Page 1

č. 3 / 17. január 2020 / 24. ROČNÍK

ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 36 230 domácností

46)ϐ8%.8)7-

>%(2

786%29

031190175

Doprava v cene! T: 0908 13 11 99

131200033

BEZKONKURENČNÁ CENA!

OR20-03 strana-

1


redakčné slovo / služby

2 ORAVSKO

DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Redakcia:

Trojičné námestie 191 TVRDOŠÍN oravsko@regionpress.sk spravodajstvodk@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Marta Kontrová 0907 727 203 Bc. Anna Lukáčiková 0908 792 859 Distribúcia: Ján Lajmon 0905 400 035 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (36.230 domácností) párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Liesek, Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sedliacka Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Zábiedovo, štefanov, Nižná, nepárny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Liesek, Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Medvedzie, Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sedliacka Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Zábiedovo, štefanov, Nižná

Najčítanejšie regionálne noviny

Chceme žiť v slušnom Slovensku? Vážení, slovom slušné teraz naozaj nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou. Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže byť neslušná, to by prestala existovať.

ríme právomoci toto Slovensko riadiť, vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono to zas až tak ťažké nie je, pretože v neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne aj nespravodlivosť už prerástla všetky predstavitelné limity. Aj limity Myslím na slušnosť ako na prejav dané Ústavou Slovenskej republiky. postoja jedincov či celých skupín ľudí Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je... k občianskemu okoliu. Myslím na „zvrchovaný, demokratický a právny slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu správanie sa, (slovo decentný pochá- ani náboženstvo. Slovenská republidza z latinského decentia), myslím na ka uznáva a dodržiava všeobecné pramorálne kvality človeka a ľudí vše- vidlá medzinárodného práva, medziobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú národné zmluvy, ktorými je viazaná, mieru toho, čo je slušné a čo už nie. a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Slušnosť nie je vrodená, učíme sa Štátna moc pochádza od občanov, jej počas celého života. Od rodičov, od ktorí ju vykonávajú prostredníctvom učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale svojich volených zástupcov alebo aj od politikov, teda od tých, ktorí by priamo. Štátne orgány môžu konať iba mali predstavovať akúsi občiansku na základe ústavy, v jej medziach a v elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví je, potom do akej miery nás ovplyvní zákon.“ alebo neovplyvní všetko to neslušné Ak si nedokážeme ctiť našu ústaokolo nás, záleží aj na spomínanej vu ani v týchto základvýchove, aj na našich povahových ných bodoch, nemáme vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré záujem o slušnosť, ani sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo- o štátnosť, ani o spravšetkým spoločensky akceptovateľné. vodlivosť. A chceme žiť v A je tu ešte aj úcta k človeku. takom Slovensku? SkuAk chceme žiť na slušnom Sloven- točne? sku a aspoň čiastočne súhlasíme s Všetko dobré vyššie uvedenými konštatovaniami, potom si musíme vyberať, komu zve» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme. Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

/og, or/

Výročia a udalosti sa narodil Kevin Costner, americký filmový herec a režisér.

18. januára 1955

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 45.115 32.750

/Zuberec/ - Múzeum oravskej dediny v Zuberci na Brestovej je od 8. do 28. januára 2020 pre verejnosť zatvorené. Informovala o tom Marianna Janoštínová z múzea. Dôvodom zatvorenia múzea je nakrúcanie filmovej rozprávky Vianočná hviezda.

/Dolný Kubín/ - V Oravskej galérie v Dolnom Kubíne tento týždeň otvorili dve nové výstavy. Prezentujú sa na nich slovenský maliar, grafik, pedagóg a vysokoškolský profesor Milan Sokol a najnovšími kresbami prof. Jarosława Kweclicha z Krakova.

Západné Slovensko 94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

/okst, ocu, or/

/mod mj, or/

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

/Medzibrodie – Babín – Žaškov – Bobrov – Sedliacka Dubová/ - Lyžiarske a turistické prechody v sobotu 18. januára 2020: 5. prechod Medzibrodským chotárom, registrácia: v strede obce pri budove miestnych potravín od 8.00 h, trasy: peši 10 km, organizátor: Obecný úrad Medzibrodie nad Oravou, kontakt 0904 150 813, viac na www.medzibrodienadoravou.sk. * 28. prechod Babinským chotárom, registrácia: kultúrny dom, štart o 9.00 h, trať dlhá 17 km s miernym výstupom na hrebeň Oravskej Magury, organizátor: Obecný úrad Babín, kontakt: Martin Matys 0905 569 465, * 13. turisticko-lyžiarsky prechod Žaškovským chotárom, registrácia: kultúrny dom 8.30 - 10.00 h, trasy: na bežky 18 km, peši 10 km, organizátor: Klub priateľov športu a obec Žaškov, kontakty: Vladimír Repka 0905 932 212, www.zaskov.sk. * 21. prechod Dubovským chotárom, registrácia: kultúrny dom od 8.00 h do 9.00 h, trasy: na bežky 15 km pešo 4 km, organizátor: Lyžiarsky oddiel a OcU Sedliacka Dubová, kontakt: Jozef Urban 0908 093 511, viac na stránke obce: www.sedliackadubova.sk. * Bobrovská pätnástka, registrácia: kultúrny dom v Bobrove, trasy: bežky 15 km, pešo 7 km, organizátor: obec Bobrov a fanúšikovia zimnej turistiky, kontakt: Martin Namislovský 0915 812 426, viac na www.obecbobrov.sk. V sobotu 25. januára budú prechody v Hornej Lehote, Dlhej, Goralova bežka v Rabčiciach, vo Vaňovke, z Vyšného Kubína cez pať chotárov, z Nižnej cez Skorušinu a v Habovke.

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

OR20-03 strana-

2


oravsko

Škola / bývanie, móda

3

Hurbanka v Martine povstala Boj o riaditeľské miesto sa spustil v ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už po niekoľký raz sme svedkami zlyhania legislatívy, ktorá umožňuje nechutné politické tlaky pri voľbe riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie.

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pedagogický zbor sa väčšinou vyjadril za inú kandidátku. No dvaja pedagogickí zamestnanci v rade školy sa nechali demokraticky zmanipulovať a hlasovali proti väčšine svojich kolegov. No ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť A tieto tlaky spôsobujú ustrácha- komunity školy, nemám dôvod sponosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov, chybňovať ich námietky, keďže rodičia teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do a učitelia najlepšie poznajú prostredie života generácie, čo majú zmeniť tento školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za marazmus. To sa potom prejavuje aj cenu straty povolania pedagóga, keďtým, že sa nevieme (bojíme) ako učite- že v regióne je núdza o miesto učiteľa. Nemožno vravieť o tom, že protestujúci lia spojiť a bojovať o svoje práva. Rada školy je orgán s vyše 10 člen- spochybňujú demokratické postupy. mi. O kandidátoch školy nevie nikto z Ak by sme spochybňovali demokraticostatnej komunity, nemajú šancu sa kosť ich protestu, nemohli by sme viac pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve- už protestovať proti nízkym platom. rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto- Veď aj ich malá výška bola schválená rá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba demokraticky demokratickou vládou. rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom Martinskú Hurbanku považujem kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak za prototyp správania sa učiteľov a bude chcieť svojho kandidáta. Môže rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vy- spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPOvolený. Máme tu krásnu možnosť, ako LU napriek negatívnym komentárom, dostať vyvoleného do školy. A všetko zásahom poslancov, vyhrážaniu sa sa to deje skryte, komunita školy sa in- trestnými oznámeniami či nepríjemformácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy- ným spôsobom komunikácie novej riajadrila vyše polovica školy za nejakého diteľky. Martinská škola nám ukazuje kandidáta (demokracia = vláda ľudu), nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa keby bola vlastná aspoň polovici slouž rozhodla pre vyvoleného. venských učiteľov, už dávno by sme Takéto znetvorenie demokracie sa nesnívali o platoch a neriešili by sme stalo v uvedenej škole, kde okrem iného takéto nechutnosti. má rada školy stanovy, v ktorých peda» PhDr. Ján Papuga, PhD. učiteľ ZŠ s MŠ gogickí zamestnanci v rade školy majú

OR20-03 strana-

3


zdravie / služby

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Téma týždňa Trojuholník škola – rodič - žiak II

Občianska riadková inzercia

Kam na materskú školu?

01 AUTO-MOTO / predaj 03 BYTY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / iné » Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti. Tel. 0948 068 938

08 STAVBA » Predám kvalitné nepoužité vchodové plastové dvere 2 ks. Zmenený projekt, lacno, záruka. Možný aj dovoz. 0919417435 »PREDÁM DOSKY A FORSNE OKOLO 3 KUBÍKOV. CENA DOHODOU. 0903227683 »Kúpim haki lešenie, 0908 532 682.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC »Predám kozu 0909132271

15

eur

11 HOBBY A ŠPORT 12 DEŤOM » Predám použitý chlapčenský bicykel, 60€, 0905 400 035

13 RôZNE / predaj

Neviem, či uvediem niečo užitočné k téme výberu materskej školy (MŠ), keďže vďaka nepremyslenej politike sa zlikvidovali mnohé škôlky a rodičia skôr umiestnenie prijímajú, ako vyberajú. Ale aj v tejto situácii nie je správne zveriť deti hocikomu. MŠ nemajú spády, teda netreba sa orientovať na MŠ pri bydlisku. Prednostné prijatie majú predškoláci, tí musia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje. Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uvažovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto predvídanie je o to ťažšie, že posudzujete dve školy, no obe môžete relatívne dlhý čas pozorovať, spoznávať ich personál. . Keďže škôlkam zverujeme malé deti, je veľmi dôležité, ako pôsobí z hľadiska vizuálu, či pôsobí priateľsky, čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ, možnosti na vychádzky, vybavenie ihriskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri budovy pozeráme na poriadok, zdobenie tried, hygienickosť, bezbariérovosť, obsah informačných tabúľ, hracie prvky a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zriadenú MŠ v malej budove s minimálnym priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné prostredie páchnuce po dezinfekcii takisto nepatrí do 21. storočia. Určite sa treba zaujímať o vzdeláva-

cie a iné aktivity škôlky (napr. krúžky). Avšak neberte ako hlavné kritérium vyučovanie cudzieho jazyka či iného učebného predmetu. To ich neminie v ZŠ. Je predčasné dieťaťu vtĺkať do hlavy cudzí jazyk, ktorý sa určite naučí na ďalších školách. Existujú aj rôzne prevažne súkromné MŠ s alternatívnym spôsobom vyučovania. Je potrebné si naštudovať takúto alternatívu, lebo nie všetko môže vyhovovať požiadavkám rodičov a charakteru dieťaťa. A zároveň by bolo dobré nájsť ZŠ, ktorá vo zvolenej alternatíve bude pokračovať, aby sa ciele iného spôsobu vyučovania naplnili. Pri posudzovaní vzdelávacieho programu sa zaujímajte o rozvíjanie predškolskej prípravy, vzťahu k materine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prírode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť prípravy na základnú školu. V príleve mnohých vyučovacích trendov neraz rodičia vyvíjajú predčasný a neprimeraný tlak na deti. Často zabúdajú, že MŠ im nevychová budúcich finančníkov a nemá im ani nahrádzať ZŠ. Keďže je po takýchto spôsoboch výučby dopyt, MŠ ich, prirodzene, ponúkajú. V neposlednom rade ide aj o pedagogický kolektív. Ten spoznávame komunikáciou, pozorovaním alebo aj odpoveďami na vaše otázky. Otázkou je, či MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno, či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

» PhDr. Ján Papuga, PhD. učiteľ ZŠ s MŠ

» Predám Tlačiareň Lexmark CX310dn, 80€, k tomu tonere za výhodnú cenu, + odpadová nádržka grátis, 0905 400 035.

14 RôZNE / iné 15 HĽADÁM PRÁCU 16 ZOZNAMKA » Ahoj 43 r obyčajný muž si hľadá obyčajnú normálnu priateľku 0950646751

OR20-03 strana-

4


ORAVSKO

POLITICKÁ INZERCIA / služby, bývanie

5

ZUZANA&,1*(ď29È%8'(.$1','29$ġ ZA+187,(62&,$/,67,6.

6SRFLWRPKUGRVWLYiPR]QDPXMHPåHV\PEROERMD]DVRFLiOQe práva QD6ORYHQVNXDMHGQD]QDMVWDWRþQHMãtFKåLHQDNpVRPNHG\SR]nal, SDQL=X]DQD&LQJHĐRYiSULMDODSRQXNXDEXGHNDQGLGRYDĢYQaMEOLåãtFK SDUODPHQWQêFKYRĐEiFK]DKQXWLH6RFLDOLVWLVN åHWiWRSDQLMHSULSUDYHQi]RPULHĢ³-HMSULDWHOLD REGLYRYDWHOLDLSUtYUåHQFLYãHWFLVPHMXFKRGLOLSURVLĢ åHMXSRWUHEXMHPHåLY~1DSRNRQKODGRYNXXNRQþLODDOHOHQ SUHWRDE\PRKODRWi]NXSRVWDYHQLDVORYHQVNêFKSUDFXM~FLFK WOPRþLĢQDPHG]LQiURGQHMVFpQH3ULMDOLMXY(XUySVNRP SDUODPHQWHY%UXVHOLY\VW~SLODQD(XUySVNRPVRFLiOQRP IyUHY/RQGêQHD $WpQDFK 'QHVåLMHSDQL&LQJHĐRYáYVNURPQêFKSRGPLHQNDFK QDVORYHQVNRPDćDUVNHMKUaQLFLEOt]NR6WUHG\QDG %RGURJRP-HMSUtE\WRNćDOHNR]DREFRXYORQHSUtURG\ QDRNUDMLQiURGQHMSUtURGQHM UH]HUYiFLHNGHåLM~NRU\WQDþN\ QDSUYêNUiWWDNPHUQHQiMGHWH'RWHUD]MXQDYãWHYXMHYHĐD REGLYRYDWHĐRvĐXGLDQDĖXQH]DEXGOL

åLYR]DXMtPDRYHUHMQpGLDQLHDMNHćåLMH]RVNURPQpKR RSRORYLFXQLåãLHKRG{FKRGNXDNRPRKODPDĢNHE\POþDOD DQHERMRYDOD]DSUiYDSUDFXM~FLFK 3ROLWLFNpVWUDQ\VDSUHGKiĖDM~YWRPDE\]tVNDOLQDVYRMX NDQGLGiWNXRVOĖXM~FHFHOHEULW\-DVRPQHVPLHUQHKUGê åHVDV~þDVĢRXQiãKRKQXWLDVWiYDåHQDNWRUiP{åHE\Ģ VYRMRXRGYDKRXDQH]ORPQRVĢRXY]RURPSUHYãHWNêFK SUDFXM~FLFKNWRUtGQHVRKêEDM~FKUEW\YQHĐXGVNêFK SRGPLHQNDFKDWYUGLDåHVRVYRMLPLåLYRWPLQHP{åX QLþURELĢ0\YiPRGND]XMHPHåHVDWRGiåHVL]DVYRMX SUiFX]DVO~åLWHYLDFDåHVDQLNG\QHY]GiPH

=X]DQD&LQJHĐRYiQLHMH RE\þDMQRXURERWQtþNRX&HOê åLYRWSRPiKDODĐXćRP-HMSULDWHOLDVSRPtQDM~åHUD]QDXOLFL QDãODSODþ~FHGLHYþDWNRSULKRYRULODVDMHMDNHć]LVWLOD åHMXDMVMHMPDPLþNRXY\KRGLOL]E\WXSULFKêOLODLFKDEêYDOL XQHMWDNPHUURN90ROGDYHQDG%RGYRX]DORåLODRFKRWQtFNH GLYDGORNWRUpVSiMDOR6ORYiNRv0DćDURYL5yPRv6WiOHVD

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

OR20-03 strana-

5

(GXDUG&KPHOiU 3UHGVHGDVWUDQ\6RFLDOLVWLVN%êYDOiåHULDYQLþND866WHHO.RãLFH=X]DQD&LQJHĐRYi ]DþDODSUHGSlWQiVWLPLURNPLRGYiåQ\SURWHVW]DSUiYD SUDFXM~FLFKD]OHSãHQLHSUDFRYQêFKSRGPLHQRNYNRãLFNêFK åHOH]LDUĖDFK=DWRåHVDGRVORYDREHWRYDOD]DLQêFK VLY\WUSHODQHXYHULWHĐQpSUtNRULDY\KRGLOLMX]SUiFHY\KUiåDOL VDMHM]DVWUDãRYDOLMX2GYiåQDåHQDVDQHY]GDODDVSROX VRVYRMLPLSUtYUåHQFDPLVDY\GDODQDJiQGKLRYVNê NLORPHWURYGOKêSRFKRG]0ROGDY\QDG%RGYRX GR%UDWLVODY\.HćGRUD]LODGRKODYQpKRPHVWDSUHGÒUDGRP YOiG\VLUR]ORåLODVWDQD]DþDODKODGRYNXNWRUiWUYDODWDNPHU WULWêåGQH9WHG\VPHVDVSR]QDOL3tVDOVRPRQHMþOiQN\ QDYãWHYRYDOVRPMXDMVPRMLPLSULDWHĐPLDVSRORþQHVPH VDEiOLRMHMåLYRW9WHGDMãLD']XULQGRYDYOiGDMXLJQRURYDOD D~UDGYOiG\GRNRQFDDURJDQWQHRGPLHWROSRVN\WQ~ĢHOHNWULQX QDOHNiUVNHY\ãHWUHQLHNHćVDMHM]GUDYRWQêVWDYSUXGNR ]KRUãRYDO=X]DQD&LQJHĐRYiQHSUHUXãLODKODGRYNXDQLYWHG\ NHćMHM]RPUHODPDWNDÄ-HMXåQHSRP{åHPDWXERMXMHP ]DYãHWNêFK³SRYHGDOD]URQHQH3DPlWiPVDDNR VRFLRORJLþND=X]DQD.XViYWHG\]QHSRNRMHQHYDURYDOD YHUHMQRVĢÄ%H]DNpKRNRĐYHNSiWRVXYiPR]QDPXMHP

Eduard Chmelár


zdravie / služby

6 Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera OR medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP OR 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, OR zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Najčítanejšie regionálne noviny

Zabezpečovacie prostriedky podľa Zákonníka práce Do právnych vzťahov, ktorých predmetom je určitý záväzok vstupujú ich účastníci s očakávaním splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Realita je však iná a častokrát nastáva situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje povinnosti neplní riadne ani včas. Práve z  tohto dôvodu právny poriadok upravuje konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán. Práva a  povinnosti z  pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami, ktorými sú dohoda o  zrážkach zo mzdy, ručenie a zriadenie záložného práva. Iné možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych vzťahov Zákonník práce neumožňuje. Dohoda o  zrážkach zo mzdy je najpoužívanejším zabezpečovacím prostriedkom v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujúceho pracovnoprávneho vzťahu a  výlučne medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Dohodou o  zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však v  čase zabezpečenia nemusí byť splatná. Obsahom dohody o  zrážkach zo mzdy je súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohľadávky. Dohoda o  zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Realizovať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj záložné právo sú v praxi nie veľmi využívané

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je právnym vzťahom medzi veriteľom a ručiteľom. Ručenie vzniká jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nielen zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ručiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veriteľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa, ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Zákonník práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spolupracovník dlžníka. Zriadením záložného práva možno zabezpečiť len relatívne úzky okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým sú nárok na náhradu škody na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva o zriadení záložného práva sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

» Tím advokátskej kancelárie V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Vtipy týždňa

/Námestovo/ – Nový vyvolávací a objednávací systém spustila pre pacientov Oravská poliklinika Námestovo. Pacienti si môžu vytlačiť poradové lístky na ošetrenie vo viacerých ambulanciách polikliniky, v internej, stomatologickej, sono, chirurgickej, v ambulancii cievnej chirurgie, algeziologickej a oftalmologickej. Informovala o tom hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Martina Remencová. O poradí informujú pacientov digitálne displeje umiestnené v priestoroch čakární i v bufete. Výhodou je, že pacient nemusí čakať len v budove, ale môže si ísť vybaviť iné záležitosti a prostredníctvom mobilu, alebo počítača si na webovej stránke polikliniky skontroluje poradie.

/im, žsk, mr, or/

/Dolný Kubín/ - Pre zlepšenie komfortu malých pacientov, ich sprievodu i personálu dolnokubínska nemocnica zrekonštruovala detské oddelenie a zmodernizovala aj detskú jednotku intenzívnej starostlivosti. Je vybavená najmodernejším monitorovacím systémom vitálnych parametrov pre deti, má kúpené aj nové intezivistické lôžka pre väčšie deti a deti predškolského veku. Na oddelení ročne liečia až 2500 pacientov. Rekonštrukciu nemocnica financovala z vlastných zdrojov, financií Žilinského samosprávneho kraja ako aj príspevkov od darcov, ktorí na tento účel darovali sumu 34 000 eur.

/ndk, or/

/Námestovo/ - Nevhodnú hračku Sliz Barrel-0-Slime EAN 8592190117863 si mohli zákazníci kúpiť v predajni Hračky Klinček na Hviezdoslavovom námestí v Námestove. Dodávateľská spoločnosť a aj hračkárska predajňa upozorňujú zákazníkov, aby výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do predajne. Uvedená hračka sliz nevyhovuje požiadavkám europskych noriem, má nadlimitný obsah bóru a je nebezpečné ju používať. Zákazníkom sa ospravedlňujú za prípadné nepríjemnosti.

/kl no, al, or/

» Na trestnom pojednávaní prebiehajú záverečné reči. Obžalovaný uvádza: - Pán sudca, ja som to naozaj neurobil, ja som tam ani nebol, musíte mi veriť, povolávam za svedka Pána Boha, že som tam naozaj nebol. Sudca: - Dokazovanie, vrátane výsluchu svedkov bolo ukončené!

Vox populi „Volíme, aby parlament konečne reprezentoval národ, nie iba časť voličov.“

-Čítal si o škodlivosti alkoholu? -Áno. -A prestal si piť? -Nie. Čítať.

Ján Papuga, Bratislava

ZATEPLOVANIE PODKROVIA

Aký je rozdiel medzi traktorom a mrazom? Keď ti prejde po chrbte mráz, iba sa strasieš a ideš ďalej.

- STRIEKANÁ PUR PENA - FÚKANÁ CELULÓZA - MONTÁŽ SADROKARTÓNOV 99-0022

Sekretárka prichádza ráno do práce a vidí ako z kancelárie vynášajú gauč. Pomysli si: - No toto, hádam ma len neprepustili.

OR20-03 strana-

6


ORAVSKO

LekĂĄrniÄ?ka z prĂ­rody / POLITICKĂ INZERCIA, sluĹžby

7

NenĂĄpadnĂ˝ zĂĄzrak – Ä?ierna reÄ?kev TĂşto zeleninu si mĂ´Ĺžete dopestovaĹĽ na zĂĄhrade, ale aj v byte v kvetinĂĄÄ?i, nie je to niÄ? zloĹžitĂŠ. ÄŒierna reÄ?kovka obsahuje neuveriteÄžne veÄžkĂŠ mnoĹžstvo Ĺživotne dĂ´leĹžitĂ˝ch lĂĄtok. VitamĂ­nu C v nej za surova nĂĄjdeme viac ako v citrĂłnoch. Okrem neho obsahuje aj vysokĂŠ mnoĹžstvo vitamĂ­nu E, B1, B2, B6 a beta-karotĂŠnu, z minerĂĄlov je v nej vĂ˝znamne zastĂşpenĂŠ Ĺželezo, sĂ­ra, meÄ?, vĂĄpnik, horÄ?Ă­k, draslĂ­k a fosfor. VysokĂŠmu obsahu lĂĄtok zvanĂ˝ch fytoncĂ­dy vÄ?aÄ?Ă­ reÄ?kovka za svoje antibiotickĂŠ ĂşÄ?inky. DĂ´leĹžitou zloĹžkou sĂş i horÄ?iÄ?nĂŠ silice obsahujĂşce sĂ­ru. PrĂĄve im totiĹž reÄ?kovka vÄ?aÄ?Ă­ nielen za svoju nenapodobiteÄžnĂş ĹĄtipÄžavĂş chuĹĽ, ale aj za svoj blahodarnĂ˝ vplyv na naĹĄu peÄ?eĹˆ. Tieto silice mĂ´Ĺžeme nĂĄjsĹĽ aj vo vĹĄetkĂ˝ch prĂ­buznĂ˝ch rastlinĂĄch vrĂĄtane znĂĄmych reÄ?koviek, Ä?ierna reÄ?kovka ich vĹĄak obsahuje najväÄ?ĹĄie mnoĹžstvo.

 5E

INZERCIA

0907 727 203

- )*+!)$+*%!6 +"19"*&&>& %#&,%"+)'5)& #"&(+' %9! )*,%16&/(,&*%3*,98"*&#9# , /)'(+"+!7 $ &"%$ $+)#) '( % )=,#)*%8'(3&(> %%'(+! $/ '#)% ,8$ )*%$ , &>&$& ,&(3$ &/(,&*%3*,'( *&$1,$ '&(&,%*<%,<';/3"&%6 )+) ,&"&# *8"(! %1*(1!7),6",& ,("1&# (&,/(,&*%3"!$ () * $ (&"$ ) %*/),&!+ '& )=&,;+ 5,((/8$ '(1,%.$ 7> *&,%8$ "<+>"$ &# #$ # 4%&, /&/(,&*%2&'& )*% 0/&,&&, "*&(2<+ '#* 6*1*+% /& 6# & )(1%"&,8 ( $% .'(+)&%) % !!)%2> /% %&)*# '& #! 62&, $(+3&# ,*.'( $& %& %'( "*&$+%/) # "*&2(&,2#&,%)"&%,./(1 #& )$) ,6* $.)## 9))*8$%1+9 % >(& = !%*) $.)##9)'1# &"&%#8/#&> %&,:"&,19%.$<+ :&$$* ,&)* &# (&,)+"/+! 9*&*"% !6# )$)'5)&"& %*+&%7* =,(1* =#&,%)"+>)=';/3 / )* => *1*&"(*3,%7>*&,%1&'(1 %&#,)"+*&>%&)* !%,<"8'&,&

% %"#&)* '%=1"& '&% "% "1/#&)9%*%)*> #&&# =) $ #+(/ )"+$* ,&)* ))% 9 # +6*( =6*!%% #&,%)"& '( '(, # &:#6 ) *".$ # 4%&,+( -!/+.)!1,+ (%,+ *!/2 *"%**D*?.,-910,-+'0-/?-0 8% )! 2!*/ +,(/%( )%(%<*+1 !0-* *%$4 +.C*./10 *+1!&)+ !-*!&-!#%+*9(*!& *!)+*%! 2+(%3+ ,+1! *!,+/-!./*; )!,-!.1! D!*;A!!*/1!B)% +-!1! !(D+-+;-!/+2 )(,-+'0-/?-,-!.'?)CD% *!>(++,+ 1+  3%./%C'/+1>!/'+)(3/@$/+ +,!-9%;,-+.,!$! 3%*9-+ *: 12>!/-+1*%!)=A!,+/1- %CD%+( 1,+3 ;(!*6%-+'@(!+.+,! *%3! !(%(&.1! !*;))!-0 (& =/&#&,%)")"+*&>%2(&,7"( ! %++)*1=,<'(1=9"8&!&, ) %&!3$$'( '( ,%3'&)*, =)&# (&$!$  %>).'(, #1'#* # '(,6*"8 (&,%"&

&*&$"&)$'()*, # - 6>1" /1"&%%&$/% $& &# (&, ,/(,&*%3*,$2 1)%1$/># &/8,=<+ "*&(3#&&&+'&/&(;+!7

  7

'(&($&,8#3("&#3 '()0&> %)"$&"( 

OR20-03 strana-

7

ObjednĂĄvateÄž: SPOLU â&#x20AC;&#x201C; obÄ?ianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IÄ&#x152;O: 51313901, VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

Âť red

33-0002

Pestuje sa v celej EurĂłpe, v miernom pĂĄsme v Ă zii, v Severnej Amerike a v AustrĂĄlii. Je to jedna z najstarĹĄĂ­ch kultĂşrnych rastlĂ­n; slúŞi ako zelenina, olejnina, krmivo. BuÄžva obsahuje veÄža minerĂĄlnych lĂĄtok a vitamĂ­nov. ReÄ?kev sa pouŞíva aj ako lieÄ?ivĂĄ rastlina s antimikrobiĂĄlnym ĂşÄ?inkom. ReÄ?kev, reÄ?kovka, reÄ?kviÄ?ka - vĹĄetky pomenovania sĂş odvodenĂŠ od grĂŠckeho slova raphanos - reÄ?kev. ReÄ?kev Ä?ierna (Raphanus sativus), Ăşdajne pomĂĄhala uĹž pri stavbe pyramĂ­d. SpoloÄ?ne s cesnakom a cibuÄžou ju dostĂĄvali robotnĂ­ci, aby im pomohla udrĹžaĹĽ dobrĂ˝ zdravotnĂ˝ stav a silu. NachĂĄdzame ju vyobrazenĂş aj na nĂĄstennĂ˝ch maÄžbĂĄch starĂŠho Egypta z roku 2000 pred n. l. EgypĹĽanom vraj viac vynĂĄĹĄalo jej pestovanie ako siatie obilia. O jej vĂĄĹžnosti v staroveku sa dozvedĂĄme zo starej grĂŠckej povesti, podÄža ktorej bola vraj ApollĂłnovi v chrĂĄme v DelfĂĄch obetovanĂĄ reÄ?kev zo zlata, ĹĄalĂĄtovĂĄ repa zo striebra a kvaka z olova. ObÄžuboval ju rĂ­msky cisĂĄr Tiberius i krĂĄÄž Karol VeÄžkĂ˝. Ä&#x152;ierna reÄ?kovka mĂĄ veÄžmi rozsiahle pozitĂ­vne ĂşÄ?inky na celĂ˝ organizmus a prĂĄve preto by nemala chĂ˝baĹĽ na jedĂĄlnom stole. Ä&#x152;iernu reÄ?kovku je veÄžmi jednoduchĂŠ vypestovaĹĽ. MĂĄ rada slnko a teplo. NeznĂĄĹĄa vĹĄak prehnojenĂŠ pĂ´dy.


Spravodajstvo / služby, reality

8

Najčítanejšie regionálne noviny

/Orava/ - Prvý stupeň lavínového nebezpečenstva platí vo všetkých slovenských pohoriach, teda aj v oravských horách. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Na horách je v týchto dňoch inverzné počasie, typické pre jarné dni. Povrch snehovej pokrývky je dopoludnia tvrdý až ľadový a nebezpečenstvo pádu lavín je malé. Možnosť lavínovej hrozby sa zvyšuje od poludňajších hodín na južných svahoch pohorí. V najvyšších polohách Tatier môžu byť niekde snehové vankúše zo suchého snehu a môžu sa uvoľniť po veľkom dodatočnom zaťažení.

/hzs, mb, or/

/Žilinský kraj – Zázrivá – Párnica/ - Ďalšie úseky cesty medzi Varínom a Zázrivou v dĺžke tri kilometre za viac ako 540 000 eur opravil Žilinský samosprávny kraj z fondov Európskej únie. Zmodernizovali päť úsekov cesty, ktorá je významným dopravným prepojením horného Považia, Oravy a Kysúc s krajským mestom Žilina. Využíva sa aj ako obchádzková trasa počas uzávery cesty pod Strečnom. ŽSK informoval aj o tom, že má schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok aj na III. etapu, čiže rekonštrukciu štvorkilometrového úseku medzi Krasňanmi a Párnicou, opravu dvoch mostov, niekoľkých priechodov pre chodcov, rekonštrukcie priepustov, nespevnených krajníc i sanáciu zosuvov vozovky za približne 2,6 milióna eur.

/im, mr, mj, or/

/Tvrdošín/ - Valného zhromaždenia Študentských rád vysokých škôl sa v Tvrdošíne zúčastnilo 54 delegátov. Študentská rada vysokých škôl má nové predsedníctvo do roku 2022 na čele s predsedom Filipom Šuranom. Na základe programového vyhlásenia predsedníctva a diskusií v rámci workshopov sa predsedníctvo bude primárne venovať hlave študentskej infraštruktúre a životnému štandardu študentov, zabezpečovaniu kvality a eliminovaniu odlivu študentov do zahraničia.

47-004

/em, or/

Výročia a udalosti sa narodil Štefan Nosáľ, slovenský choreograf a režisér († 2017).

46-0192

20. januára 1927

OR20-03 strana-

8


ORAVSKO

bývanie

OR20-03 strana-

9

9


10

LegislatĂ­va - dĂ´chodky / zamestnanie

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

Ako sa v roku 2020 zvyĹĄujĂş dĂ´chodky â&#x20AC;&#x201C; struÄ?nĂ˝ prehÄžad PonĂşkame struÄ?nĂ˝ vĂ˝klad, komu, ako a za akĂ˝ch podmienok sa zvyĹĄujĂş dĂ´chodky. Ä&#x152;iastkovĂ˝ dĂ´chodok DĂ´chodok, ktorĂŠho suma bola urÄ?enĂĄ s prihliadnutĂ­m na obdobie poistenia zĂ­skanĂŠ v cudzine podÄža predpisov EurĂłpskej Ăşnie alebo podÄža medzinĂĄrodnej zmluvy, sa zvýťi o 2,9 percenta mesaÄ?nej sumy dĂ´chodku, najmenej vĹĄak o pomernĂş Ä?asĹĽ pevnej sumy zvýťenia, ktorĂĄ zodpovedĂĄ pomernej Ä?asti, v akej sa priznal Ä?iastkovĂ˝ dĂ´chodok podÄža prĂĄvnych predpisov Slovenskej republiky.

VĂ˝poÄ?et a suma minimĂĄlneho dĂ´chodku

355,40 â&#x201A;Ź

36

33 % PM + Äż0

359,60 â&#x201A;Ź

37

33 % PM + Äż0

363,80 â&#x201A;Ź

38

33 % PM + Äż0

368,00 â&#x201A;Ź

39

33 % PM + Äż0

372,20 â&#x201A;Ź

9ÂżSRĂ?HW PLQLPÂŁOQHKR GÂśFKRGNX

0LQLPÂŁOQ\ GÂśFKRGRN URN

40

33 % PM + Äż0

378,50 â&#x201A;Ź

30

33 % priemernej mzdy

334,30 â&#x201A;Ź

41

33 % PM + Äż0

384,80 â&#x201A;Ź

31

33 % PM + Äż0

338,50 â&#x201A;Ź

42

33 % PM + Äż0

391,10 â&#x201A;Ź

32

33 % PM + Äż0

342,70 â&#x201A;Ź

43

33 % PM + Äż0

397,40 â&#x201A;Ź

33

33 % PM + Äż0

347,00 â&#x201A;Ź

44

33 % PM + Äż0

403,70 â&#x201A;Ź

34

33 % PM + Äż0

351,20 â&#x201A;Ź

45

33 % PM + Äż0

410,00 â&#x201A;Ź

PM â&#x20AC;&#x201C; priemernĂĄ mzda, Ĺ˝M â&#x20AC;&#x201C; ĹživotnĂŠ minimum

52-0008

VdovskĂŠ, vdoveckĂŠ a sirotskĂŠ dĂ´chodky vymeranĂŠ zo starobnĂŠho, predÄ?asnĂŠho starobnĂŠho alebo invalidnĂŠho dĂ´chodku, ktorĂ˝ v roku 2020 uĹž bol zvýťenĂ˝. Zvýťenie kaĹždĂŠho vyplĂĄcanĂŠho dĂ´chodku sa posudzuje samostatne. PevnĂĄ suma zvýťenia dĂ´chodku vyplĂĄcanĂŠho v sume jednej polovice nezodpovedĂĄ polovici pevnej sumy zvýťenia dĂ´chodku vyplĂĄcanĂŠho v plnej sume.

33 % PM + Äż0

3RĂ?HWURNRY SRLVWHQLD

TabuÄžka - zdroj: SP

NezvyĹĄujĂş sa

35

OR20-03 strana-

10


voľby / POLITICKÁ INZERCIA, služby

Koho voliť? V posledných týždňoch som dostal viacero mailov – teda listov v podobe elektronickej pošty, v ktorých sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na ne takto, hromadne. Mám rovnakú dilemu a dostať sa z nej nie je ľahké. Nečakajte však, prosím, že cez týždenník REGIONPRESS budeme robiť to, čo bežne robia mnohé médiá – jednoducho – nebudeme pretláčať vlastných favoritov, nemôžeme teda radiť, koho voliť. Ani nechceme. Napriek tomu si dovolím ponúknuť nasledujúci „manuál“. Koho nevoliť Nevoľme tých, ktorých by nevolili naši predkovia, z ktorých si viacerí prešli koncentračnými tábormi, z ktorých niekoľkí mali v minulosti takzvaný „berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli svojvôli moci. Svojvôľa moci a nacizmus sa nám u nás totiž ešte stále prejavuje v každodennom živote. Poďme voliť, lebo určite nechceme, aby náš hlas prepadol v prospech niekoho, koho si neželáme ako súčasť budúcej moci. Napríklad v prospech tých z vyššieho odstavca. Nevoľme tých, ktorí sľubujú poriadok a zákonnosť a vo svojich radoch sami majú ľudí, ktorí mali a majú problém so zákonom, prípadne už aj za sebou rozsudok.

Nevoľme tých, ktorí prezliekajú každé štyri roky kabát, podľa toho, kde majú práve vyššiu šancu na zvolenie. Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali o miesta na kandidátkach ako o mrkvu na trhu. Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli žiaden rozumný a splniteľný program, iba takmer povinnosť, aby sme im pomohol dostať sa k moci. Nevoľme tých, ktorí nepoznajú základné slovo z civilizovaného politického slovníka – dialóg. Nevoľme tých, ktorí si zjavne arogantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú, denne. Naozaj, vážení čitatelia, v tejto chvíli ešte neviem, kto napríklad u mňa vzíde z toho výberu. Musí to však byť niekto pre mňa morálne prijateľný, hodnotovo definovateľný a demokraticky akceptovateľný a taktiež programovo ustálený. No a hlavne nielen medzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky všestranne akceptovateľný. Výraz „občiansky všestranne“ je tu mimoriadne dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím, že niekto taký sa u nás na Slovensku nájde. Musíme takého nájsť. Čas nás ešte až tak netlačí, treba teda rozumne zvažovať. Sledovať dianie, počúvať výroky a nezabúdať.

» Ivan Brožík

11 Alternatíva existuje

Citáty o moci „Tí, ktorí dobrovoľne vložia moc do rúk tyrana alebo nepriateľa sa nesmú čudovať, že sa nakoniec obráti proti ním samým.“ Ezop, staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pred n. l. 1. „Začiatok diela je v našej moci, výsledok je v rukách osudu.“ Seneca, rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.. „Každý sa môže rozhnevať, to je ľahké. Ale rozhnevať sa voči správnej osobe, v správny čas, pre správny účel a do správnej miery - to nie je v moci každého a to nie je ľahké.“ Aristoteles, klasický grécky filozof, žiak Platóna a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.. „Diabol má moc na tých, ktorí pohŕdajú Božími príkazmi.“ Aurelius Augustinus, ranokresťanský teológ a filozof 354 – 430. „Najčastejšie sa ľudia dávajú strhnúť k tomu, že zabúdajú na spravodlivosť, keď prepadnú túžbe po moci, cti a sláve.“ Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.. „Moc atómu zbavená pút zmenila všetko iba ľudské myslenie nie.“ Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955. „Najsilnejší je ten, kto má moc nad sebou.“ Seneca, rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.. „Nikto nikdy nevykonával hanebné získanú moc dobrým spôsobom.“ Publius Cornelius Tacitus, senátor a historik rímskej ríše 58 – 120.

OR20-03 strana-

11

Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, len im pridáme logiku a spravodlivosť

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke. V sobotu sme predstavili náš nový program – Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale odborne spracované a premyslené riešenia na mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných 12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten svoj život. My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je, že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu dostala do programového vyhlásenia vlády. Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami. Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými stranami okrem Smeru-SD, SNS a ĽSNS.

Richard Sulík predseda SaS

Školstvo

Bezplatné krúžky pre deti Ak máte doma malého školáka, zrejme to poznáte. Robíte spolu úlohy, vysvetľujete učivo... A možno sa pýtate, či nedával na hodine pozor alebo učiteľ nevie nič vysvetliť?! Chyba je možno v systéme nášho školstva. My v SaS chceme, aby boli šťastné nielen deti, ale aj ich rodičia. Netreba preto vymýšľať niečo nové a predražené. Riešenie máme na dosah ruky. Mňa osobne, keďže sa v našej strane školstvu venujem, zaujalo Estónsko. Podľa prieskumov má jedno z najšpičkovejších školstiev na svete. Tamojšie deti majú menej domácich úloh, no i tak dosahujú v medzinárodných porovnaniach vrcholové výsledky. Pritom ako som videl, vyučovacie hodiny vyzerajú úplne ako na Slovensku. V čom je teda rozdiel? V tom, čo školy ponúkajú žiakom navyše a zadarmo. Nielenže majú „obedy zadarmo“, ale štát hradí aj dopravu, učebnice či krúžky. A práve krúžky a voľnočasové aktivity pomáhajú slabším žiakom dohnať učivo. Zároveň si však dieťa môže zvoliť aktivity podľa svojho záujmu. Napríklad plávanie, ale aj robotiku. Ale čo je hlavné, vzdelanie nič nestojí. Rodičia sú tak finančne odbremenení. A to chceme aj u nás.

Branislav Gröhling podpredseda SaS

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

oravsko


politickĂĄ inzercia / krĂĄsa, zamestnanie

12

Vtipy týŞdĹ&#x2C6;a

Autodopravcov aj vĹĄetkĂ˝ch sluĹĄnĂ˝ch Č&#x2019;Ę Ć&#x17D;Ç­Ę&#x2039;É­Ĺ&#x2013;ɢǍČ&#x2021;Ĺ&#x201D;Ę Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ĆĄČ?ĆĄČ&#x2021;Ę&#x2039;ɭȜȼǍĆ&#x192;Č&#x2021;ƢǠȜČ&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ŕ˘&#x203A;ɢȜŕ˘&#x203A; ɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;Č&#x2021;ȜʽॏČ&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭƢɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;Ç­Č&#x;ĆĄË&#x2013;Ĺ&#x201D;Ę˝Ë&#x160;Ę Ë&#x2122;Ç­Ę˝Ĺ&#x201D;ČĽÇŤĆĄĆ&#x192;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;ॳ Â?ĆĄ Ę&#x2039;Čś ȜɭÇ&#x152;Ĺ&#x201D;ČĽÇŤË&#x2013;ȜʽĹ&#x201D;ČĽĹ&#x2013; Č?ʥɢƥË&#x2122; ČĽĹ&#x201D; Ę Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;ƥॳ Ĺ Ĺ&#x201D; ŕ &#x20AC;ßż É­ČśČ&#x2021;Ȝʽ òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;Čś É˘É­ÇŤĘ Č?Čś Ȝࢳ ʽǍĹ&#x201D;Ć&#x192; ŕ &#x2020;ßżßż Č&#x;ÇŤČ?Ǎȡŕ˘&#x203A; ȼȜʽƥʠɭॳ ÂĄÇŤČ?ǍȡȼË&#x160;ॏ Č&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭƢ Č&#x;Ĺ&#x201D;ǿʥ Ç­É˝Ę? ČĽĹ&#x201D; É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽŚʠ Ĺ&#x201D;ࢳȜɢɭĹ&#x201D;ʽʠĆ&#x192;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;Č&#x2021;ȜȼĆ&#x2020;ÇŤĹ&#x201D;ʽࢳɽĆ&#x192;Ç É­Ĺ&#x2013;ČĽČ&#x2021;ȜʽƥǿËŞÉ­Č&#x;ĆĄ ČĽĹ&#x201D;-Ë&#x160;ɢɭƥॳĹ Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄČĽĘ&#x2039;ČśĘ Č&#x2021;Ĺ&#x201D;ČĽĆ&#x17D;Ĺ&#x2013;Č?ǿƥČśĆ&#x17D;Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;Ć&#x2020;ÇŤĹ&#x201D;Ę&#x2039;Č&#x2021;Ę  Ć&#x17D;ČśČ&#x2021;ȜȼĆ&#x192;Ĺ&#x201D;Ë&#x2013;ČśĆ&#x17D;ɢȜʽƥĆ&#x17D;ČĽĹ&#x2013;Č&#x;ÇŤČĽĘ Č?Ĺ&#x2013;Ę˝Č?Ĺ&#x2013;Ć&#x17D;Ĺ&#x201D;òČ&#x;ĆĄŕ˘&#x203A; ɭʠॏȜɽȜŚǍĘ&#x2039;ČĽĆĄĘ˝Ę&#x2039;ĆĄĆ&#x17D;Ĺ&#x201D;ÇżĘ Ç­Č&#x;ÇŤČĽÇŤÉ˝Ę&#x2039;ĆĄÉ­Ć&#x17D;ȜɢɭĹ&#x201D;Ę˝Ë&#x160;ɢĹ&#x2013;ČĽ ÄŞĹ&#x2013;Ë&#x2122;ČĽË&#x160;ॳĂĄĹ&#x2013;ČĽÄŞĹ&#x2013;Ë&#x2122;ČĽË&#x160;ॏČĽÇŤĆĄË&#x2122;ĆĄČĽÇŤĆĄǿƥË&#x2013;Ĺ&#x201D;Č&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;ȜȼǍǿĹ&#x201D;ŕ˘&#x203A; Č&#x2021;ČśɢȜĘ&#x2039;É­ĆĄÉ˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ČĽË&#x2039;ॏȜȼǿƥČĽĹ&#x201D;ɢȜɢɭƥĆ&#x17D;ČĽČśČ&#x;Č&#x;ÇŤĆĄÉ˝ŕ˘&#x203A; Ę&#x2039;ĆĄČĽĹ&#x201D;Č&#x2021;Ĺ&#x201D;ČĽĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;Č&#x2021;ĆĄòČ&#x;ĆĄÉ­Ę ʽȜʽȜČ&#x2019;ĹšĹ&#x2013;Ć&#x192;ǠॏĹ&#x201D;ࢳĆ&#x17D;Čś ɢĹ&#x201D;É­Č?Ĺ&#x201D;Č&#x;ĆĄČĽĘ&#x2039;Ę É˝Ĺ&#x201D;Ę É­Ć&#x2020;ÇŤĘ&#x2039;ĆĄĆ&#x17D;ȜɽĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;ȼƥॳÂ&#x2018;Ĺ&#x201D;Ë&#x2122;Ć&#x17D;Ë&#x2039;ॏČ&#x2021;Ę&#x2039;Čś ŚʠĆ&#x17D;ĆĄ Ç Ĺ&#x2013;Ć&#x17D;Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;Ę? Ć&#x17D;Čś ʽȜČ?ƥŚȼƥǿ Ę É­ČĽË&#x160; Ç Č?Ĺ&#x201D;ɽȜʽĹ&#x201D;Ć&#x192;Ç­ Č?Ç­É˝Ę&#x2039;ČśČ&#x2021; É˝Ę&#x2039;É­Ĺ&#x201D;ČĽË&#x160; òČ&#x;ƥɭॏ ŚʠĆ&#x17D;ĆĄ Ë&#x2013;Ĺ&#x2013;ɭȜʽƥȊ ɢȜĆ&#x17D;ɢȜŕ˘&#x203A; ɭȜʽĹ&#x201D;Ę?Ć&#x2020;Č?ȜʽƥČ&#x2021;Ĺ&#x201D;Ë&#x2013;ČśĆ&#x17D;ɢȜʽƥĆ&#x17D;ȼƢǠȜË&#x2013;Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄČĽĘ&#x2039;ČśȜŚŕ˘&#x203A; ɭȜʽɽČ&#x2021;Ë&#x2039;Ę Č&#x2021;Ĺ&#x201D;ČĽĆ&#x17D;Ĺ&#x2013;Č?ॳ ÂĽĹ&#x201D;ÇżČ?ĆĄÉ˘Ę ÇŤĆĄĘ Č&#x2021;Ĺ&#x201D;Ë&#x2013;ʠǿƥĘ&#x2039;ĘĄĘ&#x2039;ČśȜŚɭȜʽɽČ&#x2021;ĘĄČ?ʥɢƥË&#x2122; ɢȜɭȜʽȼĹ&#x201D;ČĽÇŤĆĄɽࢳ0ĆĄÉ˝Č&#x2021;ȜʠɭƥɢʠŚČ?ÇŤČ&#x2021;ȜʠॏČ&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭĹ&#x2013;Č&#x;Ĺ&#x2013; ɢȜɭȜʽȼĹ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄČ&#x2019;ČĽË&#x2039; É­ČśË&#x2013;É˝Ĺ&#x201D;Ç  ɽɢȜɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ČĽĆĄČĽË&#x2039;Ć&#x192;Ç  Ć&#x192;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039; Ĺ&#x201D;Č&#x2021;ČśòČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;Ȝॳ Ĺ Ĺ&#x201D; ɢȜĆ&#x2020;ÇŤĹ&#x201D;Ę&#x2039;ČśĆ&#x2020;ȼƢ ČĽĹ&#x2013;Č&#x2021;Č?Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;Ë&#x160; ČĽĹ&#x201D; Ę˝Ë&#x2039;É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽŚʠ É˝Ë&#x160;É˝Ę&#x2039;ƢČ&#x;Ę  òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;Čś Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ÇŤČ?Čś Ȝࢳ ŕ &#x20AC;ŕ &#x201E;ŕ  Č&#x;ÇŤČ?Ǎȡŕ˘&#x203A; ȼȜʽĆĄĘ É­ʽǍĹ&#x201D;Ć&#x192;ॏĹ&#x201D;Č&#x2021;Čś0èॳ òË&#x160;É˝Ę&#x2039;ƢČ&#x; ɭȜʽȼĹ&#x201D;Č&#x2021;Čś ɢȜɽĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽǍČ?Ĺ&#x201D; ɽʥČ&#x2021;É­ČśČ&#x;ČĽĹ&#x2013; ËŞÉ­Č&#x;Ĺ&#x201D;ॏ Ĺ&#x201D;Č?ĆĄ ʽࢳ 0ĆĄÉ˝Č&#x2021;Ę  É˝Ĺ&#x201D; ɢȜ Ć&#x17D;ČśČ&#x2021;ȜȼĆ&#x2020;ĆĄČĽÇ­ É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;Ę˝ŕ˘&#x203A; ĹšË&#x160; É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;Č? ǿƥǿ Č&#x;Ĺ&#x201D;ǿǍĘ&#x2039;ĆĄČ&#x2019;ČśČ&#x; Ę Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;ॏ ʠࢳ ČĽĹ&#x2013;É˝ Ç Čś É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Č?ĆĄ Ę˝Č?Ĺ&#x201D;É˝Ę&#x2039;ČĽÇ­ɽʥČ&#x2021;É­ČśČ&#x;ČĽĹ&#x2013;ËŞÉ­Č&#x;Ĺ&#x201D;ॳ

òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;ČśË&#x2013;Ĺ&#x201D;ɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ÇŤČ?ČśɢɭƥʽĹ&#x2013;Ć&#x17D;Ë&#x2013;Č&#x2021;ȜʽĹ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄČ&#x2019;ȜʽǍ Č&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;Ĺ&#x201D; Ć&#x17D;ʽȜǿȼĹ&#x2013;ɽȜŚȜČ&#x2021; Ę&#x2039;ČśÇ ČśŕĄŹ Č&#x2021;ČśČ&#x2019;Č&#x2021;Čś Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;Ç­ 0èॳ Ĺ Ĺ&#x201D; ŕ &#x20AC;ßż É­ČśČ&#x2021;Ȝʽ ɢɭƥʽĹ&#x2013;Ć&#x17D;Ë&#x2013;Č&#x2021;Ë&#x160; É˝Ë&#x160;É˝Ę&#x2039;ƢČ&#x;Ę  Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;Č&#x2021; òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;ČśÉ˘É­ÇŤĘ Č?ČśȜࢳŕ &#x2020;ßżßżČ&#x;ÇŤČ?ǍȡȼȜʽƥʠɭॏČ&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭƢ ČĽĹ&#x201D;Č&#x;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;ČśĘ&#x2039;ȜǠȜॏĹ&#x201D;ĹšË&#x160;É˝Ĺ&#x201D;ǍȼʽƥɽĘ&#x2039;ȜʽĹ&#x201D;Č?ÇŤĆ&#x17D;ČśȜɢɭĹ&#x201D;Ę˝Ë&#x160;Ć&#x192;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ࢳʽË&#x2039;É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽŚË&#x160;Ć&#x17D;ÇŤĹ&#x201D;Č&#x2019;ČĽÇŤĆ&#x192;ॏÇŤĆ&#x17D;ĘĄĆ&#x17D;ȜɽĆ&#x192;Ç É­Ĺ&#x2013;ČĽČ&#x2021;ȜʽƥǿËŞÉ­Č&#x;Ë&#x160;ČĽĹ&#x201D;-Ë&#x160;ɢɭʠɽॳ ÂĽĹ&#x201D;ÇżË&#x2013;ČĽĹ&#x2013;Č&#x;ĆĄÇżĘ Ç­ Č&#x;Ĺ&#x201D;ËŞĹ&#x2013;ČĽ Ĺ&#x201D;ࢳ Ç&#x152;Ĺ&#x201D;ČĽÇ&#x152;É˝Ę&#x2039;ĆĄÉ­ Č? -Ĺ&#x201D;ŕ˘&#x203A; ɢȜȼƥ ŚȜČ? ȜɢɭȜĘ&#x2039;ÇŤ ɢĹ&#x2013;ČĽČśČ&#x; Ë&#x2013;Čś òČ&#x;ĆĄÉ­Ę  ʥɢČ?ČĽË&#x2039; Ę&#x2039;É­ČśĆ&#x192;Ç Ĺ&#x2013;ɭॳ ĂĄČś ʽȜČ&#x2019;ĹšĹ&#x2013;Ć&#x192;Ç  ɽɢɭĹ&#x201D;ʽǭČ&#x;ĆĄ ɽࢳ Č&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;ČśČ&#x; ɢȜɭǍĹ&#x201D;Ć&#x17D;ČśČ&#x2021; Ĺ&#x201D;ࢳ Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽǭČ&#x;ĆĄ Ę&#x2039;ĘĄĘ&#x2039;Čś ȜŚɭȜʽɽČ&#x2021;ĘĄ Ë&#x2013;Č?Čśŕ˘&#x203A; Ć&#x17D;ƥǿǍȼʠॳĹ Ĺ&#x201D;ŕ &#x20AC;ŕ  É­ČśČ&#x2021;ȜʽĘ˝Č?Ĺ&#x2013;Ć&#x17D;Ë&#x160;ȜǠČ?ČśĆ&#x17D;Ĺ&#x201D;Č?ÇŤɢȜČ?ÇŤĘ&#x2039;ÇŤĆ&#x192;ÇŤ òČ&#x;ĆĄÉ­Ę òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;ČśĹ&#x201D;Ë&#x2122;ČĽĹ&#x201D;Č&#x2021;ȜɽĘ?Ĺ&#x201D;ࢳĆ&#x2018;Ĺ&#x201D;Č?Ę ÇŤĆĄĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;Č&#x2021;ƢĘ&#x2039;Čś Č?ʥɢƥË&#x2122;ĆĄČĽĹ&#x201D;Ę Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;É­Ĺ&#x201D;Ç Ĺ&#x2013;Ę˝Č?Ĺ&#x201D;É˝Ę?Ę Ë&#x2122;ČĽĆĄĘ˝Ë&#x160;Ć&#x17D;É­Ë&#x2122;ǭॳ ĂĄÉ­ĆĄĘ&#x2039;Čś Ę&#x2039;Čś Č&#x;ʠɽǭČ&#x;ĆĄ ʽȜ ʽȜČ&#x2019;ĹšĹ&#x2013;Ć&#x192;Ç  ŕ  ŕ &#x2C6;ॳ Ç&#x2030;ƥŚɭʠĹ&#x2013;É­Ĺ&#x201D; Ë&#x2013;Č&#x;ĆĄČĽÇŤĘ?ॳ

     

VĂ˝roÄ?ia a udalosti Ä?lenovia ĹĄtvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliĂłnov dolĂĄrov za obnovenie skupiny.

NEMĂ TE PRĂ CU

19. januĂĄra 1976

33-00039

ÄŞĆĄČ&#x2019;Č&#x2021;Ĺ&#x2013;Č&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;ČĽĹ&#x201D;Č?ʥɢƥË&#x2122;

ObjednĂĄvateÄž: ZA Ä˝UDĂ?, JaĹĄĂ­kova 4849/2, 82103 Bratislava, IÄ&#x152;O: 52581675, VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

  

Âť Lenin mel pravdu, socializmus sa ukĂĄzal ako ĂŠra elektriny: Do prĂĄce sa chodĂ­ s odporom, na plat sa Ä?akĂĄ s napätĂ­m a vedenia se dotknúż nemĂ´ĹžeĹĄ. Policajt vidi na kraji cesty nesprĂĄvne odstavenĂŠ auto, tak prĂ­de k nemu, obzerĂĄ sa, nikoho nevidĂ­, napokon zvolĂĄ: -Je tu vodiÄ? tohto auta? OdniekiaÄž sa ozve: -No, hej. -A mĂĄte papiere? -NuĹž, sĂş tu nejakĂŠ lopĂşchy.

ZĂşfalĂ˝ hlas v telefĂłne: - HalĂł, tam je linka dĂ´very? Ja sa idem zabitĹĽ. MĂ´j Ĺživot je jeden veÄžkĂ˝ omyl. ZmĂ˝lil som sa vo vĂ˝bere povolania, vo vĂ˝bere manĹželky, zmĂ˝lil som sa... - PrepĂĄÄ?te, zmĂ˝lili ste sa aj v telefĂłnnom Ä?Ă­sle. Toto je bitĂşnok. V pive je mĂĄlo vitamĂ­nov, preto ho musĂ­me piĹĽ veÄža!

Firma VĂĄm ponĂşka prĂĄcu s nĂĄstupom &%+Ă&#x;Ȝà K>Ă MOČ&#x161;@RĂ SĂ Č´ /

%ÉĽ"Çł1Ă&#x;Ă -/Çł!2Ă  +7Ă?(3Ă?.-,Ä&#x201C;)+#Ă&#x201D;Ă?.0#Ă?Ć #,7Ă?Ă?+3Ć -4

Č&#x2026;Ă&#x;+6 Ă +Ă -/Çł!2Ă ",Ă Č´/

PRAVIDELNĂ? TURNUS. 3 72-4,'#Ă?8"0+ Ă?"-4-8Ă?8-Ă?1*-4#,1) Ć Ă?,Ă?.0!-4'1)-Ă? Ă?2'#Ć Ă?8"0+

7Č&#x201E;)&1Ă&#x;Ă Č&#x2026;&3,1,-&0

ͽͽà àà ààͽàà saludosro@gmail.com

61_0025

*&),*Ă )Ă&#x; ,Ă 73,)'1Ă&#x;

OR20-03 strana-

12

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny


oravsko

zamestnanie

OR20-03 strana-

13

13


14

zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERCIA

0908 792 859 Výročia a udalosti je Sviatok svätého Františka Saleského, patróna spisovateľov, novinárov a tlače.

24. január

OR20-03 strana-

14


POLITICKÁ INZERCIA / služby

ORAVSKO

15

��������������������������

TES SÁROV �� ���������

�������������������

TPP ��������������������������������

������������������������������������ 413 358 82, 090 04/88 81 418, tel: 0918/4 ����� in nfo fo@g @gsk sksrro.sk k

85_0033

85-0008

 ������������������� 

STAJAN Slovakia, s.r.o. ��������������������������������

spoločnosť pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

HĽADÁ

�������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA schopných vykonávať aj náročnejšie projekty (rozhovory s respondentmi)

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod. �������������������������������� (výkon) + príplatky + stravné lístky ������������� ������

33-0006

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

33-0005

(získavanie respondentov do rôznych projektov)

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA �������� ������������

REGRUTÁTOR/KA

OR20-03 strana-

15


zdravie / služby

16

Najčítanejšie regionálne noviny

Dajte svoj krúžok JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. >ã`jۜşLÞ“?“i˜>Ž>˜`ˆ`?̎i˜œÛßV…ĈŽœÛ˜ßV…şÕ`‰]LœœÛ˜‰ŽœÛ«ÀœÌˆŽœÀÕ«Vˆˆ >“>wˆ° ?Û>“iˆ“«ÀˆiÃ̜À]>LÞâ>{ÀœŽÞՎ?â>ˆ]ãi«ÀiÛ?Ã`œŽ?ãÕÕÀœLˆŰ ŽÕëœV̈ÛiÀœLœÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂŽiŋÛi`iˆ]ãi«œ“iÈ>VœV… ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö˜>Žœ˜Vˆ]ۈ>ViÀ‰â˜ˆV…œ`œ>ˆ«œ˜ÕŽ?“‰ÃŰ`œˆ˜ßV…ÃÌÀ?˜]ŽÌœÀj ˆ“ÃşÕLœÛ>ˆˆÃÌjyiŽÞÛ«>À>“i˜Ìi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK 5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX …œ`‰«œ -œÛi˜ÃŽÕ>Li⫏>̘iÛâ`i?Û>v>À“?ÀœÛÛœL>Ã̈ â?Žœ˜œÛ > «œâi“ŽœÛßV… Ö«À>Û° œÃˆ>…œ â>Ûi`i˜ˆiÛßÏՅœÛßV…`žV…œ`ŽœÛ>«Ài“iÃÌÎßV… > œLiV˜ßV… «œˆV>ÌœÛ° i «ÀiÃÛi`ʼni˜ß ãi«À>VՍÖVˆşÕ`ˆ>]Èâ>ÏÖãˆ>i«Ä‰ãˆÛœÌ°

Natália MILANOVÁ KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>Ž> ˜iÃ>¹âi“˜ˆ>ºÕã>Ì>Ž˜iâ“ÞÃi˜?ÓiÀ?VŽ> ˜œÛi>̏>ʼnœÛj…œâ?Žœ˜>°1V…À?˜ˆ>Û>Äi«i˜ˆ>âi «Ài`“œã˜ß“ˆ«œ`ۜ`“ˆ«ÀˆÛßÀœLi>Õ`ˆœÛˆâÕ?˜ÞV… `ˆi° 6 «>À>“i˜Ìi «ÀiÃ>`âՍi À>`ˆŽ?˜Õ â“i˜Õ w˜>˜VœÛ>˜ˆ> œL˜œÛÞ ˜>ĈV… ŽÕÌÖÀ˜ÞV… «>“ˆ>̜Ž°

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>`ˆ ÎÀ?Ìi˜ˆi Žœ˜Vˆ«ˆi˜ÌÎi «À>Ýi â «ˆ>̈V… ÀœŽœÛ ˜> ÌÀˆ° "V…À?˜ˆÛßÏՅœÛj`žV…œ`ŽÞLßÛ>ßV……>ÈʼnœÛ° *œœ`…>i˜‰Ž>ÕâÞÄÌ?̘ÞV…`œÌ?Vˆ‰˜>wŽÌ‰Û˜ÞV… LœLˆÃ̜Û œ`ÃÌÖ«ˆ ✠Ãۜi v՘ŽVˆi «Àiâˆ`i˜Ì …>ÈʼnÎj…œâLœÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ *œ ÀœŽœV… Ø>…Þ Ã> “Õ «œ`>Àˆœ âÀÕĈŰ iʼnˆ>ÀœÛi >“˜iÃ̈i°

Öv>]ãi֘œÃVœÛˆ>>ÛÀ>…œÛˆ>]ŽÌœÀßV…>“˜iÃ̈iÀœŽÞV…À?˜ˆˆ]LÕ`Ö«œÃÌ>Ûi˜‰«Ài`ëÀ>ۜ`ˆÛœÃŰ° *ÀiÃ>`ˆ > â?Žœ˜ «ÀœÌˆ ÌâÛ° Lˆœ“>Ã>ŽÀÕ] ʼn‰“Ói뜏œʼn˜iâ>LÀ?˜ˆˆ˜ˆʼni˜ˆÕ˜>ĈV…iÜ۰

Miroslav SOPKO

Ján M A RO S Z DOPRAVA

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW

…Vi]>LÞۜ`ˆʼnˆ˜iÃÌ?ˆÛŽœ˜>V…>>LÞۏ>ŽÞ>â`ˆˆ˜>ʼn>ð-«œÕÃiÝ«iÀ̘ߓ̉“œ“«Àˆ«À>ۈŽœ“«iݘß«?˜뜺>…ˆÛi`œ«À>ÛÞ«Ài -œÛi˜ÃŽœ ­ÜÜܰ뜏>…ˆÛ>`œ«À>Û>°ÃŽ®° …œ`œLœœ`…>şÕiŽÄivÌÞÛ`œ«À>Ûi°*œi…œ̏>ŽÕ “ÕÃiˆœ`‰ÃŰÕã`Û>>Àˆ>`ˆÌiˆ>ãii☉V°

ŠKOLSTVO

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX -˜>㉠Ã> ˆ“ œ`LÖÀ>Ű âLÞ̜ʼn˜Ö LÞÀœŽÀ>VˆÕ] ˜>«À‰Ž>`âÀÕÄi˜‰“«œÛˆ˜˜œÃ̈̏>ʼnˆŰiiŽÌÀœ˜ˆVŽÖ ÌÀˆi`˜Õ Ž˜ˆ…Õ° 6ŋ>Ž> i…œ «À?Vˆ âœÃÌ> `iۜ“ ÛϞŽ>V…«À‰Ã«iۜŽ˜>Ûâ`i?Û>˜ˆi°*œÕŽ>âœÛ> ˜> ˜iëÀ>ۜ`ˆÛœÃŰ Û œ`“iţœÛ>˜‰ ŽÕV…?ÀœŽ] Õ«À>̜Û>ʼnˆiŽ] Ϝ˜‰ŽœÛ > > Ûŋ>Ž> ̜“Õ “>Ö`˜iÃÛÞÄĈi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ZDRAVOTN

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

Eduard HEGER

Marek Í KRA JČ TV ÍC O

Ján BUDA JSTREDIE

ᅛ ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom >Žœۏ?`>â`ۈ…>Vi˜ÞˆiŽœÛ«ÀiŰ>㎜V…œÀßV… «>Vˆi˜ÌœÛ] ÛÞLœœÛ>] >LÞ Vi˜Þ ÌßV…Ìœ ˆiŽœÛ œ«BŰŽiψ˜>«žÛœ`˜ÖÖÀœÛiţ°.Ì?̘>â`À>̘ۜ? «œˆÃۜÛţ>«œi…œœ`…>i˜‰]âÀÕĈ>˜iÛ߅œ`˜Ö â?Ž>âŽÕ]˜>`ˆ}ˆÌ>ˆâ?VˆÕi`œŽÕ“i˜ÌœÛ°6ŋ>Ž> >ÀiŽœÛiØ>…i“žãÕV…>ÀˆÌ>̉ۘiœÀ}>˜ˆâ?Vˆi `ˆÃÌÀˆL՜Û>Ű şÕŋœ“ Û ˜Ö`∠«œÌÀ>ۈ˜Þ ÌiØi «œ `?ÌՓi“ˆ˜ˆ“?˜iÌÀÛ>˜ˆÛœÃ̈°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG TQ\RQêGV*Àˆ«À>ۈ>«œ`ˆiş>Ã>˜>ÌۜÀLi£ÇÎ â?Žœ˜œÛ° <>LÀ?˜ˆ ۏ?`i âÛßĈŰ `… œ “ˆˆ>À`Þ iÕÀ] ŽÌœÀj LÞ «>̈ˆ >ã ˜>Ïi`ՍÖVi }i˜iÀ?Vˆi ˜> ֎œÀ ˆV… `žV…œ`ŽœÛ] â`À>̘ۜ‰VÌÛ> ʼnˆ ϜÃÌÛ>° *Àˆ«À>ۈ ÀiVi«Ì ˜> â`À>Ûj ÛiÀi˜j w˜>˜Vˆi > œ«>ÌÀi˜ˆ> ˜> «œ`«œÀÕ Àœ`ˆ˜˜i «œˆÌˆŽÞ] ŽÌœÀj ÃÖ ÃÖʼn>ÃۜÕ ˜?ąœ «Àœ}À>“Õ > «œ ۜşL?V…ˆV…ۈi“iÀßV…œÕۈiÃŰ`œãˆÛœÌ>°

6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ RTGUXGFêKNK /CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC MCPFKF½VM[ 8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ |MCPFKF½VQX

#/'&2Æ=!;'ěV‫·ޝ‬ç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT  T Æ13$0Ƥ¥Šcˆ‹T¥ˆˆ‡ˆ8!ধ9£!=!T ‫ޝ‬V‹‰‰¥Œˆˆf3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!ˆŒc‰‰T‡Š‹‡ˆ<৸31#'830T ‫ޝ‬V‹‡ˆ¤¤ˆc8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ƉTŽˆ‡ˆ82!=!T ‫ޝ‬VŠ¤‰Œ‰‹ˆ

inzercia new januar_15_final.indd 1

15/01/2020 16:24

OR20-03 strana-

16

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PÔDOHOSPO

Gábor GRENDEL

031190175

Martin FECKO

Profile for oravsko oravsko

or20_03  

or20_03  

Advertisement