Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 143 : วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

นายกฯเถือ่ นเผ่นแน่บ กปปส.ขอเข้าพบหารือความเมือง “สุเทพ”ย้�ำ ต้องปฎิรปู ก่อนเลือกตัง้

ฝาก5กกต.ทำ�ให้บริสทุ ธิก์ อ่ นคิดจัด

ราชดำ�เนินรายวัน - “ทัพกำ�นัน” เคลือ่ นประชิดทีป่ ระชุม กกต.-รบ. หวังขอพบ “นิวฒ ั น์” ปรึกษาความเมือง แต่นายกฯเถือ่ นมุดดินเผ่นแน่บ งามหน้ารถนำ�ขบวน สร.1 ชนการ์ด กปปส.เจ็บ านต่อหน้อากตั 4 ง้ แต่ตอ้ งปฏิรปู ให้บริสทุ ธิก์ อ่ น ฝากหามาตรการคุมพรรคการเมือง แก้ปญ พบมีอาวุธหนักในรถด้วย จากนัน้ แกนนำ� กปปส.เดินทางเข้าพบ 5 เสือ กกต. แจงประชาชนต้ออ่งการเลื ั หาต้นน้�ำ อ่านต่อหน้า 4 ป้องกันพวกมหาโจรแห่เข้าสภาฯ ปัดเปิดทางให้จดั เลือกตัง้ ก่อน หวัน่ คนชัว่ ครองเมืองเหมือนเดิม

ประณามบึม้ อนุสาวรียป์ ชต. สับจนท.ไร้น�ำ้ ยาจับคนร้าย ยันไม่กระทบแนวทางต่อสู้

รอฟังคำ�ตอบจากวุฒสิ ภา หากล้มเหลว-ปชช.ทำ�เอง

ราชดำ�เนินรายวัน - กปปส.ไว้อาลัยผูเ้ สียชีวติ ลอบบึม้ อนุสาว รีย์ ปชต. ร่วมส่งกำ�ลังใจให้คนเจ็บ ล่าสุดตาย ถ เจ็บ 22 “สุ เทพ” มอบเงินเยียวยาทันทีพร้อมเหยือ่ รายอืน่ ๆก่อนหน้านี้ “ถาวร” สับด่านตรวจความมมัน่ คงปล่อยปละจนเกิดเหตุ จวกไร้น�ำ้ ยาไม่ เคยจับคนร้ายได้เลย ลัน่ ไม่กระทบแนวทางการต่อสู้ “สมเกียรติ” อ่านต่อหน้า 4 บอกมวลชนหนักแน่น-ไม่เสือ่ มถอย

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ผิดหวัง “นิวฒ ั น์ธ�ำ รง” หลบหน้า ซัดไม่ให้ความร่วมมือพัฒนาประเทศ พอใจผลหารือ กกต. แต่ย�ำ้ ต้องปฏิรปู ก่อนเท่านัน้ เตือนดึงดันจัดเลือกตัง้ ใหม่ ไม่มที างสำ�เร็จ เชือ่ มีประชาชน ไม่ต�ำ่ กว่า 15-20 จังหวัดคัดค้าน ระบุรอคำ�ตอบจากวุฒสิ ภา โดยไม่กา้ วก่ายแทรกแซง แต่หากเหลว ประชาชน ต้องทำ�เอง เตรียมปฏิบตั กิ ารใหญ่ยดึ คืออำ�นาจอธิปไตย อ่านต่อหน้า 4

เตรียมยึดคืนอำ�นาจอธิปไตย “สภาสูง”เล็งสรุปผล16พค.

หลังเดินสายถกหลายภาคส่วน

ทปอ.หนุนต้องมีรฐั บาลใหม่

ราชดำ�เนินรายวัน - “สุรชัย” นำ� ส.ว.เดินสายพบหลายองค์กรตลอดวัน “ทปอ. – หน่วย งานความมัน่ คง – ส่วนราชการ – องค์กรสือ่ ฯ – เอ็นจีโอ” เห็นพ้องควรมีรฐั บาลชุดใหม่ เหตุ ชุดปัจจุบนั มีอ�ำ นาจจำ�กัด จ่อสรุปผลแถลงเป็นทางการบ่าย 16 พ.ค.นี้ ด้าน “นิวฒ ั น์ธ�ำ รง” เพิง่ รูส้ กึ ตัวขอนัดคุย 17 พ.ค. พร้อมกวัวมือเรียก นปช.อย่าแหกคอกมาร่วมกระบวนการ อ่านต่อหน้า 3 หาทางออกประเทศ

ซัดรัฐโจรทำ�ผิดกฎหมายเพียบ เยียวยาวีรชน - กำ�นันสุเทพ มอบเงินเยียวยาจากมวลมหาประชาชน แก่วรี ชนผูเ้ สียชีวติ 9 ราย รายละ 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษาให้ลกู วีรชน 17 คน คนละ 2 ล้านบาท ผูพ้ กิ าร 4 ราย รายละ 1 ล้านบาท

ใช้อ�ำ นาจมิชอบจนพ้นสภาพ อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน


ตามหา“นิวัฒน์”ซัดเซหนี“กำ�นัน” เยี่ยมกกต. ย้ำ�จุดยืน “ปฏิรูปกอนเลือกตั้ง”

เก็บตกการเคลื่อนไหว

กปปส.ชิคาโก จัดงานปราศรัยโดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา หนุนการเคลื่อนไหวในเมืองไทย

กปปส.เยอรมัน มอบเงินสนับสนุน คปท. 14,000 บาท

ช่วยแจ้งผลการรับชมการถ่ายทอดสดของ คปท. ที่ 091-4048011

กปปส.ลาสเวกัส จัดงานพบปะ ดร.เสรี วงษ์มณฑา มากันล้นห้อง

ดร.อนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ วิเทศสัมพันธ์ ม.นานาชาติ รังสิต คนรุ่นใหม่บนเวที กปปส.

ผลงานตำ�รวจตะกวด คนเหล่านี้เขาทำ�เพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อไทยทุกคน

อิฐบูรณ์ อ้นวงษา ถูกบุกจับที่สำ�นักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ข้อหาลักทรัพย์ (ตัดลวดหนามที่สำ�นักงาน ปตท.) และทำ�ลาย ทรัพย์สินของทางราชการ คือการทำ�ให้แท่งแบริเออร์บิ่น ส.ว.บุญยืน ศิริธรรม ไปเป็นนายประกัน วงเงิน 50,000 บาท


SHARE “สภาสูง”เล็งสรุปผล16พ.ค. หลังเดินสายถกหลายภาคสวน

ทปอ.หนุนตองมีรัฐบาลใหม

“มอบเงินเยียวยาจากมวลมหาประชาชน แก่วรี ชนผูเ้ สีย ชีวติ 9 ราย รายละ 1 ล้านบาท จากทีม่ อบไปก่อนหน้านี้ แล้ว 4 ราย ทุนการศึกษาให้ลกู วีรชน 17 คน คนละ 2 ล้านบาท ผู้ พิการ 4 ราย รายละ 1 ล้านบาท โดยเงินเหล่านีไ้ ม่ได้มาจากเงินภาษีของประชาชนแม้แต่ บาทเดียว แต่มาจากน้�ำ ใจของพีน่ อ้ งมวลมหาประชาชน ที่ ร่วมกันบริจาคมาครับ” ราชดำ�เนินรายวัน – “สุรชัย” นำ� ส.ว.เดินสายพบหลาย องค์กรตลอดวัน “ทปอ. – หน่วยงานความมัน่ คง – ส่วน ราชการ – องค์กรสือ่ ฯ – เอ็นจีโอ” เห็นพ้องควรมีรฐั บาล ชุดใหม่ เหตุชดุ ปัจจุบนั มีอ�ำ นาจจำ�กัด จ่อสรุปผลแถลงเป็น ทางการบ่าย 16 พ.ค.นี้ ด้าน “นิวฒ ั น์ธ�ำ รง” เพิง่ รูส้ กึ ตัวขอ นัดคุย 17 พ.ค. พร้อมกวัวมือเรียก นปช.อย่าแหกคอกมา ร่วมกระบวนการหาทางออกประเทศ วานนี้ (15 พ.ค.) สมาชิกวุฒสิ ภายังคงเดินสายรับฟังความ เห็นขององค์กรต่างๆเพือ่ หาทางออกประเทศ โดยในช่วง เช้า นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานวุฒสิ ภา ปฏิบตั ิ หน้าที่แทนประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาได้เดิน ทางมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) เพือ่ รับฟัง ความเห็น ข้อเสนอแนะจากอธิการบดีและตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ โดยภายหลังการหารือ นายสุรชัย พร้อมด้วยนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี นิดา้ ศจ.นพ.รัชตะ รัชตพนาวิน ประธานอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมแถลงผลการหารือ โดยนายสุรชัย กล่าวว่า ทีป่ ระชุมเห็นตรงกันว่า ทางออกประเทศต้องอยูภ่ าย ใต้หลักการทีท่ กุ ฝ่ายยอมรับ และยุตปิ ญ ั หาวิกฤติประเทศ โดย ยืนยันว่าการหารือมีความเป็นอิสระ ไม่มคี �ำ ตอบไว้แล้ว หรือ เข้าข้างฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด พร้อมขอให้ประชาชนมัน่ ใจว่า บทสรุป การหารือจะอยู่บนหลักการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและ ประชาชนส่วนรวม นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือทุกฝ่ายว่า ระหว่างรอผลสรุปการหารือจากวุฒสิ ภา ขอให้ยตุ กิ ารใช้ความ รุนแรง ขอความกรุณานักกฎหมายให้ใช้หลักนิตศิ าสตร์รว่ ม กับรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ ยังต้องรอฟังความเห็นจากรัฐบาล และแกนนำ� นปช.โดยยินดีหารือทุกสถานที่ ทุกเวลา อย่างไร ก็ตาม จากการเดินสายหาทางออกประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ด้าน ศจ.นพ.รัชตะ กล่าวเสริมว่า ทีป่ ระชุมอธิการบดีเห็น ว่า ควรมีรฐั บาลชุดใหม่ เนือ่ งจากรัฐบาลบัจจุบนั มีอ�ำ นาจ การบริหารประเทศจำ�กัด แต่กลไกทีจ่ ะได้มาจะต้องหารือให้ รอบคอบ ภายใต้รฐั ธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ ยืนยันชัดเจนว่า จะเป็นรัฐบาลทีม่ าจากรัฐบาลเฉพาะกาลหรือ ไม่ ต่อมาเวลา 13.30 น. ทีร่ ฐั สภา นายสุรชัย ได้เชิญหัวหน้าส่วน ราชการ และตัวแทนเหล่าทัพ จำ�นวน 25 หน่วยงานร่วมหารือ หาทางออกประเทศ โดยมีตวั แทนจาก 17 หน่วยงานเข้าร่วม หารืออาทิ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.อักษา เกิด ผล เสนาธิการทหารบก พล.ร.อ.ทวีวฒ ุ ิ พงศ์พพิ ฒ ั น์ เสนาธิการ ทหารเรือ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง เสนาธิการทหารอากาศ เข้า ร่วม โดยทีป่ ระชุมเชิญสือ่ มวลชนออกนอกห้องประชุม เพือ่ ทำ�การประชุมลับ จากนัน้ เวลา 16.30 น. ทีร่ ฐั สภาเช่นกัน นายสุรชัย ได้เชิญ

กลุ่มสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมร่วมหารือรับฟังความิด เห็น “ผ่าทางตันประเทศไทย” โดยมีองค์กรทีเ่ ข้าร่วมประชุม กับวุฒสิ ภาประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเครือข่ายสมัชชาเพื่อการปฎิรูป ประเทศไทย ชมรมอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 2550 เครือข่ายสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายผูใ้ ช้แรงงานเครือ ข่ายกองทุนการออมแห่งชาติ กลุม่ เครือข่ายพีน่ อ้ งมหิดลภาคี เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ แห่งชาติ ทัง้ นี้ นายสมยศ สมวิวฒ ั น์ชยั อดีตส.ส.ร.ปี 50 ตัวแทน ชม รมอดีตส.ส.ร.50 ได้อา่ นแถลงการณ์ของชมรมอดีต ส.ส.ร ปี 2550 เสนอทางออกต่อวุฒสิ ภาในการแก้ไขวิกฤติชาติ ว่า ประเทศไทยต้องมีรฐั บาลเพือ่ บริหารประเทศ แต่ขณะ นีป้ ระเทศไม่มรี ฐั บาล แม้ นายนิวฒ ั น์ธ�ำ รง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรี จะทำ�หน้าทีแ่ ทนนายกฯแต่ไม่ สามารถทูลเกล้าฯถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งและลง นามรับสนองพระบรมราชโองการได้ ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ให้อ�ำ นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ขณะนีม้ กี าร ยุบสภาไปแล้ว เหลือเพียงวุฒสิ ภาปฎิบตั หิ น้าทีน่ ติ บิ ญ ั ญัตใิ น สถานการณ์เช่นนีส้ มควรทีส่ ถาบันนิตบิ ญ ั ญัติ ให้รองประธาน วุฒสิ ภาคนที่ 1 ซึง่ ปฎิบตั หิ น้าทีป่ ระธานวุฒสิ ภาสามารถทูล เกล้าเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อองค์พระประมุข และรับสนองพระบรมราชโองการการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตามทีว่ ฒ ุ สิ ภาเสนอตามประเพณีการปกครอง ซึง่ ในช่วงก่อนปี 2535 ไม่เคยกำ�หนดว่านายกรัฐมนตรีตอ้ งมาจากส.ส. ทัง้ นีค้ ณะทำ�งานด้านประชาสัมพันธ์ เพือ่ หาแนวทางแก้ไข ปัญหาบ้านเมือง ได้แถลงผลการหารือร่วมกับองค์กรและ หน่วยงานต่างๆ โดย นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา แถลง ว่าองค์กรที่ได้หารือกับวุฒิสภาเห็นร่วมกันว่าต้องมีรัฐบาล ทีม่ อี �ำ นาจเต็มในการเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ ส่วน แนวทางจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอการพิจารณาของที่ประชุม วุฒสิ ภา ในวันที่ 16 พ.ค. โดยนายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รอง ประธานวุฒสิ ภา ฐานะปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานวุฒสิ ภา จะ เป็นผูแ้ ถลงผลสรุปอีกครัง้ หนึง่ ในช่วงบ่าย อย่างไรก็ตามหลัง จากทีว่ ฒ ุ สิ ภาแถลงแนวทางแก้ปญ ั หาบ้านเมืองแล้ว ในวัน ที่ 17 พ.ค. นายนิวฒ ั น์ธ�ำ รง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนา ยกฯ ฐานะปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกฯ ได้ประสานร่วมหารือกับคณะ ทำ�งานแล้ว ส่วนเวลาและสถานทีน่ น้ั จะมีการประสานกันอีก ครัง้ ทัง้ นีต้ นขอเรียกร้องให้กลุม่ นปช. ตอบรับการหารือร่วม กับวุฒิสภาด้วยและอย่าสร้างเงื่อนไขใดที่จะนำ�ไปสู่ความขัด แย้งทีเ่ พิม่ ขึน้ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหา กล่าวเพิม่ เติมว่าสำ�หรับ แนวทางของวุฒิสภาต่อการหาทางออกนั้นยืนยันว่าจะไม่ใช่ แนวทางทีอ่ ยูร่ ฐั ธรรมนูญ ส่วนการได้มาซึง่ นายกรัฐมนตรี คนกลางภายใต้รฐั ธรรมนูญนัน้ หากจะเป็นบทบัญญัตใิ น มาตรา 7 ยังถือว่าเป็นแนวทางทีอ่ ยูใ่ นรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน

“กำ�นันสุเทพ ทำ�ถูกต้องทีส่ ดุ แรกๆ ให้โอกาสทุกฝ่ายหาทางออก เมือ่ ทำ�ไม่ได้ หมดปัญญา กำ�นันรีบพาประชาชนหาทางออกเลย จะรีบ หรือไม่รบี มีคา่ เท่ากัน ดังนัน้ รีบดีกว่า ต้องรีบด้วย ทุกนาที มีคา่ ผ่านแต่ละคืนๆ ชวนใจหาย” มวลชนจาก จ.สระบุรี

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำ�นักงานใหญ่ เลขบัญชี: 111-3-92522-6 กระแสรายวัน ชือ่ บัญชี กองทุน กปปส. เพือ่ ช่วยเหลือ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการชุมนุม

กองทัพ... เป็นของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างทีท่ า่ นผูบ้ ญ ั ชาการทหารบกกล่าวไว้ครับ... ผมก็เป็นคนในเครือ่ งแบบคนหนึง่ ได้ชอ่ื ว่าเป็น “ข้าราชการ” คือ”ข้า” ของรัชกาลปัจจุบนั คือ “ข้า” ของแผ่นดิน ต่อให้ผมต้องถอดเครือ่ งแบบออกไป เหมือนทีน่ ายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่บางนายขูไ่ ว้... ท่านก็เอาไปได้แค่เครือ่ งแบบสวยงามและ ยศ ตำ�แหน่งหัวโขนจากผมเท่านัน้ ล่ะครับ... ถอดเครือ่ งแบบออกมาวัดกับผมดีกว่า ว่า “ใจ” ของท่านกับผม ดวงไหนที่ “รักชาติ” ทำ�เพือ่ แผ่นดินเกิด มากกว่ากัน... กล้ามัย๊ ??? หมอก้อง สรวิชญ์ สุบญ ุ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

“ลุงกำ�นันมวลมหาประชาชน ทำ�ถูกต้องทีส่ ดุ แล้วทีเ่ ข้าพบ กับรักษา การณ์ เป็นการให้โอกาสแล้ว และประธานวุฒิ ทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ มา อย่างถูกต้องจากประชาชน ทีม่ กี ารเลือกตัง้ ทีผ่ า่ นมา ก็ได้รบั การซาวเสียง จาก ส.ว. ในสภา ให้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นประธานวุฒิ มีสทิ ธิทจ่ี ะสรรหานายกใน เวลานีไ้ ด้ ก่อนทีม่ กี ารปฎิรปู และมีการเลือกตัง้ แต่รฐั บาลมาฟ้องประธาน วุฒกิ บั ธาริดสีดวง ได้อย่างไร พวกตะเบงไปวันๆ”

“น่าเศร้าสำ�หรับนิวฒ ั น์ธ�ำ รง ข้าเก่าเต่าเลีย้ งของตระกูลทักษิณ ซึง่ ไม่มี ตัวละครทีต่ ระกูลจะใช้สอยได้ ท้ายสุดจะต้องมีชะตากรรมซ้�ำ รอยเดียวกับ อดีตนายกสมัคร ทีย่ อมเป็นขึข้ า้ จนถึงวันสุดท้ายของชีวติ คนเราก็เท่า นีเ้ อง หากยังไม่ส�ำ นึก แม้แต้ตวั เองก็ยงั ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แม้จะมี ทรัพย์สนิ เงินล้นฟ้าซักเท่าไร ประเทศตัวเองก็อยูไ่ ม่ได้ จะกินก็ล�ำ บากจะ นอนจะแย่ใหญ่ กลับใจซะเหอะ”

กปปส.นราธิวาส

มวลชนจาก จ.สุพรรณบุรี


ราชดำเนินรายวัน 16 พ.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you