Page 1

č. 45 /9. NOVEMBER 2018 / 22. ROČNÍK

ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 38 000 domácností a firiem

Srdečný pozdrav, vážení naši čitatelia, nie, nemýlite sa, toto sú vaše noviny, ktoré ste roky od nás dostávali. Iba sú vynovené. Aj noviny treba totiž občas vynoviť. Snažili sme sa v tejto zmene zohľadniť mnohé vaše pripomienky, ktoré sme poctivo zaznamenávali a zamýšľali sa nad nimi.

Tí z vás, ktorí nemajú až tak dokonalý zrak, si možno všimnú, že sme mierne zväčšili písmo. Možno sa tak k vám dostane menej textu, ale predsavzali sme si, že budeme naozaj v dobrej viere vyberať a zaraďovať pre vás také informácie, ktoré vás nielen zaujmú, ale vám aj poradia či prípadne čo-to pripomenú. Informácie z konkrétnych regiónov, v ktorých žijete, budú vám bližšie, adresnejšie a aktuálnejšie, lebo ich budú pripravovať naši kolegovia z regionálnych redakcií, znalí presne tých problémov – ale aj radostí a úspechov, ktorými žije práve váš región. Najčítanejšie rubriky zachovávame, od tých najstarších až po nie až tak dávno zaradené „Zdravie“. Pridáme však čosi navyše, čo považujeme za pridanú hodnotu pre vás. Pri pozornom listovaní v našom týždenníku na to rýchlo prídete, čo sme mali na mysli.

Súčasne sme rozhodnutí zvýšiť počet strán týždenníka. Naďalej ho však budete dostávať zadarmo, na tom sa nemení určite nič a mali by ste ho dostávať v tých dňoch, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí. Súčasné zmeny však neznamenajú, že odteraz bude náš i váš týždenník zas roky vyzerať rovnako. Priebežné obsahové i vizuálne zmeny nevylučujeme ani v ďalších mesiacoch. Určite ste si už dávnejšie, vážení čitatelia, všimli, že vydavateľstvo REGIONPRESS, s.r.o. vo výbere tém, ktoré vám ponúka, dáva oveľa väčší priestor charite, dobročinnosti, nezištnosti a šíreniu podnetných slov, ako iné tituly na trhu. V tomto našom trende budeme pokračovať. Radi budeme informovať o aktivitách a podujatiach, ktoré sa z najrôznejších príčin nemajú šancu dostať do takzvaných veľkých médií. Aj to je náš trvalý zámer. Svet totiž nie je iba zlý. A vy to viete asi najlepšie. Nech sa vám dobre číta!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor PREDÁM PŠENICU JAČMEŇ OVOS

VOLAJTE:

0904 481 220

131180491

BEZKONKURENČNÁ CENA! Doprava v cene! T: 0908 13 11 99

59-0412 59-332

KÚPIM HOVÄDZIE KOŽE

Daňové kontroly Register partnerov verejného sektora Vysielanie zamestnancov (Nemecko/Rakúsko) Hotové firmy/zakladanie firiem Právna ochrana majetku Osobné údaje (GDPR) BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín

OR18-45 strana M-1


2 SPOMÍNAME / SLUŽBY, BÝVANIE ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 38 000 domácností a firiem

Redakcia:

Trojičné námestie 191 TVRDOŠÍN oravsko@regionpress.sk spravodajstvodk@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg.MKSREV36736/09

INZERCIA Marta Kontrová 0907 727 203 Bc. Anna Lukáčiková 0908 792 859 Distribúcia: Ján Lajmon 0905 400 035 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (38 600 domácností) Každý týždeň: Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Tvrdošín, Čimhová, Liesek, Brezovica, Zábiedovo, Ústie nad priehradou, Štefanov, Nižná n/ Oravou, Zemianska Dedina, Podbiel, Ťapešovo, Vavrečka, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruštín, Krivá, O.Podzámok, D. a H.Lehota, Dlhá n/ Oravou, Sedliacka Dubová, Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osádka, Veličná, Vaňovka, Medzibrodie, Chlebnice, Malatiná, Párnica, Žaškov, O.Poruba a Istebné + v párnom týždni navyše: O.Biely Potok, Habovka, Zuberec, Klin, Bobrov, Zubrohlava, Sihelné, Rabčice, Rabča, O.Polhora, Pucov, Pribiš, Pokryváč + v nepárnom týždni navyše: Beňadovo, Mutné, O.Veselé, O. Lesná, Zákamenné, Lomná, Novoť, Vitanová, Oravská Jasenica, Breza, Krušetnica, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá a Kraľovany

Deň boja za slobodu a demokraciu Nezdá sa, ale prichádza. Bez boja a vzhľadom na verejnú mienku čoraz viac aj bez demokracie. Vraj ho slávime od roku 2001. Nuž, nejak sme si to asi nevšimli. Je tu totiž čoraz nástojčivejšia otázka či je čo sláviť, alebo si aspoň pripomínať. V tej menšej časti obyvateľstva, ktorá si ešte pamätá, o čo v Novembri 1989 na Slovensku išlo. Lebo, ukazuje sa, mnohým vyhovuje, že práve na to sa zabúda. Tak poďme spomínať. Na Slovensku sa od roku 2001 pripomína 17. november aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Dátum 17. november sa spájal s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na celom svete. Medzinárodný deň študentstva vyhlásil v Londýne Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939. Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Udiali sa v predvečer Me-

dzinárodného dňa študentstva. V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov, ktorí demonštrovali za základné ľudské práva. Udalosti nadobudli väčší rozmach. Rok 1989 priniesol národom v Československu slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery. Federálne zhromaždenie ČSFR schválilo 9. mája 1990 zákon č. 167/90 Zb. z., na základe ktorého sa 17. november - Deň boja študentov za slobodu a demokraciu - stal pamätným dňom ČSFR. Národná rada SR na svojom zasadnutí 20. októbra 1993 prijala nový zákon a 17. november - Deň boja proti totalite - vyhlásila za pamätný deň SR. Poslanci NR SR napokon 25. októbra 2001 rozhodli schválením príslušného zákona, že 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu - bude štátnym sviatkom SR. V Českej republike je 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, štátnym sviatkom od roku 2000. Je iba symptomatické, že kým v súčasnosti je v susednej Českej republike 17. november štátnym sviatkom, u nás sa mu „šlo“ iba postavenie pamätného dňa. Niečo podobné sme zažívali počas nedávneho stého výročia vzniku Československej republiky. Asi nejde iba o náhodu.

» red

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 25.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

OR18-45 strana M-2


3 ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Inzerát, ktorý predáva

0907 727 203

OR18-45 strana M-3


4 NEVIDIACI / BÝVANIE Občianska riadková inzercia 01 AUTO-MOTO / predaj 02 AUTO-MOTO / iné

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenájom 05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj

07 REALITY / iné

08 STAVBA

Slepota nie je nákazlivá Vplyv celoslovenských i regionálnych kampaní o ľuďoch so zrakovým postihnutím a ich živote pociťuje na sebe každý z nás. Už sa nám pomaly dostáva pod kožu, že nevidiaci je človek ako my. Má dobré aj zlé vlastnosti, prednosti, ale aj nedostatky. Akurát nevidí. Ak sa ale stále okúňate, prosím, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa nevidiacich vám ponúkame niekoľko rád, ako sa zbaviť počiatočnej neistoty. Komunikácia s ľuďmi so zrakovým postihnutím sa svojou podstatou neodlišuje od tej, na ktorú ste zvyknutí – aj nevidiaci vám bežne povie „dovidenia“, „som rád, že sa vidíme“, „pozeral som film“, „ukáž mi to“. Samozrejme, má na mysli prostý fakt, že sa s niekým stretol, oboznámil sa s niečím nie zrakom, ale prostredníctvom ostatných zmyslov. Bez zábran môžete povedať: „Chcete si to pozrieť?“, pričom mu predmet podáte do ruky. Aj metafory ako „slepé uličky“ či „slepá dôvera“ sú dovolené. Koniec koncov, aj nevidiaci sa môže slepo zaľúbiť. Chcete s človekom so zrakovým postihnutím nadviazať rozhovor, alebo mu ponúknuť na ulici pomoc? Oslovte ho, aby si bol načistom, že vaše slová patrili jemu. Ak je to niekto, s kým ste už merali cestu, alebo sa poznáte z videnia, pokojne sa mu predstavte. Hoci aj po niekoľký raz. Hluk z okolia (rušná premávka, rekonštrukčné práce, šumenie lístia, dážď a pod.) mu môžu sťažiť identifikáciu vášho hlasu. Môžete sa ho zľahka dotknúť, príp. mu

podať ruku – slepota nie je nákazlivá. Pri rozhovore majte tvár otočenú k spoločníkovi – bez ohľadu na to, či vidí, alebo nie. Nevidiaci s vami, pochopiteľne, očný kontakt nenadviaže, určite sa ale bude snažiť obrátiť sa smerom k vám. A jedna naozaj nad zlato: vždy mu oznámte svoj príchod aj odchod. Predídete tomu, že sa bude rozprávať s prázdnou stoličkou, či, naopak, mlčať pri obsadenej. Zo sprevádzania takisto netreba mať strach. Nevidiaci vám bude vedieť presne povedať, kam má namierené a čo by mu z vašej strany najviac osožilo – popis trasy, prevedenie cez priechod pre chodcov, odprevadenie na kúsku trasy, napríklad ak sú na chodníku nečakané prekážky vo forme výkopov, zaparkované autá a podobne. Ale pozor! Žiadne tlačenie pred sebou, ťahanie za bielu palicu, či pokyny vykrikované cez ulicu sa nehrajú. Ani popis trasy typu „tu“, „tam“ alebo „za tým zeleným domom“, navyše sprevádzané divokou gestikuláciou, nie je najšťastnejšia voľba. Nevidiacemu nič nepovedia. Formulujte to konkrétnejšie – na konci ulice, po 500 metroch, vľavo od vás.

» Mgr. Dušana Blašková

09 DOMÁCNOSŤ 10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT 12 DEŤOM 13 RôZNE / predaj 14 RôZNE / iné

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

OR18-45 strana M-4


Téma týždňa

5 EDITORIÁL / SLUŽBY

HRUBÁ STAVBA STAVEBNÉ MATERIÁLY A ČINNOSTI

Hospodárite s vodou? Oplatí sa teda investovať do takzvaných vstupných zariadení, ktoré vodu na prívode do domáceho rozvodu nielen dôkladne filtrujú, ale upravujú aj jej tvrdosť či vápenatosť. Hlavnou funkciou vodovodných batérii je samozrejme kontrola intenzity prietoku vody a jej teploty bez ohľadu na to, či ide o kuchynské drezové batérie, kúpeľné batérie na umývadlách alebo v sprche. Moderné vodovodné batérie majú aj prídavnú funkciu – dizajn. Značkové kuchynské batérie už nie sú len statickými vývodmi vody, ale sú plné prídavných funkcii ako je otočenie o 360 stupňov, výsuvná hadica na uľahčenie umývania objemných hrncov a nádob, ba majú dokonca bezdotykové ovládanie. Šetriť sa dá aj na funkčných a spoľahlivo pracujúcich zariadeniach. Ale musíte dlhšie čakať na teplú vodu alebo, naopak, na studenú, pri každom otočení kohútika zbytočne unikne osem až dvanásť litrov. Ak tento problém nevyriešite, využite vodu inak, napríklad na polievanie kvetov. Ak vodu práve nepoužívate, jednoducho ju zastavte, napríklad pri umývaní zubov či počas mydlenia pod sprchou. Za minútu zbytočného vypúšťania vody vyplytváte aj vyše 8 litrov. Rozdiel medzi napustenou vaňou a krátkou sprchou je viac ako 50 litrov.

» red

46-0192

Opäť dobrý deň i týždeň, milí čitatelia. Tiež patríte medzi tých, ktorí sú presvedčení, že cez pákové batérie voda jednoducho nemôže unikať? Tak sa mýlite. Môže a dosť vo veľkých objemoch. Ak nemáme v poriadku naše domáce sanitárne zariadenia, medzi ktoré patrí napríklad bidet, pisoár, splachovacie wc, umývadlo, vaňa či sprchovací kút a prirátame k nim aj batériu nad kuchynským drezom, strata vody môže byť denne aj v objeme sto litrov na priemernú domácnosť. Nielen, že ide o ekologický hazard so vzácnou tekutinou, ale ide aj o domáci rozpočet. A hneď dvojnásobne. Tých sto litrov denne navyše platíte vodárňam a ak si dávate vyvážať žumpu, tak ich platíte aj v častejšom odvoze obsahu tejto zbernej nádrže. Úplne základným krokom by preto malo byť preveriť si, ako sme ošetrili prívod vody na vstupe do nášho domáceho systému. Akékoľvek drobné nečistoty v prívodnom potrubí – hoci aj malé šupinky hrdze zo starého rozvodu – dokážu totiž takmer znefunkčniť aj tie najmodernejšie pákové batérie. Tak isto stupeň tvrdosti vody rozhoduje o tom, do akej miery prestávajú byť hladké trecie plochy kartuší. A – samozrejme aj obsah vápnika vo vode. Vodný kameň je nepriateľ číslo jeden všetkých zariadení, fungujúcich na báze prietoku a ohrevu vody.

OR18-45 strana M-5


6 ZDRAVIE / SLUŽBY, BÝVANIE Občianska riadková inzercia 15 HĽADÁM PRÁCU 16 ZOZNAMKA

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera OR medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP OR 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, OR zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Mäso, hydina a hydinové výrobky v racionálnej strave človeka I. Mäso je biologicky veľmi cenná potravina hlavne pre svoj obsah, bielkovín, železa, zinku, vitamínov. Okolo konzumácie sa vytvorilo veľa mýtov, týkajúcich sa správnosti konzumácie mäsa, jeho druhov a množstva. Tak poďme rozpliesť túto sledovanú problematiku. Nutričné priaznivé aspekty konzumácie mäsa Mäso je pre väčšinu ľudí obľúbenou a prirodzenou zložkou potravy. Mäso je pre človeka zdrojom bielkovín. Nazývajú sa aj kvalitné alebo plnohodnotné, lebo obsahujú nevyhnutné - esenciálne aminokyseliny. Okrem bielkovín obsahuje aj tuk, vodu, minerálne a stopové prvky, niektoré vitamíny. Sacharidov obsahuje málo. Mäsové výrobky sú najdôležitejším zdrojom železa. Človek získava zo živočíšnych zdrojov dve tretiny železa a z rastlinných jednu tretinu. Bielkoviny prijaté v mäse, náš organizmus rozkladná na jednoduchšie zložky - aminokyseliny, ktoré sú základným stavebným kameňom bielkovín. Ľudské telo potrebuje na svoj rast a správne fungovanie 20 rôznych druhov aminokyselín. Dve tretiny z nich si dokáže vytvoriť, ale 8 je esenciálnych, tie si vytvoriť nedokáže a je odkázené na ich príjem potravou. Hlavne mäso, ale aj strukoviny a zemiaky, pokrývajú ich potrebu.

Bielkoviny z potravy si ľudské telo rozloží na aminokyseliny a z nich si, ako zo skladačky, znovu poskladá bielkoviny, ktoré sú už vlastné človeku. Sú potrebné na tvorbu svalov, hormónov, tvorbu krviniek, spojivového tkaniva, šliach, kože, nechtov, vlasov, správne fungovanie enzýmov. Proste sú potrebné všade. Ich nedostatok môže vyústiť až do vážnych a niekedy život ohrozujúcich zdravotných stavov. Podiel bielkovín v mäse určuje jeho biologickú kvalitu. Tuk predstavuje koncentrovaný zdroj energie. Z vitamínov sú najdôležitejšie zo skuminy B - najmä B1, B6, B12. Mäso navyše spôsobuje dlhodobý pocit nasýtenia.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Inzercia

0908 792 859

OR18-45 strana M-6


7 BÝVANIE

OR18-45 strana M-7


8 HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE

Poslanci a starostovia Majú nás zastupovať a slúžiť nám. Niektorých si aj platíme. A čo dostávame? Dvíhajú ruky ako roboti. Medzi ľudí prídu pred voľbami. Na plagátoch nám vysvetľujú akú sú šikovní a ako dobre robia svoju prácu. Škoda, že sme si to nevšimli. Keď treba pristaviť kontajner na odpad, tak je problém, ale obecný časopis (starostova bezplatná reklama) hlása, akú techniku nakúpili a čo všetko sa buduje. Istý starosta má kamaráta, ktorý robí dopravné značenia. Dedina je vyznačená tak, že sa v nej môže jazdiť formula jedna. Poznám podnikateľov, ktorí zamestnávajú tisíce ľudí a kňazov, ktorí pomáhajú stovkám núdznym. Nepotrebujú o sebe lepiť plagáty a písať akí sú úžasní. „Nezávislý“ chlapec, kandiduje na primátora a chce vybudovať silné mesto na Strednom Slovensku. Z pozadia ho riadi a financuje oligarcha, ktorý sa na meste už roky priživuje. Zdá sa mi, že sú tri skupiny ľudí, ktorí kandidujú vo voľbách - v jednej skupine sú takí, ktorí sa nevedia uplatniť, v druhej sú tí, čo tam idú robiť obchod pre seba ale-

bo svojich sponzorov a v tretej skupine sú tí, ktorí slúžia občanom. Tretia skupina je v menšine. Vždy som si myslel, že by nás malo zastupovať viac žien - majú viac empatie, schopnosti spájať a bývajú aj menej náchylné na vystatovanie sa a korupciu ako chlapi. Aj tento názor som si musel poopraviť, keď v médiách rozoberali akési roškovo - troškové grófky. Všimol som si, že do politiky idú aj normálni ľudia. Niektorí sa zmenia - skorumpujú ich, alebo akosi osprostejú. Rozšírte skupinu číslo tri! Čo sa s tým dá robiť? Napadá ma jediné. Vy, slušní ľudia, máte skúsenosti a chcete slúžiť, prihláste sa, kandidujte! V našich obciach žije veľa šikovných ľudí, len sa potrebujeme viac spájať, budovať medzi sebou dôveru. Viem si predstaviť, že založíme spolky, v ktorých budeme premieňať odpad na energiu, budovať športové a rekreačné areály, lokálne farmy a predajné siete. Veď takto fungovali už naši starí rodičia a gazdovské spolky zakladali Jurkovič, Lichard alebo Ferienčik.

» red

OR18-45 strana M-8


9 BÝVANIE

OR18-45 strana M-9


10 RADÍME / SLUŽBY, BÝVANIE

Pozor pri prihlasovaní sa k účtu Myslíme, samozrejme, v súčasnej pretechnizovanej dobe informačných technológií účet bankový. Takzvaný phishing je typickým príkladom toho, ako sa tretie strany snažia podvodne získať od klienta citlivé údaje. Klientom preto bankári zdôrazňujú, aby nereagovali na podozrivé e-maily alebo SMS správy od neznámych adresátov, ktorí sa snažia vystupovať v mene banky. V žiadnom prípade by nemali otvárať prílohy takýchto správ, ani by nemali klikať na priložené linky. „Banka od nich nikdy nepožaduje zaslanie ich osobných údajov, hesla alebo PIN kódu emailom alebo SMS. Ak klient obdrží takúto správu, mal by na to čo najskôr upozorniť svoju banku. Webová stránka internetbankingu musí byť zabezpečená bezpečnostným protokolom. Názov internetovej stránky sa musí začínať https:// a v pravom rohu stavového riadku by mala byť viditeľná ikona bezpečnostného zámku. Najmodernejšie internetové prehliadače vám

zvýraznia riadok zelenou farbou. Podvodné prihlasovacie stránky, cez ktoré sa útočníci pokúšajú získať prihlasovacie údaje klientov sú veľmi často odlišné od originálnej prihlasovacej stránky banky do aplikácie či internet bankingu,“ radí Anna Jamborová z ČSOB. Podľa Jána Adamovského zo Slovenskej sporiteľne čoraz väčší záujem o využívanie služieb internetového bankovníctva kladie aj dôraz na jeho bezpečnosť. V každej banke vynakladajú maximálne úsilie na poskytovanie pohodlného a bezpečného bankovania odkiaľkoľvek na svete z ľubovoľného zariadenia. Je však nevyhnutné, aby aj klienti boli obozretní. Je potrebné byť opatrný pri otváraní príloh alebo neznámych odkazov a e-maily od neznámych osôb vôbec neotvárať. Neinštalovať si aplikácie z neznámych zdrojov a neznáme rozšírenia do internetového prehliadača.

» red

OR18-45 strana M-10


11 SLUŽBY, BÝVANIE

CIA R E Z N I 727 203 0907

Plechové garáže od 279 € Koterce +421 902 191 560 pre psy www.robstal.pl

46-0192

pozinkovaná konštrukcia zdarma dodávka a montáž zdarma

45-0191

Garážové vráta

OR18-45 strana M-11


12 FINANCIE / ZDRAVIE, SLUŽBY

Financie pre základné školy navyše Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Rezort školstva výzvu vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Na tento zámer je vyčlenených 9,5 milióna eur. „Pre základné školy v menej rozvinutých regiónoch je určených deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutejšieho regiónu,“ oznámilo ministerstvo školstva. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. „V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ,“ vysvetlil rezort. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným

znevýhodnením. „Základným školám je tak umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa,“ vysvetlilo MŠVVaŠ. UNESCO definuje inkluzívne vzdelávanie ako flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Vďaka podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, inkluzívny prístup má predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so špecifickými potrebami a predchádzať ich dištancovaniu sa od vzdelania. Je to právo každého jednotlivca na prístup k vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality, založenom na morálnych hodnotách, pričom škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej skupine. Výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Problematika inkluzívneho vzdelávania je súčasťou reformnej agendy nadnárodných inštitúcií, ktoré majú značný záujem o implementáciu inkluzívnej politiky na medzinárodnej úrovni.

» red

VIZITKY

0908 792 859

ejšie Najčítan ne regionál noviny

OR18-45 strana M-12


13 BÝVANIE, ZDRAVIE + RELAX

OR18-45 strana M-13


14 ZAMESTNANIE

OR18-45 strana M-14


15 ZAMESTNANIE

CIA R E Z IN 7 203 0907

72

OR18-45 strana M-15


16 EDITORIÁL / SLUŽBY

SKVELÁ PONUKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

PRÍJMEME PRÍJM MEM

Mikulášsky pobyt v Oravskej horárni

)J:<ͱNGƠDͱNÁG:ÁHͱRƠ<BMÁNÁƳ+

���������

5 dní / 4 noci !!! 3.12. - 7.12.2018 iba za 132.- EUR/ 1 osoba

&>K:ƴGƞÁFR=: ������������������� .;QLͱN:GB>Á:Á=ͱHJ:N: AJ:=>GcÁ˓JFͱM

Cena zahŕňa: 4 x ubytovanie, 4 x bufetové raňajky, 4 x večera, tradičné vianočné folklórne vystúpenie, čaj o piatej Bonus: „hodnotný mikulášsky balíček„ „predvianočné nákupy v Jablonke už v cene pobytu„

27-0249

������������������

85_0814

)ͱ=FB>GD: ������������������������

e sa

Teším Rezervácie: na Vás!!! 0918 591 942 www.oravskahoraren.sk Oravský Podzámok č. 396

PONÚKA PRÁCU

�����������Strong Work �

����������������������������������������� ��������������������������:

������������������������������������

900 - 1500 €�����������������

������

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE ��������������������

������������������

85-0774

������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

OR18-45 strana M-16

85_0781

����������������������������������0950 212 742

34-0248

�������������������������������������������� ����������������������������������, ����������������


ORAVSKO

47-060

č. 45 / 9. NOVEMBER 2018 / 22. ROČNÍK

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 38 000 domácností a firiem

OR18-45 strana Z-1

68-01

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO


2 EDITORIÁL / POTRAVINY SLUŽBY SLOVENSKÉ / SLUŽBY, BÝVANIE DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 38 000 domácností a firiem

Redakcia:

Trojičné námestie 191 TVRDOŠÍN oravsko@regionpress.sk spravodajstvodk@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg.MKSREV36736/09

INZERCIA Marta Kontrová 0907 727 203 Bc. Anna Lukáčiková 0908 792 859 Distribúcia: Ján Lajmon 0905 400 035 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (38 600 domácností) Každý týždeň: Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Tvrdošín, Čimhová, Liesek, Brezovica, Zábiedovo, Ústie nad priehradou, Štefanov, Nižná n/ Oravou, Zemianska Dedina, Podbiel, Ťapešovo, Vavrečka, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruštín, Krivá, O.Podzámok, D. a H.Lehota, Dlhá n/ Oravou, Sedliacka Dubová, Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osádka, Veličná, Vaňovka, Medzibrodie, Chlebnice, Malatiná, Párnica, Žaškov, O.Poruba a Istebné + v párnom týždni navyše: O.Biely Potok, Habovka, Zuberec, Klin, Bobrov, Zubrohlava, Sihelné, Rabčice, Rabča, O.Polhora, Pucov, Pribiš, Pokryváč + v nepárnom týždni navyše: Beňadovo, Mutné, O.Veselé, O. Lesná, Zákamenné, Lomná, Novoť, Vitanová, Oravská Jasenica, Breza, Krušetnica, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá a Kraľovany

Pekári možno prerušia výrobu Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podporuje slovenských pekárov v ich úsilí o spravodlivejšie odbytové ceny pekárenských výrobkov. Aj preto súhlasí s avizovaným možným prerušením výroby počas nastávajúcich sviatkov. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na oznámenie zväzu pekárov, že pre nízke ceny svojich produktov zvažujú prerušiť dávky svojho tovaru počas vianočných sviatkov. Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je členom SPPK, informoval, že viaceré pekárne na Slovensku nie sú ďalej ochotné vyrábať pekárenské výrobky počas sviatkov. Nedohodli sa na úprave cien s niektorými zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré sa podľa nich snažia napriek stúpajúcim nákladom na výrobu chleba a pečiva odbytové ceny neodôvodnene znižovať. Podľa Holéciovej je nemysliteľné, aby boli nielen pekári, ale všetci dodávatelia potravín a poľnohospodárskych produktov do obchodných reťazcov obeťou v rámci obchodných vzťahov a rokovaní o spravodlivých cenách. SPPK tvrdí, že obchodné reťazce od svojho príchodu na slovenský trh už roky zneužívajú svoje dominantné postavenie a výraznú ekonomickú silu, používajú nekalé obchodné praktiky a uplatňujú vysoké marže na potraviny práve od slovenských výrobcov. Zároveň ich tlačia do nízkych odbytových cien.

„Práve pekárenský priemysel je roky príkladom toho, kam až môže zájsť neférovosť v rámci rokovaní o spravodlivých cenách za chlieb a pečivo, ktoré by zodpovedali oprávneným ekonomickým nákladom pekárov,“ podčiarkla Jana Holéciová. Pekári podľa SPPK potrebujú do zvýšených odbytových cien svojich výrobkov premietnuť najmä zvýšené ceny energií a stúpajúce mzdové náklady súvisiace s prácou cez víkendy alebo zvýšením minimálnej mzdy. „Avizované hromadné prerušenie výroby vo viacerých pekárňach vnímame ako prirodzený následok roky neriešených problémov v dodávateľskom potravinovom reťazci. Je na zvážení aj ďalších dodávateľov iných potravín, ako sa v blízkej budúcnosti vyrovnajú s tlakom na odbytové ceny svojich vlastných výrobkov a či sa neinšpirujú práve pekármi,“ dodala Holéciová. Na vysvetlenie – do cenotvorby na strane nákladov pekárov vstúpilo rozhodnutie o vyplácaní príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, v noci a počas sviatkov, zdraženie surovín na vstupe do výroby, ktoré sa pohybuje na úrovni priemerného zdraženia potravín u nás, teda asi štyri a pol percenta, nárast ceny pohonných látok. Čoskoro sa k nemu pridá zdraženie elektrickej energie, tepla a plynu. Pultové ceny sa však nemenia.

• Kuchárov

základná mzda od 700 € + pohyblivá zložka až 160 € + ďalšie príplatky

• Pomocných kuchárov

základná mzda od 550 € + pohyblivá zložka až 110 € + ďalšie príplatky

Kontakt: Viera Popelková

Tel.: +421 917 946 855

ejšie Najčítan ne regionál noviny

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Západné Slovensko 57.000 67.000 25.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

• Manažéra reštaurácie

základná mzda od 850 € + pohyblivá zložka až 180 € + ďalšie príplatky

» red

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Compass Group Slovakia s.r.o. PRÍJME na svoju prevádzku v Námestove

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

OR18-45 strana Z-2

52-0015-32

ORAVSKO


Název dealera s.r.o. | Adresa 45, MČsto | 777 777 777 | www.lorem.cz/sk

OR18-45 strana Z-3

75-152

3 EDITORIÁL / SLUŽBY


4 EDITORIÁL / SLUŽBY SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

V skratke

/Zuberec – Orava/ - Od 1. novembra 2018 platí v TANAP-e sezónna uzávera značkovaných chodníkov. V praxi to znamená, že turisti môžu ísť len po vysokohorské chaty okrem chaty pod Rysmi, ktorá je v zime uzatvorená. Informovala o tom Martina Petránová, koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú správcom turistických chodníkov na území Tatranského národného parku. Podľa verejnej vyhlášky sa obmedzenie skončí 14. júna 2019. /im, mj, mp, or/

www.antolakwylewki.pl

99-0049

/Dolný Kubín/ - Vo štvrtok 15. novembra 2018 o 16.30 hodine Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Žilinský samosprávny kraj a autor Marián Komáček pozývajú aj čitateľov Oravska na vernisáž výstav „Marián Komáček s Dürerom na cestách“ a „Miloš Alexander Bazovský“ k 120. výročiu narodenia a 50. výročiu úmrtia umelca z cyklu „Pohľady do zbierok Oravskej galérie“. Marián Komáček patrí k autorom, ktorí svoje umenie vyviedli z lona avantgardy a prispeli k zrodu nových výtvarných tendencií na Slovensku. V prípade výstavy pripravenej pre Oravskú galériu sa maliar sústredil na voľný cyklus obrazov - akrylových malieb a grafických listov (čierno - bielych, farebných litografií a kombinovaných techník na papieri), ktoré sa tematicky a obsahovo spájajú s dielom slávneho nemeckého maliara a grafika - Albrechta Dürera (1471 - 1528). Výstava v malej sieni je zameraná na zmapovanie umeleckej tvorby M. A. Bazovského, ktorá má v Oravskej galérii bohaté zastúpenie v podobe 64 zbierkových predmetov. V rokoch 1947-1949 dozrieval v Bazovskom veľký maliarsky záujem o Oravu, o „staré“ miesta v Leštinách, kde bol naposledy v 30. rokoch 20. storočia so Zolom Pa-

lugyayom. Často kreslí a maľuje tamojšie drevenice, kostolík, senníky a chodí maľovať aj do Malatinej, Osádky, Vyšného Kubína a Veličnej. Spomenuté obdobie je na výstave zachytené na fotografiách. Po prvý krát bude mať verejnosť možnosť tiež vidieť vystavenú posmrtnú masku a odliatok pravej ruky M. A. Bazovského, ktorú vyhotovil akad.soch. Jozef Fizel. / og, or/

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

0907 727 203

/Námestovo/ - Noc lampiónov sa konala 2. novembra 2018 v Námestove na Nábreží Oravskej priehrady. Účastníci si ňou uctili pamiatku obetí Oravskej priehrady. Minútu ticha a spoločnú modlitbu venovali všetkým zosnulým, ale najmä tým, ktorí zahynuli vo vodách Oravskej priehrady. Na ich počesť spoločne rozžiarili vodnú hladinu tisíckami plávajúcich lampiónov. Organizátorom podujatia bol Miroslav Škombár. /ocu, or/ 99-0048

/Dolný Kubín/ - V Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa v pondelok 12. novembra 2018 o 16.00 hodine uskutoční beseda so spisovateľkou Darinou Hamarovou a bude spojená s prezentáciou jej novej knihy „Posledná kniha“. /mk, or/

» red

V skratke /Dolný Kubín/ - Výstava Inšpirácie v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne predstavuje aktuálnu tvorbu oravských umelcov. Svoje práce predstavuje 27 výtvarníkov, medzi nimi napríklad Branislav Jánoš, Vlado Janiga, Eva Soukupová, Marta Kostrošová, Eva Dudziková, Anna Šimáková. Vstup na 22. ročník výstavy je bezplatný a návštevníkom okrem malieb a kresieb predstavuje aj šperky, práce z kovu a skla, maľby na skle i ukážky modrých obrazov z fotochemickej modrotlače. Výstavu s finančnou podporou mesta Dolný Kubín organizuje občianske združenie Inšpirácie v spolupráci zo ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne a potrvá do 7. decembra 2018. /im, ma, or/ /Žilina – Orava/ - Predkladať návrhy na udelenie Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť ponúka obyvateľom kraja Rada mládeže Žilinského kraja /RMŽK/. Informovala o tom riaditeľka Kancelárie projektového riadenia RMŽK Darina Čierniková. Ocenenie má zviditeľniť hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite. Ceny udelia v kategóriách Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a Top čin ľudskosti. Predkladateľom návrhu môže byť obec, mimovládna organizácia, škola a podobne, alebo aj minimálne traja členovia neformálnej skupiny. Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

OR18-45 strana Z-4

Nominácie môžu navrhovatelia podať do 30. novembra 2018 prostredníctvom formulára na internetovej adrese https:// lnk.sk/lmqF. Projekt sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré spravuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva vnútra SR. Odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii a ceny im udelia 13. decembra 2018. /im, mj, dč, or/ /Oravská Lesná/ - Tento rok obec Oravská Lesná získala finančný príspevok z ministerstva vnútra na zmodernizovanie hasičskej zbrojnice. Stavebné práce zahŕňali spevnenie základov a podkladu budovy, zabetónovanie podlahy, novú elektrinu a kúrenie, nové stropné konštrukcie a steny. Do garáže osadili novú bránu s pohonom a v budove pribudli aj nové vchodové dvere. Upravil vjazd, aby do budovy nezatekala dažďová voda a miestnosti zariadili nábytkom. Je tam nová kuchynka, zasadacia miestnosť i nové šatne. Rekonštrukciou budovy vznikli nové, kultúrnejšie a hlavne praktickejšie priestory pre dobrovoľných hasičov v obci. Stavebné práce boli hradené z rozpočtu obce a dotácie ministerstva vnútra. Vďaka úsiliu obce a vysokej odbornosti dobrovoľných hasičov v Oravskej Lesnej sa opäť zvýšila kvalita zásahu pri ochrane majetku a bezpečnosti občanov v obci. /ocu, or/

» red


5 EDITORIÁL / SLUŽBY ZAMESTNANIE,

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Veľká okružná 25, 010 01 Žilina Tel.: 041/562 15 28

Príďte k nám na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 22. novembra 2018 v čase od 11.00 do 15.00 h. Privítame Vás o 11.00 h. v aule školy, kde Vám predstavíme študijné odbory a v spoločnosti žiakov a učiteľov si pozriete priestory školy, grafické práce žiakov a ich projekty. Tešíme sa na Vás !

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV: 3650 M - staviteľstvo 3917 M 06 - technické a informatické služby - v stavebníctve 3692 M - geodézia, kartografia a kataster Žiaci na odbore staviteľstvo si po 1. ročníku majú možnosť vybrať skupinu voliteľných odborných predmetov so zameraním na: pozemné staviteľstvo dopravné staviteľstvo požiarnu ochranu rekonštrukcie a modernizácie budov stavebný a realitný manažment Podrobné informácie o škole, o študijných odboroch, o aktivitách školy v čase vyučovania , ale aj o mimoškolských aktivitách nájdete na www.spssza.sk, kde sa dozviete všetko, čo Vás zaujíma.

IMaGE – SPŠS Inovujeme Modernizujeme a Graficky Experimentujeme – Spoločne Plníme Študentské Sny

OR18-45 strana Z-5

68-122

HĽADÁTE ŠKOLU , ktorá sa nachádza v centre mesta s pohodlným peším prístupom na autobusovú, či železničnú stanicu , ktorá je kvalitnou odbornou školou s dlhoročnou tradíciou, moderným spôsobom vyučovania a moderným vybavením?

www.spssza.sk spssza@spssza.sk


6 EDITORIÁL / SLUŽBY SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

/Žilinský kraj – Orava/ - Rada seniorov, ktorú zriadil Žilinský samosprávny kraj, bude poradným orgánom predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej v oblasti práv a zvyšovania kvality života seniorov. Členov rady seniorov slávnostne menovali na krajskom stretnutí Jednoty dôchodcov na Slovensku. Tvoria ju zástupcovia všetkých regiónov kraja a koordinátor z odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. Kraj už vytvoril Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny, zakladá Centrá pre podporu rodiny v každom regióne, pripravil projekt Alzheimer centra a Rada seniorov je ďalším z nástrojov, ktorý má prispieť k lepšiemu kontaktu s ľuďmi a zlepšeniu kvality ich života. /im, mj, mr, or/ /Dolný Kubín/ - Športovým a kultúr-

VIZITKY

0908 792 859

nym organizáciám, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta umožní dolnokubínska samospráva žiadať finančné prostriedky na činnosť v nasledujúcom roku. Záujemcovia o dotáciu môžu do 31. decembra 2018 posielať žiadosti do Mestského úradu Dolný Kubín na predpísanom tlačive, ktoré nájdu na internetovej stránke mesta. Samospráva v rozpočte mesta vyčlenila sumu vo výške 110 740 eur, čo je oproti tomuto roku viac o 60 tisíc eur. Na septembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili, že do oblasti športu bude budúci rok vyčlenená suma 98 558 eur a maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 44 296 eur. Na oblasť kultúry je maximálna výška dotácie 12 182 eur. O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, alebo komisie sociálnych vecí a zdravotníctva. V dotačnom programe na projekty Šanca pre všetkých 2019 je pre oblasť voľného času, kultúry a športu určených 30 tisíc eur, kde o 27-tisícoch bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo a primátor mesta bude rozhodovať o sume 3000 eur. Záujemcovia o dotáciu pre sociálnu oblasť budú môcť čerpať zo sumy 13 tisíc eur. V roku 2019 sa navýši výška dotácie na jeden projekt na sumu 1500 eur, čo je o 500 eur viac ako tento rok. Budúci rok bude môcť dolnokubínska samospráva podporiť aj talentovanú dolnokubínsku mládež zo sumy 2085 eur. /mb, or/

VODIČOV MKD

na dlhodobú spoluprácu na cesty Slovensko Nemecko prípadne iný štát EÚ 2-3x za týždeň s voľným víkendom. Ponúkame 1.800,- až 2.000,- €/mesačne brutto tel. č.: 0911 566 645 alebo 0903 138 066

sliepky, mládky 24 týž., br. kura, husi, husokačky, morky jačmeň, kukurica, ovos, pšenica, slnečnica, proso, zmesky, šrot ČISTENÁ HYDINA:

41-0153

/Žaškov – Oravská Polhora/ - Barbora Bajčiová zo Žaškova sa stala majsterkou sveta na pravú i ľavú ruku v kategórii dievčat do 18 rokov vo váhovej skupine nad 70 kg. Na majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou v tureckej Antalyi reprezentovala Slovensko. Barbora Bajčiová je tento rok veľmi úspešná - obhájila titul dvojnásobnej majsterky Slovenska, získala tituly v Európe a stala sa majsterkou sveta. Na svetovom šampionáte v Turecku bol úspešný aj Štefan Nevedel z Oravskej Polhory. V kategórii do 90 kg na ľavú ruku získal striebornú medailu. /im, mr, op, or/

PREDÁM A DOVEZIEM

PALTRANS, s. r. o. (okr. Senica) hľadá

0917 389 060

» red

WWW.REGIONPRESS.SK

ejšie Najčítan ne regionál noviny

OR18-45 strana Z-6

59-0411 59-358

V skratke


7 EDITORIÁL / SLUŽBY SLUŽBY, ZDRAVIE + RELAX, ZAMESTNANIE Inzercia

Inzerát, ktorý predáva

PRIJMEME OPERÁTOROV/KY VÝROBY

0908 792 859

0907 727 203

priamo v LM na TPP

jednoduchá práca v sede/v stoji, na kontrole dielov. Práca na 12hod.zmeny 2dni práca/2dni voľno.

Príspevok na ubytovanie a dopravu Pre viac info volať 0948 867 761

MAHAX Slovakia, s.r.o.

23-0005

+ odmeny, stravné lístky 4€ / 2ks zmena

76-0017 76-0017

WWW.REGIONPRESS.SK

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060 e-mail: velcon@velcon.sk

OR18-45 strana Z-7

ALEBO NAVŠTÍVTE: www.velcon.sk

320136-5

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. Pomôžeme vám s jeho vybavením.


8 EDITORIÁL / SLUŽBY BÝVANIE

OR18-45 strana Z-8

or18_45  
or18_45  
Advertisement