Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน ขัดใจแต่ไม่เคือง

ฉบับที่ 144 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

คำ � แถลงวุ ฒิ ฯ ไม่ ถึ ง ที่ สุ ด

วอนมวลชนอย่าเพิง่ โกรธสว.

ให้ต่างฝ่ายทำ�หน้าที่ค่ขู นานกัน

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.วอนพีน่ อ้ งเข้าใจทบาทวุฒสิ ภา ระบุมบี างเรือ่ งพูดตรงๆลำ�บาก ชีแ้ ถลงการณ์วฒ ุ ฯิ หลายจุดตรงกับมวลมหาประชาชน ข้องใจไม่ยอมไล่ให้ านต่อหน้า174 พ.ค. ร่วมถกแผนเดินหน้าทวงคืนอำ�นาจอธิปไตยด้วยมือประชาชน ย้�ำ ต้องใช้ รัฐเถือ่ นลาออก ระบุค�ำ ว่า “โดยเร็ว” ไม่รว็ า่ เมือ่ ไร พร้อมนัดตัวแทน กปปส.ทัว่ ประเทศ บ่อ่ายสอง อ่านต่อหน้า 4 พลังมวลมหาประชาชนทีย่ ง่ิ ใหญ่จริงๆจึงสำ�เร็จ

“สภาสูง”แถลงการณ์3ข้อ แย้มมีชอ่ งเลือกนายกฯใหม่ “กำ�นัน”นัดบ่ายสองถกแผนการ ราชดำ�เนินรายวัน - กปปส.พร้อมแนวร่วมแห่หน้ารัฐสภา ให้ก�ำ ลังใจ “วุฒสิ ภา” ทำ�หน้าทีห่ าทางออกประเทศ ก่อน “สุรชัย” ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ สับรัฐใช้อ�ำ นาจโดยมิชอบ-ทุจริตแพร่หลาย เห็นด้วยต้องปฏิรปู การเมือง ก่อน เปิดโอกาสรัฐโจรให้ความร่วมมือ หากยังติดขัดพร้อมเปิดสถาฯนัดพิเศษเลือกนายกฯ แต่ไม่ระบุเริม่ เมือ่ ใด ด้าน “สุเทพ” รับมวลชนผิดหวัง ลัน่ หาวิธกี ารของมวลประชาชนรองรับ อ่านต่อหน้า 4

พอใจท่าที“ประยุทธ์”

ย้ำ�กปปส.ชุมนุมในที่ต้ัง

สับนปช.ปูดข่าวมัว่ ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.พอใจท่าที ผบ.ทบ.ต่อเหตุลอบ ทำ�ร้าย ปชช. เชือ่ แสดงความรับปิดชอบในฐานะฝ่ายความมัน่ คง ในขณะ ที่ ศอ.รส.-ตร.ไร้น�ำ้ ยาจับคนร้าย ย้�ำ จุดยืนพร้อมเลือกตัง้ แต่ตอ้ งทำ�ให้ บริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมก่อน ยังให้ก�ำ ลังใจ ส.ว.ทำ�งานเต็มที่ แต่หากเกียร์วา่ ง ต้องเป็นหน้าทีป่ ระชาชนเอง ซัด นปช.ปูดข่าวมัว่ รายวัน อ่านต่อหน้า 3

“ขีข้ า้ ”พกM16พล่าน ไล่จับแกนนำ�กปปส. ศาลชี้ทำ�เกินกว่าเหตุ ราชดำ�เนินรายวัน - ศอ.รส.ส่งชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ ติดอาวุธสงครามเต็มพิกดั พล่านทัว่ กรุงไล่ จับแกนนำ� กปปส.สายวิชาการ รุง่ เช้ารวบ “สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์” กลางนิดา้ ก่อนศาลให้ประกัน ตัว เหตุ ตร.ทำ�เกินหน้าที่ ตกบ่ายล็อคตัว “ยศศักดิ”์ อ.เกษมบัณฑิต ไม่หนำ�ใจช่วงเย็นจัดชุดใหญ่ ล้อมคอนโด “สาธิต เซกัล” มวลชนผ็รกั ชาติเข้าบล๊อค ทำ� ตร.ถอนกำ�ลังไม่เป็นท่า อ่านต่อหน้า 4 สกูป๊ พิเศษ

คว้าน้ำ�เหลวล่ามือยิงM79 ตร.รับไร้หลักฐานบึม้ 56ลูก อ่านต่อหน้า 4

ยิม้ สู้ : เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ พร้อมอาวุธครบมือ เข้าควบคุมตัว นายสมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ ตาม หมายจับ 30 แกนนำ� กปปส. ในขณะเข้าปฏิบตั ภิ ารกิจตามปกติ ทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนาย สมบัตมิ ใี บหน้ายิม้ แย้ม แสดงให้เห็นถึงขวัญกำ�ลังใจทีด่ เี ยีย่ ม ราชดำ�เนินรายวัน


เดินหนาปฏิบัติการเรียกคืนอธิปไตย ทํางานคูขนานกับองคกรภาคสวนอื่น

เก็บตกการเคลื่อนไหว

ตํารวจขี้ขาทักษิณ พ.ต.อ.อุเทน นุยพิน ผกก.กก.สส.บก.น.8 ลูกนองกนกุฏิของ “บิ๊กแจด” พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง ผบช.น. นํากําลังพรอมอาวุธครบมือ ลอมอาคารที่สีลมคอนโด ซอยศาลาแดง 2 จะจับตัวคุณสาธิต เซกัล นักธุรกิจอินเดียหัวใจไทย ลูกนัท-ธนัตถ ธนากิจอํานวย เขาไปชวยถูกจับ ยัดขอหาขัดขวางระหวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มวลมหาประชาชนตองออกมาชวยกดดัน สั่งสอนตํารวจขี้ขาทักษิณจนลาถอย ปลอยตัวลูกนัทแลวถอยกลับ

เครื่องกรองน้ํา พรอมเพิ่มโอโซน ที่เตนท ม.ขอนแกนโคนระบอบทักษิณ

นองโดม นรายศ จันทรเพชร กลับถึงมาตุภูมิถิ่นสุราษฎรฯ แลวเมื่อคืน สวดพระอภิธรรมวัดรัตนธรรมาราม พุนพิน

ผูใจบุญนําขาวสาร 2 ตัน มอบ คปท. แบกกันหลังแทบหัก

หมูยางที่เต็นท จุฬาฯ-มธ.

กลุมลูกชาง มช. ที่ครัวยะลา แจกเอฟเอฟผัดทรงเครื่อง

กลุมเซนคารเบียล ที่ครัวยะลา แจกถั่วแดงเกล็ดหิมะ


SHARE ควาน้ำ�เหลวลามือยิงM79 ตร.รับไรหลักฐานบึ้ม56ลูก ทีม่ า : เว็บไซต์โพสต์ทเู ดย์

ข้อมูลการลอบยิงระเบิดชนิดเอ็ม 79 ทีก่ องบัญชาการ ตำ�รวจนครบาล (บช.น.) ออกมาเปิดเผยนับตัง้ แต่มกี ารชุมนุม ทางการเมืองของกลุม่ กปปส. โดยลูกแรกเกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 29 ม.ค. 2557 และเกิดขึน้ เรือ่ ยมาอย่างต่อเนือ่ ง มีแล้วทัง้ สิน้ 34 ครัง้ จำ�นวน 56 ลูก จุ ด ประสงค์ ข องการลอบก่ อ เหตุ พั ฒ นาขึ้ น ตามลำ � ดั บ สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองทีใ่ กล้จะถึงจุดแตกหัก โดย แรกเริม่ เดิมทีเป็นการยิงเพือ่ ข่มขู่ ไม่หวังผลถึงกับชีวติ พิกดั อยู่ ใกล้เคียงพืน้ ทีก่ ารชุมนุมทีก่ ระจัดกระจายทัว่ ทัง้ กทม. เรือ่ ยมา จนถึงการยิงทีห่ วังผลในสถานทีซ่ ง่ึ เป็นสัญลักษณ์ ไม่วา่ จะเป็น สำ�นักงานศาล โรงพยาบาล หรือแม้แต่องค์กรเอกชน ล่าสุดช่วงค่อนเช้าวันที่ 15 พ.ค.ทีผ่ า่ นมา ระเบิดเอ็ม 79 ทีย่ งิ เข้าใส่พน้ื ทีช่ มุ นุม กปปส. ทีบ่ ริเวณอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตยอีก 3 ลูก ชัดเจนว่าต้องการทำ�ลายล้างให้เกิดความสูญเสียอย่าง หวังผล เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ 2 ราย บาดเจ็บอีก นับ 20 ราย อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีเ่ หมือนกันในห้วงการยิงแต่ละครัง้ ของ คนร้าย คือตำ�รวจไม่สามารถลากตัวมือยิงมาดำ�เนินคดีได้ แม้แต่รายเดียว คำ�ถามคือ เกิดอะไรขึน้ กับภารกิจไล่ลา่ มือยิงเอ็ม 79 ของเจ้า หน้าทีต่ �ำ รวจ ? พ.ต.อ.กำ�ธร อุย่ เจริญ ผูก้ �ำ กับการกลุม่ งานเก็บกูแ้ ละตรวจ พิสจู น์วตั ถุระเบิด ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการยิงเอ็ม 79 อย่างน่า สนใจว่า หลังเกิดเหตุยงิ ระเบิดเอ็ม 79 หลักฐานทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือปลอกของระเบิดหลังจากการยิง ซึง่ ตรงนีต้ �ำ รวจอยากได้ มาก แต่ดว้ ยธรรมชาติของระเบิดเอ็ม 79 คือเมือ่ ยิงออกไปแล้ว ปลอกจะติดไปกับปืน แตกต่างกับกระสุนปืนทีป่ ลอกจะตกลง ในบริเวณทีเ่ กิดเหตุ นัน่ คืออุปสรรคทีท่ �ำ ให้เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ ติดตามผูก้ อ่ เหตุยาก มือเก็บกูร้ ะเบิดรายนี้ อธิบายอีกว่า ทีผ่ า่ นมาปลอกเอ็ม 79 ตำ�รวจเก็บได้หลังจากเกิดเหตุยงิ รวม 2 จุด คือทีส่ ถานีโทรทัศน์ ไทยพีบเี อส และทีย่ า่ นนนทบุรี ซึง่ ปลอกทัง้ สองทีเ่ ป็นล็อต หมายเลขเดียวกัน นัน่ ก็เพียงพอจะอนุมานได้วา่ กลุม่ คนร้ายมา จากกลุม่ เดียวกัน และใช้ระเบิดเอ็ม 79 จากกลุม่ เดียวกันเช่นกัน อย่างไรก็ดี ต้องมาเจอทางตันจนไม่สามารถสืบต่อไปได้อกี เพราะด้วยว่าล็อตหมายเลขตัวนีถ้ กู ซือ้ ไว้นานแล้ว และคาดว่า คนร้ายคงจะสะสมระดมอาวุธไว้มาอย่างยาวนาน เพือ่ นำ�มา ก่อเหตุในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม “กลุม่ คนทีก่ อ่ เหตุผมบอกได้วา่ มาจากทัง้ สองกลุม่ คือกลุม่ ทีส่ นับสนุนรัฐบาล และกลุม่ ทีต่ อ่ ต้าน โดยคาดหวังเพือ่ ให้เกิด ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองบางอย่าง แล้วระเบิดแบบนี้ มันหาซือ้ กันง่ายมาก ของราชการแน่นอนว่าต้องคุมเข้มอยูแ่ ล้ว

พอใจท่าที“ประยุทธ์” ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (16 พ.ค.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.ให้ สัมภาษณ์ถงึ กรณีท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ ั ชการทหาร บก (ผบ.ทบ.) ออกแถลงการณ์แสดงท่าทีตอ่ เหตุการณ์ความรุนแรง ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ วันที่ 15 พ.ค.ทีผ่ า่ นมาว่า พอใจกับแถลงการณ์ดงั กล่าวทีผ่ บู้ ญ ั ชาการทหารบก แสดงท่าทีชดั เจนยิง่ ขึน้ หลังมีเหตุ รุนแรงเกิดขึน้ จนทำ�ให้มผี บู้ าดเจ็บและเสียชีวติ เพราะทีผ่ า่ นมา ศอ.รส.และฝ่ายตำ�รวจ ยังไม่สามารถนำ�ตัวผูก้ อ่ เหตุมาลงโทษได้ เชือ่ ว่าการแสดงท่าทีของ ผบ.ทบ. เป็นการแสดงความรับผิดชอบ ในฐานะหน่วยงานความมัน่ คง จึงขอให้ก�ำ ลังใจในการออกมาครัง้ นี้ ส่วนกรณีการพูดคุยระหว่าง กปปส.กับคณะกรรมการการเลือก ตัง้ (กกต.) นัน้ นายเอกนัฏ กล่าวว่า มีความรูส้ กึ พอใจเช่นกัน เพราะ กปปส.เองได้แสดงเจตนารมณ์ชดั เจนว่าต้องการเลือกตัง้ แต่ตอ้ งสร้างความเชือ่ มัน่ ว่าบริสทุ ธิ์ และสถานการณ์กราดยิงทีเ่ กิด ขึน้ ได้แจ้งกับ กกต.ว่าแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ขณะนีย้ งั ไม่พร้อม

ไม่มที างเล็ดลอดออกมาได้ แต่พวกทีไ่ ปซือ้ ตามตลาดมืด ตาม แนวชายแดน มันสามารถเอาเข้ามาก่อเหตุได้อย่างไร้การตรวจ สอบ” ผูก้ �ำ กับการกลุม่ งานเก็บกูแ้ ละตรวจพิสจู น์วตั ถุระเบิด ให้ความเห็น พ.ต.อ.กำ�ธร ยอมรับว่าหน่วยเก็บกูเ้ ป็นเพียงหน่วยทีท่ �ำ งาน ตามหลัง คือหลังเกิดเหตุจงึ จะสามารถเข้าเก็บหลักฐานส่งมอบ ต่อให้กบั พนักงานสืบสวนและสอบสวนไปสาวต่อถึงตัวคนร้าย แต่ดว้ ยทีว่ า่ หลักฐานอาจจะไม่เพียงพอ จึงทำ�ให้จนถึงขณะนี้ ยังไม่เห็นเงาหัวของคนร้าย นอกจากนี้ แม้วา่ ตำ�รวจจะตัง้ ด่านเฝ้าระวังเพือ่ ไม่ให้เกิด เหตุมากแค่ไหน แต่ในเมือ่ คนร้ายจ้องทีจ่ ะหาจุดอ่อนของด่าน ตรวจก็สามารถลักลอบเข้าไปก่อเหตุได้อยูด่ ี ดังนัน้ จึงเกิดความ ลำ�บากในการติดตามตัวคนร้าย หากมองย้อนไปยังสถิตกิ ารก่อเหตุยงิ ระเบิดชนิดเอ็ม 79 เมือ่ ครัง้ ทีก่ ลุม่ คนเสือ้ แดงชุมนุมเมือ่ ปี 2553 พบว่าเกิดเหตุไป ทัง้ หมด 39 ครัง้ รวมลูกระเบิด 41 ลูก และหากการชุมนุม กปปส.ครัง้ นีย้ งั ไม่จบง่ายๆ เชือ่ ว่าการก่อเหตุยงิ ระเบิดเอ็ม 79 หรือความรุนแรงหลากชนิด จะยิง่ ถาโถมเข้าใส่การชุมนุมมาก ขึน้ เรือ่ ยๆ กว่าปี 2553 ทีน่ า่ สนใจจากอีกมุมของแหล่งข่าวอดีตนายตำ�รวจมือปราบ ชือ่ ดัง บอกเล่าถึงสาเหตุทค่ี นร้ายยังสามารถลอยนวลอยูไ่ ด้ นัน่ เป็นเพราะตำ�รวจในยุคนี้ “ไม่มคี วามกล้า” เพียงพอทีจ่ ะก้าว ไปจับกุมคนร้าย ด้วยเพราะว่าคนร้ายทีพ่ ดู ถึงนัน่ ย่อมมีคนคุม้ กะลาหัวระดับใหญ่โต ตำ�รวจจึงเกิดลูกเกรงใจ “เขารูก้ นั อยูแ่ ล้วว่าใครทำ� ถ้าจะสืบจะเอาตัวมาสอบก็ไม่ยาก เกินความสามารถของตำ�รวจไทยแน่นอน แต่พวกนีพ้ อทำ�เสร็จ แล้วก็จะหนีหายไปกบดานประเทศเพือ่ นบ้านบ้าง หรือหากอยู่ ในประเทศก็จะอยูใ่ นความคุม้ ครองของผูใ้ หญ่ทง้ั มีสแี ละไม่มสี ี เอาง่ายๆ คือตำ�รวจรู้ สืบจริงๆ ต้องรูว้ า่ เป็นใคร อยูฝ่ ง่ั ไหน แต่การ จะไปเอาตัวนีส่ ิ กล้าหรือเปล่า” อดีตตำ�รวจนายนี้ ย้�ำ ทุกวันนี้หน่วยงานหลักในการสร้างหลักประกันและความ มัน่ คงให้กบั ชีวติ ประชาชนทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง คือ ศูนย์อ�ำ นวยการ รักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ทุกความคาดหวังจึงพุง่ เป้าไปยัง ศอ.รส. ซึง่ ไม่อาจปฏิเสธความ รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียนีไ้ ปได้ สำ�หรับการเลือกตัง้ ต้องมีการปฏิรปู ก่อน นายเอกนัฏ ยังกล่าวถึงกรณีท่ี กปปส.ยืน่ ข้อเสนอขอให้วฒ ุ สิ ภา ใช้อ�ำ นาจแก้ปญ ั หาให้กบั ประเทศ ว่า มวลชน กปปส.พร้อมให้ก�ำ ลัง ใจสมาชิกวุฒสิ ภาในการหาแนวทางออกให้กบั ประเทศ เพราะ หากปล่อยนานเสียจะหาย และหวังว่าวุฒสิ ภาจะเป็นตัวแทนของ ประชาชน หาก ส.ว.ไม่ใช้อ�ำ นาจ ก็คงต้องเป็นหน้าทีข่ องประชาชน สำ�หรับกระข่าวทีท่ างกลุม่ นปช.ระบุวา่ พล.อ.ประยุทธ์ จะมา เป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางนัน้ นายเอกนัฎ กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมาการ ข่าว นปช.ไม่คอ่ ยถูกต้องเท่าไหร่ ซึง่ การแสดงความเห็นของ นปช. อาจเห็นว่าพล.อ.ประยุทธ์ แสดงออกท่าทีตอ่ สถานการณ์มากขึน้ ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานีเ้ ป็นเรือ่ งวุฒสิ ภา ยังไม่มขี อ้ มูล ว่าจะเป็นใคร ส่วนการประกาศระดมผูช้ มุ นุมของ นปช.ต้องถาม ความชัดเจน นปช. ว่ามีจดุ ประสงค์ใด เพราะ กปปส.เราชุมนุม สันติ ไม่เคยยัว่ ยุ ปะทะกับใคร เป้าหมายแนวทางชัดเจน ไม่เคย คุกคาม นปช.หวังชุมนุมสงบ ไม่มอี าวุธอยูใ่ นทีต่ ง้ั มวลชน

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

“ระบอบทักษิณไม่ได้ค�ำ นึงถึงความเสียหายทีจ่ ะเกิดแก่ทรัพย์สนิ และเงินงบประมาณของรัฐ พวกเขาคำ�นึงแต่ผลประโยชน์ของ ตนเองทัง้ นัน้ เพราะทรัพย์สนิ ของราชการจะเสียหายมากเท่าใด ไม่ใช่เงินของมัน”

“สิง่ ทีอ่ ยากได้มากในการปฏิรปู ครัง้ นี้ คือ บทลงโทษนักการเมือง ทีโ่ กง ถึงขัน้ ยึดทรัพย์ทง้ั ครอบครัว และ อาจจะประหารชีวติ ด้วย ไม่ใช่ โกงเป็นแสนล้าน แค่ให้ออก ก็จบ ถ้าจะดีเปลีย่ น จาก ประหารชีวติ เป็นทรมาน ให้ได้รบั ความเจ็บปวด จนกว่าจะตาย ตัง้ โทษแรงๆ จะได้ไม่กล้าโกงกันอีก”

ชาวสวนยาง จาก จ.ชุมพร

“น่าเศร้าสำ�หรับนิวฒ ั น์ธ�ำ รง ข้าเก่าเต่าเลีย้ งของตระกูลทักษิณ ซึง่ ไม่มี ตัวละครทีต่ ระกูลจะใช้สอยได้ ท้ายสุดจะต้องมีชะตากรรมซ้�ำ รอยเดียวกับ อดีตนายกสมัคร ทีย่ อมเป็นขึข้ า้ จนถึงวันสุดท้ายของชีวติ คนเราก็เท่า นีเ้ อง หากยังไม่ส�ำ นึก แม้แต้ตวั เองก็ยงั ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แม้จะมี ทรัพย์สนิ เงินล้นฟ้าซักเท่าไร ประเทศตัวเองก็อยูไ่ ม่ได้ จะกินก็ล�ำ บากจะ นอนจะแย่ใหญ่ กลับใจซะเหอะ”

มวลชนจาก จ.ขอนแก่น

มวลชนจาก จ.สุพรรณบุรี


ราชดำเนินรายวัน 17 พ.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday