Page 1

ฉบับที่ 149 : วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 • http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

ยืนยัน23-25พ.ค. ชุมนุมใหญ26พ.ค.เผด็ ราชดํจาศึกเนิ น เบ็ดเสร็จ ราชดําเนินรายวัน – เลขาธิการ กปปส. เผยบรรยากาศหารือ กอ.รส. เลา ผบ.ทบ. แจงเหตุประกาศ อัยการศึก หวัน่ ปัญหาบานปลาย ระบุชู 4 ขอเสนอจุดยืนมวลมหาประชาชนใหทป่ี ระชุม “มีนายกฯ อํานาจเต็ม-ตัง้ รบ.ปราศจากนักการเมือง–ปฏิรปู ประเทศ-เชิญ นปช. รวมมือแกไขปัญหา” นัด แกนนํา-แนวรวมถกดวน กอนหารือ กอ.รส. อีกหน สับ “จาตุรนต” สับสนในตัวเองหลังโพสตเหน็บ “ประยุทธ” ย้าํ กําหนดการเดิม 23 – 25 พ.ค. ชุมนุมใหญ ปรับสถานทีป่ กั หลักราชดําเนิน สวน 26 พ.ค. ยังเปนวันประกาศชัยชนะทวงคืนอํานาจอธิปไตย อานตอหนา 4

ทหาร-ตร.ทลายคลังแสง

วันเดียวจับอาวุธแดงอือ้

กําหนดการเหมือนเดิม – นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขึน้ เวทีปราศรัยทีเ่ วทีถนน ราชดําเนินนอก โดยยืนยันกําหนดการนัดชุมนุมใหญแสดงพลังในวันที่ 23-25 พ.ค. นี้ ถนนราชดําเนิน จุดเดียว เพือ่ ใหเขากับประกาศ กอ.รส. สวนวันที่ 26 พ.ค. จะประกาศชัยชนะทีท่ อ งสนามหลวงเชนเดิม

รับเตรียมปวนกรุง

ผบ.ทบ. อ.เสรี ถกทางออกประเทศ วอนเห็นแกสว นรวม

ราชดําเนินรายวัน – ทหาร-ตํารวจสนธิกาํ ลังคน คลังอาวุธสงครามทีก่ ระทุม แบน พบปน ระเบิด เอ็ม 79 พรอมบัตร นปช. สวนทีล่ พบุรี รวบอดีต ทหารพรานมือรับจางประกอบระเบิดใชกอเหตุ พืน้ ทีช่ มุ นุมกรุงเทพฯ ดาน “เลิศ ไมเกา” แกนนํา แดงฮารดคอรสน้ิ ลาย ถูกจับพรอมสาวในรถคูช พี อานตอหนา 4

ศาลใหประกัน

มอบการบาน5ขอทุกฝาย หลังมอบตัวทีส่ วุ รรณภูมิ ราชดําเนินรายวัน – ผูแ ทน 7 ฝายตบเทารวมประชุม กอ.รส. นําเสนอแนวทางแกไขวิกฤตขัดแยง “ประยุทธ” วอนทุกฝายเห็นแกประเทศชาติ คูข ดั แยงปรับความเขาใจกัน กอนใหการบานกลับไป ทบทวน นัดประชุมใหม 22 พ.ค. หวังไดขอ สรุปโดยเร็ว “สุรชัย” เผย ผบ.ทบ. ไมไดบบี ให 2 กลุม ยุติ การชุมนุม แตหวังสรางบรรยากาศทีด่ ใี หบา นเมือง อานตอหนา 4

มวลมหาขาราชการ

นัด23พฤษภาฯ

สําแดงพลังปฏิรปู อานตอหนา 3

ราชดําเนินรายวัน – “อ.เสรี” แสดงตัว จนท. หลังกลับจากเมืองนอก ยันมอบตัวโดยบริสทุ ธิ์ กอนถูกสงยืน่ ฟองทันที ทายทีส่ ดุ ศาลอนุญาต ใหประกันตัวพรอมเงือ่ นไข ดาน “ธาริต” อางยัง ตองจับกุมแกนนําทีม่ หี มายจับตามหนาที่ แตรบั ไม สามารถไลลา ได เตรียมสงมอบหมายจับทัง้ หมด ให กอ.รส. หลังโดน ผบ.ทบ.วากใส อานตอหนา 3

ลางบางไปเลย – เจาหนาทีท่ หารกองทัพภาค ที่ 1 และตํารวจกองปราบปราม เขาคนหองพักที่ ต.สวนหลวง อ.กระทุม แบน จ.สมุทรสาคร พบ อาวุธสงครามจํานวนมาก และบัตรการด นปช. (ลาง) ชุดปฏิบตั กิ ารของกองทัพภาคที่ 3 ควบคุม ตัวนายบุญเลิศ เรืองทิม หรือ “เลิศ ไมเกา” แกนนํา นปช. กลุม นักรบพระองคดาํ จ.พิษณุโลก ในขอหายัว่ ยุ กอใหเกิดความไมสงบ และมี หมายจับคดีฆา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง


เวทีราชดําเนิน ยังเขมขน คึกคัก

ดํารงจุดมุงหมาย-ปฏิบัติการเรียกคืนอํานาจอธิปไตย

เก็บตกการเคลื่อนไหว

นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม มอบสิ่งของแกทหาร “ขอบคุณทหาร ใหกําลังใจทหาร เชื่อมั่นทหาร”

ประชาชนแหมอบดอกไมแกทหาร

ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุลและภรรยามาใหกําลังใจพี่นอง คปท.

หลวงปูพุทธะอิสระนําพี่นองทีมงานรวมกันทํา แพนงหมู-แพนงไก เพื่อนําไปใหแดเหลาพี่นองทหารหาญ และ พี่นองมวลชนชาวแจงวัฒนะ

เจริญ ภัสระ อดีตผูวาการประปานครหลวง กับเพื่อนรวมรุน วิศวะ มข. 8 รุนไอปง ยืนหยัดสู

รถแจกนําดื่ม น้ําใจจากอุเทนถวาย

ยอนหลังไป 25 ป คุณปู ศาสตราจารยระพี สาคริก จูงมือหลานชาย ดร.อนุวัศ สาคริก สงไปเรียนหนังสือทุกวัน

หมอกอง สรวิชญ สุบุญ แวะมาเยี่ยมเยียนและบริจาคเงินสนับสนุน คปท.

แนวรวมจากอิตาลี บริจาคสนับสนุน คปท. 32,000 บาท


SHARE

หลวงปูฯ มัน่ ใจ ทหารสลายทุกขัว้ สี นำ�ชาติกลับสูป กติสขุ

ราชดำ�เนินรายวัน – “หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ” มัน่ ใจทหารนำ� บ้านเมืองกลับสูภ่ าวะปกติ สลายทุกขัว้ สี ย้�ำ หนุนปฏิรปู ก่อน เลือกตัง้ หวังรัฐบาลใหม่ไม่ทง้ิ ร่าง กม. 3 ฉบับ ให้มวลชนงด เคลือ่ นไหว ตรึงกำ�ลังในทีต่ ง้ั แปลกใจพอทหารออกโรง ไร้เหตุ ยิงใส่พน้ื ทีช่ มุ นุม เผย ตร.ถอนกำ�ลังรอบเวที ส่งผลบรรยากาศ การชุมนุมดีขน้ึ วานนี้ (21 พ.ค.)หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ แกนนำ�กปปส. แจ้งวัฒนะ กล่าวว่า อาตมามีความมัน่ ใจว่า ทหารทีจ่ ดั ตัง้ กอง อำ�นวยการรักษาความสงบ (กอ.รส.) จะสามารถนำ�ประเทศ ผ่านวิกฤติครัง้ นีไ้ ปได้ เพียงรอจังหวะและสถานการณ์ เพราะ ทหารดำ�เนินการครัง้ นีภ้ ายใต้กฎหมาย มีเป้าหมายชัดเจน ที่ จะทำ�ให้บา้ นเมืองกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ สลายขัว้ ทุกสี เวที แจ้งวัฒนะจึงไม่รสู้ กึ กังวลใจ และจะไม่เข้าร่วมการเจรจาใดๆ เพราะไม่ได้ตอ่ สูเ้ พือ่ ต่อรองผลประโยชน์ หรือแย่งชิงอำ�นาจ ทีผ่ า่ นมายืนยันชัดเจน ว่าต้องการให้ปฏิรปู ก่อนเลือกตัง้ และ ผลักดันให้ผา่ นร่างสภา 3 ฉบับ ประกอบด้วยสภาศีลธรรม สภาพลังงาน และสภาเกษตรกร ดังนัน้ จึงไม่สนใจว่าใครจะ ขึน้ มาเป็นรัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี รวมทัง้ ไม่กงั วลกรณีท่ี รัฐบาลรักษาการ พยายามเร่งรัดการเลือกตัง้ ให้เกิดขึน้ ในวันที่ 3 ส.ค. เนือ่ งจากขณะนีอ้ ยูภ่ ายใต้กฎอัยการศึกทัว่ ประเทศ ซึง่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ประกาศชัดว่า หากมีการ เลือกตัง้ แล้วต้องบาดเจ็บล้มตาย ก็ยงั ไม่ตอ้ งเลือกตัง้ ซึง่ คณะ กรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ไม่สามารถตัดสินใจเองได้โดย ลำ�พัง เพราะกฎอัยการศึกเปิดช่องให้ทหารเข้ามามีสว่ นร่วม

อ.เสรี ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (21 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายเสรี วงษ์มณฑา 1 ใน 30 แกนนำ� กปปส.ทีถ่ กู ออกหมายจับในข้อหากบฏ และข้อหาอืน่ ๆ รวม 8 คดี ได้ถกู พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษควบคุมตัวจากสนาม บินสุวรรณภูมิ และนำ�ตัวส่งพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลอาญา โดย มีรายงานว่า นายเสรีได้แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากเดินทาง กลับจากร่วมงานแต่งงานของหลานชายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ไม่ได้เป็นการถูกจับกุม แต่เป็นการเข้ามอบตัวโดยบริสทุ ธิ์ ต่อมา พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำ�เบือ้ งต้น ก่อนทีใ่ นช่วงบ่าย พนักงานอัยการจะคุมตัว นายเสรี มายืน่ ฟ้องต่อศาลอาญา รัชดา หลังพนักงานสอบสวนดีเอสไอได้จบั กุมทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ หลังเดินทางกลับจากงานแต่งหลานชายทีส่ หรัฐอเมริกา โดยศาลได้ ประทับรับฟ้องไว้ พร้อมนัดสอบคำ�ให้การและตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ 7 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. ทัง้ นีน้ ายเสรี ได้ยน่ ื คำ�ร้องขอประกันตัว โดยศาลตีราคาประกัน 6 แสนบาท นายเสรี ได้ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดในการประกันตัวออกไป พร้อมกันนีศ้ าลได้ก�ำ หนดเงือ่ นไข ห้ามกระทำ�การใดๆ อันมีลกั ษณะยัว่ ยุ ปลุกปัน่ ปลุกระดม ให้เกิดความวุน่ วายในบ้านเมือง หรืออาจก่อให้ เกิดอันตรายใดๆ กระทบต่อความเสียหายหรือความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมต่อประชาชน หรือกระทำ�การใดๆเพือ่ ให้ประชาชนล่วงละเมิด กฎหมาย และห้ามออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ศาลจะอนุญาต วันเดียวกัน นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงการดำ�เนินการตามหมายจับแกนนำ� กปปส.ใน

มวลมหาขาราชการ

นัด23พฤษภาฯ

สำ�แดงพลังปฏิรปู กอนการเลือกตั้ง

ตัดสินใจ หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ กล่าวต่อว่า เวทีแจ้งวัฒนะ จะยุตกิ าร เคลือ่ นไหวชัว่ คราว เพือ่ ให้เป็นไปตามคำ�สัง่ กฎอัยการศึก อีก ทัง้ ไม่ตอ้ งการเป็นภาระให้ทหาร แต่ในพืน้ ทีก่ ารชุมนุมได้สง่ั ให้ การ์ดเฝ้าระวังบุคคลใกล้ชดิ หรือการนำ�บุคคลภายนอกเข้ามา ในพืน้ ทีช่ มุ นุม “หลังมีการประกาศกฎอัยการศึก ตำ�รวจถอนกำ�ลังกลับ เข้าทีต่ ง้ั มีการสลับให้ทหารเข้ามาดูแลพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ สิง่ ที่ เห็นได้ชดั คือ ไม่เกิดเหตุลอบยิงเข้ามาในเวทีอกี เลย จึงได้ลด จำ�นวนการ์ดทีเ่ ข้าดูแลพืน้ ที่ แต่เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาแทรกซ้อน ได้ ส่ัง ให้ มีก ารตรวจปั ส สาวะการ์ ด เพื่อ หาสารเสพติ ด และ ติดตามพฤติกรรมการ์ด ทำ�ให้บรรยากาศการดูแลพืน้ ทีช่ มุ นุม ดีขน้ึ ส่วนผูท้ จ่ี ะมาร่วมชุมนุมก็ยงั สามารถเดินทางมาได้ตาม ปกติ” หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ ระบุ ระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกว่า แม้ขณะนีจ้ ะอยูใ่ นความรับผิด ชอบของกองอำ�นวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) นำ� โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ ั ชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ใน ฐานะ ผอ.รส. ซึง่ ได้ขอให้ชะลอการออกหมายจับไว้กอ่ นว่า ดีเอส ไอมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ซึง่ เป็นไปตามคำ�สัง่ ศาลทีอ่ นุมตั ิ หมายจับไว้ ไม่ใช่การไล่ลา่ เพือ่ จับกุมแกนนำ� เช่น กรณีของ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ซึง่ วันนี้ (21 พ.ค.) เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา และ เข้าไทย โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าทีด่ า่ น ตม. ก็ได้ ขอควบคุมตัวไว้ พร้อมแจ้งให้ดเี อสไอรับไปดำ�เนินการขออำ�นาจ ศาลฝากขังตามขัน้ ตอน หากไม่ด�ำ เนินการตามหมายจับ เจ้าหน้าที่ ก็จะมีความผิดละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ นายธาริต กล่าวอีกว่า สำ�หรับแกนนำ�กปปส.รายอืน่ ๆ อีกที่ มีหมายจับ ในวันพรุง่ นี้ (22 พ.ค.) ตนได้มอบหมายให้พนักงาน สอบสวนนำ�เอกสารหมายจับทัง้ หมดไปมอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ เพือ่ ให้รบั ทราบ และพิจารณาให้ด�ำ เนินการอย่างไรต่อไป โดยดี เอสไอพร้อมดำ�เนินการตามทีเ่ ห็นสมควร ส่วนกรณีการดำ�เนินคดี กับ นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัยว่าทีป่ ระธานวุฒสิ ภา ฐานสนับสนุน กบฏ สืบเนือ่ งจากการหารือร่วมกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นัน้ เป็นการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าทีข่ อง ศูนย์อ�ำ นวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ศอ.รส.)ซึง่ ถูกยุบไปแล้ว อีกทัง้ อยูใ่ นขัน้ ตอนของการออกหมายเรียกไม่ใช่หมายจับ ดังนัน้ หมายเรียกดังกล่าวต้องชะลอไปก่อน แต่จะรวบรวมพยานหลัก ฐานเพือ่ ดำ�เนินคดีตามข้อเท็จจริงต่อไป. รายงานข่ า วแจ้ ง ว่ า ได้ มี ก ารรวมตั ว กั น ของเจ้ า หน้ า ที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ ทัง้ ทีย่ งั รับราชการและเกษียณแล้ว จะนัดรวมตัวกันในวัน ที่ 23 พ.ค. นี้ เวลา 14.00 ถึง 18.00 น. ณ เวทีอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เพือ่ แสดงพลังเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู การเมือง ก่อนการเลือกตัง้ โดยมีขา้ ราชการจากกระทรวงและหน่วย งานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนีใ้ นส่วน ของกระทรวงสาธารณสุข จะมีแพทย์ในสังกัดกระทรวงไปร่วม ซึง่ คาดว่าจะมีประมาณ 5 หมืน่ คน

“เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะตกลงกันได้ เพราะมวลมหาประชาชนไม่ยอมให้มกี าร เลือกตัง้ ก่อนการปฏิรปู แน่นอน เสียงบประมาณทีจ่ ะเอาไปใช้จดั การเลือก ตัง้ เลือกตัง้ 2 กพ. ก็ศนู ย์เปล่า ต้องไปทวงคืนจากปูแดง อีกประการหนึง่ ไอ้ กันและอียมู นั ก็มากระทุง้ จะให้เลือกตัง้ ท่าเดียว ทำ�ให้ขข้ี า้ สูแ้ ล้วรวยของไอ้ แม้วจอมโกงชาติหนีคกุ และพวกพรรคพังไทยมันได้ใจมันจะเอาแต่เลือกตัง้ ท่าเดียว ฉะนัน้ มวลมหาประชาชนต้องไม่ยอมทีจ่ ะให้มกี ารเลือกตัง้ ก่อนการ ปฏิรปู ประเทศ” ชาวสวนจาก จ.สุราษฎร์ธานี

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

“การกระทำ�ที่ผ่านมาก็ส่อเจตนาชี้ถูกผิดว่าใครหวังดีต่อบ้านเมือง ใคร รับงานทักษิณมาป่วนประเทศและหวังแต่ประโยชน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ขอ ให้คนมีหน้าที่ทำ�หน้าที่ด้วยความยุติธรรม ใช้กฎหมายให้เคร่งครัด คน ชั่วอย่าให้ลอยนวล อย่าให้แม้แต่หนีออกนอกประเทศไปได้ ต้องจัดการ ให้สิ้นซาก ใครใช้อำ�นาจทางมิชอบ ใครฆ่า ใครเผา ใครลอบกัด ใคร ปิดปากสื่อไม่ให้พูดความจริง คนผิดต้องได้รับผิด เท่านี้ก็จบได้แล้ว” มวลชนจาก จ.ชุมพร

“ตระกูลทักษิณชัว่ ตัง้ แต่พวกมันยังไม่มอี นั จะกินตอนอยูเ่ ชียงใหม่แล้ว ไม่เอาด้วยเล่หก์ อ้ เอาด้วยกล พอทักษิณลืมตาอ้าปากได้จากสัมปทาน ดาวเทียม ทัง้ โคตรถึงฟืน้ กลับมารวมกันช่วยกันกอบโกยผลประโยชน์ จากรัฐ คนเชียงใหม่เขารูก้ นั ดีวา่ ไผเป็นไผ โกหกหน้าด้านๆ สมควรแล้ว ทีโ่ ดนไสยหัวออกจากตำ�แหน่ง เพราะมีแต่หวั แต่สมองไม่มี อยากให้ รัฐบาลใหม่ไล่ตรวจสอบสัมปทานทีค่ นได้ตระกูลนีไ้ ด้ไปว่ามันได้มาได้ไป ถูกต้อง จริงแท้ไหม เอกสารจริงหรือเท็จทำ�ผิดสัญญาสัมปทานหรือไม่” มวลชน จาก จ.เชียงใหม่


ยืนยัน 23-25 พ.ค. ตอจากหนา 1

วานนี้ (21 พ.ค.) เมือ่ เวลา 20.00 น. ทีเ่ วทีมวลมหาประชาชน ถนนราชดําเนินนอก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กลาวปราศรัยบนเวที ถึงการเขารวมหารือกับ กองอํานวยความ รักษาความสงบ (กอ.รส.) และภาคสวนทีเ่ กีย่ วของในวันนี้ วา ตน และแกนนําไดเขารวมประชุมตามคําเชิญของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผูบ ญ ั ชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะผูอ าํ นวยการ รักษาความสงบเรียบรอย (ผอ.รส.) ทีส่ โมสรกองทัพบก ซึง่ ในที่ ประชุมมี ผบ.ทบ. และผูบ ญ ั ชาการทุกเหลาทัพอยูก นั พรอมเพรียง ทัง้ นีใ้ นทีป่ ระชุม ผบ.ทบ. ไดขอใหทกุ กลุม ชวยกันแสดงความคิด เห็นที่จะชวยแกไขปญหาประเทศชาติท่ีกําลังเกิดวิกฤตในขณะ นี้ และไดบอกใหทป่ี ระชุมทราบถึงเหตุผลทีจ่ าํ เปนตองประกาศ กฎอัยการศึกวา กลัววาปญหาบานเมืองจะปานปลาย และไมมี ทางเลือกอืน่ และอยากใหบา นเมืองกลับสูค วามสงบสุขโดยเร็ว ไม ยอมใหเหตุการณขยายตัวรุนแรงจนถึงวันที่ ผบ.ทบ. เกษียณอายุ ราชการ ตองทําใหเหตุการณยตุ ลิ งใหไดโดยเร็ว นายสุเทพ กลาวตอวา คณะบุคคลทีถ่ กู เชิญมาเขารวมประชุม ครบทัง้ 7 ฝาย แตฝา ยรัฐบาล นายนิวฒ ั นธาํ รง บุญทรงไพศาล ปฏิบตั หิ นาทีน่ ายกรัฐมนตรี ไมไดมาเอง ฝายพรรคเพือ่ ไทย นาย จารุพงศ เรืองสุวรรณ หัวหนาพรรคเพือ่ ไทย กลับสงตัวแทน ไมมา รวมประชุมดวยตัวเอง เลขาธิการ กปปส. กลาวตอวา วันนีเ้ ปนครัง้ แรกทีไ่ ปรวมประชุม โดยไมมหี นังสือเชิญ แตเปนประกาศเชิญตามอํานาจทางกฎหมาย เราถือวาใครก็ตามที่อาสามาเปนเจาภาพแกปญหาใหบานเมือง สมควรทีเ่ ราจะใหความรวมมือทัง้ สิน้ แตการประชุมในวันนีย้ งั ไมได ขอยุติ จึงตองนัดประชุมตอในวันพรุง นี้ (22 พ.ค.) ทัง้ นี้ ผบ.ทบ. ได ขอรองวาอยานําเรือ่ งในทีป่ ระชุมในวันนีม้ าเปดเผย ตนจึงไมอยาก วิพากษวจิ ารณขอ เสนอของคนอืน่ แตมสี ทิ ธิรายงานสิง่ ทีต่ นเสนอ ไปในทีป่ ระชุม โดยสิง่ ทีต่ นไดเสนอในทีป่ ระชุมคือ 1. ตองไดนา ยกฯ รัฐมนตรีทม่ี อี าํ นาจเต็มมาแกไขปญหาใหแกประเทศ 2. นา ยกฯ คนใหมตอ งจัดตัง้ รัฐบาลใหมทไ่ี มมนี กั การเมืองมาเกีย่ วของ 3. นายกฯ และรัฐบาลใหม ตองปฏิรปู เปลีย่ นแปลงประเทศตาม เจตนารมณของกลุม กปปส. และ 4. ไดเชิญฝาย นปช. กลางที่ ประชุมใหมารวมมือจับกันแกไขปญหาประเทศ โดยจะไปยืนยันขอ เสนอนีใ้ นทีป่ ระชุมอีกครัง้ “ในทีป่ ระชุมวันนี้ ผมไมไดพดู จาแบบนักการเมือง ผมไมไดพดู สํานวนโวหาร ไมไดพดู เสียดสีใครแมแตนดิ เดียว คนอืน่ เสียดสี ผมก็ทนเอา ผมก็นง่ั เฉย และผมทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนของมวล มหาประชาชน ผมเสนอตอ พล.อ.ประยุทธ และทีป่ ระชุมวา ประเทศไทยวันนีไ้ มมนี ายกฯ ไมมรี ฐั บาลทีจ่ ะมารับผิดชอบการ บริหารประเทศ การไมมนี ายกฯ ไมมรี ฐั บาล ทีจ่ ะมีอาํ นาจในการ บริหารประเทศนี้ ทําใหเกิดความเสียหายรุนแรงใหญหลวงตอ ประเทศไทย” เลขาธิการ กปปส.ระบุ นายสุเทพยังไดกลาวถึงกรณีท่ี นายจาตุรนต ฉายแสง รักษา การ รมว.ศึกษาธิการ ไดโพสตขอ ความในเฟซบุก ในทํานองตําหนิ ผบ.ทบ. วา กําลังสับสนในหนาที่ และไมควรเขามาแกปญ  หา นัน้ ตนไมเห็นดวยกับสิง่ ทีน่ ายจาตุรนตเขียนมาทัง้ หมด เนือ่ งจาก ผบ.ทบ. พยามแสดงบทบาทแกไขปญหาใหบา นเมือง ทีผ่ า นมาใน ขณะทีบ่ า นเมืองเกิดวิกฤติการณ เรามวลมหาประชาชนพยายาม เรียกรองใหผมู อี าํ นาจในบานเมืองออกมาชวยแกไข แตกลับไมมี ใครออกมา แตเมือ่ ผบ.ทบ. กลาออกมารับภาระแกไขปญหาบาน เมือง อยากถามวามันเปนเรือ่ งผิดตรงไหน กลับนาชืน่ ชมมากกวา เพราะถือวาเสีย่ งและกลามาก ทีท่ า นเอาปญหามาแบกเอาไว ใน ขณะทีฝ่ า ยอืน่ ไมมใี ครกลาแบกรับปญหานี้ “คนทีส่ บั สนคือนายจตุรนต และคนใน ครม. มากกวา ทีไ่ มเคย แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย จึงอยากบอกวา เวลาของคนพวกนี้ ใกลจะหมดลงแลว ผมขอยืนยัน ผบ.ทบ. ไมไดสบั สนในหนาที่ วันนี้ ทาน ผบ.ทบ. อยูใ นตําแหนงหนาทีห่ วั หนาคณะประกาศกฎอัยการศึก ยังไมไดเปนหัวหนาคณะรัฐประหาร เพราะถาเปนหัวหนารัฐประหาร วันนีค้ นพวกนีท้ อ่ี วดดี คงหยุดเหาไปนานแลว” นายสุเทพ กลาว เลขาธิการ กปปส. เปดเผยดวยวา ในวันพรุง นี้ (22 พ.ค.) เวลา 11.00 น. ขอนัดตัวแทน กปปส. ทัว่ ประเทศ มารวมประชุมทีเ่ ตนท หนาอนุสาวรียป ระชาธิปไตย ถนนราชดําเนินกลาง และขอเชิญชวน ประชาชนใหออกมารวมกันแสดงพลังครัง้ ยิง่ ใหญตง้ั แตเวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันที่ 23-25 พ.ค. ตามทีไ่ ดกาํ หนดไว แตเพือ่ ใหเปน ไปตามเงือ่ นไขในประกาศ กอ.รส. จึงขอเปลีย่ นสถานทีเ่ ปนบนถนน ราชดําเนินจุดเดียวเทานัน้ สวนในวันที่ 26 พ.ค. เวลา 19.00 น. ขอนัด มวลมหาประชาชนมาประกาศชัยชนะ ทีบ่ ริเวณสนามหลวงเชนเดิม “ขอยืนยันวา ทีเ่ รากําหนดเอาไว วาจะชุมนุมใหญ วันศุกร เสาร อาทิตย ตัง้ แต 5 โมงเย็น ถึง 3 ทุม เรายังยืนยันทีจ่ ะจัดการชุมนุม อยางนัน้ อยู ใครเห็นดวยกับเราตองออกมา เพียงแตวา ผมขอ อนุญาตเปลีย่ นสถานทีเ่ ล็กนอย ทีเ่ คยประกาศวาจะเชิญพีน่ อ งมา ชุมนุมบนถนนราชดําเนิน และถนนสุขมุ วิท เพือ่ ไมใหตอ งขัดใจกับ กอ.รส. ผมขอโทษพีน่ อ งชาวสุขมุ วิท โปรดเสียสละ ออกมาชุมนุม บนถนนราชดําเนิน เอาใหตลอดสายเลย ไปถึงสนามหลวง เต็ม สนามหลวงไปดวย แตถา ออกมากันเยอะๆ หลายๆลานแลวจะ ลนไปถึงสนามมา ลนไปถึงราชเทวี ลนไปถึงปทุมวันก็อกี เรือ่ งหนึง่ ตอนนีต้ อ งยึดหลักวาเราชุมนุมบนถนนราชดําเนิน จะไดไมผดิ ใจ กัน และใหเห็นวาเราใหความรวมมือเพราะเราอยากเห็นบานเมือง แกปญ  หาได” เลขาธิการ กปปส.กลาวในชวงทาย

ถกทางออกประเทศ ตอจากหนา 1

วานนี้ (21 พ.ค.) เมือ่ เวลา 13.30 น. ทีส่ โมสรกองทัพบก กอง อํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (กอ.รส.) ไดเชิญตัวแทน 7 ฝาย ประกอบดวย รัฐบาลรักษาการ วุฒสิ ภา คณะกรรมการ การเลือกตัง้ (กกต.) พรรคเพือ่ ไทย พรรคประชาธิปต ย กปปส. และ นปช. เขาหารือเพือ่ เสนอแนวทางออกของประเทศ โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผูบ ญ ั ชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ใน ฐานะ ผอ.รส. และผูน าํ เหลาทัพเขารวมประชุมดวย ผูส อ่ื ขาวรายงานวา ฝายตางๆ ไดสง ตัวแทนเขารวมตามประกาศ ของ กอ.รส. อยางพรอมเพรียง อยางไรก็ตามมีเพียง นายนิวฒ ั นธาํ รง บุญทรงไพศาล ปฏิบตั หิ นาทีน่ ายกรัฐมนตรี และนายจารุพงศ เรือง สุวรรณ รักษาการ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหนาพรรคเพือ่ ไทย ไม ไดเดินทางเขารวม แตไดมอบหมายใหผอู น่ื เขารวมประชุมแทน สําหรับบรรยากาศในทีป่ ระชุม นอกเหนือจากการที่ พล.อ.ประยุทธ จะอธิบายถึงสาเหตุในการประกาศใชกฎอัยการศึก และขอความรวม มือทุกฝายใหรว มกันหาแนวทางแกไขความขัดแยงภายในประเทศแลว

พี่

ทรงพล ชืน่ อารมณ

พีอ่ อกมา เหมือนวา เปนฮีโร นองไชโย ดีใจ ไมใชนอ ย มิเสียแรง เดินนัง่ ตัง้ ตาคอย ใหความหวัง เลือ่ นลอย หรือนอยใจ พีเ่ ขามา ควบคุม ความเรียบรอย นองรอคอย นิง่ นิง่ ไมเคลือ่ นไหว ปฏิรปู กอนเลือกตัง้ ทีห่ วังไว คงเขาใจ นองหนา พีค่ นดี พีเ่ พียงแต ดูแล ความสงบ นองเคารพ สิทธิ ประชาชี อหิงสา ไมรบ ไมตอ ตี เรานองพี่ ชูธรรม พระราชา ยังไดเปดโอกาสใหตวั แทนแตละฝายนําเสนอจุดยืนและมุมมองในการ แกไขปญหาประเทศ วาแตละฝายมีความคิดเห็นอยางไรดวย ซึง่ ไดใช เวลาในการประชุมรวมกันราว 3 ชัว่ โมงดวยกัน ภายหลังการประชุม พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปด เผยวา การประชุมในวันนีม้ ผี แู ทนมาครบทัง้ 7 ภาคสวน โดย เปนการประชุมครัง้ แรกทีท่ กุ ฝายทีม่ บี ทบาทในบานเมืองไดมาพูด คุยพบปะเจอกันจากทีไ่ ดมกี ารพูดคุยหลายเรือ่ งและหลายชองทาง ซึง่ บรรยากาศเปนไปดวยดี มีการแสดงความคิดเห็นและปรับความ เขาใจในขอคิดตางๆ ใหตรงกัน ปญหาขอขัดแยงและขอติดขัด ก็หาทางออกรวมกันเพือ่ ชวยกันแกไขปญหาใหประเทศชาติ ซึง่ ผบ.ทบ. เปดโอกาสใหทกุ ฝายไดพดู และรับฟงสิง่ ทีต่ นเองนําเสนอ ทั้งนี้ท่ปี ระชุมเห็นรวมกันวาภายหลังการประกาศใชกฎอัยการศึก นัน้ บรรยากาศของประเทศดีขน้ึ ไดตง้ั สติ และหยุดมองในมุมของ ตนเองมากขึน้ ทุกคนไดแสดงทาทีและความคิดเห็นในทิศทาง เดียวกัน มีความพึงพอใจ แมวนั นีย้ งั ไมมขี อ ยุติ แตละฝายก็ไดแสดง จุดยืน และจะกลับไปทําการบานทบทวนและกลับมาหารือใหมใน วันที่ 22 พ.ค. ทีส่ โมสรทหารบก ซึง่ เชือ่ วาจะมีขอ สรุปโดยเร็วและ นําความสุขกลับคืนมาใหประชาชนโดยเร็วทีส่ ดุ “เนื้อหาการหารือนั้นทุกฝายรับฟงซึ่งกันและกันและเขาใจ เหตุผล มีทา ทีตง้ั ใจฟง เขาใจเหตุผลกันและกัน มีบรรยากาศของ ความเปนพีน่ อ งทีเ่ ปนคนไทยดวยกันมีเสียงหัวเราะ ไมไดมที า ทีบง้ึ ตึง แมแตละฝายจะมีมมุ มองแตกตางกัน” พ.อ.วินธัย ระบุ รายงานขาวแจงวา ในทีป่ ระชุม พล.อ.ประยุทธไดใหโจทย 5 ขอแกทุกฝายกลับไปพิจารณาเปนการภายในเพื่อนําคําตอบมา นําเสนอในทีป่ ระชุมรวมกันอีกครัง้ โดยโจทยทง้ั 5 ขอ ประกอบ ดวย 1.การปฏิรปู จะทําอยางไร จะปฏิรปู กอนหรือหลังการเลือกตัง้ 2.รัฐบาลรักษาการหรือรัฐบาลเฉพาะกาลจะไดมาอยางไร 3.ควร จะมีการทําประชามติหรือไม 4. การสรางบรรยากาศเพือ่ นําไปสู การเลือกตัง้ ควรจะทําอยางไร และ 5.ขอใหผชู มุ นุม กปปส. และ นปช. ยุตกิ ารชุมนุมเพือ่ ใหสถานการณคลีค่ ลาย โดยในวันที่ 22 พ.ค. พล.อ.ประยุทธไดนดั ประชุมรวมกันอีกครัง้ ในเวลา 14.00 น. โดย นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานวุฒสิ ภาคนที่ 1 ในฐานะปฏิบตั หิ นาทีป่ ระธานวุฒสิ ภา เผิดเผยภายหลังเขารวม ประชุมวา บรรยากาศเปนไปดวยดี และเทาทีไ่ ดรว มสังเกตการณ และรับฟงความเห็นจากทุกฝายเชื่อวามีความเปนไปไดสูงที่จะได รับคําตอบทีเ่ ปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอชือ่ ชมกลุม การเมือง ทีไ่ ดเขารวม เพราะไดพดู คุยกันดวยความใหเกียรติและมีเหตุผล ซึง่ ตางกับบรรยากาศไดขน้ึ เวทีปราศรัย อยางไรก็ตามในวันที่ 22 พ.ค. ทาง กอ.รส. ไดนดั ตัวแทนพรรคการเมือง คูข ดั แยงทางการเมืองไป ใหคาํ ตอบ จากการบานทีผ่ บ.ทบ. ไดใหไวคอื ใหทกุ ฝายรวมกันคิด วาจะหาทางออกประเทศไดอยางไร โดยตนและกกต. จะเขารวม อีกครัง้ เพือ่ เปนสักขีพยาน สวนจะไดขอ สรุปหรือไมตนตอบแทนไม ได และขอใหตดิ ตามตอไป “ประเด็นการยุตกิ ารชุมนุมนัน้ พล.อ.ประยุทธไมไดคาดคัน้ วา ตองยุตกิ ารชุมนุม แตไดขอรอง และเสนอวาระหวางทีม่ กี ารพูดจา กัน ขอใหกลับบานกันไปกอนไดหรือไม” นายสุรชัย กลาว

ทลายคลังแสง ตอจากหนา 1

วานนี้ (21 พ.ค.) ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผู บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และผูอ าํ นวยการกองอํานวยการ รักษาความสงบเรียบรอย (ผอ.รส.) สัง่ การใหมกี ารจัดชุดเฉพาะกิจ จับกุมตัวผูใ ชอาวุธสงคราม ปรากฎวา เจาหนาทีไ่ ดเขาปฏิบตั หิ นาที่ จนเปนผลในหลายพืน้ ที่ โดยเมือ่ เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี รองผบก.ป. พ.ต.อ.สุ วัฒน แสงนุม ผกก.ผูท รงคุณวุฒิ บก.ป. พรอมดวยทหารกองทัพภาคที่ 1 และพ.ต.อ.พลัฏฐ วิเศษสิงห ผกก.สภ.กระทุม แบน จ.สมุทรสาคร นํากําลังเขาตรวจคนหองแถวแบงเชาชัน้ เดียว เลขที่ 19/10 หมู 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุม แบน หลังจากไดรบั แจงวาเปนแหลงซองสุมอาวุธ สงครามจํานวนมาก พบน.ส.จันทนา วรากรสกุลกิจ อายุ 44 ป อยูบ า น เลขที่ 5 ซอยสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยหองที่ 3-4 น.ส.จันทนาเปนผูม าเชาพักอาศัย ภายในหองที่ 3 ตรวจพบอาวุธสงครามจํานวนมาก ไดแก ปนเอเค 47 พับฐาน พรอม กระสุน 777 นัด ปนไรเฟลพรอมลํากลอง กระสุน 38 นัด เครือ่ งยิงลูก ระเบิดเอ็ม 79 พรอมลูกระสุนขนาด 40 มม. 9 นัด ปนเอ็มพี พรอม กระสุน 48 นัด ปนคารบนิ พรอมกระสุน 154 นัด ปนพกสัน้ พรอม กระสุนขนาด .380 รวม 9 นัด ระเบิดขวาง 3 ลูก ขนาดเอ็ม 26-27 และอารดจี ี 5 ระเบิดแสวงเครือ่ ง 8 ลูก ดินระเบิด 120 ขวด ตะปู

สุรยิ ะใส กตะศิลา

ผูป ระสานงานกลุม กรีน และกรรมการ กปปส.

เกลียว มีดสัน้ กลองถายรูป 3 ตัว ไฟฉาย สายไฟ เกราะออน และ บัตรแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ดวย สอบสวน น.ส.จันทนารับวาเปนผูเ ชาหอง มีลกู นอง 1 คนไป ทํางานขางนอก สวนอาวุธสงครามทัง้ หมดหาซือ้ มาสะสมไวดว ย ความชืน่ ชอบ โดยติดตอขอซือ้ จากผูค า ตามแนวชายแดนอ.แมสอด จ.ตาก และทีจ่ .ราชบุรี แตไมไดระบุวา สะสมไวทาํ อะไร เบือ้ งตนจาหนาทีแ่ จงขอหาครอบครองอาวุธสงคราม และ ยุทธภัณฑทเ่ี จาพนักงานไมสามารถอนุญาตไวใหครอบครองได และมี อาวุธปนและเครือ่ งกระสุนไวในความครอบครองโดยไมไดรบั อนุญาต ควบคุมตัวผูต อ งหาพรอมของกลางมาทีบ่ ก.ป. และขยายผลติดตาม จับกุมลูกนองอีก 1 คนมาดําเนินคดี ซึง่ ขณะนีท้ ราบแลววาเปนใคร พ.ต.อ.อัคราเดช กลาววา ไดรบั การประสานจากทหารวามีการ ซองสุมอาวุธสงครามจํานวนมากในหองเชาแหงนี้ โดยรายงานให พล.อ.ประยุทธทราบแลว และประสานมายัง บก.ป. เพือ่ เขาตรวจ คน ซึง่ ยังไมทราบวาจะเกีย่ วของกับเหตุการณยงิ การดและผูช มุ นุม กลุม คณะกรรมการประชาชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงประเทศไทยให เปนประชาธิปไตยทีส่ มบูรณอนั มีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข (กปปส.) ทีอ่ นุสาวรียป ระชาธิปไตยหรือไม รวมทัง้ ถูกนําไปใชกอ เหตุรา ยชวงการชุมนุมทางการเมืองหรือไมดว ย โดยอยูร ะหวาง ตรวจสอบอยางละเอียดตอไป ขณะทีเ่ มือ่ กลางดึกคืนวันที่ 20 พ.ค. กําลังเจาหนาที่ กอ.รส. ประกอบดวย ตํารวจ และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 13 ไดนาํ กําลังบุกเขาตรวจคนและจับกุมนายเชาววฒ ั น ทองเผือก หรือ “นวย” อดีตทหารพราน ที่ จ.ลพบุรี พรอมของกลางอาวุธสงคราม เครือ่ งกระสุน ระเบิด และอุปกรณประกอบระเบิดเปนจํานวนมาก โดยนายเชาววฒ ั นรบั สารภาพโดยอางวาอาวุธปน และวัตถุระเบิด ทีพ่ บมีคนรูจ กั เปนแนวรวมชุมนุมทางการเมืองนํามาฝากไว และ วาจางใหตนประกอบวัตถุระเบิดเพื่อจะนําไปใชกอความไมสงบ ในกรุงเทพฯ ซึง่ ทีผ่ า นมา ไดสง มอบระเบิดไปแลว 1 ชุด แตตนไม ทราบวานําไปกอเหตุทใ่ี ด พล.ต.ต.มนตรี ยิม้ แยม ผบก.ภ.จว.ลพบุรี กลาววา หลังจากมีการ ประกาศกฎอัยการศึกทัว่ ประเทศ ทางตํารวจลพบุรี ไดสนธิกาํ ลัง ทหาร กอ.รมน.ปฏิบตั กิ ารภายใตอาํ นาจของกฎอัยการศึกเขาตรวจ คนบานตองสงสัยในพืน้ ที่ ต.ชอนสารเดช อ.หนองมวง จ.ลพบุรี และ จับกุมตัวนายเชาวรวฒ ั น ไดพรอมของกลางเปนจํานวนมาก ซึง่ จาก การสอบสวนเบือ้ งตน ผูต อ งหารับสารภาพวาไดทาํ การจัดหากระทํา อาวุธปนและวัตถุระเบิดตามรายการ โดยไดรบั วาจางจากนางนันท นา (ขอสงวนนามสกุล) และนางชัชญา (ขอสงวนนามสกุล) เพือ่ นําไป กอเหตุความวุน วายในทีช่ มุ นุมทีก่ รุงเทพฯ วันเดียวกัน ผูส อ่ื ขาวรายงานจากจ.พิษณุโลก วา นายบุญเลิศ เรือง ทิม หรือ เลิศ ไมเกา แกนนํา นปช. พิษณุโลก กลุม นักรบพระองค ดํา ถูกชุดปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ 3 ควบคุมตัวเมือ่ เย็นวันที่ 20 พ.ค. ขอหายัว่ ยุ กอใหเกิดความไมสงบ ประกอบกับมีหมายจับคดีฆา นัก นักศึกษารามคําแหงดวย โดยควบคุมตัวไดขณะขับรถกระบะโตโย ตา วีโก สีดาํ ทะเบียน กฉ 9202 พิษณุโลก พรอมหญิงสาว 1 คน บนถนนเขตรอยตออ.เมือง-อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก และนําตัวไป ควบคุมไวในเซฟเฮาสของคายทหารแหงหนึง่ ใน อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ทัง้ นี้ “เลิศ ไมเกา” เคยถูกทหารมา ม.พัน 9 พล ร.4 จับกุมมา ครัง้ หนึง่ แลว ขณะเกิดการรัฐประหารป 2549 สมัยพล.อ.สะพรัง่ กัลยาณมิตร เปนแมทพั ภาคที่ 3 อาชีพดัง้ เดิม คือ ถีบสามลอในตัว เมืองพิษณุโลก จนขยับมาคุมวินจักรยานยนตแถวศูนยขนสงสไตล นักเลงหัวไม จนนักการเมืองทองถิน่ เขามาใหการดูแลชุบเลีย้ ง และ อดีตส.ส.พรรคเพือ่ ไทย มอบหมายใหระดมมวลชน อีกดาน พล.ต.ประวิทย หูแกว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 กลาว วา ยังไมพบสิง่ ผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 20 จังหวัด แตมบี างจังหวัดทีพ่ บการเคลือ่ นไหวของมวลชน เชน จ.ชัยภูมิ กลุม อาสาสมัครพิทกั ษประชาธิปไตยแหงชาติ (อพปช. ) รวมตัวกันเดิน ทางเขากรุงเทพฯ แตเจาหนาทีแ่ ละนายสุภรณ อัตถาวงษ หรือแรม โบอสี าน ประธาน อพปช. โทรศัพทมาทําความเขาใจแลว พรอม รับปากทีจ่ ะดูแลสมาชิกใหอยูใ นกรอบของกฎอัยการศึก นอกจาก นี้ ยังพบการเคลือ่ นไหวของ นปช. ใน จ.ขอนแกน เปดเวทีปราศรัย ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไปทําความเขาใจและใหสลายการชุมนุม แลว เชนเดียวกับที่ จ.มุกดาหาร นปช. รวมตัวกันเปดเวทีชมุ นุม แตหนวยทหารไปทําความเขาใจจึงสลายการชุมนุม สวนจังหวัด ทีก่ องทัพภาคที่ 2 จับตามองเปนพิเศษ คือ จ.ขอนแกน และ จ.อุดรธานี เนือ่ งจากทีผ่ า นมา มีการเคลือ่ นไหวของมวลชนคอน ขางมาก แตจนถึงขณะนีย้ งั ไมมคี วามเคลือ่ นไหว

“ในวันที่ ผบ.ทบ. ลงนามประกาศ กฎอัยการศึก ไมไดประสาน หรือแจงใหรฐั บาลรักษาการรับ รูแ ตอยางใด เปนการตัดสินใจ เองโดยกองทัพ เทานัน้ ไมพอ กอ.รส. ยังทําหนาทีเ่ ป็น “รัฐบาล เฉพาะกาล” เรียกประชุมกับ หนวยราชการ และดูเหมือนไดรบั ความรวมมือเปนอยางดี จากทุก ภาคสวน ลาสุด “ปาชา ครม. ผี หัวขาด” ทีใ่ ชสาํ นักงานปลัดฯ กลาโหมทํางานนัน้ วันนีก้ ถ็ กู ไลท่ี เรียบรัอย กลายเปนสัมภเวสีผี หัวขาดไปซะแลว”

เปานกหวีด

ไดเห็นบทบาทของกองทัพอยางชัดเจนในชวงของ การประกาศกฎอัยการศึก ทีน่ อกจากจะแกไขปญหา เรือ่ งความมัน่ คงแลว ยังพยายามเขามาแกไขปญหาเรือ่ ง การเมืองอีกดวย เมือ่ ทหารมาดูแลความสงบเรียบรอย เราไดเห็นการทํา หนาทีจ่ บั กุมอาวุธสงครามทีแ่ ข็งขันกวาตอนทีต่ าํ รวจดูแล มี การบุกไปจับผูท เ่ี ตรียมเอาอาวุธสงครามมาปวนเมืองหลาย ตอหลายที่ คาดวาทางหนวยขาวกรองของทหารคงมีขา ว และมีลสิ ตของคนทีเ่ ตรียมกอการอยูแ ลว จึงมีการจับกุมได โดยเร็ว และสวนใหญทส่ี บื สาวไปแลวนัน้ ก็คอื เครือขายของ เสือ้ แดงแทบจะทัง้ สิน้ สิง่ ทีเ่ กิดก็ทาํ ใหประชาชนสบายใจมากยิง่ ขึน้ และลด ความสูญเสียไดไมมากก็นอ ย คนกอการก็ตอ งระมัดระวังตัว มากขึน้ เพราะทหารไดประกาศกอนหนานีแ้ ลววาใครปวน เมืองจะจัดการขัน้ เด็ดขาด ก็ไมกลาทีจ่ ะเสีย่ ง แตกย็ งั อยาก จะขอเตือนเหมือนเดิมวาใหระวังใหมากไว เพราะคนเหลานี้ ก็คงมีความคิดทีจ่ ะสรางสถานการณรนุ แรงเหมือนเดิม เพือ่ เปนการตบหนาทหารและตบหนากฎอัยการศึก สวนเรือ่ งการเมืองนัน้ ก็เห็นภาพทีช่ ดั เจนวา ผบ.ทบ. ประสบความสําเร็จในระดับหนึง่ ในการเปนคนกลางที่ เรียกฝายตางๆเขามารวมพูดคุยกัน เพือ่ หาทางออกให กับบานเมือง เปนสิง่ ทีม่ หี ลายคนพยายามจะทํา แตทาํ ไม สําเร็จ แมวา การประชุมเมือ่ วานนี้ (21 พ.ค.) จะยังหาขอ สรุปไมไดเหมือนทีห่ ลายฝายคาดการณ แตกถ็ อื เปนนิมติ หมายอันดีทร่ี วมหลายฝายเขามาแสดงความคิดเห็นกันได โดย ผบ.ทบ. ไดทง้ิ การบานใหทกุ ฝายมาเสนออีกครัง้ ใน วันนี้ (22 พ.ค.) ซึง่ คงตองติดตามดูวา ผลจะเปนอยางไร แมวา อาจจะลม เหลว แตสงั คมคงไดเห็นแนวคิดของหลายฝายมากขึน้ เปน ประเด็นใหไดถกถียงกันในบานเมือง และอาจมีการเรียกคุย กันอีกเรือ่ ยๆ หรือกองทัพอาจตัดสินใจอะไรทีพ่ เิ ศษจากแนว เลือกตางๆ ทีม่ มี า สําหรับคําถามของ ผบ.ทบ. ทีใ่ หเปนการบานไปนัน้ มี อยู 5 ขอดวยกัน ประกอบดวย 1. การปฏิรปู จะทําอยางไร จะปฏิรปู กอนหรือหลังการเลือกตัง้ 2. รัฐบาลรักษาการ หรือรัฐบาลเฉพาะกาล จะไดมาอยางไร 3. ควรจะมีการทํา ประชามติหรือไม 4. การสรางบรรยากาศเพือ่ นําไปสูก าร เลือกตัง้ ควรจะทําอยางไร และ 5. ขอใหผชู มุ นุม กปปส. และ นปช. ยุตกิ ารชุมนุมเพือ่ ใหสถานการณคลีค่ ลาย สามารถนําไปสูบ รรยากาศการเลือกตัง้ ทีส่ าํ เร็จได ถามองดูธงคําตอบของแตละฝายแลว ขอ 1 ทีเ่ กีย่ วกับ การปฏิรปู นาจะไดแสดงความเห็นทีห่ ลากหลาย สวนจะ ปฏิรปู กอนหรือหลังเลือกตัง้ นัน้ แตละฝายนาจะยึดติดกับ ความเห็นของตัวเอง แตทา ทีของนปช.ก็ออ นลงเมือ่ ยอม รับวาคงไมอาจจะเลือกตัง้ ในเร็ววันนีไ้ ด และขอเสนอของ ทางนปช.นัน้ ก็ ‘พอจะ’ รับไดอยูบ า ง คือการเสนอเรือ่ ง การประชามติวา จะปฏิรปู กอนหรือหลังการเลือกตัง้ แตก็ เปนการเลนเลหใ นการไปหาํ หัน่ กันในการลงประชามติ และ อาจเกิดความขัดแยงซาํ และลึกมากกวาเดิมอีก สวนขอ 2 เกีย่ วกับรัฐบาลเฉพาะกาลนัน้ แตละฝายคงจะ ไดอา งอิงใชขอ กฎหมายในการไดมาซึง่ รัฐบาลเฉพาะกาล โดยวิธที เ่ี ห็นชัดๆ ไปเลยคือการที่ ครม. รักษาการปจจุบนั ลาออก เปดทางใหประเทศเดินหนา เมือ่ นัน้ กลไกตางๆ ก็ จะขับเคลือ่ นไปโดยไรขอ กังขาทันที ซึง่ ขอนีผ้ มคาดวาฝาย ระบอบทักษิณนาจะไมตอบ นาจะยืนกรานวาทําไมได ขอ 3 เรือ่ งประชามติ ก็คงตองใหชดั เจนไปวาเรือ่ งใด ก็ แลวแตความเห็นของแตละฝาย และขอ 4 เรือ่ งการสราง บรรยากาศ ก็ตอ งอาศัยทุกฝายรวมมือกัน สวนขอ 5 การขอให กปปส. และ นปช. ยุตกิ ารชุมนุม ผมเชือ่ วาทัง้ สองฝายนาจะไมยตุ กิ ารชุมนุม แตจะขออยูร อ ดูสถานการณบา นเมือง แตคงไมมกี ารเดินขบวนอะไรใหญ โตนอกทีต่ ง้ั ตามคําสัง่ ของกอ.รส. แตจดุ ชีว้ ดั อาจจะเปนการ ระดมพลในสุดสัปดาหน้ี ซึง่ คงเรียกคนมาใหมากทีส่ ดุ เพือ่ มายืนยันการสนับสนุนแนวคิดของฝายตน สุดทายผลประชุมจะออกมาเปนอยางไรก็ใหตดิ ตามกัน แต ประชาชนก็ตอ งจับตาใหดวี า อยาใหมกี าร ‘เกีย้ เซีย้ ’ กันในเรือ่ ง สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะคดีความและผลประโยชนสว น ตัว จะใหนาํ มาแปดเปอ นการเจรจาไมไดเปนอันขาด

แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ราชดำเนินรายวัน 22 พ.ค. 2557  
ราชดำเนินรายวัน 22 พ.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement