RT 971

Page 1

Besplatan primjerak | Broj 971 | 6. prosinca 2022. | ISSN 1846-8969 | www.regionalni.com gionalni Tjednik RePlus VARAŽDINSKA I MEĐIMURSKA ŽUPANIJA I MEĐIMURSKA Str. 8. U zatvor na više od devet godina OSUĐENA ČETVORKA ZBOG SMRTI NINE ČENGIĆA Izborniče Daliću, kapa do poda! U Patačićku se seli Gradska vijećnica, a palača Zakmardy udomit će Povijesni i Arheološki odjel Gradskog muzejaVaraždin! Str. 12. i 13. Str. 2. i 3. PAO PRORAČUN ZA 2023. GODINU, U GRADU VARAŽDINU SVE SKLONIJI IZVANREDNIM IZBORIMA “Ne želimo produživati “Ne želimo produživati agoniju i politički cirkus, bolje i politički cirkus, je da idemo na izbore” da idemo na izbore” Str. 11. Str. 17. Str. 4. i 5. Saborski zastupnici osigurali oko 6 milijuna eura za sjever Hrvatske “Nećemo dizati komunalne doprinose i naknade, niti uvoditi prirez” Stričak: Briga o čovjeku i realizacija 40 projekata VLADA PRIHVATILA AMANDMANE BAN VLAHEK, HABIJANA I ŠTROMARA LJUBOMIR KOLAREK, GRADONAČELNIK PRELOGA PRORAČUN VRIJEDAN 230,8 MILIJUNA EURA HRVATSKA U ČETVRTFINALU SVJETSKOG PRVENSTVA

PAO

AKTUALNO

Komentar

Mogu li HDZ i SDP pokazati političku

zrelost bez Čačića i Čehoka?

U Gradu Varaždinu sve su izgledniji izvanredni izbori za Gradsko vijeće. Bio bi to novi test za sve po litičke opcije, ali i prilika da se pokaže politička zrelost nasuprot politikantstvu, koje smo dosad imali prilike slušati i gledati na sjednica ma Gradskog vijeća. Iako se nitko konkretno ne želi izjasniti jesu li napravljene službene ankete, iz SDP-a i HDZ-a poručuju kako oče kuju bolje rezultate nego na prošlim lokalnim izborima. Takva očekivanja su i real na ako uzmemo u obzir da se platforma Budimo grad raspala i to čak do te mjere da na prošloj sjednici Du bravka Novak i Ivan Obadić nisu podržali ni amandma ne koje su predložili Hrvoje i Ana Petrić. Očekivanja su da ni Ivan Čehok i njegova lista ne stoje više najbolje. Osim što je Čehok i dalje opterećen optužnicama, iz sjednice u sjednicu na Gradskom mu se vijeću stavlja na teret odgovornost za bale, ali i politikantstvo, te ga se proziva jer djelomič no zbog njega, ali i ostalih političkih aktera, sjednice Gradskog vijeća više liče na cirkus nego na civilizirano komuniciranje. Očekivanja su i da Reformisti neće polučiti rezultate kakve su imali na prošlim izborima. Nedavno su izašli iz koali cije s HDZ-om na državnoj razini i brže bolje okrenuli kapute tvrdeći kako nisu ni bili u koaliciji već u projek tnoj suradnji, unatoč tome što su njihovi ljudi obnašali funkcije državnih tajnika ili bili na čelnim pozicijama u upravama državnih in stitucija i tvrtki. Sad tvrde i da nisu u koaliciji s SDPom u Gradu Varaždinu, već također u projektnoj suradnji. Spomenimo i da

je na Čačiću djelomična odgovornost za varaždinski problem sa smećem jer su se bale odlagale u Brezju za vrijeme njegovog man data župana, a aktivno je sudjelovao sve ove godine u kreiranju politike vezane za tuproblematikuopterećenu brojnim sudskim procesi ma, bilo kao član Vlade ili savjetnik bivše gradske vlasti.

Uslučajudaseočekivanja ispune te HDZ i SDP zaista dobiju po jednog ili dva vi jećnika više nego na prošlim izborima, vrlo vjerojatno bi se dogodilo da nitko ne uspije sastaviti većinu, ili bi to opet bila tijesna većina. U tom slučaju bila bi pri lika da SDP i HDZ pokažu političku zrelost, ne nužno da uđu u koaliciju, ali da postignu konsenzus i us postave sad već popularnu projektnu suradnju. Bila bi to i prilika da jedni i drugi Radimira Čačića i Ivana Čehoka pošalju u zasluže nu političku mirovinu. Jer, spomenimo i da je Čehok trenutno sastavni dio većine u Županijskoj skupštini i da su njegovi vijećnici podržali Stričakov proračun, a Bosi ljeva vlast je dosad ovisila o Čačićevom Reformistima koji su za to između ostalog dobili funkcije u gradskim firmama i ustanovama. No, ni to nije bilo dovoljno da prođe proračun.

Ako dođe do izvanrednih izbora, varaždinska politi ka i javnost imat će priliku Čačića i Čehoka napokon ispratiti u mirovinu. U pro tivnom, taj će dvojac nasta viti direktno ili indirektno upravljati politikom Grada Varaždina i Varaždinske županije. Odnosno. Oni će direktno i indirektno i dalje utjecati na budućnost svih građana koji ovdje žive.

PRORAČUN

ZA 2023. GODINU, A U GRADSKOJ VIJEĆNICI SVE SKLONIJI

“Ne želimo produživati agoniju cirkus, bolje je da idemo

dana održat će se još jedno međustranačko

Nakon maratonske i burne rasprave,međusobnihprozivki i kritika, varaždinski gradski vijećnici rekli su ne prijedlogu proračuna.

Prijedlogproračunaza2023. godinuiznosioje83.910.643,00 eura.Ukonsolidiranomprora čunu balansirani su prihodi i rashodi.

Raspravaoproračunutrajala je satima, a svodila se većinu vremena na problematiku oko baliranog otpada.

Uobičajeno, najviše kritika stiglo je od vijećnika Čehoko ve liste, ali i HDZ-a i Budimo grad. Na sjednici se moglo čuti da proračun nije razvojni, a SDP-ovi vijećnici su pak pozivali da se umjesto kriti ka upute konkretna rješenja. Nezavisni Patafta je pak u nekoliko navrata apelirao da se barem pokuša razgovarati na civilizirani način, a da se emocijeizprošlostiiegoostave po strani.

Destruktivne rasprave

Gradonačelnik Neven Bosilj je tijekom rasprave rekao i da bi možda bilo bolje da dođe do novih izbora, a isto je po novio i nakon neizglasavanja proračuna.

– Vidim da je i ovo današ nje Gradsko vijeće pokazatelj destruktivne rasprave vezane uz proračun, da je tu gotovo nemoguće na bilo koji način povezati te sve popucale niti

U ovakvoj situaciji ne možemo predlagati projekte ni aplicirati na fondove, a u opasnosti su i rokovi donošenja odluke o odabiru i sklapanja ugovora za rješavanje bala

i ljude i ja mislim da bi zaista bilo najbolje da ovo Grad sko vijeće ode u povijest i da ode na nove izbore. Dobro ću razmisliti hoću li još jednom predložit i proračun ili ćemo završiti ovo naše druženje i pustiti da zakon odradi svoje te se raspusti Gradsko vijeće s Novom godinom i raspišu iz bori-rekaojeBosiljnasjednici Gradskog vijeća.

Kakoneslužbenodoznajemo, gradska je vlast sklonija izvan rednim izborima za Gradsko vijeće te je realna mogućnost da Bosilj više ne ide s novim prijedlogom proračuna do kraja ove godine.

Održat će se, naime, još je

dan međustranački sastanak, a od vijećnika se očekuje da se izjasne planiraju li podržati proračun iz drugog pokušaja.

Agonija i politikanstvo

–Neželimoproduživatiovu agoniju i političke cirkuse do ožujka. U ovakvoj situaciji ne možemo predlagati projekte ni aplicirati na fondove, a u opasnostisuirokovidonošenja

odluke o odabiru i sklapanja ugovora za rješavanje bala. Morali bi projekte provlačiti kroz rebalans, ali s ovakvim sastavom Gradskog vijeća, gdje ima toliko negativnosti i destrukcije, gdje nema kon struktivnih prijedloga, ne možemo očekivati ništa bolji ishod od ovog što smo gledali na zadnjoj sjednici. Struka je vodila apsolutno transpa rentno cijeli proces oko bala i

dovela ga do kraja, a sad je po trebnosamodapolitikapodrži strukuibaleodlazeupovijest, aliumjestoodgovornepolitike imamo politikantstvo – kažu nam u Gradu.

Bosilj može još jednom pri likom predložiti proračun do kraja ove godine. Ako se proračun ne izglasa do kraja godine,donosiseOdlukaopri vremenomfinanciranjukojaje na snazi za razdoblje najduže

2 Aktualno Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
Ovih vijeće, gdje bi se sve političke opcije trebale gradska vlast poručuje da ne žele više političke cirkuse, destrukciju PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK Ako gradonačelnik ne predloži proračun još jednom do kraja godine, raspušta se Gradsko vijeće, odnosno vijećnicima

SKLONIJI IZVANREDNIM IZBORIMA

agoniju i politički

na izbore”

trebale izjasniti vezano za proračun. Međutim, destrukciju

Vidim da je i ova sjednica Gradskog vijeća pokazatelj destruktivne rasprave vezane uz proračun, da je tu gotovo nemoguće na bilo koji način povezati te sve popucale niti i ljude i ja mislim da bi zaista bilo najbolje da ovo Gradsko vijeće ode u povijest i da ode na nove izbore.”

do tri mjeseca, dakle do 31. ožujka iduće godine. Do tada vijećnici imaju priliku usvojiti proračun. Ako se proračun ne usvoji do 31. ožujka, Vlada Republike Hrvatske raspušta Gradsko vijeće, a gradona čelnik donosi novu Odluku o privremenom financiranju koja je na snazi do imenovanja Povjerenika Vlade za poslo ve iz nadležnosti Gradskog vijeća. Gradonačelnik tada

predlaže Povjereniku Vlade novu Odluku o privremenom financiranjukojajenasnazido konstituiranjanovogGradskog vijeća. Na osnovu Odluke o privremenom financiranju, nastavlja se financiranje po slova, funkcija i programa GradaVaraždinaidrugihpro računskih korisnika Grada u visini koja je nužna za njihovo obavljanje i izvršavanje.

Novi izbori

To je službena procedura. Međutim, ako gradonačelnik ne predloži proračun još jed nom do kraja godine, raspušta se Gradsko vijeće, odnosno vijećnicima prestaje mandat.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća, a Grad funk cionira na privremenom fi nanciranjudoizbora,odnosno doksenesastavinovoGradsko vijeće. Tom novom Gradskom vijeću gradonačelnik Bosilj ponovo predlaže proračun.

Za proračun su glasali vijeć niciSDP-ainezavisnivijećnici slisteReformista,suzdržanisu bili vijećnici Budimo grad, za jednosAnomiHrvojemPetrić te vijećnici s NL Ivana Čehoka Stjepan Cepanec i Viktor Mr zlečki, dok su vijećnici HDZ-a biliprotiv,kaoiostalivijećnici NL Ivana Čehoka.

U glasanju nisu sudjelovali Zlatan Avar (NL Ivana Čeho ka), Damir Habijan (HDZ) i nezavisni Davor Patafta.

Dajte da razgovaramo bez emocija i ega. Da, prošlost je tu grozna. Ja bih tu trebao imati najviše emocija. svi smo različiti, ali idemo sjesti i nešto probati napraviti.”

GOSPODARSTVENIK I GRADSKI VIJEĆNIK DAVOR PATAFTA

Reformisti bi trebali priznati Čačićevu grešku i odgovornost za bale

Možda bi i Reformisti trebali reći da je i Čačić s Habušem napravio grešku. Sad podržavate 200 milijuna kuna za bale, a znamo da imamo tužbu za koncesiju tešku 100 milijuna kuna sa zateznim kamatama. To je sjekira koja visi nad glavom, istaknuo je Patafta

PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com

NaprošlojsjedniciGradskog vijeća očekivano se povela žu stra rasprava oko baliranog ot pada.Bilojetupunotogaizgo vorenog, pričalo se o prošlosti, politički akteri međusobno su sesatimaprozivaliioptuživali, alisvetonijepolučilokonkret nim rješenjem.

Na samome početku Bo slij je iznio najvažnije stavke proračuna te spomenuo da su uključeni projekti poput vrtića u Hraščici, dogradnja škola. Također, proračunom su se trebale osigurati veće plaće djelatnicima ustanova, a tu su i odgojiteljice u vrtićima. Osigurala bi se i sredstva za većenaknadeumirovljenicima, novorođenima…

–Proračunjevizijagrada,ali ipredmetželja–rekaojeBosilj i dodao da je dodana i stavka za eventualno održavanje re ferenduma o balama, koji je, podsjetimo, tražila platforma Budimo grad.

U raspravu se uključio i ne zavisni Davor Patafta i pozvao na konstruktivni razgovor sve vijećnike apelirajući da se vodi civilizirana rasprava za do brobit svih građana. Pozvao je ujednoinaodgovornostaktere koji su političkim djelovanjem direktno ili indirektno utjecali na problematiku bala. Pritom je spomenuo bivšeg gradona čelnika Ivana Čehoka i bivšeg župana Radimira Čačića.

Ego, prošlost i emocije – Stvarno vas sve molim, pa baš da je ovo zadnja sjedni ca, dajte da razgovaramo bez emocija i ega. Da, prošlost je tu grozna. Ja bih tu trebao imati najviše emocija. I ja sam danas čuo gradonačelnika da nema u proračunu bala. U proračunu jesu bale. Da ne ispadne da idemo na nove izbore i radimo show. Građani nas imaju puno pravokaznitizbogcirkusa.Ako mitunekinerazumijemo,kako će građani na referendumu razumjeticijeluproblematikui jošćemo500tisućakunabaciti za referendum. Tu je i tužba za koncesiju… Apeliram, svi

“Odgovorite konkretno utječu li bale na zdravlje ljudi”

Točka vezana za zaduženje za balirani otpad povučena je s dnevnog reda. Takav potez Bosilja uslijedio je nakon što su se u protekla dva tjedna kroz javnost i medije provlačile razne teze oko te problematike i nakon što nije uspio objasniti da podrškom proračunu vijećnici ne glasaju isključivo za ili protiv predloženog rješenje bala.

- Tek odlukom o zaduženju vi meni dajete zeleno svjetlo za nastavak rješavanja balira nog otpada - naglasio je Bosilj.

Nezavisnog vijećnika Davora Pataftu zanimalo je konkretno koliko te bale utječu na zdravlje, posebice mještana okolnih naselja, ali i hoće li projekt sanacije obuhva titi i odvoz zemlje koja se sad nalazi ispod bala. Ujedno je i apelirao da se prestanu izvoditi političke igrice jer je problem bala

smo različiti, ali idemo sjesti i neštoprobatinapraviti–rekao je Patafta. Međutim, njegovi apeli nisu urodili plodom, a optužbe na relaciji bivša i sa dašnja gradska vlast samo su se redale.

Spomenuo je odgovornost Čehoka i Čačića te se obratio Reformistima.

– Vi isto ispred Re formista glasate za proračun, tu je 200 mi lijuna kuna za rješava nje bala. Ali bilo bi do bro da neke stranke, pa i Čehok, kažu da su pogrije šili u prošlosti. Možda bi i Reformi sti trebali reći da je i Čačić s Habušemnapraviogrešku.Sad podržavate 200 milijuna kuna za bale, a znamo da imamo tužbu za koncesiju tešku 100 milijuna kuna sa zateznim kamatama. To je sjekira koja visi nad glavom. Smatrate li da je tada s opcijom koju je vodio

preozbiljan.

– Navodi se da je u cijeni oko 30 milijuna kuna namijenjeno za problem rješavanja tla. Znači li to odvoz zemlje s lokacije – pitao je Patafta. Podsjetio je i kako su bale na vo dozaštitnom području te tražio konkretan odgovor na pitanje je li tlo ispod bala zaga đeno, odnosno radi li se o opasnom otpadu.

– Moramo uzeti 48 uzoraka jer nam je tako propisalo Ministarstvo gospodarstva i od tih uzoraka će se vidjeti koju razinu sanacije tla treba napraviti. Nadam se da će to biti površinska. Ako mora dio tla ići na deponiju opasnog otpada onda bi to iznosilo oko 30 milijuna kuna – rekao je Bosilj.

Istaknuo je ponovno kako se postupak vezan za odabir izvođača za sanaciju bala vodio maksimalno transparentno.

Čačić napravljena greška – pi tao je Patafta Reformiste.

Predsjednicagradskogvijeća Grđan mu je odgovorila da će Reformisti podržati proračun zbog projekata.

˝Ja nisam Čačić˝ – Ja nisam Čačić i ne mogu odgovoritinitiseispričavatiu tuđe ime. Zaključak je da ćemo proračun podržati jer su s projektnim partnerima određene stvari usu glašene – re kla je Grđan.

O Refor mistima je na Gradskom vije ću govorio i HDZov Alen Runac.

Tijekom aktualnog sata po stavioje,međuostalim,pitanje u kojoj je fazi projekt grobne kuće, a iskoristio je i priliku da uputi kritike Reformistima. Također, zanimalo ga je pla nira li gradska vlast zamjenu dotrajalihbalonakodGraberja izgradnjom nove dvorane.

Gradskoj vlasti je ujedno po ručio da im je mentor Radimir Čačić koji je županu Anđelku Stričaku“ostaviosličice”umje sto projekata.

– Kao direktor Parkova pri premio sam dokumentaciju za izgradnju grobne kuće i to ne na način kako je vaš mentor Čačić ostavio Stričaku u Žu paniji sličice nego konkretno projekt. Zašto se taj projekt od 30 milijuna stopira i zašto niste aplicirali na natječaj. Saborska zastupnica Natalija Martinčević tvrdi da se jedino Reformisti zalažu za razvoj sjevera. Pošto ste u Gradu u koalicijisReformistima,koliko su to kapitalnih projekata u ovihgodinuipoldanauGradu odradili Reformisti i koji su to projekti – pitao je Runac.

– Projekt grobne kuće na pravljen je još 2013. godine, taj ste glavni projekt izvukli mje sec dana prije izbora, uspjeli ste izdati potvrdu projekta. Gdje ste to mislili financirati i na koju nišu prijaviti – rekao je Bosilj i istaknuo da s Refor mistima nije u koaliciji već u projektnoj suradnji.

3 Aktualno 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
Radimir Čačić je županu Anđelku Stričaku “ostavio sličice” umjesto projekata
idemo
vijećnicima prestaje mandat

PRIHVAĆEN ŽUPANIJSKI PRORAČUN VRIJEDAN

Stričak: Briga o čovjeku i realizacija Oporba: Nema projekata ni plana

Unatoč kritikama SDP-a i Reformista, proračun je glatko prošao. Župan Stričak je prilikom predstavljanja prijedloga istaknuo kako proračun

Varaždinske županije u ovom desetljeću

Vijećnici županijske Skup štine većinom su glasova pri hvatili prijedlog Proračuna za 2023. godinu. Proračun iznosi 230,8milijunaeuraiiskazanje po prvi puta u novoj, službenoj valuti RH, euru.

Župan Anđelko Stričak je prilikom predstavljanja pro računaistaknuokakosevodila briga o potrebama građana te da su ovime osigurana sred stva za preko 40 kapitalnih projekata.

Riječ je o konsolidiranom proračunu u koji je uključeno svih 57 proračunskih korisni ka Županije, dok u ukupnom proračunu sama Županija sudjeluje s 42,4 milijuna eura.

Proračun iskoraka

- Proračun za 2023. godinu, osim što vodi brigu o svim generacijama građana, isto tako određuje smjer razvoja Varaždinske županije u ovom desetljeću. Županija završava, provodi i projektira više od 40 kapitalnih projekata čija je vri jednost veća od 311 milijuna eura ili, usporedbe radi, veća od 2,3 milijarde kuna. U 2023. godini planira se značajan rast bespovratnih EU sredstava u županijskom dijelu proračuna, za gotovo 30 posto u odnosu na2022.Okolikojeogromnim investicijamariječ,jasnogovo ri podatak da izvorni prihodi županijskog proračuna iznose 20,9 milijuna eura i čine svega devet posto proračuna. Iako se projekti redom sufinanciraju europskim sredstvima i sred stvima državnog proračuna, zahtijevaju i sufinanciranje iz županijskog proračuna. Stoga je ovaj proračun, osim što vodi brigu o svakom čovjeku, i proračun iskoraka – istaknuo je župan Anđelko Stričak.

Aktivnosti u gospodarstvu

Proračunom za 2023. osigu rana su sredstva za nastavak aktivnosti u gospodarstvu. - Za povećanje energetske učinkovitosti te za poticanje

nove izgradnje energetski učinkovitih objekata za mlade obitelji i revitalizaciju rural nih područja osigurano je 100.000 eura. Za regresiranje kamata za poduzetničke kre dite u planu je 40.000 eura. Nastavljamo i s potporama u turizmuzapodizanjekvalitete turističkih usluga i poveća nje smještajnih kapaciteta. Za poljoprivredu i nadalje povećamo sredstava, koja su od 2021. godine povećana za više od 50 posto. Konkretno, u 2023. godini osigurana su sredstva za poticanje poljopri vredne proizvodnje u iznosu od 927.871 eura – istaknuo je župan Stričak.

Izvijestio je i da se pripre maju tri projekta za koja su već osigurana bespovratna

REGIONALNI CENTRI KOMPETENTNOSTI

Usvojena je izmjena zaključka o pravu uporabe nekretnina dvorca i Arboretuma Opeka, koji je Vlada RH Varaždinskoj županiji dodijelila na korištenje na rok od 50 godina. Vijećnici su usvojili izmjenu odluka o prihvaćanju projekata uspostave Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologijapriMedicinskojškoliVaraždinteoRegionalnogcentra kompetentnosti u poljoprivredi “Arboretum Opeka”.

Prihvaćena je i Odluka o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada, održavanja i nadzora odlagališta otpada nakon zatvaranja za period od 30 godina trgovačkom društvu Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. Vijećnici su dali i suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

sredstva za izradu projektnotehničke dokumentacije i to za Regionalni centar civilne zaštite, Revitalizaciju austro ugarskog vojnog kompleksa u svrhu očuvanja povijesne baštinetezaPosjetiteljskicen tar Gaveznica – Kameni vrh.

Isto tako, počinje i priprema izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu spomenika parkovne arhitek ture Arboretum Opeka te za Prezentacijski centar Gomila.

Reformisti i SDP protiv

Vijećnici su prihvatili i po lugodišnji izvještaj o izvrše nju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu te sveostaletočkednevnogreda.

Vijećnici Reformista redom

su isticali da u proračunu ne postoji vizija i strategija ra zvoja Varaždinske županije, u njemu nema ni jednog oz biljnog projekta, a nema niti planiranih projekta koji bi se financirali iz fondova EU. Na talija Martinčević iz njihovih redova je pak predložila da se osnuje posebno savjeto davno tijelo koje bi pomoglo županijskoj vlasti da izradi novi proračun koji bi, među ostalim, sadržavao više EU projekata. Međutim, iz redova HDZ-a stigao je odgovor da su eventualne prijedloge na proračun svi vijećnici, pa tako i Reformisti, mogli dostaviti u amandmanima.Prijedlognisu podržali ni SDP-ovci koji su također isticali da proračun nije razvojni.

Male općine opravdale su svoje postojanje Reformisti, župan Stričak i ostavka

Županijski vijećnik Nino Ivanuša (SDP) posta vio je pitanje vezano za funkcionalno spajanje općina. Zanimalo ga je, naime, koliko općina je na području Varaždinske županije podnijelo zahtjev za funkcionalnim spajanjem ili pak za samoukidanjem.

Župan Anđelko Stričak istaknuo je da suopćine opravdale svoje postojanje.

– Obilazimo općine i slušamo postignuća koja

su sjajna. Postavljamo pitanje, da nema tih načelnika i gradonačelnika, posebno u malim sredinama, kako bi te općine izgledale. Kako bi ljudi živjeli u tim općinama. Postoji li interes da se zbog pružanja boljih usluga funkcionalno spoje? Nije na nama nego na njima. Odluka je na načelnicima i oni moraju vidjeti što je najbo lje za njihove građane. Male općine opravdale su svoje postojanje – rekao je Stričak.

Na aktualnom satu županijske Skupštine prevladavala su pitanja vezana za komunal nu infrastrukturu i ulaganja u obrazovanje, a Reformisti su uobičajeno imali i politička pitanja i kritike. Oni su, za razliku od ostalih vijećnika, pitanja postavljali zamjenici Silviji Zagorec umjesto županu Stričaku.

Među tim pitanjima bilo je i ono je li spremna preuzeti funkciju od župana Stričaka. Vijećnik Bedeković je ujedno podsjetio i na nedavni incident u kojem je župan sudjelovao.

– Kredibilitet župana pao je na najniže razine.

Jeste li spremni preuzeti dužnost kad župan podnese ostavku u lipnju druge godine. Priča se da čeka da prođe pola mandata – pitao je Bedeković.

– Imate potpuno pravo pustiti spin i taj spin često zaživi u medijskom prostoru i kuloari ma. Ja sam pobornik činjenica, a to je da je župan dobio povjerenje građana na temelju projekata i da će župan te politike provesti odgovorno do kraja tog mandata – rekla je Zagorec. Istaknula je i da se ne želi spuštati na nivo populizma.

4 Aktualno Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
230,8

MILIJUNA EURA

realizacija 40 projekata; plana razvoja

Što očekivati od Schengena?

Na aktualnom satu županijske Skupštine Mirko Korotaj (HNS) postavio je pitanje planira li Županija osigurati sredstva za modernizaciju cesta uz granicu sa Sloveni jom posebice iz razloga jer uskoro ulazimo u šengenski prostor. Korotaj ističe da želi podizanje standarda kakav postoji s druge strane granice u Sloveniji.

Stričak je odgovorio da je upravo ulazak u Schengen jedan od strateških planova aktualne Vlade što će se uskoro i dogoditi. Najavio je da će zajedno sa gradonačel nicima i načelnicima koji vode gradove i općine u pograničnom dijelu otvoriti te teme zajedno sa partnerima s druge strane granice.

“Prioritet su jednake šanse za sve u obrazovanju i bolja zdravstvena skrb”

Pripremamo projektnu dokumentaciju za niz ulaganja u obrazovanju, među kojima nam je za dogradnju i energetsku obnovu Glazbene škole u Varaždinu, energentsku obnovu dvorca Šaulovec te izgradnju školskih sportskih dvorana u sklopu OŠ u Varaždinskim Toplicama i Bisagu, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU već odobrilo 562 tisuće eura, rekao je Stričak

Županija završava, provodi i projektira više od 40 kapitalnih projekata čija je vrijednost veća od 311 milijuna eura ili, usporedbe radi, veća od 2,3 milijarde kuna. U 2023. godini planira se značajan rast bespovratnih EU sredstava u županijskom dijelu proračuna, za gotovo 30 posto u odnosu na 2022.

U proračunu su znatna sredstva osigurana za zdrav stvo i obrazovanje. Kapitalni projekti u obrazovanju vri jedni su ukupno 73,4 mi lijuna eura, a na području zdravstvaprovodeseprojekti čijajevrijednost122milijuna eura.

Župan Anđelko Stričak napomenuo je da je već do neseno niz odluka kako bi se u obrazovnom sustavu uspostavio“sustavjednakih” šansi”.

Stipendije i nagradeučenicima i studentima

-Usljedećojgodinićesred stvanamijenjenazastipendi je i nagrade učenicima i stu dentima biti povećana za 32 posto te ta stavka sada iznosi 300.000 eura. Za prijevoz studenata i učenika srednjih

SDP za veću transparentnost i pomoć mladima

SDP-ov Luka Zrinski predložio je inicijativu kojom se želi uvesti veća transparentnost proračuna. Pritom je kao dobar primjer spomenuo Grad Varaždin. Također, skrenuo je i pozornost na sve poraznije podatke kod mladih gdje je sve više njih depresivno, a neki čak i skloni suicidu. Zanimalo ga je može li županija do slijedeće godine osigurati sred stva za zapošljavanje u obrazovnom sustavu

više stručnih osoba koje bi pomogle mladim osobama. Dobio je županov odgovor da nema zapreke da se zaposle stručne osobe ako će to biti dio rješenja tog problema.

Ruža Jelovac (SDP) je pak predložila da Županija napravi tim koji će izraditi svoje mišljenje o predloženim reformama u zdrav stvu. Osobno je zatražila i tematsku sjednicu Skupštine po tom pitanju.

U pripremi je i obnova unutrašnjosti Minerve, a procijenjena vrijednost tog projekta je 17,2 milijuna eura

škola planirano je 3,3 mili juna eura, a u produženom boravku, koji je organiziran učak25od33osnovneškole, osigurali smo rad učiteljica ma i učiteljima na neodre đeno vrijeme, pri čemu je u sklopu stavke “cjelodnevni boravak učenika” ukupno planirano 1,6 milijuna eura.

Gradimo dva centra kompe tentnosti, u poljoprivredi i zdravstvu, ukupne vrijedno sti 29 milijuna eura. Za njih je amandmanom saborskog zastupnika Predraga Štro mara u državnom proraču nu osigurano dodatnih 20 milijuna kuna. Istovremeno, pripremamo projektnu doku mentaci ju za niz ulaganja u obra zovanju, među kojima nam je za dogradnju i energetsku obnovu Glaz beneškoleuVaraždinu, energentsku obnovu dvorca Šaulovec te izgradnju škol skih sportskih dvorana u sklopu OŠ u Varaždinskim Toplicama i Bisagu, Mini starstvo regionalnog razvoja i fondova EU već odobrilo 562 tisuće eura – rekao je župan Stričak. Posebno je istaknuo i dogradnju škole u Ivancu te istaknuo kako je to jedan od prioriteta da bi i tamošnjiučenicimoglipoha đati nastavu u jednoj smjeni.

Već početkom godine bit će u sklopu Opće bolnice Varaždin otvoreni objedinjeni hitni bolnički prijem te dnevna bolnica i jednodnevna kirurgija

Brojna ulaganja u zdravstvo Iduća godina bit će zasi gurnopovijesnazazdravstvo Varaždinske županije.

- U području zdravstva provodimo projekte čija je vrijednost122milijunaeura. Već početkom godine bit će u sklopu Opće bolnice Va

raždin otvoreni objedinjeni hitnibolničkiprijemtednev na bolnica i jednodnevna kirurgija. U sklopu Speci jalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Topliceizgrađenje“Spinalni centar”, za njega je is hođenauporabna dozvola te će u sljede ćoj godini bitiopre mljen i otvo ren. Sljede će go dine će početi izgradnja najvećeg i najzna čajnijeg projekta, Centralnog operacijskog bloka, za koji je javnanabavazaizborizvođa čaradovautijeku.Također,u zgrade Opće bolnice Varaž din u Novom Marofu, Kle novniku i Varaždinu koje su oštećeneupotresubitćeulo ženo8,3milijunaeura,zašto su već dobivena bespovratna sredstva. U pripremi je i ob nova unutrašnjosti Minerve, a procijenjena vrijednost tog projekta je 17,2 milijuna eura. Njime se predviđa ure đenjesmještajnihkapaciteta, obnova trga objekta Miner va, unutarnjeg i vanjskog ba zenskogkompleksa,vodenog parka i wellness zone, kao i uređenje kuhinje, restorana ikongresnedvorane.Uplanu je i projekt izgradnje i opre manja nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo – naveo je Stričak.

5 Aktualno 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
proračun vodi brigu o svim generacijama građana te određuje smjer razvoja
ZA OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO GOTOVO 200 MILIJUNA EURA
Anđelko Stričak Vijećnici SDP-a nisu podržali proračun, ali su dali inicijative vezane za zdravstvo te pomoć mladima Vijećnici većinom glasova podržali proračun

DIREKTOR VARKOMA BRUNO ISTER ISPRAVIO IMOVINSKU KARTICU

DirektorVarkomaBrunoIsterkrajem rujnaovegodinePovjerenstvuzaod lučivanje o sukobu interesa poslao je svoju ispravljenu imovinsku karticu. On i supruga zajednički su vlasnici stana u Varaždinu od 140 metara če tvornih, čija se vrijednost procjenjuje na milijun kuna. Dijele i vlasništvo

nad poslovnim prostorom u Varaž dinu, površine 90 metara četvornih, vrijednim također milijun kuna. Dio kojeg je naslijeđen, a dio kupljen. U ispravljenoj kartici više se ne na vodi automobil.

- Ispravci od 23. rujna 2022. poslje dica su zabune kod popunjavanja

vezano na vlasništvo nekretnina i automobila Toyota Yaris - piše u napomeni.

Podsjetimo, prema novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa dodat nih oko 2400 državnih dužnosnika u našoj zemlji moralo je predati svoje imovinske kartice.

Veći dio imovine dijeli sa suprugom

KONKURENCIJI ZAGREB,

Varaždin dobitnik nagrade najboljeg velikog grada po kvaliteti života

IZBORNA SKUPŠTINA U VARAŽDINU Dubravka Biberdžić predsjednica Foruma žena SDP-a

Prošlog je petka održana izborna Skupština Foruma žena SDP-a Varaždinske županije. U konferencijskoj dvorani Arene Varaždin okupio se velik broj žena, koje su zajedno sa svojim muškim kolegama poslale znakovitu poruku – zajedno možemo sve!

Istaknuti su mnogobrojni primjeri koje je pokrenuo Grad Varaždin u manje od godinu dana, a sve u cilju promicanja rodne ravno pravnosti i jednakosti.

-Varaždinske škole prve su u Hrvatskoj uvele menstru alne potrepštine kao nad standard, koji je kao primjer dobre prakse prihvatila i VladaRepublikeHrvatske,te ga implementirala na razini cijele države. Uvođenjem besplatnih obroka u škole, izgradnjom novih vrtića i

produženim boravkom in direktno se utječe na položaj žena u društvu. Žene su po kretači pozitivnih promjena i temeljni stup našeg društva – moglo se čuti na Skupštini. Skupštini su nazočili pred sjednik SDP Hrvatske Peđa Grbin, potpredsjednica SDP Hrvatske Sabina Glasovac, predsjednica Foruma žena SDP Hrvatske Sandra Kr pan, saborska zastupnica i predsjednica ŽO SDP Va raždinske županije Barbara Antolić Vupora, predsjed nik Foruma mladih SDP Hrvatske Lovro Lukavečki, saborske zastupnice Andreja Marić i Boška Ban Vlahek, gradonačelnik Grada Varaž dina Neven Bosilj, zamjenik gradonačelnika Grada Va raždina Miroslav Marković i načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Grad Varaždin osvojio je nagradu u kategoriji za naj bolji veliki grad u kvaliteti života na ovogodišnjem iz boru najboljih gradova kojeg su organizirali Jutarnji list, portal Gradonačelnik.hr i Hanza Media.

Nagradu je u Opatiji u če tvrtak preuzeo varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Svečanosti su prisustvovali i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak koji su također čestitali Gradu Varaždinu i gradonačelniku Nevenu Bosilju na uspjehu.

- Ova nagrada još je jedna potvrda da idemo u dobrom smjeru i da se to prepoznaje u cijeloj Hrvatskoj. Ukupna slika o tome kako se živi u Varaždinu jest – najbolje od svih velikih gradova u našoj zemlji. Ponosan sam i zadovoljan, a nagrada djeluje i motivirajuće za naš daljnji rad jer to znači da kroz sve projekte i aktivnosti koje su stavno provodimo da našim građanima podignemo kvali tetu života i životni standard, uvelike doprinosimo i tome da se Varaždin pozicionira i percipira kao grad u kojem se

IZBORI U HDZ-u MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

najbolje živi, u kojem su ljudi zadovoljni, i kojeg smatraju jednim od gradova u koji bi voljeli doći živjeti, osnovati obitelj, započeti posao. Va raždin kontinuirano podiže ljestvicu i veseli me da smo

ponovo mjera i obrazac svim drugim gradovima – rekao je gradonačelnik Neven Bosilj. Prilikom rangiranja grado va za ovu nagradu analizirali su se gospodarski, demograf ski, zdravstveni, komunalni,

obrazovni, razvojni i drugi parametri kako bi se dobila ukupna slika o tome kakav je život građana u njihovoj sredini. Ukupno se razma tralo 29 pokazatelja kvalitete života, među inim prosječni dohodak po stanovniku, zaduženost grada i stopa prireza, proračunske udjele subvencija za javni prijevoz i zaštitu okoliša, kao i izdva janja za sport i kulturu iz proračuna. U tijesnoj borbi Varaždinu su konkurirali Dubrovnik, Koprivnica, Pa zin i Zagreb.

INVESTICIJA U VARAŽDINU

Ljubomir Kolarek postao predsjednik Kalnik radi prvi ajvar u tubi

Županijska organizacija HDZ-a Međimur ske županije u nedjelju, 4. prosinca, birala je svog novog predsjednika.

Ipak, imali su samo jednog kandidata za navedenu poziciju i to je bio Ljubomir Ko larek, gradonačelnik Preloga. Županijsko izborno povjerenstvo HDZ-a Međimurske županije 20. studenoga potvrdilo je Kolareka kao jedinog kandidata.

- Na danas održanim izvanrednim izbori ma za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Međimurske županije, Ljubomir Ko larek, gradonačelnik Grada Preloga, izabran je za predsjednika s 576 glasova od ukupno izašlih 578 članova. Iskrene čestitke novom predsjedniku! - objavio je međimurski HDZ na svom Facebooku u nedjelju.

Podsjetimo,dolipnjaovegodinemeđimur ski HDZ vodio je Darko Horvat, ali je nakon uhićenja podnio ostavku na svoju poziciju, kako je rečeno, iz osobnih razloga. Kolarek

je tada izabran je za v.d. predsjednika HDZ-a Međimurske županije te je navedenu funk ciju obavljao do izbora 4. prosinca.

U ponedjeljak, 28. studenoga, u Varaždinu je predstavljen projekt koji su sufinancirale EU i Republika Hrvatska, a odnosi se na dovršetak radova i ulaganja u modernizaciju pogona za preradu voća i povrća, nove tehnologije i nove proizvode tvornice Kalnik u Varaždinu, uk ljučujući i novitet na tržištu – Ajvar squeeze. Investicijom u novu proizvodnu liniju u Varaž dinu, Podravka je razvila potpuno novi proi zvodni postupak i postala prva u svijetu koja je ajvar uspjela zapakirati u squeeze pakiranje. Radi se o investiciji ukupno vrijednoj više od 40 milijuna kuna koja se odnosi na dovršetak radova i ulaganja u modernizaciju pogona za preradu voća i povrća, nove tehnologije i nove proizvode tvornice Kalnik. Sve to rezultiralo je četverostrukim povećanjem proizvodnje squeeze proizvoda, s 5000 komada po smjeni prije, na 20.000 komada po smjeni sada.

6 Aktualno Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
U
DUBROVNIK…
se to prepoznaje
Ova nagrada još je jedna potvrda da idemo u dobrom smjeru i da
u
cijeloj Hrvatskoj, rekao je gradonačelnik Bosilj
STUDIO VIPRO
Projekt su sufinancirale Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Republika Hrvatska iz mjere 4.2.1. Programa ruralnog razvoja 2014. − 2020. čime je Podravki odobreno 19,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava.
PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com
Varaždin kontinuirano podiže ljestvicu i veseli me da smo ponovo mjera i obrazac svim drugim gradovima.”
Analizirali su se gospodarski, demografski, zdravstveni, komunalni,
parametri kako bi se dobila ukupna slika o tome kakav je život
NEVEN BOSILJ
obrazovni, razvojni i drugi
građana u njihovoj sredini

PROGRAMI UZ DAN GRADA VARAŽDINA 2022.

srijeda – 7. prosinca 2022.

petak - 9. prosinca 2022.

Teniski centar Varaždin - Teniski dan grada Varaždina – Tenis klub „Varaždin 1181“

10:00 - Trg kralja Tomislava - Jacques Houdek – „Kad si sretan“ koncert namijenjen djeci

13:00 – Svečana sjednica Gradskog vijeća – Velika koncertna dvorana HNK u Varaždinu

17:00 - Kuća Djeda Mraza - Priča o svetom Nikoli, priča za predškolce

17:30 - Palača Patačić - Adventiraj i kreiraj - Točkice na prugice, radionica izrade nakita od drva

18:00 - Postojani kositreni vojnik, priča za školarce

18:00 – sveta misa – crkva svetog Nikole

19:00 – Trg kralja Tomislava – Jacques Houdek, koncert za građanstvo

19:00 - GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10, izložba DOBAR TEK! / Kultura hrane u varaždinskom kraju

17:00 – 20:00 - Kuća Djeda MrazaGajeva 10, Druženje s Djedom Mrazom, 17:30 - Palača Patačić, Adventiraj i kreiraj - radionica keramike Neka uđe svjetlost

četvrtak - 8. prosinca 2022.

11:00 - Gradska vijećnica Grada Varaždina - promocija monografije „Varaždin su ljudi“

17:00 - 20:00 - Kuća Djeda MrazaGajeva 10, Druženje s Djedom Mrazom 17:30 - Palača Patačić, Adventiraj i kreiraj – radionica Moja torba - moja kreacija

10:00 - 13:00 i 17:00 - 21:00 - Kuća Djeda Mraza - Gajeva 10 - Druženje s Djedom Mrazom

17:30 - Palača Patačić, Adventiraj i kreiraj – radionica Izradi svoju kuglicu za bor

18:00 - Velika scena HNK u Varaždinu - Hoffmann/ Kaštelan: Orašar, pretpremijera dramsko-plesne predstave

19:00 - Trg kralja Tomislava - ETER, koncert

subota - 10. prosinca 2022.

Kuglana dvorane Arena - Trofej grada Varaždina – Ženski kuglački klub Varaždin Gradski bazeni Varaždin - Kadetski grand prix „Sv. Nikola“ – Plivački klub „Barok“

10:00 - 13:00 i 17:00 - 21:00 - Kuća Djeda Mraza - Gajeva 10 - Druženje s Djedom Mrazom

11:00 - Adventiraj i kreiraj - Off road ili rafting na Dravi

17:30 – Palača Patačić, Adventiraj i kreiraj – radionica Neka bor bude baš svoj

18:00 - Velika scena HNK u VaraždinuHoffmann/ Kaštelan: Orašar, premijera dramsko-plesne predstave

20:00 - Velika koncertna dvorana HNK u Varaždinu - Koncert Varaždinskog tamburaškog orkestra i Klape Hrvatske ratne mornarice

18:30 - Varaždinska katedralapaljenje treće adventske svijeće, nastup zbora župe sv. Fabijana i Sebastijana

19:00 - Trg kralja Tomislava - koncert PAVA & bend

7 Oglasi 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
utorak - 6. prosinca 2022. – BLAGDAN SVETOG NIKOLE

SUDOVI U VARAŽDINU I ČAKOVCU EVAKUIRANI ZBOG DOJAVA O BOMBAMA

Diljem Hrvatske u ponedjeljak, 5. prosinca, evakuirane su u jutarnjim satima zgrade sudova. Naime, brojni sudovi u našoj zemlji i Vlada RH e-mailom su primili dojave o postavljenim bombama. Tako je bilo u zgradi suda u Varaždinu te na Općinskom sudu u Čakovcu. Anonimne dojave odnosile su se na navodno postavljene eksplozivne

naprave u većem broju u objektima/ zgradama pravosudnih tijela na po dručjima 18 od 20 policijskih uprava sa sjedištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru, Bjelovaru, Sisku, Varaž dinu, Zadru, Dubrovniku, Šibeniku, Karlovcu, Gospiću, Puli, Virovitici, Čakovcu i Koprivnici, javila je u ponedjeljak međimurska policija.

Policija je odmah reagirala i na teren poslala protueksplozijske jedinice koje su pretražile zgradu sudova u Varaždinu i onu Općin skog suda u Čakovcu. Djelatnici su za to vrijeme bili van zgrada. Srećom, oko 12 sati policija je javila da su sve pretražili te nisu našli nikakve eksplozivne naprave niti u Varaždinu

U SLUČAJU KULTURANA

U zatvor na više od devet godina

Na Županijskom sudu u Varaždinu izrečena je nepra vomoćna presuda u slučaju Kulturana.

Prvooptuženi Ivor Vujasi nović (30) osuđen je na tri godine zatvora, drugooptu ženaAsjaGorski(26)nadvije i pol, trećeoptuženi Ivan Gorski (21) na dvije godine

zatvora, a četvrtooptuženi Dominik Žnidarić (27) na godinu i osam mjeseci. Prvo ih je Županijsko državno odvjetništvo teretilo da su iz osvete ubili profesora en gleskog jezika Gospodarske škole Varaždin. Županijsko državnoodvjetništvopromi jenilo je optužnicu. Potom ih se teretilo da su zajednički i dogovorno, u cilju da teško tjelesno ozlijede Ninu Čen gića, olako pritom držeći da ga neće usmrtiti, prebili Čengića te tako počinili kazneno djelo teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti. Nakrajusuosuđenizanano

šenje teške tjelesne ozljede u pokušaju.Zaistodjeloprema Kaznenomzakonupreviđene su kazne od šest mjeseci do pet godina.

Fatalni pad – Sud nije imao dovoljno kvalitetnih dokaza zbog

čega je žr tva Nino Čengić preminula. Govorim puno ime i prezime zbogposebnog pieteta prema

Presuda

žrtvi. Od nosno, ne može se znati kad je i kako doš lo do fatalne ozljede, od nosno udara glavom o tvr

du podlogu. Tu smo u sivoj zoni–istaknuojesudacAlen Pretković u svojoj presudi.

Naime, utvrđeno je da je Ivor Vujasinović palicom, pa šakom udario pokojnog Ninu Čengića, dok ga je Asja Gorski udarala lokotom. Po iskazu sudsko-medicinskog

vještaka Mayera, što je u obzir uzelo sudsko vijeće, udarci koje su zadali Ivor i Asja nisu bili fatalni. Tako đer, i udarci koje su zadavali trećeoptuženi Ivan Gorski i četvrtooptuženi Žnidarić nisu bili pogubni za žrtvu.

–Dofatalneozljedeuslijed udaranja od strane okriv ljenika nije došlo. Svojim postupanjem nisu izazvali taj fatalni pad – obrazložio je sudac Županijskog suda u Varaždinu.

Sudsko vijeće uzelo je u obzir da je moguće da je pokojni Čengić nakon što se pridigao kod smreke ispred Kulturane, gdje ga je osta vila četvorka, doteturao do vježbališta i tamo je doživio fatalnu ozljedu.

Opomena

–Nažalost,ugašenjejedan mladi životi. Ovo je poruka svima da se prije svega mo raju kontrolirati. Također, ljudimorajuimatigrađansku hrabrost da neke stvari kažu na sudu, ovako imamo sivu zonuitonijedobro.Negovo rim to na štetu optuženika, već u suprotnom, to može dovesti do njihova oslobođe nja – ističe Pretković koji je zaključio da ova presuda nije solomunsko rješenje.

Presuda je nepravomoćna i na nju je moguća žalba. Također, četvorki je ukinut i istražni zatvor.

Visoki kazneni sud Re publike Hrvatske usvojio je žalbuŽupanijskogdržavnog odvjetništva u Varaždinu protiv prvostupanjske pre sude Županijskog suda u Varaždinu kojom je 26-go dišnjakosuđennazatvorsku kaznu od šest godina zbog počinjenih kaznenih djela pokušaja teškog ubojstva, razbojništva i teške krađe.

Inače, prvostupanjskom presudom 26-godišnjak je oglašen krivim da je 27. kolovoza prošle godine na obali Drave u mjestu Gornji Kuršanec, zajedno s 20-go

dišnjakom provalio u vi kendicu muškarca i uzeo veći broj raznih predmeta,

Počinio

vrijednosti od oko 15.000 kuna. Kada ga je muškarac zatekao u vikendici, silom mu je oduzeo ruksak sa stvarima(vrijednostvećaod

4000 kuna) te u cilju da ga usmrti kako ga ne bi otkrio za počinjenu provalu, poku šao mu zadati više udaraca drvenom motkom i bokse rom u glavu te ga gurnuo u vodu i držao ga potopljenog pod vodom.

Drugostupanjski sud je prihvatio argumente dr žavnog odvjetništva i utvr dio da je Županijski sud u Varaždinu izrekao optuže niku preblagu kaznu te je preinačio presudu na način da je optuženika osudio na jedinstvenukaznuzatvorau trajanjuodosamgodina.(it)

8 Aktualno Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
niti u Čakovcu. Prvooptuženi Ivor Vujasinović (30) osuđen je na tri godine zatvora, drugooptužena Asja Gorski (26) na dvije i pol, trećeoptuženi Ivan Gorski (21) na dvije godine zatvora, a četvrtooptuženi Dominik Žnidarić (27) na godinu i osam mjeseci.
Mladić (26) u zatvor na osam godina NA DRAVI MLATIO MUŠKARCA I POKUŠAO GA UTOPITI OSUĐENA ČETVORKA ZBOG SMRTI NINE
ČENGIĆA
je nepravomoćna i na nju je moguća žalba, a četvorki je ukinut i istražni zatvor
Do fatalne ozljede uslijed udaranja od strane okrivljenika nije došlo
kaznena djela pokušaj teškog ubojstva, razbojništvo i teška krađa
9 Oglasi 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik

REKONSTRUKCIJA HIDROELEKTRANE VARAŽDIN

Najveći projekt na nekoj hidroelektrani na Dravi

Predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivre de (HEP) Frane Barba rić posjetio je Varaždin 16. studenoga te najavio rekonstrukciju Hidroe lektrane Varaždin vri jednu 760 milijuna kuna. HEP smo pitali o detalji ma ovog velikog projekta. - Rekonstrukcija Hidro elektrane Varaždin, vrijedna 760 mi lijuna kuna, najveći je projekt koji se izvodi na nekoj od hidroe lektrana na rijeci Dravi još od vremena nji hove izgradnje te je nakon HE Zakučac drugi najveći projekt u ciklusu rekonstrukcija hi droelektrana koje u raz doblju od 2012. do 2030. provodi Hrvatska elek troprivreda. Cilj rekon strukcije HE Varaždin je produžetakživotnogvijeka i stvaranje uvjeta za pouz danradelektraneuidućem eksploatacijskom razdo blju-istaknulisuizHEP-a. Radi se o ogromnom poslu koji će trajati do 2027. godine te će po većati snagu elektrane. - Rekonstrukcijom će se također ostvariti pove ćanje snage elektrane za 15 megavata i prosječne godišnje proizvodnje elek tričneenergijezapribližno 6 %. To znači da će se sa dašnja godišnja prosječna proizvodnja od oko 450 milijuna kWh povećati za dodatnih28milijunakWh. Rekonstrukcija obuhvaća

zamjenu proizvodnih je dinica i postrojenja u stro jarnicikaoirekonstrukciju građevinskihobjekatabra netedovodnogiodvodnog derivacijskog kanala. Riječ jeovrlosloženomprojektu koji se provodi u osam faza definiranih lokacijskom dozvolom. Rekonstrukcija je započela izgradnjom trafostanice 35/0,4 kV na strojarnici HE Varaždin za koju se uskoro očekuje i izdavanjeuporabnedozvo le. Tijekom 2023. godine planira se dovršetak izrade glavnih projekata za ostale faze iz lokacij ske dozvole, izdavanje građevin skih dozvola i ugovaranje radova. Glav ninaradovapro vestćeseurazdoblju od 2024. do 2026. godine s predviđenim rokom zavr šetkaprojekta2027.godine - pojasnili su iz Hrvatske elektroprivrede.

HE Čakovec

Pitali smo ovu našu kompaniju planiraju li još kakva ulaganja na području Varaždinske i Međimurske županije. - Objekti i postrojenja hi droenergetskog sustava na rijeci Dravi se kontinuira no i redovito održavaju, a pripremaju se i provode brojne zamjene i rekon strukcije. Na HE Čakovec ove je godine provedena kompletna obnova mosta preko brane i dovodnog kanala, a intenzivirane su pripreme za zamjenu as falt-betonskeoblogenasipa akumulacije, čija se reali zacija očekuje u narednih nekoliko godina - završili su iz HEP-a.

Rezervne dijelove i opremu nabaviti, cijene rastu, a radne

U Varaždinu je održana izložba strojeva, automata za šivanje i strojni vez te kompletnog asortimana prateće industrijske norme 4.0 u proizvodne procese ove industrije.

U izložbenom prostoru Re storana “Fontana” Crnković u Varaždinu od 22. do 24. stu denoga 2022. godine održana je izložba strojeva, automata za šivanje i strojni vez te kom pletnog asortimana prateće opreme za tekstilnu i kožnu industriju. Izložbu je orga nizirala varaždinska tvrtka Manateks,abilajenamijenjena prvenstveno za upoznavanje novih tehnologija s naglaskom napribližavanjeautomatizacije i implementiranje industrij ske norme 4.0 u proizvodne procese u tekstilnoj i kožnoj industriji.

Očemujetočnoriječ,razgo varali smo s direktorom tvrtke Manateks Zoranom Fotakom. Direktor je otkrio da su na izložbi bile zastupljene tvrtke i tehničko osoblje uglavnom iz Njemačke, Austrije i Italije, a surađuju i s tvrtkama iz Ja pana. U Varaždinu su se tako predstavili Veit-Group, Pfaff, Durkopp,Brother,Typical,As colite,Strobel,Japsew,Pegasus, Orox,Amann,Schmetz,Texti lia Solingen, Trecolan, Kufner, BWF,ToppTextil,Anker,DOT ploteri, Cart-Conf, HydromaRöchling, Wendler, Fortuna, Camoga, Comelz, proizvođači flizelina za štik i mnoga druga poduzeća.

Industrijska norma 4.0 –Manatekspostojiveć31go dinu. Ovu izložbu uspjeli smo realizirati nakon 15 godina u suradnji s našim poslovnim partnerima koji su nam izašli ususret s pomoći oko izložbe i svih pitanja koja se nameću u ovoj industriji – rekao je di rektor Zoran Fotak, istaknuvši pozitivnu stranu s kojom se susreće tekstilna industrija.

Naime,riječjeoindustrijskoj revolucijičetvrtegeneracije,pri čemusesvevišeposlaodrađuje s računala, što je i bilo prezen tirano u Varaždinu.

– Pojednostavljeno, to znači daseopremommožeupravljati neovisno,odnosnoindirektno. Svizadaniparametridefiniraju se unaprijed i šalju putem ži

čane ili bežične veze direktno na stroj, a za pokretanje i/ili nadzor dovoljno je posluživa nje stroja i nadzor operatera – ispričao je Fotak.

Promjenjiva cijena

No, direktor Manateksa do daje da su ovdje došli ljudi koji ne traže samo informacije, već se u svom poslovanju susreću i s određenim problemima kao što su pomanjkanje elemenata i poskupljenja.

– Dakle, ljudi su kupili stro jeve i dogodilo se pomanjkanje elektroničkih elemenata, ne možeš dobiti rezervne dijelove na vrijeme. Svaki stroj je u liniji proizvodnje i ako jedan stoji, to je problem, sve mora funkcionirati kao švicarski sat. Problemi u proizvodnji morali bi se rješavati odmah, a ne nakon nekoliko dana. U pitanju su mašine koje imaju vrijednostivišetisućaeura,aza kojesurezervnidijelovidolazili

Proizvodnja se sve više seli u Bosnu, pa i u Makedoniju te na jug Srbije, gdje se plaće još mogu kolikotoliko uskladiti da se ostvari profit

izKineidrugihdijelovasvijeta. Transport je strašno poskupio, primjericejedankontejner,koji jeprijekoštao4000dolara,sada je 20.000 dolara. To automat ski povećava cijenu rezervnih dijelova, plus rok isporuke i tu onda nastaju problemi. I o tome se ovdje, među ostalim, raspravljalo – objasnio je.

Što se još tiče nabave rezer vnih dijelova, navodi, za svaku isporuku mora se slati upit za cijenu koja pak ovisi o mate rijalima koji su u proizvodu i podložna je promjenama na tjednoj bazi.

–Primjerice,ukoncujedosta poliestera,uelektroničkimele mentimaimaaluminija,bakra, zlata i platine, u drugim rezer vnim dijelovima ima plastike,

utrećimaimametalakojimase također mijenja cijena… Kako se kreće cijena na burzi u svi jetu, tako se mijenja i cijena tih materijala. Samim time nema dugoročnih ponuda, odnosno realizacija – ističe direktor.

Osimtoga,kaouostalimgra nama gospodarstva, i ovdje su problem energenti. Konkretno u tekstilnoj industriji tvrtke koristeparu,pogotovoonekoje sebavepeglanjem,uz,naravno, potrošnjuelektričneenergijeili nekog drugog energenta.

– Neki su prelazili na mazut,

neki koriste plin, no više nije garancija da će i tog energenta biti dovoljno. Kažu i za dizel da je pitanje što će se s njime dogoditi u veljači ili ožujku. Zatojepunonjihprešlonamale kotlove na struju koji imaju priključakzadvaradnamjesta, dva glačala, i to je mobilno, na tome se sad sve bazira – kon statirao je direktor Manateksa.

Seljenje proizvodnje U tekstilnoj industriji je da nasdostateškasituacija,govori dalje Fotak. Puno naših tvrtki

OBJAVLJENI NOVI PODACI

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio podatke o prosječnim bruto i netoplaćamauHrvatskojutrećemtro mjesečju ove godine, a podaci su raz vrstanipozaposlenimapožupanijama. Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Oni pokazuju da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromje sečje 2022. u odnosu na isto razdoblje

2021. porasla u svim županijama. Prosječna mjesečna isplaćena neto na razini Hrvatske za razdoblje od srpnja do rujna ove godine iznosila je 7626 kuna. U odnosu na isti period lani rasla je za 7,5 %.

Zagreb

Najviša prosječna mjesečna ispla ćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tro mjesečje 2022. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 8968 kuna, a

najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 6577 kuna. U odnosu na lani najveći porast neto plaća bio je u Krapinsko-za gorskoj županiji, za 9,2 %, a naj manji u Gradu Zagrebu, za 6,1 %.

U trećem tromjesečju ove godine radnici u Varaždinskoj županiji imali su prosječnu neto plaću 7129 kuna. Podaci DZS-a pokazuju da im je plaća u odnosu na lani rasla 8,5 %, što je više od državnog prosjeka. Ipak, valja primijetiti da radnici u Varaždinskoj

10 Aktualno Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
Sudjelovale su tvrtke iz Njemačke,
TEHNOLOGIJAMA
DIREKTOR MANATEKSA ZORAN FOTAK O NOVIM
oko 500 kuna
Varaždinci i Međimurci zarađuju
NETO
O
PLAĆAMA
FOTO: HEP 760 milijuna kuna bit će uloženo u projekt
PIŠE: SANDRA ŽUPANIĆ szupanic@regionalni.com

opremu sve je teže radne snage nedostaje

prateće

VLADA

pa je dosta proizvodnje otišlo u Makedoniju i na jug Srbije. Brojne proizvodnje otišle su ondje, gdje još ima radne snage i gdje se plaće još mogu kolikotoliko uskladiti da se ostvari profit–rekaojenašsugovornik idodaodanašiljudiodlazevan, a ovdje dolazi radna snaga iz Nepala, Šri Lanke i slično.

Uvozna radna snaga nije najsretnije rješenje jer je njihov mentalitet rada drukčiji, ističe.

Naša Vlada odredila je koliko mora biti minimalna plaća, svojim radnicima moraš dati zagarantirani osnovni dohodak i cijena energenata je otišla gore, a stranci, koji su većinski vlasnici tih poslova, tebi nisu digli ni jedan cent za tvoj rad, rekao je Fotak

Saborski zastupnici osigurali oko 6 milijuna eura za sjever Hrvatske

Nakon što su porasli troškovi, procijenjena vrijednost ukupne investicije uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi Arboretum Opeka je narasla, a razlika se uspjela osigurati na državnoj razini zahvaljujući inicijativi saborskog zastupnika HNS-a Predraga Štomara

radi za strane tvrtke koje drže određenu cijenu proizvoda i rada, a ta cijena ne prati ostale troškove. To za sobom povlači i problem radne snage.

– Oni imaju cijenu i iznad toga ne žele čuti. Naša Vlada odredila je koliko mora biti minimalnaplaća,svojimradni

PLAĆAMA PO ŽUPANIJAMA

cima moraš dati zagarantirani osnovni dohodak i cijena ener genata je otišla gore, a stranci tebi nisu digli ni jedan cent za tvoj rad. Posla i potražnje ima i sad se sva proizvodnja seli prema Bosni. U Bosni se događa situacija slična kao kod nas,traževećeminimalneplaće

– Njima treba najmanje šest mjeseci do godine dana da uđu u te norme, procese, da shvate način rada. Oni, recimo, rade cijeli dan i još ne mogu postići 100%norme,amoradobitimi nimalnuplaću,stansplaćenim režijama i topli obrok te kada to sve zbrojiš, dođeš na jednu pristojnu plaću. Sada sve ovisi o tome što će biti kada uđemo u Schengen, bojimo se da se ne bi dogodilo kao u Sloveniji. Jer svakatekstilnaindustrijaselise svejužnije,zajeftinomradnom snagom. Većinski vlasnici svih tih poslova su stranci i dosta toga kod nas ovisi o njima, a oni samo idu za profitom – za ključio je Fotak te, usporedbe radi, napomenuo da obućarska industrija stoji puno bolje od tekstilne jer se puno više ulaže u industriju četvrte generacije, u automatizaciju i moderniza ciju, za što su dobar primjer neke tvrtke u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.

– Bit će dobro dok će tu biti ljudi, ali kad ne bude osobnih dohodaka koji bi zadovoljavali ljude, bit će migracija. Cijene svega su otišle gore, a plaće u tekstilnoj industriji stoje, a kolika je inflacija? – pita se direktor Fotak.

kuna manje od državnog prosjeka

županiji prema ovim podacima imaju 1839 kuna manju neto plaću od radnika u Gradu Za grebu. Također, manja je 497 kuna od nacionalnog prosjeka. Radnici u Međimurskoj županiji u istom periodu ove godine imali su prosječnu neto plaću od 7100 kuna. I njima je plaća u odnosu na lani rasla 7,2 %. I međimurski radnici zarađuju manje od na cionalnog prosjeka – 526 kuna manje.

Predstavnici Vlade proš log su tjedna prihvatili dva oporbena i dva amandmana saborske većine na državni proračun za 2023.,a koji su vezani za Sjever Hrvatske. Doduše,prihvaćenisuunešto izmijenjenom obliku, odno snoprihvaćenisumanjiiznosi od traženog.

Prema prijedlogu međi murske zastupnice Boške Ban Vlaheh (SDP) osigurat će se sredstva za projekt ča kovečkog Centra za odgoj i obrazovanje.

Umjesto 2, 7 milijuna eura, koliko je tražila zastupnica, za čakovečki Centar izdvojit će se dva milijuna eura.

Zahvaljujući amandmanu Damira Habijana (HDZ) Sve učilištu Sjever država će za 665.000 eura povećati iznos za redovnu djelatnost radi usklađenjauodnosunadruga javna sveučilišta s obzirom na broj studenata i studijskih projekata.

- Na studijskim progra mima Sveučilišta Sjever koji su pretežito u STEM po dručju, obra zuju se kadrovi neop hodniza tržišnu kon kuren tnost i opstoj nost gos podarstva u ovom dijelu Hrvatske. Dra go mi je i zadovoljan sam što je Vlada još jednom pokazaladajojjevažanrazvoj i napredak našeg sjevera, a taj napredak, osim infrastruk turnih projekata, proizlazi i iz ulaganja u obrazovanje i mlade. Sveučilište Sjever ima izrazito mnogo studenata iz svih krajeva naše zemlje, najmlađe je u Hrvatskoj, i vjerujem da će mu dodatan poticaj uvelike pridonijeti u

Boška Ban Vlahek

Prema prijedlogu međimurske zastupnice Boške Ban Vlaheh (SDP) osigurat će se sredstva za projekt čakovečkog Centra za odgoj i obrazovanje

Zahvaljujući

još boljem pozicioniranju i razvoju njihovih programarekao je Habijan. Vlada je izmijenila i aman dman Predraga Štromara (HNS), pa će država sa 2,6, umjesto četiri milijuna eura koliko je traženo, pojačati projekt vezan uz Arbore tum Opeka i istoimenu srednju školu koja je proglašena regionalnim centrom kompe tentno sti u poljo privre di. Na kon što su porasli predviđe ni troškovi, procijenjena vrijednost ukupne investicije uspostave Regio nalnogcentrakompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi Arboretum Opeka došla jedo117.899.981,87kuna,od nosno 15.648.016,70 eura. To je oko 2,7 milijuna eura više od predviđenog, a razlika se uspjela osigurati na državnoj raziniupravozahvaljujućiini cijativi saborskog zastupnika HNS-a Predraga Štomara.

- Zahvaljujem u ime svih stanovnika Općine Vinica, Varaždinske županije i sve djece koja će ići u Srednju školu Opeka. Ovih 20-ak mi lijuna kuna omogućit će djeci da imaju bolje školovanje, ali i da konačno riješimo problem ArboertumaOpeka,odnosno dvorca koji je sada u derut nom stanju. Počeli su radovi, projektjelošepripremljen,ali nova povećanja cijena i novi uvjeti napravili su probleme Županiji da nastavi projekt. Najavljujem da će otvorenje dvorca biti iduće godine - re kao je Štromar.

Štromaru je na inicijativi zahvalio i načelnik Vinice Branimir Štimec.

-Posebnozahvaljujempred sjednikuvijećaOpćineVinica te saborskom zastupniku Predragu Štromaru koji je svojim nesebičnim radom za našu Općinu Vinica osigu rao amandmanom dodatnih 2.654.456,00 eura za zavr šetak obnove dvorca Opeke. PredragŠtromarnajaviojeza vršetak radova do kraja 2023. kada će dvorac biti stavljen u funkciju. U dvorcu će biti smješten Regionalni centar kompetentnostiupoljoprivre dikojegćevoditiSrednjaškola Arboretum Opeka Marčan –rekao je Štimec

11 Aktualno 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
amandmanu
Habijana
Sveučilištu Sjever država će za 665 000 eura povećati
Damira
(HDZ)
iznos za redovnu djelatnost
opreme za tekstilnu i kožnu industriju s naglaskom
implementiranje Njemačke,
i Italije, a organizator je bila
tvrtka
na
Austrije
varaždinska
Manateks.
MA I TRENUTNOJ SITUACIJI U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI
PRIHVATILA AMANDMANE BAN VLAHEK,
PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com
HABIJANA I ŠTROMARA
Predrag
Štromar
Damir Habijan Strani radnici nisu najsretnije rješenje jer njima treba najmanje šest mjeseci do godine dana da uđu u te norme, procese, i da shvate način rada, ističe direktor Manateksa

U Patačićku palača Zakmardy Arheološki

Povijesni i Arheološki odjel Gradskog muzeja Varaždin napokon bi mogli dobiti krov nad glavom i idealne uvjete za prezentaciju svojih izni mnoznačajnihstalnihpostava. Ispostavilo se to na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina na kojoj je vijećnica Silvija Cupar postavila pitanje gradonačelniku Nevenu Bosi lju o konzumiranju prava na prvokup Stanoingove palače Zakmardy.

Apsurdna situacija - Zanima me hoće li Grad Varaždin koristiti pravo prvo kupa palače Zakmardy, za što su potrebna sredstva od oko 7 milijunakuna,atrebatćeiznaći još dosta novca za uređenje i obnovu te zgrade. Istovreme no, vijećnici nemaju nikakvih informacijaoprojektuuređenja Žitnice, niti o razlozima zašto u njoj nisu izloženi eksponati Etnografskog odjela GMV-a. A kad već spominjem palače, zanimameištoGradnamjerava poduzetisispražnjenimprosto rom palače Patačić na Franje vačkom trgu – rekla je HDZova vijećnica Silvija Cupar. VaraždinskigradonačelnikNe ven Bosilj odgovorio joj je kako je već imao nekoliko sastanaka s predstavnicima lokalne Cr kve i varaždinskim biskupom mons. Radošem jer je Varaž dinskabiskupijaizrazilanamje ru da kupi palaču Zakmardy. - Grad ima objekte koje je spre manzamijenitisVaraždinskom biskupijom jer je, za razliku od palače Patačić, prostor palače Zakmardy iznimno zanimljiv Gradskommuzejukojiimapro blema s izložbenim prostorom. Vidjetćemokakoćezavršitipo stupak prodaje palače Zakmar dyjerjekupnjaCrkviosporena, a Gradu Varaždinu nitko nije ponudio pravo prvokupa. Pa lača Patačić iduće godine bit će privremeno Gradska vijećnica dok ne završe radovi na obnovi postojeće.Nakontogadatćemo je u najam zainteresiranima – naglasio je gradonačelnik. Međutim, gradski vijećnici i kulturna javnost zbog kratkoće “aktualca” ostali su prikraćeni za cijeli niz zanimljivih infor macija koje govore o apsurdnoj situaciji u kojoj je GMV već godinama. Primjerice, kao što je Hrvatska vjerojatno među rijetkim europskim država ma koja nema stalni postav hrvatske povijesti, tako je i Varaždin zasigurno povijesno

najznačajniji hrvatski grad koji nema stalni postav svoje iteka ko bogate i vrijedne povijesti značajne za hrvatski, ali i širi regionalni kontekst! Stoga, zamislite situaciju kada bismo baroknog Varaždinca proveli stalnimpostavomStaroggrada. Taj bi vrlo vjerojatno ostao šo kiraninemaloiznenađenštose najvrjednije gradske insignije: žezlo, gradski pečati, isprave… čuvaju u Starom gradu koji je do druge polovice XIX. stoljeća bio zasebna administrativna jedinica,vrločestoneprijateljski raspoložena prema slobodnom i kraljevskom gradu Varaž dinu. Uostalom, GMV osim spomenutih vrijednosti, čuva namještaj gradonačelnika te tisuće povijesnih dokumenata i predmeta. A osim same insti tucijeGrada,muzealcisudužni ispričati priče o značajnim (i prijelomnim) događajima iz gradske i hrvatske povijesti. Podsjećamo, izboru Habsbur govaca za hrvatske kraljeve itekako je “kumovao”, pa čak i presudan bio baš Varaždin. Tu

su i brojne povijesne ličnosti, materijalni artefakti obrta koji svjedoče o kulturnom i umjet ničkom dosegu, a da industrij sku baštinu i ne spominjemo. U Muzeju bi se štošta trebalo doznati i o urbanom razvoju Varaždina,školstvu,zdravstvu, crkvenim redovima… No, pro storazaprezentacijueksponata nema pa je sve u svemu stalni postav povijesti Varaždina (i Varaždinske županije) višede setljetniimperativnesamomu zejske struke već i šire javnosti.

Izgubljene godine

Pitate li varaždinske muze alce treba li sastavni dio tog budućeg stalnog postava biti i stalni postav Arheološkog odjelaGMV-a,odgovoritćevam potvrdno. Jer on pak s nekoliko desetaka tisuća predmeta svje doči o višetisućljetnom konti nuiranom življenju u našem kraju.Odneandertalacaušpilji Vinidiji, do Haltšatske kulture, Kelta,Jasa,Rimljana,prvihSla vena/Hrvata na ovim područji ma, pa sve do srednjevjekovne arheologije. Možemo pretpo staviti kako palača Zakmardy ima potencijal za smještaj i

12 Aktualno Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
Rješavanjem gotovo stoljetnog problema stalnih bi se izniman iskorak. Ta ustanova napokon bi postala VARAŽDINSKI GRADONAČELNIK NEVEN BOSILJ Osim stalnog postava Etnografskog odjela, Žitnica će osigurati prostor za kustosa, depo i multimedijski prostor Patačićka nije zanimljiva GMV-u jer muzejsko - galerijski prostori ne trebaju mnogo velikih prozora U Herzerici nema adekvatnog prostora za stalni postav povijesti Varaždina (i Varaždinske županije)
jnovak@regionalni.com
“Oslobađanjem” Herzerice proširio bi se Svijet kukaca i uredio svojevrsni tematski (zabavni) park
PIŠE: JOSIP NOVAK

Patačićku se seli Gradska vijećnica, a Zakmardy udomit će Povijesni i odjel Gradskog muzeja Varaždin!

Hoće li se ponovno provesti postupak

javne dražbe palače Zakmardy?

Iz Financijske agencije potvrđeno nam je da informacija - kako Grad Varaždin, Varaždinska županija i RH imaju pravo prvokupa na nekretni ni - nije dostavljena Fini od strane Općinskog suda u Varaždinu prili kom dostave zahtjeva za prodaju i ostale dokumentacije potrebne za provođenje postupka prodaje palače Zakmardy. Stoga smo Općinski sud pitali zašto im te informacije nisu dostavljene prije javne dražbe koja je provedena elektroničkim putem, te tko je odgovoran za takav propust (ako je riječ o propustu). Odnosno za nimalo nas je i je li u konačnici prodaja spomenute nekretnine obavljena sukladno Zakonu, s obzirom na to

prezentaciju ovakvih postava. Štoviše, palača je povijesno ve zanauzVaraždin,Gimnaziju,a kaozgradajevrlovrijednarano

da ne postoje izjave o odricanju svih koji imaju prava prvokupa palače koja je kulturno dobro. Evo što su na to odgovorili: - Kod ovog suda u tijeku je ovrš ni postupak u ovršnom predmetu ovrhovoditelja AA d.o.o. protiv ovršenika S d.o.o. (Stanoing), u ko jem postupku se provodila ovrha isključivo u odnosu na nekretninu čkbr.1813/1 upisana u zk.ul.13359 k.o. Varaždin. Zahtjev za prodaju navedenenekretninedostavljenjena mrežne stranice FINE, a na temelju navedenog zahtjeva FINA je provela elektroničku javnu dražbu. Nakon primitka Izvještaja o provedenoj javnoj dražbi, sud je donio rješenje

baroknagrađevina,očemusmo nedavno pisali na stranicama Regionalnogtjednika.Izkrugo va bliskih GMV-u doznali smo

o dosudi koje nije pravomoćno jer je ovršenik podnio žalbu na to rješenje. I u zahtjevu za prodaju nekretnine i u zaključku o prodaji od 28. rujna 2021. navedeno je da predmetna nekretni na ima svojstvo kulturnog dobra te meljem rješenja Ministarstva kulture, uprave za zaštitu kulturne baštine od 9. travnja 2002. Dakle, povodom žalbe ovršenika na rješenje o dosudi, Županijski sud će, sukladno zakonu, ili ukinuti ili potvrditi prvostupanjsku odluku, odnosno ako Županijski sud ukine prvostupanjsku odluku, po novno će se provesti postupak javne dražbe – piše u odgovoru glasnogo vornice Općinskog suda u Varaždinu, Snježane Lukač-Keretić.

dajesamtlocrtpalačeiznimno pogodan za muzejski postav (stalni, ali i povremene izložbe) jer ima na četiri etaže središnju

glavnu dvoranu iz koje se ide u nekoliko manjih prostorija, što omogućava razrade tema. A potkrovlje je pomalo futuri

stičkoinestandardno,tebibilo itekako zanimljivo i privlačno zamuzejskiprostor.Samaloka cijapalačejenaturističkojruti, unutar povijesne jezgre, pokraj ugostiteljskogobjekta,relativno dobro sačuvana, dostupna, i najvažnije - s velikim zidnim površinama, a malim prozor skim. Potonje je izrazita mana Patatičke, pa i palače Sermage, jermuzejsko-galerijskiprosto ri ne trebaju mnogo prozora. UređenjemtrgauHabdelićevoj te povijesnog konteksta palače Zakmardy (pa i na simbo ličnoj razini jer Zakmardy je bio preteča muzealca –prvi hrvat ski arhivar) stvorilebise pretpostav ke za novu kulturno-po vijesnu točku u Varaždinu. A “oslobađanjem” pak palače Herzer u prizemlju i podrumu zgrade proširio bi se Svijet kukaca i uredio svoje vrsni tematski (zabavni) park s naglaskom i inspiracijom na entomologa Franju Koščeca. Rješavanjem gotovo stoljet nog problema stalnih postava Povijesnog, Arheološkog i Et nografskog odjela Gradskog muzejaVaraždin,kojićeuskoro proslaviti 100 godina, učinio bi seiznimaniskorak.Taustanova napokonbipostalakompleksna, najznačajnija i najveća muzej ska institucija u ovom dijelu Europe.Tobi,naravno,utjecalo i na povećani broj posjetitelja, turista, ali i veću konzumaciju kulture od strane domicilnog stanovništva.Nažalost,projekt uređenjaŽitnicevećčetirigodi ne doslovno “vegetira”.

Varaždin je zasigurno povijesno najznačajniji hrvatski grad koji nema stalni postav svoje itekako bogate i vrijedne povijesti

stoljeća bila čuvanje arhivske građe. Nakon 70 godina, do djeljivanjem novog objekta Državnom arhivu Varaždin stvorene su nove pretpostavke za prenamjenu Žitnice. Su kladno odluci Gradskog vijeća, Žitnica je trajno dodijeljena na korištenje Gradskom muzeju Varaždin. Nažalost, nakon konzervatorsko-restaurator skihistraživanjakojasuzavršila 2017. godine (provodio ih je Hrvatskirestauratorskizavodiz Zagreba), u nekoliko navrata prijavlji van je pro jekt na Mi nistarstvo kulture, ali sred stva nisu odo brena ni jedne godine. A sad do lazimo i do onoga što je potrebno izraditi.

Riječ je o arhitektonskom snimku objekta, idejnom rje šenju, izvedbenom rješenju i zidarskimradovimajermajstori moraju otući kompletnu be tonsku (neprimjerenu) žbuku. Novaca ima za arhitektonski snimak kako bi se krenulo s izradom dokumentacije, ali su zasadblokiraniuneizglasanom gradskom proračunu za 2023.

Uređenjem Žitnice napokon bi se završila dugogodišnja obnova kompleksa Stari grad

Novi sadržaji Zgrada Žitnice nalazi se ju gozapadno od Starog grada, unutar unutrašnjeg obram benog prstena. Tlocrtno je oblikaizduženogpravokutnika, položenog u smjeru istok-za pad. Podignuta je na mjestu ranijeg obrambenog bedema grada i jedino sustavno istra živanje zgrade obavljeno je tijekom 1985. godine, kada je obnovljenopročelje.Svidijelovi objekta su izgrađeni do 1586. godine, što Žitnicu čini po sljednjimneistraženimbiserom arhitekture u povijesnoj jezgri! S obzirom na to da je Državni arhiv u Varaždinu započeo s radom kao dio Gradskog mu zejaVaraždin,takojeinamjena Žitniceod50-ihgodinaprošlog

godinu! Na kraju, dodajmo i to da će prema zamislima varaždinskih muzealaca, ako im se to idejnim rješenjem omogući, Žitnica udomiti stalni postav Etnografskog odjela, osigurat će prostor za kustosa, depo i multimedijski prostor. Imat će i mogućnost za uređenje manjeg ugosti teljskog objekta u prizemlju. Uređenjem ovog objekta na pokon bi se završila obnova kompleksa Stari grad, koja je započela davne 1986. godine radovima na Starom gradu. Podsjećamo, sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća obnov ljena je Kula stražarnica, a ure đenjem Žitnice čitav kompleks dobio bi sadržaj i bio otvoren za javnost.

13 Aktualno 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
stalnih postava Povijesnog, Arheološkog i Etnografskog odjela Gradskog muzeja Varaždin, koji će uskoro proslaviti 100 godina djelovanja, učinio postala kompleksna, najznačajnija i najveća muzejska institucija u ovom dijelu Europe. To bi, naravno, utjecalo i na povećani broj posjetitelja, turista, ali i veću konzumaciju kulture od strane domicilnog stanovništva. BOSILJ OTKRIO DA VODI PREGOVORE O ZAMJENI NEKRETNINA S BISKUPOM RADOŠEM, A PROJEKT “ŽITNICA” ČEKA PRORAČUN ZA 2023. Uređenjem trga u Habdelićevoj te povijesnog konteksta palače Zakmardy (pa i na simboličnoj razini jer Zakmardy je bio preteča muzealca) stvorile bi se pretpostavke za novu kulturno-povijesnu točku u Varaždinu ČEKA SE ODLUKA ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU

OdKotoribedoLepoglave

VEĆINOM GLASOVA PRIHVAĆEN PRORAČUN OPĆINE CESTICA ZA 2023.

Na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica održanoj u srijedu, 30. studenoga, općinski vijećnici većinom glasova prihvatili su prijedlog proračuna Općine Cestica za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu, a koji iznosi 6.923.320 eura. Najviše sredstava je osigurano za projekte dogradnje i nadogradnje dječjeg vrtića u iznosu od 1.250.000 eura, rekonstrukcije društvenog doma Gornje Vratno u iznosu od

707.500 eura, izgradnje društvenih prosto rija Jarki u iznosu od 67.000 eura, projekta ‘’BEYOND – umrežavanje gradova’’ u iznosu od 150.000 eura, kamp Križovljangrad u iznosu od 100.000 eura, uređenja parka Križovljangrad II. faza u iznosu od 133.000 eura i promocija zdravlja i prevencije bolesti ‘’Jer srce prepoznaje najbolje’’ u iznosu od 40.000 eura.

Kroz proračun se vidi da Općina vodi računa

o mladim obiteljima pa je tako sufinancira nje smještaja djece u vrtićima osigurano s 230.000 eura, pomoćnicima u nastavi, za produženi boravak djece u školi, je osigura no s 45.000 eura, nabavka radnih bilježnica, atlasa i mapa osigurano s 27.000 eura, a za stipendije je osigurano 53.000 eura. Na kraju se može zaključiti da je Proračun za 2023. godinu gospodarski, razvojan i socijalno osjetljiv.

HUMANITARNI KONCERT DRUŠTVA

VESEO PROSINAC Toplička božićna priča

Grad Varaždinske Toplice zakoračio je u najljepše doba u godini. Centrom grada širit će se mirisi kuhanog vina, koba sica, ukusnih domaćih kolača i ostalih nezaobilaznih advent skih delicija, a bezbroj lampica unosi poseban božićni duh i toplinu u srca svih građana.

TrgRepublikeHrvatskepostaje mjesto Topličke božićne priče, a uz adventske delicije, svakog vikenda do Božića i mjesto dobrezabave.Topličkubožićnu priču otvorili su 27. studenoga Mirta & Emerik, protekle su bote nastupili su Ex Fakini, u nedjelju, 11. prosinca na redu je mali sajam KUD-a Toplice, dok će pred sam Božić, u nedjelju, 18. prosinca Varaždinskim Toplicama već tradicionalno projuriti Motomrazovi te i ove

godinerazveselitionenajmlađe. Svake nedjelje Udruga vino gradara i voćara Sveti Martin VaraždinskeToplicezasvegra đane i posjetitelje priprema ku hano vino i kobasice, dok će se za domaće kolače pobrinuti to pličkeudruge“Svibovečkizvon”, “Naši cajti” i “Biserna dolina”. Topličku božićnu priču upot punio je i godišnji koncert KUD-a Toplice koji je održan 3. prosinca s početkom u 17 sati u Kongresnoj dvorani Mi nerve, tradicionalni božićni humanitarni koncert u školskoj dvoraniOsnovneškoleSvibovec 18. prosinca u 15 sati te bo žićni koncert Glazbene škole, Područnog odjela Varaždinske Toplice koji će se održati 20. prosinca s početkom u 17 sati u kinodvorani.

U čakovečkom Centru za kulturu,Društvo“Našadjeca” Čakovec uz svoje nominalne članove i dječje vrtiće, orga niziralo je u okviru manife stacije “Adventa u Čakovcu” sada već tradicionalni huma nitarni koncert pod nazivom “I ja bih na more”. Riječ je o projektu prikupljanja novaca od prodaje ulaznica i donaci ja, koji je namijenjen financi ranju ljetovanja na moru za djecu iz socijalno osjetljivih obitelji s područja grada.

–Adventskodobajevrijeme kada svi dodatno otvaramo svoja srca prema potrebitima. Zahvaljujući ovom projektu stotine djece iz obitelji slabi jeg imovinskog stanja otišlo je na more, što je postignuće kakvim se rijetko tko može pohvaliti. Dugovječnost ovog projekta pokazuje da Čakov čani imaju veliko srce – rekla je gradonačelnica Grada Ča kovca Ljerka Cividini.

Samo ljetos je upravo za hvaljujući ovom projektu u Dramlju boravilo 30-ak mališana u pratnji voditeljica.

–Ponosnasamdajetijekom održavanja ovog projekta oko 500 djece imalo priliku ići na more. Hvala svima koji su odvojili vrijeme za humanost i pomoć našim mališanima. Našu djecu ovakvim pro jektima od najranije dobi usmjeravamo na pozitivu i brigu za druge – dodala je

U dvorani Društvenog doma Petrijanec 27. studenoga odr žano je potpisivanje ugovora o stipendiranju učenika i stu denata u školskoj, odnosno akademskojgodini2022./2023. Dobitnicima stipendija ugovo re je uručio načelnik Općine Petrijanec uz prigodnu čestit ku:“Raduječinjenicadaunašoj općinisvakegodineimamove lik broj darovitih mladih ljudi koji zaslužuju dobiti priznanje za uloženi trud i stipendiju kao poticaj daljnjem obrazovanju. Danas svi želimo našoj djeci pružiti najbolje i najviše što možemokadajeupitanjuobra zovanje, a troškovi su sve veći. Zbogtogasmoodlučilidaosim

studenata stipendiramo i ove godine nadarene učenike sred njih škola. Ulaganje u znanje je najbolje ulaganje. Čestitam svimstipendistima,uzželjuda im nova školska i akademska godina bude još uspješnija”. Za školsku, odnosno akadem sku godinu 2022./2023., Op ćina Petrijanec dodijelila je 71 stipendiju za što su u pro računu osigurana sredstava, a prijedlogom novog proračuna bit će osigurana i u idućoj go dini.Premakriterijuizvrsnosti pravo na stipendiju ostvario je 31 učenik i 40-ak studenata. Učeničke stipendije iznose 200 kuna mjesečno. Studenti polaznici visokih učilišta sa

sjedištem na području Varaž dinske županije, njih četiri, dobivat će 300 kuna mjesečno, a studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Me đimurske županije ili u stra noj državi 600 kuna, njih 36. Učenicima srednjih škola sti pendije se dodjeljuju za cijelu školsku godinu u trajanju od 1. rujna tekuće kalendarske godine do 30. lipnja naredne kalendarskegodine,astudenti mazacijeluakademskugodinu u trajanju od 1. listopada teku će kalendarske godine do 31. srpnjanarednekalendarskego dine, odnosno u vremenskom trajanju od 10 mjeseci.

predsjednica

Sličan

pljati novac je humanitarna utrka “Advent run”, koja je na rasporedu u subotu, 17. prosinca.

– Svako dijete je jedinstve no i neponovljivo te zaslužuje pažnju, ljubav i podršku. Ovim humanitarnim koncer tom dokazali ste da s pravom našČakovecnosititulu“Grad prijatelj djece”. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i dio ste humanitarnog koncerta. Pokazalistevelikosrce.Hvala svima koji su uključeni u pro jekt, posebno djeci koja na stupaju za djecu – zahvalila je po završetku programa Nola Grošević, dječja gradonačel nica Grada Čakovca.

14 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
Društva “Naša djeca” Čakovec i predsjedni ca Koordinacijskog odbora “Grad Čakovec – prijatelj djece” Gordana Šoltić Siladi. koncert u okviru projekta bio je održan i ti jekom obilježavanja Dana Grada Čakovca, a još jedan događaj u kojem će se priku
“NAŠA
Novac za ljetovanje djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prikupljat će se i na utrci “Advent run” koja je na rasporedu u subotu, 17. prosinca
mališanima
odlazak na more”
DJECA” ČAKOVEC
“Svim čakovečkim
omogućujemo
Vrijedne učenike i studente Općina Petrijanec potiče stipendijama KONSTANTNA POMOĆ PRI OBRAZOVANJU

OdKotoribedoLepoglave

OPĆINA VINICA DOBILA SVOJU PRVU PAMETNU KLUPU

Ispred Osnovne škole Vinica, kod interpretacijske ploče, postavljena je prva pametna klupa.

Na postavljanju klupe bili su načel nik Branimir Štimec, ravnateljica Osnovne škole Mirjana Jambriško te direktorica Turističke zajednice “Sjever Zagorja” Mirjana Koledić. Klupa je nabavljena u suradnji s Turističkom zajednicom.

Načelnik je istaknuo da je Općina Vinica orijentirana prema tehnolo gijama održivog razvoja pa na ovaj način razvijaju navedeni koncept.

Pametna klupa omogućava pu njenje mobilnog uređaja te Wi-Fi konekciju na internet.

Punjenje uređaja omogućavaju dva USB i dva bežična punjača, a ima i LED rasvjetu za ljepši noćni ugođaj.

U slučaju lošijih vremenskih uvjeta neometan rad moguć je nekoliko dana.

Klupa je od galvaniziranog čelika te kaljenog stakla što znači da je otporna na svakojake vremenske uvjete.

Pametna klupa je i funkcionalna jer je postavljena na izrazito frekven tnom mjestu.

NEVEN BOSILJ

Ključeve dobili vlasnici novih 56

POS stanova u zgradi u Wiesertovoj

Vlasnicima novih 56 POS stanova u zgradi u Ulici Adolfa Wieserta 29. stu denoga gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj uručio je ključeve na prigodnoj svečanosti. RavnateljJUGradskistanovi Roman Veršić uvodno je iznio detalje samog projekta izgradnjePOSzgrade:“Inve sticijanaovojzgradivrijedna je 39 milijuna kuna. Riječ je o zgradi s ukupno 56 stanova, 30 garaža i 60 parkirnih mjesta. Stano vi su od dvosob nih do trosobnih površi ne od 60 do 100 meta ra kvadratnih.

1300

eura prosječna je cijena stana po metru četvornom

Prosječna cijena stana je 1300 eura po kvadratu.” Dodao je da je zgrada opre mljena optičkim kablovima, digitalnim brojilima s da ljinskim očitačima i polu podzemnim spremnicima za odlaganje otpada. Zahva lio se izvođačima radova, nadzornim inženjerima i projektantima. Također je zahvalio APN-u i OTP ban

ci koji su financijski pratili cijeli projekt. Tvrtka Colas uredila je okoliš, a zahvalio se Zagorje Tehnobetonu i ZTB gradnji koji su završili projekt u roku. Napomenuo je da će doći do vještačenja o povećanju cijena te pri jedloga o priznavanju viših troškova koji će biti izloženi članovima upravnog vijeća Gradskih stanova, a potom i članovima Gradskog vijeća. Zahvalio se i direktori ma Varkoma Bruni Iste ru i Čisto će Zoranu Svetecute zamjeni ku grado načelnika Miroslavu Markoviću. Na početku svečanosti gradonačelnik Bo silj kratko se obratio uzva nicima i vlasnicima novih stanova: “Završetkom ove zgrade završila je Prva faza POS – Novakova s ukupno 168 stanova, u dvije zgrade po 28 stanova i dvije zgrade s 56 stanova. Grad Varaždin je osigurao zemljište i infra strukturu, te je bio investi tor na uređenju okoliša za sve četiri zgrade. Da bismo

U Riznici Međimurja odr žana je svečanost dodjele stipendija Zaklade Mikec. Ove godine iznos stipendije povećan je s 1100 kuna na 1300 kuna mjesečno te je u tom iznosu dodijeljeno novih 48 stipendija uspješnim i ta lentiranim studentima.

Sciljempoticanjaizvrsnosti i pomoći studentima slabijeg imovinskog stanja s područja Međimurja, Zaklada je od 2016. godine do danas dodi jelila ukupno 260 stipendija uiznosuod5,2milijunakuna.

Osim socijalnog statusa, kriteriji za dobivanje stipen dije bili su deficitarnost za nimanja s obzirom na tržište

rada, težina fakulteta i razina obrazovneustanoveteprosjek ocjenaipreporuke,aprednost su imali prošlogodišnji sti pendisti koji su imali prosjek ocjena 4,3 ili veći.

– Iznimno mi je drago što

putem stipendija pomažemo studentima, ali i njihovim roditeljimauškolovanjusvoje djece. Kriterije za dodjeljiva nje stipendije sam postavljao sam,ajednaodželjamijebila na neki način pomoći djeci

iz kraja u kojem sam rođen i u kojem sam odrastao, pa se tako stipendije dodjeljuju nadarenim međimurskim studentima–rekaojeosnivač Zaklade Antun Mikec.

započeli s drugom fazom izgradnjebilonamjepotreb no riješiti pravne zavrzlame i sporove oko zemljišta i to smo uspjeli potpisivanjem nagodbe s TH Investom. Potpisom te nagodbe dobili smo zemljište iza ove zgrade odoko18.000metaračetvor nih. Gradski stanovi će za daljnju izgradnju imati 6000 metara četvornih zemljišta, a Grad Varaždin 12.000 je dobio za komunalnu infra

strukturu. Tu predviđamo izgradnju igrališta, parka i vrtića. Potpisivanjem te na godbe je Gradu i Gradskim stanovimaiznadglaveskinut mač veći od 140 milijuna kuna sudskih tužbi sporova koji su se vodili na različi tim sudovima. Paralelno sa zemljištem rješava se pro blem kućanske rampe. Ova ulica postat će zapravo “žila kucavica” ovog dijela grada. U sljedećih desetak dana trebali bi dobiti lokacijsku dozvolu za podvožnjak Supi lova – Wissertova. Gradit će se i dva rotora ispred sadaš nje kućanske rampe i drugi ispred glavnog kolodvora. Time će se kućanska rampa zatvoriti i sav promet će ići ovimnovimpodvožnjakom.” Gradonačelnik Neven Bosilj na kraju svog govora rekao je da svi ti projekti ovise o podršci u Gradskom vijeću te izglasavanju proračuna. Na kraju, pohvalio je ravna telja Javne ustanove Gradski stanovi Romana Veršića i članove njegove ekipe te je dodao da su pred novu zgra du postavljeni i polupodze mni spremnici za odlaganje otpada.Najaviojedaćetakve spremnike dobiti u buduće i ostalezgradekakobiseuspo stavio sustav pravilnog fak turiranja odlaganja otpada.

kec za stipendiranje nadare nih međimurskih studenata dr. Mikec stavlja humanistič ku krunu na svoj sveukupni

Ove godine iznos stipendije je povećan s 1100 na 1300 kuna mjesečno

rad.Dr.MikectomZakladom pokazujeprimjeromuštotre baulagatizaboljusadašnjosti budućnost svih nas, posebno budućnost mladih – istaknuo je prof. dr. sc. Mijo Bergovec

te čestitao studentima koji su primili stipendiju.

Predsjednik zakladne upra ve Neven Mikec rekao je da je troje stipendista Zaklade vratilo 20 posto primljene ukupne stipendije, a to su Iva Babić, Filip Grabant i Bruno Mikec.

– Oni su, nakon što su uspješno završili svoj studij i počeliraditi,uplatilidiosvojih primanjauZakladu,anjihova sredstvasesadadodjeljujune kimnovimuspješnimstuden tima – rekao je Neven Mikec.

Uime ovogodišnjih stipen dista obratio se Filip Grabant koji je zahvalio Zakladi na pomoći mladima.

15 Gradovi i općine 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
Grad je osigurao dodatnih 18.000 metara četvornih zemljišta na kojem će se graditi još stanova te igralište, park i vrtić
– Osnivanjem Zaklade Mi
Zaklada Mikec dodijelila 48 novih stipendija POTICANJE IZVRSNOSTI I POMOĆI STUDENTIMA S PODRUČJA MEĐIMURJA VAŽAN PROJEKT ZA VARAŽDIN PA JE SUDJELOVAO I GRADONAČELNIK

KotoribedoLepoglave

JEDINSTVENI KOLAČ IZ VIDOVCA DOBIO SVOJU MONOGRAFIJU

Vidovečki gibanik jedan je od 15-ak zaštiće nihtradicionalnihpoljoprivrednihproizvoda u Varaždinskoj županiji, a najpoznatiji je i najvredniji “težački kolač” jedinstven po jednostavnosti i “tajnovitosti” recepture. Sada je dobio i svoju monografiju koju su u etnokući Kitec u Domitrovcu 25. studenoga javnosti predstavili zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec, načelnik općine Bruno Hranić i pred

sjednica Udruge žena Općine Vidovec Ivanka Lonjak, a u ime autora i naklad nika govorio je Kristijan Skočibušić. Nakon monografija Varaždinsko zelje, Zagorski puran, Varaždinski klipič i Va raždinsko bučino ulje, knjiga Vidovečki gibanik peta je u nizu koja sveobuhvatno obrađuje temu zaštićenih poljoprivrednih proizvoda Varaždinske županije. Riječ je o dvojezičnom (hrvatsko-engleskom)

izdanju kojeg autorski potpisuju Kristijan Skočibušić i dr. sc. Dragutin Vincek sa suradnicima, a knjiga je, tiskana uz pomoć Općine Vidovec i Varaždinske županije.

Načelnik Hranić nije skrivao zadovoljstvo zbog još jednog izdanja koje vidovečku tradiciju predstavlja i promovira na kva litetan i dobro osmišljen način. Priče o Vidovečkom gibaniku ne bi bilo da nije Udruge žena Općine Vidovec.

PREDSTAVLJENO IZDANJE “ČUVARI MALIH ZVIJEZDA”

Kupnjom kalendara pomažete radu Udruge za sindrom Down

NEDELIŠĆE

Adventski sajam u dvorani MESAP-a

Međimurski sajam podu zetništva MESAP je ovog vikenda,10.i11.prosinca,do maćinadventskomsajmupod nazivom“AdventnaMesapu”.

–Posljednjimjesecugodini MESAP je odlučio posvetiti najveselijeminajšarenijemod svih naših sajmova - advent skomsajmu.Ubogatojponudi

vjerujem da će svatko pronaći ponešto za sebe. Stoga, ovog vikenda, svi su pozvani u sa jamsku dvoranu u Nedelišću – poručuju iz MESAP-a. U bogatoj ponudi advent skog sajma naći će se božićni pokloni, božićni nakiti i su veniri te razni tradicionalni i domaći hrvatski proizvodi.

GORIČAN

Poticaji za kupnju i uređenje nekretnine

Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković raspisao je javni natječaj za dodjelu poticaja za kupnju, gradnju ili uređenje nekretnina u 2022. godini. – Pozivamo sve mlade obitelji ili samce da se pri jave na natječaj za dodjelu poticaja za kupnju, grad nju ili uređenje nekretnina za stanovanje na području Općine Goričan, a koje su stečene kupnjom – stoji u javnom pozivu.

Poticaj se dodjeljuje u iznosu od 30.000 kuna, dok je u općinskom Proračunu ukupno za mjeru potica nja uređenje nekretnina osigurano 300.000 kuna. Prijave se zaprimaju do 12. prosinca 2022. godine do 12 sati. Detaljne informacije i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti mogu se vidjeti u tekstu javnog natječaja dostupnom na internetskim stranicama Općine Goričan.

Kalendar za 2023. godinu napravljen je u suradnji s predstavnicima hrvatskih povijesnih postrojbi

Članovi Udruge za sin drom Down Međimurske županijeučakovečkojzgradi Scheier promovirali su novi godišnji kalendar za 2023. godinu, nastavljajući tako tradiciju izdavanja. Novo izdanje kalendara nosi naziv “Čuvari malih zvijezda”, a nastao je u suradnji s pred stavnicima hrvatskih povi jesnih postrojbi. U najnovi jem projektu sudjelovali su: 10. satnija Ivanić, Gradska straža Bakar, Karlovačka građanska garda, Kostelska pištola – Keglevićeva straža Kostel,KravatpukovnijaZa greb, Križevačka djevojačka straža, Povijesna postrojba Alapić iz Zagreba, Sveto nedeljska garda Petra II. Erdődya, Turopoljski ban derij,Varaždinskagrađanska garda i Zrinska garda Čako vec. Fotografije za kalendar snimili su Martina Strahija i Vjeran Žganec Rogulja.

Kalendar se može naba viti po cijeni od 50 kuna na štandovima Udruge tijekom čakovečkog Adventa i kod Galerije Sjever.

– Humanitarni karakter ovog projekta u potpuno sti se uklapa u plemeniti duh Adventa u Čakovcu. Upravo ovi dani su prilika da još snažnije iskažemo svoju solidarnost, podršku i pomoć onima koji su u po trebi – istaknula je prilikom predstavljanja kalendara čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini.

Predsjednik Udruge za sindrom Down Međimurske županije Ne nad Štrek zahvalio je svima koji su pomogli u rea lizaciji dobro tvornog projekta.

Kalendar se po cijeni od 50 kuna može kupiti na štandovima Udruge na čakovečkom Adventu i kod Galerije Sjever

– Iznimno smo ponosni na naš projekt jer je rađen u novom konceptu i želja nam je da se nastavi

INVESTICIJA U OPĆINI SVETI ĐURĐ

svake godine. Njegova je svrha osigurati kontinuirani rad Udruge jer kup njom ka lendara omogu ćujete nesme tano provođe nje terapi ja. Težimo uključiva nju djece u redovne odgojnoobrazovne procese i za hvalni smo zajednici koja

se senzibilizirala za njihove potrebe – naglasio je Štrek. Obraćajući se kolegama i gostima zapovjednik Zrin ske garde Čakovec Tomislav Bratković rekao je da je čla novima svih postrojbi bila izuzetnačastraditisdjecom od koje su puno toga naučili. –Zamenejeprivilegijabiti dioprojektaistajatiuzdjecu i njihove hrabre roditelje. Hrabre,jerneustrašivisuoni koji se ne straše, a hrabri oni kojiusprkosstrahuirizicima svejedno ne napuštaju prvu crtu i nikad ne odustajuemotivno je naglasila Mar tina Strahija.

Radovi na izgradnji kružnog toka Hrženica idu svojim tijekom

Radovi na izgradnji kruž nog toka u naselju Hrženica u Općini Sveti Đurđ idu svojim tijekom, a da je tome takouvjerilisusežupanVa raždinskežupanijeAnđelko Stričak, načelnik Općine Sveti Đurđ Josip Jany te ravnatelj ŽUC-a Tomislav Osonjački koji su obišli radove.

- Ovim kružnim tokom dobitćemouređenoraskriž je,anaravnodajenajvažnija komponentau svemu tomei sigurnost prometa na cesta

ma.Ovojebilopodostapro blematičnoraskrižjeiovime smo taj problem riješili. Zahvaljujem se Županijskoj upravi za ceste kao i Varaž dinskoj županiji na podršci u realizaciji ovog projekta - rekao je Jany naglasivši izuzetno dobru suradnju sa spomenutim institucijama.

Župan Stričak je nagla sio da su potrebe za ure đenjem i sanacijom naših prometnica daleko veće od raspoloživih sredstava. - Svaka investicija je dobro

došla, pa i ova, a pogotovo ako ju promatramo iz as pekta sigurnosti prometa.

O njoj smo razgovarali prije par mjeseci na svečanoj sjednici povodom Dana općine. Sve što je tada do govoreno je u realizaciji.

Često je inicijativa s terena dobrodošla, a ovdje se radi upravo o tome. Potrebe za uređenjem županijskih prometnica su daleko veće od proračuna ŽUC-a tako da brojne zahvate odrađu jemosMinistarstvommora,

prometa i infrastrukture, Ministarstvom unutarnjih poslova,Hrvatskimcestama te ostalim institucijama –zaključio je župan s kojim se složio i ravnatelj ŽUC-a Osonjački naznačivši pri tom kako Hrženica dobiva moderan kružni tok koji će biti realiziran u suradnji s Općinom Sveti Đurđ. Radovi na izgradnji kruž nog toka iznose 1.248.000 kunasPDV-om,adioiznosa financirat će i Općina Sveti Đurđ.

16 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971 Od

RAZGOVOR S LJUBOMIROM KOLAREKOM, GRADONAČELNIKOM GRADA PRELOGA

“Nećemo dizati komunalne doprinose i naknade, niti uvoditi prirez. Naši najjači aduti su gospodarski razvoj i rast plaća!”

U spomen na prvo spomi njanje Preloga daleke 1264. godine, u utorak, 6. prosinca, svečano se obilježava Dan Grada. Prilika je to da se osvrne na godinu na izmaku, prezentiraju rezultati brojnih projekta i aktivnosti. A već dvije godine usredotoče nost gradskog vodstva je na iznimno zahtjevan projekt Aglomeracije.

– Riječ je o najvećem ko munalnom projektu u grad skoj povijesti. Zahvatima na izgradnji kanalizacijske mreže obuhvaćena su nase lja Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Čukovec i Cir kovljan. Samo iz eu ropskih fon dovaprojektje sufinanciran iznosom od 170 miliju na kuna. Tome tre ba prido datijošoko 13 milijuna kuna koji će se utrošiti na poslove sanacija prometnica – poru čuju gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, ne skrivajući zadovoljstvo što se nakon duge dvije godine svi zahvati konačno privode kraju.

i biciklističke staze, izgradnja oborinske odvodnje… Iskori stili smo priliku da u potpu nosti uredimo prometnice. Neke su gotove, druge će biti uskoro. Ovisno o kategori zaciji prometnica radove na njima izvode Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Grad Prelog novcem iz svojeg Pro računa. Samo proračunski diopremašujeiznosodsedam milijuna kuna – dodaje gra donačelnik Kolarek.

Itekštoćesespustitizastor naprojektAglomeracije,Grad Prelog očekuje novi iznimno zahtjevan komunalni i pro metni projekt.

Novi veliki projekt je gradnja preloške obilaznice čija će cijena premašiti očekivanih 91 milijun kuna

– Kako operativno tako i finan cijski. Nai me, uskoro započinje gradnja preloške obilaznice. Cijena rado va usuglaše na je na oko 91 milijun kuna, ali će taj iznos biti i veći s obzirom na posljednja poskupljenja energenata i građevinskog materijala. No, najbitnije je da se od projekta ne odustaje.

DESET GODINA NA ČELU GRADA

– Većinu raspoloživih re sursa usmjerili smo prema rješavanjuAglomeracija.Sada nakon dvije godine od počet ka radova sa zadovoljstvom možemo reći da su kanali zacijska mreža, kolektorski i tlačni sustavi izvedeni u cijelosti. Ostao je manji dio kućnih priključaka, tek njih 50-ak i spajanje prepumpnih stanica na mrežu.

Kako su se finalizirali ra dovi na kanalizacijskoj mreži započeli su oni na sanaciji ulica i drugoj prometnoj in frastrukturi.

–Noviasfaltnisloj,pješačke

GradPrelogmožesepohva liti ravnomjernim pristupom razvoju svih prigradskih na selja. U središtu pozornosti nije samo Grad Prelog već se pozorno osluškuju potrebe mještana Otoka, Oporovca, Hemuševca, Draškovca, Ču kovca, Cirkovljana i Čehovca. – A upravo je Čehovec ogledni primjer naših pro mišljanja i djelovanja. Riječ je o naselju koje smo 2017. godine kompletno uredili, a istim principom vodimo se i kod drugih naselja. No, ono što se u međuvremenu dogodilo na tržištu u velikoj nam je mjeri otežalo posao i

Ljubomiru Kolareku u svibnju 2013. godine navršava se deset godina obnašanja gradonačelničke funkcije. Koliko se Prelog promijenio u tom razdoblju?

– Drastično. Ne mislim pritom samo na projekte i programe koje smo proveli u tom razdoblju već općenito, gledajući strukturu stanovništva, mentalni sklop, navike… Tajna našeg uspjeha je u timskom radu. Za sve odluke i planove tražili smo kompromis. Svjesni da se uspjeh ne događa preko noći svemu smo pristupali s jasno razrađenom strategijom. Dosezanje bilo kojeg cilja podrazumijeva put od desetak stepenica. Niste li oprezni na svakom koraku, lako se možete okliznuti i vratiti na početak – poručuje Kolarek.

usporilorealizacijuprojekata. Cijene rada i materijala mi jenjaju se gotovo na dnevnoj bazi, izvođači radova muku muče s nedostatkom radnika pa se nerijetko događa da smo primorani prolongirati

rokove. I dok smo poslove u cijelom Čehovcu realizirali za 14 mjeseci, zahvati u osta lim naseljima traju osjetno duže. No, kako se radovi na aglomeracijama Mursko Središće, Donja Dubrava i

Pre-kom kao primjer

Gradska komunalna tvrtka Pre-kom i dalje je vodeća komunalna grupacija u Hrvatskoj po ostvarenim rezul tatima u odvojenom prikupljanju otpada.

– Uspjeh je prepoznat na nacionalnoj razini pa nam se pridružuju jedinice lokalne samouprave i izvan župa nijskih granica. U Pre-komovoj grupaciji je 14 gradova i općina što je model koji se lako može preslikati i na najavljeno funkcionalno spajanje općina i gradova. Model je lako primjenjiv. Općine ne bi nestale, ali bi se iz svake uzelo ono najbolje na još veću korist svih stanovnika –zaključuje gradonačelnik Kolarek.

Varaždin privode kraju, tako će se oslobađati sve više ka paciteta izvođača radova koji će se moći usmjeriti prema drugim poslovima – smatra Kolarek.

No, nisu svi projekti bili vezani isključivo za Aglome raciju. Radilo se i u drugim područjima, a Prelog već godinama kao jedan od pri marnih ciljeva ističe Marinu Prelog.

– Riječ je o prostoru za koji vežemo glavninu naših turističkihplanova.Samoove godine u Marinu je uloženo oko sedam milijuna kuna. Mnogo je novosti, a još nas očekuje gradnja vidikovca, dok će cijeli prostor biti osvi jetljen. Čekamo i priliku za legalizaciju središnjeg dijela čime ćemo stvoriti uvjete za održavanje velikih manife stacija kao što je bio Festival balona. Planova je mnogo –govori Kolarek te potvrđuje dolazak velikog kadrovskog pojačanja kada su u pitanju turistički projekti.

– Sandra Herman uskoro postaje moja savjetnica za turizam.Idejajedaseformira Turistička zajednica donjeg Međimurja sa sjedištem u Prelogu. I mi posjedujemo ogromne potencijale baš kao i gornji dio naše županije. Sandra Herman će nam svo

jim znanjem i iskustvom zasigurno pomoći.

Grad nastavlja s dodje lom stipendija, nagrađuju se uspješni i talentirani poje dinci, isplaćuju se naknade za novorođenu djecu. Od ove godine Grad Prelog se uklju čioiuprojektpoticanestano gradnje. A upravo potražnja za stanovima i građevinskim zemljištem posebno veseli gradonačelnika Kolareka.

– Ljudi žele doći živjeti u Prelog. Kvaliteta života svakim je danom sve bolja, imamo jako gospodarstvo, svatko tko želi lako nađe po sao. Nismo dizali komunalni doprinos niti naknadu. I dalje nemamo prirez. Naš najjači adut je gospodarski rast koji donosi i rast plaća pa prora čunske stavke punimo putem poreznih prihoda.

A planovi u 2023. godini?

–Izgradnjaobilaznice,jača nje gospodarstva, proširenje Dječjeg vrtića u Draškovcu, širokoposjani internet… Sve što doprinosi dizanju život nog standarda. Projektnom timu Grada Preloga je od 16 pripremljenih projekata odobreno sufinanciranje za njihdevet.Nastavimoliovom dinamikom uistinu nema straha za nastavak razvoja – zaključuje gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

17 Gradovi i općine 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik OdKotoribedoLepoglave
– Ljudi žele doći živjeti u Prelog. Kvaliteta života svakim je danom sve bolja, imamo jako gospodarstvo, svatko tko želi lako nađe posao… Stoga su i budući projekti usmjereni na podizanje životnog standarda u svim gradskim naseljima – poručuje gradonačelnik Kolarek. Festival balona tek je jedna od manifestacija koja se održava na prostoru Marine Prelog Čehovec je najbolji primjer ravnomjernog ulaganja u sva naselja preloškog prigradskog područja

U Novom Marofu u tijeku natječaj i za studentske stipendije

S obzirom na to da od prošle godine imaju stipendije za sva zanimanja, uspjeh na natječaju ovisi samo o ocjenama, a mogućnost dobivanja stipendije otvorena je za studente svih fakulteta

Školovanjenijejeftinoisvaka

kuna pomoći učenicima i ro diteljima itekako dobro dođe. Znaju to i u Gradu Novom Marofu, stoga su i ove godine u gradskomproračunuosigurana značajna sredstva za učeničke i studentske stipendije.

Odriješili kesu

Dok studenti tek očekuju raspisivanje natječaja, ugovore o stipendiranju s učenicima i njihovim roditeljima grado načelnik Siniša Jenkač potpi sao je u subotu u Kulturnom centru “Ivan Rabuzin”. Pri

tom nije skrivao zadovoljstvo što Grad ovoga puta dodje ljuje rekordnih 95 stipendija. - Krenuli smo s njih 15, prošle smo godine imali 44, godi nu ranije 35 stipendija, a ove godine na naše i zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja, stigli smo do rekordne brojke od čak 95 stipendista. Raspisali smo natječaj za 55 stipendija, ali javilo nam se više od stotinu učenika, pa sam odlučio da se ipak poveća financijski iznos zanašestipendijekojesudobili svi koji su zadovoljili kriterije natječaja – rekao je Jenkač.

Podsjetio je da su deficitarna zanimanja itekako potrebna

Za učeničke stipendije koje iznose 500 kuna Grad je iz proračuna izdvojio oko pola milijuna kuna

na tržištu rada te da se oni koji ih završe, lako zapošljavaju.

- Mi na ovaj način doprino simo tržištu rada i povećanju broja zainteresiranih učenika da upisuju upravo ta defici tarna zanimanja – istaknuo je novomarofski gradonačelnik. MeđuučenicimaStipendistima GradaNovogMarofajeJanaGo lubić, učenica 2. razreda Stro jarskeiprometneškoleuVaraž dinu, smjer automehatroničar, a stipendiju je dobila drugi put.

- Svima nama koji smo dobili stipendije to puno znači jer nam pomaže kod školovanja i nabavke svih materijala po trebnih za školu – rekla je Jana.

Njezin školski kolega Niko la Meštrić, koji se školuje za CNC operatera, gradsku je stipendiju dobio prvi put.

- To će mojim roditeljima malo olakšati situaciju jer mi neće trebati davati džeparac. Ne izlazim često, a stipen diju ću potrošiti uglavnom na hranu – rekao je Nikola.

Zaučeničkestipendijekojeizno se500kunaGradjeizproračuna izdvojiookopolamilijunakuna.

- Za studentske će stipendije taj iznos biti nešto veći jer one iznose 600 i 800 kuna. Pretpostavljam da ćemo ove

i iduće godine za to izdvojiti oko 1,3 milijuna kuna za naše stipendiste. To me posebno veseli i nadam se da će ovo ulaganje društva u naše mlade uroditi plodom – naglasio je Jenkač te najavio da će natje čaj za studentske stipendije biti raspisan sljedećeg tjedna. - S obzirom na to da od prošle godineimamostipendijezasva zanimanja, uspjeh na natječaju ovisi samo o ocjenama, a mo gućnost dobivanja stipendije bitćeotvorenazastudentesvih fakulteta – poručio je gradona čelnik Jenkač.

U MURSKOM SREDIŠĆU OBILJEŽEN BLAGDAN SV. BARBARE

Osoba godine je Darko Oreški, nagrade najboljim sportašima

Grad Mursko Središće stogodišnju tradiciju obilje žavanja spomendana svete Barbare proslavio je i ove godine svečanim progra mom u Centru za kulturu “Rudar”. Bila je to prilika za prezentaciju projekata koji su u velikoj mjeri doprinijeli podizanju kvalitete života u najsjevernijem hrvatskom gradu. U okviru programa dodijeljene su i tradicional ne nagrade za osobu godine Grada Murskog Središća i nagrade za sportska ostva renja. Ovogodišnju nagradu za osobu godine primio je Darko Oreški iz Peklenice. U kategoriji sportaša i spor tašice godine nagrađeni su Mensur Rošić i Tena Ma rodi. U kategoriji sportske momčadi godine najboljima je proglašen kadetski sastav Škole nogometa Rudar Mur sko Središće. U kategoriji rekreativaca nagrade su pri mili Monika Jalšovec, Ivan Zadravec i Alen Kontrec. Udruga sportske rekreacije “Sport za sve” Mursko Sre dišće primila je nagradu za

rekreacijsku mom čad godine. Nagrađe nima su če stitali gra donačelnik Murskog Središća Dražen Sr pak i župan Međimurske županije Mati ja Posavec, dok se

u ime nagrađenih okupljenima obratioDarko Oreški.

– Svi čla novi udru ga, klubova ilipojedinci trude se da najbolje što mogu dopri nose razvoju svojih organizaci

jatedanasvakomnatjecanju s ponosom predstavljaju najsjeverniji grad Republike Hrvatske. Zahvaljujem gra donačelniku i saborskom zastupniku Srpaku te svim gradskim službama na po moćiunašemradu–poručio je Oreški.

U prigodnom programu sudjelovali su mladi i ta lentirani glazbenici Dora Rebernik i Edvin Nedeljko.

18 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
U kategoriji rekreativaca nagrade su primili Monika Jalšovec, Ivan Zadravec i Alen Kontrec, dok je najbolja rekreativna ekipa godine USR “Sport za sve” Mursko Središće
U prigodnom programu nastupili su mladi glazbenici Dora Rebernik i Edvin Nedeljko
GRADONAČELNIK JENKAČ POTPISAO UGOVORE ZA REKORDNIH 95 UČENIČKIH STIPENDIJA

Izborniče Daliću kapa do poda!

Hrvatska je opet u četvrt finalu Mundijala. Po meni apsolutno zasluženo jer cijelu utakmicu imali smo inicijati vu, posjed protiv živih, hitrih i eksplozivnih Japanaca koji nisu nimalo zalutali u osminu finala Svjetskog prvenstva. Protiv ta kveekipenijenimalolakoimati kontrolu, a mi smo je imali.

Uprvomdijeluimalismodvi je, tri opasne situacije po njihov gol i nedostajalo je malo živosti i odlučnosti u samoj završnici da postignemo taj pogodak.

Na kraju su oni postigli po godak iz prekida iako smo najavljivalidamimoramobititi kojićesvojepriliketražitipreko ubačaja u kazneni prostor. U drugom dijelu apsolutno smo se prebacili na centaršuteve u kazneni prostor i to je urodilo

Tako smo na kraju krajeva i zabili izjednačujući pogodak. Vidjelo se da se Japanci gotovo savršeno brane kad se povuku na 30 metara od svojeg gola iakojenašamagičnatrojkaBro

zović, Kovačić i Modrić imala par prilika da ih brzo izigra i dođe do opasne situacije, no nekako smo odgađali opasnost po njihov gol.

Daliću koji je imao hrabrosti povući krucijalan potez u pro dužecima. Izvadio je Modrića i Kovačića, a uveo Majera i Vlašića. Ti igrači donijeli su nam svježinu u samoj završnici utakmice.

Ipak,suKovačićiModrićodi grali četiri teške utakmice u 12 dana i sigurno su bili umorni, ali rijetko tko bi ih vadio iz igre u tim trenucima. Izbornik je to napravio i kapa do poda.

Morampohvalitinašuzadnju liniju. Gvardiol opet fantasti čan,kaoiLovren.Našstoperski tandem odlično se nadopunjuje i protivnik im praktički nije stvorio ni jednu pravu priliku.

Nakrajujeodlučilalutrijape nala, no to nije bila lutrija. Naši odmorniji igrači i fantastični Livaković su bili izvanredni i odveli su nas u četvrtfinale.

Livaković junak Hrvatske protiv Japana

Hrvatska je u četvrtfinalu Svjet skog prvenstva. Dalićevi izabra nici pobijedili su Japan nakon penala s 4:2 (1:1)

Izbornik Zlatko Dalić protiv Japanaca odlučio se za dvije promjene u početnome sastavu. Viroznog Bornu Sosu zamijenio je Borna Barišić na lijevom boku, dok je umjesto Marka Livaje u vršku napada krenuo Bruno Petković.

Prvu priliku za Vatrene vidjeli smo u 8. minuti. Japanska obrana zaboravila je na Ivana Perišića koji se ubacio u šesnaesterac, dodao je za Andreja Kramarića, noprevišejeigračabilookonjega injegovudaraczavršiojeubloku.

U 26. minuti japanskoj obrani je pobjegao Petković, no nije od mahdaoloptuzaKramarićaitoje uspjelaraščistitijapanskaobrana.

Zadnjih 15 minuta prvoga dije la Japanci su se razmahali. Prvo je Kamada u 40. minuti dobro zaljuljao našu obranu i ušao pre ma golu, no pucao je preko gola.

Tri minute kasnije stigao je pogodak.Japancisuizvelikorner, lopta im se ponovno odbila na ubacivanje,ukaznenomprostoru najbolje se snašao Maeda koji je s desetak metara loptu poslao u mrežu.

U drugi dio Dalićevi izabranici

krenulisužustrijeipritisakjeuro dio plodom u 55. minuti. Dejan LovrenubaciojezaPerišićakojije glavom pogodio za izjednačenje.

U 63. minuti Hrvatska je bila blizu vodstva. Kapetan Luka Modrić odapeo je 30 metara, no japanski vratar Gonda bio je na visini zadatka. Tri minute kasnije Kramarić je odlično pronašao Antu Budimira koji je glavom tukao pored gola.

U 77. minuti pokušao je i Pe rišić, no njegov pokušaj od bloka je otišao u korner.

Nasamojzavršniciutakmicase smirila, pa je završilo 1:1 i krenulo se u produžetke.

U prvom produžetku najbolju priliku su imali Japanci. Mitoma je pucao opasno s dvadesetak metara, ali Livaković je uspio ukrotiti njegov udarac.

Najbolju priliku u drugom pro dužetku imali su Vatreni. Na isteku120minutepucaojeLovro Majer, ipak pored gola.

I nakon 120 minuta rezultat je bio je 1:1, pa se krenulo u izvođenju penala. Junak je bio Dominik Livaković koji je skinuo tri kaznena udarca. Obranio je Minaminu, Mitomiju i Yoshidi. Za Hrvatsku su zabili Vlašić, Brozović i Pašalić, dok je Livaja pogodio stativu.

19 Sport 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
Varaždinci na otvorenom bodrili Vatrene protiv Japana
ZA REGIONALNI NASTUPE VATRENIH KOMENTIRA SREBRENKO POSAVEC Zasluženo smo u četvtvrtfinalu jer cijelu utakmicu imali smo inicijativu, posjed protiv živih, hitrih i eksplozivnih Japanaca.
plodom.
Utakmicu četvrtfinala Vatreni igraju u petak, 9. prosinca, u 16 sati
Moram čestitati izborniku

SPORT

RUKOMETAŠI VARAŽDINA 1930 ISPUSTILI POBJEDU

Rukometaši Varaždina 1930 poraženi su u utakmici 12. kola Paket24 Premijer lige na gostovanju protiv Metković-Mehanike rezultatom 28:25. Imali su Varaždinci tijekom gotovo čitave utakmice vodstvo u svojim rukama. U 35. minuti prednost Varaždina bila je četiri gola (19:15). No, domaćini se ne predaju pa u 49. minuti prvi puta love priključak kod rezultata 23:23. Igra se tada dodatno zaoštrila.

Isključenja u velikoj mjeri Varaždincima remete ritam, a u nervoznoj igri s mnogo promašaja s obje strane ipak se bolje snalaze domaćini koji dolaze do konačne pobjede.

U redovima Varaždinaca najučinkovitiji bio je Tin Šestak s osam golova, dok je na vratima Tin Herceg skupio 14 obrana. U sljedećem kolu Varaždin 1930 očekuje još jedno gostovanje kod momčadi Dubrave.

NOGOMETAŠI VARAŽDINA ZAPOČELI

S trojicom igrača suradnja, Postonjski priključuje u

Trener Mario Kovačević predstavio je plan priprema koji uključuje 42 U dva navrata Varaždinci će putovati na jednotjedne pripreme na Čiovo, slovenskih Domžala.

su sami potvrdili da im Klub ništa ne duguje”

Nogometaši Međimurja zimsku stanku dočekali su na posljednjem mjestu Su persport Druge nogometne lige. No, više od rezultatskog podbačaja, pozornost javno sti zaokuplja prepucavanje između igrača i stručnog stožera s jedne, te klupskog vodstva s druge strane. A nakon što su većina igrača i trener Budiša bojkotirali posljednja dva kola, u kojima je Međimurje poraženo od Opatije (5:0) i Belišća (2:1), novim priopćenjem javili su se iz bivšeg čakovečkog prvoligaša.

Adekvatni uvjeti

– Vodstvo NK Međimurja jeobavilootvorenerazgovore sasvimigračimakojisuodbili nastupiti u utakmici protiv Opatije. Moramo istaknuti da je 13 igrača donijelo takvu odluku iako su im već bile isplaćene plaće za rujan, dok jerokzaisplatuplaćazalisto pad bio 25. studenoga, dakle šest dana nakon utakmice s Opatijom. Sve to utvrđeno je u razgovorima s igračima. U međuvremenu, suklad no rokovima iz sporazuma, plaće za listopad su svima isplaćene, što naravno po drazumijevaiigračekojinisu

sudjelovaliubojkotu.Spome

nuti razgovori potvrdili su i raniju konstataciju Kluba da jeupitanjuumjetnostvorena afera koju su, manipulirajući igračima, inicirali pojedinci zainteresirani za preuzima nje Kluba mimo Skupštine i drugih relevantnih tijela. Potpisivanjemsporazuma igrači su, ujedno, potvrdili da informacije plasirane u javnost o navodnom višemje sečnom kašnjenju njihovih plaća nisu istinite, a Klub im je, unatoč svim po teškoćamaskojimase susrećenaplanufinanciranja, osigurao adekvatne uvjete za treniranje i igranje – piše u priopćenju kojeg potpisuje Uprava NK Međimurja.

IzKlubasuujednozahvalili sedmorici igrača seniorske momčadi, šestorici juniora i pomoćnomtreneruVugrincu koji su preuzeli odgovornost za odigravanje utakmice protiv Opatije te se stavili na raspolaganje i za utakmicu

protiv Belišća te na taj način uvelike pomogli Klubu.

Teško do novca

Unatočposljednjemmjestu na prvenstvenoj tablici u Klubu vjeruju da se tijekom proljetnogdijelasezonemože dohvatiti pozicija koja osigu rava opstanak u ligi. – Do toga može mo samo za jedništvom, pojačanim radom i za laganjem igrača, a vodstvo Kluba će sa svoje strane i da lje raditi na podmirivanju svojihobveza,alii jačanju momčadi.

U NK Međimurju ne skri vaju da se stalno susreću s poteškoćama kada je riječ o pronalasku načina finan ciranja.

– I to nije samo slučaj u mandatu aktualnog vodstva. No, unatoč svemu podmiru jemo sve obveze. Kada to ne bi uredno radili, Klub niti ne bi mogao sudjelovati u natje canju – zaključuju iz Uprave NK Međimurja.

Nogometaši Varaždina započeli su s pripremama za drugi dio natjecanja u pr venstvu SuperSport HNL-a. I dok će ostali prvoligaši sa svojim utakmicama drugog dijelasezonekrenutiusubo tu, 21. siječnja 2023. godine, Varaždinci će na travnjak tri

Varaždinci već 18. siječnja igraju odgođenu utakmicu u gostima protiv Gorice

dana ranije. Naime, u srije du, 18. siječnja, očekuje ih odgođena utakmica 17. kola i gostovanje protiv Gorice. – Ne sjećam se je sam li ikada kao igrač ili trener za počeo pripreme za proljetni nastavak već u prosincu. No, ova je sezona po mnogo čemu specifična, a neuobi čajeni termin odigravanja Svjetskog prvenstva u Kata ru i nas klubove je primorao na prilagodbu – rekao je u uvodunajavepočetkapripre ma, trener Varaždina Mario Kovačević.

Tijek priprema u velikoj će mjeri diktirati vremenski uvjeti. Varaždinci će u dva navrata odlaziti na jedno tjednepripremenaotokČio vo, a u planu je i odigravanje barem sedam prijateljskih utakmica.

– S treninzima započinje mo u Varaždinu, nakon čega odlazimo na tjedan dana na Čiovo. Blagdane ćemo pro vesti kod kuće, ali nakon 1. siječnja ponovno odlazimo

na otok nasuprot Trogira. Slijedi povratak u Varaždin i završno brušenje forme pred nikada raniji početak drugogdijelasezone–otkrio je trener Kovačević.

Od protivnika u pripre mnimutakmicamapotvrđe nisuNaftaLendava,Šibenik,

mađarski Honved, Slaven Belupo, dok će u generalnoj probi u Varaždinu gosto vati momčad slovenskih Domžala.

– Tražimo još jednog protivnika tijekom našeg drugog odlaska na Čiovo, a očekuje nas i tradicionalni

20 Sport Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
REAGIRANJE NK MEĐIMURJA: – Umjetno stvorenu aferu inicirali su pojedinci koji žele preuzeti Klub mimo Skupštine – piše u klupskom priopćenju
Unatoč posljednjoj poziciji u Klubu vjeruju
“Igrači
da na mogu do mjesta koje osigurava opstanak

VAŽNA POBJEDA ZRINSKOG PROTIV UMAGA

Rukometašice Zrinskog su u susretu 8. kola 1. HRL za žene kod kuće s 26:17 svladale ekipu Umaga. Gošće su ravno pravno parirale tek prvih 15-ak minuta, dok je preostali dio susreta protekao u potpunoj dominaciji Čakovčanki. – Iako zadnja dva tjedna zbog bolesti nismo trenirali u punom sastavu, odradili smo sjajan posao i na kraju zasluženo sla vili. Rotirali smo cijelu klupu i zadovoljan

ZAPOČELI S PRIPREMAMA

igrača raskinuta Postonjski se u veljači

42 treninga i barem sedam prijateljskih utakmica. Čiovo, dok je generalna proba kod kuće protiv

s time da pozorno pratimo stanjenatržištuteukaželise prilika za kvalitetnim poja čanjem, znat ćemo reagirati – prokomentirao je sportski direktor Nikola Šafarić.

Navijače posebno zanima situacijasIgoromPostonjski koji se sredinom prvog dijela sezone teško ozlijedio na utakmici u Osijeku.

– Više od ičega bih volio da je Igor s nama od prvog treninga, ali na njegovo pri ključivanjeipakćemomorati pričekati do veljače – poru čio je Kovačević.

Za razliku od ljeta kada se igrački kadar nadopunjavao praktički do početka prven stva, strateg Varaždinaca sada će kompletnu momčad imati na raspolaganju od prvog treninga.

blagdanski susret Starih i Mladih – dodao je Kova čević.

Velikih promje na u igračkom kadru, zasad nema.

– S Pe com, Ču belićem i Brekalom dogovorili smo spo razumne raskide ugovora. Svi ostali igrači su naprvomtreningu i s njima započinjemo pripreme. Jedini kojeg čeka mo naknadno je Herrera, s obzirom da lovi zrakoplovne linije za povratak u Hrvat sku. Osnovni cilj nam je zadržati momčad na okupu,

– Moći ćemo kvalitetno odraditi plan priprema koji uključuje 42 treninga, dok smo tijekom ljeta mnoge stvari morali uvježbavati u hodu.Zasigurnopostojipro stor za napredak. I navijači odnasočekujuvelikestvaris obziromnaizvedbekojesmo prezentirali u dosadašnjem dijelu sezone – za ključio je trener Kovačević.

Osnovni cilj je zadržati momčad na okupu, a ukaže li se prilika dovest će se kvalitetno pojačanje

– Cilje vi ostaju nepromi jenjeni s početka sezone, a to je sta bilnost Kluba u svim njego vim segmen tima. Znamo da navijači imaju svoje že lje, igrači svoje planove, a na nama je da sve to svedemo u realne okvire s obzirom na trenutnu situaciju. Moramo razmišljati dugoročno – na dovezao se Šafarić.

sam kako su reagirale neke igračice koje inače imaju manje prilika. Nastavljamo s dobrim radom na treninzima te ćemo na krilima ove pobjede pokušati uzeti dva boda i u subotu u Rijeci protiv Zameta –poručio je trener Goran Mrđen. Sara Krizmanić zabila je osam golova, dok je pet dodala Selena Milošević. Na vratima je Marta Kozjak skupila deset obrana.

Rukometaši Čakovca upisali su vrijednu pobjedu u 12. kolu 1. hrvatske rukometne lige Sjever. Kod Požege su slavili s 31:29. Prvi dio susreta bio je izjednačen i na odmor se otišlo s rezultatom 16:16. Klju čan je za Čakovčane bio ulazak u drugi dio. Već do 42. minute imali su prednost od plus pet (23:18). U završnici su dva do tri gola razlike držali do kraja i upisali šestu prvenstvenu pobjedu. Nakon 12 kola momčad Vladimira Canjuge drži 4. mjesto Lige, a u idućem kolu ugošćuju Đakovo. (it)

Najlakše je pobijediti, ali najteže pobjeđivati

Liga je vrlo kvalitetna. Sigurno da su nam Tuhovčani i Nedeljančani najveći konkurenti. To su na kraju krajeva ekipe od kojih smo doživjeli poraze ove polusezone. No, ako ćemo biti pravi, mislim da titula ne bi trebala dolaziti u pitanje – rekao je Saša Paska.

PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

Nogometaši Bednje postali su sinonim za konstantu u če tvrtom,petomranguhrvatskog nogometa.

Posljednje tri sezone osvojili su naslov u 4. HNL Čakovec –Varaždintesudvaputaosvojili Županijski kup. U zadnjih šest sezona čak pet puta igrali su pretkolo Hrvatskog nogomet nog kupa i četiri puta su prošli u šesnaestinu finala.

Odlična sezona OvesezonesvladalisuSavuiz Strmca u pretkolu te su dobar otporpružilijesenskomprvaku 1.NLRudešu.EkipaizZagreba slavila je u Beletincu s 3:0.

Time se momčad Saše Paske okrenula prvenstvenim uzbu đenjima u Elitnoj ŽNL. U 14 odigranih susreta osvojili su 36 bodova te su stigli do titule jesenskog prvaka.

– Moramo biti zadovolj ni. Ljudi misle da je lako biti konstantan, ali to je najteže. Lako je pobijediti, ali najteže je pobjeđivati. Mi pobjeđujemo i osvajamo titule već šest sezona – naglasio je Saša Paska koji je već osam godina trener u no gometnom klubu iz Beletinca.

Najdugovječniji trener u županijskom nogometu

Saša Paska već je osam go dinatrenerBednjeizBeletinca te je najdugovječniji trener u jednom županijskom ligašu. S njim su Beletinčani osvojili naslov u tadašnjoj 1. ŽNL te su osvojili čak tri naslova prvaka u 4. HNL Čakovec – Varaždin kojaseigraladoprošlesezone. Pet puta je njegova momčad bila u finalu Županijskog kupa te je uspjela dva puta stići do naslova. Samim plasmanom u finale Županijskog kupa Beletinčani suizborilipretkolo Hrvatskog kupa. Od pet puta koliko su igrali pretkolo, bele tinečki nogometaši samo jed nom nisu prošli u šesnaestinu finala. U sezoni 2019./2020.

– Ma sve sam osvojio što se može osvoji ti – smije se Paska koji je otkrio tajnu uspjeha. – Već godinama je kostur ekipe nepro mijenjen. Devet stožernih igrača konstantno je s nama. Osobno uvijek inzistiram da

pobijedio ih je vukovarski Vuteks nakon produžetaka s 2:1. U Beletincu u šesnaestini finala gostovali su prvoligaši Rijeka i Osijek, a ove sezone stigao je prvoligaš Rudeš. (it)

Momčadi bi se u drugom dijelu sezone trebali pridružiti rekonvalescenti Jakov Klopotan, Leon Bosilj, Marin Mašić i Martin Šinjori

za vrat pušu drugoplasirani Polet iz Tuhovca koji ima tri boda manje te trećeplasirani Nedeljaneckojiimapetbodova manje od vodećih. – Liga je vrlo kvalitetna. Sigurno da su nam Tuhovčani i Nedeljančani najveći konku renti. To su na kraju krajeva ekipe od kojih smo doživjeli porazeovepolusezone.No,ako ćemobitipravi,mislimdatitula ne bi trebala dolaziti u pitanje – dodao je Paska.

Dupla kruna

Njegovoj momčadi trebali bi se pridružiti rekonvalescenti Jakov Klopotan, Leon Bosilj, Marin Mašić i Martin Šinjori.

se te igrače pošte no plati da bi ih moglizadržati. Možetezami jenitijednog, dvojicuigra ča koji vam oduposezo ni,nonemo žete vi imati kontinuiran rezultatakovam petorica igrača ode, pa ih isto toliko dođe – ističe Paska čijoj ekipi

– To bi bio najveći dobitak za nas. Sva četvorica vraćaju se nakon težih ozljeda i baš me to raduje – ističe Paska čija je momčad stigla i do polufinala Županijskog kupa.

U četvrtfinalu svladali su trećeligaša Varteks s 2:1, a u polufinalu ih čeka Jalžabet.

– Igraju se dvije utakmice pa imaš pravo na pogrešku. Vjerujem da će naša kvaliteta doći do izražaja. Lijepo bi bilo da uzmemo duplu krunu – za ključio je Paska.

21 Sport 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
NOGOMETNI KLUB BEDNJA JESENSKI JE PRVAK ELITNE ŽNL
Bednja je ove sezone ponovno izborila šesnaestinu finala Hrvatskog kupa
Beletinčani su u 14 odigranih susreta osvojili 36 bodova, upisavši 12 pobjeda i dva poraza
FOTO: PIXINO

ČETIRI

ZLATA ZA FC KOVAČIĆ

U mađarskom gradu Zalaer geszegu održan je međuna rodni turnir. Varaždinski Fight Club Kovačić predstavljalo je osam boraca, koji su osvojili četiri zlata, tri srebra i broncu. Zlata su osvojili kadet Tristan Talan, junior Luka Starčević te seniori Matej Kos i Nikola

Makovac. Do srebra su stigli Mate Medenjak kod kadeta, Elvis Farkaš u veteranskoj konkurenciji i Roko Galunić kod seniora. Broncu je u veteranima osvojio Domagoj Butigan. Dodajmo da je va raždinski klub bio najbolji klub natjecanja. (it)

Karate klub Shito Ryu Varaždin nastupio je u subotu, 3. prosinca na kupu Sveta Nikola u Varaždinu. U katama zlatnu medalju osvojio je Filip Kostanjevac u kategoriji dječaci, dok je brončanu medalju osvojila Lara Magdić u kategoriji djevojčica. U borbama dječaci u kategoriji do 54 kg Jakov Kostanjevac stigao je također do bronce. Martin Kokot u kategoriji dječaci do 64 kg ušao je u finale te je pobijedio predstavnika Velike Gorice rezultatom 11:11 zbog prednosti prvog boda i četiri kazne koje je protivnik dobio. Ovo je bio ujedno i predzadnji turnir ove godine nakon čega u nedjelju, 11. prosinca slijedi Shito Ryu kup Varaždin kojemu je domaćin karate klub Shito Ryu Varaždin. (it)

UZBUDLJIVO U 2. MUŠKOJ KOŠARKAŠKOJ LIGI SJEVER

Rekordan poraz Varteksa, vrijedno slavlje Ivančice

Dva od tri predstavnika iz Varaždinske županije u subo tu i nedjelju, 3. i 4. prosinca, odigrali su susrete 9. kola 2. muške košarkaške lige Sjever. Ivančica je ugostila bjelo varsku ekipu Vedi, koja je jedini pretendent za ulazak u ligu više. U energetski vrlo jakoj utakmici rezultat je bio izjednačen na poluvremenu (35:35), a Ivančani su dobro parirali protivniku u svim segmentima igre. Ritam su izgubiliutrećojčetvrtinikada su gosti otišli na dvoznamen kastu prednost. U posljednju četvrtinu Vedi je ušao s pred nošću od 12 koševa (61:49). Ipak, ivanečki košarkaški pre

okrenuli su utakmicu. Zadnju četvrtinudobilisurezultatom 21:7tenakrajuslavilisa70:68.

Najraspoloženiji u ivanečkim redovima bio je Petar Košćak s 20 poena. U idućem kolu IvančanigostujukodLabrade.

Težak poraz u 9. kolu doži vio je Varteks koji je u Gra berju poražen od križevačkog Radnika s 98:39.

Od samog početka Varteks

je igrao anemično i nedoraslo protivniku iz Križevaca, koji je koristio svaku minutu za povećanje svoga vodstva. Tako su gosti poslije prve trećine stekli koš razliku od 20 poena, da bi na kraju u Križevceodnijeliprvenstvene bodovenanijevšikošarkašima Varteksa najteži ovosezon ski poraz od čak 59 koševa razlike.

Varteks je nakon odigranog susreta 9. kola i uz dvije neo digrane utakmice na samom dnu prvenstvene ljestvice s 5 osvojenih bodova, a u sljedećem kolu gostuje kod Međimurjakojedrži4.mjesto Lige. Na vrhu je varaždinska Vindija s 13 osvojenih bodova koliko ima i drugoplasirani PodravacizVirja.Dodajmoda je Ivančica na 7. mjestu.

ODBOJKA

Pobjede Kitro Varaždina i Centrometala

Odbojkaši Kitro Varaždina su u 9. kolu hrvatske Super lige s 3:1 (25:20, 25:18, 23:25, 25:17) svladali momčad Si ska. Nakon što su bez većih problema osvojili prva dva seta, Varaždinci gube treći u uzbudljivoj završnici. Ipak, u četvrtom setu ništa ne pre puštaju slučaju te za ukupno sat i 44 minute igre dolaze do novog prvenstvenog slavlja.

Uspješni su bili i odbojkaši Međimurje Centrometala koji su u gostima bili bolji od Zadra s 3:0 (25:20, 25: 14, 25:19). Iako su Zadrani pretposljednji sastav lige sa svega jednim bodom, riječ je o momčadi koja je u Kupu

izbacila favoriziranu Kaštelu, dok je u prvenstvenim susre tima jako namučila sastave Varaždina i Splita. Upravo stoga međimurski odbojkaši su vrlo ozbiljno shvatili gosto vanještosevidjeloiposamom tijeku susreta. Naime, Zadar je bio ravnopravni protivnik samo do sredine prvog seta. Kod rezultata 15:15 Centro metal počinje stvarati razliku i bez većih problema dolazi do početnog vodstva. U drugom setu Centrometal je brzo ste kao prednost od sedam poena uz dobar prijem i preciznu igru u napadu. Sve to rezulti ralo je rutinskim povećanjem vodstva. U trećem setu do

maćini ponovno uspijevaju držati poravnati rezultat do 8:8, ali ne i nešto više od toga. Novom serijom uspješnih napadaCentrometaldolazido pet poena prednosti i vrijedne ukupne pobjede.

Sa skorom 7-2 Centrometal drži četvrto mjesto s 20 bodo va koliko ima i trećeplasirana Ribola Kaštela, koja ima i su sret manje. Kitro Varaždin je na petome mjestu sa skorom 6-3 i 19 osvojenih bodova.

Usljedećemkolukojeseigra u subotu, 10. prosinca, Cen trometal kod kuće dočekuje momčad Rovinja (17.30), dok Kitro Varaždina gostuje kod zagrebačke Mladosti (18 sati).

22 Sport Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
Na vrhu je varaždinska Vindija s 13 osvojenih bodova koliko ima i drugoplasirani Podravac iz Virja.

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA – ZAUZIMANJE ZA SEBE

Asertivna komunikacija oblik je komunikacije koji odlikuje otvoreno i neposredno izražavanje mišljena, stavova, želja i osjećaja vezanih za temu razgovora, bez kršenja prava druge osobe. Postojanje teškoća u izražavanju svojih želja i stavovatezahtijevanjusvojihprava može biti ozbiljan izvor stresa u svakodnevnom životu. Pasivna

komunikacija vodi ka ispunjavanju samo tuđih potreba i želja, bez uvažavanja vlastitih. Ako je pasivni oblik prevladavajući u svakodnev noj komunikaciji, to može voditi ka učestalim osjećajima napetosti, tjeskobe, stresa i ogorčenosti, a može dovesti i do nezdravih te neugodnih odnosa. Zauzimanje za sebe iznimno je važan dio osobnih

Centar za mentalno zdravlje MBM Tina Ujevića 1/C Varaždin

međuljudskih odnosa, ali i onih u poslovnom svijetu. Dugoročno, asertivnost vodi do osjećaja uva ženosti, samopoštovanja i unapre đenja kvalitete odnosa s drugima. S obzirom na to da je asertivnost jedna od komunikacijskih vještina, može se uvježbati i naučiti. U Centru za mentalno zdravlje MBM nudimo usluge psihodijagnostike

E-mail:centarmbm@gmail.com www.centar-mbm.hr

i psihološkog savjetovanja za sve dobne skupine. Javite nam se s povjerenjem kako biste radom na sebi i učenjem novih vještina pove ćali zadovoljstvo vlastitim životom.

Facebook:centarmbm

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Sve je veći broj žena koje su ubile bliske osobe

DONACIJA GRADA VARAŽDINA

U Dom zdravlja VŽ stigao novi AVD uređaj

Grad Varaždin je Domu

zdravlja Varaždinske župa nije darovao AVD uređaj. Ravnatelju Doma zdravlja Jurici Veroneku uručio ga je gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj.

Riječ je o suvremenom ure đaju, kupljenom sredstvima iz gradskog proračuna, koji pravilnomprimjenomuvelike povećava stopu preživljavanja osoba kod iznenadnog srča nog zastoja.

– Ovom donacijom Dom zdravljaVaraždinskežupanije postaojeopremljenijizajošje danAVDuređaj.Postavilismo ga na najfrekventnije mjesto kako bi bio dostupan svima, odnosno kako bi bio na ras polaganjusvimaonimakojise zateknuusamomprostoru,ali i izvan njega. Prednost ovdje je što će pomoć unesrećenoj osobi uz AVD uređaj moći pružitieducirani,zdravstveni djelatnici jer svi znamo da ta rana defibrilacija značajno omogućava preživljavanje i to nam je bila nit vodilja – rekao je ravnatelj Veronek.

Gradonačelnik Varaždina

Neven Bosilj naveo je da je to osamnaesti takav uređaj koji postojiuVaraždinuidodaoda sesuradnjasDomomzdravlja ostvaruje i na druge načine, poput nabave kreveta za pali jativnu skrb.

– Sljedeće godine plani ramo opremiti devet patro nažnih sestara s digitalnim tlakomjerima, oksimetrima te priborom za mjerenje ma

snoće i šećara u krvi. One bi organizirano obišle svih šesnaest mjesnih odbora u više navrata kako bi djelovale preventivno vezano za bolesti kojeuključujupovišenitlakte povećanje masnoća i šećara u krvi – istaknuo je Bosilj.

Međunarodnidanborbepro tiv nasilja nad ženama obilježa va se 25. studenoga, u spomen na sestre Mirabel, političke ak tivistkinje koje je 25. studenoga 1960. godine u Dominikanskoj Republici dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Obilježavanjem Međunarod nog dana borbe protiv nasilja nad ženama svake godine otva ra se i 16 dana aktivizma – globalna kampa nja predvođena organizacijama civilnog druš tva koja traje do Međuna rodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca, a zaciljimapodići svijest o proble mu nasilja nad djevojčicama i ženama. Unatoč povećanju svijesti jav nosti i nešto boljem rješavanju ovog problema, ono je i dalje najprisutniji oblik kršenja ljud skih prava, navodi Hrvatski za vod za javno zdravstvo. Nasilje nad ženama intenziviralo se uslijedpandemijeCOVID-a-19, a aktualna klimatska kriza, globalni konflikti i ekonomska nesigurnost dodatno su opte

U 2021. godini u Hrvatskoj je zabilježeno 14 ubojstava žena

rećenje za već izražen pro blem.

Najza stupljeniji oblici nasilja nad ženama su nasilje u partnerskim odnosima (fizičko, psihološko, seksualno i eko nomsko) i seksualno uznemi ravanje. Slučajevi ubojstva, kao najekstremnijeg oblika nasilja nad ženama, u posljednjih su godinu dana često bili predmet vijestiuHrvatskoj.Pravobrani teljicazaravnopravnostspolova Republike Hrvatske u svom izvješću za 2021. godinu ista knulajedajelanizabilježeno14

ubojstava žena i, unatoč trendu pada ukupnog broja ubijenih žena, raste negativan trend porasta broja ubijenih žena od strane bliskih osoba. Globalno, čak 38 posto ubojstava žena počinjeno je od strane njezinog bivšeg ili sadašnjeg partnera.

Prijaviti nasilje Žrtve nasilja zbog iskustva nasilnogincidentailikroničnog nasilja često imaju povećane potrebe za zdravstvenom po moći. Čak i kad nisu fatalne, posljedice nasilja po zdravlje žrtvečestosuteškeidugotrajne.

Kako navodi HZJZ, tek 42 posto žrtava prijavljuje ozljedu nastalu uslijed nasilja. Još neki od podataka koje navodi Zavod

su činjenica da je u nasilnim odnosima češća zaraza spolno prenosivim bolestima, da žrtve nasilja duplo češće boluju od depresije u odnosu na osobe koje nisu u nasilnim odnosima te da je među žrtvama nasilja češća zlouporaba alkohola.

Borbi protiv nasilja nad že nama svi možemo pomoći na način da se informiramo o tom problemu i učinimo sljedeće: ako znamo da netko nama blizak trpi nasilje, važno je očuvati odnos sa žrtvom jer je socijalna mreža jako važna i, ako svjedočimo nasilju, važno je prijaviti događaj nadležnim institucijama – policiji na broj 192 ili lokalnom državnom odvjetništvu.

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca, i 35. obljetnice osnut kaSavezaudrugaosobasinvali ditetom Međimurske županije, Savez je u Scheierovoj zgradi u Čakovcu organizirao javnu tribinu. Svečanost je započela video snimkom “Moja domo vina” s prijevodom na hrvatski znakovni jezik od strane grupe prevoditelja iz Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba. – Od ukupnog broja stanov nika, u Međimurju ima više od 15 posto osoba s nekom vrstom oštećenja ili invaliditeta. Savez djeluje već 35 godina te svojim brojnim aktivnostima tijekom godine i raznim događajima

skrećepozornostdruštveneza jednice na potrebe i probleme s kojima se susreću osobe s inva liditetom – rekla je Nada Igrec, predsjednica Saveza udruga OSI MŽ.

Međimurska županija jedina jeuHrvatskojkojafinancijskom podrškom osigurava asistente i za djecu predškolskog uzrasta, istaknuto je na tribini. Progra mom financiranja asistenta za djecu predškolskog uzrasta s razvojnim poteškoćama izrav no je dodijeljeno pola milijuna kuna u 2021. godini, a sa Sa vezom udruga “Prvi korak” i ove godine je potpisan ugovor kojim je regulirano financira nje asistenata u vrtićima, čime

je nastavljena sedmogodišnja suradnja.

– Samo u ovoj godini riječ je o pola milijuna kuna koji će osigurati rad s 52-oje djece za koju će se brinuti 35 asistenata u 20 dječjih vrtića. Riječ je o plemenitom projektu koji šalje snažnu poruku o Međimurskoj županiji kao županiji visoke socijalneosjetljivosti–naglasio je župan Međimurske županije Matija Posavec.

– Grad Čakovec podupire projekte i programe udruga koje se bave osobama s inva liditetom te smo, zahvaljujući tome, uklonili brojne barijere, omogućili stjecanje dodatnih vještina i upoznali javnost sa

svime s čime se one susreću. Hvala Vam i na uključivanju u aktivnosti koje provodimo na području Grada, bez vas i vaših članova Čakovec bi bio puno siromašniji – rekla je gradona čelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini.

Dodajmo da je na skupu bilo riječi i o poticajima za zapo šljavanje osoba s invalidnošću.

U drugom dijelu programa prikazanajemonodrama“Slijep kao ljubav” u izvedbi Vojina Perića iz Kazališta slijepih i slabovidnih“Noviživot”Zagreb te splet međimurskih kola u izvedbi članova Udruge osoba s intelektualnim poteškoćama MŽ.

23 Zdravlje 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
PIŠE: MARTINA LONČAR-PETRINJAK mlpetrinjak@regionalni.com Unatoč nešto boljem rješavanju ovog problema, nasilje nad ženama i dalje je najprisutniji oblik kršenja ljudskih prava, navodi Hrvatski zavod za javno
zdravstvo
Međimurska županija jedina osigurava asistente za predškolarce JAVNA TRIBINA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM Riječ je o uređaju koji uvelike povećava stopu preživljavanja osoba kod iznenadnog srčanog zastoja ZDRAVLJE

KULTURNI OBZOR

LANA KOS I ANDRO DAMIŠ DOBITNICI NAGRADE HRVATSKOG GLUMIŠTA

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika dodijelilo je 25. studenoga Nagrade hrvatskog glumišta za 2022. godinu. Nagrade se dodjeljuju u kategorijama za najbolja ostvarenja iz područja dramske, radio i televizijske umjetnosti. Među dobitnicima su i umjetnici iz varaždinskog te međi murskog kraja, pa je tako u kategoriji za najbolje umjetničko ostvarenje – opera, ženska uloga, Nagradu hrvatskog glumi šta dobila Varaždinka Lana Kos za ulogu Magde De Civry u

operi “Lastavica” Giacoma Puccinija pod dirigentskim vod stvom Lorenza Passerinija, u režiji Huga de Ane i produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Nagradu u kategoriji za najbolje glumačko ostvarenje u lut karskim predstavama ili predstavama za djecu i mlade, muška uloga, dobio je Čakovčanin Andro Damiš za ulogu Viga Tolića u predstavi “Semafor” Petre Cicvarić, u režiji Peđe Gvozdića i produkciji Gradskog kazališta “Zorin dom” Karlovac.

Na redu je božićna poslastica: za “Orašara” se traži karta više

U nedjelju, 27. studenoga, u Hrvatskom narodnom ka zalištu u Varaždinu održana jepremijeraopere“Pjesmaiz buke: Životi i smrti Isabelle Eberhardt” američke auto rice Missy Mazzoli u režiji slovenske redateljice Livije Pandur. Repriza je izvedena 29. studenoga.

Glavni lik, švicarsku put nicu i buntovnicu Isabelle Eberhardt koja je svojim ne običnim životom nadahnula mnoge umjetnike, utjelovila je mezzosopranistica Kora Pavelić kojoj je to prvi ta kav angažman u rodnom Varaždinu, zbor čine Vinka

U “Orašaru”

pleše 30 balerina, polaznica Udruge klasičnog baleta “Vindija”, pod vodstvom koreografkinje Vlaste Rittig

Siladi, Hana Ilčić, Dorian Stipčić, Darija Gazdek i Ivo Majer, a u orkestru su David Vuković, Lucija Stilinović, Hrvoje Šenjug, Vinko Vujec i Lovre Lučić.

Djelo Amerikanke Missy Mazzoli temelji se na bio grafiji Isabelle Eberhardt (1877. - 1904.), intrigantne figure koja je tijekom svog kratkog života nemilosrdno izazivala očekivanja svog vremena. Isabelle Eberhardt bila je istraživačica i spisate ljica koja je napustila udoban aristokratski život radi no

madskog života u sjevernoj Africi. Bila je oslobođena individua koja je odbacila konvencionalni europski moral i kritički se odnosila prema svijetu strogo nagla šenih rodnih uloga.

– Postavljanje opere o pro tagonisticikojajeuzorborbe za žensku poziciju posebno je važno u vremenu u ko jem se sve češće dovode u pitanje stečena ženska prava te uspostavljaju novi oblici intimneidruštvenerepresije – ističu iz HNK-a.

Dramsko-plesna predstava

Nakon opere, na daske varaždinskog Kazališta do lazi još jedna premijera, i to dramsko-plesna predstava “Orašar” u verziji Lade Ka štelanirežijiPaolaTišljarića. Premijera je na rasporedu u subotu, 10. prosinca.

Redatelj Paolo Tišljarić na konferenciji za medije istaknuo je dobar tim i pozi

tivnu energiju koja vlada na probama, što je rezultiralo odličnim projektom.

– Baš sam ponosan što tako dobro funkcioniramo u ovako velikom kolektivu. I naše male balerine su nam se pridružile. Potpisao bih da do kraja života radim u ovako divnoj atmosferi. Kada smo spisateljica Lada Kaštelan i ja došli do origi nalne Hoffmannove priče, iznenadili smo se koliko je

ona drugačija od priče u ba letu. Mi ovdje pokušavamo ispričati tu pravu priču koja je dosta drugačija od one “ušećerene”,baletne.Tapriča govoriopomirenju,važnosti oprosta i dubokim ljudskim pitanjima koja se tiču svih nas. Mislim da radimo jed nu ozbiljnu priču u kojoj će najmlađi uživati, a i roditelji će izaći zadovoljni – rekao je Tišljarić.

Inače,“Orašarimišjikralj”

umjetnička je bajka koju je 1816. godine napisao veli ki njemački romantičarski pisac Ernest Theodor Ama deus Hoffmann. Poslužila je kao inspiracija za jedan od najpoznatijih i djeci naj omiljenijih svjetskih baleta, koji u božićno doba ne silazi sa svjetskih pozornica, kao i za brojne književne i filmske adaptacije.

U predstavi varaždinskog Kazališta igraju Helena Mi nić Matanić, Dea Presečki, Nikša Eldan, Elizabeta Bro dić,FilipEldan,KarloMrkša, MarinkoLeš,BarbaraRocco, Marko Cindrić, Beti Lučić i Sunčana Zelenika Konjević, a pleše 30 balerina, polazni ca Udruge klasičnog baleta “Vindija”, pod vodstvom koreografkinjeVlasteRittig. –Tolikosamtonajavljivala i eto, “Orašar” će se konačno dogoditi.Riječjeodramskoplesnojpredstavizadjecu,ali iodrasle.Radilismoukopro dukciji s Udrugom klasičnog

baleta Vindija, imamo 30 malihplesačicakojesudivne imislimdaćevasraznježiti–rekla je intendantica HNK-a u Varaždinu Senka Bulić, a glumac Marko Cindrić ista knuo je da je ovo jedan lijepi projekt, relevantan ne samo za varaždinsko Kazalište već i za cijelu varaždinsku zajednicu.

Rasprodanepredstavebrojne

Predstava “Orašar” u va raždinskom HNK-u igrat će u brojnim terminima tije kom prosinca i siječnja, od kojih su neke predstave već rasprodane, što ukazuje na zaistavelikinterespublikeza navedenu umjetničku bajku. Kompletan raspored i više informacija o ulaznicama i predstavi dostupni su na internetskim stranicama HNK-a u Varaždinu, upitom na mail: blagajna@hnkvz.hr ili pozivom na broj blagajne 042/200-250.

24 Kulturni obzor Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
U nedjelju, 27. studenoga, održana je premijera opere “Pjesma iz buke: Životi i smrti Isabelle Eberhardt” američke autorice Missy Mazzoli u režiji slovenske redateljice Livije Pandur. U subotu, 10. prosinca, igrat će premijera “Orašara” u verziji Lade Kaštelan i režiji Paola Tišljarića. NAKON OPERE O BUNTOVNICI ISABELLE EBERHARDT, U HNK U VARAŽDINU STIŽE NOVA PREMIJERA Nagrade se dodjeljuju u kategorijama za najbolja ostvarenja iz područja dramske, radio i televizijske umjetnosti

U ZGRADI SCHEIER ODRŽANA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA MEĐIMURSKIH PLANINARA

U zgradi Scheier održana je fotografska izložba Hrvatskog planinarskog društva “Međimurje” pod nazivom “Okom autora”. Ovo je šesta izložba amaterskih fotografija međimurskih planinara, zaljubljenika u prirodu i planine, čije je društvo radi sve snažnije potrebe udruživa nja i poticanja aktivnog načina života osnovano 1995. godine u Čakovcu. Planinarstvo je način života, niz aktivnosti koje čovjeku život čine zanimljivijim i ljepšim, a

posebnost imaju i fotografije koje planinari ovjekovječe na svojim pohodima, istaknuto je na otvo renju. Svoje fotografske radove gorskih vidika i ostalih ljepota krajolika izložilo je 23-oje autora. Osim mnogobrojnih planinara i zaljubljenika u prirodu, svečanom otvorenju prisustvovali su župan Međimurske županije Matija Posa

vec, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije Sonja Tošić Grlač, predsjednik HPD-a “Međimurje” Željko Poljak, kao i predsjednik Fotokluba Čakovec Davorin Mance.

U međimurskom društvu planinara okupljaju se entuzijasti svih dobnih skupina, a okosnica djelovanja društva je organiziranje izleta i planinarskih tura po planinama Hrvatske, Slovenije i Austrije.

U MULTIMEDIJALNOJ DVORANI “RIZNICE MEĐIMURJA”

Predstavljena monografija

“Nematerijalna baština Međimurja”

Monografija na 124 stranice predstavlja višegodišnji istraživački rad na razotkrivanju zakulisnih kutaka bogate međimurske nematerijalne baštine. Autorica je Janja Kovač, viša kustosica i voditeljica Etnografskog odjela.

U božićnom ambijentu i atmosferi multimedijalne dvorane Muzeja nemate rijalne baštine – “Riznica Međimurja” održano je predstavljanje kalendara Muzeja Međimur ja Čakovec za 2023. godinu te promocija monografije “Nemateri jalna ba ština Me đimurja” autorice Janje Kovač, više kustosice i voditeljice Etnografskogodjela.

popevki koja se od 2018. go dine nalazi na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine te mnogim drugim “blagima” Međimurja.

DirektorTurističkezajedni ceMeđimurskežupanijeRudi Grula naglasio je vrijednost ljudskihpotencijalauprocesu oživljavanja tradicijske kulture.

Osim monografije, predstavljen je i kalendar Muzeja Međimurja Čakovec za 2023. godinu

Monografija na 124 stranice predstavlja više godišnji istraživački rad na razotkrivanju zakulisnih kutaka bogate međimurske nematerijalne baštine, pa se tako u ovoj knjizi može puno saznati o umijeću izrade tra dicijskog božićnog nakita, vađenju zlata, umijeću izrade cekera i uporabnih predmeta od komušine koje je od ove godineupisanonalistunema terijalnih kulturnih dobara Hrvatske, o međimurskoj

– U istu ra van trebamo staviti svje dočenje ži vućih ljudi, svjedoka vremena u kojemjeba štinanastala i postala dio svakodnevice, dabinakoncu usahla pod teretom nesmiljenognapretkateh nologije i nagle promjene načina života te mladih na raštaja, stručnjaka i amatera, koji su prepoznali vrijednost tebaštineinastojejuoživjetii prilagoditi kulturno-turistič koj ponudi – rekao je Grula.

Tematika stalnog postava

Knjiga prati i opširnije opi sujetematikustalnogpostava Muzejanematerijalnebaštine “Riznica Međimurja”, koji je

ovegodineHrvatskomuzejsko društvo proglasio najboljim stalnim postavom, rekla je ravnateljica Muzeja Maša Hrustek Sobočan te pohvalila rad neumorne istraživačice međimurske etno baštine Janje Kovač, čiji je entuzija zam rezultirao muzejskim postavom “Minijature” i knji gom “Nematerijalna baština Međimurja.”

– Međimurje je poznato po svom bogatstvu nematerijal

ne kulturne baštine, a osim popevki, ponosimo se našim starim običajima, usmenim predajama, vjerovanjima i narodnim mudrostima. Blaga sutokojauzkulturnaimateri jalna dobra nastojimo očuvati od zaborava i njihov značaj prenijeti na mlađe generacije, akojajeprepoznaoiUNESCO koji je tri kulturna dobra s područja Međimurja upisao nasvojuReprezentativnulistu nematerijalne kulturne bašti ne čovječanstva. Važnu ulogu uočuvanjunašebaštineimaju stotine kulturnih amatera, brojne kulturno-umjetničke udruge i društva, pojedinci i ustanove, među kojima važno i neizostavno mjesto zauzima Muzej Međimurja Čakovec, stoga mi je drago što još jedna vrijedna monografija izlazi iz njihove biblioteke te nas vodi na zanimljivo putovanje i upoznavanje s međimurskim običajima i nematerijalnom kulturnom baštinom – na pisao je župan Međimurske županije Matija Posavec u predgovoru monografije.

Predstavljanju monografije prisustvovali su brojni zalju bljenici i štovatelji kulturne baštine Međimurja, dok je u glazbenom dijelu nastupila Lea Šprajc, izvevši međimur ske tradicionalne pjesme.

Upetak,16.prosinca2022. godine,uHrvatskomnarod nom kazalištu u Varaždinu Centar tradicijske kulture održat će svečani cjelove černji koncert pod nazivom “Pa kak već?!” s početkom u 19 sati i 30 minuta. Riječ je o koncertu koji obilježava 30 godina rada umjetničkog voditelja folklornog an sambla Krešimira Plantaka Večerina.

Krešimir Plantak Večerin rođen je 1976. godine u Varaždinu. Po profesiji je magistar ranog i predškol

skog odgoja. U amaterskom životu grada Varaždina po činje participirati kao dijete davne 1987. godine kao član radničkog kulturno umjet ničkog društa “Vilko Jurec”, kasnije KUD-a “Varteks” Varaždin te nakon toga Centra tradicijske kulture Varaždin, gdje djeluje kao umjetnički voditelj još od 1992. godine.

– Kao krunu svog tride setogodišnjeg umjetničkog rada na koncertu “Pa kak već?!” predstavit će nam nešto drugačiji oblik cjelo

večernjeg koncerta od onog na koji smo navikli. Tako će se na repertoaru, koji će izvesti nekoliko sekcija Centra tradicijske kulture

Varaždin, pronaći točke koje će uprizoriti plesove i pjesme iz gotovo svih kra jeva Hrvatske, a kako će to postati drugačije od uobi čajenog – pogledajte iz prve ruke – poručuju iz CTK-a. Pripremuirealizacijukon certa financijski su omo gućili Grad Varaždin, PZC Varaždin d.d. te Gradska tržnica Varaždin.

U Muzeju “Croata insula nus” Grada Preloga u petak, 2. prosinca, otvorena je sa mostalna izložba keramike Snježane Pokos-Vujec.

Izložbusupredstavilekusto sicaMuzejaGradaPrelogaIva Kožnjak i kustosica Elizabeta Wagner, a u glazbenom dijelu

sudjelovali su Ana Kovačić i Vinko Vujec. Snježana Pokos-Vujec bavi sekeramikomod2003.godine tejedosadsvojeradoveizložila na dvije samostalne i 30 gru pnihizložbi.ČlanicajeHZSUa i ULUPUH-a, predsjednica je ULUPUH-ove Sekcije za

keramiku,porculanistaklote jedobitnicanekolikonagrada. Primjenjuje različite tehnike i tehnologije te izrađuje velike, robusne skulpture, kao i vrlo fragilne minijature.

IzložbaupreloškomMuzeju otvorena je do 12. siječnja 2023. godine.

25 Kulturni obzor 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
Obilježavanje 30 godina rada Krešimira PlantakaVečerina Izložba keramike Snježane Pokos-Vujec SVEČANI KONCERT CENTRA TRADICIJSKE KULTURE VARAŽDIN MUZEJ “CROATA INSULANUS” GRADA PRELOGA
STUDIO VIPRO STUDIO VIPRO

ZELENI KUTAK

NOVI ŠAMPIONI PČELARSTVA TRUPKOVIĆ

Novi uspjeh ostvarilo je Pčelarstvo Trup ković. Na međunarodnom ocjenjivanju meda “Zzzagimed 2022.” u konkurenciji 232 uzoraka, Pčelarstvo Trupković pred stavilo se s tri uzorka pritom osvojivši tri zlata od kojih dvije titule šampiona. – Po prvi puta imamo šampiona u kategoriji cvjetnog meda i po drugi puta šampiona u kategoriji ostalih medova i to za med od heljde. Sva tri uzorka osvojila su više

od 97 posto mogućih bodova. Riječ je o sedmoj i osmoj tituli šampiona na ovom prestižnomnatjecanjuuposljednjihsedam godina – otkrio nam je Željko Trupković. Samo koji dan kasnije osvojene su i dvije “Zlatne žlice” na 27. ocjenjivanju kvalitete sortnih vrsta meda u Hrvatskoj. – Ove godine sudjelovali smo na šest ocjenjiva nja s 14 uzoraka te pritom osvojili četiri šampionske titule, 13 zlata i jedno srebro.

Suočeni smo s gubitkom bioraznolikosti i prijeti nam globalna nestašica hrane

Raste svijest pojedinaca i njihova zabrinutost gu bitkom prirodnih staništa. Gotovo 60 posto ispitanika u velikoj anketi međuna rodne okolišne organizacije WWF izrazilo je bojazan da se svijet pri bližava stanju nakon kojeg više nema povratka. Također, čak 81 postois pitanika upravo proble me ve zane uz prirodu i klimatske pro mjene ističu kao najvažnije političke teme.

Od 7. do

divljih vrsta. – Gotovo svakog sata iz gubimo jednu vrstu! Mi smo neodvojividioprirodeisvaki gubitak u prirodi je gubitak za sve nas. Iako je budućnost prirodnog svijeta upitna, priroda je otporna pa uz snažan globalni sporazum kojipokrećehitnuakciju,vje rujemo da se može opora viti – ističe Nataša Kalauz, izvršna direktorica WWF-a Adrije.

Tome su svakako prido nijeli i rezultati globalnog istraživanja o stanju biljnog i životinjskog svijeta. Na ime, gotovo nestvarno je odjeknuo podatak da je čo vječanstvo od 1970. godine, dakle u nešto više od pola stoljeća, zabilježilo pad od čak 69 posto u populacijama

A svi se nadaju da se ta kav spo razum može ostvariti na pred stojećoj UN-ovoj kon ferenciji o biora znolikosti COP15, koja se od 7. do 19. prosinca odr žava u Montrealu.

Okolišne organizacije rade pritisak na svjetske čelnike na donošenje odluka koje bi trebale potaknuti trenut ne radnje za zaustavljanje i preokretanje gubitka biora znolikosti do 2030. godine. Iako je do sada 90 čelnika izrazilo pozitivan stav i dalo

Međimurska županija bila je domaćin 6. Hrvatskog stručnog skupa o proizvod nji povrća, a koja se bavila izazovima, potencijalima i perspektivama u proizvodnji povrća u svjetlu klimatskih promjena. Skup u Termama Sveti Martin otvorio je međi murskižupanMatijaPosavec. – Nema razvijene zemlje niti regije bez razvijene po ljoprivrede i zato nam je u Međimurskoj županiji izni mno važan ovaj segment. Naši poljoprivrednici najviše proizvode jabuke i krumpir te ulažu u modernizaciju

proizvodnje, mehanizaciju i hladnjače da bi povećali konkurentnost na tržištu. Želja nam je dati snažnu po dršku izgradnji regionalnog distributivnog centra koji bi mogao pratiti naš potencijal proizvodnje od 28.000 tona povrća godišnje. To bi našim proizvođačima povrća i voća olakšalo, ne samo skladi štenje, već i plasman robe na tržišta Europske unije. Smatram da proizvodi sa sje veraHrvatskeiopćenitocijele naše zemlje imaju kvalitetu koja im daje veliki izvozni potencijal–naglasioježupan

podrškuovojinicijativi,jošje dalek put do ostvarenje am bicioznog cilja. A vremena je sve manje... Jedan od problema koji bi se mogao ispriječiti trenut nom ostvarenju inicijative su – financije. Naime, pro cjena je da se za aktivnosti obnovebioraznolikostitreba u svijetu godišnje izdvajati dodatnih 700 milijardi dola ra. Kako bi se premostio jaz između potreba i njezinih

financiranja,predlažusedo datnifondovi,pomoćzemlja ma u razvoju, prenamjena dokazanoštetnihsubvencija. – Čelnici moraju dati mandat svojim ministrima i pregovaračima da pretvore postojeće obveze u ambiciju i da potpišu jasan nacrt za isporuku potrebnih finan cijskih sredstava. Moraju svima jasno poručiti da se krizaegzistencijalneprirode može i mora rješavati u isto

Od 1970. godine zabilježen je pad od čak 69 posto u populacijama divljih vrsta

vrijeme kad i trenutne hitne socio-ekonomske potrebe. Nakon dva uzastopna de setljeća u kojima smo gubili bitku s prirodom, jer nisu ispunjeni globalni ciljevi oko bioraznolikosti (Aichi ciljevi), ne smijemo si priu štiti još jedno. To bi uzroko valo još veću ljudsku patnju, produbljivanje nejednakosti i ozbiljnu ugrozu za život kakav trenutno poznajemo – zaključuje Kalauz.

Posavec.

U ime Hrvatske poljopri vredne komore sudionike skupa pozdravio je Damir Mesarić.

– Komora je zastupljena u svimžupanijamaipredstavlja oko 70.000 obiteljsko-poljo privrednih gospodarstava kojadjelujuputemsektorskih odbora među kojima je i Od borzapovrtlarstvoikrumpir.

NazadnjemsastankuOdbora raspravljalo se o aktualnoj problematicipoputpovećanja ulaznih cijena u proizvodnji te štetama od suše i tuče. Ne ujedinjeni nastupi na tržištu

dodatno otežavaju situaciju, kao i nelojalna konkurencija, posebno prikazivanje jefti nih uvoznih proizvoda kao “hrvatskih” – istaknuo je Mesarić.

U okviru programa skupa dodijeljenesuidvijenagrade. Povelja za poseban dopri nos povrćarstvu posthumno je dodijeljena prof. dr. sc. Ivanki Žutić za postignuća u znanstvenom radu, izniman doprinos razvoju hrvatskog povrćarstva i obrazovanje mnogih naraštaja studenata. Povelja “Uzorni povrćar” uručena je Mariju Čajkuliću.

26 Zeleni kutak Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
– Gotovo svakog sata izgubimo jednu vrstu! No, priroda je otporna pa uz naše trenutno djelovanje i hitnu akciju, vjerujem da se može oporaviti – poručuje Nataša Kalauz, izvršna direktorica WWF-a Adrije
Cilj je gradnja regionalnog centra u Međimurju 6. HRVATSKI STRUČNI SKUP O PROIZVODNJI POVRĆA U TERMAMA SVETI MARTIN JOŠ NIJE KASNO DA SE PREOKRENU NEGATIVNI GLOBALNI
TRENDOVI
19.
prosinca u Montrealu se održava UN-ova konferencija o bioraznolikosti COP15 PIŠE: ROBERT PEHARDA rpeharda@regionalni.com
FOTO: DAVORIN MANCE FOTO: MARKO MATEŠIĆ

P O N U D A Z A P O Š LJ A V A NJ A

TOKAR (m/ž)

• rad na klasičnom tokarskom stroju NKV; KV/SSS

- iskustvo poželjno, ali nije uvjet

POMOĆNI RADNIK (m/ž)

• obrada metalnih pozicija ručnim bravarskim alatima

• pomoćni poslovi u bravarskoj radionici i lakirnici NKV; KV/SSS

- iskustvo poželjno, ali nije uvjet

BRAVAR (m/ž)

• bravarski poslovi u montaži metalnih konstrukcija NKV; KV/SSS

- potrebno iskustvo na bravarskim poslovima

GLODAČ (m/ž)

• rad na CNC i klasičnoj glodalici NKV; KV/SSS

Iskustvo poželjno, ali nije uvjet NUDIMO: •

KONTAKT:

FOI postao znanstvenim partnerom deep-tech venture buildera “Nuqleus”

Deep-tech venture builder pod nazivom “Nuqleus”, napredni startup inkubator, koji su pokrenuli Inovacij ski centar Nikola Tesla (ICENT) te Fakultet elektrotehnike i raču narstva (FER) Sveuči lišta u Zagrebu pred stavljenje30.studenoga u Zagrebu, a znanstve ni partner projekta je Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu.

”Nuqleus” predstavlja una prjeđenjepostojećeg“SPOCK” startup inkubatora, pružajući potporu u komercijalizaciji rezultata znanstvenih istraži vanja kroz pomno osmišljen program temeljen na višego dišnjem iskustvu rada s deeptechstartupima,podvodstvom Matije Srbića (FER).

”Nuqleus”želipovezivanjem industrije i akademskih insti tucijapomoćirazvojdeep-tech startupa – od ideje do izlaska na tržište. Istraživači i znan stvenici će od sada moći lakše pronaći podršku u komerci jalizaciji svojih istraživanja, a IT tvrtke priliku da svoja iskustva,znanjaiidejerazvijaju sa stručnjacima iz znanosti.

Uz FOI, znanstveni partneri

Razvoj

Cilj “Nuqleusa” je omogućiti dijeljenjeznanjairesursaizme đu znanstveno-istraživačkih institucija, industrije i startup ekosustava s ciljem pokretanja i razvoja deep-tech startu pa. Osim efikasne suradnje, reagirat će na prilike koje se trenutno pružaju kroz nove specijalizirane investicijske fondove za deep-tech startupe i programe nove Europske inovacijskeagendetepotaknuti formiranje hrvatskog deeptech ekosustava.

U sklopu predstavljanja odr

žana je prezentacija izazova koju su održa li predstavnici tvrtki investicijskog odbora, a u čije rješavanje će se moći uključiti stu dentski timovi, pa tako i FOI-jevi studenti. Održana je i inspira tivna panel diskusija na temu“MoželiHrvatska stvoriti svoje deep-tech gigante?”kojegjemode rirao Davor Runje (cofounderatairt,presidentofthe board at CISEx), a panelisti su bili: Alan Sumina (CEO at Na nobit), Damir Sabol (Founder/ CEOatPhotomath),akademik prof.dr.sc. Ivan Petrović (FER) i izv.prof.dr.sc. Hrvoje Džapo (FER).

Ovaj projekt izvrsna je pri lika za studente FOI-ja koji se moguuključitiprijavomvlasti tog projekta ili povezivanjem s drugim sudionicima, radom na validaciji ideje, definiranju poslovnog modela te radu s industrijskim partnerom na poslovnom razvoju i razvoju proizvoda.

Predstavljanjemodelauklju čivanja FOI-jevih studenata, kao i prezentacija izazova koje su izložile investicijske tvrtke, održat će se tijekom prosinca na FOI-ju u Varaždinu.

27 Oglasi 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
“Nuqleusa” su Prirodoslovnomatematički fakultet (PMF) i Fakultet strojarstva i brodo gradnje (FSB), a industrijski AVL-AST, GDi, Infobip te Rimac Technology.
PODUPIRU
INDUSTRIJE
PROJEKT KOJI
I NAJJAČE TVRTKE IT
Zrinsko-frankopanska 23 40000 Čakovec – HRVATSKA www.primabiro.hr
PRIMABIRO d.o.o., metaloprerađivačka firma iz Čakovca, Republika Hrvatska, s dugom tradicijom u proizvodnji transformatorskih kotlova, nudi mogućnost zapošljavanja na slijedećim radnim mjestima:
stimulativna primanja i druge pogodnosti vezane uz radni odnos
prekovremenog rada koji je adekvatno plaćen
za topli
i prijevoz plaćena u potpunosti
• mogućnost
Naknada
obrok
koja omogućuje osobni i profesionalni rast
poštivanje
timski rad
• poticajnu poslovnu okolinu
i razvoj • etično ponašanje, međusobno
i
nam se
na adresi društva
Za upite i dodatne informacije obratite
osobno
ili putem telefona i e-pošte: Tel: +385 (0)40 396 553 Mob: +385 (0)98 1830 293 E-pošta: info@primabiro.hr

VREMEPLOV

7. prosinca 1931.

KIA U PRVOJ POLOVICI 2025. GODINE POKREĆE PROIZVODNJU ELEKTRIČNIH VOZILA U SAD-U

Kiajenajavilapočetakproizvodnjeelektričnihvozilauprvojpolovici 2025.godine,unamjenskompogonuzaproizvodnjuelektričnihvozila (EV) i baterija u Savannahu (Georgia). Zahvaljujući tom najsuvreme nijem proizvodnom pogonu u West Pointu tamo proizvedena vozila predstavljaju skoro 40 posto ukupne prodaje Kije u SAD. U tvornici Kia Georgia sastavljajusportske terence Telluride, Sorento i Sportage telimuzinuK5,ačak90postotihvozilaprodasenaameričkomtržištu na kojem je 750 prodajnih zastupnika za vozila Kia. Nova tvornica bi u narednim godinama trebala zapošljavati više od 8.100 ljudi, jer u skupini koju pored Kije i Hyundaija čini i treća sestrinska marka Genesis, žele uspostaviti stabilan lanac opskrbe za baterije i druge komponente za električna vozila u SAD.

PREDSTAVLJAMO: HONDA CIVIC TYPE R

Type R – ponovno na tronu na tronu

Gradeći na pristupu dina mici, dizajnu i upotrebljivo sti usmjerenom na čovjeka koji je primijenjen prilikom razvoja 11. generacije Ci vica, Hondini inženjeri su doradili svaki aspekt kako bi stvorili Civic Type R. Inte grirana poboljšanja dizajna uključujući funkcionalni otvor na poklopcu motora i novi stražnji difuzor koji donose nove aerodinamičke prednosti, dok nadopunjuju sportsku siluetu. Type R je također niži i širi (8 mm niži i 90 mm širi) od standardnog Civica, s novim dizajnom stražnjeg spojlera koji nagla šava uglađenu liniju krova i pridonosi aerodinamičkim performansama i mišićavom izgledu automobila. Nizak, mišićav izgled postignut je kroz oblikovane, mišićave lukove kotača koji se šire na novom stražnjem dijelu naplatak, lagani i vrlo čvrsti 19-inčnimatcrnialuminijski kotači.

Kako bi se pomoglo uprav ljanju toplinom 2,0-litrenog VTEC Turbo motora, alu minijski poklopac motora sada ima otvor za ventilaciju. Straga, novi dizajn difuzora radi u kombinaciji s novim spojlerom kako bi dodatno povećaopotisnusilu.Stražnji spojler je širi i niži nego na prethodnommodelu.Lagane komponenteipovećanjesna ge 2,0-litrenog četverocilin dričnog

Tehnički podaci: Honda Civic Type R

odziv gasa i povratna infor macija upravljanja. Ugrađeni Honda Log R datalogger ima poboljšano praćenje i ino vativnu funkciju bodovanja koja pomaže vozačima da poboljšajusvojeperformanse na stazi.

u kombinaciji stvaraju jedan od najvećih omjera snage i težine u klasi. Revidirani sustav rev-match s auto matskim blipom osigurava da promjene stupnjeva pri jenosa sa šest-stupanjskim ručnimmjenjačemvozačima nude ugodno iskustvo. Svi funkcionalni dijelovi vozila završeni su u crnoj boji viso kogsjaja,uključujućiprednju rešetku, stražnji difuzor i središnji dio stražnjeg spoj lera, čime se naglašava fokus na performansama automo bila. Raspon dostupnih boja

boja odaje počast trkaćem nasljeđu automobila, uklju čujući kultnu Championship bijelu uz Rallye crvenu meta lik, te Racing Blue, Crystal Black i Sonic Grey Pearls.

Iznutra, Type R ima evoka tivnu crvenu unutrašnjost, lagana sportska sjedala i kontrole usmjerene na voza ča. Uz unaprijed postavljene načine rada za vozača, novi način rada Individual omo gućuje nove razine prilagod be za vozače, omogućujući im da personaliziraju ka rakteristike vozila kao što su

Kao i kod svih modela Honda Type R, Civic Type R nosiprepoznatljivugrimizno crvenuznačkumarke‘H’koja je inspirirana duhom Hon dinih utrka. To se proteže do 1965. s uspjehom bolida Formule 1 RA272 na Velikoj nagradi Meksika, koji je imao bijelu boju s crvenim izlaze ćim suncem na nosu. Honda nastavlja pomicati granice performansi u motosportu, s najnovijom generacijom Type R koja je nedavno po stavila novi rekord kruga za automobil s pogonom na prednje kotače na svjetski poznatoj stazi Suzuka Cir cuit u Japanu.

Mazda nastavlja s razvojem za budućnost

Tvrtka Mazda Motor Cor poration objavila je ažuriranje Mazdina srednjoročnog plana do 2030. U objavi je istaknuto da Mazda pozitivno reagira na vrloneizvjesnoposlovnookruž je i obnavlja svoju predanost postizanjuugljičneneutralnosti u svim svojim postupcima do 2050.Kakobimoglafleksibilno odgovoriti na buduće izazove, Mazda je predstavila plan u tri faze do 2030. Od danas pa sve do 2024., tvrtka će se usredo točiti na postizanje veće otpor nosti na promjene u okruženju, fokusirajući se na jačanje našeg tehnološkograzvoja,opskrbnih lanacainastojanjazasmanjenje

troškova.Tijekomtograzdoblja Mazdaćenastavitisubrzanjem elektrifikacije svojih vozila, predstavljanjemprivlačnihpro izvoda koji ispunjavaju propise na odgovarajućim tržištima posljedičnom provedbom pri stupa tvrtke Mazda koji uk ljučuje više rješenja. Od 2025. do 2027., kako propisi budu sve stroži, pogotovo u Europi, Mazda će nastaviti izrađivati potrebne dijelove za prijelaz na elektrifikacijusvogasortimana.

To će uključivati poboljšanje i primjenu višestrukih teh nologija za elektrifikaciju i proizvodnjutvrtkeMazda,kao i globalno predstavljanje novih

28 AUTOsti Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
benzinskog motora je proizveden posljednji Ford Model A. Fordove tvornice su zatvorene na šest mjeseci kako bi se pripremile za proizvodnju novog modela Forda V8, prvog Fordovog automobila s V8 motorom. UREĐUJE: DALIBOR FLAJPAN FOTO: HONDA
eurasPDV-om(60.000kn) iznosi Mercedes-EQ tvornički poticajzakupnju100%električnihvozilaod1.12.2022.Odabereteli bilokojiMercedes-EQmodelosobnogvozila,cijenaćebitiumanjena za iznos poticaja, neovisno o tome radi li se o vozilu sa zalihe ili narudžbi i neovisno o vremenu kupovine. Mercedes-EQ utjelovljuje potpuno novi osjećaj u vožnji i oblik mobilnosti usmjeren prema budućnosti što podsjeća na pionirski posao od prije 130 godina. 7.963,37 Lansiranje potpuno novog Civica Type R
u
hatchbacka visokih performansi – i
dolazi
trenutku kada Honda slavi 25 godina svog kultnog
50 godina Civica.
Ovaj je model također nadahnut duhom utrka, a to je i najbrži Civic Type R do sada.
Prodaja po top modelima 1.1.-31.10.2022. model količina udio, % 1 Škoda Octavia 17724,58% 2Dacia Duster13823,57% 3 Opel Crossland 12683,28% 4Dacia Sandero11252,91% 5Kia Stonic9622,49% 6 Volkswagen T-Cross 8492,19% 7 Toyota Yaris 8442,18% 8 Volkswagen Taigo 8422,18% 9 Opel Mokka 8022,07% 10 Volkswagen T-Roc 7651,98% 11 Hyundai Tucson 7491,94% 12 Renault Clio 7181,86% 13 Opel Corsa 7141,85% 14 Volkswagen Tiguan 6811,76% 15Suzuki SX46751,74% 16ostali2453963,43% UKUPNO38687100% Izvor: Promocija Plus električnih vozila pogonjenih baterijom. Mazda će nastaviti poboljšavati sigurnost svojih proizvoda, ulažući napore u razvoj tehnologije napredne pomoći vozaču usredotočene na čovjeka, kojom se nastoji postićinulanesrećasasmrtnim ishodom uzrokovanih novim Mazda vozilima do 2040.
o/min
km
s
obujam motora; mjenjač1.996 ccm; ručni 6 snaga; okretni moment 329 KS pri 6.500 o/min; 420 Nm 2.500 – 4.000
prosječna potrošnja 8,2 l/100
dimenzije (dך×v); masa4.594×1.890×1.401 mm; 1.429 kg najveća brzina; ubrzanje275 km/h; 5,4

NOVI PROJEKT U ORGANIZACIJI TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SJEVER ZAGORJA

Veselo druženje na prvom “Adventu u Cestici”

UorganizacijiOpćineCestica i Turističke zajednice područja Sjever Zagorja, koja obuhvaća šest općina s područja sjever nog dijela Varaždinske župa nije, započela je 3. prosinca realizacija projekta “Advent na sje veru Zagor ja”, a koji uz Turističku zajedni cu orga niziraju Općine Cestica, Vinica, Maruše vec, Petri janec, Donja Voća i Klenov nik.

Za navedeni projekt odobreno je 70.000 kuna čime su nabavljeni štandovi i lampice te je započeo operativni dio i realizacija projekta

Projekt je počeo s organizacijom manifestacije

AdventuCestici,aistaseprvog vikendaodržalanaparkiralištu ispred zgrade Općine. Advent u Cestici započeo je u 16 sati, a u uvodnom dijelu prisutnima se obratila Mirjana Koledić, direktoricaTurističkezajednice područjaSjeverZagorja.Nakon pozdravnih riječi naglasila je da se po osnivanju, početkom godine, Turistička za jednica prijavila na četiri pro jekta, koji su svi odobre ni, a jedan od njih je i “Advent na sjeveru Zagorja”. Za nave deni pro jekt odobre no je 70.000 kuna čime su nabavljeni štandovi i lampice te je započeo operativni dio i realizacija pro

ACG Europe d.o.o. jedini je u Republici Hrvatskoj i jedan je od vodećih proizvođača tvrdih želatinskih kapsula u Europi. Nalazi se u Ludbregu, a dio je internacionalneorganizaciječijejesjedišteuIndiji.

ACG Europe član je ACG Grupe od rujna 2007. godinetebrojioko300zaposlenika.

U ovoj poslovnoj godini uvodimo nove proizvodne linije, značajno povećavamo kapacitete u proizvodnji te rastemo, razvijamoseizapošljavamo!

Osim štandova na kojima je svoje proizvode izlagalo 26 izlagača posjetitelji su mogli uživati i u nastupu glazbenika, a prve su se publici predstavile članiceženskogpjevačkogzbora Stellarium KUD-a Općine Ce stica.Poddirigentskompalicom prof. Gordane Kos Kolar na repertoaru su bile pjesme Ra duj se o Betleme, Rosite nebesa odozgor, Tiha noć, Carol of the bells, O pastiri čudo novo i Joy to the world.

Uglazbenomdijeluprograma još su nastupili Ženska klapa Angeluš, Ženska vokalna sku pina Kaliope, Ženska vokalna skupina župe Sv. Jurja Maruše vec, a u večernjem programu, s početkom u 20 sati, predstavio se Scifidelity Orchestra.

Unatoč kiši koja je cijelo vri jeme polako padala prvi dan prvog Adventa u Cestici obišli su brojni posjetitelji, a mogli su uživati u zaista bogatoj ponudi na štandovima.

Konkurentan financijski paket:

benefiti: sistematski pregled, korištenje teretane, prigodni pokloni (rođendanski poklon, Dan žena...)

29 Vidokrug 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
Zašto ACG Europe? • Rad u farmaceutskoj industriji • strukturirano uvođenje u posao s mentorom • kontinuirano stručno usavršavanje • prilika za stjecanje iskustva • ugovor na neodređeno s probnim rokom od 6 mjeseci
putni troškovi plaćeni u
cijelosti
prigodne nagrade (uskrsnica, regres, božićnica, dar djeci, potpora za
novorođenče)
nagrade za ostvarene rezultate poslovanja
isplata solidarnih pomoći
naknada za topli
obrok
ostale pogodnosti u skladu s Kolektivnim ugovorom
dodatni
te želite postati dio naše uspješne priče, pošaljite svoj životopis i molbu za posao na e-mail adresu: melita.blazek@acg-world.com Mjesto rada: Ludbreg Ukoliko ste zainteresirani za radno mjesto: • Tehničar za obradu otpadnih voda (m/ž) • Tehničar kontrole kvalitete (m/ž) • Mehaničar u održavanju (m/ž) • Radnik u podršci proizvodnji (m/ž) ARONIJA superljekovito voće Aronija je biljka iz Sjeverne Amerike koja je odličan izvor antioksidanata i ima izrazito veliku ljekovitu moć za ljudski organizam. Efikasno ga pročišćuje od štetnih tvari i zato je korisna preventiva protiv malignih oboljenja. ï Sprečava bolesti srca i krvnih žila ï Regulira krvni tlak ï Jača imunitet ï Štiti zdravlje urinarnog sustava ï Ima antiupalna svojstva ï Stimulira rad štitnjače ï Poboljšava pamćenje koncentraciju ï Regulira razinu šećera u krvi ï Povoljno djeluje na probavni sustav ï Štiti od virusa i bakterija Mogućnost kupnje 100 % čistog soka na mobitel: 098/455-313 60 kn Cijena 1 litre 1oo % čistog soka aronije 6+1 GRATIS 7,96 €
Osim štandova na kojima je svoje proizvode izlagalo 26 izlagača, posjetitelji su mogli uživati i u nastupu glazbenika, a prve su se publici predstavile članice ženskog pjevačkog zbora Stellarium KUD-a Općine Cestica jekta. Načelnik Načelnik Mirko Korotaj re kao je da Općinu Cestica u posljednje vrijeme posjećuju brojni gosti i turisti, a tijekom godine priređuju se različite manifestacije.Takojeusuradnji sTurističkomzajednicomodlu čeno da se organizira “Advent u Cestici” za koji su se prijavili brojni izlagači, OPG-ovi, mali poduzetnici i udruge s pod ručja Cestice, ali i iz susjednih općina, a na kraju obraćanja pozvaojeposjetiteljedauživaju u bogatoj ponudi.

Uspostava e-Registra zgrada

Naziv projekta: KK.02.2.1.01.0010 Uspostava e-Registra zgrada Cilj projekta: Cilj je definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama i uspostaviti informacijski sustav za registar zgrada za Varaždinsku županiju. Gruška 20, 10000 Zagreb, +385 1 6165 404, info@dgu.hr, https://dgu.gov.hr

30 Oglasi Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971 PRODAJE SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA VIŠE LOKACIJA - VARAŽDIN ČKBR 3705/4 - 677 M2 - VARAŽDIN ČKBR 3691/1 – 1157 M2 - KUĆAN MAROF ČKBR 887 - 1197 M2 - GORNJI KUĆAN ČKBR 3 – 1450 M2 NAZVATI BROJ MOBITELA: 091/3520-081 Korisnik projekta: Ukupan iznos projekta: 12.000.000,00 kuna I Iznos EU potpore: 10.200.000,00 kuna Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

MALI OGLASI

7Plus Regionalni tjednik Prijamni uredVaraždin Augusta Šenoe 12 (na Gradskoj tržnici, prolaz iz Kukuljevićeve ulice)

Tel.: 042/290-774

Radnovrijeme:

Ponedjeljak: 7.30 - 12 h Utorak: 7.30 - 14 h Srijeda-petak: 7.30 - 15 h

POTRAŽUJEMONEKRETNINE

za prodaju! Nazovite od mah!!!Mob.:099/240-6993, tel.: 042/320-991 Queen Stela nekretnine, Pavlinska Varaždin ozn.879c

POSLOVNI PROSTOR

IZNAJMLJUJE SE poslovni prostor u Kačićevoj ulici 4, dvorište, en.r. C. Mob.: 091/767-7476 ozn.4606

DAEWOO LANOS 1,4 SE 2000. g., 35000 km, 1. vlasnik, registriran, mob.: 098/196-6606 ozn.4551

POSAO

Ostala prijamna mjesta: NOVI MAROF BENJAK Remetinec 290 Radnovrijeme: pon - pet: 7.30 - 15 h subotom: 7.30 - 12 h

LUDBREG CVJEĆARNICA “RUŽA“

P. Krešimira 19 Radnovrijeme: pon - pet: 8 - 16 h subotom: 8 - 14 h

IZRADA KROVIŠTA, nadstreš nica, sjenica, građ. limarije, stubišta, nazvati na : 098/417373 ozn.3471

RUŠENJE svih vrsta drveća, odvozosiguran.Mob.:091/6185718 ozn.3479

IVANEC POLJODOM Gospodarska 2, VOĆARNA “BAGREM“ Trg hrvatskih ivanovaca 9a

LEPOGLAVA CVJEĆARNICA „BAGREM“ Hrvatskih pavlina 3a CESTICA Realize IT Varaždinska 27 Tel.: 042/353-555

URBAN PLANTIS – uklanja nje živih ograda svih vrsta, uređenje i održavanje okuć nica, mob.: 095/197-3652 ozn.341b

GITD.O.O. V. Lisinskog 6 42000Varaždin Tel.: 042/211-877

radnovrijeme: pon - pet: 7-20 sati subotom: 7 – 14 sati

KUĆE

IZNAJMLJUJEM ugostiteljski lokaluNedeljancu,Varaždin ska 27i, namješten, u radu, en.r. B, mob.: 098/448-863 ozn.272b

RESTORAN POPOLARE –Vidovec traži konobara/icu, Lory bar traži konobara/ icu, Pekara Edi prodavačicu za puno radno vrijeme i prodavačicu na pola radnog vremena. Upitati: 091/5933113 ozn.252c

USLUGE

ODČEPLJIVANJEISNI

HITNO POTRAŽUJEMO kuće

i vikendice u Varaždinu i okolici te stanove svih kvadratura, poslovne pro store, zemljišta i apartma ne, kuće na moru. Lucerna nekretnine, Pavlinska 5, Varaždin, www.lucerna-ne kretnine.com, tel.: 042/321635, mob.: 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c

MEN-ARS NEKRETNINE kup nja, prodaja, najam, najveći izbor nekretnina u gradu, ured agencije; Zagrebačka 31,Varaždin,www.men-ars. hr, 042/200-117, 098/333363 ozn.141c

EUROEstate – potražujemo kuće, stanove i apartma ne za kupoprodaju; www. euroestate-nekretnine.hr ; Zagrebačka 30, Varaždin; mob.:098/652-059ozn.556c

KUPUJEM automobil ili sku ter i sve od Tomosa, može i odjavljeno (oštećeno). Može i novije. Povoljno. Isplata odmah.Mob.:098/9656-624 ozn.2418

KUPUJEMautomobil,traktor, kamion, strojeve i motocikl, ispravne i neispravne, mob.: 092/287-5661 ozn.2251

EURO-KUKE za vozila, pri jevoz vozila, najam priko lice, rabljene gume, mob.: 098/983-3910 ozn. 38c

MANJE KANALIZACI JE kamerom odvodnih cijevi; adaptacije kupa ona sa svim radovima; postavljanje keramič kih pločica, vodovo da…Mob.098/783-060 ozn.107c

ODČEPLJIVANJE

odvoda strojem (wc,kuhinje...), garanci ja, iskustvo.”ERIK OD VODI” 098/1389-232 ozn.446c

KROVIŠTA ROKY: pokrivanje svim vrsta ma pokrova, adaptacija krova;tesarskiilimarski radovi. Mob. 099/6399932 ozn.1c

SOBOSLIKARSKI i KNAUF radovi,gletanje,bojanje,im pregniranje,lakiranje,špah tlanje, suha gradnja, mob.: 098/1969-437 ozn.219b

VODOINSTALATER BAN: nove instalacije, adaptacije, sitni popravci, keramika. Mob. 098/710-301, 095/801-1776 ozn.209c

VODOINSTALATERSKI RADOVI, instalacije grijanja, adaptacije kupaonica,mob.:091/619-3375 ozn.4524

KERAMIČAR, radim sve vrste podopolagačkih radova, nove i adaptacije,mob.:097/611-4215 ozn.3732

NAJPOVOLJNIJI PRIJEVOZ šljunka, sipine, zemlje za vrt, pilanska drva. Uređenje dvo rišta, iskopi i navozi, Mob.: 099/3530-180. ozn. 600c

PRIJEVOZ: šljunak, sipina, drenaža, drva, odvoz šute do 3m³. Mob.: 098/284-922, 091/601-4351, tel.: 042/240663 ozn.205c

VODOINSTALATER – ODŠTO PAVANJE odvoda – adaptacija kupaone, vodoinstalaterski radovi, mob.: 098/936-2540 ozn.4007

USLUGA PRIJEVOZA kiperom s dizalicom: šljunak, sipina, roba na paleti, granje. Mob.: 091/114-0598 ozn. 2d

HORTIKULTURA ARBOR d.o.o. – rušenje i opiljavanje stabala svih vrsta i veličina u urbanim sredinama, mob.: 091/1140598 ozn.2d

NUDIMO USLUGE kemij skog čišćenja vozila, sje dećih garnitura stolica, madraca, tepiha, tepisona. Dolazimo na Vašu adresu. Kontakt: 091/174-6660, email:dejandbr76@gmail. com ozn.908c

RTizradakuhinjainamješta ja po mjeri. Mob.: 092/4075196 ozn.4608

SELIDBE–dostavanamještaja, bijele tehnike, odvoz šute u vrećamaigranja,čistimotava ne, podrume, praznimo kuće, stanove, odvozimo dotrajali namještaj, bijelu tehniku, mob.:098/906-0658ozn.352c

STABLA RUŠIMO – orahe bo rove, trešnje, odvoz granja osiguran. Vrtove frezamo,, živice šišamo, mob.: 099/6618353 ozn.352c

ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i po voljno.“Tino”,mob.:098/9317570 ozn.184c

GRAĐEVINSKI RADOVI, adap tacijeisanacijekućaistanova, sanacije krovova, gipskar tonski i soboslikarski radovi. Garancija na radove. Ninex Mob. 098/414-128 ozn. 303c

IZRADA svih vrsta termo fasada, gipskartonski i soboslikarski radovi. Na sve radove dajemo garanciju. Ninex, 098/414-128 ozn.303c.

SOBOSLIKARSKO – FASA DERSKIobrt:svevrstesobo slikarskih radova, bojanja fasade,toplinskefasade(sti ropor, kamena vuna), knauf sistemi. Mob.091/588-5740 ozn.151c

PARKETI SJAJ - ogledalo Vašeg doma! Sve vrste par keta, podova, te obnova starih parketa i stepeništa. Nazovite s povjerenjem! Tel.: 040/682-988, mob.: 098/242-190 ozn.564c

MIŠAK – iskopi, navozi, ru šenje objekata, odvoz šute, postava tlakavaca, rubni ka, kanalizacija, ograde, dovoz zemlje, kamena, uređenje zelenih površina, malčiranje. Mob.: 091/5723895 ozn.445c

SOBOSLIKARSKI–fasaderski obrt: bojanje unutarnjih i vanjskih zidova, izrada toplinske fasade (stiropor, kamenavuna),knaufsistem, spušteni stropovi, pregradni zidovi. Mob.: 098/ 9254 –731 ozn.570c

IZVOĐENJE INSTALACIJA plina, grijanja, vodovoda, kanalizacije, klimatizacije, servis plinskih trošila, elek tričarskeusluge, knauferske usluge,keramičarskeusluge, adaptacija od početka pa do sistema ključ u ruke. Kvali tetno i povoljno. Kontakt: ZT – Zgradarska tehnika d.o.o.,mob.:095/112-3469, 098/213-739, tel.: 040/341004 ozn.659c

ŽIVOTINJE

PRODAJU SE odojci u Jalža betu, mob.: 099/838-4197 ozn.4630

31 Mali oglasi 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
VOZILA
ZASADRŽAJ OGLASANE ODGOVARAMO! Primjedbe za distribuciju na mobitel:
MALI
ZAHVALE , POSLJEDNJI POZDRAVI I
NA TELEFON:
PRODAJE se kuća u Murskom Središću. Informacije na mob.:
ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO ENERGETSKI CERTIFIKAT ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA LEGALIZACIJA Planum j.d.o.o. mob: 091/720-0212 planum@planum.hr AUTOSTAKLO S.A.S. GARANCIJA KVALITETE! • izmjena i popravak autostakala • triplex • parking
autostakala •
095/700-7005
OGLASI,
SJEĆANJA
042/290-774
091/357-0117 ozn.3a
senzori
zatamnjivanje
poliranje farova
plaćanje u ratama
za osiguranike osiguravaju ćih kuća BESPLATNO Čakovečka 25, Varaždin. Tel/fax: 042/232-800, 231298 ozn.19c

ODOJCI za uzgoj ili klanje, Sra činec, Vžd. 21. Mob.: 099/2478870, 091/955-8043 ozn.4640

SVINJA za klanje oko 180 kg, mob.: 098/132-3608 ozn.4555

PILIĆI ŽIVI ili očišćeni, Bartolo vec, Vžd. 81. Tel.: 042/657-172, mob.: 098/651-089 ozn.4642

OSTALO

SOK OD ARONIJE, 100% ma tični sok, vrhunske kvalitete. Pomoć kod dijabetesa, jačanja imuniteta, bolesti srca i krvnih žila, štiti od bakterija i virusa, povoljnodjelujenaprobavnisu stav, ima protuupalna svojstva, štitizdravljeurinarnogsustava, stimulira rad štitnjače. Mob.: 098/455-313 ozn.3a

PRODAJU SE industrijska drva, kratko piljena, kvalitetna. Brza i besplatna dostava. 5 m³ = 1.000,00 kn i 10 m³ = 1.900,00 kn. Mob.: 092/3333545 ozn.2882

KUPUJEMOtrupcehrastanara stu, mogućnost rušenja. Mob.: 091/761-5316 ozn.340b

ORASIOČIŠĆENI,svijetlejezgre, ovogodišnji. Prodajem, 70,00 kn/kg. Moguća dostava u Vž. Mob.: 091/732-1338 ozn.337b

PRODAJEMkockastebalebijele djeteline, mob.: 098/792-266 ozn.4600

PRODAJEM rotacionu Bos ch pumpu za IMT 539-540, ispravnu. Mob.: 099/371-1727 ozn.4603

PRODAJU SE industrijska drva čista bukva, kratko piljena, suha,bezkore.8m³=2.500,00 kn s dostavom, pun kamion na vrh, mob.: 091/521 -1856 ozn.338b

BOBIČEVA industrijska drva pogo dna za centralno, ka min. Mob.: 095/516-5493 ozn.92/04/1

ZAHVALA

povodom smrti naše drage majke, bake i svekrve

MARIJE KOMES

preminule 1. 12. 2022. u 85. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima i susjedima na izrazima sućuti, utjehe i molitvi, kao i na svijećama i cvijeću, što smo ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Veliko hvala velečasnom Ivanu Sakaču na lijepim riječima utjehe, molitvama i svetoj misi zadušnici. Posebno hvala dr. Tanji Sakač Bukovčan, Palijativnom odjelu Novi Marof na brizi i njezi, glavnoj sestri Jadranki i primarijusu Moslavcu na riječima utjehe i izraženoj sućuti.

Ožalošćeni: sin Vladimir, snaha Branka i unuka Ana

* * * * *

POSLJEDNJI POZDRAV

U domu tišina, u srcu praznina.

Utjehu je teško naći kad nam netko toliko znači. Ljubav moja nek´ Te grije, nek´ anđeo nad Tobom bdije.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

NAJBRŽE do gotovine pu tem osobne karte ili kredit nih kartica (Amex, Diners, Master, Maestro, Visa, Pbz), 12-36 rata, isplata od mah, mob.: 098/987-0078. ozn.589c

JEDNOSTAVNO I BRZO do gotovine, kartice PBZ, Zaba, Visa, Master, Diners. Mo gućnost i bez kartice. Mob.: 092/421-3879 ozn.4644

POZNANSTVA

VRUĆE SEXY teme za Tebe i mene, javi se neka akcija krene. Od 0-24 na 064/400400. Tel./mob.: 2,33 kn/0,31 €/min, 3,58 kn/0,47 €/min ozn.166c

voljenoj baki teti

* * * * *

POSLJEDNJI POZDRAV

MARIJI KOMES

Unuka Ana Nećakinja Jasenka i Dario

Na nebu si našla svoj dom, a mi Te čuvamo u srcu svom.

ZAHVALA

povodom smrti naše drage majke, bake i prabake

BARICE RADIVOJEVIĆ

preminule 28. 11. 2022. godine u 99. godini života.

Iskreno zahvaljujemo rodbini, susjedima i prijateljima koji su bili uz nas i ispratili našu dragu pokojnicu na vječni počinak. Veliko hvala velečasnom Hrvoju Damišu na lijepim riječima molitve i ispraćaja

Ožalošćeni: kći Smiljana, sin Mladen, unuke, praunuci, snaha i zet

ZAHVALA

povodom smrti naše drage majke, bake, prabake, svekrve i punice

BLANKE KLIČEK

KLIČEK Prodaju se očišćeni orasi. Mob: 0917646545

POSLJEDNJI POZDRAV

BLANKI SVAKE SRIJEDE 10 % POPUSTA na zahvale, posljednje pozdrave i sjećanja. Isključivo na uplate u prijamnom uredu na Gradskoj tržnici Varaždin. www.regionalni.com

„Kada umre čovjek, umre dio svijeta i zemlja postaje teža iskusnija i ljudskija i veća za jednu ranu i dublja za jednu jamu.“

Tvoji najmiliji

32 Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
KREDITI
Mali oglasi/Zahvale i sjećanja SKLADIŠNI I PROIZVODNO SKLADIŠNI PROSTORI ZA NAJAM 091 / 352 00 26 091 / 357 70 04 MOGUĆNOST NAJMA UZ KORIŠTENJE POVOLJNE ELEKTRIČNE ENERGIJE POVRŠINE:
POZAJMICE I KREDITI Zaposleni i umirovljenici Preko 1/4 primanja Zatvaramo ovrhe Bez HROK-a Isplata u 24 sata 098/9162109 ZAPOSLENICI I UMIROV LJENICI do 300.000,00 kn, MOGUĆNOST OTPLATE TRAJNIM NALOGOM, za tvaranje blokada i neu rednosti. Putni troškovi , dnevnice i terenski dodaci u kreditnu sposobnost, radni odnos na određeno. Male mirovine, umirov
iznad 75 g starosti. Mob.: 091/203-4666, tel.:
ozn.568c
500-5000 m2 VRSTE PROSTORA: PROIZVODNO SKLADIŠNI PROSTOR SKLADIŠNO UREDSKI PROSTOR UREDSKI PROSTOR PROSTORI SE NALAZE NA LOKACIJAMA: VARAŽDIN DUGA RESA VELIKA KLADUŠA (BiH)
ljenici
042/561-192
Sin Krunoslav s obitelji Godine prolaze, a sjećanje ostaje. MARIJANA MIHALIĆA na
na
SJEĆANJE Tvoji najmiliji Zauvijek si u našim srcima AUGUSTINA OBRSTARA 6. 12. 2017. – 6. 12. 2022.
Tvoji: Božidar, Božica, Luka i Matija Koren S ljubavlju
uspomenu na Tebe.
na
Tvoja
Daleko
čuvamo
MILANA KORENA 9. 12. 2017. – 9. 12. 2022.
dragog tatu i djeda SJEĆANJE
obitelj
na nebu Tvoj je tihi dom, a mi Te čuvamo u srcu svom.
STANKA NOVAKA 4. 12. 2020. – 4. 12. 2022. na voljenog
SJEĆANJE Supruga Biserka, sin Berislav, kći Jelena i unuk Kain
Godine su prošle kao tiha rijeka, sjećanje na Tebe trajat će dovijeka. Fališ nam.
IVANA PURGARA 10. 12. 2015. – 10. 12. 2022. na
Ožalošćeni: sin Damir, kći Gordana, unučad, Budimir, Martina, Đuro, Goran i Neven, praunuk Tomislav, snaha Miljenka, zet Željko te ostala tugujuća rodbina Zahvaljujemo svima koji su je ispratili na njeno posljednje počivalište, koji su joj okitili odar cvijećem koje je tako voljela. Zahvaljujemo svima koji su u mislima bili sa nama u trenucima ispraćaja i u našoj
žalosti.
preminule 30. studenoga 2022. u 90. godini života. dragoj mami, baki, prabaki, svekrvi i punici
Jure Franičević Pločar * * * * * POSLJEDNJI POZDRAV najboljoj prijateljici i šogorici BLANKI Nada

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

IVANA ROŽIĆA – ZLATKA preminulog 26. 11. 2022. u 86. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima i susjedima koji su bili s nama u teškim trenucima te okitili odar cvijećem i svijećama i ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak. Veliko hvala vlč. Branku Švogoru i vlč. Ivanu Bogdanoviću na molitvi i toplom ispraćaju.

povodom smrti dragog nam oca, djeda i pradjeda *

Tiho si oči sklopio, umorno tijelo Bogu predao. U našem domu je ostala praznina, u srcima i duši bol i tišina. Gore na nebu sad je Tvoj dom, a mi ćemo Te zauvijek čuvati u srcu svom.

Ožalošćeni: kći Ana, unuka Božica s Mladenom, praunuk Ivica i Veronika *

Smrt ne postoji, ljudi umiru kad ih svi zaborave. Ti si samo otišao u drugi dom da se Tvoja duša i misli odmore. Postao si anđeo čuvar naše sreće i naše tuge, a mi ćemo uvijek čuvati sjećanje na Tebe. Ti nam se nasmiješi nekada, tamo s druge strane… Ostat ćeš vječno u našim srcima. Hvala Ti za sve! Počivao u miru.

Tvoje unuke: Nadica s Ivicom, Božica s Mladenom i Karmela s Ivicom

Djede, naš anđeo bez krila, čuvamo uspomenu na Tebe, Tvoj lik, dobrotu i ljubav koju si nam davao.

Znao si koliko Te volimo, ali nikad nećeš znati koliko ćeš nam nedostajati.

Tvoji: David s Matejom, Ivana s Josipom, Leonom i Emili, Patrik, Irma s Matijom, Petra s Danijelom

ZAHVALA

povodom smrti naše voljene majke, bake i prabake

VIKTORIJE KROBOT – KUKEC preminule 29. 11. 2022. u 85. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima i svim dragim ljudima koji su nam izrazili sućut i riječi utjehe u najtežim trenucima te ispratili našu dragu Viktoriju na vječni počinak. Veliko hvala dr. onkologu Željku Vojnoviću, doktorici Ani Nanovski i sestri Željki te velečasnom Mirku Kemivešu na dostojanstvenom ispraćaju.

Ožalošćeni: sin Vladimir, kći Marina, unuke Ivana i Maja s obitelji te Ana

POSLJEDNJI POZDRAV

Srest ćemo se jednom majko među zvijezdama, Ti si za mene majko jedina.

Voljeni ne umiru dok žive oni koji ih se sjećaju. Vjerujem da postoji neko bolje mjesto u vječnosti, gdje ćemo se opet jednom sresti. Fališ mi mama.

Kći Marina

Vjeruj da ljubav ne umire kad najdraži odlaze. Nema Te sile ni sudbine da srca razdvoje.

Najdraža i jedina bakica, voljet ću Te vječno!

Tvoja Ivana s obitelji

U mom srcu živjet ćeš zauvijek, Voljena bako hvala Ti na svemu.

Unuka Maja s obitelji

Život nestane u trenu, ali ljubav i uspomene ostaju zauvijek.

povodom smrti naše drage majke, bake, prabake i svekrve

DARINKE PURIĆ preminule 29. 11. 2022. u 84. godini, nakon kratke i teške bolesti.

Shrvani bolom, najiskrenije zahvaljujemo rodbini, susjedima, prijateljima i poznanicima koji su nam izrazili sućut te molitvom dostojanstveno ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Veliko hvala vlč. Ivici Cujzeku na dirljivim riječima utjehe i ispraćaju.

* * * *

*

Zauvijek u našim srcima.

Ožalošćeni: sinovi Nenad i Davor, snahe Draženka i Biserka, unuci Tomislav sa Zdenkom, Lorena sa Ivicom, Matija sa Veronikom, Denis, praunuk Domagoj

ZAHVALA

povodom smrti drage nam majke, svekrve, bake i prabake

MARIJE FURJAN koja je preminula 29. 11. 2022. u 88. godini života, nakon teške bolesti.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima i znancima na izrazima sućuti, položenom cvijeću i svijećama kao i svima ostalima koji su s nama ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Veliko hvala župniku Siniši Dudašeku na molitvama i dostojanstvenom ispraćaju. Od srca svima veliko hvala.

Ožalošćeni: sin Srećko, snaha Vesna, unuci Bojan i Marijan s Martinom, praunuci Dino i Dorian i ostala tugujuća rodbina

ZAHVALA

povodom smrti našeg dragog supruga oca i djeda

DRAGUTINA NJEGOVCA preminulog u 76. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, kumovima, susjedima i prijateljima koji su bili uz nas, pružili nam riječi utjehe, okitili odar cvi jećem i svijećama i s nama ispratili našeg Drageca na vječni počinak. Veliko hvala doktoru Ivici Škvorcu i sestri Branki te veliko hvala vlč Kemivešu na ispraćaju i molitvi.

Ožalošćeni: supruga, Anđela, djeca Anita i Mario, unuci Ilijana i Valentino te zet Zdravko

povodom smrti naše drage majke, svekrve, bake i prabake

MARIJE POMPER preminule 25. 11. 2022. u 87. godini života.

Iskreno zahvaljujemo svoj rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima i svima koji su izrazili sućut, okitili odar cvijećem i svijećama te dostojanstveno ispratili voljenu pokojnicu na vječni počinak. Veliko hvala vlč. Branku Švogoru i braći franjevcima na lijepim riječima ispraćaja i molitvama. Od srca hvala svima koji su na bilo koji način bili uz nas.

Ožalošćena obitelj: kći Danica s obitelji i sin Ivica s obitelji

Život bez Tebe tišina je, kuća bez Tebe prazna je, ali ljubav prema Tebi vječna je.

Sin Ivica i snaha Gordana

Nek´ Te čuvaju anđeli sveti, nek´ plavo nego bude Tvoj dom. Mirnim nebesima spokojno leti, a mi ćemo Te čuvati u srcu svom.

Kći Danica , unuci Marija i Robert

Tvoj plemeniti i snažni duh, pun životne radosti i ljubavi, zauvijek će ostati u našim srcima, mislima i molitvama.

unuk Dean i Iva, praunuka Ines

Teško je živjeti s ranom u duši, vidjeti Te svuda, a nigdje Te ne naći. S ljubavlju koju smrt ne prekida živjet ćeš vječno, anđele, u srcima našim.

„Sve baš, sve je mrtvo: oči, dah i ruke, Sve što očajanjem htjedoh da oživim U slijepoj stravi i u strasti muke, U dvorani kobnoj, mislima u sivim. Samo kosa Tvoja još je bila živa, pa mi reče: Miruj! U smrti se sniva.“

Antun Gustav Matoš, Utjeha Kose

Tvoj unuk Denis sa Mauelom i praunuke Mila i Nela Unuka Natalija

SJEĆANJE

FRANJO ĐURĐEK 9. 12. 2021. – 9. 12. 2022.

Zauvijek u našim srcima.

Tvoja obitelj

ZAHVALA

DARKA KOLEDNJAKA

koji je preminuo 30. 11. 2022. u 55. godini života.

povodom smrti našeg dragog sina i brata Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, susjedima, kumovima i svim dragim ljudima koji su bili uz nas u ovim teškim trenucima, uputili nam izraze sućuti, okitili odar cvijećem i svijećama te zajedno s nama ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak.

Zahvaljujemo njegovim bivšim radnim kolegama, prijateljima iz srednje škole te djelatnicima AC Group d.o.o. Zahvaljujemo vlč. Siniši Dudašeku na lijepim riječima ispraćaja i molitve.

* * * * *

U našim srcima ostati ćeš voljen i nikad zaboravljen.

Majka Julka i sestra Vesna

33 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik Zahvale i sjećanja
* * * *
* * * * * * * * *
DRAGOM DEDI DRAGOM PRADEDI DRAGOM TATI, DEDI I PRADJEDU
* * * *
*
Sin Vladimir
Unuka Ana * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

tjednik

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj majci

MARIJI PETRIĆ rođ. MIKEC preminuloj u srijedu 16. 11. 2022. godine u 91. godini života.

Kći Milica

ZAHVALA

povodom smrti našeg dragog supruga, tate i djeda

JOSIPA KAMENARA – JODICE

24. 3. 1961. – 25. 11. 2022.

Dirnuti pažnjom koja je iskazana u trenucima naše najveće tuge, najiskrenije se zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima, svim dragim ljudima koji su bili uz nas, izrazili utjehu , položili cvijeće i svijeće te dostojanstveno ga ispratili na vječni počinak. Posebno zahvaljujemo djelatnicima interne Varaždin i bolnici Klenovnik. Veliko hvala HŽ Varaždin, Hermes i mesnici Rogina. Zahvaljujemo vlč. Ivanu Sakaču i vlč. Dominku Cestaru na molitvi i toplom ispraćaju.

HVALA SVIMA.

Ožalošćeni: supruga Nada, sin Darko, kći Marina, zet Mario i unuka Lana

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALA

SJEĆANJE

MARIJAN NOVOSELEC 6. 12. 2017. – 6. 12. 2022.

JOSIPA ŠESTAKA koji je preminuo 25. 11. 2022. u 85. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, susjedima, znancima i svima ostalima koji su bili uz nas u ovim teškim trenucima, uputili nam izraze sućuti, okitili odar cvijećem i svijećama te zajedno s nama ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak. Zahvaljujemo vlč. crkve u Knegincu na lijepim riječima ispraćaja i molitvi i svečanoj misi.

Ožalošćena obitelj

povodom smrti našeg dragog supruga, oca i djeda *

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom suprugu

Kad je Tvoje srce stalo, moje je zaplakalo, tiho si oči sklopio, umorno tijelo Bogu predao. Neka Te moje molitve prate, kad suze ne mogu da Te vrate. Na nebu sada Tvoj je dom, a ja ću Te čuvati u srcu svom.

Supruga Katica *

Godine prolaze, sjećanje ostaje.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

na

MILANA HARAMBAŠIĆA

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoja obitelj

TUŽNO SJEĆANJE

na prerano izgubljenu kolegicu

DRAGICU ŠPOLJAR 11. 12. 2021. – 11. 12. 2022.

Učenici i kolektiv OŠ „Gustav Krklec“ Maruševec

JODICI

Pričamo o Tebi, pa sjećanja krenu i opet smo svi zajedno bar u jednom trenu.

Tvoji: Nada, Darko, Marina, Mario i Lanika

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom djedu

JODICI

Uvijek ćeš živjeti u meni.

Tvoja Lana

POSLJEDNJI

POZDRAV

dragom suprugu, ocu i djedu bratu i stricu

JOSIPU KAMENARU

Zastalo je srce Tvoje utihnuo je Tvoj glas, i teško je shvatiti da nisi više kraj nas. Ostat ćeš voljen i nikad zaboravljen.

Brat Stjepan i šogorica Ivanka s obitelji

Prestalo je kucati srce Tvoje, utihnuo je Tvoj glas. Tiho si sklopio svoje oči i svoje umorno tijelo predao si Bogu. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima.

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALA

povodom smrti naše drage supruge, majke, bake i prabake

MILICE VILAJ

preminule 24. 11. 2022. godine u 82. godini života.

Ovim putem želimo se zahvaliti rodbini, prijateljima i susjedima na izrazima sućuti, svijećama i cvijeću. Zahvaljujemo župniku Siniši Dudašeku na riječima utjehe i molitvi.

Suprug Franjo, kći Vlatka i sin Zlatko s obitelji

SJEĆANJE

SREĆKO BOROVEC – REAK

Dragom djedu

Naučio si me mnogo čemu, ali najtežu lekciju ostavio si da ju naučim sam. A to je … kako da živim bez Tebe… Jako mi fališ dedica…

Kći Mirjana Tvoj Tomislav

DUBRAVKA KUŠTERA preminulog 4. 11. 2022. godine u 58. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, susjedima i svim dragim ljudima koji su nam izrazili sućut i pružili riječi utjehe. Posebno zahvaljujemo velečasnom Tomislavu Dodleku na toplim riječima na posljednjem ispraćaju, molitvama i svečanoj misi zadušnici. Posebno hvala Ministarstvu branitelja i Hrvatskoj vojsci na dostojnom i svečanom ispraćaju.

i

POSLJEDNJI POZDRAV

Hvala Ti za sve dobro što si učinio za mene.

Prošlo je deset godina, pričamo o Tebi tad uspomene krenu i opet smo zajedno bar u jednom trenu. Fališ nam.

Tvoji: Ana, Goran, Nikolina, Dalibor, Leon i Fran

SJEĆANJE

PAVAO FLORJANOVIĆ 9. 12. 2020. – 9. 12. 2022.

Godine prolaze, uspomene ostaju.

Supruga Darinka i kćeri Snježana i Dijana s obiteljima

POSLJEDNJI POZDRAV

JELENI KEFELJA

POSLJEDNJI POZDRAV

Ljubav i sjećanje na Tebe čuvat ćemo vječno.

Tvoj sin Goran Tvoja sestra Biserka s obitelji

ZAHVALA

povodom smrti voljenog supruga, oca, djeda, svekra i brata

MARKA ŠIPEKA

preminulog u 73. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, kumovima, prijateljima, susjedima, kolegama i kolegicama objedinjenog Hitnog bolničkog prijema OB Varaždin koji su nam pružili ruku utjehe u ovim teškim trenucima. Velika zahvala svim djelatnicima Odjela nefrologije OB Varaždin na liječenju i brizi. Posebno hvala prečasnom Valentu Posavcu na dostojanstvenom ispraćaju našeg dragog oca.

Ožalošćeni: supruga Marija, sinovi Ivica i Darko, snahe Melita i Ivana, unuci Roko i Eva, Filip i Jana

Ožalošćena obitelj: sin Vladimir, kćeri Nevenka i Karmen s obiteljima, sestra Štefanija

ZAHVALA

a posebno smo zahvalni djelatnicima Doma za starije u Zavojnoj na njihovoj dugogodišnjoj brizi za našu mamu. povodom smrti našeg dragog supruga i oca

STJEPANA BANEKA

koji je blago preminuo u Gospodinu u 86. godini života.

Ovim putem želimo se zahvaliti rodbini, kumovima i susjedima na izrazima sućuti i utjehe te na svijećama i cvijeću. Veliko hvala DVD-u Vidovec, a posebno predsjedniku Josipu Papecu na dirljivim riječima oproštaja. Od srca hvala i vlč. Branku Švogoru na dostojanstvenom ispraćaju i molitvi.

* * * * *

Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima, mislima i sjećanju.

Ožalošćeni: supruga Ruža i sin Josip

34 Zahvale
sjećanja
i
Regionalni
|| 6. prosinca 2022., br. 971
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
* * * * * * * * *
Sestra Ana Voljena sestro, Počivaj u miru Božjem. MILICI VILAJ – MIRI 31. 7. 1941. – 24. 11. 2022.
Susjedi Gotal, Lea, Maja, Josipa, Karlo, Ivan i Nada Daleko na nebu Tvoj je tihi dom, a mi Te čuvamo u srcu svom.
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom
JOSIPU KAMENARU
JOKI povodom smrti našeg dragog dragom tati
bratu ZAHVALA
Sin Goran
sestra Biserka
* * * * * * * * * *
voljenoj mami, sestri, baki i prabaki
Hvala Ti za
Neka Te čuvaju anđeli
dobrotu i ljubav kojima si nas uvijek nesebično darivala.
kao što si Ti nas čuvala i pazila.
* * * * Hvala svima na
preminuloj 24. 11. 2022. u 85. godini života. *
riječima utjehe,

SJEĆANJE

SJEĆANJE

SJEĆANJE

ANKA CEPANEC 10. 12. 2018. – 10. 12. 2022.

Fališ nam.

Tvoji najmiliji

TUŽNO SJEĆANJE

na voljenog

DANIJELA GALUNIĆA 6. 12. 2021. – 6. 12. 2022.

Teška je spoznaja da više nisi s nama, ali i dalje živiš u našim srcima. Sjećanje na Tebe krijepi nas i daje snage.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

na

IVANA KOVAČIĆA

Obilazimo tiho Tvoj novi dom, u duši patnja, u srcu lom, dok palimo svijeću na grobu Tvom, mirno spavaj anđele moj.

Sin Marin, unuci Ines, Leo, Kim, snaja Samira

TUŽNO SJEĆANJE

na dragu

ŠTEFANIJU VNUK † 6. 12. 2021.

Zauvijek u našim srcima i mislima.

Tvoji: obitelji Slatković i Vnuk

SJEĆANJE

na

BOŽICU POSAVEC 3. 12. 2021. – 3. 12. 2022.

Daleko na nebu Tvoj je tihi dom, a mi Te čuvamo u srcu svom.

Tvoji najmiliji

TUŽNO SJEĆANJE

na

BRANKA MIKLINA 6. 12. 2010. – 6. 12. 2022.

Prisutan si u svakoj našoj radosti i tuzi, u svakom našem osmijehu i suzi.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

na voljenog

STJEPANA CIFREKA 4. 12. 2021. – 4. 12. 2022.

S nama si zauvijek u mislima i molitvama.

Tvoja obitelj Hvala svima koji Te nisu zaboravili.

TUŽNO SJEĆANJE

NADA USKOKOVIĆ

SJEĆANJE

SJEĆANJE

na voljenog

IVANA KOVAČIĆA 7. 12. 2021. – 7. 12. 2022.

Prošla je godina tuge i boli, a ja Tebe dragi sve više volim.

Tvoja Anica

SJEĆANJE

na zeta

DARKA LJUBIĆA 5. 12. 2016. – 5. 12. 2022.

Zauvijek u sjećanju.

Tast i punica

SJEĆANJE

na voljenog oca i supruga

DARKA LJUBIĆA 5. 12. 2016. – 5. 12. 2022.

U krilu anđela, snivaj mirnim snom.

Tvoji: David, Luka i Željka

SJEĆANJE

na

DARKA LJUBIĆA 5. 12. 2016. – 5. 12. 2022.

Uvijek si u našim srcima, mislima i molitvama.

Mama Ljuba, baka Marija, sestra Marijana, šogor Tomislav

Neka sam isti ko´ stari moj, dok život juri ja ću lagano. Fališ neopisivo. Marijeta, Jan Tomo na dragog

SJEĆANJE

Tvoji najmiliji

DRAGOM TATI

SJEĆANJE

na

ANICU KUČKO 4. 12. 2020. – 4. 12. 2022.

35 Zahvale i sjećanja 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
Sestra Anka s obitelji JOSIP SKUPNJAK 5. 12. 2019. – 5. 12. 2022.
SJEĆANJE
Tvoji najmiliji S ljubavlju i poštovanjem čuvamo Te u srcima. DANICA
6. 12. 2021. – 6. 12. 2022.
Obitelj Ostaju lijepi trenuci koje smo proveli zajedno. TOMO VRAŽIĆ 9. 12. 1991. – 9. 12. 2022.
Tvoji najmiliji: suprug Stjepan, kćeri Melani i Jasmina, zet Danijel, unuci Mateo, Leona, Erik i Anel Sjećanje na Tebe ne prestaje u našim srcima zauvijek ostaješ.
BOROVIĆ
SJEĆANJE
Vole vas vaši: kći Nadica, zet, unuke Jelena i Maja s obiteljima DRAGUTIN MLINAREC LJERKA BENČIĆ † 8. 12. 2020. † 5. 2. 2022 U mislima i srcima sa vama. Veliko hvala. Počivajte u miru Božjem.
Vaša djeca s obiteljima KATARINU i JOSIPA † 4. 12. 2017. † 1. 9. 2022.
na drage roditelje Zauvijek u našim srcima.
ROŽIĆ
SJEĆANJE
SJEĆANJE Obitelj Mišak MARIJAN ŠTEFICA – MIRA U srcu i mislima s vama. MIŠAK SJEĆANJE Obitelji Peković i Komić MARIJA RADOMIR † 25. 9. 2012 † 6. 12. 1992 PEKOVIĆ
Suprug Stjepan, sin Josip s obitelji Živiš s nama u mislima i molitvama.
* * * * *
i Karmela s Ivicom Postoje trenuci kad nas obuzme tišina, kad mislimo da si otišao, a Ti si se samo sakrio u naša srca.
6. 12. 2008. – 6. 12. 2022. Postoje ljudi koji ne umiru već žive vječno u sjećanjima. Zahvalni smo nebu što nam je poslao takvog anđela. Naučili smo mnogo i hvala Ti od srca. Ne vidimo Ti oči i ne čujemo glas, ali osjećamo da si tu između nas. * * * * *
Tvoje kćeri: Nadica s Ivicom, Božica s Mladenom
MILANA TROJKO
Vaši
LOVRO i MILKA † 9. 12. 2008. † 24. 8. 1994. CESAR
najmiliji

PEPELKO

DANIJELA KOKOTA

TUŽNO SJEĆANJE

DUBRAVKA NOVOSELA 2.

S

SJEĆANJE

SJEĆANJE

SJEĆANJE

STJEPANA KOŠIRA 2. 12. 1992. – 2. 12. 2022.

Tvoja obitelj Zauvijek u našim mislima i molitvama.

TUŽNO SJEĆANJE

LUCIJU TOMAŠKOVIĆ 6. 12. 2020. – 6. 12. 2022.

Dvije su teške godine prošle otkad više nisi s nama.

Ti i dalje živiš u našim srcima, mislima i molitvama. Hvala svima koji posjećuju Tvoj tihi dom.

Tata Ivan, brat Tomislav i teta Mirjana

SJEĆANJE

CONAR

RENATA NIKO † 4. 12. 2021. † 13. 11. 2015.

Falite nam u svakom otkucaju srca, svakom treptaju oka, svakoj sekundi života. Uvijek u našim mislima, vječno u našim srcima.

Vaši Mihael, Mateo i Petra

SJEĆANJE

BALAŽINEC

MARIJA STJEPAN 8. 1. 2015. – 8. 1. 2023. 7. 12. 2017. – 7. 12. 2022.

Prošle su godine, ostaju sjećanja. S ljubavlju vas spominjemo, po dobrom pamtimo i u srcu nosimo.

Vaši najmiliji

SJEĆANJE

JOSIP MATEČKO 7. 12. 2014. – 7. 12. 2022.

S ljubavlju,

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

na voljenog

IVANA SIROČIĆA 4. 12. 2021. – 4. 12. 2022.

Uvijek si u našim srcima, mislima i molitvama.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

ŠTEFANIJA ŠIPEK 5. 12. 2020. –

RENATA NIKO † 1970. – 2021. † 2006. – 2015.

CONAR Anđeli Tebe i sina neka čuvaju na nebu. Živjet čete

Ožalošćeni: Vaši najmiliji

SJEĆANJE

Obitelj Mustedanagić

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

PICHLER

IVANKA i BOŽIDAR † 1923. – 2001. † 1924. – 1991.

Zajedno u mislima.

36 Zadnja Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
Suprug i kćeri s obiteljima Uvijek u našim srcima, mislima i molitvama. JOSIP VUPORA 5. 12. 2009. – 5. 12. 2022.
Tvoji: obitelji Siročić i Popadić Zauvijek si u našim srcima i mislima. IVAN SIROČIĆ 4. 12. 2021. – 4. 12. 2022.
u našim
Tvoja sestra Ana s obitelji Lijepe uspomene na Tebe
srcima, mislima i molitvama. fra BRANIMIR KOSEC 3. 12. 2021. – 3. 12. 2022.
Godine prolaze, a Ti si nam još uvijek u mislima i srcima.
5. 12. 2022. SJEĆANJE Tvoji najmiliji Sedam godina tuge bez Tebe. Nedostaješ. ANTUN MAGIĆ † 5. 12. 2015. U SPOMEN obitelj S ljubavlju, STJEPAN JELAKOVIĆ 7. 12. 2015. – 7. 12. 2022. SJEĆANJE Tvoja obitelj Vrijeme prolazi, godine se nizaju, ali sjećanja i uspomene ostaju. Voljeni nikad ne umiru. DRAGUTIN KOCIJAN 6. 12. 2018. – 6. 12. 2022.
Karmen, obitelji i prijatelji PETAR DRECHSLER 11. 12. 2012. – 11. 12. 2022. Mislima i molitvom čuvamo uspomenu na Tebe. SJEĆANJE Sin Zlatko i kći Višnja s obiteljima Uvijek si u našim mislima. ANU KRIŽNIK 11. 12. 2020. – 11. 12. 2022. na našu dragu mamu, baku i prabaku TUŽNO SJEĆANJE Tvoje Tihana i Tajana s obiteljima Neće Te izbrisati vrijeme, niti sakriti tama, zvijezda si naša koja nas prati i vječno živi s nama. KATICU PEHNEC 4. 12. 2020. – 4. 12. 2022. na voljenu majku
SJEĆANJE
Tvoji: Vera, Robert i Andreja s obiteljima Dok je sjećanja, uvijek ćemo Te pamtiti. GABRIJELA ŠPOLJARIĆA 4. 12. 2021. – 4. 12. 2022. na
Tvoji najmiliji Zauvijek
TUŽNO SJEĆANJE
ćeš biti u našim srcima.
na
na
uvijek u našim srcima.
Sin
sestra Dunja, šogor Tomislav te nećakinje
Kiara
Tvoji: tata Pavao,
Mirta i
ponosom čuvamo uspomenu na Tebe i zauvijek si u našim snovima i mislima.
12.
– 2. 12. 2022.
dragog sina, brata, šogora i ujaka
2016.
na
i Marija s obiteljima
SJEĆANJE Drago
† 21. 3.
† 28.
LJUBICA PETAR ANA † 25. 1. 2013.
2005.
11. 2019.
na našu voljenu i nikada prežaljenu

SJEĆANJE

HRVOJE HERCEG 8. 12. 2007. – 8. 12. 2022.

našim srcima i mislima.

SJEĆANJE

na dragog

JOSIPA MIŠAKA 6. 12. 2021. – 6. 12. 2022.

Nad grobom Tvojim tiho molimo i u srcu Te čuvamo.

Supruga Milka i kći Milena s obitelji

SJEĆANJE

7. 12. 2020. – 7. 12. 2022.

SJEĆANJE

na dragu mamu

KATARINU VIDOVIĆ 10. 12. 2021. – 10. 12. 2022.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

voljenog

IVANA HUDOLETNJAKA 6. 12. 2021. – 6. 12. 2022.

Zauvijek u mojim mislima i srcu voljen i nikad zaboravljen.

Supruga Marija

NA VOLJENOG TATU

S ljubavlju koju smrt ne prekida i beskrajnom tugom koju vrijeme ne liječi, ostaješ zauvijek u našim srcima i mislima.

Dejan sa suprugom Gordanom

DRAGI TATA

Mnogo mi nedostaješ. Postoji nešto što nikad ne umire, to su uspomene i sjećanja na Tebe.

Kći Ivančica, zet Tihomir i unuk Nino

Djede, vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav, već ljubav i sjećanje na Tebe. Ostat ćeš voljen i nikad zaboravljen.

Unuka Tena s Dominikom

SJEĆANJE

STJEPAN ADLAŠIĆ 3. 12. 2011. – 3. 12. 2022.

TUŽNO I BOLNO SJEĆANJE

na voljenog i nikad prežaljenog

BRANKA VUJECA 7. 12. 2016. – 7. 12. 2022.

One koje volimo i kad izgubimo zauvijek su srčanim vezama povezani u vječnosti. Volim Te tatice, moj anđele. FALIŠ.

Liljana s obitelji

SJEĆANJE

na

KATARINU VITIĆ 2. 12. 2021. – 2. 12. 2022.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

na

ANTUNA ŠTEBIHA 12. 12. 2017. – 12. 12. 2022.

Zauvijek u našim srcima i mislima.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

BOŽIDAR HUDIKA 10. 12. 2012. – 10. 12. 2022.

Nek´ sa anđelima Tvoja duša spi, sve dok živimo mi, živjet ćeš i Ti.

Obitelj Hudika

SJEĆANJE

na

JOSIPA MARTINČEVIĆA 9. 12. 2006. – 9. 12. 2022.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

SJEĆANJE

IVAN KRIŽANEC 12. 12. 2019. – 12. 12. 2022.

S ljubavlju, ponosom i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

na voljenog

DRAGUTINA HANJŠA 8. 12. 2021. – 8. 12. 2022.

Godinu dana bez Tebe. Zovemo Te, tražimo, ali Tebe nema. Ostaje nam sva ljubav i uspomene na Tebe. Volimo Te, nedostaješ nam.

Tvoji najmiliji: supruga Blaženka, kćeri Mateja i Ivana, zet Željko i unuk Ivan

SJEĆANJE

na voljenu mamu i baku

ANĐELKU ŽUGAJ 9. 12. 2017. – 9. 12. 2022.

Tvoji: Ana – Marija i Hrvoje s obiteljima

SJEĆANJE

na

JOSIPA SEDLARA 6. 12. 2020. – 6. 12. 2022.

Zauvijek u našim srcima.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

MLADEN HAJDINJAK 7. 12. 2017. – 7. 12. 2022.

Uzalud ti svijeće i cvijeće, vratiti nam nikad Te neće.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

na brata

DANIJELA KOKOTA 6. 12. 2021. – 6. 12. 2022.

Prošla je godina duga i teška, a sjećanje na Tebe sve je bolnije i veće. Tuguju oni koji Te najviše vole.

Tvoja sestra Zdenka s obitelji

SJEĆANJE

Daleko na nebu Tvoj tihi je dom, a ja Te čuvam

Tvoja supruga Ivanka i djeca s obitelji

SJEĆANJE

SJEĆANJE

SJEĆANJE

JANKO GRADEČAK 9. 12. 2014. – 9. 12. 2022.

Zauvijek u našim srcima i mislima.

Tvoji najmiliji

37 Zahvale i sjećanja 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik
Supruga Ana s obitelji Godine prolaze, sjećanja ostaju. ZDENKO
5. 12. 2020. – 5. 12. 2022.
JURČIĆ
Tvoji najmiliji S ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe. DARINKA NJEGOVEC 11. 12. 2020. – 11. 12. 2022.
Tvoja obitelj Čuvamo uspomenu na Tebe. STJEPAN RUŠEC 10. 12. 2017. – 10. 12. 2022.
Tvoji najmiliji Fališ nam puno, puno…
6. 12. 2015. – 6. 12. 2022.
SMILJAN VITEZ
Tvoja Zdenka Uvijek u mislima s Tobom. FRANJO PAL 2. 12. 2015. – 2. 12. 2022.
Tvoji najmiliji S ljubavlju, tugom i ponosom, čuvamo uspomenu na Tebe. GABRIJELA KOLAREK
u srcu svom.
8. 12. 2021. – 8. 12. 2022.
STANKO MAŠIĆ
Tvoja obitelj Sjećanje na Tebe ne prestaje, u našim srcima zauvijek ostaješ.
FRIŠČIĆ rođ. BEDENIK 6. 12. 2020. – 6. 12. 2022.
MARIJA
Tvoji najmiliji Uvijek s nama u
Tvoji: sin Dejan i kći Melita s obiteljima Dragi tata, Tvoje veliko srce i plemenita duša, zaslužuju vječno sjećanje.
Kćeri Ružica i Danica s obiteljima
Zauvijek si u našim mislima i srcima.
na
* * * * *
Sin
* * * * * * * * * *

BLAŽENA DJEVICA MARIJA

Vrijeme je adventa ili došašća koje nas priprema za jedan od najljepših kršćanskih blagdana — Božić. Rođe njem Isusa od djevice Marije sam Bog ulazi u ljudski rod kako bi bio jedan od nas. Isus, kao Božji pomazanik (hebr. Mesija, grč. Krist), odlazi na križ uzeti grijehe svijeta, a Njegovim uskrsnućem daje spasenje, novi život život vječni svima onima koji zazovu Njegovo ime, koji žive kršćanskim (Kristovim živo tom) ili, još jednostavnije, koji slijede

Kristov nauk zapisan u Bibliji. Nije ni čudo da je Marija, kad joj je anđeo Gabriel navijestio da će ona biti ta koja će roditi Spasitelja svijeta, izrekla slijedeći hvalospjev: “Tada Marija reče: ‘Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na ne znatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.’” Lk 1:46-55

Marija biva svjesna izuzetne privilegije koju joj je sam Bog iskazao, da će roditi Spasitelja, Otkupitelja i Gospodina, onoga kojeg je Bog obećao od po stanka svijeta. Marija biva svjesna te časti i zato u svojem hvalospjevu kaže

— odsad će me blaženom zvati! No, ta blaženost ima i svoju cijenu. Nekoliko redaka kasnije Šimun proriče da će joj mač probosti dušu, proričući o žrtvi koja će se desiti 33 godine kasnije.

Zato je Marija posebna, jednina koja ja dobila takvu čast u ljudskome rodu, da njezin sin bude žrtva pomirnica za grijehe čitavog svijeta.

Više o ulozi Marije u Isusovu životu možete saznati u Svetome pismu u Bibliji. Zato Vam nudimo BESPLATAN primjerak Biblije na suvremenom hrvatskom jeziku. Nazovite nas na 042 311 202.

prop. Mladen Dominić Pastor Kristove Crkve Varaždin

Varaždinci u vremeplovu prehrambenih navika i običaja

GradskimuzejVaraždinovu

godinu zaključuje izložbom Dobar tek!/Kultura hrane u varaždinskomkraju,kojaseuz Dan grada Varaždina otvara u palači Herzer u srijedu, 7. prosinca u 19 sati. Projekt je realiziran sredstvima Mini starstva kulture i medija RH, GradaVaraždinaiVaraždinske županije.

Jedan od najvećihprojekata GMV-a

Na izložbi je predstavljeno oko 500 predmeta iz fundusa GMV-a, koji kroz multidis ciplinarni pristup govore o prehrambenim navikama i običajima,proizvodnji,trgova nju, pripremi, pohrani, poslu živanjuikonzumacijihranena varaždinskom prostoru kroz prošlost i sadašnjost, pa i s po gledom u budućnost. Kako je tojedanodnajvećihinajopsež nijih projekata varaždinskoga muzeja u posljednjih nekoliko godina, u čijem su osmišljava njusudjelovalikustosiirestau ratorisvihodjelaGMV-a,kaoi više vanjskih suradnika, izlož baćebitipostavljenazarazgled gotovo cijelu iduću godinu. Drugi dio izložbe s temom o ulozi hrane s konzervatorskorestauratorskogaspektaotvara se u Starom gradu u siječnju

izložbebitćeobjavljeniprateći katalog. Dodajmo da kroz priču o hrani i odnosu prema njoj možda najlakše možemo razumjeti svjetonazor ljudi u nekom povijesnom razdoblju ili geografskom području. Hrana i prehrambene navike prožeti su kulturološkim zna čenjemivažansudioidentiteta zajednice, te su kao takvi odu vijek sredstvo identifikacije s jednom kulturnom grupom ili diferencijacije od drugih. Kultura prehrane može se de finirati kao kompleksni sustav navika,praksi,stavova,rituala, vjerovanja te običaja i tradicija vezanih uz hranu. Izložba o kulturi hrane na varaždin

skom

stolom i oko stola, Ugostitelj stvo i Hrana budućnosti, kroz koje posjetitelji imaju priliku upoznati Varaždince u vre meplovu njihovih prehrambe

nih navika i običaja –odprapovi jesti sve do sutrašnjice. Također, izložbom se pokušalo dati i odgovorenapitanja kao što su, primjerice: Jesu li Varaždinci naranču prije vidjeli na slikama starih nizozemskih majstora ili na varaždinskom placu? Znate li da je dabrovo meso nekad bila posna hrana koja se pri premala najčešće petkom i u korizmeno vrijeme? Kakve li neobičnereceptečuvanjemač ka kuharica na gotici pisana rukom jednog gospodina koji

Izložba Dobar tek! koncipirana je tako da nastoji zaokupiti (gotovo) sva osjetila posjetitelja

jekuhaosvojajelauVaraždinu početkom19.stoljeća?Kakvog su se bontona pridržavali oni koji su imali čast biti pozvani na večeru u jednu od varaž dinskih palača u 17. stoljeću? Hoće li se jednog dana kukci, koje danas možemo vidjeti u stalnompostavuGMV-aSvijet kukaca, preseliti i na dnev nu ponudu restorana preko puta Muzeja?... Izložba Dobar tek! koncipirana je tako da nastoji zaoku piti (gotovo) sva osjetila, pa će posjetitelji imati prili ke doživje ti i mirise vezane uz neke namir nice prisutne u svakodnevi ci obiteljskog doma, kao i zvukove karakteristične za kuhi nju, tržnicu, pčelinjak, lov, večeru, pa čak i futuristički laboratorij za pripremu hra ne. Izložbeni postav bit će upotpunjenirekonstruiranim prikazimacrneibijelekuhinje, tržnice, trgovine, restorana, polja te raskošne gozbe, što doprinosiilustrativnostiizor nosti teme, kao i sadržajnijem ugođaju za posjetitelje.

Muzej Međimurja Čakovec i Turistička zajednica Grada Čakovca na Adventu u Čakov cu prezentirali su autohtonu međimursku bajku “Stekljena gora”. Obostrano zadovoljstvo uspješnom suradnjom izrazili su ravnateljica Muzeja Međi murja Maša Hrustek Sobočan i direktor Turističke zajednice Grada Čakovca Filip Horvat. – Veselimo se što će ovaj postav biti dostupan 24 sata dnevno, a s obzirom na to da se radi o vrlo zanimljivoj priči, nadamsedaćesesvidjetinašim sugrađanimaigostima–nagla sio je Horvat.

– “Stekljena gora” je jedna od

je što smo “Stekljenu goru” mogli prepričati na ovaj način i omogućiti svima koji to žele da je u potpunosti upoznaju šeta jući našim predivnim gradom. U tjednu nakon 23. prosinca organiziratćemoiprigodnera dionice,igraonicetebajkaonicu na ovu temu. Nakon realizacije ovog projekta, pokušat ćemo na sličan način realizirati kom pletan ciklus svih sedam međi murskih bajki – nadovezala se Hrustek Sobočan.

Baština

Viša kustosica Muzeja Me đimurjaJanjaKovač,kojavodi ovajprojekt,istaknulajedaza

međimurske bajke u velikoj mjerimoramozahvalitiMariji Novak.

– Zanimljivo je da ljudi gotovo nikad ne pomisle kako postoje bajke izvan Grimmo vih ili Andersenovih, pa je za nas velika sreća što smo zabi lježili ovih nekoliko izvornih međimurskih, na dijalektu.

U velikoj mjeri to moramo zahvaliti Mariji Novak, zalju bljenici u našu baštinu, čiju ostavštinu čuvamo u muzeju.

Ona je u svom neposrednom okruženju zabilježila te bajke na audio kazetama, što nam je pomoglo da ih priredimo tako da budu prijemčivije za

publiku – rekla je voditeljica projekta.

Na prezentaciji “Stekljene gore” u samom središtu gra da predstavljena je kinetička skulptura“Vjetar”čijijeautor akademski grafičar Veljko Posavec. Kod skulpture priča započinje,akakosenastavljai završava,otkrivasekodzden ca u dvorištu Staroga grada. Tamo je, uz pomoć grafičkog dizajnera Tomislava Brozo vića, uređeno i postavljeno pet panoa na kojima možete pratititijekpriče.Kadstignete do njenog sretnog završetka, možete napraviti i fotografiju s vilinskim krilima.

38 S raznih strana Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
sedam autohtonih međimur skih bajki, a sve ove prekrasne priče zabilježene su na terenu širom Međimurja. Drago mi 2023.godine.Tijekomtrajanja prostoru podijeljena je u tematske cjeline: Proizvod nja hrane, Trgovina hranom, Tržnica, Kuhinja, Smočnica, Hrana kao likovni motiv, Za Izložbeni postav bit će upotpunjen i rekonstruiranim prikazima crne i bijele kuhinje, tržnice, trgovine, restorana, polja te raskošne gozbe, što doprinosi ilustrativnosti i zornosti teme, kao i sadržajnijem ugođaju za posjetitelje.
Predstavljena autohtona međimurska bajka “Stekljena gora” POSTAV U ČAKOVCU DOSTUPAN JE 24 SATA DNEVNO IZLOŽBA DOBAR TEK!/KULTURA HRANE U VARAŽDINSKOM KRAJU
S RAZNIH STRANA
Kristova Crkva, Braće Krajanski 14 Sastanci: srijedom u 19 sati i nedjeljom u 10 sati

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – KRAJEM TJEDNA HLADNIJE

Tijekom utorka uglavnom suho, a tijekom dana se možda pojavi i malo sunca. Temperatura zraka bez veće promjene - ujutro oko 3 ili 4, a poslijepodne između 6 i 9 Celzijevih stupnjeva. Čini se da će se mračnije i tmurnije razdoblje nastaviti i sredinom tjedna. U srijedu će dan biti siv i oblačan, a po vremeno se očekuje i slaba kiša ili rosulja. Vjetar uglavnom slab, a temperatura zraka će cijeli dan biti između 3 i 7 Celzijevih stupnjeva. Vrlo slično i u četvrtak.Većinomoblačno,moždamaloslabesitne kiše.Ipetaknastavljausivomtonuuzmogućnostza povremenukišuilirosulju.Temperaturasličnaonoju četvrtak.Subotabinammogladonijetivišeoborina.

Do kraja dana i u nedjelju oborine na granici kiše i snijega su moguće i tu pa malo bljuzge ili mokrog snijegamožebitiponegdjeiunizinama.Jošjedaleko za preciznu prognozu, ali za vikend možda bude snijega. Temperatura zraka malo iznad nule. Ako se još oborina zadrži u nedjelju onda bi to mogao biti snijegjervećinaizračunapokazujehladnijevrijeme. U ponedjeljak ujutro mjestimice magla, a tijekom dana možda bude i nešto snijega ili susnejžice iako bioborinatrebalobitisvemanje.Nakrajunapomena da je dobro redovito pratiti prognozu na Twitteru i našoj Facebook stranici „Kad će Kiša“. (Prognozu napisao: Kristijan Božarov 5.12.2022.)

ROĐENI:

Varaždinska županija

Djevojčice: Neli Kalić, Tena Ruhek, Martina Jambrečić, Ines Živko, Majda Kranjčec, Sonja Jagetić-Daraboš, Mia Strupar, Sofia Sambolek, Nika Vukalović

Dječaci: Otto Cigula, Dino Trojak, Liam Borjan, Fran Novak, Luka Kliček, Benjamin Zlatar, Filip Novak, Sven Makšan, Adam Levatić, Jakov Sabol, Roko Plasajec, Liam Krušec Međimurska županija

Djevojčice: Katja Kozarić, Paula Mihoci, Adelina Laljek, Tesa Oršoš, Donna Jasna Zemljić, Irina Lajtman, Meri Vrbanec

Dječaci: Liam Belić, Neo Stanko, Sven Padavić, Lukas Kalanjoš, Benjamin Oršoš, Nikša Patafta

VJENČANI:

UMRLI:

Varaždinska županija: Dijana Pintarić (66), Ivan Golubić (82), Branimir Cvetko (81), Marija Krajan (88), Vladimir Kežić (65), Dragica Vučenik (94), Nada Friščić (65), Željko Musić (73), Barica Radivojević (98), Viktorija Krobot-Kukec (84), Brižita Grine (61), Darinka Purić (83), Dragutin Njegovec (75), Blanka Kliček (89), Ivan Jembrih (83) Međimurska županija: Marijan Čuček, Sidonija Car r. Burek-Svetec, Zdravko Sitar, Branislavka Janjetović-Tot r. Janjetović, Rozina Gavez, Vinko Vinković, Mirko Štiberc, Ana Habijan, Dragutin Novak, Josip Kramar, Božidar Tkalec, Julijana Kolac r Plevnjak, Nada Mlinarec r. Ribić, Nada Rohak r. Levnaić, Elizabeta Potočnjak r. Kozar, Katarina Vidović r. Krištofić, Dubravko Gattin, Marija Marić, Slavko Jambrošić, Kata Tot r. Mezga, Đuro Kovačić, Helena Novak r. Golob, Mijo Šardi, Darinka Rebernik r. Krajačić, Josip Tarandek, Terezija Mikolaj r. Ratajec, Slavko Trajbar, Andrija Bašnec, Doroteja Zrna r. Gosarić, Berta Kalšan r. Pospišil, Slavica Šprah r. Igrec, Ljubica Bahlen r. Keleminović

TJEDNI HOROSKOP

OVAN (21. 3. – 19. 4.)

U ovom razdoblju posebnu pažnju posvetite papirologiji s kojom se susrećete na poslu, dobro sve pro učite. Nisu vam svi suradnici skloni a nisu baš ni korektni, pa će to malo otežati vaš posao. Što se ljubavi tiče i tu niste baš sretne ruke, pa pripazite da ne dođe do ozbiljne svađe. Samcima se otvara mogućnost raznih veza, pa i bivše ljubavi su tu negdje, no to bi vas moglo vratiti i u bivše probleme. Zdravlje - moguće upale i infekcije.

RAK (21. 6. – 22. 7.)

U poslu ste isključivo orijentirani prema ciljevima koje ste si zadali i koji su vama bitni. Mogućnost problema u komunika ciji sa suradnicima postoji, a i vi ćete biti priličnonervozni.Toćesesvepolakosmi riti i očekuju vas lijepe vijesti na koje već duže vrijeme čekate. U ljubavi, nailazite namanjeteškoćesapartnerom.Slobodni pripadnici znaka, skoro sigurno će se vratiti osobi iz svoje prošlosti. Ako je to ono što zaista želite - pokušajte! Zdravlje - mogući bolovi u kostima i zglobovima.

VAGA (23. 9. – 22. 10.)

Posao koji ste pokrenuli dobro se razvija te je izgledno da ćete ostvariti dobar financijski rezultat. Ipak, bu dite oprezni pri trošenju. Osim toga očekuju vas povoljne vijesti u vezi novog posla, pa će to rezultirati novim obvezama. No bez brige, sve ćete to vi uspješno riješiti. U ljubavi –v moglo bi se reći da je dobro, još samo da presta nete gnjaviti partnera sa ljubomornim scenama.Slobodnisuprediskušenjem, i neće im biti lako. Zdravlje – pijte više tekućine i krećite se.

JARAC (22. 12. – 19. 1.)

U poslu će biti dosta problema. Sve što namjeravate napraviti dobro prije isplanirajate i dobro razmislite. Dobiti ćete informacije o pokretanju novoga posla, no sve ipak neće ići glatko i bit će problema sa suradnicima. Zato upotrijebite svu diplomaciju da to prevladate. U ljubavi niste zadovoljni, stoga pokušajte biti nježniji prema partneru -bit ćete ugodno iznenađeni. Samci će dobiti priliku da riješe nešto iz prošlosti. Zdravlje - čuvajte se ozljeda.

BIK

(20. 4. – 20. 5.)

Stalni pritisak radi posla potpuno će vas i fizički i psihički iscrpiti. Situacija nikako da se normalizira i vi imate osjećaj da sve čega se dotaknete ne završi dobro. Ipak pokušajte pronaći svoj mir, jer ovakva situacija neće potrajati. Osim toga imate i probleme financijske naravi. U ljubavi, nemojte dozvoliti da ovo vaše trenutno neras položenje ima za posljedicu svađe sa partnerom. Zdravlje - vrlo vjerojatna je prehlada, stoga se naoružajte s vitaminima.

LAV (23. 7. – 22. 8.)

U ovom tjednu očekujte pokretanje posla koji je jedno vrijeme bio na čekanju. Napokon ćete dobiti lijepe vijesti i informacije koje će vam puno značiti. To ipak ne znači da sada možete odahnuti i ništa ne raditi. No sve to vama nije prvi put i dobro znate kako stvari postaviti napravomjesto.Uljubavivamjenapeto i možete očekivati dosta neugodnih događaja. Slobodnima se nude nova poznanstva i neki zanimljivi ljudi. Zdrav lje - odmarajte se i dobro se naspavajte!

ŠKORPION (23. 10. – 21. 11.)

Vi ćete u poslu pronaći formulu za uspjeh. To vam sigurno donosi novac a i nove poslovne suradnje. Budući da će se stvari odvijati brzo, pripazite da ne napravite neku grešku, te ne govorite o svojim planovima. Novaca imate dovoljno, a nešto će stići i nepla nirano. Pripazite jedino kako ga trošite. Ljubav - s partnerom morate obaviti ozbiljan razgovor ako želite neke stvari rasčistiti. Slobodnima, puno svakakvih događaja. Zdravlje - oprez u prometu.

VODENJAK

(20. 1. – 18. 2.)

Na poslu je stalno prisutna nervoza. Čim netko kaže nešto što se vama ne sviđa odmah grubo reagirate. Budite otvoreni prema suradnicima, razgo varajte i sami ćete vidjeti kako će se atmosfera na poslu poboljšati. Osim toga, očekuju vas dobre vijesti a i stiže vam neki novac. U ljubavi, prisutne su sitne svađice. Samci će dobivati puno poziva za društva i druženja, no sve je to bez pravog sadržaja. Zdravlježivite u stalnom stresu.

BLIZANCI

(21. 5. – 20. 6.)

U poslu se nastavlja dobar period za vas, pa vas očekuju povoljne vijesti i to prije svega vezane za financije. Moglo bi to uključiti i dosta papirologije, dosta toga ćete morati popravljati a možda i zakonski regulirati. Sve u svemu, puno posla, ali i dobrih rezultata. U ljubavi nije baš bajno, ali nije ni loše. Partner vam prepušta da vi rješavate probleme, no ta će faza brzo proći. Slobodnima, dosta izlazaka ali dalje od flerta neće stići. Zdravlje - čuvajte grlo.

DJEVICA

(23. 8. – 22. 9.)

U poslu nastupa neka čudna faza. Taman jedan problem riješite, a već se pojavi novi. Dobra je vijest što vi sa svojim sposobnostima i neiscrpnom energijom, uspijevate sve to riješiti. Sretno! Ljubav malo dobro, malo loše. Puno je među vama nervoze i nerazu mijevanja. Malo se strpite - i to će se riješiti. Slobodni će imati puno prilika, no pojavljuje se gotovo sigurno netko iz prošlosti. Dobro razmislite! Zdravlje -oprez u prometu.

STRIJELAC (22. 11. – 21. 12.)

Posao polako privodite kraju i sve što je bilo ostavljate iza sebe. Na ravno, to znači da samo pripremate teren za novi posao. Već sada neke stvari sjedaju na mjesto a nazire se i rješenje jednog posla. Vi vjerujete u budućnost i nikakve prepreke neće vas pokolebati u vašim ciljevima. Što se ljubavi tiče, neke bi stvari trebali jednom zauvijek riješiti sa svojim partnerom. Slobodni će imati puno lijepih događaja. Zdravlje - budite pažljivi za volanom.

RIBE (19. 2. – 20. 3.)

U poslu, problemi se gomilaju i vi jednostavno nemate soluciju kako se postaviti prema njima. Ovaj vam je period na poslu zaista jako stresan i naporan. Sve ovo neće više dugo trajati i za vas dolazipunopovoljnijevrijeme.Nemojte sad posustati jer dobre stvari stižu vrlo brzo. Ljubav - i tu niste baš zadovoljni, ali nemojte se svađati sa partnerom. To vam sada zaista ne treba. Slobodni će puno izlaziti, ali nije to ništa ozbiljno. Zdravlje - pokušajte se odmoriti.

39 S raznih strana 6. prosinca 2022., br. 971 || Regionalni tjednik Nazovi napaljene Varaždinke i Međimurke! Telefonski sex uživo! 0-24 064/555-450 Tel3,49knï0,46€;Mob4,78knï0,63€/min Maratela mreže doo, 072/700700 | +18 1€ = 7.53450kn
UPRAVA Sandra Vlahek GLAVNA UREDNICA Amalija Šašek asasek@regionalni.com ZAMJENIK GLAVNE UREDNICE Josip Novak, jnovak@regionalni.com NOVINARI Ivan Tomašković (urednik portala) ivan@regionalni.com Robert Peharda, rpeharda@regionalni.com Sandra Županić, szupanic@regionalni.com Martina Lončar-Petrinjak, mlpetrinjak@regionalni.com FOTOREPORTER Ivan Agnezović, foto@regionalni.com SURADNICI Dalibor Flajpan GRAFIČKA REDAKCIJA Vlatka Lešić, vlatka@regionalni.com Željka Biškup, zbiskup@regionalni.com Lucia Hojski lhojski@regionalni.com IMPRESSUM IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Zagrebačka 38, 42000 Varaždin Redakcija 7Plus Regionalnog tjednika ne odgovara za istinitost podataka oglasa. PRODAJA: Zdenka Jagić, voditeljica prodaje zjagic@regionalni.com marketing@regionalni.com Tel. 042/290-778 PREDAJA MALIH OGLASA OSMRTNICA: Augusta Šenoe 12 (Gradska tržnica Varaždin prolaz iz Kukuljevićeve ulice) Ljiljana Simić, ljsimic@regionalni.com malioglasi@regionalni.com Tel. 042/290-774 Radno vrijeme za stranke: pon: 7,30 - 12 h, uto: 7,30 - 14 h, sri, čet: 7,30 - 15 h, pet: 7,30 - 14,30 h Ostala prijamna mjesta za male oglase, zahvale sjećanja: IVANEC Poljodom Gospodarska 2 Voćarna Bagrem Trg hrvatskih ivanovaca 9a LUDBREG Cvjećarnica Ruža Petra Krešimira 19, Radno vrijeme: od 7 do 16 h NOVI MAROF Benjak Remetinec 290 LEPOGLAVA Cvjećarnica Bagrem Hrvatskih pavlina 3a CESTICA Realize IT Varaždinska 27 Tiskara Slobodna Dalmacija MARKETING: Tel. 042/290-778 Tel. 042/290-781 MALI OGLASI, ZAHVALE I SJEĆANJA Tel. 042/290-774 REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 Fax 042/290-775 Male oglase osim u prijamnom uredu na Gradskoj tržnici u Varaždinu možete uplatiti i internet bankarstvom, na pošti ili banci. Postupak je slijedeći: proslijedite tekst na mail malioglasi@regionalni.com radi obračuna cijene. Na vaš mail šalje se obračunata cijena i žiro-račun na koji uplaćujete uslugu. Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati na mail. Za sve informacije obratite se na telefon 042/290-774 Autor: MILAN . . PJEVAČICA NA SLICI ULAZ U PROBAVNI TRAKT STANIČJE ŽIVIH BIĆA (MN.) OPUŠTANJE DUHA I TIJELA KRISTALIĆ U UŠNOM KANALU (SLUŽI ZA RAVNOTEŽU) VRIJEME OKO IZLASKA SUNCA ISPOSNIK, PUSTINJAK NALIVPERO POMORSKA VOZARINA AUSTRIJA POSTUPCI KAVALIRA PJEVAČ RAHIMOVSKI (1955-2022) ZLATKO KRANJČAR MATEMATIČAR, VLADIMIR (1865-1942) SPLIT UŽARENA VULKANSKA MASA «IZBORNA JEDINICA» JEDINA KĆI U RODITELJA NAPJEV «ATLETSKI SPORTSKI KLUB» (SPLIT) PRISTOJBA ZA SUDJELOVANJE U TRCI ODUŠEVLJENO I BURNO ODOBRAVANJE DRUGA, OSTALA KEC ONAJ KOJI SVE PODREĐUJE POSTIZANJU KARIJERE PJESNIČKO IME TROJE (ILION) BRAZDA PO SREDINI NJIVE (MN.) Ž. IME VAPNENAČKI RAVNJAK U ISTRI NASELJE I LUKA U ISTRI «RADIJUS» GRAD PODNO FRUŠKE GORE RADIJ REGIJA U TAJLANDU GLUMICA VILENICA ŽENIN OTAC, PUNAC PLATINA PISMENE ILI USMENE IZJAVE NEKOM ORGANU KALIJ GIMNASTIČAR SRBIĆ 4. I 24. SLOVO ONI KOJI KOCKAJU ZA NOVAC «ENERGIJA» «DOŽIVLJAJ» SPAVAČA LITVA STRATIŠTE IZ DOMOVINSKOG RATA KOD VUKOVARA DIJELOVI SKELETA VULKAN NA SICILIJI

SVOJE BRČINE PONOSNO POKAZIVALI MUŠKARCI CENTRA ŠPOLJAR

Ponovno su u studenom u Cen tru Tomislav Špoljar svoje brčine ponosno pokazivali muškarci i to na veselje svih nazočnih. Mjesec studeni je za mušku populaciju poznat i kao “Movember”, mjesec u kojem muškarci puštaju brkove da bi sudjelovali u akciji podizanja svijesti o raku prostate i ostalim “muškim” bolestima. Više od

desetljeća solidarnost s muškar cima cijelog svijeta kroz trideset dana pokazuju i brkati muškarci iz Špoljara. Prekrasne brkove foto grafirao je Željko Hajdinjak iz Foto kluba “Sloboda” koji je također pružao brkatu podršku. - Dečki, važno je voditi brigu o nekim stvarima! - poručuju iz Špoljara.

Obožavatelji Dine Merlina stigli iz cijele Hrvatske

Koncert Dine Merlina odr žan 3. prosinca u varaždinskoj Areniubrzonakonpočetkapro daje ulaznica bio je rasprodan. Nije to ništa neobično jer ovaj miljenik publike i vlasnik broj nih hitova redovito rasprodaje koncertediljemEurope.Ajasno jeizašto.Navaraždinskomkon certu koji je trajao više od dva sata obožavatelji su s Merlinom pjevali od prve do posljednje pjesme. Bilo je konfeta, balona iprskalicakojesusamododatno podigle odlično raspoloženje.

Poznati

Iza Dine Merlina stoje višemi lijunske tiraže, 11 studijskih albuma i jednak broj europskih i svjetskih turneja. Također, surađivaojesbrojnimpoznatim hrvatskim, ali i svjetskim glaz benicima od kada je započeo svoju solo karijeru 1991. godine podumjetničkimimenomDino Merlin.

Ukupni opus autorskih pje sama broji njih više od 200, a mnoge od njegovih pjesa ma smatraju se everginima i među najpoznatijima te najslušanijima su u regiji. Na koncert koji se pamti u Va raždin su stigli obožavatelji iz cijele Hrvatske i nisu požalili!

40 Zadnja Regionalni tjednik || 6. prosinca 2022., br. 971
sve svoje velike hitove
je snimio
dugačke solo karijere
pjevač izveo je
koje
tijekom
RASPRODAO KONCERT U ARENI VARAŽDIN KARIKATURA crta: Željko Pilipović