__MAIN_TEXT__

Page 1

2019

O n s Tw e e d e T h u i s

K WA L ITE I T UIT EIGEN ERVARING Ervaringsdeskundigen: over ontwikkelkracht gesproken! VRIJ H E ID Meer vrijheid is ook maatwerk INSP IRATI E Neem een kijkje in elkaars keuken

WER K E N A A N KWA LITEIT Terugblik op 2018 & vooruitblik naar 2019


Voorwoord Bij Ons Tweede Thuis wonen en werken ruim 2500 mensen met een beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Evenzoveel medewerkers ondersteunen hen. We werken allemaal vanuit één visie waarin de mens en een goed leven centraal staat. Ik denk dat we dat goed doen en dat willen we graag laten zien in dit kwaliteitsrapport. Het is een verslag over 2018. Een jaar waarin we weer constant in beweging zijn geweest om onze zorg en ondersteuning te vernieuwen en te verbeteren. Een proces dat nooit stopt en waar altijd groei mogelijk is.

Reflectie is volgens mij echt de eerste stap naar het verbeteren van de kwaliteit van onze ondersteuning. Als bestuurder wil ik kwaliteit stimuleren. Ik wil teams ondersteunen bij hun veeleisende taken. Bijvoorbeeld door alert te zijn op onnodige registratielast. Want we willen af van onwerkbare registraties en protocollen die geen nut hebben in de praktijk. Ook hier geldt: het antwoord ligt niet altijd voor het oprapen. We zijn zoekende en dat doen we met z’n allen. Geïnspireerd door unieke verhalen van cliënten en medewerkers en gevoed door cijfers en resultaten.

Vernieuwen en verbeteren. Dat doe je niet zomaar, daar denk je met z’n allen over na.

Lees dit kwaliteitsverslag en je krijgt een goede indruk van alles waar we voor staan en wat we willen leren, van de dilemma’s, de punten waar we kunnen verbeteren en de resultaten. Een verslag dat ook voor mij een bron van inspiratie is voor het vinden van nieuwe en betere vormen van de zorg en ondersteuning van Ons Tweede Thuis.

Je reflecteert. Ik vind dat de hele organisatie daarbij betrokken moet zijn. Door bijvoorbeeld bij elkaar mee te kijken en het gesprek met elkaar te voeren. Reflectie kost tijd en organisatie, maar ik moedig het van harte aan en doe er zelf op diverse locaties aan mee.

Roel de Bruijn, bestuurder

Fotografie : woon- en dagcentrum Hortensialaan, Aalsmeer


Inhoud 02

Voorwoord

36

Werkplezier

04

Inleiding en wegwijzer

40

Feiten en cijfers

ONS TWEEDE THUIS 06

JIJ & IK wij zijn Ons Tweede Thuis

08

Waar staan we voor

12

(Ab)normaal...

OVERZICHT ACTIES EN SAMENVATTING 42

Acties en verbeterpunten 2019/2020

48

Open staan voor ontwikkelingen

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 14

Ondersteuning bij een goed leven

BIJLAGEN

20

Samenzeggenschap

50

Praatplaat

22

Ontwikkelkracht

52

Bronnen

26

Innovatie

54

Register

28

Maatwerk

56

Colofon

32

Onderdeel van de samenleving


&

Ons Tweede Thuis KWALITEIT IN PRAKTIJK


Ons Tweede Thuis is mensenwerk. We ondersteunen cliënten bij een goed leven. Mooi, maar hoe weten we of dat ook echt lukt? We kunnen kwaliteit van zorg beschrijven in plannen, regels en protocollen. Tegelijkertijd heeft elk mens eigen behoeftes en eigen ideeën over een goed leven. De praktijk vraagt dus om maatwerk.

Plannen voor een goed Leven

Wat gaat goed en wat kan er beter

Om de kwaliteit van onze zorg toch te beschrijven, hebben

In de hoofdstukken over de speerpunten lees je

we op allerlei manieren informatie ingewonnen. Bij cliënten,

• wat gaat goed en wat kan beter op diverse thema’s

medewerkers, ouders, familie en externe zorgprofessionals.

• resultaten van acties en verbeterpunten uit het vorige

Informatie over wat we goed doen, wat er beter kan en hoe het beter kan. Dit is het verslag daarvan. Je kunt het van voren naar

kwaliteitsmagazine • acties en verbeterpunten voor 2019 en 2020.

achteren lezen. Je kunt er ook punten uit halen die interessant zijn voor jou. Gebruik het verslag om met elkaar in gesprek te gaan of als naslagwerk voor het maken van nieuwe plannen,

Kijk achter in dit rapport voor een overzicht van alle nieuwe acties en verbeterpunten.

bijvoorbeeld voor de jaarplannen van de teams. Plannen voor een goed leven!

Hoe komen we aan de informatie? De informatie voor dit rapport komt uit verschillende

Bouwstenen voor een goed leven

bronnen: de bouwstenen Ben ik Tevreden en Team in

Samen bouwen we aan een goed leven. Daarvoor gebruiken we

gesprek, werkgroepen, beleidsstukken, rapportages,

vier bouwstenen. Ze zijn bedoeld voor de dagelijkse praktijk.

jaarverslagen, interne en externe visitatie. Tijdens zo’n

• Cliëntplan op maat: met cliënten (en familie) maken we

visitatie gingen we in gesprek met mensen van binnen en

afspraken over de ondersteuning.

buiten Ons Tweede Thuis over kwaliteit.

• Ben ik Tevreden: de BIT-methode helpt om in gesprek te gaan met cliënten. Het gaat om de ervaringen van de

Zo gaan we verder

cliënt: waar ga ik mee door; daar ga ik wat aan doen;

Binnen Ons Tweede Thuis gebruiken we de A3-methode

hoe ga ik dat doen.

voor onze jaarplannen. Met de A3-methode stellen we

• Team in gesprek: op de locaties zijn we doorlopend in

doelen en de resultaten daarvan evalueren we. De algemene

gesprek over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

verbeterpunten staan in dit kwaliteitsrapport. We gebruiken

We overdenken wat we ervaren, praten over de betekenis

ze voor de A3-jaarplannen van de locaties en van Ons Tweede

daarvan en verbeteren.

Thuis als geheel. Zo is er een voortdurende beweging van

• Laten zien wat we doen: elke dag en in dit rapport.

doelen vaststellen, uitvoeren, evalueren, verantwoording afleggen en weer doelen vaststellen, uitvoeren, etc. Op deze

Speerpunten om richting te geven

manier kijken we terug en vooruit, want een goed leven is altijd

In dit kwaliteitsrapport gebruiken we de speerpunten van Ons

in ontwikkeling.

Tweede Thuis als indeling voor de hoofdstukken. • Ondersteuning bij een goed leven • Samenzeggenschap

• Ontwikkelkracht • Innovatie • Maatwerk • Onderdeel van de samenleving • Werkplezier

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|05


Fotografie ‘Wij zijn Ons Tweede Thuis’: Textielgroep Middelpolder, Amstelveen


Wij zijn Ons Tweede Thuis

JIJ

IK

JIJ&IK: dat zijn voor Ons Tweede Thuis cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers en organisaties waar we mee samenwerken. Samen werken we aan een goed leven voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke of meervoudige beperking, nietaangeboren hersenletsel of autisme.

De driehoek is belangrijk Iedereen heeft mensen om zich heen die belangrijk voor hem zijn. Vaak is dat familie. De mensen die belangrijk zijn voor de cliënt, zijn belangrijk voor ons. Samen vormen we een driehoek: cliënt-familiebegeleider. We werken nauw samen.

Echt luisteren We gaan met cliënten en/of hun familie in gesprek. We doen dit door naar de cliënt te luisteren zonder te oordelen. Met respect voor normen en waarden van de ander. Hoe wil je dat je leven eruit ziet? Welke behoeftes en mogelijkheden heb je? Hoe kan Ons Tweede Thuis daarbij ondersteunen? Het begint met een open houding, met luisteren en belangstelling voor de ander.

Maatwerk Goed luisteren is de basis voor maatwerk, net als goed kijken en bespreken wat iemand kan en aankan, wat echt bij iemand past. De verschillende methodieken en de diversiteit in woon- en werkplekken en dagbesteding helpen bij maatwerk.

Volop ontwikkeling JIJ&IK werken in teams en ontwikkelen ons steeds verder. We proberen cliënten meer zelf keuzes te laten maken. Medewerkers krijgen kansen om zich te ontwikkelen. Er zijn veel workshops en cursussen voor medewerkers én voor cliënten.

Meedoen JIJ&IK is verbinding, ook verbinding met de maatschappij. Op ons festival in juni 2018 voor ons vijftigjarig bestaan kon iedereen meedoen. Het was een mooi feest. We willen als Ons Tweede Thuis bijdragen aan een maatschappij waar plek is voor ons allemaal, welke mogelijkheden en beperkingen we ook hebben. Dat doen we vooral in de regio’s Amstelland, Meerlanden, Zuid- en Midden-Kennemerland en de gemeenten Amsterdam en Diemen. Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|07


&

Ons Tweede Thuis

Waar staan we voor

We gebruiken woorden als ‘JIJ&IK’ en ‘goed leven’. We hebben onze speerpunten: ondersteuning bij een goed leven, samenzeggenschap, ontwikkelkracht, innovatie, maatwerk, onderdeel van de samenleving en werkplezier. We zeggen: ieder mens heeft mogelijkheden, wensen, beperkingen en behoeftes. De vraag is: hoe maken we dat allemaal waar in de praktijk? Hoe zorgen we dat het niet blijft bij mooie woorden alleen? Hoe werken we aan een goed leven voor de mensen die we ondersteunen? Wat is daarvoor nodig?

Tweede Thuis 08| Ons KWALITEIT


Van woorden naar daden In dit kwaliteitsrapport laten we zien wat we doen om van woorden daden te maken. Zoals het gesprek met cliënt en/ of familie dat we voeren met hulp van de methode Ben ik Tevreden. Dan gaat het om goed luisteren. Om niet van alles voor iemand te bepalen maar het te bespreken met degene om wie het gaat. Om mensen te helpen zelf keuzes te maken. Belangrijk is ook na te denken over wat we doen en hoe we het doen (te reflecteren). We denken niet alleen na over wat we doen, we laten ook zien wat we doen.

Methodieken: meer dan praktische handvatten voor begeleiding We hebben in onze ondersteuning bij een goed leven veel houvast aan verschillende methodieken. Die zijn grondig onderzocht en hebben een wetenschappeijke onderbouwing. Een methodiek is nooit een doel op zich, maar een hulpmiddel voor onze ondersteuning. Methodieken: • Geven praktische handvatten. • Reiken oplossingen aan voor allerlei vraagstukken. • Zorgen ervoor dat begeleiders en behandelaren in de dagelijkse ondersteuning dezelfde werkwijze hebben. Dat geeft duidelijkheid aan cliënten en aan iedereen die bij hen betrokken is. • Steunen medewerkers in hun professionele rol. Zij helpen om na te denken over wat je doet en waarom, en helpen om dat te verwoorden. • Geven kennis over doelgroepen en leren goed te kijken naar de cliënten. • Inspireren medewerkers en geven werkplezier.

SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT Methodieken helpen ons echt in ons werk. Die mogen best wat meer aandacht hebben. | Elize | Het opende mijn ogen. Normaal ben ik heel veel met een cliënt bezig en nu met Op eigen benen merk ik dat hij eigenlijk veel zelf kan. Het inspireert om anders te kijken. | Begeleider na de training over de methode Op Eigen Benen

Ons Tweede Thuis heeft de afgelopen jaren voor een aantal methodieken gekozen voor bepaalde doelgroepen. We blijven volop in ontwikkeling en we zijn recent met nieuwe methodieken gestart. Ben je benieuwd naar welke methodieken we gebruiken? www.onstweedethuis.nl/methodieken

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|09


We leren steeds beter te zoeken naar de behoefte die achter een vraag kan liggen. Een kinderwens bleek eigenlijk de behoefte om met kinderen op te trekken en niet zo zeer om zelf moeder te zijn. Een belangrijke nuance. | Annemarie Blijven leren en reflecteren In alles zie je het leren en reflecteren terug. Medewerkers volgen een training en passen toe wat zij geleerd hebben. Vervolgens denken zij na over wat zij doen. De begeleiding aanpassen? Is er nog meer training nodig? Ook belangrijk is om kennis en kunde te delen met anderen. Om elkaar als teams op te zoeken en ideeën uit te wisselen.

Behoeftes van cliënten

Ook cliënten reflecteren. Samen met hun begeleiders

De behoeftes van cliënten zijn voor ons een belangrijk

bespreken zij de vragen van Ben ik Tevreden: waar ga ik

uitgangspunt. Een behoefte gaat verder dan een vraag.

mee door, daar ga ik wat aan doen, hoe ga ik dat doen? Zij

Iemand heeft bijvoorbeeld behoefte aan structuur en

bespreken wat zij nodig hebben en kunnen trainingen of

voorspelbaarheid om zich veilig te kunnen voelen.

workshops volgen, bijvoorbeeld bij de ACADEMIE van Ons

Tegelijkertijd kan hij behoefte hebben aan uitdaging en

Tweede Thuis. Bij de ACADEMIE leer je veel én denk je na

ontwikkeling. Het een heeft ook met het ander te maken.

over wat je geleerd hebt.

Je moet je veilig voelen om iets te durven leren of om meer vrijheid aan te kunnen. Leren en jezelf ontwikkelen kan op veel verschillende

Je hoeft niet alles te weten, deel het en we leren samen verder. | Uit Team in gesprek

manieren en op alle niveaus. Zelf keuzes kunnen maken is daarbij belangrijk. Dat kan in het klein zoals zelf kunnen

Alle cliënten een eigen plan

kiezen wat je op brood wil of in het groot zoals zelf kiezen

Iedereen die van Ons Tweede Thuis ondersteuning krijgt,

waar je wil werken. Soms moet je daar eerst iets voor leren.

heeft een eigen cliëntplan. Begeleiders gaan met de cliënt

In dit voorbeeld is dat afbeeldingen van broodbeleg leren

en/of familie in gesprek en maken afspraken over de

aanwijzen of vaardigheden leren om ergens te kunnen

ondersteuning. Die afspraken komen in het cliëntplan, op

werken.

maat. Cliënt, familie en begeleiders gaan aan de slag met alle afspraken. Zij evalueren regelmatig wat zij hebben

Meer plezier in je werk

gedaan en hebben bereikt en stellen het cliëntplan zo nodig

We hebben oog voor de ontwikkeling van cliënten én

bij. We noemen dat de cliëntplan-cyclus.

voor die van medewerkers. Ook medewerkers willen zich immers ontwikkelen. Steeds meer medewerkers doen mee in werkgroepen en projecten. Er zijn veel workshops en (online) trainingen. Dat geeft groei en werkplezier. Tweede Thuis 10| Ons KWALITEIT


Fotografie ‘Waar staan we voor’: woon- en dagcentrum Sluis-Zicht, Nes aan de Amstel Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|11


(AB-)NORMAAL... Normaal.. wat is dat?? ...normaal is hoe de meeste mensen jou graag zien. Want normaal is: betrouwbaar, veilig, rustig. Kortom: maatschappelijk geaccepteerd. Ab-normaal of anders, of in mijn geval: lijp, of hoe je het ook wilt noemen, staat in mijn ogen voor: chaos, onrust, rebels, raar, eng. Maar ook: humorvol, relativerend, taboedoorbrekend, verbindend, herkenbaar, nieuwe wegen. The Truman Show is een film met Jim Carrey (uber-malloot), die zich afspeelt in een oersaai, superdegelijk en truttig dorp-stad-utopie, waarin elke dag op de vorige lijkt. Precies die overkill aan normaalheid maakt die mensen juist: ab-normaal en zelfs eng. Zo zie je maar weer: alle tegenpolen zijn gelijk aan elkaar en bestaan niet afzonderlijk van elkaar.

Normaal maakt ab-normaal, ab-normaal, vice versa… Als we allemaal normaal waren, zou de wereld er kleurloos en saai uitzien. Normaal... niet normaal-anders. Het is allemaal relatief. Net met welke ogen je kijkt of hoe je bent opgevoed…de zin van onzin. Onzin heeft wel degelijk zin: het maakt het leven dragelijk. Dus laat mensen maar lekker over je oordelen. Praat maar een eind weg. Je naasten en je vrienden kennen jou echt en schatten jou op je waarde in. Ieder mens is goed zoals ‘ie is en elk mens is uniek en iedereen heeft wel iets ab-normaals in zich. Het gaat erom, bij mij althans, of je hart op de goede plek zit. En als je dan ook nog een beetje met jou kan lachen, ben je al mijn vriend. Wees jezelf. Altijd. Of word de rol die je speelt…dus laat de boel lekker de boel en doe zo nu en dan eens lekker gek. Je zal zien: het lucht enorm op….vrede…..

BRIAN


&

Speerpunt

ONDERSTEUNING BIJ EEN GOED LEVEN

De mensen die wij ondersteunen, zijn heel verschillend en hebben hun eigen vragen. Vragen waar wij zo goed mogelijk op in gaan. We bespreken met cliënten en familie: wat is er nodig voor een goed leven en hoe kunnen we dat ondersteunen? We kijken daarbij steeds goed naar wat iemand kan en aankan.

Ben ik Tevreden

TER INSPIRATIE Brian tekent graag en goed. Dat laatste ontkent hij, maar het is wel zo. Zijn persoonlijk begeleider Barbara vroeg hem daarom te tekenen: waar ben je blij mee, wat wil je anders en hoe ga je dat doen? De gesprekspunten van de methode Ben ik Tevreden. En dat werkte prima. | Magazine JIJ&IK maart 2018

We willen graag weten hoe tevreden cliënten zijn over hun leven.

Wat viel op bij de BIT-gesprekken

Begeleiders zijn daarom altijd in gesprek met de cliënt en/of familie.

In 2018 zijn ongeveer 800 BIT-gesprekken gevoerd.

Alle onderwerpen die belangrijk zijn voor een goed leven, kun je

Gesprekken die ons helpen om de juiste ondersteuning te

onderbrengen in acht gebieden: hoe leef ik gezond, hoe voel ik mij,

geven bij een goed leven. Ruim 300 gesprekken gebruikten

wat wil ik leren, wat beslis ik zelf, welke mensen ken ik, waar hoor ik

we voor de BIT-rapportage 2018. Bij alle onderwerpen die

bij (meedoen in de samenleving), wat is van mij, wat mag of moet

hierboven staan, gaven cliënten een ruime voldoende.

ik doen? De methode ‘Ben ik Tevreden’ helpt ons om ervaringen en

Opvallend is de wat lagere score op de onderwerpen: ‘wat

wensen van cliënten op te halen. Samen bespreken we:

beslis ik zelf’ (zelfbepaling) en ‘waar hoor ik bij’ (meedoen in

waar ga je mee door? waar ga je wat aan doen? hoe ga je dat doen?

de samenleving). Dit zoeken we in 2019 verder uit. In het rapport over de BIT-gesprekken staat per onderwerp waar cliënten aan willen werken. Een paar voorbeelden: leren omgaan met sociale media, meer eigen keuzes maken, meer ondernemen, beter leren omgaan met geld, inspraak

Begeleiders luisteren naar de cliënt, zonder te oordelen. We zeggen

hebben in afspraken. Meer voorbeelden vind je op:

niet ‘ja, maar’, we zeggen ‘ja én’. We blijven bij de wens of droom

www.onstweedethuis.nl/goed-leven/ben-ik-tevreden

van de cliënt en gaan samen op zoek naar wat er nodig is om die te bereiken. Stap voor stap. Als iemand het zelf niet kan vertellen, dan

Verhalen veel meer delen

kijken begeleiders en familie goed naar die persoon: waar reageert

Er zijn mooie voorbeelden van BIT-gesprekken. Inspirerende

hij boos of blij op? Soms gebruiken we technologie als hulpmiddel

verhalen. We willen die verhalen nog veel meer delen en

om het te onderzoeken.

laten zien hoe we werken met BIT en wat dit oplevert.

SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT Ik mag zeggen wat ik ergens van vind. Dat ga ik nu ook steeds meer doen. | Uit Ben ik Tevreden | Wij zijn er trots op dat alle cliënten voor BIT zijn ‘gekoppeld’ aan een pb’er van een ander team, hierdoor ontstaan er interessante gesprekken. | Uit Team in gesprek, woonvoorziening De Spil, Kudelstaart Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|15


Een individuele gezonde levenswijze stimuleren waar de cliënt zich goed bij voelt. | Uit Team in gesprek, woonvoorziening Zijdelveld, Uithoorn | Medewerkers willen graag handvatten voor het gesprek over een gezonde leefstijl. Acties rond vitaliteit schuren soms met zelf keuzes kunnen maken. | Uit de interne visitatie | Ik wil goed voor mezelf zorgen met voeding. | Uit Ben ik Tevreden

Steeds meer oog voor vitaliteit Vitaliteit: gezond eten, bewegen en ontspannen vinden we belangrijk bij Ons Tweede Thuis. Het team van SamenFit werkt hier hard aan. Mooie initiatieven zijn: • Weekmenu’s: een menu volgens de Schijf van Vijf, in 30 minuten klaar en binnen budget. De menu’s staan op de website en in een weekmail. • Kookworkshop ‘Koken voor een groep’. • De beweegcoaches geven wekelijks training op maat, voorlichting en coaching op negen locaties. • De loopgroep van SamenFit is een groeiende groep van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en ouders. Met wekelijks trainingen en deelname aan hardloopevenementen in de regio. In 2018 zijn er racerunners aangeschaft. Zo kunnen nog meer cliënten meedoen. • De wandelgroep van Hankstraat groeit ook nog steeds en wandelt nu het hele jaar door. samenfit.onstweedethuis.nl

Ouders vinden het aanbod van het logeren op Nifterlake fijn. Het is een vertrouwde omgeving. Er is vertrouwen in het team en de kinderen hebben het naar hun zin. | Uit de interne visitatie

Liefde en seksualiteit positief bekeken

Logeren voorziet in een behoefte

In 2018 is er nieuw beleid ontwikkeld over seksualiteit. In het

Sinds 2018 kunnen kinderen met een matige tot ernstige

verleden lag de nadruk vooral op risico’s rond seksualiteit.

verstandelijke beperking twee weekenden in de maand logeren

In het nieuwe beleid kijken we meer naar de positieve

in kinderdienstencentrum Nifterlake. Ouders hadden hier veel

kanten van seksualiteit als onderdeel van een goed leven.

behoefte aan. Met meer aanbod voor logeren willen we ouders

Begin 2019, in de Maand van de leuke seks, organiseerden

tijdelijk ontlasten in de zorg. Met als doel dat de kinderen langer

we kenniscafé’s voor cliënten, familie en begeleiders over

thuis kunnen blijven wonen.

seksualiteit. platformseksualiteit@onstweedethuis.nl

Tweede Thuis 16| Ons KWALITEIT


Nieuwbouw: meer ruimte geeft meer rust Wooncentrum Ringvaart in Hoofddorp ging op de schop, sterker: het hele gebouw verdween. Er verrees een prachtig

Sommige cliënten beheren hun eigen medicatie. In de interne

nieuw gebouw waar de eerste cliënten begin 2019 in konden

visitatie merkten cliënten en medewerkers op dat er soms meer

trekken. Met een nieuwe naam: Kaj Munkweg. In al onze

controle is op eigen beheer van medicatie dan nodig

nieuwbouw houden we rekening met belangrijke thema’s

en logisch is.

zoals maatwerk kunnen bieden. Kaj Munkweg is een rond gebouw met veel ruimte. Die ruimte geeft rust aan de

Incidenten voorkomen

bewoners, dat is al direct te merken. Het dagcentrum en een

Iedereen wil incidenten voorkomen. Daarom is er scholing en

deel van het gebouw zijn nog in aanbouw. Het dagcentrum

beleid en zijn er praktische protocollen zoals veilig gebruik van

komt tussen de drie woongebouwen in. Bewoners kunnen

medicatie, omgaan met agressie, voorkomen van misbruik en

zich zo makkelijk bewegen tussen die twee leefwerelden:

mishandeling, vallen en verslikken. In 2018 hebben we nieuw

hun woning en het dagcentrum.

beleid gemaakt rondom verslikken, vallen en agressie. Voor 2019

Casper verkent de huiskamer. Hij onderzoekt alle plekjes. De huiskamer is zo ruim dat iedereen wel ergens een eigen plekje kan hebben. Toch is er ook huiselijkheid en geborgenheid. | Clara, zus van Casper Magazine JIJ&IK april 2019

staat op de agenda: medicatiebeleid en beleid en protocollen rond misbruik en mishandeling actualiseren en de scholing rond deze thema’s verder vernieuwen. In 2018 zijn er twee incidenten gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, waarna een intern onderzoek met de Prisma-methode volgde. De onderzoeken naar beide incidenten zijn naar tevredenheid van de betrokkenen afgerond en de verbeterpunten zijn opgepakt. Dit leidde onder andere tot een beter stoma-protocol. We willen

Vrijwilligers zijn onmisbaar

de Prisma-methode gaan gebruiken in de hele organisatie. Dit

Elke locatie heeft een aandachtsfunctionaris vrijwilligers.

onderzoeken we in 2019.

Deze medewerkers volgen een cursus die we samen met de Vrijwilligersacademie geven. Eén thema is de gastvrije ontvangst van vrijwilligers op een locatie. We digitaliseren de dossiers van alle vrijwilligers en kijken dan gelijk of elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag heeft. vrijwilligers@onstweedethuis.nl

Waardering voor intern onderzoek

Veilige medische zorg Teams

krijgen

complimenten

Belangrijk is om bij agressie feedback te geven en te vragen aan collega’s om meer inzicht te krijgen in de ontstane situatie. | Uit Team in gesprek, woon- en dagcentrum Amstel-Meer

In 2018 was er één audit (onderzoek) van Ons Tweede Thuis van

de

specialistisch

zelf. Dit was een audit op één locatie naar kwaliteit van zorg

verpleegkundigen over medicatiebeheer. We hebben een

volgens de normen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

duidelijk medicatiebeleid dat goed werkt, mede dankzij de

en Jeugd. Voor de Wet langdurige zorg zijn interne audits niet

inzet van aandachtsfunctionarissen medicatie op de locaties.

langer verplicht. Veel locatiemanagers vinden ze wel leerzaam.

Nieuwe software maakt het voorschrijven en aftekenen van

Een aantal locatiemanagers en begeleiders denkt mee over

medicatie eenvoudiger en veiliger. Deze software geeft ook

een ‘audit nieuwe stijl’. Waar is behoefte aan? Hoe kunnen we

een actueel overzicht van alle medicatie. In 2019 start hier

cliënten meer betrekken bij audits.

een proef mee bij locaties Veldzicht en Groenhof.

Cliënten mogen zelf hun medicatie beheren, maar moeten telkens weer bewijzen dat ze het kunnen. Er zijn te veel checklisten en controles. | Uit de interne visitatie Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|17


RESULTAAT in 2018 van VERBETERPUNTEN UIT 2017

Ons Tweede Thuis laat in de breedte zien een wezenlijke bijdrage te leveren aan een goed leven voor mensen met een beperking. | Uit rapport Certificatie in de zorg 2018

Ben ik Tevreden • Elke cliënt heeft in 2018 een BIT-gesprek gehad. In 2018 hebben 317 cliënten een BIT-gesprek afgerond; 391 cliënten zijn gestart; 98 cliënten wilden geen BIT-gesprek. • Analyse BIT op locatie- en organisatieniveau. Onderzoeksbureau Praktikon heeft voor Ons Tweede Thuis

Extern onderzoek door Certificatie in de Zorg

een rapportage op organisatie- en locatieniveau gemaakt.

In september 2018 was Certificatie in de Zorg op bezoek

Vitaliteit

voor een audit van zorg die we leveren voor de Wmo (Wet

• Vitaliteit echt iets van de cliënt laten worden.

maatschappelijke ondersteuning)/Jeugdwet. Een aantal

Steeds meer cliënten doen mee met bewegingsactiviteiten.

positieve resultaten volgens Certificatie in de Zorg: • grote betrokkenheid en passie medewerkers

Veilige medische zorg

• fris en eigentijds kwaliteitsrapport 2017 dat inspireert

• Risico’s medicatie en risicovolle handelingen

om de juiste richting in te slaan

verder verkleinen.

• tevreden cliënten

Medewerkers van enkele locaties volgden e-learnings

• methodisch werken in cliëntplan-cyclus

voor verpleegtechnische vaardigheden. Er was een

• rol gedragsdeskundigen in bewaken kwaliteit en

e-learning voor aandachtsfunctionarissen medicatie.

bevorderen deskundigheid • overzichtelijke en goed uitgeruste werkruimtes voor cliënten

Wie deze niet haalden, krijgen extra scholing. Enkele aandachtsfunctionarissen hebben hun taak overgedragen omdat zij zich niet bekwaam genoeg voelden.

Incidenten • Evaluatie van incidenten verbeteren. Er is een Prismateam met locatiemanagers, gedragsdeskundigen en begeleiders. Met hulp van onderdelen van de Prisma-methode (de visgraatanalyse)

Aandachtspunten volgens Certificatie in de Zorg: • De kwaliteit van zorg is zichtbaar, maar er is geen analyse van de gegevens op organisatieniveau. • Analyse van de resultaten uit Ben ik Tevreden op locatieen organisatieniveau. (Deze analyse is nu beschikbaar) Ons Tweede Thuis ontving het ISO-certificaat.

kunnen we incidenten analyseren en bespreken op de locaties. We oefenden hier op een locatie mee en gaan het in 2019 in de hele organisatie gebruiken. Teams hebben zo meer aandacht voor het bespreken van incidenten. Het is belangrijk om te blijven evalueren. • Zichtbaarheid incidenten op locatie- en

organisatieniveau. Er is een plan van de commissie Incident Melden. Dit vergt een aanpassing in het ECD. Ook hebben we een nieuwe structuur gemaakt om verbeterrapportages op organisatieniveau te maken. Dit plan voeren we uit in 2019.

Tweede Thuis 18| Ons KWALITEIT


ACTIES EN VERBETERPUNTEN 2019 & 2020 Teams Vitaliteit •

Meer bewegingsactiviteiten en meer verschillende bewegingsactiviteiten (bijvoorbeeld linedance, bootcamp, …). • Medewerkers en cliënten gaan vaker in gesprek over vitaliteit: waarom ga je bijvoorbeeld sporten, wat is je doel? Wat is vitaliteit nog meer dan voeding/beweging (bijvoorbeeld welbevinden, vrije tijdbesteding, enz.).

Incidenten • Soms worden incidenten als ’gewoon’ beschouwd: proces van incidentmelding (teamvergadering, feedback geven/vragen, samenwerken, ondersteunen, evaluatie) is een bespreekpunt.

Vrijwilligers • •

Bewustwording om vrijwilligers gastvrij te ontvangen op locatie vergroten. Dossiers van alle vrijwilligers verder digitaliseren.

Organisatie Ben ik Tevreden •

De resultaten van BIT 2018 omzetten in acties en verbeterpunten voor 2019 op locatie- en organisatieniveau. • Uitzoeken of de gebieden ‘wat beslis ik zelf’ en ‘meedoen in de samenleving’ extra aandacht nodig hebben. • Elke cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft in 2019 een BIT-gesprek gehad: BIT is onderdeel van werken in de cliëntplan-cyclus.

Vitaliteit • SamenFit op tien locaties invoeren.

Liefde en seksualiteit •

Het beleid seksualiteit leesbaar maken voor cliënten.

Logeren •

Mogelijkheden voor logeren in Haarlemmermeer realiseren en inspelen op andere logeervragen.

Veilige medische zorg en incidenten •

Beter passende e-learnings verpleegtechnische vaardigheden zoeken. De huidige zijn bedoeld voor een ziekenhuis. • Analyseren hoe het eigen beheer van medicatie in de praktijk gaat en verbeterpunten bespreken. • Onderzoeken hoe we de Prisma-methode meer kunnen gebruiken.

Interne audit • Fotografie speerpunt ondersteuning bij een goed leven: dagcentrum Westwijk, Amstelveen

Met medewerkers en cliënten een plan maken voor de interne ‘audit nieuwe stijl’ en hiermee starten. Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|19


&

Speerpunt

SAMENZEGGENSCHAP

TER INSPIRATIE Jolanda, moeder van Dilara, was radeloos. Dilara was gespannen, deed zich zelf en anderen pijn. “Pure onmacht”, vertelt Jolanda. Wat doe je dan? Je gaat bij elkaar zitten en zoekt hulp van een deskundige. “We voelden ons als familie ondersteund en gehoord. Dat is echt werken in de driehoek van cliënt-familie-begeleider. Ik word helemaal gelukkig als ik zie hoe goed Dilara het nu doet.” Magazine JIJ&IK september 2018

Afstemming tussen wonen en dagbesteding Wonen en dagbesteding is vaak op verschillende locaties. Via het ECD is er meer onderling contact. Dit maakt dat de begeleiding meer overeenkomt en doelgerichter is. Het geeft ook meer begrip voor elkaar. Ook samen het cliëntplan schrijven blijkt een meerwaarde te hebben.

Klachten als kans om te verbeteren In 2018 heeft de vertrouwenspersoon Klachten 21 keer bemiddeld, in 2017 was dit 47. De vertrouwenspersoon Klachten is op een aantal locaties bewust vaker aanwezig

Steeds meer cliënten, familie en medewerkers denken mee en doen mee. We beslissen samen wat we willen, dat is bij ons samenzeggenschap.

geweest. Zo kon hij klachten en onvrede op een laagdrempelige manier opvangen. Twee situaties zijn niet naar tevredenheid van de klager opgelost. Dit leidde tot het vertrek van twee cliënten. Eén klacht is doorgestuurd naar de Geschillencommissie Zorg. www.onstweedethuis.nl/klachten

De driehoek cliënt-familie-begeleider De training De driehoek is beter afgestemd op de

Locatieraden en oudercommissies op de locaties

behoeften van het team en er zijn trainingen op maat voor

Alle woonvoorzieningen hebben een locatieraad en/of

onder andere locatiemanagers en gedragsdeskundigen.

familiecommissie. Hierin zijn ruim 80 familieleden actief. De

Medewerkers vinden dat de communicatie met familie

volgende stap is een locatieraad of familiecommissie bij alle

steeds beter gaat. Gesprekken met familie over vroeger

locaties voor werken en dagbesteding. We zijn daarin goed

geven een completer beeld van de cliënt en een betere

op weg.

band met de ouders. Ouders ervaren soms knelpunten bij de overdracht als hun kind buiten Ons Tweede Thuis logeert

Centrale Cliëntenraad

of elders dagbesteding heeft. Er is dan geen gezamenlijk

De Centrale Cliëntenraad heeft een vaste voorzitter

cliëntplan waardoor de werkwijze op de verschillende

gekregen. Er is een nieuw huishoudelijk reglement en een

plekken mogelijk niet hetzelfde is.

rooster van aftreden ingevoerd. Een aantal leden zat al

In een aantal complexe situaties ontdekten wij dat het begrip

lang in de raad en heeft afscheid genomen. De Centrale

wilsonbekwaam niet duidelijk is voor begeleiders, cliënten

Cliëntenraad heeft de bestuurder geadviseerd over het

en familie. We willen dit begrip bespreken en verduidelijken.

thema bedrijfshulpverlening.

Tweede Thuis 20| Ons KWALITEIT


ACTIES EN VERBETERPUNTEN 2019 & 2020 Organisatie Cliëntenraad • Een cliëntenraad voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel opzetten.

Teams Werken in de driehoek • Onderzoeken welke knelpunten er zijn bij de overdracht met andere zorgorganisaties, bijvoorbeeld als een kind elders logeert, en wat mogelijke oplossingen zijn. • Begrip ‘wilsonbekwaamheid’ verduidelijken.

Wonen en dagbesteding • Wonen en dagbesteding schrijven, als dit meerwaarde heeft, samen het cliëntplan. • Afstemming tussen begeleiders van wonen en dagbesteding op verschillende locaties blijven verbeteren; face-timen of beeldbellen kan daarbij helpen. Locatiemanagers en behandelaren hebben een verbindende rol. Fotografie speerpunt samenzeggenschap: dag-wooncentrum Macabiadelaan, Amstelveen

Samen met de coach hebben de leden van de Centrale Cliëntenraad een geslaagde dag van de medezeggenschap georganiseerd. De groep cliënten met niet-aangeboren hersenletsel heeft behoefte aan een eigen cliëntenraad; daar gaan we invulling aan geven.

Centrale Familieraad Ruim achttien locaties hebben een vertegenwoordiger in de Centrale Familieraad, de Cefara. De Cefaraleden deden mee met het opstellen van de locatiejaarplannen. De relatie met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad

SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT Als begeleider mag je ook best zeggen dat iets moeilijk is. Ouders en begeleiders kunnen dat herkennen bij elkaar. | Jolanda | Jonge medewerkers missen soms vaardigheden om met mondige ouders om te gaan. | Uit de interne visitatie | Ik ben blij dat er elke dag naar mij geluisterd wordt, ik ben niet altijd makkelijk. | Uit Ben ik Tevreden | Ik doe veel leuke dingen in mijn vrije tijd: De Wissel, bowlen en eetcafé. | Uit Ben ik Tevreden | Ik stap vaker naar de begeleiding als ik vind dat iets anders moet. | Uit Ben ik Tevreden | Cliënten kunnen ook iets betekenen voor Ons Tweede Thuis. | Uit de Centrale Cliëntenraad

is verder verstevigd. www.onstweedethuis.nl/medezeggenschap

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|21


&

Speerpunt

ONTWIKKELKRACHT

TER INSPIRATIE Bianca heeft een hele wooncarrière bij Ons Tweede Thuis. “Het ging totaal niet goed met me. Dat ik naar Sluis-Zicht en De Dijk moest, was natuurlijk niet voor niets. Ik moest echt leren omgaan met mijn emoties, met mijn boosheid. Dat was niet zo makkelijk, maar samen met de begeleiding is het gelukt. Toen het beter met me ging, kon ik zelfstandiger wonen bij De Cirkel. Eerst verviel mijn BOPZ-maatregel (vrijheidsbeperking). Pffft, wat een opluchting. Mensen kunnen mij nu niet meer zomaar meer vastpakken en tegenhouden. Met de begeleiding heb ik nu afgesproken hoe vaak in de week zij langskomen. | ” Magazine JIJ&IK april 2019

Iedereen kan zich ontwikkelen. Die ontwikkelkracht boren we aan en stimuleren we. We kijken samen wat iemand kan en wil leren en geven ruimte om te leren.

Vrijheid beperken of vrijheid vergroten? Iedereen wil zelf keuzes maken, maar dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Cliënten, familie en begeleiders kijken samen wat de behoeftes zijn. Begeleiders maken afspraken en zorgen voor een veilige omgeving. Dat kan soms lastig zijn. De een kan last hebben van afspraken die er zijn voor een ander. Daar willen we oplossingen voor vinden en dat vraagt nauw overleg tussen cliënten, familie en begeleiders. Samen zoeken we de beste oplossing voor zoveel mogelijk vrijheid voor iedereen.

Tweede Thuis 22| Ons KWALITEIT

Fotografie speerpunt ontwikkelkracht: Textielgroep Middelpolder, Amstelveen


Begeleiders kijken waar cliënten meer zelf kunnen kiezen en meer vrijheid en ruimte kunnen krijgen om zich te ontwikkelen. Dat vraagt soms wel wat van medewerkers, cliënten en familie. We moeten lef hebben om oude patronen los te laten, om aanvaardbare risico’s te nemen en probeerruimte te creeëren. Soms is het nodig om iemands vrijheid te beperken omdat het echt niet anders kan. Vanwege gevaar voor de cliënt zelf of voor de omgeving van de cliënt. We onderzoeken eerst goed waar gedrag uit voortkomt en of er andere oplossingen zijn. Wanneer er toch beperkingen in vrijheid nodig zijn, bespreken we dat met de betrokkenen. Vervolgens nemen we het op in het cliëntplan. Als de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich hiertegen verzet, moet Ons Tweede Thuis dit goed vastleggen en melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT Sommige begeleiders durven ons geen vrijheid te geven. Dit moeten zij toch proberen en als het fout gaat, dan moeten we nog een kans krijgen. Van je fouten leer je ook! | Uit de interne visitatie

Training Flink! Er is veel vraag naar de training Flink! (zelfbewustzijn en weerbaarheid). In 2018 hebben 37 deelnemers de training afgerond en 24 mensen zijn ermee gestart. In 2019 start een vervolgtraining met verdieping. De training is nu inhoudelijk ook aangepast aan de leefwereld van pubers. In 2019 passen we het materiaal aan. In 2019 starten we samen met de Vrije Universiteit wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Flink!. Ervaringsdeskundigen Flink! doen mee als co-trainers. Het Flink!-pakket is verkocht aan verschillende organisaties in het land. Daarbij horen train-de-trainer-dagen. Daar zijn wij trots op! www.trainingflink.nl

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|23


“Ik heb ppd-nos en adhd. Dat kun je een beperking noemen, maar ik zie het als een gouden combinatie. Duizend ideeën en hyperfocus, wat wil je nou nog meer? Ik zie mezelf niet als iemand met een beperking. Wel als iemand die ondersteuning nodig heeft. Ik heb een opleiding gevolgd tot ervaringsdeskundige. Ervaring in leven met ondersteuning, want die heb ik de afgelopen jaren in alle soorten en maten gehad. Als ervaringsdeskundige praat ik met allerlei mensen. Mensen van de gemeente bijvoorbeeld. Ik vertel hen over mijn leven. Daardoor begrijpen zij beter hoe ze mensen zoals ik kunnen ondersteunen.” Gavin, Magazine JIJ&IK maart 2018

Ervaringsdeskundigen In 2018 werden de vijftien ervaringsdeskundigen meer zichtbaar binnen en buiten Ons Tweede Thuis. Zij leverden een mooie bijdrage aan het festival van Ons Tweede Thuis. Bij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en op inspiratiedagen delen zij hun ervaringen. Eind 2018 ging hun eigen website de lucht in. Begin 2019 kregen de ervaringsdeskundigen een eigen plek op werk- en dagcentrum Spoorzicht. Zij gaan in 2019 nog meer vertellen over het werk en de werkwijze van de ervaringsdeskundigen, want nog niet iedereen weet wat zij kunnen betekenen. www.onstweedethuis.nl/ervaring

ACADEMIE: op weg naar meer zelfstandigheid De ACADEMIE heeft workshops, trainingen en leertrajecten voor meer zelfstandigheid voor cliënten. In 2018 slaagden de eersten voor computervaardigheden, EHBO, gezond voedingspatroon en zelfzorg. Mensen leren op verschillende manieren. Niet alleen door te luisteren en te lezen, maar vooral door zelf na te denken wat je al kunt en wat je wil, door zelf te ervaren, door er met elkaar over te praten en samen te werken, enz. De ACADEMIE heeft het trainingsmateriaal aangepast aan deze verschillende manieren van leren. De aanmeldprocedure is aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leervraag van de cliënt. academie.onstweedethuis.nl

Pas geleden heb ik meegedaan aan de cursus ervaringsdeskundige, ik ben er blij mee. | Uit Ben ik Tevreden ABCDate voor vriendschap en relaties Veel cliënten geven aan meer en andere relaties buiten hun familie, medebewoners en begeleiders te willen. Sinds 2018 werken we daarom samen met ABCDate. Bij ABCDate gaat het om maatjes, vriendschappen en relaties. Via ABCDate kunnen mensen met een verstandelijke beperking in een veilige omgeving in contact komen met anderen. Cliënten en begeleiders kunnen een training en/ of begeleiding krijgen. Omdat inschrijfgeld een drempel bleek te zijn is sinds begin 2019 deelname weer gratis. In 2019 gaan we informatie op de locaties geven. Een aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel wil ook graag ABCDate gebruiken. www.onstweedethuis.nl/volwassenen/abcdate

24| KWALITEIT

Ons Tweede Thuis


ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019 & 2020 Teams • Vrijheidsvergroting bewust en verantwoord toepassen en onderdeel maken van de cliëntplan-cyclus. De vraag blijven stellen: doen we dit omdat het hoort of omdat het helpt?

Organisatie Vrijheidsvergroting • Medewerkers bijscholen op vrijheidsvergroting en de nieuwe Wet zorg en dwang.

RESULTAAT IN 2018 VAN VERBETERPUNTEN UIT 2017

Vrijheidsvergroting • Cliënten meer loslaten waar dat kan. Cliënten kunnen meer zelf keuzes maken. Begeleiders zoeken naar wat passend is en houden rekening met draagkracht om overvraging te voorkomen. Teams blijven kritisch en stellen zich de vraag ’Waarom doen we de dingen zoals we doen?’ • Zo mogelijk meer doelen stellen om

vrijheid te vergroten. Cliënten krijgen meer ruimte om (verantwoord)

ACADEMIE • Onderzoeken welke technologische middelen kunnen helpen bij het leerproces van de cliënt, denk aan een magische pen of een softwareprogramma dat teksten voorleest.

Ervaringsdeskundigen • Meer bekendheid geven aan de werkwijze en werkzaamheden van de ervaringsdeskundigen.

ABCDate • Cliënten en begeleiders op locaties informeren over ABCDate • Onderzoeken of andere doelgroepen ABCDate willen en kunnen gebruiken.

te leren van de eigen fouten.

ACADEMIE • Nieuwe mogelijkheden voor

workshops voor cliënten, rol vrijwilligers, samenwerking Afslag Werk onderzoeken.

Door de ACADEMIE kan ik weer nadenken over mijn toekomst. | Deelnemer training ACADEMIE | Ik wil heel graag een relatie, een vriendin om leuke dingen mee te doen. Niet alleen een vriendin, maar verkering. | Uit Ben ik Tevreden

Er is geen vrijwilliger gevonden voor de coördinatie van de workshops. Drie jobcoaches van Afslag Werk zijn opgeleid voor trainingen in oriëntatie op werk en werknemersvaardigheden.

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|25


&

Speerpunt

INNOVATIE TER INSPIRATIE Voor Sarah en haar ouders is er een wereld opengegaan: “Sarah heeft het Rett-Syndroom en kan niet praten. Onderzoekers ontdekten dat kinderen met het Rett-Syndroom veel meer kunnen dan we dachten. Dat merken wij ook, nu Sarah een spraakcomputer met oogbesturing heeft. Ze kan opeens zelf iets vertellen! Ze kan nu aangeven waarom zij blij of boos is. Ze begrijpt veel meer dan wij dachten. Laatst trok zij hard aan mijn haar. Ik zei dat het pijn deed. Even later had zij op spraakcomputer ‘het spijt me’ gezegd. Een heel bijzonder moment.” | Ingrid, moeder van Sarah, Magazine JIJ&IK september 2018

Fotografie speerpunt Innovatie: Sarah, kinderdienstencentrum Nifterlake, Amstelveen

Wetenschappelijk onderzoek Ook wetenschappelijk onderzoek leidt tot innovatie. Dat

Innovatie gaat altijd om betere zorg. We kijken naar de behoeftes van cliënten en medewerkers: welke vernieuwing helpt hen echt?

onderzoek gaat bij Ons Tweede Thuis over sociale relaties en ICT, want vrienden en familie zijn belangrijk voor een goed leven. Hoe kunnen technische vernieuwingen helpen bij sociale relaties? Onderzoekers, begeleiders en ervaringsdeskundigen van Ons Tweede Thuis

Nieuwe hulpmiddelen

werken samen met de Vrije Universiteit en Universiteit

We gebruiken al veel nieuwe hulpmiddelen, bijvoorbeeld:

Leiden, Bartiméus, academische werkplaats Ben Sajet

• Spraakcomputer via oogbesturing.

en andere zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

• Hulpmiddelen zoals een steunkouspistool.

Ervaringsdeskundigen hebben een opleiding als

• Automatisering in huis: vanuit je rolstoel zelf een deur

co-onderzoeker gevolgd en doen volop mee in het

openen.

onderzoek. De directe samenwerking met het onderwijs

• Tilsystemen.

is nieuw. Nieuwe inzichten krijgen zo heel snel een plek

• Robot Tessa: zij herinnert je aan afspraken en geeft ideeën

in de leerstof.

voor activiteiten, met tekst en muziek. • Eten-In-Kaart: sommige cliënten weigeren te eten. Het lijkt dat zij niet willen eten maar het is vaak omdat zij niet kúnnen eten. We kijken met Eten-in-kaart hoe iemand prikkels verwerkt en wat al goed gaat. Vandaaruit bouwen we het eten op. www.onstweedethuis.nl/goed-leven/innovatie Tweede Thuis 26| Ons KWALITEIT

SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT Het is heel prettig samenwerken. We worden niet in een hokje geduwd omdat we een beperking hebben. We worden er goed bij betrokken. Het geeft mij veel zelfvertrouwen. | Co-onderzoeker Yvonne


ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019 & 2020 Teams Ons Tweede Thuis doet aan verschillende onderzoeken mee:

Nieuwe hulpmiddelen

• Serious game JIJ&IK: leert je na te denken over

• Vaker technologie gebruiken als dit meerwaarde heeft.

• Nieuwe technologie zinvol uitproberen.

je eigen gevoelens en gedachten en die van een ander. • Vragenlijst Aansluiten&stimuleren: helpt

Organisatie • Digitale vaardigheden van medewerkers ondersteunen en verbeteren.

familie en begeleiders om spanning te

• Teams informeren over de mogelijkheden van innovatie.

signaleren.

• Meer verbinding leggen tussen wetenschappelijk onderzoek

• Hi Sense app: helpt familie en begeleiders om

en teams: deelname en kennis over resultaten.

zich beter in te leven in de ander. • EMB pijn app: ‘slimme sok’ met sensoren geeft aan of er spanning is. • Digitale toolkit: overzicht voor ouders van alle digitale hulpmiddelen. • Score-onderzoek ‘wat helpt mij’: kijkt welke begeleiding echt helpt bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. www.onstweedethuis.nl/wetenschappelijk-onderzoek

Zinvol uitproberen

TER INSPIRATIE Andy kan niet praten of iets aanwijzen. Hoe weet je dan dat hij pijn heeft? Nu is het altijd subjectief: wat zie je als begeleider of familie? Een objectief hulpmiddel zou heel erg helpen. Bijvoorbeeld een EMB pijn app die aangeeft dat de spanning oploopt. We onderzoeken of de ‘slimme sok’ met sensoren geschikt is. Moeder Yvonne: “Het gaat om je kind. Als hij pijn heeft en als er apparatuur uitgevonden wordt, dan wil je dit toch meteen inzetten.” | Magazine JIJ&IK september 2018

Het is heel prettig om iets uit te kunnen proberen voor je het aanschaft. Vilans heeft daar een handige methode voor: Zinvol uitproberen. Deze methode geeft handvatten om uit te zoeken of iets geschikt is. Ons Tweede Thuis werkt binnen het platform Innovatie volop met de methode Zinvol Uitproberen. Binnenkort hebben we ook een Akka-plateau beschikbaar om uit te proberen. Met een Akkaplateau kunnen cliënten met ernstige beperkingen zelfstandig door een ruimte rijden. www.onstweedethuis.nl/goed-leven/innovatie/ zinvol-uitproberen Automatische potopener

Robot Tessa

Illustraties speerpunt Innovatie: JIJ & IK Magazine, innovatie, september 2018 Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|27


Tweede Thuis 24| Ons KWALITEIT


&

Speerpunt

MAATWERK

TER INSPIRATIE Maatwerk en creativiteit horen bij elkaar. Het is vooral een kwestie van ruimte en aandacht. Van ‘hoe doen we het hier’ naar ‘wat is de behoefte van de bewoner’. De begeleiders van Beethovenlaan passen bijvoorbeeld de porties een beetje aan zodat iedereen twee keer op kan scheppen en niemand meer eet dan goed voor hem is. Het zit ‘m in de individuele aandacht. Dat zie je ook terug in alle activiteiten in de vrije tijd. De een houdt van judo en de ander van zwemmen. Al die verschillende activiteiten zijn mogelijk doordat ouders en vrijwilligers meegaan en voor vervoer zorgen. “Maatwerk is ook loslaten. Hoe geef je iemand de ruimte om iets te proberen? Een bewoner vond het niet nodig haar kamer bij te houden. Wij lieten dat gaan. Na een tijdje merkte ze zelf dat een vieze kamer toch niet prettig was.” | Miranda, Magazine JIJ&IK december 2018

Mensen, daar draait het om bij Ons Tweede Thuis. Mensen met een beperking, hun directe omgeving, medewerkers en vrijwilligers. Mensen hebben allemaal zo hun eigen mogelijkheden en behoeftes. Ondersteuning is daarom altijd maatwerk.

Cliëntplan op maat en MijnECD Begeleiders werken steeds meer in de cliëntplan-cyclus. Iedere client heeft een clientplan met afspraken en doelen. De cliënt, familie en begeleider werken aan de acties. Jaarlijks evalueren zij het plan en stellen zij het weer bij. Het clientplan staat in het ECD. Begeleiders schrijven in het ECD over bijzonderheden in de begeleiding (de rapportage). Er komt maatwerk in ECD’s, bijvoorbeeld een compacter ECD voor de speciale buitenschoolse

Persoonsgerichte zorg is de basis van maatwerk

opvang en vakantieopvang.

Begeleiders stemmen de begeleiding af op wat iemand nodig heeft. Bijvoorbeeld met zorgkaarten. Daar staat hoe je een cliënt

Via MijnECD kunnen cliënten de rapportages en het

verzorgt. Heel eenvoudig ook: doe je eerst de sokken aan of eerst

cliëntplan lezen. Zij kunnen hun familie toestemming

een hemd? Als alle begeleiders dat op dezelfde manier doen,

geven om MijnECD te gebruiken. Er zijn workshops over

geeft dat veel rust voor bewoners. De momenten dat je iemand

MijnECD voor cliënten en familie. Het besef dat cliënten

verzorgt, worden dan momenten vol persoonlijke aandacht.

meelezen zorgt voor duidelijkere rapportages. Een training helpt medewerkers daar ook bij.

SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT Maatwerk moet voor elk individu gelden, dat is moeilijk in een groepssetting. | Uit interne visitatie | Ik zeg het niet altijd als ik ergens stress van heb, maar de begeleiding merkt het meestal aan mij. Daar ben ik blij mee. Ze helpen mij altijd. | Uit Ben ik Tevreden

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|29


We voelen ons met MijnECD wel wat kwetsbaar. Stel dat familie begeleiders direct ergens op aan gaat spreken. | Ellen | Er waren privédingen die ik toch liever voor mezelf wil houden, mijn ouders begrepen het en hebben nu geen toegang meer. | Arjan

RESULTAAT IN 2018 VAN VERBETERPUNTEN UIT 2017

Cliëntplan en MijnECD • Doelen en acties in ECD concreet

formuleren. Dit was onderdeel van trainingen maar het blijft voor veel begeleiders een lastig punt. • Verantwoording makkelijker zichtbaar

maken. Er is een controlemiddel om na te gaan of een cliëntplan ondertekend is, met datum, enz. • Ouders en cliënten nog meer betrekken

bij opstellen cliëntplan met hulp van de methode Ben ik Tevreden (BIT). BIT is bekend, maar nog niet alle medewerkers gebruiken het. Medewerkers kunnen het meer gaan zien als informatiebron voor een steeds beter passend cliëntplan.

Dossier op orde

• Pedagogische anamnese koppelen aan

In 2018 hebben we twee keer een steekproef ‘dossier op orde’

behandeldossier.

gedaan aan de hand van wettelijke eisen. Nog niet alle evaluaties

De padagogische anamnese is nu gekoppeld.

van cliëntplannen waren beschikbaar. Het blijkt wel dat

• Toegang voor ouders en cliënten tot

medewerkers beter hun weg vinden in het ECD. De trainingen

MijnECD.

ECD en de key-users (de experts op de locaties) hebben een

Alle locaties hebben voorlichting gekregen

positief effect. We gaan in 2019 duidelijk omschrijven wie welke

over MijnECD. Nu is aandacht nodig voor de

taak heeft bij ‘dossier op orde’.

gesprekken van begeleider, cliënt en familie en voor de zorgen van medewerkers, cliënten en familie rond MijnECD.

30

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT


ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019 & 2020 Teams Cliëntplan en MijnECD • Succeservaringen en creatieve ideeën voor BIT-gesprekken delen om elkaar te inspireren. • In elk cliëntplan wensen en verlangens vanuit het BIT-gesprek opnemen en als doel uitwerken. • Kort, duidelijk en professioneel rapporteren en evalueren. • Bij nieuwe cliënten sneller starten met werken in de cliëntplan-cyclus. • Cliënten, familie en begeleiders nemen deel aan MijnECD-workshops. • Meer ruimte en aandacht voor maatwerk door buiten gebaande paden te werken, daarbij de ideeën van programma Goed leven gebruiken. www.onstweedethuis.nl/goed-leven of op intranet

Organisatie Cliëntplan en MijnECD • MijnECD verbeteren met afbeeldingen en gesproken tekst zodat het makkelijker te begrijpen is voor de cliënt.

Fotografie speerpunt maatwerk: Bakkerij GewoonDOEN!, De Oude Veiling, Aalsmeer

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|31


&

Speerpunt

ONDERDEEL VAN DE SAMENLEVING

SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT Ik ben overal welkom, kan overal naar binnen, de muziek is niet te hard… Hier kan ik gewoon zijn wie ik ben, niets meer en niets minder. | Bezoeker festival

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen eenvoudig. De missie van Ons Tweede Thuis is dat iedereen die we ondersteunen, echt kan meedoen. We willen dat de werelden van mensen met en zonder beperking geen aparte werelden meer zijn maar dat het één wereld wordt. Een wereld waarin je talent centraal staat en niet je beperking.

Festival JIJ&IK: iedereen kan meedoen Een hoogtepunt in 2018 was het festival van Ons Tweede Thuis op 8, 9 en 10 juni ter ere van ons 50-jarig bestaan in het Amsterdamse Bos. Eindelijk een inclusief festival! Drie dagen lang kon iedereen meedoen op zijn eigen manier. Cliënten, familieleden, vrijwilligers en medewerkers met hun gezin genoten met en door elkaar van de activiteiten op het festival. Het werd een ware belevenis waar

werkten keihard op het festival. Cliënten hielpen mee met op – en

iedereen die er was, nog over praat. Een fijne herinnering

afbouwen, maakten theater, presenteerden kunst en hielpen bij

en een mooi teken van wie we zijn en wat we doen. We

de catering. En al het eten is in eigen beheer samen met cliënten

zijn ook trots op onze eigen regie bij de organisatie.

gemaakt voor 6000 bezoekers. Mede dankzij de inzet van deze

250 vrijwilligers onder wie ook heel veel medewerkers

mensen voelde iedere bezoeker: ‘je hoort erbij’.

Tweede Thuis 32| Ons KWALITEIT


Zoeken naar een baan en helpen op de werkplek Afslag Werk is er voor alle mensen met een beperking die op zoek zijn naar een onbetaalde óf betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. Het woord ‘Afslag’ betekent een nieuwe richting. De cliënt gaat samen met Afslag Werk van Ons Tweede Thuis voor een verandering van zijn koers. Of deze nou groot of klein is. En niet alleen de cliënt neemt die ‘afslag’, maar ook ouders/ verzorgers, begeleiders en de werkgever. Die werkgever biedt misschien voor het eerst een plek binnen zijn bedrijf aan iemand met een arbeidshandicap. Meedoen in de samenleving, daar draait het om bij Afslag Werk. In 2018 is Afslag Werk onderdeel geworden van de wijkteams. Dit is een logische stap omdat de wijkteams al veel vragen krijgen om mensen naar een (betaalde of onbetaalde) werkplek te helpen. Het lukt steeds beter om mensen een betaalde baan te bieden (garantiebaan) binnen Ons Tweede Thuis zelf. We werken samen met ondernemers, overheid en organisaties als AM Match, Roads en Vluchtelingenwerk.

Jobcoach Tom betekent veel voor mij omdat ik zo altijd iemand heb om op terug te vallen bij problemen. | Erik | Ik werk bij Ons Tweede Thuis. Je bent toch blij als je weer de gewone maatschappij in kan, tenminste ik wel. | Joke | Ik wil een gewone baan. Daarvoor moet ik nog veel meer leren en ervaren, anders gaat het niet lukken. | Bart, deelnemer Verlengde leerweg

Verder leren met Verlengde leerweg

Nog meer gewone werkplekken in 2018 De Oude Veiling in Aalsmeer is in 2018 verbouwd en biedt plaats aan de bibliotheek, Cultuurpunt Aalsmeer, een restaurant én aan GewoonDOEN! van Ons Tweede Thuis. Er zijn twee leerwerkbedrijven in De Oude Veiling: De Bakkerij en Dienstverlening. De Oude Veiling staat voor meedoen, ontplooien, ontmoeten en inspireren. Ons Tweede Thuis doet graag mee. Een ander initiatief

Na het speciaal onderwijs waren er eigenlijk nauwelijks

is de JIJ&IK cadeauwinkel in Aalsmeer. De winkel

mogelijkheden voor een vervolgopleiding. Dat kan nu wel met

is ontstaan uit de enthousiaste samenwerking van

Verlengde leerweg. Jongeren krijgen les, kunnen stage lopen

Stichting DownTown Ophelia en Ons Tweede Thuis. Van

en proeven aan verschillende werkplekken. Verlengde leerweg

dinsdag tot en met zaterdag runnen mensen met een

hebben we samen met docenten van de praktijkschool en

beperking samen de winkel en doen zij ook klussen voor

voortgezet speciaal onderwijs opgezet. In februari 2019 is de

winkeliers in de buurt.

eerste groep van acht deelnemers gestart.

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|33


STIVAL E F JIJ&IK Vijftig

J a a r O n s Tw e e d e

Thuis

CliĂŤnt als vrijwilliger in de samenleving Het is mooi om te zien dat cliĂŤnten steeds vaker als vrijwilliger meedoen in samenleving. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in een verpleeghuis.

Samenwerken aan duurzaamheid Een goed leven voor nu en in de toekomst is ook een duurzaam leven. Hoe doen we dat? We onderzoeken hoe het zit met energie, mobiliteit, voeding, afval, enz. Hoe kunnen we dat samen verduurzamen en onderdeel maken van onze zorg- en dienstverlening? Sinds oktober 2018 doen we mee aan de Green Deal. Dat is een afspraak van zorgorganisaties en de rijksoverheid om knelpunten die een duurzame samenleving in de weg staan, aan te pakken. Met de milieu-thermometer en -barometer gaan we onze invloed op het milieu meten en we maken een plan om te verbeteren. Er zijn al veel duurzame initiatieven op de locaties zoals afvalscheiding en hergebruik van afvalhout. In 2018 lagen er op zeven locaties zonnepanelen; voor 2019 zijn er nog eens acht locaties ingepland.

Oog voor privacy Onze samenleving wordt steeds digitaler. Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens, met privacy, is dan heel belangrijk. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 was een goede aanleiding om extra aandacht te schenken aan privacy met een functionaris gegevensbescherming en Fotografie speerpunt onderdeel van de samenleving: JIJ & IK Festival, Amsterdamse bos

een campagne Oog voor privacy. Dit leidde onder andere tot meer bewustwording over datalekken. In 2019 kunnen medewerkers een online training volgen, de Diev-training, die de bewustwording rond AVG vergroot.

Ik zie om mij heen wel dat mensen slimmer worden. We gaan nu bijvoorbeeld met een elektrische bus naar het werk. En we proberen zoveel als mogelijk afval te scheiden. | Nicole

Tweede Thuis 34| Ons KWALITEIT


ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019 & 2020 Ik hou in Westerkim een oude mevrouw gezelschap en help haar met eten. Ik kan zo echt iets betekenen voor haar. | Anouk | Brentano wil mensen een kans en vertrouwen geven. Mensen met een beperking helpen in de keuken of doen spelletjes met onze bewoners. Jullie cliënten blij en onze cliënten blij. | Annemieke, coördinator vrijwilligers Brentano, ouderenzorg

Teams Duurzaamheid • Teams betrekken cliënten bij thema duurzaamheid.

Oog voor privacy • Medewerkers volgen Diev-training over AVG.

Organisatie Werkplek • 2% van het totaal aantal medewerkers van Ons Tweede Thuis bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. • Cliënten betrekken bij thema duurzaamheid, bijvoorbeeld via Centrale Cliëntenraad.

RESULTAAT IN 2018 VAN VERBETERPUNTEN UIT 2017

Werkplek • 1% van het totaal aantal

medewerkers van Ons Tweede Thuis bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 heeft Ons Tweede Thuis 26 garantiebanen gecreëerd: dit is 1,1 % van alle medewerkers.

Meedoen in de samenleving • Meer vrijwilligers en het netwerk van

de cliënt betrekken bij het organiseren van activiteiten om cliënten te laten deelnemen aan de samenleving. Er zijn meer activiteiten voor cliënten met hulp van vrijwilligers. Cliënten zoeken meer

Op de eerste dag valt er motregen. Om mij heen zie ik overal vrolijke roze-oranje regencapes. Daarboven veel vrolijke gezichten, waar het plezier vanaf straalt. Er wordt gegeten, gezongen en gedanst. | Maite | Het festival hebben we gemaakt met z’n allen. De 6000 bezoekers en de 250 mensen voor en achter de schermen. Zonder hen was het allemaal niet mogelijk geweest. | Mariska

activiteiten buiten de locatie, met hulp van bijvoorbeeld ABCDate of ACADEMIE.

Illustraties speerpunt onderdeel van de samenleving: JIJ & IK Festival, Amsterdamse Bos

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|35


&

Speerpunt

WERKPLEZIER

Leuke collega’s en kansen om je te ontwikkelen geven werkplezier. Dat is een basis voor een goede ondersteuning van mensen met een beperking. SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT Als ouder zie je dat medewerkers hun werk met plezier doen. | Uit de interne visitatie | Als de driehoek goed samenwerkt geeft dat veel energie. | Uit Team in gesprek

TER INSPIRATIE Elly werkt al langer in de gehandicaptenzorg. Sinds enige tijd bij Ons Tweede Thuis: “Je doet het hier samen. Dat ervaar ik heel sterk. We vullen elkaar aan. Gewoontevorming is best wel een risico in dit werk. ‘Ja we doen het nou eenmaal altijd op deze manier. Dat vindt hij of zij prettig.’ Maar dat betekent dus dat er zo goed als nooit iets verandert. Je moet blijven proberen, je moet blijven prikkelen. Dan is het fijn dat je als nieuwe medewerker de ruimte krijgt om dingen op je ‘eigen’ manier te mogen doen. Die ruimte krijg je hier. Wat me trouwens ook gelijk opviel, is dat ik allerlei soorten cursussen kan doen. Je krijgt hier kansen om je verder te ontwikkelen, ook als je al wat langer in het werk zit, zoals ik.” | www. werkenbijonstweedethuis.nl

Teamreflecties Teams denken voortdurend na over wat zij doen, hoe

Ons Tweede Thuis: de beste werkplek

zij dat doen en waarom. De teamreflectie is een van

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Ons Tweede Thuis merkt dit ook.

de manieren om dat steeds lerend te doen. In 2018

Hoe kunnen we onze medewerkers behouden en hoe vinden

hebben 59 teams verslag gedaan van een teamreflectie.

we nieuwe collega’s? Hoe kunnen we een prettige werkgever

Dit resultaat is vergelijkbaar met 2017. Om het teams

zijn? Dat doen we onder andere door veel aandacht te hebben

makkelijker te maken om de teamreflectie te doen is er

voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, voor

nu een instapmethode. Deze methode sluit beter aan bij

een leven lang leren. Door medewerkers serieus te nemen en

bestaande processen.

goed naar hen te luisteren, bijvoorbeeld via de teamreflecties.

www.onstweedethuis.nl/goed-leven/team-in-gesprek

�n 2018 kwam er een nieuwe functie, specifiek om nieuwe medewerkers te zoeken: een recruiter. Daarnaast hebben we

Leren en werken

een nieuwe website gemaakt, speciaal voor vacatures: www.

We investeren graag in de medewerker van de toekomst.

werkenbijonstweedethuis.nl. In 2019 gaan we veel meer online

De werving van leerlingen verloopt heel goed. In 2018 zijn

laten zien dat we een aantrekkelijke organisatie zijn om bij te

we met het Nova College verkorte opleidingen gestart:

werken.

mbo-verpleegkunde voor doorstromers (niveau 4) en mbo verpleegkunde voor zij-instromers (niveau 4).

Medewerkers en ouders ervaren dat de werkdruk hoog is door veel openstaande vacatures. | Uit de interne visitatie Tweede Thuis 36| Ons KWALITEIT


Fotografie speerpunt werkplezier: kinderdienstencentrum De Zevenster, Hoofddorp


Ik combineer nu werken en leren en ben veel meer gemotiveerd om de boeken in te duiken. De lesstof dringt veel beter door en ik herken van alles uit de praktijk. | Demelhza www.werkenbijonstweedethuis.nl In januari 2019 startte een tweede groep van onze eigen

Samenwerking in de teams

opleiding maatschappelijke zorg niveau 4. Dit is een

Uit de teamreflecties blijkt dat er binnen veel teams een open

opleiding-op-maat samen met De Hartekamp Groep. Deze

en veilige sfeer is waardoor medewerkers

opleiding sluit perfect aan bij de behoeftes van de student

aan te spreken. Medewerkers zijn trots op de gezamenlijke

en de praktijk.

verantwoordelijkheden die zij als team dragen. Zij maken

elkaar durven

gebruik van elkaars kwaliteiten. Ook vertellen teams dat zij

Een leven lang leren en kennis delen

vertrouwen hebben in de zelfredzaamheid van het team.

Sinds maart 2018 werken we samen met GoodHabitz.

Sturing van de locatiemanager wordt bij hen steeds minder

Medewerkers hebben hiermee onbeperkt en vrijblijvend

belangrijk; het verandert in coaching.

toegang tot ruim 100 online trainingen. Ook zijn we gestart met workshops over persoonlijke effectiviteit en duurzame

Nieuwe digitale werkplek

inzetbaarheid. Daarnaast zijn er veel zorginhoudelijke

We waren toe aan een nieuw intranet. Een intranet waar je

workshops en themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over het

kunt reageren op berichten, waar je antwoord vindt op veel

verschil tussen contact en communicatie, gezond slapen,

gestelde vragen en waar je kennis met elkaar kunt delen.

meer vrijheid voor cliënten of probleemgedrag van cliënten

Daarom is Ons Tweede Thuis in 2018 gestart met de bouw van

met een ernstige meervoudige beperking. Verder waren er

een nieuw intranet. Dat ging op 4 maart 2019 online. Het kan

kennisbijeenkomsten over slaaphygiëne, de methode De

nog niet alles wat we willen, maar er zijn allerlei mogelijkheden

Vijf Olifanten (contactbevordering), zelf keuzes maken en

tot verdere ontwikkeling. Het nieuwe intranet hangt samen

omgevingsfactoren (over de rol van geluid in de zorg). Ons

met een nieuwe digitale werkplek met veilige programma’s

Tweede Thuis neemt deel aan het landelijk Platform EMG

en besturingssystemen. Het eerste half jaar van 2019 zijn alle

(EMG: ernstig meervoudig gehandicapt).

medewerkers overgegaan naar de nieuwe digitale werkplek. Als alles rond is, is Ons Tweede Thuis klaar voor de digitale

JIJ & IK zijn deskundig

toekomst en kunnen we makkelijker digitaal samenwerken,

Er is veel behoefte aan kennis. Aan basiskennis en aan

leren en ontwikkelen.

verdieping: kennis over doelgroepen en methodieken. Daarom zijn we het project JIJ & IK Deskundig gestart.

Ondernemingsraad

Het gaat om voortdurende aandacht voor de persoonlijke

Ook de Ondernemingsraad (OR) heeft aandacht voor de

ontwikkeling van medewerkers. Als je de basiskennis in huis

arbeidsmarkt en voor de vraag ‘hoe zorg je goed voor

hebt, waarin wil je je dan ontwikkelen? JIJ & IK Deskundig

medewerkers en hoe zorg je dat mensen bij Ons Tweede Thuis

kijkt naar de inhoud van trainingen, naar wie de trainingen

blijven werken?’ De oplossing is er niet meteen maar het staat

geeft en naar de samenhang met kennisgroepen zoals

vaak op de agenda van de OR. De OR is zelfbewuster geworden:

kennisgroep EMB of werkgroep seksualiteit.

‘kunnen we dat wel?’ werd ‘hoe pakken we het op?’.

Tweede Thuis 38| Ons KWALITEIT


De bestuurder betrekt de OR steeds eerder bij processen, waardoor de OR beter mee kan denken en de belangen van medewerkers beter kan behartigen. De achterban, de medewerkers op de locaties, mogen nog wel meer hun stem laten horen. Dat blijft een aandachtspunt. www.onstweedethuis.nl/over-ons/ondernemingsraad

ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019 & 2020 Teams Teamreflectie • Alle teams doen aan teamreflectie en leggen het resultaat vast.

Leven lang leren en kennis delen • Tijd in het rooster inplannen voor werkbezoeken bij collega’s. • Goed gebruik maken van leren via intranet.

RESULTAAT IN 2018 VAN VERBETERPUNTEN UIT 2017

Leren en ontwikkelen • Theoretische kennis toepassen

in de praktijk. De trainingen van Ons Tweede Thuis zijn vooral gericht op teams. Dit zorgt voor een goede overdracht van theorie naar praktijk. Er zijn ook medewerkers die behoefte hebben aan individuele ontplooiing. In 2018 waren er daarom enkele trainingen met individuele inschrijving. Dit is positief ontvangen. De methode LACCS wordt met succes in de praktijk toegepast: medewerkers werken meer zintuiglijk en de dagbesteding is meer bewegingsgericht. • Organiseren van werkbezoeken en

collegiaal bij elkaar op visite gaan. Op intranet is een nieuwe rubriek ‘Neem een kijkje in een andere OTT-keuken’. Medewerkers kunnen op bezoek bij een andere locatie. We willen dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen én bij een overstap als eerste aan Ons Tweede Thuis denkt. Medewerkers kunnen nog meer bij elkaar op bezoek gaan: veel teams hebben dit op hun jaarplan voor 2019 staan. Medewerkers ontmoeten elkaar ook romdom vraagstukken en casuïstiek.

Nieuwe collega’s • Het inwerken van nieuwe medewerkers blijft een aandachtspunt.

Organisatie JIJ&IK zijn deskundig • Project ‘JIJ&IK zijn deskundig’ vormgeven. We zorgen voor opleidingen en stimuleren leren en ontwikkelen. Basis zijn de zorgvisie en de methodieken waarvoor we gekozen hebben.

Als je het samen goed redt, dan is de leidinggevende minder zichtbaar op de locatie, je zou het bijna vergeten. | Uit Team in gesprek werk- en dagcentrum Middelpolder, Amstelveen | Wij zijn betrokken en leren van elkaars deskundigheid. | Uit Team in gesprek, woonen dagcentrum Schoolweg, Ouderkerk aan de Amstel | Ik zat in de klankbordgroep voor het project Mijn digitale werkplek. Het leuke aan zo’n klankbordgroep is dat ik ook mensen van andere locaties en van het dienstencentrum leer kennen en dat ik meer te weten kom over de hele organisatie. Ook leuk om meer te leren over het hele ICT-gebeuren. Het geeft meer begrip voor ICT; wat komt daar veel bij kijken… | Mirjam, Nieuwsbrief JIJ&IK februari 2019 | Medewerkers zijn trots op alle kennis over doelgroepen in hun teams. Ondertussen hoeft niet iedereen alles te weten, we vullen elkaar aan. | Uit Team in gesprek

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|39


DAGBESTEDING

1848 CLIENTEN

BEHANDELING & BEGELEIDING & PV

ZORG & WONEN

1039

732

CLIENTEN

SOCIALE VOETAFDRUK 2562 CLIENTEN 2036 MEDEWERKERS

CLIENTEN

231 STAGIARS&LEERLINGEN ZIEKTEVERZUIM MEDEWERKERS

5,0% Branch 6,3 %

785 (CA) VRIJWILLIGERS

24%

23%

20%

18%

5400 (CA) VERWANTEN

15%

EN CIJF N E T FEI

VERLOOP MEDEWERKERS

12%

t/m 25 jaar

26 - 35

36 - 45

46 - 55

>55

LEEFTIJDSVERDELING MEDEWERKERS

GEMIDDELDE LEEFTIJD MEDEWERKERS

15%

42

man

JAAR

MEDEWERKERS

85%

BEN IK TEVREDEN

SOCIAAL NETWE

SOCIAAL NETW PROFESSIONA

vrouw

317 CLIENTEN

TEAMREFLECTIES

59

TRAINING MIJNECD

68

LOCATIES

TEAMS

NAZORG ECD

32

LOCATIES

BASIS TRAINING ECD

145

MEDEWERKERS

TRAINING GENTLE TEACHING

36

MEDEWERKERS

BHV TRAINING

658

MEDEWERKERS

2019 onstweedethuis.nl

TRAINING TRIPLE C

40

MEDEWERK


5% Jeugdzorg

15% Jeugdzorg

6% WMO/ Beschermd Wonen 2% Zorgverzekeringswet

28% WMO 5% Overig

1% PGB 3% Overigen

RESULTAAT

EIGEN VERMOGEN

INKOMSTEN 106.8 MLN

76.9 MLN

113.2 MLN

FACEBOOK

3034

79.2 MLN

VOLGERS 1.6 MLN 2017

2017

2018

2.3 MLN 2018

TWITTER

2017

1007

2018

VOLGERS

ERK

WERK ALS

KERS

52% WLZ

83% WLZ

FERS 2 018

G C

CLIËNTEN

FINANCIERING

SOLVABILITEIT

RENTABILITEIT

64,5%

2,4%

DUURZAME ZORG CERTIFICATIE IN DE ZORG

TRAINING AGRESSIE

TRAINING BIT

63

MEDEWERKERS

549

DRIEHOEKSTRAINING

101

MEDEWERKERS

IGJ

2 MELDINGEN

TRAINING VEILIG SLIKKEN

94

MEDEWERKERS

MEDEWERKERS TRAINING LEF

58

MEDEWERKERS

INSTAGRAM

574 VOLGERS

KLACHTEN

21

TRAINING MELDCODE

114

MEDEWERKERS


&

Samenvatting en overzicht

ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019/2020

Overzicht volgens thema’s Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Ons Tweede Thuis is lid van de branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De zorg betalen we uit gemeenschapsgeld en het is goed dat we daarover verantwoording afleggen. De VGN gebruikt zeven thema’s. Hieronder vind je onze acties en verbeterpunten ingedeeld volgens de thema’s van de VGN.

1.

De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt

We werken met een cliëntplan-cyclus en evalueren het cliëntplan minimaal één keer per jaar met cliënten en familie. Zo zorgen we voor kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt. Uit een steekproefcontrole blijkt dat nog niet alle evaluaties op orde zijn, dit blijft aandachtspunt. Cliëntplannen en het cliëntervaringsonderzoek Ben ik Tevreden helpen medewerkers om goed te luisteren, beter aan te sluiten bij wat de client wil en afspraken hierover op te nemen in het cliëntplan. Cliënten en familieleden (na toestemming cliënt) kunnen via MijnECD het cliëntplan inzien. Daardoor worden de lijnen in de driehoek cliënt-familie-begeleider korter en is er zo nodig eerder overleg. Sommige medewerkers zijn bezorgd over mogelijke reacties van familieleden en cliënten op de rapportages. Dat maakt dat zij beter letten op de kwaliteit van rapporteren. Als het cliëntplan vragen oproept, willen we graag een open gesprek met de betrokkenen: de training De Driehoek helpt daarbij.

Tweede Thuis 42| Ons KWALITEIT

ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019/2020 Kwaliteit zorgproces rond cliënt

TEAMS • Cliënten, familie en begeleiders nemen deel aan MijnECD-workshops. • Kort en duidelijk rapporteren in ECD, professioneel en begrijpelijk. • In elk cliëntplan wensen en verlangens uit BIT-gesprek opnemen en als doel uitwerken • Bij nieuwe cliënten sneller starten met werken in de cliëntplan-cyclus. • Meer ruimte en aandacht voor maatwerk door buiten gebaande paden te werken, daarbij de ideeën van programma Goed leven gebruiken.

ORGANISATIE • Extra aandacht voor thema wils(on)bekwaamheid. • MijnECD verbeteren met afbeeldingen en gesproken tekst zodat het makkelijker te begrijpen is voor de cliënt.


VGN | THEMA Ik run mijn eigen toko op Kaageiland en dat bevalt prima. | John

ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019/2020 Eigen regie TEAMS • Vrijheidsvergroting verantwoord toepassen en onderdeel maken van de cliëntplan-cyclus. De vraag blijven stellen: doen we dit omdat het hoort of omdat het helpt? • Meer bewegingsactiviteiten en meer verschillende soorten bewegingsactiviteiten (bijvoorbeeld linedance, bootcamp, …). • Medewerkers en cliënten gaan in gesprek over

2.

De ruimte die cliënten hebben op gebied van eigen regie

vitaliteit: waarom ga je bijvoorbeeld sporten, wat is je doel? Wat is vitaliteit nog meer dan voeding/beweging (bijvoorbeeld welbevinden, vrije tijdbesteding enz.).

Cliënten, familie en medewerkers kijken samen naar wat de behoeftes van de cliënt zijn, naar wat wél kan en welke risico’s er zijn. Zij maken met elkaar verantwoorde keuzes. Het gaat daarbij niet alleen om grote beslissingen, maar ook om dagelijkse dingen, zoals wat iemand wil eten en drinken, hoe laat iemand wil opstaan en naar bed gaan. Er

ORGANISATIE • Onderzoeken of andere doelgroepen ABCDate willen en kunnen gebruiken. • Cliënten en begeleiders op locaties informeren over ABCDate.

zijn allerlei mogelijkheden voor cliënten om zich te trainen in

• SamenFit op tien locaties invoeren.

zelf keuzes maken (zelfbepaling, zelf de regie nemen) en in

• Beleid seksualiteit leesbaar maken voor cliënten.

zeggenschapsvaardigheden. Bijvoorbeeld de training Flink! en

• Onderzoeken welke technologische middelen cliënten

Verlengde leerweg. Deelnemers zetten kleine stappen, zoals

kunnen helpen bij hun leerproces, denk aan een

je mening geven. Of grote stappen, zoals op jezelf wonen of

magische pen of een softwareprogramma dat teksten

ander werk zoeken. Afslag Werk kan bij dat laatste helpen.

voorleest.

Met Verlengde Leerweg kunnen jongeren na het voortgezet onderwijs verder leren en zich ontwikkelen.

• Medewerkers bijscholen op vrijheidsvergroting en Wet zorg en dwang. • Meer bekendheid geven aan de werkwijze en

Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol gekregen.

werkzaamheden van de ervaringsdeskundigen zodat

Bij het festival van Ons Tweede Thuis in juni 2018 gingen

hun deskundigheid meer gebruikt wordt.

zij in de praattent in gesprek met bezoekers. Zij doen mee

• 2% van het totaal aantal medewerkers van

aan introductie- en inspiratiebijeenkomsten voor (nieuwe)

Ons Tweede Thuis bestaat uit mensen met een

medewerkers. Een aantal ervaringsdeskundigen is als co-

afstand tot de arbeidsmarkt.

onderzoekers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|43


3.

De ervaringen van cliënten

Er zijn 317 BIT-gesprekken gevoerd en afgerond. 400 gesprekken zijn in de afrondende fase. In 2018 wilden we met elke cliënt een BITgesprek voeren. Dit is niet gelukt. Een aantal locaties is nog maar net gestart. 98 cliënten hebben aangegeven geen BIT-gesprek te willen: de begeleiders of de cliënt zelf vindt het te belastend of de cliënt/vertegenwoordiger wil het niet. Het resultaat van de ingevulde lijsten is ruim voldoende over alle aandachtsgebieden. Het valt op dat ‘wat beslis ik zelf’ (zelfbepaling) iets lager scoort dan de andere aandachtsgebieden in de observaties (ingevuld door begeleiders en familie als het gesprek met de cliënt niet mogelijk is). ‘Deelname aan de samenleving’ komt organisatiebreed lager uit. We gaan uitzoeken wat we hieraan kunnen doen voor cliënten die behoefte hebben aan meer eigen keuzes en meedoen in de maatschappij. Niet iedere cliënt heeft de behoefte om mee te doen in de buurt, blijkt uit de gesprekken en observaties. Duurzaamheid is ook voor Ons Tweede Thuis een belangrijk thema. We willen cliënten daar graag bij betrekken.

ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019/2020 Ervaringen cliënten TEAMS • Elke cliënt of vertegenwoordiger heeft in 2019 een BIT-gesprek gehad: BIT is onderdeel van werken in cliëntplan-cyclus. • Succeservaringen en creatieve ideeën voor BITgesprekken delen om elkaar te inspireren. • Cliënten betrekken bij thema duurzaamheid.

ORGANISATIE • Uitzoeken of de gebieden ‘wat beslis ik zelf’ (zelfbepaling) en ‘meedoen in de samenleving’ extra aandacht nodig hebben. • De resultaten van BIT 2018 omzetten in acties en verbeterpunten voor 2019 op locatie- en organisatieniveau.

Tweede Thuis 44| Ons KWALITEIT

We zijn collega’s. We werken samen aan de klussen en maken veel lol. We zijn een team. | Frank en Patrick


VGN | THEMA

4.

Samenspel in zorg en ondersteuning

Op veel plekken werken we met elkaar samen: in de driehoek cliënt-familie-begeleider, binnen teams, als wonen en dagbesteding, met vrijwilligers.

Ik hou ervan om buiten te werken. We maken de tuinen weer netjes. | Pascal

Als er iets mis gaat en als een cliënt het niet kan oplossen met de begeleider, kan hij naar de vertrouwenspersoon Klachten. In 2018 heeft de vertrouwenspersoon Klachten 21 keer bemiddeld, aanzienlijk minder dan in 2017 (47x). Oorzaak: hij is vaker aanwezig op locaties waardoor de lijnen korter zijn en veel snel kon worden opgelost.

ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019/2020 Samenspel in ondersteuning TEAMS • Werken aan bewustwording om vrijwilligers gastvrij te ontvangen op locaties. • Wonen en dagbesteding schrijven, als dit meerwaarde heeft, samen het cliëntplan. • Afstemming tussen wonen en dagbesteding op verschillende locaties blijven verbeteren; face-timen of beeldbellen kan daarbij helpen. Locatiemanagers en behandelaren hebben een verbindende rol.

ORGANISATIE • Dossiers van alle vrijwilligers verder digitaliseren. • Een cliëntenraad voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel opzetten. • Onderzoeken welke knelpunten er zijn bij de overdracht met andere zorgorganisaties (bijvoorbeeld als een kind elders logeert) en wat mogelijke oplossingen zijn. • Logeervragen onderzoeken en mogelijkheden van logeren in Haarlemmermeer vormgeven. Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|43


5.

Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning

Om het voorschrijven en aftekenen van medicatie veiliger te maken is nieuwe software gekozen. Verder is er nieuw preventief beleid gemaakt rondom verslikken, vallen en agressie. In 2019 actualiseren we het medicatiebeleid en het beleid en protocollen rond misbruik en mishandeling. Ook de scholingen rond deze thema’s zijn nieuw opgezet of worden geactualiseerd. We zijn er nog niet: het project Jij&Ik Deskundig kan overzicht geven op hoe medewerkers geschoold zijn en zorgen dat iedereen geschoold blijft. In 2018 zijn er twee incidenten gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, waarna een intern prismaonderzoek volgde. De onderzoeken naar beide incidenten zijn naar tevredenheid van de betrokkenen afgerond en

ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019/2020 Veiligheid TEAMS • Soms worden incidenten als ’gewoon’ beschouwd: proces van incidenten (teamvergadering, feedback geven/vragen, samenwerken, ondersteunen, evaluatie) is een bespreekpunt. • Medewerkers volgen de Diev-training rond AVG.

ORGANISATIE • Onderzoeken hoe we de Prisma-methode meer kunnen gebruiken bij incidenten. • Beter passende e-learnings verpleegtechnische vaardigheden zoeken. De huidige zijn meer gericht op een ziekenhuis. • Analyseren hoe het eigen beheer van medicatie in de praktijk gaat en verbeterpunten bespreken.

de verbeterpunten zijn opgepakt. We willen teams meer

• Met medewerkers en cliënten een plan maken voor

betrekken bij het onderzoek naar incidenten. Daarom is er nu

de interne ‘audit nieuwe stijl’ en hiermee starten.

een prismagroep met locatiemanagers, gedragsdeskundigen en persoonlijk begeleiders, die geschoold zijn in de Prismamethode. Via de visgraatanalyse (met onderdelen van de Prisma-methode) kunnen we incidenten samen met het team goed analyseren en bespreken. Via de campagne Oog voor privacy is de bewustwording rond privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vergroot. In 2019 kunnen alle medewerkers een online training volgen over privacy en AVG (Diev-training).

Tweede Thuis 46| Ons KWALITEIT

We zijn een hoveniersbedrijf binnen Ons Tweede Thuis. We doen veel verschillende tuinklussen. Ook is er veel ruimte in de vrije uren om te doen wat je leuk vindt. | begeleider André


VGN | THEMA

6.

Mijn droom is om een eigen skelter-pretpark te hebben. Ik heb al een politiewagen met boevenwagen gemaakt. | Edwin

Betrokken en vakbekwame medewerkers

We onderzoeken met wetenschappelijk onderzoek en met Zinvol Uitproberen van Vilans wat nieuwe technologie voor medewerker en cliënt kan betekenen. Onderzoekers, begeleiders en ervaringsdeskundigen werken hierin samen met onderwijs en andere zorgorganisaties. Medewerkers en vrijwilligers kunnen online trainingen volgen bij GoodHabitz. We bieden incompany-trainingen aan met eigen opgeleide trainers. Er zijn intercollegiale werkbezoeken om van elkaar te leren én om medewerkers blijvend te interesseren voor een baan bij Ons Tweede Thuis. Ook proberen we kennis van buiten naar binnen te halen, bijvoorbeeld door deelname aan het landelijk platform EMG (EMG is ernstig meervoudig gehandicapt). In de eerste helft van 2019 zijn we overgegaan op een nieuwe digitale werkplek met een nieuw intranet. Het nieuwe intranet kan helpen bij het beter delen van kennis en antwoord vinden op veel gestelde vragen. Zo ondersteunen we de medewerkers om betrokken en vakbekwaam te zijn en te blijven. In 2018 hebben 59 teams een teamreflectie gedaan die voldoet aan de eisen van het kwaliteitskader. Dit is een vergelijkbaar resultaat als in 2017. We willen natuurlijk graag dat alle teams van Ons Tweede Thuis met deze beweging van continu van elkaar leren, reflecteren en verbeteren meedoen. Daarom hebben we een methode teamreflectie ontwikkeld die beter aansluit bij de bestaande processen, de ’instapmethode’.

ACTIES & VERBETERPUNTEN 2019/2020 Medewerkers TEAMS • Alle teams doen aan teamreflectie en leggen het resultaat vast. • Nieuwe technologie zinvol uitproberen. • Vaker technologie gebruiken als dit meerwaarde heeft. • Aandacht voor inwerken nieuwe medewerkers. • Tijd inplannen voor werkbezoeken bij collega’s.

ORGANISATIE • Digitale vaardigheden medewerkers ondersteunen en verbeteren. • Teams informeren over mogelijkheden van innovatie. • Meer verbinding leggen tussen wetenschappelijk onderzoek en teams: deelname en kennis resulaten. • Project ‘JIJ&IK zijn deskundig’ vormgeven. We zorgen voor opleidingen en stimuleren leren en ontwikkelen.

Fotografie Acties & verbeterpunten: De Tuingroep, Hoofddorp

Basis zijn de zorgvisie en de gekozen methodieken. Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|47


&

Hoe nu verder

OPEN STAAN VOOR ONTWIKKELINGEN

Cliënten, familie, begeleiders, teams, we reflecteren allemaal. Een mooi proces van doen, denken, leren en ontwikkelen. Het managementteam reflecteert hier over 2018 en ook daar staat ontwikkeling centraal.

WE KUNNEN MISSCHIEN NIET ALLES

maar we kunnen wel heel veel leren Soms lukt het gewoon niet: een goed leven voor iemand. We zochten een oplossing voor de problemen veroorzaakt door zijn moeilijk verstaanbare gedrag. We kwamen er met onze manier van werken niet uit. We hebben het echt geprobeerd, maar uiteindelijk moesten we de zorg overdragen aan een andere organisatie. Daar ging het na een tijdje

KENNIS

is essentieel De ontwikkeling van Triple C staat niet op zichzelf. Het geeft ook de meerwaarde van methodieken aan. In 2019 gaan we daarom met een nieuw project aan de slag: JIJ & IK zijn deskundig. Scholing en praktijk willen we nog meer bij elkaar brengen. Welke basiskennis heeft iedere medewerker nodig? Welke specifieke kennis? Methodieken spelen hierin een belangrijke rol.

veel beter met hem. Toen gebeurde er iets interessants. In plaats van

Zorgvisie verder ontwikkelen

te berusten in het feit dat je nu eenmaal niet alles kunt, zijn we met

De training Triple C die we volgden heeft nog meer

de collega’s van onze voorziening gaan kijken bij die plek waar het wel

laten zien. Veel thema’s in de training vinden we bij

lukte:

Ons Tweede Thuis ook belangrijk, maar die zijn niet expliciet terug te vinden in onze huidige zorgvisie.

“Hoe hebben jullie dat gedaan… dat willen wij ook!”

Bijvoorbeeld hechting, communicatie en contact. Dat zijn thema’s die we al wel terugvinden in de

Menselijke behoeftes centraal

methodieken die we gebruiken. We willen deze

Het bleek te gaan om een nieuwe kijk op moeilijk verstaanbaar gedrag,

thema’s dit jaar dan ook een duidelijkere plek geven,

bekend onder de naam Triple C. Niet beperking en gedrag, maar

ook in de zorgvisie.

de menselijke behoefte staat centraal. De behoefte aan veiligheid, contact, gehechtheid en om gewoon jezelf te kunnen zijn. ‘Onze’

Verrijkend om van anderen te leren

cliënt kwam tot rust, smeergedrag verdween, het scheurpak was niet

Het mooie is dat uit een complexe situatie op een

meer nodig. Inderdaad: dat wilden wij ook. Samen met collega’s van

locatie de behoefte kwam om van anderen te leren.

IJweg en Sluis-Zicht en het managementteam volgden we een cursus

Dit ervaren we als enorm verrijkend en het komt

bij ASVZ en we gingen ermee aan de slag. De eerste resultaten zijn

uiteindelijk ten goede aan heel veel andere cliënten.

bemoedigend. Menselijke behoeftes... dat gaan we in de praktijk

Hoofd Behandeling Elize Middelhoven

brengen. Regiomanager Gert-Jan de Haas

Tweede Thuis 48| Ons KWALITEIT


JIJ&IK

DE ONDERNEMINGSRAAD

ook in ontwikkeling Onze ondernemingsraad (OR) is ook zichtbaar aan het leren en ontwikkelen. De OR is veel meer in de beginfase betrokken bij plannen en het managementteam is opener.

Vertrouwen is de basis. De mening van de OR is dus al in een beginstadium bekend en dit verbetert de samenwerking. Het zwaartepunt ligt daardoor veel minder bij de officiële adviesaanvragen en dat werkt heel prettig. Mooie concrete voorbeelden van deze werkwijze zijn het overnameproces van Heliomare en de selectie van de arbodienst. Door deze manier van samenwerken weet de OR al eerder wat er allemaal speelt rond een besluit. Dat zorgt voor meer begrip van de OR en de gesprekken worden hierdoor inhoudelijk waardevoller. Je voelt meer positieve energie in het totale proces van medezeggenschap. Manager services Petra Egbers

LEIDERSCHAP & GROEIEN

leren en stimuleren op diverse manieren De kracht van Ons Tweede Thuis is dat we ons één voelen en tegelijkertijd heel divers zijn. In elke driehoek, op elke groep, in elke locatie gebeurt iets unieks. Tegelijkertijd is het gebaseerd op dezelfde visie. De manier waarop we groeien en leren is op veel plekken verschillend. We ondersteunen op diverse manieren.

Ontdekken en onderzoeken We ontdekken wat werkt en maken dat groter: volg de stappen van Loopgroep SamenFit en je ziet het gebeuren. Lef is er nodig, net als kwetsbaarheid om fouten te bespreken. We vergroten kennis door te onderzoeken en met experts op te trekken. Wetenschappelijk onderzoek is een bron van inspiratie die we nog meer naar teams en driehoeken kunnen brengen.

DE ZORG ONTWIKKELEN

wat is nodig? Het is bijzonder fijn om met een organisatie als Ons Tweede Thuis mooie resultaten te bereiken. Het festival in het Amsterdams Bos was een feest van eenheid en samenzijn, van mensen die trots zijn om bij Ons Tweede Thuis te horen. Na die constatering gaan we natuurlijk weer verder want: welke stap is nodig om de zorg verder te ontwikkelen?

Samen leren geeft plezier en beste resultaat Hoe kunnen we leren en ontwikkelen verder vorm geven en stimuleren, zodat we kunnen groeien en excelleren in al die dingen die we belangrijk vinden in de zorg. We laten ons inspireren door collega-

Participatie Participatie van cliënten, familie en ketenpartners bij ontwikkelingen als de Academie en ervaringsdeskundigen versterkt die groepen. Met wat extra lef kunnen we deze vorm van ontwikkelen groter maken binnen Ons Tweede Thuis.

organisaties en door mensen met expertise op het gebied van leren en ontwikkelen. Want we willen blijven leren als medewerkers, cliënten en ouders samen. Ook onze Raad van Toezicht doet actief mee, zij zijn mijn kritische vriend en houden mij scherp. We merken dat gezamenlijk leren tot de beste

Uitwisseling stimuleren en versterken Die unieke eigenheid van teams heeft als risico dat je blijft steken in losse vraagstukken. Juist met professionele ontmoetingen en uitwisseling kunnen we de kwaliteit vergroten. Een geweldig mooie opdracht om dat te stimuleren!

verbeteringen in de zorg leidt. Het is leuk te merken Ons Tweede Thuis zichtbaar plezier beleeft aan dat leren en ontwikkelen. Dat geeft vertrouwen dat Ons Tweede Thuis aan het ontwikkelen is wat ook bij ons past. Bestuurder Roel de Bruijn

Regiomanager Annemarie Zuidweg Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|49


GEZOND LEVEN

BIT

ZELF KIEZEN

ECD

MIJN

KAN BETER? HO T A W EK ? AN D E HE GO

R? E ET B T

W A T G A AT

P L AAT

PRAAT


VEILIGHEID

INNOVATIE

Jij krijgt ondersteuning van Ons Tweede Thuis. In je cliëntplan staan afspraken over die ondersteuning. Jouw mening vinden we heel belangrijk. Daarom gaat je begeleider met hulp van de vragen van ‘Ben ik Tevreden’ met je in gesprek. De begeleiders praten ook met elkaar om de ondersteuning te verbeteren. Alle onderwerpen waar zij over praten, vind je in dit kwaliteitsrapport.

Veel onderwerpen uit dit kwaliteitsrapport vind je ook op deze praatplaat. Hoe gaat het op jouw locatie? Gebruik deze praatplaat om hierover te praten, samen met je begeleider of iemand anders. Je kunt zelf een onderwerp kiezen of gooi met een dobbelsteen en kijk op welk onderwerp je terecht komt.

Ik heb een klacht!

SAMEN ZEGGENSCHAP

DE ACADEMIE

& START

Meedoen


Kwaliteitsrapport

BRONVERMELDING

• Strategisch beleid 2017-2020 www.onstweedethuis.nl/over-ons/visie • Jaarverslag 2018 OR www.onstweedethuis.nl/over-ons/ondernemingsraad • Jaarverslag 2018 Centrale Cliëntenraad www.onstweedethuis.nl/medezeggenschap • Jaarverslag 2018 Centrale Familieraad www.onstweedethuis.nl/medezeggenschap • Jaarverslag 2018 Klachten www.onstweedethuis.nl/klachten • Jaarrekening Ons Tweede Thuis 2018 www.onstweedethuis.nl/over-ons/bestuur-en-toezicht • Resultaten Teamreflecties 2018 www.onstweedethuis.nl/goed-leven/team-in-gesprek • Jaarverslag 2018 Academie academie.onstweedethuis.nl/wat-is-de-academie/jaarverslagen • SamenFit samenfit.onstweedethuis.nl • Jaarverslag 2018 team ECD • Prisma-onderzoek locatie Marius Meijboom • Rapportages Prisma-onderzoek (twee incidenten) • Dossiercontrole 2018 • Rapportage resultaten BIT 2018 (Praktikon) • Rapportage externe audit: Certificatie in de Zorg


Fotografie Bronvermelding: Woon- en logeerhuis De Marius Meijboom, IJburg

Ons Tweede Thuis

KWALITEIT

|53


Kwaliteitsrapport

REGISTER 05

A3-methode

38

leren en ontwikkelen

24

ABCDate

20

locatieraden

24

ACADEMIE

16

logeren

36

arbeidsmarkt

29

maatwerk

34

AVG

20

medezeggenschap

10, 29

behoeftes

17

medicatie

15

Ben ik Tevreden

32

meedoen

20

clientenraad

09

methodieken

29

clientplan

29

MijnECD

10

cliĂŤntplan-cyclus

17

nieuwbouw

33

De Oude Veiling

39

Ondernemingsraad

38

digitale werkplek

29

persoonsgerichte zorg

30

dossier

36

plezier in werk

07, 20

driehoek

34

privacy

34

duurzaamheid

16

SamenFit

29

ECD

20

samenzeggenschap

24

ervaringsdeskundigen

16

seksualiteit

21

familieraad

04

speerpunt

20

familiecommissies

36

teamreflectie

32

Festival JIJ & IK

26

technologie

23

Flink!

17

veiligheid

33

garantiebaan

33

Verlengde leerweg

26

hulpmiddelen

16

vitaliteit

17

incidenten

22

vrijheid

26

innovatie

42-47

VGN-thema’s

38

intranet

17

vrijwilligers

38

kennis

32

werkplek

20

klachten

26

wetenschappelijk onderzoek

05

kwaliteitskader bouwstenen


Fotografie Register: Woonvoorziening Mozaiek, Amstelveen


Lef om te leven! Frans, Tuingroep Hoofddorp

JIJ&IK KWALITEITSRAPPORT Redactie Marianne Mak Jolanda Kooij Mariska van Woensel Hetty Siemeling Janwillem Witsen Elias Marjolein Klijn Vormgeving Vanessa Dekker Beeld Karen van de Graaf Vanessa Dekker Deborah Cuiper Drukker Noordhoek Offset BV Redactieadres Ons Tweede Thuis Vuurdoornstraat 11 1431 RM Aalsmeer 0297 353800 redactie@onstweedethuis.nl www.onstweedethuis.nl Overname van artikelen is met bronvermelding en toestemming van de redactie toegestaan.

Fotografie Laat je zien!, omslag: Tuingroep, Hoofddorp

Profile for redactieOTT

Kwaliteitsrapport Ons Tweede Thuis over 2018  

Ons Tweede Thuis ondersteunt mensen met een beperking. In het kwaliteitsrapport laten we zien hoe we dat doen aan de hand van de vragen: wat...

Kwaliteitsrapport Ons Tweede Thuis over 2018  

Ons Tweede Thuis ondersteunt mensen met een beperking. In het kwaliteitsrapport laten we zien hoe we dat doen aan de hand van de vragen: wat...