajú sa dve ženy. Prvá hovorí: Ideme nakupovať, muž mi dal kreditku. Druhá sa pýta: A pin dal? Prvá odpovedá: Nie, nepindal. Čínske príslovie: „Ak poznáš tvár človeka, neznamená to, že poznáš jeho srdce.“

7

PRÁCA KULTÚRA A RÔZNE VECI

myslím si

Igor Matovič

Žaby v hrnci

Autosalón v Ženeve

74 €

4 – dňový autobusový zájazd pre 1 osobu vrátane ubytovania v hoteli s raňajkami, prehliadky mesta Ženeva so sprievodcom a návštevy svetoznámeho autosalónu. Termíny zájazdu: 06.03. - 09.03. 2014 a 13.03. – 16.03. 2014

Svätorečenie v Ríme 4-dňový zájazd Teraz len za

219 €

139€

37%

111 €

na pôvodná ce

79,90 €

40%

Prehliadka mesta Verona a Benátky počas svetoznámeho karnevalu - 1 x ubytovanie + raňajky (1 osoba) - doprava autobusom - sprievodca

189 €

129 €

Všetci za Brusel, my za vás -48% Podpora rozlíšenia 1080P, 720P, 480P - SOS and G-sensor - detekcia pohybu - vstavaný mikrofón/reproduktor - infrared pre nočné videnie

nová cena

Zájazd do Amsterdamu a výstava kvetov Teraz len za

™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

Full HD kamera do auta

4-dňový zájazd na karneval v Benátkach 185 €

PONÚKAME:

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%-'-.*(.

Autobusový zájazd do Ríma spojený so Svätorečením Jána Pavla II. a Jána XXIII. - 1 x ubytovanie + raňajky Termín zájazdu: 25. 4. - 28. 4. 2014

Teraz len za

Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

58%

32%

- doprava klimatizovaným autobusom - 1 x hotelové ubytovanie - 1x raňajky - návšteva výstavy kvetov v Laidene Termín zájazdu: 10. 04. -13. 04. 2014

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

41,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Otáčavé opierky na kliky na pôvodná ce

17,50 €

Všimli ste si ako upadá poľnohospodárstvo? Ako sa na Slovensku chová stále menej ošípaných a dováža stále viac obchocukru? Viete, že v  slovenských obcho doch je najmenej domácich potravín? Myslíte si, že to žiadje náhoda? To v  žiad nom prípade. Je to priamy následok podnespravodlivých pod mienok v  európskom poľnohospodárstve. Je to aj priamy následok vyjednáslabého vyjedná vania zástupcov našej krajiny v Bruseli.

Hneď, ako prišiel nejaký diktát z Bruselu, všetky vlády sklopili uši a servilne plnili príkazy. Drvivá väčšina politikov si ani len nedokáže predstaviť povedať bruselskému úradníkovi NIE. Strana Sloboda a  Solidarita (SaS) je za zotrvanie Slovenska v  Európskej únii. Nebojíme sa však povedať náš názor a  odmietame kroky, ktoré Slovensku škodia. Len vďaka tlaku SaS odmietlo Slovensko ako jediná krajina prvú „pôžičku“ Grécku. Strana SaS navyše nemá žiadne korupčné kauzy a neotáča v zásadných veciach. Práve preto je v  eurovoľbách dňa 24. mája SaS tá správna voľba. Lebo všetci za Brusel, my za vás. Richard Sulík Predseda strany SaS

-49% S týmito profesionálnymi opierkami na kliky Push Up Pro získate stabilnú podporu. Vďaka opierkam si pri cvičení rozložíte hmotnosť rovnomerne v určitej polohe tela.

www.Eurovolby2014.sk

nová cena

8,99 €

Tovar si môžete zakúpiť SAS_inzerat_02.indd na www.megazlava.sk

1

Všetci za Brusel, my za vás!

03-0005

215 €

HĽADÁME VODIČOV MKD

02-0004

Teraz len za

Poznáte príklad o žabe v hrnci? Dáte žabu do hrnca, napustíte studenú vodu a zapnete horáčik. Žabka si pláva, spokojne sa kúpe … až zrazu jej zbelejú oči a akosi stuhne. Bielkoviny zmenili štruktúru a žabka sa uvarila. Všetko prirodzené, len tá žaba až do poslednej chvíle akosi nechápala a netušila, čo ju čaká. Presne tak isto mi pripadá hra našich politikov s ľuďmi. Ľudia im vyštrgali a vymrzli slobodu, oni sa obratne chytili moci, kamarátom za bageteľ rozdali fabriky otcov, iným miliardy z našich bánk bez akýchkoľvek záruk. Z kamarátov sa medzičasom stali ctihodní veľkopodnikatelia a ľuďom obesili na krk dlh 43 miliárd eur, ktorý budú raz musieť splatiť ich deti a vnúčatá (to je suma, ktorú Slovensko vyzbiera na dani z príjmu všetkých zamestnancov za cca 30 rokov). A podobnosť so žabkou? Jednoduchá. Politikom sa priebežne darí udržiavať v ľuďoch dojem, ako im na nich záleží. V naivnej viere si ani len neuvedomujú, že absolútnej väčšine našich politikov ide len o nich samých. Je im úplne ukradnuté, že 200 tisíc prevažne mladých ľudí muselo zo Slovenska odísť za prácou do sveta. Je im úplne jedno, že 400 tisíc ďalších ľudí nemá prácu. Hlavne, že oni rátajú svoje judášske dukáty za zradu tých, ktorí ich volili. Môžme si naivne myslieť, že keď prídu k moci „tí naši“, bude lepšie. Nebude, len jedni kamaráti vystriedajú druhých. Možno bude menší lup, ale lúpiť sa nemá, ani veľa ani málo. Čím ďalej si viac uvedomujem, že Slovensko je odkázané November dokončiť. Ľudia ešte jeden raz potrebujú nabrať silu a postaviť politikov do pozoru. Lebo inak ani nebudeme vedieť, ako tu zostaneme sami. Bez emigrovaných detí a bez politikov ukrytých v daňových rajoch. Igor

1/21/14 5:10 PM Matovič


veriaci cez pravideľné duchovné okienko. Hore hlavu profesora Košturiaka, či zážitky profesora Krčméryho - hĺbavé a Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito novinami urobili? hodnotné slová, múdrych a vzácnych ľudí. Všetka naša snaha však bude márna, ak kolportér, ktorý Veríme, že áno a na zmenu upozorníte aj iných ľudí. Pridali sme kopu zaujímavých informácií, ktoré môžete dostane zaplatené za to, aby vám naše/vaše noviny dal do využiť. Bezplatný právny servis, rady lekára, rôznych od- schránky, tak neurobí. Bohužiaľ, stáva sa to a často. Veľmi borníkov, či názory známych ľudí. Všetko sú to informácie, nás to mrzí, lebo takto vychádza navnivoč úsilie všetkých ľudí, ktorí sa na tvorbe našich novín podieľajú a vy prichádzate o ktoré v týchto novinách dlhodobo chýbali. Snažili sme sa noviny urobiť tak, aby si v nich našiel svoje možnosť opäť v nich zalistovať. Preto vás chceme poprosiť o okienko viac-menej každý čitateľ. Aj deti, cez poučné príbehy malú-veľkú pomoc. Akú? V podstate je to jednoduché. Bruna Ferrera, ktoré určite zaujmú aj nás dospelákov, ale aj Ak viete o mieste, kde sa tieto noviny nedostávajú každý

Pomôžme si navzájom

tiráž

regionálnych novín

Žiarsko - Štiavnicko - Žarnovicko Nám. Matice Slovenskej 17, Žiar nad Hronom tel/fax: 045 / 672 26 16-7, 673 33 04 e-mail: ziarsko@regionpress.sk Redakcia:

Inzercia:

Jana Žabenská 0907 877 860 Adriana Jančová 0905 915 034

Vydáva: regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 917 01 Trnava, IČO: 36252417 registrované MK SR EV 3676/09 Náklad: 26.500 výtlačkov (18. ročník) týždenne do domácností a firiem okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

83.229 86.771 25.000 30.000 26.750 15.000 30.000 25.500 50.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravecko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NA+TS Považsko=PB+PU Prievidzsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko=RV+RS+RA Humensko+VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

víkend priamo do schránok, dajte nám, prosíme, vedieť do redakcie (kontakt je uverejnený na zadnej stránke). Pomôžete mnohým ľuďom, verte. Pomôžete klientom, ktorí si platia inzerciu a tým vlastne platia aj všetky tieto nové informácie, o ktoré sme vaše noviny obohatili. Pomôžete ľuďom, ktorí si radi prečítajú niečo užitočné, či zaujímavé. V neposlednom rade veľmi pomôžete aj nám, ktorí sa na príprave týchto novín podielame. ... a keď chcete pomôcť ešte viac, existuje aj iná forma pomoci - povedzte vašim známym, že tieto noviny máte radi a radi by ste videli v nich aj ich reklamu, lebo bez nej nedokážeme dobré noviny robiť. ďakujeme, redakcia

Žiarsko 14 04  

Žiarsko 14 04

Advertisement